Činnosti a služby poskytované společností jsou v souladu s její zakládací smlouvou a statutem.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Činnosti a služby poskytované společností jsou v souladu s její zakládací smlouvou a statutem."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

2 Obsah 1) Faktografické údaje 2) Poslání společnosti 3) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 4) Spolupráce s mezinárodní organizací Sue Ryder Care 5) Domov Sue Ryder a jeho jednotlivé činnosti 6) Investiční aktivity Domova Sue Ryder 7) Zpráva o hospodaření 8) Poděkování 1. Domov Sue Ryder, o. p. s. Zapsána u Krajského obchodního soudu v Praze oddíl O, vložka 192 Dne IČO: Adresa: Michelská 1/7, Praha 4 Tel: , Fax: www. sue-ryder.cz 2

3 2. Poslání společnosti Společnost navazuje na odkaz zakladatelky mezinárodní společnosti Nadace Sue Ryder (později Sue Ryder Care, dále jen SRC ) baronky Sue Ryderové. Tato společnost poskytuje důstojnou a láskyplnou péči všem potřebným bez rozdílu věku, pohlaví, rasy a náboženského vyznání již od roku Hlavním posláním společnosti je zmírňování utrpení plynoucího ze stáří, nemoci či postižení a těžké sociální situace. Domov Sue Ryder (dále jen Domov nebo DSR) nabízí svým klientům laskavé a klidné prostředí, ve kterém jim poskytuje sociální služby. Péče respektuje jedinečnost každého klienta a napomáhá ke kvalitně prožitému závěru života. Společnost dále poskytuje služby v rámci mezinárodní rozvojové spolupráce i mimo území ČR a zajišťuje odbornou pomoc při poskytování těchto služeb zahraničními subjekty. Činnosti a služby poskytované společností jsou v souladu s její zakládací smlouvou a statutem. Společnost zajišťuje k naplnění svého poslání tyto obecně prospěšné služby: sociální služby ve vlastních zařízeních, přechodné, dlouhodobé a trvalé pobyty pro potřebné občany, služby sociální a ošetřovatelské péče v bytech klientů, rehabilitaci, ergoterapii, fyzioterapii, provoz denního stacionáře pro seniory, přípravu a prodej jídla klientům, odborné vzdělávání v oblasti ošetřovatelské, gerontologie, gerontopsychologie, rehabilitace. Společnost zajišťuje vedle základních služeb i tyto činnosti jako doplňkové: koupi zboží za účelem dalšího prodeje a prodej v Dobročinných obchodech Sue Ryder, pronájem nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz, hostinskou činnost v restauraci Michelský dvůr, pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí, pronájem ubytovacích jednotek a hostinských pokojů. Foto: Petr Janoušek 3

4 3. Členové statutárních orgánů a vedení společnosti Správní rada: Dozorčí rada: Vedení společnosti: Mgr. Robert Kaňka předseda RNDr. Lydie Roskovcová - místopředsedkyně Ing. Jiří Schneider Ing. Václav Rataj Ing. Evžen Kočenda Dr. Malcolm Robert Stuart Ing. Ludmila Knapová Norbert Auerbach MUDr. Milena Černá Ing. Mgr. Matěj Lejsal ředitel Ing. Monika Uhlířová zástupkyně ředitele a finanční manažerka Ing. Kateřina Vavrečková obchodní manažerka Mgr. Jana Linhartová vedoucí zdravotních a sociálních služeb Mgr. Lenka Pekařová koordinátorka dobrovolníků Zakladatelé společnosti: Sdružení Sue Ryder a Mgr. Pavel Smetana 4. Spolupráce s mezinárodní organizací Sue Ryder Care (SRC) V lednu 2007 byla v České republice zaregistrována nová obecně prospěšná společnost Sue Ryder International CZ (SRI CZ). Zakladateli jsou Sue Ryder Care (Velká Británie) a Domov Sue Ryder, o.p.s. Tato společnost převzala od Domova všechny zahraniční aktivity a projekty, které dosud realizovalo oddělení rozvojové spolupráce Domova ve spolupráci s partnery z organizací Sue Ryder v Albánii, Kosovu a africkém Malawi v rámci programů zahraniční rozvojové spolupráce. Projekty zahraniční rozvojové spolupráce realizuje Česká republika v partnerství s neziskovými organizacemi, univerzitami, obcemi či firmami a účelově vázané finanční prostředky poskytuje Ministerstvo zahraničních věcí formou výběrových řízení na projekty. Prostřednictvím této pomoci Domov zajistil přímou zdravotní péči stovkám onkologicky nemocných v Albánii a Kosovu a tisícům chronicky nemocných v Malawi. Díky těmto dobrým výsledkům v rozvojových projektech byla SRI CZ požádána, aby se stala zároveň tzv. Pražskou kanceláří mezinárodní rodiny Sue Ryder a pomáhala koordinovat společné aktivity organizací Sue Ryder v Evropě a zároveň získávala finanční prostředky na rozvojové projekty Sue Ryder v jihovýchodní Evropě tedy v oblasti Balkánu. SRI CZ je úzce zaměřena na získávání finančních prostředků z veřejných rozpočtů (ministerstva, evropské fondy aj.). Jedná se o úzce účelově vázané finanční zdroje, které není možno využít na financování činnosti Domova Sue Ryder v Praze. Pražská kancelář má ve svém poslání rovněž podporovat rozvoj jednotlivých národních organizací Sue Ryder tak, aby se staly finančně soběstačné a jejich aktivity pro potřebné dlouhodobě udržitelné. SRI CZ tímto způsobem spolupracuje i s Domovem v Praze, aby mohl těžit ze spolupráce např. se silnou Sue Ryder Care ve Velké Británii. Již dnes existuje spolupráce v oblasti fundraisingu (profesionálním získávání finančních prostředků na provoz Domova) nebo při dodávce zboží do Obchodů Domova Sue Ryder v Praze. Možnosti další spolupráce jsou však ještě před námi a po prvním roce jsme zatím jen na začátku. 4

5 5. Domov Sue Ryder a jeho jednotlivé činnosti 5.1. Zdravotní a sociální služby Rok 2007 byl pro zdravotní a sociální služby Domova Sue Ryder rokem náročných změn. Důvodem byly personální změny na vedoucích pozicích i v rámci jednotlivých pečujících týmů, legislativní změny přinášející povinnost registrace sociálních služeb a upravující podmínky pro jejich poskytování. Další velkou změnou a výzvou i příležitostí zároveň, bylo úspěšné navázání smluvního vztahu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Od vstoupil v platnost Zákon č. 108/2006 o sociálních službách. V souladu s požadavky zákona jsme zažádali o registraci našich sociálních služeb na Magistrátu hlavního města Prahy. Od má Domov Sue Ryder registrovány tyto sociální služby: domov pro seniory, denní stacionář a osobní asistenci. Samotný proces registrace byl administrativně náročný a vyvolal potřebu navazujících změn - např. změnu kontraktů s klienty a zavedení procesu řízení kvality. Ačkoliv rok 2007 byl náročný na zvládnutí administrativních změn a změny systému, hlavní a nejdůležitější činností bylo samozřejmě naplňovat naše poslání: poskytovat laskavou a důstojnou péči seniorům, ať již v přátelském prostředí Domova Sue Ryder nebo v jejich vlastních domovech Domov pro seniory Pro dobrou péči a plnění poslání Domova je zásadní tým pracovníků v přímé péči. V Domově jsou dva kvalitní týmy na oddělení v přízemí a v prvním patře. Vedoucí týmu je vždy staniční setra, která řídí práci dalších členů zdravotních sester, pečovatelů a pracovníků v sociální péči. U obou týmů došlo ke změně staničních sester a náročné byly i obměny dalších členů těchto týmů. Stejně důležitými pro fungování oddělení a blaho klientů jsou i pomocnice v kuchyňce a paní uklízečky. Pracovníci oddělení spolupracují s dalšími kolegy, kteří se podílejí na péči s fyzioterapeuty, asistenty rehabilitace, sociálními pracovnicemi, ergoterapeutkami a s dietní sestrou. Snahou kolegů v přímé péči je vedle poskytování služeb také vytvářet atmosféru, která je vůči klientům i jejich rodinám přátelská, laskavá a podpůrná. Našimi klienty jsou senioři, kteří v důsledku chronické choroby či tělesného postižení potřebují sociální služby a ošetřovatelskou péči. Mezi nejčastější diagnózy patří stavy po mozkové mrtvici s různým stupněm poruchy hybnosti, demence, roztroušená skleróza, choroby kardiovaskulárního systému a degenerativní choroby kloubů. S postupem let se zdravotní stav, zejména klientů na dlouhodobé pobyty, zhoršuje, a to jak po fyzické, tak i po mentální stránce. V roce 2007 došlo k úmrtí 8 našich klientů. Věkový průměr klientů Domova pro seniory je 86 let. Věkové spektrum klientů domova pro seniory ukazuje následující tabulka: nad 91 let 27% do 65 let 2% let 1% let 7% let 9% let 26% let 28% Tab. č. 1. Věková struktura klientů domova pro seniory v roce

6 V roce 2007 jsme v domově pro seniory poskytli celkem 107 pobytů, z toho 54 dlouhodobých a 53 přechodných. Potřebným seniorům bylo poskytnuto celkem lůžko dnů, průměrná obložnost činila 98,2%. Domov pro seniory poskytuje pobyty v pěti kategoriích. V sociální kategorii to jsou pobyty pro klienty, na které nepřispívá další subjekt. V kategorii veteráni druhé světové války a bojovníci za národní osvobození jsme v minulém roce poskytli celkem 13 dlouhodobých pobytů. Další kategorii tvoří členové Pražské židovské obce a osoby přeživší holocaust, kterým jsme poskytli celkem 7 dlouhodobých pobytů. V kategorii smluvních pobytů jsme v uplynulém roce poskytli 30 pobytů. V uplynulém roce jsme evidovali celkem 407 žádostí o dlouhodobý pobyt. Z toho 11 (tedy 2,7 %) bylo kladně vyřízeno. Žádostí o přechodný pobyt jsme obdrželi 161. Z tohoto počtu jsme kladně vyřídili 106 žádostí, tj. 66%. 44 zájemců o přechodný pobyt svou kladně vyřízenou žádost stornovalo z různých důvodů, nejčastěji pro zhoršení zdravotního stavu či umístění v jiném zařízení. Sociální služby, ošetřovatelská péče a rehabilitace V souladu s požadavky zákona č. 108/06 poskytujeme tyto sociální služby: poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti. Naše ošetřovatelská péče je komplexní. Zaměřujeme se na uspokojování potřeb celé osobnosti klienta nejenom na potřeby fyzické a biologické, ale i na potřeby sociální, psychické a duchovní. Snažíme se také podporovat a rozvíjet zachovalé schopnosti klienta a poskytujeme asistenci při činnostech, které sám nezvládne. Každý klient měl svou primární sestru, klíčového pracovníka, která sestavila a hodnotila individuální plán péče. Práce v domově pro seniory je velmi náročná psychicky i fyzicky. Oba týmy často pracovaly v oslabení v důsledku nemocí či odchodu kolegů. S jejich velkým nasazením se dařilo klientům poskytovat kvalitní péči. Náročnost péče je patrná i z následujících grafických zpracování soběstačnosti a mobility klientů: nesoběstačný 38% soběstačný 14% soběstačnost s asistencí 48% Tab. č. 2. Soběstačnost klientů domova pro seniory v roce

7 imobilní 36% mobilní 11% mobilní s asistencí 53% Tab.č. 3. Mobilita klientů domova pro seniory v roce 2007 Klienti měli v uplynulém roce možnost trávit volný čas výběrem z řady výtvarných i společenských aktivit. Navštěvovali koncerty, divadelní představení i přednášky pořádané v Kulturním komunitním centru našeho Domova. V Denním centru s větší či menší asistencí např. malovali na porcelán, pracovali v keramické dílně, vytvářeli krásné obrázky. Na jaře a v létě se účastnili bezbariérového zahradničení. Díky kolegům z rehabilitace proběhlo i aktivizační pásmo Cesta kolem světa, sportovní hry Nakrmte tygra a již 3. ročník Geriolympiády. Navzdory problémům s dlouhodobým oslabením rehabilitačního týmu probíhaly 5x týdně cvičební skupinky i individuální rehabilitace. Vedle toho klienti měli možnost tzv. doplňkové rehabilitace tj. rehabilitace, kterou si klienti mohou dokoupit k rehabilitaci poskytované v rámci pobytu. Při péči o klienty je potřeba dobré spolupráce mezi jednotlivými týmy, které se o klienta starají. Pravidelně se pořádaly tzv. multidisciplinární konference, na které se pracovníci z pohledu své profese zamýšleli nad konkrétním klientem, jeho problémy a možnostmi jejich řešení. Smyslem těchto konferencí bylo i předávání zkušeností a lepší poznání práce kolegů z jiných oddělení a služeb. Sociální práce Sociální poradenství poskytovaly sociální pracovnice a také Občanská poradna vedená pedagogy Evangelické akademie. Poradenství bylo poskytováno telefonicky i osobně. Nejčastější dotazy se týkaly možností umístění seniorů do pobytových zařízení sociální péče, nároku na sociální dávky a možností zajištění péče v domácnostech klientů. V uplynulém roce bylo poskytnuto denně průměrně 8 konzultací po telefonu a 2 při osobním jednání. Poskytujeme informace i em. Začátek roku byl pro sociální pracovnice poznamenán velkou administrativní zátěží související se změnou systému. Zejména to bylo uzavírání nových smluv s klienty a podávání žádostí o dávky na péči dle stupně závislosti na pomoc druhé osoby. Sociální pracovnice Domova poskytovaly sociální poradenství nejen občanům přicházejícím zvenčí, ale také našim klientům a jejich rodinám. Obsahem byla především možnost následných služeb po propuštění, nároků na dávky sociální podpory, pomoci při sepsání závěti a pod. 7

8 Denní centrum denní stacionář Hlavním cílem Denního centra je poskytnout pomoc rodinám, které nemohou přes den pečovat o svého rodinného příslušníka. Díky této pomoci mohli klienti zůstat ve svém přirozeném prostředí. Klienti byli zařazováni do sociálního a kulturního prostředí, které s nimi neustále komunikuje. Klienti se mohli aktivně projevovat, být mezi svými vrstevníky a díky aktivitám se stále cítit potřebnými. Dařilo se odpoutávat pozornost klientů od nepříznivého vlivu onemocnění, udržovat duševní pohodu a co nejdéle udržet a rozvíjet soběstačnost v běžných denních činnostech. V roce 2007 docházelo do Denního centra celkem 21 klientů na celodenní a polodenní pobyty a 10 klientů na páteční klub. Vedle nich docházelo na jednotlivé aktivity také 35 klientů z domova pro seniory. V Denním centru probíhaly pravidelně tyto programy a aktivity: výtvarné techniky, pečení, keramika, trénování paměti, kavárna, kulturní odpoledne, úterní a páteční klub, práce s knihou. Kromě toho bylo pro klienty uspořádáno: divadelní vystoupení klientů DD Zahradní město, koncert pěveckého sboru Život 90, výlet klientů DC do Botanické zahrady na Albertově, výlet klientů DC do ZOO Praha, vystoupení pěveckého sboru Oktet, výlet klientů DC do Stromovky a na parník, folkový koncert na kavárně (Aleš Povolný), filmový týden, loučení s létem, Geriolympiáda, výlet DC do Říčan - výstava origamů a vycházka po historickém centru, Mikulášská, výlet DC do Betlémské kaple na výstavu betlémů a na Staroměstské náměstí, vystoupení Mateřské školky Sedlčanská - vánoční pásmo, zpívání koled v kapli Domova. Foto: Jan Hudeček Počet klientů účastnících se jednotlivých aktivit se lišil jednak podle náročnosti aktivity a také podle počtu dobrovolníků a studentů, kteří pomáhali s jejich zabezpečením. V roce 2007 vypomáhalo v Denním centru celkem 7 dobrovolníků. Dobrovolníci přinášejí do naší práce nové náměty a pro náš tým byli a jsou vítaným zpestřením. V Denním centru došlo v průběhu roku k úplné obměně týmu; nejdříve došlo ke změně na postu vedoucí a následně i na pozici obou ergoterapeutek Osobní asistence Osobní asistence probíhá v místě bydliště klienta a její náplň vychází z jeho individuálních potřeb. Asistence je poskytována zejména při úkonech spojených s vedením domácnosti a realizací denních potřeb (péče o sebeobsluhu, hygienu, apod.) Asistenční služba umožní klientovi pochůzky k lékaři a procházky. Zajišťuje doprovod na úřední jednání, pomoc při prosazování osobních práv a zájmů, konzultaci klientových problémů v rámci sociálního poradenství. Podporuje zachování mentálních funkcí klienta pomocí tréninku paměti, 8

9 arteterapie. Díky podpůrným aktivitám (návštěvy kulturních a společenských akcí) usiluje zrušit domácí izolaci klientů a zapojovat je opět do komunitního způsobu života. V roce 2007 jsme péči poskytovali 17 klientům. 14 osobních asistentů poskytlo + 1 dobrovolnice celkem 3104 hodin asistence, tj. průměrně 259 hod. měsíčně Praxe studentů Cílem praxí je nejenom poskytnout studentům náhled a zapojení do odborné péče v jednotlivých službách, ale i předávání našeho modelu a filozofie péče dále. V Domově v roce 2007 vykonávali odbornou praxi studenti škol se zdravotním a sociálním zaměřením, zejména studenti Evangelické akademie z Prahy 4, Vyšší odborné zdravotní školy suverénního řádu Maltézských rytířů z Prahy 2, Střední zdravotnické školy z Prahy 4, dále z JABOKu, Vyšší odborné školy sociálně - právní z Prahy 10, 1. LF UK, oboru ergoterapie a Střední školy sociálně správní při Jedličkově ústavu. Na oddělení rehabilitace probíhaly praxe studentů Střední školy Aloyse Klara v oboru masér Kulturní komunitní centrum Smyslem Kulturního komunitního centra je nabízet kvalitní kulturní a společenské aktivity co největšímu okruhu lidí všech generací a přivádět je do veřejných prostor Domova Sue Ryder. Vytváříme tak pro naše klienty - seniory i hosty prostor bohatý na kulturní aktivity a sociální kontakty. Kulturní komunitní centrum je hlavním zdrojem oživení areálu Michelského dvora. Tvoří jasnou dramaturgii kulturního programu, a proto podporuje přednáškové a koncertní cykly, které dávají Kulturnímu centru Domova Sue Ryder tvář. V roce 2007 proběhly např. tyto přednáškové cykly: Pražské střípky paní Drahomiř Budínské (průvodkyně PIS) o historii Prahy, Pražská periferie dávno i nedávno Dr. Pavla Mrázka z dějin pražské periferie, Nekonečný svět cestopisný cyklus Dr. Jaroslava Hofmanna, přednášky z dějin Mladé Boleslavi ve spolupráci s Kroužkem přátel Mladé Boleslavi, cyklus Dějiny starého Egypta ve spolupráci s Egyptologickým ústavem FFUK, hudební cykly: Malá česká muzika Jiřího Pospíšila, která nás svým cyklem lidových písní, říkadel, zvyků a obyčejů provází celým rokem, Od Bacha po Brahmse (benefičně pro nás tyto skladby interpretují Jan Siřínek housle a Lukáš Vendl klavír), pondělní vystoupení lidové hudby se těší veliké oblibě nejen u našich klientů, jazzové večery skupiny Jazz s.r.o., na nichž můžete slyšet tradiční jazz ve složení dvě kytary, basa, bicí a vokalistka, koncerty souboru AB duo (flétna a kytara), pravidelné koncerty studentů a pedagogů Konzervatoře Jaroslava Ježka a Konzervatoře J. Deyla, hudební vystoupení studentů VOŠ Herecké v Michli, pěvecké koncerty souboru Collegium pro Cantare a další. Z větších koncertů jsme v roce 2007 realizovali: Jazzkabaret Jany Koubkové, koncert Vladimíra Václavka, brněnského kytaristy, koncert Stará láska nerezaví s Richardem Adamem, hvězdou našich babiček. Divadlo v roce 2007: ve spolupráci s divadlem Lyra Pragensis proběhla představení Drahý Diego a Šimon, které jsou na repertoáru Divadla Lyra Pragensis, dětská představení divadelního spolku VALDA. 9

10 Kulturní komunitní centrum nabízí dva výstavní prostory Galerii a Malou galerii, ve kterých se v měsíčních intervalech pravidelně střídají výstavy umělců nejrůznějších stylových zaměření a používaných technik Dobrovolnictví Velká část činnosti a programů, které jsou realizovány se zaměřením na naši cílovou skupinu seniory by nebyla možná bez využití dobrovolné práce široké základny dobrovolníků. Dobrovolná činnost v Domově Sue Ryder zvyšuje kvalitu nabízené péče o seniory a rozšiřuje nabídku služeb, které lze pro seniory zajistit. Dobrovolníci jsou studnicí nápadů, přináší novou energii, pohledy na danou věc, zajímavá řešení problémů, kontakty. V roce 2007 prošlo Domovem Sue Ryder celkem 98 dobrovolníků. Pomáhali na lůžkovém oddělení, v osobní asistenci, v denním stacionáři, při poskytování informací veřejnosti na recepci Domova, v Obchodech Domova Sue Ryder, Kulturním komunitní centru, při organizaci benefičních akcí, v Akademii třetího věku, administrativě. Také v tomto roce se dobrovolnický tým pro přímou práci s klienty rozšířil o nové dobrovolníky, kteří úspěšně absolvovali červnové úvodní školení pro nové dobrovolníky. Kromě vlastní práce s klienty dobrovolníci také průběžně pracovali v rámci supervizích setkáních, tentokrát především na sobě. V červnu Domov zahájil nový projekt realizovaný za podpory Nadace Open Society Found a Nadace České spořitelny v rámci programu Senioři vítáni. Cílem bylo vytvořit různá dobrovolnická pracovní místa a ta pak obsadit dobrovolníky s odpovídajícími dovednostmi a vlastnostmi. V rámci tohoto projektu jsme se zaměřili na dobrovolnickou činnost v administrativě a na lůžkovém oddělení. Díky dobré zkušenosti budeme v systemizaci dobrovolnické činnosti pokračovat i v jiných oblastech. I v roce 2007 jsme se zapojili do firemního dobrovolnictví. Pokračovali jsme ve spolupráci s firmou GlaxoSmithKline, T-mobile. Nově jsme přivítali dobrovolníky z České spořitelny či Americké ambasády. Díky dobrovolníkům jsme mohli i tento rok otevřít pro veřejnost dva semestry jazykových, počítačových kurzů, kroužek jógy a internetovou kavárnu v rámci Akademie třetího věku. Rok 2007 a především konec roku byl ve znamení benefičních akcí. Díky spolupráci s dobrovolníky, zaměstnanci firmy Citco, finanční trhy a.s., jsme nepodcenili přípravu. Získání finančních prostředků pro Domov bylo pro celý organizační tým odměnou. Do organizačního týmu, tedy přípravy, realizaci ale i vyhodnocení akcí, se poprvé zapojila velká spousta dobrovolníků, bez kterých bychom úspěchy slavili jen stěží. Konec roku jsme s dobrovolníky a zaměstnanci Domova oslavili netradičně. Díky spřátelenému Divadlu Na Fidlovačce jsme získali volné vstupenky na představení Funny Girl. Mnohé potěšil i slavnostní přípitek s principálem divadla, panem Töpferem, v prostorách divadla Obchodní činnosti sociální podnikání Domov Sue Ryder provozuje na základě živnostenského oprávnění podnikatelskou činnost již od rodu 1996, kdy otevřel první Dobročinný Obchod Sue Ryder. Všechny komerční činnosti, které Domov od té doby uskutečňuje, jsou provozovány za účelem získání finančních prostředků na péči o klienty Domova. Teprve po 11 letech, v roce 2007, jsme o naší podnikatelské (komerční) činnosti začali mluvit jako o sociálním podnikání, které srozumitelněji vystihuje specifika našeho podnikání. K používání tohoto termínu přispěla účast v Akademii sociálního podnikání a také rostoucí povědomí o obsahu tohoto označení. V roce 2007 získalo naše sociální podnikání novou dimenzi poprvé jsme mohli investovat větší částku na rozvoj stávající činnosti. Podařilo se nám zrealizovat náš podnikatelský záměr 10

11 otevření čtvrtého obchodu v Praze. Tuto investici jsme mohli uskutečnit díky finanční podpoře z Fondu Akademie sociálního podnikání. Nejvýrazněji se projevil rozvoj sociálního podnikání právě v Obchodech Domova Sue Ryder. Mezi naše podnikatelské aktivity patřily však i další projekty. Na konci roku jsme realizovali již osvědčený projekt PF Pomáhá Financovat Péči. Restauraci jsme se nově snažili vytížit např. kurzy salsy, které vedl Mandy Valdés. Stále více se nám daří pronajímat naše veřejné prostory komerčním subjektům Obchody Domova Sue Ryder Obchody Domova Sue Ryder přijímají darem věci, které následně prodávají. K financování Domova přispěly obchody nemalou měrou i tento rok. V březnu byl otevřen, po průtazích s adaptací, již čtvrtý obchod - tentokrát na Praze 2, v ulici Ke Karlovu 10. Díky nově otevřenému obchodu se tržby v roce 2007 podařilo oproti minulému roku opět zvýšit, a to o plných 50,7 %! Nárůst však přičítáme také aktivitě a ochotě prodejních týmů, velký vliv mělo i pořízení registračních pokladen a mimořádné prodejní akce. Nejvíce se tržba zvýšila v obchodu v Koulově ulici o 50 %, ve Štěpánské ul. došlo k navýšení o 39 %, v prodejně v Michli jsme však zaznamenali snížení tržeb o 5 %. Během roku jsme průběžně vylepšovali interiér všech prodejen. Vymalovali jsme obchod ve Štěpánské i v Michli, všechny prodejny jsme zařídili kvalitnějším nábytkem a doplňky. Potvrdil se nám náš předpoklad zvýšením kultury prodeje jsme získali další nové zákazníky. Ale i naši věrní zákazníci změnu k lepšímu přivítali. Po celý rok jsme připravovali různé zajímavé prodejní akce, jimiž jsme se snažili nejen získat nové zákazníky, ale také zatraktivnit návštěvu obchodů stálým zákazníkům. Proběhly například již tradiční oslavy sv. Valentýna, Velikonoc, Čarodějnic, MDD, před Vánocemi jsme zorganizovali Punčové odpoledne. Zároveň jsme podobným způsobem začali pořádat výprodejové akce. V prodejně v ulici Koulova byla založena nová tradice i zde jsme začali pořádat bazar nebo retro bazar. V roce 2007 jsme pořádali v divadelním sále Domova 5 tradičních bazarů a jeden mimořádný prodej nových knih v angličtině. Tradiční bazary jsou výprodejové akce, které již mají své stálé příznivce pytel oblečení jen za 60 Kč je pro některé skupiny zákazníků velmi atraktivní. Po roční pauze jsme v listopadu obnovili tradici benefičních módních přehlídek. Tentokrát proběhla ve spolupráci s choreografkou Veronikou Valchářovou, součástí akce byla vystoupení taneční skupiny Dance Models. Jako moderátorka nás opět podpořila herečka Bára Štěpánová. 11

12 Provoz obchodů bychom si těžko dokázali představit bez dobrovolnic, které pomáhají se žehlením, úpravou prodejních prostor, s úklidem, či s tříděním zboží při pořádání bazarů. Bohužel se stále potýkáme s jejich nedostatkem Restaurace Michelský dvůr K dalším obchodním aktivitám, jejichž činnost napomáhá spolufinancování Domova Sue Ryder se řadí provoz nekuřácké restaurace Michelský dvůr. Připravuje stravování nejen pro klienty Domova a docházející seniory, ale své služby nabízíme také široké veřejnosti. V roce 2007 jsme v restauraci připravili 37 svatebních hostin a oslav narozenin a promocí, z toho byla 1 svatba zlatá a 1 dokonce diamantová. Restaurace připravovala pohoštění pro různá setkání seniorských i dětských klubů, při příležitosti vernisáží v galerii, pro školení a tiskové konference pořádané v Domově, dále pro turistické skupiny cestovních kanceláří. Jako každoročně jsme zajistili stravování a venkovní prodej při akci Středověký den a letos nově Vánoční jarmark. Letos prvně jsme přišli s nabídkou štědrovečerní večeře na oddělení, pro rodinné příslušníky ubytovaných klientů. Toto se setkalo s velkým úspěchem. V neposlední řadě jsme uspořádali silvestrovskou oslavu pro uzavřenou skupinu. Samozřejmě, že největším prestižním zážitkem byla návštěva britské princezny Anne, která poseděla v naší restauraci a dokonce ochutnala kávu. Celoročně připravujeme celodenní stravu pro klienty na lůžku, klienty denního centra, včetně přípravy svačinových balíčků při výletech pořádaných domovem. Svojí návštěvou restaurace sebe potěšíte, nám pomůžete! 5.5. Benefiční a PR akce Hradišťan pro Domov Sue Ryder Ve čtvrtek 21. června 2007 se v Divadle Na Fidlovačce uskutečnil benefiční koncert Hradišťanu na podporu Domova Sue Ryder. Koncert zahájil ve hodin na astronomický letní Slunovrat umělecký vedoucí Hradišťanu Jiří Pavlica a ředitel Domova Matěj Lejsal. Koncert probíhal v příjemné a veselé atmosféře, na pódium přišel i principál divadla a senátor Tomáš Töpfer, který akci poskytl záštitu. Čistý výtěžek z benefičního koncertu byl ,- Kč. Koncert probíhal ve spojení s výstavou Václava Macha - Koláčného: MEZI SLUNOVRATY, která se uskutečnila v měsíci červnu 2007 v Galerii Domova Sue Ryder. Středověký den V létě pravidelně pro naše klienty a širokou veřejnost připravujeme tradiční letní Středověký den. Je k vidění celodenní program skupiny historického tance AMBROSIA a ukázky historického šermu. Ve venkovních prostorách Michelského dvora se odehrává trh s ukázkou lidových řemesel a prodejem výrobků. Návštěvníci si zde také mohou vyzkoušet výtvarné techniky používané v Denním centru Domova a děti se mohou zabavit při hrách a soutěžích. Benefiční divadelní představení KUMŠT Díky iniciativě režiséra Jana Hřebejka a podpoře Divadelní společnosti Jana Hrušínského se 15. října 2007 uskutečnilo v Divadle na Jezerce benefiční představení divadelní hry francouzské autorky Yasminy Rezy Kumšt. V hlavních rolích excelovali herci Jan Tříska, Jan Kačer a Jan Hrušínský, pod režijním vedením Jana Hřebejka. Výtěžek z představení, ,- Kč, byl věnován na dostavbu Centra Sue Ryder pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou. Režisér Jan Hřebejk je patronem Centra od roku

13 Vánoční jarmark Na základě zájmu návštěvníků Středověkého dne jsme se rozhodli rozšířit tradici konání této akce a zorganizovali jsme jeho zimní obdobu 1. ročník Vánočního jarmarku, který proběhl druhou prosincovou neděli 9. prosince. Program se uskutečnil ve vnitřních prostorách Domova Sue Ryder v galerii, na chodbách, v divadelním sále, kapli, Denním centru a také částečně ve venkovních prostorách. Po celý den probíhal v galerii Vánoční jarmark, kde byly předváděny některé technologie lidových řemesel, návštěvníci si zde mohli zakoupit různé tradiční vánoční dárky, umělecké výrobky. Z řemesel byly představeny např. paličkování, keramika, výroba staročeských perníků, předtkalcovská technika, síťování, práce se šustím, korálkování. Do projektu bylo také zapojeno Denní centrum Domova, které nabídlo výtvarnou dílnu. Jarmark navštívil také ředitel Divadla Na Fidlovačce Tomáš Töpfer a povykládal si s návštěvníky v kapli. Děti se bavily u Loutkového divadla Kováček, Malá česká muzika Jiřího Pospíšila představila české koledy a zvyky vánočního času. Benefičně, bez nároku na honorář, pro nás vystoupili sbor Sunday Singers a smíšený komorní sbor Post-scriptum. Zlaté svíčky Na konci roku 2007 byl představen nový projekt Domova Sue Ryder: Pověste svoji zlatou svíčku na stromek v Domově uděláte tím radost a pomůžete. Akce probíhala hlavně během Vánoční jarmarku 9. prosince a pokračovala až do konce roku Na svíčce byl prostor pro napsání přání nejenom Domovu, ale třeba i komukoli jinému - všem blízkým, přátelům... Každá pověšená zlatá svíčka na stromku v Michelském dvoře představovala finanční podporu Domova. Jak velkou to bylo na každém. Výsledek udělal radost i nám celkem bylo vybráno za svíčky na jarmarku, před vánoci a na účet ,- Kč. Na stromek návštěvníci pověsili celkem 177 svíček s různými vzkazy, kresbami a přáními i osobními. Benefiční koncert Česká mše vánoční V sobotu 1. prosince 2007 jsme vstoupili do adventu naším tradičním benefičním předvánočním koncertem ČESKOU MŠÍ VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY. Koncert proběhl ve vlídné atmosféře, uskutečnil se jako i v roce předcházejícím v evangelickém kostele U Salvátora na Praze 1. Na koncertu vystoupil smíšený pěvecký sbor Josefa Vycpálka s jeho sólisty pod taktovkou Karla Louly. Po jeho skončení nabízeli zaměstnanci a dobrovolníci domácí pečené buchty a koláče. Z koncertu jsme získali ,- Kč, což je dosud nejvyšší výtěžek za 12-letou historii konání této tradiční akce. Návštěva britské královské výsosti princezny Anne v Domově Sue Ryder Její Královská Výsost princezna Anna navštívila během její třídenní pracovní návštěvy v České republice ve dnech října i Domov Sue Ryder v Praze. Princezna se setkala s klienty Domova v Denním centru, se zaměstnanci Obchodu Sue Ryder i z přímé péče, navštívila rozestavěné Alzheimerovské centrum. Na závěr se princezna nechala pozvat na 13

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Správní rada: Mgr. Robert Kaňka - předseda RNDr. Lydie Roskovcová - místopředsedkyně Ing. Evžen Kočenda Ing. Václav

Více

Tiráž 1. Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2011 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4

Tiráž 1. Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2011 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4 Tiráž 1 Domov Sue Ryder, o.p.s. Michelská 1/7, Praha 4 Tel.: +420 244 029 111 (vrátnice, služba 24 hodin denně) E-mail: info@sue-ryder.cz www.sue-ryder.cz IČ: 26204673 DIČ: CZ26204673 Číslo účtu: 51-1386970257

Více

Tiráž. Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2012 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4

Tiráž. Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2012 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4 Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2012 Tiráž Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2012 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4 Texty: Matěj Lejsal, Miroslava Rovná, Klára Pojslová,

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

Odpoledne s dechovkou

Odpoledne s dechovkou Odpoledne s dechovkou Pohled na zámeckou lagunu Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE... 3 REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVANÉ SLUŽBY... 6 DOMOV PRO SENIORY...

Více

Výroční zpráva. Centrum seniorů Mělník. příspěvková organizace

Výroční zpráva. Centrum seniorů Mělník. příspěvková organizace Fügnerova 3523, 276 01 Mělník, tel.: 315 630 040, web: www.ssmm.cz IČ: 708 242 82 pod č.j. 30/2007-71, DIČ: CZ708 242 82 pod č.j. 54134/04/0439003273 Výroční zpráva Centrum seniorů Mělník příspěvková organizace

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Dům seniorů POHODA, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Jak nádherně listy stárnou..., jak prosvětlené a barevné jsou jejich dny... (autor: John Burroughs) V Orlové-Lutyni dne 19.5.2014

Více

* Í * S L Í O R Ý V * M E *

* Í * S L Í O R Ý V * M E * * S * Í Č L AV Í O R Ý M E * D E SÁ V * É T OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Hospic Anežky České Háčko Domov sv. Josefa v Žirči Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec Charitní

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

Úvodní slovo ředitelky

Úvodní slovo ředitelky Úvodní slovo ředitelky Vážení přátelé, každý uzavřený rok vede k ohlédnutí po naplňovaném dlouhodobém poslání Diakonie v úsecích ročních projektů. Naše středisko je jedním z 29 středisek Diakonie Českobratrské

Více

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str.

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str. Úvodní slovo.............................................................. str. 4 Kdo jsme................................................................. str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.............................................

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00

V ý r o č n í z p r á v a. Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00 V ý r o č n í z p r á v a 2011 Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00 1 Obsah: ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 5 SPOLEČNOST

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

Výroční zpráva za rok 2011. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva za rok 2011. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Obsah 3 Úvod 4 Základní informace, poslání a charakteristika činnosti Poslání organizace Charakteristika činnosti a cílová skupina 6 Poskytování

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300

www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300 www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením ředitelka: Ladislava Dolínková adresa: Hálkova 1612/1 120 00 Praha 2 tel./fax:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Dům seniorů POHODA, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Mládí žije sněním, stáří vzpomínkami. (židovské přísloví) V Orlové-Lutyni dne 10. 5. 2013 Úvodní informace Identifikační údaje

Více