ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY"

Transkript

1 Domov odpočinku ve stáří JUSTYNKA Hronov Komenského náměstí 212, Hronov IČO ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY V Hronově dne Předkládá: Ing. Jitka Ansorgová Telefon: 491/ Zřizovatel: Město Hronov

2 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Ve statutu ze dne je uvedena hlavní činnost komplexní péče o obyvatele (ošetřovatelská, zdravotní, sociální). Péči poskytujeme dle Zákona o sociálních sluţbách. Kritériem je pro nás především spokojenost obyvatel, včetně zpětné vazby od rodin, blízkých, návštěv, farářů různých církví i cizích návštěvníků, absolventů škol, kteří u nás vykonávají praxi, jejich učitelů, kteří přichází do styku s naším domovem, ostatních obyvatel z okolních domovů důchodců apod. Snaţíme se o vytvoření domácího prostředí a o zkvalitnění ţivota našich seniorů. Kvalitní péči zajišťujeme proškoleným a vzdělaným personálem. Podařilo se nám zajistit kladný výsledek hospodaření. II. Základní personální údaje FUNKČNÍ SCHÉMA k Ředitel 1 11 J. Ansorgová 1 9 ved.zdrav.a 1 8 účetní 1 7 zásobovač 1 5 vedoucí 1 8 Soc.prac. 1 soc.péče kuchařka 9 Irena Ducháčová 1 8 K.Drtinová 1 7 M.Klicnarová 1 5 J. Fiedlerová 1 8 Zimová 1 6 domovník 1 9 Sestra zástup 1 4 Prac.soc.péče 1 6 Zd.Grunt 1 5 kuchařka 1 4 Domov. II. 1 9 Ludmila Kuldová 1 84 J. Hubková baz.stimulace 0,75 5 Milena Kubínová 1 4 Neobs. 0,05 9 Sestra 1 4 Prac.soc.péče 1 5 kuchařka 1 9 Eliška Staňková 1 4 A. Urbanová 1 5 P. Kosinková 1 9 sestra 1 4 Prac.soc.péče 1 2 prac.obch.prov. 1 9 Jana Čápová 0,75 4 Jiřina Kurová 1 2 V. Patrná 0,75 9 sestra 1 4 Prac.soc.péče 1 SZPbez r.psp 1 9 Jitka Křišťáková 0,50 4 Eva Vlachová 0,75 J. Brožová 0,75 9 Sestra 1 4 Prac.soc.péče 1 4 PSP 1 9 M.Rousková 0,50 4 J. Bartošková 1 4 A.Křovinová 1 8 Sestra bez reg. 1 4 Prac.soc.péče 1 4 PSP 0,75 1 Jana Macková 0,50 4 M.Soldánová 0,75 4 L. Plšková 0,75 4 Prac.soc.péče 1 4 Prac.soc.péče 1 4 PSP 1 4 Máslová 0,50 4 B.Balogová 0,50 4 I. Pšeničková 1 4 PSP 1 4 PSP 1 4 D.Staňková 0,50 4 Olga Čápová 1 4 PSP 1 9 fyzioterapeut 1 8 PSPdohoda 1 4 R.Schusterová 1 12 D.Seidelová 1 8 Stav 39, z toho: 4 PSP 1 2 Uklízečka 1 2 uklízečka 1 Přepočt. 32,60 4 Chvojková 1 2 L. Josefusová 1 2 M.Riedlová 0,75 (Rodič.dov.2) 4 PSP 1 2 Uklízečka 1 2 prádelna 1 4 M. Macková 1 2 A.Černá 1 2 M.Ducháčová 1

3 Domov poskytuje komplexní sluţby seniorům prostřednictvím personálu: 1. členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Věk Muţi Ţeny Celkem % Do 20 let 2130 let 3140 let 4150 let 5060 let 61 a více , ,5 Celkem % 2,5 % 95 % 100 x Struktura zaměstnanců k x zdravotní sestra, 1x fyzioterapeut, 3x THP, 16x PSP, 1x sociální pracovnice, manuální 9x (domovník, úklid, prádelna, kuchyň). 2. členění zaměstnanců dle vzdělávání a pohlaví: Dosaţené Muţi ţeny celkem % vzdělání Základní 1 1 2,8 Střední odborné ,8 výuční list Úplné střední ,4 s maturitou Vyšší odborné Vysokoškolské Celkem celkový údaj o průměrných platech k Průměrná hrubá měsíční mzda (vč.zdr.,soc.) , (čistá dle výkazu o platech ,) Sociální pracovník 10 THP 9,3 SZP 8,9 PSP 4,8 Manuální práce 3,2 Fyzioterapeut 9 Celková nemocnost 6,18 % 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2014 nástupy 1 odchody 1 5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců v domově Doba trvání Počet % Do 5 let Do 10 let Do 15 let Do 20 let Nad 20 let ,5 17,5 Celkem

4 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Oblast výnosů organizací podrobný rozpis všech příjmů dle jednotl.položek (analytických účtů) s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období minulého roku, % plnění ročního plánu, zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek příjmů Výnosy Trţby z prodeje sluţeb Kč 1920, Trţby za obědy pro PS Kč ,, plnění na 95% Trţby za pojišťovny Kč , plnění na 87,32 % (úhrada klesá pojišťovny sniţují hodnoty bodů) Trţby od klientů (pobyt) Kč ,, plnění 98,12 %. (hospitalizacevratky) Trţby náhrady za příspěvky na péči Kč ,, plnění na 92,55 % Trţby z realizace (obědy zaměstnanci) platba od zaměstnanců za obědy Kč , (113%) Trţby z realizace (obědy cizí Hoč) plnění 90,10 %, Kč , Zúčtování fondů HV, plnění 62,24%, Kč ,70, Příspěvek na stravování plnění 90,38 %, , Fin.příspěvek Kč , příspěvek obec Velké Poříčí Ostatní výnosy Kč 3 200, 662 Úroky plnění 74,41 % (Kč 925) Trţby z prodeje sběr Kč 211, 691 Dotace města Kč (investiční příspěvek na zateplení), příspěvek Královéhradeckého kraje ve výši Kč 0,, dotace státu ,. Celková výše dotací za rok 2013 činí Kč ,. Město Hronov pouţije vrácený příspěvek Kč , na zateplení DO JUSTYNKA (Stará budova) Výnosy skutečné.....kč ,11 Výnosy rozpočtované. Kč (plnění 91,26%) Rozpočet na rok 2014 byl vypracován jako vyrovnaný. Celkový zisk roku 2014 ve výši Kč ,53bude převeden do rezervního fondu domova a pouţit v roce 2015 na úhradu nákladů faktury za uţívání programu Cygnus.

5 Oblast nákladů organizací podrobný rozpis všech příjmů dle jednotlivých položek (analytických účtů) s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období minulého roku, % plnění ročního plánu, zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek výdajů Náklady Pohonné látky čerpání 97,81 %, úspora Kč 548, Všeobecný materiál čerpání 80 %,, úspora Kč , Drobný majetek do 3 tis. čerpání 102%, překročení o Kč 2 200, Prádlo čerpání 117 %, překročení o Kč 4 000, Ochranné pomůcky čerpání 38% Potraviny čerpání 117 % Kancelářské potřeby čerpání 96 % Elektrická energie čerpání 60 % (byly placeny vyšší zálohy) Vodné + stočné čerpání 85 % Plyn čerpání 30% (vyšší zálohy) Opravy a udrţování nemovitostí čerpání 22 %, firma MOVIS Stroje a zařízení čerpání překročeno z důvodu Dopravní prostředky čerpání 32 %, oprava SEAT, technická prohlídka +emise SEAT Cestovné čerpání 54 % /úspora z důvodu absolvování veškerých školení v DO JUSTYNKA/ Náklady na reprezentaci čerpání 81%, Kč (úspora Kč 914,) Úklid prostorů, čištění komínů, deratizace, odvoz nebezpečného materiálu čerpání 66% odpady nebezpečné, odpady Pedersen, kontejner, svoz odpadu DIALOG, likvidace tuků Zpracování mezd, doprovody skutečnost Kč ,, čerpání 54 % externí mzdová pracovnice Práce VT Kč , čerpání 84 %. Největší poloţku představují čtvrtletní licence za program Cygnus (moduly Stravování, Sklady, Zaměstnanci, Vykazování na zdravotní pojišťovny, Dokumentace klienta, Manaţerská část, dále program účetnictví Softbit licence, poradenství, EZOP naprogramování minikamery, servis Jirman

6 Poplatek za rozhlas, TV, předplatné čerpání 113 % překročení bylo způsobeno odběrem dalších 2 titulů časopisů zdravotní noviny a sociální práce, dále předplatné za rozhlas, TV, dokumentace plynovodu, předplatné novin a časopisů, webové stránky, telefonní seznam BOZP osoba způsobilá /p. Syrový/, 97 %, Kč , Výkony spojů, poštovné čerpání 87 % poštovné, známky Telefonní poplatky čerpání 89 %, za pevné linky, za mobily, celkem Kč , Nákup knih Kč 3 453, Školení, inzerce čerpání 59 %, školení 24 hodin pro zaměstnance v soc.sluţbách, asociace Revize ve výši Kč , čerpání 127 % servis Hanzálek, Morávek steril zdravoservis, Erilens revize popruhů do kazet na zvedání klientů, Melichar revize kuchyň, Habr komíny, Linhart tlakové nádoby, Pohl revize elektrospotřebičů, revize parního sterilizátoru, Šolín dektektor úniku plynu, Biomag magnety (rehabilitace), revize posuvných dveří ASSA Abloy, Melichar revize koupelen, kuchyně, Glos poţární klapky, Šulc signalizační zařízení Bankovní poplatky 99 %, Kč , Ostatní sluţby reţie HoČ čerpání 34 % náklady na cizí strávníky (obědy Kč ,) 521 Mzdové náklady čerpání 95,95 % (úspora 1 zaměstnance dlouhodobá nemoc), Kč ,, dohody Kč , Ostatní nemoc zaměstnanců 75%, Kč ,. 524 Pojištění plnění na 95,97 % souvisí s poklesem mzdových nákladů 527 Základní příděl čerpání 84 % Kč , Pojistné automobilů čerpání 84 %, Kč , Odpisy čerpání 77 % (Kč ,) DrHM překročení ročního plánu z důvodu nákupu polohovacích postelí Povinné pojištění čerpání 81 %, Kč , (Kooperativa oba domy, odpovědnost za zdravotní a ošetřovatelskou péči zákon 108/06 Sb.) Odvod do SR neodvádíme zaměstnáváme osoby se zdravotním postiţením Roční náklady skutečné..kč ,58 Roční rozpočtované náklady... Kč ,00 (plnění 91,02%)

7 Oblast finančního majetku uvedení stavů na bankovních účtech, vyčíslení a zdůvodnění rozdílů mezi bankovním a účetním stavem FKSP, informace o stavu cenin. Stav FKSP k Kč ,08,. Čerpání ve výši Kč ,, z toho kulturní a sportovní akce ve výši Kč 0,, narozeniny Kč 0,, penzijní připojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši Kč 100, (takţe za rok z FKSP vyplaceno celkem za zaměstnance Kč ,). Příspěvek za stravování zaměstnancům ve výši Kč ,. Základní příděl do FKSP Kč ,. Rozdíly mezi bankovním a účetním stavem nejsou. Stav na rezervním fondu k Kč ,. Na darech od drobných sponzorů bylo získáno Kč 4 000,, příspěvek z nadační akce Novotný David Kč 5 000,. Do rezervního fondu bude převeden zisk roku 2014 v celkové výši Kč ,53 (bude uhrazena faktura za licence programu Cygnus). Oblast dotací ze státního rozpočtu podrobný rozpis přijatých dotací ze státního rozpočtu, informace o jejich čerpání Dotace státu byla pro rok 2014 ve výši Kč ,, krajská dotace ve výši Kč 0,, od města neinvestiční příspěvek na provoz ve výši Kč , (ostatní Kč , bude pouţit na zateplení staré budovy v roce 2015) Náklad na 1 lůţko/1 měsíc byl v roce 2014 Kč ,. Kapacita obyvatel 67 lůţek pro trvalý pobyt. Obloţnost byla vysoká 99,36 %, průměrný počet obyvatel 66,57. Seznam nejdůleţitějších nákupních akcí: nákup postelí pro uţivatele II. patra, nákup antidekubitních matrací, nové záchody (zvýšené). Drobný majetek: Kč ,94 (nákup bodová světla k lampičkám, kompresory k matracím antidekubitním, gastronádoby, chodítka toaletní ţidle do Kč 3 000,, polohovací polštáře BS, autopotahy RENAULT, kráječ na chléb. Drobný dlouhodobý majetek: Kč , počítač skladová účetní, drtič odpadů, plošinová elektrická váha pro váţení handicapovaných klientů (vozíčky) s komunikací s programem Cygnus. Vozíky invalidní, chodítka, toaletní ţidle, robot na pyré, postele polohovací, matrace, počítač 2x, gastro stolek s ohřevem, křeslo s podnoţkou. Opravy: montáţ a lepení podlahové krytiny (Stehlík), oprava malby a omítky (Koutský), stavební práce (Movis) dlaţba 1x u zahradního domku, 1x úprava plochy, 1x dveře v Géčku, montáţ WC kombi Šimek, oprava zdiva ţehlírna, montáţ zahradního domku, malování sklepů (Koutský). Drobné opravy: tonometrů, pračky, polishování podlahy, přečalounění křesel (3trojsedáků), servisní práce Jirman, GAMA Fobos, servis protipoţární dveře, digitální signál Hloušek, oprava elektroinstalace Eltym, Šulc elektropohon k invalid.vozíku. Pravidelné kontroly a revize RENAULT Scenic, FORD TRANZIT, SEAT + emise.

8 Revize výtahy Hanzálek, Vele, MSV, elektrospotřebiče Pohl, komíny Habr, plynových kotlů Kubeček, Renfuss, tlakových nádob Linhart, hasicích přístrojů Vojnar, elektro Melichar, bezpečnost Syrový, PO Karásek, Šolín Lékařské prohlídky MUDr. Zemanová, MUDr. Hartmann Za licence počítačových programů bylo zaplaceno Kč ,. (Soft Bit, Iresoft, Jirman, EZOP). Komunikujeme téţ se starosty okolních obcí, jejichţ klienti jsou umístěni v našem domově o výši příspěvku. Kontaktovali jsme starostu obce Velké Poříčí. Obec Velké Poříčí přispívá kaţdý rok částkou Kč , na své klienty. IV. Autoprovoz počty ujetých kilometrů, spotřeba a průměrná spotřeba podle jednotlivých vozidel, event. skupin vozidel, využití vozidel, opravy, vybavení Ve vlastnictví 1 automobil RENAULT Scénic a 1 automobil FORD Tranzit. V červnu 2014 byl automobil SEAT Inca nabídnut k odprodeji. V současné době je v autobazaru v Hronově. Počet najetých km za rok km u SEATA a km u FORDA a RENAULT km. Vyuţití vozidla FORD nákupy, zařizování po Hronově, cesty na školení, semináře. Vyuţití FORDU cesty na školení, sportovní hry, dovolená Jánské Lázně SEAT TRANZIT RENAULT Prům. spotřeba 8,52 Prům. spotřeba 8,99 Prům. spotřeba 7,13 Opravy SEAT: Určen k prodeji Opravy FORD: Pravidelná kontrola STK, oprava podběhů Opravy RENAULT: Výměna oleje V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem Rozčlenění na jednotlivé kategorie majetku, stav k počátku a konci sledovaného období (v souladu se zákonem o účetnictví), podrobný rozpis pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za sledované období, včetně rozboru pohledávek po splatnosti. Majetek je evidován dle jednotlivých místností, a druhů majetku, podrobný rozpis pořízeného majetku je zachycen v účetnictví, v programu majetek (v souladu se zákonem o účetnictví a vnitřními směrnicemi). Majetek je řádně odpisován dle odpisových skupin. VI. Komentář k přehledu a tvorbě a čerpání peněžních fondů FKSP, rezervní a investiční. Stav FKSP Kč ,08, stav na rezervním fondu ,72. VII. Kontrolní činnost Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací, vyhodnocení plánu kontrolní činnosti, prováděné organizací za předchozí pololetí

9 Prováděná vnitřní kontrolní činnost viz příloha ke zprávě. Seznam zápisů z provedených kontrol sloţka vnitřní audit DO JUSTYNKA. VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Popis průběhu, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a závazků, vyčíslení inventarizačních rozdílů. Viz směrnice k inventarizaci pokyny, členové, zápisy, sestavy. (dle pokynů zřizovatele). Prezentace na veřejnosti webové stránky zpravodaj U nás, Náchodské noviny. Závěrem aneb co se nám povedlo. Podařilo se nainstalovat v dalších 2 pokojích zvedací zařízení ROOMER, vč. mobilního zvedáku, coţ usnadňuje práci našim zaměstnancům. V kuchyni jsme rozšířili sortiment o pečení buchet nejen pro klienty domova, ale i pro cizí strávníky na víkend. Osvědčila se i výroba cukroví na Vánoce (pro obyvatele města). Pekli jsme celkem 50 kg cukroví. Na Velikonoce jsou v nabídce mazance. Po celý rok je moţnost zakoupení domácích houskových knedlíků. Našim klientům poskytujeme nové prvky bazální stimulace, všichni pracovníci v přímé péči prošli akreditovaným kurzem. Jedna zaměstnankyně pravidelně navštěvuje školení lektorky, která má oprávnění v ČR koncept bazální stimulace vyučovat, takţe je schopna poskytovat kvalitní masáţe a zklidňující terapie všem potřebným klientům domova. Dále se začíná rozvíjet rehabilitační cvičení s gumou, procvičování jemné motoriky na ergoterapeutickém stolku. Koncem roku jsme získali na školení základní znalosti metody snoezelenu, coţ je zprostředkování nových vjemů klientům s mentálním postiţením. Metoda je zaloţena na rozvíjení emocí, záţitků, podnětů, které mají klienta vytrhnout z obvyklého prostředí a poskytnout mu nové moţnosti. Nově jsme zařídili místnost, která je osvětlena příjemným světlem, na zdi je tapeta s motivem lesa, zní relaxační hudba, je zde terapeutická houpačka, polohovací pytel, relaxační pomůcky, nahřívací polštáře, terapeutické panenky. Podařilo se nám vybudovat nádhernou vzpomínkovou místnost, kam chodí naši klienti na terapii se vzpomínkami. Místnost je útulná a vybavená nábytkem z dob, kdy naši klienti byli mladí, takţe se tam cítí opravdu jako doma (coţ opět naplňuje naše poslání). Dále jsme se zapojili do seniorské soutěţe ROTOPEDTOURS a umístili na krásném druhém místě. Letos se nejen jezdilo na rotopedu, ale mohli se zapojit i handicapovaní klienti na vozíčkách, protoţe v rehabilitační místnosti je umístěn přístroj motomed, který toto umoţní. Mnoho klientů vyuţilo i moţnosti chodit pěšky. Pro tuto variantu jsme zakoupili krokoměry, aby výsledek byl co nejpřesnější. Na rotopedu jsme dojeli počtem 1940 km do Dublinu a pěšky jsme došli aţ do Salzburgu (519 km). Také pan David Novotný uspořádal benefiční koncert a výtěţek z této akce putoval na účet DO JUSTYNKA (Kč 5tis.) Dále jsme pokročili ve spolupráci s o.s. Tlapky Naděje a pravidelně provozujeme canisterapii. Cvičení psi dochází 2x za měsíc a lehají si přímo do postelí k nemocným či handicapovaným klientům. Je to pro ně velmi příjemný záţitek. Dále kaţdý týden naši senioři zpívají, a o duchovní stránku se starají zástupci všech dostupných církví, kteří dochází a střídají se v domově kaţdý týden. Nově jsme nainstalovali kvůli prevenci poţárů protipoţární čidla po celém domově a kouřové detektory. V rámci plnění standardů kvality péče jsme se přihlásili do projektu Zkvalitňování péče v sociálních sluţbách QMSS a IMOSH. Zatím se věnujeme procesům a směrnicím, individuální plány péče prošly v roce 2014 téţ kompletní proměnou a tyto tiskopisy jsou pravidelně vylepšovány. Je zaveden systém klíčových pracovníků, nastaven dle nových pravidel, zaměřili jsme max. pozornost

10 na ochranu lidských práv, věnujeme pozornost vyuţití volného času našich klientů, zvláště pak klientům, kteří jsou na naší sluţbě nejvíce závislí pravidelné dopolední i odpolední aktivity cvičení paměti, psaní, čtení, vzpomínání, povídání (prostřednictvím získaných 3 dobrovolnic, které dochází 2x týdně). Snaţíme se zabezpečit soukromí i na vícelůţkových pokojích zakoupení a pouţívání paravanů. Pro zajištění klidného a bezpečného chod domova jsme rozšířili kamerový systém, zlepšujeme technické vybavení domova zvedací kolejnicový systém v koupelně, zavádíme postupně i do pokojů. První i druhé patro je kompletně vybaveno polohovacími postelemi. Kladně hodnotíme spolupráci s příbuznými našich klientů, duchovními, kteří s námi jezdí na různé výlety, sportovní akce, kulturní činnosti. Pokročili jsme téţ v komunikaci s nevidomými a neslyšícími. Nyní nahráváme kazety a tvoříme piktogramy pro ulehčení oboustranné komunikace. Spolupracujeme se zvukovou Knihovnou v Hradci Králové, která nám posílá kazety, které mohou klienti poslouchat za dlouhých zimních večerů. Zavedli jsme nový systém vzdělávání i samovzdělávání se. U zdravotních sester proběhla registrace(96/04sb.), která je zapotřebí pro vykazování výkonů zdravotních pojišťoven. Pracovníci v přímé péči také absolvovali (dle zákona o sociálních sluţbách 108/06 Sb.) kurzy a semináře, kaţdý v rozsahu 24 hodin za rok. Domlouváme stáţe pracovníků a výměnné pobyty v partnerských domovech (Opočno, Milíčeves). Podařilo se nám zajistit velké mnoţství kulturních a sportovních akcí, udrţujeme kontakt s okolními domovy důchodců Opočno, Týniště, Černoţice, Police, Broumov, Česká Skalice, Čermná, Milíčeves, apod. Vyhlášené sportovní hry DO JUSTYNKA se nesly v duchu pyţamové párty, přes počáteční nepřízeň počasí, kterou jsme museli přestát svařeným vínem, se sportovní hry vydařily. Vystupovali zde starší maţoreti z Jičína se svým programem na hudbu Antonína Dvořáka Slovanské tance a v závěru jim všem sestřička musela podat medicínu v podobě rumíčka. Všichni jsme si uţili hodně zábavy. Uskutečnili jsme opékání vuřtů a předčítání dobrovolnice z časopisů a knih vázajících se k historii Hronova a okolí, získali jsme jednu zapálenou příbuznou naší klientky, která pravidelně kaţdé úterý organizuje hodiny zpěvu s klienty. Navštívili jsme i představení Jiráskova Hronova v divadle, i ta, která probíhala v parku A. Jiráska. Kaţdý měsíc pořádáme zábavy, naše kuchařky vţdy zajistí veškeré občerstvení. Před Vánocemi a Velikonocemi se konala výstavka ručních prací, která měla jako tradičně velký ohlas. Hronovský sponzor (dodavatel masa), kterého jsme oslovili, se podílel na zpříjemnění vánočních svátků i Silvestra formou bezplatné dodávky potravin (salámy, párky, klobásy). Jiţ několik let probíhá úspěšná spolupráce s Evangelickou akademií Náchod a studentky pravidelně docházejí v rámci své praxe do našeho domova a pomáhají při sociální práci a aktivizaci našich klientů. K našim úspěchům patří i zorganizování dovolené Babí léto v Jánských Lázních akce se jako kaţdoročně vydařila a uţivatelé byli spokojeni. Podařil se nám výlet vláčkem aţ na Kolínskou boudu, díky počasí jsme si mohli dopřát nádherný výhled po Peci pod Sněţkou. Téţ jsme jeli lanovkou na Černou Horu, dále jsme navštívili i Pomezní boudy (kostel) a menší výlety po okolí Jánských Lázní, které byly vţdy zakončeny posezením v kavárně na Kolonádě. K velkým úspěchům patří i obsazení sobotních a nedělních směn pracovníkem, který dopoledne pomáhá při osobní hygieně, vstávání a krmení. Dalším úspěchem je získání člověka v přímé péči, který je zaměřen na kritickou oblast v domovech pro seniory a to na pitný reţim. Lidé v tomto věku jiţ nemají potřebu pít a někdy nejsou ani schopni tohoto úkonu. Proto je důleţité umět správně tento reţim dodrţet pomůcky vhodná pítka, brčka, hrnečky. Snaţíme se o vytváření vnitroorganizačních směrnic, jejichţ naplňování nám umoţní zvyšování kvality péče v našem domově tak, jak nám ukládají standardy kvality.

11 Výsledky kontrolní činnosti v Justynce: 1. Kontrola vlastnictví razítek v DO JUSTYNKA bez závad 2. Předávací inventura pokladní hotovosti pokladny DO bez závad 3. Kontrola individuálních plánů péče průběţně bez závad 4. Předávací protokol hotovosti KFO (převod na 99x) bez závad 5. Kontrola hospodaření se stravou průběţně bez závad 6. Namátková kontrola skladů 2.6., bez závad 7. Inventura pokladny DO 31.3.,6.,9., bez závad 8. Inventura svršků obyvatel, prádla, DHM, OOPP bez závad 9. Inventura věcná depozita, drobná depozita, pokladna KFO, Pokladna DO, soupis zůstatků na zvláštních účtech, ceniny Známky, skladové zásoby viz inventarizační zápis bez závad 10. Kontrola plnění rozpočtu FKSP k , nový rozpočet na r.2012, bez závad 11. Provoz kotelny průběţně bez závad 12. Poţární ochrana průběţně bez závad 13. Cvičný poţární poplach listopad 2014 bez závad 14. Prověrka BOZP, PO říjen 2014 bez závad 15. Kontrola podmínek prac. prostředí (MUDr. Zemanová) průběţně bez závad 16. Namátková kontrola skladů prosinec 2014 bez závad 17. Hospodaření s pohonnými hmotami, kontrola spotřeby, úspornosti Docházka, mzdové podklady průběţně bez závad 19. Pouţívání sluţebních telefonů k soukromým účelům kaţdý měsíc bez závad 20. Kontrola došlých faktur, banky, dokladů B kaţdý měsíc bez závad 21. Kontrola bonusů průběţně bez závad 22. Kontrola čerpání rozpočtu, rozbor poloţek, nový rozpočet listopad 2014 bez závad 23. Kontrola personální agendy prosinec Kontrola dodrţování termínů revizí průběţně bez závad 25. Kontrola dodrţování správné hygienické praxe v kuchyni, HACCP průběţně bez závad 26. Kontrola plnění školení, kontrolní činnost na zdravotním a soc. úseku průběţně bez závad 27. Kontrola vyhodnocení stíţností prosinec 2014 bez závad

12 Příloha č. 2 k vyhlášce č.416/2004 Sb.... NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Tabulka stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v roce 2012 Tuto přílohu zpracovávají samostatně obce i příspěvkové organizace a uvádějí se zde výsledky kontrol vykonaných na obci (PO) jinými kontrolními orgány např. FÚ. Údaje za obec (PO) do sloupce č. 1. Obec pak uvádí souhrnné údaje za příspěvkové organizace a za obec do sloupce č. 2. Veškeré údaje se uvádí za kalendářní rok, tzn. pouze pokud byl odvod (sankce) uložen v hodnoceném kalendářním roce. Poř. čís. Ukazatel 1 výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uloţených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč) = z.č.218/2000 Sb. 2 výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uloţených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč) = z.č.250/2000 Sb. 3 výše sankcí (pokuty a penále) uloţených vykazujícímu orgánu veřejné Údaje za Souhrnné účetní údaje za jednotku všechny účetní jednotky 1 2 správy podle zvláštních právních předpisů 1) (v tis. Kč) pozn. pokud byl uložen odvod i sankce (pokuta nebo penále), uvede se odvod do příslušného řádku a samostatně do řádku 3 se uvede sankce Vyhotovil: Ansorgová Datum: Schválil: Ansorgová Datum:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY Domov odpočinku ve stáří JUSTYNKA Hronov Komenského náměstí 212, Hronov IČO 62726226 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY V Hronově dne 31.1.2016 Předkládá: Ing. Jitka Ansorgová Telefon: 491/482462

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY Domov odpočinku ve stáří JUSTYNKA Hronov Komenského náměstí 212, Hronov IČO 62726226 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY V Hronově dne 31.1.2012 Předkládá: Jitka Ansorgová Telefon: 491/482462

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY Domov odpočinku ve stáří JUSTYNKA Hronov Komenského náměstí 212, Hronov IČO 62726226 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY V Hronově dne 31.1.2014 Předkládá: Ing. Jitka Ansorgová Právní forma:

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007

Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007 V Olomouci 25.1. 2008 MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.216 JEDNACÍ ČÍSLO: 777/216/POSSM NÁZEV: Materiál dle pravidel ANOTACE: Materiál v souladu

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov důchodců Velké

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Prostějov, příspěvková organizace, Lidická 86, 796 01 PROSTĚJOV, IČ: 479 21 293; zapsáno:or Brno, vl. 1273 tel.: 582 321 111, fax 582 321 420 e-mail: reditel@csspv.cz; www.csspv.cz

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 S E N I O R Otrokovice příspěvková organizace Sídlo organizace : Otrokovice, Školní 1299 IČO : 62180444 Zřizovatel : Zpracovala : Město Otrokovice Ing. Ivana Vardanová,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. HELENA HOUSOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

OBEC KŘEPICE. Návrh Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC KŘEPICE. Návrh Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC KŘEPICE Návrh Závěrečný účet obce za rok 2007 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Křepice návrh závěrečného účtu obce za rok 2007. 1) Plnění

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 24.2.2016 Projednáno školskou radou dne:25.2 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Tato zpráva je vytvořena

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více