Domov pro seniory SENIOR B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory SENIOR B"

Transkript

1 SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory SENIOR B Přílohy Příloha č. 1 - Pravidla pro podávání a vyřizování stížností Příloha č. 2 - Pravidly pro nakládání s klíči Příloha č. 3 - leták Jak postupovat při haváriích a mimořádných událostech Schválil: Ing. Ivana Vardanová Platnost od: Tímto se ruší pravidla ze dne

2 SENIOR Otrokovice je příspěvková organizace poskytující sociální služby. Zřizovatelem příspěvkové organizace je město Otrokovice. Vnitřní pravidla pobytové sociální služby Domov pro seniory příspěvkové organizace SENIOR Otrokovice SENIOR B (dále jen SENIOR ) upravují : základní podmínky soužití uživatelů služby SENIORu, práva a povinnosti uživatelů služby, rozsah podpory a péče, poskytované uživatelům zaměstnanci SENIORu. Posláním Domova pro seniory je poskytnout důstojný život seniorům, kteří nemohou žít ve své vlastní domácnosti z důvodu postupné ztráty soběstačnosti, případně závažných změn zdravotního stavu. Podpora a pomoc směřuje k udržení, případně rozvoji schopností seniorů a napomáhá při zprostředkování kontaktů s rodinou a okolím. Přijetí uživatele do zařízení se děje na základě podpisu Smlouvy o poskytování sociální služby mezi poskytovatelem (ředitelkou organizace) a uživatelem (příp. opatrovníkem, rodinným příslušníkem na základě plné moci udělené uživatelem, obcí s rozšířenou působností). Článek 1. Ubytování 1. Ubytování se poskytuje uživatelům v obytných jednotkách vybavených nábytkem SENIORu s koupelnou, WC, kuchyňskou linkou a balkonem. 2. Uživatel má možnost si zvolit, zda chce být přihlášen k trvalému pobytu na adresu Domova pro seniory ( K.Čapka 1615) nebo si ponechat původní trvalé bydliště. 3. Vybavení pokoje si může uživatel doplnit vlastními drobnými předměty, jako jsou např. obrazy, květiny, apod., a dovybavit drobným nábytkem (např. křeslo, polička) tak, aby nebylo bráněno v poskytování péče. 4. Uživatelé služby si mohou doplnit vybavení pokoje i vlastními drobnými elektrospotřebiči (rychlovarná konvice, radio-magnetofon, televize, lampa, fén, malá lednice) a užívat je s ohledem na ostatní spolubydlící. Ostatní elektrospotřebiče dovoleny nejsou (např. mikrovlnné trouby, přímotopy, pračky atd.). U všech elektrospotřebičů je nutná pravidelná revize prováděná externí firmou (1x za dva roky) a uživatel si platí revize ze svých prostředků. 5. Telekomunikační poplatky za vlastní TV nebo rádio si hradí uživatelé ze svých prostředků. 6. Oblečení a ostatní prádlo, které si s sebou uživatel přinesl a bude se prát v prádelně organizace, je lepší z provozních důvodů prádelny označit. Způsob označení je s uživatelem předem dojednán. 7. Potraviny, alkohol, jako i jiné věci (prázdné lahve, sklenice, noviny.) lze přechovávat jen pro osobní potřebu v přiměřeném množství. 8. Každá obytná jednotka je uzamykatelná a uživatel služby má od ní vlastní klíč. Rezervní klíč od pokoje uživatele je uložen v pracovně sester a je použit pouze v mimořádných situacích. Z bezpečnostních důvodů není dovolena výměna zámkových vložek za vlastní. Každý uživatel je při přijetí do zařízení seznámen s Pravidly pro nakládání s klíči od obytných prostor uživatelů, které jsou přílohou těchto pravidel. 9. Pro vstup do budovy slouží elektronické čipy, které při nástupu do zařízení obdrží každý uživatel proti podpisu při jeho ztrátě je uživatel povinen zaplatit vzniklou škodu organizaci. 2

3 10. Ve všech vnitřních prostorách SENIORu je zákaz kouření. Kouřit lze jen v prostorách k tomu vymezených vstupy budov. Uživatelům je doporučeno, aby ke kouření využívali své balkony (terasy). 11. Uživatelé jsou v průběhu pobytu seznamováni a informováni o tom, jak postupovat v případě, že nastane nečekaná havarijní nebo nouzová situace. Přílohou těchto pravidel je stručný leták Jak postupovat při haváriích a mimořádných událostech. Článek 2. Odpovědnost za škodu 1. Uživatel služby odpovídá za škodu, kterou úmyslně způsobil(a) na majetku zařízení. V takovém případě je povinen uhradit náklady související s opravou nebo jeho náhradou. 2. Způsobí-li škodu více uživatelů sociální služby, odpovídají za škodu společně a nerozdílně, dle 438 z. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku. 3. Uživatelé služby jsou povinni chránit majetek SENIORu, případně upozornit zaměstnance na škodu, která vznikla nebo která hrozí. Článek 3. Úschova cenných věcí 1. Na žádost uživatele služby může převzít sociální pracovnice do úschovy jeho cennosti, peněžní hotovost, příp. vkladní knížky. 2. O veškerém pohybu na VK, dále o cennostech i hotovosti je sociální pracovnice povinna vést evidenci. 3. Uživateli je zdůrazňován prvořadý zájem zařízení na předcházení případných ztrát či zničení majetkových hodnot, které si ponechá uživatel ve svém pokoji. Uživatel má možnost uzamykat si obytnou jednotku (pokoj). Uživateli je doporučováno chránit svůj majetek, tj. zamykat při odchodu z obytné jednotky (pokoje). 4. Uživatel má právo se rozhodnout, zda si své doklady ponechá u sebe, či si je uloží do úschovy. Pokud se rozhodne pro úschovu, jsou mu doklady na základě jeho písemné žádosti uschovány v pracovně sester a jsou mu k dispozici celodenně a vydány kdykoliv na požádání. Článek 4. Stravování 1. Strava je připravována ve vlastním stravovacím provozu SENIORu C (tř. Spojenců 1840) a na budovu SENIOR B je dovážena. 2. Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku, a to v nasmlouvaném rozsahu - maximálně v rozsahu: tří hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) a jednoho vedlejšího jídla (svačina). 3. V případě potřeby a volby uživatele zajistí domov stravování podle dietního režimu, který doporučí lékař. Pokud dietní režim vyžaduje jídlo navíc, rozšiřuje se rozsah poskytované stravy o přesnídávku a druhou večeři (strava diabetická). Tyto skutečnosti jsou zohledněny i při stanovení úhrady za stravu. 4. Uživatel má právo nedodržovat dietní režim, případně neodebírat dietní stravu. Pokud se tak rozhodne, je poučen a také upozorněn zdravotní sestrou na důsledky, které mu v souvislosti s nedodržováním dietního režimu hrozí. 3

4 5. Strava se vydává uživatelům dle dohody buď v jídelně budovy B, nebo se roznáší přímo do obytných jednotek, případně se uživatelům vydává do jídlonosičů (dle rozhodnutí uživatele) a to v následujícím časovém rozpětí: Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře hod vydávána se snídaní hod hod hod hod 6. Při odůvodněném zdržení (např. lékařské vyšetření) je strava vydána později. 7. Uživatelé služby se mohou vyjadřovat ke kvalitě, složení a podávání jídla prostřednictvím Besed, případně prostřednictvím Stravovací komise (SENIOR C), ve které působí zástupci uživatelů ze všech budov SENIORu. Své připomínky a náměty ke stravování mohou také vyjádřit písemně a vložit je do schránek na stížnosti, náměty a připomínky umístěné v každé budově. 8. Strava je součástí úhrady za pobyt a služby a hradí se vždy 15. dne na celý měsíc. Za neodebranou předem odhlášenou stravu náleží uživateli vratka ve výši hodnoty potravin. 9. Pokud se uživatel rozhodne neodebírat celodenní stravu, neodpovídá zařízení za případné zhoršení zdravotního stavu a veškeré následky způsobené tímto rozhodnutím. Článek 5. Péče o uživatele 1. Zdravotní péče je poskytovaná od 6.00 hod do hod na základě ordinace lékaře, mimo uvedenou dobu je v případě potřeby přivolána RZS. 2. V zařízení je respektováno právo svobodné volby lékaře. Po přijetí do zařízení má uživatel možnost registrace u praktického lékaře, který dochází do zařízení. 3. Zůstane-li uživatel se sníženou soběstačností registrován u svého ošetřujícího lékaře, je mu ze strany zařízení poskytnut podle potřeby doprovod k lékaři. 4. Uživateli SENIORu je doporučeno dodržovat léčebný režim, rady lékařů a zdravotnického personálu a užívat předepsané léky. 5. Praktický lékař dochází do zařízení pravidelně 1x týdně, případně dle potřeb uživatelů. Na odborná vyšetření jsou uživatelé odesíláni k odborným lékařům. V případě nepříznivého zdravotního stavu uživatele lze zajistit přepravu na odborné vyšetření sanitou. 6. Své zdravotní potíže či potřebu lékařského vyšetření nebo ošetření hlásí uživatel službu konajícímu personálu. 7. Ošetřovatelská péče je poskytována nepřetržitě kvalifikovaným personálem. 8. Doplatky za léky a za inkontinentní pomůcky si uživatel hradí se svých prostředků. 9. Dále je prostřednictvím pracovnic sociální služby a sociálních pracovnic zajištěna pomoc při osobní hygieně, případně jsou vytvářeny podmínky pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, je zprostředkován kontakt se společenským okolím a poskytnuta pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů. 10. Obstarávání osobních záležitostí na úřadech a poště, může na základě požadavku uživatele, zabezpečit sociální pracovnice, případně PSS. 11. Nákup věcí denní potřeby, pokud tak neučiní příbuzní, se uskutečňuje v obchodě na budově A, dle požadavků uživatele, 2x týdně úterý, pátek - pracovnicí sociální péče. 4

5 12. Kadeřnické a holičské jsou zajištěny na budově A. Masérské služby jsou prováděny přímo na budově B. Pedikérské služby poskytuje zaměstnanec SENIORu. Informace o termínu a cenách těchto služeb lze najít ve společných prostorách (chodby nástěnky). Uživatelé si tyto služby objednávají prostřednictvím službu konajících zaměstnanců. Jedná se o fakultativní služby, které si hradí uživatel ze svých prostředků. 13. Do zařízení dochází zástupce církve římsko-katolické: 1x měsíčně bohoslužba, dle potřeby návštěvy uživatelů. Článek 6. Doba klidu 1. Doba nočního klidu v SENIORu je stanovena na základě Občanského zákoníku od 22,00 hod. do 6,00 hod. V době nočního klidu nejsou uživatelé služby rušeni, s výjimkou úkonů péče, podávání léků nebo dohodnutých kontrol. Tyto vyjímky vycházejí z jejich přání a potřeb. Článek 7. Odchod ze zařízení 1. Uživatelé mohou volně a bez omezení pobývat mimo areál budovy. V zájmu jejich bezpečnosti je vhodné, aby o svém odchodu informovali službu konající zaměstnance. 2. Zaměstnanci mohou uživateli vycházku nedoporučit, je-li ohroženo jeho zdraví z důvodu nemoci, nepříznivého počasí (náledí), nedostatečného oblečení apod. 3. Omezení vycházek v době epidemie (např. chřipkové) může ředitelka SENIORu doporučit v zájmu zachování zdraví uživatelů, a to na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlín. Článek 8. Pobyt mimo zařízení (hospitalizace, dovolená), odhlášení stravy 1. Uživatel si může stravu odhlásit při svém pobytu v zařízení, případně může přechodně pobývat mimo zařízení (tzv. dovolenka) po dobu kratší než jeden kalendářní den nebo delší než jeden kalendářní den, přičemž za jeden kalendářní den se považuje doba od 0.00 hod do hod. 2. Za pobyt mimo zařízení kratší než 1 kalendářní den náleží uživateli, který odebírá stravu, náhrada, a to buď finanční vratka, nebo potravinový balíček dle rozhodnutí uživatele a to pouze za předpokladu, že byl tento pobyt řádně předem nahlášen službu konajícím zdravotním sestrám sesterna v přízemí SENIORu B, které odhlásí stravu v kuchyni zařízení. 3. Za pobyt mimo zařízení delší než 1 kalendářní den náleží uživateli, který odebírá stravu, finanční náhrada, a to pouze za předpokladu, že byl tento pobyt předem nahlášen službu konajícím zdravotním sestrám sesterna v přízemí SENIORu B, které odhlásí stravu v kuchyni zařízení. 4. Důležité: předem nahlášený pobyt a odhlášená strava je tehdy, odhlásí-li se uživatel z pobytu a stravy jeden den předem do 10,00 hod.. To platí pro odhlášení na úterý, středu, čtvrtek, pátek a sobotu. V pátek do 10,00 hod. je třeba odhlásit na neděli a pondělí. 5

6 5. Pobyt mimo zařízení z důvodu umístění ve zdravotnickém zařízení delší než jeden kalendářní den je vždy předem oznámeným pobytem mimo, a proto za něj náleží finanční náhrada. 6. Při předem nahlášeném pobytu mimo zařízení (dovolence), hospitalizaci a odhlášení stravy náleží uživateli, tzv. vratka - finanční hotovost (pokud se pro ni rozhodl), vyplácená vždy k 15. kalendářnímu dni následujícího měsíce v rozsahu: stravné: za neodebranou stravu vrácena hodnota potravin bez režijních nákladů, ubytování: za tyto platby se vratka neposkytuje, příspěvek na péči: vratka příspěvku na péči se poskytuje, byl-li uživatel na přechodném pobytu u fyzické osoby, která o něj po dobu pobytu pečovala. 7. Před odchodem uživatele mimo zařízení mu budou předány potřebné léky, aby nedošlo k narušení léčebného režimu. Článek 9. Návštěvy 1. Uživatelé služby mohou přijímat návštěvy přes den neomezeně s ohledem na dobu podávání jídla a provádění hygienických úkonů zaměstnanci. 2. Návštěvy jsou doporučeny pouze do začátku doby nočního klidu tj. do hod.. 3. Při mimořádných událostech a opatřeních hygienicko-epidemiologické povahy může ředitelka SENIORu návštěvy nedoporučit v zájmu zachování zdraví uživatelů. 4. Spolupráce s rodinou při poskytování služeb uživateli je přínosná a pozitivní. Vážíme si jí, přesto má v otázce volby konečné slovo vždy uživatel. Respektujeme přání uživatele i v případě, že je v rozporu s přáním jeho rodinných příslušníků. Článek 10. Společenská a zájmová činnost 1. Zařízení poskytuje uživatelům příležitost k volnočasovým aktivitám, ke společenskému a kulturnímu vyžití: - volnočasové aktivity nabídka organizovaných volnočasových aktivit a informace o termínech jejich uskutečnění je možné najít na nástěnkách, - společenský a kulturní život zařízení pro své uživatele připravuje zajímavé společenské a kulturní akce pořádané přímo v zařízení i mimo něj. O všech pořádaných akcích jsou uživatelé informováni prostřednictvím plakátů na nástěnkách i ústním sdělením pracovníky přímo v obytných jednotkách. - pro zvýšení informovanosti všech uživatelů se konají Besedy s uživateli, - součástí zařízení - SENIOR A - je Klub důchodců, - součástí zařízení - SENIOR A a B je knihovna pravidelně dochází 1x měsíčně pracovnice Městské knihovny. Článek 11. Úhrada za pobyt a služby 1. Základní úhrada za pobyt se skládá z těchto položek: ubytování, stravování a poskytovaná péče. 2. V ceně ubytování je zahrnut úklid pokoje a společných prostor v následujícím rozsahu: běžný úklid pokoje dle potřeby vytření či vysátí podlahy, utírání prachu, vynášení odpadků, úklid nočních stolků, úklid sociálního zařízení, péče o květiny. Velký úklid je 6

7 proveden čtvrtletně mytí oken, praní záclon, úklid uvnitř skříní nebo kuchyňské linky, atd. Společné prostory: jídelny, chodby jsou uklízeny a udržovány každodenně. 3. V ceně ubytování je zahrnuto praní a žehlení osobního a ložního prádla v následujícím rozsahu: praní ložního prádla, záclon, potahů, ostatních textilií (nikoliv textilií vyžadujících chemickou očistu), praní osobního prádla uživatelů. 4. V ceně ubytování jsou zahrnuty opravy osobního a ložního prádla v následujícím rozsahu: oprava prasklého švu sešitím, přišívání knoflíků a háčků, oprava trhlin (mimo ponožek), výměna gumy do kalhot, tepláků, ložní prádlo: oprava dle potřeby. 5. V ceně ubytování je zahrnuto užívání společných prostor, veškeré provozní náklady související s ubytováním, tj. topení, spotřeba teplé a studené vody a elektrické energie. 6. Uživatelé mohou službu (ubytování a stravování) platit hotově v pokladně zařízení (vždy k 15-tému dni v měsíci), bezhotovostně přes svůj účet nebo odpočtem z důchodu zaslaného hromadným seznamem na účet zařízení. 7. Úhrada (položka ubytování a stravování) je splatná do 15. kalendářního dne měsíce, za který náleží. 8. Příspěvek na péči je, na základě souhlasu uživatele, zasílán přímo na účet zařízení. Dnem připsání na účet zařízení uhradil uživatel poskytovanou péči. 9. Fakultativní služby jsou hrazeny zpětně v hotovosti v pokladně zařízení k 15. kalendářnímu dni následujícího měsíce. 10. Platby doplatků za léky a za inkontinentní pomůcky za předcházející měsíc jsou rovněž hrazeny zpětně k 15. kalendářnímu dni následujícího měsíce. 11. Cena fakultativních služeb, tj. úkonů nad rámec základních činností, je stanovena v Sazebníku SENIORu. Článek 12. Poštovní zásilky 1. Poštovní zásilky pro uživatele služby SENIORu jsou doručovány každý pracovní den přímo do zařízení. Obyčejné zásilky jsou předávány uživatelům prostřednictvím schránek, které náleží ke každé obytné jednotce. Balíky, doporučené dopisy, důchody, popř. peněžní poukázky se předávají uživatelům osobně přímo v obytné jednotce (pokoji). 2. K odesílání obyčejných poštovních zásilek slouží označená poštovní schránka ve vstupních prostorách budov A a B. 3. Jiné obstarávání osobních záležitostí na poště lze provádět prostřednictvím sociální pracovnice. Článek 13. Porušování Vnitřních pravidel pobytu 1. Uživatelé by neměli úmyslně nebo např. pod vlivem alkoholu, popřípadě jiných látek, narušovat soužití ostatních uživatelů a svým chováním zasahovat do klidného chodu zařízení. 2. Úmyslným narušováním soužití uživatelů a klidného chodu zařízení se rozumí zejména: slovní napadání druhých uživatelů i zaměstnanců, nevybíravé nadávky, neslušné označování uživatelů či zaměstnanců, rušení klidu a pořádku a potřeba péče z důvodu požití alkoholických nápojů apod. 3. V případě opakovaného porušování Vnitřních pravidel pobytu je SENIOR oprávněn smlouvu s uživatelem vypovědět za podmínky předchozího jednání s uživatelem. O 7

8 tomto jednání je učiněn záznam a uživatel je písemně upozorněn na porušování pravidel, včetně uvedení hrozící výpovědi ze smlouvy při dalším porušování Vnitřních pravidel pobytu. 4. Pokud uživatel použije fyzické násilí vůči zaměstnancům či jinému uživateli je v případě nutnosti přivolána Policie ČR. Článek 14. Závěrečná ustanovení 1. Tato Vnitřní pravidla pobytu byla schválena ředitelkou SENIORu Otrokovice, p.o., a nabývají účinnost dnem S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni uživatelé služby a zaměstnanci SENIORu B. 8

9 Příloha č. 1 Pravidla pro podávání a vyřizování stížností Všichni uživatelé služby si mají možnost kdykoliv podat stížnost na kvalitu a způsob poskytování služeb. K podání stížnosti je oprávněn nejen uživatel služby, ale v jeho zájmu i jakýkoliv občan. Stížnost je možno uplatnit následujícími způsoby: písemnou formou - ředitelce organizace, zaměstnanci pověřenému evidencí stížností, popřípadě kterémukoliv službu konajícímu zaměstnanci v přímé obslužné péči, do schránky na stížnosti, která je umístěna ve vstupu do budovy; zde může být podána i anonymní stížnost, ústně v tomto případě zaměstnanec stížnost písemně zaznamená na tiskopis Stížnost uživatele a uživatel potvrdí podpisem věcnou správnost obsahu. Ústně je stížnost možno podat ředitelce organizace, zaměstnanci pověřenému evidencí stížností, popřípadě kterémukoliv službu konajícímu zaměstnanci v přímé obslužné péči, stěžovatel má možnost si svobodně zvolit nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat nebo doprovázet. Může to být osoba fyzická (příbuzný) i právnická osoba (občanská poradna). Evidence a vyřízení stížnosti: Všechny stížnosti jsou evidovány zaměstnancem k tomu pověřeným a postoupeny ředitelce organizace, která zajistí jejich prověření a vyřízení. Zaměstnanec pověřený evidencí stížností je povinen vybírat schránku na stížnosti dvakrát týdně (pondělí, čtvrtek). Stížnost musí být pověřeným zaměstnancem či týmem prošetřena a vyřízena bez zbytečných průtahů, nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne doručení stížnosti, případně přijetí stížnosti. Překročí-li lhůta daný termín, je o důvodech zdržení stěžovatel písemně informován. V zájmu řádného prošetření stížnosti může být vyslechnut stěžovatel, jakož i osoby, proti kterým stížnost směřuje. O jednáních a průběhu prošetřování stížnosti je sepsán zápis. Stěžovatel musí být o výsledku prošetření jeho stížnosti vyrozuměn písemně. U anonymní stížnosti podané do schránky na stížnosti je odpověď vyvěšena na informační tabuli ve vstupu do budovy a s výsledkem řešení anonymní stížnosti jsou uživatelé seznámeni i na společných Besedách. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se má stěžovatel možnost odvolat u nadřízeného nebo nezávislého orgánu s podnětem o prošetření postupu při vyřizování stížnosti: Zřizovatel : Město Otrokovice nám. 3. května Otrokovice Tel : Vedoucí odboru sociálních věcí : Mgr. Květoslava Horáková, tel :

10 Vedoucí oddělení sociálních služeb: Ing. Alena Havlíková, tel : Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, Brno tel.: Český helsinský výbor,ostrovského 253/3, Praha tel: , Senior telefon tel.: bezplatná linka pro seniory, sociální služba pro pomoc v jakékoliv nesnázi fungující 24 hodin denně Stěžovatel má právo na nezávislého tlumočníka (za úhradu): tlumočník ve znakové řeči : Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící Hábova 1571, Praha 5 tel , sms Schválil: Ing. Ivana Vardanová ředitelka SENIORU Otrokovice, p.o. Platnost od: Zaměstnanec pověřený evidencí stížností v zařízení BUDOVA B - Pektorová Marie sociální pracovnice 10

11 Příloha č. 2 Pravidla pro nakládání s klíči (elektronickými čipy) Při nástupu uživatele do zařízení: V den předání obytné jednotky (pokoje), případně v den nástupu uživatele, předá sociální pracovnice uživateli 1 x klíč za účelem možnosti uzamknout si svůj majetek a tím zabránit jeho ztrátě. Taktéž vysvětlí, popř. poradí uživateli, jak klíče používat a seznámí uživatele s těmito pravidly pro nakládání s klíči předá mu pravidla v písemné podobě při nástupu do zařízení. Uživatel a jeho příbuzní jsou důrazně upozorněni na skutečnost, že z bezpečnostních důvodů nelze dále nechávat vyhotovit kopie klíčů. Uživateli je předán klíč od obytné jednotky (pokoje). O předání je pořízen záznam v Zápise o předání obytné jednotky (pokoje), kde uživatel stvrzuje převzetí klíče svým podpisem. Uživateli má možnost užívat i čip od vstupu do budovy. O předání elektronického čipu (1 kus) pro vstup do budovy je sepsáno Potvrzení o převzetí přístupového čipu. Uživateli je předán také 1x klíč od poštovní schránky. Uživatel je při nástupu do zařízení seznámen se skutečností, že v jednom vyhotovení je klíč od jeho obytné jednotky (pokoje) uložen v klíčovém trezoru na služebně zdravotních sester. Jedná se o tzv. náhradní klíč, který je užíván v průběhu jeho pobytu v zařízení pouze v níže uvedených vydefinovaných situacích. V případě hospitalizace uživatele: V případě nutné potřeby, např. při vyzvednutí osobních věcí na požádání uživatele, musí příbuzní použít klíče od obytné jednotky předané uživatelem, které si s sebou vzal do zdravotnického zařízení. Nejedná se o vydefinovanou situaci, při které lze použít náhradní klíč. Toto opatření je učiněno v rámci ochrany soukromého majetku uživatele o němž nemůžeme rozhodnout bez jeho přítomnosti. Na základě rozhodnutí uživatele může být klíč od jeho obytné jednotky (pokoje) ponechán po dobu hospitalizace v klíčovém trezoru na služebně zdravotních sester. V průběhu pobytu uživatele v zařízení: Užití náhradního klíče uloženého v služebně zdravotních sester se děje pouze v následujících situacích: 1. NOČNÍ KONTROLY - pokud si uživatel přeje při nástupu do zařízení na základě Vstupního individuálního plánu, aby byly v rámci jeho bezpečnosti prováděny noční kontroly personálem, je s uživatelem zpracován Individuální plán nočních kontrol, kde jsou zaznamenány přání uživatele ve věci provádění kontrol (časová frekvence ). Individuální plán nočních kontrol je s uživatelem vypracován a aktualizován i v případech rozhodne-li se k nočním kontrolám, případně ke změnám v plánu kontrol důsledkem zhoršení zdravotního stavu v průběhu jeho pobytu v zařízení. 11

12 2. MIMOŘADNÉ A HAVARIJNÍ SITUACE v případě havarijních situací (např. havárie vody či jiná živelná pohroma) a v případech krajní nouze (uživatel neotvírá, neodpovídá na vyzvání telefonické, osobní) lze použít náhradní klíč a vstoupit do obytné jednotky (pokoje) uživatele i v jeho nepřítomnosti, případně bez vyzvání. Pokud je tak učiněno bez vědomí uživatele, případně bez vyzvání, je tato situace mimořádnou a musí být provedena za přítomnosti 2 pracovníků (za účelem svědectví). Dále musí být proveden záznam do formuláře Hlášení o mimořádné události s uvedením postupu řešení této situace a zápis do dokumentace uživatele (Cygnus). Uživatel je po svém návratu o této skutečnosti podrobně informován pověřeným pracovníkem a zápis na formuláři Hlášení o mimořádné události je založen do individuální dokumentace uživatele. Událost je zapsána do knihy Evidence mimořádných událostí. 3. ZTRÁTA KLÍČE (ČIPU) - při ztrátě klíčů si uživatel zajišťuje pořízení nových klíčů na své náklady, při ztrátě klíče (čipu) může uživatel požádat sloužící personál, který použije náhradní klíč k otevření obytné jednotky (pokoje), případně ke zhotovení kopie pro uživatele. Elektronické čipy od vstupu do budovy jsou nepřenositelné, jejich ztrátu je nutno ihned nahlásit sociální pracovnici a při jeho novém vydání je třeba uhradit částku 150,- Kč. Ukončení pobytu uživatele v zařízení, úmrtí uživatele: Odchod uživatele ze zařízení v den odchodu ze zařízení při předání obytné jednotky, případně pokoje, předá uživatel zároveň všechny výše uvedené klíče (příp. elektronický čip) sociální pracovnici. O tomto předání jsou pořízeny písemné záznamy - Zápis o předání obytné jednotky (pokoje), Potvrzení o vrácení přístupového čipu. Úmrtí uživatele - rodina zemřelého uživatele je povinna vyklidit obytnou jednotku (viz.metodický pokyn Úmrtí uživatele) a v den předání obytné jednotky předá zároveň všechny výše uvedené klíče (příp. elektronický čip) sociální pracovnici. O tomto předání jsou pořízeny písemné záznamy - Zápis o předání obytné jednotky (pokoje), Potvrzení o vrácení přístupového čipu. 12

13 Příloha č. 3 Jak postupovat při haváriích a mimořádných událostech: Napadení - slovní nebo fyzické - pokud Vám někdo sprostě nadává, křičí na Vás, je hrubý a zlý, ihned požádejte o pomoc někoho, kdo je na blízku - snažte se co nejdříve přivolat jakéhokoliv zaměstnance - použijte signalizační zařízení nebo hlasitě volejte (křičte o pomoc) - poté, co Vám zaměstnanec poskytne pomoc, mu podrobně popište, jak k napadení došlo - je povinností zaměstnanců snažit se situaci zvládnou tak, aby Vám nebylo ublíženo na zdraví nebo nebyl zničen či poškozen majetek - cítíte-li se ohrožen, máte právo podat si stížnost na člověka, který Vás napadl, případně o toto požádat někoho ze zaměstnanců - každé slovní i fyzické napadení, prokázané jako úmyslné, je bráno jako rušení klidného soužití uživatelů a pokud se vědomě opakuje, hrozí za něj ze strany domova až ukončení pobytu (výpověď) - každé takové opakované chování se snaží zaměstnanci nejprve vyřešit pro obě strany přijatelným způsobem - pokud Vám vznikne škoda na majetku, musí Vám ji ničitel zaplatit Zranění - pokud se zraníte, snažte se co nejdříve přivolat pomoc - použijte signalizační zařízení, požádejte spolubydlícího, případně hlasitě volejte, křičte, bouchejte předměty o zem nebo nábytek - pokud se jedná o drobné zranění, je provedeno ihned základní ošetření zdravotní sestrou, případně sloužící PSS - pokud se jedná o závažnější zranění, zdravotní sestra (případně sloužící PSS) je povinna poskytnout první pomoc, případně po zhodnocení situace přivolat lékaře Pád - po pádu se snažte co nejdříve přivolat pomoc - použijte signalizační zařízení, požádejte spolubydlícího, případně hlasitě volejte, křičte, bouchejte předměty o zem, na radiátor nebo do nábytku - přivolaná zdravotní sestra (případně sloužící PSS) zjistí, zda nemáte viditelná zranění, poskytne Vám první pomoc, případně přivolá rychlou lékařskou pomoc Ztráta nebo krádež Vašeho majetku - pokud zjistíte, že se Vám ztratily peníze nebo nějaký majetek: přivolejte co nejdříve zaměstnance (pečovatelku, příp. zdravotní sestru), kterému tuto událost nahlásíte. - zaměstnanci s Vámi následně projednají podrobnosti ztráty (krádeže) a poskytnou Vám další pomoc: s Vaším souhlasem pak prohlédnou všechny věci a místa, kde jste se pohybovali, a snaží se ztracený majetek najít podle naléhavosti situace pak nahlásí ztrátu ředitelce organizace 13

14 na Vaše přání může být přivolána i Policie ČR, veškeré případné výdaje si hradíte sami. Dále se v tomto případě postupuje dle pokynů Policie ČR (např. ničeho se nedotýkat, nic neuklízet, až po sejmutí otisků prstů) pokud si to přejete, zavolají se také Vaši rodinní příslušníci DOPORUČUJEME Vám chránit svůj majetek zamykat při odchodu obytnou jednotku (pokoj), tímto odpovědným chováním předejte případné ztrátě majetku Poškození nebo zcizení majetku SENIORu - pokud jste svědky toho, že někdo poškozuje nebo krade majetek SENIORu: - zavolejte co nejdříve jakéhokoliv zaměstnance - přivolaná pečovatelka nebo zdravotní sestra provede šetření celé události - pokud je zjištěno, že škoda byla způsobena úmyslně, je ten kdo ji způsobil povinen ji v plné výši uhradit - tato ztráta nebo poškození majetku je následně nahlášena prostřednictvím zaměstnanců ředitelce organizace - celá škoda je pak vyčíslena ředitelkou organizace, která písemně nařídí její úhradu Havárie vody v koupelně na pokoji - pokud zjistíte, že došlo k havárii vody máte v koupelně na zemi vodu (přetéká z umyvadla), rychle se snažte přivolat nejbližšího službu konajícího zaměstnance - pokud možno se zdržuje co nejdále od místa havárie, abyste se vyvarovali případnému úrazu - pádu Uvíznutí ve výtahu - pokud uvíznete, ve výtahu zmáčkněte žluté tlačítko se symbolem zvonku a přidržte jej asi 5-10 sekund - tímto přivoláte pomoc sloužícího personálu, který zajistí Vaše vyproštění a bude Vás podrobně informovat o postupu vyproštění, dále bude s Vámi po celou dobu do vyproštění v kontaktu Požár - jestliže zpozorujete požár, přivolejte co nejrychleji jakéhokoliv sloužícího zaměstnance, ten je povinen udělat vše, aby požár uhasil - když není v silách zaměstnance požár uhasit, přivolá hasiče, do jejich příjezdu dělá vše proto, aby se požár nešířil - dále zaměstnanec vyhlásí POŽÁR, tak aby to všichni slyšeli (voláním HOŘÍ) a zahájí EVAKUACI osob - po vyhlášení je sloužící personál povinen pomoci všem uživatelům opustit únikovými cestami budovu (označené schodiště, výtahy) - po celou dobu dbejte pokynů zaměstnanců - případnou první pomoc Vám poskytne sloužící zdravotní personál nebo přivolaná Zdravotní záchranná služba - podrobný popis jak se zachovat při vypuknutí požáru je zveřejněn na každém podlaží u výtahu Požární poplachová směrnice a Evakuační plán Postup platný od Schválil : Ing. Ivana Vardanová 14

Domov pro seniory SENIOR B K. Čapka 1615, Otrokovice

Domov pro seniory SENIOR B K. Čapka 1615, Otrokovice SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory SENIOR B K. Čapka 1615, Otrokovice Přílohy Příloha -

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Odlehčovací služba SENIOR B (K. Čapka 1615, Otrokovice)

Více

Domov pro seniory budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice

Domov pro seniory budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice Přílohy Příloha

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Odlehčovací služba SENIOR C tř. Spojenců 1840, Otrokovice

Více

Domov se zvláštním režimem budova C

Domov se zvláštním režimem budova C SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov se zvláštním režimem budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice Přílohy

Více

Domov se zvláštním režimem SENIOR C

Domov se zvláštním režimem SENIOR C SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov se zvláštním režimem SENIOR C tř. Spojenců 1840, Otrokovice Přílohy

Více

POSTUP PŘI NOUZOVÝCH, HAVARIJNÍCH A MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH

POSTUP PŘI NOUZOVÝCH, HAVARIJNÍCH A MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH Příloha č. 4: Řádu č. 04/16/SEN Život v domově, vnitřní pravidla Domova pro seniory, účinného od 1. 5. 2016 POSTUP PŘI NOUZOVÝCH, HAVARIJNÍCH A MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH JAK SI MŮŽETE PŘIVOLAT POMOC V NOUZI:

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla

Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese: S.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Chráněné bydlení Přílohy Příloha č.

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

popis realizace poskytování sociálních služeb.

popis realizace poskytování sociálních služeb. popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služba je poskytována formou komplexní v Sociální služby jsou poskytovány formou (dále jen DD PS): zájemcem o službu nebo s jeho zákonným zástupcem.

Více

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování Domácí řád Tento domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života v našem Domově. Je závazný pro všechny uživatele i zaměstnance Domova. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 70 a 71 citovaného zákona

Více

ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ

ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD Tento Domácí řád je zkrácenou verzí, obsahující vypsané nejdůležitější body a slouží pro snadnou a rychlou orientaci. K této verzi je vždy předána i úplná verze. ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE Eimova 1020, 572 01 Polička, tel.: 461 722 700, 732 340 882, e-mail: ddpolicka@tiscali.cz, IČO: 7506 1457 Domácí řád Domov důchodců v Poličce Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 1 SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace ul. K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Odlehčovací služba

Více

Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory

Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory Domov Příbor, p. o. telefon: 556 720 043 mobil: 604 236 518 socialni@domovpribor.cz www.domovpribor.cz 1 Vážený uživateli, vítáme Vás v Domově

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Popis realizace služby

Popis realizace služby Dům klidného stáří Pravětín /domov pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách/ Popis realizace služby Posláním Domu klidného stáří Pravětín je poskytovat ubytování a sociální služby

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

Seniorcentrum POHODA Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Ruská 292/2A, Dubí 3 - Pozorka DOMÁCÍ ŘÁD OBSAH

Seniorcentrum POHODA Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Ruská 292/2A, Dubí 3 - Pozorka DOMÁCÍ ŘÁD OBSAH Seniorcentrum POHODA Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Ruská 292/2A, 417 03 Dubí 3 - Pozorka Tel.: +420 471 212 009, +420 777 66 55 59 E-mail: info@seniorcentrum-pohoda.cz WWW: www.seniorcentrum-pohoda.cz

Více

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Pracoviště: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chářovská 785/85, Krnov PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov )

Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov ) 3s Směrnice Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov ) I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č.

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

Domácí řád Domov se zvláštním režimem

Domácí řád Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou příspěvková organizace Liberecký kraj U Sila 321, 463 11 Liberec 30 Domácí řád Domov se zvláštním režimem Posláním zařízení je poskytovat sociální a ošetřovatelskou

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

S m l o u v a o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

S m l o u v a o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Sociální služby města Žďár nad Sázavou příspěvková organizace, IČO 43379168 Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou telefon: 566621533, www.socsluzbyzdar.cz VZOR S m l o u v a o poskytování služby sociální

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Ubytování... 3 3. Stravování... 3 4. Sociální a zdravotní

Více

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB

Více

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY.

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY. DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY Obsah Článek 1 Základní ustanovení 2 Článek 2 Ubytování 2 Článek 3 Doba

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově. Musí ho dodržovat všichni uživatelé

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel Smlouva o poskytnutí sociální služby 1) pan/paní: nar.: rodné číslo: bytem: zastoupena: sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i a 2) Domov se zvláštním režimem se sídlem: Čelakovského

Více

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S.K.Neumanna 842/2 43191 Vejprty Služba je poskytována na adrese. Chráněné bydlení Vejprty Vysoká 936/11 Vejprty

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM Dům pokojného stáří sv. Ludmily V Aleji 434 403 17 Chabařovice tel. + 420-475225185 IČ: 44225512 člověk nám není lhostejný Člověk nám není lhostejný DOMÁCÍ ŘÁD Dům pokojného

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby NÁVRH SMLOUVY DZR - používaný od 1. 1. 2014 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/ %JMENO %PRIJMENI, nar., bydliště.., zastoupený(á)

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace poskytuje sociální službu domov pro seniory a domov se zvláštním režimem na adrese,. Sociální služby jsou poskytované

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V souladu s ust. 91 zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) uzavírají následující smluvní strany: 1. Domov důchodců Dobrá Voda, se sídlem Pod Lesem

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO - V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/paní... nar.. trvale bytem... v textu této smlouvy dále jen Uživatel a

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Domácí řád Domov pro seniory

Domácí řád Domov pro seniory Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou příspěvková organizace Liberecký kraj U Sila 321, 463 11 Liberec 30 Domácí řád Domov pro seniory Posláním zařízení je poskytovat pobytovou službu seniorům, jejichž

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 48 a 91 citovaného zákona

Více

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Místo realizace: Domov Bílá Opava Závaznost pro: Domov se zvláštním režimem Platnost od: 01. 06. 2014 Nespokojený

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb

Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb Příloha č. 1 Domácí průvodce odlehčovací služby Domácí průvodce vychází ze zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a ze zřizovací listiny a organizačního řádu Domova Kytín schváleného

Více

Směrnice upravující poskytování finančních náhrad uživatelům služby

Směrnice upravující poskytování finančních náhrad uživatelům služby Druhové označení vnitřního předpisu: Číslo vnitřního předpisu: Směrnice S-01-14 Směrnice upravující poskytování finančních náhrad uživatelům služby Obsah 1. Předmět úpravy směrnice... 2 2. Základní pravidla...

Více

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. Vymezení pojmů Stížností je vyjádřena nespokojenost stěžovatelů s poskytovanými službami. Stížnost není pracovníky pojímána jako

Více

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Obsah: I. Úvod II. Ubytování III. Odpovědnost za škodu IV.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 44 a 91 citovaného zákona

Více

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Dům Žofie, Bezručova 1006, 544 01 Dvůr Králové nad Labem VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

S M L O U V A o poskytování sociálních služeb

S M L O U V A o poskytování sociálních služeb S M L O U V A o poskytování sociálních služeb v Soukromém senior centrum Nechanice s.r.o. (v textu této smlouvy dále jen smlouva ) mezi 1. Soukromé senior centrum Nechanice s.r.o., IČ: 28857089, DIČ: CZ28857089,

Více

Domácí řád oddělení sociálních lůžek. I. Poskytování služeb

Domácí řád oddělení sociálních lůžek. I. Poskytování služeb Domácí řád oddělení sociálních lůžek I. Poskytování služeb Sociální lůžka poskytují pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení dle 52 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a 18 vyhlášky

Více

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 13/2012 Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb - 1 - Každá stížnost je motivem

Více

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku Smolkov IČO 71196978, Tel/fax 553 773 233, E-mail : ddsmolkov@hajveslezsku.cz S M Ě R N I C E Věc: CENÍK SLUŽEB Registrační

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 7 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1. Poslání Posláním Denního centra služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením (dále jen Denní centrum nebo poskytovatel ) je nabídnout

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 13.1.2017 6. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2017 31.1.2020 Počet stran dokumentu

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec. Metodika č.

DOMÁCÍ ŘÁD. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec. Metodika č. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec DOMÁCÍ ŘÁD Metodika č. 7 ÚVOD Zvláštní ambulantní péče v Žatci svými službami poskytuje péči a

Více