OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 OBAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. OUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. ITUACE C.1. Přehledná mapa 1 : C.2. Mapa katastru nemovitosti 1 : C.3. Podrobná situace tůň I. 1 : 200 C.4. Podrobná situace tůň II. a III. 1 : 200 D. DOKLADOVÁ ČÁT E. ZÁADY ORGANIZACE TAVBY F. DOKUMENTACE TAVEBNÍCH OBJEKTŮ F.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA F.2. VÝKREOVÁ ČÁT F.2.1. Podélný profil zdržemi tůní č. I., II. a III. 1 : 500/100 F.2.2. Vzorové řezy hrázemi 1 : 100 F.2.3. Podélný profil hrází tůně I. 1:100/100 F.2.4. Příčné řezy hrází tůně I. 1:100 F.2.5. Bezpečnostní přeliv tůně I. 1:100 F.2.6. Podélný profil hrází tůně II. 1:100/100 F.2.7. Příčné řezy hrází tůně II. 1:100 F.2.8. Bezpečnostní přeliv tůně II. 1:100 F.2.9. Podélný profil hrází tůně III. 1:100/100 F Příčné řezy hrází tůně III. 1:100 F Bezpečnostní přeliv tůně III. 1:100 F Vzorový řez korytem a zdrží 1 : 100 F Příčné řezy zdržemi 1 : 100 F Vytyčovací schéma F Tabulka kubatur - zdrž F Tabulka kubatur - tůň I F Tabulka kubatur - tůň II F Tabulka kubatur - tůň III G. GEOLOGICKÝ PRŮZKUM neobsahuje H. NÁKLADOVÁ ČÁT

2 A/1 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A. 1. Identifikační údaje A. 2. Dosavadní využití území A. 3. Provedené průzkumy A. 4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů A. 5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu A. 6. Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí A. 7. Věcné a časové vazby stavby A. 8. Předpokládaná lhůta výstavby A. 9. Provozovatel stavby A. 10. Údaje o postupném předávání stavby do užívání

3 A/2 A. 1. Identifikační údaje stavby Název stavby : Revitalizace vodních tůní tudýnky Investor: : Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Plumlov, Lesnická 463, Plumlov Místo stavby : Vojenský újezd Březina - k.ú. Doubrava u Březiny Katastrální území : k. ú. Doubrava u Březiny Pověřený úřad s rozšířenou pravomocí : Vyškov Kraj : Jihomoravský Projektant : Agroprojekce Litomyšl, s. r. o. Rokycanova 114/IV, Vysoké Mýto IČO tatutární zástupce : Ing. Jakoubek Jaroslav, jednatel společnosti Zhotovitel stavby : bude upřesněn zadávacím řízením veřejná obchodní soutěž Předpokládaná realizace :

4 A/3 A. 2. Základní údaje A Údaje o projektovaných kapacitách Projektová dokumentace řeší revitalizaci vodních tůní v údolnici lesního komplexu k.ú. Doubrava u Březiny nedaleko obce tudnice. Tůně se nacházejí v hydrologickém povodí Velké Hané č v profilu metrů nad zaústěním. Údolnice je v současné době částečně hrazena rozbořenými hrázemi. Tři hráze budou obnoveny. Nad zátopou první hráze bude vytvořeno přírodě blízké koryto. Levý břeh je tvořen stávající lesní odvozní cestou. Parametry tůní: Jednotlivé tůně budou plně průtočné skrze průtočné profily bezpečnostních přelivů. Bezpečnostní přelivy jsou dimenzovány na hladinu Q 100. Průtok je neovladatelný. Tůň I. Kóta koruny hráze 99,75 (výškový systém místní) Délka koruny hráze 21,50 m Šířka koruny hráze 3,0 m Kóta bezpečnostního přelivu 98,80 Kóta trvalého nadržení 98,80 Zatopená plocha při normální hladině 417 m 2 Objem nádrže při normální hladině 505 m 3 Kóta hladiny při průchodu Q ,42 Zatopená plocha při průchodu Q m 2 Objem nádrže při průchodu Q m 3 Tůň II. Kóta koruny hráze 106,05 (výškový systém místní) Délka koruny hráze 34,30 m Šířka koruny hráze 3,0 m Kóta bezpečnostního přelivu 105,30 Kóta trvalého nadržení 105,30 Zatopená plocha při normální hladině 475 m 2 Objem nádrže při normální hladině 241 m 3 Kóta hladiny při průchodu Q ,80 Zatopená plocha při průchodu Q m 2 Objem nádrže při průchodu Q m 3

5 A/4 Tůň III. Kóta koruny hráze 111,60 (výškový systém místní) Délka koruny hráze 28,80 m Šířka koruny hráze 4,0 m Kóta bezpečnostního přelivu 110,80 Kóta trvalého nadržení 110,80 Zatopená plocha při normální hladině 444 m 2 Objem nádrže při normální hladině 272 m 3 Kóta hladiny při průchodu Q ,30 Zatopená plocha při průchodu Q m 2 Objem nádrže při průchodu Q m 3 A Údaje o dosavadním využití území a zastavěnosti tavební pozemek se nachází v Jihomoravském kraji v k.ú. Doubrava u Březiny nedaleko obce tudnice. Tůně jsou umístěny v úzké údolnici uprostřed lesního komplexu. taveniště je vzdáleno cca 2 km od prvního obytného obydlí. tavba se nachází na území Vojenského újezdu Březina, kde platí zvláštní režim pohybu veškerých osob. V údolnici byly v minulosti vybudovány čtyři hráze. V současnosti jsou všechny hráze provaleny a celé území pomalu podléhá renaturačním procesům. A Údaje o majetkoprávních vztazích taveniště leží na níže uvedené parcele Parcela č. 140 Vlastník: Česká republika, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha, Dejvice, KÚ: Doubrava u Březiny Výměra: m 2 Způsob využití: les jiný než hospodářský Druh pozemku: lesní pozemek BPEJ: - Číslo LV: 4 Zábor: 5985m 2

6 ousední pozemky Parcela č. 139 Vlastník: Česká republika, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha, Dejvice, KÚ: Doubrava u Březiny Výměra: 6690 m 2 Způsob využití: ostatní komunikace Druh pozemku: ostatní pozemek BPEJ: - Číslo LV: 4 A/5 Parcela č. 122/1 Vlastník: Česká republika, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha, Dejvice, KÚ: Doubrava u Březiny Výměra: m 2 Způsob využití: les jiný než hospodářský Druh pozemku: lesní pozemek BPEJ: - A.3. Provedené průzkumy Návrh opatření vychází z terénního šetření a znalostí získaných při projektování obdobných objektů. A. 4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů Při vypracování projektové dokumentace byly všechny připomínky dotčených organizací zapracovány. tavba se nachází na území Vojenského újezdu Březina. Povodí Moravy, s.p. Brno - souhlasí se stavbou (D.2) Vojenský lesní úřad, Praha - souhlasí se stavbou (D.3) Vojenské lesy a statky, Plumlov - souhlasí se stavbou (D.4) A.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu V PD jsou splněny veškeré podmínky vyhl. č. 268/2009 sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavbu. Z hlediska bezpečnosti práce je třeba dodržet při provádění stavebních prací všechny platné státní normy, vyhlášky a bezpečnostní nařízení pro osoby pracující v blízkosti elektrického zařízení pod napětím. Dále dodržovat hygienické zásady a dohlížet na používání ochranných pomůcek.

7 A/6 Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především zákon číslo 363/2005 b. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu v platném znění o bezpečnosti práce a technickém zařízení při stavebních pracích, dále pak nařízení vlády č. 362/2005 b. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v platném znění, dále zákon č. 309/2006 b. k zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění, zákon č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 b. V platném znění a platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. Pro zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření : - technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) - úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) - hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence) - poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle) - zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště - požární prevence A.6. Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí tavba splňuje podmínky územního rozhodnutí. A.7. Věcné a časové vazby stavby Z důvodu potřeby převádění vody při vrstvení hrází a z důvodů minimalizace nákladů stavby bude vhodné výstavbu směřovat do klimaticky suché části roku. Vzhledem k výskytu staveniště v lesním komplexu, by bylo dobré respektovat hnízdní periodu ptactva a výstavbu do tohoto období nesměřovat. Další věcné a časové vazby vyplynou v průběhu realizace prací ze zvláštního režimu Vojenského újezdu Březina, kde platí zvláštní režim pohybu veškerých osob. A. 8. Předpokládaná lhůta výstavby tavba by měla být prováděna v průběhu roku A. 9. Provozovatel stavby Provozovatelem stavby bude investor Vojenské lesy a statky ČR, s.p.divize Plumlov, Lesnická 463, Plumlov. A.10. Údaje o postupném předávání části stavby do užívání Vzhledem k charakteru stavby budou uváděna do provozu prakticky okamžitě.

8 B/1 B. OUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. 1. Charakteristika území stavby B. 2. Mechanická odolnost a stabilita B. 3. Požární bezpečnost B. 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí B. 5. Bezpečnost při užívání B. 6. Ochrana proti hluku B. 7. Úspora energie a ochrana tepla B. 8. Řešení přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu B. 9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy B. 10. Ochrana obyvatelstva B. 11. Inženýrské objekty B. 12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

9 B/2 B. 1. Charakteristika území stavby B.1.1. Zhodnocení staveniště tavební pozemek se nachází v Jihomoravském kraji v k.ú. Doubrava u Březiny nedaleko obce tudnice. Tůně jsou umístěny v úzké údolnici uprostřed lesního komplexu. tavba se nachází na území Vojenského újezdu Březina, kde platí zvláštní režim pohybu veškerých osob. V údolnici byly v minulosti vybudovány čtyři hráze. V současnosti jsou všechny hráze provaleny a celé území pomalu podléhá renaturačním procesům. taveniště začíná být značně porostlé náletovou vegetací. Vlastní přístup je dobře zajištěn stávající lesní odvozní cestou. Vzhledem k úzké údolnici a nezpevněné komunikaci by mohl nastat problém průchodnosti pro mechanizaci v období s nadměrným srážkovým úhrnem. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 501 m. n. m m. n. m. B.1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby Revitalizace vodních tůní tudýnky je vyvolána požadavkem investora obnovit přírodě blízkým způsobem retenční kapacitu údolnice a podpořit biologický potenciál stanoviště. Hráze budou navršeny místní zeminou s příhodnými sklony vzdušného a návodního líce. Bezpečnostní přelivy budou stabilizovány z přírodního kamene. Architektonické řešení stavby bude ovlivněno místními poměry, ekonomickou stránkou a především funkčností a trvalostí stavby. B.1.3. Technické řešení Jednotlivé tůně budou plně průtočné skrze průtočné profily bezpečnostních přelivů. Bezpečnostní přelivy jsou dimenzovány na hladinu Q 100. Průtok je neovladatelný. O - 01 Tůň I. Kóta koruny hráze 99,75 (výškový systém místní) Délka koruny hráze 21,50 m Šířka koruny hráze 3,0 m Kóta bezpečnostního přelivu 98,80 Kóta trvalého nadržení 98,80 Zatopená plocha při normální hladině 417 m 2 Objem nádrže při normální hladině 505 m 3 Kóta hladiny při průchodu Q ,42 Zatopená plocha při průchodu Q m 2 Objem nádrže při průchodu Q m 3 Těleso hráze bude provedeno jako homogenní, hráz bude nasypána z původního materiálů tělesa hráze, který se nachází na místě samém. Jelikož se jedná o tůň nebude budován žádný výpustný objekt ani žádné zařízení k regulaci průtoku, tudíž hladina bude neovladatelná. Šíře hráze v koruně je 3 m. Bezpečnostní přeliv bude na kótě 98,80 a šířka 10 m. Bezpečnostní přeliv je navržen obdélníkového průřezu, kde postranní stěny budou z kamene uloženého na cementovou maltu.

10 B/3 Průtočné pole a skluz bude proveden jako zdrsněný. Bezpečnostní přeliv bude zajištěn jak na návodní, tak na vzdušné straně železobetonovými prahy. kluz bude stabilizován příčnou kamennou zdí. Na výtoku bude vybudován vývar zpevněný kamenným záhozem zrna 200 kg. Vývar bude zajištěn kamenným prahem. vahy hráze jsou provedeny ve sklonu 1 : 2 vzdušný a 1 : 3,3 návodní. Koruna hráze a vzdušný svah bude ohumusován v tl. 0,25 m. Návodní svah bude opevněn kamenným záhozem zrna 40 kg od koruny až na kótu - 0,8 m pod kótu trvalé hladiny. Zdrž bude nejprve zbavena náletových dřevin a posléze vyhloubena dle příčných řezů se sklony svahů 1:1,5-1:2,5. Nad trvalou zátopu tůně I. až po hráz tůně II. bude provedeno odtěžení zeminy dle příčných řezů a vytvořena kyneta. Kyneta nebude stabilizována, počítá se s její proměnlivostí. O - 02 Tůň II. Kóta koruny hráze 106,05 (výškový systém místní) Délka koruny hráze 34,30 m Šířka koruny hráze 3,0 m Kóta bezpečnostního přelivu 105,30 Kóta trvalého nadržení 105,30 Zatopená plocha při normální hladině 475 m 2 Objem nádrže při normální hladině 241 m 3 Kóta hladiny při průchodu Q ,80 Zatopená plocha při průchodu Q m 2 Objem nádrže při průchodu Q m 3 Těleso hráze bude provedeno jako homogenní, hráz bude nasypána z původního materiálů tělesa hráze, který se nachází na místě samém. Jelikož se jedná o tůň nebude budován žádný výpustný objekt ani žádné zařízení k regulaci průtoku, tudíž hladina bude neovladatelná. Šíře hráze v koruně je 3 m. Bezpečnostní přeliv bude na kótě 105,30 a šířka 14 m. Bezpečnostní přeliv je navržen obdélníkového průřezu, kde postranní stěny budou z kamene uloženého na cementu maltu. Průtočné pole a skluz bude stabilizován kamennou dlažbou do betonu. Bezpečnostní přeliv bude zajištěn jak na návodní, tak na vzdušné straně železobenonovými prahy. kluz bude stabilizován příčnou kamennou zdí. Na výtoku bude vybudován vývar zpevněný kamenným záhozem zrna 200 kg. Vývar bude zajištěn kamenným prahem. vahy hráze jsou provedeny ve sklonu 1 : 2 vzdušný a 1 : 3,3 návodní. Koruna hráze a vzdušný svah bude ohumusován v tl. 0,25 m. Návodní svah bude opevněn kamenným záhozem zrna 40 kg od koruny až na kótu - 0,8 m pod kótu trvalé hladiny. Zdrž bude nejprve zbavena náletových dřevin a posléze vyhloubena dle příčných řezů se sklony svahů 1:1,5-1:2,5.

11 B/4 O - 03 Tůň III. Kóta koruny hráze 111,60 (výškový systém místní) Délka koruny hráze 28,80 m Šířka koruny hráze 4,0 m Kóta bezpečnostního přelivu 110,80 Kóta trvalého nadržení 110,80 Zatopená plocha při normální hladině 444 m 2 Objem nádrže při normální hladině 272 m 3 Kóta hladiny při průchodu Q ,30 Zatopená plocha při průchodu Q m 2 Objem nádrže při průchodu Q m 3 Těleso hráze bude provedeno jako homogenní, hráz bude nasypána z původního materiálů tělesa hráze, který se nachází na místě samém. Jelikož se jedná o tůň nebude budován žádný výpustný objekt ani žádné zařízení k regulaci průtoku, tudíž hladina bude neovladatelná. Šíře hráze v koruně je 4 m. Bezpečnostní přeliv bude na kótě 110,80 a šířka 14 m. Bezpečnostní přeliv je navržen obdélníkového průřezu, kde postranní stěny budou z kamene uloženého na cementu maltu. Průtočné pole a skluz bude stabilizován kamennou dlažbou do betonu. Bezpečnostní přeliv bude zajištěn jak na návodní, tak na vzdušné straně železobenonovými prahy. kluz bude stabilizován příčnou kamennou zdí. Na výtoku bude vybudován vývar zpevněný kamenným záhozem zrna 200 kg. Vývar bude zajištěn kamenným prahem. vahy hráze jsou provedeny ve sklonu 1 : 2 vzdušný a 1 : 3,3 návodní. Koruna hráze a vzdušný svah bude ohumusován v tl. 0,25 m. Návodní svah bude opevněn kamenným záhozem zrna 40 kg od koruny až na kótu - 0,8 m pod kótu trvalé hladiny. Zdrž bude nejprve zbavena náletových dřevin a posléze vyhloubena dle příčných řezů se sklony svahů 1:1,5-1:2,5. O - 04 Kácení Před vlastní výstavou je nutné provést odstranění náletových dřevin z prostorů hrází a zdrže včetně jejich pařezů. B.1.4. Napojení stavby na dopravní infrastrukturu Přístup na staveniště bude zajištěn po polní cestě z obce tudnice a následně po stávající lesní odvozní cestě. Vzhledem k umístění staveniště na území Vojenského újezdu Březina, bude režim a přístupové trasy voleny dle konkrétních požadavků Vojenského újezdu Březina až při vlastní realizaci. B.1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury Vzhledem k charakteru a umístění stavby mimo komunikaci není třeba řešit technickou a dopravní infrastrukturu. Přístupová trasa je prvotně navrhována pro pojezd těžké lesnické a vojenské mechanizace.

12 B/5 B.1.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Revitalizace vodních tůní tudýnky je vyvolána požadavkem investora obnovit přírodě blízkým způsobem retenční kapacitu údolnice a podpořit biologický potenciál stanoviště. Hráze budou navršeny místní zeminou s příhodnými sklony vzdušného a návodního líce. Bezpečnostní přelivy budou stabilizovány z přírodního kamene. Vzdušný svah a koruny hráze budou ohumusovány. Na hranici trvalé zátopy vznikne litorální pásmo. Nad zátopou první tůně bude zrevitalizováno koryto. Kyneta nebude stabilizována, bude počítáno s její postupnou proměnlivostí. Vytvořením trvalé zátopy a litorálního pásma dojde k vytvoření nových pobytových příležitostí a k rozvoji fauny a flóry. B.1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejných přístupných ploch a komunikací Vzhledem k charakteru stavby je řešení bezbariérového užívání bezpředmětné. B.1.8. Podklady a měření Pro zpracování projektu stavby Revitalizace vodních tůní tudýnky byly použity následující podklady : - Mapy 1 : , 1 : Tachymetrické zaměření terénu Agroprojekcí Litomyšl s.r.o. v říjnu 2011 s vynesením do mapy 1 : Požadavky zadavatele během projednávání tužkového řešení - Příslušné ČN , ČN , TNV B.1.9. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby Prostorové vytyčení tavba bude vytyčena dle. přílohy č. C.3. a C.4. ouřadnicový systém místní. Výškové vytyčení: Výškově bude stavba provedena dle přílohy č. C.3. a C.4 Výškový systém místní. Geodetické nivelační údaje z nichž měření vychází jsou uvedeny v výše situacích. B Členění stavby na jednotlivé stavební objekty O - 01 Tůň I. O - 02 Tůň II. O - 03 Tůň III. O - 04 Kácení

13 B/6 B Vliv stavby na okolní pozemky tavba je navržena tak, aby nedošlo během jejího provádění a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcely přímo dotčené. Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel po vyhrazených příjezdových plochách. B Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků Během stavby je nutno se řídit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy pro ochranu zdraví při práci a předpisy, zabraňující úniku ropných látek, úrazu elektrickým proudem a podobně. Omezení rizikových vlivů bude zajištěno proškolenými pracovníky ve smyslu zákona 309/2006 b. - zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Všichni účastníci stavebních prací musí v tomto smyslu dbát všech bezpečnostních předpisů. Zvláštní požadavky na bezpečnost práce zde nejsou. B.2. Mechanická odolnost a stabilita Mechanická odolnost a stabilita je dána technologií prováděných prací, dodržení příslušných ČN a použitím vhodných materiálu. Hráz bude stabilizována zámkem o šířce min. 3 m a hloubkou založení zámku 1,5 m pod úrovní dna tůně. vahy hráze jsou provedeny ve sklonu 1 : 2 vzdušný a 1 : 3,3 návodní. Zajištění bezpečnostního přelivu je provedeno železobetonovými prahy. kluz je stabilizován kamennou zdí a vývar prahem ve dně vyskládaného z kamene zrna 200 kg. Koruna hráze a vzdušný svah bude ohumusován v tl. 0,25 m a oset návodní strana hráze bude opatřena dle vzorového řezu kamenným záhozem zrna 40 kg. Na vzdušné straně hráze v její patě bude uložena drenáž z PVC DN 100, která bude obsypána kamenivem frakce 8/16 mm. B.3. Požární bezpečnost Charakter stavby a jejího provozu nepředurčuje požární rizika. Uvedená stavba je z hlediska požární ochrany bezpředmětná. V projektové dokumentaci nejsou navrhována žádná místa pro odběr požární vody. B.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí Menší stavební dvůr bude možno zřídit po dohodě na pozemku č. p. 140, který je ve vlastnictví investora. Zde je možné umístit i přenosná sociální zařízení.

14 B/7 B.5. Bezpečnost při užívání Při užívání stavby se nepředpokládá žádného zvláštního nebezpečí vyjma běžných nebezpečí hrozících u podobných vodních děl. B.6. Ochrana proti hluku Při výstavbě bude dočasně zvýšena hlučnost a prašnost, a to při respektování ostatních požadavků (noční klid apod.). B.7. Úspora energie a ochrana tepla Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby je úspora energie a ochrana tepla bezpředmětná. B.8. Řešení přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu Uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Nacházíme se ve vojenském prostoru. B.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy V řešeném území nebyly zjišťovány vzhledem k charakteru stavby níže uvedené vlivy, které by měly dopad na stavbu: radon, seismicita, poddolování se nevyskytuje. tavba se nachází na území vojenského prostoru tudíž jsou vymezena ochranná a bezpečností pásma apod. B.10. Ochrana obyvatelstva Návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví. B.11. Inženýrské objekty a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod výstavba by měla být prováděna v suchém období. Charakter stavby nepředpokládá vznik odpadních vod. Odvodnění staveniště bude řešeno pomocí čerpání. Průměrný roční průtok (Qa) v l/s za období : 7 l/s. b) zásobování vodou - lokalitou neprochází vodovodní řad na který by mohlo být případně napojeno zařízení staveniště. Pitná voda bude na staveniště dovážena. Pro betonáž budou dováženy hotové směsi. c) zásobování energiemi potřeba elektrické energie bude řešena diesel agregáty. d) řešení dopravy - při provádění stavby dojde k částečnému zvýšení provozu vozidel na lesní cestě, která je ovšem v majetku investora. e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav veškeré plochy dotčené výstavbou a pohybem mechanizace budou uvedeny do původního stavu. f) elektronické komunikace - nepředpokládá se potřeba elektronických komunikací. Předpokládá se vybavení mobilními telefony.

15 B/8 B. 12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb Výrobní ani nevýrobní technologická zařízení se na stavbě nevyskytují.

16 C/1 C. ITUACE TAVBY C.1. Přehledná mapa 1 : C.2. Mapa katastru nemovitosti 1 : C.3. Podrobná situace nádrž I. 1 : 200 C.4. Podrobná situace nádrž II. a III. 1 : 200

17 D/1 D. DOKLADOVÁ ČÁT D.1. D.2. D.3. D.4. Zpráva k dokladové části Povodí Moravy, s.p. Brno Vojenský lesní úřad, Praha Vojenské lesy a statky, Plumlov D.1. Zpráva k dokladové části V dokladové části jsou doloženy vyjádření jednotlivých dotčených účastníků stavby, které jsou na úrovni této projektové dokumentace respektovány. Dále jsou splněny závěry výrobního výboru, který na akci proběhl během zpracovávání tužkové dokumentace. Před zahájením zemních prací nutno vytýčit veškerá podzemní vedení!

18 E/1 E. ZÁADY ORGANIZACE VÝTAVBY E.1. Technická zpráva E.2. Výkresová část - neobsahuje E.3. Vytyčovací prvky E.4. Pevné body

19 E/2 E.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA a) informace o rozsahu a stavu staveniště stavební pozemek se nachází v Jihomoravském kraji v k.ú. Doubrava u Březiny nedaleko obce tudnice. Tůně jsou umístěny v úzké údolnici uprostřed lesního komplexu. tavba se nachází na území Vojenského újezdu Březina, kde platí zvláštní režim pohybu veškerých osob. V údolnici byly v minulosti vybudovány čtyři hráze. V současnosti jsou všechny hráze provaleny a celé území pomalu podléhá renaturačním procesům. taveniště začíná být značně porostlé náletovou vegetací. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 501 m. n. m m. n. m. Úsek vybraný pro výstavbu tůní je dlouhý 265 m. b) významné sítě technické infrastruktury dotčenou plochou neprochází žádné významné sítě technické infrastruktury. c) napojení staveniště na zdroj vody, elektřiny, odvodnění staveniště - lokalitou neprochází žádný vodovodní řad na který by mohlo být zařízení staveniště případně napojeno. Potřeba pitné vody bude řešena dovozem. Zásobování energiemi bude řešeno diesel agregáty. Odvodnění staveniště bude řešeno zajímkováním a převedením vody potrubím. d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob - všechny výkopy budou ohraničeny, označeny a zabezpečeny proti vniknutí nepovolaných osob. tavba bude řádně označena!

20 e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů - všechny výkopy budou ohraničeny, označeny a zabezpečeny proti vniknutí nepovolaných osob. f) zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů - menší stavební dvůr bude možno zřídit po dohodě na pozemku č. p.140, který je ve vlastnictví investora. Zde je možné umístit i přenosná sociální zařízení. g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení součástí staveniště nejsou stavby vyžadující dodatečné ohlášení. h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví Zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků budou identické jako při provozech obdobných prací. Omezení těchto vlivů bude zajištěno odpovídajícími a proškolenými pracovníky dbajícími v tomto smyslu všech bezpečnostních předpisů a hygieny. i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě tavba z ekologického pohledu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Vzhledem k výskytu staveniště v lesním komplexu a do značné míry již výrazně renaturovaného stavu údolnice bude vhodné vlastní výstavbu směřovat mimo hnízdní periodu místní ornitologické fauny. Dle potřeby zde bude umístěno sociální zařízení pro pracovníky stavební buňka. j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů Výstavba je plánovaná na rok E.3. VYTYČOVACÍ PRVKY Vytyčení bude provedeno podle situace C.3 a C.4. souřadnicový systém místní výškový systém místní. E.4. PEVNÉ BODY Pevnými body jsou stabilizované kolíky v blízkosti budoucí nádrže. Viz příloha č. C.3 a C.4 E/3

21 F.1/1 F. DOKUMENTACE TAVEBNÍCH OBJEKTŮ F.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1. O - 01 Tůň I. F.1.2. O - 02 Tůň II. F.1.3. O - 03 Tůň III. F.1.4. O - 04 Kácení F.1.5. Odvodnění areálu + podzemní voda F.1.6. Zemní práce + bilance zemin F.1.7. Bilance skrývky ornice a podorničí F.1.8. Odvody za vynětí ze zemědělského půdního fondu F.1.9. ouhrnné požadavky na výstavbu F Hydrotechnické výpočty F.2. VÝKREOVÁ ČÁT F.2.1. Podélný profil zdržemi tůní č. I., II. a III. 1 : 500/100 F.2.2. Vzorové řezy hrázemi 1 : 100 F.2.3. Podélný profil hrází tůně I. 1:100/100 F.2.4. Příčné řezy hrází tůně I. 1:100 F.2.5. Bezpečnostní přeliv tůně I. 1:100 F.2.6. Podélný profil hrází tůně II. 1:100/100 F.2.7. Příčné řezy hrází tůně II. 1:100 F.2.8. Bezpečnostní přeliv tůně II. 1:100 F.2.9. Podélný profil hrází tůně III. 1:100/100 F Příčné řezy hrází tůně III. 1:100 F Bezpečnostní přeliv tůně III. 1:100 F Vzorový řez korytem a zdrží 1 : 100 F Příčné řezy zdržemi 1 : 100 F Vytyčovací schéma F Tabulka kubatur - zdrž F Tabulka kubatur - tůň I F Tabulka kubatur - tůň II F Tabulka kubatur - tůň III

22 F.1/2 F.1.1. O - 01 Tůň I. Tůň bude plně průtočná skrze průtočný profil bezpečnostního přelivu. Bezpečnostní přeliv je dimenzován na hladinu Q 100. Průtok je neovladatelný. Kóta koruny hráze 99,75 (výškový systém místní) Délka koruny hráze 21,50 m Šířka koruny hráze 3,0 m Kóta bezpečnostního přelivu 98,80 Kóta trvalého nadržení 98,80 Zatopená plocha při normální hladině 417 m 2 Objem nádrže při normální hladině 505 m 3 Kóta hladiny při průchodu Q ,42 Zatopená plocha při průchodu Q m 2 Objem nádrže při průchodu Q m 3 Těleso hráze bude provedeno jako homogenní, hráz bude nasypána z původního materiálů tělesa hráze, který se nachází na místě samém. Před zahájením výkopů pro založení hráze bude nutné odstranit náletové dřeviny včetně kořenových systémů. Následně bude odbagrováno stávající těleso hráze a vytvořena pláň pro založení nové hráze z původní zeminy dle příčných řezů a podélného profilu hráze. Šíře výkopu těsnícího klínu je navržena na 3 m a hloubka pod úrovní dna nádrže 1,5 m blíže viz vzorový řez příloha č. F.2.2. Výška sypaných vrstev před zhutněním max. 30 cm. Váha válce minimálně 10 tun. Počet zhutňovacích jízd minimálně 8. Potřebný počet jízd je nutno určit zhutňovacím pokusem při dodržení optimální vlhkosti. Při zkouškách hutnění je nutno prokázat, že u všech zkoumaných vzorků soudržných zemin zhutněné zeminy bylo dosaženo 95% maximální objemové hmotnosti sušiny dle standardní Proctorovy zkoušky. Při kontrole vlhkosti se nesmí při hutnění vlhkost lišit o více než -2% až +3% od optimální vlhkosti dle standardní Proctorovy zkoušky. U nesoudržných zemin musí být zhutnění provedeno na 0,7 relativní hutnosti. vah vzdušného líce hráze je navržen na sklon 1 : 2 a svah návodního líce hráze ve sklonu 1 : 3,3. Šíře koruny hráze je 3 m. Vzdušný svah a koruna hráze bude ohumusována v tl. 0,25 m a oseta. Návodní strana hráze bude opevněna kamenným záhozem zrna 40 kg od koruny hráze až na kótu 98,95. oučástí hráze je bezpečnostní přeliv. ituován je do levé strany tělesa hráze. Šířka bezpečnostního přelivu je 10 m. Bezpečnostní přeliv je svahován ke středu na kótu 98,80, aby průtok byl soustředěn. Přelivné pole a skluz je proveden jako zdrsněný o tl. 0,40 m, kdy kameny jsou uloženy do betonového lože (beton C25/30 XF2). Přelivné pole a skluz jsou vymezeny zdmi z lomového kamene uloženého na cementovou maltu. Hloubka založení a příčné řezy jsou zřejmé z přílohy č. F.2.5 bezpečnostní přeliv tůňě I.

23 F.1/3 Bezpečnostní přeliv je stabilizován příčnými betonovými prahy o tl. 0,3 m a délce 13 m z betonu C25/30 XF2 a síťoviny 100 x 100 x 6 mm. Příčné prahy budou založeny na podkladním betonu o tl. 0,1 m a přesahu 0,15 m (beton C8/10). kluz je zajištěn kamennou zdí z lomového kamene vyskládaného na cementovou maltu. Hloubka založení kamenné zdi min. 1,2 m. Délka vývaru je 8 m, šířka 3 m, hloubka 1,5 m a sklony svahu 1 : 1. Vývar bude stabilizován kamenným záhozem zrna 200 kg. Výtok vývaru zajišťuje stabilizační práh z kamenného záhozu zrna 200 kg, kde hloubka založení je navržena min 1,2 m pod úroveň dna koryta na výtoku z vývaru. Dno vývaru je navrženo na kótu 94,10 m. Na vzdušné straně bude umístěn v patě hráze patní drén o délce 16 m z PVC DN 100 obsypán kamenivem frakce 8/16 mm. Zdrž bude nejprve zbavena náletových dřevin a posléze vyhloubena dle příčných řezů se sklony svahů 1 : 1,5-1 : 2,5. Nad trvalou zátopu tůně I. až po hráz tůně II. bude provedeno odtěžení zeminy dle příčných řezů a vytvořena kyneta. Kyneta nebude stabilizována, počítá se s její proměnlivostí. F.1.2. O - 02 Tůň II. Těleso hráze bude provedeno jako homogenní, hráz bude nasypána z původního materiálů tělesa hráze, který se nachází na místě samém. Kóta koruny hráze 106,05 (výškový systém místní) Délka koruny hráze 34,30 m Šířka koruny hráze 3,0 m Kóta bezpečnostního přelivu 105,30 Kóta trvalého nadržení 105,30 Zatopená plocha při normální hladině 475 m 2 Objem nádrže při normální hladině 241 m 3 Kóta hladiny při průchodu Q ,80 Zatopená plocha při průchodu Q m 2 Objem nádrže při průchodu Q m 3 Těleso hráze bude provedeno jako homogenní, hráz bude nasypána z původního materiálů tělesa hráze, který se nachází na místě samém. Před zahájením výkopů pro založení hráze bude nutné odstranit náletové dřeviny včetně kořenových systémů. Následně bude odbagrováno stávající těleso hráze a vytvořena pláň pro založení nové hráze z původní zeminy dle příčných řezů a podélného profilu hráze. Šíře výkopu těsnícího klínu je navržena na 3 m a hloubka pod úrovní dna nádrže 1,5 m blíže viz vzorový řez příloha č. F.2.2. Výška sypaných vrstev před zhutněním max. 30 cm. Váha válce minimálně 10 tun. Počet zhutňovacích jízd minimálně 8. Potřebný počet jízd je nutno určit zhutňovacím pokusem při dodržení optimální vlhkosti. Při zkouškách hutnění je nutno prokázat, že u všech zkoumaných vzorků soudržných zemin zhutněné zeminy bylo dosaženo 95% maximální objemové hmotnosti sušiny dle standardní Proctorovy zkoušky. Při kontrole vlhkosti se nesmí při hutnění vlhkost lišit o více než -2% až +3% od optimální vlhkosti dle standardní Proctorovy zkoušky. U nesoudržných zemin musí být zhutnění provedeno na 0,7 relativní hutnosti.

24 F.1/4 vah vzdušného líce hráze je navržen na sklon 1 : 2 a svah návodního líce hráze ve sklonu 1:3,3. Šíře koruny hráze je 3 m. Vzdušný svah a koruna hráze bude ohumusována v tl. 0,25 m a oseta. Návodní strana hráze bude opevněna kamenným záhozem zrna 40 kg od koruny hráze až na kótu 105,25. oučástí objektu hráze je bezpečnostní přeliv. ituován je do pravé strany tělesa hráze. Šířka bezpečnostního přelivu je 14 m. Bezpečnostní přeliv je svahován ke středu na kótu 105,30, aby průtok byl soustředěn. Přelivné pole a skluz je proveden jako zdrsněný o tl. 0,40 m, kdy kameny jsou uloženy do betonového lože (beton C25/30 XF2). Přelivné pole a skluz jsou vymezeny zdmi z lomového kamene vyskládaného na cementovou maltu. Hloubka založení a příčné řezy jsou zřejmé z přílohy č. F.2.8 bezpečnostní přeliv tůňě II. Bezpečnostní přeliv je stabilizován příčnými betonovými prahy o tl. 0,3 m a délky 18,2 m z betonu C25/30 XF2 a síťoviny 100 x 100 x 6 mm. Příčné prahy budou založeny na podkladním betonu o tl. 0,1 m a přesahu 0,15 m (beton C8/10). kluz je zajištěn kamennou zdí z lomového kamene uloženého na cementovou maltu. Hloubka založení kamenné zdi min. 1,2 m. Délka vývaru je 6 m, šířka 7 m, hloubka 1,2 m a sklony svahu 1 :1. Vývar bude stabilizován kamenným záhozem zrna 200 kg. Výtok vývaru zajišťuje stabilizační práh z kamenného záhozu zrna 200 kg, kde hloubka založení je navržena min 1,0 m pod úroveň dna koryta na výtoku z vývaru. Dno vývaru je navrženo na kótu 103,10. Na vzdušné straně bude umístěn v patě hráze patní drén o délce 19 m z PVC DN 100 obsypán kamenivem frakce 8/16 mm. Zdrž bude nejprve zbavena náletových dřevin a posléze vyhloubena dle příčných řezů se sklony svahů 1:1,5-1:2,5. F.1.3. O - 03 Tůň III. Těleso hráze bude provedeno jako homogenní, hráz bude nasypána z původního materiálů tělesa hráze, který se nachází na místě samém. Kóta koruny hráze 111,60 (výškový systém místní) Délka koruny hráze 28,80 m Šířka koruny hráze 4,0 m Kóta bezpečnostního přelivu 110,80 Kóta trvalého nadržení 110,80 Zatopená plocha při normální hladině 444 m 2 Objem nádrže při normální hladině 272 m 3 Kóta hladiny při průchodu Q ,30 Zatopená plocha při průchodu Q m 2 Objem nádrže při průchodu Q m 3 Těleso hráze bude provedeno jako homogenní, hráz bude nasypána z původního materiálů tělesa hráze, který se nachází na místě samém. Před zahájením výkopů pro založení hráze bude nutné odstranit náletové dřeviny včetně kořenových systémů. Následně bude odbagrováno stávající těleso hráze a vytvořena pláň pro založení nové hráze z původní zeminy dle příčných řezů a

25 F.1/5 podélného profilu hráze. Šíře výkopu těsnícího klínu je navržena na 3 m a hloubka pod úrovní dna nádrže 1,5 m blíže viz vzorový řez příloha č. F.2.2. Výška sypaných vrstev před zhutněním max. 30 cm. Váha válce minimálně 10 tun. Počet zhutňovacích jízd minimálně 8. Potřebný počet jízd je nutno určit zhutňovacím pokusem při dodržení optimální vlhkosti. Při zkouškách hutnění je nutno prokázat, že u všech zkoumaných vzorků soudržných zemin zhutněné zeminy bylo dosaženo 95% maximální objemové hmotnosti sušiny dle standardní Proctorovy zkoušky. Při kontrole vlhkosti se nesmí při hutnění vlhkost lišit o více než -2% až +3% od optimální vlhkosti dle standardní Proctorovy zkoušky. U nesoudržných zemin musí být zhutnění provedeno na 0,7 relativní hutnosti. vah vzdušného líce hráze je navržen na sklon 1 : 2 a svah návodního líce hráze ve sklonu 1 : 3,3. Šíře koruny hráze je 4 m. Vzdušný svah a koruna hráze bude ohumusována v tl. 0,25 m a oseta. Návodní strana hráze bude opevněna kamenným záhozem zrna 40 kg od koruny hráze až na kótu 110,80. oučástí objektu hráze je bezpečnostní přeliv. ituován je do levé strany tělesa hráze. Šířka bezpečnostního přelivu je 14 m. Bezpečnostní přeliv je svahován ke středu na kótu 110,80, aby průtok byl soustředěn. Přelivné pole a skluz je proveden jako zdrsněný o tl. 0,40 m, kdy kameny jsou uloženy do betonového lože (beton C25/30 XF2). Přelivné pole a skluz jsou vymezeny zdmi z lomového kamene vyskládaného na cementovou maltu. Hloubka založení a příčné řezy jsou zřejmé z přílohy č. F.2.11 bezpečnostní přeliv tůěň III. Bezpečnostní přeliv je stabilizován příčnými betonovými prahy o tl. 0,3 m a délce 18,2 m z betonu C25/30 XF2 a síťoviny 100 x 100 x 6 mm. Příčné prahy budou založeny na podkladním betonu o tl. 0,1 m a přesahu 0,15 m (beton C8/10). kluz je zajištěn kamennou zdí z lomového kamene vyskládaného na cementovou maltu. Hloubka založení kamenné zdi min. 1,2 m. Délka vývaru je 6 m, šířka 6,6 m, hloubka 1,5 m a sklony svahu 1 : 1. Vývar bude stabilizován kamenným záhozem zrna 200 kg. Výtok vývaru zajišťuje stabilizační práh z kamenného záhozu zrna 200 kg, kde hloubka založení je navržena min 1,0 m pod úroveň dna koryta na výtoku z vývaru. Dno vývaru je navrženo na kótu 105,05. Na vzdušné straně bude umístěn v patě hráze patní drén o délce 20 m z PVC DN 100 obsypán kamenivem frakce 8/16 mm. Zdrž bude nejprve zbavena náletových dřevin a posléze vyhloubena dle příčných řezů se sklony svahů 1 : 1,5-1: 2,5. F.1.4. O - 04 Kácení Před vlastní výstavbou je nutné provést odstranění náletových dřevin z prostorů hrází a zdrže včetně jejich pařezů. Odstranění dřevin je nutné provést v období vegetačního klidu v období od do Odstranění keřů a náletových dřevin 2720 m 2 Kácení dřevin průměr do cm 4 ks Kácení dřevin průměr do cm 21 ks Odstranění pařezů průměr do cm 30 ks Odstranění pařezů průměr do cm 28 ks Odstranění pařezů průměr do cm 52 ks

26 F.1/6 Keřový porost a větve budou naštěpkovány a ponechány na ploše (mimo prostor hráze a zdrže) parcela č Pařezy budou ponechány k přirozenému zetlení mimo prostor hráze a zdrže parcela č Dřevní hmota (kmeny) v celkovém množství cca. 20,0 m 3 budou odvezeny do vzdálenosti 5 km na pozemky investora. F.1.5. Odvodnění areálu + podzemní voda Odvodnění staveniště bude vzhledem k průměrnému ročnímu průtoku Q s 7 l/s řešeno pomocí čerpání. tavební práce je nutné směřovat do suchého období roku, aby potřeby převádění vody a čerpání byly minimalizovány. F.1.6. Zemní práce + bilance zemin Zemní práce se týkají výkopu zdrží a založení těles hrází. Tůň I. Tůň I. Výkopy zdrž (sediment) 2545 m 3 Výkopy hráz 353 m 3 Násypy zdrž 1371 m 3 Násypy hráz 493 m 3 Přebytek 1174 m 3 Nedostatek 140 m 3 Ohumusování hráze 27 m 3 Tůň II. Tůň II. Výkopy zdrž (sediment) 3465 m 3 Výkopy hráz 609 m 3 Násypy zdrž 1486 m 3 Násypy hráz 338 m 3 Přebytek 1953 m 3 Přebytek 271 m 3 Ohumusování hráze 26 m 3 Tůň III. Tůň III. Výkopy zdrž (sediment) 535 m 3 Výkopy hráz 878 m 3 Násypy zdrž 455 m 3 Násypy hráz 797 m 3 Přebytek 50 m 3 Přebytek 81 m 3 Ohumusování hráze 30 m 3

27 F.1/7 Přebytečné výkopy v množství 212 m 3 investor použije na terénní úpravy v okolí nádrží, opravy lesních cest v okruhu 5 km. ediment bude v množství 3150 m 3 uložen na plochy ve vlastnictví investora do vzd. 5 km bez poplatku za uložení. měsné stavební a demoliční odpady v množství 1 m 3 budou předrceny a investorem využity při dalších opravách lesních cest. Nedostatek ornice na ohumusování bude řešen jejím dovozem ze vzd. 5 km ze zásob investora. Odpady: Výčet odpadů + objemové množství známé: zemina a kamení neuvedené pod číslem m směsné stavební a demoliční odpady 1 m dřevo 20 m 3 Výčet dalších předpokládaných odpadů: Druh Název Kategorie Piliny z dočasných konstrukcí bednění a podpůrných konstrukcí O Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha O Barva s obsahem halon. rozpouštědel a nebo lak s obsahem halon. rozpouštědel N Barva bez halon. rozpouštědel a nebo lak bez halon. rozpouštědel N Barva rozpustná ve vodě a nebo lak rozpustný ve vodě - betonové konstrukce N Vytvrzená barva a nebo vytvrzený lak ocelové konstrukce záchytného zařízení N Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (plechovky od barev) N Piliny a nebo třísky železných kovů při řezání výztuže O Ostatní železný kov odpad výztuže O Piliny a nebo třísky neželezných kovů plastové dílce O Ostatní neželezný odpad O Plast O Odpad ze svařování svařování výztuže O Ostatní rozpouštědla a nebo jejich směsi N Papírový a nebo lepenkový obal obal NAIP O Plastový obal obaly nátěrových hmot O Dřevěný obal Palety O Kovový obal Palety O Kompozitní obal obaly nátěrových hmot O měs obalových materiálů O Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (obaly zteč. škodlivinami) Beton demolice O Cihla demolice stávajících konstrukcí O Keramika - demolice stávajících konstrukcí (trouby) O Drobné kovové předměty (např. plechovky) balící materiál O Odpady ze zemních a stavebních prací je nutné třídit a přednostně využít nebo nabídnout k využití (pouze oprávněné osobě), uloženy na skládku mohou být pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný (ZP10/2008 Metodický pokyn odboru MŽP, uvedený ve věstníku MŽP č. 3/2008 na str.4).

28 F.1/8 F.1.7. Bilance skrývky ornice a podorničí Ornice nebude skrývána. F.1.8. Odvody za vynětí ze zemědělského půdního fondu Ornice nebude skrývána, tudíž nebudou odvody za vynětí ze zemědělského půdního fondu vypočítávány. F.1.9. ouhrnné požadavky na výstavbu tavba bude prováděna v souladu se stávajícími platnými normami ČN a jejich změnami a náhradami, v souladu s ČN EN, ČN P ENV, ČN EN IO, ČN CEN IO/T. V souladu s nimi budou probíhat předepsané zkoušky, kontroly, odběry vzorků, apod. Kromě těchto norem budou dodržovány i normy TNV.

29 F.1/9 F Hydrotechnické výpočt paré č. 1, 2, 3 Hydrovýpočty Hydrotechnické výpočty byly provedeny výhradně na počítači, kde výpočet byl proveden výpočtovým programem HYDROCHECK Údaje o Q N a Q M byly získány na ČHMÚ. Dále uvedené hydrotechnické výpočty jsou řazeny za sebou chronologicky s takovým vizuálním pojednáním, že další průvodní komentář v této dokumentaci považujeme za bezpředmětný. Obsah: Údaje ČHMÚ Bezpečnostní přeliv tůně I. Posouzení Konsumpční křivka bezpečnostního přelivu I. Výpočet délky vývaru tůně I. Bezpečnostní přeliv tůně II. Posouzení Konsumpční křivka bezpečnostního přelivu II. Výpočet délky vývaru tůně II. Bezpečnostní přeliv tůně III. Posouzení Konsumpční křivka bezpečnostního přelivu III. Výpočet délky vývaru tůně III.

30 Údaje ČHMÚ

31

32 Bezpečnostní přeliv tůně I. Prvotní návrh Výpočet pracovního bodu objektu Datum: Čas : 12:45 oubor: tudýnky2 (:\Ostatní kolegové\hrdonka\plumlov VL\tudýnky) Horní profil: nádrž, ř.km ( m.n.m.) v0[m/s] : alfa : h[m/mnm] : 3.416/ [m2] : přeliv ř.km (98.80 m.n.m.), Q = m^3/s (100%): přepad přes širokou korunu s1[m] : s2[m] : h [m/mnm]: 0.616/ Q [m3/s]: h0[m] : B [m] : h1[m] : h2[m] : Fi : EpsC : FiC : Eps1 : Eps2 : Dolní křivka: pod, ř.km ( m.n.m.) hd[m/mnm]: 0.560/ hz[m] : Posouzení

33 Výpočet Q100( :57:36) - souhrnná bilance tan [km] Profil / křivka Hk[m] H[m] Z[mnm] Dno[mnm] L[mnm] P[mnm] A[mnm] B[mnm] v[m/s] Q[m^3/s] DzetaV/ skluz výtok vložený_ vložený_ vložený_ vložený_ vložený_ vložený_ vložený_ přeliv výtok přeliv vtok přeliv nádrž Q100( :57:36) - konec souhrnné bilance

34 chématický podélný profil

35 chématické příčné řezy

36 Navržený přeliv vyhovuje Konsumpční křivka bezpečnostního přelivu I Q1( :29:53) - souhrnná bilance tan [km] Profil / křivka Hk[m] H[m] Z[mnm] Dno[mnm] L[mnm] P[mnm] A[mnm] B[mnm] v[m/s] Q[m^3/s] DzetaV/ skluz výtok vložený_ V vložený_ vložený_ vložený_ V vložený_ vložený_ vložený_ přeliv výtok přeliv vtok přeliv vtok nádrž Q1( :29:53) - konec souhrnné bilance Q2( :29:53) - souhrnná bilance

37 tan [km] Profil / křivka Hk[m] H[m] Z[mnm] Dno[mnm] L[mnm] P[mnm] A[mnm] B[mnm] v[m/s] Q[m^3/s] DzetaV/ skluz výtok vložený_ vložený_ vložený_ vložený_ vložený_ vložený_ vložený_ přeliv výtok přeliv vtok přeliv vtok nádrž Q2( :29:53) - konec souhrnné bilance Q5( :29:53) - souhrnná bilance tan [km] Profil / křivka Hk[m] H[m] Z[mnm] Dno[mnm] L[mnm] P[mnm] A[mnm] B[mnm] v[m/s] Q[m^3/s] DzetaV/ skluz výtok vložený_ vložený_ vložený_

38 vložený_ vložený_ vložený_ vložený_ přeliv výtok přeliv vtok přeliv vtok nádrž Q5( :29:53) - konec souhrnné bilance Q10( :29:53) - souhrnná bilance tan [km] Profil / křivka Hk[m] H[m] Z[mnm] Dno[mnm] L[mnm] P[mnm] A[mnm] B[mnm] v[m/s] Q[m^3/s] DzetaV/ skluz výtok vložený_ vložený_ vložený_ vložený_ vložený_ vložený_ vložený_ přeliv výtok

39 přeliv vtok přeliv vtok nádrž Q10( :29:53) - konec souhrnné bilance Q20( :29:53) - souhrnná bilance tan [km] Profil / křivka Hk[m] H[m] Z[mnm] Dno[mnm] L[mnm] P[mnm] A[mnm] B[mnm] v[m/s] Q[m^3/s] DzetaV/ skluz výtok vložený_ vložený_ vložený_ vložený_ vložený_ vložený_ vložený_ přeliv výtok přeliv vtok přeliv vtok nádrž Q20( :29:53) - konec souhrnné bilance Q50( :29:53) - souhrnná bilance tan [km] Profil / křivka Hk[m] H[m] Z[mnm] Dno[mnm] L[mnm] P[mnm] A[mnm] B[mnm] v[m/s] Q[m^3/s] DzetaV/ skluz výtok

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

Tabulka kubatur -DN 1000 dl.41,3 m číslo staničení vzdál.prof. výkopy násypy úprava pláně SO profilu km m m2 m2 m3 m2 m2 m3 m m m2 m2 m2 m3 0,0893 8,03 5,63 5,58 1,6 12,75 8,03 102,38 5,63 71,7825 5,58

Více

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu v k.ú. Lukov u Zlína Dokumentace k realizaci stavby A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Datum: 11/2012 Vypracoval: Ing. Marek Krčma

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ

REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ SO 02 REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU F.3.1 TECHNICKÁ

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva 3e - PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s. r. o. PRAŽSKÁ 455 393 01 PELHŘIMOV PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s.r.o. EKOLOGIE EKONOMIKA ESTETIKA Rekonstrukce rybníka Podlesník v k.ú. Radňov B. Souhrnná

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : E.1. 1 OBSAH: 1. Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění... 3 2. Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

Přepouštěcí kanál jezero Sadská zak. č. 15/2015 B. Souhrnná technická zpráva DSP 09/2015. B.1 Popis území stavby...2. B.2 Celkový popis tavby...

Přepouštěcí kanál jezero Sadská zak. č. 15/2015 B. Souhrnná technická zpráva DSP 09/2015. B.1 Popis území stavby...2. B.2 Celkový popis tavby... OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby...2 B.2 Celkový popis tavby...3 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu...5 B.4 Dopravní řešení...6 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Seznam příloh: A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení B.1 Celková situace stavby 1:10 000 B.2 Koordinační situace Ortofotomapa 1:10 000 B.3.1 Situace dotčených pozemků SO 101 1:2 000 B.3.2 Situace dotčených

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Víceúčelové hřiště při ZŠ v Okříškách Místo stavby: Okříšky Kraj : Vysočina Stupeň : DSP Druh stavby: novostavba Katastrální

Více

A.1. Průvodní a technická zpráva

A.1. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní a technická zpráva Vypracoval: Jaroslav Hvězda Schválil: Ing. Pavel Kuttelwascher 1. Identifikační údaje stavby Strana 1 (celkem 6) Název stavby: Rybník Za prádelnou - rekonstrukce Stupeň

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing.

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK Projektant: Ing. Petr GABRIEL 1. Identifikační údaje název stavby stavebník Zastřešení balkónů

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku Vyřizuje: Dana Čechová Telefon: 221 982 386 E-mail:

Více

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba A. Průvodní zpráva A.a) Identifikační údaje stavby 1.1 Základní údaje Název stavby : KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B Místo stavby: k.ú. Krásno nad Teplou. 673811 Okres: Sokolov

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE k provedení stavby

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE k provedení stavby Projektování vodohospodářských staveb s.r.o. Pražská 1655, 393 01 Pelhřimov PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE k provedení stavby Akce: Rekonstrukce hráze a manipulačních objektů na rybníce Dolní Kladiny po havárii

Více

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú.

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú. A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice Stávající veřejně přístupná plocha při ulici

Více

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatně v členění: Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U VSTUPU DO AREÁLU DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U VSTUPU DO AREÁLU DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 307/6, 307/7, 307/1, 305/57. Pozemky leží v okrajové části zastavěného území sídelního útvaru k.ú. Ďáblice.

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě Seznam příloh: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA BRM spol. s r.o. Farského 5, 326 00 Plzeň projekty staveb * stavby * geologie * ekologie * odpady * konzultace * tepelná čerpadla ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 1.A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ...2 1.B OBVOD STAVENIŠTĚ...2 1.C ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ...2 1.D NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY...2 1.E SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY...3 1.F

Více

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK (převzato a upraveno z manipulačního řádu a technických zpráv zpracovaných

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

Technická zpráva - stoky

Technická zpráva - stoky VŘESKOVICE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV Dokumentace pro stavební řízení Technická zpráva - stoky Obsah a) Popis inženýrského objektu, jeho funkční a technické řešení 1 b) Požadavky na vybavení 3 c) Napojení

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

b. Významné sítě technické infrastruktury c. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

b. Významné sítě technické infrastruktury c. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah zprávy: a. Informace o rozsahu a stavu staveniště, jeho předpokládané úpravy, oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Více

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a.

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. - 1 - Akce: Modernizace farmy Dolní Branná Místo stavby: Dolní Branná - společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení - B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. V Brně, září 2015

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B LISTOPAD 2014 Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost Nábřežní

Více

NÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA...

NÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ... 3 2.2. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.3. LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY... 4 2.4. ODOLNOST A ZABEZPEČENÍ

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Rozsah území je vyznačen na situaci, jedná se o okraj zastavěného území obce. Svah je situován severně od komunikace

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í I/12/2010

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í I/12/2010 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-1958/2010-318/VLJ Rousínov, dne 10. května 2010 Oprávněná úřední

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová 0,923-2,926km Novostavba

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A Ing. Petr Šafář Projektová a inženýrská kancelář 572 01 POLIČKA, Nová 205 tel., fax 461724398 T E C H N I C K Á Z P R Á V A DÍLČÍ OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TYLOVA DOMU POLIČKA, VRCHLICKÉHO 53 INVESTOR:

Více

SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ

SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ 001 TECHNICKÁ ZPRÁVA 002 SITUACE 003 VÝ EZ STÁVAJÍCÍHO STAVU NA KÓT -2,940 004 VÝ EZ NOVÉHO STAVU NA KÓT -2,940 005 VÝ EZ NOVÉHO STAVU NA KÓT +0,000

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz

Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Městský úřad Vlašim Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Č.j.: ZIP 2736/16-1204/2016BaR Ve Vlašimi 8.4.2016 oprávněná úřední osoba

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 ZOV. Obsah

PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 ZOV. Obsah Obsah 1. Všeobecné údaje... 2 1.1. Identifikační údaje stavby... 2 1.2. Zdůvodnění stavby... 2 1.3. Základní údaje o křížení... 2 2. Provádění... 3 2.1. Průběh rekonstrukce mostu... 3 2.2. Harmonogram...

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Adr: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 70890005 (doručeno DS dbyt8g2) Ostatní

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 - OBSAH: 1 Identifikační údaje... 3 2 Podklady... 3 3 Základní údaje charakterizující stavbu... 3 3.1 Úvod... 3 3.2 Údaje o provozu... 4 3.3 Základní údaje o stavbě... 4 3.4

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkládaná dokumentace pro žádost o vodoprávní rozhodnutí a povolení k nakládání s povrchovými vodami byla zpracována na základě smlouvy č.2/2008 mezi zhotovitelem projektové

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014 01.

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ Místo stavby : Libice nad Cidlinou čp.35, poz.18/1 Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Stupeň : Projektová dokumentace Z.č.

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Městský úřad Luhačovice

Městský úřad Luhačovice Městský úřad Luhačovice odbor stavební - stavební úřad nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice Spis.zn.: 23397/2011//24/HV Č.j.: 01875/2012/24 Luhačovice, dne 08.02.2012 Vyřizuje: Hvozdenský (tel. 577 197

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty 1 A : PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty a) identifikace : stavba : novostavba přístřešku pro cyklisty investor - stavebník : Město Paskov Nádražní 700 73921 Paskov

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

D.1.01.3.1 Technická zprava Technologie bouracích prací

D.1.01.3.1 Technická zprava Technologie bouracích prací D.1.01.3.1 Technická zprava Technologie bouracích prací projektu pro provedení stavby: KŘP Lbk REVITALIZACE AREÁLU PASTÝŘSKÁ II.ETAPA PŘÍLHA : D.1.01.3 S 01.3 DEMLICE RAMPY IVESTR : ČR Krajské ředitelství

Více

DSP. Technická zpráva. Obsah

DSP. Technická zpráva. Obsah Technická zpráva DSP Obsah 1. Identifikační údaje objektu... 2 1.1. Identifikační údaje stavby... 2 2. Popis objektu... 2 3. Návrh technického řešení... 2 3.1. Odstranění dřevin... 3 3.2. Směrové poměry...

Více

Technická zpráva SO 03

Technická zpráva SO 03 HL. INŽ. ZODP. PROJ. VYPRACOVAL INVESTOR ST. ÚŘAD AKCE OBSAH Ing. Karel Brož Ing. Karel Brož Ing. P. Lopaurová, Ing. T. Kreutzer Petr Ficek, Žďárská 281, 592 14 Nové Veselí Žďár nad Sázavou OBEC Nové Veselí

Více

Lužická Nisa, Dolní Suchá u Chotyně, oprava LB zdi, ř.km. 7,194 7,232

Lužická Nisa, Dolní Suchá u Chotyně, oprava LB zdi, ř.km. 7,194 7,232 / státní podnik AKCE I OPRAVA,Y ZAI/{E,R Lužická Nisa, Dolní Suchá u Chotyně, oprava LB zďi,.km.71194-71232 P #frl Ing.PavelŠenk vedoucí PS Liberec edložil: Í Zpracoval: dne:, Proiednal: clne: Vvhlásil:

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MODERNIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VE VOJKOVICÍCH zak. č. 01/2016 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA kreslil/psal : Ing. Marek Papoušek projektant : Ing. Marek Papoušek vedoucí projektu : Ing. Eduard Přívara ČKAIT

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská 738, Česká Lípa. A. Průvodní zpráva. S T A V E B N Í Ú P R A V Y ROZŠÍŘENÍ LÁVEK U ZADNÍCH VCHODŮ DO DOMU Č.P. 2658

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014 vedoucí projektant odpovědný projektant Vypracoval Ing. Jiří Pangrác Ing. Jiří Pangrác Jana Pangrácová Investor: Ing. Radek Fejt, Bohušova 782, 348 15 Planá Ing. Jiří PANGRÁC projektování pozemních a dopravních

Více

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ JIMRAMOV DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ JIMRAMOV DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ B. Průvodní zpráva Obsah: 1. Charakteristika území a stavebního pozemku... 2 2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání... 4 3. Orientační údaje stavby... 5 1 1.

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb.

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb. 590/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o technických požadavcích pro vodní díla Změna: 367/2005 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 143 odst. 4 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.10 Oprava oplocení pravá strana F.11 Oprava oplocení levá strana Technická zpráva Identifikační údaje stavby: Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více