navazující služby Komunitní psychiatrické sestry informační a poradenská linka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "navazující služby Komunitní psychiatrické sestry informační a poradenská linka"

Transkript

1 modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOcněním pro OKres KarlOvy vary 7 navazující služby Komunitní psychiatrické sestry informační a poradenská linka Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje v rámci prostředků Evropského sociálního fondu Operačního programu Lidské zdroje 1 a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

2 2

3 navazující služby Komunitní psychiatrické sestry Informační a poradenská linka 3

4 Obsah Komunitní psychiatrické sestry 5 1 Vznik profese komunitní psychiatrické sestry 5 2 Profese komunitní psychiatrické sestry 5 3 Výkony komunitních psychiatrických sester 6 4 Kvalifikační požadavky 9 5 Účinnost péče komunitních psychiatrických sester o duševně nemocné 9 Zavedení služby ko munitní psychiatrické sestry pro okres Karlovy Vary 11 Informační a poradenská telefonická linka pro osoby s duševním onemocněním, 12 jejich příbuzné a blízké Provoz informační a poradenské linky 12 4

5 KOmunitní psychiatrické sestry 1 Vznik profese komunitní psychiatrické sestry Komunitní péče je od poloviny 20. století dominantním trendem v řadě vyspělých zemí a je spojena s tzv. deinstitucionalizací, sledující redukci velkých psychiatrických léčeben a jejich alespoň částečnou přeměnu ve služby komunitní. Důvodem vzniku komunitní péče v ekonomicky vyspělých státech po druhé světové válce, současně s redukcí péče ve velkých psychiatrických léčebnách, byly hypotézy o negativním vlivu instituce na průběh nemoci u dlouhodobě léčených pacientů. Prostředkem těchto změn je vytváření komunitních týmů duševního zdraví s určenou geografickou oblastí, ve které působí. Při vzniku komunitních týmu se ukázaly být nezbytnou součástí komunitní psychiatrické sestry, které by působily v přirozeném prostředí pacientů. Vývoj v ČR, stejně jako v ostatních zemích bývalého socialistického bloku, v posledních 50 letech do značné míry stagnoval. Péče psychiatrických sester je ve zdravotním systému v ČR zavedena od roku Jedná se o zařazení nové odbornosti psychiatrická sestra - do sazebníků zdravotních výkonů, které jsou propláceny Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Jiné zdravotní pojišťovny v ČR zatím péči psychiatrických sester neproplácejí. V současné době existují u nás pouze tři pracoviště, kde tato služba existuje (dvě v Praze, jedno v Ostravě). Podle údajů z literatury a našich zkušeností je kapacita počtu ošetřovaných pacientů jednou psychiatrickou sestrou v rámci jednoho kalendářního měsíce zhruba 100 pacientů. Za předpokladu osob potřebných této zdravotní péče u nás je zapotřebí 500 psychiatrických sester pro činnost v navrhovaných výkonech. 2 Profese komunitní psychiatrické sestry Psychiatrická sestra se zaměřením na komunitní péči je pracovník s vyšší kvalifikací, který samostatně poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, podílí se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči o pacienty s duševní poruchou a mentálně retardovanými v jejich vlastním sociálním prostředí. Úkolem komunitních psychiatrických sester je koordinace spolupráce mezi lůžkovými a terénními službami, včetně služeb sociálních a svépomocnými skupinami. Začleňování pacientů s duševním onemocněním do vlastního sociálního prostředí i za využití komplementárních služeb (ubytovny, domovy, chráněná bydlení, chráněné dílny, kontaktní centra a denní centra). Dále provádění návštěv a domácí zdravotní péče u ambulantně léčených klientů s duševní poruchou. Komunitní psychiatrické sestry kontrolují dodržování léčebného režimu, hodnotí případné zhoršování onemocnění, včetně posouzení, zda klient není nebezpečný sobě nebo svému okolí. V rámci residenčních služeb je nutné zabezpečit mimo jiné: monitorování zdravotního a psychického stavu klienta ve vlastním prostředí, případové vedení, posouzení stavu pacienta v jeho přirozeném prostředí, krizová intervence u dekompenzovaných klientů, zpracování rehabilitačního a krizového plánu, týmové konzultace případu, podpora užívání perorální medikace, postupů ke zvládání stresu nebo krize, trénink komunikačních dovedností, techniky zaměřené na zvládání běžných situací, komplexní řešení zdravotního stavu klienta (zubař, kompensační pomůcky u kombinovaných postižení, spolupráce s praktickým lékařem atd.), dle potřeby aplikace intramuskulární medikace, psychoedukace pacienta i jeho blízkých, koordinace dalších potřebných služeb. Dále může psychiatrická sestra vykonávat činnosti, které jsou společné i pro sociální pracovníky, a to jsou individuální rehabilitace ve vlastním prostředí a psychoterapeutická podpora. Tyto činnosti může zajišťovat pouze kvalifikovaná zdravotní sestra ve spolupráci s ambulantním psychiatrem, který péči indikuje. Supervizní činnost indikujícího psychiatra obnáší zhodnocení stavu klienta, revizi a schválení léčebně-rehabilitačního plánu po každém jednom měsíci. 5

6 Ošetřující psychiatr nejprve posuzuje, zda je tento typ péče pro pacienta potřebný. Následně informuje pacienta a seznamuje ho s terénní psychiatrickou sestrou, která si domlouvá s pacientem konkrétní termín návštěvy v jeho domácím prostředí. Sestra na první návštěvě zjišťuje, s čím by chtěl pacient pomoci. Dále také posuzuje stav domácnosti, zvládání každodenních činností a návyků, sleduje zdravotní stav pacienta, jeho postoj k léčbě, zjišťuje úroveň sociálních funkcí (expresivní, receptivní a interakční schopnosti, situační faktory), zjišťuje vybavení pacientovy lékárny, kontroluje množství léků a exspiraci, provádí šetření jeho sociální a finanční situaci. Na základě zjištěného sestra společně s pacientem stanoví krátkodobé a dlouhodobé cíle rehabilitačního plánu. Po prvním šetření v domácím prostředí konzultuje rehabilitační plán s ošetřujícím psychiatrem, popřípadě v týmu. Psychiatr následně určí frekvenci návštěv. Sestra pak navštěvuje pacienta a snaží se s ním pomocí intervencí dosáhnout cílů rehabilitačního plánu. První návštěva bývá pro psychiatrického pacienta velice náročná a stresující a může hrozit i odmítnutí této péče. Proto je potřebné komunikovat profesionálně a získat si pacienta co nejdříve, aby se navázal vztah, kdy je pacient ochoten spolupracovat. Sestra vede vlastní dokumentaci, zápis z návštěvy a individuální rehabilitační plán, který pravidelně konzultuje s ošetřujícím psychiatrem a týmem odborníků. Průběžně kontroluje terapeutický plán, sbírá a vyhodnocuje údaje o pacientovi a stanoví nové cíle rehabilitačního plánu. V zájmu pacienta jedná s praktickým lékařem, odborným lékařem, opatrovnicí, pečovatelskou službou a dalšími rehabilitačními pracovníky, kteří mají pacienta v péči. Snaží se komunikovat i s rodinou pacienta. Často trénuje komunikační dovednosti (telefonování, nákupy, placení složenek atd.), nácvik cestování v MHD, zacházení s financemi, zvládání stresových situací, nácvik chodu domácnosti (úklid, vaření, vybavení, praní), udržování osobní hygieny, řeší sociální izolaci (zapojování do programů: ergoterapie, kluby, skupiny, denní stacionáře). Na základě konzultace s psychiatrem a psychologického vyšetření provádí individuální trénink paměti, cvičení sociálního vnímání atd. Kapacita komunitní psychiatrické sestry je pět návštěv u pacientů denně. Každá sestra může mít v péči současně cca 20 pacientů. 3 Výkony komunitních psychiatrických sester Péči terénní psychiatrické sestry indikuje vždy ošetřující psychiatr pacienta na dobu jednoho měsíce. Výkon je indikován pro schizofrenii, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20 až F29), poruchy nálad (F30 až F39) a obsedantně-kompulzivní poruchu (F42). Výkon je možno provádět nejdéle po dobu dvanácti po sobě jdoucích měsíců, případné prodloužení léčby podléhá schválení revizního lékaře. Výkony, které psychiatrické sestry provádí, jsou tyto: a) Zavedení/ukončení individuální psychiatrické rehabilitace, konzultace, administrativní činnost psychiatrické sestry Tento výkon se vztahuje pouze k zahájení nebo ukončení rehabilitace, pravidelné revizi rehabilitačního plánu nebo týmové konzultaci stavu pacienta. Jedná se o soubor speciálních postupů a technik, které užívá psychiatrická sestra při individuální rehabilitaci psychiatrických pacientů. Zahrnuje posouzení stavu pacienta v jeho přirozeném prostředí, zpracování rehabilitačního a krizového plánu a jeho předložení ke schválení indikujícímu lékaři. Dále sestává z pravidelné revize 6

7 plánu péče, týmové konzultace případu a administrativní činnosti psychiatrické sestry. Součástí výkonu je i tzv. případové vedení pacienta (case management). Výkon začíná studiem dokumentace a pokynů ošetřujícího lékaře. Pokračuje navázáním kontaktu s pacientem, sběrem a vyhodnocením údajů o pacientovi, stanovením stávající úrovně sociálních funkcí v následujících oblastech: expresivní schopnosti, receptivní schopnosti, interakční schopnosti, situační faktory, písemným zpracováním plánu péče ve spolupráci s pacientem, uzavřením písemné smlouvy s pacientem. V průběhu péče dochází opakovaně k vyhodnocování uvedených funkcí a korekci plánu péče a smlouvy s pacientem. Psychiatrická sestra za použití standardizovaných dotazníků vyhodnotí rehabilitační potřeby pacienta. Ve spolupráci s pacientem písemně zpracuje rehabilitační a krizový plán. Pravidelně reviduje a konzultuje s ošetřujícím psychiatrem zdravotní stav pacienta. Účastní se případové konference týkající se pacienta v péči sestry a koordinuje další potřebnou péči a pomoc Při případovém vedení psychiatrická sestra s pacientem vytváří či průběžně kontroluje terapeutický plán. V tomto případě výkon zahrnuje jednání sestry v zájmu pacienta s praktickým lékařem, ošetřujícím odborným lékařem a dalšími rehabilitačními pracovníky, kteří mají pacienta v péči. Psychiatrická sestra referuje o pacientovi v týmu. K výkonu lze vykázat náklady na dopravu sestry za pacientem, pokud je prováděn v přirozeném prostředí pacienta. Výkon končí písemným záznamem do dokumentace a předáním zprávy ošetřujícímu lékaři pacienta. b) Psychiatrická rehabilitace individuální Jde o soubor speciálních postupů a technik, které užívá psychiatrická sestra při individuální rehabilitaci psychiatrických pacientů na specializovaném pracovišti nebo v přirozeném prostředí pacienta. V přirozeném prostředí pacienta zahrnuje i posouzení stavu pacienta, podporu v užívání perorální medikace. Součástí výkonu je i tzv. případové vedení pacienta (case management). Výkon je určen pro pravidelnou rehabilitaci dle schváleného rehabilitačního plánu. Výkon začíná studiem dokumentace a pokynů ošetřujícího lékaře, společným zhodnocením rehabilitačního plánu a instruktáží pacienta. Psychiatrická sestra zpravidla individuálně nacvičuje psychickou poruchou narušené sociální funkce (ADL - základní všední činnosti, IADL - instrumentální základní všední činnosti). Nácvik probíhá buď na specializovaném pracovišti, a nebo přímo v přirozeném prostředí pacienta. V přirozeném prostředí je součástí výkonu i zhodnocení stavu sestrou, popřípadě podpora v užívání perorální medikace. Při případovém vedení psychiatrická sestra s pacientem vytváří či průběžně kontroluje terapeutický plán. V tomto případě výkon zahrnuje jednání psychiatrické sestry v zájmu pacienta s praktickým lékařem, ošetřujícím odborným lékařem a dalšími rehabilitačními pracovníky, kteří mají pacienta v péči. Psychiatrická sestra referuje o pacientovi v týmu. Součástí výkonu jsou následující techniky: trénink komunikačních dovedností psychoedukace pacienta a jeho blízkých podpora v pravidelném užívání medikace (drug management) kognitivně-behaviorální techniky zaměřené na zvládání běžných situací stress management podpora v péči o vlastní somatický stav pacienta Individuální psychiatrická rehabilitace pacienta probíhá v přirozených podmínkách (in vivo). Cílem rehabilitace je zvýšení úrovně sebepéče, prevence relapsu a redukce hospitalizace. Výkon končí závěrem nácviku sociálních funkcí. Sestra sděluje pacientovi pozitivní zpětnou vazbu, popř. zadává samostatný úkol. Provede záznam do dokumentace. c) Terénní krizová intervence prováděná psychiatrickou sestrou Jde o soubor speciálních postupů a technik, které užívá psychiatrická sestra při krizové intervenci psychiatrických pacientů v období hrozící dekompenzace v přirozeném prostředí pacienta. 7

8 Výkon je prováděn pouze při akutní dekompenzaci stavu pacienta po dobu maximálně sedmi po sobě jdoucích dní. Na základě předem stanoveného krizového plánu sestra v období krize provádí plánované aktivity zaměřené na zvládání krize a plní aktuální pokyny ošetřujícího psychiatra. Sestra se snaží pacienta podpořit a ujistit ho o důležitosti léčby. Výkon začíná studiem dokumentace a pokynů ošetřujícího lékaře, navázáním kontaktu s pacientem, zhodnocením aktuálního stavu pacienta a stanovením prioritní činnosti v souladu s krizovým plánem pacienta. Na základě předem stanoveného krizového plánu psychiatrická setra v období krize provádí plánované aktivity zaměřené na zvládání krize a plní aktuální pokyny ošetřujícího psychiatra. Součástí výkonu jsou následující techniky: podpora v pravidelném užívání medikace (drug management) kognitivně-behaviorální techniky zaměřené na zvládání krizové situace stress management realizace krizového plánu péče o vlastní somatický stav pacienta Rehabilitační práce probíhá v souladu s rehabilitačním plánem s důrazem na techniky a dovednosti nutné k překonání krize s cílem zabránit dlouhodobé hospitalizaci pacienta. Výkon končí zhodnocením efektu intervence, instruktáží pacienta a předáním informace ošetřujícímu psychiatrovi pacienta minimálně 1 x denně. d) Edukace a reedukace terénní psychiatrickou sestrou Schválené edukační výkony (Edukace psychiatrickou sestrou a Reedukace psychiatrickou sestrou) se od sebe liší frekvencí vykazování a dobou trvání výkonu. Úvodní edukace se u pacienta provádí jedenkrát ročně v délce trvání 75 minut. Měla by být zaměřena na pacienta ve stabilizovaném stavu a samozřejmě uzpůsobena jeho schopnostem, úrovni vzdělání, mentálnímu omezení, ochotě přijímat informace, kulturním odlišnostem. Reedukace psychiatrickou sestrou pak trvá 45 min. a může být provedena čtyřikrát ročně. Jde o jakési zopakování hlavních kritických bodů popř. o hledání zdrojů nespolupráce pacienta. Výše uvedené výkony mohou být prováděny pouze na základě indikace lékaře. Vlastní edukace by měla zahrnovat podání informací o předepsaných lécích, způsobu užívání léků, možných nežádoucích účincích, vysvětlení postupů zmírňujících případné nežádoucí účinky, vysvětlení důležitosti užívání léků a důsledků jejich vysazení. Hlavní cíle edukace jsou následující: podat informace o předepsaných lécích, způsobu užívání léků, možných nežádoucích účincích vysvětlit postupy zmírňující případné nežádoucí účinky, vysvětlit důležitost užívání léků a důsledky jejich vysazení změnit nerealistická očekávání pacienta vůči léčbě, zmírnit ambivalenci, udržet a zvýšit pacientovu účast na léčbě Edukace by měla být vedena interaktivně za využívání následujících technik: používání otevřených otázek, poskytování empatického zhodnocení, zjišťování pacientových představ a přesvědčení a reflektujícího naslouchání. Důležité je zahrnutí strategií zaměřených na motivaci pacientů ke změně jejich maladaptivních zvyků v užívání léků např. normalizaci pacientových nejistot, podporování soběstačnosti, přehled předchozích zkušeností s léčbou, poskytování relevantní zpětné vazby, shrnutí a přehled potenciálních zdrojů nespolupráce. Edukace může být zaměřena též na rodinné příslušníky, kteří se starají o duševně nemocného člena rodiny, a u kterých je potřeba edukace indikována lékařem. Sestra při edukaci využívá didaktické pomůcky, na kterých demonstruje důležitost užívání léků, popř. poskytne srozumitelné písemné materiály. Edukace má dle expertů největší význam u pacientů z diagnostického spektra F (schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy), F30-39 (poruchy nálady), F40-49 (neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy). Hlavní cílovou skupinou jsou pacienti se schizofrenií. Důvodem je, že jde o nejčastější diagnostickou skupinu, pro kterou jsou pacienti hospitalizováni na psychiatrii, jejich průměrná doba hospitalizace je nejdelší (průměr 8

9 112 dní ve srovnání s průměrnou dobou hospitalizace 65 dní u jiných skupin diagnóz) a jde o nejčastější skupinu diagnóz, pro kterou jsou přiznávány plné invalidní důchody. Z těchto, i jiných důvodů se schizofrenie považuje za nejnákladnější duševní onemocnění. I proto by měla být věnována větší pozornost získání pacienta ke spolupráci při dlouhodobějším užívání psychofarmak. Efektivně vedená edukace je jedním z nástrojů, jak této spolupráce dosáhnout a role psychiatrických sester je v tomto směru nenahraditelná. 4 Kvalifikační požadavky Požadovanou kvalifikací je absolvování pomaturitního specializačního studia v oboru ošetřovatelská péče v psychiatrii nebo absolutorium vyšší odborné školy se zaměřením sestra pro psychiatrii. Nezbytnou podmínkou pro výkon práce je rovněž registrace pracovníka s Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu Ministerstvem zdravotnictví, Pro vykonávání většiny pracovních činností u této pozice se zpravidla požaduje osvědčení Zdravotnické specializace podle zákona č. 96/2004 Sb. a přílohy k nařízení vlády č. 463/2004 Sb. Dále je vyžadována praxe alespoň pět let, z toho minimálně dva roky u lůžka a ideálně jeden rok v zařízení komunitní psychiatrie (denní stacionář). Pro výkon této pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti: samostatné poskytování, organizace a metodické řízení ošetřovatelské péče včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče a podílení se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči. Teoretické znalosti jsou obvykle požadovány z těchto oblastí: ošetřovatelská péče obecně, měření a sledování zdravotního stavu a životních funkcí, aplikace injekcí a očkovacích látek, odebírání krve a dalších biologických vzorků, obvazová technika a další. Na pokročilé úrovni se požadují tyto obecné způsobilosti: analyzování a řešení problémů, jednání s lidmi, motivování lidí, organizování a plánování práce, osobnostní rozvoj, pružnost v myšlení a jednání (adaptabilita, flexibilita, přizpůsobivost, improvizační způsobilosti), práce s informacemi, rozhodování, týmová práce. U této pozice jsou kladeny velmi vysoké požadavky na přesnost a preciznost. Vysoké nároky jsou i na koncentraci pozornosti, dlouhodobou paměť, písemný a slovní projev, přizpůsobivost, sebekontrolu a sebeovládání, samostatnost, schopnost pracovat v týmu, schopnost přijmout odpovědnost, rozhodnost, odolnost vůči mentální zátěži, kultivovanost vystupování a zevnějšku, jistotu, pohotovost vystupování a schopnost sociálního kontaktu, praktické myšlení a organizační schopnost. 5 Účinnost péče komunitních psychiatrických sester o duševně nemocné Mnoho zahraničních studií prokázalo účinnost těchto metod v péči o osoby s duševním onemocněním. Trénink sociálních dovedností zlepšuje úroveň sociálních funkcí a snižují riziko relapsu. Případové vedení zlepšuje spolupráci, co se týče udržení kontaktu s psychiatrickými službami. Psychoedukace zvyšuje spolupráci klienta v užívání medikace a snižuje riziko relapsu onemocnění. Psychiatričtí pacienti mají mnoho problémů, se kterými si nevědí rady a potřebují pomocí nácviku a psychické podpory pomoci. Práce terénní psychiatrické sestry je velkým přínosem pro průběh léčby. Předchází se tak relapsu a snižuje se frekvence hospitalizace. V některých případech dochází i ke snížení medikace. Pacient si osvojuje návyky a více se udržuje v realitě. Má pocit, že na onemocnění není sám. Často mu pouhá přítomnost sestry přináší sociální kontakt, který je pro něj tak důležitý a vytrhává jej z jeho uzavřenosti, ze světa jeho nemoci. Terénní psychiatrická sestra má velkou možnost poznat pacienta z jiného pohledu než lékař při vyšetření v ordinaci. Zjistí skutečnosti, které jsou velkým přínosem pro další průběh léčby. Zjišťuji například, že pacient neužívá léky, neboť má nespočet léků a neorientuje se v nich. Mnohdy pacient sám nedokáže vyhodnotit vážnost situace, na kterou je potřeba ho upozornit a popřípadě mu podat řešení. Práce terénní psychiatrické sestry přináší zkvalitnění péče o pacienta, zlepšení jeho života a následně šetří i peníze našeho zdravotnictví, neboť se tím předchází dlouhodobým hospitalizacím. Mezi významné interven- 9

10 ce ovlivňující spolupráci při užívání léků patří edukace, která má prokázanou účinnost při zlepšování lékové adherence, když je prováděna systematicky v rámci komplexní podpůrné péče společně s dalšími intervencemi jako behaviorální modifikace. Zdroje: Hanzálková, M. Dis.: Práce terénní psychiatrické sestry, Zdravotnické noviny, 3/2009 Pěč, O. MUDr.: Komunitní péče, ceskapsychiatrie.cz Tomáš, P. Mgr.: Nové výkony pro psychiatrické sestry, Medical Tribune, 6/

11 Zavedení služby KOmunitní psychiatrické sestry pro OKres KarlOvy vary Na základě výsledků Situační analýzy stavu péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje a z ní vzešlých doporučení v Koncepci péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje iniciovalo Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, jako hlavní dodavatel projektu, podání žádosti o dotaci na provoz služby terénních psychiatrických sester ke zdravotnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje. Žádost o zavedení služby psychiatrických sester je podána pro období na služby dvou komunitních psychiatrických sester, které by byly zaměstnány pod registrovaným ambulantním psychiatrem MUDr. Jiřím Bartošem. Jejich služby by měly propojit péči ambulantní se službami terénního týmu nově vytvořené služby Sociální rehabilitace: terénní forma, která bude spolupracovat s MUDr. Bartošem a bude jím metodicky supervidována. Supervizní činnost indikujícího psychiatra bude obnášet zhodnocení stavu klienta, revizi a schválení léčebně rehabilitačního plánu po každém jednom měsíci. Komunitní psychiatrické sestry budou poskytovat své služby v rozsahu popsaném výše v textu osobám s duševním onemocněním, žijícím v okrese Karlovy Vary. Budou poskytovat terénní služby, tedy budou pracovat s klienty v přirozeném prostředí jejich domácností. Výkony sester budou evidovány dle kritérií zdravotních pojišťoven a tyto výstupy budou do budoucna sloužit jako podklad k žádosti o uhrazení péče Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Spolupráce se sociálními službami Jak bylo výše zmíněno, bývají komunitní psychiatrické sestry v zahraničních modelech pravidelnou součástí multidisciplinárních komunitních týmů, které jako hlavní způsob své práce využívají case management (případové vedení). V takových týmech jsou komunitní psychiatrické sestry v roli case managera 1 a pracují s těmi klienty, u nichž převažují problémy ovlivnitelné zdravotnickými intervencemi. Multidisciplinární týmy jako celek bývají součástí systému zdravotnických služeb, ačkoliv podstatnou část jejich personálu tvoří sociální pracovníci. V ČR není možné vytvářet multiprofesní týmy se silnou sociální složkou jako zdravotnická zařízení, protože financování je prostřednictvím hrazených výkonů, které se vztahují ke konkrétnímu klientovi a nevzniká tak prostor pro intenzivnější multiprofesní spolupráci. Uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami je navíc podmíněno kvalifikačními předpoklady, které jsou nastaveny prakticky výhradně pro zdravotníky. Zdravotní sestry mohou být členy týmů terénní sociální rehabilitace, kde pracují na pozici pracovníků v sociálních službách, což je proti sociálním pracovníkům znevýhodňuje. V některých týmech (například Fokus Mladá Boleslav) je tento problém částečně řešen tím, že někteří pracovníci mají dvojí kvalifikaci zdravotní sestra a sociální pracovník. Toto řešení je však nevýhodné tím, že zdravotní sestry zaměstnané v týmu, který není registrován jako zdravotnické zařízení, ztrácejí formálně zdravotnickou kvalifikaci. V Karlových Varech bude tato situace řešena tak, že komunitní psychiatrické sestry budou zaměstnány MUDr. Bartošem na 0,8 úvazku, na 0,2 úvazku pak budou mít uzavřenu smlouvu v týmu Terénní sociální rehabilitace Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Budou se tedy účastnit pravidelných porad celého týmu 1x týdně a sdílet s týmem klienty, u nichž bude multidisciplinární přístup účelný. Spolupráce bude ošetřena také smlouvou o spolupráci mezi nestátním zdravotnickým zařízením MUDr. Bartoše a Fokusem Mladá Boleslav, která bude řešit mimo jiné problematiku ochrany osobních údajů klientů a vymezení rolí a zodpovědností spolupracujících stran. 1 Podrobněji viz příručka: Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním - Terénní forma 11

12 informační a poradenská telefonická linka pro OsOby s duševním OnemOcněním, jejich příbuzné a blízké V rámci situační analýzy z roku 2010 byla v Karlovarském kraji zjištěna nedostatečná možnost získat informace o duševním onemocnění a o potřebné pomoci. Z výsledků mapování, jaké služby by si odborníci a uživatelé přáli v regionu mít, vyplývá, že zde chybí specializované poradenství pro osoby zejména s psychotickými, depresivními poruchami, závislostmi a organickými duševními poruchami. Na tomto závěru se shodli respondenti šetření z řad uživatelů péče i z řad odborníků. Z výsledků šetření vyplývá, že v tuto chvíli poradenské služby v regionu pokryjí 131 uživatelů ročně oproti potřebné kapacitě 1900 uživatelů ročně. Při tomto odhadu se vycházelo ze známého poměru, který byl analogicky dovozen z evidence jiných podobných služeb v České republice. Na základě výsledků mapování bylo vydáno doporučení zlepšit informovanost o duševním onemocnění a o službách. Dalším ověřením potřebnosti služby ve formě nízkoprahové telefonické linky byla vysoká vytíženost bezplatné anonymní telefonické linky, která byla otevřena na 14 dní u příležitosti oslav Světového dne duševního zdraví Bezplatná telefonická linka byla v provozu od 4. do 17. října, vždy od do hodin. Na lince se střídalo 14 odborníků z krizového centra psychiatrické léčebny Bohnice, kteří zodpověděli celkem 83 dotazů od lidí z celé České republiky. Během druhého týdne byla linka prakticky zcela vytížena. Více než pětinu tvořily telefonáty z Karlovarského kraje. Na základě těchto zjištění iniciovalo Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, jako lavní dodavatel projektu, podání žádosti o dotaci na provoz informační a poradenské linky pro osoby s duševním onemocněním na Magistrát města Karlovy Vary. Dne byla žádost schválena pro období červenec prosinec Provoz informační a poradenské linky Poradenství je služba, která poskytuje klientům informace o jejich právech, povinnostech a oprávněných zájmech. Nabízí různé možnosti včasného řešení jejich problému nebo životní situace a napomáhá tyto možnosti realizovat. Poradenské služby jsou rovněž zřizovány za účelem poskytování informací o službách, léčebných a rehabilitačních programech, dále informací týkajících se sociální problematiky a sociálního zabezpečení. V případě duševních poruch rychlé podání vhodných informací zabraňuje zhoršování stavu, zvyšování stigmatizace a sociálnímu vyloučení. Výhodou telefonické služby je kromě její anonymity, která snižuje obavu ze stigmatizace volajících, také její snadná dostupnost, která je významná pro Karlovarský kraj jako region se špatnou dostupností a obslužností. Naplňuje také požadavek na preventivní charakter služby, neboť možností včasného předání informací a nasměrování uživatele na odpovídající službu lze předcházet prohloubení nemoci a sociální izolaci osob s duševním onemocněním. V neposlední řadě je informační linka důležitým nástrojem v boji proti stigmatu duševních poruch. Informační a poradenská linka pro osoby s duševním onemocněním, jejich příbuzné a blízké bude optimálně fungovat jako součást Krizové linky občanského sdružení Res Vitae. Krizová linka je jedinou krizovou službou v regionu, která však nesplňuje podmínky krizové služby a to v tom, že není dostupná 24 hodin denně. Informační a poradenská linka proto bude vhodným doplněním stávající služby a bude v provozu dvě hodiny denně od 17:00 do 19:00. Na lince bude v této době odpovídat psycholog, psychiatrická zdravotní sestra, nebo sociální pracovník, vzdělaný v oblasti duševního onemocnění, se znalostí regionálních služeb a se vzděláním v poskytování krizových intervencí. Odbornou supervizi bude zajišťovat místní ambulantní psychiatr, (nejlépe) ředitel Res Vitae. Linka bude sloužit k zodpovídání dotazů a předávání informací ohledně problematiky chronického duševního onemocnění, o možnostech léčby, o službách, léčebných a rehabilitačních programech, dále informací týkajících se sociální problematiky a sociálního zabezpečení. 12

13 Tato služba bude nízkoprahová, tedy bez omezení cílové skupiny, zaměřená bude ale především na osoby s chronickým duševním onemocněním. Na linku může volat kdokoliv, kdo má zájem o informace z oblasti duševního onemocnění. Linka bude anonymní. Sledovat a vyhodnocovat se bude pouze věk, pohlaví a lokalita bydliště volajícího a dále téma dotazu. Linka bude primárně určena volajícím z okresu Karlovy Vary. V tomto regionu bude zahájení práce linky doprovázet kampaň v Karlových Varech a Ostrově. Služba bude poskytována zdarma, pouze za cenu běžného hovorného. Její vytíženost bude sledována prostřednictvím záznamu vedeného o každém hovoru, jeho délce a řešené problematice. Výstupy z hodnocení mohou být využity k dalšímu zpřesňování potřebnosti služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Další vzdělání pracovníků linky bude zajišťovat zdarma (v rámci projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje) Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví. Pro odborníky na lince je z nabídky vzdělávání realizovaného v rámci projektu určen především kurz Psychiatrické minimum pro pracovníky v pomáhajících profesích. Vzhledem k velkému riziku prolínání problematiky poradenské a informační linky s linkou krizovou je velmi vhodné, aby pracovník informační a poradenské linky byl vzdělán také v metodách krizové intervence formou výcviku krizové intervence a dokázal zvládat situace, kdy volá osoba v krizi. Pracovník linky by měl být seznámen s dalšími službami a pracovišti, a to podrobně pro karlovarský region a obecně pro celou Českou republiku, aby dokázal volajícího vhodně nasměrovat a poradit mu, kam se obrátit pro další dostupnou pomoc. 13

14 14

15 centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (crpdz) Jsme nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 1995 s cílem zlepšovat péči o osoby s duševním onemocněním v České republice. Naše základní ideje jsou zcela v souladu s principy ochrany osob s duševními potížemi, které byly přijaty Valným shromážděním OSN z roku 1992, a strategickými dokumenty Světové zdravotnické organizace z roku Úkolem naší práce je poskytovat informace a prostor pro správné pojmenování a zejména řešení aktuálních problémů v rámci péče o duševní zdraví. Za dobu své existence nasbírala naše organizace velké množství dat, zkušeností, vědomostí z celé České republiky, a proto je často zvána ke spolupráci na koncepčních a vzdělávacích projektech. Všechny aktivity se obracejí jak na poskytovatele a uživatele péče, tak na pracovníky veřejné správy na všech úrovních (ministerské, krajské, místní), zdravotní pojišťovny a veřejnost. svoji činnost realizujeme v následujících oblastech: koncepční a metodická práce pilotní projekty vytváření modelů péče vzdělávací a výzkumné projekty právo a podpora uživatelských hnutí boj s předsudky (destigmatizace) centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví je hlavním dodavatelem projektu rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Řešiteli projektu jsou: Ředitelka: Vedoucí expertních týmů: Manažerka projektu: Mgr. Barbora Wenigová MUDr. Zuzana Foitová MUDr. Ondřej Pěč PhDr. Václava Probstová, CSc. MUDr. Jan Stuchlík Mgr. Zuzana Barešová 15

16 víte, že: téměř třetina dospělých evropanů trpí alespoň jednou v průběhu svého života některou z duševních poruch? každý rok zemře v evropě více lidí v důsledku sebevraždy než při dopravních nehodách? deprese je jednou z nejčastějších a pro společnost nejdražších onemocnění? mentální postižení není totéž co duševní onemocnění? mentální postižení znamená snížené intelektové schopnosti. jestliže mají lidé mentální postižení, pak je mají od narození až do smrti, je to celoživotní stav. lidé s duševní poruchou trpí úzkostí, nespavostí, nebo nemohou dostatečně komunikovat s druhými lidmi. jejich intelekt přitom většinou není vůbec postižen. duševní poruchy propukají až v průběhu života, například v důsledku velkých nároků ve škole, úmrtí blízkého člověka nebo ztráty zaměstnání, ale i bez takové příčiny. duševní poruchy jsou obvykle léčeny kombinací medikace, psychoterapie a sociální pomoci? i když je někdy vhodná hospitalizace, je třeba, aby doba léčby v nemocnici byla co nejkratší. řadě duševních poruch se dá předcházet a většinu lze účinně a úspěšně léčit? světovým trendem v péči o osoby s duševním onemocněním ve vyspělých zemích je komunitní péče, tedy kvalitní služby v přirozeném prostředí klienta? takové služby jsou například podporované či chráněné bydlení, podporované zaměstnávání nebo terénní služby. v Karlovarském kraji bylo v roce 2008 cca 8400 lidí, kteří jsou v odborné péči psychiatrů? v hlavním městě praha bylo v roce 2008 cca lidí, kteří jsou v odborné péči psychiatrů? v celé české republice bylo v roce 2008 cca lidí, kteří jsou v odborné péči psychiatrů? duševní nemoci jsou opředeny mnoha předsudky? nejvíce stigmatizováni jsou lidé se schizofrenií, o kterých se mylně mluví jako o nebezpečných, nepředvídatelných nebo nevyléčitelných. - pravdou je, že se lidé se schizofrenií nepodílejí na počtu násilných činů větší měrou než populace jako celek! - pravdou je, že mají-li lidé se schizofrenií příhodné podmínky, zhruba dvě třetiny z nich se v průběhu života zotaví a zapojí se do normálního života! 16 Dodavatel projektu centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Řehořova 992/10, Praha 3 tel./fax:

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce O.Pěč, B.Wenigová, J.Stuchlík Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Projekt je financován z prostředků Evropského

Více

Udržitelné financování komunitní péče MUDR. SIMONA PAPEŽOVÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

Udržitelné financování komunitní péče MUDR. SIMONA PAPEŽOVÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP Udržitelné financování komunitní péče MUDR. SIMONA PAPEŽOVÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP 9.11.2017 Úhrady zdravotní péče! Číselník VZP! Seznam zdravotních výkonů (Vyhláška č. 421/2016 Sb.)! Úhradová

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan Centra pro duševní zdraví Mgr. Pavel Říčan Cílová skupina V rámci uspořádání péče je třeba rámcově ohraničit skupinu osob se závažným duševním onemocněním Diagnosticky se jedná o osoby s psychózami, afektivními

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období 2014-2020 OP Zaměstnanost Centra podpory zdraví (CPZ) hlavní cíle Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti zdravotní péče v oblasti prevence nemocí a

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

Psychoterapie a její dostupnost

Psychoterapie a její dostupnost Psychoterapie a její dostupnost prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého Fakultní nemocnice Olomouc Témata potřebnost versus reálná dostupnost psychoterapie

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Ing. Helena Rögnerová

Ing. Helena Rögnerová Ú hrada psychiatrick é p écčé Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Úhrady psychiatrické péče Platba za výkon Ambulantní specializovaná péče Ambulantní výkony odborností

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ DO ROKU 2020 ZLEPŠIT PODMÍNKY PRO PSYCHOSOCIÁLNÍ POHODU LIDÍ A PRO LIDI S DUŠEVNÍMI PORUCHAMI ZAJISTIT DOSTUPNOST KOMPLEXNÍCH SLUŽEB V oblasti péče o duševní zdraví má

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík Komunitní péče o duševně nemocné Boleslavský deník Komunitní péče o duševní zdraví je model, který od 60. let 20. století nahrazuje tradiční institucionální. p Příčinou tohoto procesu je změna ve vnímání

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM,STÁTNÍM ROZPO

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM,STÁTNÍM ROZPO ESET-HELP občansk anské sdružen ení Sociální a pracovní začleňování osob s duální diagnózou TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM,STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO

Více

Nové rozdělení kompetencí pracovníků v multidisciplinárním týmu

Nové rozdělení kompetencí pracovníků v multidisciplinárním týmu Nové rozdělení kompetencí pracovníků v multidisciplinárním týmu Kulatý stůl k reformě péče o duševní zdraví v České Republice Clam-Gallasův palác, 11. dubna 2017 Dita Protopopová Registrační číslo projektu:

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

Co je to ergoterapie?

Co je to ergoterapie? Co je to ergoterapie? Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových

Více

DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU

DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU JEDNÁNÍ MZ ČR 23.5.2016 Karolína Malá, Hana Jahnová Obecný úvod vzdělávání v oboru klinická psychologie v ČR vzdělávání probíhá následujícím způsobem: profese

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

II. Činnosti CDZ - pracovníků multidisciplinárního týmu CDZ návrh udržitelného financování (cílová skupina 1,2 dle návrhu standardu)

II. Činnosti CDZ - pracovníků multidisciplinárního týmu CDZ návrh udržitelného financování (cílová skupina 1,2 dle návrhu standardu) II. Činnosti CDZ - pracovníků multidisciplinárního týmu CDZ návrh udržitelného financování (cílová skupina 1,2 dle návrhu standardu) Úvod: Tento pracovní materiál vznikl na základě definovaných standardů

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Kolektiv autorů: Jan Běhounek Erik Herman Martin Hollý Karel Koblic

Více

Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč

Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč Tři období v nedávné historii služeb duševního zdraví (Thornicroft) 1880 1950: Rozvoj azylu Budování azylů separovaných od běžné komunity 1950

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 33.konference sociální psychiatrie, Přerov, 22.11.2014 Obsah Stávající situace Vzdělávání psychiatrických sester Mezinárodní

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice. Marek Páv

Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice. Marek Páv Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice Marek Páv AGENDA Strana 2 PN Bohnice Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče- probíhající Počet nasmlouvaných lůžek PN Bohnice Strana 3 1460 1440

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 7 5 2 0 5 1 IČZ smluvního ZZ 2 1 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 1 N 1 0 3 Název IČO JESSENIA a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Podpora pracovníků při nadlimitní stresové zátěži. Mgr. Dana Vaňková

Podpora pracovníků při nadlimitní stresové zátěži. Mgr. Dana Vaňková Podpora pracovníků při nadlimitní stresové zátěži Mgr. Dana Vaňková Pilotní projekt Rok 2010 - ve FNHK pilotní výzkumné šetření (pracovní zátěž onkologických sester a způsoby jejich profesní podpory) Realizace:

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

PRO OKRES KARLOVY VARY

PRO OKRES KARLOVY VARY modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOcněním PRO OKRES KARLOVY VARY 8 slovník a adresář Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování (zahájení provozu v březnu 2011) za tým DS vypracovaly PhDr. Lenka Havlíčková a Mgr. Eliška Hrbková Charakteristika

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba

název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba Ergoterapie Definice: název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba zdravotnická disciplína, která nabízí aktivní pomoc lidem každého věku, s fyzickým, psychickým či intelektovým postižením,

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Konference sociální psychiatrie, Karlovy Vary 4. - 6. 11. 2010 Název projektu : Rozvoj péče o osoby s duševním

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Možnosti nastavení efektivní spolupráce při práci s lidmi bez domova

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Možnosti nastavení efektivní spolupráce při práci s lidmi bez domova Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Možnosti nastavení efektivní spolupráce při práci s lidmi bez domova 15. 5. 2014 DK Akord - Ostrava Pracovní skupina č. 1: I. Vymezení

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče N á v r h Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči Příloha Status klienta dlouhodobé péče Vymezení dlouhodobé péče a jejích klientů Dlouhodobá péče je spektrem kombinovaných zdravotních

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

Komunitní péče o duševně nemocné Návrh novelizace textu Koncepce oboru psychiatrie MUDr. Ondřej Pěč. Úvod

Komunitní péče o duševně nemocné Návrh novelizace textu Koncepce oboru psychiatrie MUDr. Ondřej Pěč. Úvod Komunitní péče o duševně nemocné Návrh novelizace textu Koncepce oboru psychiatrie MUDr. Ondřej Pěč Úvod Komunitní péče je široký soubor služeb, programů a zařízení, jehož cílem je pomoci lidem s duševní

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď

Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď Sociálně terapeutická dílna Karlovy Vary Dagmar Zomerská Co nabízíme? Zaplnění volného času pro dospělé

Více

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

BARIÉRY VSTUPU osob s duševním onemocněním NA TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE

BARIÉRY VSTUPU osob s duševním onemocněním NA TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE BARIÉRY VSTUPU osob s duševním onemocněním NA TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Alena Vašků Mezinárodní seminář s účastí nizozemských expertů na téma INOVACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH se zaměřením na osoby

Více

Sekce vedoucích terénních pracovníků

Sekce vedoucích terénních pracovníků Sekce vedoucích terénních pracovníků Zápis ze setkání Dne: 20. 2. 2014 Představení skupiny Jurečková - Centrum služeb postižených Zlín, o.p.s. - poskytovaná služba: sociální rehabilitace, terénní i ambulantní

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 3 8 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice Na Homolce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 ČSPM ČSL JEP Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno www.paliativnimedicina.cz info@paliativnimedicina.cz Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 Stanovisko České společnosti

Více