Jak na to. Nastavte si sami a snadno rùzné služby v mobilu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak na to. Nastavte si sami a snadno rùzné služby v mobilu."

Transkript

1 Jak na to Nastavte si sami a snadno rùzné služby v mobilu.

2 Obsah Vybrané služby si mùžete nastavovat tøemi zpùsoby 4 Chci zjistit výši svého posledního Vyúètování 6 Chci vìdìt, kdy má útrata dosáhla urèité výše 7 Chci vìdìt, kdy kredit vyèerpám 8 Chci mít pøehled o svých Vyúètováních na internetu 9 Nechci se každý mìsíc starat o úhradu Vyúètování 10 Chci využívat výhody vìrnostního programu 12 Chci Podrobný výpis hovorù 14 Chci zjistit, jaký mám tarif 15 Chci zmìnit svùj tarif 16 Tarif Mých5 17 Chci levnìjší volání na pevnou linku 18 Chci levnìjší ky 20 Chci levnìjší volání do sítì T-Mobile 21 Chci výhodnìjší volání mezi èísly pod jednou smlouvou 24 Chci vìdìt, kdo mi volal, když jsem nebyl na pøíjmu 26 Když volám, chci skrýt své telefonní èíslo 28 Chci pøijímat a posílat MMSky 30 Chci posílat MMSky výhodnìji 32 Chci vìdìt, jestli mám signál pro mobilní internet 33 Chci surfovat v mobilu 34 Chci surfovat na poèítaèi 38 Chci wapovat a surfovat výhodnìji 40 Jedu do zahranièí a chci být na pøíjmu, volat a psát domù 43 Chci výhodnìji volat a kovat ze zahranièí 44 Struktura hlasového automatu 47 Kompletní informace najdete na

3 Vybrané služby si mùžete nastavovat tøemi zpùsoby Pošlete bezplatnì ve tvaru, který uvádíme, na èíslo Navštivte Mùj T-Mobile a provádìjte zmìny pøes internet. Mùžete se pøihlásit bez registrace (zadáte své telefonní èíslo a vstupní heslo vám pošleme do nìkolika vteøin kou) nebo se mùžete zaregistrovat a používat pro vstup uživatelské jméno a heslo. Volejte bezplatnì 4603 a v nabídkách hlasového automatu postupujte podle návodu.* * Schéma hlasového automatu najdete na stranì

4 Chci zjistit výši svého Vyúètování Chci vìdìt, kdy má útrata dosáhla urèité výše Výši svého Vyúètování mùžete zjistit jednorázovì nebo vám tuto informaci mùžeme posílat kou pravidelnì každý mìsíc po vystavení nového Vyúètování (služba Mùj úèet). Po aktivaci služby Mùj úèet vám budeme navíc kou automaticky potvrzovat uhrazení Vyúètování. Pravidelnì každý mìsic prostøednictvím služby Mùj úèet Jednorázovì Pošlete ve tvaru +UCET na 4603 pro aktivaci, UCET pro deaktivaci. Navštivte Mùj T-Mobile Vyúètování a platby Mùj úèet. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Vyúètování Mùj úèet. Pošlete ve tvaru UCET na Navštivte Mùj T-Mobile Vyúètování a platby Vyúètování služeb. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Vyúètování. Aktivujte si službu Mùj limit a øeknìte nám, pøi jaké útratì (tzv. limitu) nad svùj mìsíèní paušál chcete být upozornìni. Jakmile této útraty dosáhnete, pošleme vám upozornìní kou. Minimální limit, který mùžete nastavit, je 100 Kè nad mìsíèní paušál. Pošlete ve tvaru MLT A LIMIT na 4603 pro aktivaci, MLT D pro deaktivaci, MLT S pro zjištìní limitu, MLT Z pro zmìnu limitu. Napøíklad pokud chcete být upozornìni pøi útratì 100 Kè nad mìsíèní paušál, pošlete ve tvaru MLT A 100 na Navštivte Mùj T-Mobile Vyúètování a platby Mùj limit. Vazeny zakazniku, u telefonniho cisla byl dosazen limit 500 Kc, stanoveny pro sluzbu Muj limit. pro nastavení/zmìny/zrušení, stejnì tak jako informující o dosažení limitu, stojí 5 Kè (5,95 vè. DPH). 6 7

5 Chci vìdìt, kdy kredit vyèerpám Chci mít pøehled o svých Vyúètováních na internetu Aktivujte si službu Moje pøeèerpané jednotky a mìjte pøehled o tom, kdy svùj kredit vyèerpáte. Pošlete ve tvaru JEDNOTKY A na 4603 pro aktivaci, JEDNOTKY D pro deaktivaci a JEDNOTKY S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Vyúètování a platby. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarify a ceny Nastavení kontroly, kolik máte provoláno. Navštivte Mùj T-Mobile Vyúètování a platby Vyúètování služeb. V menu Mùj T-Mobile získáte pøehled o svých posledních Vyúètováních. Aktivace této služby je zdarma stejnì jako cena pøíchozí zprávy. Služby je možné využít u kreditních i minutových tarifù. 8 9

6 Nechci se každý mìsíc starat o úhradu Vyúètování Zaveïte si inkaso a my se s žádostí o úhradu vašeho Vyúètování budeme obracet pøímo na vaši banku. Pokud nebudete souhlasit s èástkou na Vyúètování, garantujeme vám vrácení platby na váš úèet. Inkaso si zavedete ve dvou jednoduchých krocích: 1. Otevøete svùj bankovní úèet pro inkaso ve prospìch T-Mobile Zaveïte si inkaso ve své bance (na poboèce, pøes internet apod.). Budete k tomu potøebovat tyto údaje: èíslo úètu T-Mobile: , kód banky 0100 mùžete si urèit limit, do jehož výše mùžeme banku o úhradu Vyúètování žádat (doporuèujeme min. 500 Kè) Pokud bude vystavené Vyúètování pøevyšovat vámi stanovený inkasní limit, k úhradì inkasem nedojde. V takovém pøípadì vás o tomto budeme informovat kou a s Vyúètováním vám pošleme složenku, kterou mùžete úhradu provést. Další možností automatické úhrady Vyúètování je inkaso z vaší platební karty. K jeho zavedení staèí navštívit Znaèkovou prodejnu T-Mobile se svou platební kartou VISA, MasterCard nebo American Express. 2. Zaveïte inkaso v T-Mobile Navštivte Mùj T-Mobile Vyúètování a platby Inkaso. Na této stránce zadejte pøedèíslí a èíslo bankovního úètu, kód banky, mìsíc, od kterého inkaso chcete, a limit stejný jako v prvním kroku

7 Chci využívat výhody vìrnostního programu Pokud se zaregistrujete do našeho vìrnostního programu T-Mobile Bonus, budeme vás za využívání našich služeb odmìòovat. Za Bonus body si pak mùžete objednávat odmìny z našeho katalogu odmìn, který najdete na Registrace do vìrnostního programu Pošlete ve tvaru BON A na Navštivte Mùj T-Mobile T-Mobile Bonus Bonus registrace Registrovat. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte T-Mobile Bonus. Zjištìní stavu bodù Pošlete ve tvaru BON S na Navštivte Mùj T-Mobile T-Mobile Bonus T-Mobile Bonus. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte T-Mobile Bonus. Pro sbírání bodù je nutné dosáhnout v každém mìsíci minimální útraty ve výši podle stáøí vaší SIM karty. Stáøí vaší SIM karty Kolik je potøeba utratit do 6 mìsícù 600 Kè 6 mìsícù až 1 rok 400 Kè 1 rok až 2 roky 300 Kè více než 2 roky 250 Kè Stáøím SIM karty myslíme dobu od aktivace vaší SIM karty do konce aktuálního zúètovacího období. Uvedené informace jsou orientaèní. Pøesné stáøí své SIM karty a odpovídající èástku minimální útraty zjistíte v hlasovém automatu na 4603 v èásti T-Mobile Bonus nebo na Mùj T-Mobile. Èástky jsou vèetnì DPH. Více informací na Pro objednání odmìny z katalogu potøebujete znát objednací kód. Pøi objednání pøes Mùj T-Mobile, kde je vám k dispozici kompletní katalog odmìn, kód není nutný. Kód mùžete získat v elektronickém katalogu na nebo v tištìném katalogu. Zboží vám vždy zašleme na adresu, na kterou vám posíláme Vyúètování. Objednávání odmìn z katalogu Pošlete ve tvaru BON objednací kód poèet kusù na Navštivte Mùj T-Mobile T-Mobile Bonus Bonus katalog. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte T-Mobile Bonus

8 Chci Podrobný výpis hovorù Chci zjistit, jaký mám tarif Podrobný výpis hovorù si mùžete objednat k tištìnému Vyúètování služeb v papírové a/nebo elektronické podobì a k elektronickému Vyúètování služeb v elektronické podobì. Pošlete ve tvaru TARIF na Navštivte Mùj T-Mobile Informace Aktivované služby. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarify a ceny. Navštivte Mùj T-Mobile Vyúètování a platby Podrobné výpisy Forma podrobného výpisu hovorù. V elektronické podobì jej naleznete na Mùj T-Mobile Vyúètování a platby Vyúètování služeb. Pokud ho budete mít objednán v tištìné podobì, obdržíte ho spoleènì s tištìným Vyúètováním služeb. Cena Podrobného výpisu hovorù je 65 Kè (77,35 vè. DPH). Pokud své Vyúètování služeb hradíte inkasem, je snížena na 1 Kè (1,19 vè. DPH). V pøípadì, že se rozhodnete pro elektronickou verzi výpisu hovorù, èiní cena 40 Kè (47,60 vè. DPH). K elektronickému Vyúètování služeb je cena za elektronický Podrobný výpis hovorù 1 Kè (1,19 Kè vè. DPH)

9 Chci zmìnit svùj tarif Tarif Mých5 Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Zmìna tarifu. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarify a ceny Zmìna tarifu. Tarif si mùžete zmìnit jednou mìsíènì. Mìsíèní paušál a volné jednotky vztahující se k tarifu se vám pak ve Vyúètování rozdìlí pomìrnou èástí podle toho, kdy v mìsíci jste zmìnu provedli. S tarifem Mých5 mùžete volat a kovat na 5 zvolených èísel z jakékoli sítì v ÈR za ty nejnižší ceny. Nastavte si svých 5 vybraných èísel snadno a hned! Pošlete ve tvaru MYCH5_A_CISLO1_CISLO2_CISLO3_CISLO4_CISLO5 na 4603 pro aktivaci, MYCH5_Z_PUVODNICISLO_NOVECISLO pro zmìnu, MYCH5_S pro zjištìní stavu (kde _ znamená mezeru). Navštivte Mùj T-Mobile. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarify a ceny Aktuální nabídka tarifù. Každý následující kalendáøní mìsíc je možné provést 5 zmìn nastavení tìchto èísel. Více na

10 Chci levnìjší volání na pevnou linku Aktivujte si nìkteré z našich tarifních zvýhodnìní. Pevná+* Se zvýhodnìním Pevná+ voláte na pevné linky v ÈR jen za 1 Kè/min. (1,19 vè. DPH). Pošlete ve tvaru PEP A na 4603 pro aktivaci, PEP D pro deaktivaci a PEP S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Tarifní zvýhodnìní Pevná+. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarifní zvýhodnìní Informace, jak si zvýhodnit ceny za volání Výhodnìjší volání na pevnou linku Pevná+. Pevná mimo špièku Se zvýhodnìním Pevná mimo špièku máte každý mìsíc od sedmi veèer až do osmi ráno a o víkendech minut na volání na pevné linky v ÈR. Pošlete ve tvaru PMS A na 4603 pro aktivaci, PMS D pro deaktivaci a PMS S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Tarifní zvýhodnìní Pevná mimo špièku. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarifní zvýhodnìní Informace, jak si zvýhodnit ceny za volání Výhodnìjší volání na pevnou linku Pevná mimo špièku. Mìsíèní paušál u zvýhodnìní Pevná+ je 49 Kè (58,31 vè. DPH). * Lze využít pouze s minutovými tarify. Mìsíèní paušál u zvýhodnìní Pevná mimo špièku je 249 Kè (296,31 vè. DPH)

11 Chci levnìjší ky Chci levnìjší volání do sítì T-Mobile Aktivujte si tarifní zvýhodnìní 100+ a získejte každý mìsíc 100 do mobilních sítí v ÈR za zvýhodnìnou cenu. Pošlete ve tvaru P A 100 na 4603 pro aktivaci, P D pro deaktivaci nebo P S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Tarifní zvýhodnìní 100+ Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarifní zvýhodnìní Aktivace nebo deaktivace tarifních zvýhodnìní Aktivujte si nìkteré z našich tarifních zvýhodnìní. Víkend+ Se zvýhodnìním Víkend+ máte každý víkend výhodnìjší ceny volání do sítì T-Mobile. Pošlete ve tvaru VIP A na 4603 pro aktivaci, VIP D pro deaktivaci a VIP S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Tarifní zvýhodnìní Víkend+ Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarifní zvýhodnìní Informace, jak si zvýhodnit ceny za volání Zvýhodnìní hovorù do sítì T-Mobile T-Mobile mimo špièku Se zvýhodnìním T-Mobile mimo špièku máte každý mìsíc minut na volání do sítì T-Mobile mimo špièku (tzn. od do 8.00 hod. v pracovní dny nebo kdykoli o víkendu). Mìsíèní paušál u zvýhodnìní 100+ je 79 Kè (94,01 vè. DPH). Pošlete ve tvaru TMS A na 4603 pro aktivaci, TMS D pro deaktivaci a TMS S pro zjištìní stavu

12 Navštivte Mùj T-Mobile Tarifní zvýhodnìní T-Mobile mimo špièku. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarifní zvýhodnìní Informace, jak si zvýhodnit ceny za volání Zvýhodnìní hovorù do sítì T-Mobile. Volání 50+ nebo Volání 200+ Se zvýhodnìními Volání 50+, resp. Volání 200+ máte každý mìsíc 50, resp. 200 volných minut v síti T-Mobile nad rámec volných minut za výhodnou cenu po celý den. Girls Talk Pošlete ve tvaru VOP A 50, resp. VOP A 200 na 4603 pro aktivaci, VOP D pro deaktivaci, VOP S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Tarifní zvýhodnìní Volání+. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarifní zvýhodnìní Informace, jak si zvýhodnit ceny za volání Zvýhodnìní hovorù do sítì T-Mobile. Se zvýhodnìním Girls Talk platíte pouze první 3 minuty, Mìsíèní paušál u zvýhodnìní Volání 50+ je 119 Kè (141,61 vè. DPH), u zvýhodnìní Volání Kè (474,81 vè. DPH). Zvýhodnìní Volání 50+ a Volání 200+ nelze mít aktivní souèasnì. poté voláte v rámci sítì T-Mobile zdarma. NEJ Nonstop Pošlete ve tvaru GT A na 4603 pro aktivaci, GT D pro deaktivaci, GT S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Tarifní zvýhodnìní Girls Talk. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarifní zvýhodnìní Informace, jak si zvýhodnit ceny za volání Zvýhodnìní hovorù do sítì T-Mobile. Se zvýhodnìním NEJ Nonstop voláte a posíláte na vámi vybrané NEJ èíslo v rámci sítì T-Mobile zdarma. Pošlete ve tvaru NEJ A na 4603 pro aktivaci, NEJ D pro deaktivaci, NEJ S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Tarifní zvýhodnìní NEJ Nonstop. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarifní zvýhodnìní Informace, jak si zvýhodnit ceny za volání Zvýhodnìní hovorù do sítì T-Mobile. Mìsíèní paušál u zvýhodnìní Girls Talk je 59 Kè (70,21 vè. DPH). Mìsíèní paušál u zvýhodnìní NEJ Nonstop je 150 Kè (178,50 vè. DPH). Maximální délka hovoru je z technických dùvodù omezena na 65 minut

13 Chci výhodnìjší volání mezi èísly pod jednou smlouvou Pokud pøihlásíte telefonní èísla pod jednou smlouvou do skupiny, mùžete si mezi nimi volat za výhodné sazby (služba Moji blízcí*). Skupina mùže obsahovat maximálnì 5 èísel. Založení skupiny Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Moji blízcí. Pøidávání èísel do skupiny Pošlete ve tvaru MB A na 4603 pro pøihlášení èísla do skupiny, MB D pro odhlášení èísla ze skupiny, MB S pro zjištìní, zda je èíslo ve skupinì. Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Moji blízcí. Pøidání èísla do skupiny je zpoplatnìno 20 Kè (23,80 vè. DPH) a každé èíslo ve skupinì platí za službu mìsíèní paušál 39 Kè (46,41 vè. DPH). Volání v rámci skupiny stojí 1,90 Kè (2,26 vè. DPH). * Lze využít pouze s minutovými tarify

14 Chci vìdìt, kdo mi volal, když jsem nebyl na pøíjmu Hlasová schránka Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Hlasová schránka. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Hlasová schránka. Registr zmeškaných hovorù Registr zmeškaných hovorù vám poté, co se opìt pøihlásíte do sítì T-Mobile, pošle zdarma s telefonním èíslem a èasem, kdy vám toto èíslo volalo. Pošlete ve tvaru REGISTR A 0 na 4603 pro aktivaci služby, REGISTR D pro deaktivaci služby a REGISTR S pro zjištìní stavu služby. Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Registr zmeškaných hovorù. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Registr zmeškaných hovorù. MMS hlasový kurýr MMS hlasový kurýr vám poté, co se opìt pøihlásíte do sítì T-Mobile, doruèí zdarma MMSku s nahrávkou zprávy od toho, kdo vám volal. Pošlete ve tvaru MMSKURYR A na 4603 pro aktivaci, MMSKURYR D pro deaktivaci, MMSKURYR S pro zjištìní stavu. Pøed aktivací služby MMS hlasový kurýr si vyzkoušejte, zda vám služba bude fungovat pošlete ve tvaru MMSKURYR TEST na èíslo 4603 a my vám obratem zašleme testovací zprávu MMS kurýra. Pokud ji pøehrajete, mùžete si službu bez obav aktivovat. Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb MMS hlasový kurýr. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb MMS hlasový kurýr. Vždy je možné využívat pouze jednu z uvedených služeb. Aktivací jedné z nich dojde k deaktivaci aktuálnì používané služby. Služba MMS hlasový kurýr je poskytována zdarma

15 Když volám, chci skrýt své telefonní èíslo Èíslo chci skrýt u vybraných hovorù Èíslo chci skrýt u všech hovorù, jen u vybraných hovorù chci èíslo ukázat Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Identifikace volajícího Doèasné zamezení. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Zamezení zobrazení vašeho èísla volanému. Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Identifikace volajícího Doèasné zobrazení. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Zamezení zobrazení vašeho èísla volanému. Pøed uskuteènìním hovoru vložte pøed volané èíslo kód #31#. Pøed uskuteènìním hovoru vložte pøed volané èíslo kód * 31#. Èíslo chci skrýt u všech hovorù Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Identifikace volajícího Trvalé zamezení. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Zamezení zobrazení vašeho èísla volanému

16 Chci pøijímat a posílat MMSky Abyste mohli MMSky posílat a pøijímat, musíte mít: mobilní telefon, který MMS podporuje* aktivní službu MMS zprávy správnì nastavený telefon MMS zprávy Pošlete ve tvaru MMS A na 4603 pro aktivaci, MMS D pro deaktivaci, MMS S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb MMS. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb MMS. Nastavení telefonu * Pošlete ve tvaru KONFIG MMS VYROBCETYPEFONU na Napøíklad pro nastavení telefonu Sony Ericsson W810i pošlete ve tvaru KONFIG MMS SONYERICSSONW810i. Navštivte Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení mobilu pro MMS a WAP GPRS. Telefony zakoupené ve Znaèkových prodejnách T-Mobile jsou nastaveny správnì. Pokud jste MMS nikdy neposílali a máte správnì nastavený telefon, službu MMS nemusíte aktivovat. Její aktivace probìhne automaticky hned po odeslání první MMS. * Zda váš telefon MMS podporuje, zjistíte na záložka Telefony podle parametrù. * Platí pro vybrané typy telefonù

17 Chci posílat MMS výhodnìji Chci vìdìt, jestli mám signál pro mobilní internet MMS 15+ Aktivujte si tarifní zvýhodnìní MMS 15+ a získejte každý mìsíc 15 MMS do jakékoli sítì za zvýhodnìnou cenu. Pošlete ve tvaru MMSP A na 4603 pro aktivaci, MMSP D pro deaktivaci, MMSP S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Tarifní zvýhodnìní MMS 15+. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarify a ceny Možnosti zvýhodnìní tarifu Aktivace a deaktivace tarifních zvýhodnìní. Pošlete ve tvaru INTERNET na 4616.* Navštivte Vypùjète si ve Znaèkové prodejnì T-Mobile modem oproti záloze a vyzkoušejte si pøipojení z domova. Mìsíèní paušál u zvýhodnìní MMS 15+ je 49 Kè (58,31 vè. DPH). * Odeslaná je úètována dle vašeho tarifu

18 Chci surfovat v mobilu Na internet se s mobilem mùžete dostat dvìma zpùsoby: buï pøes službu WAP (speciální internetové stránky upravené pro prohlížení v mobilních telefonech), nebo pøes službu web n walk light (plnohodnotný internet v mobilu). Pro wapování potøebujete telefon podporující WAP aktivní službu EDGE/GPRS správnì nastavený telefon pro WAP EDGE/GPRS Napø. pro nastavení telefonu Sony Ericsson W810i pošlete ve tvaru KONFIG WAP SONYERICSSONW810i. Navštivte Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení mobilu pro MMS nebo WAP. Pro surfování s web n walk light potøebujete telefon podporující JAVA aplikace aplikaci web n walk light v mobilu správnì nastavený telefon pro pøipojení k internetu Pošlete ve tvaru GPRS A na 4603 pro aktivaci, GPRS D pro deaktivaci, GPRS S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Pøipojení k internetu EDGE/GPRS. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb GPRS a Internet 4G. Objednání aplikace web n walk light do mobilu** Pro telefon Nokia pošlete ve tvaru APN WNW na Pro telefony Sony Ericsson, Siemens, Motorola a BenqSiemens pošlete ve tvaru APS WNW na Pro telefony Samsung pošlete ve tvaru APW WNW na Navštivte Nastavení telefonu pro WAP* Pošlete ve tvaru KONFIG WAP VYROBCETYPEFONU na * Platí pouze v pøípadì, že jste nekoupili telefon u nás. ** Odeslání objednací je úètováno dle vašeho tarifu

19 Nastavení telefonu pro pøipojení k internetu Pošlete ve tvaru KONFIG INT VYROBCETYPEFONU na Napøíklad pro nastavení telefonu Sony Ericsson W810i pošlete ve tvaru KONFIG INT SONYERICSSONW810i. Navštivte Aktivujte si zvýhodnìní Surf+ a surfujte pøes mobil neomezenì jen za mìsíèní paušál 99 Kè (117,81 vè. DPH)

20 Chci surfovat na poèítaèi Pro pøipojení na internet pøes mobil potøebujete poèítaè aplikaci web n walk Manager v poèítaèi (aplikace web n walk Manager je k dispozici u každého nového telefonu nebo datového zaøízení) koncové zaøízení (mobilní telefon, datovou kartu nebo modem) podporující EDGE/GPRS nebo Internet 4G propojení mezi poèítaèem a koncovým zaøízením (u mobilu kabelem, infraèerveným portem nebo pøes Bluetooth) SIM kartu T-Mobile s aktivní službou EDGE/GPRS nebo Internet 4G Postup 1. aktivujte na SIM kartì službu EDGE/GPRS nebo Internet 4G 2. vložte SIM kartu do koncového zaøízení 3. nainstalujte do poèítaèe aplikaci web n walk Manager (ke stažení na 4. propojte koncové zaøízení s poèítaèem 5. postupujte podle návodu aplikace web n walk Manager EDGE/GPRS Pošlete ve tvaru GPRS A na 4603 pro aktivaci, GPRS D pro deaktivaci, GPRS S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Pøipojení k internetu EDGE/GPRS. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb GPRS a Internet 4G. Pro surfování na poèítaèi vám doporuèujeme aktivaci datového zvýhodnìní Internet

21 Chci wapovat a surfovat výhodnìji Surf+ Se zvýhodnìním Surf+ mùžete neomezenì surfovat v mobilu s prohlížeèem web n walk light. Pošlete ve tvaru GPRS A SRF na Navštivte Mùj T-Mobile Pøipojení k internetu EDGE/GPRS Surf+. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb EDGE/GPRS a Internet 4G Zvýhodnìní GPRS pøipojení na internet nebo WAP. Surf&Mail+ Internet+ Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb EDGE/GPRS a Internet 4G Zvýhodnìní GPRS pøipojení na internet nebo WAP. Pøipojte si poèítaè k internetu pøes mobil rychlostí až 236,8 kb/s. Pošlete ve tvaru GPRS A INT na Navštivte Mùj T-Mobile Pøipojení k internetu EDGE/GPRS Internet+. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb EDGE/GPRS a Internet 4G Zvýhodnìní GPRS pøipojení na internet nebo WAP. Se zvýhodnìním Surf&Mail+ mùžete neomezenì surfovat s prohlížeèem web n walk light a mít neomezený pøístup k u. Pošlete ve tvaru GPRS A SAM na Navštivte Mùj T-Mobile Pøipojení k internetu EDGE/GPRS Surf&Mail+. Mìsíèní paušál u zvýhodnìní Surf+ je 99 Kè (117,81 vè. DPH). Mìsíèní paušál u zvýhodnìní Surf&Mail+ je 199 Kè (236,81 vè. DPH), u zvýhodnìní Internet+ 699 Kè (831,81 vè. DPH)

22 Jedu do zahranièí a chci být na pøíjmu, volat a psát domù Pokud chcete, aby váš telefon fungoval v zahranièí, musíte mít aktivní roaming. Roaming Pošlete ve tvaru ROA A na 4603 pro aktivaci, ROA D pro deaktivaci, ROA S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Roaming Roamingové tarify. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Roaming. Pozor na dvojité zpoplatnìní hovorù smìrovaných do Hlasové schránky, když jste v zahranièí. Pokud chcete ušetøit, doporuèujeme pøed odjezdem zmìnit Hlasovou schránku na Registr zmeškaných hovorù. Bezplatnost zaruèena pøi aktivaci na území ÈR

23 Chci výhodnìji volat a kovat ze zahranièí Aktivujte si nìkteré z našich tarifních zvýhodnìní nebo si poøiïte balíèek minut èi za výhodnìjší cenu pro cesty do zahranièí. Cestovatel S roamingovým zvýhodnìním Cestovatel máte v zahranièí levnìjší odchozí i pøíchozí hovory a zprávy. Pošlete ve tvaru ROA A CES na Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Roaming Balíèky a zvýhodnìní. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Roaming Jak si zvýhodnit volání ze zahranièí Cestovatel. Zvýhodnìní EU Zvýhodnìné ceny volání ze všech zemí Evropské unie. Pošlete ve tvaru ROA A EU na Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Roaming Balíèky a zvýhodnìní. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Roaming Jak si zvýhodnit volání ze zahranièí EU. WorldClass Zvýhodnìné ceny volání platné v partnerských sítích skupiny T-Mobile International ve 24 vybraných zemích (vìtšina evropských zemí a USA). Pošlete ve tvaru ROA A WOR na Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Roaming Balíèky a zvýhodnìní. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Roaming Jak si zvýhodnit volání ze zahranièí WorldClass. Cena odchozích hovorù je 4 Kè/min. (4,76 vè. DPH), pøíchozí hovory jsou zdarma. Sestavovací poplatek je v obou pøípadech 29 Kè (34,51 vè. DPH). Cena je 5 Kè (5,95 vè. DPH). Se Zvýhodnìním EU zaplatíte za odchozí hovor v rámci zóny EU 13,90 Kè/min. (16,54 vè. DPH) a za pøíchozí hovor do zemí EU 6,80 Kè/min. (8,09 vè. DPH). Z partnerských sítí voláte do zemí WorldClassu za jednotnou sazbu 17 Kè/min. (20,23 vè. DPH), z ostatních sítí voláte do zemí WorldClassu za 35 Kè/min. (41,65 vè. DPH)

24 Struktura hlasového automatu balíèek Balíèek 10 ze zahranièí za výhodnìjší cenu. Pošlete ve tvaru ROA A na Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Roaming Balíèky a zvýhodnìní. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Roaming Jak si zvýhodnit volání ze zahranièí balíèek. Balíèek Evropa Balíèek 15 minut na pøíchozí i odchozí hovory v evropských zemích za výhodnìjší cenu. Pošlete ve tvaru ROA A EVR na Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Roaming Balíèky a zvýhodnìní. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Roaming Jak si zvýhodnit volání ze zahranièí Balíèek Evropa. balíèek stojí 49 Kè (58,31 vè. DPH). Balíèek Evropa pøijde na 315 Kè (374,85 vè. DPH). Minuta volání do/z ÈR nebo v rámci navštívené zemì stojí 21 Kè (24,99 vè. DPH). Novinky 1 Pøehled aktuálních novinek Informace o Vyúètování 2 Informace o posledním Vyúètování 1 Dobití Twistu z vašeho Vyúètování 2 Nastavení typu Vyúètování 3 Nastavení podrobného výpisu hovorù 4 Služby 3 Hlasová schránka 1 Registr zmeškaných hovorù 2 MMS 3 EDGE/GPRS a Internet 4 Roaming 5 MMS hlasový kurýr 6 Zamezení èísla volanému 7 Tarif a ceny 4 Aktuální nabídka tarifù 1 Možnosti, jak si svùj tarif zvýhodnit 2 Aktivace, deaktivace tarifního zvýhodnìní 3 Zmìna tarifu 4 T-Mobile Bonus, stav bodù a objednávka z katalogu 5 Stav Bonus bodù Registrace 1 Objednávka z katalogu 2 Nastavení telefonu pro MMS a WAP GPRS 6 Nokia 1 Sony Ericsson 2 Siemens 3 Samsung 4 Motorola 5 LG 6 Jiný typ telefonu 7 Pøepojení na asistenta

25 V pøípadì nesnází se postaráme. Spolehnìte se Pokud si pøece jen nebudete jisti svým nastavením, zavolejte nám bezplatnì do Zákaznického centra na èíslo Buï váš požadavek vyøídíme ihned, nebo vás sami zkontaktujeme, jakmile pro vás budeme mít vhodné øešení. A je jedno, jestli využíváte nìkterý z našich tarifù, nebo pøedplacenou službu Twist. Na nás se mùžete spolehnout v každém pøípadì

26 Jak na to Nastavte si sami a snadno rùzné služby v mobilu /2007

27 Obsah Vybrané služby si mùžete nastavovat tøemi zpùsoby 4 Zapomnìl jsem PIN a nemùžu se dostat do telefonu 6 Chci zjistit, jaký mám kredit a kdy mi vyprší 7 Chci využívat výhody vìrnostního programu 8 Chci zjistit, jaký mam tarif 10 Chci zmìnit svùj tarif 11 Chci volat a kovat 5 vybraným lidem do rùzných sítí za ty nejnižší ceny 12 Chci levnìjší volání do sítì T-Mobile 13 Chci výhodnìjší ceny 15 Chci výhodnìjší volání na jedno èíslo T-Mobile 16 Chci volání zdarma na jedno èíslo T-Mobile 17 Chci vìdìt, kdo mi volal, když jsem nebyl na pøíjmu 18 Když volám, chci skrýt své telefonní èíslo 20 Chci pøijímat a posílat MMSky 22 Chci vìdìt, jestli mám signál pro mobilní internet 24 Chci surfovat v mobilu 25 Chci surfovat na poèítaèi 28 Chci surfovat výhodnìji 30 Jedu do zahranièí a chci být na pøíjmu, volat a psát domù 31 Chci volat na zahranièní èíslo levnìji 32 Struktura hlasového automatu 33 Kompletní informace najdete na 2 3

28 Vybrané služby si mùžete nastavovat tøemi zpùsoby Pošlete bezplatnì ve tvaru, který uvádíme, na èíslo Navštivte Mùj T-Mobile a provádìjte zmìny pøes internet. Mùžete se pøihlásit bez registrace (zadáte své telefonní èíslo a vstupní heslo vám pošleme do nìkolika vteøin kou) nebo se mùžete zaregistrovat a používat pro vstup uživatelské jméno a heslo. Volejte bezplatnì 4603 a v nabídkách hlasového automatu postupujte podle návodu.* * Schéma hlasového automatu najdete na stranì

29 Zapomnìl jsem PIN a nemùžu se dostat do telefonu Chci zjistit, jaký mám kredit a kdy mi vyprší Váš PIN vám nesdìlíme ten znáte jen vy. Sdìlíme vám ale kód PUK, prostøednictvím kterého si mùžete (po 3 neúspìšných pokusech pøi zadávání PIN) nastavit nový PIN. Pokud jste zaregistrováni do služby Mùj T-Mobile, navštivte Mùj T-Mobile Informace Aktivované služby. Volejte z jiné Twist karty 4603 a v hlasovém automatu zvolte Informace nebo zmìna nastavení služeb Zjištìní PUK kódu. V automatu zadejte poslední 4 èísla z dlouhého èísla na zadní stranì SIM karty. PUK vám poté sdìlíme a pošleme kou. Pošlete ve tvaru TARIF na Navštivte Mùj T-Mobile Vyúètování a platby Kredit. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Kredit a dobíjení Zjištìní kreditu. Samotný kredit bez data exspirace zjistíte, když zavoláte na * 101#. 6 7

30 Chci využívat výhody vìrnostního programu Od prvního dne následujícího po dni, kdy se zaregistrujete do vìrnostního programu T-Mobile Bonus, zaèíná bìžet 30denní období, bìhem kterého byste si mìli dobít kredit v minimální výši podle následující tabulky. Stáøí vaší SIM karty Kolik je potøeba dobít do 6 mìsícù 600 Kè 6 mìsícù až 1 rok 400 Kè 1 rok až 2 roky 300 Kè více než 2 roky 250 Kè Stáøím SIM karty myslíme dobu od aktivace vaší SIM karty do konce aktuálního 30denního období. Uvedené informace jsou orientaèní. Pøesné stáøí své SIM karty a tomu odpovídající èástku pro dobití zjistíte v hlasovém automatu na 4603 v èásti T-Mobile Bonus nebo na Mùj T-Mobile. Èástky jsou vèetnì DPH. Pokud tak uèiníte, po uplynutí tìchto 30 dní mùžete po dobu 30 dní èerpat aktuální výhodu vìrnostního programu. Pokud opìt bìhem tìchto 30 dní dobijete potøebnou èástku, prodloužíte si èerpání výhody o dalších 30 dní atd. Na splnìní i nesplnìní podmínek vás budeme upozoròovat kami krátce pøed koncem období, ve kterém byste si mìli kredit dobít. Registrace do programu Zašlete ve tvaru BON A na èíslo Navštivte Mùj T-Mobile T-Mobile Bonus Bonus registrace Registrovat. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte T-Mobile Bonus. Zjištìní aktuální výhody Navštivte Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte T-Mobile Bonus. Zjištìní dokdy a kolik dobít Na to, kolik a dokdy je ještì potøeba dobít, vás budeme sami upozoròovat kami na zaèátku a pøed koncem období. Navštivte Mùj T-Mobile T-Mobile Bonus. Volete 4603 a v hlasovém automatu volte T-Mobile Bonus. Více informací na 8 9

Jak na to. Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby

Jak na to. Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby 926 338 05/2007 Jak na to Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby 2 3 Obsah Vybrané služby si mùžete nastavovat tøemi zpùsoby 4 Zapomnìl jsem PIN a nemùžu se dostat do telefonu 6 Chci

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Telefon Sony Ericsson XPERIA X10, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Telefon Samsung S5570 Galaxy Mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite

Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite Tablet Huawei MediaPad 7 Lite, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu LG G2 D802

Nastavení telefonu LG G2 D802 Nastavení telefonu LG G2 D802 Telefon LG G2 D802, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1

Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Tablet Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Telefon Sony Ericsson T300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Nokia 206

Nastavení telefonu Nokia 206 Nastavení telefonu Nokia 206 Telefon Nokia 206, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nastavení telefonu T-Mobile move

Nastavení telefonu T-Mobile move Nastavení telefonu T-Mobile move Telefon T-Mobile move, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III

Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III Telefon Samsung I9300 Galaxy S III, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Nastavení telefonu Samsung GT-C3050

Nastavení telefonu Samsung GT-C3050 Nastavení telefonu Samsung GT-C3050 Telefon Samsung GT-C3050, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud

Více

Nastavení telefonu LG P500 Optimus One

Nastavení telefonu LG P500 Optimus One Nastavení telefonu LG P500 Optimus One Telefon LG P500 Optimus One, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil 1 Obsah Užitečné informace... 3 Získání SIM s novým číslem... 3 Získání SIM se svým současným číslem... 3 Aktivace SIM... 3 ČVOP... 4 Jak získat ČVOP...

Více

Ceník, služby. Ceník tarifù a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k

Ceník, služby. Ceník tarifù a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k Ceník, služby Ceník tarifù a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 28. 8. 2007 Ceník tarifù a tarifních nabídek T-Mobile Ceník tarifù a služeb T-Mobile 2/19 Kreditní tarify Ceník Kredit

Více

Nastavení telefonu HTC Desire

Nastavení telefonu HTC Desire Nastavení telefonu HTC Desire Telefon HTC Desire, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300

Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300 Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300 Telefon Huawei Ascend Y300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia E

Nastavení telefonu Sony Xperia E Nastavení telefonu Sony Xperia E Telefon Sony Xperia E, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nastavení telefonu LG E400 Optimus L3

Nastavení telefonu LG E400 Optimus L3 Nastavení telefonu LG E400 Optimus L3 Telefon LG E400 Optimus L3, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu LG KM900 Arena

Nastavení telefonu LG KM900 Arena Nastavení telefonu LG KM900 Arena Telefon LG KM900 Arena, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud

Více

Nastavení telefonu LG P970 Optimus Black

Nastavení telefonu LG P970 Optimus Black Nastavení telefonu LG P970 Optimus Black Telefon LG P970 Optimus Black, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Sagem my721x

Nastavení telefonu Sagem my721x Nastavení telefonu Sagem my721x Telefon Sagem my721x, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Samsung N9005 Galaxy Note 3

Nastavení telefonu Samsung N9005 Galaxy Note 3 Nastavení telefonu Samsung N9005 Galaxy Note 3 Telefon Samsung N9005 Galaxy Note 3, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

Nastavení telefonu LG GT500

Nastavení telefonu LG GT500 Nastavení telefonu LG GT500 Telefon LG GT500, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nastavení tabletu Samsung P5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nastavení tabletu Samsung P5200 Galaxy Tab 3 10.1 Nastavení tabletu Samsung P5200 Galaxy Tab 3 10.1 Tablet Samsung P5200 Galaxy Tab 3 10.1, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu LG E460 Optimus L5 II

Nastavení telefonu LG E460 Optimus L5 II Nastavení telefonu LG E460 Optimus L5 II Telefon LG E460 Optimus L5 II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Užitečné informace o vaší O 2 kartě

Užitečné informace o vaší O 2 kartě Užitečné informace o vaší O 2 kartě Obsah Informace o aktuálních tarifech...3 Odměníme vás za každé dobití...4 Internet v mobilu...5 Užitečné služby k vaší O 2 kartě...6 Bezpečnost vaší O 2 karty...8 Dobíjení

Více

Nastavení telefonu LG GS290 Cookie Fresh

Nastavení telefonu LG GS290 Cookie Fresh Nastavení telefonu LG GS290 Cookie Fresh Telefon LG GS290 Cookie Fresh, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Telefon Sony Ericsson P990i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu HTC One S

Nastavení telefonu HTC One S Nastavení telefonu HTC One S Telefon HTC One S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Motorola V300

Nastavení telefonu Motorola V300 Nastavení telefonu Motorola V300 Telefon Motorola V300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nastavení telefonu Alcatel OT-991

Nastavení telefonu Alcatel OT-991 Nastavení telefonu Alcatel OT-991 Telefon Alcatel OT-991, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud

Více

Nastavení telefonu HTC Sensation

Nastavení telefonu HTC Sensation Nastavení telefonu HTC Sensation Telefon HTC Sensation, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nastavení telefonu Samsung S5220 Star 3

Nastavení telefonu Samsung S5220 Star 3 Nastavení telefonu Samsung S5220 Star 3 Telefon Samsung S5220 Star 3, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Nokia Asha 311

Nastavení telefonu Nokia Asha 311 Nastavení telefonu Nokia Asha 311 Telefon Nokia Asha 311, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud

Více

Nastavení telefonu HTC Desire HD

Nastavení telefonu HTC Desire HD Nastavení telefonu HTC Desire HD Telefon HTC Desire HD, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nastavení telefonu LG D605 Optimus L9 II

Nastavení telefonu LG D605 Optimus L9 II Nastavení telefonu LG D605 Optimus L9 II Telefon LG D605 Optimus L9 II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Samsung S3310

Nastavení telefonu Samsung S3310 Nastavení telefonu Samsung S3310 Telefon Samsung S3310, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nastavení telefonu BlackBerry Bold 9900

Nastavení telefonu BlackBerry Bold 9900 Nastavení telefonu BlackBerry Bold 9900 Telefon BlackBerry Bold 9900, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

Nastavení telefonu Nokia 6303 Classic

Nastavení telefonu Nokia 6303 Classic Nastavení telefonu Nokia 6303 Classic Telefon Nokia 6303 Classic, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson W200i

Nastavení telefonu Sony Ericsson W200i Nastavení telefonu Sony Ericsson W200i Telefon Sony Ericsson W200i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení tabletu Samsung P605 Galaxy Note 10.1 (2014 edition)

Nastavení tabletu Samsung P605 Galaxy Note 10.1 (2014 edition) Nastavení tabletu Samsung P605 Galaxy Note 10.1 (2014 edition) Tablet Samsung P605 Galaxy Note 10.1. (2014 edition), zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry

Více

Nastavení tabletu Apple ipad

Nastavení tabletu Apple ipad Nastavení tabletu Apple ipad Tablet Apple ipad, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu LG GD330

Nastavení telefonu LG GD330 Nastavení telefonu LG GD330 Telefon LG GD330, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

Nastavení telefonu Samsung S7710 Galaxy Xcover 2

Nastavení telefonu Samsung S7710 Galaxy Xcover 2 Nastavení telefonu Samsung S7710 Galaxy Xcover 2 Telefon Samsung S7710 Galaxy Xcover 2, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson W595

Nastavení telefonu Sony Ericsson W595 Nastavení telefonu Sony Ericsson W595 Telefon Sony Ericsson W595, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Samsung N7100 Galaxy Note II

Nastavení telefonu Samsung N7100 Galaxy Note II Nastavení telefonu Samsung N7100 Galaxy Note II Telefon Samsung N7100 Galaxy Note II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

Nastavení telefonu Alcatel One Touch IDOL

Nastavení telefonu Alcatel One Touch IDOL Nastavení telefonu Alcatel One Touch IDOL Telefon Alcatel One Touch IDOL, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 mini

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 mini Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 mini Telefon Sony Ericsson XPERIA X10mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

Užitečné informace o vaší O 2 SIM kartě

Užitečné informace o vaší O 2 SIM kartě Užitečné informace o vaší O 2 SIM kartě Obsah Návod na používání vaší O 2 SIM karty...3 Bezpečnost vaší O 2 SIM karty...4 Co ještě umí vaše O 2 SIM karta?...5 Základní nastavení telefonu...6 Přehled tarifů

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson C902

Nastavení telefonu Sony Ericsson C902 Nastavení telefonu Sony Ericsson C902 Telefon Sony Ericsson C902, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave

Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave Telefon Samsung S8500 Wave, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson C510

Nastavení telefonu Sony Ericsson C510 Nastavení telefonu Sony Ericsson C510 Telefon Sony Ericsson C510, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson T700

Nastavení telefonu Sony Ericsson T700 Nastavení telefonu Sony Ericsson T700 Telefon Sony Ericsson T700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Nokia Asha 300

Nastavení telefonu Nokia Asha 300 Nastavení telefonu Nokia Asha 300 Telefon Nokia Asha 300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud

Více

Nastavení telefonu LG P700 Optimus L7

Nastavení telefonu LG P700 Optimus L7 Nastavení telefonu LG P700 Optimus L7 Telefon LG P700 Optimus L7, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Samsung S5350 Shark

Nastavení telefonu Samsung S5350 Shark Nastavení telefonu Samsung S5350 Shark Telefon Samsung S5350 Shark, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Nokia N9

Nastavení telefonu Nokia N9 Nastavení telefonu Nokia N9 Telefon Nokia N9, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé položky v

Více

Nastavení telefonu Alcatel One Touch 2001X

Nastavení telefonu Alcatel One Touch 2001X Nastavení telefonu Alcatel One Touch 2001X Telefon Alcatel One Touch 2001X, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson K550i

Nastavení telefonu Sony Ericsson K550i Nastavení telefonu Sony Ericsson K550i Telefon Sony Ericsson K550i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Nokia E52

Nastavení telefonu Nokia E52 Nastavení telefonu Nokia E52 Telefon Nokia E52, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson G502

Nastavení telefonu Sony Ericsson G502 Nastavení telefonu Sony Ericsson G502 Telefon Sony Ericsson G502, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Nokia 3220

Nastavení telefonu Nokia 3220 Nastavení telefonu Nokia 3220 Telefon Nokia 3220, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson C702

Nastavení telefonu Sony Ericsson C702 Nastavení telefonu Sony Ericsson C702 Telefon Sony Ericsson C702, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson W350i

Nastavení telefonu Sony Ericsson W350i Nastavení telefonu Sony Ericsson W350i Telefon Sony Ericsson W350i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 5. 2012

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 5. 2012 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 5. 2012 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 4. 2012

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 4. 2012 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 4. 2012 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

Nastavení telefonu HTC Explorer

Nastavení telefonu HTC Explorer Nastavení telefonu HTC Explorer Telefon HTC Explorer, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Samsung Galaxy Nexus

Nastavení telefonu Samsung Galaxy Nexus Nastavení telefonu Samsung Galaxy Nexus Telefon Samsung Galaxy Nexus, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

- Aktivovat tarif bez doporučení stávajícího uživatele sítě OSŽ Všetaty. - Převést telefonní číslo se závazkem od jiného operátora

- Aktivovat tarif bez doporučení stávajícího uživatele sítě OSŽ Všetaty. - Převést telefonní číslo se závazkem od jiného operátora Nové služby pro uživatele PPS Všetaty - Mladá Boleslav Pro obrovský zájem o levné volání jsme pro Vás připravili možnost nových aktivací či migrací za výhodné ceny mimo smlouvu v PPS. Pečlivě čtěte, všechny

Více

Lenovo IdeaPad S10-3 návod pro připojení k internetu s Twist Internet Lite

Lenovo IdeaPad S10-3 návod pro připojení k internetu s Twist Internet Lite Lenovo IdeaPad S10-3 návod pro připojení k internetu s Twist Internet Lite Lenovo IdeaPad S10-3 1/8 Než začneme: Vybalte SIM kartu z balení a vložte ji do jakéhokoli mobilního telefonu. V telefonu vypněte

Více

Nastavení telefonu Samsung i9000 Galaxy S

Nastavení telefonu Samsung i9000 Galaxy S Nastavení telefonu Samsung i9000 Galaxy S Telefon Samsung i9000 Galaxy S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson W995

Nastavení telefonu Sony Ericsson W995 Nastavení telefonu Sony Ericsson W995 Telefon Sony Ericsson W995, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Samsung P7300 Galaxy Tab 8.9

Nastavení telefonu Samsung P7300 Galaxy Tab 8.9 Nastavení telefonu Samsung P7300 Galaxy Tab 8.9 Telefon Samsung P7300 Galaxy Tab 8.9, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 11. 2011

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 11. 2011 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 11. 2011 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 11. 2009

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 11. 2009 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 11. 2009 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky 3 Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 8. 2012

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 8. 2012 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 8. 2012 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

110< K platbì celkem 3854,40 = = = = 3 8 5 4 4 0 ==3854= 110 X. Daòový doklad èíslo: 18820112 Fakturaèní období: 10.10.2002-09.11.2002.

110< K platbì celkem 3854,40 = = = = 3 8 5 4 4 0 ==3854= 110 X. Daòový doklad èíslo: 18820112 Fakturaèní období: 10.10.2002-09.11.2002. Vyúètování za Oskarovy služby Daòový doklad èíslo: 18820112 Strana: 1/8 Odbìratel: David Hùla - GPRS Forum test sim card Èeský Mobil a.s. Marketing Vinohradká 167 10000 Praha 10 Pøíjemce: David Hùla -

Více

Nastavení telefonu LG GD510 Pop

Nastavení telefonu LG GD510 Pop Nastavení telefonu LG GD510 Pop Telefon LG GD510 Pop, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Sony-Ericsson K510i

Nastavení telefonu Sony-Ericsson K510i Nastavení telefonu Sony-Ericsson K510i Telefon Sony-Ericsson K510i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE!

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE! Obsah 1 Vstup do weborderu... 2 1.1 Výběr služby... 2 1.2 Úvodní stránka... 2 2 Přehled parametrů SIM karty a čerpání FUP... 3 3 Aktivace nové SIM... 4 4 Změny parametrů a další operace pro aktivní SIM...

Více

Internet Banka v mobilu

Internet Banka v mobilu Internet Banka v mobilu Obsah Co je Internet Banka v mobilu?... 3 Co umí Internet Banka v mobilu?... 3 Kdo může používat Internet Banku v mobilu?... 3 Na jakých telefonech Internet Banka v mobilu funguje?...

Více

ZÁKLADNÍ POLOŽKY... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 3 INTERNET V TABLETU NEBO NOTEBOOKU (DATOVÉ TARIFY)... 4 VOLÁNÍ NA SPECIÁLNÍ ČÍSLA... 4 ROAMING...

ZÁKLADNÍ POLOŽKY... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 3 INTERNET V TABLETU NEBO NOTEBOOKU (DATOVÉ TARIFY)... 4 VOLÁNÍ NA SPECIÁLNÍ ČÍSLA... 4 ROAMING... ZÁKLADNÍ POLOŽKY... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 3 INTERNET V TABLETU NEBO NOTEBOOKU (DATOVÉ TARIFY)... 4 VOLÁNÍ NA SPECIÁLNÍ ČÍSLA... 4 ROAMING... 5 DATOVÉ BALÍČKY V ROAMINGU... 5 TARIFIKACE ROAMING... 5

Více

Nastavení tabletu Sony Xperia Tablet Z

Nastavení tabletu Sony Xperia Tablet Z Nastavení tabletu Sony Xperia Tablet Z Tablet Sony Xperia Tablet Z, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více