Proud eky prof. Daniel Duda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proud eky prof. Daniel Duda"

Transkript

1 ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás prožívají duchovní žíze. Ve snaze peklenout rozpor mezi naší nadjí a skutenou zkušeností padáme do rzných pastí. Snažíme se vyvíjet vtší snahu, nkdy pedstíráme, že jsme na tom lépe než ve skutenosti jsme. Myslíme si, že to vyeší nové odevzdání se anebo zmna prostedí, jiný sbor, forma bohoslužby, církev nebo jedinený duchovní zážitek. Nkteí ztrácí veškerou nadji. Ale jestliže Bible má pravdu a Bh se postaral o uspokojení naší žízn, nkde musí existovat voda života. Podle slov Ježíše duchovní eka - pramen nekoneného duchovního osvžení - protéká životem. Potebujeme tento tok najít a vstoupit do proudu. Není to nco, co sami vyprodukujeme, ale podobn jako vlny na oceánu, Bh nám posílá jednu píležitost za druhou. Smyslem tohoto Biblického týdne je pomoci nám nauit se, jak vstoupit do této eky a pít dostatek vody života. 1. Pochopení rozporu V život kesana asto existuje rozpor mezi tím, jak bychom mli žít a jak ve skutenosti žijeme. a. V které oblasti svého života jsi jasn prožil realitu Boží pítomnosti (vysvobození v boji s konkrétním problémem, vtší radost atd.)? b. Preti si 1. Petra 1:8. Jak bys vyjádil vlastnými slovy tuto myšlenku? Znáš nkoho, kdo tak žije? c. Jak bys popsal rozpor ve svém život mezi kesanským ideálem a svou zkušeností? d. Máš pílíš idealistickou pedstavu o kesanském život, anebo si myslíš, že jiní vidí rozpor, který ty nevidíš? 2. Zvládání rozporu Rozpor mezi ideálem a realitou našich život se snažíme peklenout rzn: Vtší snaha Pedstírání Nové odevzdání se Zmna prostedí Rezignace a. Který z tchto zpsob je ti nejvlastnjší/používáš nejastji? b. Jaké to má dsledky? 3. eka - Žalm 46,4 Cílem tohoto Biblického týdne je ukázat, že život v Duchu je skuten možný. Genesis 2:10; Žalm 46:4; Jeremiáš 17:7-8; Žalm 42:1; Zj 22:1-2 a. Jak bys vlastními slovy vyjádil duchovní metaforu vody a eky ve vztahu ke kesanskému životu? b. Peti si Jan 7: Nau se tento text zpamti. V prbhu tohoto týdne i dalších dn, který aspekt svého života bys chtl zmnit anebo svlažit živou vodou z Boží eky? Nepekážejte psobení Božího Ducha! 1. Tes 5,19 (Slovo na cestu)

2 ást 2: istá mysl Mysl je pozoruhodný orgán. Je neustále aktivní. Každý den ti projde tisíce myšlenek hlavou. Všichni máme sklon pemýšlet uritým zpsobem, podle uritých šablon. Podle výzkumu toto ovlivuje naši spokojenost v život mnohem více než vnjší okolnosti, dobré nebo špatné. Všechny naše myšlenky mají uritý emoní náboj pozitivní nebo negativní. Souhrn všech tchto náboj vede bu k životu nebo smrti. Naším pirozeným sklonem je, že naše mysl odchází od Boha, ale Bh chce, abychom vstoupili do toku jeho Ducha a aby naše mysl byla usmrnna a obnovena. Potebujeme se vystavit do situací, kde se naladíme na psobení Ducha, i když naše samotné úsilí je nedostatené pro zmnu naší mysli. Když se vystavíme psobení Boží milosti, Božího Slova, sebezkoumání a ve spoleenství s jinými - Bh mže vykonat dílo, které dokáže jen On. V dalším se soustedíme více na vci, které brání psobení Ducha a nauíme se, jak se jich zbavit nebo zmenšit jejich vliv. 1. istá mysl Naše mysl je neustále aktivním zdrojem proudu myšlenek, ze kterých vyvrá náš duchovní život. Pozorujeme svt kolem a vnímáme a zpracováváme myšlenky takovým úžasným tempem, že si jich vtšinu ani neuvdomujeme. a. Vzpomete si na situaci ze svého života, kdy vaše myšlenky byly rozhodujícím faktorem; jak se situace vyvinula bez ohledu na okolnosti (nap. když negativní myšlenky zpsobily, že jste jednali sobecky nebo panovan anebo naopak myšlenky zamené na Boží dobrotu vám daly pokoj a radost i uprosted bolesti a zármutku). b. Podle ím 8:5-8, jaký je vztah mezi tím, co íká Pavel a vaším píbhem, který jste uvedli? c. Peti si 2. Kor 10:5. Jak je prakticky možné uvádt v poddanství každou mysl? 2. Zákon orientace Každá myšlenka má schopnost posunout t do toku Ducha anebo t ped ním uzavít. Ve výživ platí: Jsi to, co jíš. V duchovni oblasti zase platí: Jsi to, o em pemýšlíš. Jestliže naše mysl je nemu pravideln vystavována, ovlivní to náš zpsob jednání. Každá myšlenka nese malý duchovní náboj. Žádná myšlenka není ist neutrální. a. emu je tvá mysl denn vystavena, co usmruje tvé myšlení na pozitivní vci a jednání? Co z toho, emu jsi vystaven, t vede negativním smrem? b. ti Fil 4:8. Je zejmé, že v prbhu bžného dne musíme myslet i na nemilé vci. Jak je tedy možné naplnit tento píkaz v bžném život? c. Vzpome si, o em jsi pemýšlel než jsi vera veer usnu. Existuje souvislost mezi tím a tím, emu jsi byl vystaven v prbhu dne? Jak se mžeš vdom a zámrn více vystavovat takovým myšlenkám, které t usmrní žádoucím smrem? 3. Naladní se na Ducha Svatého Dar Ducha Svatého znamená, že lovk si mže vybrat, kterým myšlenkám bude naslouchat, Bh nás vybízí, abychom se naladili na Ducha Svatého, aby zmnil smr toku našich myšlenek. Nejvtší svoboda, kterou máme jako lidé, je schopnost vybrat si, kterým myšlenkám dovolíme, aby ovlivovaly naši mysl. - Dallas Willard a. Pro Ježíš pi svém posledním rozhovoru s uedníky tolik zdraznil roli Ducha Svatého? ti Jan 14: :26 15:26 a 16: b. Rzné duchovní disciplíny lovku pomáhají naladit se na Ducha Svatého. Které z nich jsou pro tebe nejprospšnjší? Které další bys ml vyzkoušet anebo bys uvítal ní pomoc s nimi?

3 c. Jeden ze zpsob, jak identifikovat tok svých myšlenek, je udlat si pehled dne (bu na konci dne anebo na zaátku). V prbhu píštího týdne si udlej nkolikrát rozbor dne. Na levou stranu papíru napiš hlavní asové bloky (ráno, poledne, odpoledne, veer). Na pravou stranu napiš, jaké myšlenky jsi ml(a). Jaké emoce zpsobily? Jak ovlivnily tvé jednání? Co podle tebe ovlivnilo tvé myšlení? ást 3: Rozmrzelost "Odložte dívjší zpsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášnmi." - Ef 4: 22 EP V Bibli je obleení asto používáno jako metafora pro charakter. Je nám eeno, abychom vysvlékli starý charakter a oblékli nový. V kesanském život nkdy dochází ke zmatku v pochopení toho, co je teba vysvléci a co obléci. Je dležité vdt, co brání psobení Ducha Svatého, abychom mohli odstranit tyto pekážky ze svého života. Tento týden se zamíme na tyi nejastjší pekážky. První je rozmrzelost, rozladnost. Ve vci zvládání hnvu existuje mnoho mýt. Na jedné stran lidé hovoí o tom, že by se hnvu ml dát plný prchod. Na druhé stran zase jiní íkají, že by se hnv neml navenek projevovat. Musíme najít konstruktivní zpsob, jak ešit problém hnvu, protože záš, vztek, nevraživost a rozmrzelost nám rozhodn brání žít v proudu Ducha Svatého. 1. Co ekáme od lovka pln oddaného Ježíši? Tradiní oekávání plného odevzdání se bylo nkdy dost povrchní nap. mít dlouhé vlasy, nechodit do kina nebo být vegetariánem. a. Opravdu ekáme, že nkdo, kdo se cele odevzdal, zmní své základní nasmrování života? Ze sobstedného lovka se stane lovk štdrý, z negativního a rozmrzelého lovka se stane lovk laskavý a milující? Jelikož Bh to od nás oekává, mli bychom to oekávat také i my. b. Když jsi se stal vícím, která vnjší, asto povrchní, oekávání ti byla naznaena jinými vícími (jednání, obleení, žargon)? Kterých vcí jsi se ml zbavit (nedlat je) a které jsi ml obléct (zaít je dlat)? 2. tyi základní pekážky toku Ducha Metafora vysvleení starého je použita v Bibli devtkrát. Nový zákon jasn hovoí o projevech jednání, které máme odložit. Kristus o nich také hovoí v Kázání na hoe. Hlavní kategorie jsou: Rozmrzelost (rzné projevy hnvu) Starost (úzkost) Žádostivost (nesprávné bažení) Povýšenost (nadazenost) a. Jestliže máme jako vící rst a jít kupedu, je dležité jasn identifikovat tyto pekážky a najít praktické zpsoby, jak se jich zbavit. Proto se jim budeme vnovat po zbytek Biblického týdne. b. Peti si Ef 4: Pavel hovoí o vysvleení starého lovka. Jak bys svými slovy vyjádil, co to znamená? c. Cítil jsi nkdy, že rozmrzelost, starosti, žádostivost nebo povýšenost bránily psobení Ducha ve tvém život? Co z toho potebuješ nejvíc vysvléct?

4 3. Rozmrzelost A. Rozmrzelost je zejm oblast, ve které jsme nejzranitelnjší zde získává satan nad námi nadvládu. a. Které jsou nejastjší formy hnvu, které máš sklon projevovat ve svých vztazích? Máš spíše sklon útoit nebo se stáhnout? b. Peti si Ef 4:26-27, Jsou všechny formy hnvu špatné? Jak poznáš rozdíl mezi spravedlivým hnvem a tím, který dává satanovi nadvládu nad tebou? c. Peti si seznam skutk ve verši 31. Jak je každý z nich uritou formou násilí? Jak brání toku (zarmucují) Ducha Svatého (verš 30)? B. Naštstí existuje tvrtsekundová prodleva mezi impulzem do mozku a následným jednáním tla, a to nám všem dává možnost dovolit Duchu Svatému intervenovat v našem konání. Cílem však není vyhnout se impulzm nebo jim odolávat cílem je žít v neustálém toku Ducha, abychom prožívali jeho lásku a pítomnost. Když selháváme, mže nás povzbudit, že Bh nám vždy posílá další píležitost, aby nám pomohli a zkoušeli jsme znovu zareagovat jinak. a. Co pro tebe znamená, když víš, že existuje tato prodleva? b. Uve píklad, kdy Duch psobil v tvém život bhem této tvrtsekundové prodlevy. c. Co bys mohl zakomponovat do svého života, aby se zvýšila tvá vnímavost na dílo Ducha Svatého v této tvrtsekund? ti Kol 3:8 10 ást 4: Rozmrzelost 2 Každý z nás prožívá hnv. Rozdíl je v tom, že jej projevujeme rznými zpsoby. Každý si mže zvolit, co udlá se svým hnvem. Proto nejsme obtí hnvu, ale jsme zodpovdní za to, jak jej projevíme. V Kázání na hoe Ježíš mluvil o hnvu a nepátelství více než o emkoliv jiném. Pokud máme vysvléci staré zpsoby a obléci nové, potebujeme konkrétní nástroje. Za prvé, duchovní disciplíny samoty a mlení nám mohou pomoci pipravit se zvládat hnv. Dále si potebujeme uvdomit rzné styly (zpsoby) projevování hnvu (nap. výbuch, potlaování a prosakování), abychom mohli identifikovat náš nejastjší zpsob a moude na nj reagovat. To, že se neprojeví náš hnv oteven navenek, ješt neznamená, že nemáme problém. Všechny ti typy potebují obnovu mysli - odložit staré zpsoby a ponoit se do proudu Ducha, nasytit naši mysl texty Písma a žít v radosti a pokoe. 1. Píprava na zvládání hnvu: dva nástroje Duchovní disciplíny: Samota a mlení Tyto dv duchovní disciplíny jsou nejdležitjší pro zvládání hnvu. Samota nám dává perspektivu vnosti možnost soustedit se na to, na em nejvíce záleží. Mlení prolomí naše nauené procesy myšlení a rutinu a tím pipraví prostor pro tok Ducha. a. Pro mže být samota užiteným nástrojem pro nkoho, kdo bojuje s hnvem? Zkusil jsi to nkdy? Pomohlo ti to být pokojnjším? b. Peti si Jak 3:3 12. Jak bys shrnul Jakubv výrok? Jak by mohla sebekáze mlení (neíkat nic uritou dobu nikomu) pomoci nkomu zkrotit jazyk?

5 2. Poznej svj typ hnvu: Ti typy Výbuch je agresivní projevení hnvu. Kesan, který bojuje s tímto typem projevování hnvu, nese obrovské bím viny a lítosti spojené s tmito projevy. Tito lidé se potebují chránit výbuch hnvu, potebují se nauit rozeznat, co je spouštcím mechanizmem jejich hnvu: uritá denní doba, urití lidé, urité okolnosti. Potlaování je snaha hnv ukrýt. Navenek to jsou lidé milí, ale uvnit jsou plní rozmrzelosti a jízlivosti. Sporným tématm se vyhýbají jako moru a lovk pi nich nikdy neví, na em je. Tito lidé se potebují nauit zpracovat hnv, jakmile si jej uvdomí. Potebují vdt, co cítí a nauit se vyjádit své pocity pimeným zpsobem. Prosakování propouští hnv ve form sarkazmu, chladného mlení a odstupu, trucování. Tento styl se nazývá pasivní agresivita a mže být neuviteln destruktivní. Tito lidé potebují, aby je nkdo volal k zodpovdnosti a k uvdomní si svých skutených pocit. Potebují se nauit nedovolit svému hnvu, aby prosakoval rznými boními cestami, a již ve form jednání nebo slov, ale nauit se pímo vyjadovat své pocity a vnímání situace. a. Který z tchto tí projev hnvu používáš nejastji? Existuje styl, který nikdy nepoužíváš? ím to asi bude? b. Ti spouštcí mechanizmy, které asto zpsobují hnv, jsou: uritá denní doba, urití lidé, urité okolnosti. Co podncuje tvj hnv? Jakou strategii bys mohl použít tak, aby ti pomohla odstranit nebo snížit úinek tohoto spouštcího mechanizmu ve tvém život? c. Peti si Jak 3:13 4:3. Vysvtli, jak aplikovat to, o em je zde e, na každý ze tí typ projevování hnvu. 3. Protilátka na hnv: obléci nové Láska nás zmní z nevraživých, rozmrzelých lidí k podob Kristov. Nicmén žít život lásky zakotvený v Duchu není dsledkem jednorázového rozhodnutí. Je to rozhodnutí, které musíme obnovovat každý den, ponoit se do proudu Ducha, který zpsobí, že budeme radostní, trpliví a pokorní lidé. Všechny protilátky proti hnvu vyžadují aktivitu mysli. I když uklidující cviení, prostedí, prožitek krásy i dýchání zhluboka mohou pomoci, v urité chvíli dojde k situaci, kdy bude teba pesmrovat hnvivé myšlenky. Toto pesmrování se dje v naší mysli. a. Identifikuj myšlenkový proces z minulosti, když jsi byl rozzloben. Projevovalo se u tebe pehánní ( Nikomu na mn nezáleží; já jsem jediný, kdo zde nco dlá ) nebo nepesné vnímání ( Pro nemže být ke mn férovjší? Pro má namíeno práv na mne? ), které sis v duchu íkal? (Nápovda: slova jako vždy, nikdy, pouze nebo dávání druhým nálepky jako: hlupák, blázen, idiot atd., jsou ukazatelé, že tvj vnitní dialog není založen na pravd, ale na pehnaných emocích.) b. Dallas Willard íká: Je tžké dlat vci, o kterých Ježíš íká, že vycházejí ze srdce naplnného láskou? To je vskutku tžké, pokud lovk nebyl promnn v hloubi duše, v spleti myšlenek, pocit, jistot takovým zpsobem, že je naplnn láskou. Když se to ale stane, pak to není tžké. To, co by bylo tžké, by bylo jednat takovým zpsobem, jakým lovk jednal pedtím. Jaká je tvoje reakce na tento citát? S jakou transformací v hloubi duše bys chtl, aby ti Duch Svatý pomohl?

6 ást 5: Pekonání úzkosti : Pro mnohé z nás je dlání si starostí hluboce zakoenno v naší duši - možná tak hluboko, že už si toho nejsme ani vdomi. Ale a je už píina naší úzkosti jakákoliv, ovlivuje nás zpsobem, který nás nií a nií i naše vztahy. Abychom zstali v ustavin pítomném toku Ducha Svatého, který je kolem nás a chce být v nás, musíme elit úzkosti jako jedné z hlavních pekážek psobení Ducha. Jinak zstaneme neradostnými, sobstednými, nestálými, podráždnými lidmi s rozkolísanými pocity, neschopní vnímat jak a kam nás Bh chce vést. Bh opravdu mže promnit naše myšlení plné starostí. Biblití pisatelé jasn ukazují, že když budeme následovat Ježíše, prožijeme nefalšovaný pokoj: stálé pesvdení, že pokud vložíme vci do Božích rukou, vše bude dobré. Úzkost (starost) je natolik duchovn škodlivá, že píkaz nestrachovat se, nedlat si starosti a nežít v obavách je nejastji opakovaným píkazem v Bibli. Sužování t odízne od toku Ducha tak, jako nic jiného. Pokoj je pímý protiklad úzkosti. Je to hluboké pesvdení, které zasahuje do morku tvé bytosti. Jde o uvdomní si, že jsi v Božích rukou a vše se v dobré obrátí. (Fil 4:6 7) Ti klasické chyby, kterých se dopouštíme 1. Víra, že si zasluhuji trest nebo bolest spojenou s myšlenkami dlouhodob zpsobujícími úzkost. Poplach: silný signál, který lovka varuje, že nco není v poádku; popud, impulz k innosti. Starost: poplach, který probíhá v tvém mozku celý den. Strach jako emoce je zdravou reakcí na skutené nebezpeí. Pi toxické úzkosti jsou myšlenky negativní, poraženecké, neústupné a vždy znovu a znovu až lovka paralyzují. a. Uve osobní zkušenost s poplachem a úzkostí. Peti si Pís 27:12. Jaký to má vztah ke zdravému vyjádení strachu a produktivnímu konání? 2. Žít v iluzi, že starosti rozšiují, zvtšují moji schopnost zvládat svt. Jakmile nemžete výsledek ovlivnit, puste starosti z hlavy, pestate se trápit. Vložte vci do Božích rukou. a. Jaký vztah vidíš mezi úzkostí a slábnoucím vztahem s Bohem a jinými? Které píznaky úzkosti prožíváš nejastji: Ztráta radosti Pílišná zaneprázdnnost sebou samým a mén energie na lásku k jiným Abych utišil vnitní bolest, dlám vci, po kterých se cítím dobe (nakupování, jídlo, sex) Nahlodávání mé sebedvry Zvýšená podráždnost Nedvra k Bohu (íct ano na výzvy a impulzy, které mi dává) Jiné: 3. Dovolit, aby myšlenky/pocity úzkosti mi bránily íct ano Božímu povolání pro mj život. Horolezecký píklad: mžeš vdt, že t lano udrží, ale jedin zkušenost zmní tvj strach. Jištní : jistit lano znamená pivázat jej k nemu pevnému, udlat jej absolutn bezpeným. Život je jako lézt po lan. Když se vložíš do toku Ducha, pak tvj pokoj je jištn Duchem Svatým.

7 a. Metafora horolezce ukazuje, že jsme v Božích rukou úpln jistí, pokud jsme jistni. Uve píklad ze svého života, kdy jsi byl pvn pesvden, že v Božích rukou se vše obrátí k dobrému. ím jsi byl jištn? b. ti Jan 14:27. Porovnej pokoj, který nabízí svt, a ten, který dává Ježíš. Ve které oblasti svého života bys chtl te nejvíce prožít hlubší pokoj? c. ti Žalm 4:8. Jaký je vztah mezi úzkostí a spánkem? ást 6: Pekonání úzkosti 2 V list Filipským apoštol Pavel uí, že starost paí k lidstvu ve stavu híchu. Zárove dává rady a nauení, jak ji pekonat. Jeden z nejpozoruhodnjších obraz je, že Bh chce stežit naši mysl. Bh chce chránit naše myšlenky tak, aby Jeho sítem žádné úzkosti neprošly. Modlitba je Božím prvotním nástrojem, jak zajmout vetelce. Ani v tžkých okolnostech nebyl Pavel pasivní a nedovolil, aby se jeho mysl stala obtí sužujícího strachu, rozhodl se dvovat Bohu. lovk, který se neustále moí starostmi, si ustavin klade otázku: Co kdyby? Je si teba ale položit otázku: Co na tom vlastn záleží? (Fil 1:18) - neboli jinak eeno: Ale co na tom! [ EP] Tomuto procesu ostrahy mysli také napomáhají vztahy. Naši pátelé nám pomáhají vidt, kde vlastn jsme, pomáhaji nést naše bemena a my se tedy nemusíme strachovat o samot. Takovéto ujištní mže být slovní, ale i neverbální: ruka na rameni, soucitný pohled nebo pímluvná modlitba. Samozejm, že tuto péi je teba také i poskytovat, nejen pijímat. Toto vše mže znamenat hodn v život lovka trápícího se obavami. Rovnice: Harvardský profesor Ed Hallowell zjistil, že zvýšená zranitelnost + snížená sila = rostoucí úzkost Dlání si starostí není dsledek okolností. Je to dsledek mého pesvdení o tom, nakolik jsem zranitelný a nakolik jsem pánem své situace. a. Popiš krátce situaci, která t sužovala. Potvrzuje tato tvá situace rovnici anebo ji vyvrací? b. Jak mže modlitba zmnit tuto rovnici a její výsledek? c. Jak Fil 4:6-7 vrhá svtlo na výše uvedenou rovnici? Co mžeš oekávat, jestliže Boží pokoj bude skuten stežit tvé srdce a mysl? Obnovená mysl: Boží pokoj, nejen pokoj od Boha. Pavel íká, že klid, který je typický pro Boha, bude stežit naše srdce i mysl. Stežit je vojenský termín, který se používal pro vojáky na stráži. Chce tím íct, že Duch Svatý je schopen zastavit u brány jakoukoliv myšlenku, která ohrožuje pokoj a pohodu vnitního lovka. Modlitba je nejdležitjší duchovní disciplínou pro pekonání úzkosti. Odevzdat Bohu všechny starosti, které mám, je úkol, který je na mn, aby Boží pokoj mohl stežit moji mysl. V prbhu asu se toto stane zvykem a starosti budou pobídkou k rozhovoru s Bohem. Co na tom záleží? To je otázka, kterou si zapomíná položit lovk, kterého neustále trápí obavy. lovka znepokojeného úzkostí trápí: Co kdyby?". Pavel odpovídá na otázku: Co kdyby? dvma eckými slovy: Ti gar, které lze peložit jako: Je tam toho!, Ale co na tom! Na vtšinu co kdyby? je možné odpovdt slovy ale co na tom!, a to v pípad, kdy se podíváme na vci z vné perspektivy a položíme si otázku, zda m mže to, co m trápí oddlit od Boha?

8 Ujistit lidi neznamená íci jim výsledek, jak vci dopadnou, ale pipomenout jim jejich vztah s Bohem a mezi sebou navzájem, a už situace dopadne jakkoliv. Ujištní nkoho dokáže narušit tok úzkosti a strachu. Pomáhá navodit jistotu, že v samé podstat na nejhlubší úrovni jsme vlastn bezpeni. a. Nkteí lidé jsou velice rezervovaní v souvislosti se sdílením toho, co potebují. Jiní jsou otevení až píliš. Kam patíš ty? Kam patí tvoji blízcí v rodin, ve sboru? b. Jakou starost, ve které bys uvítal ujištní, momentáln prožíváš? (Pokud je to vhodné, vložte ruce na dotyného lovka a pomodlete se za nj.) Duchovní pátelství Nikdo není natolik silný, aby dokázal zstávat v proudu pokoje sám. Obecn platí, že dobré vztahy ve spoleenství a autentická blízkost nám dodávají vtší pokoj; izolace a osamlost zpsobují vtší úzkost. "Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu"- Fil 4:13 Duchovní pátelství je možno definovat jako blízký, životodárný vztah, který napimuje moji pozornost smrem k Bohu. Takový vztah pak lovku pomáhá, aby si nikdy nedlal starosti o samot. a. V život apoštola Pavla mu síla vztah s jeho duchovními páteli pomohla nevyboit z cesty ani ve velice težkých okolnostech. Na volnou stranu tohoto papíru namaluj pavuinu vztah, které pedstavují tvoji záchrannou sí. b. Jaký máš pocit, když se podíváš na svoji pavuinu? Jsi potšen, zarmoucen? Co bys ml udlat jako další krok? ást 7: Sila žádostivosti Chtivost se netýká jenom penz. Jde o souvislost s jakoukoliv nesprávn usmrnnou touhou libého typu. Všichni jsme hnáni svými touhami. Touhy samotné jsou neutrální. Když však chceme zstat v proudu Ducha, musíme poznat, piznat a zvládat své touhy. Myšlenky a pocity jdou spolu. Každý pocit má sdlovací prvek a každá myšlenka nese emocionální náboj. Naše emoce nám dávají poznat, že jsme naživu. Bez nich bychom nemli o nic zájem. Deprese není smutek, ale citová prázdnota. Adikce (návykovost) vzniká, když lovk musí mít ke štstí uritý pocit a má dojem, že bez nj nemže žít. Žádostivost znamená trvání na tom, že chci prožít uritý pocit nebo naplnit njakou touhu i za pedpokladu, že jejich naplnní pinese potupu Bohu, uškodí mn nebo jiným. Touhy samotné jsou jako surovina. Dležité je, jak se touhy zpracují a jak se s nimi naloží. Existují konkrétní kroky, kterými lovk projde, když jej touhy vedou nesprávným smrem. tyi kroky, které nás povedou nesprávným smrem Uhašování Ducha - když se lovk vydá tímto smrem, musí najít zpsob, jak umlet Boží hlas a nenaslouchat podntm Ducha. Skryté jednání - i když jako následovník Krista jsi souástí spoleenství, te potebuješ tento rozmr potlait a mít tajemstvi, dlat vci tajn. Etické kompromisy lovk zaíná jednat zpsobem, který narušuje jeho hodnoty a závazky, které pedtím vyznával. V této situaci se touha stává posedlostí, nemže být bez jejího naplnní.

9 Otroctví když se lovk nachází ve spárech žádosti, tato pehluší jeho rozum, svdomí, vli, zaprodá svoji duši a stane se otrokem híchu a chytí se do pasti. ešení našich problém není zbavit se všech žádostí, ale usmrnit touhy životodárným smrem. tyi kroky, které nám pomohou jít správným smrem Brutáln estná modlitba je opakem uhašování Ducha. Potebujeme být brutáln i trapn estní, když hovoíme s Bohem na modlitb o našich touhách, a dobrých nebo špatných. Pedsevzetí pak se potebujeme rouhodnout konat pouze zpsobem, který ctí Boha. Potebujeme se nauit, že je možné mít nenaplnné poteby a touhy, a pesto pežít. Emocionální nastavení dále musíme peladit naše pocity, aby podporovaly naše pedsevzetí a naše mysl byla naplnna zdravjšími myšlenkami a pocity. Budeme-li jednat na základ toho, co víme, že je správné, a ne, co nám naše touhy íkají, že chtjí, naše pocity se postupn zmní. Svoboda nakonec zakusíme svobodu, protože naše touhy budou usmrnny správným smrem - budou nás zmocovat, ne ovládat. lovk ped sebou musí mít neustále vizi svobodné bytosti, která je pánem svých žádostí pro dobro své i jiných. Být lovkem znamená hluboce si uvdomovat své touhy. Do znané míry ovlivují žádosti vše, co konáme. Nkterá jednání vycházející z našich tužeb jsou zdravá, jiná zkázonosná. Jak tedy jednat s našimi žádostmi? Existují v podstat ti možnosti: Prostedí kolem nás iká, že smyslem života je ukojení žádostí. Pevrácená spiritualita tvrdí, že je to o eliminování žádostí. Novozákonní pisatelé tvrdí, že je to o promn našich žádostí. a. Jaká je tvoje reakce na tyto ti výroky? b. Které vlivy (rodie, knihy, uitelé, biblické verše) formovaly tvé pijetí nebo zavržení žádostí? Nakolik byly tyto vlivy užitené pi formování zdravých reakcí na tvé touhy? c. Pokud by t mla nkterá touha odvést nesprávným smrem (materializmus, smyslnost, snaha zalíbit se lidem, moc, chemická závislost atd.), co by to bylo? Pro myslíš, že práv tato žádost má tak velký potenciál poškodit tvj život? Pines své žádosti Bohu C. S. Lewis jednou napsal o modlitb: Bohu musíme pinést to, co je v nás, ne to, co bychom si páli, aby v nás bylo. a. Peti si Ef 6:18. Protože se snažíme potlaovat škodlivé žádosti, jak je vlastn možné být si jich vdom a oteven je pinést Bohu? Pavel íká všelikou modlitbou a prosbou modlete se [KB], což znamená rzné druhy modliteb a typy proseb - neboli brutáln estné modlitby. Nakolik byl bys schopen pinést Bohu své negativní touhy tímto zpsobem? b. Peti si Žalm 145: Jak bys shrnul Boží reakci na naše touhy? ( Otvíráš svou ruku a napluješ touhy všeho co žije. v.16 NIV) Promnná touha Jedním z velkých znak zralosti je, že nkteré myšlenky už lovka nenapadají. Dallas Willard napsal: Zralý uedník je ten, kdo pirozen koná to, co by Ježíš konal na jeho míst. a. Máš njakou zkušenost s touto pravdou? b. Zkus si pedstavit, jak by vypadal život naplnný správn usmrovanými touhami. Chceš se s nkým podlit o své reakce?

10 ást 8: Síla žádostivosti 2 Jako kesané bychom byli rádi, kdyby naší jedinou touhou byl Bh, ale víme, že tomu tak není. Krom Boha toužíme po spoust vcí - a nkdy chceme tyto vci ješt víc než jej. Je ešením zbavit se všech tužeb? Toto uí nkterá náboženství, ale ne Bible. Bh do nás vložil rzné touhy - hích je zvrátil, ale Bh je chce transformovat, ne eliminovat. asto mžeme poznat, jestli naše touhy jsou v souladu s Boží vlí podle toho, jak nás ovlivují. Jestliže vedou k sobectví a izolaci, pak víme, že nco není v poádku. Pokud vedou k lásce, štdrosti, šlechetnosti a vdnosti, pak je to ukazatel, že jdeme správným smrem. Když hledáme kreativní zpsoby jak lépe vyjádit naše touhy, mžeme dvovat, že nás Bh povede, prožijeme vtší radost a požehnané dsledky pro lidi kolem nás. Bh je natolik veliký, že nepožaduje, aby byl tím jediným, po em toužíme. Dallas Willard Žádosti jsou nástroj pežití, Bh sám je do nás vložil. Tlesné, emocionální i mentální touhy pocházejí od nj a mžou vést k dobrým vcem. Avšak tytéž touhy, jsou-li projeveny nesprávným smrem, pinášejí zkázu. Prostedí kolem nás íká, že život je o naplnní žádostí. Nesprávn pochopená spiritualita se chce zbavit všech žádostí. Ježíš chápe život jako promnu našich žádostí. Žádost sama nepevrácena híchem je dobrá. Je souástí Božího plánu. Božím plánem je, aby naše touhy byly jedním ze zpsob, jak objevíme jeho zámr s námi. Bh nevložil nesprávné žádosti do svého stvoení ptáci se rodí s touhou létat a delfíni s touhou plavat. V hloubi každé živé bytosti je vložena touha, která ukazuje, k emu ji Bh stvoil. Co když dvodem, pro jsou naše touhy tolik destruktivní, projeví-li se nesprávným smrem a dostanou-li nás do závislosti temnoty, je že pedstavují tak mohutné síly pro dobro, projeví-li se správným zpsobem? Jakákoliv touha se mže stat návykovou. Na druhé stran odstranní všech tužeb by znamenalo konec života. a. Uve píklad tužeb, které pomáhají udržet lidský život na této zemi. b. Peti si Pís 13:12. Které touhy z minulosti se ve tvém život splnily a jak? Ve které oblasti stále ekáš tak, že nkdy tvé srdce zemdlívá? c. Neil Warren napsal: Jestliže my sami postrádáme své vlastní hluboké a žhavé touhy, budou nás ovládat touhy jiných. Vidl jsi naplnní tohoto v život lidí? Jak? d. Porovnej a dej do protikladu to, jak nám Bh dovoluje naplnit naše touhy a jakou mají rodie radost, když jejich dti prozkoumávají a objevují svoji jedinenost. Naplování nkterých tužeb nás udlá požadovanjšími, sobetjšími a osamlejšími. Naplování jiných zase laskavjšími, ochotnjšími sloužit, mén zranitelnými v pokušeních. Tyto skutenosti mohou být pomckou, které touhy rozvíjet a které pesmrovat. a. Identifikuj souasnou touhu a nech ji projít tímto testem. Jaké dsledky naplování touhy z toho plynou pro tvj život? b. Peti si Žalm 145: Identifikuj touhu, kterou potebuješ podídit Bohu. Spíše než ji potlaovat, co by znamenalo petransformovat ji prostednictvím brutáln estné modlitby? Vyvolává v tob strach pedstava, že bys dovolil Bohu petvoit tuto touhu uvedeným zpsobem? Klíem je naše touhy správn uspoádat a projevovat. Nkolik poznámek k pti oblastem lidské touhy:

11 Materiální touhy materiální krásu mžeme milovat, ale jestliže to, jak ji naplujeme, udusí štdrost a vede nás do dluh, pak je naase pinést njaké obti. Tlesné touhy protože žijeme v tle, máme chut, které mohou být zdrojem velké radosti a oslavy Boží dobroty. Pílišné požitkáství však mže vést ke zneužívání naší touhy po uspokojení. Rekreaní touhy touha po odpoinku a rekreaci je znakem, že jsme konení, pomíjiví, ohraniení. Bh chce, abychom se zastavili, obnovili našeho ducha a nabili své baterky energií. Vztahové touhy jsme stvoeni k obrazu Božímu. Bh existuje jako Trojice Otec, Syn a Duch ve vzájemných vztazích. Jenže uspchanost dnešní doby mže být pekážkou k hlubokým a trvalým pátelským vztahm. Touha dosahovat Bh nás stvoil, abychom v sob mli panování, proto dokáže použít pro sebe touhu po kariée a úspchu v služb jiným. Nebezpeí zaíná, když touha po úspchu vede k pepracování (workaholismu) a zanedbávání vztah. Uvažovat nad svými nejhlubšími touhami a pojmenovat je nám asto nahání hrzu. Máme pocit, že tyto touhy jsou špatné. Nechceme o nich hovoit kvli strachu ze zklamání, že zstanou nenaplnny. lovk mže prožít celý svj život, aniž by poznal své nejhlubší touhy. Místo toho se vybíjí v povrchních innostech, které si vybírá prost proto, že je dlal vera, nebo protože to dlají jiní - ne proto, že napluje Boží plán pedstavený skrze své touhy. a. Existuje nco, eho se tolik bojíš, že se ani neodvážíš v to doufat? b. Jaká by mohla být souvislost mezi touto touhou a zámrem, který má Bh s tvým životem a tvojí rolí v království Božím? c. Kterým touhám by ses mohl plnji oddat a jak by to mohlo pispt k Boží sláv v této oblasti? Jakou hlubší radost by to mohlo pinést? Dlej to, co miluješ, a pizvi k tomu Ježíše....já jsem pišel, aby mli život a mli ho v hojnosti." - Jan 10:10 ást 9: Pimená malost Luk 18:9-14 ím to je, že ada z nás vypadá ve sboru dobe, ale náš skutený život je v nepoádku? A pro se nkteí z nás cítí být lepší, protože mají pocit, že s nimi je vše v poádku - i když není? Ježíš ekl krátký, ale efektní píbh o dvou lidech své doby, kteí pedstavovali povýšeneckého ducha na jedné stran a zkroušenou kajícnost na stran druhé. Ironií je, že ten nadazený lovk byl duchovní (alespo navenek) a ten, kterého Ježíš pochválil, byl ztracená existence (opt navenek). Více než kterýkoliv jiný hích mezi vícími - pocit nadazenosti - má své koeny hluboko v duši a mže se vydávat za formu urité duchovní zralosti. Samozejm, že nadutost nemá nic spoleného se zralostí, ale to si málokdo uvdomuje. V církvi je lehké soudit jiné a konat samospravedliv - a pitom si myslet, že jsme ti, kteí horlí pro istotu a pravdu. Pravdou však je, že nadazenost brání toku Ducha. Bh však vždy posílá okamžit další vlnu proudu Ducha Svatého a my se mžeme pokoit a prosit jej o pomoc. Jestliže následovník Ježíše Krista není oteven toku Ducha Svatého, rozvinou se u nj dva rozdílné životy církevní život a skutený život. Ježíš nepišel dát církevní život. Ježíš pišel, aby pinesl skutený život.

12 Ježíš kritizoval nadazenost a samospravedlnost osteji než kterýkoliv jiný hích. Nadazenost m oddluje od toku Ducha, protože ohniskem svého svta se stávám já a ne Bh. Duch Svatý nás vede k tomu, abychom jiné pozvedávali. Naší touhou bude, aby jiní duchovn prosperovali. V malé skupin dokáže posuzovaný duch zabít dynamiku skupiny rychleji než cokoliv jiné. Za postojem posuzování druhých se asto ukrývá to, že v uritém smyslu tomu druhému závidíme. Na rozdíl od zášt, úzkosti a hrabivosti, které si lidé, u kterých se projevuje, obyejn uvdomují, povýšenectví lidé asto nevidí a nevnují mu pozornost. Je to však smrtelný duchovní virus, který je nutné rozeznat a odstranit. a. ti 1 Pet 2:1. V Bibli je možné najít mnoho seznam hích, kterým je teba se vyhnout. Tento seznam je jedinený tím, že uvádí híchy, které jsou bžné ve sborech - dokonce i mezi dlouholetými vícími. Obecn jsou kesané ochotni se rzných hích zbavovat. Pro myslíš, že híchy z tohoto seznamu jsou tak hluboce zakoenny? b. Mžeš uvést píklad spolenosti, sboru, malé skupiny, rodiny, kteí byli poškozeni nadazeností? Jak se to stalo? c. Co se dje uvnit lovka, který trvale jedná povýšenecky vi jiným? Farizeus se rozhodl použít svou modlitbu jako píležitost pouit nespravedlivé lidi kolem sebe. On se vlastn ani nemodlí, ale zámrn ponižuje celníka. Srovnává se s ním, aby se mohl cítit nadazený. Farizeus mohl pijít k celníkovi, obejmout jej a íct: Jsem tak rád, že jsi zde! To je moc dobré, že ses rozhodl pijít do chrámu. My oba potebujeme Boží milost. Ja se budu modlit za tebe a ty se mžeš pomodlit za m. Celník si je vdom své híšnosti. Oddluje se od lidí a neodváží se pozdvihnout oi k nebi, protože si je vdom, co je uvnit. Bije se do prsou jako vnjší projev krajní úzkosti, trýzn. Následování Ježíše nikdy nepovede k nadazenosti. Existuje pouze jeden lovk, k jehož zkaženosti mám plný pístup ke své vlastní. Pýcha je smrtící, protože zaslepuje pravdu o mn samotném, nií moji schopnost init pokání a zabíjí schopnost milovat. Abych pekonal nadazenost a pýchu, potebuji s každou takovou myšlenkou udlat to, co udlal celník: Zastavit se a modlit se: Bože - jsem v brynd! Slituj se nade mnou. A Bh odpoví novou vlnou Ducha, dalším pílivem milosti. A budeš mít další možnost spolupráce s Bohem. a. Peti si Luk 18:9-12. Co by asi dnešní farizeus-adventista ekl ve své modlitb? b. A už se modlíš podobným zpsobem anebo ne, kdo jsou ti jiní lidé, se kterými se ty sám nkdy porovnáváš a jsi rád, že nejsi jako oni? c. Viz verše Co vlastn celníka piblížilo Bohu navzdory jeho híšnosti? Kdy ses naposledy cítil podobn?

13 d. Ježíš nám dává za vzor celníka. Ve které oblasti života by se mohl tvj postoj piblížit postoji celníka a vzdálit postoji farizea? ást 10: Pimená malost 2 Dobré zrcadlo je užitená pomcka, jelikož je naprosto nestranné. Není možné se s ním hádat, diskutovat, pesvdovat jej, ani žádným zpsobem donutit lhát o tvé podob. Jiné diagnostické pomcky jako váha nebo rentgen dlají totéž: íkají nám pravdu o nás samotných, podle níž se potebujeme zaídit. Problém je, že asto je nám milejší pravdu radji nevdt. Nco v nás - psychologové to nazývají samolibá pedpojatost - chce pedstírat, že jsme lepší než ve skutenosti jsme. Bh nás vyzývá, abychom žili jinak. Chce, aby pravda byla naším základním operaním systémem v našem nejhlubším nitru. Jeho Slovo je jeden z dležitých zdroj pravdy, která nám pomže vidt naše nitro takové, jaké skuten je. Dalším zdrojem je spoleenství vících, kterého jsme souástí. Jsme však ochotni znát svj skutený stav? O co nám jde víc: vyhnout se bolesti, kterou pravda pináší anebo pokraovat v rstu? Jestliže chceme zstat v proudu Ducha Svatého, pak se musíme pustit do ryzího sebezkoumání. Jedin tak mžeme bojovat s pocitem nadazenosti a posuzování jiných, a dosáhnout promny jediné osoby, kterou skuten mžeme zmnit: sebe samých. Existuje mnoho metod na vyhodnocení našeho tlesného stavu zrcadlo, váha, rentgen. Co kdyby existovala podobná metoda, která by odhalila pravdu o našem duchovním stavu? Ústední myšlenkou tohoto Biblického týdne je, že Duch Boží kolem nás neustále protéká a je ochotný odhalit nám pravdu o nás samotných. o Když dovolíme Božímu Duchu, aby k nám promluvil, stanou se dv vci: 1) Bude to bolet 2) Budeme rst, jsme-li ochotni naslouchat a zaídit se podle toho, co nám ekne. My lidé máme sklon cítit se nadazeni jiným ( samolibá pedpojatost ). Píkladem toho je sklon pozorovatelný z rzných przkum, které dsledn ukazují, že naprostá vtšina lidi se hodnotí jako nadprmr. Bh jako jediný nám mže pomoci svojí milostí, silou a pravdou, abychom pekonali tuto samolibou pedpojatost. a. Jaké myšlenky, plány, starosti nebo budoucí události ti picházely mimovoln na mysl ve volných chvílích tohoto týdne? Co Ti to íká o tvém vnitním svt? b. Vzpomínáš si na situaci, kdy ty nebo nkdo, koho znáš, se zámrn vyhýbal informaci, jen aby se nedozvdl pravdu, které nechtl elit (nap. nešel k lékai, nepodíval se na výpis z útu, nezvedal telefon, nešel do sboru)? Jaký užitek byl z této dobrovolné nevdomosti? c. Nastala nkdy zmna k lepšímu tím, že njaká pravda o tob vyšla najevo (zdravotn, profesn, duchovn, vztahov atd.)? d. Peti si Písloví 22:3. Jak toto písloví hovoí o dležitosti objevit pravdu o tvé duši - tvém vnitním, skrytém já? Požádej Boha, aby ti zjevil pravdu o tob zpsobem, který prospje blahu tvé duše.

14 Vztahy s jinými mohou být cenným zdrojem pravdy. Na jiných jsme asto schopni vidt vci, které nevidíme na sob a naopak. Tato skutenost mže být užitená, životodárná - když se ale zneužije, upevuje pocit nadazenosti a posuzování, které znií spoleenství. a. Peti si Mat 7:1-5. Vzpomínáš si na situaci, kdy se nkdo snažil zbavit t (anebo nkoho, koho znáš) tísky aniž vybral svj vlastní trám? Co bylo obzvlášt bolestné na této zkušenosti? b. Pedchozí píklad otoíme: kdy ses ty snažil zbavit nkoho tísky a pitom se sám poteboval zbavit svého trámu? Zkus estn íct, pro jsi podle tvého názoru jsi padl do pasti? Co se vlastn dlo uvnit tebe? Disciplína sebezkoumání nám pomáhá estn se podívat dovnit naší duše pod laskavým vedením Ducha Svatého. V tomto procesu se otevíráme mocnému psobení Božímu a dovolíme, aby nás pravda osvítila a my jsme byli promnni. a. Peti si Žalm 139: Jaký je podle tebe rozdíl mezi procesem sebezkoumání, který vede Duch Boží a tím, který vedeme my sami? b. Viz 2 Kor 7:10. Jak bys aplikoval tento verš na proces sebezkoumání? c. ti Žid 4: Do jaké míry má Slovo na tebe podobný úinek v poslední dob? Potebuješ udlat njaké zmny, abys v prbhu typického týdne byl více pístupný Boží pravd? d. Nakolik je ti známá duchovní disciplína sebezkoumání? Jak by ti tato aktivita pomohla, kdybys ji vykonával astji? Když se podíváš na bariéry, které jsme studovali v této sérii, nakolik jsou tyto výroky pravdivé ve tvém pípad? Rozmrzelost: o Jsem ím dál mén podráždn. o Stále astji se mi daí najít zpsoby projevení mého hnvu, které m neblokují od toku Ducha. o V mé schopnosti opravdov odpustit lidem se projevuje rst. Úzkost: o Zjišuji, že nejsem lehce zmalomyslnn. o Nemám tolik obav ohledn penz, mé práce a co si jiní o mn myslí. o Mám stále více dvod pinášet svá znepokojení Bohu na modlitb. Žádostivost: o Už nejsem natolik obtí mých choutek jako kdysi. o Mj život je stále otevenjší (prhlednjší) a nemám potebu nco tajit. o To, po em toužím a z eho mám potšení, je ím dál tím více v souladu s tím, co Bh se mnou zamýšlí. Nadazenost: o Jsem ím dál mén zaneprázdnn sám sebou. o Moje kritizování jiných má klesající tendenci. o Jsem mén tvrdošíjný v naléhání, aby bylo po mém. V prbhu píštího týdne si najdi dvakrát as na sebezkoumání. Všímej si obzvláš situací, kde ses projevil nadazen. Jeden z dobrých zpsob je udlat toto sebezkoumání na konci dne. Podobn jako mužstvo po zápase i ty se podívej na film svého dne. Stal ses obtí odsuzování a povýšeneckého postoje? Všiml sis takového pístupu u jiných? Jaký dopad mají tyto postoje na tvé vztahy? Jaký pokrok ve vítzství nad tímto postojem mžeš oslavit?

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

Závrená práce posluchae kurzu

Závrená práce posluchae kurzu Závrená práce posluchae kurzu Manažei - kurz efektivního ízení 2004/2005 Název práce: Motivace k dobrovolnictví Jméno a píjmení Jaroslav Hynek Rok: 2005 PROHLAŠUJI, že jsem tuto závrenou práci vypracoval

Více

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM StreSS ManageMent Jaroslav Jančík Obsah 1 Stres... 6 2 Zdroje stresu... 8 3 Mobbing stres na pracovišti... 11 4 Nkteré asté píznaky stresu... 15 5 Jak zvládat

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace...

OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace... 1 OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace... 11 Trojúhelníky... 11 Dómy, povzbuzení, oslabení... 12 K N I H A

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

Manažerské dovednosti

Manažerské dovednosti Manažerské dovednosti Petra Rohlíková MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI 2008 Obsah: Sociální pozice a role manažera Osobnost manažera Osobní kvalita manažera Kompetence manažera Autorita manažera Urení kompetence

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Ekonomie sociálního vylouení

Ekonomie sociálního vylouení Ekonomie sociálního vylouení Chování mnoha sociáln vylouených Rom bývá veejností oznaováno jako nepizpsobivé. Veejné mínní má zato, že Romové se chovají iracionáln, že nevyužívají možností, kterými disponují,

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Buddha a Kristus na procházce - Mezináboženský dialog

Buddha a Kristus na procházce - Mezináboženský dialog Buddha a Kristus na procházce - Mezináboženský dialog Regenerace 2000 Koncem kvtna probhl v Praze 1. Festival buddhismu Vesak, poádaný Pražským buddhistickým centrem Lotus u píležitosti oslav Buddhových

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více