CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Formy péče o řádové sestry seniorky Společnosti dcer křesťanské lásky ve vybraných evropských provinciích. Gabriela Gorčáková Olomouc 2013

2 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Formy péče o řádové sestry seniorky Společnosti dcer křesťanské lásky ve vybraných evropských provinciích. Téma práce: Formy péče o řádové sestry seniorky Společnosti dcer křesťanské lásky ve vybraných evropských provinciích. Gabriela Gorčáková Vedoucí práce: ThLic. Jakub Doleţel Olomouc 2013

3 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci zpracovala samostatně a všechny pouţité prameny a literaturu jsem uvedla v závěrečném seznamu. V Mendryce dne 30. dubna 2013 Gabriela Gorčáková

4 Touto cestou bych ráda poděkovala vedoucímu absolventské práce panu ThLic. Jakubovi Doleţelovi za odborné vedení, cenné rady a připomínky při vypracovávání této práce. Děkuji také svým spolusestrám a známým za podporu a pomoc v průběhu celého studia.

5 Obsah Obsah... 5 Úvod... 6 Teoretická část Stáří a stárnutí Biologické aspekty stárnutí Psychologické aspekty stárnutí Sociální aspekty stárnutí Spirituální aspekty stárnutí Péče o sestry seniorky Společnosti DKL Formy péče Ošetřovatelská péče Psychologická péče Sociální péče Spirituální péče Formy péče o sestry seniorky Sociální pracovník Syndrom vyhoření v pomáhajících profesích Kvalita péče a moţnosti zdrojů pro její zvyšování Závěr teoretické části Praktická část Příprava výzkumného šetření Cíl výzkumného šetření Metody a techniky výzkumu Operacionalizace dotazníkového šetření Jaké jsou potřeby sester seniorek? Jakými formami je zabezpečená péče o sestry seniorky Jakým problémům čelí personál v péči o sestry seniorky? Popis výzkumného vzorku Počet sester nad 65 let ve vybraných provinciích Výsledky výzkumu a jeho interpretace Závěr praktické části... 44

6 Závěr Bibliografický záznam Dotazník... 49

7 Úvod K výběru tématu pro absolventskou práci mě inspirovalo více faktorů. V první řadě je to charisma Společnosti dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul (dále jen Společnost DKL). Dalším důleţitým faktorem je situace a vývoj péče o sestry seniorky v příštích letech. Společnost DKL podobně jako ostatní muţské i ţenské kongregace a řády je nucená se vyrovnávat s vysokým průměrným věkem a se stárnutím svých členů. Ke kvalitní péči o své členky potřebuje mít určité znalosti metod sociální práce s cílovou skupinou senioři, ale zároveň si nutně musí zachovat své charisma a styl ţivota dle Konstitucí (dále jen K.) a Statutů (dále jen S.) Společnosti DKL. Hlavní otázka tedy zní: Jak je zajišťována komplexní péče o sestry seniorky? Absolventská práce je rozdělena do dvou základních částí: teoretické a praktické. V teoretické části zaměřuji svoji pozornost na holistický přístup ke stáři. V první kapitole ve zkratce popisuji biologické, psychologické, sociální a spirituální aspekty a adaptaci na stáří. Druhá kapitola přináší konkrétní formy péče o řádové sestry seniorky Společnosti DKL, vycházím přitom z metod sociální práce o seniory. Snaţím se přiblíţit dostupné sluţby pro sestry seniorky, nutnost odborného personálu a zvyšování kvality péče. Starostlivost o zaměstnance v přímé péči spočívá nejenom v jejich dalším vzdělávání, dovednostech, zvládání různých technik a terapií, ale také v nutné prevenci syndromu vyhoření a posílení jejich vlastních spirituálních potřeb, čím čímţ se také zvyšuje také kvalita péče o sestry seniorky. Sestry seniorky i ve svém vysokém věku proţívají své zasvěcení a zachovávají věrnost slibům, proto i metody sociální práce s nimi jsou odlišné. Důraz se klade na spirituální dimenzi. Svatá Lujza de Marillac napsala v jednom ze svých dopisů, ţe si přeje, aby všechny sestry byly svaté. Podle ní je potřeba, aby měly neustále před očima vzor, kterým je Jeţíš Kristus, kterého mají následovat nejenom jako křesťanky, ale i proto, ţe si je Bůh vyvolil, aby mu slouţily v osobě chudých. Z popsaného hlediska neexistuje dostupná literatura, která by se konkrétně věnovala zasvěceným lidem v seniorském věku, proto je moţné vycházet jenom z dostupných zdrojů, které obecně informují o metodách sociální práce se seniory. Mezi základní pouţitou literaturu patří kniha Evy Malíkové s názvem Péče o seniory v pobytových zařízeních, kterou doplňuji dalšími autory zabývajícími se sociální prací se seniory. Časopis Sociální práce/sociálna práca doposud nepřinesl na trh samotné 6

8 číslo, které by se celé věnovalo cílové skupině seniorům. Proto vyuţívám jenom ročník 8, číslo 4/2008, které pojednává o duchovní dimenzi sociální práce. Jelikoţ se specializuji na seniorky Společnosti DKL, opírám se i o Konstituce Společnosti a myšlení zakladatelů Společnosti. Zdrojem je mi dvanácti svazkové dílo Pierra Costeho ve francouzském originálu, jako i překlad dvou svazků do slovenštiny s názvem Konference svatého Vincence de Paul. Pro praktickou část jsem si zvolila metodu dotazníkového šetření. Dotazník je sestaven z otázek vztahujících se ke konkrétní péči o sestry seniorky. Hlavní otázka zní: Jak je zajišťována péče o sestry seniorky? Rozděluji ji na tři dílčí otázky. V první dílčí otázce zjišťuji potřeby sester seniorek z holistického hlediska. Druhá dílčí otázka přináší odpovědi na formy péče o sestry seniorky a nakonec třetí dílčí otázka se zaměřuje na zdroje nebo problémy, kterým personál v péči o sestry seniorky čelí. Jelikoţ mám svoji práci zaměřenou na Evropské provincie, dotazníky byly vyhotovené ve světových jazycích: angličtina, němčina, francouzština a španělština. Cílem rozšíření absolventské práce na zahraničí je snaha zjistit formy péče o sestry seniorky Společnosti DKL z dalších evropských zemí. Moţnosti dalších potenciálních zdrojů ze zahraničí nám mohou pomoci zkvalitnit péči i v naší provincii. Provincie Společnosti DKL, nacházející se na území Slovenska a Čech, patří do východního bloku. Je poznamenaná dobou komunistického reţimu, který řádové sestry izoloval od okolního světa a soustřeďoval je do velkých a historických objektů. Sestry v místech své internace zestárly a ani po dvaceti letech po pádu komunismu se jejich bydlení nezměnilo. Co je toho důsledkem? Dodnes není vytvořena legislativa, do které by byly zahrnuté a ukotvené řeholní řády. Jako církevní organizace se mohou za určitých podmínek registrovat na Ministerstvu kultury ČR. Registrace však zdaleka neřeší jejich financovaní nákladů na vedení a správu a uţ vůbec ne na péči o své zestárlé členy. Řada společenství a kongregací řeší péči o své seniory prostřednictvím České katolické charity domovy pro duchovní a řeholnice registrací na MPSV ČR. Je moţné najít alternativní řešení pro péči o zestárlé sestry seniorky? Jaké je nutné vzdělání personálu a spolupráce s odborníky, aby byla poskytovaná kvalitní a holistická sluţba? 7

9 Teoretická část Teoretická část je tvořena kapitolami a podkapitolami, které se obecně týkají metod sociální práce se seniory. Přináší poznatky ohledně biologických, psychologických, sociálních a spirituálních aspektů stárnutí. Sestry seniorky Společnosti DKL jsou svojí přirozeností jako kaţdý jiný senior. Mají stejné potřeby jako ostatní lidé, co je u nich ovšem jiné nebo zvláštností je jejich styl ţivota. V mladosti odpověděly na volání Pána a odevzdaly mu celý svůj ţivot, snaţily se věrně ţít podle svých slibů a pravidel Společnosti DKL a tak chtějí ţít i ve svém vysokém věku. Ţít a umřít v přirozeném prostředí, na které byly zvyklé. Proto se snaţíme poskytnout jim co moţná nejlepší péči a důstojné proţití poslední etapy svého ţivota. Za všechno, co proţily a vytrpěly v období komunistického reţimu, zaslouţí si tu nejlepší péči. Teoretická část popisuje toto přirozené prostředí z hlediska odbornosti sociální práce se seniory, poskytované kvalifikovaným personálem, který o sestry seniorky pečuje. Personál potřebuje nejenom kvalifikované vzdělání a další vzdělávání, ale také péči o své spirituální potřeby a prevenci před syndromem vyhoření. Pro poskytování kvalitní péče je důleţitá spokojenost těch, kterým je sluţba poskytována, proto v závěru teoretické části ve stručnosti předkládám moţnosti a způsoby zvyšování kvality péče o sestry seniorky. 8

10 1 Stáří a stárnutí Náš ţivot probíhá od narození aţ do okamţiku smrti v určitých vývojových etapách. Poslední vývojovou etapou je stáří. Z pohledu ztráty radosti ze ţivota, naděje a optimismu je chápáno spíše negativně. Stáří takové nemusí být. Můţe poskytovat prostor k realizaci a vyuţití šance kaţdého dne (Malíková, 2011, s ). Haškovcová (1990, s. 58) pojímá stáří jako přirozené období lidského ţivota. Je to období procesu změn, které jsou v pozdním věku více zřetelné. Stáří je spojeno s řadou významných sociálních změn, jako jsou například penzionování, změny sociálních rolí nebo změna prostředí. Je etapou ţivotní integrity a moudrosti. Dosaţení této celistvosti stojí v protikladu s negativním a odmítavým postojem k ţivotu, beznadějí, zoufalstvím, rozpadem osobnosti, zklamáním a ztrátou ţivotního smyslu. Je to etapa, kdy máme moţnost připravit se na smrt a zemřít s dobrým pocitem z toho, co jsme v ţivotě vykonali. Můţeme umírat se sebeúctou navzdory prohrám, neúspěchům a nenaplněným snům (Janečková, Vacková, 2010, s ). Ve stáří probíhá řada změn, které jsou ovlivněny různými okolnostmi. Biologické, psychické, sociální a spirituální vlivy rozhodují o tom, jak u konkrétního jedince stárnutí probíhá. Všechny aspekty jsou mezi sebou provázány (Malíková, 2011, s. 19), proto je nezbytné mít holistický přístup k stárnoucímu člověku a řádové sestře nevyjímajíce. V jejich případě je předpokladem, ţe spirituální stránka osobnosti doplní úbytek dalších tří aspektů. 1.1 Biologické aspekty stárnutí Biologické aspekty jsou základní hybné sily vlastní kaţdému člověku. Jedná se o udrţení rovnováhy organismu, růst, reprodukci a udrţení tělesného zdraví (Tajanovská, 2011, s. 207). Podle Malíkové (2011, s. 19) biologické aspekty stárnutí představují typické změny ve stárnutí organismu. U kaţdého jednotlivce změny probíhají odlišně, jinou rychlostí, intenzitou a mají jiný vliv na vznik obvyklých nemocí ve stáří. Tělesné změny mají za následek větší soustředění na svůj zdravotní stav a symptomy nemoci (Venglářová, 2007, s. 16). Z biologického pohledu se objevuje celková atrofie, která postihuje všechny orgány a tkáně. Sniţuje se jejich elasticita, mění 9

11 se distribuce tělesných tekutin, zvyšuje se obsah tělesného tuku, sniţuje se činnost nervového systému, objevují se poruchy spánku, zhoršuje se funkce smyslových orgánů a podobně (Jarošova, 2006, s ). Křivohlavý (2002, s ) uvádí obecné biologické projevy gerontogeneze, kterými jsou: změny v pohybovém aparátu, v kardiovaskulárním systému a jeho činnosti, změny v dýchání, regulaci tělesné teploty, v zaţívacím systému a v činnosti štítné ţlázy. Mění se i celkový vzhled starých lidí, kostra i chrup doznávají výrazné změny. Podle Kalvacha (2010, s. 310) se v důsledku úspěchů soudobé medicíny vývoj zdravotního stavu seniorů zlepšuje. Přínos vidí v prevenci a léčbě některých aterosklerotických projevů, v prevenci embolizačních cévních mozkových příhod, účinném léčení osteoporózy a v neposlední řadě zlepšení léčby deprese. K nejvýznamnějším příčinám biologického postiţení a sníţení zdraví patří kromě jiného různé formy demence a geriatrická křehkost. 1.2 Psychologické aspekty stárnutí Kromě situací patologického stárnutí není důvod, aby psychické aspekty negativně ovlivňovaly kvalitu ţivota seniora. Mají však souvis se změnami v biologické oblasti a nastupují pozvolna (Malíková, 2011, s. 21). Jarošová (2006, s ) předkládá typické změny v psychické oblasti a intelektových schopnostech, kterými jsou: sníţení kognitivních, gnostických a fatických funkcí, zvýšení emoční nestability aţ labilita, zvýraznění povahových vlastností, pokles zájmu ve všech oblastech ţivota, změny v pořadí hodnot a potřeb ţivota, sníţená schopnost adaptace na změny a podobně. Podle Křivohlavého (2002, s. 143) psychologické změny, které doprovázejí proces stárnutí, je třeba chápat v kontextu osobnosti. Nejsou obecným jevem stáří. Při jejich posuzování je třeba brát v úvahu schopnosti kaţdého seniora, kompenzovat sniţující výkonnost a způsob zvládání těţkostí. Tajanovská (2011, s ) naproti tomu vidí v psychickém aspektu stárnutí snahu něčeho dosáhnout, mít něco vlastní, překonávat sám sebe jako i schopnost orientovat se ve světě. Tyto aspekty jsou motivační silou, která je důleţitá pro ţivot a vývoj člověka. Naplňování těchto aspektů přináší pocit jistoty a bezpečí. Naopak, jejich neuspokojování vede často ke změně chování jedince. Senior má ve svém věku sníţené schopnosti vnímat své vlastní potřeby, v důsledku toho se stěţí přizpůsobuje novým situacím. Můţe mít pocit neuţitečnosti a 10

12 zátěţe pro své okolí. Jeho nitro je zranitelnější, a proto v něm mohou vznikat negativní emoce strachu a osamělosti, méněcennosti a úzkosti ze smrti, pocity viny a skutečného provinění, pocity bolesti, zlosti, obviňování nejbliţších z nevděku a zapomínání. Tyto negativní emoce jsou často zapříčiněním krize. Naproti tomu můţe senior proţívat i pozitivní emoce. Mezi ně patří naděje, víra, pokoj a radost (Kováč, 2008, s ). Mezi psychologické aspekty stárnutí řadíme i depresi. Podle Pichauda a Thareauové (1998, s. 60) je depresivních seniorů, kteří mají více neţ 65 let, přes 30%. Deprese se dostaví obvykle po nějaké váţné události, jako je například úmrtí, nehoda, nemoc. Senior se nedokáţe vzchopit, nechce se s nikým setkávat, dokonce se ani mezi lidmi pohybovat. Špatně spí, jí, cítí se pořád unavený, smutný, stěţuje si na neurčité bolesti (Pichaud, Thareauová, 1998, s. 60). Podle Grüna (2009, s. 95) deprese u seniora vzniká často i proto, ţe se najednou nemůţe definovat pomocí své síly a práce. Jedná se hlavně o období odchodu do penze. Senior jiţ nemá aktivity, které by mu pomáhaly k sebedefinici. V této pozici je deprese jako tunel, který pomáhá ţivotu najít nový základ. Zanikají staré hodnoty a místo nich nastupují nové. V této etapě ţivota nejde tak o výkon, ale o ţivot jako celek. 1.3 Sociální aspekty stárnutí Sociální aspekty vycházejí ze společenských nároků a vztahů v jednotlivých skupinách. Jedná se o dobré sociální začlenění a pozitivní sebehodnocení. Kaţdý člověk má potřebu sociálního kontaktu, chce spolupracovat, pomáhat, poskytovat ochranu a také být chráněn (Tajanovská, 2011, s. 208). Nejdůleţitějším úkolem v etapě stáří je dosaţení integrity v pojetí vlastního ţivota, kdy člověk řeší konflikt mezi integritou a zoufalstvím. Pro dosaţení integrity jsou nezbytné základní podmínky, jako je pravdivost, smíření a kontinuita. Senior přijímá své stáří, ţivotní chyby i omyly, akceptuje sebe sama takového, jaký je, neodsuzuje se (Malíková, 2011, s. 22). Podle Jarošové (2006, s. 31) mezi nejvýznamnější pozitivní sociální aspekty patří funkční rodina, dobré vztahy, ekonomické zabezpečení a vyplnění volného času. Naopak nepříznivými sociálními aspekty je odchod do důchodu, dále omezení sociální integrace, generační osamělost, sociální izolace, strach ze stáří, samoty a nesoběstačnosti. Podle Pichauda a Thareauové (1998, s. 39) řadíme mezi sociální potřeby také potřebu informovanosti. Mít informace o světě, ve kterém člověk ţije, vědět, co se děje, 11

13 je úplně přirozené, protoţe bez těchto informací je člověk náhle odtrţen od světa. Senior důsledkem problémů se sluchem trpí nedostatečnou informovaností a postupně uniká do vlastního světa, vzniká tak pocit opuštěnosti a častého podezírání. Potřeby jako vyjadřovat se, být vyslechnut a budovat vztahy, jsou často řazeny mezi další sociální potřeby. Jedná se o moţnosti s někým mluvit, rozmlouvat, konverzovat, vyjádřit svůj názor nebo také sdílet myšlenky. Potřeby vztahů jsou u kaţdého seniora jiné. Někteří senioři jsou spokojeni s tím, ţe jsou ve společenství s ostatními, jiní zase rádi mluví a povídají si (Pichaud, Thareauová, 1998, s. 39). Mezi sociální potřeby podle Pichauda a Thareauové (1998, s ) je moţné také zařadit potřeby uznání, váţnosti a uţitečnosti. Potřeby někomu a něčemu slouţit, ale také mít svoji autonomii. Senioři dělají všechno proto, aby se vyvarovali samoty. Udrţují vztahy s rodinou, sousedy, pouštějí se do práce v různých spolcích, klubech nebo vyvíjejí jinou společenskou a dobrovolnickou aktivitu. 1.4 Spirituální aspekty stárnutí Spirituální, duchovní aspekty se prolínají celým ţivotem člověka. V širším slova smyslu se jedná o naději, lásku, úctu k sobě i k druhému, odpuštění a hledání smyslu ţivota. V uţším slova smyslu je lze chápat jako víru, náboţenství, modlitbu, ale i všechny ostatní skutečnosti, které přesahují náš svět (Tajanovská, 2011, s. 208). Americký gerontolog a psychiatr Robert N. Butler jako první upozornil na mýty a předsudky vůči stáří. I kdyţ staří lidé procházejí náročným obdobím, proţívají pozitivní vnitřní proces. Tímto procesem rekapitulují svůj ţivot a snaţí se porozumět všemu, čím v ţivotě prošli. Důleţitým úkolem v bilancování ţivota je odpuštění. Nikoliv zapomenout, ale smířit se a odpustit sobě i druhým, napravit nejrůznější křivdy nebo se od nich oprostit (Janečková, Vacková, 2010, s. 16). Kdyţ hledíme na ţivot jako na pouť do nebeské vlasti, seniorský věk je časem, kdy s rostoucí samozřejmostí senior hledí na práh věčnosti. Lidský úděl je však poznamenán hříchem a zahalen temnotou, která naplňuje člověka smutkem a strachem. Senior neproţívá jenom bolest a postupný úpadek tělesných sil, ale ještě více jej trápí strach před definitivním zánikem. Proto smrt nutí člověka klást si základní otázky o smyslu ţivota (Jan Pavol II., 1999, s ). Ţivotní integrita se projevuje pochopením a naplněním smyslu ţivota. Je spjatá s pocitem vděčnosti, lásky a porozumění vůči sobě i druhým (Janečková, 2010, s. 15). K tomu senior potřebuje ctnost vyrovnanosti, která 12

14 se pojí s odevzdaností. Jde o to vzdát se sám sebe a svého předchozího ţivota a přenechat se Bohu. Toto platí i v případě nemoci a smrti. Vydat se Bohu v těchto situacích, přináší pokoj (Grün, 2009, s. 82). Podle Pichauda a Thareauové (1998, s. 140) spirituální potřeby souvisejí se smyslem ţivota a smrtí, a nemusí být nutně náboţenského charakteru. Senior můţe postrádat smysl ţivota, můţe zakoušet utrpení nebo úzkost, ale můţe také pociťovat naději a uspokojení. Poslední duchovní výzvou, před kterou je senior postaven je smrt (Grün, 2009, s ). Umění ţivota spočívá v proměně smrti ve skutek lásky a vydání se Bohu a lidem. Ve smrti vyslovuje ještě jednou to, co v něm znělo celý ţivot. Jenom ten senior, který vidí ve smrti smysluplný cíl, můţe stáří proţívat klidně a s vděčností. Ten, kdo skutečně ţil, je také schopen dobře zemřít. Nebrání se zemřít a s vděčností hledí na všechno, co proţil. Smrt není konec, je novým začátkem. 13

15 2 Péče o sestry seniorky Společnosti DKL Stáří a stárnutí můţe být plnohodnotní etapou ţivota. Tato etapa můţe být proţívána pozitivně. Senior přijímá svůj věk a uţívá si zaslouţeného odpočinku. Je vítáno, kdyţ se nebrání změně ţivotního stylu a svým omezujícím moţnostem a akceptuje svoji novou situaci, přijímá ji s klidem a vyrovnaně. Postoj, jak proţívat stáří je velice individuální, záleţí na mnoha aspektech. (Malíková, 2011, s. 24). 2.1 Formy péče Situace v České republice se po roce 1989 změnila. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, představuje několik moţností péče o seniory. Z rozsáhlých forem péče si vybírám pouze některé a přistupuji k nim z hlediska biologického, psychologického, sociálního a spirituálního. Tímto holistickým přístupem se chci zaměřit na komplexní a kvalitní péči o sestry seniorky Společnosti DKL Ošetřovatelská péče Biologické, neboli fyziologické potřeby, jsou zcela základními potřebami. Neuspokojení jedné z nich můţe mít vliv na celkový stav a zdraví seniora, proto také věnujeme dostatek času na jejich uspokojování (Pichaud, Thareauová, 1998, s. 37). Jednou z mnoha forem ošetřovatelských péče o seniory je stravování. Důleţité je, aby byla poskytnuta kvalitní strava přiměřena jejich věku, zdravotnímu stavu a onemocnění. Úprava stravy a potřebná dopomoc nebo asistence při podávání stravy, sledování a dodrţování pitného reţimu, správně sestavený jídelní lístek podle dietního reţimu jsou nedílnou součástí péče o seniory, kterou můţeme předejít dalším zdravotním komplikacím(malíková, 2011, s ). Pichaud a Thareauová (1998, s. 106) uvádějí, ţe je někdy důleţitější překročit pravidla vyváţené stravy, pokud jídlo pozitivně ovlivní psychiku seniora. Důleţitou sloţkou v ošetřovatelské péči je pomoc při osobní hygieně. Kvalitní a systematické provádění osobní hygieny, spojené s masáţí některých částí těla, má preventivní charakter vůči tvorbě dekubitů a imobilitě (Malíková, 2011, s ). Je potřebné zajistit také určitou míru soběstačnosti a respektovat autonomii druhého. 14

16 Nezapomínat na to, ţe člověk uspokojuje své potřeby raději sám, neţ aby poţadoval něčí pomoc. Jedná se například o umývání, oblékání nebo jiné základné činnosti (Pichaud, Thareauová, 1998, s. 49). Mezi významné stresové faktory v péči o seniora patří změna místa pobytu. Znamená nejenom kognitivní, ale i emocionální zátěţ. Senior se musí umět orientovat v novém prostředí, které není schopen vţdy náleţitě pochopit (Pidrman, 2007, s. 88). Poskytnutí ubytování zahrnuje vytvoření útulného, příjemného a bezpečného prostředí, které získáme vhodným výběrem barev při malbě stěn a vybavením interiéru pokoje. S poskytnutím ubytování se váţe vyuţití dalších prostor jako je jídelna, společenská místnost, návštěvní místnost, vrátnice či zahrada (Malíková 2011, s ) Psychologická péče Mezi formy psychologické péče řadíme terapie a aktivity. Jsou zaměřeny na pomoc k co nejdelšímu zachování soběstačnosti v plnění běţných úkonů. Senioři se s ohledem na svůj zdravotní stav, zapojují do běţných aktivit dne. V mnoha případech se jedná o aktivní předcházení depresivním náladám, negativním emocím, či nemocem jako je např. demence. V těchto případech se vyţaduje individuální přístup personálu. Je potřeba se přizpůsobit jejich rytmu. Učit je novým dovednostem je plýtvání energií, protoţe se z důvodu krátkého intervalu paměti, nemohou naučit novým dovednostem (Buijseen, 2006, s ). Tam, kde je praktická soběstačnost výrazně redukována, je třeba, pokud je to moţné, všemi prostředky usilovat o její obnovu. Ztráta soběstačnosti je často pociťována jako trýzeň (Haškovcová, 2002, s. 13). Jednou z novodobých terapií neboli aktivit se seniory trpící tímto onemocněním je smyslová aktivizace. Základem je práce s biografií člověka, pozornost věnovaná individuálním potřebám, orientace na rituály v jednotlivých ročních obdobích, případně v jednotlivých obdobích církevního roku. Vyuţívají se při tom prvky muzikoterapie, reminiscence, arteterapie a jiných dostupných metod (Wehner, 2011, s. 22). Reminiscenční terapie vyuţití vzpomínek - pomáhá seniorům vyřešit dřívější konflikty, pocity křivdy či viny, nedorozumění nebo také vyrovnat se s bolestnými zkušenostmi. Senior je pak schopen přijmout sama sebe, aktuální realitu i budoucnost, na jejímţ horizontu je smrt (Janečková, Vacková, 2010, s. 66). Je zřejmé, ţe psychologickou potřebou staršího člověka zůstává přirozené místo na proţívání staroby. Je to prostředí, ve kterém je mezi svými příbuznými, známými a 15

17 přáteli, místo, kde můţe být ještě uţitečný a poslouţit, ve kterém se cítí doma. I domovy pro seniory mohou být takovým místem, kde se senior můţe těšit ze společnosti jiných osob, kde se mu dostane odborné pomoci. Kdyţ se v domovech řídí především láskyplnou péčí, poskytují neocenitelné sluţby (Jan Pavol II., 1999, s ). Pro sestry seniorky je takovýmto přirozeným domovem vlastní komunita. Podle K. 34 je komunita místem příslušnosti DKL a komunitní ţivot pomáhá sestrám dělit se o vše. Statut 19 ji popisuje jako místo, kde sestry proţívají chvíle uvolnění v atmosféře radosti, jednoduchých a přátelských vztazích, které jsou součástí sesterského ţivota Sociální péče Znaky lidské křehkosti, které se nejzranitelněji projevují v seniorském věku, se stávají voláním po vzájemné závislosti a potřebné solidaritě, která spojuje generace mezi sebou. Kaţdý člověk potřebuje druhého a je bohatší díky darům a charismatům ostatních (Jan Pavel II., 1999, s. 17). Převáţná většina seniorů v pobytových zařízeních jiţ není sama schopna udrţovat kontakt se společenským prostředím. Prostřednictvím různých metod, postupů a aktivit pracovníci usilují o udrţení sociálních schopností a dovedností svých klientů. Ve velké míře se vyuţívají silné stránky seniora, motivace, zájem a schopnost spolupráce. Systematický přístup a podpora jeho aktivity je prevencí před poklesem fyzických, duševních i sociálních funkcí. Zapojováním seniora do sebepéče a mobilizováním jeho sil zabraňujeme vzniku a rozvoji závislosti na sluţbě (Malíková, 2011, s ). Sociální začleňování je prostředkem sociálního kontaktu, příjemného proţitku, vzájemným poznáváním lidí, získáváním rolí, zapojováním se do aktivit a předáváním zkušeností dalším generacím. Toto začleňování je důleţité z hlediska utvrzování vlastní osobní identity. Můţe se pod ním rozumět jakékoliv zapojení seniora do společné aktivity (Janečková, Vacková, 2010, s. 64). K. 35b připomíná, ţe nemocné a staré sestry mají důleţité poslání na misi Společnosti svými modlitbami, obětováním utrpení a svědectvím ţivota (Společnost DKL, 2005, s. 84). Základem sociální práce se seniorem je vztah a důvěra, které vytvářejí pocit bezpečí a jistoty (Janečková, 2010, s. 164). Pro sestry je takovýmto místem komunita, ve které ţijí. Je to společenství lásky, kde se sestry navzájem přijímají a shromaţďují ke společné modlitbě. (Společnost DKL, 2005, s ). 16

18 2.1.4 Spirituální péče Kaţdé pobytové zařízení musí respektovat i vyšší potřeby seniora, mezi které jednoznačně patří spiritualita, tzv. duchovní sloţka. Řada seniorů na sklonku svého ţivota bilancuje a přehodnocuje svůj ţivot. Důleţité je prozkoumání poţadavku spirituální potřeby, její rozsah a frekvenci. V rámci uspokojování duchovních potřeb mohou mít seniory na pokoji předměty duchovní potřeby, jako jsou kníţky, obrazy, kříţe, sošky (Malíková, 2011, s ). Podle Kováča (2008, s. 125) není jednoduché v dnešní postmoderní společnosti uspokojovat spirituální potřeby. V celé společnosti je totiţto nedůvěra k tradičním náboţenstvím, ovšem výzkumy dokazují, ţe se potřeba spirituality v období choroby a staroby zvyšuje. Existuje spojitost mezi zdravotním stavem seniorů a náboţenským ţivotem. Správná saturace duchovních potřeb znamená pro seniora velkou pomoc. Projevuje se to jeho vyrovnaností, vnitřním klidem a silou, uměním chápat druhé, tolerantním, chápajícím a vstřícným přístupem. Senior s naplněnými spirituálními potřebami si umí zachovat nadhled, odstup a nenechá se vtáhnout do nepodstatných a malicherných záleţitostí a sporů. Umí přijmout vše tak, jak to je a celkově z něho vyzařuje harmonie (Malíková, 2011, s. 274). Milan Týmal v rozhovoru s Pavlem Bajerem (2008, s. 10) rozmlouvá o potřebě smysluplnosti ţivota. S tématem smyslu ţivota souvisí otázka sebepoznání a nalezení svého místa, své uţitečnosti v kaţdé etapě ţivota. Přítomnost druhého je nevyhnutelná při kaţdé krizové situaci seniora, zvláště etapa proţívání konce ţivota. Senior, a řádové sestry nevyjímajíce, potřebuje s někým o smrti mluvit. V takových případech je nutné správně naslouchat a nechat se seniorem vést (Pichaud, Thareauová, 1998, s. 132). Sestra Lucia Rogé (1995, s ) ve svém listu z 2. února 1976 píše, ţe naslouchání je ve vincentské sluţbě prvořadé. Tato sluţba naslouchání pomáhá lidem, zvláště seniorům, získat jistotu, pomáhá jim zbavit se pocitu, ţe jsou nepovšimnuti, nepotřební, neuţiteční, ţe je někdo chce zničit. Naslouchání jako projev přátelského uznání účinně napomáhá získat jistotu. Svatý Vincenc de Paul o péči seniorům říká, ţe sluţba se má vykonávat velice laskavě, srdečně. Personál se má s nimi sdílet jejich bolesti, vyslyšet jejich stíţnosti a trápení (Coste, 1945, s. 226). 17

19 2.2 Formy péče o sestry seniorky V kaţdé organizaci jsou nepostradatelní zaměstnanci, kteří pro ni představují určité bohatství. Toto bohatství je potřeba udrţovat a rozvíjet. Kvalita sluţeb přímo závisí na kvalitě zaměstnanců. Zaměstnanci jsou ti, kteří ji svou kaţdodenní činností tvoří a mají na ni největší vliv. Nejdůleţitější pro oblast řízení celé organizace jsou personalistika a management (Bednář, 2008a, s. 67). Sociální práce se uskutečňuje v komplexní spolupráci psychologů, terapeutů, lékařů, právníků, pedagogů, ošetřovatelů, pečovatelů, odborných asistentů, pastoračních pracovníků, duchovních, dobrovolníků a mnoha dalších. V pobytových zařízeních pro seniory pracují také zdravotničtí pracovníci, mezi které řadíme vrchní sestru nebo vedoucí ošetřovatelské péče, všeobecnou sestru, fyzioterapeuta, ergoterapeuta. Nelékařští zdravotničtí pracovníci musí splňovat podmínky zákona č. 96/2004Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání (Malíková, 2011, s. 97). Kvalifikační poţadavky těchto profesí musí být splněny v rozsahu stanoveném zákonem o sociálních sluţbách (Malíková, 2011, s. 86). Pro výkon pracovníka v sociálních sluţbách, je nutné kromě základního nebo středního vzdělání absolvování akreditovaného specializačního kurzu v minimálním rozsahu 150 hodin. Mezi předpoklady se řadí bezúhonnost, zdravotní a odborná způsobilost (Malíková, 2011, s. 92). Kromě odbornosti pečujícího personálu je potřebná i jeho spirituální zralost a hodnotový řebříček. Svatý Vincenc de Paul často prvním dcerám křesťanské lásky opakoval, ţe je potřeba svojí sluţbu dělat s radostí, s nadšením, vytrvalostí a zároveň s pokorou, trpělivostí a s úctou, tak jako by se slouţilo skutečným pánům (Roman, 2002, s. 260). Podle Bednáře (2008a, s. 68) jsou u pracovníků přímé péče důleţité sociální schopnosti, mezi které se řadí: pocit odpovědnosti, pozitivní postoj k seniorům, schopnost týmové práce, schopnost reflektování své práce, ţivotní zkušenosti, komunikace, duševní flexibilita a umění motivovat Sociální pracovník Předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka upravuje 110 a 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. Mezi ně patří odborná způsobilost 18

20 k výkonu povolání, která je získána úspěšným absolvováním vyššího odborného vzdělání, které je zaměřené na sociální práci, sociální pedagogiku, nebo úspěšným absolvováním vysokoškolského vzdělání zaměřeného na sociální práci, sociální politiku, pedagogiku nebo péči. Následně si sociální pracovník doplňuje další vzdělání absolvováním akreditovaných vzdělávacích kurzů v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok. Podle Křišťana (2008, s. 49) se od sociálního pracovníka očekává, ţe umí vyhodnotit situaci seniora z hlediska dysfunkce jeho sociálního fungování a je schopen dopomoci seniorovi k řádnému sociálnímu fungování. Sociální pracovník pomáhá seniorovi adaptovat se na změnu, případně integrovat se do nové sociální sítě. Snaţí se uchovávat kontinuitu ţivota seniora a pracovat s jeho ţivotním příběhem. Podporuje tak jeho zdraví a kvalitu ţivota (Janečková, 2010, s. 164). Janečková (2010, s. 179) dále píše o pozici sociálního pracovníka v organizaci. Tam by měl být členem vrcholového vedení domova pro seniory, osobou, která plní manaţerské a koncepční funkce Syndrom vyhoření v pomáhajících profesích Pokud zapálíme oba konce svíčky, získáme více světla, jenomţe svíčka dřív zhasne. Tímto bychom mohli popsat proces vyhoření, který postihuje pracovníky v přímé péči stejně jako výkonné zaměstnance organizace nebo ostatní lidi. Syndrom vyhoření se nevyhýbá ani mladým ani starým lidem. Postihuje ty nejproduktivnější osoby, čímţ dochází ke ztrátě nejenom na rovině osobní, ale i na rovině celých organizací a podniků (Rush, 2003, s. 7). Kdyţ je naše energetická bilance dlouhodobě záporná, dostáváme se do stavu syndromu vyhoření. K hlavním projevům patří deprese, lhostejnost, cynismus, staţení se z kontaktů s přáteli, ztráta sebedůvěry, časté nemoci a tělesné potíţe (Kopřiva, 2006, s. 101). Mayron D. Rush (2003, s ) rozlišuje deset faktorů, které způsobují vyhoření. Jedná se o pocit nutkání namísto povolání, neschopnost přibrzdit, snaha udělat si všechno sám, přehnaná pozornost cizím problémům, zbytečná soustředěnost na detaily, nereálná očekávání, příliš velká rutina, nesprávný pohled na Boţí priority v ţivotě jedince; špatný tělesný stav a neustále odmítání ze strany druhých. V oblasti vyhoření máme mnoho dalších faktorů, jako jsou osobnostní rysy, zaměstnání nebo i celkový tlak společnosti (Rush, 2003, 30-38). 19

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech "MĚSTO, KTERÉ (SI) TVOŘÍME Město více generací/sociální aspekty městského rozvoje Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech Mgr. Marcela Janečková Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Činnosti sociálního asistenta v charitním Domově Břevnov

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Činnosti sociálního asistenta v charitním Domově Břevnov CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Činnosti sociálního asistenta v charitním Domově Břevnov Téma práce: Moţnosti sociální práce se seniory se zaměřením na práci v charitním

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D.

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Smrt jako vyvrcholení ţivota Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Ţivot zasaţený nemocí je stresující pro všechny zúčastněné.

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy.

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy. Poslání: "Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost." Domov pro seniory Posláním Domova pro seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI Mgr. Ilona Štorová 5.12.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pracovní schopnost Index pracovní schopnosti Strategie Age Managementu v ČR Aktivní

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina První psychická pomoc Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku Na

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Míti pokoj neznamená býti zbaven všeho utrpení, nýbrž býti zbaven od hořkosti J. Zeman Ing. Marika Aufová

Míti pokoj neznamená býti zbaven všeho utrpení, nýbrž býti zbaven od hořkosti J. Zeman Ing. Marika Aufová VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 BŘEZEN 2011 1. Úvodní slovo Váţení přátelé, příznivci, spolupracovníci! předkládáme Vám naší jiţ desátou výroční zprávu. Prioritou minulého roku bylo rozšíření a zkvalitnění

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI Václav Fessl Lékařská fakulta UK ARK FN Plzeň Starý člověk není hloupý Konzervativní názor není synonymem pro zpátečnický postoj Peněţní sbírky na seniory jsou neúspěšné

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU A JEJÍ APLIKACE NA OBLAST OSOB S POSTIŽENÍM Christina Affentranger Weber předsedkyně Konference pro osoby se zdravotním postižením 1 Význam paliativní péče ve Švýcarsku

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Potřeba nové koncepce ošetřovatelství 1 1988 ve Vídni. Evropská konference o ošetřovatelství svolaná WHO Požadavek

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

2 / 2011. Pečovatelská služba SENIOŘI ÚVODNÍ SLOVO CHARAKTERISTIKA STÁŘÍ. Pečovatelská služba senioři ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA

2 / 2011. Pečovatelská služba SENIOŘI ÚVODNÍ SLOVO CHARAKTERISTIKA STÁŘÍ. Pečovatelská služba senioři ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA 2 / 2011 Pečovatelská služba SENIOŘI ÚVODNÍ SLOVO Lidé v seniorském věku jsou tématem, na které se můţeme dívat z mnoha hledisek. Faktem je, ţe tato skupina naší populace

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Sociální stárnutí, životní změny

Sociální stárnutí, životní změny Sociální stárnutí, životní změny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Stáří je ztráta životního programu

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Podzim 2013 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU dětem, máme tu podzimní čas sklizně, čas přípravy na zimu. V přírodě všechno dozrává, sklízí se plody, které se vyvíjely uţ od jara.

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková Vzdělávací instituce CURATIO zpracovala projekt Vzdělávací programy pro pracovníky sociální služby, na jehož realizaci získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního programu

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více