BPO a PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice. 18 Stupeň projektu PST PODPIS JMÉNO DATUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7337-25 BPO 6-76982a PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice. 18 Stupeň projektu PST 19.12.2012 PODPIS JMÉNO DATUM"

Transkript

1 INDEX ZMĚNA a ZMĚNA TYPU SVÍTIDLA DATUM JMÉNO Košan PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická OSTROV Tel.: Fax: Kameník Josef Ing. ZAKÁZKA: ČÁST (SO,PS): OBSAH: OBJEDNATEL: Technická kontrola Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A REALIZACI STAVBY PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Město Mariánské Lázně Počet A4 Číslo archivní: 18 Stupeň projektu PST Datum dokončení Číslo zakázky Pořadové číslo A BPO a

2 BPO a/2 A1. Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje a) označení stavby Mariánské Lázně, Rekonstrukce Nákladní ulice b)stavebník/objednatel Město Mariánské Lázně IČ: sídlo/místo podnikání: Ruská Mariánské Lázně c) projektant: BPO spol. s r.o. IČ: sídlo: Lidická Ostrov vedoucí projektu: Ing. Jan Košan AI v oboru dopravní stavby reg. č. ČKAIT Zpracovatelé: Ing. Josef Kameník AI v oboru dopravní stavby reg. č. ČKAIT Ing. Miloslav Buřič AI v oboru Technika prostředí staveb, spec. Elektrotechnická zařízení reg. č. ČKAIT Ing. Vlasta Tomanová, výkazy výměr, náklady stavby

3 BPO a/3 2. Údaje o umístění stavby a) obec/kraj/katastrální území kraj: Karlovarský obec: Mariánské Lázně katastrální území: Mariánské Lázně b) stavební pozemek a majetkoprávní vztahy Navrhovaná stavba je navržena na pozemcích: 970/9 (Bezejmenná ulice), 1174/5 (Nákladní ulice) 1175/3 (Hlavní ulice) ppč. druh pozemku využití LV vlastník 970/9 ostatní plocha ostatní komunikace 1 Město Mariánské Lázně 1174/5 ostatní plocha ostatní komunikace 1 Město Mariánské Lázně 1175/3 ostatní plocha ostatní komunikace 1 Město Mariánské Lázně c) dopravní a technická infrastruktura v území Zájmové území představuje místní komunikace Nákladní ulice, která navazuje na ulice Hlavní a Husovu a Bezejmenná ulice, která propojuje Nákladní a Družstevní ulici. V území se vyskytují podzemní sítě technické infrastruktury jednotná kanalizace, vodovod, kabely VN a NN, plynovod, sdělovací vedení telekomunikací a teplovod. sdělovací kabely Telefónica Czech Republic OP 1,5 m vodovod CHEVAK Cheb OP 1,5 m kanalizace dtto OP 1,5 m veřejné osvětlení TDS Mariánské Lázně OP 1 m podzemní vedení NN ČEZ Distribuce, a.s. OP 1 m podzemní vedení VN 22 kv ČEZ Distribuce, a.s. OP 1 m plynovod RWE Distribuční služby OP 1 m rozvodné tepelné zařízení Dalkia Mariánské Lázně OP 2,5 m Dále byly osloveny potencionální správci technické infrastruktury - ČD Telematika, SBD Život, VUSS Plzeň a Bytov Mariánské Lázně. V zájmovém území se jejich sítě nevyskytují. Vyjádření všech správců jsou doložena v dokladové části projektové dokumentace.

4 BPO a/4 3. Základní údaje o stavbě a) rozsah stavby Rozsah stavby je dán požadovanými opravami vozovky a obou chodníků v Nákladní ulici v úseku mezi ulicemi Hlavní a Husova a dále pravostranného chodníku v ulici Bezejmenné (podél areálu Auto Červený). Bude zachováno současné prostorové uspořádání, poloha obrubníků i výškové vedení nivelety komunikace. Provede se odstranění živičného krytu vozovky, kamenné dlažby a obdobně i kryt chodníků. Budou vyměněny porušené obrubníky a upravena výšková poloha v místech propadlých obrub. Samostatně se provede výměna stožárů a svítidel veřejného osvětlení. Poloha stožárů a kabelového vedení musí odpovídat ČSN a ČSN Po obnažení podkladní vrstvy se provede posouzení únosnosti - Stanovení únosnosti a míry zhutnění rázovou zatěžkávací zkouškou dle CSN Následně se provede zlepšení únosnosti /stabilizace, náhrada podkladní vrstvy apod./ a provedou se konstrukční vrstvy vozovky. Obdobně budou provedeny i konstrukční vrstvy chodníků. b) dodržení obecných technických požadavků na výstavbu Při návrhu byly dodrženy technické požadavky na stavby. Při realizaci budou použity pouze materiály a výrobky splňující požadavky zákona 22/1997 Sb. v platném znění a příslušných Nařízení vlády. c) věcné a časové vazby na okolí Stavba se nachází v zastavěném území města, na místní komunikaci jsou bezprostředně připojeny sousední nemovitosti. V době zpracování projektové dokumentace byla dohodnuta koordinace s CHEVAK Cheb v zájmovém území. CHEVAK Cheb, a.s. provede na vlastní náklady v době realizace stavby výměnu armatur na vodovodu. Výměnu nebo opravu potrubí vodovodního řadu nebo kanalizační stoky společnost v tomto úseku neplánuje. Zahájení stavby je nutno nahlásit minimálně 3 měsíce před realizací stavby. d) předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby Celková doba výstavby se předpokládá 4 měsíce. Realizace bude prováděna postupně po etapách tak, aby byla co nejméně omezena dopravní obslužnost v území. e) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Při provádění stavby budou na hranicích staveniště a ZS rozmístěny bezpečnostní tabulky s údaji o režimu vstupu. Výkopy rýh, které nebudou bezprostředně zasypány, budou opatřeny ohrazením s výstražnými tabulkami, objekty ZS budou dále označeny znakem s údaji o nejbližším komunikačním zařízení k přivolání záchranné služby případně dalších složek integrovaného záchranného systému.

5 BPO a/5 A2. Souhrnná technická zpráva a) zhodnocení staveniště Prostor, na němž se staveniště nachází, je v jihozápadní části zastavěného území města v k.ú. Mariánské Lázně. Staveniště se nachází v prostoru stávající místní komunikace, v minulosti byly realizovány podzemní sítě technické infrastruktury nebo jejich opravy. Stavba je navržena na pozemcích stavebníka města Mariánské Lázně. Povrch vozovky i chodníků je v nevyhovujícím stavu s četnými příčnými i podélnými nerovnostmi, živičný kryt je na mnoha místech porušen, lokálně je patrná degradace podloží vozovky se sítí trhlin na povrchu. Žulové obrubníky jsou na několika místech výškově posunuty a rozlomeny. Odvodnění komunikace je řešeno uličními vpusťmi, napojenými do jednotné kanalizace města. Veřejné osvětlení komunikace je řešeno sloupy umístěnými v pravostranném obrubníku (ve směru od Hlavní ulice k Husově ulici) Podzemní sítě technické infrastruktury jsou specifikovány v kapitole A.1.2.c). Na staveništi se vyskytuje zeleň podél pravostranného chodníku v úseku mezi Bezejmennou a Dřevěnou ulicí. Betonová podezdívka oplocení parcely 290/1 (mezi Dřevěnou a Husovou), která lemuje chodník, je rozpadlá. Do chodníku (vlevo od Hlavní) zasahují čtyři anglické dvorky sklepních oken budovy na parcele st Otvor je zakryt kovovou mříží. Betonová konstrukce dvorků je porušená. Stavba je navržena mimo pozemky s ochranou ZPF

6 BPO a/6 b) technické řešení Místní komunikace a chodníky Živičný povrch stávající vozovky bude vybourán a odtěžen předpokládaná tloušťka je 100 mm. Dále se odtěží část podkladních vrstev v průměrné tloušťce 210 mm. Vybourá se povrch stávajícího chodníku litý asfalt tloušťky 30 mm a betonová deska tloušťky 50 mm. Poté bude odtěžena podkladní vrstva chodníku v tloušťce 160 mm. Stávající žulové obrubníky budou převážně zachovány. Na výměnu je uvažováno 10% celkové délky (65,0 m). Dále se osadí 51,0 m nových obrubníků u chodníkových přejezdů, kde budou ohraničovat chodníkovou dlažbu ve vratech vjezdů. Rektifikovat se budou obrubníky ze strany od stávající vozovky u chodníkových přejezdů a u míst pro přecházení. Celková délka výškově upravovaných obrubníků je 97,0 m. Výška obrubníků podél komunikace bude 120 mm nad úrovní vozovky převýšení u chodníkových přejezdů bude 50 mm nad úrovní vozovky převýšení u míst pro přecházení bude 20 mm nad úrovní vozovky. Ve vratech vjezdů budou obrubníky zapuštěny na plnou výšku. U chodníkových přejezdů a míst pro přecházení se provedou varovné a signální pásy z reliéfní dlažby. Jejich barva bude kontrastní oproti barvě chodníkové dlažby. Stávající betonové záhonové obrubníky, které oddělují chodník od travnatých ploch, budou vybourány a osazeny nové. Šířka nového chodníku mezi komunikací a travnatými plochami je 2,0 m. Ve zbylých částech, podél stávajících domů a plotů, bude zachována linie komunikace a šířka chodníku bude proměnná. U chodníků bude provedena celá konstrukce: betonová dlažba DL I ČSN část 60 mm ložní vrstva dlažby L ČSN EN mm štěrkodrť ŠDb ČSN EN mm celkem 240 mm U vozovky se zhutní pláň po odtěžení části stávajících podkladních vrstev. Na ni se potom provede vyrovnávací vrstva z mechanicky zpevněného kameniva v tloušťce mm a dále živičné vrstvy. Podél obrubníků se provede předlažba ze žulových kostek 100/100/100 mm 2 řady. asfaltový koberec mastixový SMA11+ ČSN EN mm postřik spojovací emulzní PS-E ČSN ,5 kg/m 2 asfaltový beton hrubozrnný ACL16+ ČSN EN mm postřik spojovací emulzní PS-E ČSN ,5 kg/m 2 obalované kamenivo střednězrnné ACP16+ ČSN EN mm postřik infiltrační asfaltový PI-A ČSN ,5 kg/m 2 mechanicky zpevněné kamenivo MZK ČSN EN mm celkem mm

7 BPO a/7 Při hutnění zemní pláně a podkladní vrstvy vozovky je nutné dbát opatrnosti při použití vibračního válce, aby nedocházelo k poruchám domů, které sousedí se stavbou. Lépe by bylo použít válce statické o větší hmotnosti a vrstvu MZK provést po vrstvách o maximální tloušťce 100 mm. V trase komunikace se provedou 4 zpomalovací prahy s převýšením 80 mm umístění podle zákresu v situaci. Délka prahu ve směru staničení je 3,0 m. Šířka bude proměnná vzdálenost mezi hranou nájezdu a obrubníkem bude vždy 1,75 m. Nájezdy budou ze žulových kostek 100/100/100 mm osazených do betonu. Délka nájezdu v podélném směru (ve směru staničení) je 0,80 m (1:10) a délka v příčném směru bude 0,32 m (1:4). Stávající uliční vpusti se vybourají a osadí se nové. Celkem se jedná o 7 vpustí. Poklopy stávajících kanalizačních a kolektorových šachet, šoupat a ventilů budou rektifikovány. Celkem bude upraveno 12 šachet a 23 šoupat ventilů. Podezdívky stávajících plotů si opraví sami majitelé pokud si s městem Mariánské Lázně nedohodnou jinak. Stávající 4 anglické dvorky u ZÚ budou vybourány a obnoveny prefabrikovanými díly např. od firmy ACO. Prostor mezi nově osazenými záhonovými obrubníky a nezpevněnými plochami se dosype zeminou a urovná, a pak bude oset travním semenem.

8 BPO a/8 SPECIFIKACE PRACÍ vozovka m 2 chodník m 2 chodníkový přejezd m 2 celková délka žulových obrubníků m + 51 m u chodníkových přejezdů betonový záhonový obrubník 80/250/500 mm m reliéfní dlažba kontrastní m 2 vybourání živičného krytu tl. 100 mm m 2 vybourání žulové dlažby m 2 vybourání stávajícího chodníku litý asfalt + beton deska m 2 vybourání stávajícího chodníku betonová dlažba m 2 vybourání záhonových betonových obrubníků m odtěžení podkladních vrstev vozovky a chodníku m 3 urovnání dotčených nezpevněných ploch m 2 uliční vpusti. 7 ks šachty ks šoupata - ventily ks

9 BPO a/9 Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů: ČSN Projektování silnic a dálnic, 10/2004+ Změna Z1, Leden 2009 ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích, 11/2007, dále Změna Z1, Srpen 2011, dále Změna Z2, Červen 2012, a dále ČSN ed. 2 z června ČSN Projektování místních komunikací, 01/ Změna Z1, únor 2010 Zákon č. 13 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104 Sb. ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, MDS ČR, únor 2007 Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací TKP, MDS ČR - OPK č.j / platné od TP 103 Navrhování obytných a pěších zón TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací + Dodatek- Září 2010

10 BPO a/10 Veřejné osvětlení 1.Úvod: V této části je řešeno veřejné osvětlení v rekonstruované ulici Nákladní v Mariánských Lázních. 2.Základní údaje: Proudová soustava osvětlení 3NPE, stř.50hz, 400V/TN-C-S Kabely osvětlení kabel v zemi CYKY 4x10mm 2, Kabel ve sloupu 3x1,5 mm 2 3.Provedení: Provedení Nové kabelové rozvody budou provedeny kabelem CYKY 4Bx10 uloženým v HDPE40 trubce od stožáru ke stožáru. Hloubka uložení kabelu je v chodníku min 35cm s výstražnou deskou. Uložení ve vozovce 1 metr pod vozovkou. Řezy jsou součástí této zprávy. Uložení kabelů v zemi, křížení a souběhy podzemních sítí musí odpovídat ČSN. Ochranný zemnící vodič FeZn Ø 10 bude propojovat všechny stožáry VO. Nákladní ulice mezi ulicemi Husova a Hlavní Osvětlenost Počet nových osv.bodů (silničních 8,2+1,8) Kabel CYKY 3x1,5 do VO Svorkovnice pro napojení svítidel Základ pro stožár VO Délka kabelových rozvodů Délka zemnícího vedení FeZn Ø 10 Uložení v trubce HDPE 40 Instalovaný příkonu Ochrana Ochrana proti přetížení a zkratu stožárů Vnější vlivy: 2,5-3 lx dle ČSN 10 ks 140 m 10 ks 10 ks 315 m 290 m 290 m 1,5 kw samočinným odpojením od zdroje provedena pojistkami ve svorkovnici dle protokolu o vnějších vlivech 4. Postup výstavby Před provedením zemních prací je nutno: a) vytýčit trasu vlastního kabelu VO b) vytýčit všechny v úvahu přicházející inženýrské sítě Předpokládá se existence následujících IS: -vodovodní potrubí CHEVAK -kanalizace -kabelové vedení Telefonica O2 -kabelové vedení ČEZ -plynové potrubí RWE Upřesnění provede stavební dozor při provádění zemních prací.

11 BPO a/11 Výkopové práce Pokládka nových kabelů bude provedena v trase dle přiloženého výkresu v TZ. Výkopové práce budou prováděny dle technologického postupu a to část ručně a část strojově. Ruční výkopové práce budou provedeny v místech přechodu inženýrských sítí, nebo nepřístupných míst. Uložení kabelů Kabely budou uloženy ve výkopech. Hloubka uložení kabelů bude: - pro trasy v chodníku 350 mm - pro trasy v komunikaci mm - pro trasy ve volném terénu mimo chodník 700 mm Kabel bude uložen na dně výkopu do pískového lože tloušťky 80 mm a zasypán pískovou vrstvou 80 mm. Písek použitý pro kabelové lože nesmí obsahovat ostré kameny a drť. Bude použito kopaného písku, nebo prosetého písku. Při hloubce uložení je uváděna hloubka výkopu. Ukončení kabelů Křížení a souběh s ostatními sítěmi musí odpovídat ČSN dle tab. A1 a A2 viz. Závěr TZ. Kabely celoplastové typu CYKY v PVC chráničkách 40 HDPE, ukončeny ovinutou pryžovou koncovou páskou. 5. VO ovládání Ovládání je zajištěno v napájecích místech, které se nemění. Rozvaděče jsou v současném stavu a dle revizních zpráv v provozuschopném stavu. 6. Osvětlovací stožáry Ukotvení a zaústění sloupů veřejného osvětlení bude prováděno dle technologických postupů. Všechny dříky budou zakotveny v chráničce. Zatížení všech fází v zapínacím místě má být rovnoměrné. 7. Uzemnění VO stožáry budou mezi sebou propojeny zemnícím drátem FeZn φ Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím Základní ochrana samočinným odpojením od zdroje. Doplňující ochrana neživých částí bude provedena pospojením. Ochranný vodič bude uzemněn v souladu s ČSN v odběrných místech po 100 metrech (max.). Uzemnění bude sloužit zároveň jako ochrana před bleskem dle ČSN Uzemnění bude provedeno drátem FeZn průměr 8mm. Drátový zemnič uložený na dně výkopu. Odpor takto provedených zemničů již nemusí být kontrolován. 9. Uvedení do provozu Před uvedením do provozu bude na el. zařízení provedena výchozí revize. Za provedení výchozí revize odpovídá investor.

12 BPO a/ Provoz - údržba Po výstavbě uvedeného veřejného osvětlení je třeba zajistit pravidelnou preventivní údržbu elektrického zařízení. Údržba bude zajišťována provozovatelem VO dle jeho provozních směrnic. 11. Závěr Provedení montážních prací a použitý materiál musí odpovídat platným ČSN: ČSN ed.2 ČSN ed.2 ČSN ed.2 ČSN ed.3 ČSN ed.3 ČSN ČSN ČSN Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, Elektrická zařízení Část4: Bezpečnost Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem Elektrická zařízení Část5: Výběr a stavba elektrických zařízení Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení Oddíl 523: Dovolené proudy Elektrická zařízení Část5: Výběr a stavba elektrických zařízení Kapitola 51: Všeobecné předpisy Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče Elektrická zařízení Část 6: Revize Kapitola 41: Výchozí revize Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů Ochrana elektrických zařízení před přepětím ČSN EN , -2, -3, -4 Ochrana před bleskem ČSN Elektrické přípojky Před uvedením do provozu musí dodavatel montážních prací elektroinstalace provést výchozí revizi a provozovateli předat výchozí revizní zprávu.

13 BPO a/13 Stožár KOOPERATIVA UZM Svítidlo TECEO 1 / 40 LED H=8 200, L= E= Výložník UZB /180

14 BPO a/14

15 BPO a/15

16 BPO a/16 c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu Stavba je napojena na ulice Hlavní a Husova, dále ulice Bezejmenná, Dřevěná a Příčná. Napojení na kabelové rozvody VO je stávající. d) vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby, minimalizace účinků na životní prostředí Po dokončení stavby nedojde ke změně organizace dopravy, místní komunikace bude dále značena jako zóna s omezením (TEMPO 30 - max. rychlost 30km/h a zákaz vjezdu autobusům a nákladním automobilům.). Při realizaci stavby dojde krátkodobě k omezení vjezdu na sousední pozemky. e) řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepce při užívání stavby Období výstavby V oblasti BOZP bude konáno dle zák. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy zejména ve smyslu Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Období provozu Stavba je navržena jako místní komunikace funkční skupiny C, provoz na navrhované komunikaci se bude řídit příslušnými zákony a vyhláškami pro provoz na pozemních komunikacích. f) zásady řešení bezbariérového užívání přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Maximální sklony chodníků nepřesahují 8,3 %, místa se sníženým obrubníkem v místech vjezdů budou vyznačena varovným pásem z hmatové dlažby v kontrastním barevném provedení. g) podklady pro vytýčení stavby Pro zpracování projektové dokumentace bylo provedeno geodetické zaměření v listopadu 2012, výškový systém Balt p. v., souřadnicový systém JTSK. Rozsah úprav a výměny obrubníků bude upřesněn při předání staveniště.

17 BPO a/17 A3. Zásady organizace výstavby a) vedení a řízení veřejného provozu, objížďky, dopravní značení Po dobu realizace stavby bude omezen vjezd do ulice Nákladní v úseku mezi Hlavní a Husovou, vjezd bude povolen pouze vozidlům stavby, vozidlům složek integrovaného záchranného systému (IZS) a dopravní obsluze. Objízdné trasy budou vedeny Družstevní ulicí a Nádražním náměstím. Při realizaci jednotlivých dílčích etap bude zamezen vjezd i dopravní obsluze, lhůty a časové omezení projedná zhotovitel s vlastníky sousedních nemovitostí. Konkrétní dopravně inženýrské opatření (DIO) vypracuje a odsouhlasí zhotovitel stavby. b) věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálů Realizace bude prováděna po etapách mezikřižovatkových úsecích: Hlavní Bezejmenná Příčná Dřevěná Husova Při provádění musí být zajištěn provoz pěších na jednom z chodníků. Odvoz hmot: Poškozené žulové obrubníky a žulová dlažba budou odvezeny k uložení do provozního areálu TDS s.r.o., vzdálenost 2 km. Živičné vrstvy budou odvezeny k recyklaci na skládku (Např. Ekodepon Černošín 27 km; MP Chocovice 34 km) V místě staveniště nebudou zřizovány skládky materiálů. c) nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí Při výstavbě je předpokládán vznik odpadů, specifikovaných v následujícím přehledu: Poř.č. Kód odpadu Název Kategorie 17 Stavební a demoliční odpady Beton O Asfaltové směsi neuved. pod. č O Zemina a kamení neuvedené pod č O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č , a O Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem 185/2001 Sb. v platném znění a vyhláškami navazujícími. Odpad bude tříděn a dle druhů a kategorií nabízen k využití nebo zajištěno jeho zneškodnění.

18 BPO a/18 d) popis staveniště včetně zajištění základních podmínek a označení pro bezpečné užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Staveniště bude ohraničeno na vjezdu z Hlavní a Husovy ulice zákazem vjezdu, provoz chodců po chodnících na Hlavní a Husově ulici bude zachován. Při uzavření chodníků v Nákladní ulici musí mít ohrazení zábradlí se spodní tyčí ve výšce mm nad terénem. V průběhu prací ve střední části ulice bude nutno zajistit bezbariérové vedení trasy pěších zejména u objektů občanské vybavenosti v území. e) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti stavy a ochrany zdraví při práci Předání staveniště Při předání a převzetí staveniště proběhne jeho prohlídka za účasti pověřených osob stavebníka a stavebního podnikatele. Při pochůzkou provedené prohlídce budou kontrolovány níže požadované a projektované stavy. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven protokol s uvedením zjištěných skutečností a bude o něm proveden zápis do SD. Na staveništi a v jeho bezprostředním okolí bude provedeno vytýčení všech podzemních sítí technické infrastruktury s barevným rozlišením jejich průběhu na povrchu terénu. Stavebník seznámí stavebního podnikatele s přístupy na staveniště a s dopravními trasami pro příjezd vozidel a odvoz výkopků a vybouraných hmot. Předávající a přejímající se vzájemně seznámí s výskytem rizik z hlediska BOZP, PO a ochrany životního prostředí a prokazatelně a protokolárně s těmito riziky seznámí všechny pracovníky a jiné osoby, které můžou vstoupit na staveniště. Stavebník předá stavebnímu podnikateli staveniště prosté všech překážek, zvláště strojů a zařízení, které by bránily pohybu pracovníků a stavebních strojů nebo jiným způsobem ohrožovaly bezpečnost práce. Staveniště nemusí být v době předání a převzetí oploceno pokud stavebník se stavebním podnikatelem smluvně sjednali, že oplocení provede stavební podnikatel před zahájením prací v rámci zřizování objektů staveniště. Ostrov, listopad - prosinec 2012 Ing. Jan Košan a kolektiv

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel: Zodp. projektant: Stupeň PD: Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část ul. Vojtěšská, ul. Hwiezdoslavova

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Schválil: Ing.Miloš Martinec Název akce Projektoval: J. Ludvíček 462112801 Stupeň dokumentace Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Akce obsahuje Stožáry a kabelové vedení VO Kabelové vedení

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

H ř í š k o v prodloužení veřejného osvětlení. Jaroslav Kovařík, Ing. Miroslav Souček/ 0402282. bude určen výběrovým řízením

H ř í š k o v prodloužení veřejného osvětlení. Jaroslav Kovařík, Ing. Miroslav Souček/ 0402282. bude určen výběrovým řízením Číslo zakázky: 069 2014 A 1 Základní identifikační údaje : A. Průvodní zpráva Název stavby : H ř í š k o v prodloužení veřejného osvětlení Místo stavby obec/kraj : Investor : IČO/DIČ : Zpracovatel projektu

Více

Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ DSP 04/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ DSP 04/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje... 2 1.1 Označení stavby... 2 1.2 Stavebník... 2 1.3 Projektant... 2 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby... 3 2.2 Předpokládaný

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Katastrální území Obec Okres Kraj 795453 Zámek Žďár Žďár nad

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Atelier Kobera s.r.o Puchmayerova 378,, 375 01 tel. 385 7324 36 kobera@atelierkobera.cz ÚPRAVY NÁMĚSTÍ MLÁDEŽE Na p.č. 1035/24, 1035/6, 1035/37, 1035/38 k.ú. DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Stavebník (investor): Oprava místních komunikací 3c U Pokorných a 1c Od zastávky autobusů k Hanykýřům Obec Veliká Ves Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz

Více

pro stavební povolení a realizaci stavby

pro stavební povolení a realizaci stavby Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2. 1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem II. VÝKRESY SITUACE C.2. 1.2 ULOŽENÍ KABELŮ C.2. 1.4 ROZPOČET /VÝKAZ VÝMĚR C.2. 1.6 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Obchodní galerie Písek

Obchodní galerie Písek Obchodní galerie Písek prosinec 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Číslo zakázky: 15 075 Z1 Ing. Pavel Dvořák Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C Bar v íř sk á 1 2, Li be rec 3, 460 0 1 Tel.: 485 104 773, 482 710 249 Pro jekce, inžen ýr ing, Fax. : 485 107 962 r e a l i z a c e e l e k t r o E-mail:

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 ULICE CHITTUSSIHO. Strana 1/10

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 ULICE CHITTUSSIHO. Strana 1/10 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana 1/10 Obsah 1. Průvodní zpráva... 3 1.1 Identifikační údaje... 3 1.2 Údaje o umístění stavby... 3 1.3 Základní údaje o stavbě...

Více

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1. Identifikační údaje : Název stavby : CHODNÍK V UL. 5. KVĚTNA U DVU V MĚSTĚ KRÁLÍKY Místo stavby : k.ú. Králíky Kraj : Pardubický Druh stavby

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky Příloha č. A Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva Obec Strančice, Revoluční 383,251 63 Strančice Průvodní a technická zpráva stavba : Strančice, Před boř u Prahy - Praha - východ Rozšíření veřejného osvětlení - parc.č.k. 336 a 334 VEŘEJNÉ OSVĚTLENí PROJEKT

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce, novostavba Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace:

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem. Komunikace. Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice

ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem. Komunikace. Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem Komunikace Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice Zodpovědný projektant : Martin Lukš, České Budějovice Vypracoval : Martin Lukš,

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

1. ÚDAJE O STAVBĚ. 1.1. Charakteristika staveniště. 1.2. Obvod staveniště. 1.3. Zásady návrhu zařízení stanoviště

1. ÚDAJE O STAVBĚ. 1.1. Charakteristika staveniště. 1.2. Obvod staveniště. 1.3. Zásady návrhu zařízení stanoviště 1. ÚDAJE O STAVBĚ 1.1. Charakteristika staveniště dokumentace řeší rekonstrukci technicky nevyhovujících ploch v ulicích Jurie Gagarina, Dědinova, Hrnčířova, Alfonse Muchy a U výměníku součástí řešení

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu - II. část výstavby SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - II. část výstavby Katastrální území Obec

Více

Projekce : E L P R O M CZ, s.r.o. Projekce a montáž elektrických zařízení Hálkova ul. 875. tel.: 739 626 672 stryhal.elprom@centrum.

Projekce : E L P R O M CZ, s.r.o. Projekce a montáž elektrických zařízení Hálkova ul. 875. tel.: 739 626 672 stryhal.elprom@centrum. Stavba : Chlum u Hořic rekonstrukce veřejného osvětlení Stavební objekt : Veřejné osvětlení Investor : Město Hořice nám. Jiřího z Poděbrad 342 508 19 Hořice Místo akce : k.ú. Chlum u Hořic okres Jičín

Více

ZTV průmyslové zóny Padělky

ZTV průmyslové zóny Padělky Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Podpisy: Zástupce vedoucího projektu Ing. Jan Polášek Zodpovědný projektant Ing. Petr Šulc Vypracoval Ing. Petr Šulc Kontroloval Ing. Jan

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1.Identifikační údaje a) označení stavby, Zpevnění místní komunikace vč. odvodnění, Kateřinice

A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1.Identifikační údaje a) označení stavby, Zpevnění místní komunikace vč. odvodnění, Kateřinice A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.Identifikační údaje a) označení stavby, Zpevnění místní komunikace vč. odvodnění, Kateřinice b) stavebník, Obec Kateřinice Kateřinice 127 742 58 Kateřinice IČ 600784 c) projektant.

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová 0,923-2,926km Novostavba

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.

1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6. OBSAH: 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.0 NÁVRH REGULATIVŮ 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATEL: ZPRACOVATELÉ: BC. MICHAL

Více

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA Dokumentace pro stavební povolení SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : 200 4. Situace výškopisu a

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje objektu Stavba : Místo stavby: Kraj: Obec: VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 lokalita se nachází v k. ú. Václaví Liberecký Rovensko pod Troskami Katastrální území : Václaví Druh stavby:

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. strana 1/17 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA KRAJ /OKRES OBEC STAVEBNÍ ÚŘAD CHARAKTER STAVBY STUPEŇ PD : Regenerace panelového

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické.

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje - Název stavby : Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou - Stavebník : Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou - Projektant :UNIprojekt,

Více

PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY

PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY Ing. Petr Koza projektant elektro Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice 46 6773 363 IČO : 652 34 057 PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY Akce - stavba : CENTRÁLNÍ OSA SÍDLIŠTĚ SEVEROZÁPAD - JIHOVÝCHOD PARDUBICE

Více

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY T E CH N I C K Á Z P R Á V A k projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) akce II/190 Chudenín hranice okr. KT Náležitosti dokumentu odpovídají "Vyhlášce č.146/2008

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 z.č. 2/122/11 A TEXTOVÁ ČÁST průvodní zpráva 1 Obsah: A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 A.2. PODKLADY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ... 3 A.3. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO

Více

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A. ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice k. ú. : Horní Jelení, Jaroslav

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL : Městský úřad Kroměříž, odbor rozvoje města AUTOR : Ing. arch. Ivan Havlíček, Díly IV/3691, Zlín DUBEN

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A Ing. Petr Šafář Projektová a inženýrská kancelář 572 01 POLIČKA, Nová 205 tel., fax 461724398 T E C H N I C K Á Z P R Á V A DÍLČÍ OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TYLOVA DOMU POLIČKA, VRCHLICKÉHO 53 INVESTOR:

Více

Rakvice RD v lokalitě Dílce

Rakvice RD v lokalitě Dílce DOPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Rakvice RD v lokalitě Dílce Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor rozvoje a správy, Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice

Více

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy. Dokumentace pro provádění stavby (DSP/ RDS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy. Dokumentace pro provádění stavby (DSP/ RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy (DPS / RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Dotčené

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-056371/2015/Př Číslo jednací dokumentu: MMZL 065030/2015 Zlín, dne 25.5.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Přívarová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/34085/2015/ Zap 64192015 Ing. Dana

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Počet stran: 8+2př. Stavebník: Obec Dřevnovice TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01.2 ČERPACÍ STANICE + VÝTLAKY DSO 01.2.2 VÝTLAKY

Více

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 Č.j. MUH/ 33689/15/13

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město NÁVRH UMÍSTĚNÍ PÍTEK VE STROMOVCE K.Ú. BUBENEČ, STROMOVKA, PRAHA 7 DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŽADATELI A ZPRACOVATELI DOKUMENTACE, OZNAČENÍ STAVBY POZEMKU

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 5.12.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Povrchová úprava

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc Obsah 1. Identifikační údaje 2 1.1 Stavba 2 1.2 Objednatel dokumentace 2 1.3 Hlavní projektant (zhotovitel dokumentace) 2 1.4 Subdodavatelé hlavního projektanta 2 1.5 Subdodavatelé investora 3 2. Základní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/33232/2016/KAZIV 47783/2016/OSÚP/KAZI 55166

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL.

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. RADNIČNÍ STUPEŇ: OBJENAVATEL: DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY Jan. MĚSTO RÝMAŘOV INVESTOR: dtto ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: DATUM:

Více

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 VENKOVNÍ ÚPRAVY DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana

Více