Domov pro seniory SENIOR B

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory SENIOR B"

Transkript

1 SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory SENIOR B Přílohy Příloha č. 1 - Pravidla pro podávání a vyřizování stížností Příloha č. 2 - Pravidly pro nakládání s klíči Příloha č. 3 - leták Jak postupovat při haváriích a mimořádných událostech Schválil: Ing. Ivana Vardanová Platnost od: Tímto se ruší pravidla ze dne

2 SENIOR Otrokovice je příspěvková organizace poskytující sociální služby. Zřizovatelem příspěvkové organizace je město Otrokovice. Vnitřní pravidla pobytové sociální služby Domov pro seniory příspěvkové organizace SENIOR Otrokovice SENIOR B (dále jen SENIOR ) upravují : základní podmínky soužití uživatelů služby SENIORu, práva a povinnosti uživatelů služby, rozsah podpory a péče, poskytované uživatelům zaměstnanci SENIORu. Posláním Domova pro seniory je poskytnout důstojný život seniorům, kteří nemohou žít ve své vlastní domácnosti z důvodu postupné ztráty soběstačnosti, případně závažných změn zdravotního stavu. Podpora a pomoc směřuje k udržení, případně rozvoji schopností seniorů a napomáhá při zprostředkování kontaktů s rodinou a okolím. Přijetí uživatele do zařízení se děje na základě podpisu Smlouvy o poskytování sociální služby mezi poskytovatelem (ředitelkou organizace) a uživatelem (příp. opatrovníkem, rodinným příslušníkem na základě plné moci udělené uživatelem, obcí s rozšířenou působností). Článek 1. Ubytování 1. Ubytování se poskytuje uživatelům v obytných jednotkách vybavených nábytkem SENIORu s koupelnou, WC, kuchyňskou linkou a balkonem. 2. Uživatel má možnost si zvolit, zda chce být přihlášen k trvalému pobytu na adresu Domova pro seniory ( K.Čapka 1615) nebo si ponechat původní trvalé bydliště. 3. Vybavení pokoje si může uživatel doplnit vlastními drobnými předměty, jako jsou např. obrazy, květiny, apod., a dovybavit drobným nábytkem (např. křeslo, polička) tak, aby nebylo bráněno v poskytování péče. 4. Uživatelé služby si mohou doplnit vybavení pokoje i vlastními drobnými elektrospotřebiči (rychlovarná konvice, radio-magnetofon, televize, lampa, fén, malá lednice) a užívat je s ohledem na ostatní spolubydlící. Ostatní elektrospotřebiče dovoleny nejsou (např. mikrovlnné trouby, přímotopy, pračky atd.). U všech elektrospotřebičů je nutná pravidelná revize prováděná externí firmou (1x za dva roky) a uživatel si platí revize ze svých prostředků. 5. Telekomunikační poplatky za vlastní TV nebo rádio si hradí uživatelé ze svých prostředků. 6. Oblečení a ostatní prádlo, které si s sebou uživatel přinesl a bude se prát v prádelně organizace, je lepší z provozních důvodů prádelny označit. Způsob označení je s uživatelem předem dojednán. 7. Potraviny, alkohol, jako i jiné věci (prázdné lahve, sklenice, noviny.) lze přechovávat jen pro osobní potřebu v přiměřeném množství. 8. Každá obytná jednotka je uzamykatelná a uživatel služby má od ní vlastní klíč. Rezervní klíč od pokoje uživatele je uložen v pracovně sester a je použit pouze v mimořádných situacích. Z bezpečnostních důvodů není dovolena výměna zámkových vložek za vlastní. Každý uživatel je při přijetí do zařízení seznámen s Pravidly pro nakládání s klíči od obytných prostor uživatelů, které jsou přílohou těchto pravidel. 9. Pro vstup do budovy slouží elektronické čipy, které při nástupu do zařízení obdrží každý uživatel proti podpisu při jeho ztrátě je uživatel povinen zaplatit vzniklou škodu organizaci. 2

3 10. Ve všech vnitřních prostorách SENIORu je zákaz kouření. Kouřit lze jen v prostorách k tomu vymezených vstupy budov. Uživatelům je doporučeno, aby ke kouření využívali své balkony (terasy). 11. Uživatelé jsou v průběhu pobytu seznamováni a informováni o tom, jak postupovat v případě, že nastane nečekaná havarijní nebo nouzová situace. Přílohou těchto pravidel je stručný leták Jak postupovat při haváriích a mimořádných událostech. Článek 2. Odpovědnost za škodu 1. Uživatel služby odpovídá za škodu, kterou úmyslně způsobil(a) na majetku zařízení. V takovém případě je povinen uhradit náklady související s opravou nebo jeho náhradou. 2. Způsobí-li škodu více uživatelů sociální služby, odpovídají za škodu společně a nerozdílně, dle 438 z. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku. 3. Uživatelé služby jsou povinni chránit majetek SENIORu, případně upozornit zaměstnance na škodu, která vznikla nebo která hrozí. Článek 3. Úschova cenných věcí 1. Na žádost uživatele služby může převzít sociální pracovnice do úschovy jeho cennosti, peněžní hotovost, příp. vkladní knížky. 2. O veškerém pohybu na VK, dále o cennostech i hotovosti je sociální pracovnice povinna vést evidenci. 3. Uživateli je zdůrazňován prvořadý zájem zařízení na předcházení případných ztrát či zničení majetkových hodnot, které si ponechá uživatel ve svém pokoji. Uživatel má možnost uzamykat si obytnou jednotku (pokoj). Uživateli je doporučováno chránit svůj majetek, tj. zamykat při odchodu z obytné jednotky (pokoje). 4. Uživatel má právo se rozhodnout, zda si své doklady ponechá u sebe, či si je uloží do úschovy. Pokud se rozhodne pro úschovu, jsou mu doklady na základě jeho písemné žádosti uschovány v pracovně sester a jsou mu k dispozici celodenně a vydány kdykoliv na požádání. Článek 4. Stravování 1. Strava je připravována ve vlastním stravovacím provozu SENIORu C (tř. Spojenců 1840) a na budovu SENIOR B je dovážena. 2. Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku, a to v nasmlouvaném rozsahu - maximálně v rozsahu: tří hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) a jednoho vedlejšího jídla (svačina). 3. V případě potřeby a volby uživatele zajistí domov stravování podle dietního režimu, který doporučí lékař. Pokud dietní režim vyžaduje jídlo navíc, rozšiřuje se rozsah poskytované stravy o přesnídávku a druhou večeři (strava diabetická). Tyto skutečnosti jsou zohledněny i při stanovení úhrady za stravu. 4. Uživatel má právo nedodržovat dietní režim, případně neodebírat dietní stravu. Pokud se tak rozhodne, je poučen a také upozorněn zdravotní sestrou na důsledky, které mu v souvislosti s nedodržováním dietního režimu hrozí. 3

4 5. Strava se vydává uživatelům dle dohody buď v jídelně budovy B, nebo se roznáší přímo do obytných jednotek, případně se uživatelům vydává do jídlonosičů (dle rozhodnutí uživatele) a to v následujícím časovém rozpětí: Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře hod vydávána se snídaní hod hod hod hod 6. Při odůvodněném zdržení (např. lékařské vyšetření) je strava vydána později. 7. Uživatelé služby se mohou vyjadřovat ke kvalitě, složení a podávání jídla prostřednictvím Besed, případně prostřednictvím Stravovací komise (SENIOR C), ve které působí zástupci uživatelů ze všech budov SENIORu. Své připomínky a náměty ke stravování mohou také vyjádřit písemně a vložit je do schránek na stížnosti, náměty a připomínky umístěné v každé budově. 8. Strava je součástí úhrady za pobyt a služby a hradí se vždy 15. dne na celý měsíc. Za neodebranou předem odhlášenou stravu náleží uživateli vratka ve výši hodnoty potravin. 9. Pokud se uživatel rozhodne neodebírat celodenní stravu, neodpovídá zařízení za případné zhoršení zdravotního stavu a veškeré následky způsobené tímto rozhodnutím. Článek 5. Péče o uživatele 1. Zdravotní péče je poskytovaná od 6.00 hod do hod na základě ordinace lékaře, mimo uvedenou dobu je v případě potřeby přivolána RZS. 2. V zařízení je respektováno právo svobodné volby lékaře. Po přijetí do zařízení má uživatel možnost registrace u praktického lékaře, který dochází do zařízení. 3. Zůstane-li uživatel se sníženou soběstačností registrován u svého ošetřujícího lékaře, je mu ze strany zařízení poskytnut podle potřeby doprovod k lékaři. 4. Uživateli SENIORu je doporučeno dodržovat léčebný režim, rady lékařů a zdravotnického personálu a užívat předepsané léky. 5. Praktický lékař dochází do zařízení pravidelně 1x týdně, případně dle potřeb uživatelů. Na odborná vyšetření jsou uživatelé odesíláni k odborným lékařům. V případě nepříznivého zdravotního stavu uživatele lze zajistit přepravu na odborné vyšetření sanitou. 6. Své zdravotní potíže či potřebu lékařského vyšetření nebo ošetření hlásí uživatel službu konajícímu personálu. 7. Ošetřovatelská péče je poskytována nepřetržitě kvalifikovaným personálem. 8. Doplatky za léky a za inkontinentní pomůcky si uživatel hradí se svých prostředků. 9. Dále je prostřednictvím pracovnic sociální služby a sociálních pracovnic zajištěna pomoc při osobní hygieně, případně jsou vytvářeny podmínky pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, je zprostředkován kontakt se společenským okolím a poskytnuta pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů. 10. Obstarávání osobních záležitostí na úřadech a poště, může na základě požadavku uživatele, zabezpečit sociální pracovnice, případně PSS. 11. Nákup věcí denní potřeby, pokud tak neučiní příbuzní, se uskutečňuje v obchodě na budově A, dle požadavků uživatele, 2x týdně úterý, pátek - pracovnicí sociální péče. 4

5 12. Kadeřnické a holičské jsou zajištěny na budově A. Masérské služby jsou prováděny přímo na budově B. Pedikérské služby poskytuje zaměstnanec SENIORu. Informace o termínu a cenách těchto služeb lze najít ve společných prostorách (chodby nástěnky). Uživatelé si tyto služby objednávají prostřednictvím službu konajících zaměstnanců. Jedná se o fakultativní služby, které si hradí uživatel ze svých prostředků. 13. Do zařízení dochází zástupce církve římsko-katolické: 1x měsíčně bohoslužba, dle potřeby návštěvy uživatelů. Článek 6. Doba klidu 1. Doba nočního klidu v SENIORu je stanovena na základě Občanského zákoníku od 22,00 hod. do 6,00 hod. V době nočního klidu nejsou uživatelé služby rušeni, s výjimkou úkonů péče, podávání léků nebo dohodnutých kontrol. Tyto vyjímky vycházejí z jejich přání a potřeb. Článek 7. Odchod ze zařízení 1. Uživatelé mohou volně a bez omezení pobývat mimo areál budovy. V zájmu jejich bezpečnosti je vhodné, aby o svém odchodu informovali službu konající zaměstnance. 2. Zaměstnanci mohou uživateli vycházku nedoporučit, je-li ohroženo jeho zdraví z důvodu nemoci, nepříznivého počasí (náledí), nedostatečného oblečení apod. 3. Omezení vycházek v době epidemie (např. chřipkové) může ředitelka SENIORu doporučit v zájmu zachování zdraví uživatelů, a to na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlín. Článek 8. Pobyt mimo zařízení (hospitalizace, dovolená), odhlášení stravy 1. Uživatel si může stravu odhlásit při svém pobytu v zařízení, případně může přechodně pobývat mimo zařízení (tzv. dovolenka) po dobu kratší než jeden kalendářní den nebo delší než jeden kalendářní den, přičemž za jeden kalendářní den se považuje doba od 0.00 hod do hod. 2. Za pobyt mimo zařízení kratší než 1 kalendářní den náleží uživateli, který odebírá stravu, náhrada, a to buď finanční vratka, nebo potravinový balíček dle rozhodnutí uživatele a to pouze za předpokladu, že byl tento pobyt řádně předem nahlášen službu konajícím zdravotním sestrám sesterna v přízemí SENIORu B, které odhlásí stravu v kuchyni zařízení. 3. Za pobyt mimo zařízení delší než 1 kalendářní den náleží uživateli, který odebírá stravu, finanční náhrada, a to pouze za předpokladu, že byl tento pobyt předem nahlášen službu konajícím zdravotním sestrám sesterna v přízemí SENIORu B, které odhlásí stravu v kuchyni zařízení. 4. Důležité: předem nahlášený pobyt a odhlášená strava je tehdy, odhlásí-li se uživatel z pobytu a stravy jeden den předem do 10,00 hod.. To platí pro odhlášení na úterý, středu, čtvrtek, pátek a sobotu. V pátek do 10,00 hod. je třeba odhlásit na neděli a pondělí. 5

6 5. Pobyt mimo zařízení z důvodu umístění ve zdravotnickém zařízení delší než jeden kalendářní den je vždy předem oznámeným pobytem mimo, a proto za něj náleží finanční náhrada. 6. Při předem nahlášeném pobytu mimo zařízení (dovolence), hospitalizaci a odhlášení stravy náleží uživateli, tzv. vratka - finanční hotovost (pokud se pro ni rozhodl), vyplácená vždy k 15. kalendářnímu dni následujícího měsíce v rozsahu: stravné: za neodebranou stravu vrácena hodnota potravin bez režijních nákladů, ubytování: za tyto platby se vratka neposkytuje, příspěvek na péči: vratka příspěvku na péči se poskytuje, byl-li uživatel na přechodném pobytu u fyzické osoby, která o něj po dobu pobytu pečovala. 7. Před odchodem uživatele mimo zařízení mu budou předány potřebné léky, aby nedošlo k narušení léčebného režimu. Článek 9. Návštěvy 1. Uživatelé služby mohou přijímat návštěvy přes den neomezeně s ohledem na dobu podávání jídla a provádění hygienických úkonů zaměstnanci. 2. Návštěvy jsou doporučeny pouze do začátku doby nočního klidu tj. do hod.. 3. Při mimořádných událostech a opatřeních hygienicko-epidemiologické povahy může ředitelka SENIORu návštěvy nedoporučit v zájmu zachování zdraví uživatelů. 4. Spolupráce s rodinou při poskytování služeb uživateli je přínosná a pozitivní. Vážíme si jí, přesto má v otázce volby konečné slovo vždy uživatel. Respektujeme přání uživatele i v případě, že je v rozporu s přáním jeho rodinných příslušníků. Článek 10. Společenská a zájmová činnost 1. Zařízení poskytuje uživatelům příležitost k volnočasovým aktivitám, ke společenskému a kulturnímu vyžití: - volnočasové aktivity nabídka organizovaných volnočasových aktivit a informace o termínech jejich uskutečnění je možné najít na nástěnkách, - společenský a kulturní život zařízení pro své uživatele připravuje zajímavé společenské a kulturní akce pořádané přímo v zařízení i mimo něj. O všech pořádaných akcích jsou uživatelé informováni prostřednictvím plakátů na nástěnkách i ústním sdělením pracovníky přímo v obytných jednotkách. - pro zvýšení informovanosti všech uživatelů se konají Besedy s uživateli, - součástí zařízení - SENIOR A - je Klub důchodců, - součástí zařízení - SENIOR A a B je knihovna pravidelně dochází 1x měsíčně pracovnice Městské knihovny. Článek 11. Úhrada za pobyt a služby 1. Základní úhrada za pobyt se skládá z těchto položek: ubytování, stravování a poskytovaná péče. 2. V ceně ubytování je zahrnut úklid pokoje a společných prostor v následujícím rozsahu: běžný úklid pokoje dle potřeby vytření či vysátí podlahy, utírání prachu, vynášení odpadků, úklid nočních stolků, úklid sociálního zařízení, péče o květiny. Velký úklid je 6

7 proveden čtvrtletně mytí oken, praní záclon, úklid uvnitř skříní nebo kuchyňské linky, atd. Společné prostory: jídelny, chodby jsou uklízeny a udržovány každodenně. 3. V ceně ubytování je zahrnuto praní a žehlení osobního a ložního prádla v následujícím rozsahu: praní ložního prádla, záclon, potahů, ostatních textilií (nikoliv textilií vyžadujících chemickou očistu), praní osobního prádla uživatelů. 4. V ceně ubytování jsou zahrnuty opravy osobního a ložního prádla v následujícím rozsahu: oprava prasklého švu sešitím, přišívání knoflíků a háčků, oprava trhlin (mimo ponožek), výměna gumy do kalhot, tepláků, ložní prádlo: oprava dle potřeby. 5. V ceně ubytování je zahrnuto užívání společných prostor, veškeré provozní náklady související s ubytováním, tj. topení, spotřeba teplé a studené vody a elektrické energie. 6. Uživatelé mohou službu (ubytování a stravování) platit hotově v pokladně zařízení (vždy k 15-tému dni v měsíci), bezhotovostně přes svůj účet nebo odpočtem z důchodu zaslaného hromadným seznamem na účet zařízení. 7. Úhrada (položka ubytování a stravování) je splatná do 15. kalendářního dne měsíce, za který náleží. 8. Příspěvek na péči je, na základě souhlasu uživatele, zasílán přímo na účet zařízení. Dnem připsání na účet zařízení uhradil uživatel poskytovanou péči. 9. Fakultativní služby jsou hrazeny zpětně v hotovosti v pokladně zařízení k 15. kalendářnímu dni následujícího měsíce. 10. Platby doplatků za léky a za inkontinentní pomůcky za předcházející měsíc jsou rovněž hrazeny zpětně k 15. kalendářnímu dni následujícího měsíce. 11. Cena fakultativních služeb, tj. úkonů nad rámec základních činností, je stanovena v Sazebníku SENIORu. Článek 12. Poštovní zásilky 1. Poštovní zásilky pro uživatele služby SENIORu jsou doručovány každý pracovní den přímo do zařízení. Obyčejné zásilky jsou předávány uživatelům prostřednictvím schránek, které náleží ke každé obytné jednotce. Balíky, doporučené dopisy, důchody, popř. peněžní poukázky se předávají uživatelům osobně přímo v obytné jednotce (pokoji). 2. K odesílání obyčejných poštovních zásilek slouží označená poštovní schránka ve vstupních prostorách budov A a B. 3. Jiné obstarávání osobních záležitostí na poště lze provádět prostřednictvím sociální pracovnice. Článek 13. Porušování Vnitřních pravidel pobytu 1. Uživatelé by neměli úmyslně nebo např. pod vlivem alkoholu, popřípadě jiných látek, narušovat soužití ostatních uživatelů a svým chováním zasahovat do klidného chodu zařízení. 2. Úmyslným narušováním soužití uživatelů a klidného chodu zařízení se rozumí zejména: slovní napadání druhých uživatelů i zaměstnanců, nevybíravé nadávky, neslušné označování uživatelů či zaměstnanců, rušení klidu a pořádku a potřeba péče z důvodu požití alkoholických nápojů apod. 3. V případě opakovaného porušování Vnitřních pravidel pobytu je SENIOR oprávněn smlouvu s uživatelem vypovědět za podmínky předchozího jednání s uživatelem. O 7

8 tomto jednání je učiněn záznam a uživatel je písemně upozorněn na porušování pravidel, včetně uvedení hrozící výpovědi ze smlouvy při dalším porušování Vnitřních pravidel pobytu. 4. Pokud uživatel použije fyzické násilí vůči zaměstnancům či jinému uživateli je v případě nutnosti přivolána Policie ČR. Článek 14. Závěrečná ustanovení 1. Tato Vnitřní pravidla pobytu byla schválena ředitelkou SENIORu Otrokovice, p.o., a nabývají účinnost dnem S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni uživatelé služby a zaměstnanci SENIORu B. 8

9 Příloha č. 1 Pravidla pro podávání a vyřizování stížností Všichni uživatelé služby si mají možnost kdykoliv podat stížnost na kvalitu a způsob poskytování služeb. K podání stížnosti je oprávněn nejen uživatel služby, ale v jeho zájmu i jakýkoliv občan. Stížnost je možno uplatnit následujícími způsoby: písemnou formou - ředitelce organizace, zaměstnanci pověřenému evidencí stížností, popřípadě kterémukoliv službu konajícímu zaměstnanci v přímé obslužné péči, do schránky na stížnosti, která je umístěna ve vstupu do budovy; zde může být podána i anonymní stížnost, ústně v tomto případě zaměstnanec stížnost písemně zaznamená na tiskopis Stížnost uživatele a uživatel potvrdí podpisem věcnou správnost obsahu. Ústně je stížnost možno podat ředitelce organizace, zaměstnanci pověřenému evidencí stížností, popřípadě kterémukoliv službu konajícímu zaměstnanci v přímé obslužné péči, stěžovatel má možnost si svobodně zvolit nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat nebo doprovázet. Může to být osoba fyzická (příbuzný) i právnická osoba (občanská poradna). Evidence a vyřízení stížnosti: Všechny stížnosti jsou evidovány zaměstnancem k tomu pověřeným a postoupeny ředitelce organizace, která zajistí jejich prověření a vyřízení. Zaměstnanec pověřený evidencí stížností je povinen vybírat schránku na stížnosti dvakrát týdně (pondělí, čtvrtek). Stížnost musí být pověřeným zaměstnancem či týmem prošetřena a vyřízena bez zbytečných průtahů, nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne doručení stížnosti, případně přijetí stížnosti. Překročí-li lhůta daný termín, je o důvodech zdržení stěžovatel písemně informován. V zájmu řádného prošetření stížnosti může být vyslechnut stěžovatel, jakož i osoby, proti kterým stížnost směřuje. O jednáních a průběhu prošetřování stížnosti je sepsán zápis. Stěžovatel musí být o výsledku prošetření jeho stížnosti vyrozuměn písemně. U anonymní stížnosti podané do schránky na stížnosti je odpověď vyvěšena na informační tabuli ve vstupu do budovy a s výsledkem řešení anonymní stížnosti jsou uživatelé seznámeni i na společných Besedách. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se má stěžovatel možnost odvolat u nadřízeného nebo nezávislého orgánu s podnětem o prošetření postupu při vyřizování stížnosti: Zřizovatel : Město Otrokovice nám. 3. května Otrokovice Tel : Vedoucí odboru sociálních věcí : Mgr. Květoslava Horáková, tel :

10 Vedoucí oddělení sociálních služeb: Ing. Alena Havlíková, tel : Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, Brno tel.: Český helsinský výbor,ostrovského 253/3, Praha tel: , Senior telefon tel.: bezplatná linka pro seniory, sociální služba pro pomoc v jakékoliv nesnázi fungující 24 hodin denně Stěžovatel má právo na nezávislého tlumočníka (za úhradu): tlumočník ve znakové řeči : Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící Hábova 1571, Praha 5 tel , sms Schválil: Ing. Ivana Vardanová ředitelka SENIORU Otrokovice, p.o. Platnost od: Zaměstnanec pověřený evidencí stížností v zařízení BUDOVA B - Pektorová Marie sociální pracovnice 10

11 Příloha č. 2 Pravidla pro nakládání s klíči (elektronickými čipy) Při nástupu uživatele do zařízení: V den předání obytné jednotky (pokoje), případně v den nástupu uživatele, předá sociální pracovnice uživateli 1 x klíč za účelem možnosti uzamknout si svůj majetek a tím zabránit jeho ztrátě. Taktéž vysvětlí, popř. poradí uživateli, jak klíče používat a seznámí uživatele s těmito pravidly pro nakládání s klíči předá mu pravidla v písemné podobě při nástupu do zařízení. Uživatel a jeho příbuzní jsou důrazně upozorněni na skutečnost, že z bezpečnostních důvodů nelze dále nechávat vyhotovit kopie klíčů. Uživateli je předán klíč od obytné jednotky (pokoje). O předání je pořízen záznam v Zápise o předání obytné jednotky (pokoje), kde uživatel stvrzuje převzetí klíče svým podpisem. Uživateli má možnost užívat i čip od vstupu do budovy. O předání elektronického čipu (1 kus) pro vstup do budovy je sepsáno Potvrzení o převzetí přístupového čipu. Uživateli je předán také 1x klíč od poštovní schránky. Uživatel je při nástupu do zařízení seznámen se skutečností, že v jednom vyhotovení je klíč od jeho obytné jednotky (pokoje) uložen v klíčovém trezoru na služebně zdravotních sester. Jedná se o tzv. náhradní klíč, který je užíván v průběhu jeho pobytu v zařízení pouze v níže uvedených vydefinovaných situacích. V případě hospitalizace uživatele: V případě nutné potřeby, např. při vyzvednutí osobních věcí na požádání uživatele, musí příbuzní použít klíče od obytné jednotky předané uživatelem, které si s sebou vzal do zdravotnického zařízení. Nejedná se o vydefinovanou situaci, při které lze použít náhradní klíč. Toto opatření je učiněno v rámci ochrany soukromého majetku uživatele o němž nemůžeme rozhodnout bez jeho přítomnosti. Na základě rozhodnutí uživatele může být klíč od jeho obytné jednotky (pokoje) ponechán po dobu hospitalizace v klíčovém trezoru na služebně zdravotních sester. V průběhu pobytu uživatele v zařízení: Užití náhradního klíče uloženého v služebně zdravotních sester se děje pouze v následujících situacích: 1. NOČNÍ KONTROLY - pokud si uživatel přeje při nástupu do zařízení na základě Vstupního individuálního plánu, aby byly v rámci jeho bezpečnosti prováděny noční kontroly personálem, je s uživatelem zpracován Individuální plán nočních kontrol, kde jsou zaznamenány přání uživatele ve věci provádění kontrol (časová frekvence ). Individuální plán nočních kontrol je s uživatelem vypracován a aktualizován i v případech rozhodne-li se k nočním kontrolám, případně ke změnám v plánu kontrol důsledkem zhoršení zdravotního stavu v průběhu jeho pobytu v zařízení. 11

12 2. MIMOŘADNÉ A HAVARIJNÍ SITUACE v případě havarijních situací (např. havárie vody či jiná živelná pohroma) a v případech krajní nouze (uživatel neotvírá, neodpovídá na vyzvání telefonické, osobní) lze použít náhradní klíč a vstoupit do obytné jednotky (pokoje) uživatele i v jeho nepřítomnosti, případně bez vyzvání. Pokud je tak učiněno bez vědomí uživatele, případně bez vyzvání, je tato situace mimořádnou a musí být provedena za přítomnosti 2 pracovníků (za účelem svědectví). Dále musí být proveden záznam do formuláře Hlášení o mimořádné události s uvedením postupu řešení této situace a zápis do dokumentace uživatele (Cygnus). Uživatel je po svém návratu o této skutečnosti podrobně informován pověřeným pracovníkem a zápis na formuláři Hlášení o mimořádné události je založen do individuální dokumentace uživatele. Událost je zapsána do knihy Evidence mimořádných událostí. 3. ZTRÁTA KLÍČE (ČIPU) - při ztrátě klíčů si uživatel zajišťuje pořízení nových klíčů na své náklady, při ztrátě klíče (čipu) může uživatel požádat sloužící personál, který použije náhradní klíč k otevření obytné jednotky (pokoje), případně ke zhotovení kopie pro uživatele. Elektronické čipy od vstupu do budovy jsou nepřenositelné, jejich ztrátu je nutno ihned nahlásit sociální pracovnici a při jeho novém vydání je třeba uhradit částku 150,- Kč. Ukončení pobytu uživatele v zařízení, úmrtí uživatele: Odchod uživatele ze zařízení v den odchodu ze zařízení při předání obytné jednotky, případně pokoje, předá uživatel zároveň všechny výše uvedené klíče (příp. elektronický čip) sociální pracovnici. O tomto předání jsou pořízeny písemné záznamy - Zápis o předání obytné jednotky (pokoje), Potvrzení o vrácení přístupového čipu. Úmrtí uživatele - rodina zemřelého uživatele je povinna vyklidit obytnou jednotku (viz.metodický pokyn Úmrtí uživatele) a v den předání obytné jednotky předá zároveň všechny výše uvedené klíče (příp. elektronický čip) sociální pracovnici. O tomto předání jsou pořízeny písemné záznamy - Zápis o předání obytné jednotky (pokoje), Potvrzení o vrácení přístupového čipu. 12

13 Příloha č. 3 Jak postupovat při haváriích a mimořádných událostech: Napadení - slovní nebo fyzické - pokud Vám někdo sprostě nadává, křičí na Vás, je hrubý a zlý, ihned požádejte o pomoc někoho, kdo je na blízku - snažte se co nejdříve přivolat jakéhokoliv zaměstnance - použijte signalizační zařízení nebo hlasitě volejte (křičte o pomoc) - poté, co Vám zaměstnanec poskytne pomoc, mu podrobně popište, jak k napadení došlo - je povinností zaměstnanců snažit se situaci zvládnou tak, aby Vám nebylo ublíženo na zdraví nebo nebyl zničen či poškozen majetek - cítíte-li se ohrožen, máte právo podat si stížnost na člověka, který Vás napadl, případně o toto požádat někoho ze zaměstnanců - každé slovní i fyzické napadení, prokázané jako úmyslné, je bráno jako rušení klidného soužití uživatelů a pokud se vědomě opakuje, hrozí za něj ze strany domova až ukončení pobytu (výpověď) - každé takové opakované chování se snaží zaměstnanci nejprve vyřešit pro obě strany přijatelným způsobem - pokud Vám vznikne škoda na majetku, musí Vám ji ničitel zaplatit Zranění - pokud se zraníte, snažte se co nejdříve přivolat pomoc - použijte signalizační zařízení, požádejte spolubydlícího, případně hlasitě volejte, křičte, bouchejte předměty o zem nebo nábytek - pokud se jedná o drobné zranění, je provedeno ihned základní ošetření zdravotní sestrou, případně sloužící PSS - pokud se jedná o závažnější zranění, zdravotní sestra (případně sloužící PSS) je povinna poskytnout první pomoc, případně po zhodnocení situace přivolat lékaře Pád - po pádu se snažte co nejdříve přivolat pomoc - použijte signalizační zařízení, požádejte spolubydlícího, případně hlasitě volejte, křičte, bouchejte předměty o zem, na radiátor nebo do nábytku - přivolaná zdravotní sestra (případně sloužící PSS) zjistí, zda nemáte viditelná zranění, poskytne Vám první pomoc, případně přivolá rychlou lékařskou pomoc Ztráta nebo krádež Vašeho majetku - pokud zjistíte, že se Vám ztratily peníze nebo nějaký majetek: přivolejte co nejdříve zaměstnance (pečovatelku, příp. zdravotní sestru), kterému tuto událost nahlásíte. - zaměstnanci s Vámi následně projednají podrobnosti ztráty (krádeže) a poskytnou Vám další pomoc: s Vaším souhlasem pak prohlédnou všechny věci a místa, kde jste se pohybovali, a snaží se ztracený majetek najít podle naléhavosti situace pak nahlásí ztrátu ředitelce organizace 13

14 na Vaše přání může být přivolána i Policie ČR, veškeré případné výdaje si hradíte sami. Dále se v tomto případě postupuje dle pokynů Policie ČR (např. ničeho se nedotýkat, nic neuklízet, až po sejmutí otisků prstů) pokud si to přejete, zavolají se také Vaši rodinní příslušníci DOPORUČUJEME Vám chránit svůj majetek zamykat při odchodu obytnou jednotku (pokoj), tímto odpovědným chováním předejte případné ztrátě majetku Poškození nebo zcizení majetku SENIORu - pokud jste svědky toho, že někdo poškozuje nebo krade majetek SENIORu: - zavolejte co nejdříve jakéhokoliv zaměstnance - přivolaná pečovatelka nebo zdravotní sestra provede šetření celé události - pokud je zjištěno, že škoda byla způsobena úmyslně, je ten kdo ji způsobil povinen ji v plné výši uhradit - tato ztráta nebo poškození majetku je následně nahlášena prostřednictvím zaměstnanců ředitelce organizace - celá škoda je pak vyčíslena ředitelkou organizace, která písemně nařídí její úhradu Havárie vody v koupelně na pokoji - pokud zjistíte, že došlo k havárii vody máte v koupelně na zemi vodu (přetéká z umyvadla), rychle se snažte přivolat nejbližšího službu konajícího zaměstnance - pokud možno se zdržuje co nejdále od místa havárie, abyste se vyvarovali případnému úrazu - pádu Uvíznutí ve výtahu - pokud uvíznete, ve výtahu zmáčkněte žluté tlačítko se symbolem zvonku a přidržte jej asi 5-10 sekund - tímto přivoláte pomoc sloužícího personálu, který zajistí Vaše vyproštění a bude Vás podrobně informovat o postupu vyproštění, dále bude s Vámi po celou dobu do vyproštění v kontaktu Požár - jestliže zpozorujete požár, přivolejte co nejrychleji jakéhokoliv sloužícího zaměstnance, ten je povinen udělat vše, aby požár uhasil - když není v silách zaměstnance požár uhasit, přivolá hasiče, do jejich příjezdu dělá vše proto, aby se požár nešířil - dále zaměstnanec vyhlásí POŽÁR, tak aby to všichni slyšeli (voláním HOŘÍ) a zahájí EVAKUACI osob - po vyhlášení je sloužící personál povinen pomoci všem uživatelům opustit únikovými cestami budovu (označené schodiště, výtahy) - po celou dobu dbejte pokynů zaměstnanců - případnou první pomoc Vám poskytne sloužící zdravotní personál nebo přivolaná Zdravotní záchranná služba - podrobný popis jak se zachovat při vypuknutí požáru je zveřejněn na každém podlaží u výtahu Požární poplachová směrnice a Evakuační plán Postup platný od Schválil : Ing. Ivana Vardanová 14

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

Domovní řád v Charitním domově Moravec

Domovní řád v Charitním domově Moravec Česká katolická charita CHARITNÍ DOMOV MORAVEC Moravec 53, 592 54 Moravec Domovní řád v Charitním domově Moravec Platnost od: 1. března 2014 I. - 1 - OBECNÁ ČÁST 1. Úvod Vážená paní, vážený pane, vítáme

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením /příloha č. 5 smlouvy o poskytování

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i pan (paní), nar., bydliště, (v textu této smlouvy dále jen klient ), varianta pro omezení způsobilosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Seniorský dům - SD OŘECH VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Schváleno dne: 29.9.2014 Miloš Frýbert Iva Riegertová Strana 1 Vážení zájemci, Dovolte mi Vám představit, který stanovuje pravidla

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD

DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD 1 URČENO PRO: Klienty Zaměstnance DpS Bechyně Veřejnost ÚČINNOST OD: 1. 1. 2015 Domácí řád slouží k pochopení určitých pravidel spolubydlení. Jeho respektování jistě

Více

XIV / Nouzové a havarijní situace

XIV / Nouzové a havarijní situace STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY PRAVIDLA pro ubytované klienty v Geriatrickém centru DOMOV PRO SENIORY Vypracovala: Bc. Petra Šimečková vedoucí sociální 1. 10. 2007 pracovnice Spolupracovali Mgr. Jitka Hejnová Bc. Lýdie Plančíková Mgr.

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD Domova se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem v Jiříkově (dále jen Domov) poskytuje občanům (dále jen

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Vážená paní, vážený pane,

Více

Informace o poskytované sociální službě

Informace o poskytované sociální službě Domov pro seniory Pyšely Náměstí T. G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha Informace o poskytované sociální službě VERZE 7 Dokument Informace o poskytované sociální službě je určený

Více

DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory Příspěvková organizace Březinova 1093,432 01 Kadaň DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory Domov pro seniory (dále jen Domov) je zařízením DSSKM, příspěvkové organizace a je zřízen Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Více

Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany

Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany Služba Domov pro seniory K zajištění klidného a spokojeného života uživatelů služeb Domova pro seniory je vydán v souladu

Více

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice příspěvková organizace, Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY CSS STAROMĚSTSKÁ

Více

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Dlouhoveská 91/1915, 748 01 Hlučín IČ: 71295046 Tel.: 595020571 e-mail: recepce@ddhlucin.cz www.ddhlucin.cz Číslo jednací: HLU-./VIC-.. S M L O U V A o poskytování

Více

Domácí řád Domova důchodců Humburky

Domácí řád Domova důchodců Humburky Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov tel.+fax: 495 493 843, tel: 495 490 339 Domácí řád Domova důchodců Humburky Platnost: od 1.7.2015 Schválil ředitel Domova důchodců Humburky : Josef

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD Posláním Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, je poskytovat zejména lidem v seniorském věku potřebnou pomoc, péči a podporu. Chceme především působit

Více