ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY"

Transkript

1 Domov odpočinku ve stáří JUSTYNKA Hronov Komenského náměstí 212, Hronov IČO ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY V Hronově dne Předkládá: Ing. Jitka Ansorgová Telefon: 491/ Zřizovatel: Město Hronov

2 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Ve statutu ze dne je uvedena hlavní činnost komplexní péče o obyvatele (ošetřovatelská, zdravotní, sociální). Péči poskytujeme dle Zákona o sociálních sluţbách. Kritériem je pro nás především spokojenost obyvatel, včetně zpětné vazby od rodin, blízkých, návštěv, farářů různých církví i cizích návštěvníků, absolventů škol, kteří u nás vykonávají praxi, jejich učitelů, kteří přichází do styku s naším domovem, ostatních obyvatel z okolních domovů důchodců apod. Snaţíme se o vytvoření domácího prostředí a o zkvalitnění ţivota našich seniorů. Kvalitní péči zajišťujeme proškoleným a vzdělaným personálem. Podařilo se nám zajistit kladný výsledek hospodaření. II. Základní personální údaje FUNKČNÍ SCHÉMA k Ředitel 1 11 J. Ansorgová 1 9 ved.zdrav.a 1 8 účetní 1 7 zásobovač 1 5 vedoucí 1 8 Soc.prac. 1 soc.péče kuchařka 9 Irena Ducháčová 1 8 K.Drtinová 1 7 M.Klicnarová 1 5 J. Fiedlerová 1 8 Zimová 1 6 domovník 1 9 Sestra zástup 1 4 Prac.soc.péče 1 6 Zd.Grunt 1 5 kuchařka 1 4 Domov. II. 1 9 Ludmila Kuldová 1 84 J. Hubková baz.stimulace 0,75 5 Milena Kubínová 1 4 Neobs. 0,05 9 Sestra 1 4 Prac.soc.péče 1 5 kuchařka 1 9 Eliška Staňková 1 4 A. Urbanová 1 5 P. Kosinková 1 9 sestra 1 4 Prac.soc.péče 1 2 prac.obch.prov. 1 9 Jana Čápová 0,75 4 Jiřina Kurová 1 2 V. Patrná 0,75 9 sestra 1 4 Prac.soc.péče 1 SZPbez r.psp 1 9 Jitka Křišťáková 0,50 4 Eva Vlachová 0,75 J. Brožová 0,75 9 Sestra 1 4 Prac.soc.péče 1 4 PSP 1 9 M.Rousková 0,50 4 J. Bartošková 1 4 A.Křovinová 1 8 Sestra bez reg. 1 4 Prac.soc.péče 1 4 PSP 0,75 1 Jana Macková 0,50 4 M.Soldánová 0,75 4 L. Plšková 0,75 4 Prac.soc.péče 1 4 Prac.soc.péče 1 4 PSP 1 4 Máslová 0,50 4 B.Balogová 0,50 4 I. Pšeničková 1 4 PSP 1 4 PSP 1 4 D.Staňková 0,50 4 Olga Čápová 1 4 PSP 1 9 fyzioterapeut 1 8 PSPdohoda 1 4 R.Schusterová 1 12 D.Seidelová 1 8 Stav 39, z toho: 4 PSP 1 2 Uklízečka 1 2 uklízečka 1 Přepočt. 32,60 4 Chvojková 1 2 L. Josefusová 1 2 M.Riedlová 0,75 (Rodič.dov.2) 4 PSP 1 2 Uklízečka 1 2 prádelna 1 4 M. Macková 1 2 A.Černá 1 2 M.Ducháčová 1

3 Domov poskytuje komplexní sluţby seniorům prostřednictvím personálu: 1. členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Věk Muţi Ţeny Celkem % Do 20 let 2130 let 3140 let 4150 let 5060 let 61 a více , ,5 Celkem % 2,5 % 95 % 100 x Struktura zaměstnanců k x zdravotní sestra, 1x fyzioterapeut, 3x THP, 16x PSP, 1x sociální pracovnice, manuální 9x (domovník, úklid, prádelna, kuchyň). 2. členění zaměstnanců dle vzdělávání a pohlaví: Dosaţené Muţi ţeny celkem % vzdělání Základní 1 1 2,8 Střední odborné ,8 výuční list Úplné střední ,4 s maturitou Vyšší odborné Vysokoškolské Celkem celkový údaj o průměrných platech k Průměrná hrubá měsíční mzda (vč.zdr.,soc.) , (čistá dle výkazu o platech ,) Sociální pracovník 10 THP 9,3 SZP 8,9 PSP 4,8 Manuální práce 3,2 Fyzioterapeut 9 Celková nemocnost 6,18 % 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2014 nástupy 1 odchody 1 5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců v domově Doba trvání Počet % Do 5 let Do 10 let Do 15 let Do 20 let Nad 20 let ,5 17,5 Celkem

4 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Oblast výnosů organizací podrobný rozpis všech příjmů dle jednotl.položek (analytických účtů) s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období minulého roku, % plnění ročního plánu, zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek příjmů Výnosy Trţby z prodeje sluţeb Kč 1920, Trţby za obědy pro PS Kč ,, plnění na 95% Trţby za pojišťovny Kč , plnění na 87,32 % (úhrada klesá pojišťovny sniţují hodnoty bodů) Trţby od klientů (pobyt) Kč ,, plnění 98,12 %. (hospitalizacevratky) Trţby náhrady za příspěvky na péči Kč ,, plnění na 92,55 % Trţby z realizace (obědy zaměstnanci) platba od zaměstnanců za obědy Kč , (113%) Trţby z realizace (obědy cizí Hoč) plnění 90,10 %, Kč , Zúčtování fondů HV, plnění 62,24%, Kč ,70, Příspěvek na stravování plnění 90,38 %, , Fin.příspěvek Kč , příspěvek obec Velké Poříčí Ostatní výnosy Kč 3 200, 662 Úroky plnění 74,41 % (Kč 925) Trţby z prodeje sběr Kč 211, 691 Dotace města Kč (investiční příspěvek na zateplení), příspěvek Královéhradeckého kraje ve výši Kč 0,, dotace státu ,. Celková výše dotací za rok 2013 činí Kč ,. Město Hronov pouţije vrácený příspěvek Kč , na zateplení DO JUSTYNKA (Stará budova) Výnosy skutečné.....kč ,11 Výnosy rozpočtované. Kč (plnění 91,26%) Rozpočet na rok 2014 byl vypracován jako vyrovnaný. Celkový zisk roku 2014 ve výši Kč ,53bude převeden do rezervního fondu domova a pouţit v roce 2015 na úhradu nákladů faktury za uţívání programu Cygnus.

5 Oblast nákladů organizací podrobný rozpis všech příjmů dle jednotlivých položek (analytických účtů) s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období minulého roku, % plnění ročního plánu, zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek výdajů Náklady Pohonné látky čerpání 97,81 %, úspora Kč 548, Všeobecný materiál čerpání 80 %,, úspora Kč , Drobný majetek do 3 tis. čerpání 102%, překročení o Kč 2 200, Prádlo čerpání 117 %, překročení o Kč 4 000, Ochranné pomůcky čerpání 38% Potraviny čerpání 117 % Kancelářské potřeby čerpání 96 % Elektrická energie čerpání 60 % (byly placeny vyšší zálohy) Vodné + stočné čerpání 85 % Plyn čerpání 30% (vyšší zálohy) Opravy a udrţování nemovitostí čerpání 22 %, firma MOVIS Stroje a zařízení čerpání překročeno z důvodu Dopravní prostředky čerpání 32 %, oprava SEAT, technická prohlídka +emise SEAT Cestovné čerpání 54 % /úspora z důvodu absolvování veškerých školení v DO JUSTYNKA/ Náklady na reprezentaci čerpání 81%, Kč (úspora Kč 914,) Úklid prostorů, čištění komínů, deratizace, odvoz nebezpečného materiálu čerpání 66% odpady nebezpečné, odpady Pedersen, kontejner, svoz odpadu DIALOG, likvidace tuků Zpracování mezd, doprovody skutečnost Kč ,, čerpání 54 % externí mzdová pracovnice Práce VT Kč , čerpání 84 %. Největší poloţku představují čtvrtletní licence za program Cygnus (moduly Stravování, Sklady, Zaměstnanci, Vykazování na zdravotní pojišťovny, Dokumentace klienta, Manaţerská část, dále program účetnictví Softbit licence, poradenství, EZOP naprogramování minikamery, servis Jirman

6 Poplatek za rozhlas, TV, předplatné čerpání 113 % překročení bylo způsobeno odběrem dalších 2 titulů časopisů zdravotní noviny a sociální práce, dále předplatné za rozhlas, TV, dokumentace plynovodu, předplatné novin a časopisů, webové stránky, telefonní seznam BOZP osoba způsobilá /p. Syrový/, 97 %, Kč , Výkony spojů, poštovné čerpání 87 % poštovné, známky Telefonní poplatky čerpání 89 %, za pevné linky, za mobily, celkem Kč , Nákup knih Kč 3 453, Školení, inzerce čerpání 59 %, školení 24 hodin pro zaměstnance v soc.sluţbách, asociace Revize ve výši Kč , čerpání 127 % servis Hanzálek, Morávek steril zdravoservis, Erilens revize popruhů do kazet na zvedání klientů, Melichar revize kuchyň, Habr komíny, Linhart tlakové nádoby, Pohl revize elektrospotřebičů, revize parního sterilizátoru, Šolín dektektor úniku plynu, Biomag magnety (rehabilitace), revize posuvných dveří ASSA Abloy, Melichar revize koupelen, kuchyně, Glos poţární klapky, Šulc signalizační zařízení Bankovní poplatky 99 %, Kč , Ostatní sluţby reţie HoČ čerpání 34 % náklady na cizí strávníky (obědy Kč ,) 521 Mzdové náklady čerpání 95,95 % (úspora 1 zaměstnance dlouhodobá nemoc), Kč ,, dohody Kč , Ostatní nemoc zaměstnanců 75%, Kč ,. 524 Pojištění plnění na 95,97 % souvisí s poklesem mzdových nákladů 527 Základní příděl čerpání 84 % Kč , Pojistné automobilů čerpání 84 %, Kč , Odpisy čerpání 77 % (Kč ,) DrHM překročení ročního plánu z důvodu nákupu polohovacích postelí Povinné pojištění čerpání 81 %, Kč , (Kooperativa oba domy, odpovědnost za zdravotní a ošetřovatelskou péči zákon 108/06 Sb.) Odvod do SR neodvádíme zaměstnáváme osoby se zdravotním postiţením Roční náklady skutečné..kč ,58 Roční rozpočtované náklady... Kč ,00 (plnění 91,02%)

7 Oblast finančního majetku uvedení stavů na bankovních účtech, vyčíslení a zdůvodnění rozdílů mezi bankovním a účetním stavem FKSP, informace o stavu cenin. Stav FKSP k Kč ,08,. Čerpání ve výši Kč ,, z toho kulturní a sportovní akce ve výši Kč 0,, narozeniny Kč 0,, penzijní připojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši Kč 100, (takţe za rok z FKSP vyplaceno celkem za zaměstnance Kč ,). Příspěvek za stravování zaměstnancům ve výši Kč ,. Základní příděl do FKSP Kč ,. Rozdíly mezi bankovním a účetním stavem nejsou. Stav na rezervním fondu k Kč ,. Na darech od drobných sponzorů bylo získáno Kč 4 000,, příspěvek z nadační akce Novotný David Kč 5 000,. Do rezervního fondu bude převeden zisk roku 2014 v celkové výši Kč ,53 (bude uhrazena faktura za licence programu Cygnus). Oblast dotací ze státního rozpočtu podrobný rozpis přijatých dotací ze státního rozpočtu, informace o jejich čerpání Dotace státu byla pro rok 2014 ve výši Kč ,, krajská dotace ve výši Kč 0,, od města neinvestiční příspěvek na provoz ve výši Kč , (ostatní Kč , bude pouţit na zateplení staré budovy v roce 2015) Náklad na 1 lůţko/1 měsíc byl v roce 2014 Kč ,. Kapacita obyvatel 67 lůţek pro trvalý pobyt. Obloţnost byla vysoká 99,36 %, průměrný počet obyvatel 66,57. Seznam nejdůleţitějších nákupních akcí: nákup postelí pro uţivatele II. patra, nákup antidekubitních matrací, nové záchody (zvýšené). Drobný majetek: Kč ,94 (nákup bodová světla k lampičkám, kompresory k matracím antidekubitním, gastronádoby, chodítka toaletní ţidle do Kč 3 000,, polohovací polštáře BS, autopotahy RENAULT, kráječ na chléb. Drobný dlouhodobý majetek: Kč , počítač skladová účetní, drtič odpadů, plošinová elektrická váha pro váţení handicapovaných klientů (vozíčky) s komunikací s programem Cygnus. Vozíky invalidní, chodítka, toaletní ţidle, robot na pyré, postele polohovací, matrace, počítač 2x, gastro stolek s ohřevem, křeslo s podnoţkou. Opravy: montáţ a lepení podlahové krytiny (Stehlík), oprava malby a omítky (Koutský), stavební práce (Movis) dlaţba 1x u zahradního domku, 1x úprava plochy, 1x dveře v Géčku, montáţ WC kombi Šimek, oprava zdiva ţehlírna, montáţ zahradního domku, malování sklepů (Koutský). Drobné opravy: tonometrů, pračky, polishování podlahy, přečalounění křesel (3trojsedáků), servisní práce Jirman, GAMA Fobos, servis protipoţární dveře, digitální signál Hloušek, oprava elektroinstalace Eltym, Šulc elektropohon k invalid.vozíku. Pravidelné kontroly a revize RENAULT Scenic, FORD TRANZIT, SEAT + emise.

8 Revize výtahy Hanzálek, Vele, MSV, elektrospotřebiče Pohl, komíny Habr, plynových kotlů Kubeček, Renfuss, tlakových nádob Linhart, hasicích přístrojů Vojnar, elektro Melichar, bezpečnost Syrový, PO Karásek, Šolín Lékařské prohlídky MUDr. Zemanová, MUDr. Hartmann Za licence počítačových programů bylo zaplaceno Kč ,. (Soft Bit, Iresoft, Jirman, EZOP). Komunikujeme téţ se starosty okolních obcí, jejichţ klienti jsou umístěni v našem domově o výši příspěvku. Kontaktovali jsme starostu obce Velké Poříčí. Obec Velké Poříčí přispívá kaţdý rok částkou Kč , na své klienty. IV. Autoprovoz počty ujetých kilometrů, spotřeba a průměrná spotřeba podle jednotlivých vozidel, event. skupin vozidel, využití vozidel, opravy, vybavení Ve vlastnictví 1 automobil RENAULT Scénic a 1 automobil FORD Tranzit. V červnu 2014 byl automobil SEAT Inca nabídnut k odprodeji. V současné době je v autobazaru v Hronově. Počet najetých km za rok km u SEATA a km u FORDA a RENAULT km. Vyuţití vozidla FORD nákupy, zařizování po Hronově, cesty na školení, semináře. Vyuţití FORDU cesty na školení, sportovní hry, dovolená Jánské Lázně SEAT TRANZIT RENAULT Prům. spotřeba 8,52 Prům. spotřeba 8,99 Prům. spotřeba 7,13 Opravy SEAT: Určen k prodeji Opravy FORD: Pravidelná kontrola STK, oprava podběhů Opravy RENAULT: Výměna oleje V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem Rozčlenění na jednotlivé kategorie majetku, stav k počátku a konci sledovaného období (v souladu se zákonem o účetnictví), podrobný rozpis pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za sledované období, včetně rozboru pohledávek po splatnosti. Majetek je evidován dle jednotlivých místností, a druhů majetku, podrobný rozpis pořízeného majetku je zachycen v účetnictví, v programu majetek (v souladu se zákonem o účetnictví a vnitřními směrnicemi). Majetek je řádně odpisován dle odpisových skupin. VI. Komentář k přehledu a tvorbě a čerpání peněžních fondů FKSP, rezervní a investiční. Stav FKSP Kč ,08, stav na rezervním fondu ,72. VII. Kontrolní činnost Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací, vyhodnocení plánu kontrolní činnosti, prováděné organizací za předchozí pololetí

9 Prováděná vnitřní kontrolní činnost viz příloha ke zprávě. Seznam zápisů z provedených kontrol sloţka vnitřní audit DO JUSTYNKA. VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Popis průběhu, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a závazků, vyčíslení inventarizačních rozdílů. Viz směrnice k inventarizaci pokyny, členové, zápisy, sestavy. (dle pokynů zřizovatele). Prezentace na veřejnosti webové stránky zpravodaj U nás, Náchodské noviny. Závěrem aneb co se nám povedlo. Podařilo se nainstalovat v dalších 2 pokojích zvedací zařízení ROOMER, vč. mobilního zvedáku, coţ usnadňuje práci našim zaměstnancům. V kuchyni jsme rozšířili sortiment o pečení buchet nejen pro klienty domova, ale i pro cizí strávníky na víkend. Osvědčila se i výroba cukroví na Vánoce (pro obyvatele města). Pekli jsme celkem 50 kg cukroví. Na Velikonoce jsou v nabídce mazance. Po celý rok je moţnost zakoupení domácích houskových knedlíků. Našim klientům poskytujeme nové prvky bazální stimulace, všichni pracovníci v přímé péči prošli akreditovaným kurzem. Jedna zaměstnankyně pravidelně navštěvuje školení lektorky, která má oprávnění v ČR koncept bazální stimulace vyučovat, takţe je schopna poskytovat kvalitní masáţe a zklidňující terapie všem potřebným klientům domova. Dále se začíná rozvíjet rehabilitační cvičení s gumou, procvičování jemné motoriky na ergoterapeutickém stolku. Koncem roku jsme získali na školení základní znalosti metody snoezelenu, coţ je zprostředkování nových vjemů klientům s mentálním postiţením. Metoda je zaloţena na rozvíjení emocí, záţitků, podnětů, které mají klienta vytrhnout z obvyklého prostředí a poskytnout mu nové moţnosti. Nově jsme zařídili místnost, která je osvětlena příjemným světlem, na zdi je tapeta s motivem lesa, zní relaxační hudba, je zde terapeutická houpačka, polohovací pytel, relaxační pomůcky, nahřívací polštáře, terapeutické panenky. Podařilo se nám vybudovat nádhernou vzpomínkovou místnost, kam chodí naši klienti na terapii se vzpomínkami. Místnost je útulná a vybavená nábytkem z dob, kdy naši klienti byli mladí, takţe se tam cítí opravdu jako doma (coţ opět naplňuje naše poslání). Dále jsme se zapojili do seniorské soutěţe ROTOPEDTOURS a umístili na krásném druhém místě. Letos se nejen jezdilo na rotopedu, ale mohli se zapojit i handicapovaní klienti na vozíčkách, protoţe v rehabilitační místnosti je umístěn přístroj motomed, který toto umoţní. Mnoho klientů vyuţilo i moţnosti chodit pěšky. Pro tuto variantu jsme zakoupili krokoměry, aby výsledek byl co nejpřesnější. Na rotopedu jsme dojeli počtem 1940 km do Dublinu a pěšky jsme došli aţ do Salzburgu (519 km). Také pan David Novotný uspořádal benefiční koncert a výtěţek z této akce putoval na účet DO JUSTYNKA (Kč 5tis.) Dále jsme pokročili ve spolupráci s o.s. Tlapky Naděje a pravidelně provozujeme canisterapii. Cvičení psi dochází 2x za měsíc a lehají si přímo do postelí k nemocným či handicapovaným klientům. Je to pro ně velmi příjemný záţitek. Dále kaţdý týden naši senioři zpívají, a o duchovní stránku se starají zástupci všech dostupných církví, kteří dochází a střídají se v domově kaţdý týden. Nově jsme nainstalovali kvůli prevenci poţárů protipoţární čidla po celém domově a kouřové detektory. V rámci plnění standardů kvality péče jsme se přihlásili do projektu Zkvalitňování péče v sociálních sluţbách QMSS a IMOSH. Zatím se věnujeme procesům a směrnicím, individuální plány péče prošly v roce 2014 téţ kompletní proměnou a tyto tiskopisy jsou pravidelně vylepšovány. Je zaveden systém klíčových pracovníků, nastaven dle nových pravidel, zaměřili jsme max. pozornost

10 na ochranu lidských práv, věnujeme pozornost vyuţití volného času našich klientů, zvláště pak klientům, kteří jsou na naší sluţbě nejvíce závislí pravidelné dopolední i odpolední aktivity cvičení paměti, psaní, čtení, vzpomínání, povídání (prostřednictvím získaných 3 dobrovolnic, které dochází 2x týdně). Snaţíme se zabezpečit soukromí i na vícelůţkových pokojích zakoupení a pouţívání paravanů. Pro zajištění klidného a bezpečného chod domova jsme rozšířili kamerový systém, zlepšujeme technické vybavení domova zvedací kolejnicový systém v koupelně, zavádíme postupně i do pokojů. První i druhé patro je kompletně vybaveno polohovacími postelemi. Kladně hodnotíme spolupráci s příbuznými našich klientů, duchovními, kteří s námi jezdí na různé výlety, sportovní akce, kulturní činnosti. Pokročili jsme téţ v komunikaci s nevidomými a neslyšícími. Nyní nahráváme kazety a tvoříme piktogramy pro ulehčení oboustranné komunikace. Spolupracujeme se zvukovou Knihovnou v Hradci Králové, která nám posílá kazety, které mohou klienti poslouchat za dlouhých zimních večerů. Zavedli jsme nový systém vzdělávání i samovzdělávání se. U zdravotních sester proběhla registrace(96/04sb.), která je zapotřebí pro vykazování výkonů zdravotních pojišťoven. Pracovníci v přímé péči také absolvovali (dle zákona o sociálních sluţbách 108/06 Sb.) kurzy a semináře, kaţdý v rozsahu 24 hodin za rok. Domlouváme stáţe pracovníků a výměnné pobyty v partnerských domovech (Opočno, Milíčeves). Podařilo se nám zajistit velké mnoţství kulturních a sportovních akcí, udrţujeme kontakt s okolními domovy důchodců Opočno, Týniště, Černoţice, Police, Broumov, Česká Skalice, Čermná, Milíčeves, apod. Vyhlášené sportovní hry DO JUSTYNKA se nesly v duchu pyţamové párty, přes počáteční nepřízeň počasí, kterou jsme museli přestát svařeným vínem, se sportovní hry vydařily. Vystupovali zde starší maţoreti z Jičína se svým programem na hudbu Antonína Dvořáka Slovanské tance a v závěru jim všem sestřička musela podat medicínu v podobě rumíčka. Všichni jsme si uţili hodně zábavy. Uskutečnili jsme opékání vuřtů a předčítání dobrovolnice z časopisů a knih vázajících se k historii Hronova a okolí, získali jsme jednu zapálenou příbuznou naší klientky, která pravidelně kaţdé úterý organizuje hodiny zpěvu s klienty. Navštívili jsme i představení Jiráskova Hronova v divadle, i ta, která probíhala v parku A. Jiráska. Kaţdý měsíc pořádáme zábavy, naše kuchařky vţdy zajistí veškeré občerstvení. Před Vánocemi a Velikonocemi se konala výstavka ručních prací, která měla jako tradičně velký ohlas. Hronovský sponzor (dodavatel masa), kterého jsme oslovili, se podílel na zpříjemnění vánočních svátků i Silvestra formou bezplatné dodávky potravin (salámy, párky, klobásy). Jiţ několik let probíhá úspěšná spolupráce s Evangelickou akademií Náchod a studentky pravidelně docházejí v rámci své praxe do našeho domova a pomáhají při sociální práci a aktivizaci našich klientů. K našim úspěchům patří i zorganizování dovolené Babí léto v Jánských Lázních akce se jako kaţdoročně vydařila a uţivatelé byli spokojeni. Podařil se nám výlet vláčkem aţ na Kolínskou boudu, díky počasí jsme si mohli dopřát nádherný výhled po Peci pod Sněţkou. Téţ jsme jeli lanovkou na Černou Horu, dále jsme navštívili i Pomezní boudy (kostel) a menší výlety po okolí Jánských Lázní, které byly vţdy zakončeny posezením v kavárně na Kolonádě. K velkým úspěchům patří i obsazení sobotních a nedělních směn pracovníkem, který dopoledne pomáhá při osobní hygieně, vstávání a krmení. Dalším úspěchem je získání člověka v přímé péči, který je zaměřen na kritickou oblast v domovech pro seniory a to na pitný reţim. Lidé v tomto věku jiţ nemají potřebu pít a někdy nejsou ani schopni tohoto úkonu. Proto je důleţité umět správně tento reţim dodrţet pomůcky vhodná pítka, brčka, hrnečky. Snaţíme se o vytváření vnitroorganizačních směrnic, jejichţ naplňování nám umoţní zvyšování kvality péče v našem domově tak, jak nám ukládají standardy kvality.

11 Výsledky kontrolní činnosti v Justynce: 1. Kontrola vlastnictví razítek v DO JUSTYNKA bez závad 2. Předávací inventura pokladní hotovosti pokladny DO bez závad 3. Kontrola individuálních plánů péče průběţně bez závad 4. Předávací protokol hotovosti KFO (převod na 99x) bez závad 5. Kontrola hospodaření se stravou průběţně bez závad 6. Namátková kontrola skladů 2.6., bez závad 7. Inventura pokladny DO 31.3.,6.,9., bez závad 8. Inventura svršků obyvatel, prádla, DHM, OOPP bez závad 9. Inventura věcná depozita, drobná depozita, pokladna KFO, Pokladna DO, soupis zůstatků na zvláštních účtech, ceniny Známky, skladové zásoby viz inventarizační zápis bez závad 10. Kontrola plnění rozpočtu FKSP k , nový rozpočet na r.2012, bez závad 11. Provoz kotelny průběţně bez závad 12. Poţární ochrana průběţně bez závad 13. Cvičný poţární poplach listopad 2014 bez závad 14. Prověrka BOZP, PO říjen 2014 bez závad 15. Kontrola podmínek prac. prostředí (MUDr. Zemanová) průběţně bez závad 16. Namátková kontrola skladů prosinec 2014 bez závad 17. Hospodaření s pohonnými hmotami, kontrola spotřeby, úspornosti Docházka, mzdové podklady průběţně bez závad 19. Pouţívání sluţebních telefonů k soukromým účelům kaţdý měsíc bez závad 20. Kontrola došlých faktur, banky, dokladů B kaţdý měsíc bez závad 21. Kontrola bonusů průběţně bez závad 22. Kontrola čerpání rozpočtu, rozbor poloţek, nový rozpočet listopad 2014 bez závad 23. Kontrola personální agendy prosinec Kontrola dodrţování termínů revizí průběţně bez závad 25. Kontrola dodrţování správné hygienické praxe v kuchyni, HACCP průběţně bez závad 26. Kontrola plnění školení, kontrolní činnost na zdravotním a soc. úseku průběţně bez závad 27. Kontrola vyhodnocení stíţností prosinec 2014 bez závad

12 Příloha č. 2 k vyhlášce č.416/2004 Sb.... NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Tabulka stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v roce 2012 Tuto přílohu zpracovávají samostatně obce i příspěvkové organizace a uvádějí se zde výsledky kontrol vykonaných na obci (PO) jinými kontrolními orgány např. FÚ. Údaje za obec (PO) do sloupce č. 1. Obec pak uvádí souhrnné údaje za příspěvkové organizace a za obec do sloupce č. 2. Veškeré údaje se uvádí za kalendářní rok, tzn. pouze pokud byl odvod (sankce) uložen v hodnoceném kalendářním roce. Poř. čís. Ukazatel 1 výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uloţených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč) = z.č.218/2000 Sb. 2 výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uloţených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč) = z.č.250/2000 Sb. 3 výše sankcí (pokuty a penále) uloţených vykazujícímu orgánu veřejné Údaje za Souhrnné účetní údaje za jednotku všechny účetní jednotky 1 2 správy podle zvláštních právních předpisů 1) (v tis. Kč) pozn. pokud byl uložen odvod i sankce (pokuta nebo penále), uvede se odvod do příslušného řádku a samostatně do řádku 3 se uvede sankce Vyhotovil: Ansorgová Datum: Schválil: Ansorgová Datum:

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 strana I.1. Management 4 Základní údaje o organizaci, vedení, změny 4 Organizační schéma 5 Optimalizace sluţby 5 Pozitivní prezentace 6 Mimorozpočtové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Prostějov, příspěvková organizace, Lidická 86, 796 01 PROSTĚJOV, IČ:479 21 293;zapsáno:OR Brno,vl. 1273 tel.:582 321 111,fax 582 321 420 e-mail-reditel@csspv.cz;www.csspv.cz reg.č.poskytovatele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MASARYKOVO NÁM. 37, 538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 IČO 70876258 tel. 469 695 121, 469 695 683, e-mail: domov@domov-hm.cz,

Více

o činnosti a hospodaření organizace

o činnosti a hospodaření organizace Domov pro seniory Trutnov R. Frimla 936 541 01 Trutnov IČO 701 53 906 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace rok 2014 1 1. Zhodnocení činnosti organizace Organizace byla zřízena jako samostatný

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Zpráva o činnosti. Domova důchodců Černožice

Zpráva o činnosti. Domova důchodců Černožice Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2014 1 OBSAH: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 3. Přehled a plnění úkolů v personální oblasti

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice 25.2.2013 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2 Budova Zámeček Předkládá: Mgr. Jiřinka Kubalčíková Název: Zámeček Střelice, příspěvková organizace Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Základní údaje o organizaci Název organizace: Pečovatelská služba města Mladá Boleslav Sídlo organizace: Na

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Zpracovala:

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46 Obsah: Slovo úvodem 3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace.. 5 1.Sociální péče... 5 a) kapacita zařízení, počet klientů.. 5 b) evidenční počet neuspokojených žadatelů o službu... 5 c) počet

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Domova pro seniory Javorník, p. o za rok 2009. Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Domova pro seniory Javorník, p. o za rok 2009. Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k VÝROČNÍ ZPRÁVA Domova pro seniory Javorník, p. o za rok 2009 Bc. Ludmila Robotková ředitelka Domova pro seniory Javorník V Javorníku

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 2 OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI strana Čl. 1 Zaměření školy, organizační struktura, počty ţáků a zaměstnanců 5 ČÁST B) ROZBOR HOSPODAŘENÍ Čl. 2 Rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele 8 Čl.

Více