Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc"

Transkript

1 Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc Vypracoval: Petr Bartoň Obsah 1 Obecná část Obecné zásady první pomoci Základní životní funkce Složky integrovaného záchranného systému, spolupráce Legislativa - Neposkytnutí první pomoci - zákon č. 140\ Speciální část První pomoc při zástavě oběhu, dechu, poruchách vědomí První pomoc při krvácivých stavech První pomoc při úrazu elektrickým proudem První pomoc při otravě plynem První pomoc při poranění lebky, páteře, hrudníku, pohybového aparátu První pomoc při tepelném poranění První pomoc při tonutí První pomoc při akutních stavech u diabetiků První pomoc při bodnutí hmyzem, uštknutí hadem, pokousání psem Literatura... 12

2 1 Obecná část 1.1 Obecné zásady první pomoci Základní životní funkce Složky integrovaného záchranného systému, spolupráce Legislativa - Neposkytnutí první pomoci - zákon č. 140\ Obecné zásady první pomoci První pomoc je soubor činností, které jsou nutné uskutečnit při náhlém ohrožení či postižení zdraví. Tyto činnosti mají co nejvíce omezit rozsah a následky postižení. Cílem první pomoci je zachránit život, zabránit zhoršení zdravotního stavu, urychlit proces uzdravení. První pomoc dělíme na: 1. Technickou - jejím cílem je co nejefektivněji odstranit příčiny postižení a vytvoření podmínek pro vlastní poskytování první pomoci. 2. Laickou zdravotnickou - jedná se o základní a technická opatření, tyto je schopný poskytnout člověk bez zdravotnického vzdělání a bez specializovaného vybavení. Tato první pomoc zahrnuje taktéž přivolání odborné zdravotnické pomoci (ZZS) a event. transport postiženého na místo, kde je možné odbornou pomoc zajistit. 3. Odbornou - jedná se o pomoc zdravotnickou, zajištěnou lékaři, zdravotními sestrami, záchranáři. Rozsah postižení či poranění zjišťujeme: a) pohledem - sledujeme vzhled, barvu kůže (např. bledá u zástavy oběhu, červená u přehřátí či otrav, cyanotická \namodralá\ u dusícího se jedince...) b) poslechem - v rámci navázání kontaktu s postiženou osobou, dále zjištění dechové činnosti c) pohmatem - především kontrola oběhu, dechu - zvedání hrudníku, event. vnější poranění K obecným zásadám patří zajištění bezpečnosti nejen postiženému, ale i sobě. Je-li postižení způsobeno vnější příčinou (např. otrava plynem, požár atd.) je nutné postiženého dostat z dosahu vnějšího působení a až poté zahájit činnosti související s první pomocí. Nejprve pacienta vyšetříme a zjistíme rozsah postižení, poté voláme Zdravotnickou záchrannou službu (ZZS) - tel. č

3 Je možné také volat SOS linku 112, ta se však doporučuje výhradně u hromadných neštěstí. Po přivolání odborné pomoci provádíme vlastní laickou první pomoc, kontrolujeme a sledujeme postiženého do příjezdu ZZS. Pokud se zachránce nachází v uzavřeném objektu sám, je nutné před příjezdem ZZS přerušit úkony první pomoci a umožnit vjezd. Je-li v objektu zachránců více, tak jeden z nich zajišťuje pomoc a vyšle druhého. 1.2 Základní životní funkce Před zahájením poskytování první pomoci je třeba zkontrolovat stav základních životních (vitálních) funkcí, těmi jsou: vědomí, dýchání a srdeční aktivita. Zjistit stav těchto funkcí by měl být schopen každý, bez ohledu na to, zdali má či nemá zdravotnické vzdělání. A. Vědomí: Tuto životní funkci lze poměrně jednoduše zjistit na základě podnětů a dotazů směrem k postiženému. Všímáme si, zdali odpovídá na dotazy, reaguje-li na oslovení, sledujeme, zdali odpovídá srozumitelně, popř. jen vydává vzkřeky, mumlá... Pokud dotyčný nereaguje na oslovení, zatřeseme s postiženým a opět sledujeme reakci. Pokud nereaguje ani na tento podnět, přistoupíme k tzv. algickému podnětu - postiženého např. štípneme v podpaží, pod ušní lalůček, popř. přejíždíme klouby pod hrudní kost. B. Dýchání: Ke zjištění dechové aktivity použijeme hřbet nebo dlaň ruky, kterou přiložíme k ústům a sledujeme, zdali ucítíme závan teplého vzduchu. Taktéž sledujeme pohyby hrudníku (pozor: pohyb hrudníku ještě nemusí znamenat, že postižený dýchá!!!). C. Srdeční aktivita: Dříve se tato funkce zjišťovala detekcí (nahmatáním) pulsu na krční tepně a to nejméně dvěma prsty. Dle nejnovějších doporučení se D. při hodnocení základních životních funkcí kontrola pulsu hmatem již nedoporučuje vzhledem k prodloužení doby od kontroly k vlastní masáži srdce. Pokud zjistíme, že je postižený v bezvědomí a nedýchá, přistoupíme ihned k nepřímé srdeční masáži a nezdržujeme se kontrolou pulsu! 1.3 Složky integrovaného záchranného systému, spolupráce Definice: Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní systém vazeb, pravidel, spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události. 3

4 Základní složky IZS jsou: Hasičský záchranný sbor České republiky, Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, Zdravotnická záchranná služba Policie České republiky Při poskytování první pomoci je nezbytná spolupráce se složkami IZS a to především se Zdravotnickou záchrannou službou, popř. Hasičským záchranným sborem a Policií ČR. Pro přivolání odborné zdravotnické pomoci používáme výhradně tel. č Nedoporučuje se používat tísňovou linku 112 z důvodu časové prodlevy při přepojování na příslušnou oblastní (krajskou) organizaci. Pro tel. rozhovor s operátorem platí několik pravidel. Nejprve udáme, odkud voláme - místo, adresa, popis objektu, č. domu, patro. Poté sdělíme, proč voláme - popíšeme aktuální situaci, stav postiženého, co se stalo, event. příčinu, je-li známá, rozsah poranění. Snažíme se popsat, jak dlouho přibližně příznaky či potíže trvají. Dále sdělíme své jméno, popř. údaj o počtu zachránců, popis nejvhodnější přístupové cesty. Podobná pravidla platí také pro přivolání Hasičského záchranného sboru, je-li nutné. Použijeme tel. č. 150, popíšeme situaci, rozsah škod, poranění. Nikdy neukončujeme hovor jako první! 1.4 Legislativa - Neposkytnutí první pomoci - zákon č. 140\1961 Neposkytnutí první pomoci je trestným činem, dle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 207 a 208 sankce za neposkytnutí pomoci. Tento trestný čin je v zákoně přesně formulován, rozdílnou trestní sazbou je rozlišeno neposkytnutí pomoci v případech, - kdy tak bylo možno učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, - kdy byl podle povahy svého zaměstnání dotyčný povinen takovou pomoc poskytnout, - kdy řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného. Do příjezdu záchranné služby je občan povinen poskytnout první pomoc dle svých možností a schopností. První pomoc nemusíme poskytnout, pouze pokud by bylo ohroženo zdraví zachránce (požár, úseky pod napětím apod.), či někoho jiného. 4

5 2 Speciální část 2.1 První pomoc při zástavě oběhu, dechu, poruchách vědomí První pomoc při krvácivých stavech První pomoc při úrazu elektrickým proudem První pomoc při otravě plynem První pomoc při poranění lebky, páteře, hrudníku, pohybového aparátu První pomoc při tepelném poranění První pomoc při tonutí První pomoc při akutních stavech u diabetiků První pomoc při bodnutí hmyzem, uštknutí hadem, pokousání psem První pomoc při zástavě oběhu, dechu, poruchách vědomí Poruchy vědomí - vědomí je jedna ze základních životních funkcí, která se hodnotí v rámci poskytování první pomoci - viz obecná část. Příznaky poruch vědomí jsou: bezvládně ležící člověk, nereagující na oslovení ani bolestivé podněty, mohou být přítomny křeče, zapadlý jazyk, který uzavírá vstup do dýchacích cest. Po zhodnocení poruchy vědomí voláme na linku 155, provedeme technickou první pomoc, kdy se snažíme eliminovat vlivy, které by mohly ohrozit bezpečnost naši i postiženého (uhasit požár, vypnout zdroj el. napětí atd.). Dále uvolníme dýchací cesty - odstranění zbytků potravy či jiných předmětů z dutiny ústní, záklon hlavy. Pokud je postižený v bezvědomí a nedýchá, vždy zahajujeme kardiopulmonální resuscitaci (KPR), bude popsána níže. Zástava dechu, oběhu - tyto životní funkce hodnotíme současně s vědomím. Pokud zjistíme, že postižený nedýchá a je v bezvědomí, nezdržujeme se hmatáním pulsu a přistupujeme k oživovacím procesům (KPR). Jedná se o soubor opatření vedoucích k obnově základních životních funkcí, kombinaci nepřímé srdeční masáže a dýchání z plic do plic. Postiženého položíme na záda na tvrdou podložku, nejlépe na zem. Zakloníme hlavu, tahem za bradu a tlakem na čelo, tím uvolníme event. zapadlý jazyk. Zjistíme, zdali postižený dýchá, viz obecná část Pokud si NEJSME jisti, zdali dýchá, berme v úvahu horší variantu Zahájíme vlastní resuscitaci - přiložíme ruce na střed hrudní kosti, přikládáme dlaně, prsty se nedotýkají hrudníku (je možné je proplést), napneme lokty, stisky provádíme kolmo k pacientovi vahou těla. Stlačujeme 5

6 hrudník cca 5cm (hodnota u dospělých), frekvence stlačování je 100/min, tj. cca 2 za sekundu. Je možné přistoupit k dýchání z plic do plic. Zahajuje se 2 vdechy. Zakloníme hlavu, ucpeme nos, otevřeme ústa a přiložíme k nim svá ústa a provedeme umělý vdech, ten by měl trvat cca 1 sekundu o objemu normálního nádechu. Nepřímou srdeční masáž kombinujeme v poměru ke vdechům 30 : 2. Dle nových pravidel, vydaných Evropskou radou pro resuscitaci nemá dýchání z úst do úst jasný přínos, zvláště v případech, kdy ho dotyčný zachránce neovládá. V dnešní době se nedoporučuje nebo spíše zakazuje laikům provádět dýchání z úst do úst. Jedná se o dosti složitý úkon, a proto při poskytnutí od neškolené osoby může způsobit více škody než užitku. Dýchaní podle dřívější teorie 30:2 (stlačení: vdech) vede k přerušení masáže srdce a tím i k snížení šance na návrat životních funkcí. Dýchat nemusíme ani z důvodu, že v těle člověka je stále dostatek kyslíku, který stlačováním rozvádíme k důležitým orgánům (mozek, srdce). Tento kyslík vystačí cca na 5 minut. 2.2 První pomoc při krvácivých stavech Objem krve dospělého člověka je od 4,5 do 6 litrů krve, ztráta, se kterou je organismus schopen se vypořádat je cca 10%. Vyšší ztráty vedou k rozvoji šokového stavu. Jedná-li se o krvácení z velké tepny (pažní, krční, stehenní), může dojít k vykrvácení již v řádech desítek sekund, u velké žíly v řádech minut. Krvácivé stavy můžeme rozdělit na stavy tepenného a žilního krvácení, dále krvácení z dutin. Při krvácení je základním cílem snížit průtok krve ranou, podpoření srážení krve a tím menší ztrátu. Na ránu působíme tlakem a jejím zvednutím nad úroveň srdce. Jde-li o tepenné krvácení, voláme linku 155, působíme tlakem přímo na ránu nebo na přívodní tepnu, tzv. tlakový bod - místo, kde je tepna dobře dostupná a má pevný podklad, např. kost, stiskem nejbližšího bodu mezi ránou a srdcem. V závislosti na podmínkách použijeme kus čisté tkaniny popř. rukavice, abychom minimalizovali riziko infekce. Při tepenném krvácení stříká z rány jasně červená krev o frekvenci pulsu. Jde-li o žilní krvácení, voláme linku 155, zvedneme končetinu nad úroveň srdce, abychom snížili tlak a průtok krve ránou, přikládáme tlakový obvaz, popř. textilii a čekáme do příjezdu ZZS. Při žilním krvácení volně vytéká tmavě červená krev. Při krvácení z dutin (nos, ústa apod.) sledujeme do příjezdu odborné pomoci životní funkce, při krvácení z nosu mírný předklon, při krvácení z ucha položit postiženého na bok na postiženou stranu, při krvácení z dutiny ústní nechat skousnout tampon dle možností. 6

7 2.3 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Při úrazech elektrickým proudem může dojít ke vzniku popálenin v místě vstupu a výstupu el. proudu, k poruše vědomí, zástavě srdeční činnosti, dále různá poranění - zlomeniny, krvácení apod. Základem je zamezit dalšímu působení el. proudu na organismus - vypnout jistič, pokud víme, kde se nachází, pomocí nevodivého předmětu (kus dřeva, plastová tyč) odtáhnout postiženého z dosahu el. proudu. Pokud je osoba při vědomí, zavolat linku 155, sledovat základní životní funkce do příjezdu ZZS, ošetřit popáleniny - ochlazovat postižené místo + krytí. Pokud je osoba v bezvědomí, zavolat linku 155 a neprodleně zahájit resuscitaci, masáž srdce, ošetření event. krvácení. 2.4 První pomoc při otravě plynem Při otravách plynem patří k nejčastějším příznakům bolesti hlavy, zvracení, závratě, cihlově červená barva kůže (při otravách CO, CO2), poruchy vidění, zrychlený puls, zrychlený dech, bezvědomí. Je třeba zamezit dalšímu působení plynu na organismus, místnost řádně odvětrat - otevřít popř. rozbít okno, zajistit přísun čerstvého vzduchu, sledovat životní funkce. Je-li postižený v bezvědomí, volat linku 155 a případně zajistit umělé dýchání. 2.5 První pomoc při poranění lebky, páteře, hrudníku, pohybového aparátu Poranění kloubů: tato poranění dělíme na pohmoždění, podvrknutí, vykloubení. Základem první pomoci je přiložení studeného obkladu, dle možností fixovat postižené místo obinadlem, klid postižené končetiny do příjezdu ZZS. Zlomeniny: rozlišujeme zlomeniny traumatické (způsobené zevní silou), patologické (způsobené při poškození tkáně již malým poraněním), únavové (způsobené dlouhodobým přetěžováním). Další dělení zlomenin je na otevřené a zavřené. Základem první pomoci u zlomenin je fixace kosti a to nad oběma klouby - -dlaha musí přesahovat kloub jak nad zlomeninou tak i pod ní. U otevřených zlomenin je základem přiložení pokud možno sterilního krytí. Další postup je v režii ZZS. Při podezření na možnost poranění páteře s postiženým nemanipulujeme, ihned voláme ZZS, sledujeme základní životní funkce. Je nutno zamezit rotaci páteře, při podezření poranění krční páteře je 7

8 nutné obložit hlavu a ramena pevným materiálem (improvizace krčního límce), aby nedošlo k pohybu. Poranění hrudníku bývá spojeno s dechovými obtížemi, bolestí, dušností či kašlem, může být přítomno vykašlávání krve. Při podezření na poranění hrudníku je základem první pomoci poloha těla v polosedě s oporou horní poloviny těla, snížení hybnosti poraněné strany obinadlem, event. horní končetinou a fixace šátkem. Úrazy lebky jsou nejčastěji způsobeny tupým nárazem hlavy, při úderu předmětem, nárazem při dopravní nehodě atd. Je-li postižený při vědomí, je nutné jej uložit do polohy na zádech se zvýšenou polohou horní poloviny těla a volat ZZS. Je-li postižený v bezvědomí, zahajujeme resuscitaci do příjezdu ZZS. 2.6 První pomoc při tepelném poranění 1. Přehřátí organismu - dělíme na a. úžeh (celkové poškození organismu vznikající působením slunečních paprsků na hlavu) a b. úpal (celkové poškození organismu vznikající působením okolních vlivů prostředí - horko, dusno, vlhkost vzduchu). K příznakům patří červené zbarvení kůže, horečka, zmatenost, únava, malátnost, zrychlené dýchání a puls, pocení, rozmazané vidění, zvracení. První pomoc u těchto stavů zahrnuje zabránění dalšího působení vysoké teploty na organismus - zábaly, vlažná sprcha (ne studená, mohlo by se způsobit podchlazení organismu!!), zajištění proudění čerstvého vzduchu, doplnění tekutin, nejlépe voda, nebo minerální voda obohacená o sůl. (cca 1 pol. lžíce na 1l vody). 2. Popáleniny - způsobují postiženému intenzivní bolest a dle rozsahu mohou způsobit šokový stav. Poškození závisí na hloubce popáleného místa. Existuje několik stupňů popálenin, to však není náplní tohoto textu. První pomoc u popálenin spočívá v první řadě k zamezení dalšího působení tepla na organismus - uhasit oheň, vypnout páru apod. Dále ihned zavolat linku 155, svléknout uhašený či mokrý oděv (pokud je přiškvařený, tak nesvlékat!). Dále odstraňujeme veškeré vodiče tepla - prsteny, řetízky náramky a to kvůli vznikajícím otokům, postižené místo chladit studenou vodou, dokud nedojde k úlevě, je možno postižené místo překrýt, vyčkat příjezdu ZZS. 8

9 3. Podchlazení - nastává celkovým tepelným poškozením nízkou teplotou. K příznakům patří pokles srdeční a dechové frekvence, nízká teplota těla, bledost kůže, pomalé reakce organismu, event. bezvědomí. První pomoc zahrnuje zamezení další ztráty tepla, vyměnit chladné oblečení, event. přidat další vrstvu, zdroje glukosy - čokoláda, teplý nápoj, postupné ohřívání koupelí o teplotě cca 25st C (velmi pozvolné), přikrýt alufólií. Při bezvědomí provést resuscitaci, volat linku Omrzliny - způsobují postiženému intenzivní bolest a dle rozsahu mohou způsobit šokový stav. Poškození závisí na hloubce postiženého místa. Existuje několik stupňů omrzlin, to však není náplní tohoto textu. První pomoc spočívá v postupném zahřívání organismu, snaha o prokrvení postižené části třením, ohřívání vlažnou vodou, dle možností sterilní krytí, volat linku První pomoc při tonutí Tonutí je život ohrožující stav, při kterém se voda dostává do plic, tam způsobuje nedostatečné okysličení tkání, dostává se dále do krevního oběhu a způsobuje rozpadnutí červených krvinek, porušení plicních sklípků, to má za následek otok plic. Při působení slané vody vzniká otok ihned v důsledku toho, že slaná voda na sebe váže vodu z okolí plicní tkáně. K příznakům patří zduřelé modrošedé rty a ušní boltce, bezvědomí, zástava dechu. K první pomoci patří především okamžité vytáhnutí postiženého z vody. Neprodleně volat linku 155, posléze zahájit resuscitaci do příjezdu ZZS. 2.8 První pomoc při akutních stavech u diabetiků Lidé trpící diabetem (cukrovkou) se mohou dostat do život ohrožujících stavů. Tyto stavy jsou jednak: Hypoglykémie - dojde k výraznému snížení cukru v krvi. Tento stav vzniká nejčastěji dietní chybou - diabetik se nedostatečně nají po aplikaci předepsané dávky insulinu. Další příčinou může být nadměrná fyzická zátěž. Dochází velmi rychle k pocitu hladu, slabosti, pocení, zrychlené srdeční frekvenci, objevuje se třes, bledost, může dojít až k bezvědomí. K první pomoci patří co nejrychleji dodat do organismu cukr. Je-li pacient při vědomí, podáváme čokoládu, sladké nápoje, kostka cukru. 9

10 Je-li postižený v bezvědomí, ihned voláme linku 155, sledujeme životní funkce. Někteří diabetici mají u sebe lék první pomoci (Glukagen), je možno jej aplikovat injekčně do svalu. Hyperglykémie - při kterém dojde k výraznému vzestupu hladiny cukru v krvi. Tento stav může vzniknout jednak při nadměrném přísunu cukru, nebo když si diabetik zapomene aplikovat stanovenou dávku insulinu. Tento stav se vyvíjí zpravidla pomaleji než hypoglykémie, nicméně může být taktéž život ohrožující. K příznakům patří hluboké dýchání, v dechu může být cítit aceton, žízeň, slabost, poruchy vědomí. Bezvědomí zde nastupuje pomaleji. K první pomoci patří zajistit postiženému stanovenou dávku insulinu. Obecně platí, že u diabetika s hypoglykémií může ke zlepšení stavu pomoci i malá dávka cukru. Při stavu hyperglykémie malá dávka cukru výrazně neuškodí. Proto u nemocných, kde nemáme možnost změřit hladinu cukru v krvi, se nemusíme bát nesprávného rozlišení stavu. 2.9 První pomoc při bodnutí hmyzem, uštknutí hadem, pokousání psem Bodnutí hmyzem - obvykle způsobí pouze místní kožní příznaky - zarudnutí, svědění, otok. U osob alergických však může způsobit závažné komplikace. K příznakům mimo výše uvedené patří dále horečka, zvracení, dušnost, nevolnost, pokles krevního tlaku, zrychlená srdeční frekvence, popř. rozvoj šoku. První pomoc zahrnuje odstranění žihadla z místa vpichu, zůstalo-li v kůži. Dojde-li mimo místní příznaky k rozvoji dále uvedených, neprodleně voláme linku 155! Dále chladit postižené místo, v případě bodnutí do dutiny ústní podat zmrzlinu nebo kostku ledu. Alergici bývají často vybaveni perem s léčivem (Adrenalin), pokud ano, aplikujeme jej do svalu. Jsou-li k dispozici protialergické léky (tzv. antihistaminika - Dithiaden, Zyrtec, Zodac aj.), podáme tabletu pod jazyk. Sledujeme základní životní funkce do příjezdu ZZS. Uštknutí hadem - v našich podmínkách nepředstavuje velké nebezpečí. Jediným zástupcem jedovatého hada je zmije. Při uštknutí dochází k poranění kůže zuby jedovatého hada, ne vždy dojde ke vniknutí jedu (pak nemluvíme o uštknutí, ale kousnutí). Při vniknutí jedu dochází ke vzniku puchýřů, bolesti, otoku, působením jedu dochází ke změně 10

11 citlivosti v postižené oblasti, může dojít ke vzniku křečí. Cílem první pomoci je zpomalit vstřebávání jedu do organismu. Kontaktujeme linku 155, ránu necháme volně krvácet (dochází tím k čištění a zpomalení vstřebávání jedu), postiženého necháme v co největším klidu, odstraníme všechny stahující předměty (šperky, oblečení atd.). Postižené místo se snažíme dostat pod úroveň srdce. Zásadně nepoužíváme škrtidla (může dojít k postižení tkáně z nedokrvení), nikdy se nesnažíme ránu odsávat ani vyřezávat. Pokousání psem - dojde-li k pokousání psem, postupujeme v rámci první pomoci dle rozsahu poranění. Jde-li o povrchové poranění, vyčistíme ránu vodou, popř. desinfekčními prostředky, poté vyhledáme odbornou pomoc a to i při lehkém poranění!! Je-li poranění vážnější, voláme linku 155, snažíme se zastavit případné krvácení. Vždy je nutné získat co nejvíce informací o útočícím psovi. Je nutné zjistit adresu majitele, získat očkovací průkaz psa s potvrzením, kdy byl pes očkován proti vzteklině. Majitel je povinen nechat psa vyšetřit u veterinárního lékaře bezprostředně po útoku a dále s odstupem 5 dnů (zákon č. 166/1999 Sb.). Není-li možno majitele psa dohledat, popř. dotyčný odmítá zvíře nechat vyšetřit, je nutné obrátit se na policii. Inkubační doba vztekliny je cca 2-8 týdnů. Pokud se nepodaří majitele psa dohledat, je nutné poraněnou osobu nechat očkovat! 11

12 3 Literatura Webové stránky:

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem BOZP První pomoc První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP První pomoc (1/7) Působení el. proudu

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE URČENO PRO ŽÁKY PRIMY Na materiál dále navazují pracovní listy Správné odpovědi jsou uvedeny v této prezentaci KARDIOPULMONÁRNÍ

Více

Křížová Lenka 19.10.2013

Křížová Lenka 19.10.2013 Křížová Lenka 19.10.2013 První pomoc Postupy, které provádíme,abychom zabránili dalšímu poškození či zhoršení zdravotního stavu postiženého možným trvalým následkům postupy,přímo vedoucí k záchraně lidského

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc II Krvácení, účinky tepla a chladu,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Nemocní Předmět Zdravověda Téma / kapitola

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

Základy první pomoci

Základy první pomoci Základy první pomoci CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz První pomoc Kdo zachránil jeden život, jakoby zachránil celý svět. (Talmud) Poskytnutí první pomoci je základní občanskou

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal Zdravotnická první pomoc Z.Rozkydal První pomoc Soubor jednoduchých opatření, které udržují člověka při životě a omezují důsledky náhlého ohrožení zdraví Technická první pomoc -vytvoří základní technické

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15460NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_20 Zdravověda PP Poranění

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol.

Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. PRVNÍ POMOC Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. Poškození Lokální omrzliny Celkové podchlazení

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Laická první pomoc je soubor základních odborných a technických opatření, která lze provést bez specializovaného vybavení. Do ní spadá zavolání odborné zdravotnické pomoci, péče o postiženého

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ Výchova ke zdraví 6-9. ročník III2-11-04 První pomoc První pomoc Základní test Mgr. Vilém Nejezchleb 155, 112 Obecné informace 1. Nejúčinnější prevence poranění hlavy při

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC Obsah 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Postup Sledovat znaky Bezvědomí Krvácení Kardiopulmonární resuscitace Šok Popáleniny Omrzliny, otřes mozku Epileptický záchvat Mdloba,... 1 PRVNÍ POMOC = soubor

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

Příloha č. 1 - Obrázky. Kardiopulmonální resuscitace. Zdroj: Koster, Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí

Příloha č. 1 - Obrázky. Kardiopulmonální resuscitace. Zdroj: Koster, Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí Příloha č. 1 - Obrázky Kardiopulmonální resuscitace Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí Obrázek 2: Uvolnění dýchacích cest Obrázek 3: Kontrola dýchání Obrázek 4: Umístění rukou při nepřímé

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Zásady první pomoci Anotace Pracovní list pro opakování a fixaci znalostí o lidském těle a o zásadách první

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Prezentace je určena pro studenty SOU. Téma seznamuje se zásadami první pomoci a chování při záchraně života.

Prezentace je určena pro studenty SOU. Téma seznamuje se zásadami první pomoci a chování při záchraně života. Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: BOZP Téma: První pomoc Autor: Ing. Pavel Krula Číslo: Vy_32_INOVACE_Technologie

Více

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého:

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého: PRVNÍ POMOC ZÁSADY poskytování první pomoci: - cílem je záchrana života raněných při úrazech, vážném onemocnění a hromadném neštěstí, - je nutno ji poskytnout okamžitě, - nesmí dojít k poškození zdraví

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM14760NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_ÚČINKY VÝBOJE A BLESKU_E2-3 Číslo projektu: CZ

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

Tepelná poranění. Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol.

Tepelná poranění. Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. PRVNÍ POMOC Tepelná poranění Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. Prevence Zdroj: www.urazydeti.cz Zdroj: www.zachranny-kruh.cz Poškození výsledek působení

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poškození chladem. Omrzliny. Podchlazení.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Komplexní opakování PP interaktivní test

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Účinky elektrického proudu na lidský organismus.

Více

Šok, krvácení. J. Mannová

Šok, krvácení. J. Mannová Šok, krvácení J. Mannová ŠOK Definice: Závažný stav organismu, jehož příčinou je především nepoměr mezi velikostí cévního řečiště a množství obíhající tekutiny Dynamický stav organismu, kdy nabídka kyslíku

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197, Ostrov, 363 01 SMĚRNICE č. ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č.1713/2012/sps Traumatologický plán Zpracoval Vydal Ing. Dana Ptáčková Ing. Pavel Žemlička,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT

PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT Bc. Blanka Roháčková info@bianca-agency.cz ZÁSADY PRVNÍ POMOCI 1. Co je první pomoc? První pomoc je péče nebo léčba poskytnutá zraněné osobě před

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63 250 70 Panenské Břežany tel.:283970624 email: zsbrezany@seznam.cz Traumatologický plán PLÁN PRVNÍ POMOCI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA tísňová telefonní linka 112 hasičský

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_17 Zdravověda První pomoc zástava srdeční činnosti Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Neúrazové urgentní stavy cukrovka, cévní

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15660NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Šok. Protišoková opatření Označení materiálu:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Mgr. Miluše Vytlačilová. asistent

Mgr. Miluše Vytlačilová. asistent Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky plán je platný

Více

Co je KPR? vitálních funkcí

Co je KPR? vitálních funkcí KPR Co je KPR? Soubor výkonů k neprodlenému obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené selháním jedné či více základních vitálních funkcí Vědomí, oběh, dýchání, vnitřní prostředí Rozdělení

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Komplexní opakování PP interaktivní test

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zlomenina vzniká v důsledku přímého působení hrubé síly (tlaku, tahu nebo krutu) nebo přenosu síly z kloubů na kost u luxačních zlomenin. Příčinami

Více

5. PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM

5. PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM ZUŠ VOJTĚCH PLÁN PRVNÍ POMOCI TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN je soubor opatření, která při náhlém ohrožení života či zdraví účinně omezují rozsah a důsledky poškození. PŘI POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI 1. ZAJISTI PODMÍNKY

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Komplexní opakování PP interaktivní test

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_19 Zdravověda PP obecné zásady,

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ Výchova ke zdraví 6-9. ročník III2-11-07 První pomoc Poranění chladem Mgr. Vilém Nejezchleb www. ioutdoor.cz Poranění chladem Podchlazení celkové Omrzliny lokální Omrzliny

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová Základy první pomoci MUDr. Jana Picmausová Bezpečnost Tvá bezpečnost a Tvé zdraví je na prvním místě! Při poskytování první pomoci používej ochranné pomůcky: resuscitační roušku nebo masku a chirurgické

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

I. Užití běžných typů léků a jejich stručná charakteristika; družinová lékárna

I. Užití běžných typů léků a jejich stručná charakteristika; družinová lékárna Základ znalostí ze zdravovědy Milí rádcové a rádkyně, z přednášek ze zdravovědy před rádcovským víkendem, na víkendu i na Prostředku jste si jistě odnesli užitečné informace, které vám, coby zkušeným zdravotníkům,

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia)

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Renata Gerhartová Cíle předmětu: Poskytnout studentům základní

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Čelakovského 200, 397 01 Písek 382 212 259, e-mail: sekretariat@oa-pisek.cz TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky

Více

Obecné zásady chování

Obecné zásady chování První pomoc při úrazech a otravách v laboratoři 1. Obecné zásady chování 2. Úrazy 3. Otravy 4. Poleptání a popálení kůže 5. Poranění očí 6. Poranění elektrickým proudem Obecné zásady chování První pomoc

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13360NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI 1. Nepřímá masáž srdce se provádí stlačováním hrudníku nataženýma rukama propnutýma v loktech: a) na hrudníku

Více

Traumatologický plán školy

Traumatologický plán školy Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, info@zsstepankovice.cz www.zsstepankovice.cz Traumatologický plán školy DŮLEŽITÁ

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13560NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Integrovaný systém první pomoci. ZŠ Chvaletická

Integrovaný systém první pomoci. ZŠ Chvaletická Integrovaný systém první pomoci ZŠ Chvaletická Určeno pro vnitřní potřeby školy Zpracovali žáci PVP MLADÝ ZDRAVOTNÍK 7. ročník 2011/2012 Pod vedením Mgr. Jaroslavy Kavánové - 1 - - 2 - Integrovaný záchranný

Více

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Zajistit bezpečnost označením místa nehody Volat pomoc (155, 150, 158) Poskytnout první pomoc a kontrolovat postižené

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poranění páteře. Mechanismus úrazu. Manipulace

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více

Michal ŠEBEK 2005. Odborný autor. Vážení přátelé, čtenáři,

Michal ŠEBEK 2005. Odborný autor. Vážení přátelé, čtenáři, Odborný autor Michal ŠEBEK 2005 Vážení přátelé, čtenáři, Dostává se Vám do rukou v pořadí první díl elektronické příručky pojednávající o problematice stavů bezprostředně ohrožujících život, a které však

Více

Poskytování první pomoci

Poskytování první pomoci Téma č. 23 - obor Kuchařské práce/občanská výchova Poskytování první pomoci Každý z nás se může kdykoliv dostat do situace, ve které bude potřebovat, nebo dokonce sám poskytovat první pomoc. Při drobných

Více

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech)

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 10 kroků pro život aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 1. Co je život bezprostředně ohrožující stav - "klinická smrt" 2.

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace Simota T. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu

Více

1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí

1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí 1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí 2. Doplň větu: Poskytnout první pomoc je povinen každý občan České republiky starší 18 let pokud tím neohrozí svoje zdraví či život. Číslo na rychlou

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

První pomoc při dalších postiženích.

První pomoc při dalších postiženích. při dalších postiženích. (zpět) Mdloba postiženého uložit do polohy vleže, popř. autotransfúzní polohy a uvolnit oděv.zajistit průchodnost dýchacích cest, dostatek čerstvého vzduchu a lze přiložit studený

Více

Jak poskytnout první pomoc?

Jak poskytnout první pomoc? SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Jak poskytnout první pomoc? Rady, jak zachránit lidský život Mgr. M. Hanzlíček, Mgr. K. Voříšková Vydáno: 2007 Aktualizace: 2016 Obsah Musím pomoci?...3 Co udělat jako

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0767 Šablona: III/2 2. č. materiálu: VY_ 32_INOVACE_125 Jméno

Více

SSOS_1.11 První pomoc, kvíz

SSOS_1.11 První pomoc, kvíz Číslo a název projektu Číslo a název aktivity DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_1.11

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15560NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Náhlé zhoršení zdravotního stavu

Náhlé zhoršení zdravotního stavu Náhlé zhoršení zdravotního stavu MUDr Jaroslav Gutvirth Licence creative commons uveďte autora, nepoužívejte dílo komerčně Nepropadejte panice Dá se s postiženým komunikovat? o Ano: má slušně prokrvený

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zkušební testy Horoklubu Polička - 2005:

Zkušební testy Horoklubu Polička - 2005: Zkušební testy Horoklubu Polička - 2005: Jméno a příjmení: Datum: počet bodů:. dosažené procento:... 1) Činnost zachránce po úrazu: 1) Vyproštění,ošetření zranění,resuscitace,důkladné vyšetření,zastavení

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE (OŽIVOVÁNÍ) TEST Podpis:..

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE (OŽIVOVÁNÍ) TEST Podpis:.. KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE (OŽIVOVÁNÍ) TEST Podpis:.. 1. Jak poznáš, že člověk je v bezvědomí? 2. Seřaď podle správnosti, jak budeš postupovat u člověka, který je v bezvědomí. A pokud nedýchá, budu resuscitovat

Více

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY Hypoglykemické koma DEFINICE Diabetes mellitus je chronické onemocnění metabolizmu glukózy charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi, tj. hyperglykemií. Při nadměrném množství inzulinu a nízké hladině

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM14160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Závěrečný test. Bod. Datum testu: otil:

Závěrečný test. Bod. Datum testu: otil: Závěrečný test Za každou správnou odpověď získáš jeden bod. V některých otázkách můžeš získat i více bodů podle rozsahu a správnosti odpovědi je vždy vyznačeno v zadání. Minimální počet bodů pro úspěšné

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Zasažení elektrickým proudem, bleskem

Více

Traumatologický plán MŠ Nemojany

Traumatologický plán MŠ Nemojany Základní a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace Nemojany 113, 683 03, 517 353 348 Traumatologický plán MŠ Nemojany Obsah : 1 Důležitá telefonní čísla 2 Prevence úrazů 3 Traumatologický

Více

Polohování provádíme za účelem:

Polohování provádíme za účelem: Název předmětu NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Polohování provádíme za účelem: doplnění léčby zlepšení stavu postiženého předcházení komplikací úlevy a pohodlí postiženého Je důležité

Více