VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem"

Transkript

1 VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla SENIOR centra Blansko, příspěvkové organizace, se sídlem v Blansku, Pod Sanatorkou 2363/3 (dále jen SENIOR centrum Blansko) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dále ze Zřizovací listiny a Organizačního řádu, schváleného zřizovatelem - Jihomoravským krajem. Tato vnitřní pravidla upravují zejména: režim zařízení základní podmínky soužití uživatelů SENIOR centra Blansko práva a povinnosti uživatelů služby rozsah podpory a péče, poskytované uživatelům zaměstnanci I. Určení zařízení Domov se zvláštním režimem ( 50 zákona č. 108/2006 Sb.) SENIOR centrum BLANSKO je příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Poskytuje dvě registrované sociální služby, a to Domov pro seniory s kapacitou 70 lůžek a Domov se zvláštním režimem s kapacitou 74 lůžek. Poslání Domova se zvláštním režimem Posláním naší služby je umožnit našim uživatelům kvalitně žít a důstojně dožít. Cíl služby podpora soběstačnosti v základních úkonech sebeobsluhy, zejména: - péče o zachované schopnosti a dovednosti - podpora zapojení se do péče o vlastní osobu - zajištění soběstačnosti zdravotní a rehabilitační péčí - nabídka sociálně-terapeutických a aktivizačních činností zachování důstojnosti a kvality života každého uživatele. Důraz klademe na: - uspokojení základních životních potřeb - individuální přístup ke každému - zachování klidu, vytváření pocitu bezpečí a jistoty pomoci - ohleduplné zacházení - udržení a rozvíjení kontaktu s rodinou a přáteli - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a vrstevníky 1

2 Cílová skupina Zařízení je určeno seniorům starším 65 let a se sníženou soběstačností žít ve svém domácím prostředí z důvodu onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. Výjimečně lze službu poskytnou i osobám mladším, kterým byla z tohoto důvodu přiznána invalidita III. stupně. II. Ubytování Ubytování se poskytuje v jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji s kuchyňským koutem, vestavěnou lednicí, vlastním sociálním zařízením pro 1 4 uživatele, popř. s balkonem. Tyto skutečnosti jsou zohledněny při stanovení úhrady za ubytování. Každý nově nastupující uživatel je ubytován na pokoji, který je mu určen. Stěhování stávajících uživatelů do jiného pokoje během pobytu je možné pouze na základě jejich žádosti nebo s jejich souhlasem. Uživatelé služby bydlí v pokojích vybavených SENIOR centrem Blansko. K základnímu vybavení patří polohovací lůžko, noční stolek, šatní skříň s uzamykatelným trezorkem, komoda, stůl, židle. Vybavení pokoje si může uživatel doplnit vlastními drobnými předměty, jako jsou např. obrazy, sošky, fotografie, květiny apod. Na pokojích je zakázáno používat vlastní topná tělesa a elektrospotřebiče s výjimkou těch, které byly na žádost povoleny (formulář u sociálních pracovníků). Provoz, údržba a revize těchto předmětů spadá do fakultativních služeb, které jsou poskytovány za úhradu. O výjimkách, týkajících se dalšího vlastního vybavení pokojů, je nutné jednat s ředitelkou. Uživatelé DZR oddělení A a B mají k dispozici další uzamykatelnou skříň v suterénu budovy, v tzv. místnosti sezónního oblečení. Klíč od místnosti sezónního oblečení si uživatelé mohou zapůjčit na recepci. Uživatelé DZR oddělení C a D mají uzamykatelnou skříň pro sezónní oblečení umístěnou v předsíni svého pokoje. Každý pokoj je uzamykatelný a uživatel služby má možnost mít vlastní klíč od pokoje. Na pokoji se může uživatel pro zabezpečení soukromí uzavřít pomocí vnitřní záklopky na vstupních dveřích. Určený personál SENIOR centra Blansko má k dispozici generální klíč, kterým se lze v případě nutnosti dostat do všech pokojů. Pokud uživatel ztratí klíč od pokoje, od skříně nebo od trezorku, je mu za úhradu zhotovena kopie. Na základě předchozí dohody (viz Smlouva o poskytování sociální služby) uživatel bezprostředně po nástupu do zařízení předá personálu oblečení a ostatní prádlo, které si s sebou přinesl. Zaměstnanci zajistí jeho citlivé označení na nejméně viditelných místech. Rovněž všechno později přinesené nebo nově nakoupené ošacení během pobytu předá ihned k označení. V zařízení není dovoleno přechovávat zvířata, zbraně, nebezpečné chemikálie, hygienicky závadné předměty a potraviny, jakož i jiné věci v nadměrném množství (prázdné lahve, sklenice, noviny...). V zařízení není bráněno soužití osob opačného pohlaví na jednom pokoji. Zákaz kouření platí ve všech prostorách SENIOR centra Blansko a na pokojích, které jsou opatřeny citlivými požárními hlásiči. Kouřit lze na balkonech, pokud tím nejsou omezováni ostatní uživatelé zařízení a ve vyhrazených prostorách před a za budovou SENIOR centra Blansko. 2

3 III. Úschova finanční hotovosti a cenných věcí Na žádost uživatele (případně zmocněnce nebo opatrovníka) převezme zařízení prostřednictvím sociálních pracovníků do úschovy jeho cenné věci, peněžní hotovost (do 4.000,-Kč), příp. vkladní knížky nebo jiné důležité dokumenty. O jejich převzetí může požádat při nástupu do zařízení nebo kdykoliv v průběhu pobytu. Cennosti, které uživatel nepředá do úschovy, si může uschovat ve vestavěném trezorku na svém pokoji a je za ně plně zodpovědný. Zařízení neodpovídá za věci, vkladní knížky a peněžní hotovost, kterou nepřevzalo do úschovy. V případě, že hrozí nebezpečí poškození, zničení nebo ztráty depozit, které má uživatel u sebe a není-li schopen o uložení požádat, převezme pověřený sociální pracovník se souhlasem ředitelky za účasti svědka tato depozita do úschovy. O převzetí je sepsán záznam, který je uložen v sociální dokumentaci uživatele. O veškerém pohybu s cennými věcmi i hotovostí je pověřený sociální pracovník povinen vést evidenci. IV. Stravování Stravování se připravuje v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem na zdravotní stav a individuální potřeby uživatele služby a je nedílnou součástí poskytovaných služeb. V případě potřeby a na doporučení ošetřujícího lékaře může uživatel využívat stravu diabetickou nebo jinak dietní, a to v závislosti na jeho aktuálním zdravotním stavu. Strava se připravuje ve vlastní kuchyni, jídelní lístky jsou vyvěšeny ve všech patrech. Většina uživatelů se stravuje v jídelnách na odděleních, kde je jim podle potřeby poskytnuta individuálně pomoc při konzumaci jídla. V odůvodněných případech je jídlo podáváno přímo na pokoj. Strava se obvykle podává dle následujícího časového rozvrhu: Snídaně od 7:30 Přesnídávka 10:00 10:30 Oběd od 11:15 Svačina 14:00 15:00 Večeře od 17:00 Doba podávání stravy není pro uživatele závazná, strava je podávána podle zvyklostí uživatele a podle jeho momentálního stavu. Uživatelé služby se mohou vyjadřovat ke kvalitě, složení a způsobu podávání jídla přímo obsluhujícímu personálu nebo vedoucí stravování. Své připomínky mohou také vyjádřit písemně do Knihy připomínek ke stravování umístěné před hlavní jídelnou. 3

4 V. Zdravotní a sociální péče SENIOR centrum Blansko poskytuje uživatelům služby zdravotní péči prostřednictvím kvalifikovaných zdravotních sester, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Zdravotní péče je poskytována na základě indikace lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění uživatele. Po přijetí do SENIOR centra Blansko mají uživatelé služby možnost registrace u praktického lékaře zařízení, který dochází do zařízení pravidelně 2x týdně. V zařízení je uplatňováno právo svobodné volby lékaře. Zůstane-li uživatel registrován u svého praktického lékaře, musí mu lékařské ošetření, vyšetření, předepisování léků apod. u tohoto lékaře zajistit rodina. Do zařízení dochází 2x měsíčně psychiatr, 1x měsíčně neurolog a 1x čtvrtletně ortoped. Na ostatní odborná vyšetření jsou uživatelé odesíláni k odborným lékařům do zdravotnických zařízení. Přeprava na tato vyšetření je zajištěna sanitním vozem nebo je dohodnut doprovod rodinou. Uživatelé služby mohou na doporučení odborného lékaře využívat služby, které nabízí rehabilitační pracoviště SENIOR centra Blansko. Jedná se o různé rehabilitační a fyzioterapeutické úkony, koupele ve vanách s hydromasáží apod. SENIOR centrum Blansko nabízí využití rehabilitace uživatelům zařízení i bez lékařského doporučení. Tato fakultativní služba je po uplynutí kalendářního měsíce vyúčtována k úhradě uživateli dle platného sazebníku fakultativních služeb. Sociální péči poskytují sociální pracovníci, aktivizační pracovnice a pracovnice v přímé obslužné péči (pečovatelky). Tato péče je poskytována na základě aktuálních potřeb uživatele, jeho možností, schopností a zdravotního stavu a je hrazena z příspěvku na péči uživatele. Noční kontroly jsou prováděny na přání uživatele nebo s jeho souhlasem v případě ohrožení jeho životních funkcí, při zvýšeném riziku pádu, při riziku vzniku proleženin nebo z důvodu péče o již vzniklé kožní defekty, v případě nočního neklidu nebo při akutním onemocnění uživatele. Obstarání osobních záležitostí na úřadech a poště zabezpečí na základě požadavku uživatele sociální pracovník. Poštovní zásilky pro uživatele jsou doručovány každý pracovní den přímo do zařízení. Uživatelům Domova se zvláštním režimem jsou zásilky osobně předány, případně jsou jim na jejich přání přečteny a uloženy na pokoji. VI. Hygiena Uživatelé ve vlastním zájmu pečují o osobní hygienu, je obvyklé dodržovat ranní a večerní hygienu. V případě potřeby uživatele je hygiena vykonávána za asistence pracovnic přímé obslužné péče (pečovatelek). Celková koupel nebo sprcha (dle volby uživatele) je zajištěna nejméně jednou týdně, v případě potřeby častěji. Rozvrh koupání se sestavuje s ohledem na přání uživatelů a provoz zařízení. 4

5 K dodržování osobní hygieny patří i stříhání a úprava vlasů a nehtů. Za tímto účelem je v zařízení zabezpečeno provozování kadeřnictví a pedikúry za úhradu. Osobní prádlo je vyměňováno podle potřeby, jeho praní, žehlení a drobné opravy zajišťuje zařízení. Všechny pokoje a jiné místnosti v zařízení se pravidelně větrají a denně se provádí běžný úklid. Uživatelé služby se mohou podle svých schopností zapojit do úklidu (např. větrání, zalévání květin, ukládání prádla apod.). VII. Doba klidu V době od 22:00 do 7:00 hodin se dodržuje noční klid. V této době není vhodný hlasitý poslech rádia a televize, který by rušil ostatní uživatele. V tomto čase nejsou uživatelé rušeni, kromě zcela výjimečných situací, spojených se zdravotní nebo sociální péčí, o kterých je s uživatelem předem jednáno. Doba odpoledního klidu je stanovena od 13:00 do 14:00 hodin. I v tomto čase je pravidlem, že uživatelé nejsou rušeni, kromě výše zmíněných výjimečných situací nebo návštěvy. Denní režim uživatelů služeb není nijak omezen, určují si ho sami dle svých zájmů a potřeb. VIII. Vzájemné soužití Uživatelé mají právo na maximální podporu všech zaměstnanců SENIOR centra Blansko k zachování jejich důstojnosti v průběhu celého svého pobytu v zařízení. Pro zajištění podmínek k důstojnému životu je požadováno, aby uživatelé dle svých možností, schopností a zdravotního stavu dodržovali pravidla slušného chování, byli ohleduplní k právům druhých, nebránili v poskytování péče ostatním uživatelům a neohrožovali zdraví a bezpečí spoluuživatelů služby. IX. Opuštění zařízení V zájmu zajištění bezpečí uživatelů při pobytu mimo zařízení je zajištěn jejich doprovod zaměstnanci zařízení nebo jejich rodinnými příslušníky (např. na vycházku, nákup, k lékaři). Pro pobyt mimo zařízení delší než jeden den jsou stanovena pravidla pro odhlášení stravy (Nařízení ředitelky č.1/2011, které je přílohou Smlouvy o poskytování sociální služby) X. Návštěvy Uživatelé služby mohou přijímat návštěvy neomezeně, pokud tím nebude rušen chod zařízení. V době nočního klidu jen se souhlasem službu konající zdravotní sestry. Na základě rozhodnutí ředitelky lze návštěvy zakázat a omezit (chřipkové nebo jiné epidemie, ohrožující zdraví uživatelů). 5

6 Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek v zařízení. Při příchodu i odchodu se zapisují v Knize návštěv, s označením jména uživatele, kterého jdou navštívit. Toto opatření je přijato na přání uživatelů, z důvodu zamezení pohybu nežádoucích osob. V případě potřeby mohou návštěvy, po předchozím projednání, využít ubytování v zařízení. Při vzájemných návštěvách uživatelů na pokojích i ve společných prostorách se očekává chování, které neruší ostatní uživatele zařízení. XI. Využití volného času Pro uživatele Domova se zvláštním režimem je pravidelně připravována široká nabídka možností, jak vyplnit volný čas. Uživatelům jsou nabízeny sociálně terapeutické činnosti (muzikoterapie, taneční terapie, vzpomínková terapie, terapie Snoezelen, canisterapie aj.) a dále činnosti aktivizační, které jsou prováděny skupinově i individuálně. Mezi ty patří pravidelná setkávání u kávy a čaje, klub pečení a vaření, trénink paměti a cvičení v orientaci, čtení na pokračování, účast na společenských a kulturních akcích pořádaných v SENIOR centru Blansko aj. Vždy jde pouze o nabídku, účast na jakékoliv aktivitě je dobrovolná a záleží na aktuálním rozhodnutí uživatele. Uživatelé mají k dispozici kromě svého pokoje také všechny společné prostory: jídelny na patrech i velkou jídelnu v přízemí společenské místnosti s televizí na jednotlivých patrech v hlavní budově chodby a atrium s upravenými místy k posezení kantýnu, která je otevřena 5x týdně kapli nejen pro věřící uživatele, kteří mohou 2x týdně navštěvovat bohoslužby církve římskokatolické a českobratrské. Představitel církve dochází 1x týdně i přímo na oddělení C nebo D, kde vykonává bohoslužbu slova. zahradu, která za příznivého počasí umožňuje mnohostranné využití k procházkám, setkání s přáteli, odpočinku, relaxaci i k pořádání společenských akcí. Na upravených plochách jsou umístěny altánky s posezením. Prostředí zahrady doplňují květinové záhony a jezírko s fontánou. XII. Vyplácení důchodu Sjednanou úhradu za ubytování a stravu má uživatel možnost hradit některým z těchto způsobů: formou sjednaného zasílání jeho důchodu hromadným seznamem České správy sociálního zabezpečení na účet SENIOR centra Blansko bezhotovostním převodem na účet SENIOR centra Blansko přímo v hotovosti v úředních hodinách v pokladně účetní SENIOR centra Blansko Příspěvek na péči je zasílán přímo na účet zařízení a není uživatelům vyplácen, náleží zařízení za péči, kterou uživatelům při pobytové službě poskytuje. 6

7 Z důchodů zasílaných hromadně na účet SENIOR centra Blansko jsou uživateli každý měsíc vyúčtovány srážky úhrad za pobyt a stravu. Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15% jeho příjmu. Ze zůstatku důchodu je uživateli odečtena částka za odebrané fakultativní služby, léky, soukromé tel. hovory, případně SIPO. Zůstatek důchodu (kapesné) se vyplácí v kanceláři sociálních pracovníků prostřednictvím dvou sociálních pracovnic, příp. sociální pracovnice a jednoho svědka, vždy každého 15. dne v měsíci. Připadne-li tento den na sobotu, je důchod vyplácen 14. a připadne-li den výplaty na neděli, je důchod vyplácen 16. dne v měsíci, a to vždy v době od 8:00 do 10:00 hod. Poté je imobilním uživatelům nebo uživatelům s poruchou orientace zůstatek důchodu vyplácen ve výplatní den přímo na jejich pokojích. Uživatelé, kteří nejsou schopni si své kapesné přebírat sami, zpravidla udělují plnou moc rodinnému příslušníkovi nebo je kapesné uloženo do depozitní pokladny u sociálních pracovníků. Spolu se zůstatkem důchodu předloží poskytovatel uživateli vždy vyúčtování, ve kterém je zohledněno: odečtení sjednané zálohové úhrady na probíhající kalendářní měsíc (ubytování a strava) přičtení finanční náhrady za pobyt mimo zařízení za předcházející měsíc odečtení plateb za provedené fakultativní služby za předcházející měsíc odečtení sjednaných plateb (SIPO, úhrada ze telefony, úhrada za léky) U osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům, popř. u osoby, kde je stanoven zvláštní příjemce, je důchod evidován a jeho zůstatek ponechán v depozitní pokladně u sociálních pracovnic. Na základě plné moci či notářského zápisu může být zbývající část důchodu, popř. min. zůstatek nebo jeho část, předávána osobě určené uživatelem. Uživatelům služby, kteří hradí úhradu formou bezhotovostního převodu na účet SENIOR centra Blansko, nebo přímo v pokladně účetní, bude provedeno do 15. dne v měsíci vyúčtování za fakultativní služby, léky, soukromé tel. hovory, případně SIPO. Souhrnnou částku vyúčtování je uživatel povinen neprodleně uhradit v den výplaty zůstatku důchodu (kapesného) v kanceláři sociálních pracovníků. FAKULTATIVNÍ SLUŽBY Na základě předložených podkladů od jednotlivých oddělení jsou 15. den v měsíci vyúčtovány odebrané fakultativní služby za předcházející měsíc dle daného Sazebníku fakultativních služeb. Tento sazebník dostává každý uživatel při nástupu do zařízení a dále je vyvěšen na nástěnce sociálních pracovníků v přízemí. Rozpis odebraných fakultativních služeb za předcházející měsíc uživatel obdrží při výplatě zůstatku důchodu. SIPO Sociální pracovník zodpovědný za vyúčtování převezme platební doklady SIPO doručené do SENIOR centra Blansko. Uživatelům, kteří nebudou žádat provedení platby od sociálních pracovníků, předá platební doklady. Uživatelům, kteří si přejí, aby za ně provedl platbu SIPO sociální pracovník, bude konkrétní částka odečtena ve vyúčtování 15. dne v měsíci a následně provedena úhrada na poště. Tyto platební doklady SIPO poté zůstávají uloženy v kanceláři sociálních pracovníků. 7

8 LÉKY Do 5. dne v měsíci vystaví lékárna fakturu za doplatky léků odebraných uživateli za předcházející měsíc. Přílohou faktury je konkrétní rozpis na jednotlivé uživatele. Tato částka je odečtena ve vyúčtování 15. dne v měsíci a uživatel obdrží rozpis. TELEFONY Podle výpisu hovorů pevné telefonní linky a sešitu, kde jsou zapsány soukromé telefonní hovory uživatelů, se vypočítá konkrétní úhrada za soukromé hovory jednotlivých uživatelů. Úhrada za provedené hovory je odečtena při vyúčtování 15. dne v měsíci. Uživatel při vyúčtování dostane výpis svých hovorů. XIII. Stížnosti K vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování služby je vypracován Standard kvality sociální služby č.7, který je vyvěšen na nástěnce v přízemí a ve zkrácené formě na nástěnce v každém patře. Uživatelé Domova se zvláštním režimem jsou informováni o možnosti podání stížnosti ve zjednodušené formě, která je vyvěšena na chodbě příslušného oddělení. O možnosti podat stížnost na kvalitu poskytované služby jsou uživatelé s ohledem na svůj zdravotní stav opakovaně informováni i ústně prostřednictvím sociální pracovnice nebo svého klíčového pracovníka. O každé stížnosti je proveden zápis. Prošetření stížnosti zajišťuje zaměstnanec pověřený ředitelkou zařízení. O výsledku vyřízení stížnosti je uživatel vždy informován. V případě anonymní stížnosti jsou podstata stížnosti a odpověď na ni zveřejněny na nástěnce vedle ordinace lékaře. XIV. Závěrečná ustanovení Tato vnitřní pravidla nabývají účinnosti dnem 1. dubna Tímto dnem se ruší platnost Vnitřních pravidel účinných od 1. května S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni uživatelé služby a zaměstnanci Domova se zvláštním režimem a tvoří přílohu Smlouvy o poskytování sociální služby. V Blansku dne 29. března

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením /příloha č. 5 smlouvy o poskytování

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

Informace o poskytované sociální službě

Informace o poskytované sociální službě Domov pro seniory Pyšely Náměstí T. G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha Informace o poskytované sociální službě VERZE 7 Dokument Informace o poskytované sociální službě je určený

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory Příspěvková organizace Březinova 1093,432 01 Kadaň DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory Domov pro seniory (dále jen Domov) je zařízením DSSKM, příspěvkové organizace a je zřízen Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD Domova se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem v Jiříkově (dále jen Domov) poskytuje občanům (dále jen

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice příspěvková organizace, Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY CSS STAROMĚSTSKÁ

Více

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY PRAVIDLA pro ubytované klienty v Geriatrickém centru DOMOV PRO SENIORY Vypracovala: Bc. Petra Šimečková vedoucí sociální 1. 10. 2007 pracovnice Spolupracovali Mgr. Jitka Hejnová Bc. Lýdie Plančíková Mgr.

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i pan (paní), nar., bydliště, (v textu této smlouvy dále jen klient ), varianta pro omezení způsobilosti

Více

Domovní řád v Charitním domově Moravec

Domovní řád v Charitním domově Moravec Česká katolická charita CHARITNÍ DOMOV MORAVEC Moravec 53, 592 54 Moravec Domovní řád v Charitním domově Moravec Platnost od: 1. března 2014 I. - 1 - OBECNÁ ČÁST 1. Úvod Vážená paní, vážený pane, vítáme

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Dlouhoveská 91/1915, 748 01 Hlučín IČ: 71295046 Tel.: 595020571 e-mail: recepce@ddhlucin.cz www.ddhlucin.cz Číslo jednací: HLU-./VIC-.. S M L O U V A o poskytování

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram www.senioripribram.cz Brodská 100, Příbram VIII, 261 01 Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram (dále jen Smlouva) Číslo Smlouvy: tato smlouva je

Více

DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD

DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD 1 URČENO PRO: Klienty Zaměstnance DpS Bechyně Veřejnost ÚČINNOST OD: 1. 1. 2015 Domácí řád slouží k pochopení určitých pravidel spolubydlení. Jeho respektování jistě

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem o. p. s. č../2014 (dále jen Smlouva) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: Pan (paní): Narozen (narozena): Bydliště: (

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Vážená paní, vážený pane,

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Seniorský dům - SD OŘECH VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Schváleno dne: 29.9.2014 Miloš Frýbert Iva Riegertová Strana 1 Vážení zájemci, Dovolte mi Vám představit, který stanovuje pravidla

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Domov pro seniory Telč příspěvková organizace Špitální ul. 46, 588 56 Telč Základní informace o službě (pro zájemce a uživatele sociální služby) Aktualizace: 19. 1. 2015 Verze: 8 Poslání Domova pro seniory

Více