Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms"

Transkript

1 Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Kalibrační postp KP 1.1.3/0/13 SOUŘADNICOVÝ MĚŘICÍ STROJ (CMM) PORTÁLOVÝ Praha říjen013

2 KP 1.1.3/0/13 strana /19 Revize tohoto vzorového kalibračního postp byla zpracována a financována ÚNMZ v rámci Plán standardizace Program rozvoje metrologie 013 Číslo úkol: VII//13 Zadavatel: Česká repblika Úřad pro technicko normalizaci, metrologii a státní zkšebnictví, organizační složka stát Řešitel: Česká metrologická společnost Zpracoval:Ing. Lboš Zachoval, Ing. František Kopřiva Revize:013 ÚNMZ, ČMS Neprodejné: Metodika je volně k dispozici na stránkách ÚNMZ a ČMS. Nesmí však být dále komerčně šířena.

3 KP 1.1.3/0/13 strana 3/19 1. Předmět kalibrace Tento kalibrační postp se vztahje na kalibraci sořadnicových měřicích strojů (dále jen CMM) portálových (mostových). Jedná se o CMM s dotykovo sondo (taktilní) - ovládané rčně, motoricky i CNC. Měřicí rozsah těchto CMM se předpokládá v jednotlivých osách (x, y, z) do 1000 mm, popřípadě jedné osy do 000 mm. Tato metodika předpokládá požívání poze základních typů etalonů koncových měrek, měrek s kolemi, kontrolního krožk a kontrolní kole. Vyžití dalších typů zkšebních těles a kalibračních zařízení (např. stpňové měrky, tyče s kolemi - ballbar, desky s kolemi, laserinterferometr) bde popsáno v některém dalším kalibračním postp. Kalibrace popsaná v tomto kalibračním postp se týká vstpní přejímky, tzn. vstpní kontroly, resp. prvotní kalibrace (dále PK), i rekalibrace během požívání CMM (dále RK). Termín zkoška ve smysl normy ČSN EN ISO se zde nahrazje termínem kalibrace.. Sovisející normy a metrologické předpisy ČSN EN ISO : 001 ČSN EN ISO : 00 ČSN EN ISO : 010 VDI/VDE 617 Blatt.1: 005 ČSN EN ISO/IEC 1705: 005 (GPS) Přejímací a periodické zkošky sořadnicových měřicích strojů (CMM) Část 1: Slovník [1] (GPS) - Část : Sořadnicové měřicí stroje požívané pro měření lineárních rozměrů[] Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkošky sořadnicových měřicích strojů (CMM) - Část : Sořadnicové měřicí stroje požívané pro měření lineárních rozměrů [3] Genaigkeit von Koordinatenmessgeräten - Kenngrößen nd deren Prüfng - Leitfaden zr Anwendng von DIN EN ISO zr Prüfng von Längenmaßen[4] Poszování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkšebních a kalibračních laboratoří [5] ČSN EN ISO : 000 (GPS) - Zkošení obrobků a měřidel měřením - Část 1: Pravidla rozhodování o prokazování shody nebo neshody se specifikacemi[6] ČSN EN ISO 1453-: 011 (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část : Návod pro odhad nejistoty měření v GPS, při kalibraci měřicího vybavení a při ověřování výrobk [7] ČSN EN ISO : 011 (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 3: Směrnice k dosažení sohlas na základě stanovené nejistoty měření[8] TNI : 009 Mezinárodní metrologický slovník Základní a všeobecné pojmy a přidržené termíny (VIM) [9] EA 4/0 (001) Vyjadřování nejistot měření při kalibracích [10] VDA 5 (011) Management kvality v atomobilovém průmysl - Vhodnost kontrolních procesů [11]

4 KP 1.1.3/0/13 strana 4/19 3. Kvalifikace pracovníků provádějících kalibraci Příslšní pracovníci se seznámí s tímto kalibračním postpem, normami a předpisy vedenými v článk a s návody na obslh měřicích přístrojů a etalonů požívaných při kalibraci CMM. Doporčje se potvrzení odborné způsobilosti těchto pracovníků prokázat vhodným způsobem, například osvědčením o odborné způsobilosti, osobním certifikátem apod. Rovněž je potřebné, aby při kalibraci CMM spolpracoval pracovník obslhy příslšného CMM, který by měl připravit CMM ke kalibraci, provádět vlastní měření, popřípadě vytvářet měřicí programy CNC řízených CMM. 4. Názvosloví, definice Pro účely této části kalibračního postp platí tyto definice: Sořadnicový měřicí stroj (CMM) - Měřicí zařízení s pevno vztažno základno s nejméně třemi lineárními nebo úhlovými posntími vykonávanými měřicím strojem. Nejméně jedno posntí msí být lineární. Snímací systém-část CMM, která je s měřeným dílem přímo v kontakt dotykem. Chyba v údaji CMM - Údaj CMM mins (konvenční) sktečná hodnota měřené veličiny. POZNÁMKA: Chyba v údaji zahrnje chyb hmotného délkového etalon. Nejistota rozměrového měření - Odhad charakterizjící rozptyl hodnot, v němž leží sktečná hodnota měřené veličiny. Hmotný etalon - Ztělesněná míra reprodkjící známo hodnot nějaké rozměrové veličiny (délky, průměr. atd.), která je vysledovatelná ke státním etalonúm a požívá se pro zkošk CMM. POZNÁMKA : Příklady hmotných délkových etalonů jso koncové měrky podle ISO 3650 a stpňové válečkové kalibry. Délka měrky (v libovolném bodě) - Je délka kolmice spštěné z daného bod měřicí plochy na protilehlo měřicí ploch. Chyba v údaji CMM pro délková měření, E, resp. MPE E - Podle konvence chyba, se ktero lze pomocí CMM rčit délk hmotného etalon, přičemž se měření provádí mezi dvěma protilehlými body dvo nominálně rovnoběžných rovin kolmo k jedné z rovin, a k těmto bodům se přistpje z opačných směrů. Chyba v údaji CMM pro délková měření E (MPE E ), vyjádřená v mikrometrech, se stanoví jedním ze tří výrazů: E = A + L/K B, nebo E = A + L/K, nebo E = B kde A je konstanta vyjádřená v mikrometrech a dodávaná výrobcem CMM

5 KP 1.1.3/0/13 strana 5/19 K je bezrozměrná konstanta dodávaná výrobcem CMM L je měřená délka v milimetrech B je maximální hodnota E v mikrometrech, jak ji stanoví výrobce CMM. Tyto výrazy se vztahjí na každo poloh nebo orientaci hmotného etalon v CMM. Měření msí být prováděna na stroji s vyžitím všech tří os stroje, o němž výrobce vádí, že pro něj platí deklarovaná hodnota E. Chyba v údaji CMM pro periodické kalibrování, V - Chyba v údaji zvolená živatelem pro periodicko kalibraci podle požadavků živatele a žívání stroje. Chyba sondování, R - Podle konvence chyba, v jejímž rámci může být pomocí CMM rčena řada poloměrů nějakého hmotného etalon, přičemž se měření provádějí na sbstrát v podobě kole. R je kladná konstantní chyba, jejíž hodnot dodává výrobce CMM. Hodnota R platí pro kterékoli místo hmotného etalon vnitř pracovního objem CMM a pro jakýkoli směr sondování. Chyba sondování pro periodické zkošky, S - Chyba sondování zvolená živatelem pro periodicko zkošk podle požadavků živatele a žívání stroje. Další pojmy a definice jso obsaženy v příslšných normách (viz článek ), zejména v ČSN EN ISO a TNI , a v pblikacích věnovaných metrologické terminologii. 5. Měřidla a pomocná měřicí zařízení potřebné pro kalibraci - Sada koncových měrek (etalonových). až 5. sekndárního řád ( ) mm. Tříd přesnosti (resp. sekndární řád) volíme s ohledem na přesnost (mezní chyb nebo nejistot) kalibrovaného CMM - měrky s kolemi ( ) mm, průměry kolí (15 30) mm, - kontrolní krožky 10 mm 50 mm, - kontrolní kole 15 mm 50 mm, - kontrolní úhelník (granitový nebo ocelový), tř. př. 0, alespoň 150 mm x 300 mm, - kontrolní pravítko (granitové nebo ocelové), tř. př. 0, délka alespoň 300 mm, - číselníkový úchylkoměr 0,001 mm, popř. páčkový úchylkoměr 0,00 mm, - kontrolní vodováha, přesnost 0,01 mm/m - pínací a polohovací soprava na etalony (držáky, stativ), - příslšenství k ošetřování etalonů (čistý benzín, líh, ml, látková těrka, rkavice), - digitální teploměr s dotykovo sondo, s měřicím rozsahem min. (15 až 35) C, s dílkem stpnice min. 0, C, popř. jiný teploměr obdobných parametrů (např. tělískový), - vlhkoměr s dílkem stpnice min. %RH. Poznámky: Všechna požitá měřidla a měřicí prostředky msí být navázány na vhodný etalon a mít platno kalibraci.

6 KP 1.1.3/0/13 strana 6/19 6. Obecné podmínky kalibrace referenční podmínky Teplota prostředí: Změna teploty vzdch: Relativní vlhkost vzdch: (0 ± ) C, max. 1 C/h, max. 80 %RH, nekorozní prostředí Kalibrace CMM se provádí za těchto referenčních podmínek: -teplota prostředí: 0 C ± C laboratorních CMM v klimatizovaných prostorech, nebo C 5 C dílenských CMM v neklimatizovaných prostorech, - teplotní gradient maximálně 5,0 C/8 h, 1,0 C/1 h, a 1,0 C/m, nejso-li požadované a/nebo přípstné jiné parametry (přísnější nebo volnější). - teplotní rozdíl mezi CMM a etalonem: max. 0,5 C (v případě většího rozdíl je ntná početní korekce). - vlhkost vzdch, relativní: 50 %RH±30 %RH Etalony se předběžně temperjí v prostor CMM na desce CMM nebo v blízkosti CMM po dob alespoň 4 hodin. Teplota etalonů a měřidel požitých při kalibraci a teplota CMM se měří před zahájením vlastního měření a po jeho skončení, popř. se měří průběžně tělískovým nebo digitálním teploměrem. Vlhkost vzdch (je-li ti potřeba) se měří vlhkoměrem obdobným způsobem. 7. Rozsah kalibrace Kontrola dodávky při vstpní kontrole CMM (čl. 8) Předběžná kontrola CMM a příprava CMM ke kalibraci (čl. 8.1) Přejímková zkoška (čl. 8.) Měření metrologických parametrů CMM (čl. 9) Kontrola snímacího systém CMM (čl. 9.1) Kontrola geometrie CMM (čl. 9.) Kontrola délkových měření (čl. 9.3) Vyhodnocení měření (čl. 10) 7.1 Rozsah působnosti Tento kalibrační postp stanoví: a) přejímkovo zkošk (vstpní kontrol a prvotní kalibraci), která složí ke kontrole přesnosti (mezní chyby, nejistoty) CMM a sondovacího systém CMM zda je taková, jako vádí jeho výrobce; b) rekalibrační zkošk, která možňje živateli si znov opakovaně kontrolovat přesnost CMM a sondovacího systém; c) mezilhůtovo kontrol, která živateli možňje provádět kontroly CMM a sondovacího systém CMM v době mezi pravidelnými rekalibračními zkoškami. Pokd jde o trojrozměrno chyb délkových měření kartézských, cylindrických nebo sférických sořadnic bodů v prostor, provádí se omezený počet zkošek, ale jejich místo může být kdekoliv vnitř pracovního objem CMM. Msí být testovány tři staticky rčité osy (vyjímaje osy spojené se systémem sond).

7 KP 1.1.3/0/13 strana 7/19 8. Kontrola dodávky a příprava Kontrola dodávky. Čištění a předběžná kontrola Příprava měřidla 8.1 Kontrola dodávky při vstpní kontrole CMM (PK) Vstpní přejímka CMM se řídí příslšnými předpisy organizace a provádí ji zpravidla speciální komise. Z metrologického hlediska je zapotřebí, aby se překontrolovala technická dokmentace dodaná k příslšném CMM. Tato dokmentace msí být zcela v solad s dokmentací vedeno v obchodní smlově, resp. s technickým zadáním. Pro příklad vádíme několik základních parametrů: typ a výrobní číslo CMM, měřicí rozsah, požitý měřicí software, typ dodaných snímačů, mezní chyb CMM MPE E (E), požadované podmínky prostředí (teplota) atd. 8. Předběžná kontrola a příprava CMM ke kalibraci (PK, RK) Provede se vizální kontrola způsobilosti CMM ke kalibraci (pracovní deska, portál, pinola, snímací systém). Překontrolje se identifikace CMM (výrobní, resp. identifikační číslo), vzorec chyby (nejistoty) CMM. Pojezdy a měřítka se vyčistí a odmastí technickým benzínem nebo lihem (dle požadavků technické dokmentace CMM), snímací klička se rovněž očistí (vlasovým štětečkem nebo se otře měkko antistaticko těrko). Provede se jejich vizální kontrola pomocí lpy, zjišťjí se případná poškození (rýhy). Rovněž se zkontrolje dřík snímače (přímost). Provede se kalibrace snímacího systém. U CMM s CNC řízením se připraví příslšné měřicí programy. 8.3 Přejímková zkoška (PK) Provádí se za účelem zjištění, zda je CMM schopen měřit v rámci výrobcem deklarované hodnoty E, rčjí se hodnoty chyby délkových měření L. 9. Postp kalibrace Měření metrologických parametrů CMM Hodnocení výkonnosti (přesnosti, nejistoty a měřicí schopnosti) CMM Podmínky provoz a obslhy: Před zahájením zkošek msí být CMM provozován při dodržení těch postpů, jaké konkrétně popisje návod k obslze vydaný výrobcem, například: spoštění stroje, kvalifikace (kalibrace) sond, spořádání sond.

8 KP 1.1.3/0/13 strana 8/19 Tyto nezbytné informace má poskytnot výrobce. Na zkošky msí být platněny podmínky prostředí a provozní podmínky doporčené výrobcem. Vlastní měření msí provádět školená obslha CMM. Před vlastním měřením se měřicí prostor CMM rozčlení podle vedeného schémat: stůl (deska) CMM A E F G B S měřicí stanice PC C H I J D portál CMM Obr. č. 1 schema CMM 9.1 Kontrola snímacího systém CMM (měřicí hlava, snímač, snímací klička) Kontrol snímacího systém CMM se provádí pomocí kontrolní kole a kontrolního krožk, např. v poloze S. Měření kontrolního krožk se provádí v rovinách xy, yz, zx, popř. v některé nakloněné rovině. Při těchto měřeních (kalibrování) se kontrolje kompletní snímací systém (dotek, snímač, hlavice, vyhodnocovací software). Kontrola pomocí kontrolní kole Kolese místí do libovolné části CMM. Vlastní měření se provede následjícím postpem: Provede se měření kole pomocí 4 bodů rozložených přibližně po 10 na celé ploše kole, provede se měření kole pomocí 5 bodů tak, že 4 body leží na rovník (rozložené přibližně po 90 ) a pátý bod se snímá na vrchlík, provede se měření kole pomocí 17 bodů tak, že 1 bodů leží na rovník (rozložené přibližně po 15 ), další 4 body se snímají přibližně v těžištích (středech) kvadrantů polokole a 17. bod se snímá na vrchlík. Tato měření se opakje třikrát. Vyhodnocje se rozptyl zjištěných průměrů a porovnává se se sktečno hodnoto průměr kole. Hodnota nesmí překročit parametr R (viz článek 4), popř. parametr A (viz článek 4). Kontrola pomocí kontrolního krožk Krožek se místí do libovolné části CMM. Vlastní měření se provede následjícím postpem: Provede se měření 3 bodů na horní ploše krožk (rozložených přibližně po 10 ) a provede se vyrovnání roviny základny,

9 KP 1.1.3/0/13 strana 9/19 provede se měření krožk pomocí 3 bodů rozložených přibližně po 10 po obvod krožk, provede se měření krožk pomocí 4 bodů rozložených přibližně po 90 po obvod krožk, Provede se měření krožk pomocí 1 bodů rozložených přibližně po 90 po obvod krožk. Měření se provede přibližně v polovině hlobky krožk (nebo minimálně 3 mm pod hrano roviny základny). Tato měření se opakjí třikrát. Vyhodnocje se rozptyl zjištěných průměrů a porovnává se se sktečno hodnoto průměr krožk. Hodnota nesmí překročit parametr R (viz článek 4), popř. parametr A (viz článek 4). 9. Kontrola geometrie CMM Měření geometrických úchylek CMM, tj. přímosti vedení a kolmosti jednotlivých os, se provádí pomocí granitového nebo ocelového pravítka a úhelník. Při tomto měření se může měřit přímo snímacím systémem, nebo nahradit měřicí hlavici číselníkovým úchylkoměrem. Rovinnost stol (desky) CMM se kontrolje obdobným postpem jako příměrné desky pomocí kontrolního pravítka a sady měrek nebo pomocí vodováhy. Přímost vedení Na desk CMM se připevní kontrolní pravítko. Provede se vyrovnání s příslšno podélno oso CMM. Poté se provedevlastní měření přímosti. Následně pravítko sklopíme o 90 a provede se vyrovnání a měření ve směr téže osy, ale v rovině kolmé na původní měření. U portálových CMM se doporčje provádět toto měření po obo stranách portál, tedy v přímkách EG a HJ. Další měření se provede obdobným postpem v přímce FI, tedy pod portálem. Kolmost os Na desk CMM se připevní kontrolní úhelník. Provede se vyrovnání základny s příslšno podélno oso CMM. Poté se provede vlastní měření kolmosti. Následně se úhelník otočí o 90 a provede se vyrovnání a měření kolmosti v rovině kolmé na původní měření. Nakonec se provede měření svislé osy (pinola), opět ve dvo vzájemně kolmých rovinách. Výsledky těchto měření se porovnávají s hodnotami předepsanými výrobcem. 9.3 Kontrola délkových měření (kontrola odměřování - měření úchylek délky ΔL) Jako hmotný délkový etalon se požívá řada koncových měrek vyhovjících ČSN EN ISO 3650 nebo měrky s kolemi. Doporčje se, aby: největší délka hmotného etalon činila nejméně 66 % nejdelší úhlopříčky prostor, nejmenší délka hmotného etalon byla kratší než 30 mm, měrek jmenovité délky nad 100 mm se měrky pínají na podpory ve vzdálenosti 0,11*L od konců měrky (L...jmenovitá délka měrky) nebo do speciálních držáků obdobných parametrů.

10 KP 1.1.3/0/13 strana 10/19 Délka měrky se zjišťje ve střed měřicí plochy měrky (střední délka měrky). Kole měrek s kolemi se snímají 4 až 5 body (obdobně jako v článk 9.1). Vzdálenost středů kolí se provádí výpočtem odpovídajícím softwarem (SW) CMM. Po každém měření se překontrolje nastavení CMM na nl. Je-li třeba, korigje se výsledek měření. Přitom se bere v úvah případná systematická chyba CMM, vliv rozdílné teploty etalon a CMM, apod. V každém případě se vychází ze sktečného rozměr etalon, daného kalibračním listem. Před měřením se etalony temperjí (viz článek 6). Příslšné etalony se klado na měřicí stůl kontrolovaného CMM v látkových rkavicích nebo s požitím vhodného prostředk. Při maniplaci měrky rko je zapotřebí činit před měřením časovo prodlev (rčeno empiricky v sovislosti s přesností CMM). Na rozčleněné ploše (viz obr.1) se začno proměřovat v jednotlivých polohách koncové měrky, popřípadě měrky s kolemi v polohách (ve směr os) X, Y, Z a dále v prostorových (tělesových) úhlopříčkách AD, BC, DA a CB (bod označený čárko představje poloh konce měrky v maximální možně měřicí výšce CMM). Veškerá měření na pevná tělesa (koncové měrky, měrky s kolemi, krožky) se snažíme metodicky přizpůsobit sktečném měření, tj. požitím nejběžnějších snímačů (doteků), metodiko snímání atd. Při kalibraci požíváme 3 nebo 5 měrek (v pravidelném odstpňování) a provádíme 3 až 10 opakování měření každé měrky. Tato měření se provádí podle rčitého předpis, tzn. v dolní i horní poloze pinoly (osa Z), v krajních polohách (tzn. v levé i v pravé), ve střední části měřicího prostor portál a rovněž v přední i zadní části měřicího prostor stol (desky) CMM kontrola dlohé osy. Během všech měření se průběžně evidje teplota prostředí, teplota požitých etalonů i teplota odměřovacího systém CMM Kalibrace portálového CMM pomocí koncových měrek Měřený rozsah: (0 1000) mm (popřípadě jedné osy do 000 mm) Kalibrační zařízení: koncové měrky 10 mm 1000 mm Kalibrace CMM se provádí podle postp vedeného v článk 9.3 koncovými měrkami, podle daného schémat (obr. 1) v několika polohách měřicího prostor CMM. Tato metoda je v solad s normo ČSN EN ISO Koncové měrky je možno požít v mnoha rozměrových variantách až do měřicího rozsah 1000 mm, a to s nejistoto: U 95 0,5 m 1,5 mdle měřené délky a dle požitého sekndárního řád. Tyto etalony nejprve připravíme přibližně ve střední části měřicího rozsah CMM (poloha S) do podélné osy CMM a provedeme měření následjícím postpem: a) Nakalibrování snímacího systém CMM v požadované poloze, b) vyrovnání sořadného systém CMM dle polohy koncové měrky, c) rčení směr měřené osy, d) naprogramování, spštění CNC program snímání čelních rovin, popř. měření tří bodů v přímce podélného řez fnkční plochy (vyrovnání na přímk), e) resp. rční snímání čelních rovin nebo přímek a středových bodů, provede se SW výpočet délky měrky, f) měření se postpně opakje, a to 3x až 10x (dle počt měřených rozměrů a poloh), g) poté etalony místíme do příčné osy CMM a celý postp se opakje,

11 KP 1.1.3/0/13 strana 11/19 h) poté etalony místíme do kolmé osy CMM a celý postp se opakje, i) nejdelší požitelná měrka se místí postpně do 4 prostorových úhlopříček a celý postp se opakje (kontrola geometrie CMM), j) provede se kontrolní měření nejdelší požitelno měrko v levé a pravé části podélné osy (kontrola geometrie CMM), k) provede se kontrolní měření nejdelší požitelno měrko v dolní a horní části příčné osy (pod portálem - kontrola geometrie CMM), l) podélných os CMM přesahjících 100 mm se provede kontrolní měření nejdelší požitelno měrko alespoň ve dvo, popř. třech i více polohách tak, aby se tyto polohy vzájemně překrývaly (např. při měřicím rozsah CMM 000 mm a požití koncové měrky délky 1000 mm provedeme měření v polohách E, F, G a rovněž H, I, J) m) naměřená data zapisjeme do tablky kalibračního protokol, n) provedeme vyhodnocení měření délky (max. úchylk a opakovatelnost), o) vytiskneme protokol (viz příloha protokol). Pozn.CMM, které nemají CNC ovládání, msí všechna měření provést rčně. Tato měření jso však zatížena chybo způsobeno nepřesností snímání koncových měrek. Tímto způsobem se tedy posodí stav CMM v oblasti měření délek na pevném tělese v měřicím rozsah do 1000 mm, resp. do 000 mm, kvality snímacího zařízení (projeví se v opakovatelnosti), a nakonec geometrie CMM z rozdílů výsledků měření v jednotlivých úhlopříčkách a krajních polohách měřicího rozsah CMM Kalibrace portálového CMM pomocí měrek s kolemi Měřený rozsah: 0 mm 1000 mm (popřípadě jedné osy do 000 mm). Kalibrační zařízení: měrky s kolemi 100 mm 1000 mm (popřípadě delší). Kalibrace CMM se provádí podle postp vedeného v kapitole 9.3 měrkami s kolemi, podle daného schémat (obr. 1) v několika polohách měřicího prostor CMM. Tato metoda je v solad s normami řady ČSN EN ISO a VDI/VDE 617. Tyto etalony je možno požít v mnoha rozměrových variantách až do měřicího rozsah 1000 mm, nebo i více (dle požadavk), kole mají průměr 15 mm 30 mm. Nejistota tohoto etalon je dána měřicí schopností kalibrační laboratoře (např. ČMI) a pohybje se přibližně v hodnotě: U 95 1,0 + 1,0 xl (m), kde L je měřená délka v metrech. Tyto etalony nejprve připravíme přibližně ve střední části měřicího rozsah CMM (poloha S) do podélné osy CMM a provedeme měření následjícím postpem: a) Nakalibrje se snímací systém v požadované poloze, provede se kvalifikace snímače, b) vyrovná se sořadný systém CMM dle polohy zkšebního etalon, c) rčí se směr měření podle směr měrky s kolemi (kole č. 1 - počátek), d) naprogramje se, spstí se CNC program měření kolí (měří se postpně první a drhá kole), resp. provede se rční snímání obo kolí, provede se SW výpočet průměr kolí (resp. úchylka klovitosti) a vzdálenost středů kolí. Další postp je shodný s postpem vedeným v článk

12 KP 1.1.3/0/13 strana 1/19 Poznámka: U CMM, které nemají CNC ovládání, msí všechna měření provést rčně. Tato měření jso však zatížena chybo způsobeno nepřesností snímání kolí. Tímto způsobem se tedy posodí stav CMM v oblasti měření vzdáleností na pevném tělese v celém měřicím rozsah CMM (ve vzdálenostech definovaných vzdálenostmi středů kolí), měření polohování (opakovatelnosti rčení střed jednotlivé kole), kvality snímacího zařízení (projeví se při měření kole), a nakonec geometrie CMM z rozdílů výsledků měření v jednotlivých polohách. 10. Vyhodnocení kalibrace Vyhodnocení kalibrace a rozhodntí o výsledk 10.1 Vyhodnocení výsledků měření (postp) Provede se vyhodnocení měření délek ( koncových měrek), resp. měření vzdálenosti ( měrek s kolemi). Všechny naměřené hodnoty se vyhodnotí podle předpisů normy ČSN EN ISO 10360, popř. VDI/VDE 617. Naměřené hodnoty se porovnají s předepsanými parametry CMM, které jso dány vzorcem: E = A + L/KB, resp. E 1 = A 1 + K 1 x LB 1 (pro osové nejistoty), kde L je měřená vzdálenost (dosazje se bď v m, nebo mm). Tyto vzorce se většino vztahjí na rozšířeno nejistot (mezní chyb) 95%, tj. pro k =. Naměřené hodnoty, resp. úchylky od sktečné hodnoty, a vypočtené hodnoty se zapisjí do tablky, která je sočástí kalibračního protokol. Zjištěné maximální úchylky a opakovatelnost se porovnají s dovoleno chybo (tolerancí) CMM. Příklad zápis tablky naměřených a vypočtených hodnot: CMM: E = ±(5 + L/50) µm, pro měrk 1000 mm je mezní chyba E = ±9 µm Etalon osa 1. měření. měření 3. měření toler. CMM max. úchylka opakovat. mm poloha mm µm 1000,0015 X střed 999, , ,001 ±9,0-6,5 6,0 10. Výsledek kalibrace Porovnáním všech hodnot definjeme výsledek měření: VYHOVUJE - jso-li všechny naměřené hodnoty v toleranci předepsané výrobcem (požadované živatelem). OMEZENÉ POUŽITÍ - CMM vyhovje po dohodě s živatelem, to znamená, že byly naměřeny některé hodnoty mimo toleranci předepsano výrobcem, ale ještě vyhovjí živateli. CMM se označí nálepko OMEZENÉ POUŽITÍ. NEVYHOVUJE - CMM byly při kalibraci zjištěny výsledky mimo toleranci. CMM se označí nálepko MIMO PROVOZ nebo NEPOUŽÍVAT. CMM můžeme prohlásit jako způsobilý, jestliže zjistíme, že celková chyba měření

13 KP 1.1.3/0/13 strana 13/19 MPE E (E) CMM je čtyřikrát menší než tolerance (T), s ktero má CMM pracovat: 4 x (± E) (±T). Poznámka: Pro dílenská měření, která nemoho ovlivnit jakost výrobků nebo jakost výrobního proces, se moho požívat také CMM dílenské s omezeným požitím. Tato kategorie CMM a způsob jejich požívání je dán interním předpisem organizace Rozhodntí o výsledk kalibrace Na základě zkošek (vedených v článk 9) a jejich vyhodnocení (vedených v článk 10.1 a 10.) rozhodne odpovědný pracovník, popř. vedocí metrologického střediska, zda kalibrovaný CMM vyhovje či nevyhovje stanoveným požadavkům. Výsledek rozhodntí se zanese do protokol o kalibraci. Nevyhoví-li CMM při prvotní kalibraci požadavkům vedeným ve smlově (technickém zadání), resp. v dodacím list pro daný CMM, předá se tento CMM k reklamačním řízení. (poze PK) Nevyhoví-li CMM při rekalibraci požadavkům vedeným v technické dokmentaci CMM, resp. požadavk (definici) živatele CMM, předá se CMM k servisním seřízení. (RK) Uživatel (majitel) CMM dále rčí dob platnosti kalibrace (na základě četnosti požívání CMM, změn měřených úchylek v porovnání s předchozími kalibracemi, s přihlédntím k účel a způsob požívání CMM), pokd již není tato doba stanovena jiným metrologickým předpisem, např. řádem podnikové metrologie. Platnost kalibrace zaniká, a tím je i CMM vyřazen z požívání, jestliže: a) Uplynla doba platnosti kalibrace, b) byly provedeny úpravy CMM, zejména korekčních faktorů, které moho ovlivnit metrologické vlastnosti CMM, dále změny snímacího systém nebo měřicích SW, c) CMM byl poškozen tak, že mohl ztratit některo vlastnost rozhodno pro kalibraci, d) byla znehodnocena nebo odstraněna kalibrační značka, e) je zjevné, že i při neporšené kalibraci ztratil CMM požadované metrologické vlastnosti. 11. Kalibrační list 11.1 Náležitosti kalibračního list Kalibrační list by měl obsahovat minimálně následjící údaje: a) název a adres kalibrační laboratoře, b) pořadové číslo kalibračního list, očíslování jednotlivých stran, celkový počet stran, c) jméno a adres zadavatele, resp. zákazníka, d) název a identifikační číslo kalibrovaného měřidla, popřípadě jméno výrobce, e) datm přijetí CMM ke kalibraci, datm provedení kalibrace a datm vystavení kalibračního list, f) rčení specifikace platněné při kalibraci nebo označení kalibračního postp (v tomto případě KP 1.1.3/0/13), g) podmínky, za nichž byla kalibrace provedena (hodnoty ovlivňjících veličin apod.),

14 KP 1.1.3/0/13 strana 14/19 h) měřidla požitá při kalibraci, i) obecné vyjádření o návaznosti výsledků měření (etalony požité při kalibraci), j) výsledky měření a s nimi spjato nejistot měření a/nebo prohlášení o shodě s rčito metrologicko specifikací, k) jméno pracovníka, který měřidlo kalibroval, jméno a podpis odpovědného (vedocího) pracovníka, razítko kalibrační laboratoře. Poznámka: v případě kalibrace mimo stálé prostory kalibrační laboratoře, vede se na kalibračním listě místo kalibrace. Akreditovaná kalibrační laboratoř navíc vede přiděleno kalibrační značk a odkaz na akreditaci. Sočástí kalibračního list je též prohlášení, že vedené výsledky se týkají poze kalibrovaného předmět a kalibrační list nesmí být bez předběžného písemného sohlas kalibrační laboratoře pblikován jinak než celý. Pokd provádí kalibrační, resp. metrologická laboratoř kalibraci pro vlastní organizaci, může být kalibrační list zjednodšen, případně vůbec nevystavován (výsledky kalibrace moho být vedeny např. v kalibrační kartě měřidla nebo na vhodném nosiči, popř. v elektronické paměti. I v tomto případě však msí kalibrační laboratoř zpracovat záznam o měření (s vedenými měřenými hodnotami) a archivovat jej. V případě neshody s předepsanými požadavky, nebo při přeřazení do kategorie CMM s omezeným požitím se CMM výrazně označí, např. na kalibračním štítk se vede NEPOUŽÍVAT nebo CMM S OMEZENÝM POUŽITÍM. Reklamace Případno stížnost na nesprávné provedení kalibrace CMM přebírá vedocí kalibrační laboratoře. Jeho povinností je analyzovat stížnost a případně činit opatření k nápravě, se kterými bde objednavatel, popř. zadavatel kalibrace neprodleně seznámen. Jestliže se při analýze nepotvrdily váděné závady, je o tom objednavatel kalibrace rovněž informován. Pokd je reklamace oprávněná a jde o rozsah nebo správnost kalibrace, provede kalibrační laboratoř novo kalibraci bezplatně a vystaví nový protokol. V ostatních případech se přijmo opatření podle povahy závady. 11. Protokolování Originál kalibračního list se předá zadavateli kalibrace. Kopii kalibračního list si ponechá kalibrační laboratoř a archivje ji po dob nejméně pěti let nebo po dob stanoveno zadavatelem zároveň se záznamem o kalibraci. Doporčje se archivovat záznamy a kalibrační listy chronologicky. Výsledky kalibrace se moho v solad s případnými podnikovými metrologickými dokmenty zanášet do kalibrační karty měřidla nebo kládat do vhodné elektronické paměti Umístění kalibrační značky Po provedení kalibrace může kalibrační laboratoř označit kalibrované měřidlo kalibrační značko, popř. kalibračním štítkem. Pokd to není výslovně vedeno v některém podnikovém metrologickém předpis, nesmí kalibrační laboratoř vádět na kalibrační štítek datm příští kalibrace.

15 KP 1.1.3/0/13 strana 15/19 1. Péče o kalibrační postp Originál kalibračního postp je ložen jeho zpracovatele, další vyhotovení jso předána příslšným pracovníkům podle rozdělovník (viz čl tohoto postp). Změny, popř. revize kalibračního postp provádí jeho zpracovatel. Změny schvalje vedocí zpracovatele (vedocí kalibrační laboratoře nebo metrolog organizace). 13. Rozdělovník, úprava a schválení, revize 13.1 Rozdělovník Kalibrační postp Převzal Výtisk číslo Obdrží útvar Jméno Podpis Datm 13. Úprava a schválení Kalibrační postp Jméno Podpis Datm Upravil Úprav schválil 13.3 Revize Strana Popis změny Zpracoval Schválil Datm 14. Stanovení nejistoty při kalibraci CMM pomocí koncové měrky 14.1Výchozí údaje: Kalibrovaný CMM:MPE E =,4 + (L/300), R = 0,1 µm, snímač ø 3 mm, prodložení 50 mm, s teplotní kompenzací, odměřovací systém CMM (měřítko) je nalepeno na granitové desce (α = 8,.10-6 C -1 )

16 KP 1.1.3/0/13 strana 16/19 Požitá měřidla: koncová měrka 1000,0000 mm (TP1 nejistota kalibraceu k =, µm, α = 11, C -1 ), digitální teploměr (R = 0,1 C, U = 0,5 C) Sovisející normy a dokmenty: ČSN P ENV 13005:Pokyn pro vyjádření nejistoty měřeni EA 4/0: Vyjadřování nejistot měření při kalibracích ISO : Řada norem pro kalibraci CMM Referenční podmínky:měření probíhá při teplotních podmínkách 0 C ± C. Naměřené hodnoty: 1. měření. měření 3. měření 4. měření 5. měření x (x i - x ) s mm mm mm µm 1000, , , , , , , , Model měření Koncová měrka byla místěna ve střední části měřicího stol ve směr nejdelší osy měření CMM. Měrka byla podložena prizmatickými podložkami v bodech cca 150 mm od konců měrky. Po vytemperování bylo provedeno 5 opakovaných měření délek koncové měrky. Na počátk a na konci měření byla změřena teplota ve střed a na obo koncích měrky Stanovení rozšířené nejistoty: Stanovení standardní nejistoty typ A A : z n opakovaných měření při stejných podmínkách Nejistota typ A je rčena statisticko analýzo série n měření: s * n A k n s x... směrodatná odchylka měření s x... směrodatná odchylka průměrné hodnoty výběr n... počet měření (za stejných podmínek) ; n 5 k n... koef. závislosti na počt měření ; pro n 5, k 1, 4 x... výběrový aritmetický průměr x x i... naměřené hodnoty ( i 1,,..., n) x i n n

17 KP 1.1.3/0/13 strana 17/19 Směrodatná odchylka rozdělení výběr: s x n 1 ( x X ( n 1) i ) Směrodatná odchylka průměrné hodnoty výběr: s x n 1 ( x X ) n *( n 1) i s x n Stanovení standardní nejistoty typ B B : Je dána geometrickým sočtem nejistot způsobených vlivy měření: B E P R T T 0... E... nejistota etalon E U k (0, * L) P... nejistota z mezní chyby CMM R. nejistota rozlišení U p P 3 R R * 3 T... nejistota vlivem rozdíl teplot mezi etalonem a kalibrovaným CMM t T * S * L 3 T 0. rozdíl teplot při kalibraci od 0 C t 0 T 0 * * L 3 3 t... rozsah teplot při měření (rovnoměrné rozdělení), t 0, 1C S... průměrná hodnota koeficient tepelné roztažnosti (v našem případě α s = 9, K -1 ). rozdíl mezi etalonové měrky a kalibrovaného CMM (v našem případě Δα = 3,3 μm L... délka měrky (1000 mm) V rámci MPE E stroje je zahrnta teplotní kompenzace i rozlišitelnost.

18 KP 1.1.3/0/13 strana 18/19 Tablka standardních nejistot Veličina Odhad Standartní nejistota Pravděpodobnostní rozdělení Citlivostní koeficient Příspěvek k nejistotě Nejistota typ A 0,17 μm normální 1,0 0,17 μm Vliv etalon 1,10 μm normální 1,0 1,10 μm Vliv mezní chyby 3,31 μm rovnoměrné 1,0 3,30 μm Výsledná nejistota 3,50 μm Stanovení kombinované standardní nejistoty c A B Stanovení rozšířené nejistoty: U c * k... koef. rozšíření pro 95% (k = ) Výsledek kalibrace CMM pomocí koncové měrky 1000 mm v dané poloze je: 1000,00066 mm s nejistoto U = 7,0 µm. Uvedenýpostp výpočt nejistoty kalibrace CMM je pro praktické požití velice složitý, protože se msí počítat jednotlivé nejistoty pro jednotlivé rozměry a polohy měření při kalibraci. Rovněž je někdy složité přesně rčit jednotlivé složky vlivů nejistot. Z tohoto důvod se v praxi požívá alternativní postp rčování nejistoty kalibrace CMM: Výsledné naměřené hodnoty při kalibraci se porovnávají s MPE E. Nejistota kalibrace CMM je pak rčena mezní chybo CMM, tedy údajem MPE E. V našem příklad by tedy byla rčena výsledná nejistota:u = MPE E = 5,8 µm. 15. Validace Kalibrační metody podléhají validaci v solad s normo ČSN EN ISO/IEC 1705 čl Validační zpráva je ložena v archiv sekretariát ČMS. Změny proti předchozím vydání Tento kalibrační postp byl praven s přihlédntím k novým metrologickým předpisům a normám a podle připomínek živatelů. Dále byl doplněn o příklad stanovení nejistoty měření při kalibraci a validaci požité metody.

19 KP 1.1.3/0/13 strana 19/19 Upozornění Kalibrační postp je třeba považovat za vzorový. Doporčje se, aby jej organizace přizpůsobila svým požadavkům s ohledem na své metrologické vybavení a konkrétní podmínky. V případě, že střediskem provádějícím kalibraci je akreditovaná kalibrační laboratoř, měl by být kalibrační postp navíc praven podle příslšných předpisů (zejména MPA a EA).

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 1 08 54 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postp KP 1.1.3/06/13 TRACKER (LASER TRACKER LEICA) Praha říjen 013 KP

Více

terminologii dle VIM 3, který nahradí VIM 2 (u nás zaveden v ČSN 01 0115).

terminologii dle VIM 3, který nahradí VIM 2 (u nás zaveden v ČSN 01 0115). Skopal, M. J. Návaznost měřidel a strojů v oboru délka v systému kvality. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Mobilní Zkušebna Délkoměrů a výrobních Strojů. Anotace: Cílem přednášky je souhrnná informace

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.7/02/16 ULTRAZVUKOVÉ TLOUŠŤKOMĚRY Praha Říjen

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.1/20/17 ETALONY KONTURY (pro profiloměry šablony)

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.3/01/13 MĚŘICÍ MIKROSKOP Praha říjen 2013 KP č. 1.1.3/01/13

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.8/01/16 Defektoskopické etalony (měrky K1 a

Více

Členění podle 505 o metrologii

Členění podle 505 o metrologii Členění podle 505 o metrologii Měřidla slouží k určení hodnoty měřené veličiny. Spolu s nezbytnými měřícími zařízeními se podle zákona č.505/1990 Sb. ve znění č.l 19/2000 Sb. člení na : a. etalony, b.

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.4/02/15 ETALON KRUHOVITOSTI Praha Říjen 2015 KP 1.1.4/02/15

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/19/13 VÝŠKOVÉ MIKROMETRY Praha Říjen 2013 KP 1.1.2/19/13

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/10/13 MIKROKÁTOROVÉ HLAVICE Praha Říjen 2013 KP

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.3/07/16 SPECIÁLNÍ NASTAVOVACÍ ETALONY PRO 3D

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.1/12/15 SPECIÁLNÍ KALIBRY (operační měřidla) Praha

Více

UNIMETRA, spol. s r.o. Odd. Kalibrační laboratoře Těšínská 367, 716 00 Ostrava-Radvanice

UNIMETRA, spol. s r.o. Odd. Kalibrační laboratoře Těšínská 367, 716 00 Ostrava-Radvanice Obor měřené : délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± C Měřená veličina Rozsah měřené kalibrace [ ± ] 2) 1. Třmenové mikrometry (0 1000) mm (1 + 6 L) µm PP-11.01 2. Koncové měrky (0,5 100)

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/23/14 TLOUŠŤKOMĚR S ÚCHYLKOMĚREM (třmenový tloušťkoměr)

Více

Hodnoticí standard. Metrolog (kód: 39-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Metrolog (kód: 39-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu Metrolog (kód: 39-007-R) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Týká se povolání: Metrolog Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 6 Odborná

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.4/04/15 KONTROLNÍ PRAVÍTKO Praha Říjen 2015 KP 1.1.4/04/15

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 2.3.9/01/16 PENETRANČÍ JEHLY Praha Říjen 2016 KP

Více

Daniel Zindler, vedoucí KL Strana 1 z 7 02/01/2014

Daniel Zindler, vedoucí KL Strana 1 z 7 02/01/2014 CENÍK METROLOGICKÝCH VÝKONŮ KALIBRAČNÍ LABORATOŘE ZINDLER (KLZ) Daniel Zindler, K Dálnici 593, 760 01 Zlín - Kudlov. IČO: 70271372. DIČ: CZ6807041747. Provozovna: Třída Tomáše Bati 299/2B, 764 22 Zlín-Louky.

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.1/05/13 MĚŘICÍ PŘÍPRAVEK (pro kontrolu délkových, popř.

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.2.2/04/15 RÁMOVÁ VODOVÁHA Praha Říjen 2015 KP 1.2.2/04/15

Více

Hodnocení snímacích systému souřadnicových měřicích strojů Evaluation sensing systems CMM

Hodnocení snímacích systému souřadnicových měřicích strojů Evaluation sensing systems CMM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŢENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŢENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 6.1.2/01/13 MECHANICKÉ STOPKY Praha říjen 2013 KP 6.1.2/01/13

Více

Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.5/01/16 KALIBRACE ETALONŮ DRSNOSTI POVRCHU Praha

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 1.2.2/02/18 METODIKA MĚŘENÍ VODOVÁHAMI

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Český metrologický institut (dále jen ČMI ), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování metrologických a technických

Více

1. Základy řízení jakosti. Základní pojmy (produkt, jakost, způsobilost,management, ) Normy ČSN EN ISO 9000

1. Základy řízení jakosti. Základní pojmy (produkt, jakost, způsobilost,management, ) Normy ČSN EN ISO 9000 1. Základy řízení jakosti. Základní pojmy (produkt, jakost, způsobilost,management, ) Normy ČSN EN ISO 9000 Produkt je definován jako výsledek procesu (služba,software,hardware,zpracované materiály) Proces

Více

Služby ITC pro podporu metrologického pořádku v automobilovém průmyslu

Služby ITC pro podporu metrologického pořádku v automobilovém průmyslu Služby ITC pro podporu metrologického pořádku v automobilovém průmyslu Ing. Miroslav Netopil, Vedoucí kalibrační laboratoře Institut pro testování a certifikaci, a.s, Zlín 2011 Metrologický systém - historie

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. PROSINCE 2013 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců do vlastního sociálního

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 4.1.2/08/13 VRCHOLOVÉ A UNIVERZÁLNÍ VOLTMETRY Praha Prosinec

Více

Metrologický řád KKS

Metrologický řád KKS Katedra konstruování strojů Metrologický řád KKS (vychází z normy ČSN EN ISO 10012) Vydal: doc. Ing. Martin HYNEK, Ph.D. Schválil: doc. Ing. Václava Lašová, Ph.D. Změna č.: Datum: 5. 9. 2013 Datum: 13.

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.4/01/13 PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ KRUHOVITOSTI Praha Říjen

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/002/15/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Český metrologický

Více

Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.5/03/16 KALIBRACE DOTYKOVÝCH PŘÍSTROJŮ NA MĚŘENÍ

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/20/14 POSUVNÁ MĚŘIDLA PRO STAVEBNICTVÍ (s tvarovým

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 2.3.2/06/15 TVRDOMĚRNÉ DESTIČKY BRINELL Praha Říjen 2015

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 1 08 54 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1..1/03/15 VÁLCE PRO MĚŘENÍ KOLMOSTI Praha Říjen 015 KP 1..1/03/15

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.1/18/15 NOŽOVÁ PRAVÍTKA Praha Říjen 2015 KP 1.1.1/18/15

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 3.1.3/08/13 BIMETALOVÉ TEPLOMĚRY s měřicím prvkem umístěným

Více

V Y H L Á Š K A. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000,

V Y H L Á Š K A. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000, 262 V Y H L Á Š K A Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. července 2000, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 1.1.2/01/16 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ

Více

Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14

Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14 Technický lexikon Pojmy z techniky měření sil a točivých momentů a d a tových listů GTM Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14 Úvod V tomto Technickém lexikonu najdete vysvětlení pojmů z techniky měření síly

Více

Porovnání obsahu normy ISO 230-1:2012 a ČSN ISO 230-1:1998

Porovnání obsahu normy ISO 230-1:2012 a ČSN ISO 230-1:1998 Datum vydání zprávy: 11.2.2013 Druh zprávy: průběžná Číslo zprávy: V-13-001 Publikovatelnost: veřejná NÁZEV ZPRÁVY Porovnání obsahu normy ISO 230-1:2012 a ČSN ISO 230-1:1998 PROJEKT VUT.12.01 ZpusStroj

Více

ČSN EN 50383 ed. 2 OPRAVA 1

ČSN EN 50383 ed. 2 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.220.20; 33.070.01 Únor 2014 Základní norma pro výpočet a měření intenzity elektromagnetického pole a SAR při vystavení člověka rádiovým základnovým stanicím a pevným koncovým

Více

Zkouška stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti provedena od 26.10. do 30.10.2015.

Zkouška stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti provedena od 26.10. do 30.10.2015. Výtisk č. PROTOKOL O ZKOUŠCE č. A 159 / 2015 Zkouška: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti Stanovení pevnosti za ohybu Stanovení mrazuvzdornosti Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku. Název položky:

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Protokol měření

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Protokol měření Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Protokol měření Kontrola některých dílčích parametrů ozubených kol Přesnost ozubených čelních kol základní

Více

ÚHELNÍKY ÚHELNÍKY PŘESNÉ. Úhelník pøesný kalený plochý

ÚHELNÍKY ÚHELNÍKY PŘESNÉ. Úhelník pøesný kalený plochý ÚHELNÍKY ÚHELNÍKY PŘESNÉ Pøesnost pro úhelníky dle ÈSN Úchylky kolmosti pøímìrných ploch k opìrným plochám jsou dvojnásobkem úchylek tøídy pøesnosti 00 a musí odpovídat hodnotám: Délka H,L 0 6 0 160 0

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.2.1/05/13 KUŽELOVÉ KALIBRY Praha Říjen 2013 KP 1.2.1/05/13

Více

I. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

I. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Český metrologický institut Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/008/15/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (ČMI), jako orgán věcně a místně příslušný

Více

63814 ČSN EN ISO 10628 Schémata průmyslových procesů - Všeobecná pravidla 13010 3.02 1.9.2013 93050 ČSN EN ISO 10628-2 Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 2: Grafické značky 13010 8.13

Více

ŽĎAS, a.s. Kalibrační laboratoř Metrologie Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou

ŽĎAS, a.s. Kalibrační laboratoř Metrologie Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou Obor měřené : Délka a rovinný úhel List 1 z 6 Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± C 1 Pásma do10 m nad 10 m (40+5L) μm (60+8L) μm 2 Posuvné měřítko do 3000 mm dělení 0,01a 0,02 mm (25+1L)

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/18/13 PEVNÉ ODPICHY (s plochými a kulovými konci

Více

Souřadnicové měření je měření prostorových souřadnic prováděné pomocí CMM Souřadnicový měřicí stroj CMM je měřicí systém k měření prostorových souřadn

Souřadnicové měření je měření prostorových souřadnic prováděné pomocí CMM Souřadnicový měřicí stroj CMM je měřicí systém k měření prostorových souřadn Seminář z oboru GPS (Geometrické Specifikace Produktů) Současný stav v oblasti návaznosti souřadnicových měřicích strojů v systémech kvality Doc. Tykal Osnova: Úvod Zkoušení CMM: - typy zkoušek - podmínky

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 2.3.2/05/15 TVRDOMĚRNÉ DESTIČKY VICKERS Praha Říjen 2015

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ. Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax: +421 263 812 813

PŘÍSLUŠENSTVÍ. Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax: +421 263 812 813 PŘÍSLUŠENSTVÍ Všechna kontrolní a kalibrační střediska a laboratoře potřebují ke své práci příslušenství jako jsou měřící základny, stoly a stolky, nastavovací normály, měrky, kalibry, kroužky apod. I

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.2.1/07/13 ÚHLOVÉ MĚRKY Praha Říjen 2013 KP 1.2.1/07/13

Více

Seminář GPS VUT V Brně, 30. května 2007

Seminář GPS VUT V Brně, 30. května 2007 Seminář GPS VUT V Brně, 30. května 2007 VUT v Brně, 30. května 2007 Seminář GPS Úvodní slovo, koncepce GPS Folie 1 z 17 PROGRAM Skopal, M.J. Úvod, představení laboratoře MZDS, koncepce GPS Novák, Z. Přístroje

Více

Měření kruhovitosti a drsnosti povrchu jedním přístrojem

Měření kruhovitosti a drsnosti povrchu jedním přístrojem Měření kruhovitosti a drsnosti povrchu jedním přístrojem Ing. Zdeněk Novák IMECO TH s.r.o., Brno Převratnou novinku v měřící technice představila firma Taylor Hobson přístroj Talyrond 365 připravený k

Více

16/3.1.1 PŘÍKLAD ŘÍZENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ

16/3.1.1 PŘÍKLAD ŘÍZENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ MANAGEMENT PROCESŮ část 16, díl 3, kapitola 1.1, str. 1 16/3.1.1 PŘÍKLAD ŘÍZENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ Vzhledem k tomu, že je vhodné (v případě ISO povinné) pro tuto oblast vytvořit dokumentovaný postup,

Více

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. radiační ochrana. DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. radiační ochrana. DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech SÚJB březen 2009 Předmluva Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ MĚŘICKÝMI PÁSMY,

Více

HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI KONTROLNÍCH PROSTŘEDKŮ

HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI KONTROLNÍCH PROSTŘEDKŮ HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI KONTROLNÍCH PROSTŘEDKŮ DOC.ING. JIŘÍ PERNIKÁŘ, CSC Požadavky na přesnost měření se neustále zvyšují a současně s tím i požadavky na vyhodnocení kvantifikovatelných charakteristik

Více

CHCETE VÍCE NEŽ TŘMENOVÝ KALIBR NEBO MIKROMETR? POUŽIJTE MARAMETER

CHCETE VÍCE NEŽ TŘMENOVÝ KALIBR NEBO MIKROMETR? POUŽIJTE MARAMETER - MaraMeter. Ukazovací měřicí přístroje CHCETE VÍCE NEŽ TŘMENOVÝ KALIBR NEBO MIKROMETR? POUŽIJTE MARAMETER Nejaktuálnější informace k produktům MARAMETER naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz,

Více

SIGMATEST 2.069. Přenosný vířivoproudý přístroj pro měření elektrické vodivosti všech neželezných kovů.

SIGMATEST 2.069. Přenosný vířivoproudý přístroj pro měření elektrické vodivosti všech neželezných kovů. SIGMATEST 2.069 Přenosný vířivoproudý přístroj pro měření elektrické vodivosti všech neželezných kovů. Určování fyzikálních a technologických vlastností materiálů Sledování stavu vysoce namáhaných dílů

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 1 08 54 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 4.1./01/17 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ NAPĚTÍ

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 3.1.3/02/13 TLAKOVÉ TEPLOMĚRY Praha Říjen 2013 KP 3.1.3/02/13

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.1/04/13 NASTAVOVACÍ KROUŽKY (pro vnitřní měření) Praha

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 1 08 54 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 4.1./0/17 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ PROUDU

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/21/14 PÁČKOVÉ ÚCHYLKOMĚRY Praha Říjen 2014 KP 1.1.2/21/14

Více

TP 08/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY

TP 08/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY TP 08/15 2. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti na

Více

České kalibrační sdružení ve spolupráci s Českým metrologickým institutem a Unií výrobců vah. pořádá školení. Kalibrace vah

České kalibrační sdružení ve spolupráci s Českým metrologickým institutem a Unií výrobců vah. pořádá školení. Kalibrace vah České kalibrační sdružení Slovinská 47, 612 00 Brno www:cks-brno.cz České kalibrační sdružení ve spolupráci s Českým metrologickým institutem a Unií výrobců vah pořádá školení Kalibrace vah harmonizovaný

Více

KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ. Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno

KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ. Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno Skupiny měřidel úkol technického rozvoje PRM 2012 č. VII/4/12 velké množství jednotlivých měřidel délky 11 skupin,

Více

ČOS 100006 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI A PEVNOSTI PŘI PÁDECH A PŘEPRAVĚ.

ČOS 100006 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI A PEVNOSTI PŘI PÁDECH A PŘEPRAVĚ. ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI A PEVNOSTI PŘI PÁDECH A PŘEPRAVĚ. (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Měření digitálními přístroji, posuvkami a mikrometry

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Měření digitálními přístroji, posuvkami a mikrometry Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Měření digitálními přístroji, posuvkami a mikrometry Obor: Obráběč kovů, Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský Brod,

Více

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - technické dodací podmínky. Část 1 - Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě. Způsob výroby a dodávaný stav Chemické

Více

13/sv. 2 CS (73/362/EHS)

13/sv. 2 CS (73/362/EHS) 13/sv. 2 CS Úřední věstník Evropské unie 19 31973L0362 L 335/56 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 5.12.1973 SMĚRNICE RADY ze dne 19. listopadu 1973 o sbližování právních předpisůčlenských států týkajících

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Normy, normalizace při mokrých povrchových úpravách - obecné zásady. Šumperk, leden 2007 Název projektu: Registrační číslo: Tvorba

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/17/13 MIKROMETRICKÝ HLOUBKOMĚR (s pevnými a výměnnými

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.3 MĚŘIDLA, MĚŘENÍ A KONTROLA Obor: Ročník: Mechanik seřizovač IV. Zpracoval(a): Jiří Žalmánek Střední odborná škola Josefa Sousedíka

Více

Bilance nejistot v oblasti průtoku vody. Mgr. Jindřich Bílek

Bilance nejistot v oblasti průtoku vody. Mgr. Jindřich Bílek Bilance nejistot v oblasti průtok vody Mgr. Jindřich Bílek Nejistota měření Parametr přiřazený k výsledk měření ymezje interval, o němž se s rčito úrovní pravděpodobnosti předpokládá, že v něm leží sktečná

Více

Protokol o zkoušce č. 307-MNK-13

Protokol o zkoušce č. 307-MNK-13 Protokol o zkoušce č. 307-MNK-13 Protokol schválil: Datum: 17. 7. 2013 Ing. Josef Novák, vedoucí laboratoře 1. Objednatel Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, IČ: 60490608, DIČ CZ60490608

Více

(1) U vozidla se zážehovým motorem s neřízeným emisním systémem nebo s neřízeným emisním systémem s katalyzátorem se při měření emisí provádí

(1) U vozidla se zážehovým motorem s neřízeným emisním systémem nebo s neřízeným emisním systémem s katalyzátorem se při měření emisí provádí 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Ministerstvo dopravy

Více

Zkoušky a kalibrace strojů a měřidel v oboru jednotky délky

Zkoušky a kalibrace strojů a měřidel v oboru jednotky délky Zkoušky a kalibrace strojů a měřidel v oboru jednotky délky VUT v Brně, 30. května 2007 Zkoušky a kalibrace strojů a měřidel v oboru jednotky délky Folie 1 z 16 Obecné systémové schéma řízení kvality (jakosti)

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 2. Základy ručního zpracování kovů TÉMA 2.2 Měření a orýsování Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Miroslav Zajíček Střední odborná škola Josefa

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/22/14 DUTINOMĚR S ÚCHYLKOMĚREM (Subito) Praha Říjen

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Opravář strojů a zařízení (kód: 23-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Členění podle 505 o metrologii

Členění podle 505 o metrologii Členění podle 505 o metrologii a. etalony, b. pracovní měřidla stanovená (stanovená měřidla) c. pracovní měřidla nestanovená (pracovní měřidla) d. certifikované referenční materiály Etalon: je ztělesněná

Více

DRSNOMĚRY MĚŘENÍ JAKOSTI POVRCHU

DRSNOMĚRY MĚŘENÍ JAKOSTI POVRCHU DRSNOMĚRY MĚŘENÍ JAKOSTI POVRCHU PR 1164 (4) Technicky vyspělé, silné v použití a ekonomické: To jsou DRSNOMĚRY od firmy Mitutoyo. To je Vaše úloha, dodávat kvalitu! SURFT Kontrola jakosti povrchu je požadována

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2012 MICHAL GRACIAS Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Kontrola rozměrů ve strojírenské

Více

NORMY A TECHNICKÁ DOKUMENTACE V ELEKTROTECHNICE

NORMY A TECHNICKÁ DOKUMENTACE V ELEKTROTECHNICE NORMY A TECHNICKÁ DOKUMENTACE V ELEKTROTECHNICE Určeno pro posluchače FBI: Poznámka:!!! Níže uvedené texty neobsahují změny v termínech, obsahu a ve vlastním provedení dokumentace vyvolané změnami legislativy

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 1.1.1/02/17 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ

Více

Dodávka CNC frézky s vysokofrekvenčním vřetenem pro projekt CENTEM

Dodávka CNC frézky s vysokofrekvenčním vřetenem pro projekt CENTEM Název veřejné zakázky: Dodávka CNC frézky s vysokofrekvenčním vřetenem pro projekt CENTEM Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c)zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

SVODIDLA. Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine

SVODIDLA. Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine Na následujících stránkách najdete výrobní program svodidel od firmy voestalpine. Svodidla voestalpine jsou v České republice povolena

Více

Přistroje na měření povrchu a tvaru

Přistroje na měření povrchu a tvaru Přistroje na měření povrchu a tvaru Drsnoměry SURFTEST SJ 201 SJ 301 SJ 401 / SJ 402 SJ 500 SV 3100 SV 3000 CNC Strana 342 352 Profiloměry CONTRACER CV 1000 / 2000 CV 3100 / 4100 CV 3000 CNC / 4000 CNC

Více

Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku. Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku. Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Předpisy Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku

Více

TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL

TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL TP 01/04 3. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

Modul č. 1-Technologie montáže a metrologie

Modul č. 1-Technologie montáže a metrologie Modul č. 1-Technologie montáže a metrologie Výukové postupy metrologických úloh: Kontrola odchylek tvaru vrtání válce Kontrola tvaru vačkového hřídele Kontrola rozměrů ozubeného kola Kontrola tolerance

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.4/05/13 PŘÍMĚRNÉ DESKY Praha Říjen 2013 KP 1.1.4/05/13

Více