VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem"

Transkript

1 VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla SENIOR centra Blansko, příspěvkové organizace, se sídlem v Blansku, Pod Sanatorkou 2363/3 (dále jen SENIOR centrum Blansko) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dále ze Zřizovací listiny a Organizačního řádu, schváleného zřizovatelem - Jihomoravským krajem. Tato vnitřní pravidla upravují zejména: režim zařízení základní podmínky soužití uživatelů SENIOR centra Blansko práva a povinnosti uživatelů služby rozsah podpory a péče, poskytované uživatelům zaměstnanci I. Určení zařízení Domov se zvláštním režimem ( 50 zákona č. 108/2006 Sb.) SENIOR centrum BLANSKO je příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Poskytuje dvě registrované sociální služby, a to Domov pro seniory s kapacitou 70 lůžek a Domov se zvláštním režimem s kapacitou 74 lůžek. Poslání Domova se zvláštním režimem Posláním naší služby je umožnit našim uživatelům kvalitně žít a důstojně dožít. Cíl služby podpora soběstačnosti v základních úkonech sebeobsluhy, zejména: - péče o zachované schopnosti a dovednosti - podpora zapojení se do péče o vlastní osobu - zajištění soběstačnosti zdravotní a rehabilitační péčí - nabídka sociálně-terapeutických a aktivizačních činností zachování důstojnosti a kvality života každého uživatele. Důraz klademe na: - uspokojení základních životních potřeb - individuální přístup ke každému - zachování klidu, vytváření pocitu bezpečí a jistoty pomoci - ohleduplné zacházení - udržení a rozvíjení kontaktu s rodinou a přáteli - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a vrstevníky 1

2 Cílová skupina Zařízení je určeno seniorům starším 65 let a se sníženou soběstačností žít ve svém domácím prostředí z důvodu onemocnění Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. Výjimečně lze službu poskytnou i osobám mladším, kterým byla z tohoto důvodu přiznána invalidita III. stupně. II. Ubytování Ubytování se poskytuje v jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji s kuchyňským koutem, vestavěnou lednicí, vlastním sociálním zařízením pro 1 4 uživatele, popř. s balkonem. Tyto skutečnosti jsou zohledněny při stanovení úhrady za ubytování. Každý nově nastupující uživatel je ubytován na pokoji, který je mu určen. Stěhování stávajících uživatelů do jiného pokoje během pobytu je možné pouze na základě jejich žádosti nebo s jejich souhlasem. Uživatelé služby bydlí v pokojích vybavených SENIOR centrem Blansko. K základnímu vybavení patří polohovací lůžko, noční stolek, šatní skříň s uzamykatelným trezorkem, komoda, stůl, židle. Vybavení pokoje si může uživatel doplnit vlastními drobnými předměty, jako jsou např. obrazy, sošky, fotografie, květiny apod. Na pokojích je zakázáno používat vlastní topná tělesa a elektrospotřebiče s výjimkou těch, které byly na žádost povoleny (formulář u sociálních pracovníků). Provoz, údržba a revize těchto předmětů spadá do fakultativních služeb, které jsou poskytovány za úhradu. O výjimkách, týkajících se dalšího vlastního vybavení pokojů, je nutné jednat s ředitelkou. Uživatelé DZR oddělení A a B mají k dispozici další uzamykatelnou skříň v suterénu budovy, v tzv. místnosti sezónního oblečení. Klíč od místnosti sezónního oblečení si uživatelé mohou zapůjčit na recepci. Uživatelé DZR oddělení C a D mají uzamykatelnou skříň pro sezónní oblečení umístěnou v předsíni svého pokoje. Každý pokoj je uzamykatelný a uživatel služby má možnost mít vlastní klíč od pokoje. Na pokoji se může uživatel pro zabezpečení soukromí uzavřít pomocí vnitřní záklopky na vstupních dveřích. Určený personál SENIOR centra Blansko má k dispozici generální klíč, kterým se lze v případě nutnosti dostat do všech pokojů. Pokud uživatel ztratí klíč od pokoje, od skříně nebo od trezorku, je mu za úhradu zhotovena kopie. Na základě předchozí dohody (viz Smlouva o poskytování sociální služby) uživatel bezprostředně po nástupu do zařízení předá personálu oblečení a ostatní prádlo, které si s sebou přinesl. Zaměstnanci zajistí jeho citlivé označení na nejméně viditelných místech. Rovněž všechno později přinesené nebo nově nakoupené ošacení během pobytu předá ihned k označení. V zařízení není dovoleno přechovávat zvířata, zbraně, nebezpečné chemikálie, hygienicky závadné předměty a potraviny, jakož i jiné věci v nadměrném množství (prázdné lahve, sklenice, noviny...). V zařízení není bráněno soužití osob opačného pohlaví na jednom pokoji. Zákaz kouření platí ve všech prostorách SENIOR centra Blansko a na pokojích, které jsou opatřeny citlivými požárními hlásiči. Kouřit lze na balkonech, pokud tím nejsou omezováni ostatní uživatelé zařízení a ve vyhrazených prostorách před a za budovou SENIOR centra Blansko. 2

3 III. Úschova finanční hotovosti a cenných věcí Na žádost uživatele (případně zmocněnce nebo opatrovníka) převezme zařízení prostřednictvím sociálních pracovníků do úschovy jeho cenné věci, peněžní hotovost (do 4.000,-Kč), příp. vkladní knížky nebo jiné důležité dokumenty. O jejich převzetí může požádat při nástupu do zařízení nebo kdykoliv v průběhu pobytu. Cennosti, které uživatel nepředá do úschovy, si může uschovat ve vestavěném trezorku na svém pokoji a je za ně plně zodpovědný. Zařízení neodpovídá za věci, vkladní knížky a peněžní hotovost, kterou nepřevzalo do úschovy. V případě, že hrozí nebezpečí poškození, zničení nebo ztráty depozit, které má uživatel u sebe a není-li schopen o uložení požádat, převezme pověřený sociální pracovník se souhlasem ředitelky za účasti svědka tato depozita do úschovy. O převzetí je sepsán záznam, který je uložen v sociální dokumentaci uživatele. O veškerém pohybu s cennými věcmi i hotovostí je pověřený sociální pracovník povinen vést evidenci. IV. Stravování Stravování se připravuje v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem na zdravotní stav a individuální potřeby uživatele služby a je nedílnou součástí poskytovaných služeb. V případě potřeby a na doporučení ošetřujícího lékaře může uživatel využívat stravu diabetickou nebo jinak dietní, a to v závislosti na jeho aktuálním zdravotním stavu. Strava se připravuje ve vlastní kuchyni, jídelní lístky jsou vyvěšeny ve všech patrech. Většina uživatelů se stravuje v jídelnách na odděleních, kde je jim podle potřeby poskytnuta individuálně pomoc při konzumaci jídla. V odůvodněných případech je jídlo podáváno přímo na pokoj. Strava se obvykle podává dle následujícího časového rozvrhu: Snídaně od 7:30 Přesnídávka 10:00 10:30 Oběd od 11:15 Svačina 14:00 15:00 Večeře od 17:00 Doba podávání stravy není pro uživatele závazná, strava je podávána podle zvyklostí uživatele a podle jeho momentálního stavu. Uživatelé služby se mohou vyjadřovat ke kvalitě, složení a způsobu podávání jídla přímo obsluhujícímu personálu nebo vedoucí stravování. Své připomínky mohou také vyjádřit písemně do Knihy připomínek ke stravování umístěné před hlavní jídelnou. 3

4 V. Zdravotní a sociální péče SENIOR centrum Blansko poskytuje uživatelům služby zdravotní péči prostřednictvím kvalifikovaných zdravotních sester, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Zdravotní péče je poskytována na základě indikace lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění uživatele. Po přijetí do SENIOR centra Blansko mají uživatelé služby možnost registrace u praktického lékaře zařízení, který dochází do zařízení pravidelně 2x týdně. V zařízení je uplatňováno právo svobodné volby lékaře. Zůstane-li uživatel registrován u svého praktického lékaře, musí mu lékařské ošetření, vyšetření, předepisování léků apod. u tohoto lékaře zajistit rodina. Do zařízení dochází 2x měsíčně psychiatr, 1x měsíčně neurolog a 1x čtvrtletně ortoped. Na ostatní odborná vyšetření jsou uživatelé odesíláni k odborným lékařům do zdravotnických zařízení. Přeprava na tato vyšetření je zajištěna sanitním vozem nebo je dohodnut doprovod rodinou. Uživatelé služby mohou na doporučení odborného lékaře využívat služby, které nabízí rehabilitační pracoviště SENIOR centra Blansko. Jedná se o různé rehabilitační a fyzioterapeutické úkony, koupele ve vanách s hydromasáží apod. SENIOR centrum Blansko nabízí využití rehabilitace uživatelům zařízení i bez lékařského doporučení. Tato fakultativní služba je po uplynutí kalendářního měsíce vyúčtována k úhradě uživateli dle platného sazebníku fakultativních služeb. Sociální péči poskytují sociální pracovníci, aktivizační pracovnice a pracovnice v přímé obslužné péči (pečovatelky). Tato péče je poskytována na základě aktuálních potřeb uživatele, jeho možností, schopností a zdravotního stavu a je hrazena z příspěvku na péči uživatele. Noční kontroly jsou prováděny na přání uživatele nebo s jeho souhlasem v případě ohrožení jeho životních funkcí, při zvýšeném riziku pádu, při riziku vzniku proleženin nebo z důvodu péče o již vzniklé kožní defekty, v případě nočního neklidu nebo při akutním onemocnění uživatele. Obstarání osobních záležitostí na úřadech a poště zabezpečí na základě požadavku uživatele sociální pracovník. Poštovní zásilky pro uživatele jsou doručovány každý pracovní den přímo do zařízení. Uživatelům Domova se zvláštním režimem jsou zásilky osobně předány, případně jsou jim na jejich přání přečteny a uloženy na pokoji. VI. Hygiena Uživatelé ve vlastním zájmu pečují o osobní hygienu, je obvyklé dodržovat ranní a večerní hygienu. V případě potřeby uživatele je hygiena vykonávána za asistence pracovnic přímé obslužné péče (pečovatelek). Celková koupel nebo sprcha (dle volby uživatele) je zajištěna nejméně jednou týdně, v případě potřeby častěji. Rozvrh koupání se sestavuje s ohledem na přání uživatelů a provoz zařízení. 4

5 K dodržování osobní hygieny patří i stříhání a úprava vlasů a nehtů. Za tímto účelem je v zařízení zabezpečeno provozování kadeřnictví a pedikúry za úhradu. Osobní prádlo je vyměňováno podle potřeby, jeho praní, žehlení a drobné opravy zajišťuje zařízení. Všechny pokoje a jiné místnosti v zařízení se pravidelně větrají a denně se provádí běžný úklid. Uživatelé služby se mohou podle svých schopností zapojit do úklidu (např. větrání, zalévání květin, ukládání prádla apod.). VII. Doba klidu V době od 22:00 do 7:00 hodin se dodržuje noční klid. V této době není vhodný hlasitý poslech rádia a televize, který by rušil ostatní uživatele. V tomto čase nejsou uživatelé rušeni, kromě zcela výjimečných situací, spojených se zdravotní nebo sociální péčí, o kterých je s uživatelem předem jednáno. Doba odpoledního klidu je stanovena od 13:00 do 14:00 hodin. I v tomto čase je pravidlem, že uživatelé nejsou rušeni, kromě výše zmíněných výjimečných situací nebo návštěvy. Denní režim uživatelů služeb není nijak omezen, určují si ho sami dle svých zájmů a potřeb. VIII. Vzájemné soužití Uživatelé mají právo na maximální podporu všech zaměstnanců SENIOR centra Blansko k zachování jejich důstojnosti v průběhu celého svého pobytu v zařízení. Pro zajištění podmínek k důstojnému životu je požadováno, aby uživatelé dle svých možností, schopností a zdravotního stavu dodržovali pravidla slušného chování, byli ohleduplní k právům druhých, nebránili v poskytování péče ostatním uživatelům a neohrožovali zdraví a bezpečí spoluuživatelů služby. IX. Opuštění zařízení V zájmu zajištění bezpečí uživatelů při pobytu mimo zařízení je zajištěn jejich doprovod zaměstnanci zařízení nebo jejich rodinnými příslušníky (např. na vycházku, nákup, k lékaři). Pro pobyt mimo zařízení delší než jeden den jsou stanovena pravidla pro odhlášení stravy (Nařízení ředitelky č.1/2011, které je přílohou Smlouvy o poskytování sociální služby) X. Návštěvy Uživatelé služby mohou přijímat návštěvy neomezeně, pokud tím nebude rušen chod zařízení. V době nočního klidu jen se souhlasem službu konající zdravotní sestry. Na základě rozhodnutí ředitelky lze návštěvy zakázat a omezit (chřipkové nebo jiné epidemie, ohrožující zdraví uživatelů). 5

6 Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek v zařízení. Při příchodu i odchodu se zapisují v Knize návštěv, s označením jména uživatele, kterého jdou navštívit. Toto opatření je přijato na přání uživatelů, z důvodu zamezení pohybu nežádoucích osob. V případě potřeby mohou návštěvy, po předchozím projednání, využít ubytování v zařízení. Při vzájemných návštěvách uživatelů na pokojích i ve společných prostorách se očekává chování, které neruší ostatní uživatele zařízení. XI. Využití volného času Pro uživatele Domova se zvláštním režimem je pravidelně připravována široká nabídka možností, jak vyplnit volný čas. Uživatelům jsou nabízeny sociálně terapeutické činnosti (muzikoterapie, taneční terapie, vzpomínková terapie, terapie Snoezelen, canisterapie aj.) a dále činnosti aktivizační, které jsou prováděny skupinově i individuálně. Mezi ty patří pravidelná setkávání u kávy a čaje, klub pečení a vaření, trénink paměti a cvičení v orientaci, čtení na pokračování, účast na společenských a kulturních akcích pořádaných v SENIOR centru Blansko aj. Vždy jde pouze o nabídku, účast na jakékoliv aktivitě je dobrovolná a záleží na aktuálním rozhodnutí uživatele. Uživatelé mají k dispozici kromě svého pokoje také všechny společné prostory: jídelny na patrech i velkou jídelnu v přízemí společenské místnosti s televizí na jednotlivých patrech v hlavní budově chodby a atrium s upravenými místy k posezení kantýnu, která je otevřena 5x týdně kapli nejen pro věřící uživatele, kteří mohou 2x týdně navštěvovat bohoslužby církve římskokatolické a českobratrské. Představitel církve dochází 1x týdně i přímo na oddělení C nebo D, kde vykonává bohoslužbu slova. zahradu, která za příznivého počasí umožňuje mnohostranné využití k procházkám, setkání s přáteli, odpočinku, relaxaci i k pořádání společenských akcí. Na upravených plochách jsou umístěny altánky s posezením. Prostředí zahrady doplňují květinové záhony a jezírko s fontánou. XII. Vyplácení důchodu Sjednanou úhradu za ubytování a stravu má uživatel možnost hradit některým z těchto způsobů: formou sjednaného zasílání jeho důchodu hromadným seznamem České správy sociálního zabezpečení na účet SENIOR centra Blansko bezhotovostním převodem na účet SENIOR centra Blansko přímo v hotovosti v úředních hodinách v pokladně účetní SENIOR centra Blansko Příspěvek na péči je zasílán přímo na účet zařízení a není uživatelům vyplácen, náleží zařízení za péči, kterou uživatelům při pobytové službě poskytuje. 6

7 Z důchodů zasílaných hromadně na účet SENIOR centra Blansko jsou uživateli každý měsíc vyúčtovány srážky úhrad za pobyt a stravu. Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15% jeho příjmu. Ze zůstatku důchodu je uživateli odečtena částka za odebrané fakultativní služby, léky, soukromé tel. hovory, případně SIPO. Zůstatek důchodu (kapesné) se vyplácí v kanceláři sociálních pracovníků prostřednictvím dvou sociálních pracovnic, příp. sociální pracovnice a jednoho svědka, vždy každého 15. dne v měsíci. Připadne-li tento den na sobotu, je důchod vyplácen 14. a připadne-li den výplaty na neděli, je důchod vyplácen 16. dne v měsíci, a to vždy v době od 8:00 do 10:00 hod. Poté je imobilním uživatelům nebo uživatelům s poruchou orientace zůstatek důchodu vyplácen ve výplatní den přímo na jejich pokojích. Uživatelé, kteří nejsou schopni si své kapesné přebírat sami, zpravidla udělují plnou moc rodinnému příslušníkovi nebo je kapesné uloženo do depozitní pokladny u sociálních pracovníků. Spolu se zůstatkem důchodu předloží poskytovatel uživateli vždy vyúčtování, ve kterém je zohledněno: odečtení sjednané zálohové úhrady na probíhající kalendářní měsíc (ubytování a strava) přičtení finanční náhrady za pobyt mimo zařízení za předcházející měsíc odečtení plateb za provedené fakultativní služby za předcházející měsíc odečtení sjednaných plateb (SIPO, úhrada ze telefony, úhrada za léky) U osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům, popř. u osoby, kde je stanoven zvláštní příjemce, je důchod evidován a jeho zůstatek ponechán v depozitní pokladně u sociálních pracovnic. Na základě plné moci či notářského zápisu může být zbývající část důchodu, popř. min. zůstatek nebo jeho část, předávána osobě určené uživatelem. Uživatelům služby, kteří hradí úhradu formou bezhotovostního převodu na účet SENIOR centra Blansko, nebo přímo v pokladně účetní, bude provedeno do 15. dne v měsíci vyúčtování za fakultativní služby, léky, soukromé tel. hovory, případně SIPO. Souhrnnou částku vyúčtování je uživatel povinen neprodleně uhradit v den výplaty zůstatku důchodu (kapesného) v kanceláři sociálních pracovníků. FAKULTATIVNÍ SLUŽBY Na základě předložených podkladů od jednotlivých oddělení jsou 15. den v měsíci vyúčtovány odebrané fakultativní služby za předcházející měsíc dle daného Sazebníku fakultativních služeb. Tento sazebník dostává každý uživatel při nástupu do zařízení a dále je vyvěšen na nástěnce sociálních pracovníků v přízemí. Rozpis odebraných fakultativních služeb za předcházející měsíc uživatel obdrží při výplatě zůstatku důchodu. SIPO Sociální pracovník zodpovědný za vyúčtování převezme platební doklady SIPO doručené do SENIOR centra Blansko. Uživatelům, kteří nebudou žádat provedení platby od sociálních pracovníků, předá platební doklady. Uživatelům, kteří si přejí, aby za ně provedl platbu SIPO sociální pracovník, bude konkrétní částka odečtena ve vyúčtování 15. dne v měsíci a následně provedena úhrada na poště. Tyto platební doklady SIPO poté zůstávají uloženy v kanceláři sociálních pracovníků. 7

8 LÉKY Do 5. dne v měsíci vystaví lékárna fakturu za doplatky léků odebraných uživateli za předcházející měsíc. Přílohou faktury je konkrétní rozpis na jednotlivé uživatele. Tato částka je odečtena ve vyúčtování 15. dne v měsíci a uživatel obdrží rozpis. TELEFONY Podle výpisu hovorů pevné telefonní linky a sešitu, kde jsou zapsány soukromé telefonní hovory uživatelů, se vypočítá konkrétní úhrada za soukromé hovory jednotlivých uživatelů. Úhrada za provedené hovory je odečtena při vyúčtování 15. dne v měsíci. Uživatel při vyúčtování dostane výpis svých hovorů. XIII. Stížnosti K vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování služby je vypracován Standard kvality sociální služby č.7, který je vyvěšen na nástěnce v přízemí a ve zkrácené formě na nástěnce v každém patře. Uživatelé Domova se zvláštním režimem jsou informováni o možnosti podání stížnosti ve zjednodušené formě, která je vyvěšena na chodbě příslušného oddělení. O možnosti podat stížnost na kvalitu poskytované služby jsou uživatelé s ohledem na svůj zdravotní stav opakovaně informováni i ústně prostřednictvím sociální pracovnice nebo svého klíčového pracovníka. O každé stížnosti je proveden zápis. Prošetření stížnosti zajišťuje zaměstnanec pověřený ředitelkou zařízení. O výsledku vyřízení stížnosti je uživatel vždy informován. V případě anonymní stížnosti jsou podstata stížnosti a odpověď na ni zveřejněny na nástěnce vedle ordinace lékaře. XIV. Závěrečná ustanovení Tato vnitřní pravidla nabývají účinnosti dnem 1. dubna Tímto dnem se ruší platnost Vnitřních pravidel účinných od 1. května S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni uživatelé služby a zaměstnanci Domova se zvláštním režimem a tvoří přílohu Smlouvy o poskytování sociální služby. V Blansku dne 29. března

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov pro seniory

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov pro seniory VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov pro seniory Vnitřní pravidla SENIOR centra Blansko, příspěvkové organizace se sídlem v Blansku, Pod Sanatorkou 2363/3 (dále jen SENIOR centrum Blansko) vychází ze zákona č. 108/2006

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, 323 00 Plzeň Zdroj: Petr Jehlík pro Plzeňský architektonický manuál Poskytované služby Ubytování Dvoulůžkový

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Pracoviště: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chářovská 785/85, Krnov PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Více

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar..., bydliště.., rodné číslo..

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla

Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese: S.

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Popis realizace služby

Popis realizace služby Dům klidného stáří Pravětín /domov pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách/ Popis realizace služby Posláním Domu klidného stáří Pravětín je poskytovat ubytování a sociální služby

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY.

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY. DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY Obsah Článek 1 Základní ustanovení 2 Článek 2 Ubytování 2 Článek 3 Doba

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov )

Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov ) 3s Směrnice Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov ) I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č.

Více

Domov pro seniory budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice

Domov pro seniory budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice Přílohy Příloha

Více

Domov se zvláštním režimem budova C

Domov se zvláštním režimem budova C SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov se zvláštním režimem budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice Přílohy

Více

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování Domácí řád Tento domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života v našem Domově. Je závazný pro všechny uživatele i zaměstnance Domova. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje

Více

ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ

ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD Tento Domácí řád je zkrácenou verzí, obsahující vypsané nejdůležitější body a slouží pro snadnou a rychlou orientaci. K této verzi je vždy předána i úplná verze. ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

S m l o u v a o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

S m l o u v a o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Sociální služby města Žďár nad Sázavou příspěvková organizace, IČO 43379168 Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou telefon: 566621533, www.socsluzbyzdar.cz VZOR S m l o u v a o poskytování služby sociální

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní):

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

popis realizace poskytování sociálních služeb.

popis realizace poskytování sociálních služeb. popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služba je poskytována formou komplexní v Sociální služby jsou poskytovány formou (dále jen DD PS): zájemcem o službu nebo s jeho zákonným zástupcem.

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 70 a 71 citovaného zákona

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 51 a 91 citovaného zákona

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Ubytování

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Ubytování Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Smluvní strany Vy jako uživatel služby Pan/Paní nar.., trvalé bydliště.. a My jako poskytovatel služby Domov důchodců Sloup

Více

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním

Více

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Obsah: I. Úvod II. Ubytování III. Odpovědnost za škodu IV.

Více

Medela-péče o seniory o.p.s. Ostravice 86, IČ: Domácí řád

Medela-péče o seniory o.p.s. Ostravice 86, IČ: Domácí řád Medela-péče o seniory o.p.s. Ostravice 86, 739 14 IČ: 021 41 531 Domácí řád 1 I. Úvod 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově se zvláštním režimem,

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 7 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička Domácí řád Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička 1 Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy při poskytování sociální služby domovy pro seniory Domova

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel Smlouva o poskytnutí sociální služby 1) pan/paní: nar.: rodné číslo: bytem: zastoupena: sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i a 2) Domov se zvláštním režimem se sídlem: Čelakovského

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Háj

Průvodce pro zájemce o službu - Háj Průvodce pro zájemce o službu - Háj Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním nebo s mentálním

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/, nar., bytem v textu této smlouvy dále jen Uživatel a 2) Městský ústav sociálních

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE Eimova 1020, 572 01 Polička, tel.: 461 722 700, 732 340 882, e-mail: ddpolicka@tiscali.cz, IČO: 7506 1457 Domácí řád Domov důchodců v Poličce Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory

Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory Domov Příbor, p. o. telefon: 556 720 043 mobil: 604 236 518 socialni@domovpribor.cz www.domovpribor.cz 1 Vážený uživateli, vítáme Vás v Domově

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva)

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) adresa: Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy (dále jen Domov) Domov pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (1) Uživatel služby:

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby Stáří nemusí být překážkou hezkého života INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby 1. Pro koho a proč jsme tady 2. Nabídka služeb shrnutí 3. Úhrada za poskytované služby 4. Návštěvy v Domově V

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

Domácí řád Domov se zvláštním režimem

Domácí řád Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou příspěvková organizace Liberecký kraj U Sila 321, 463 11 Liberec 30 Domácí řád Domov se zvláštním režimem Posláním zařízení je poskytovat sociální a ošetřovatelskou

Více

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Ubytování... 3 3. Stravování... 3 4. Sociální a zdravotní

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Domov důchodců sv. Zdislavy Zřizovatel: Obec Červená Voda Ředitel: Josef Kuběnka Adresa: 56161 Červená Voda IČO: 69172633 Telefon: 465 626 203, 626 412 Bank. spojení: ČS Králíky Fax: 465 626 404 č.ú.1324476309/0800

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb

Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb Příloha č. 1 Domácí průvodce odlehčovací služby Domácí průvodce vychází ze zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a ze zřizovací listiny a organizačního řádu Domova Kytín schváleného

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM Dům pokojného stáří sv. Ludmily V Aleji 434 403 17 Chabařovice tel. + 420-475225185 IČ: 44225512 člověk nám není lhostejný Člověk nám není lhostejný DOMÁCÍ ŘÁD Dům pokojného

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 51 a 91 citovaného zákona

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 48 a 91 citovaného zákona

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby NÁVRH SMLOUVY DZR - používaný od 1. 1. 2014 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/ %JMENO %PRIJMENI, nar., bydliště.., zastoupený(á)

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby. denního stacionáře. I. Působnost

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby. denního stacionáře. I. Působnost Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby Vnitřní pravidla pro poskytování služeb denního stacionáře I. Působnost 1. Tato Vnitřní pravidla pro poskytování služeb denního stacionáře (dále jen Vnitřní

Více

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky podle 49 cit. zák.

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky podle 49 cit. zák. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Domov důchodců Jablonecké

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD základní služby a fakultativní činnosti

SAZEBNÍK ÚHRAD základní služby a fakultativní činnosti SAZEBNÍK ÚHRAD základní služby a fakultativní činnosti (platný od 1. 6. 2008; aktualizace k 1. 9. 2008; 1. 1. 2009; 1. 7. 2009; 1. 8. 2009; 1.11.2009;1.1.2011;1. 4. 2011; 1.1.2012;1.2.2012; 1.4.2012 )

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

S M L O U V A o poskytování sociálních služeb

S M L O U V A o poskytování sociálních služeb S M L O U V A o poskytování sociálních služeb v Soukromém senior centrum Nechanice s.r.o. (v textu této smlouvy dále jen smlouva ) mezi 1. Soukromé senior centrum Nechanice s.r.o., IČ: 28857089, DIČ: CZ28857089,

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více