Jak na to. Nastavte si sami a snadno rùzné služby v mobilu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak na to. Nastavte si sami a snadno rùzné služby v mobilu."

Transkript

1 Jak na to Nastavte si sami a snadno rùzné služby v mobilu.

2 Obsah Vybrané služby si mùžete nastavovat tøemi zpùsoby 4 Chci zjistit výši svého posledního Vyúètování 6 Chci vìdìt, kdy má útrata dosáhla urèité výše 7 Chci vìdìt, kdy kredit vyèerpám 8 Chci mít pøehled o svých Vyúètováních na internetu 9 Nechci se každý mìsíc starat o úhradu Vyúètování 10 Chci využívat výhody vìrnostního programu 12 Chci Podrobný výpis hovorù 14 Chci zjistit, jaký mám tarif 15 Chci zmìnit svùj tarif 16 Tarif Mých5 17 Chci levnìjší volání na pevnou linku 18 Chci levnìjší ky 20 Chci levnìjší volání do sítì T-Mobile 21 Chci výhodnìjší volání mezi èísly pod jednou smlouvou 24 Chci vìdìt, kdo mi volal, když jsem nebyl na pøíjmu 26 Když volám, chci skrýt své telefonní èíslo 28 Chci pøijímat a posílat MMSky 30 Chci posílat MMSky výhodnìji 32 Chci vìdìt, jestli mám signál pro mobilní internet 33 Chci surfovat v mobilu 34 Chci surfovat na poèítaèi 38 Chci wapovat a surfovat výhodnìji 40 Jedu do zahranièí a chci být na pøíjmu, volat a psát domù 43 Chci výhodnìji volat a kovat ze zahranièí 44 Struktura hlasového automatu 47 Kompletní informace najdete na

3 Vybrané služby si mùžete nastavovat tøemi zpùsoby Pošlete bezplatnì ve tvaru, který uvádíme, na èíslo Navštivte Mùj T-Mobile a provádìjte zmìny pøes internet. Mùžete se pøihlásit bez registrace (zadáte své telefonní èíslo a vstupní heslo vám pošleme do nìkolika vteøin kou) nebo se mùžete zaregistrovat a používat pro vstup uživatelské jméno a heslo. Volejte bezplatnì 4603 a v nabídkách hlasového automatu postupujte podle návodu.* * Schéma hlasového automatu najdete na stranì

4 Chci zjistit výši svého Vyúètování Chci vìdìt, kdy má útrata dosáhla urèité výše Výši svého Vyúètování mùžete zjistit jednorázovì nebo vám tuto informaci mùžeme posílat kou pravidelnì každý mìsíc po vystavení nového Vyúètování (služba Mùj úèet). Po aktivaci služby Mùj úèet vám budeme navíc kou automaticky potvrzovat uhrazení Vyúètování. Pravidelnì každý mìsic prostøednictvím služby Mùj úèet Jednorázovì Pošlete ve tvaru +UCET na 4603 pro aktivaci, UCET pro deaktivaci. Navštivte Mùj T-Mobile Vyúètování a platby Mùj úèet. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Vyúètování Mùj úèet. Pošlete ve tvaru UCET na Navštivte Mùj T-Mobile Vyúètování a platby Vyúètování služeb. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Vyúètování. Aktivujte si službu Mùj limit a øeknìte nám, pøi jaké útratì (tzv. limitu) nad svùj mìsíèní paušál chcete být upozornìni. Jakmile této útraty dosáhnete, pošleme vám upozornìní kou. Minimální limit, který mùžete nastavit, je 100 Kè nad mìsíèní paušál. Pošlete ve tvaru MLT A LIMIT na 4603 pro aktivaci, MLT D pro deaktivaci, MLT S pro zjištìní limitu, MLT Z pro zmìnu limitu. Napøíklad pokud chcete být upozornìni pøi útratì 100 Kè nad mìsíèní paušál, pošlete ve tvaru MLT A 100 na Navštivte Mùj T-Mobile Vyúètování a platby Mùj limit. Vazeny zakazniku, u telefonniho cisla byl dosazen limit 500 Kc, stanoveny pro sluzbu Muj limit. pro nastavení/zmìny/zrušení, stejnì tak jako informující o dosažení limitu, stojí 5 Kè (5,95 vè. DPH). 6 7

5 Chci vìdìt, kdy kredit vyèerpám Chci mít pøehled o svých Vyúètováních na internetu Aktivujte si službu Moje pøeèerpané jednotky a mìjte pøehled o tom, kdy svùj kredit vyèerpáte. Pošlete ve tvaru JEDNOTKY A na 4603 pro aktivaci, JEDNOTKY D pro deaktivaci a JEDNOTKY S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Vyúètování a platby. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarify a ceny Nastavení kontroly, kolik máte provoláno. Navštivte Mùj T-Mobile Vyúètování a platby Vyúètování služeb. V menu Mùj T-Mobile získáte pøehled o svých posledních Vyúètováních. Aktivace této služby je zdarma stejnì jako cena pøíchozí zprávy. Služby je možné využít u kreditních i minutových tarifù. 8 9

6 Nechci se každý mìsíc starat o úhradu Vyúètování Zaveïte si inkaso a my se s žádostí o úhradu vašeho Vyúètování budeme obracet pøímo na vaši banku. Pokud nebudete souhlasit s èástkou na Vyúètování, garantujeme vám vrácení platby na váš úèet. Inkaso si zavedete ve dvou jednoduchých krocích: 1. Otevøete svùj bankovní úèet pro inkaso ve prospìch T-Mobile Zaveïte si inkaso ve své bance (na poboèce, pøes internet apod.). Budete k tomu potøebovat tyto údaje: èíslo úètu T-Mobile: , kód banky 0100 mùžete si urèit limit, do jehož výše mùžeme banku o úhradu Vyúètování žádat (doporuèujeme min. 500 Kè) Pokud bude vystavené Vyúètování pøevyšovat vámi stanovený inkasní limit, k úhradì inkasem nedojde. V takovém pøípadì vás o tomto budeme informovat kou a s Vyúètováním vám pošleme složenku, kterou mùžete úhradu provést. Další možností automatické úhrady Vyúètování je inkaso z vaší platební karty. K jeho zavedení staèí navštívit Znaèkovou prodejnu T-Mobile se svou platební kartou VISA, MasterCard nebo American Express. 2. Zaveïte inkaso v T-Mobile Navštivte Mùj T-Mobile Vyúètování a platby Inkaso. Na této stránce zadejte pøedèíslí a èíslo bankovního úètu, kód banky, mìsíc, od kterého inkaso chcete, a limit stejný jako v prvním kroku

7 Chci využívat výhody vìrnostního programu Pokud se zaregistrujete do našeho vìrnostního programu T-Mobile Bonus, budeme vás za využívání našich služeb odmìòovat. Za Bonus body si pak mùžete objednávat odmìny z našeho katalogu odmìn, který najdete na Registrace do vìrnostního programu Pošlete ve tvaru BON A na Navštivte Mùj T-Mobile T-Mobile Bonus Bonus registrace Registrovat. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte T-Mobile Bonus. Zjištìní stavu bodù Pošlete ve tvaru BON S na Navštivte Mùj T-Mobile T-Mobile Bonus T-Mobile Bonus. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte T-Mobile Bonus. Pro sbírání bodù je nutné dosáhnout v každém mìsíci minimální útraty ve výši podle stáøí vaší SIM karty. Stáøí vaší SIM karty Kolik je potøeba utratit do 6 mìsícù 600 Kè 6 mìsícù až 1 rok 400 Kè 1 rok až 2 roky 300 Kè více než 2 roky 250 Kè Stáøím SIM karty myslíme dobu od aktivace vaší SIM karty do konce aktuálního zúètovacího období. Uvedené informace jsou orientaèní. Pøesné stáøí své SIM karty a odpovídající èástku minimální útraty zjistíte v hlasovém automatu na 4603 v èásti T-Mobile Bonus nebo na Mùj T-Mobile. Èástky jsou vèetnì DPH. Více informací na Pro objednání odmìny z katalogu potøebujete znát objednací kód. Pøi objednání pøes Mùj T-Mobile, kde je vám k dispozici kompletní katalog odmìn, kód není nutný. Kód mùžete získat v elektronickém katalogu na nebo v tištìném katalogu. Zboží vám vždy zašleme na adresu, na kterou vám posíláme Vyúètování. Objednávání odmìn z katalogu Pošlete ve tvaru BON objednací kód poèet kusù na Navštivte Mùj T-Mobile T-Mobile Bonus Bonus katalog. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte T-Mobile Bonus

8 Chci Podrobný výpis hovorù Chci zjistit, jaký mám tarif Podrobný výpis hovorù si mùžete objednat k tištìnému Vyúètování služeb v papírové a/nebo elektronické podobì a k elektronickému Vyúètování služeb v elektronické podobì. Pošlete ve tvaru TARIF na Navštivte Mùj T-Mobile Informace Aktivované služby. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarify a ceny. Navštivte Mùj T-Mobile Vyúètování a platby Podrobné výpisy Forma podrobného výpisu hovorù. V elektronické podobì jej naleznete na Mùj T-Mobile Vyúètování a platby Vyúètování služeb. Pokud ho budete mít objednán v tištìné podobì, obdržíte ho spoleènì s tištìným Vyúètováním služeb. Cena Podrobného výpisu hovorù je 65 Kè (77,35 vè. DPH). Pokud své Vyúètování služeb hradíte inkasem, je snížena na 1 Kè (1,19 vè. DPH). V pøípadì, že se rozhodnete pro elektronickou verzi výpisu hovorù, èiní cena 40 Kè (47,60 vè. DPH). K elektronickému Vyúètování služeb je cena za elektronický Podrobný výpis hovorù 1 Kè (1,19 Kè vè. DPH)

9 Chci zmìnit svùj tarif Tarif Mých5 Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Zmìna tarifu. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarify a ceny Zmìna tarifu. Tarif si mùžete zmìnit jednou mìsíènì. Mìsíèní paušál a volné jednotky vztahující se k tarifu se vám pak ve Vyúètování rozdìlí pomìrnou èástí podle toho, kdy v mìsíci jste zmìnu provedli. S tarifem Mých5 mùžete volat a kovat na 5 zvolených èísel z jakékoli sítì v ÈR za ty nejnižší ceny. Nastavte si svých 5 vybraných èísel snadno a hned! Pošlete ve tvaru MYCH5_A_CISLO1_CISLO2_CISLO3_CISLO4_CISLO5 na 4603 pro aktivaci, MYCH5_Z_PUVODNICISLO_NOVECISLO pro zmìnu, MYCH5_S pro zjištìní stavu (kde _ znamená mezeru). Navštivte Mùj T-Mobile. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarify a ceny Aktuální nabídka tarifù. Každý následující kalendáøní mìsíc je možné provést 5 zmìn nastavení tìchto èísel. Více na

10 Chci levnìjší volání na pevnou linku Aktivujte si nìkteré z našich tarifních zvýhodnìní. Pevná+* Se zvýhodnìním Pevná+ voláte na pevné linky v ÈR jen za 1 Kè/min. (1,19 vè. DPH). Pošlete ve tvaru PEP A na 4603 pro aktivaci, PEP D pro deaktivaci a PEP S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Tarifní zvýhodnìní Pevná+. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarifní zvýhodnìní Informace, jak si zvýhodnit ceny za volání Výhodnìjší volání na pevnou linku Pevná+. Pevná mimo špièku Se zvýhodnìním Pevná mimo špièku máte každý mìsíc od sedmi veèer až do osmi ráno a o víkendech minut na volání na pevné linky v ÈR. Pošlete ve tvaru PMS A na 4603 pro aktivaci, PMS D pro deaktivaci a PMS S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Tarifní zvýhodnìní Pevná mimo špièku. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarifní zvýhodnìní Informace, jak si zvýhodnit ceny za volání Výhodnìjší volání na pevnou linku Pevná mimo špièku. Mìsíèní paušál u zvýhodnìní Pevná+ je 49 Kè (58,31 vè. DPH). * Lze využít pouze s minutovými tarify. Mìsíèní paušál u zvýhodnìní Pevná mimo špièku je 249 Kè (296,31 vè. DPH)

11 Chci levnìjší ky Chci levnìjší volání do sítì T-Mobile Aktivujte si tarifní zvýhodnìní 100+ a získejte každý mìsíc 100 do mobilních sítí v ÈR za zvýhodnìnou cenu. Pošlete ve tvaru P A 100 na 4603 pro aktivaci, P D pro deaktivaci nebo P S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Tarifní zvýhodnìní 100+ Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarifní zvýhodnìní Aktivace nebo deaktivace tarifních zvýhodnìní Aktivujte si nìkteré z našich tarifních zvýhodnìní. Víkend+ Se zvýhodnìním Víkend+ máte každý víkend výhodnìjší ceny volání do sítì T-Mobile. Pošlete ve tvaru VIP A na 4603 pro aktivaci, VIP D pro deaktivaci a VIP S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Tarifní zvýhodnìní Víkend+ Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarifní zvýhodnìní Informace, jak si zvýhodnit ceny za volání Zvýhodnìní hovorù do sítì T-Mobile T-Mobile mimo špièku Se zvýhodnìním T-Mobile mimo špièku máte každý mìsíc minut na volání do sítì T-Mobile mimo špièku (tzn. od do 8.00 hod. v pracovní dny nebo kdykoli o víkendu). Mìsíèní paušál u zvýhodnìní 100+ je 79 Kè (94,01 vè. DPH). Pošlete ve tvaru TMS A na 4603 pro aktivaci, TMS D pro deaktivaci a TMS S pro zjištìní stavu

12 Navštivte Mùj T-Mobile Tarifní zvýhodnìní T-Mobile mimo špièku. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarifní zvýhodnìní Informace, jak si zvýhodnit ceny za volání Zvýhodnìní hovorù do sítì T-Mobile. Volání 50+ nebo Volání 200+ Se zvýhodnìními Volání 50+, resp. Volání 200+ máte každý mìsíc 50, resp. 200 volných minut v síti T-Mobile nad rámec volných minut za výhodnou cenu po celý den. Girls Talk Pošlete ve tvaru VOP A 50, resp. VOP A 200 na 4603 pro aktivaci, VOP D pro deaktivaci, VOP S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Tarifní zvýhodnìní Volání+. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarifní zvýhodnìní Informace, jak si zvýhodnit ceny za volání Zvýhodnìní hovorù do sítì T-Mobile. Se zvýhodnìním Girls Talk platíte pouze první 3 minuty, Mìsíèní paušál u zvýhodnìní Volání 50+ je 119 Kè (141,61 vè. DPH), u zvýhodnìní Volání Kè (474,81 vè. DPH). Zvýhodnìní Volání 50+ a Volání 200+ nelze mít aktivní souèasnì. poté voláte v rámci sítì T-Mobile zdarma. NEJ Nonstop Pošlete ve tvaru GT A na 4603 pro aktivaci, GT D pro deaktivaci, GT S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Tarifní zvýhodnìní Girls Talk. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarifní zvýhodnìní Informace, jak si zvýhodnit ceny za volání Zvýhodnìní hovorù do sítì T-Mobile. Se zvýhodnìním NEJ Nonstop voláte a posíláte na vámi vybrané NEJ èíslo v rámci sítì T-Mobile zdarma. Pošlete ve tvaru NEJ A na 4603 pro aktivaci, NEJ D pro deaktivaci, NEJ S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Tarifní zvýhodnìní NEJ Nonstop. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarifní zvýhodnìní Informace, jak si zvýhodnit ceny za volání Zvýhodnìní hovorù do sítì T-Mobile. Mìsíèní paušál u zvýhodnìní Girls Talk je 59 Kè (70,21 vè. DPH). Mìsíèní paušál u zvýhodnìní NEJ Nonstop je 150 Kè (178,50 vè. DPH). Maximální délka hovoru je z technických dùvodù omezena na 65 minut

13 Chci výhodnìjší volání mezi èísly pod jednou smlouvou Pokud pøihlásíte telefonní èísla pod jednou smlouvou do skupiny, mùžete si mezi nimi volat za výhodné sazby (služba Moji blízcí*). Skupina mùže obsahovat maximálnì 5 èísel. Založení skupiny Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Moji blízcí. Pøidávání èísel do skupiny Pošlete ve tvaru MB A na 4603 pro pøihlášení èísla do skupiny, MB D pro odhlášení èísla ze skupiny, MB S pro zjištìní, zda je èíslo ve skupinì. Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Moji blízcí. Pøidání èísla do skupiny je zpoplatnìno 20 Kè (23,80 vè. DPH) a každé èíslo ve skupinì platí za službu mìsíèní paušál 39 Kè (46,41 vè. DPH). Volání v rámci skupiny stojí 1,90 Kè (2,26 vè. DPH). * Lze využít pouze s minutovými tarify

14 Chci vìdìt, kdo mi volal, když jsem nebyl na pøíjmu Hlasová schránka Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Hlasová schránka. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Hlasová schránka. Registr zmeškaných hovorù Registr zmeškaných hovorù vám poté, co se opìt pøihlásíte do sítì T-Mobile, pošle zdarma s telefonním èíslem a èasem, kdy vám toto èíslo volalo. Pošlete ve tvaru REGISTR A 0 na 4603 pro aktivaci služby, REGISTR D pro deaktivaci služby a REGISTR S pro zjištìní stavu služby. Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Registr zmeškaných hovorù. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Registr zmeškaných hovorù. MMS hlasový kurýr MMS hlasový kurýr vám poté, co se opìt pøihlásíte do sítì T-Mobile, doruèí zdarma MMSku s nahrávkou zprávy od toho, kdo vám volal. Pošlete ve tvaru MMSKURYR A na 4603 pro aktivaci, MMSKURYR D pro deaktivaci, MMSKURYR S pro zjištìní stavu. Pøed aktivací služby MMS hlasový kurýr si vyzkoušejte, zda vám služba bude fungovat pošlete ve tvaru MMSKURYR TEST na èíslo 4603 a my vám obratem zašleme testovací zprávu MMS kurýra. Pokud ji pøehrajete, mùžete si službu bez obav aktivovat. Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb MMS hlasový kurýr. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb MMS hlasový kurýr. Vždy je možné využívat pouze jednu z uvedených služeb. Aktivací jedné z nich dojde k deaktivaci aktuálnì používané služby. Služba MMS hlasový kurýr je poskytována zdarma

15 Když volám, chci skrýt své telefonní èíslo Èíslo chci skrýt u vybraných hovorù Èíslo chci skrýt u všech hovorù, jen u vybraných hovorù chci èíslo ukázat Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Identifikace volajícího Doèasné zamezení. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Zamezení zobrazení vašeho èísla volanému. Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Identifikace volajícího Doèasné zobrazení. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Zamezení zobrazení vašeho èísla volanému. Pøed uskuteènìním hovoru vložte pøed volané èíslo kód #31#. Pøed uskuteènìním hovoru vložte pøed volané èíslo kód * 31#. Èíslo chci skrýt u všech hovorù Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Identifikace volajícího Trvalé zamezení. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Zamezení zobrazení vašeho èísla volanému

16 Chci pøijímat a posílat MMSky Abyste mohli MMSky posílat a pøijímat, musíte mít: mobilní telefon, který MMS podporuje* aktivní službu MMS zprávy správnì nastavený telefon MMS zprávy Pošlete ve tvaru MMS A na 4603 pro aktivaci, MMS D pro deaktivaci, MMS S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb MMS. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb MMS. Nastavení telefonu * Pošlete ve tvaru KONFIG MMS VYROBCETYPEFONU na Napøíklad pro nastavení telefonu Sony Ericsson W810i pošlete ve tvaru KONFIG MMS SONYERICSSONW810i. Navštivte Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení mobilu pro MMS a WAP GPRS. Telefony zakoupené ve Znaèkových prodejnách T-Mobile jsou nastaveny správnì. Pokud jste MMS nikdy neposílali a máte správnì nastavený telefon, službu MMS nemusíte aktivovat. Její aktivace probìhne automaticky hned po odeslání první MMS. * Zda váš telefon MMS podporuje, zjistíte na záložka Telefony podle parametrù. * Platí pro vybrané typy telefonù

17 Chci posílat MMS výhodnìji Chci vìdìt, jestli mám signál pro mobilní internet MMS 15+ Aktivujte si tarifní zvýhodnìní MMS 15+ a získejte každý mìsíc 15 MMS do jakékoli sítì za zvýhodnìnou cenu. Pošlete ve tvaru MMSP A na 4603 pro aktivaci, MMSP D pro deaktivaci, MMSP S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Tarifní zvýhodnìní MMS 15+. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarify a ceny Možnosti zvýhodnìní tarifu Aktivace a deaktivace tarifních zvýhodnìní. Pošlete ve tvaru INTERNET na 4616.* Navštivte Vypùjète si ve Znaèkové prodejnì T-Mobile modem oproti záloze a vyzkoušejte si pøipojení z domova. Mìsíèní paušál u zvýhodnìní MMS 15+ je 49 Kè (58,31 vè. DPH). * Odeslaná je úètována dle vašeho tarifu

18 Chci surfovat v mobilu Na internet se s mobilem mùžete dostat dvìma zpùsoby: buï pøes službu WAP (speciální internetové stránky upravené pro prohlížení v mobilních telefonech), nebo pøes službu web n walk light (plnohodnotný internet v mobilu). Pro wapování potøebujete telefon podporující WAP aktivní službu EDGE/GPRS správnì nastavený telefon pro WAP EDGE/GPRS Napø. pro nastavení telefonu Sony Ericsson W810i pošlete ve tvaru KONFIG WAP SONYERICSSONW810i. Navštivte Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení mobilu pro MMS nebo WAP. Pro surfování s web n walk light potøebujete telefon podporující JAVA aplikace aplikaci web n walk light v mobilu správnì nastavený telefon pro pøipojení k internetu Pošlete ve tvaru GPRS A na 4603 pro aktivaci, GPRS D pro deaktivaci, GPRS S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Pøipojení k internetu EDGE/GPRS. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb GPRS a Internet 4G. Objednání aplikace web n walk light do mobilu** Pro telefon Nokia pošlete ve tvaru APN WNW na Pro telefony Sony Ericsson, Siemens, Motorola a BenqSiemens pošlete ve tvaru APS WNW na Pro telefony Samsung pošlete ve tvaru APW WNW na Navštivte Nastavení telefonu pro WAP* Pošlete ve tvaru KONFIG WAP VYROBCETYPEFONU na * Platí pouze v pøípadì, že jste nekoupili telefon u nás. ** Odeslání objednací je úètováno dle vašeho tarifu

19 Nastavení telefonu pro pøipojení k internetu Pošlete ve tvaru KONFIG INT VYROBCETYPEFONU na Napøíklad pro nastavení telefonu Sony Ericsson W810i pošlete ve tvaru KONFIG INT SONYERICSSONW810i. Navštivte Aktivujte si zvýhodnìní Surf+ a surfujte pøes mobil neomezenì jen za mìsíèní paušál 99 Kè (117,81 vè. DPH)

20 Chci surfovat na poèítaèi Pro pøipojení na internet pøes mobil potøebujete poèítaè aplikaci web n walk Manager v poèítaèi (aplikace web n walk Manager je k dispozici u každého nového telefonu nebo datového zaøízení) koncové zaøízení (mobilní telefon, datovou kartu nebo modem) podporující EDGE/GPRS nebo Internet 4G propojení mezi poèítaèem a koncovým zaøízením (u mobilu kabelem, infraèerveným portem nebo pøes Bluetooth) SIM kartu T-Mobile s aktivní službou EDGE/GPRS nebo Internet 4G Postup 1. aktivujte na SIM kartì službu EDGE/GPRS nebo Internet 4G 2. vložte SIM kartu do koncového zaøízení 3. nainstalujte do poèítaèe aplikaci web n walk Manager (ke stažení na 4. propojte koncové zaøízení s poèítaèem 5. postupujte podle návodu aplikace web n walk Manager EDGE/GPRS Pošlete ve tvaru GPRS A na 4603 pro aktivaci, GPRS D pro deaktivaci, GPRS S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Pøipojení k internetu EDGE/GPRS. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb GPRS a Internet 4G. Pro surfování na poèítaèi vám doporuèujeme aktivaci datového zvýhodnìní Internet

21 Chci wapovat a surfovat výhodnìji Surf+ Se zvýhodnìním Surf+ mùžete neomezenì surfovat v mobilu s prohlížeèem web n walk light. Pošlete ve tvaru GPRS A SRF na Navštivte Mùj T-Mobile Pøipojení k internetu EDGE/GPRS Surf+. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb EDGE/GPRS a Internet 4G Zvýhodnìní GPRS pøipojení na internet nebo WAP. Surf&Mail+ Internet+ Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb EDGE/GPRS a Internet 4G Zvýhodnìní GPRS pøipojení na internet nebo WAP. Pøipojte si poèítaè k internetu pøes mobil rychlostí až 236,8 kb/s. Pošlete ve tvaru GPRS A INT na Navštivte Mùj T-Mobile Pøipojení k internetu EDGE/GPRS Internet+. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb EDGE/GPRS a Internet 4G Zvýhodnìní GPRS pøipojení na internet nebo WAP. Se zvýhodnìním Surf&Mail+ mùžete neomezenì surfovat s prohlížeèem web n walk light a mít neomezený pøístup k u. Pošlete ve tvaru GPRS A SAM na Navštivte Mùj T-Mobile Pøipojení k internetu EDGE/GPRS Surf&Mail+. Mìsíèní paušál u zvýhodnìní Surf+ je 99 Kè (117,81 vè. DPH). Mìsíèní paušál u zvýhodnìní Surf&Mail+ je 199 Kè (236,81 vè. DPH), u zvýhodnìní Internet+ 699 Kè (831,81 vè. DPH)

22 Jedu do zahranièí a chci být na pøíjmu, volat a psát domù Pokud chcete, aby váš telefon fungoval v zahranièí, musíte mít aktivní roaming. Roaming Pošlete ve tvaru ROA A na 4603 pro aktivaci, ROA D pro deaktivaci, ROA S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Roaming Roamingové tarify. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Roaming. Pozor na dvojité zpoplatnìní hovorù smìrovaných do Hlasové schránky, když jste v zahranièí. Pokud chcete ušetøit, doporuèujeme pøed odjezdem zmìnit Hlasovou schránku na Registr zmeškaných hovorù. Bezplatnost zaruèena pøi aktivaci na území ÈR

23 Chci výhodnìji volat a kovat ze zahranièí Aktivujte si nìkteré z našich tarifních zvýhodnìní nebo si poøiïte balíèek minut èi za výhodnìjší cenu pro cesty do zahranièí. Cestovatel S roamingovým zvýhodnìním Cestovatel máte v zahranièí levnìjší odchozí i pøíchozí hovory a zprávy. Pošlete ve tvaru ROA A CES na Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Roaming Balíèky a zvýhodnìní. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Roaming Jak si zvýhodnit volání ze zahranièí Cestovatel. Zvýhodnìní EU Zvýhodnìné ceny volání ze všech zemí Evropské unie. Pošlete ve tvaru ROA A EU na Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Roaming Balíèky a zvýhodnìní. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Roaming Jak si zvýhodnit volání ze zahranièí EU. WorldClass Zvýhodnìné ceny volání platné v partnerských sítích skupiny T-Mobile International ve 24 vybraných zemích (vìtšina evropských zemí a USA). Pošlete ve tvaru ROA A WOR na Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Roaming Balíèky a zvýhodnìní. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Roaming Jak si zvýhodnit volání ze zahranièí WorldClass. Cena odchozích hovorù je 4 Kè/min. (4,76 vè. DPH), pøíchozí hovory jsou zdarma. Sestavovací poplatek je v obou pøípadech 29 Kè (34,51 vè. DPH). Cena je 5 Kè (5,95 vè. DPH). Se Zvýhodnìním EU zaplatíte za odchozí hovor v rámci zóny EU 13,90 Kè/min. (16,54 vè. DPH) a za pøíchozí hovor do zemí EU 6,80 Kè/min. (8,09 vè. DPH). Z partnerských sítí voláte do zemí WorldClassu za jednotnou sazbu 17 Kè/min. (20,23 vè. DPH), z ostatních sítí voláte do zemí WorldClassu za 35 Kè/min. (41,65 vè. DPH)

24 Struktura hlasového automatu balíèek Balíèek 10 ze zahranièí za výhodnìjší cenu. Pošlete ve tvaru ROA A na Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Roaming Balíèky a zvýhodnìní. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Roaming Jak si zvýhodnit volání ze zahranièí balíèek. Balíèek Evropa Balíèek 15 minut na pøíchozí i odchozí hovory v evropských zemích za výhodnìjší cenu. Pošlete ve tvaru ROA A EVR na Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Roaming Balíèky a zvýhodnìní. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Roaming Jak si zvýhodnit volání ze zahranièí Balíèek Evropa. balíèek stojí 49 Kè (58,31 vè. DPH). Balíèek Evropa pøijde na 315 Kè (374,85 vè. DPH). Minuta volání do/z ÈR nebo v rámci navštívené zemì stojí 21 Kè (24,99 vè. DPH). Novinky 1 Pøehled aktuálních novinek Informace o Vyúètování 2 Informace o posledním Vyúètování 1 Dobití Twistu z vašeho Vyúètování 2 Nastavení typu Vyúètování 3 Nastavení podrobného výpisu hovorù 4 Služby 3 Hlasová schránka 1 Registr zmeškaných hovorù 2 MMS 3 EDGE/GPRS a Internet 4 Roaming 5 MMS hlasový kurýr 6 Zamezení èísla volanému 7 Tarif a ceny 4 Aktuální nabídka tarifù 1 Možnosti, jak si svùj tarif zvýhodnit 2 Aktivace, deaktivace tarifního zvýhodnìní 3 Zmìna tarifu 4 T-Mobile Bonus, stav bodù a objednávka z katalogu 5 Stav Bonus bodù Registrace 1 Objednávka z katalogu 2 Nastavení telefonu pro MMS a WAP GPRS 6 Nokia 1 Sony Ericsson 2 Siemens 3 Samsung 4 Motorola 5 LG 6 Jiný typ telefonu 7 Pøepojení na asistenta

25 V pøípadì nesnází se postaráme. Spolehnìte se Pokud si pøece jen nebudete jisti svým nastavením, zavolejte nám bezplatnì do Zákaznického centra na èíslo Buï váš požadavek vyøídíme ihned, nebo vás sami zkontaktujeme, jakmile pro vás budeme mít vhodné øešení. A je jedno, jestli využíváte nìkterý z našich tarifù, nebo pøedplacenou službu Twist. Na nás se mùžete spolehnout v každém pøípadì

26 Jak na to Nastavte si sami a snadno rùzné služby v mobilu /2007

27 Obsah Vybrané služby si mùžete nastavovat tøemi zpùsoby 4 Zapomnìl jsem PIN a nemùžu se dostat do telefonu 6 Chci zjistit, jaký mám kredit a kdy mi vyprší 7 Chci využívat výhody vìrnostního programu 8 Chci zjistit, jaký mam tarif 10 Chci zmìnit svùj tarif 11 Chci volat a kovat 5 vybraným lidem do rùzných sítí za ty nejnižší ceny 12 Chci levnìjší volání do sítì T-Mobile 13 Chci výhodnìjší ceny 15 Chci výhodnìjší volání na jedno èíslo T-Mobile 16 Chci volání zdarma na jedno èíslo T-Mobile 17 Chci vìdìt, kdo mi volal, když jsem nebyl na pøíjmu 18 Když volám, chci skrýt své telefonní èíslo 20 Chci pøijímat a posílat MMSky 22 Chci vìdìt, jestli mám signál pro mobilní internet 24 Chci surfovat v mobilu 25 Chci surfovat na poèítaèi 28 Chci surfovat výhodnìji 30 Jedu do zahranièí a chci být na pøíjmu, volat a psát domù 31 Chci volat na zahranièní èíslo levnìji 32 Struktura hlasového automatu 33 Kompletní informace najdete na 2 3

28 Vybrané služby si mùžete nastavovat tøemi zpùsoby Pošlete bezplatnì ve tvaru, který uvádíme, na èíslo Navštivte Mùj T-Mobile a provádìjte zmìny pøes internet. Mùžete se pøihlásit bez registrace (zadáte své telefonní èíslo a vstupní heslo vám pošleme do nìkolika vteøin kou) nebo se mùžete zaregistrovat a používat pro vstup uživatelské jméno a heslo. Volejte bezplatnì 4603 a v nabídkách hlasového automatu postupujte podle návodu.* * Schéma hlasového automatu najdete na stranì

29 Zapomnìl jsem PIN a nemùžu se dostat do telefonu Chci zjistit, jaký mám kredit a kdy mi vyprší Váš PIN vám nesdìlíme ten znáte jen vy. Sdìlíme vám ale kód PUK, prostøednictvím kterého si mùžete (po 3 neúspìšných pokusech pøi zadávání PIN) nastavit nový PIN. Pokud jste zaregistrováni do služby Mùj T-Mobile, navštivte Mùj T-Mobile Informace Aktivované služby. Volejte z jiné Twist karty 4603 a v hlasovém automatu zvolte Informace nebo zmìna nastavení služeb Zjištìní PUK kódu. V automatu zadejte poslední 4 èísla z dlouhého èísla na zadní stranì SIM karty. PUK vám poté sdìlíme a pošleme kou. Pošlete ve tvaru TARIF na Navštivte Mùj T-Mobile Vyúètování a platby Kredit. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Kredit a dobíjení Zjištìní kreditu. Samotný kredit bez data exspirace zjistíte, když zavoláte na * 101#. 6 7

30 Chci využívat výhody vìrnostního programu Od prvního dne následujícího po dni, kdy se zaregistrujete do vìrnostního programu T-Mobile Bonus, zaèíná bìžet 30denní období, bìhem kterého byste si mìli dobít kredit v minimální výši podle následující tabulky. Stáøí vaší SIM karty Kolik je potøeba dobít do 6 mìsícù 600 Kè 6 mìsícù až 1 rok 400 Kè 1 rok až 2 roky 300 Kè více než 2 roky 250 Kè Stáøím SIM karty myslíme dobu od aktivace vaší SIM karty do konce aktuálního 30denního období. Uvedené informace jsou orientaèní. Pøesné stáøí své SIM karty a tomu odpovídající èástku pro dobití zjistíte v hlasovém automatu na 4603 v èásti T-Mobile Bonus nebo na Mùj T-Mobile. Èástky jsou vèetnì DPH. Pokud tak uèiníte, po uplynutí tìchto 30 dní mùžete po dobu 30 dní èerpat aktuální výhodu vìrnostního programu. Pokud opìt bìhem tìchto 30 dní dobijete potøebnou èástku, prodloužíte si èerpání výhody o dalších 30 dní atd. Na splnìní i nesplnìní podmínek vás budeme upozoròovat kami krátce pøed koncem období, ve kterém byste si mìli kredit dobít. Registrace do programu Zašlete ve tvaru BON A na èíslo Navštivte Mùj T-Mobile T-Mobile Bonus Bonus registrace Registrovat. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte T-Mobile Bonus. Zjištìní aktuální výhody Navštivte Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte T-Mobile Bonus. Zjištìní dokdy a kolik dobít Na to, kolik a dokdy je ještì potøeba dobít, vás budeme sami upozoròovat kami na zaèátku a pøed koncem období. Navštivte Mùj T-Mobile T-Mobile Bonus. Volete 4603 a v hlasovém automatu volte T-Mobile Bonus. Více informací na 8 9

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

Objevte způsob, jak získat naše služby výhodněji

Objevte způsob, jak získat naše služby výhodněji Objevte způsob, jak získat naše služby výhodněji Výhody Extra karty Úspora až 40 % na služby od O 2 Nastavte si ze své Extra karty inkaso pro platbu vyúčtování za služby od O 2 a plaťte s ní všechny své

Více

Návod ke službě Era smartbanking

Návod ke službě Era smartbanking Návod ke službě Era smartbanking Obsah 1 Všeobecné informace 2 Zřízení a aktivace služby 3 Přihlášení a odhlášení 4 Přehled funkcí a služeb 5 Widgety na úvodní obrazovce 6 Bezpečnost 7 Doporučené minimální

Více

Příručka pro držitele Platební karty

Příručka pro držitele Platební karty Příručka pro držitele Platební karty Úvod Není nic příjemnějšího než chodit po světě volně, ničím se nezatěžovat a nechat se uchvátit tím, co nás zaujme. To platí nejen pro procházky přírodou, ale i pro

Více

Jak nejlépe využít kartu Exclusive

Jak nejlépe využít kartu Exclusive Podrobné informace o kartě Generali a programu Exclusive naleznete na www.rb.cz a www.exclusiveprogram.cz. Jak nejlépe využít kartu Exclusive Příručka pro členy programu Exclusive Příručka pro držitele

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka Premium a věříme, že s veškerými našimi službami

Více

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsané do OR u

Více

Ceník je platný od 1. 7. 2014. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník VYPEČENÁ SIM. www.ktmobil.cz www.vypecenasim.cz info@ktmobil.

Ceník je platný od 1. 7. 2014. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník VYPEČENÁ SIM. www.ktmobil.cz www.vypecenasim.cz info@ktmobil. Ceník VYPEČENÁ SIM Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify C. Doplňkové tarify D. Ostatní služby E. Doplňkové služby F. Poplatky A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Všeobecné

Více

Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen Smlouva ), kterou

Více

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù Pøeklady a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù JTP Jednota tlumoèníkù a pøekladatelù www.jtpunion.org ITI Institute of Translation & Interpreting www.iti.org.uk Pro zákazníky, kteøí neznají jazyk,

Více

Všeobecné podmínky RWE Mobil

Všeobecné podmínky RWE Mobil 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky RWE Mobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a služeb souvisejících poskytovaných

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

PODMÍNKY PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ

PODMÍNKY PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ l Tyto podmínky obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy ke službám přímého bankovnictví. Seznamte se prosím důkladně s tímto dokumentem. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme.

Více

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz Návod k použití Taking internet telephony a step further 3088 VOLÁNÍ ZDARMA ZAPOJ & VOLEJ Obsah Dear customer manuálu Jak duální telefon funguje... 3 Jak je tento manuál USPOŘÁDÁN... 5 Instalace a základní

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více