VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010"

Transkript

1 NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SEMILECH VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Adresa: ul. 3.května 421, SEMILY, Reg OZ 400/2009/SPO/Z14 u KÚ Libereckého kraje IČO: , DIČ:CZ , č.ú /0100 KB Semily tel. (+420) , fax. (+420) , 1

2 Obsah: 1. Charakteristika organizace 2. Organizační uspořádání nemocnice 3. Zpráva o činnosti 4. Stanovisko dozorčí rady 5. Pracoviště nemocnice 6. Personální údaje 7. Vývoj vybraných ukazatelů činnosti 8. Ekonomické údaje 9. Investiční rozvoj Spokojený pacient je naší prioritou 2

3 1. Charakteristika organizace Název organizace: Nemocnice s poliklinikou v Semilech Sídlo organizace: ul. 3. května 421, Semily IČO: Právní forma: městská příspěvková organizace Název zřizovatele: Město Semily Sídlo zřizovatele: Husova 82, Semily Předmět činnosti nemocnice Hlavním předmětem činnosti je poskytování zdravotnických služeb v segmentech lůžkové, ambulantní, diagnostické a komplementární péče v určených oborech. Nemocnice provozuje hospitalizační lůžka v intenzivní, akutní a následné péči. Dále zajišťuje podpůrné technickohospodářské činnosti a služby související s hlavní činností. Nedílnou součástí je odborná výchova a postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků. Je součástí plnění zvláštních úkolů havarijních plánů a likvidací zdravotnických následků hromadných neštěstí a katastrof. Nemocnice organizuje odborné semináře a kongresy. Rozsah činnosti Nemocnice disponuje ve třech propojených objektech 141 lůžky pro intenzivní, akutní a následnou péči. Ročně hospitalizuje cca 4,5 tisíce pacientů a provede kolem 60 tisíc ambulantních vyšetření. Koncem roku zde pracovalo 242 zaměstnanců, z toho 38 lékařů a 132 ostatních zdravotnických pracovníků. Obrat nemocnice je 146 mil. Kč ročně. V roce 2010 nemocnice poskytovala zdravotní péči a služby v lůžkové části v oborech interny, chirurgie, ortopedie, kožní, následné ústavní a následné rehabilitační péče. ARO zajišťuje anestesiologickou, intenzivní a ambulantní péči. Klinická onkologie poskytuje odbornou péči v onkologickém stacionáři. Diagnostické a komplementární služby zajišťuje radiodiagnostické oddělení a klinické laboratoře. Ambulantní péče je poskytována v odborných ambulancích a poradnách. Rozvíjí se domácí péče ambulance bolesti, včetně paliativní péče. Nezdravotnické, provozní a technické služby jsou zajišťovány vlastní prádelnou, stravovacím provozem, údržbou, energetikou a dopravou. Od roku 2008 jsou všechna lůžková oddělení akutní péče akreditována Ministerstvem zdravotnictví ČR k specializačnímu postgraduálnímu vzdělávání lékařů. Řízení nemocnice Užší vedení Ředitel nemocnice: Správní ředitel, zástupce ředitele: Ředitelka ošetřovatelské péče: MUDr. Jaroslav Krutský, MBA Ing. Bohumil Pick Bc. Helena Hejduková 3

4 Rozšířené vedení Dozorčí rada prim.rndr. Jiří Jína prim.mudr. Georgios Karadzos prim.mudr. Hana Králíčková prim.mudr. Pavel Kraťuk prim.mudr. Pavel Sábl prim.mudr. Peter Stica prim.mudr. Jana Štrinclová prim.mudr. Eva Tauchmanová Předseda: Vladimír Šimek Ing. arch.věra Blažková Mgr. Josef Haas MUDr. Miroslav Holub Ing. Lidmila Karmášková prim. MUDr. Pavel Sábl Jana Ševců 2. Organizační uspořádání nemocnice 4

5 3. Zpráva o činnosti A) Zpráva ředitele nemocnice Po konsolidačním a restrukturalizačním roce 2009 byly pro rok 2010 stanoveny úkoly, jejichž cílem je neustálé zlepšování kvality a dostupnosti péče o pacienty, stabilizace nemocnice v oblasti personální, zvýšení výkonových parametrů a minimalizace nepříznivých dopadů celkové ekonomiky. Byly provedeny následné změny. Přechod na strategické řízení, změna organizačního uspořádání a systému řízení, decentralizace a vyšší týmová spolupráce. Přechodem na klientsky řízenou organizaci se nadřadily potřeby pacientů nad uplatňováním vlastních účelových zájmů. Zlepšila se firemní kultura, vzájemné vztahy a vnitřní mezioborové spolupráce. Nejdůležitější v životě organizace je spokojenost pacientů, kvalitní medicína a spokojenost zaměstnanců. Ne všichni budou samozřejmě se vším spokojeni, ale byly vytvořeny podmínky pro tuto kvalitu. Individuální přístup, personální politika, sociální smír, postgraduální vzdělávání a možnost odborné i kariérní realizace. Bohužel příjmy od zdravotních pojišťoven neumožnily optimální investiční rozvoj. Přesto se podařilo částečně realizovat nákup investic, nejdůležitější byla tzv. digitalizace RDG a přechod na systém PACS. Byl zřízen rodinný pokoj pro paliativní péči. Prohloubila se spolupráce s okolními nemocnicemi, především s MMN v Jilemnici, Krajskou nemocnicí v Liberci a dalšími zdravotnickými zařízeními. Byly vytyčeny hlavní strategické cíle nemocnice. Kontinuální zvyšování konkurenceschopnosti, částečná restrukturalizace stávajících medicínských oborů, činností a rozsahu vybraných služeb. Zásadní pro kvalitu péče bylo zahájení procesu akreditace kvality zaváděním národních standardů akreditace klinické laboratoře. V neposlední řadě je důležitým úkolem zvýšení image a atraktivity nemocnice. Bohužel se v roce 2010 nepodařilo nasmlouvat velkou endoprotetiku pro klientelu VZP. O implantacích, resp. úhradě za tyto operace se s VZP neustále jedná. Tradičně byly v průběhu roku organizovány odborné semináře a proběhl již 14. ročník celostátního chirurgického kongresu tzv. Harrachovské dny ve Špindlerově Mlýně. Závěrem bych chtěl poděkovat především všem zaměstnancům nemocnice, kteří mají hlavní zásluhu na pozitivních změnách, které opět obnovily důvěru v Nemocnici v Semilech. Dokladem dobré práce s pacienty je fakt, že nemocnice získala v roce 2010 titul organizace HealthCare Institute za druhé místo v kraji v kategorii Nemocnice ČR očima pacientů. MUDr. Jaroslav Krutský, MBA ředitel nemocnice B) Zpráva správního ředitele nemocnice Hospodaření nemocnice bylo i nadále výrazně poznamenáno změnami, k nimž došlo v roce 2009 odchod části lékařů ortopedického oddělení, příchod nových ortopedů, zásadní reprofilizace lůžkových oddělení s posílením následné péče na úkor akutní, postupné obnovování výkonnosti nemocnice. Nadále se již nedařilo snižovat zadluženost nemocnice, naopak v závěru roku se splatnost prodloužila o téměř 2 měsíce. Přestože nebyly provedeny žádné úpravy tabulky tarifních platů zdravotníků, nadále vzrůstaly průměrné platy. Nejvýrazněji se zvýšily platy lékařům, v menší 5

6 míře i ostatním zaměstnancům. Současně se obnovil počet zaměstnanců z předkrizového období. Po přechodném poklesu v roce 2009 vzrostly náklady spojené se zvýšením výkonnosti nemocnice, zejména vyšším pobytem hospitalizovaných pacientů (12% nárůst počtu ošetřovacích dnů), kromě toho rostly nejmarkantněji ceny energií. Pokračovala snaha věnovat více prostředků na vzdělávání, zejména mladých lékařů. Dařilo se snižovat dále náklady na služby, kromě oprav a poplatků za odpady. V závěru roku byla vyčíslena a odvedena předpokládaná vratka zálohy VZP za rok Nebyla plně kompenzována zvýšenými platbami od ostatních zdravotních pojišťoven. Celkové platby za zdravotní péči se poněkud zvýšily, ale vzhledem k výše uvedeným nepříznivým okolnostem se pronikavě zhoršilo cash-flow a nemocnice po patnácti letech vzdorování použila v prosinci na několik dní krátkodobý překlenovací úvěr. Po zásadním snížení dluhů v předchozích letech a zlepšení platových podmínek zaměstnanců v roce 2009 prioritou zůstalo nalezení programu k plnému využití kapacity nemocnice a posílení jejích tradičních předností ve vztahu k pacientům. Tento úkol byl nadějně plněn, avšak před koncem roku v souvislosti s připravovanými radikálními úsporami ve zdravotnictví se nastoupená cesta značně zkomplikovala. Rok 2011 bude v této věci ještě složitější. V průběhu roku 2010 se uskutečnilo několik kontrol, nejrozsáhlejší byly veřejnosprávní kontrola Dataxa, kontrola dodržování pracovněprávních předpisů Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj, stravovacího provozu Českou obchodní inspekcí, hrazení pojistného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, hospodaření s léky a opiáty Krajským úřadem LK, zajištění podmínek pro provozování ortopedického lůžkového oddělení odbornou komisí VZP. Nebyly shledány žádné závažnější nedostatky. Dále proběhla řada kontrol VZP ohledně vykazování zdravotní péče. Výrazně se zvýšila i vnitřní kontrolní činnost v souvislosti s přípravou na akreditace a nutnými úspornými patřeními. Po vyhlášení úsporných a reformních kroků vlády a zdravotních pojišťoven bude následující období pro nemocnici i celé zdravotnictví velmi obtížné! Ing. Bohumil Pick správní ředitel Nemocnice v Semilech C) Zpráva ředitelky pro ošetřovatelství Rok 2010 začal relativně klidně. Po nastartované reorganizaci nemocnice a restrukturalizaci lůžkového fondu v roce 2009 se zdálo, že máme za sebou další historicky významnou, ale úspěšnou etapu. Ve druhé polovině roku jsme s napětím očekávali, s jakými reformními kroky přijde nová vláda, která ve svém programovém prohlášení a nakonec i v koaliční dohodě deklarovala, že bude vládou rozpočtové odpovědnosti. Nejen zdravotníci prožívali období bouřlivých diskusí a demonstrací. Ošetřovatelství jako obor a sestry jako jeho nositelky jsou dnes zapojeny do širších společenských změn. Nová koncepce zdravotní péče, v níž hrají nelékařské profese významnou roli a jejíž součástí jsou i deklarace ministerstva o navýšení kompetencí nelékařům, je jedním z cílů, který je běžný v rozvinutých zemích. Tato cesta však vyžaduje změny v přípravě nelékařských profesí, které v naší nemocnici věnujeme velkou pozornost. Náš systém vzdělávání se permanentně přizpůsobuje nejen legislativním požadavkům, ale i potřebám konkrétních oborů. V letošním roce studuje kombinovanou - dálkovou formou vysokou školu v oboru ošetřovatelství 8 sester, z toho 4 v manažerské pozici. Rok od roku se 6

7 zvyšuje počet vysokoškolsky vzdělaných nebo diplomovaných sester, které přijímáme do pracovního poměru a které se na procesech změn výrazně podílejí. V rámci zvyšování kvalifikace úspěšně ukončily specializační studium 2 nelékaři (v oborech intenzivní péče a klinická biochemie), ve studiu pokračují 3 nelékaři (v oborech intenzivní péče, aplikovaná fyzioterapie a perioperační péče). Úspěšně také dokončili 3 sanitáři akreditovaný kvalifikační kurz v oboru všeobecný sanitář. V závěru roku jsme zahájili přípravy k využití dotačního programu MZ ČR Rezidenční místa pro nelékaře, jehož prostřednictvím by se náklady na proces zvyšování kvalifikací v následujícím období značně snížily. V oblasti prohlubování vzdělávání jsme uspořádali dva ústavní semináře s tématikou fyzioterapie a euthanázie, dále dvě odborné konference pro lékaře i nelékaře, kde nosnými tématy byla problematika oboru ortopedie a onkologie. Naše sestry publikují odborné články v celostátně vydávaném měsíčníku Sestra, který je určen převážně pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Začátkem června proběhl 14.ročník dvoudenního kongresu Harrachovské chirurgické dny, kterého se zúčastnilo 107 sester, 57 lékařů a 23 spolupracujících firem. Po několika letech se konání tohoto kongresu přesunulo do jiné horské, neméně atraktivní, lokality Špindlerova Mlýna. Naši nelékaři se vzdělávali na 38 akcích po celé republice, celkem se v nich proškolilo 162 sester a ostatních nelékařských profesí. Rok 2010 se stal pro většinu nelékařů rokem, kdy si po šesti letech museli obnovit zákonem předepsanou registraci (osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu). Tradiční se již stala naše aktivní spolupráce při výkonu odborné praxe studentů středních a vysokých škol (ISŠ v Semilech, SZŠ v Turnově, SZŠ a VZŠ v Liberci, VOŠZ a SZŠ v Hradci Králové a Ústí nad Labem, LF UK v Praze a Hradci Králové, Waldorfské lyceum, Technická univerzita v Liberci. Praktickou výukou tak prošlo přes dvacet studentů. Oblíbenou a stále vyhledávanou službu respitní péče, využilo 7 klientů, kteří zde strávili celkem 196 dnů, převážně na odděleních následné péče a interny. Dne byl slavnostně uveden do provozu tzv. rodinný pokoj hospicového typu. Nemocniční akreditační skupina pracovala po celý rok dle standardního harmonogramu. Bylo provedeno 120 auditů zdravotnické dokumentace, bezmála 300 ošetřovatelských auditů a celonemocniční hygienicko - epidemiologický audit, kterým prošli všichni zaměstnanci, včetně nezdravotnických profesí. V srpnu byla přijata do pracovního poměru manažerka kvality, pod jejímž vedením byla zahájena intenzivní příprava akreditace klinických laboratoří. Byl aktualizován nemocniční dezinfekční řád, směrnice o osobních ochranných pomůckách, pravidla pro provozování akutní ambulance, směrnice o nemocničních nákazách a další tiskopisy např. informované souhlasy apod. Na jaře tohoto roku jsme se zapojili do projektu HOPE, který se věnuje klíčovým otázkám týkajících se bezpečí pacientů. Především řízení bezpečí a rizik ve zdravotnických zařízeních. Dvouletý program je určen pro čtyřčlenné týmy z vybraných 16 zdravotnických zařízení z celé ČR a jeho závěry budou sloužit jako podkladový materiál pro MZ ČR k zavádění systémových opatření v dané oblasti. Např. MZ již představilo Akční plán kvality a bezpečnosti zdravotní péče na období , jehož součástí je i vyhlášení pěti Resortních bezpečnostních cílů pro rok Díky účasti v projektu HOPE se zvýšily znalosti a dovednosti našich zástupců v této problematice a ty jsou postupně implementovány do vnitřních systémů kvality v naší nemocnici. V průběhu minulých let se v řadě nemocnic stala běžným standardem identifikace pacienta, nezbytný předpoklad pro poskytování úspěšné a bezpečné zdravotní péče.. Touto cestou se vydala i naše nemocnice a od září jsme na dvou lůžkových odděleních testovali kvalitu a užitkové vlastnosti identifikačních 7

8 náramků pro pacienty. Náramek je nositelem spolehlivých informací, zárukou bezpečnosti pro pacienta a personálu zajišťuje rychlou orientaci a ověření jeho totožnosti. Cílem bylo zahájit nejpozději počátkem nového roku celoplošnou aplikaci. O zkvalitňování ošetřovatelské péče a služeb pro naše klienty se snažíme někdy i zdánlivě banálními inovacemi. V letošním roce to bylo například pořízení bezdotykových digitálních teploměrů pro hospitalizované pacienty. Tento moderní systém zaručuje pohodlné a přesné měření teploty. Jeho použití je velmi jednoduché a efektivní. Odpadá tělesný kontakt a s ním spojené riziko kontaminace, nevyžaduje žádný spotřební materiál, náklady na údržbu a dezinfekci jsou nulové, pro měření není nutné pacienta budit, teplota je naměřena v řádech vteřin, uchovává v paměti až 32 měření apod. Semilská nemocnice obhájila i v roce 2010 titul organizace HealthCare Institute za druhé místo v Libereckém kraji v celostátním průzkumu spokojenosti pacientů českých nemocnic Nemocnice ČR 2010 očima pacientů. Tohoto ocenění si velice vážíme, zvláště v době, kdy extrémně sílí konkurenční prostředí a s tím i vysoké nároky na kvalitu. Zároveň je to ocenění práce všech zaměstnanců, za což jim právem patří velké poděkování. Bc. Helena Hejduková ředitelka pro ošetřovatelství Nemocnice v Semilech 4. Stanovisko dozorčí rady Dozorčí rada pracovala v roce 2010 v následujícím složení: Vladimír Šimek předseda DR zástupce zřizovatele, místostarosta MěÚ Semily Ing. Lidmila Karmášková tajemnice, zástupce občanů Ing. arch. Věra Blažková zastupitel města Semily Jana Ševců zástupce zaměstnanců Nemocnice v Semilech MUDr. Miroslav Holub zástupce lékařů MUDr. Pavel Sábl zástupce zaměstnanců Nemocnice v Semilech Mgr. Josef Haas právník MěÚ Semily Dozorčí rada se scházela v souladu s plánem činnosti na rok Ke dni byla jmenována nová DR v pozměněném složení, jejíž 1. zasedání se uskutečnilo Předmětem její činnosti bylo zejména sledování průběhu hospodaření, hodnocení finanční situace, situace kolem ortopedického oddělení, zhodnocení změn lůžkového fondu z konce roku 2009 a řešení personálních záležitostí. Nárůst nákladů předstihuje nárůst výnosů, obnovuje se výkonnost nemocnice, avšak v době nepříznivého financování zdravotnictví ze strany zdravotních pojišťoven. Do roku 2009 byla ztráta z minulých let snižována. Za rok 2010 však došlo po třech letech k prohloubení ztráty: Hospodářský výsledek činil -1, ,36 Kč. Vyšší náklady souvisí s růstem výkonnosti nemocnice, zejména ortopedického oddělení. Růst osobních nákladů odráží nárůst počtu zaměstnanců, 8

9 rozšiřování služeb a postupný platový nárůst. Průměrné mzdy se meziročně zvýšily o 4%. Výši finančních nákladů ovlivnila též několik let se vlekoucí soudní kauza. Dozorčí rada projednala roční uzávěrku a výroční zprávu nemocnice za rok 2010 a schvaluje ztrátové hospodaření za rok 2010 s ohledem na mimořádné vnitřní i vnější okolnosti, popsané ve zprávě. Dozorčí rada upozorňuje, na další zostření situace v roce 2011 a 2012, kterou bude muset nemocnice spolu se zřizovatelem řešit. Jedná se zejména o restriktivní finanční politiku zdravotních pojišťoven při současném zvýšeném tlaku na snižování počtu akutních lůžek, faktické vyčerpání vlastních zdrojů a možností úspor a na druhé straně. Mgr. Jan Farský předseda DR 9

10 5. Pracoviště nemocnice Seznam pracovišť a vedoucích pracovníků: Pracoviště primář /vedoucí oddělení vrchní sestra /ved. nelékař Lůžková část Chirurgie prim.mudr. Georgios Karadzos Magda Kousalová Ortopedie prim.mudr. Peter Stica Jaroslava Křapková JIP operačních oborů prim.mudr. Eva Tauchmanová Ludmila Koucká Interna prim.mudr. Pavel Sábl Alena Buriánková JIP interní MUDr. Robert Nechanický Olga Kadavá Kožní prim.mudr. Jana Štrinclová Veronika Krausová,DiS Následná ústavní péče prim.mudr. Pavel Kraťuk Šárka Peškarová Následná rehabilit. péče prim.mudr. Peter Stica Jaroslava Křapková Diagnostická část Klinické laboratoře prim.rndr. Jiří Jína Vlasta Hloušková - laboratoř biochemická a imunochemická, hematologická a transfúzní služby (krevní sklad), vyšetření močí a mikrobiologická. Radiologie prim.mudr. Hana Králíčková Jiří Ďoubalík Nelůžková část ARO prim.mudr. Eva Tauchmanová Věra Šturcová Operační trakt MUDr. Pavel Hladík, PhD. Eva Kadlecová Klinická onkologie MUDr. Regina Štuková Dagmar Havlíčková Ambulantní část Chirurgie prim.mudr. Georgios Karadzos - všeobecná, traumatologie, cévní, dětská, pro chronické rány, pro laparoskopické výkony, nádorová onemocnění, pro stomiky, excize, piercing Ortopedie prim.mudr. Peter Stica - všeobecná, traumatologie, dětské kyčle ORL MUDr. Radmila Zikmundová - audiologie, foniatrie Interna prim.mudr. Pavel Sábl - všeobecná, kardiologie, diabetologie, gastroenterologie, lipidová, léčba obesity, hepatální, revmatologická Kožní prim.mudr. Jana Štrinclová - všeobecná, lymnologie, venerologie, kosmetická kožní léčba Rehabilitace prim.mudr. Peter Stica Mgr. Vlasta Bochová Plicní a TBC MUDr. Jana Kraťuková Jana Pošepná Urologie MUDr. Jaroslav Všetička Lucie Šaldová Praktický lékař MUDr. Jana Kraťuková Zdenka Schreyerová Ambulance bolesti MUDr. Klára Valentová Jana Polachová Protialkoholní poradna MUDr. Vít Šlechta Zdena Bažantová Logopedie Bc.Miroslava Koucká/ Mgr. Eva Benešová Akutní ambulance Jana Pošepná Techn. provozní část Provozně technické odd Miroslav Bém Stravovací Vladimíra Gallerová Prádelna/sklad Hana Vojtíšková Sterilizační centrum Jindřiška Vančurová 10

11 Struktura lůžkového fondu k Oddělení / počet lůžek Intenzivní péče Chirurgie 3* Ortopedie Interna 4 Kožní Následná ústavní péče Následná rehabilitační péče Celkem lůžek k * mezioborová JIP operačních oborů 11 akutní péče následná péče

12 Chirurgické oddělení Činnost chirurgického oddělení pokračuje ve stejném trendu a v daném spektru operačních činností jako v minulých letech. Kompletní operace zažívacího traktu klasickým i laparoskopickým způsobem. Cévní operace, tepenné rekonstrukce, žilní operace, léčení defektů horních i dolních končetin, různé etiologie po kompletním vyšetření. Traumatologie konservativní i operační výkony v plném rozsahu kromě operací velkých kloubů, které provádíme ve spolupráci s naším ortopedickým oddělením. V únoru 2010 nastoupil na naše oddělení MUDr. Pavel Hladík, PhD., který léta pracoval na chirurgické klinice FN v Hradci Králové. Obohatil operativu o laparoskopické výkony žlučníku, kýl a jícnových kýl nastoupila MUDr. Tereza Podrazilová a MUDr. Ivana Kotrcová obě absolventky LF. MUDr. Lukáš Mráka se připravuje na složení atestace. S oddělením pravidelně spolupracují také externisté: Doc. MUDr. Teodoz Suchý a MUDr. Alois Kolina. V červnu 2010 proběhl další ročník Harrachovských dní pod záštitou výboru ČCHS s velice dobrou účastí lékařů i sester a jako každoročně s velkým úspěchem. Přednášková činnost lékařů i sester na různých kongresech či seminářích je stále prioritou našeho oddělení. Personální údaje Primář MUDr Georgios Karadzos Vrchní sestra Magdalena Kousalová Počet lékařů a VŠ 8 Počet sester 23 Počet dalších pracovníků 3 Statistické údaje Počet hospitalizací 1194 Využití lůžkové kapacity % 67,97 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 6,12 Počet operací 485 Počet ambulantních vyšetření

13 Ortopedické oddělení V roce 2010 došlo k stabilizaci všech činností ortopedického oddělení. I přes nepříznivou situaci, danou neobnovením úplného smluvního vztahu s VZP, se podařilo navýšit počet provedených výkonů i počet hospitalizací (vztaženo k počtu lůžek). Významnou pro chod oddělení byla stabilizace personální, kdy během roku postupně byl rozšířen jak lékařský tým (MUDr. Kladníček, MUDr. Kulman, MUDr. Kalina, MUDr. Andar), tak i sesterský a ošetřovatelský tým (s. Vávrová, san. Vávra). Důležitou skutečností je i rozšiřování vzdělání stávajícího personálu oddělení, kdy studia zahájili san. Sedláčková a Hodovalová a s. Lejsková. V operativě byl zachován velmi široký záběr výkonů, nově byl zaveden nový operační přístup při TEP kyčle, jenž je výrazně šetrnější než dosavadní přístupy. V traumatologii zavedením nových implantátů nejnovější konstrukce (LCP dlahy) došlo k výraznému zkvalitnění poskytované péče (nové implantáty zkracující délku léčby úrazů a umožňují efektivněji ošetřit předtím jinak neřešitelná traumata). Celkový přehled operací za rok 2010 je uveden přehledně v tabulce (viz níže). Velmi těsná spolupráce ortopedie s odděleními NRP a RHB, pokračující i v r. 2010, znamenala výrazné zkvalitnění celkové péče o naše pacienty (maximální integrace RHB v ošetřování ortopedických pacientů). V druhé polovině roku 2010 oddělení úspěšně absolvovalo revizi personálně-technického vybavení u komise ústředí VZP. Aktuálně oddělení disponuje celkem 20 akutními lůžky, na kterých je poskytována kompletní péče pro klienty všech ZP vyjma VZP. Pro VZP je poskytována zmíněná jednodenní operativa na 5 lůžcích. Ambulantní provoz roce 2010 zůstal zachován v celém spektru výkonů pro všechny ZP s nárůstem počtu výkonů. Vzdělávací a přednášková činnost lékařů oddělení v r byla zaměřena zejména na regionální úroveň. Oddělení zorganizovalo odborný seminář se zaměřením na problematiku operační terapie syndromu karpálního kanálu. V průběhu celého roku probíhaly přednášky v regionu (Jablonec nad Jizerou, Vrchlabí, Jičín), aktivně jsme v spolupráci s fi. Grünenthal CZ vystoupili na Harrachovském ortopedickém sympoziu. Pasivně jsme se pak účastnili na 14. Národním kongresu ČSOT (květen 2010, Praha). Prim. MUDr. Stica absolvoval zahraniční stáže v Belgii a Rakousku, zakončené ziskem certifikátu pro nový operační postup (ASI) při TEP kyčelního kloubu. Pracoviště Lůžková a ambulantní část Ambulance: všeobecná, traumatologická Poradny: dětská, traumatologická, všeobecná ortopedická, pro bolesti zad, pro neurogenní vady pohybového aparátu Personální údaje Primář MUDr. Peter Stica Vrchní sestra Jaroslava Křapková Počet lékařů 9 Počet zdravotních sester 10 Počet dalších pracovníků 5 Statistické údaje Počet hospitalizací (vč.jpl) 907 Využití lůžkové kapacity % 57,0 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 4,14 13

14 Počet operovaných pacientů Počet operačních výkonů TEP kyčle TEP kolene TEP revizní CCEP kyčle, humeru ASK celkem ASK rekonstrukční (plastiky LCA, sutury RM) Počet ambulantních vyšetření

15 Interní oddělení Interní oddělení zajišťuje ve svém spádu základní péči o nemocné s vnitřními chorobami. Zvýšeně se specializuje na kardiovaskulární onemocnění, onemocnění zažívacího traktu, poruchy metabolismu (zejména diabetes mellitus, poruchy metabolismu tuků, obezitu) a revmatologická onemocnění. V kardiologii nepřetržitě zajišťuje invazivní či neinvazivní monitorování pacientů na JIP, dočasnou srdeční stimulaci, léčbu poruch srdečního rytmu elektrickým výbojem, trombolytickou terapii, krátkodobou umělou plicní ventilaci, ultrazvukové vyšetření srdce. Ambulantně zajišťuje 24-hodinové monitorování srdečního rytmu a krevního tlaku, ergometrii. V gastroenterologii zajišťuje endoskopické vyšetření horní i dolní části trávicí trubice, necílené jaterní biopsie, poradnu pro onemocnění jater. Nadále se podílí na klinickém hodnocení léčiv v kardiologii a diabetologii. Největším problémem oddělení byly odchody lékařek. Dvě mladé kolegyně po úspěšném složení základního kmene odešly na klinická pracoviště do Prahy. Třetí lékařka, externista, odešla na MD. Vše prozatím bez náhrady. Pracoviště Interní lůžkové oddělení Jednotka intenzivní a intermediární péče Ambulance: Interní, gastroenterologická, revmatologická Poradny: Kardiologická, diabetologická, hepatální Personální údaje Primář MUDr. Pavel Sábl Vrchní sestra Alena Buriánková Počet lékařů a ev. jiných VŠ 10 Počet zdravotních sester 22 Počet dalších pracovníků 4 Statistické údaje Počet hospitalizací Využití lůžkové kapacity % 67,6 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 6,60 Počet ambulantních vyšetření celkem Počet gastroskopií 662 Počet koloskopií 562 Počet echokardiografií 854 Počet ambul. monitorování TK 6 Počet ambul. monitorování ekg 20 Počet kardiostimulací 2 15

16 Kožní oddělení Kožní lůžkové oddělení a ambulance zajišťují péči o klienty v celém rozsahu oboru včetně venerologie (pohlavní nemoci), lymfologie (problematika mízních otoků) a dermatologické onkologie. Poskytuje péči dospělým i dětem. Každá ambulance je vybavena dermatoskopem (přístroj k diagnostice pigmentových znamének). Lůžkové oddělení disponuje přístroji ke světloléčbě celotělové i místní, tato fototerapie je samozřejmě přístupná i ambulantně. Od března 2010 je k dispozici nový přístroj pro celotělovou fototerapii Waldmann. Ambulance při oddělení je otevřena každý pracovní den, nově se lze na odpolední ambulanci objednat, dopolední ambulance zůstávají bez objednání. Současně je stále k dispozici i zákrokový sálek. Oddělení se orientuje i na kosmetickou kožní léčbu. Personální údaje Primář MUDr. Jana Štrinclová Vrchní sestra Ivana Hokeová / Veronika Krausová, DiS Počet lékařů a ev. jiných VŠ 4 Počet zdravotních sester 8 Počet dalších pracovníků 1 Statistické údaje Počet hospitalizací 295 Využití lůžkové kapacity % 64,2 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 13,8 Počet ambulantních vyšetření

17 Následná ústavní péče Od října 2009 je otevřeno oddělení následné ústavní péče pro chronicky nemocné pacienty. Oddělení po celý rok 2010 poskytovalo léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči především pacientům po překonání akutní fáze jejich onemocnění. Oddělení je zaměřeno spíše na nemoci vnitřních orgánů včetně stavů po operacích. Je vhodné i pro pacienty, kde ambulantní léčba při domácím ošetřování nevede ke zlepšení zdravotního stavu, nebo dochází ke zhoršení, např. soběstačnosti, pohyblivosti nebo stavu výživy. Dále je vhodné pro edukaci dlouhodobého léčebného režimu u chronicky nemocných. Oddělení přijímá pacienty od zcela soběstačných až po pacienty vyžadující komplexní péči. Nejčastější onemocnění na které je oddělení zaměřeno: - interní choroby, projevy a následky aterosklerózy v oblasti srdce, periferních tepen, mozku, stavy po cévních mozkových příhodách - metabolické choroby, zejména diabetes mellitus s chronickými komplikacemi, doléčení stabilizace a edukace dekompenzovaných pacientů, poruchy výživy a to jak malnutrice, tak obezita, léčebně edukační pobyty obézních nemocných - paliativní péče o onkologicky nemocné - nemoci a stavy vyžadující analgetickou, rehydratační, vasodilatační a bronchodilatační infúzní terapii - doléčení pacientů po operacích a úrazech Na oddělení následné péče je poskytována pacientům mnohostranná péče: - léčebná, ošetřovatelská a fyzioterapeutická péče, edukace - rehabilitace v širším slova smyslu, s cílem zlepšení soběstačnosti a zapojení pacienta do běžného života po propuštění z nemocnice - od září toho roku jsme zahájili na našem oddělení projekt Sociální praxe studentů Waldorfské školy Semily. Spočívá v práci a sociálním kontaktu studentů s našimi pacienty pod vedením sociální pracovnice. Smyslem je oboustranný přínos praxe, jak pro studenty, tak pro pacienty našeho oddělení. Prozatímní zkušenosti jsou velmi příznivé. Jde o otevřenou, časově neomezenou spolupráci i do dalších let. - pomoc v závažných životních situacích včetně péče psychologické - řešení sociálního zázemí pacientů, pomoc při umístění v zařízení dlouhodobé léčebné nebo sociální péče. V tomto směru naše oddělení od r využívalo služeb nové sociální pracovnice nemocnice. Po přestavbě jednoho z dvoulůžkových pokojů jsme vytvořili rodinný pokoj resp. pokoj pro paliativní péči o vážně nemocné pacienty. Pokoj má zvláštní vybavení (nábytek, přístroje a zařízení pro léčbu a rehabilitaci). Ošetřovatelská péče je stěžejní činností na našem oddělení. Je zde možný krátkodobý i dlouhodobý pobyt, maximálně po dobu 90 dnů, ve výjimečných případech déle. V roce 2010 jsme přijímali pacienty nejen z ostatních oddělení naší nemocnice, ale také z ostatních nemocnic v okolí, vzdálenější pacienty z oblasti celého Podkrkonoší. Často jsme spolupracovali s praktickými lékaři, nebo byli nezřídka přijati pacienti přímo po domluvě s rodinou. Naše oddělení bylo většinu roku plně obsazené a zájemci o přijetí byli přijímáni přes pořadník. Čekací doba na přijetí byla průměrně 1 týden. 17

18 Personální údaje Primář Vrchní sestra Počet dalších lékařů a ev. jiných VŠ Počet zdravotních sester Počet dalších pracovníků MUDr. Pavel Kraťuk Šárka Peškarová Statistické údaje Počet hospitalizací Využití lůžkové kapacity % Průměrná ošetřovací doba ve dnech ,5 32,9 18

19 Následná rehabilitační péče Oddělení následné rehabilitační péče i v r poskytovalo rehabilitační péči v těsné spolupráci s ortopedickým oddělením při doléčování pooperačních stavů a stavů po úrazech pohybového ústrojí. Celkem oddělení disponuje 15 lůžky. Speciální rehabilitační a fyzikální procedury jsou poskytovány v prostorech rehabilitace semilské nemocnice, kde je pacientům poskytována komplexní paleta léčebných modalit. V r došlo k rozšíření poskytované péče oddělením i pro klienty ostatních ZP. V níže uvedené tabulce je podán přehled výkonů oddělení. Personální údaje Primář MUDr. Peter Stica Vrchní sestra Jaroslava Křapková Vrchní fyzioterapeut Mgr. Vlasta Bochová Počet lékařů 8 Počet zdravotních sester 10 Počet fyzioterapeutů 5 Počet ergoterapeutů 0 Počet dalších pracovníků 4 Statistické údaje Počet hospitalizací 649 Využití lůžkové kapacity % 61,2 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 4,7 Počet provedených výkonů

20 Anestesiologicko resuscitační oddělení nemocnice Na oddělení ARO podáváme celkovou anestézii, provádíme operační výkony za použití centrálních blokád i v regionální anestézii. Zajišťujeme dohled po anestéziích na dospávacím pokoji, což garantuje plynulý přechod a komfort pacienta po operaci před předáním pacienta na standardní oddělení. Asistujeme při nepříjemných invazivních výkonech typu endoskopie, kolonoskopie, kardioverze, dohlížíme na pacienty, kde může dojít k ohrožení vitálních funkcí (RDG, IVU). Naše oddělení vede školení o resuscitaci pro zaměstnance. Od září nastoupila na oddělení ARO MUDr.Zuzana Borecká. V předatestační přípravě pokračuje MUDr. Marek Vašák a MUDr. Miroslava Vaššová. Ambulance bolesti se zabývá dlouhodobou léčbou chronické bolesti onkologického i neonkologického původu. Specializuje se na komplexní léčbu bolestí zad. Využíváme neinvazivní i invazivní metody typu regionální anestézie i centrálních blokád. Poskytujeme komplexní péči o nemocné v terminálním stádiu onemocnění, včetně návštěv v domácím prostředí. Pod odborné vedení ARO spadá multioborová JIP, která zajišťuje komplexní péči o pacienty operačních oborů (chirurgie, ortopedie) a dále o pacienty, u kterých dochází k selhávání vitálních funkcí. Staráme se o pacienty po náhradách velkých kloubů, po břišních operacích a o pacienty mající přidružené interní choroby a podstupující operační výkon. Do naší péče patří kompletní zajištění ventilace, enterální, parenterální výživa. Personální údaje Primář MUDr. Eva Tauchmanová Vrchní sestra Věra Šturcová Počet lékařů a ev. jiných VŠ 8 Počet zdravotních sester 3 Počet dalších pracovníků 0 Statistické údaje Počet ambulantních vyšetření (amb.bolesti) 1367 Počet anestézií

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2006 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2006 Informace o nemocnici...2 Organizace

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací OBSAH: str. Obsah.. 1 I. Úvodní slovo ředitele. 2 II. Léčebná péče za r. 2005 z pohledu náměstka LPP.... 3 III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.. 4, 5 IV. Základní

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Zastupitelstvo města Jilemnice

Zastupitelstvo města Jilemnice Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice Jilemnice za rok 2001 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2001 Informace o nemocnici 2 Organizace MMN

Více

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva Nemocnice Litomyšl za rok 2003. Nemocnice je svým zřizovatelem - Pardubickým krajem deklarovaná jako jedna z pěti nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou

Více

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé,

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti Fakultní nemocnice Brno za rok 2002. Navazujeme na tradici výročních zpráv, které od roku 1993 vydávala Fakultní porodnice

Více

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64 o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 ETICKÁ KOMISE VFN 08 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 LÉČEBNÁ PÉČE 19 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 26 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA 32 FINANČNÍ ZPRÁVA 34 PERSONÁLNÍ ÚSEK 48 TECHNICKÝ

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 V Ivančicích dne: 28.2. 2013 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky.

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, předkládám Vám publikaci, kterou jsme vydali u příležitosti 100 let pelhřimovské nemocnice. Naším záměrem bylo

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO

VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO HISTORICKÝ ÚVOD Vojenská nemocnice Brno slouží svému účelu ve stávajícím objektu již od roku 1784. Historie tohoto objektu je však mnohem delší. Nemocnice se totiž nachází v areálu

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 1.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MN 1.3. CHARAKTERISTIKA, VZNIK, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Dětské centrum Ostrůvek, U Dětského domova 269, 779 00 Obsah 1 Úvodní slovo ředitelky... 3 2 Základní údaje o organizaci... 4 3 Zdravotní péče... 7 4 Sociální činnost... 10 5

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více