Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku"

Transkript

1 Laboratorní měření 1 Seznam použitých přístrojů 1. Generátor funkcí 2. Analogový osciloskop 3. Měřící přípravek na RL ČVUT FEL, katedra Teorie obvodů Popis měřicího přípravku Přípravek umožňuje jednoduchá měření časových průběhů proudu a napětí u základních obvodových prvků rezistoru, kapacitoru a induktoru. Na Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku, na Obrázek 2 realizace přípravku. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku Obrázek 2 realizace přípravku Strana 1

2 Popis zapojení Přípravek umožňuje měření závislosti časových průběhů napětí a proudu u základních obvodových prvků rezistoru, kapacitoru a induktoru. Vzhledem k tomu, že se nejedná o ideální obvodové prvky, je bezpodmínečně nutné dodržet doporučenou frekvenci zdroje, jinak by měření nedávalo smysl. Jako zdroj napětí je použit laboratorní generátor funkcí. Zdroj proudu je realizován jednoduchým způsobem v sérii zapojeným rezistorem o relativně velkém odporu 11 k. (Srovnejte voltampérovou charakteristiku skutečného zdroje napětí a proudu jsou ekvivalentní; čím vyšší vnitřní napětí a odpor, tím více se vlastnosti zdroje napětí blíží zdroji proudu). Obrázek 3 realizace zdroje proudu Význam zkratovacích propojek S1 S6 je následující: Zapojená propojka Zdroj Měření Doporučená frekvence [khz] Měřený obvodový prvek S1 Napětí Proudu 10 R S2 Napětí Proudu 10 L S3 Napětí Proudu 10 S4 Proudu Napětí 2 R S5 Proudu Napětí 2 L S6 Proudu Napětí 2 Tabulka 1 význam zkratovacích propojek Obrázek 4 - BN adaptér Strana 2

3 Postup měření Příprava 1. Na výstup generátoru připojte BN adaptér (Obrázek 4 - BN adaptér). 2. Na vstup přípravku J1 (IN) připojte koaxiálním kabelem generátor funkcí. 3. Druhý výstup BN adaptéru z generátoru funkcí připojte k prvnímu vstupu osciloskopu. 4. Výstup přípravku J2 (OUT) připojte koaxiálním kabelem ke druhému vstupu osciloskopu. 5. Na osciloskopu nastavte zobrazení obou kanálů současně (režim Dual). Zdroj napětí, měření časových průběhů proudu 1. Na generátoru funkcí nastavte napětí o amplitudě 5 V. 2. Na generátoru funkcí nastavte podle Tabulky 1 frekvenci 10 khz. 3. Na generátoru funkcí nastavte obdélníkový průběh napětí. 4. Zkratovací propojku zapojte do polohy S1. 5. Do tabulky zakreslete ve shodném měřítku času průběh proudu podle osciloskopu. 6. Bod 5 opakujte pro zkratovací propojky S2 a S3. 7. Na generátoru funkcí nastavte trojúhelníkový průběh napětí. 8. Opakujte body Na generátoru funkcí nastavte sinusový průběh napětí. 10. Opakujte body 4 6. Zdroj proudu, měření časových průběhů napětí 1. Na generátoru funkcí nastavte napětí o amplitudě 5 V. 2. Na generátoru funkcí nastavte podle Tabulky 1 frekvenci 2 khz. 3. Na generátoru funkcí nastavte obdélníkový průběh napětí (realizuje zdroj proudu, viz Obrázek 3). 4. Zkratovací propojku zapojte do polohy S4. 5. Do tabulky zakreslete ve shodném měřítku času průběh napětí podle osciloskopu. 6. Bod 5 opakujte pro zkratovací propojky S5 a S6. 7. Na generátoru funkcí nastavte trojúhelníkový průběh napětí. 8. Opakujte body Na generátoru funkcí nastavte sinusový průběh napětí. 10. Opakujte body 4 6. Strana 3

4 Změřený časový průběh proudu: Časový průběh zdroje napětí: R L Změřený časový průběh napětí: Časový průběh zdroje proudu: R L Strana 4

5 Simulace v programu Microcap Úkol: Simulujte časové průběhy napětí a proudu na základních obvodových prvcích. Srovnejte chování ideálních obvodových prvků s chováním modelu měřícího přípravku, a to pro různé frekvence / periody časových průběhů ze zdroje. Postup: 1. V Microcapu nakreslete obvodové schéma měřícího přípravku podle obrázku. Hotové schéma pod názvem zdroj I pripravek.cir můžete stáhnout přímo ze stránek předmětu na adrese Schéma může být již uložené lokálně v pracovním adresáři, pamatujte ale na to, že kdokoli před vámi v něm mohl cokoli změnit!!! 11k R1 11k R2 11k R3 V1 68 R5 1k R4 27m L1 100n 1 Obrázek 5: Obvodové schéma pro simulaci závislosti časových průběhů napětí při buzení ze zdroje proudu Zdroj napětí je ve vzorovém souboru nastaven na obdélníkový časový průběh s periodou 500 s (2 khz nastavené při měření na přípravku na zdroji). Nastavení parametrů zdroje a jejich význam je patrný z obrázku 6. První řádek (D, A magnitude, A phase) nemá pro analýzu časových průběhů význam, volby se týkají stejnosměrné analýzy, resp. Analýzy frekvenčních charakteristik obvodu. Obrázek 6: nastavení parametrů zdroje napětí a jejich význam Strana 5

6 2. Spusťte analýzu v časové oblasti (volba Analysis / Transient). Parametry nastavte podle obrázku. Význam jednotlivých parametrů: Time Range Maximální čas, do kterého Microcap provádí simulaci (obvykle maximum na ose x) Maximum Time Step Maximum časového intervalu, ve kterém Microcap provede simulaci Operating Point Auto Scale Ranges Sloupec P Y Expression Obrázek 7: nastavení parametrů transientní analýzy Microcap simulaci provádí numericky v diskrétních časových okamžicích; je-li Maximum Time Step = 0, pak se program pokusí nastavit tento maximální interval automaticky; někdy se ale stane, že program zvolí malý počet bodů, takže je časový průběh kostrbatý. Pak je potřeba tuto hodnotu nastavit ručně. Při Time Range = 2 ms je vhodná hodnota cca 1u (1 s), tedy cca 2000 bodů simulace. Má význam pro analýzu obvodů s tranzistory. V obvodech s R, L, obvodovými prvky nemá zatržení význam (resp. naopak výjimečně může vést k chybnému výsledku zrušit zatržení). Microcap nastaví automaticky měřítko na obou osách. Čísla určují, do jakého okna se vykreslí časový průběh veličiny, zadané ve sloupci Y expression. Pokud číslo vymažeme úplně, časový průběh se vůbec nezobrazí. Veličina, kterou chceme vykreslit. Na obrázku 7 to jsou po řadě napětí zdroje, napětí na rezistoru R4, napětí na induktoru a napětí na kapacitoru. Odpor vinutí cívky je na obrázku 5 simulován rezistorem 68. Napětí na cívce by pak muselo být definováno např. výrazem v(4,0), kde čísla 4 a 0 jsou čísla uzlů, mezi které je sériová kombinace zapojena. 3. Porovnejte s naměřenými časovými průběhy. 4. Nastavte 100 delší periodu časového průběhu zdroje, tedy PER = 50m, PW = 25m, Time Range = 200 m. Pokuste se vysvětlit rozdíl v pozorovaných průbězích. 5. Nastavte 100 kratší periodu časového průběhu zdroje, tedy PER = 5u, PW = 2.5u, Time Range = 20u m. Pokuste se vysvětlit rozdíl v pozorovaných průbězích. 6. Zopakujte body 2 5 pro sinusový a trojúhelníkový časový průběh. 7. Pro simulaci buzení ze zdroje napětí nakreslete obvodové schéma (stáhněte ze stránek předmětu soubor zdroj U pripravek.cir ) podle obrázku 8. Strana 6

7 11k R1 100m L1 220p 1 V1 68 R5 510 R4 510 R2 510 R3 Obrázek 8: Obvodové schéma pro simulaci závislosti časových průběhů napětí při buzení ze zdroje napětí Strana 7

8 Příloha teoretický rozbor měření ílem měření je ověřit si vztah napětí a proudu na základních obvodových prvcích. Nejprve se zaměříme na ideální obvodové prvky. A. Vztah mezi elektrickým napětím a proudem u ideálních obvodových prvků I. Rezistor Vztah mezi elektrickým napětím a proudem na rezistoru je popsán Ohmovým zákonem u(t) =Ri(t), kde R je elektrický odpor v Ohmech. Protože R je konstanta, časové průběhy napětí i proudu jsou tvarem identické, poměr amplitud je v každém časovém okamžiku roven velikosti odporu (nesmíme ale zapomenout, že napětí je ve voltech, proud v ampérech jedná se o různé fyzikální jednotky). Nezáleží na tom, zda je rezistor napájen z (ideálního) zdroje napětí, nebo proudu. II. Kapacitor Kapacitor je setrvačný prvek, do vztahu mezi napětím a proudem vstupuje čas úvahy musíme rozdělit zvlášť na napájení zdrojem napětí, a napájení zdrojem proudu. Napájení ideálním zdrojem proudu: Obdélníkový časový průběh: a) Víme, že v kapacitoru uložený náboj je přímo úměrný napětí q = u b) Konstantní elektrický proud přinese do kapacitoru za dobu t náboj q = It c) Srovnáním obou výše uvedených vztahů zjistíme, že při napájení konstantním proudem se bude napětí lineárně zvyšovat u(t) = I t ; pokud otočíme směr toku proudu (znaménko), bude se napětí naopak zmenšovat napětí na kapacitoru má trojúhelníkový časový průběh, maximální amplituda napětí bude přímo úměrná velikosti proudu I a periodě T, nepřímo úměrná kapacitě. Vyšší frekvence zdroje proudu znamená menší amplitudu napětí d) Ke stejnému závěru bychom samozřejmě došli i z obecného vzorce, který popisuje vztah mezi napětím a proudem u(t) = 1 Z t i( )d + u c (0) = 1 Z t I d +0= I t 0 0 Strana 8

9 u(t) =u(0 + )+ I m t t 2h0; T 2 ) = u(0 + )+ I mt 2 I m t t 2h T 2 ;T) Trojúhelníkový časový průběh: a) Proud je možné popsat rovnicí i(t) = 4I m T t t 2h0; T 4 ) =2I m 4I m T t t 2h T 4 ; 3T 4 ) = 4I m + 4I m t 2h 3T 4 ;T) T t b) Vzhledem k tomu, že je proud funkcí času, je potřeba k výpočtu použít obecný vzorec (pro 1. čtvrtinu periody): u(t) = 1 Z t 0 4I m T d + u c(0) = 2I m T t2 + u c (0); t 2h0; T 4 ) (bylo by možné postupovat podobně, jako u obdélníka podle bodů a c, ale vzhledem k tomu, že je proud závislý na čase, museli bychom napětí počítat jako součet řady jinak by byl výsledek 2 větší) c) Napětí na kapacitoru je funkcí druhé mocniny času, je to tedy parabola. Amplituda je I mt 8, je tedy přímo úměrná velikosti proudu I a periodě T, nepřímo úměrná kapacitě. Opět tedy platí vyšší frekvence zdroje proudu znamená menší amplitudu napětí. Sinusový časový průběh: u(t) = 1 Z t 0 I m sin! d + u c (0) = I m! (1 cos!t)+u c(0) Opět stejný výsledek vyšší frekvence zdroje proudu znamená menší amplitudu napětí. Strana 9

10 Výsledek můžeme interpretovat několika způsoby: ti studenti, kteří přišli z průmyslovek, jistě znají poučku o tom, že na kapacitoru se elektrický proud předbíhá před napětím o ¼ 2. To je u sinusového časového průběhu zjevně splněno. Fázový posun můžeme ale měřit pouze u funkce sinus; u obdélníkového či trojúhelníkového časového průběhu můžeme měřit maximálně posun v čase např. T 4. Pokud si uvědomíme, že kladná orientace zdroje proudu znamená dodávku náboje do kapacitoru, a záporná naopak, že zdroj náboj z kapacitoru odčerpává, (resp. přesouvá elektrony z jedné desky kapacitoru na druhou) vidíme, že v první polovině periody je kapacitor nabíjen napětí se zvyšuje, ve druhé je opět vybíjen napětí klesá zpět k nule. Napájení ideálním zdrojem napětí: Obdélníkový časový průběh: a) Víme, že v kapacitoru uložený náboj je přímo úměrný napětí q = u b) Tento náboj je dodán ze zdroje napětí za dobu t elektrickým proudem I, opět platí vztah q = It. c) Protože je zdroj napětí ideální a v obvodu není žádný elektrický odpor, elektrický proud bude nekonečně velký. Kapacitor se nabije za nekonečně krátkou dobu. d) Nekonečně velký, nekonečně krátký impuls s jednotkovou plochou je Diracův impuls ±(t). e) Ke stejnému závěru bychom samozřejmě došli i z obecného vzorce, který popisuje vztah mezi napětím a proudem i(t) = du(t) dt = du dt =0 = U m ±(t nt 2 ) v bodech nespojitosti Strana 10

11 Trojúhelníkový časový průběh: a) Napětí na kapacitoru lineárně roste. Uvědomíme-li si opět vztah k elektrickému náboji Q = u a Q = IT, je zřejmé, že ideální zdroj napětí musí dodávat konstantní proud výsledkem je obdélníkový časový průběh proudu. b) Ke stejnému závěru bychom samozřejmě došli i z obecného vzorce i(t) = du(t) dt = d dt (4U m T t)=4u m T pro 1. ctvrtinu periody Vyšší frekvence zdroje napětí znamená větší amplitudu proudu. To není nijak překvapivý závěr, pokud si uvědomíme, že trojúhelníkový průběh napětí s kratší periodou má větší strmost (směrnici), např. zdroj napětí s amplitudou 1 V má při periodě 1 ms strmost 4000 V/s, při periodě 1 s již 4 MV/s Zdroj napětí pak musí dodat stejný náboj za kratší dobu. Sinusový časový průběh: i(t) = d dt (U m sin!t) =!U m cos!t Amplituda proudu je tedy přímo úměrná amplitudě napětí U, kapacitě a frekvenci. S frekvencí zdroje napětí elektrický proud tekoucí kapacitorem roste klesá jeho odpor již brzy budeme tento odpor nazývat impedance. Proud se tedy předbíhá o ¼ 2 (90 ) před napětím. Proč? Zpočátku napětí rychle roste do kapacitoru je potřeba dopravit velký proud. Strmost nárůstu napětí postupně klesá klesá tedy i velikost dodávaného proudu. Ve druhé čtvrtině periody začíná napětí klesat musí klesat náboj, uložený v kapacitoru, směr toku proudu se tedy musel otočit proto záporné znaménko u proudu (klesne pod osou). Pak se celý děj znovu periodicky opakuje. Strana 11

12 III. Induktor Induktor je rovněž setrvačný prvek, do vztahu mezi napětím a proudem tak opět vstupuje čas úvahy musíme rozdělit zvlášť na napájení zdrojem napětí, a napájení zdrojem proudu. Induktor se chová opačně, nežli kapacitor zatímco nabitý kapacitor je zdrojem napětí, nabitý induktor je zdrojem proudu. Napájení ideálním zdrojem proudu: Obdélníkový časový průběh: a) Elektrický proud, tekoucí induktorem vyvolá v induktoru magnetický tok =L i b) Elektrické napětí na svorkách induktoru je naopak, vzhledem k magnetické indukci, úměrné změnám magnetického toku, u = t. c) Obdélníkový časový průběh proudu je, až na okamžiky, kdy se mění jeho polarita, konstantní hodnota napětí na svorkách je nulové. V okamžiku změny směru toku proudu ale musí být napětí nekonečně velké vzpomeňte na fyzikální analogii, která přirovnává induktor k vodní turbíně. Pokud máme za nekonečně krátkou dobu otočit směr toku vody v turbíně, musíme vyvinout nekonečně velký tlak d) Nekonečně velký, nekonečně krátký impuls s jednotkovou plochou je náš starý známý, Diracův impuls ±(t). e) Ke stejnému závěru bychom samozřejmě došli i z obecného vzorce u(t) =L di(t) dt = L di dt =0 = LI m ±(t nt 2 ) v bodech nespojitosti Trojúhelníkový časový průběh: a) Trojúhelníkový časový průběh proudu má konstantní strmost = konstantní rychlost změn, a proto i indukované napětí je konstanta obdélník. b) Ke stejnému závěru bychom samozřejmě došli i z obecného vzorce u(t) =L di(t) dt = L d dt (4I m T t)=4li m T pro 1. ctvrtinu periody Amplituda napětí je tedy přímo úměrná velikosti proudu I a indukčnosti L, nepřímo úměrná periodě T. U induktoru tedy platí vyšší frekvence zdroje proudu znamená větší amplitudu napětí. Strana 12

13 Sinusový časový průběh: u(t) =L d dt (I m sin!t) =!LI m cos!t Maximální amplituda napětí je tedy přímo úměrná amplitudě proudu I, indukčnosti L a frekvenci. S frekvencí zdroje proudu velikost napětí na svorkách induktoru roste roste jeho odpor (neboli impedance). Napájení ideálním zdrojem napětí: Obdélníkový časový průběh: a) V uvedeném případě nelze využít poučku o chování ideálního induktoru ve "stejnosměrném obvodu" (L se chová se jako zkrat). Termín "stejnosměrný obvod" je třeba přesně definovat jako "obvod ve stacionárním ustáleném stavu", tedy obvod, v němž jsou VŠEHNY obvodové veličiny trvale stejnosměrné (= konstantní). Obvod je v ustáleném stavu až po nabití induktoru v obvodu, který je složen pouze z ideálního zdroje napětí a ideálního induktoru není proces nabíjení nikdy ukončen. b) Konstantní napětí, vnucené svorkám induktoru, vyvolává konstantní změnu magnetického toku u = t. Pokud lineárně roste velikost magnetického toku, musí lineárně růst i elektrický proud, neboť =L i. Výsledkem je trojúhelníkový časový průběh. c) Ke stejnému závěru bychom samozřejmě došli i z obecného vzorce i(t) = 1 Z t u( )d + i L (0) = 1 Z t U d +0= U t L 0 L 0 L Strana 13

14 S rostoucí frekvencí zdroje napětí maximální velikost proudu, tekoucího induktorem, klesá. Za kratší dobu je celková změna energie (magnetického toku) menší. Trojúhelníkový časový průběh: a) Pokud se napětí, které samo je úměrné změnám magnetického proudu u = t lineárně mění, musí mít odpovídající změny proudu o 1 vyšší řád funkce budou kvadratické. Nicméně v tomto případě bude jednodušší odvození z obecného vztahu i(t) = 1 Z t 4U m L T d + i L(0) = 2U m LT t2 + i L (0); t 2h0; T 4 ) 0 Sinusový časový průběh: i(t) = 1 L Z t 0 U m sin! d + i L (0) = U m!l (1 cos!t)+i L(0) Maximální amplituda proudu je tedy přímo úměrná amplitudě napětí U, nepřímo úměrná indukčnosti L a frekvenci. S frekvencí zdroje napětí amplituda proudu, tekoucího induktorem klesá roste jeho odpor (neboli impedance). Strana 14

15 B. hování obvodových prvků v reálném obvodu měřícího přípravku Kapacitor Napájení zdrojem napětí: K zobrazení časového průběhu měřených veličin slouží osciloskop. Ten ale dokáže zobrazit pouze časový průběh napětí, ne proudu. hceme-li sledovat časový průběh proudu, musíme ho převést na napětí k tomu slouží rezistor R s odporem 510. Vnitřní odpor zdroje můžeme oproti odporu R zanedbat. Namísto ideálního kapacitoru tak máme sériové spojení kapacitoru a rezistoru. Při napájení konstantním zdrojem napětí nemůže do kapacitoru téct nekonečně velký proud (viz kapacitor napájený z obdélníkového zdroje napětí), ale velikost proudu je omezena odporem rezistoru R nabíjení kapacitoru bude určitou dobu trvat. V okamžiku připojení zdroje napětí k (vybitému) kapacitoru (bez náboje) poteče obvodem elektrický proud I = : U i I t R. Za dobu t se ale kapacitor nabije na napětí u = = (U i U c ) t R. Proud tekoucí obvodem tak klesne. Tím se nabíjení kapacitoru zpomalí. Integrací dostaneme rovnici u c (t) =U i (1 e t R ); resp. i(t) = U i R e t R. Jak počítat tyto časové průběhy obecně se dozvíme později v tomto semestru, v kapitole o přechodných dějích. Časový průběh proudu je tedy: To samozřejmě není Diracův impuls. Pokud ale bude perioda obdélníkového průběhu napětí T À 1¹s, pak můžeme s přijatelnou chybou takový časový průběh za aproximaci Diracova impulsu považovat. K obdobnému závěru můžeme dojít i v ostatních případech. Pokud např. u induktoru T, pak Strana 15

16 Induktor Napájení zdrojem proudu: K obdobným závěrům jako u výše popsaného chování kapacitoru v (derivačním) R obvodu bychom dospěli i u ostatních studovaných obvodů s kapacitorem a induktorem. Úkolem tohoto měření není studovat tyto tzv. přechodné děje, proto nebudou ostatní případy samostatně řešeny. S jedinou výjimkou: Při měření nemáme k dispozici ideální prvky. Zatímco parazitní indukčnost a odpor u kapacitoru jsou při tomto měření zanedbatelné, totéž se nedá říci o odporu u induktoru. ívka se skládá z izolovaného vodiče, který je navinut v řadě závitů. Pokud se nejedná o supravodič, je nedílnou součástí skutečné cívky elektrický odpor vodiče. Z toho důvodu nebudeme měřit na ideální indukčnosti, ale pro dané měření bude modelem cívky sériová kombinace ideálního rezistoru (kde vztah mezi napětím a proudem je daný Ohmovým zákonem a je frekvenčně nezávislý) a ideálního induktoru (kde je vztah mezi napětím a proudem popsán integrálem, resp. derivací času a je proto závislý na frekvenci / periodě). Z toho důvodu může při nevhodně zvolené frekvenci během měření vliv odporu maskovat vliv induktoru. Trojúhelníkový zdroj proudu, T = 250 s (4 khz na zdroji): pozorovaný průběh napětí na sériové kombinaci L, R 2 má přibližně obdélníkový časový průběh Trojúhelníkový zdroj proudu, T = 5 ms (200 Hz na zdroji): pozorovaný průběh napětí na sériové kombinaci L, R 2 je výrazně ovlivněn trojúhelníkovým časovým průběhem napětí na rezistoru R 2, amplituda napětí indukovaného na induktoru je menší, nežli napětí na R 2 Strana 16

17 Trojúhelníkový zdroj proudu, T = 25 s (40 khz na zdroji): amplituda napětí indukovaného na induktoru je větší, nežli napětí na R 2, přesto není napětí obdélníkové při tomto měření nemáme k dispozici zdroj proudu (s ním by napětí na induktoru bylo obdélníkové); zdroj proudu je pouze aproximován zdrojem napětí s relativně velkým vnitřním odporem. Ve skutečnosti v tomto případě pozorujeme nabíjení induktoru ze zdroje napětí přes rezistory R 1 a R 2. Strana 17

Fázory, impedance a admitance

Fázory, impedance a admitance Fázory, impedance a admitance 1 Dva harmonické zdroje napětí s frekvencí jsou zapojeny sériově a S použitím fázorů vypočítejte časový průběh napětí mezi výstupními svorkami, jestliže = 30 sin(100¼t);u

Více

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku Laboratorní měření Seznam použitých přístrojů 1. 2. 3. 4. 5. 6. Laboratorní zdroj DIAMETRAL, model P230R51D Generátor funkcí Protek B803 Číslicový multimetr Agilent, 34401A Číslicový multimetr UT70A Analogový

Více

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku Laboratorní měření 2 Seznam použitých přístrojů 1. Laboratorní zdroj stejnosměrného napětí Vývojové laboratoře Poděbrady 2. Generátor funkcí Instek GFG-8210 3. Číslicový multimetr Agilent, 34401A 4. Digitální

Více

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů 1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů Cíl: Cílem této laboratorní úlohy je ověření vhodnosti použití různých typů měřicích přístrojů při měření efektivních hodnot střídavých proudů

Více

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI 0a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI Úvod: Klasický síťový transformátor transformátor s jádrem skládaným z plechů je stále běžně používanou součástí

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU

VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU Základní představa: Rezistor: proud, procházející rezistorem, ho zahřívá, energie, dodaná rezistoru, se tak nevratně mění na teplo Kapacitor: pokud ke kondenzátoru připojíme

Více

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 9. 203 Ele elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Více

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva).

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva). Úloha 1 Multimetr CÍLE: Po ukončení tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni: Použít multimetru jako voltmetru pro měření napětí v provozních obvodech. Použít multimetru jako ampérmetru pro

Více

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu , výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu Návod do měření ng. Václav Kolář, Ph.D., Doc. ng. Vítězslav týskala, Ph.D., poslední úprava 0 íl měření: Praktické ověření vlastností reálných pasivních

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS EEKTŘINA A MAGNETIZMUS XII Střídavé obvody Obsah STŘÍDAÉ OBODY ZDOJE STŘÍDAÉHO NAPĚTÍ JEDNODUHÉ STŘÍDAÉ OBODY EZISTO JAKO ZÁTĚŽ 3 ÍKA JAKO ZÁTĚŽ 5 3 KONDENZÁTO JAKO ZÁTĚŽ 6 3 SÉIOÝ OBOD 7 3 IMPEDANE 3

Více

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

Převodníky f/u, obvod NE555

Převodníky f/u, obvod NE555 Převodníky f/u, obvod NE555 Na tomto cvičení byste se měli seznámit s funkcí jednoduchého převodníku kmitočet/napětí sestaveného z dvojice operačních zesilovačů. Dále byste se měli seznámit s obvodem NE555.

Více

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Zkouškové otázky z A7B31ELI Zkouškové otázky z A7B31ELI 1 V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí - uveďte název a značku jednotky 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud - uveďte název a značku jednotky 3 V jakých jednotkách se

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULISIM) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU PŘEHODOVÝ JEV V OBVOD Pracovní úkoly:. Odvoďte vztah popisující časovou závislost elektrického napětí na kondenzátoru při vybíjení. 2. Měřením určete nabíjecí a vybíjecí křivku kondenzátoru. 3. rčete nabíjecí

Více

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření Úkoly měření: 1. Zvládnutí obsluhy klasických multimetrů. 2. Jednoduchá elektrická měření měření napětí, proudu, odporu. 3. Měření volt-ampérových charakteristik

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi Peter Dourmashkin MIT 2006, překlad: Vladimír Scholtz (2007) Obsah KONTROLNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI 2 OTÁZKA 51: ŽÁROVKY A BATERIE 2 OTÁZKA 52: ŽÁROVKY A

Více

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ Úloha č. MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO SMĚRŇOVČE STBILIZCE NPĚTÍ ÚKOL MĚŘENÍ:. Změřte charakteristiku křemíkové diody v propustném směru. Měřenou závislost zpracujte graficky formou I d = f ( ). d. Změřte závěrnou

Více

Nezávislý zdroj napětí

Nezávislý zdroj napětí Nezávislý zdroj napětí Ideální zdroj: Udržuje na svých svorkách napětí s daným časovým průběhem Je schopen dodat libovolný proud, i nekonečně velký, tak, aby v závislosti na zátěži zachoval na svých svorkách

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Název: Datum vytvoření: 20. 3. 2014

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická Výkon v HUS Rezistor: proud, procházející rezistorem, ho zahřívá, energie, dodaná rezistoru, se tak nevratně mění na teplo Kapacitor: elektrický proud, protékající obvodem dodává kapacitoru elektrický

Více

Podívejte se na časový průběh harmonického napětí

Podívejte se na časový průběh harmonického napětí Střídavý proud Doteď jse se zabývali pouze proude, který obvode prochází stále stejný sěre (stejnosěrný proud). V praxi se ukázalo, že tento proud je značně nevýhodný. kázalo se, že zdroje napětí ůže být

Více

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ

Více

Impulsní LC oscilátor

Impulsní LC oscilátor 1 Impulsní LC oscilátor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Upozornění: Tento článek předpokládá znalost práce Rezonanční obvod jako zdroj volné energie. Při praktických pokusech s elektrickou rezonancí jsem nejdříve

Více

Základní pasivní a aktivní obvodové prvky

Základní pasivní a aktivní obvodové prvky OBSAH Strana 1 / 21 Přednáška č. 2: Základní pasivní a aktivní obvodové prvky Obsah 1 Klasifikace obvodových prvků 2 2 Rezistor o odporu R 4 3 Induktor o indukčnosti L 8 5 Nezávislý zdroj napětí u 16 6

Více

Seznámení s přístroji, používanými při měření. Nezatížený a zatížený odporový dělič napětí, měření a simulace PSpice

Seznámení s přístroji, používanými při měření. Nezatížený a zatížený odporový dělič napětí, měření a simulace PSpice Cvičení Seznámení s přístroji, používanými při měření Nezatížený a zatížený odporový dělič napětí, měření a simulace PSpice eaktance kapacitoru Integrační článek C - přenos - měření a simulace Derivační

Více

MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I

MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOÝCH OBODŮ TTL I 1. Podle katalogu nakreslete vývody a vnitřní zapojení obvodu MH7400. Jde o čtveřici dvouvstupových hradel NND. 2. Z katalogu vypište mezní hodnoty a charakteristické

Více

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. 1. Měření napětí ručkovým voltmetrem. 1.1 Nastavte pomocí ovládacích prvků na ss zdroji napětí 10 V. 1.2 Přepněte voltmetr na rozsah 120 V a připojte

Více

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Úvod Základy elektrotechniky 2 hodinová dotace: 2+2 (př. + cv.) zakončení: zápočet, zkouška cvičení: převážně laboratorní informace o předmětu, kontakty na

Více

4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí

4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí 4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí Cíl: Cílem laboratorní úlohy je ověření vlivu rychlých změn efektivní hodnoty napětí na vyzařovaný světelný tok světelných zdrojů. 4.1 Úvod Světelný

Více

8. Operaèní zesilovaèe

8. Operaèní zesilovaèe zl_e_new.qxd.4.005 0:34 StrÆnka 80 80 Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady 8. Operaèní zesilovaèe Operaèní zesilovaèe jsou dnes nejvíce rozšíøenou skupinou analogových obvodù. Jedná se o

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita omáše Bati ve Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ ELEKROECHNIKY A PRŮMYSLOVÉ ELEKRONIKY Název úlohy: Měření frekvence a fázového posuvu proměnných signálů Zpracovali: Petr Luzar, Josef Moravčík Skupina:

Více

Rezonanční elektromotor

Rezonanční elektromotor - 1 - Rezonanční elektromotor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Použití elektromechanického oscilátoru pro převod energie cívky v rezonanci na mechanickou práci má dvě velké nevýhody: 1) Kmitavý pohyb má menší

Více

Studium tranzistorového zesilovače

Studium tranzistorového zesilovače Studium tranzistorového zesilovače Úkol : 1. Sestavte tranzistorový zesilovač. 2. Sestavte frekvenční amplitudovou charakteristiku. 3. Porovnejte naměřená zesílení s hodnotou vypočtenou. Pomůcky : - Generátor

Více

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů 17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů Ručkovými elektrickými přístroji se měří základní elektrické veličiny, většinou na principu silových účinků poli. ato pole jsou vytvářena buď přímo měřeným proudem,

Více

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy FYZIKA II Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy Osnova přednášky Energie magnetického pole v cívce Vzájemná indukčnost Kvazistacionární

Více

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor). Rezistor: Pasivní elektrotechnická součástka, jejíž hlavní vlastností je schopnost bránit průchodu elektrickému proudu. Tuto vlastnost nazýváme elektrický odpor. Do obvodu se zařazuje za účelem snížení

Více

Úloha- Systém sběru dat, A4B38NVS, ČVUT - FEL, 2015 1

Úloha- Systém sběru dat, A4B38NVS, ČVUT - FEL, 2015 1 Úloha Sběr dat (v. 2015) Výklad pojmu systém sběru dat - Systém sběru dat (Data Acquisition System - DAQ) je možno pro účely této úlohy velmi zjednodušeně popsat jako zařízení, které sbírá a vyhodnocuje

Více

Datum tvorby 15.6.2012

Datum tvorby 15.6.2012 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_01_Lineární prvky el_obvodů Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Obsah. 4.1 Astabilní klopný obvod(555)... 7 4.2 Astabilní klopný obvod(diskrétní)... 7

Obsah. 4.1 Astabilní klopný obvod(555)... 7 4.2 Astabilní klopný obvod(diskrétní)... 7 Obsah 1 Zadání 1 2 Teoretický úvod 1 2.0.1 doba náběhu impulsu....................... 2 2.0.2 překmit čela............................ 2 2.0.3 šířka impulsu........................... 2 2.0.4 pokles vrcholu

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Měření základních vlastností OZ

Měření základních vlastností OZ Měření základních vlastností OZ. Zadání: A. Na operačním zesilovači typu MAA 74 a MAC 55 změřte: a) Vstupní zbytkové napětí U D0 b) Amplitudovou frekvenční charakteristiku napěťového přenosu OZ v invertujícím

Více

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu 1. Rozbor možných opravných prostředků na výstupu z napěťového střídače vč. příkladů zapojení

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE SPÍNANÉ ZDROJE Problematika spínaných zdrojů Popularita spínaných zdrojů v poslední době velmi roste a stávají se převažující skupinou zdrojů na trhu. Umožňují vytvářet kompaktní přístroje s malou hmotností

Více

3. D/A a A/D převodníky

3. D/A a A/D převodníky 3. D/A a A/D převodníky 3.1 D/A převodníky Digitálně/analogové (D/A) převodníky slouží k převodu číslicově vyjádřené hodnoty (např. v úrovních TTL) ve dvojkové soustavě na hodnotu nějaké analogové veličiny.

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze. Nejprve několik fyzikálních analogií úvodem Rezonance Rezonance je fyzikálním jevem, kdy má systém tendenci kmitat s velkou amplitudou na určité frekvenci, kdy malá budící síla může vyvolat vibrace s velkou

Více

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY Řešené příklady s komentářem Ing. Vítězslav Stýskala, leden 000 Katedra obecné elektrotechniky FEI, VŠB-Technická univerzita Ostrava stýskala, 000 Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů

Více

Fyzikální praktikum 1

Fyzikální praktikum 1 Fyzikální praktikum 1 FJFI ČVUT v Praze Úloha: #9 Základní experimenty akustiky Jméno: Ondřej Finke Datum měření: 3.11.014 Kruh: FE Skupina: 4 Klasifikace: 1. Pracovní úkoly (a) V domácí přípravě spočítejte,

Více

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól . ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož

Více

zdroji 10 V. Simulací zjistěte napětí na jednotlivých rezistorech. Porovnejte s výpočtem.

zdroji 10 V. Simulací zjistěte napětí na jednotlivých rezistorech. Porovnejte s výpočtem. Téma 1 1. Jaký odpor má žárovka na 230 V s příkonem 100 W? 2. Kolik žárovek 230 V, 60 W vyhodí pojistk 10 A? 3. Kolik elektronů reprezentje logicko jedničk v dynamické paměti, když kapacita paměťové bňky

Více

Mechatronické systémy s krokovými motory

Mechatronické systémy s krokovými motory Mechatronické systémy s krokovými motory V současné technické praxi v oblasti řídicí, výpočetní a regulační techniky se nejvíce používají krokové a synchronní motorky malých výkonů. Nejvíce máme možnost

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ..07/.5.00/34.058 VY_3_INOVACE_ENI_.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Operační zesilovač je integrovaný obvod se dvěma vstupy (invertujícím a neinvertujícím) a jedním výstupem.

Operační zesilovač je integrovaný obvod se dvěma vstupy (invertujícím a neinvertujícím) a jedním výstupem. Petr Novotný Úloha č. 7 Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Operační zesilovač je integrovaný obvod se dvěma vstupy (invertujícím a neinvertujícím) a jedním výstupem. Zapojení zesilovače s invertujícím

Více

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_2.11_měření rekvence a áze Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

8,1 [9] 8 287 [9] ± ± ± ± ± ± ± ± ±

8,1 [9] 8 287 [9] ± ± ± ± ± ± ± ± ± Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

W1- Měření impedančního chování reálných elektronických součástek

W1- Měření impedančního chování reálných elektronických součástek Návod na laboratorní úlohu Laboratoře oboru I W1- Měření impedančního chování reálných elektronických součástek Úloha W1 1 / 6 1. Úvod Impedance Z popisuje úhrnný "zdánlivý odpor" prvků obvodu při průchodu

Více

Dalibor Biolek Øešíme elektronické obvody pøíruèka pro naprosté zaèáteèníky aneb kniha o jejich analýze Praha 2004 Dalibor Biolek ØEŠÍME ELEKTRONICKÉ OBVODY aneb kniha o jejich analýze Bez pøedchozího

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze Z předchozích přednášek víme, že kapacitor a induktor jsou setrvačné obvodové prvky, které ukládají energii Dosud jsme se zabývali ustáleným stavem předpokládali jsme, že v minulosti byly všechny kapacitory

Více

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Interakce ve výuce základů elektrotechniky Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, Místo poskytovaného vzdělávaní Stod, Plzeňská 245 CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Interakce ve výuce základů elektrotechniky OBVODY RLC Číslo projektu

Více

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory K620ZENT Základy elektroniky Přednáška ř č. 6 Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory Bistabilní klopný obvod Po připojení ke zdroji napájecího napětí se obvod ustálí tak, že jeden

Více

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Truhlář Michal 6.. 5 Laboratorní práce č.4 Úloha č. VII Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Úkol: Zapojte operační zesilovač a nastavte jeho zesílení na hodnotu přibližně. Potvrďte platnost

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_06_Demodulace a Demodulátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_06_Demodulace a Demodulátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_06_Demodulace a Demodulátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Přechodné děje 2. řádu v časové oblasti

Přechodné děje 2. řádu v časové oblasti Přechodné děje 2. řádu v časové oblasti EO2 Přednáška 8 Pavel Máša - Přechodné děje 2. řádu ÚVODEM Na předchozích přednáškách jsme se seznámili s obecným postupem řešení přechodných dějů, jmenovitě pak

Více

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Měření na výkonovém zesilovači Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Cílem měření je seznámit se s funkcí výkonového zesilovače, pracujícího ve třídě B, resp. AB. Hlavními úkoly jsou:

Více

Počítačové cvičení BNEZ 2. Snižující měnič

Počítačové cvičení BNEZ 2. Snižující měnič Počítačové cvičení BNEZ 2 Snižující měnič Úkol 1: Úkol 2: Úkol 3: Úkol 4: Úkol 5: Dle schématu na Obr. 2 zakreslete v programu OrCAD Capture obvod snižujícího DC-DC měniče. Měnič má mít následující parametry:

Více

HARMONICKÝ USTÁLENÝ STAV - FÁZOR, IMPEDANCE

HARMONICKÝ USTÁLENÝ STAV - FÁZOR, IMPEDANCE HAMONICKÝ USTÁLENÝ STAV - FÁZO, IMPEDANCE Úvodem Fyzikální popis induktoru a kapacitoru vede na integrodiferenciální rovnice, jejichž řešení je značně obtížné, zvláště v případě soustav rovnic. Příklad

Více

Flyback converter (Blokující měnič)

Flyback converter (Blokující měnič) Flyback converter (Blokující měnič) 1 Blokující měnič patří do rodiny měničů se spínaným primárním vinutím, což znamená, že výstup je od vstupu galvanicky oddělen. Blokující měniče se používají pro napájení

Více

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu. v v 1. V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky. 2. V jakých jednotkách se vyjadřuje indukčnost uveďte název a značku jednotky. 3. V jakých jednotkách se vyjadřuje kmitočet

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VEDENÍ ELEKTICKÉHO POD V KOVECH. Elektrický proud (I). Zdroje proudu elektrický proud uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem mezi dvěma

Více

Obvodové prvky a jejich

Obvodové prvky a jejich Obvodové prvky a jejich parametry Ing. Martin Černík, Ph.D. Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace. Elektrický obvod Uspořádaný systém elektrických prvků a vodičů sloužící

Více

Funkční měniče. A. Na předloženém aproximačním funkčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funkci danou tabulkou:

Funkční měniče. A. Na předloženém aproximačním funkčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funkci danou tabulkou: Funční měniče. Zadání: A. Na předloženém aproximačním funčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funci danou tabulou: proveďte: U / V / V a) pomocí oscilosopu měnič nastavte b) změřte na něm jeho

Více

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu.

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON CÍL EXPERIMENTU Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. MODULY A SENZORY PC + program NeuLog TM USB modul USB 200 senzor napětí

Více

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III - 1 - Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III (c) Ing. Ladislav Kopecký, srpen 2015 V p edchozí ásti tohoto lánku jsme dosp li k zapojení horního spína e se dv ma transformátory, které najdete

Více

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů Předmět: očník: Vytvořil: Datum: ELEKTOTECHNIKA PVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 3. 0. 03 Ele LC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických

Více

Sirénka. Jan Perný 06.10.2008

Sirénka. Jan Perný 06.10.2008 Sirénka Jan Perný 06.0.2008 www.pernik.borec.cz Krátký popis Kdobynemělrádhluk...aabytohohlukunebylomálo,postavímesinějakou sirénku. Původní návrh byl určen pro skautíky, kteří si ji na schůzce stavěli.

Více

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka

Více

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit?

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit? Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru EAT v bakalářských programech strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2013/14 Soubor obsahuje tématické okruhy, otázky

Více

Unipolární tranzistor aplikace

Unipolární tranzistor aplikace Unipolární tranzistor aplikace Návod k praktickému cvičení z předmětu A4B34EM 1 Cíl měření Účelem tohoto měření je seznámení se s funkcí a aplikacemi unipolárních tranzistorů. Během tohoto měření si prakticky

Více

Přehled veličin elektrických obvodů

Přehled veličin elektrických obvodů Přehled veličin elektrických obvodů Ing. Martin Černík, Ph.D Projekt ESF CZ.1.7/2.2./28.5 Modernizace didaktických metod a inovace. Elektrický náboj - základní vlastnost některých elementárních částic

Více

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU niverzita Pardubice Ústav elektrotechniky a informatiky Materiály pro elektrotechniku Laboratorní cvičení č. 4 MĚŘEÍ HYSTEREZÍ SMYČKY TRASFORMÁTOR Jméno(a): Ondřej Karas, Miroslav Šedivý, Ondřej Welsch

Více

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3? TÉMA 1 a 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí uveďte název a značku jednotky V jakých jednotkách se vyjadřuje odpor uveďte název

Více

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1 Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. Zadání. Naučte se pracovat s generátorem signálů Agilent 3320A, osciloskopem Keysight a střídavým voltmetrem Agilent 34405A. 2. Zobrazte

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT Přednáška Rozsah předmětu: 24+24 z, zk 1 Literatura: [1] Uhlíř a kol.: Elektrické obvody a elektronika, FS ČVUT, 2007 [2] Pokorný a kol.: Elektrotechnika I., TF ČZU, 2003

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Použitá literatura: Kesl, J.: Elektronika I - analogová technika, nakladatelství BEN - technická

Více

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve všech oblastech elektroniky. Jde o diferenciální zesilovač napětí s velkým ziskem. Jinak řečeno, operační zesilovač

Více

Analýza oscilogramů pro silnoproudé aplikace

Analýza oscilogramů pro silnoproudé aplikace Středoškolská technika 212 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Analýza oscilogramů pro silnoproudé aplikace Jakub Fojtík, Marek Červinka, Jan Chaloupka Vyšší odborná škola a Střední

Více

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ) Účinky elektrického proudu vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud jako

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.7/1.5./34.521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj 1 2 3 4 5 6 7 8 Jakou maximální rychlostí může projíždět automobil zatáčku (o poloměru 50 m) tak, aby se navylila voda z nádoby (hrnec válec o poloměru

Více

Přechodné děje 1. řádu v časové oblasti

Přechodné děje 1. řádu v časové oblasti Přechodné děje 1. řádu v časové oblasti EO2 Přednáška 6 Pavel Máša Pokud v obvodu dojde ke změně Připojení zdroje Odpojení zdroje Připojení nebo odpojení obvodového prvku (R, L, C, ) Změně velikosti některého

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Katedra elektrotechniky a elektromechanických systémů Ing. Pavel Rydlo KROKOVÉ MOTORY A JEJICH ŘÍZENÍ Studijní texty

Více

Obvod střídavého proudu s indukčností

Obvod střídavého proudu s indukčností Obvod střídavého proudu s indukčností Na obrázku můžete vidět zapojení obvodu střídavého proudu s indukčností. Pomocí programů Nové přístroje 2012 a Dvoukanálový osciloskop pro SB Audigy 2012 proveďte

Více

1 Modelování systémů 2. řádu

1 Modelování systémů 2. řádu OBSAH Obsah 1 Modelování systémů 2. řádu 1 2 Řešení diferenciální rovnice 3 3 Ukázka řešení č. 1 9 4 Ukázka řešení č. 2 11 5 Ukázka řešení č. 3 12 6 Ukázka řešení č. 4 14 7 Ukázka řešení č. 5 16 8 Ukázka

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU niverzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Materiály pro elektrotechniku Laboratorní cvičení č. 4 MĚŘEÍ HYSTEREZÍ SMYČKY TRASFORMÁTOR Jméno(a): Jiří Paar, Zdeněk epraš (Dušan Pavlovič, Ondřej

Více

Synchronní detektor, nazývaný též fázově řízený usměrňovač, je určen k měření elektrolytické střední hodnoty periodického signálu podle vztahu.

Synchronní detektor, nazývaný též fázově řízený usměrňovač, je určen k měření elektrolytické střední hodnoty periodického signálu podle vztahu. ZADÁNÍ: ) Seznamte se se zapojením a principem činnosti synchronního detektoru 2) Změřte statickou převodní charakteristiku synchronního detektoru v rozsahu vstupního ss napětí ±V a určete její linearitu.

Více