Činnosti a služby poskytované společností jsou v souladu s její zakládací smlouvou a statutem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Činnosti a služby poskytované společností jsou v souladu s její zakládací smlouvou a statutem."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

2 Obsah 1) Faktografické údaje 2) Poslání společnosti 3) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 4) Spolupráce s mezinárodní organizací Sue Ryder Care 5) Domov Sue Ryder a jeho jednotlivé činnosti 6) Investiční aktivity Domova Sue Ryder 7) Zpráva o hospodaření 8) Poděkování 1. Domov Sue Ryder, o. p. s. Zapsána u Krajského obchodního soudu v Praze oddíl O, vložka 192 Dne IČO: Adresa: Michelská 1/7, Praha 4 Tel: , Fax: www. sue-ryder.cz 2

3 2. Poslání společnosti Společnost navazuje na odkaz zakladatelky mezinárodní společnosti Nadace Sue Ryder (později Sue Ryder Care, dále jen SRC ) baronky Sue Ryderové. Tato společnost poskytuje důstojnou a láskyplnou péči všem potřebným bez rozdílu věku, pohlaví, rasy a náboženského vyznání již od roku Hlavním posláním společnosti je zmírňování utrpení plynoucího ze stáří, nemoci či postižení a těžké sociální situace. Domov Sue Ryder (dále jen Domov nebo DSR) nabízí svým klientům laskavé a klidné prostředí, ve kterém jim poskytuje sociální služby. Péče respektuje jedinečnost každého klienta a napomáhá ke kvalitně prožitému závěru života. Společnost dále poskytuje služby v rámci mezinárodní rozvojové spolupráce i mimo území ČR a zajišťuje odbornou pomoc při poskytování těchto služeb zahraničními subjekty. Činnosti a služby poskytované společností jsou v souladu s její zakládací smlouvou a statutem. Společnost zajišťuje k naplnění svého poslání tyto obecně prospěšné služby: sociální služby ve vlastních zařízeních, přechodné, dlouhodobé a trvalé pobyty pro potřebné občany, služby sociální a ošetřovatelské péče v bytech klientů, rehabilitaci, ergoterapii, fyzioterapii, provoz denního stacionáře pro seniory, přípravu a prodej jídla klientům, odborné vzdělávání v oblasti ošetřovatelské, gerontologie, gerontopsychologie, rehabilitace. Společnost zajišťuje vedle základních služeb i tyto činnosti jako doplňkové: koupi zboží za účelem dalšího prodeje a prodej v Dobročinných obchodech Sue Ryder, pronájem nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz, hostinskou činnost v restauraci Michelský dvůr, pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí, pronájem ubytovacích jednotek a hostinských pokojů. Foto: Petr Janoušek 3

4 3. Členové statutárních orgánů a vedení společnosti Správní rada: Dozorčí rada: Vedení společnosti: Mgr. Robert Kaňka předseda RNDr. Lydie Roskovcová - místopředsedkyně Ing. Jiří Schneider Ing. Václav Rataj Ing. Evžen Kočenda Dr. Malcolm Robert Stuart Ing. Ludmila Knapová Norbert Auerbach MUDr. Milena Černá Ing. Mgr. Matěj Lejsal ředitel Ing. Monika Uhlířová zástupkyně ředitele a finanční manažerka Ing. Kateřina Vavrečková obchodní manažerka Mgr. Jana Linhartová vedoucí zdravotních a sociálních služeb Mgr. Lenka Pekařová koordinátorka dobrovolníků Zakladatelé společnosti: Sdružení Sue Ryder a Mgr. Pavel Smetana 4. Spolupráce s mezinárodní organizací Sue Ryder Care (SRC) V lednu 2007 byla v České republice zaregistrována nová obecně prospěšná společnost Sue Ryder International CZ (SRI CZ). Zakladateli jsou Sue Ryder Care (Velká Británie) a Domov Sue Ryder, o.p.s. Tato společnost převzala od Domova všechny zahraniční aktivity a projekty, které dosud realizovalo oddělení rozvojové spolupráce Domova ve spolupráci s partnery z organizací Sue Ryder v Albánii, Kosovu a africkém Malawi v rámci programů zahraniční rozvojové spolupráce. Projekty zahraniční rozvojové spolupráce realizuje Česká republika v partnerství s neziskovými organizacemi, univerzitami, obcemi či firmami a účelově vázané finanční prostředky poskytuje Ministerstvo zahraničních věcí formou výběrových řízení na projekty. Prostřednictvím této pomoci Domov zajistil přímou zdravotní péči stovkám onkologicky nemocných v Albánii a Kosovu a tisícům chronicky nemocných v Malawi. Díky těmto dobrým výsledkům v rozvojových projektech byla SRI CZ požádána, aby se stala zároveň tzv. Pražskou kanceláří mezinárodní rodiny Sue Ryder a pomáhala koordinovat společné aktivity organizací Sue Ryder v Evropě a zároveň získávala finanční prostředky na rozvojové projekty Sue Ryder v jihovýchodní Evropě tedy v oblasti Balkánu. SRI CZ je úzce zaměřena na získávání finančních prostředků z veřejných rozpočtů (ministerstva, evropské fondy aj.). Jedná se o úzce účelově vázané finanční zdroje, které není možno využít na financování činnosti Domova Sue Ryder v Praze. Pražská kancelář má ve svém poslání rovněž podporovat rozvoj jednotlivých národních organizací Sue Ryder tak, aby se staly finančně soběstačné a jejich aktivity pro potřebné dlouhodobě udržitelné. SRI CZ tímto způsobem spolupracuje i s Domovem v Praze, aby mohl těžit ze spolupráce např. se silnou Sue Ryder Care ve Velké Británii. Již dnes existuje spolupráce v oblasti fundraisingu (profesionálním získávání finančních prostředků na provoz Domova) nebo při dodávce zboží do Obchodů Domova Sue Ryder v Praze. Možnosti další spolupráce jsou však ještě před námi a po prvním roce jsme zatím jen na začátku. 4

5 5. Domov Sue Ryder a jeho jednotlivé činnosti 5.1. Zdravotní a sociální služby Rok 2007 byl pro zdravotní a sociální služby Domova Sue Ryder rokem náročných změn. Důvodem byly personální změny na vedoucích pozicích i v rámci jednotlivých pečujících týmů, legislativní změny přinášející povinnost registrace sociálních služeb a upravující podmínky pro jejich poskytování. Další velkou změnou a výzvou i příležitostí zároveň, bylo úspěšné navázání smluvního vztahu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Od vstoupil v platnost Zákon č. 108/2006 o sociálních službách. V souladu s požadavky zákona jsme zažádali o registraci našich sociálních služeb na Magistrátu hlavního města Prahy. Od má Domov Sue Ryder registrovány tyto sociální služby: domov pro seniory, denní stacionář a osobní asistenci. Samotný proces registrace byl administrativně náročný a vyvolal potřebu navazujících změn - např. změnu kontraktů s klienty a zavedení procesu řízení kvality. Ačkoliv rok 2007 byl náročný na zvládnutí administrativních změn a změny systému, hlavní a nejdůležitější činností bylo samozřejmě naplňovat naše poslání: poskytovat laskavou a důstojnou péči seniorům, ať již v přátelském prostředí Domova Sue Ryder nebo v jejich vlastních domovech Domov pro seniory Pro dobrou péči a plnění poslání Domova je zásadní tým pracovníků v přímé péči. V Domově jsou dva kvalitní týmy na oddělení v přízemí a v prvním patře. Vedoucí týmu je vždy staniční setra, která řídí práci dalších členů zdravotních sester, pečovatelů a pracovníků v sociální péči. U obou týmů došlo ke změně staničních sester a náročné byly i obměny dalších členů těchto týmů. Stejně důležitými pro fungování oddělení a blaho klientů jsou i pomocnice v kuchyňce a paní uklízečky. Pracovníci oddělení spolupracují s dalšími kolegy, kteří se podílejí na péči s fyzioterapeuty, asistenty rehabilitace, sociálními pracovnicemi, ergoterapeutkami a s dietní sestrou. Snahou kolegů v přímé péči je vedle poskytování služeb také vytvářet atmosféru, která je vůči klientům i jejich rodinám přátelská, laskavá a podpůrná. Našimi klienty jsou senioři, kteří v důsledku chronické choroby či tělesného postižení potřebují sociální služby a ošetřovatelskou péči. Mezi nejčastější diagnózy patří stavy po mozkové mrtvici s různým stupněm poruchy hybnosti, demence, roztroušená skleróza, choroby kardiovaskulárního systému a degenerativní choroby kloubů. S postupem let se zdravotní stav, zejména klientů na dlouhodobé pobyty, zhoršuje, a to jak po fyzické, tak i po mentální stránce. V roce 2007 došlo k úmrtí 8 našich klientů. Věkový průměr klientů Domova pro seniory je 86 let. Věkové spektrum klientů domova pro seniory ukazuje následující tabulka: nad 91 let 27% do 65 let 2% let 1% let 7% let 9% let 26% let 28% Tab. č. 1. Věková struktura klientů domova pro seniory v roce

6 V roce 2007 jsme v domově pro seniory poskytli celkem 107 pobytů, z toho 54 dlouhodobých a 53 přechodných. Potřebným seniorům bylo poskytnuto celkem lůžko dnů, průměrná obložnost činila 98,2%. Domov pro seniory poskytuje pobyty v pěti kategoriích. V sociální kategorii to jsou pobyty pro klienty, na které nepřispívá další subjekt. V kategorii veteráni druhé světové války a bojovníci za národní osvobození jsme v minulém roce poskytli celkem 13 dlouhodobých pobytů. Další kategorii tvoří členové Pražské židovské obce a osoby přeživší holocaust, kterým jsme poskytli celkem 7 dlouhodobých pobytů. V kategorii smluvních pobytů jsme v uplynulém roce poskytli 30 pobytů. V uplynulém roce jsme evidovali celkem 407 žádostí o dlouhodobý pobyt. Z toho 11 (tedy 2,7 %) bylo kladně vyřízeno. Žádostí o přechodný pobyt jsme obdrželi 161. Z tohoto počtu jsme kladně vyřídili 106 žádostí, tj. 66%. 44 zájemců o přechodný pobyt svou kladně vyřízenou žádost stornovalo z různých důvodů, nejčastěji pro zhoršení zdravotního stavu či umístění v jiném zařízení. Sociální služby, ošetřovatelská péče a rehabilitace V souladu s požadavky zákona č. 108/06 poskytujeme tyto sociální služby: poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti. Naše ošetřovatelská péče je komplexní. Zaměřujeme se na uspokojování potřeb celé osobnosti klienta nejenom na potřeby fyzické a biologické, ale i na potřeby sociální, psychické a duchovní. Snažíme se také podporovat a rozvíjet zachovalé schopnosti klienta a poskytujeme asistenci při činnostech, které sám nezvládne. Každý klient měl svou primární sestru, klíčového pracovníka, která sestavila a hodnotila individuální plán péče. Práce v domově pro seniory je velmi náročná psychicky i fyzicky. Oba týmy často pracovaly v oslabení v důsledku nemocí či odchodu kolegů. S jejich velkým nasazením se dařilo klientům poskytovat kvalitní péči. Náročnost péče je patrná i z následujících grafických zpracování soběstačnosti a mobility klientů: nesoběstačný 38% soběstačný 14% soběstačnost s asistencí 48% Tab. č. 2. Soběstačnost klientů domova pro seniory v roce

7 imobilní 36% mobilní 11% mobilní s asistencí 53% Tab.č. 3. Mobilita klientů domova pro seniory v roce 2007 Klienti měli v uplynulém roce možnost trávit volný čas výběrem z řady výtvarných i společenských aktivit. Navštěvovali koncerty, divadelní představení i přednášky pořádané v Kulturním komunitním centru našeho Domova. V Denním centru s větší či menší asistencí např. malovali na porcelán, pracovali v keramické dílně, vytvářeli krásné obrázky. Na jaře a v létě se účastnili bezbariérového zahradničení. Díky kolegům z rehabilitace proběhlo i aktivizační pásmo Cesta kolem světa, sportovní hry Nakrmte tygra a již 3. ročník Geriolympiády. Navzdory problémům s dlouhodobým oslabením rehabilitačního týmu probíhaly 5x týdně cvičební skupinky i individuální rehabilitace. Vedle toho klienti měli možnost tzv. doplňkové rehabilitace tj. rehabilitace, kterou si klienti mohou dokoupit k rehabilitaci poskytované v rámci pobytu. Při péči o klienty je potřeba dobré spolupráce mezi jednotlivými týmy, které se o klienta starají. Pravidelně se pořádaly tzv. multidisciplinární konference, na které se pracovníci z pohledu své profese zamýšleli nad konkrétním klientem, jeho problémy a možnostmi jejich řešení. Smyslem těchto konferencí bylo i předávání zkušeností a lepší poznání práce kolegů z jiných oddělení a služeb. Sociální práce Sociální poradenství poskytovaly sociální pracovnice a také Občanská poradna vedená pedagogy Evangelické akademie. Poradenství bylo poskytováno telefonicky i osobně. Nejčastější dotazy se týkaly možností umístění seniorů do pobytových zařízení sociální péče, nároku na sociální dávky a možností zajištění péče v domácnostech klientů. V uplynulém roce bylo poskytnuto denně průměrně 8 konzultací po telefonu a 2 při osobním jednání. Poskytujeme informace i em. Začátek roku byl pro sociální pracovnice poznamenán velkou administrativní zátěží související se změnou systému. Zejména to bylo uzavírání nových smluv s klienty a podávání žádostí o dávky na péči dle stupně závislosti na pomoc druhé osoby. Sociální pracovnice Domova poskytovaly sociální poradenství nejen občanům přicházejícím zvenčí, ale také našim klientům a jejich rodinám. Obsahem byla především možnost následných služeb po propuštění, nároků na dávky sociální podpory, pomoci při sepsání závěti a pod. 7

8 Denní centrum denní stacionář Hlavním cílem Denního centra je poskytnout pomoc rodinám, které nemohou přes den pečovat o svého rodinného příslušníka. Díky této pomoci mohli klienti zůstat ve svém přirozeném prostředí. Klienti byli zařazováni do sociálního a kulturního prostředí, které s nimi neustále komunikuje. Klienti se mohli aktivně projevovat, být mezi svými vrstevníky a díky aktivitám se stále cítit potřebnými. Dařilo se odpoutávat pozornost klientů od nepříznivého vlivu onemocnění, udržovat duševní pohodu a co nejdéle udržet a rozvíjet soběstačnost v běžných denních činnostech. V roce 2007 docházelo do Denního centra celkem 21 klientů na celodenní a polodenní pobyty a 10 klientů na páteční klub. Vedle nich docházelo na jednotlivé aktivity také 35 klientů z domova pro seniory. V Denním centru probíhaly pravidelně tyto programy a aktivity: výtvarné techniky, pečení, keramika, trénování paměti, kavárna, kulturní odpoledne, úterní a páteční klub, práce s knihou. Kromě toho bylo pro klienty uspořádáno: divadelní vystoupení klientů DD Zahradní město, koncert pěveckého sboru Život 90, výlet klientů DC do Botanické zahrady na Albertově, výlet klientů DC do ZOO Praha, vystoupení pěveckého sboru Oktet, výlet klientů DC do Stromovky a na parník, folkový koncert na kavárně (Aleš Povolný), filmový týden, loučení s létem, Geriolympiáda, výlet DC do Říčan - výstava origamů a vycházka po historickém centru, Mikulášská, výlet DC do Betlémské kaple na výstavu betlémů a na Staroměstské náměstí, vystoupení Mateřské školky Sedlčanská - vánoční pásmo, zpívání koled v kapli Domova. Foto: Jan Hudeček Počet klientů účastnících se jednotlivých aktivit se lišil jednak podle náročnosti aktivity a také podle počtu dobrovolníků a studentů, kteří pomáhali s jejich zabezpečením. V roce 2007 vypomáhalo v Denním centru celkem 7 dobrovolníků. Dobrovolníci přinášejí do naší práce nové náměty a pro náš tým byli a jsou vítaným zpestřením. V Denním centru došlo v průběhu roku k úplné obměně týmu; nejdříve došlo ke změně na postu vedoucí a následně i na pozici obou ergoterapeutek Osobní asistence Osobní asistence probíhá v místě bydliště klienta a její náplň vychází z jeho individuálních potřeb. Asistence je poskytována zejména při úkonech spojených s vedením domácnosti a realizací denních potřeb (péče o sebeobsluhu, hygienu, apod.) Asistenční služba umožní klientovi pochůzky k lékaři a procházky. Zajišťuje doprovod na úřední jednání, pomoc při prosazování osobních práv a zájmů, konzultaci klientových problémů v rámci sociálního poradenství. Podporuje zachování mentálních funkcí klienta pomocí tréninku paměti, 8

9 arteterapie. Díky podpůrným aktivitám (návštěvy kulturních a společenských akcí) usiluje zrušit domácí izolaci klientů a zapojovat je opět do komunitního způsobu života. V roce 2007 jsme péči poskytovali 17 klientům. 14 osobních asistentů poskytlo + 1 dobrovolnice celkem 3104 hodin asistence, tj. průměrně 259 hod. měsíčně Praxe studentů Cílem praxí je nejenom poskytnout studentům náhled a zapojení do odborné péče v jednotlivých službách, ale i předávání našeho modelu a filozofie péče dále. V Domově v roce 2007 vykonávali odbornou praxi studenti škol se zdravotním a sociálním zaměřením, zejména studenti Evangelické akademie z Prahy 4, Vyšší odborné zdravotní školy suverénního řádu Maltézských rytířů z Prahy 2, Střední zdravotnické školy z Prahy 4, dále z JABOKu, Vyšší odborné školy sociálně - právní z Prahy 10, 1. LF UK, oboru ergoterapie a Střední školy sociálně správní při Jedličkově ústavu. Na oddělení rehabilitace probíhaly praxe studentů Střední školy Aloyse Klara v oboru masér Kulturní komunitní centrum Smyslem Kulturního komunitního centra je nabízet kvalitní kulturní a společenské aktivity co největšímu okruhu lidí všech generací a přivádět je do veřejných prostor Domova Sue Ryder. Vytváříme tak pro naše klienty - seniory i hosty prostor bohatý na kulturní aktivity a sociální kontakty. Kulturní komunitní centrum je hlavním zdrojem oživení areálu Michelského dvora. Tvoří jasnou dramaturgii kulturního programu, a proto podporuje přednáškové a koncertní cykly, které dávají Kulturnímu centru Domova Sue Ryder tvář. V roce 2007 proběhly např. tyto přednáškové cykly: Pražské střípky paní Drahomiř Budínské (průvodkyně PIS) o historii Prahy, Pražská periferie dávno i nedávno Dr. Pavla Mrázka z dějin pražské periferie, Nekonečný svět cestopisný cyklus Dr. Jaroslava Hofmanna, přednášky z dějin Mladé Boleslavi ve spolupráci s Kroužkem přátel Mladé Boleslavi, cyklus Dějiny starého Egypta ve spolupráci s Egyptologickým ústavem FFUK, hudební cykly: Malá česká muzika Jiřího Pospíšila, která nás svým cyklem lidových písní, říkadel, zvyků a obyčejů provází celým rokem, Od Bacha po Brahmse (benefičně pro nás tyto skladby interpretují Jan Siřínek housle a Lukáš Vendl klavír), pondělní vystoupení lidové hudby se těší veliké oblibě nejen u našich klientů, jazzové večery skupiny Jazz s.r.o., na nichž můžete slyšet tradiční jazz ve složení dvě kytary, basa, bicí a vokalistka, koncerty souboru AB duo (flétna a kytara), pravidelné koncerty studentů a pedagogů Konzervatoře Jaroslava Ježka a Konzervatoře J. Deyla, hudební vystoupení studentů VOŠ Herecké v Michli, pěvecké koncerty souboru Collegium pro Cantare a další. Z větších koncertů jsme v roce 2007 realizovali: Jazzkabaret Jany Koubkové, koncert Vladimíra Václavka, brněnského kytaristy, koncert Stará láska nerezaví s Richardem Adamem, hvězdou našich babiček. Divadlo v roce 2007: ve spolupráci s divadlem Lyra Pragensis proběhla představení Drahý Diego a Šimon, které jsou na repertoáru Divadla Lyra Pragensis, dětská představení divadelního spolku VALDA. 9

10 Kulturní komunitní centrum nabízí dva výstavní prostory Galerii a Malou galerii, ve kterých se v měsíčních intervalech pravidelně střídají výstavy umělců nejrůznějších stylových zaměření a používaných technik Dobrovolnictví Velká část činnosti a programů, které jsou realizovány se zaměřením na naši cílovou skupinu seniory by nebyla možná bez využití dobrovolné práce široké základny dobrovolníků. Dobrovolná činnost v Domově Sue Ryder zvyšuje kvalitu nabízené péče o seniory a rozšiřuje nabídku služeb, které lze pro seniory zajistit. Dobrovolníci jsou studnicí nápadů, přináší novou energii, pohledy na danou věc, zajímavá řešení problémů, kontakty. V roce 2007 prošlo Domovem Sue Ryder celkem 98 dobrovolníků. Pomáhali na lůžkovém oddělení, v osobní asistenci, v denním stacionáři, při poskytování informací veřejnosti na recepci Domova, v Obchodech Domova Sue Ryder, Kulturním komunitní centru, při organizaci benefičních akcí, v Akademii třetího věku, administrativě. Také v tomto roce se dobrovolnický tým pro přímou práci s klienty rozšířil o nové dobrovolníky, kteří úspěšně absolvovali červnové úvodní školení pro nové dobrovolníky. Kromě vlastní práce s klienty dobrovolníci také průběžně pracovali v rámci supervizích setkáních, tentokrát především na sobě. V červnu Domov zahájil nový projekt realizovaný za podpory Nadace Open Society Found a Nadace České spořitelny v rámci programu Senioři vítáni. Cílem bylo vytvořit různá dobrovolnická pracovní místa a ta pak obsadit dobrovolníky s odpovídajícími dovednostmi a vlastnostmi. V rámci tohoto projektu jsme se zaměřili na dobrovolnickou činnost v administrativě a na lůžkovém oddělení. Díky dobré zkušenosti budeme v systemizaci dobrovolnické činnosti pokračovat i v jiných oblastech. I v roce 2007 jsme se zapojili do firemního dobrovolnictví. Pokračovali jsme ve spolupráci s firmou GlaxoSmithKline, T-mobile. Nově jsme přivítali dobrovolníky z České spořitelny či Americké ambasády. Díky dobrovolníkům jsme mohli i tento rok otevřít pro veřejnost dva semestry jazykových, počítačových kurzů, kroužek jógy a internetovou kavárnu v rámci Akademie třetího věku. Rok 2007 a především konec roku byl ve znamení benefičních akcí. Díky spolupráci s dobrovolníky, zaměstnanci firmy Citco, finanční trhy a.s., jsme nepodcenili přípravu. Získání finančních prostředků pro Domov bylo pro celý organizační tým odměnou. Do organizačního týmu, tedy přípravy, realizaci ale i vyhodnocení akcí, se poprvé zapojila velká spousta dobrovolníků, bez kterých bychom úspěchy slavili jen stěží. Konec roku jsme s dobrovolníky a zaměstnanci Domova oslavili netradičně. Díky spřátelenému Divadlu Na Fidlovačce jsme získali volné vstupenky na představení Funny Girl. Mnohé potěšil i slavnostní přípitek s principálem divadla, panem Töpferem, v prostorách divadla Obchodní činnosti sociální podnikání Domov Sue Ryder provozuje na základě živnostenského oprávnění podnikatelskou činnost již od rodu 1996, kdy otevřel první Dobročinný Obchod Sue Ryder. Všechny komerční činnosti, které Domov od té doby uskutečňuje, jsou provozovány za účelem získání finančních prostředků na péči o klienty Domova. Teprve po 11 letech, v roce 2007, jsme o naší podnikatelské (komerční) činnosti začali mluvit jako o sociálním podnikání, které srozumitelněji vystihuje specifika našeho podnikání. K používání tohoto termínu přispěla účast v Akademii sociálního podnikání a také rostoucí povědomí o obsahu tohoto označení. V roce 2007 získalo naše sociální podnikání novou dimenzi poprvé jsme mohli investovat větší částku na rozvoj stávající činnosti. Podařilo se nám zrealizovat náš podnikatelský záměr 10

11 otevření čtvrtého obchodu v Praze. Tuto investici jsme mohli uskutečnit díky finanční podpoře z Fondu Akademie sociálního podnikání. Nejvýrazněji se projevil rozvoj sociálního podnikání právě v Obchodech Domova Sue Ryder. Mezi naše podnikatelské aktivity patřily však i další projekty. Na konci roku jsme realizovali již osvědčený projekt PF Pomáhá Financovat Péči. Restauraci jsme se nově snažili vytížit např. kurzy salsy, které vedl Mandy Valdés. Stále více se nám daří pronajímat naše veřejné prostory komerčním subjektům Obchody Domova Sue Ryder Obchody Domova Sue Ryder přijímají darem věci, které následně prodávají. K financování Domova přispěly obchody nemalou měrou i tento rok. V březnu byl otevřen, po průtazích s adaptací, již čtvrtý obchod - tentokrát na Praze 2, v ulici Ke Karlovu 10. Díky nově otevřenému obchodu se tržby v roce 2007 podařilo oproti minulému roku opět zvýšit, a to o plných 50,7 %! Nárůst však přičítáme také aktivitě a ochotě prodejních týmů, velký vliv mělo i pořízení registračních pokladen a mimořádné prodejní akce. Nejvíce se tržba zvýšila v obchodu v Koulově ulici o 50 %, ve Štěpánské ul. došlo k navýšení o 39 %, v prodejně v Michli jsme však zaznamenali snížení tržeb o 5 %. Během roku jsme průběžně vylepšovali interiér všech prodejen. Vymalovali jsme obchod ve Štěpánské i v Michli, všechny prodejny jsme zařídili kvalitnějším nábytkem a doplňky. Potvrdil se nám náš předpoklad zvýšením kultury prodeje jsme získali další nové zákazníky. Ale i naši věrní zákazníci změnu k lepšímu přivítali. Po celý rok jsme připravovali různé zajímavé prodejní akce, jimiž jsme se snažili nejen získat nové zákazníky, ale také zatraktivnit návštěvu obchodů stálým zákazníkům. Proběhly například již tradiční oslavy sv. Valentýna, Velikonoc, Čarodějnic, MDD, před Vánocemi jsme zorganizovali Punčové odpoledne. Zároveň jsme podobným způsobem začali pořádat výprodejové akce. V prodejně v ulici Koulova byla založena nová tradice i zde jsme začali pořádat bazar nebo retro bazar. V roce 2007 jsme pořádali v divadelním sále Domova 5 tradičních bazarů a jeden mimořádný prodej nových knih v angličtině. Tradiční bazary jsou výprodejové akce, které již mají své stálé příznivce pytel oblečení jen za 60 Kč je pro některé skupiny zákazníků velmi atraktivní. Po roční pauze jsme v listopadu obnovili tradici benefičních módních přehlídek. Tentokrát proběhla ve spolupráci s choreografkou Veronikou Valchářovou, součástí akce byla vystoupení taneční skupiny Dance Models. Jako moderátorka nás opět podpořila herečka Bára Štěpánová. 11

12 Provoz obchodů bychom si těžko dokázali představit bez dobrovolnic, které pomáhají se žehlením, úpravou prodejních prostor, s úklidem, či s tříděním zboží při pořádání bazarů. Bohužel se stále potýkáme s jejich nedostatkem Restaurace Michelský dvůr K dalším obchodním aktivitám, jejichž činnost napomáhá spolufinancování Domova Sue Ryder se řadí provoz nekuřácké restaurace Michelský dvůr. Připravuje stravování nejen pro klienty Domova a docházející seniory, ale své služby nabízíme také široké veřejnosti. V roce 2007 jsme v restauraci připravili 37 svatebních hostin a oslav narozenin a promocí, z toho byla 1 svatba zlatá a 1 dokonce diamantová. Restaurace připravovala pohoštění pro různá setkání seniorských i dětských klubů, při příležitosti vernisáží v galerii, pro školení a tiskové konference pořádané v Domově, dále pro turistické skupiny cestovních kanceláří. Jako každoročně jsme zajistili stravování a venkovní prodej při akci Středověký den a letos nově Vánoční jarmark. Letos prvně jsme přišli s nabídkou štědrovečerní večeře na oddělení, pro rodinné příslušníky ubytovaných klientů. Toto se setkalo s velkým úspěchem. V neposlední řadě jsme uspořádali silvestrovskou oslavu pro uzavřenou skupinu. Samozřejmě, že největším prestižním zážitkem byla návštěva britské princezny Anne, která poseděla v naší restauraci a dokonce ochutnala kávu. Celoročně připravujeme celodenní stravu pro klienty na lůžku, klienty denního centra, včetně přípravy svačinových balíčků při výletech pořádaných domovem. Svojí návštěvou restaurace sebe potěšíte, nám pomůžete! 5.5. Benefiční a PR akce Hradišťan pro Domov Sue Ryder Ve čtvrtek 21. června 2007 se v Divadle Na Fidlovačce uskutečnil benefiční koncert Hradišťanu na podporu Domova Sue Ryder. Koncert zahájil ve hodin na astronomický letní Slunovrat umělecký vedoucí Hradišťanu Jiří Pavlica a ředitel Domova Matěj Lejsal. Koncert probíhal v příjemné a veselé atmosféře, na pódium přišel i principál divadla a senátor Tomáš Töpfer, který akci poskytl záštitu. Čistý výtěžek z benefičního koncertu byl ,- Kč. Koncert probíhal ve spojení s výstavou Václava Macha - Koláčného: MEZI SLUNOVRATY, která se uskutečnila v měsíci červnu 2007 v Galerii Domova Sue Ryder. Středověký den V létě pravidelně pro naše klienty a širokou veřejnost připravujeme tradiční letní Středověký den. Je k vidění celodenní program skupiny historického tance AMBROSIA a ukázky historického šermu. Ve venkovních prostorách Michelského dvora se odehrává trh s ukázkou lidových řemesel a prodejem výrobků. Návštěvníci si zde také mohou vyzkoušet výtvarné techniky používané v Denním centru Domova a děti se mohou zabavit při hrách a soutěžích. Benefiční divadelní představení KUMŠT Díky iniciativě režiséra Jana Hřebejka a podpoře Divadelní společnosti Jana Hrušínského se 15. října 2007 uskutečnilo v Divadle na Jezerce benefiční představení divadelní hry francouzské autorky Yasminy Rezy Kumšt. V hlavních rolích excelovali herci Jan Tříska, Jan Kačer a Jan Hrušínský, pod režijním vedením Jana Hřebejka. Výtěžek z představení, ,- Kč, byl věnován na dostavbu Centra Sue Ryder pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou. Režisér Jan Hřebejk je patronem Centra od roku

13 Vánoční jarmark Na základě zájmu návštěvníků Středověkého dne jsme se rozhodli rozšířit tradici konání této akce a zorganizovali jsme jeho zimní obdobu 1. ročník Vánočního jarmarku, který proběhl druhou prosincovou neděli 9. prosince. Program se uskutečnil ve vnitřních prostorách Domova Sue Ryder v galerii, na chodbách, v divadelním sále, kapli, Denním centru a také částečně ve venkovních prostorách. Po celý den probíhal v galerii Vánoční jarmark, kde byly předváděny některé technologie lidových řemesel, návštěvníci si zde mohli zakoupit různé tradiční vánoční dárky, umělecké výrobky. Z řemesel byly představeny např. paličkování, keramika, výroba staročeských perníků, předtkalcovská technika, síťování, práce se šustím, korálkování. Do projektu bylo také zapojeno Denní centrum Domova, které nabídlo výtvarnou dílnu. Jarmark navštívil také ředitel Divadla Na Fidlovačce Tomáš Töpfer a povykládal si s návštěvníky v kapli. Děti se bavily u Loutkového divadla Kováček, Malá česká muzika Jiřího Pospíšila představila české koledy a zvyky vánočního času. Benefičně, bez nároku na honorář, pro nás vystoupili sbor Sunday Singers a smíšený komorní sbor Post-scriptum. Zlaté svíčky Na konci roku 2007 byl představen nový projekt Domova Sue Ryder: Pověste svoji zlatou svíčku na stromek v Domově uděláte tím radost a pomůžete. Akce probíhala hlavně během Vánoční jarmarku 9. prosince a pokračovala až do konce roku Na svíčce byl prostor pro napsání přání nejenom Domovu, ale třeba i komukoli jinému - všem blízkým, přátelům... Každá pověšená zlatá svíčka na stromku v Michelském dvoře představovala finanční podporu Domova. Jak velkou to bylo na každém. Výsledek udělal radost i nám celkem bylo vybráno za svíčky na jarmarku, před vánoci a na účet ,- Kč. Na stromek návštěvníci pověsili celkem 177 svíček s různými vzkazy, kresbami a přáními i osobními. Benefiční koncert Česká mše vánoční V sobotu 1. prosince 2007 jsme vstoupili do adventu naším tradičním benefičním předvánočním koncertem ČESKOU MŠÍ VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY. Koncert proběhl ve vlídné atmosféře, uskutečnil se jako i v roce předcházejícím v evangelickém kostele U Salvátora na Praze 1. Na koncertu vystoupil smíšený pěvecký sbor Josefa Vycpálka s jeho sólisty pod taktovkou Karla Louly. Po jeho skončení nabízeli zaměstnanci a dobrovolníci domácí pečené buchty a koláče. Z koncertu jsme získali ,- Kč, což je dosud nejvyšší výtěžek za 12-letou historii konání této tradiční akce. Návštěva britské královské výsosti princezny Anne v Domově Sue Ryder Její Královská Výsost princezna Anna navštívila během její třídenní pracovní návštěvy v České republice ve dnech října i Domov Sue Ryder v Praze. Princezna se setkala s klienty Domova v Denním centru, se zaměstnanci Obchodu Sue Ryder i z přímé péče, navštívila rozestavěné Alzheimerovské centrum. Na závěr se princezna nechala pozvat na 13

14 krátké posezení do restaurace Domova s anglickými dobrovolnicemi a ženami válečných veteránů, se kterými vypila šálek kávy. Krátce se také setkala se zástupci správní rady, podporovatelů Domova, hl.m. Prahy a MČ Praha 4. Během celé návštěvy se princezna ptala na řadu podrobností, odbornost otázek a postřehů princezny byla překvapující. Největší část rozhovoru se týkala klientů, rozsahu péče, spektra služeb a projektu výstavby Centra Sue Ryder pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou. Ocenila také nápad propojit domov pro seniory se službami restaurace a kulturního centra jako prvek napojení na běžný společenský život. 6. Investiční aktivity Domova Sue Ryder Centrum Sue Ryder pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou (dále Centrum) Stavební práce v uplynulém roce probíhaly velmi pomalu. Za úspěch lze považovat dokončení vnitřních příček, dokončení terasy, která zároveň slouží jako zastřešení prostor Denního centra. Díky využití prostor stavby Alzheimerovského centra jako zázemí stavby je nyní objekt zabezpečen elektronickým zabezpečovacím systémem, který je napojený na vrátnici Domova, což výrazně snižuje možnost poškození či jiného zneužití objektu. V minulém roce proběhla řada jednání se zástupci Městské části Praha 4, se zástupci Magistrátu hl.m. Prahy a projektu vyjádřila podporu i britská princezna Anne během své návštěvy v České Republice. Vzhledem k významným změnám v cenách stavebních prací a v souvislosti se zvýšením sazby DPH (snížené sazby) na 9%, byla zadána architektonické kanceláří GWE aktualizace rozpočtu dokončení Alzheimerovského centra. Na základě aktualizace rozpočtu dle skutečně provedených prací je třeba ke zprovoznění stavby (tj. včetně vybavení, oplocení areálu aj.) tis. Kč. V roce 2008 je naplánováno dokončení fasády díky grantu spolupracujících holandských nadací a další kroky k získání chybějících prostředků jak z veřejných, tak soukromých zdrojů. 14

15 7. Zpráva o hospodaření Rok 2007 byl pro Domov Sue Ryder z finančního hlediska velmi náročným a specifickým rokem. Po zkušenostech z předchozích let a plánu aktivit na rok následující jsme uměli dobře naplánovat náklady; tam byla naše odchylka opravdu malá. Zaměřili jsme se i na snižování nákladů provozu a hledání maximálních úspor. Velkou neznámou však byly plánované výnosy Domova. V roce 2007 vešel v účinnost Zákon o sociálních službách, díky němuž jsme měnili ceník služeb dle nastavených limitů. Začali jsme získávat příspěvky na klienty, kteří jsou závislí na péči druhých a uzavřeli zvláštní smlouvy se zdravotními pojišťovnami o proplácení zdravotnických výkonů. Zároveň došlo ke změně dotačních a grantových řízení, ať už se jednalo o dlouhodobé vyjednávání o obsahu dotace Ministerstva obrany, o mimořádnou dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí, o přidělení grantu z Magistrátu hl. města Prahy, o výši grantů z Městské části Praha 4, ale také o změnu politiky Sue Ryder Care ve Velké Británii, která přestala uvolňovat volné peněžní prostředky kryjící ztrátu provozu Domova Sue Ryder. V průběhu roku se podařilo zvýšit tržby z komerčních aktivit a dojít tak poprvé od vzniku Domova k zisku z vedlejší činnosti - sociálního podnikání. Dále naše aktivity směřovaly k finanční vyrovnanosti rozpočtů jednotlivých oddělení. Získali jsme granty na podporu a růst kvality služeb Denního centra (T-Mobile), Kulturního komunitního centra (Nadace Charty 77, Nadační fond Zlatá Praha), k financování jednorázových akcí Středověký den a Vánoční jarmark (MČ Praha 4) a také k nákupu počítačů (Nadace O2). Celkem jsme podali 35 žádostí o dotace, granty a dary v celkové výši tis. Kč, z čehož jsme získali tis. Kč. Financování Domova Sue Ryder v r % 2% 40% 35% 17% 1% Tržby za služby Příjmy ze zdravotních pojišťoven Obchodní činnost (restaurace, obchody) Provozní dotace a granty Dary fyzických a právnických osob Ostatní příjmy 15

16 8. Poděkování Děkujeme za dlouhodobou spolupráci mezinárodní organizaci Sue Ryder Care. Dále děkujeme za finanční podporu: státním a obecním institucím: Magistrátu hlavního města Prahy Městské části Prahy 4 Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR Ministerstvu obrany ČR Ministerstvu zdravotnictví ČR Ministerstvu vnitra ČR Ministerstvu kultury ČR Statutárnímu městu Mladá Boleslav nestátním neziskovým organizacím: Sdružení Sue Ryder Diplomatic Ladies Association Nadačnímu fondu obětem holocaustu Nadačnímu fondu Zlatá Praha Židovské obci Praha Nadaci Adra Nadaci Open Society Fund Praha a Nadaci České spořitelny Diplomatic Ladies Association RAF Nadaci Via Nadace O2 Veselý senior, nadační fond Nadace Charty 77 Mezi naše dárce, sponzory a podporovatele, kterým děkujeme za jejich podporu a dary v roce 2007, patří: GSK GlaxoSmithKline BH CAPITAL, a.s. Petr Speychal Zentiva, a.s. Metrostav a.s. MUCOS Pharma CZ, spol. s r.o. CITCO finanční trhy, a.s. Kaspen, a.s. PasserInvest Group, a.s. Wyeth Whitehall Czech s.r.o. SEFIMOTA, a.s. OPTYS, spol. s r.o. Witzenmann Opava, spol. s r.o. Pražská plynárenská, a.s. Jiří Wald Josef Vohnický Dagmar Vybíralová Blanka Petrasek Restaurace Jáma Blanka Jozífková Libuše a Jiří Pelnářovi Glynn Brothers Chemicals Prague, spol. s r.o. WGW Group, a.s. 16

17 Lékařský dům Praha 7, a.s., Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Brain Force Software, s.r.o., LERCH PODLAHY, s.r.o., BACCHUS Vins a Champagnes, Markéta Bowe a Alan Bowe, Balance Club Brumlovka, Nakladatelství Gasset, Marcela Vrbová, Alena Lejsalová, Matěj Lejsal, Ježek software, s.r.o., Vladimír Kazda, Pavel Pekař, Jan Hřebejk, Norbert Auerbach, Markéta Collerová, Milena Černá, Marie Dostálová, Zdeněk Ďoubalík, Miroslav Novák, Lenka Borgesová, Pražský mezinárodní maratón, Jana Vachoušková, Ivan Vaněk, Divadlo Na Jezerce s.r.o., Jan Kasl AID studio, Terezie Kaslová, MediaReport s.r.o., Tomáš Hyka, Divadlo Na Fidlovačce, Tomáš Töpfer, Marie Zykmundová, Drahomíra Fejtková, Petr Frischmann, Dagmar Holerová, Roman Hovorka, Dan Janovský, Lucie Kalhousová, Robert Kaňka, Světlana Karasová, Evžen Kočenda, Gabriel a Lenka Kovácsovi, Jarmila Králová, Antonín Lukeš, Marie Moslerová, Jakub Nouzovský, Jan Polášek, Václav Rataj, Lydie Roskovcová, Jiří Řepík, Jiří Schneider, Petr Schober, Pavel Smetana, Petr Míkovec a Lenka Míkovcová, Jarmila Neumannová, Milada Uhlířová, Marie Uhlířová, Irena A. Brichta, Helena Klímová, Věra Svobodová, Pavel Polášek, Radek Stach, Naděžda Mazáčová, Jindra Hyková, Kateřina Vacková, Věra Voňavková, AJ Albrecht s.r.o., Elbo, TINA Czech, s.r.o., BOVA POLYGON, AGENTURA BOVA, BARKOTEX PRAHA spol. s r.o., KERAMIKA Dagmar Jurečková, EventMakers, Kostka - kolobka, s.r.o., Ochranovský sbor při ČCE v Praze, BLANCO PRAHA, s.r.o., MARKO - BIJOU, s.r.o., boutique Paris Opava, LERROS Fashion CZ s. r. o., AHOLD Czech Republic, a.s., Vyšehrad 2000, spol. s r.o., LAMIDO, a.s., Úvoz, spol. s r.o., R+H spol. s r.o., nakl. MOTTO, KARPET, s.r.o., Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., Krušovice, MTaEngineering, s.r.o., Katesmt, Softir a.s., 1. VOX, a.s., FOTOVO, Yves Rocher, s.r.o., Nanos spol. s r.o., Květiny 1 plus 1. Děkujeme všem soukromým osobám, kteří se významně podílejí na pomoci Domovu: MUDr. Petrovi Herlemu a MUDr. Daně Tučkové, MUDr. Adrianě Vokřálové, MUDr. Evě Šmídové za péči věnovanou našim klientům, všem umělcům a přednášejícím, kteří se zúčastnili v roce 2007 bez nároků na honorář benefičních divadelních představení, koncertů, recitálů a přednášek, všem duchovním, kteří poskytují ekumenické bohoslužby našim klientům v kapli Domova: Blahoslavu Hájkovi, Ludmile Hallerové, Bohumilu Kejřovi, Evě Mikulecké, Ireně Škeříkové, Albertu Giraldovi, Janu Stavělovi, Martě Zemánkové, Anežce Ebertové, našim dobrovolníkům v dobročinných obchodech, na bazarech, na informační recepci, v prádelně, sociálním oddělení, osobním asistentům u našich klientů a v denním centru a dobrovolným lektorům Akademie třetího věku. Děkujeme také všem dalším jednotlivcům, kteří přispěli Domovu Sue Ryder poskytnutým finančním či věcným darem. 17

18 Příloha č.1 PŘEHLED O STAVU MAJETKU K 31/ položka tis.kč AKTIVA stavby - technické zhodnocení samostatné movité věci a soubory movitých věcí ostatní dlouhodobý hmotný majetek umělecká díla a předměty 991 drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) 84 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 37 oprávky ke stavbám, samost. mov. věcem a DDHM celkem zůstatková hodnota hmot. majetku pořízení hmot. majetku - pavilon poskytnuté zálohy na pořízení majetku - na pavilon 296 Celkem investice materiál na skladě 195 zboží na skladě 283 Celkem sklad 478 peníze v pokladně 98 Ceniny 19 bankovní účty Celkem peníze a ceniny odběratelé 758 poskytnuté provozní zálohy 278 ostatní pohledávky 250 pohledávky za zaměstnance 0 celkem pohledávky náklady příštích období a dohadné účty 290 CELKEM AKTIVA PASIVA Dodavatelé 383 přijaté zálohy 156 ostatní závazky 0 závazky vůči zaměstnancům (mzdy za 12/05) závazky vůči institucím soc. a zdrav. pojištění 639 závzky k odvodů daně z mezd 152 závazek k odvodu DPH a ostat. daní a poplatků 299 ostatní závazky 34 celkem závazky dohadné účty pasivní 232 vlastní jmění fondy 633 účet výsledku hospodaření hosp. výsledek ve schvalovacím řízení CELKEM PASIVA Aktiva celkem Pasiva celkem rozdíl aktiv a pasiv za r

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o společnosti... 4 3 Historické souvislosti... 6 4 Centrum Paraple, o.p.s. v roce 2010...

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Výroční zpráva Střediska sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. 2013 strana 1 (celkem 10)

Výroční zpráva Střediska sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. 2013 strana 1 (celkem 10) Výroční zpráva 2013 Organizace - byla založena Městem Chlumec nad Cidlinou zakládací listinou ze dne 17. 9. 2003. Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s. 3-4 3. Poslání a cíle. 4 4. Historie společnosti. 4-5

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. SLAVIČÍN, ČERVEN 29 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba Výroční zpráva 2013 Oblastní charita Česká Kamenice Název: Oblastní charita Česká Kamenice Subjekt: církevní právnická osoba Registrace: Ministerstvo kultury ČR Vznik: 7. 2. 2000 Působnost: Česká Kamenice,

Více

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Historie a současnost občanského sdružení Střediska sdružení v Nové Pace Činnost OZP zaměstnanců sdružení Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti,

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA

VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA Od roku 1995 poskytujeme služby lidem s tělesným a kombinovaným postižením, kteří chtějí pracovat a žít aktivním životem ve polečnosti. Podnětem ke vzniku sdružení

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Závěrem jen stručně vyjádřím přání všech v Domově, ať je rok 2009 alespoň stejně úspěšný, jako ten předcházející. Klienti si to zaslouží. Tady a teď.

Závěrem jen stručně vyjádřím přání všech v Domově, ať je rok 2009 alespoň stejně úspěšný, jako ten předcházející. Klienti si to zaslouží. Tady a teď. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Obsah 1) Slovo úvodem 2) Údaje o společnosti 3) Poslání 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Domov Sue Ryder a jeho jednotlivé činnosti 6) Investiční aktivity

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY OBSAH 1. Úvodní slovo paní ředitelky 2. Profil organizace 3. Organizační struktura 4. Struktura uživatelů 5. Jak šel čas na Terasách v roce 2013 6. Naše cíle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2012 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb. Výroční zpráva za rok 2008. Struktura organizace

ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb. Výroční zpráva za rok 2008. Struktura organizace ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb Struktura organizace Základními orgány společnosti jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel. Správní rada je statutárním orgánem společnosti a má 3 členy. Je jmenována

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

SPOLEČNOST E Czech Epilepsy Association, o. s. Výroční zpráva Společnosti E za rok 2010

SPOLEČNOST E Czech Epilepsy Association, o. s. Výroční zpráva Společnosti E za rok 2010 SPOLEČNOST E Czech Epilepsy Association, o. s. Výroční zpráva Společnosti E za rok 2010 Společnost E je jediná sociálně zaměřená profesionální organizace v ČR s celorepublikovou působností podporující

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 1 Výroční zpráva za rok 2006 Ústav sociálních služeb Milíčeves 2 Obsah výroční zprávy: 1. Veřejný závazek a informace pro veřejnost Poslání Cílová skupina Principy poskytovaných služeb Cíle zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP o.p.s. ZA ROK 2014 -1- Osobní automobil Transit 460 000,00 Kč Oprávky k movitým věcem - 230 000,00 Kč Finanční prostředky v pokladně 8 763,00 Kč Finanční prostředky

Více

- Ibis Praha Old Town - AB Facility a. s. - McDonald s ČR spol. s r. o. - Hotel Novotel

- Ibis Praha Old Town - AB Facility a. s. - McDonald s ČR spol. s r. o. - Hotel Novotel IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Náklady Částka v Kč 1. Náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb 6 839 156 Spotřeba materiálu kancelářské potřeby, odborná literatura a tisk,

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

- Hlavní účet č. 0387202319/0800 u Čs. spořitelny 620 062,56 Kč - Podúčet č. ú. 27-0387202319/0800 u čs. spořitelny 18 824,80 Kč

- Hlavní účet č. 0387202319/0800 u Čs. spořitelny 620 062,56 Kč - Podúčet č. ú. 27-0387202319/0800 u čs. spořitelny 18 824,80 Kč Okresní organizace SPMP ČR Kladno Hornická 410, Stochov, 273 03 Z P R Á V A O H O S PO D A Ř E N Í Okresní organizace SPMP ČR Kladno za rok 2005. Okresní organizace SPMP ČR Kladno byla zřízena jako občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 PRÁVĚ TEĎ! o.p.s. OBSAH Úvodní slovo ředitelky str. 3 Základní údaje str. 4 Orgány společnosti str. 5 Přehled aktivit v roce 2013 str. 7 Poděkování str. 10 Plány na rok 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více