DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY"

Transkript

1 DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona (dále jen Vyhláška ). 2) Tento Domácí řád DSO v návaznosti na Smlouvy o poskytování služby sociální péče (dále jen Smlouvu ) a na další vnitřní předpisy, obsahuje veškerá práva a povinnosti klienta (uživatele) poskytované služby (dále jen klient ). Domácí řád DSO společně se Smlouvou vytváří základní podmínky právního vztahu mezi klientem a DSO. 3) Domácí řád DSO obsahuje pravidla pro zajištění klidného a spokojeného života klientů, pro zajištění pořádku a k udržování dobrých mezilidských vztahů. Vychází z principů zajištění lidské důstojnosti, a z respektu k názorům, rozhodnutím, přáním a potřebám klientů. Klade důraz na dodržování základních lidských práv a svobod a na zajištění kvality života klientů. 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1) DSO byl zřízen dne jako Domov důchodců ONDRÁŠ, příspěvková organizace města Brušperk na dobu neurčitou, zřizovací listina byla schválena Zastupitelstvem města Brušperk dne ) V souladu se Zákonem o sociálních službách byl Domov důchodců ONDRÁŠ v roce 2007 přejmenován na Domov pro seniory ONDRÁŠ, příspěvková organizace. DSO je oprávněn poskytovat sociální službu domova pro seniory na základě rozhodnutí o registraci sociální služby Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, č. j /2007, ze dne , které nabylo právní moci dne , číslo registrace sociální služby je ) Posláním DSO je poskytovat pobytové služby klientům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 1

2 4) Cílem pobytové služby DSO je: podpora a pomoc klientům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku (65 let a výše), jejichž situace (a zdravotní stav) vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, podpora klientů zachovávání a rozvíjení v soběstačnosti, důstojného způsobu života a udržování společenských kontaktů, důsledné dodržování základních lidských práv a svobod klientů, zákonů ČR, Smlouvy, Domácího řádu, Etického kodexu DSO a vnitřních pravidel DSO, lidský a profesionální přístup ze strany všech zaměstnanců DSO ke klientům, poskytování kvalitních, bezpečných a odborných sociálních služeb důsledným plněním standardů kvality sociálních služeb. vytváření bezpečného, klidného, útulného a podnětného prostředí DSO dlouhodobě udržovat kvalitní vybavení DSO a podle potřeby a možností zařízení modernizovat, zviditelňovat se pro zvýšení informovanosti veřejnosti o pobytových službách prostřednictvím vlastních webových stránek (virtuální prohlídka, fotografie), webových stránek města Brušperk, reklamních letáků, Zpravodaje města Brušperk, v místní Local TV a prostřednictvím informačních tabulí DSO, spolupracovat se zdravotními pojišťovnami, lékaři, institucemi a organizacemi, zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců DSO (vzdělávání). 2. ROZSAH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi v souladu se Smlouvou: ubytování a stravu úkony péče a zdravotní péči zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 2) Klient nebo kdokoliv může podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby nebo na konkrétní osobu podle Domácího řádu. 3) Klientovi mohou být poskytovány další činnosti jako fakultativní služby. 3. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE 1) Účelem Smlouvy je stanovení podmínek a pravidel, podle kterých budou klientovi (uživateli) poskytovány sociální služby domova pro seniory, a to na základě jeho žádosti o přijetí, v souladu s evidencí žádostí a na základě rozhodnutí DSO o přijetí klienta podle stanovených kritérií. 2) Smlouva upravuje poskytování pobytové služby v domově pro seniory a to na základě přání a potřeb klienta a v jeho zájmu. Smlouvu chápeme jako vzájemný projev vůle dvou smluvních stran, klienta a DSO, na jehož základě těmto smluvním stranám vznikají nová práva a povinnosti, které dříve tyto subjekty neměly. Smlouva je vyjádřením tohoto nového a rovného vztahu. 2

3 3) Klient, jehož zdravotní stav nedovoluje kompetentně jednat o smlouvě, má právo, aby za něj smlouvu uzavřel příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, zmocněnec na základě plné moci, nebo zákonný zástupce (opatrovník) v případě omezení svéprávnosti klienta. 4) V případě, že zdravotní stav klienta umožňuje kompetentně jednat o smlouvě, ale není pouze schopen podpisu, je nutné v této věci potvrzení lékaře. Klient může vyjádřit ústní formou, že porozuměl a souhlasí s uzavřením Smlouvy. Vždy je nutné k platnosti smlouvy kromě podpisu Poskytovatele (zastoupeného ředitelkou), podpis dalších dvou svědků, které si zvolil klient. 5) Smlouva je podepsaná oběma smluvními stranami konkrétního dne a nabývá platnosti a účinnosti od konkrétního dne. 6) Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Klient nemůže práva plynoucí z této Smlouvy postoupit na jinou osobu. Doba platnosti Smlouvy je dále upravena ve Smlouvě. 7) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana, tedy DSO a klient, obdrží jedno vyhotovení. V případě, že klienta uzavře smlouvu příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, zmocněnec na základě plné moci, nebo zákonný zástupce (opatrovník) v případě omezení svéprávnosti klienta, pak je smlouva vyhotovena ve třech exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana, tedy DSO, klient a zástupce klienta (obecní úřad, zákonný zástupce nebo zmocněnec) obdrží jedno vyhotovení. 8) Smlouva může být upravována, doplňována a měněna pouze formou písemných, číslovaných a datovaných Dodatků Smlouvy, vše vždy na základě dohody DSO a klienta (případně zástupce klienta), což stvrdí svými podpisy (případně podpisem zástupce klienta) na každém Dodatku smlouvy. 9) Smlouva může být nahrazena novou, písemnou a datovanou Smlouvou, vše vždy na základě dohody DSO a klienta, což stvrdí svými podpisy. 10) Smlouva musí vyjadřovat pravou a svobodnou vůli obou smluvních stan. Smlouva nesmí být uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, ale dobrovolně a bez nátlaku. Smluvní strany si musí Smlouvu skutečně přečíst, porozumět jejímu obsahu a s jejím obsahem musí úplně a bezvýhradně souhlasit, což stvrdí svými podpisy. 4. UBYTOVÁNÍ 1. Možnosti ubytování 1) Klientovi se poskytuje ubytování na konkrétním jednolůžkovém, dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji, podle jeho pohlaví, zdravotního stavu a potřeb. Pokoj je viditelně označen jménem klienta, číslem pokoje, číslem diety klienta, případně může být označen i jinak, vyžaduje-li to zdravotní stav klienta (např. aby svůj pokoj poznal) nebo na jeho přání. 2. Vybavení pokoje 1) Každý pokoj je obvykle vybaven následujícím zařízením: elektricky polohovatelné lůžko, noční stolek, jídelní stůl, židle, stropní světlo, elektrické zásuvky, případně křeslo. Některé pokoje mají balkón. 2) Dále jsou klientovi poskytnuty lůžkoviny, prošívané deky, polštáře, přehozy a deky Larisy a drobné předměty denní spotřeby (antidekubitní podložky a jiné pomůcky, lžíce a příbory, nádobí, termosky, hrnky, skleničky). 3

4 3) Po dohodě s DSO si může klient pokoj vybavit také vlastním drobným nábytkem, elektrickými spotřebiči (lednička, TV, DVD přehrávač, rádio, apod.) a drobnými předměty dle vlastního přání (obrazy, poličky, hodiny, květiny, apod.). K připevnění obrazu, drobného nábytku, či elektrospotřebiče na zeď pokoje (nebo jinam) je klient povinen požádat zaměstnance, který toto zajistí. Pokud klient cokoliv připevní sám, nebo za pomoci rodinných příslušníků, vystavuje se riziku zranění, či nebezpečí, a že případné škody bude hradit. 4) K pokoji náleží: Předsíň s uzamykatelnými skříněmi s nadstavci na oblečení a pomůcky Bezbariérová toaleta (WC) s umyvadlem a bezbariérový sprchový kout. 5) DSO není přizpůsobeno k chovu domácích zvířat tak, aby uchránil práva všech klientů, kterým přítomnost zvířat nevyhovuje, proto chov zvířat na pokoji klientům neumožňujeme. Po dohodě s DSO a se spolubydlícím klientem lze povolit klientovi mít na pokoji nejedovaté a neútočné akvarijní (terarijní) tvory (ryby, želvy, ještěry, hlodavce) a papoušky v kleci za podmínky, že klient je schopen se o ně samostatně postarat a zabrání útěku zvířat do prostor DSO. Pouštění zvířat mimo klec či akvárium (terárium) je zakázáno. V rámci zútulnění domova chováme ve vstupní hale v přízemí v kleci papoušky (andulky), které mohou klienti pozorovat a poslouchat. 6) Klienti s ohledem na svůj zdravotní stav a schopnosti jsou povinni udržovat pořádek nejen ve svých pokojích, ale i v dalších prostorách DSO, které užívají. 7) Klientům se poskytuje úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení. DSO rovněž zajišťuje zdarma technickou údržbu pokoje a opravy nezpůsobil-li klient škodu úmyslně nebo z nedbalosti. 8) Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu a elektrický proud. 9) DSO je povinen udržovat své prostory ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání. 10) Na pokoji a v dalších prostorách DSO může klient provádět změny pouze se souhlasem DSO. 3. Bezpečnost ubytování 1) Každý pokoj je uzamykatelný a klient má při příjmu do DSO nebo kdykoliv později možnost se rozhodnout, zda bude mít vlastní klíč od pokoje a zda při odchodu bude zamykat nebo zda pokoj ponechá nezamknutý. 2) Z bezpečnostních důvodů jsou na Sesternách obou Stanic uloženy náhradní klíče k jednotlivým pokojům. 3) Klient užívá ke spánku a odpočinku užívá pouze postel, která mu byla určena. Není dovoleno bez dohody s DSO, aby klient užíval jinou postel nebo jiné prostory DSO, které nejsou určeny ke spánku klientů. 4) Z důvodu zvýšení bezpečnosti a pro sledování pohybu jiných osoby (mimo klienty a zaměstnance) a zjištění, s jakým účelem se pohybují po prostorách DSO je zavedena Návštěvní kniha pro návštěvníky domova. 5) Každý návštěvník domova je povinen uvést své jméno, jméno osoby, kterou jde navštívit, dále uvést dobu příchodu a odchodu a svůj podpis. 4

5 6) Návštěvám je umožněn vstup pouze se zvířetem (např. psem či kočkou) na vodítku a případně bojových plemen psů s náhubkem. Není dovoleno volné pobíhání zvířat po budově domova. V případě, že zvíře znečistí prostory domova, je návštěva povinna sjednat nápravu a nečistoty odstranit. 3. Změna pokoje 1) Klient může požádat o změnu pokoje. Může se obrátit na svého klíčového pracovníka nebo jiného zaměstnance, který o této žádosti informuje vedení DSO. Žádosti může být vyhověno po řádném zvážení a po konzultaci s klienty, kterých se tato změna týkala. Nebude-li možné této žádosti vyhovět (nesouhlas ostatních klientů nebo nemožnosti změny z provozních důvodů), pak bude klient o důvodech nevyhovění jeho žádosti řádně informován prostřednictvím svého klíčového pracovníka nebo jiného zaměstnance. 2) V případě zhoršení zdravotního stavu klienta, při případném narůstání neřešitelných konfliktů se spolubydlícími a z organizačních důvodů může být klient poskytovatelem DSO přemístěn na jiný pokoj na dobu určitou nebo neurčitou. Je-li to možné, snaží se zaměstnanci DSO vždy vyhovět přáním a potřebám klienta. DSO se zavazuje písemně informovat klienta předem o přemístění na jiný pokoj a toto přemístění vždy odůvodní. Přemístění na pokoj s jiným počtem lůžek než má pokoj aktuální je možné po uzavření Dodatku smlouvy (z důvodu změny úhrady za ubytování) na základě dohody mezi klientem a DSO. 3) DSO má z provozních důvodů právo (např. malování, stavební úpravy, opravy, výměna zařízení pokoje apod.), na nezbytně nutnou dobu, dočasně přesunout klienta na jiný pokoj. O této skutečnosti je DSO povinen klienta písemně informovat a uvést odhadovaný termín opětovného návratu klienta na jeho původní pokoj. 5. Ostatní společenské prostory 1) Mimo pokoj a prostory k němu příslušné může klient využívat společně s ostatními klienty také další společné prostory DSO. 2) Klient může navštívit pokoj, na kterém bydlí jiní klienti, ale pouze s jejich souhlasem. 6. Úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla 1) Úklid všech prostor zařízení provádí k tomu určení zaměstnanci uklízečky. V nutných případech a při nepřítomnosti zaměstnanců uklízeček, mají ostatní přítomní zaměstnanci za povinnost zajistit základní úklid znečištěných prostor. 2) Vzhledem k hygienickým předpisům v zařízení DSO mají zaměstnanci právo pomáhat klientům s dodržováním čistoty a pořádku v osobních věcech, ve skříních a nočních stolcích klientů a to za přítomnosti klientů a s jejich souhlasem. V případě nepřítomnosti klienta na pokoji musí být při odůvodněném vstupu zaměstnance na pokoj přítomen svědek. Hygienicky závadné věci (zkažené jídlo, špinavé oblečení a povlečení a hygienické pomůcky) je personál oprávněn vyhodit, popř. předat k vyprání do prádelny. 3) Všechny pokoje a jiné místnosti v DSO se větrají, a to s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu klientů, jejich přáním a povětrnostním podmínkám. 4) Je zakázáno vyhazovat jakékoliv odpadky z balkónu a z oken, příp. je pohazovat po prostorách DSO nebo v okolí budovy DSO. Zbytky jídel a odpadky musí být ukládány do odpadkových košů, které jsou pravidelně vynášeny. 5) Praní a žehlení osobního prádla a ložního prádla klientů zajišťuje DSO ve své prádelně nebo dodavatelsky v jiné prádelně. 5

6 6) Osobní prádlo a povlečení klientů dle potřeby přebírá službu konající zaměstnanec v přímé péči a následně ho převáží do prádelny DSO. Prádlo klientů musí být řádně označeno s klientem dohodnutou formou (číslicí, písmenem nebo jmenovkou), aby nedocházelo k záměnám a ztrátám prádla. Po vyprání a vyžehlení je prádlo prádelnou (nebo dodavatelskou prádelnou) předáváno zaměstnancům v přímé péči, kteří jej následně předávají klientů a s jejich souhlasem prádlo ukládají do skříní klientů. 7) Praní a žehlení ložní prádla (duchny, polštáře a povlečení) je zajištěno dodavatelskou prádelnou. Náklady na praní a žehlení jsou součástí ceny za ubytování. 7. Osobní ošacení a věci 1) Klient si před uzavřením Smlouvy nebo později přinese potřebné množství osobního ošacení a osobních potřeb (nebo toto zajistí rodina a blízcí klienta) podle Seznamu doporučených potřeb a oblečení pro klienta (uživatele), který žadatel obdrží před uzavřením Smlouvy. Seznam je doporučující. Klient by měl mít zejména takové oblečení a osobní potřeby, aby mu to co nejvíce vyhovovalo. Je vhodné, aby měl klient k dispozici potřebné oblečení a potřeby po celou dobu pobytu (s tímto může pomoc rodina a blízcí klienta). 2) Oblečení klienta musí být označeno dohodnutým způsobem (příjmení, písmeno či číslice) nesmazatelným fixem, přilisovaným štítkem nebo vyšitím. Pro zachování diskrétnosti a intimity je označení umístěno na rubu oblečení. DSO neručí za osobní prádlo a ošacení, které není řádně označeno. Pokud dojde ze strany klienta nebo rodinného příslušníka k doplnění (či vyřazení) prádla a ošacení, musí to být nahlášeno zaměstnancům, kteří zkontrolují (či případně doplní) dohodnuté označení. 8. Doba nočního klidu 1) Doba nočního klidu je stanovena od 22:00 do 6:00 hodin. 2) Klient je v době nočního klidu povinen se chovat tak, aby nijak nerušil ostatní klienty. V případě dohody se spolubydlícím klientem může klient sledovat TV, poslouchat rádio či si číst i v době nočního klidu. Pokud nedojde k dohodě mezi klienty, musí klient respektovat dobu nočního klidu. 3) V době nočního klidu nesmí být klient rušen jinými klienty ani zaměstnanci s výjimkou nutnosti podání léků nebo při poskytnutí nutné ošetřovatelské nebo zdravotní péče. 4) V případě, že klient opakovaně porušuje dobu nočního klidu, má DSO právo přikročit k nápravným opatřením. 5. STRAVOVÁNÍ 1) Strava je v DSO přizpůsobena svým složením, množstvím a způsobem úpravy věku a zdravotnímu stavu klientů. Je poskytována celodenní strava v rozsahu 3 hlavních jídel. 2) Strava je klientům podávána v jídelnách DSO nebo přímo na pokojích klientů, pokud to vyžaduje jejich zdravotní stav, nebo podle jejich přání. 3) Strava je poskytována v následujícím rozsahu: dieta racionální č. 3 výběr potravin je neomezený, ale platí zásada zdravé výživy, dieta šetřící č. 4 dieta s omezením tuku, plnohodnotná a lehce stravitelná, 6

7 dieta diabetická č. 9 dieta s vyloučením jednoduchých cukrů a omezení dávek potravin s obsahem složených cukrů (polysacharidů), dieta diabetická/šetřící č. 9/4 kombinace diety č. 9 a č. 4 4) Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku, který sestavuje na jeden týden dopředu vedoucí jídelny Mateřské školy Brušperk, odkud se jídlo dováží. V DSO se jídlo porcuje a ohřívá. 5) Dietní stravování klientům doporučuje ošetřující lékař. Klient má právo se rozhodnout, zda bude odebírat lékařem stanovenou dietu nebo si zvolí dietu sám na svoji vlastní zodpovědnost (např. u diabetika hrozí riziko, pokud nerespektuje dietní omezení). Pokud klient nebude odebírat dietu dle doporučení lékaře, bude to zaznamenáno v dokumentaci klienta. 6) U některých klientů, pokud to jejich zdravotní stav vyžaduje je podávána strava (krájené maso, mleté maso, mixovaná strava), a to buď klasicky podáváním stravy přes ústa, nebo je aplikována do PEGu, popřípadě žaludeční sondou. Někteří klienti s ohledem na svůj zdravotní stav mohou přijímat náhradní stravu (nutridrinky). 7) Strava se klientům podává v jídelnách domova (velká jídelna v přízemí, malá jídelna v patře pro hůře pohyblivé klienty) a na pokojích klientů. Místo podávání stravy je přizpůsobováno aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta nebo podle jeho přání. 1. Výdej stravy 1) Výdej stravy probíhá podle časového rozvrhu: Snídaně 7:45 8:15 Oběd Večeře 17:00 17:30 Druhá večeře 12:00 12:30 (jídelna domova) 11:30 12:00 (pokoje klientů, jídelna na patře) od 20:00 v případě aplikace inzulínu 2) Vzhledem k provozu kuchyně Mateřské školy Brušperk, nemohou být jednotlivá jídla vydávána v jinou, než výše uvedenou dobu. Klient může požádat zaměstnance o uschování stravy a její následné pozdější vydání a ohřátí. zaměstnanec informuje příslušného zaměstnance kuchařku ve výdejně stravy, případně klient může požádat přímo zaměstnance kuchařku o výše uvedené. 3) Hygienické normy stanoví, že teplá strava musí být vydána klientovi ke konzumaci nejpozději do 4 hodin od distribuce z kuchyně Mateřské školy Brušperk. Podaná strava může být na pokoji klienta maximálně 1 hodinu, a pokud klient neprojeví o vydanou stravu zájem a nedohodne se se zaměstnanci jinak, pak zaměstnanci z hygienických důvodů stravu odstraní a zlikvidují. 4) Na obou stanicích DSO (v kuchyňkách) mají klienti po celých 24 hodin k dispozici sladký a hořký čaj. Současně je pravidelně na jednotlivé pokoje klientů zaměstnanci podáván čaj, popř. jiné nápoje. 5) Vlastní potraviny si mohou klienti uschovávat ve společných lednicích, které jsou umístěny v kuchyňkách na obou stanicích. Pro předcházení ztrátám a záměnám potravin, musí být uschované potraviny označeny štítkem se jménem klienta. Pokud mají klienti vlastní lednice na pokoji, mohou tam uchovávat vlastní potraviny a nápoje. 7

8 6. ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V DSO 1) Služby sociální péče jsou poskytovány klientům na základě smluvně dohodnutých úkonů péče tak, jak si klienti přejí a jak to vyžaduje jejich zdravotní stav a jejich potřeby. Klientovi je vždy dána možnost vlastní volby a možnost výběru z nabídky poskytovaných služeb. Denní a noční režim klientů není s výjimkou nočního klidu nijak omezen, určují si ho sami klienti. Poskytované služby musí být současně v souladu se smlouvou a s provozními možnostmi DSO. 2) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v DSO se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) poskytnutí ubytování: ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, b) poskytnutí stravy: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel, c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, f) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, g) aktivizační činnosti: volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. Součástí poskytovaných služeb je tvorba Individuálního plánu klienta, Plánu péče a průběhu služby. 8

9 3) Pobytová služba DSO klientům poskytuje zdravotní péči. Zdravotní péče je poskytována klientům podle jejich zdravotního stavu a potřeb a na základě souhlasu klientů prostřednictvím zaměstnanců DSO, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání (zdravotní sestry) a dále na základě souhlasu klientů prostřednictvím smluvní lékařky DSO, která má ordinaci v budově DSO. Zdravotní péče je hrazená ze zdravotního pojištění klientů. 7. INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SLUŽBY 1) Cílem zařízení DSO při poskytování sociálních služeb je efektivní a kvalitní spolupráce s klientů. Tento cíl je naplňován prostřednictvím individuálních plánů a plánů péče, ve kterých je v souladu s osobními cíli a potřebami klienta plánována poskytovaná služba. 2) Každý klient si při podpisu Smlouvy na základě vzájemné dohody a vyjasnění si možností ze strany DSO zvolí svůj osobní cíl (může tak učinit i kdykoliv později). 3) Poskytovatel se zavazuje poskytovat každému klientovi službu sociální péče takovým způsobem, aby klienta podporoval při realizaci jeho osobních cílů. Plánování péče a dosahování osobních cílů klienta je cílem spolupráce klienta se zaměstnanci a je obsahem individuálního plánu klienta. 4) Individuální plán klienta je vytvořen klíčovým pracovníkem na základě dohody s klientem, podle jeho přání a potřeb. Klíčový pracovník společně s klientem spolupracuje na plnění individuálního plánu, plnění plánu péče a průběhu sociální služby a na jejich úpravách a změnách. Klíčový pracovník sleduje, kontroluje a napomáhá naplňování stanovených osobních cílů, potřeb a přání klienta. Proces vytváření individuálního plánu se nazývá individuální plánování. Plán péče popisuje, jakou pomoc, podporu a služby klient od DSO potřebuje, a v jakých činnostech je klient soběstačný a v čem soběstačný není, co se potřebuje klient naučit k tomu, aby mohl být více samostatný (soběstačný), nebo není-li samostatný (soběstačný), v čem může klient se zaměstnanci spolupracovat. 5) Každý klient má svého klíčového pracovníka. Klíčový pracovník je zaměstnanec, který je přidělen každému klientovi po předchozí vzájemné dohodě, jako osoba zodpovědná za individuální plánování, průběh sociální služby a za hodnocení naplňování osobní cílů klienta. Klíčový pracovník vychází ze zájmů, potřeb, hodnot a cílů klienta. Klíčový pracovník je partnerem a důvěrníkem klienta. Klíčový pracovník hájí a prosazuje zájmy klienta, podporuje ho a snaží se získat a udržet důvěru klienta. Klíčový pracovník spolupracuje s ostatními zaměstnanci, kteří se také podílejí na plnění individuálního plánu a na průběhu sociální služby. 6) Při příjmu je klient po dohodě s DSO přidělen adaptační klíčový pracovník na dobu nejdéle 3 měsíců, který společně s klientem sestaví individuální plán, který bude sledovat a naplňovat stanovené osobní cíle klienta. 7) Po uplynutí doby 3 měsíců od příjmu si klient po dohodě s DSO vybere sám, zda mu vyhovuje současný klíčový pracovník, nebo vybere jiného klíčového pracovníka, nebrání-li tomu závažné okolnosti. Klient má po celou dobu poskytování služby možnost kdykoliv požádat o změnu svého klíčového pracovníka, včetně adaptačního období. DSO se vždy snaží klientovi vyhovět, nebrání-li tomu závažné okolnosti. 8) Poskytované služby jsou vždy plánovány s klientem. Prioritou DSO je podpořit klienta, aby si osobní cíle stanovil sám. V případě, kdy toho klient není schopen (např. z důvodu zdravotního stavu), klíčový pracovník sestavuje plán s klientem pomocí technik pro nekomunikující klienta, alternativní komunikace nebo se podílí na plánování tým zaměstnanců DSO, zákonný zástupce klienta, případně rodinní příslušníci a známí klienta. 9

10 9) Klient je oprávněn své osobní cíle, přání a potřeby v průběhu poskytování služby upravovat a měnit. Klient má právo požádat o změnu klíčového pracovníka, kdy změna proběhne podle možností DSO. Všechny tyto změny jsou evidovány v dokumentaci Individuálním plánu klienta a v dokumentaci klienta (IS Cygnus). 10) Stanovené postupy k dosažení cíle a nastavení plánu péče a průběhu služby jsou klíčovým pracovníkem a celým týmem zaměstnanců realizovány a pravidelně hodnoceny. V případě jakékoliv změny ze strany klienta nebo DSO jsou dohodnuté cíle a nastavení plánu péče a průběhu služby adekvátně a v zájmu klienta aktualizovány a měněny. 11) DSO si vyhrazuje právo z provozních důvodu, po dohodě s klientem, změnit klíčového pracovníka, tuto změnu musí DSO řádně odůvodnit. 12) V případě jakýchkoliv problémů (s klíčovým pracovníkem, se zaměstnancem nebo s jiným klientem) může každý klient požádat o pomoc sociálního pracovníka (jako přímého nadřízeného klíčového pracovníka, vedoucí přímé péče nebo ředitelku. Každý klient může podat stížnost na konkrétní osobu nebo na kvalitu či způsob poskytování sociální služby. 13) Na klíčového pracovníka se mohou obracet příbuzní a známí klienta kteří jej mohou informovat o přáních a potřebách klienta a mohou s klíčovým pracovníkem spolupracovat na plnění osobních cílů, přání a potřeb klienta. Kontakt na klíčového pracovníka může zprostředkovat sociální pracovník. 14) Klienti se mohou obracet s žádostí o pomoc na všechny zaměstnance DSO, zejména na zaměstnance v přímé péči (zdravotní sestry, pracovnice v sociálních službách, ošetřovatelky) a na sociálního pracovníka nebo koordinátora směny PSS. 15) Koordinátor směny PSS je na konkrétní směnu určená pracovnice v sociálních službách (nebo ošetřovatelka) a je osobou zodpovědnou za kvalitně provedenou běžnou (nezdravotní) ošetřovatelskou péči a úkony péče a za plnění harmonogramu práce. Za odbornou ošetřovatelskou (zdravotní) péči je nadále zodpovědná službu konající zdravotní sestra. Koordinátora směny určuje staniční sestra, vedoucí přímé péče nebo sociální pracovník. 8. ZDRAVOTNÍ PÉČE 1) DSO poskytuje klientů také zdravotní (odbornou ošetřovatelskou) péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu nepřetržitě po dobu 24 hodin. Je poskytována na základě indikace lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění klienta. Odborná ošetřovatelská péče je poskytována odborně způsobilými zdravotními sestrami DSO, které zajišťují přípravu a podávání léků, aplikaci inzulínu, injekcí, převazy a ošetření ran, apod. 2) Na (i bez) doporučení lékaře mohou klienti dle provozních možností využívat pohybovou a zájmovou aktivizaci v rámci volnočasových aktivit DSO. 3) V zařízení jsou prováděny pravidelné noční obchůzky (asi co 3 hodiny). Od noční obchůzky na pokoji klienta lze na základě žádosti klienta ustoupit. V případě odmítnutí obchůzky neodpovídá DSO za případné následky způsobené např. změnou zdravotního stavu klienta v nočních hodinách. 4) Klienti mají možnost registrace u smluvní lékařky DSO a možnost volby (změny) zdravotní pojišťovny. Lékařská péče je zajišťována smluvní, praktickou lékařkou v návaznosti na odborné lékaře. Je poskytována v pravidelných intervalech dle ordinačních hodin od pondělí do pátku. Smluvní lékařka může poskytovat lékařskou péči rovněž na pokoji klienta. V odpoledních a nočních hodinách a o víkendech je dle potřeby zajišťována lékařská péče formou lékařské služby první pomoci a rychlou záchrannou službou. 10

11 5) Zůstane-li klient registrován u svého praktického lékaře, musí si lékařské ošetření, vyšetření, léky, inkontinenční pomůcky zajistit sám, popř. za pomoci rodinných příslušníků. 6) Klienti by měli dodržovat léčebný režim, pokyny lékaře, zdravotních sester a užívat předepsané léky v zájmu svého zdravotního stavu a života. 7) Léky předepsané ošetřujícím lékařem jsou vyzvedávány zaměstnanci z lékárny hromadně. Doplatky za léky si hradí klient sám z vlastních prostředků. Tyto doplatky jsou vyúčtovány v rámci měsíčního vyúčtování za ubytování a stravu. 9. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 1) Volnočasová, zájmová, společenská a kulturní činnost je nedílnou součástí pobytu v DSO. Pravidelně od pondělí do pátku jsou pořádány zájmové, společenské a kulturní akce, kterých se mohou libovolně účastnit klienti i v doprovodu své rodiny a přátel. 2) DSO nabízí klientům dva druhy volnočasových aktivit: zájmová aktivizace pohybová aktivizace. 3) Pracovnice volnočasové aktivizace (dále jen pracovnice VČA) vykonávají aktivizaci, kterou přizpůsobují přáním, potřebám a schopnostem klientů. Komunikují s klienty, aktivně zjišťují jejich přání a potřeby, nabízí jím aktivity a motivují je, aby se účastnili aktivizace, podporují klienty v soběstačnosti. Podílí se na adaptaci nových klientů a nabízí jim aktivizaci. 4) Pracovnice VČA provádí nácvik a upevňování psychických, sociálních a motorických schopností a dovedností klientů a nácvik běžných denních činností. Připravují dopolední a odpolední program pro klienty, pracují na jeho zlepšení a zatraktivnění podle přání a potřeb klientů, a také zajišťují potřebné pomůcky. 5) Pracovnice VČA zajišťují a organizují společenské a kulturní akce a zajišťují výzdobu prostor DSO. Pomáhají při obnovení nebo upevnění kontaktu klientů s přirozeným sociálním prostředím, při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávají osobních záležitostí. Působí zejména na vytváření, prohlubování a upevňování schopností a dovedností, soběstačnosti a podporují rozvoj mezilidských vztahů klientů. 6) Cílem aktivizace je rozvoj nebo udržení schopností a dovedností klientů a podpora při jejich sociálním začleňování. Působí zejména na vytváření, prohlubování a upevňování schopností komunikace, zájmových a tvůrčích činností, rozvoje jemné motoriky, prohlubování a upevňování mobility, hrubé motoriky a soběstačnosti. 7) Aktivizace probíhá v prostorách místností volnočasové aktivizace, individuálně na pokojích klientů a v dalších prostorách domova nebo mimo domov. 8) Pracovnice VČA nabízí klientům: NÁCVIK JEMNÉ MOTORIKY šití, pletení, vyšívání, malování, modelování, vystřihování, lepení, vyřezávání PROCVIČOVÁNÍ PAMĚTI kvízy, společenské hry, nácvik psaní, předčítání novin a časopisů POSLECH HUDBY A ZPÍVÁNÍ ZÁJMOVÉ ČINNOSTI vaření, pečení a zahradničení SPOLEČNÉ OSLAVY NAROZENIN KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE podle aktuální nabídky CANISTERAPIE skupinová i individuální na pokojích ČTVRTEČNÍ BOHOSLUŽBY v kapli domova 11

12 CVIČENÍ ranní rozcvička, individuální a skupinové cvičení CVIČENÍ NA STROJÍCH motomed, stepper, vibrační plošina MASÁŽE na relaxačním lehátku, parafínové zábaly NÁCVIK BĚŽNÝCH DENNÍCH ÚKONŮ POMOC A PODPORA PŘI CHŮZI - s kompenzačními pomůckami i bez kompenzačních pomůcek NÁCVIK JÍZDY NA ELEKTRICKÉM VOZÍKU MÍČOVÉ HRY VYCHÁZKY S KLIENTY (UŽIVATELI) MINIKANTÝNA prodej nápojů, osobních potřeb, sladkostí apod. AKTIVIZACE NEKOMUNIKUJÍCÍCH KLIENTŮ (UŽIVATELŮ) cvičení a pohybová aktivizace, poskytování zrakových, sluchových a hmatových podnětů 10. OSOBNÍ HYGIENA A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ 1) Klienti mají pečovat o svou hygienu dle svých schopností samostatně nebo s pomocí zaměstnanců. Denně se provádí ranní a večerní hygienu v koupelnách nebo na pokojích klientů. 2) Méně soběstačným klientům je zaměstnanci nabídnuta a poskytnuta pomoc s hygienou. Nejméně 1x týdně se klienti sprchují nebo je prováděna jejich celková koupel. Hygienické potřeby (šampón, sprchový gel, apod.) mohou být klientům na jejich žádosti zprostředkovány a hradí si je sami z vlastních finančních prostředků. 3) Klienti, kteří trpí inkontinencí, mají zajištěny pomůcky podle typu a druhu inkontinence a jsou hrazeny ze zdravotního pojištění klientů. 4) Kadeřnické služby jsou klientům zprostředkovány v zařízení DSO, a to buď v prostorách provozovny kadeřnictví v suterénu, nebo po dohodě dochází kadeřnice na pokoje klientů. Pedikérské služby jsou klientům zprostředkovány, kdy za klienty dochází pedikérky dle potřeby klientů přímo na jejich pokoje (asi 1x za 6 týdnů). Tyto služby si klienti také hradí sami ze svých finančních prostředků. Kadeřnice ani pedikérky nejsou zaměstnankyněmi DSO. 5) Osobní prádlo si klienti mění dle potřeby, nejméně 1x týdně. Na noc se převlékají do prádla na spaní. Znečištěné prádlo zaměstnanci dopravují denně do prádelny DSO. Zaměstnanci v prádelně (pradleny) zajišťují nejen praní špinavého prádla, ale i výdej a rozvoz osobního prádla klientů na obě stanice DSO. Zároveň dle potřeby provádí drobné opravy osobního prádla klientů a tyto služby jsou bezplatné (jsou součástí platby za ubytování). 6) Úklid všech prostor provádí zaměstnanci DSO uklízečky. Nespokojenost s kvalitou úklidových prací může klient uplatnit u službu konajícího zaměstnance DSO v přímé péči (zdravotní sestra, pracovnice v sociálních službách, ošetřovatelka), který je povinen neprodleně sjednat nápravu. V nutných případech a při nepřítomnosti uklízeček provádí úklid jiní Zaměstnanci DSO. 7) Zaměstnanci DSO v přímé péči (zdravotní sestry, pracovnice v sociálních službách a ošetřovatelky) jsou oprávněni provést kontrolu ve skříni a nočním stolku klienta v případě, že vzniklo podezření z ohrožení hygienických předpisů ze strany klienta. Tuto kontrolu je povinen zaměstnanec vždy zaznamenat do dokumentace klienta. Hygienicky závadné věci jsou zaměstnanci oprávněni vyhodit (shnilé ovoce, staré jídlo), popř. předat do prádelny (špinavý oděv). 12

13 11. OPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ, POBYT MIMO DSO, VRATKA ZA STRAVU 1. Opuštění zařízení DSO 1) Klienti mohou kdykoliv opustit zařízení DSO (např. procházka, návštěva příbuzných, lékaře, apod.). Je vhodné, aby klient, rodinní příslušníci nebo návštěvy odchod klienta a jeho pravděpodobnou dobu nepřítomnosti oznámili službu konajícímu zaměstnanci v přímé péči. 2) V případě, že z důvodu zdravotního stavu (problémy s orientací, apod.) by opuštění zařízení mohlo klienta ohrozit na zdraví nebo na životě, je mu nabídnut doprovod zaměstnance. Pokud se jedná o klienta s poruchou orientace nebo rozvinutou demencí, pak se zaměstnanci snaží klientovi rozmluvit neodůvodněné opouštění zařízení DSO, případně telefonicky kontaktují blízké osoby klienta nebo vedení DSO. DSO dbá na svobodu pohybu klientů, ale současně se snaží zabránit tomu, aby se klienti s poruchou orientace nebo s rozvinutou demencí zranili nebo ztratili a tak se ohrozili na zdraví nebo životě. 3) Zákaz vycházky klienta může stanovit lékař nebo zdravotní sestra, je-li ohrožena bezpečnost a zdraví klienta (nemocí, epidemií, nepřízni počasí, dezorientací apod.) 2. Pobyt mimo DSO 1) Klient může přechodně pobývat mimo zařízení DSO, nejdéle na nepřetržitou dobu 30 dnů, není-li nepřítomnost způsobena zdravotním stavem klienta a hospitalizací ve zdravotnickém zařízení. 2) Z důvodů odhlášení stravy je nutné nahlásit odchod klienta mimo zařízení zdravotní sestře nebo službu konajícímu zaměstnanci v přímé péči a to den předem, pokud klient nebude chtít odebrat celodenní stravu. Odchází li klient a odebere část celodenní stravy, je mu na zbytek dne poskytnut potravinový balíček ve výši zbývající částky na stravování. 3) Pokud klient nenahlásí, že opustí DSO a že neodebere stravu, bude strava zlikvidována bez náhrady. 4) Před odchodem jsou klientovi předány potřebné léky, občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny, pokud má tyto doklady na vlastní žádost uložené na Sesterně v přízemí. 5) Včas oznámený pobyt mimo domov je podkladem pro výpočet vratek za neodebranou stravu. 3. Vratka za neodebranou stravu při pobytu mimo domov 1) V případě řádně nahlášeného pobytu mimo zařízení (za předem oznámený pobyt mimo zařízení se považuje také hospitalizace nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení) je klientovi vrácena částka za neodebranou stravu ve skutečné výši nákladů na potraviny. Tato výše je vždy stanovena v aktuální částce úhrady za stravování (ve Smlouvě nebo aktuálním dodatku smlouvy). 2) Vratka za neodebranou stravu je klientovi vyplacena do 15. dne následujícího měsíce, ve kterém nárok na vyplacení vznikl. Pokud klient nezaplatí za poskytované služby (za ubytování a stravu), je před vyplacením vratky započten nedoplatek proti vratce. Následně je vratka krácena a v případě, že nedoplatek za služby je vyšší než vratka, není nedoplatek vyplacen. 13

14 3) Za pobyt mimo domov, který nebyl nahlášen nebo nebyl nahlášen včas, se náklady za neodebranou stravu nevrací. 4) Při pobytu mimo domov delším než jeden týden může klient požádat ředitelku DSO o posouzení vratky za neposkytnutou péči hrazenou z příspěvku na péči. 5) Platba za ubytování při pobytu mimo domov se nevrací. 12. NÁVŠTĚVY NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 1) Návštěvní řád DSO (dále jen návštěvní řád ), upravuje pravidla chování a pohybu návštěv DSO, tedy osob, které nejsou zaměstnanci ani klienty. Slouží k ochraně práv, majetku, bezpečnosti a zdraví klientů, zaměstnanců a návštěv. 2) Návštěvní řád je závazný pro všechny osoby (návštěvy, klienty a zaměstnance), které se nacházejí v prostorách DSO. 3) Návštěvy jsou povoleny každodenně, včetně dnů pracovního volna a svátků, v době od 08:00 hodin do 20:00 hodin. V době zimních měsíců může být doba návštěv DSO zkrácena. 4) Návštěvám klientů se doporučuje respektovat dobu podávání stravy klientům a dobu odpolední klidu (12:30-14:00), kdy mnozí klienti odpočívají, či spí. 5) Při výskytu infekčních onemocnění u klientů mohou být ředitelkou DSO veškeré návštěvy zakázány. V takovém případě domov informuje návštěvy Oznámením o zákazu návštěv z důvodu výskytu infekčního onemocnění vyvěšeným na prosklených dveřích hlavního vstupu, na webových stránkách domova, případně telefonickým sdělením rodinám a blízkým klientů. Toto opatření slouží pro ochranu zdraví a života klientů, zaměstnanců a návštěv. 6) Návštěvy klientů se zdržují na místech k tomuto určených (na pokoji klienta s jeho souhlasem, ve společenské (kulturní) místnosti v přízemí, ve velké jídelně v přízemí, na terase, v malé jídelně v patře a ve vestibulu) a v prostorách kolem budovy DSO. 7) Veškeré návštěvy jsou povinny se zapsat do Knihy návštěv, uvést své jméno i jméno osoby, kterou jsou navštívit, dále čas příchodu a čas odchodu a podepsat se. Domov toto opatření přijal z důvodu zjištění totožnosti osob (návštěv klientů a návštěv zaměstnanců), které se po budově domova pohybují. Cílem je ochránit majetek, bezpečnost a zdraví klientů a zaměstnanců a zařízení DSO. V případě, že návštěva se i přes vyzvání odmítne zapsat do Knihy návštěv, bude o této skutečnosti informována ředitelka DSO a službu konající zaměstnanec a situace bude adekvátně řešena. 8) Návštěvy mohou vzít klienty s jejich souhlasem na vycházku. Tuto vycházku a předpokládaný návrat je třeba před odchodem oznámit službu konajícímu zaměstnanci DSO. 9) Stížnosti či podněty jakéhokoliv charakteru mohou návštěvy vkládat do Schránek přání a stížností, umístěných vedle schodiště u výtahu v přízemí a v prvním patře nebo předat zaměstnanci DSO (ústně, písemně nebo jinak), který stížnost předá k vyřízení. 10) Návštěvy mají právo na zajištění ochrany a respektu svých základních lidských práv a svobod. Návštěvy mají právo na slušný, důstojný a lidský přístup ze strany všech osob (klientů i zaměstnanců), které se nacházejí v prostorách domova. Návštěvy mají právo ze strany zaměstnanců na profesionální přístup odpovídající pracovnímu zařazení zaměstnanců. 14

15 9) Návštěvy jsou povinny respektovat základní lidská práva a svobody všech osob (klientů i zaměstnanců), které se nacházejí v prostorách domova. Povinností návštěv je slušný, důstojný a lidský přístup ke všem osobám v DSO. Návštěvy jsou povinny řídit se pokyny zaměstnanců, nenarušovat chod zařízení a respektovat právo klientů na klidný a důstojný život. 10) Návštěvní řád je veřejně vyvěšen na vyhrazeném místě v domova, na webových stránkách domova a na každém pokoji klienta. Návštěvní řád je součástí Domácího řádu. 13. UKONČENÍ POBYTU V DSO 1) Ukončení pobytu je možné pouze na základě ukončení platnosti Smlouvy mezi klientem a DSO. K ukončení pobytu klienta dojde po jeho úmrtí, po podání výpovědí smlouvy ze strany klienta nebo DSO a po zrušení smlouvy dohodou. 1. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 1) Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď danou činí 90 dní, a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď DSO doručena. 2) DSO může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: a) jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména: 1. zamlčení výše příjmu nebo jeho změn, pokud byla úhrada za ubytování a stravu stanovena podle Smlouvy, nebo pokud klient úhradu za ubytování a stravu neplatil podle Smlouvy, 2. nezaplacení úhrady, byl-li klient povinen platit úhradu podle Smlouvy, 3. narušování soužití hrubým způsobem, tedy fyzické napadení jiného klienta služby nebo zaměstnance, prokázaná krádež, verbální agresivita vyšší intenzity (vyhrožování fyzickým napadením, které může vzbudit obavy u jiného klienta nebo u zaměstnance), b) jestliže klient i po písemném napomenutí ze strany DSO nadále hrubě porušuje povinnosti, které jí vyplývají ze Smlouvy nebo z Domácího řádu, c) jestliže u klienta došlo k takovým změnám potřeb a zdravotního stavu (které ohrožují zdraví a život klienta nebo jiného klienta nebo zaměstnance), které není DSO schopen zajistit v rámci služby sociální péče v domově pro seniory. 3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 písm. a) a c) tohoto článku činí 90 dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď klientovi doručena. 4) Zrušení smlouvy dohodou je možné provést na základě dohody DSO a klienta k jimi dohodnutému datu. 5) Výpověď musí být podána v písemné a datované formě stvrzené podpisem klienta nebo DSO. Zrušení Smlouvy dohodou musí být podáno v písemné a datované formě, stvrzené podpisy klienta a DSO. 6) V případě, že klient nesouhlasí s Výpovědí smlouvy, může si ve lhůtě 15 dnů od obdržení Výpovědi smlouvy podat písemné odvolání k rukám poskytovatele DSO, který odvolání posoudí a písemně informuje klienta do 15 dnů od podání odvolání, zda Výpověď smlouvy bere zpět nebo ji potvrdí jako platnou a odůvodněnou. 15

16 7) V případě nespokojenosti s vyřízením odvolání proti Výpovědi smlouvy má klient možnost se obrátit na nadřízené nebo nezávislé orgány (na zřizovatele město Brušperk, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Veřejného ochránce práv (ombudsmana), a na další instituce, které se zabývají ochranou lidských a občanských práv) nebo může podat občanskoprávní žalobu k okresnímu soudu. 8) V případě, že nadřízený, nezávislý orgán posoudí, že Výpověď smlouvy neproběhla v souladu se Zákonem a s touto Smlouvou, pak je Výpověď smlouvy neplatná a Smlouva klienta s DSO je nadále platná. 9) V případě skončení platnosti této Smlouvy (Výpověď smlouvy, Ukončení smlouvy dohodu) zanikají veškerá práva a povinnosti dohodnutá ve Smlouvě. Osoba, která již není klientem DSO, nemá vůči DSO jakékoliv nároky, které vyplývaly ze Smlouvy. DSO není povinen po skončení platnosti Smlouvy zajistit osobě, která již není klientem DSO, jiné ubytování, ale může osobě pomoci s nalezením potřebného ubytování a potřebných služeb. 10) Výpověď smlouvy a Zrušení smlouvy dohodou je nezbytné podat vždy v písemné formě, opatřené datem podání a stvrzené potřebnými podpisy. 2. Doba platnosti smlouvy 1) Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami (DSO a klienta) a účinnost od stanoveného dne. 2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána na dobu neurčitou. Klient nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jinou osobu. 3) Smlouva a její platnost zaniká automaticky úmrtním klienta. Jinak Smlouva a její platnost může být zrušena pouze písemnou formou (dohodou nebo výpovědí). 3. Úmrtí klienta 1) Úmrtím klienta je automaticky ukončen pobyt v zařízení a ukončena platnost Smlouvy a práva ze Smlouvy nepřecházejí na jiné osoby. Ke dni úmrtí provede DSO vyúčtování. 2) Pohřeb zesnulého klienta zajistí nejbližší příbuzní. Pokud by v době úmrtí neexistovala takováto osoba, pohřeb zajistí DSO nebo obec, na jejímž území k úmrtí došlo. 3) Majetek zemřelého klienta je sepsán službu konajícími zaměstnanci. Osobní věci, oblečení, drobný nábytek a elektrospotřebiče, které patřily klientovi, jsou proti podpisu předány pozůstalým klienta, kteří tyto věci odnesou. 4) Finanční hotovost, vkladní knížky a cennosti jsou uloženy v trezoru DSO, který se nachází v kanceláři ředitelky DSO. Na základě pravomocného rozhodnutí soudu o dědickém řízení je majetek zemřelého předán právoplatným dědicům. 14. FINANČNÍ, MAJETKOVÁ A DALŠÍ PRAVIDLA 1. Poskytování služeb a jejich úhrada 1) Formu úhrady za poskytované služby si zvolí klient. Služby, jako je ubytování a strava, jsou nejčastěji hrazeny z důchodu. Klient si může zvolit i jinou formu úhrady. Výše úhrady za ubytování a stravu a její způsob její úhrady jsou dohodnuty ve Smlouvě. 16

17 2. Změna trvalého bydliště 1) V případě, že se klient rozhodne mít trvalé bydliště v zařízení DSO, pomůže mu sociální pracovník nebo jiný zaměstnanec v patřičném rozsahu pomoci vyřídit potřebné náležitosti související s touto změnou. 3. Platba úhrady z důchodu klienta 1) Výplatu lze provést následujícími způsoby dohodnutými v Smlouvě nebo dodatcích Smlouvy: prostřednictvím hromadného výplatního seznamu (listiny) České správy sociálního zabezpečení hotově v pokladně domova pro seniory (hotově k rukám ředitelky DSO) bezhotovostně ze soukromého účtu (formou převodu na účet DSO) jiným způsobem dohodnutým ve Smlouvě nebo Dodatku Smlouvy. 2) Zvolí-li si klient výplatu důchodu prostřednictvím hromadné výplatní listiny, je výplata prováděna 15. den v měsíci. Připadne-li tento den na den pracovního klidu, bude výplata provedena v nejbližším pracovním dnu. 3) Česká správa sociálního zabezpečení zasílá důchody hromadně na účet DSO, který provádí z tohoto důchodu srážku úhrady za pobyt a stravu. 4) Po zaplacení úhrady za ubytování a stravu musí Klientovi zůstat minimálně 15% z jeho příjmů (důchodu), jinak musí být částka úhrady adekvátně snížena. 5) Zbývající část důchodu je klientům vyplácena přímo na jejich pokojích, nebo v kanceláři ředitelky. Klient si může jakoukoliv částku uschovat v trezoru v kanceláři ředitelky. 4. Příspěvek na péči 1) Úkony péče jsou poskytovány v rozsahu přiznaného příspěvku na péči, jejich poskytování je s jednotlivými klienty individuálně dohodnuto ve Smlouvě, v plánu péče a v individuálním plánu. Úkony péče jsou poskytovány i klientům, kteří nepobírají příspěvek na péči a služby se poskytují zdarma podle jejich potřeb a míry soběstačnosti. 2) Pobírá-li klient příspěvek na péči, pak příspěvek v souladu se Smlouvou v plné výši využije k úhradě péče poskytované DSO, kterou zajišťují sociální služby pro zvládání základních životních potřeb z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu klienta a závislosti na pomoci jiné fyzické osoby. 5. Fakultativní služby 1) DSO může klientům nabízet fakultativní služby, tedy činnosti nad rámec základních činností, které si mohou klienti dohodnout s Poskytovatelem. 2) Dohoda o poskytování fakultativních služeb mezi klientem a DSO musí být v písemné podobě včetně uvedení vyúčtování fakultativních služeb, které si klient bude hradit. 6. Disponování s příjmy klienta 1) DSO je povinen nabídnout klientovi možnost, aby pověření zaměstnanci disponovali jeho příjmy (např. důchodem), a to v tom smyslu, že z těchto příjmů bude hrazena úhrada za pobyt, stravu, péči a fakultativní služby a to vždy na základě písemné dohody stvrzené podpisy DSO a klienta. 17

18 7. Úhrady ze zůstatku příjmu 1) DSO je povinen klientům nabídnout, aby ze zůstatku příjmu a na základě příslušných podkladů byl zúčtován poplatek za léky, poplatky za ošetření u lékařů a zdravotnických zařízení, poplatky za hospitalizaci ve zdravotnických zařízeních a jednorázové pomůcky nebo nákup léčebné kosmetiky. Klient si hradí sám drobné nákupy potravin a předmětů denní spotřeby, poplatky za služby kadeřnictví a pedikúru. 8. Úschova cenností a dokladů klienta 1) Klient při příjmu nebo kdykoliv v průběhu poskytování služby může využít nabídky úschovy cenností, peněžní hotovosti a vkladních knížek v trezoru v kanceláři ředitelky. Cenné věci převzaté do úschovy jsou řádně označeny, zaevidovány a uloženy v trezoru. Osobní věci, cennosti a peněžní hotovost, které klient nepředá do úschovy DSO, si může uschovat ve svém pokoji a je za ně plně zodpovědný. 2) Při nepřítomnosti klienta v důsledku hospitalizace je zdravotní sestra, případně jiný zaměstnanec v přímé péči povinen zabezpečit úschovu věcí a cenností klienta proti krádeži. 3) Při příjmu je klientovi nabídnuta také možnost úschovy osobních dokladů (občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, průkazu ZTP apod.). Doklady můžou být uloženy v sesterně první stanice v přízemí. Takto uložené doklady mohou být použity pouze v případě hospitalizace, při vyšetření u lékaře nebo se souhlasem klienta pro potřeby poskytování služeb (zjištění údajů o klientovi) oprávněnými zaměstnanci DSO. V jiném případě je doklady možno použít a předat dalším osobám pouze na základě písemného souhlasu klienta. 4) Uložené věci a doklady si může klient kdykoliv vyzvednout a nakládat s nimi dle svého uvážení. 9. Poštovní zásilky. 1) Poštovní zásilky pro klienty jsou doručovány každý pracovní den přímo do uzamykatelné poštovní schránky DSO. Veškeré zásilky jsou bezodkladně předávány klientům prostřednictvím ředitelky, vedoucí přímé péče, sociálního pracovníka nebo jiného zaměstnance. 2) V případě, že se jedná o klienta s obtížemi v komunikaci nebo pokud o to klient požádá, může poštovní zásilku otevřít ředitelka, vedoucí přímé péče nebo sociální pracovník, případně jiný zaměstnanec v přítomnosti klienta. V případě, že se jedná o záležitost, kterou mohou řešit rodinní příslušníci klienta (např. zaplacení složenky), pak je jim poštovní zásilka předána, pokud s tím klient souhlasí. 3) V případě, že má klient omezenou svéprávnost a ustanoveného zákonného zástupce (opatrovníka), nebo zmocněnce, pak přebírá poštu zákonný zástupce (zmocněnec). 4) Doporučené dopisy jsou předány pracovnicí České pošty klientům na jejich pokojích. 5) Nejsou-li klienti schopni vzhledem ke svému zdravotnímu stavu korespondenci převzít, tak na základě průkazu zmocněnce přebírá tuto korespondenci ředitelka, vedoucí přímé péče, nebo sociální pracovník, oproti podpisu a razítka DSO. 6) Poštovní zásilky, balíky a peněžní poukázky, které si klienti nemohou sami vyzvednout, jsou na základě průkazu zmocněnce předány ředitelce, vedoucí přímé péče nebo sociálnímu pracovníkovi, kteří zajistí jejich vyzvednutí na pobočce České pošty a následně je předají klientovi (nebo zákonnému zástupci či zmocněnci). 18

19 7) Běžné poštovní zásilky určené k odeslání mohou klienti ponechávat na obou sesternách, kde je převezme zaměstnanec, který zásilku doručí na pobočku České poštu, případně mohou klienti předat poštovní zásilky ředitelce, vedoucí přímé péče nebo sociálnímu pracovníkovi. 8) Doporučené zásilky se souhlasem klienta převezme a doručí na pobočku České pošty ředitelka, vedoucí přímé péče nebo sociální pracovník na základě průkazu zmocněnce. 10. Telefonní hovory 1) Soukromý telefonický hovor prostřednictvím mobilních nebo pevných linek DSO se klientům poskytuje zdarma. V případě nadměrného zneužívání bezplatných hovorů může být telefonování prostřednictvím mobilních nebo pevných linek Poskytovatele zpoplatněno a zařazeno mezi fakultativní služby uvedené v aktuálním Dodatku Domácího řádu, kde budou uvedeny poplatky za telefonování. 2) Klienti mohou k soukromým telefonním hovorům využívat telefonní přístroj na obou sesternách, v kanceláři ředitelky, v kanceláři vedoucí přímé péče, v kanceláři sociálního pracovníka nebo staniční mobilní telefon. 3) Klienti se zavazují, že telefonické hovory budou na běžné linky (pevné či mobilní) se standardní minutovou sazbou, a že hovor bude trvat jen dobu nezbytně nutnou. Bude-li zjištěno, že telefonický hovor byl za vyšší sazby, než je standardní sazba, nebo nadměrně dlouhou dobu, budou klienti povinni uhradit skutečnou částku. 4) Klienti, pro které je ze zdravotních důvodů obtížné provést telefonický hovor výše uvedeným způsobem, mohou využít staniční mobilní telefon nebo staniční přenosný telefon pevné linky přímo na pokoji. 5) Každý telefonický hovor klienta prostřednictvím telefonických linek Poskytovatele, který trvá déle než 20 minut je zaměstnanec povinen zaznamenat do Plánu a průběhu služby, včetně jeho trvání a informovat o tomto vedení DSO. 15. STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 1) Každý klient má právo stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby nebo na konkrétní osobu (zaměstnance DSO, jiného klienta), aniž by tím byl jakýmkoli způsobem ohrožen, a je o tomto svém právu informován poskytovatelem DSO. 2) Klient má právo přizvat si pro vyřizování stížnosti nezávislého zástupce či blízkou osobu. 3) K podání stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby je oprávněna rovněž jakákoliv osoba včetně zaměstnance DSO. 4) Stížnost může být podána ústní, telefonickou, písemnou nebo elektronickou formou (např. , video), a to konkrétní osobou nebo anonymně. 5) Stížnost může klient nebo jakákoliv osoba vhodit do Schránky přání a stížností nebo ji může předat zaměstnanci DSO a to formou ústní, telefonickou, písemnou nebo elektronickou. 6) Stížnost v jakékoliv formě musí přijmout každý zaměstnanec DSO, neboť zná postup pro vyřizování stížností. Stížnost zaměstnanec předá osobě oprávněné k vyřízení stížnosti, nebo jí na přání klienta nebo jakékoliv osoby vhodí do Schránky přání a stížností. 19

20 7) Každý zaměstnanec je ve věci stížností povinen zachovat mlčenlivost před osobami, které nejsou oprávněny vyřizovat stížnost. 8) V případě stížnosti na konkrétního zaměstnance (nebo skupinu zaměstnanců) stížnost vyřizuje osoba jí nadřízená. Stížnost na jiného klienta vyřizuje sociální pracovník, ředitelka nebo vedoucí přímé péče. Stížnost na zaměstnance vyřizuje ředitelka, sociální pracovník a vedoucí přímé péče. Stížnosti na vedoucí přímé péče nebo na sociálního pracovníka vyřizuje ředitelka. V případě stížnosti na ředitelku řeší stížnost zřizovatel město Brušperk. 9) Lhůta pro vyřízení stížnosti je do 30 dnů od převzetí stížnosti. Naléhavé záležitosti se řeší ihned z důvodu nebezpečí z prodlení. 10) Stížnosti písemné, ústní, telefonické a elektronické jsou evidovány v Knize stížností (která je k dispozici u sociálního pracovníka) a jsou vyřizovány písemně. 11) V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti má klient nebo jakákoliv osoba možnost obrátit se na nadřízený nebo nezávislý orgán: Zřizovatel - město Brušperk, K náměstí 22, Brušperk, tel Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava, tel Úřad práce České republiky, 30. dubna 3130/2c, Ostrava, tel Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1/376, Praha, tel Veřejná ochránkyně práv (ombudsman), Údolní 39, Brno, tel další instituce, které se zabývají ochranou lidských a občanských práv: Český helsinský výbor, Štefánikova 216/21, Praha, tel , Amnesty International, Provaznická 3, Praha, tel Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha, tel Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, Praha, tel Liga lidských práv, Burešova 6, Brno, tel BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A ODPOVĚDNOST ZA ZPŮSOBENOU ŠKODU 1. Bezpečnostní opatření: 1) Klienti jsou povinni se řídit platnými bezpečnostními předpisy uvedenými v tomto Domácím řádu. Při mimořádných událostech se řídí pokyny zaměstnanců. 2) Na pokojích je přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm. 3) Na pokojích se nesmí kouřit (bez předchozí domluvy s DSO a se spolubydlícím klientem). Kouření je zakázáno i v dalších společných prostorách DSO. 4) Kouření je povoleno pouze mimo budovu Poskytovatele. 20

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

která bude uzavřená v den nástupu.

která bude uzavřená v den nástupu. SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město IČ 42864917 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, která bude uzavřená v den nástupu. dle Zákona

Více

Domovní řád v Charitním domově Moravec

Domovní řád v Charitním domově Moravec Česká katolická charita CHARITNÍ DOMOV MORAVEC Moravec 53, 592 54 Moravec Domovní řád v Charitním domově Moravec Platnost od: 1. března 2014 I. - 1 - OBECNÁ ČÁST 1. Úvod Vážená paní, vážený pane, vítáme

Více

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Dlouhoveská 91/1915, 748 01 Hlučín IČ: 71295046 Tel.: 595020571 e-mail: recepce@ddhlucin.cz www.ddhlucin.cz Číslo jednací: HLU-./VIC-.. S M L O U V A o poskytování

Více

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY PRAVIDLA pro ubytované klienty v Geriatrickém centru DOMOV PRO SENIORY Vypracovala: Bc. Petra Šimečková vedoucí sociální 1. 10. 2007 pracovnice Spolupracovali Mgr. Jitka Hejnová Bc. Lýdie Plančíková Mgr.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Číslo smlouvy:... Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Lukov, p. o., služba Domov pro seniory I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace Hradská

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Seniorský dům - SD OŘECH VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Schváleno dne: 29.9.2014 Miloš Frýbert Iva Riegertová Strana 1 Vážení zájemci, Dovolte mi Vám představit, který stanovuje pravidla

Více

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram www.senioripribram.cz Brodská 100, Příbram VIII, 261 01 Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram (dále jen Smlouva) Číslo Smlouvy: tato smlouva je

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením /příloha č. 5 smlouvy o poskytování

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i pan (paní), nar., bydliště, (v textu této smlouvy dále jen klient ), varianta pro omezení způsobilosti

Více

Smlouva číslo /2015 o poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem ze dne

Smlouva číslo /2015 o poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem ze dne Smlouva číslo /2015 o poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem o. p. s. č../2014 (dále jen Smlouva) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: Pan (paní): Narozen (narozena): Bydliště: (

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o.

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. I. Označení smluvních stran Níže uvedeného dne a roku u z a v ř e l i: Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Více