Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, Čachovice. Školní řád

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Školní řád"

Transkript

1 Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, Čachovice Školní řád

2 Školní řád Mateřské školyvlkava Č.j.: 97/2015 Platnost od: Účinnost od: Zpracovaný v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb. č. 43/2006 o předškolním vzdělávání a zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. 1.Základní údaje: název: Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav zřizovatel: Obec Vlkava sídlo školy: Za Školou 87, Čachovice právní forma: příspěvková organizace IČ: statutární orgán: ředitelka školy - Čadilová Jitka typ školy: celodenní MŠ se školní jídelnou kapacita MŠ: 28 dětí kapacita kuchyně: 47 jídel provoz: od 6.30 do hod telefon: mobil: www stránky: 2. Práva, povinnosti a vzájemné vztahy účastníků předškolní výchovy a vzdělávání a). Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program / Z 561/ odst. 1 a), 33 / 1. Vzdělávání je zaloţeno na zásadách rovného přístupu kaţdého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboţenství, národnosti, etického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana. 2. Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu, podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních ţivotních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dítěte před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

3 3. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole a nabízí mnohostranné a přiměřené podněty k rozvoji dítěte a jeho učení. 4. Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění. b). Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání Kaţdé přijaté dítě má právo: 1. Na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 2.a) tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti. 2. Na volný čas a hru a na stýkání s jinými dětmi a lidmi. 3. Na zajištění činností a sluţeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně. 4. Na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole. 5. Aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k ţivotu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit). 6. Být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny). 7. Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte. 8. Na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo ţít s kaţdým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...). 9. Být respektováno jako jedinec s moţností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboţenství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...). 10. Být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní ţivot (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a ţít svým vlastním způsobem,...). (vybráno z úmluvy o právech dítěte) 11. Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu. c). Práva zákonných zástupců 1. Zákonní zástupci dítěte mají moţnost se podílet na dění v mateřské škole a po předchozí domluvě s ředitelkou školy se účastnit různých programů. 2. Zákonní zástupci mohou konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou na předem domluvené schůzce. 3. Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (třídní schůzky, nástěnky, webové stránky, konzultace atp.) 4. Zákonní zástupci mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného ţivota.

4 5. Zákonní zástupci mají právo vyjádřit své připomínky učitelce nebo ředitelce školy. 6. Stíţnosti, ţádosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávají zákonní zástupci u ředitelky MŠ, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům. 7. Zákonní zástupci mají právo být seznámeni se školním vzdělávacím programem a organizací školního roku. 8. Při nástupu dítěte do MŠ mohou vyuţít přizpůsobený adaptační reţim a vţdy se předem dohodnout s ředitelkou školy na vhodném postupu. d). Povinnosti zákonných zástupců 1. Zákonný zástupce je povinen předat dítě osobně učitelce nebo pověřenému zaměstnanci školy, až poté může odejít z mateřské školy. Dítě se přivítá pozdravem a podáním ruky. Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu výchovné práce s dětmi zaměstnanci školy a to od doby převzetí od zákonného zástupce aţ do doby předání zákonnému zástupci dítěte nebo jím pověřené zletilé osobě. Dítě se při odchodu rozloučí pozdravem a podáním ruky. Rodiče nesmí odvádět dítě ze třídy bez vědomí učitelky. Po převzetí dítěte od učitelky ihned plně zodpovídá za bezpečnost dítěte zákonný zástupce a to ve všech prostorách mateřské školy, tedy i v šatně, sociálním zařízení a na zahradě (při oblékání, pouţívání průlezek, skluzavek, pískoviště apod.). Při odchodu dítěte se zákonným zástupcem ze třídy nebo školní zahrady není z bezpečnostních důvodů dovoleno prodluţovat pobyt dítěte (případně i jeho sourozence). Učitelka ztrácí přehled o přítomných dětech a zároveň v tuto chvíli jiţ za odchozí dítě neodpovídá a není tedy povinna dbát na jeho bezpečnost. 2. Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit zmocnit jinou zletilou osobu (ve vyjímečném případě i nezletilou). Pověření platí pro daný školní rok nebo po dobu docházky dítěte do mateřské školy. Zmocněná - pověřená osoba přebírá veškerou odpovědnost za zákonného zástupce zmocnitele. Pokud učitelka nezná zmocněnou osobu, má moţnost poţadovat doklad totoţnosti a prověřit uvedené údaje. V případě neprokázání totoţnosti zmocněné osoby, nemusí být této osobě dítě vydáno. Bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému, než jeho rodičům. Předat dítě osobě po ústní nebo telefonické žádosti rodičů není možné. U rozvedených rodičů je ředitelce oznámeno, kterému z rodičů je dítě svěřeno do péče pravomocným rozsudkem a jaké jsou další soudem schválené podmínky, které se přímo dotýkají vztahů s mateřskou školou. 3. Do MŠ se přijímají děti zdravé, bez známek jakéhokoliv onemocnění. Při ranním předávání dětí jsou rodiče povinni upozornit učitelku na změnu zdravotního stavu dítěte (neklidný spánek, zvracení, bolesti bříška, vyráţku aj.). Zákonní zástupci musí posoudit zdravotní stav svého dítěte s ohledem na druhé děti, které by mohly nakazit nemocné dítě do MŠ nepatří. Děti nemocné se samy necítí dobře, běţný reţim je pro ně zátěţí a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu a na učitelky či ostatní zaměstnance školy. Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením, či s jiným infekčním onemocněním. Pokud má učitelka při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, ţe dítě není zdravé (nebo nedoléčené), má právo poţádat o doloţení potvrzení od lékaře ke způsobilosti dítěte ke vzdělávání (návratu do mateřské školy). Děti se do mateřské školy přijímají čisté, v čistém oblečení a upravené.

5 4. Podávání léků dítěti v mateřské škole na ţádost rodičů nespadá do druhu práce učitelky mateřské školy, tudíţ učitelky tuto činnost vykonávat nemohou. V závaţných případech (např. alergie, astma apod.) na základě písemné ţádosti zákonného zástupce dítěte a písemného doporučení lékaře s přesným popisem a poučením pro pedagoga, lze lék v případě ohroţení ţivota dítěte mimořádně podat. Učitelka nenese ţádnou odpovědnost za reakci na podání léku. Vţdy je k případu přivolána Záchranná sluţba, se kterou je podání léku ještě předem konzultováno. 5. V případě výskytu pedikulózy (vši dětské) infekčního onemocnění, je neprodleně informován zákonný zástupce a je nutné, aby si dítě z mateřské školy vyzvedl. Pokud rodiče budou posílat dítě do MŠ s tímto infekčním onemocněním opakovaně, bude informován orgán sociální péče, který s rodičem zahájí řízení a bude vyţadováno lékařské potvrzení, ţe je dítě bez výskytu pedikulózy - infekce. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. Zamlčování informací o zdravotním stavu dítěte bude považováno za porušení školního řádu školy. Při výskytu infekčních onemocnění škola postupuje podle pokynů OHS. 6. Při příznacích nemoci nebo podezření na zdravotní problémy v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha atp.) jsou rodiče ihned telefonicky informováni a vyzváni k vyzvednutí dítěte a k zajištění zdravotní péče o dítě. Pokud dítě vykazuje známky akutního onemocnění (vysoká horečka, zvracení, průjem), je odděleno od ostatních dětí a do odchodu dítěte z mateřské školy je zajištěn dohled zletilé fyzické osoby (zaměstnance MŠ). 7. V případě, ţe si rodiče nevyzvednou dítě do konce provozní doby MŠ, bude postupováno v souladu se zákony: pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky, informuje telefonicky ředitelku školy a následně se řídí postupem doporučeným MŠMT - obrátí se na obec, která je podle 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR - podle 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má kaţdý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se ţádostí o pomoc. (pozn.: Učitelka si však nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době by však měla s dítětem setrvávat na území mateřské školy.) Opakované pozdní vyzvedávání dítěte bude povaţováno za porušení školního řádu a můţe dojít i k ukončení docházky dítěte do mateřské školy. 8. V případě školního úrazu jsou učitelky povinny zajistit prvotní ošetření, v případě nutnosti i následné lékařské ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně a vyzváni k vyzvednutí dítěte. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci mateřské školy ve škole, od předání dítěte učitelce aţ do předání dítěte zákonnému zástupci. Školním úrazem je rovněţ úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo mateřskou školu, organizovaných mateřskou školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích atp. Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do

6 mateřské školy nebo na místo shromaţdiště mimo areál školy při akcích mimo MŠ (nebo cestou zpět). 9. Dostavit se osobně na vyzvání ředitelky nebo pracovníka vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, k projednání závaţných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. 10. Rodičovská odpovědnost náleţí rodičům i při pobytu dítěte ve škole, mají povinnost se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou ( 865 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 11. Zákonný zástupce by měl dávat dítěti pro pobyt v mateřské škole přiměřené a vhodné oblečení a obuv a dbát i na jeho výměnu vzhledem k ročnímu období. Zároveň jsou povinni tyto osobní a hygienické potřeby a oblečení dětí označit (nejlépe podepsat, aby nemohlo dojít k záměně), pravidelně kontrolovat, udrţovat v čistotě nebo zajišťovat jejich vyprání či vyčištění dle potřeby nebo stanovených pravidel (kontrola nebo odnesení věcí pravidelně kaţdý pátek). Zaměstnanci školy neručí za případné ušpinění nebo poškození věcí po dobu pobytu dítěte do mateřské školy. Přílohou č.3 tohoto školního řádu je doporučený seznam věcí, které dítě do mateřské školy potřebuje. 12. Informovat školu o změně kontaktního telefonního čísla, adresy, příjmení atp. (změny v EL). 13. Řídit se školním řádem školy a ostatními předpisy. 3.Podmínky pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole a)přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 1. Děti jsou do MŠ přijímány podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v návaznosti na vyhlášku MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a její novelizaci vyhláškou MŠMT č. 43/2006, ve znění pozdějších předpisů. 2. Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem (zpravidla v měsíci březnu aţ květnu), o termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátu vyvěšeného v budově školy, vitríně v obci, na webových stránkách atp. Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku dle kapacity a volných míst v MŠ. 3. Dítě do MŠ přijímá na základě ţádosti rodičů ředitelka MŠ podle školského zákona, 34. Ţádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout z webových stránek školy. Mateřská škola přijímá pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, ţe je proti nákaze imunní nebo ţe se nemůţe podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci. Po ukončení zápisu se postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. V zákonném termínu obdrţí rodiče rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Pro všechny nově přijaté děti se stanovuje zkušební pobyt v mateřské škole na dobu tří měsíců. 4. Do mateřské školy se přijímají zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let. Děti mladší 3 let jsou přijímány do mateřské školy zcela výjimečně. Rozhodnutí o přijetí je výhradně v kompetenci ředitelky školy. Kritéria pro přijímání dětí jsou stanovena zvláštním dokumentem mateřské školy. Tato kritéria musí být poskytnuta k nahlédnutí zákonným zástupcům v den konání zápisu. 5. Přístup ke vzdělávání cizích státních příslušníků - přístup ke vzdělávání a školským sluţbám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci. Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským sluţbám za stejných podmínek jako občané

7 České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší neţ 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami poţívající doplňkové ochrany, ţadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby poţívající dočasné ochrany. 6. Ţádá-li zákonný zástupce o přijetí dítěte se zdravotním postiţením, doloţí rovněţ písemné vyjádření školského poradenského zařízení. O vyřízení ţádosti rozhoduje ředitelka školy. 7. Při nástupu dítěte do mateřské školy poskytují zákonní zástupci dítěte aktuální údaje o dítěti a jeho rodičích (zákonných zástupcích) a průběţně sdělují kaţdou zásadní změnu (např. adresu trvalého bydliště, změnu jména, telefonního čísla, změny v zaměstnání, zdravotní pojišťovny, významné změny v rodinných vztazích, apod.) a doloţí také potvrzení o zdravotním stavu dítěte dětským lékařem. Informace o dětech jsou vyuţívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Za pravdivost poskytnutých informací odpovídají rodiče (zákonní zástupci) dítěte a jsou povinni údaje včas aktualizovat při jakékoli změně. b)ukončení vzdělávání dítěte v MŠ Ředitelka školy můţe ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném oznámení rodiči (zákonnému zástupci) dítěte jestliţe: 1. Dítě nedochází nejméně dva týdny bez omluvy do mateřské školy. 2. Zákonní zástupci dítěte závaţným způsobem opakovaně narušují provoz a reţim mš a jednání k nápravě byla bezúspěšná. 3. V průběhu zkušební doby, kdy dítě nezvládne adaptační program, nezvládá základní návyky. 4. Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu. 5. Pokud doporučí ukončení vzdělávání v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení. 6. Na ţádost zákonného zástupce - pokud zákonní zástupci chtějí ukončit docházku dítěte do mateřské školy, oznámí tuto skutečnost ředitelce školy a uzavřou dohodu o ukončení předškolního vzdělávání (s vedoucí školní jídelny dohodnou odhlášení ze stravování a případně na vrácení přeplatku). V případě ukončení docházky dítěte ředitelka školy přihlíţí k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte. c) Odklad školní docházky 1. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, v němţ má dítě zahájit povinnou školní docházku. 2. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce prosince, můţe být přijato k plnění povinné školní docházky jiţ v daném školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a poţádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného nebo dětského lékaře, které k ţádosti přiloţí zákonný zástupce.

8 3. Zákonný zástupce může písemně požádat o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Ţádost musí být doloţena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného nebo dětského lékaře. Ţádost musí být podána nejpozději do 31.května. 4. Rodiče předškolních dětí, kteří budou ţádat o odklad školní docházky, nahlásí tuto skutečnost ředitelce mateřské školy před vyhlášeným zápisem do mateřské školy pro následující školní rok. Stejnou skutečnost nahlásí i v případě, ţe ţádají o přijetí k plnění povinné školní docházky dítěte, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce prosince. 5. Rodiče dětí s odkladem školní docházky odevzdají kopii rozhodnutí vydanou ředitelkou ZŠ o odkladu školní docházky ihned po obdrţení ředitelce mateřské školy. O odkladu školní docházky rozhoduje podle zákona ředitel spádové ZŠ nebo ZŠ, kterou zákonný zástupce dítěte zvolil. Rozhodnutí je doloţeno doporučujícím vyjádřením příslušného školského poradenského zařízení a odborného nebo dětského lékaře. Tato doporučení jsou důleţitá pro následný individuální přístup k dítěti nad rámec školního vzdělávacího programu. Dle potřeby můţe mateřská škola vypracovat individuální plán pro vzdělávání dítěte v následujícím školním roce. S tímto individuálním plánem seznámí zákonné zástupce dítěte. 4.Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců, dětí a zaměstnanců mateřské školy a)při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy písemnou dohodou se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole. Změna sjednaných podmínek je moţná pouze po písemné dohodě s ředitelkou mateřské školy. b)zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o zaměření, formách a obsahu vzdělávání dle podmínek uplatněných v mateřské škole ve Školním vzdělávacím programu, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Pedagogové rozhodují o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školy. Zákonnému zástupci je Školní vzdělávací program zpřístupněn ve třídě školy nebo na poţádání předloţen učitelkou nebo ředitelkou školy. c)zákonní zástupci dítěte se mohou průběţně během roku v předem dohodnutém termínu a čase informovat o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (u pedagogického pracovníka nebo u ředitelky školy), ale jsou povinni respektovat přímou výchovnou práci s dětmi (učitelky a ředitelky se v tomto čase plně věnují dětem). Konzultační hodiny s ředitelkou školy jsou každé pondělí od 16.00hod hod (po dohodě i v jiný den a čas). Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky ke vzdělávání dítěte. Ředitelka školy můţe také vyzvat zákonné zástupce dítěte, aby se osobně dostavili k projednání závaţných otázek týkajících se převáţně vzdělávání dítěte. Bliţší osobní komunikace vede k oboustranné větší informovanosti a omezuje případná nedorozumění.

9 d)ředitelka mateřské školy vţdy na konci školního roku, zpravidla v červnu, svolává schůzku zákonných zástupců dětí - rodičů, na které jsou informováni o činnosti mateřské školy a všech rozhodnutích, která se týkají podstatných záleţitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby můţe být svolána i mimořádná schůzka s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů. Schůzky se zákonnými zástupci dětí jsou plánovány minimálně 2x ročně. e)pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, výukové a zábavné programy, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím informačního systému v mateřské škole (nástěnky, webové stránky, osobní kontakt). Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky a webové stránky. Účast na těchto akcích není povinná a je plně hrazena zákonnými zástupci dítěte. Zákonní zástupci svým podpisem měsíčně stvrzují souhlas s akcemi mateřské školy, měsíční úhradu na každý měsíc i vyúčtování. f)pokud je zákonnému zástupci dopředu známá dlouhodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost zaměstnanci školy v dostatečném předstihu a to ústně, telefonicky či em. g)zákonní zástupci dítěte informují ihned mateřskou školu o kaţdé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potíţích a dalších závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. h)zákonní zástupci respektují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a nenarušují denní režim mateřské školy. Nevstupují bez dohody s ředitelkou nebo učitelkou do třídy a neposílají do třídy starší nebo mladší sourozence dětí, kteří nejsou zapsáni v mateřské škole. ch)zákonní zástupci, děti i zaměstnanci školy dodržují při vzájemném styku pravidla slušnosti, zdvořilosti a vzájemné ohleduplnosti. Nejsou přípustné urážky, ponižování, zesměšňování, vulgární vyjadřování atp. Každý je povinen přispívat k tomu, aby vzájemné vztahy byly přátelské a vytvářeny na základě vzájemného respektu a tolerance, aby v mateřské škole vládla klidná, pohodová atmosféra. Všichni zaměstnanci školy mají právo na důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svou práci. i)mateřskou školu zastupuje ve všech záležitostech pouze ředitelka školy, zaměstnanci právnickou osobu nezastupují. Mateřskou školu mohou zastupovat pouze v případě písemného pověření vydaného ředitelkou školy (Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník ). j)přijímání a vyřizování žádostí, stížností a podnětů, včetně žádostí o poskytnutí informací je moţné denně a to ústně ředitelce školy nebo písemně a to osobním předáním přímo ředitelce školy, elektronicky nebo prostřednictvím provozovatele poštovních sluţeb. 5.Provoz a organizace vzdělávání a) Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole 1. Provoz mateřské školy je v pracovní dny vţdy od 6,30 hod. do 16,00 hod.

10 2. Mateřská škola je zpravidla po dohodě se zřizovatelem uzavřena v měsíci červenci a srpnu. Provoz bývá přerušen z důvodu nutné údrţby, oprav a čerpání řádné dovolené zaměstnanců. Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům dětí nejméně dva měsíce předem. 3. Provoz bývá přerušen nebo omezen i v jiném období např. v období vánočních svátků, jarních prázdnin atp. V tomto případě zveřejní ředitelka informaci o rozhodnutí přerušení provozu neprodleně po projednání se zřizovatelem. 4. Omezit nebo přerušit provoz lze po projednání se zřizovatelem i v jiném období a to ze závaţných organizačních nebo technických důvodů, které znemoţňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Omezení či přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. b) Provoz a denní režim mateřské školy 1. Předškolní vzdělávání dětí probíhá v základním denním reţimu tak, aby respektovalo věkové a individuální potřeby dětí a vycházelo z moţností mateřské školy. 2. Děti se schází ve třídě od 6,30 do 8,00hod. Po předchozí dohodě s ředitelkou mohou přicházet do mateřské školy i v jinou dobu. 3. Ranní evidence dětí je ukončena v 8,00 hodin. Do této doby je nutno omluvit nepřítomnost dítěte. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne. 4. Denní režim je závazný pro čas podávání jídla (maximální 3hodinový interval mezi jídly): dopolední svačina 8,30 hod. oběd 11,30 hod. odpolední svačina 14,30 hod. Odchod dětí po obědě je pouze v době od 12,00hod. do 12,30hod. 5. Za příznivého počasí tráví děti venku kaţdý den na zahradě nebo na vycházce zpravidla dvě hodiny. Při nepříznivých meteorologických podmínkách (silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší, teplota minus 7 C a niţší) je pobyt venku zkrácen či nahrazen hravými činnostmi ve třídě školy. 6. Děti se rozchází v době od 14,45hod do 16.00hod. Mateřská škola se uzavírá v 16,00hod. 7. Režim dne je přílohou č.2 tohoto školního řádu. Stanovený denní reţim se mění v případě mimořádných aktivit, jakými jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, slavnosti, apod. 6.Stravování dětí v mateřské škole a) Podmínky a zásady školního stravování 1. Zákonní zástupci dítěte přijatého do MŠ vyplňují přihlášku dítěte ke stravování při nástupu do MŠ, která je platná po celou dobu docházky dítěte do MŠ. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vţdy. 2. Stravování dětí a zaměstnanců zajišťuje vlastní kuchyně mateřské školy. 3. Stravování je zajištěno podle platných norem a předpisů 3x v průběhu dne. 4. Zákonní zástupci dítěte mohou vznášet připomínky ke stravování dětí u vedoucí školní jídelny nebo u ředitelky mateřské školy. Otázky týkající se stravování se projednávají v předem dohodnutém termínu. 5. Provoz kuchyně a ŠJ je ve dnech provozu MŠ a to dle stanovené doby zaměstnanců.

11 6. uzavření MŠ a ŠJ jsou zákonní zástupci vţdy s předstihem informováni. V době prázdnin a mimořádného volna je strávník automaticky ze stravování odhlášen. 7. Pracovnice kuchyně a jídelny se řídí danými hygienickými vyhláškami, předpisy, řády a směrnicemi a to včetně všech příloh a dodatků. 8. Do kuchyně a skladu potravin mají přístup pouze zaměstnanci (se zdravotním průkazem). Ostatním osobám je do těchto prostor vstup zakázán. 9. Pracovnice dodržují technologické postupy a normy při přípravě jídla a zajišťují pestrost a vyváţenost stravy. Zajišťují časové rozvrţení stravy, které odpovídá poţadavkům na dodrţení přestávek mezi ranní svačinou, obědem a odpolední svačinou. 10. Časový rozvrh výdeje stravy mezi podáváním jednotlivých jídel (max. 3 hodin). 11. Jídelní lístek - je vyvěšen na nástěnce u hlavního vchodu do MŠ a umístěn na webových stránkách MŠ Zároveň je pravidelně 1x týdně aktualizován. Skladba jídelního lístku - ve stravě je zařazen zvýšený podíl čerstvého ovoce a zeleniny, ovocných a zeleninových salátů, luštěninových salátů a pomazánek, cereálního pečiva a mléčných výrobků (projekt Zdravá škola a Mléko do škol ). Změny v jídelním lístku závisí na počtu přihlášených dětí, na dovozu potravin, funkčnosti kuchyňských spotřebičů a pracovní neschopnosti zaměstnanců. Při jakýchkoli problémech je stravování dětí vţdy zajištěno a to změnou jídelníčku nebo dovozem obědů ze smluvní školní jídelny na Loučeni. Pravidla pro tvorbu jídelního lístku se řídí platnými vyhláškami a podmínkou je měsíční plnění spotřebního koše, kde jsou evidovány jednotlivé sloţky stravy pro dodrţení předepsané výţivové normy. Jeho plnění zaručuje pestrost a vyváţenost stravy. 12. Dietní stravování ve škole - dle platné vyhlášky škola umoţňuje zajišťovat stravování podle dietního reţimu, ale můţe rozhodnout, zda personální a materiální zabezpečení umoţňuje připravovat dietní stravu pro strávníky nebo bude odebírat dietní stravu od odborně způsobilého dodavatele. Zdravotní stav dítěte je nutno doloţit potvrzením registrujícího poskytovatele zdravotní péče, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost s poţadavkem stravovat se s omezeními podle dietního reţimu. Výběr potravin, receptur, sestavení jídelního lístku a způsob přípravy jídel vydávaných v rámci dietního stravování provádí nutriční terapeut. Pro poskytování dietního stravování neplatí výţivové normy. Dietní stravování lze poskytovat dětem, nikoli zaměstnancům. 13. Označení přítomnosti alergenu - je vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. Vedle jídelního lístku je seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla. 14. Pitný režim je celodenně zajištěn i při pobytu dětí venku a to v samoobsluţném reţimu, dle vlastního pocitu ţízně dítěte. 15. Prevence zubního kazu - MŠ zajišťuje seznamování dětí se správnou technikou čištění zubů, je zapojena v projektu prevence zubního kazu a vede děti k pravidelnému čištění zoubků po obědě. b) úhrada za stravné 1. Stravné v mateřské škole se platí zálohově bezhotovostním převodem na účet školy, a to vţdy k 15. kalendářnímu dni v měsíci na daný měsíc (nejpozději v tento musí být úhrada připsána na účtu mš), Fio banka a.s. číslo účtu: /2010. Při platbě je uveden vţdy variabilní symbol (rodné číslo dítěte) pro přiřazení platby (u sourozenců musí být dvě platby provedené samostatně). 2. Při opakovaném neplacení a nedodržení termínu platby může být docházka dítěte do MŠ ukončena, jelikož se jedná o závažné porušení podmínek provozu mateřské školy (viz Z 561/2004 Sb., 35 odst. 1 d) školského zákona).

12 3. Vyúčtování stravného se provádí 2x ročně: v lednu (září prosinec) a v červenci (leden červen). Zákonný zástupce dítěte bude o termínu vyúčtování informován a na poţádání mu bude vyúčtování předloţeno. Přeplatky jsou zasílány na účet zákonného zástupce, který uvedl na přihlášce ke stravování dítěte. 4. Zálohy na stravné se v měsíci červenci a srpnu nehradí. 5. Výše ceny za stravné je stanovena výší finančního normativu (Sbírka zákonů č.463/2011, vyhláška 107/2008 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů). Cena za stravné a výše záloh je stanovena samostatným předpisem a vyvěšena na nástěnce školy nejpozději do 30.června předcházejícího školního roku. Výše stravného je určena dle dosaţeného věku dítěte. 6. Pokud během roku dojde ke zdraţení potravin, vyhrazuje si mateřská škola právo na zdraţení stravného na základě vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. dle finančního normativu podle 5 a přílohy č.2, ve znění pozdějších předpisů. c) stravovací řád 1. Přihlášení nebo odhlášení dítěte ze stravování je moţno denně do 8.00 hod. Neodhlášenému dítěti je účtováno stravné v plné výši. 2. Odchod dítěte po obědě - při celodenním stravování se svačina neodhlašuje a svačinu si odnáší dítě v papírovém sáčku do šatny (jiný druh obalu pro odnesení svačiny nebo přendání do jiného obalu si zajišťuje zákonný zástupce a to v šatně MŠ), čas pro odchod dítěte je dán reţimem dne mateřské školy ( hod). 3. Odnášení obědů ze ŠJ je moţné pouze v první den nemoci dítěte, pokud oběd nebyl odhlášen. Oběd si rodiče mohou odnést v době od 11.30hod do 12.00hod. Ten, kdo si odnáší oběd nebo svačinu ze ŠJ bere na vědomí a souhlasí s tím, ţe nebude moci později uplatnit jakoukoli stíţnost při případném zdravotním (např.nevolnost) nebo technologickém problému (např.zkaţení jídla při nesprávném uchování). Na odnesení oběda a svačiny si zajišťuje rodič dítěte vlastní nádoby a obaly. 4. Pro děti je stanoven pitný režim a děti si mohou vybrat ze 3druhů nápojů. Nápoje jsou pro děti dostupné po celý den. V letních měsících je zajištěn pitný reţim i na školní zahradě. 5. Mytí, čištění a dezinfekce nádob je denně zajišťována. Hrnečky na pití jsou denně omývány vodou. Kaţdý týden v pátek si děti odnáší hrnečky domů k hlubšímu vyčištění a kontrole (nebo dle potřeby). 6. Jakákoli změna stravovacího režimu dítěte musí být doložena lékařským vyjádřením a změna režimu musí být odsouhlasena ředitelkou školy a vedoucí ŠJ. Každá změna se řeší individuálně. d) organizace školního stravování: děti se učí správným stravovacím návykům a hygienickým pravidlům při stravování dětí je podporována samostatnost dětí děti jsou vedeny k pouţívání příborů a ubrousků děti mají moţnost umýt si ruce před i po kaţdém jídle děti mají moţnost přídavků jídla a samostatně si přichází k výdejnímu okénku děti mají libovolné mnoţství tekutin během celého dne při svačině si přináší hrnečky samostatně nebo roznáší nápoje kuchařka předškolní děti jsou vedeny k samostatnosti při nalévání polévky mladším dětem je polévka nalévána kuchařkou

13 hlavní jídlo si donáší ke stolku kaţdé dítě samo příbory a pouţité nádobí děti samy odnáší na určené místo při svačině si děti samostatně berou tácek a jídlo ke stolečku ovoce a zelenina je dětem nabízena k samostatnému výběru na čistotu v jídelně i během výdeje stravy dohlíţí učitelky a školnice 7.Úplata za vzdělávání a)směrnice o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání je zvláštním dokumentem MŠ. Úplata za předškolní vzdělávání (školné) se platí do15. kalendářního dne na daný měsíc bezhotovostním převodem na účet školy, Fio banka a.s. číslo účtu: /2010. Při platbě je uveden vţdy variabilní symbol (rodné číslo dítěte) pro přiřazení platby (u sourozenců musí být dvě platby provedené samostatně). b)při opakovaném neplacení a nedodržení termínu platby může být docházka dítěte do MŠ ukončena (viz 35 odst. 1 d) školského zákona). c)úplatu za vzdělávání (školné) stanoví ředitelka MŠ na základě objemu vynaloţených neinvestičních nákladů mateřské školy (viz 6 odst. 1 a 2 vyhlášky), výše úplaty je odsouhlasena zřizovatelem. d)aktuální výše úplaty je zákonným zástupcům dítěte sdělena nebo vyvěšena na nástěnce nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. e)výše úplaty se stanovuje na příslušný školní rok pro děti s pravidelnou i nepravidelnou docházkou. Částka je pevně stanovena vţdy od 1. září stávajícího roku do 31. srpna následujícího roku. f) Vzdělávání dle 123 školského zákona se poskytuje bezúplatně jen v posledním ročníku mateřské školy po dobu nejvýše jednoho školního roku, s výjimkou dětí se zdravotním postiţením. g)osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleţí zvýšení příspěvku na péči, rodič, kterému náleţí zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě. Tato skutečnost musí být oznámena a prokázána včas písemně řediteli mateřské školy (viz 6 odst. 5 a 6 vyhlášky). Od úplaty nelze osvobozovat zpětně. h)za měsíc červenec a srpen, tedy v době uzavření provozu mateřské školy se úplata za vzdělávání dětí nehradí. 8.Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

14 a) Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání 1. Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, aţ do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. 2. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běţné třídy. 3. Dohled nad dětmi může zajišťovat pedagogický pracovník nebo jiný zletilý zaměstnanec školy, který byl o výkonu dohledu řádně poučen ( 6 odst. 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb.ve znění pozdějších předpisů). 4. Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka nebo jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu mateřské školy. 5. Při vzdělávání dětí dodrţují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. b)v otázkách BOZP se škola řídí směrnicí BOZP. 1. Děti jsou v mateřské škole pravidelně poučovány o bezpečném chování. Poučení je zaznamenáváno v Třídní knize. Děti jsou seznámeny s těmito povinnostmi a je jim přiměřeně jejich věku a srozumitelně vysvětleno, že pokyny pedagogických a ostatních zaměstnanců školy se vždy musí plnit. Poučeny jsou dle možností postupně i děti, které nebyly přítomny v době poučení a to v nejbližším možném termínu. Cílem je, aby si děti uvědomily, ţe existují hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a ţe děti nemohou být jen objektem péče druhých, ale ţe je v jejich zájmu, aby se na této péči podílely. 2. Při akcích a specifických činnostech mimo mateřskou školu jsou určeny a dodrţovány bezpečnostní pravidla a zásady pro zajištění bezpečnosti dětí (přesuny dětí, výlety, akce, atp.) 3. Děti docházející do mateřské školy jsou pojištěné proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných MŠ Pojišťovna Kooperativa a.s. 4. Do mateřské školy je zakázáno z důvodu bezpečnosti nosit žvýkačky, cucavé tvrdé bonbóny, řetízky na krk či velké náušnice, hračky, o které by se mohly děti zranit, pantofle (děti se v mateřské škole přezouvají do vhodné domácí obuvi -bačkory nebo jiná pevná neklouzavá obuv) atp. V případě problému, který by mohl vzniknout, nenese mateřská škola ţádnou odpovědnost. 5. Zaměstnanci školy neručí za případné poškození nebo ztrátu cenných věcí přinesených z domova (např. zlaté řetízky, drahé hračky, knihy, autosedačky, helmy na kola atp.). Ztráty a nálezy je nutné hlásit ihned učitelce ve třídě nebo ředitelce školy. Dětská kola, koloběţky, odstrkovadla atp. uloţená ve stojanu u vchodu do budovy je nutné zamykat. Škola za věci mimo budovu mateřské školy neodpovídá. 6. Z bezpečnostních důvodů také není vhodné, aby rodiče jezdili v areálu školy na kole, kolečkových bruslích atp. Z bezpečnostních a hygienických důvodů nelze vodit do areálu mateřské školy psy, kočky a jiná zvířata. 7. Do budovy, okolního areálu i zahrady mateřské školy je zakázán vstup všem osobám pod vlivem jakýchkoliv návykových látek. V celé budově, na zahradě školy i okolním areálu platí zákaz kouření, rozdělávání ohně, nošení a používání nebezpečných

15 předmětů, zbraní, výbušnin, pyrotechnických výrobků a platí zákaz konzumace omamných psychotropních látek a alkoholu. c) Oblast prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování 1. Důleţitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku. Součástí Školního vzdělávacího programu je Minimální preventivní program, který je zpracován s vědomím toho, ţe převládající vliv pro utváření základních pravidel chování a společenských norem má rodina. Mateřská škola rodinnou výchovu podporuje, doplňuje a společně s rodinou je nástrojem prevence. Všichni zaměstnanci školy se zaměřují na komplexní prevenci rizikového chování, s cílem řešit případné počátky problému a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci poradenských zařízení. 2. V rámci Školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně jejich věku a schopnostem vedeny k tomu, aby byly schopny pochopit a porozumět dané problematice. Jsou seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování (šikana, diskriminace, nepřátelství, násilí, sexuálního zneuţívání a týrání) a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého ţivotního stylu. 3. Prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi, zaměstnanci školy a zákonnými zástupci dětí. 4. Škola je povinna oznámit obci a orgánu sociálně-právní ochrany dětí skutečnosti, které nasvědčují tomu, ţe je dítě týráno nebo zanedbáváno. d) Děti jsou v mateřské škole vedeny k dodržování pravidel, která si vytváří společně s učitelkami. Pravidla třídy jsou přílohou č.4 tohoto školního řádu, ale mohou být průběţně doplňována dle dané situace (pravidla souţití ve třídě, k šetrnému zacházení s majetkem a vybavením mateřské školy apod.) 9.Zacházení s majetkem mateřské školy a)chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání. Zaměstnanci školy při pobytu dítěte při vzdělávání v mateřské škole zajišťují, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími pomůckami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. V případě poškozování bude záleţitost projednána se zákonnými zástupci dítěte, následně poţadována oprava nebo náhrada škody v co nejkratším termínu. Děti jsou vedeny k odpovědnosti za způsobené škody na majetku mateřské školy a průběţně jsou poučovány. b)povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole. Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení, předání či převzetí dítěte nebo po dobu jednání se zaměstnanci školy. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni se chovat tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy. V případě, ţe zjistí jeho poškození, odcizení nebo vynesení hračky, pomůcky nebo jiného

16 předmětu z mateřské školy jinou osobou, jsou povinni tuto skutečnost nahlásit zaměstnancům školy nebo ji navrátit zpět do mateřské školy. 10.Zabezpečení budovy Při příchodu i odchodu z MŠ je nezbytné, aby děti, zákonní zástupci i zaměstnanci školy vždy zavírali vstupní dveře, které budou v době od 8.00hod do 14.45hod z bezpečnostních důvodů uzamčeny. Zákonní zástupci nebo návštěvy v uvedenou dobu uzamčení budovy zazvoní na zaměstnance školy. Kaţdý ze zaměstnanců školy, který otevírá budovu cizím osobám (tj. osobám, které nejsou zaměstnancem školy, dítětem nebo zákonným zástupcem), je povinen zjistit důvod jejich návštěvy, budovu uzamknout a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově mateřské školy. 11.Závěrečná ustanovení Seznámení se školním řádem a jeho dodrţování je závazné pro zákonné zástupce dítěte, děti i zaměstnance školy. Zákonní zástupci jsou seznámeni se školním řádem a poučeni o povinnosti dodrţovat školní řád na schůzce rodičů. Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí. Změny školního řádu jsou prováděny formou číslovaných dodatků. Za jeho kontrolu a dodrţování zodpovídá ředitelka mateřské školy. Školní řád byl vydán ve třech rovnocenných stejnopisech. Je umístěn v šatně dětí (na přístupném místě), ve třídě a v dokumentaci školy v ředitelně. Je také zveřejněn na webových stránkách školy Tento Školní řád ukončuje platnost školního řádu Č.j.: 111/2013, vydaného dne Vlkava Čadilová Jitka, ředitelka MŠ

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Mateřská škola Duha Pardubice - Popkovice a Staré Čívice, Pražská 89 Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy Školní řád je zpracovaný v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání

Více

Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31. část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak

Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31. část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31 část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Provozní porada projednala dne: 30.8.2012

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vnitřní předpis č 1 MŠ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vnitřní předpis č 1 MŠ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŢĎÁREC, OKRES CRUDIM ŠKOLNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č 1 MŠ 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY Č. j.: 67/MSK/2015 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY Vypracoval: Šárka Králová Schválil: Šárka Králová Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 28.8. 2015 Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Čeladenská beruška, příspěvková organizace se sídlem Čeladná 389, 739 12 Čeladná ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Spisový / skartační znak SM2/2016 A.1. / A5

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Doksy Praţská 836 příspěvková organizace Školní řád školní družiny Č.j.: MŠ/202/2011 Účinnost od: 1. 9. 2011 Spisový znak: 1.6 Skartační znak: S5 Změny:2009 Zodpovídá: Bc. Ivana Moudrá Organizace

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace Školní řád Č.j. 1 Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: Ř 1 Skartační

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ HORNÍ CEREKEV

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ HORNÍ CEREKEV Mateřská škola Horní Cerekev, příspěvková organizace se sídlem Tyršova 347, 394 03 Horní Cerekev Vypracoval: Schválil: ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ HORNÍ CEREKEV Mgr. Lenka Jantačová, ředitelka školy Mgr. Lenka Jantačová,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřské školy Praha 5- Košíře, Peroutkova 1004

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřské školy Praha 5- Košíře, Peroutkova 1004 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Praha 5- Košíře, Peroutkova 1004 I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání,

Více

Základní údaje o mateřské škole

Základní údaje o mateřské škole Základní škola a mateřská škola Batelov, příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Č.j.: ZSB409/2014/S Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: A 5 Změny: Školní řád je zpracován podle

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Mateřská škola, Rosice, okres Chrudim 538 34 Rosice 38 IČO: 70986410 V/1 A 10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. č.j.41 /2015. Adresa jednotlivých pracovišť:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. č.j.41 /2015. Adresa jednotlivých pracovišť: Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD č.j.41 /2015 Adresa ředitelství školy: Adresa jednotlivých pracovišť: Zborovská 887, 664 34 Kuřim Jungmannova 885,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ VIDNAVA

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ VIDNAVA ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ VIDNAVA Ředitelka Mateřské školy Vidnava, Zahradní 213, 79055 Vidnava v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odb. a jiném vzdělávání, vydává

Více

5. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

5. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno 635 00 5. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 5/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 25. 8. 2015 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: ZŠ16/2015 Vypracovala: Schválila: Ivana Kacafírková, vedoucí učitelka MŠ Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Pedagogická

Více

PROVOZNÍ A ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

PROVOZNÍ A ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PROVOZNÍ A ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 133/2015 Vypracovala: Zdeňka Jindrová Schválila: Mgr. Věra Sovová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 11. 2015 Nabývá platnost: 1. 12. 2015 I. PRÁVA A POVINNOSTI

Více

Základní škola a Mateřská škola Loukovec, Loukovec 90, 294 11 Loukov ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Loukovec, Loukovec 90, 294 11 Loukov ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Loukovec, Loukovec 90, 294 11 Loukov ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY Nádražní ul. 242, 270 31 Senomaty, tel: 734573568 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole

Více

Mateřská škola Noviny pod Ralskem 116, příspěvková organizace, okres Česká Lípa, ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Noviny pod Ralskem 116, příspěvková organizace, okres Česká Lípa, ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Noviny pod Ralskem 116, příspěvková organizace, okres Česká Lípa, ŠKOLNÍ ŘÁD Č. J. 1 Ředitelka školy: Světlana Salačová Sídlo školy: 471 24, Noviny pod Ralskem 116 Zřizovatel: Obec Noviny

Více

Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4 (odloučené pracoviště Mateřská škola, Náchod, U Kočovny 31) ŠKOLNÍ ŘÁD 1/ Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Mgr. Renata Hacaperková, ředitel školy

Mgr. Renata Hacaperková, ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: SM 1/ 2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti

Více

Mateřská škola Pramínek, Valašská Bystřice, okres Vsetín. Směrnice č. 20/2015 Č.j.: MŠ 54/2015. Školní řád

Mateřská škola Pramínek, Valašská Bystřice, okres Vsetín. Směrnice č. 20/2015 Č.j.: MŠ 54/2015. Školní řád Mateřská škola Pramínek, Valašská Bystřice, okres Vsetín Směrnice č. 20/2015 Č.j.: MŠ 54/2015 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Pramínek, Valašská Bystřice, okres Vsetín Účinnost : od 1. září

Více

Školní řád Mateřské školy Strunkovice nad Blanicí

Školní řád Mateřské školy Strunkovice nad Blanicí Školní řád Mateřské školy Strunkovice nad Blanicí Zpracovala: Mgr. Hana Pártlová, ředitelka ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Přijímání dětí do mateřské školy 3. Evidence dětí

Více

Čl. I. Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Čl. I. Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Mateřská škola, Hradec Králové, Urxova 342 Školní řád Mateřské školy Č.j.: MSKLIC/392/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A5* Změny: Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 16. ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka Základní školy a mateřské školy Damníkov v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE Škola : Mateřská škola Choltice Školní řád Mateřské školy Choltice Č.j.: 253 / 2010 Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: IV. od 1.7.2013, II. od 1.1.2014, III. od 1.1.2014, XIX od 1.1.2016

Více

Školní řád. Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Školní řád. Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Školní řád Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 66/2015 Vypracovala: Zachrdlová Hana Dis. Schválila: Mgr. Šárka Kamenská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace Mírová 56, 739 31 Řepiště IČ 75029278, zastoupená Mgr. Martinou Bastovou ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracováno v souladu s 30 zákona č. 561/2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPNÍK, OKRES TŘEBÍČ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Lipník, okres Třebíč, p.o. (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválil/a za MŠ Olešná: Iveta Šmídová, Petra Sládková. Účinnost: od 01. 09. 2015

ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválil/a za MŠ Olešná: Iveta Šmídová, Petra Sládková. Účinnost: od 01. 09. 2015 Mateřská škola Olešná, příspěvková organizace, Olešná 71, 267 64 Olešná, okres Beroun IČO 750 33 241, telefon: 311 572 152, 727 909 149, ms.olesna@seznam.cz, www.olesna-be.cz/materska-skola/ ŠKOLNÍ ŘÁD

Více

MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRÝDEK MÍSTEK, EL. KRÁSNOHORSKÉ 2254,

MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRÝDEK MÍSTEK, EL. KRÁSNOHORSKÉ 2254, MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRÝDEK MÍSTEK, EL. KRÁSNOHORSKÉ 2254, Odloučené pracoviště: MŠ LÍSKOVECKÁ 2580, FRÝDEK MÍSTEK Č.j. ZS_5 475/2012 Zpracovala: Jana Ondrušíková, vedoucí učitelka Schválil: PaedDr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD na školní rok 2015/16

ŠKOLNÍ ŘÁD na školní rok 2015/16 Škola ŠKOLNÍ ŘÁD na školní rok 2015/16 Mateřská škola Třešť, příspěvková org. Pořadové číslo řádu II/15 vypracovala Mgr. Eva Chvátalová ředitelka školy Číslo jednací 460/2015/CHV projednáno Pedagogická

Více

Školní řád. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz

Školní řád. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz Školní řád č.j. 197/2015 Školní řád je vydán v souladu s 30, odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004Sb.

Více

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Školní rok 2015/2016 Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 Mateřská škola Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace Školní řád Vydal: Mgr. František Vlček, ředitel školy Zpracovala: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Čtyřlístek, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Čtyřlístek, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Čtyřlístek, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace 0. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649

Školní řád Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649 Školní řád Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649 Zřizovatel: Název a sídlo: Město Sezimovo Ústí Mateřská škola Lipová Lipová 649 391 02 SEZIMOVO ÚSTÍ Druh organizace: Příspěvková organizace Telefon

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 106 / 2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Simona Kubešová, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, ředitelka školy Pedagogická

Více

Mateřská škola, Litvínov, Gorkého 1614, okres Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro MŠ Gorkého a Bezručova. Pořadové číslo: 005/2015

Mateřská škola, Litvínov, Gorkého 1614, okres Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro MŠ Gorkého a Bezručova. Pořadové číslo: 005/2015 Mateřská škola, Litvínov, Gorkého 1614, okres Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD platný pro MŠ Gorkého a Bezručova Pořadové číslo: 005/2015 Nabytí účinnosti: Tento Školní řád nabývá platnosti dnem

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 15. mateřské školy Písek, Erbenova 2080

ŠKOLNÍ ŘÁD. 15. mateřské školy Písek, Erbenova 2080 Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 pracoviště 15. MŠ Písek, Erbenova 2080 ŠKOLNÍ ŘÁD 15. mateřské školy Písek, Erbenova 2080 ZŠ E. BENEŠE PÍSEK OBSAH 1 Úvodní ustanovení...

Více

51.mateřská škola Plzeň, Částkova 6, příspěvková organizace. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Organizační řád příloha

51.mateřská škola Plzeň, Částkova 6, příspěvková organizace. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Organizační řád příloha ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Organizační řád příloha Tento dokument byl projednán a schválen dne 3. 9. 2008 jako příloha Organizačního řádu MŠ a nabývá tímto dnem platnosti Projednán a schválen pedagogickou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary Sídlo organizace: Krušnohorská 766, 363 01 Ostrov IČO: 49753509 Telefon MŠ: 353842587, mobil MŠ: 725182346, 725182347 Ředitelka MŠ:

Více

Školní řád Letecké školky Delfínek

Školní řád Letecké školky Delfínek Originál: Evč.: LV/HRS/S/1.1 Verze: 2 Počet stran: 22 Strana: 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Evč.: LV/HRS/S/1.1 Verze: 2 Počet stran: 22 Strana: 2 SCHVALOVACÍ LIST Verze: 1 Účinnost od: 2.3.2015 Závaznost: Tato organizační

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 27. mateřské školy Plzeň, Dvořákova 4, příspěvkové organizace. Č.j.: 27ms/ 206 /2015

ŠKOLNÍ ŘÁD. 27. mateřské školy Plzeň, Dvořákova 4, příspěvkové organizace. Č.j.: 27ms/ 206 /2015 ŠKOLNÍ ŘÁD 27. mateřské školy Plzeň, Dvořákova 4, příspěvkové organizace Č.j.: 27ms/ 206 /2015 1 Údaje o zařízení: Název školy: 27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4, příspěvková organizace Adresa: Dvořákova

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY v souladu s 30 odst. 1 školského zákona Spisový / skartační znak

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY v souladu s 30 odst. 1 školského zákona Spisový / skartační znak Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Č. j.: R04/2014 Vypracoval: Schválil: Rozsah platnosti: se sídlem 24. dubna 270, 664 43 Želešice IČO 49459767 ŠKOLNÍ ŘÁD v souladu s 30

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Zásmuky, okres Kolín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka Mateřské školy Zásmuky, okres Kolín, příspěvková organizace, v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004

Více

Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016

Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 V Novém Bydžově dne 1. 9. 2015 Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO

VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO Školní 454, Šenov u Nového Jičína, tel. 595 178 238, e-mail: materska.skola@zssenov.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Olbrachtova, Horova 655/2, 734 01 Karviná-Ráj ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ŘMŠ-O 189/ 2008 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 25.8.2008 Směrnice nabývá platnosti

Více

Školní řád MŠ. Vydala: Mgr. Pavlína Komeštíková, ředitelka školy. Projednáno na pedagogické radě: 21.4.2015

Školní řád MŠ. Vydala: Mgr. Pavlína Komeštíková, ředitelka školy. Projednáno na pedagogické radě: 21.4.2015 Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Kojetice Moravcova 26, 250 72 Kojetice Telefon: 315 684 078 Web: www.skolakojetice.cz E-mail: ms@skolakojetice.cz IČO: 750 31 655 Banka: KB Neratovice, č.

Více

Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace Raková u Konice 85 798 57 Laškov

Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace Raková u Konice 85 798 57 Laškov ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace Raková u Konice 85 798 57 Laškov Č. j.: 10/2012 Platnost od: 1. 9. 2012 Účinnost od:20. 9. 2012 Aktualizace od: 1. 9. 2015 Obsah: I. Základní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní řád - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY. Část I. Všeobecná ustanovení. Část II. Přijímání do mateřské školy. Část II. Provozní podmínky. Článek 1.

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY. Část I. Všeobecná ustanovení. Část II. Přijímání do mateřské školy. Část II. Provozní podmínky. Článek 1. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice číslo: Číslo jednací: 186/2006 Datum vyhotovení: 10.2.2006 Účinnost od: 10.2.2006 Ukončení platnosti Část I. Všeobecná ustanovení Vnitřní řád mateřské školy, která je

Více

I. Údaje o zařízení Název zařízení :

I. Údaje o zařízení Název zařízení : Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav, Havlíčkova 1153, příspěvková organizace Školní řád Č.j.: 155/2015 Účinnost od: 02.09. 2015 2.9.2015 se ruší školní řád č.j. 241/2013 ze dne 21.08.2013 Spisový znak:

Více

Školní řád Universitní mateřské školy Lvíčata

Školní řád Universitní mateřské školy Lvíčata Universitní mateřské školy Lvíčata je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon (dále jen školský zákon ), v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., (dále jen vyhláška ), o předškolním

Více

. do školy mají zákaz vstupu osoby pod vlivem alkoholu, omamných látek a drog, pokud ohrožují provoz školy

. do školy mají zákaz vstupu osoby pod vlivem alkoholu, omamných látek a drog, pokud ohrožují provoz školy ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko byl zpracován v souladu s 30 odst.3 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon), ve kterém

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DĚTI v zařízení péče o děti ŠKOLKA PARNÍČEK (PROVOZNÍ ŘÁD) platný od 9.5.2016

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DĚTI v zařízení péče o děti ŠKOLKA PARNÍČEK (PROVOZNÍ ŘÁD) platný od 9.5.2016 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DĚTI v zařízení péče o děti ŠKOLKA PARNÍČEK (PROVOZNÍ ŘÁD) platný od 9.5.2016 Provozovatel zařízení péče o děti Školka Parníček v souladu s ustanovením 10 odst. (1)

Více

Mateřská škola Nové Lublice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a rodiče

Mateřská škola Nové Lublice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a rodiče Mateřská škola Nové Lublice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a rodiče Vydal: Bc. Kamila Ščigelová Účinnost: 01. 09. 2013 A, Školní řád Mateřská

Více

Školní řád pro mateřské školy

Školní řád pro mateřské školy Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád pro mateřské školy I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JAMOLICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JAMOLICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JAMOLICE Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Příšovice, okres Liberec příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 84/14 Účinnost: od 1. 5. 2014 Spisový znak: 2 1 Skartační znak: S 5 Školní řád mateřské školy je vydáván v

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a

Více

Mateřská škola Bor, Borská 500,okres Tachov, příspěvková organizace

Mateřská škola Bor, Borská 500,okres Tachov, příspěvková organizace Mateřská škola Bor, Borská 500,okres Tachov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení 1. Školní řád Mateřské školy Bor, Borská 500 (dále jen MŠ) upravuje organizaci, provoz, řízení a zejména

Více

Školní řád mateřské školy Spisový znak: Účinnost od: 1. 9. 2015 Skartační znak: V 5

Školní řád mateřské školy Spisový znak: Účinnost od: 1. 9. 2015 Skartační znak: V 5 Škola: Mateřská škola, Rohoznice 145 Školní řád mateřské školy Spisový znak: Účinnost od: 1. 9. 2015 Vypracovala: Skartační znak: V 5 Alena Poláčková Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Staré Heřminovy, okres Bruntál, příspěvková organizace. 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Staré Heřminovy, okres Bruntál, příspěvková organizace. 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu Mateřská škola Staré Heřminovy, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 30/15 Účinnost: 1.9.2015 Platnost: 28.8.2015 Spisový znak: Skartační znak: S10 Závaznost pro: zaměstnance, zákonné

Více

Mateřská škola Ostrava Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace. pracoviště. Mateřská škola Ostrava Výškovice, Staňkova 33 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrava Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace. pracoviště. Mateřská škola Ostrava Výškovice, Staňkova 33 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrava Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace pracoviště Mateřská škola Ostrava Výškovice, Staňkova 33 ŠKOLNÍ ŘÁD č.j.:105/14 I. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců,

Více

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy (dle 30 školského zákona) v podmínkách mateřské školy. Obsah: 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Lilie centrum dramatické výchovy soukromé vzdělávací zařízení pro děti od 2 do 6 let

VNITŘNÍ ŘÁD. Lilie centrum dramatické výchovy soukromé vzdělávací zařízení pro děti od 2 do 6 let VNITŘNÍ ŘÁD Lilie centrum dramatické výchovy soukromé vzdělávací zařízení pro děti od 2 do 6 let Jasenická 1831, 755 01 Vsetín Tel: 720 119 272 IČ: 66730317 č.ú.:259668122/0300 www.lilie-centrum.cz MOTTO:

Více

Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od: 1. 9. 2015

Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od: 1. 9. 2015 Škola: Základní škola a mateřská škola, Praskačka Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: Změny: Skartační znak: I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy

Více

Dodatek č.2 školního řádu

Dodatek č.2 školního řádu Mateřská škola Studénka se sídlem Komenského 700 742 13 Studénka IČO 00848671. Tel., fax 556 401 537 E-mail: komenskol@wo.cz Dodatek č.2 školního řádu Číslo: Ř 5/2005 Účetní jednotka Mateřská škola Studénka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vzájemná informace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vzájemná informace MATEŘSKÁ ŠKOLA PARLÉŘOVA Parléřova 2a/47, 169 00 Praha 6 Hradčany ŠKOLNÍ ŘÁD V Praze dne 20. 7. 2012 Č.j. 78/2012 Podle 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vydávám tento školní řád Mateřské školy Parléřova:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA Mateřská škola Zahrádka sv. Františka Šlapanice - Budeničky 33, Zlonice 273 71 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA OŘ byl stanoven ředitelkou MŠ s účinností od 1. 9. 2015 V Budeničkách dne

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Bellova 2, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Bellova 2, příspěvková organizace I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Právní předpisy ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Bellova 2, příspěvková organizace Školní řád upravuje činnost a pravidla provozu školy, práva, povinnosti a vzájemné vztahy všech

Více

Při přijetí dítěte evidujeme potřebné údaje v Přihlášce a Evidenčním listě. Při opakované návštěvě se tyto údaje již nezapisují, ale se ověřují.

Při přijetí dítěte evidujeme potřebné údaje v Přihlášce a Evidenčním listě. Při opakované návštěvě se tyto údaje již nezapisují, ale se ověřují. Provozní řád 1. Hlídání dětí školička Skřítci na Štědříku Je zařízení určeno pro děti ve věku od 2 do 6 let bez doprovodu rodičů. Děti v průběhu pobytu mohou užívat veškeré vybavení našeho zařízení. Provozní

Více

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín.

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín. Č.j. 2007/25 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Holetín 20 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2007 Skartační znak: A5 Počet stran: 9 Podpis ředitele školy: Školní řád

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. - vypracován pro předškolní zařízení s názvem: Mateřská škola Březina Březina 94 294 11 Loukov IČO 71221247 Tel.

ŠKOLNÍ ŘÁD. - vypracován pro předškolní zařízení s názvem: Mateřská škola Březina Březina 94 294 11 Loukov IČO 71221247 Tel. ŠKOLNÍ ŘÁD - vypracován pro předškolní zařízení s názvem: Mateřská škola Březina Březina 94 294 11 Loukov IČO 71221247 Tel. 773 689 102 Školní řád je vypracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský

Více

Školní řád s účinností od 22. října 2014

Školní řád s účinností od 22. října 2014 Mateřská škola Havířov Šumbark Petřvaldská 32/262 odloučené pracoviště Sadová 3/232 Havířov - Město Vnitřní směrnice č.12-s Školní řád s účinností od 22. října 2014 Základní údaje o škole Název organizace:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ORGANIZACE MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPŘIVNICE ul. Krátká 1105, Kopřivnice

ŠKOLNÍ ŘÁD ORGANIZACE MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPŘIVNICE ul. Krátká 1105, Kopřivnice Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ul. Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice ŠKOLNÍ ŘÁD ORGANIZACE MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPŘIVNICE Číslo: VP 2 Organizace: MŠ Kopřivnice Zpracoval a vydává:

Více

CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA OVEČKA V OLOMOUCI

CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA OVEČKA V OLOMOUCI CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA OVEČKA V OLOMOUCI 1. Školní řád Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci Č.J.: CMS 2015/ 001 Vypracovala: Mgr. et Bc. Ilona Hamplová, Ph.D. Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.

Více

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ KULÍŠEK

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ KULÍŠEK PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ KULÍŠEK Dětská skupina KULÍŠEK je registrována Ministerstvem práce a sociálních věcí od 14. září 2015 jako dětská skupina.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.ZŠ 59 /2015 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Igor Slováček, řed. školy Pedagogická rada projednala dne : 28.8.2015

Více

Základní škola a Mateřská škola Suchdol, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola Suchdol, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Suchdol, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Vypracovala: Dana Kratochvílová Pedagogická rada projednala dne 31.8.2015 Školská rada schválila dne Úvodní ustanovení 1. Školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 64 /2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne

Více

Jitka Kafková, vedoucí školní druţiny PaedDr.Ludmila Procházková

Jitka Kafková, vedoucí školní druţiny PaedDr.Ludmila Procházková Základní škola Modřice,okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Benešova 332, 664 42 Modřice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 22.4.2009

Více

Vnitřní řád zařízení školního stravování

Vnitřní řád zařízení školního stravování MATEŘSKÁ ŠKOLA Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 Vnitřní řád zařízení školního stravování Část I. Všeobecná ustanovení Vnitřní řád zařízení školního stravování (dále jen školní jídelna), které je součástí

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Hedvika Čáslavová, DiS., ředitelka školy Platnost od: 01. 09. 2015 Projednáno a schváleno na pedagogické radě: 27. 08.

ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Hedvika Čáslavová, DiS., ředitelka školy Platnost od: 01. 09. 2015 Projednáno a schváleno na pedagogické radě: 27. 08. ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Hedvika Čáslavová, DiS., ředitelka školy Platnost od: 01. 09. 2015 Projednáno a schváleno na pedagogické radě: 27. 08. 2015 OBSAH 1. Úvod 2. Cíl předškolního vzdělávání Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice Příspěvková organizace, IČO 70982651 Školní 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice Příspěvková organizace, IČO 70982651 Školní 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice Příspěvková organizace, IČO 70982651 Školní 49, 751 21 Prosenice Školní řád Součást Mateřská škola Vypracovala Mgr. Lenka Dvořáková Na poradě MŠ projednáno dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA RYCHVALD PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍROVÁ 1744 RYCHVALD

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA RYCHVALD PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍROVÁ 1744 RYCHVALD ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA RYCHVALD PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍROVÁ 1744 RYCHVALD (PROJEDNÁNO NA PEDAGOGICKÉ PORADĚ 31.8.2014) 1 Obsah: I. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání II.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Verneřice Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Jana Kindlerová, ředitelka školy Mgr. Jana Kindlerová,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ, PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ, PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ, ŠKOLNÍ DRUŽINA, STŘEDISKO

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINBY JAVOROVÁ

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINBY JAVOROVÁ PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINBY JAVOROVÁ pro děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Údaje o Dětské skupině Javorová 3. Priority a cíle výchovně vzdělávacího procesu

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 34/2015 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1.4.4.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 23 - SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŢÁKŮ ŠKOLY Číslo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Číslo dokumentu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Zapsání do mateřské školy Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od věku tří let. Přijímány jsou děti, jejichž rodiče souhlasí s cílem a principy školy. O přijetí

Více

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole Vnitřní řád Předškolní výchova - podporuje zdravý, tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Keplerova 782/26, 400 07 Ústí nad Labem Tel.: 475500030 Email: msmotylek.ul@volny.cz IČO: 70200998 SMĚRNICE č. 7/2012 PROVOZNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice se sídlem Měšická 322,Líbeznice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘZŠ/23/2015 Věra FRÜHAUFOVÁ Mgr.Ivana Pekárková,ředitelka

Více