Jak na to. Nastavte si sami a snadno rùzné služby v mobilu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak na to. Nastavte si sami a snadno rùzné služby v mobilu."

Transkript

1 Jak na to Nastavte si sami a snadno rùzné služby v mobilu.

2 Obsah Vybrané služby si mùžete nastavovat tøemi zpùsoby 4 Chci zjistit výši svého posledního Vyúètování 6 Chci vìdìt, kdy má útrata dosáhla urèité výše 7 Chci vìdìt, kdy kredit vyèerpám 8 Chci mít pøehled o svých Vyúètováních na internetu 9 Nechci se každý mìsíc starat o úhradu Vyúètování 10 Chci využívat výhody vìrnostního programu 12 Chci Podrobný výpis hovorù 14 Chci zjistit, jaký mám tarif 15 Chci zmìnit svùj tarif 16 Tarif Mých5 17 Chci levnìjší volání na pevnou linku 18 Chci levnìjší ky 20 Chci levnìjší volání do sítì T-Mobile 21 Chci výhodnìjší volání mezi èísly pod jednou smlouvou 24 Chci vìdìt, kdo mi volal, když jsem nebyl na pøíjmu 26 Když volám, chci skrýt své telefonní èíslo 28 Chci pøijímat a posílat MMSky 30 Chci posílat MMSky výhodnìji 32 Chci vìdìt, jestli mám signál pro mobilní internet 33 Chci surfovat v mobilu 34 Chci surfovat na poèítaèi 38 Chci wapovat a surfovat výhodnìji 40 Jedu do zahranièí a chci být na pøíjmu, volat a psát domù 43 Chci výhodnìji volat a kovat ze zahranièí 44 Struktura hlasového automatu 47 Kompletní informace najdete na

3 Vybrané služby si mùžete nastavovat tøemi zpùsoby Pošlete bezplatnì ve tvaru, který uvádíme, na èíslo Navštivte Mùj T-Mobile a provádìjte zmìny pøes internet. Mùžete se pøihlásit bez registrace (zadáte své telefonní èíslo a vstupní heslo vám pošleme do nìkolika vteøin kou) nebo se mùžete zaregistrovat a používat pro vstup uživatelské jméno a heslo. Volejte bezplatnì 4603 a v nabídkách hlasového automatu postupujte podle návodu.* * Schéma hlasového automatu najdete na stranì

4 Chci zjistit výši svého Vyúètování Chci vìdìt, kdy má útrata dosáhla urèité výše Výši svého Vyúètování mùžete zjistit jednorázovì nebo vám tuto informaci mùžeme posílat kou pravidelnì každý mìsíc po vystavení nového Vyúètování (služba Mùj úèet). Po aktivaci služby Mùj úèet vám budeme navíc kou automaticky potvrzovat uhrazení Vyúètování. Pravidelnì každý mìsic prostøednictvím služby Mùj úèet Jednorázovì Pošlete ve tvaru +UCET na 4603 pro aktivaci, UCET pro deaktivaci. Navštivte Mùj T-Mobile Vyúètování a platby Mùj úèet. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Vyúètování Mùj úèet. Pošlete ve tvaru UCET na Navštivte Mùj T-Mobile Vyúètování a platby Vyúètování služeb. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Vyúètování. Aktivujte si službu Mùj limit a øeknìte nám, pøi jaké útratì (tzv. limitu) nad svùj mìsíèní paušál chcete být upozornìni. Jakmile této útraty dosáhnete, pošleme vám upozornìní kou. Minimální limit, který mùžete nastavit, je 100 Kè nad mìsíèní paušál. Pošlete ve tvaru MLT A LIMIT na 4603 pro aktivaci, MLT D pro deaktivaci, MLT S pro zjištìní limitu, MLT Z pro zmìnu limitu. Napøíklad pokud chcete být upozornìni pøi útratì 100 Kè nad mìsíèní paušál, pošlete ve tvaru MLT A 100 na Navštivte Mùj T-Mobile Vyúètování a platby Mùj limit. Vazeny zakazniku, u telefonniho cisla byl dosazen limit 500 Kc, stanoveny pro sluzbu Muj limit. pro nastavení/zmìny/zrušení, stejnì tak jako informující o dosažení limitu, stojí 5 Kè (5,95 vè. DPH). 6 7

5 Chci vìdìt, kdy kredit vyèerpám Chci mít pøehled o svých Vyúètováních na internetu Aktivujte si službu Moje pøeèerpané jednotky a mìjte pøehled o tom, kdy svùj kredit vyèerpáte. Pošlete ve tvaru JEDNOTKY A na 4603 pro aktivaci, JEDNOTKY D pro deaktivaci a JEDNOTKY S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Vyúètování a platby. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarify a ceny Nastavení kontroly, kolik máte provoláno. Navštivte Mùj T-Mobile Vyúètování a platby Vyúètování služeb. V menu Mùj T-Mobile získáte pøehled o svých posledních Vyúètováních. Aktivace této služby je zdarma stejnì jako cena pøíchozí zprávy. Služby je možné využít u kreditních i minutových tarifù. 8 9

6 Nechci se každý mìsíc starat o úhradu Vyúètování Zaveïte si inkaso a my se s žádostí o úhradu vašeho Vyúètování budeme obracet pøímo na vaši banku. Pokud nebudete souhlasit s èástkou na Vyúètování, garantujeme vám vrácení platby na váš úèet. Inkaso si zavedete ve dvou jednoduchých krocích: 1. Otevøete svùj bankovní úèet pro inkaso ve prospìch T-Mobile Zaveïte si inkaso ve své bance (na poboèce, pøes internet apod.). Budete k tomu potøebovat tyto údaje: èíslo úètu T-Mobile: , kód banky 0100 mùžete si urèit limit, do jehož výše mùžeme banku o úhradu Vyúètování žádat (doporuèujeme min. 500 Kè) Pokud bude vystavené Vyúètování pøevyšovat vámi stanovený inkasní limit, k úhradì inkasem nedojde. V takovém pøípadì vás o tomto budeme informovat kou a s Vyúètováním vám pošleme složenku, kterou mùžete úhradu provést. Další možností automatické úhrady Vyúètování je inkaso z vaší platební karty. K jeho zavedení staèí navštívit Znaèkovou prodejnu T-Mobile se svou platební kartou VISA, MasterCard nebo American Express. 2. Zaveïte inkaso v T-Mobile Navštivte Mùj T-Mobile Vyúètování a platby Inkaso. Na této stránce zadejte pøedèíslí a èíslo bankovního úètu, kód banky, mìsíc, od kterého inkaso chcete, a limit stejný jako v prvním kroku

7 Chci využívat výhody vìrnostního programu Pokud se zaregistrujete do našeho vìrnostního programu T-Mobile Bonus, budeme vás za využívání našich služeb odmìòovat. Za Bonus body si pak mùžete objednávat odmìny z našeho katalogu odmìn, který najdete na Registrace do vìrnostního programu Pošlete ve tvaru BON A na Navštivte Mùj T-Mobile T-Mobile Bonus Bonus registrace Registrovat. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte T-Mobile Bonus. Zjištìní stavu bodù Pošlete ve tvaru BON S na Navštivte Mùj T-Mobile T-Mobile Bonus T-Mobile Bonus. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte T-Mobile Bonus. Pro sbírání bodù je nutné dosáhnout v každém mìsíci minimální útraty ve výši podle stáøí vaší SIM karty. Stáøí vaší SIM karty Kolik je potøeba utratit do 6 mìsícù 600 Kè 6 mìsícù až 1 rok 400 Kè 1 rok až 2 roky 300 Kè více než 2 roky 250 Kè Stáøím SIM karty myslíme dobu od aktivace vaší SIM karty do konce aktuálního zúètovacího období. Uvedené informace jsou orientaèní. Pøesné stáøí své SIM karty a odpovídající èástku minimální útraty zjistíte v hlasovém automatu na 4603 v èásti T-Mobile Bonus nebo na Mùj T-Mobile. Èástky jsou vèetnì DPH. Více informací na Pro objednání odmìny z katalogu potøebujete znát objednací kód. Pøi objednání pøes Mùj T-Mobile, kde je vám k dispozici kompletní katalog odmìn, kód není nutný. Kód mùžete získat v elektronickém katalogu na nebo v tištìném katalogu. Zboží vám vždy zašleme na adresu, na kterou vám posíláme Vyúètování. Objednávání odmìn z katalogu Pošlete ve tvaru BON objednací kód poèet kusù na Navštivte Mùj T-Mobile T-Mobile Bonus Bonus katalog. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte T-Mobile Bonus

8 Chci Podrobný výpis hovorù Chci zjistit, jaký mám tarif Podrobný výpis hovorù si mùžete objednat k tištìnému Vyúètování služeb v papírové a/nebo elektronické podobì a k elektronickému Vyúètování služeb v elektronické podobì. Pošlete ve tvaru TARIF na Navštivte Mùj T-Mobile Informace Aktivované služby. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarify a ceny. Navštivte Mùj T-Mobile Vyúètování a platby Podrobné výpisy Forma podrobného výpisu hovorù. V elektronické podobì jej naleznete na Mùj T-Mobile Vyúètování a platby Vyúètování služeb. Pokud ho budete mít objednán v tištìné podobì, obdržíte ho spoleènì s tištìným Vyúètováním služeb. Cena Podrobného výpisu hovorù je 65 Kè (77,35 vè. DPH). Pokud své Vyúètování služeb hradíte inkasem, je snížena na 1 Kè (1,19 vè. DPH). V pøípadì, že se rozhodnete pro elektronickou verzi výpisu hovorù, èiní cena 40 Kè (47,60 vè. DPH). K elektronickému Vyúètování služeb je cena za elektronický Podrobný výpis hovorù 1 Kè (1,19 Kè vè. DPH)

9 Chci zmìnit svùj tarif Tarif Mých5 Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Zmìna tarifu. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarify a ceny Zmìna tarifu. Tarif si mùžete zmìnit jednou mìsíènì. Mìsíèní paušál a volné jednotky vztahující se k tarifu se vám pak ve Vyúètování rozdìlí pomìrnou èástí podle toho, kdy v mìsíci jste zmìnu provedli. S tarifem Mých5 mùžete volat a kovat na 5 zvolených èísel z jakékoli sítì v ÈR za ty nejnižší ceny. Nastavte si svých 5 vybraných èísel snadno a hned! Pošlete ve tvaru MYCH5_A_CISLO1_CISLO2_CISLO3_CISLO4_CISLO5 na 4603 pro aktivaci, MYCH5_Z_PUVODNICISLO_NOVECISLO pro zmìnu, MYCH5_S pro zjištìní stavu (kde _ znamená mezeru). Navštivte Mùj T-Mobile. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarify a ceny Aktuální nabídka tarifù. Každý následující kalendáøní mìsíc je možné provést 5 zmìn nastavení tìchto èísel. Více na

10 Chci levnìjší volání na pevnou linku Aktivujte si nìkteré z našich tarifních zvýhodnìní. Pevná+* Se zvýhodnìním Pevná+ voláte na pevné linky v ÈR jen za 1 Kè/min. (1,19 vè. DPH). Pošlete ve tvaru PEP A na 4603 pro aktivaci, PEP D pro deaktivaci a PEP S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Tarifní zvýhodnìní Pevná+. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarifní zvýhodnìní Informace, jak si zvýhodnit ceny za volání Výhodnìjší volání na pevnou linku Pevná+. Pevná mimo špièku Se zvýhodnìním Pevná mimo špièku máte každý mìsíc od sedmi veèer až do osmi ráno a o víkendech minut na volání na pevné linky v ÈR. Pošlete ve tvaru PMS A na 4603 pro aktivaci, PMS D pro deaktivaci a PMS S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Tarifní zvýhodnìní Pevná mimo špièku. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarifní zvýhodnìní Informace, jak si zvýhodnit ceny za volání Výhodnìjší volání na pevnou linku Pevná mimo špièku. Mìsíèní paušál u zvýhodnìní Pevná+ je 49 Kè (58,31 vè. DPH). * Lze využít pouze s minutovými tarify. Mìsíèní paušál u zvýhodnìní Pevná mimo špièku je 249 Kè (296,31 vè. DPH)

11 Chci levnìjší ky Chci levnìjší volání do sítì T-Mobile Aktivujte si tarifní zvýhodnìní 100+ a získejte každý mìsíc 100 do mobilních sítí v ÈR za zvýhodnìnou cenu. Pošlete ve tvaru P A 100 na 4603 pro aktivaci, P D pro deaktivaci nebo P S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Tarifní zvýhodnìní 100+ Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarifní zvýhodnìní Aktivace nebo deaktivace tarifních zvýhodnìní Aktivujte si nìkteré z našich tarifních zvýhodnìní. Víkend+ Se zvýhodnìním Víkend+ máte každý víkend výhodnìjší ceny volání do sítì T-Mobile. Pošlete ve tvaru VIP A na 4603 pro aktivaci, VIP D pro deaktivaci a VIP S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Tarifní zvýhodnìní Víkend+ Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarifní zvýhodnìní Informace, jak si zvýhodnit ceny za volání Zvýhodnìní hovorù do sítì T-Mobile T-Mobile mimo špièku Se zvýhodnìním T-Mobile mimo špièku máte každý mìsíc minut na volání do sítì T-Mobile mimo špièku (tzn. od do 8.00 hod. v pracovní dny nebo kdykoli o víkendu). Mìsíèní paušál u zvýhodnìní 100+ je 79 Kè (94,01 vè. DPH). Pošlete ve tvaru TMS A na 4603 pro aktivaci, TMS D pro deaktivaci a TMS S pro zjištìní stavu

12 Navštivte Mùj T-Mobile Tarifní zvýhodnìní T-Mobile mimo špièku. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarifní zvýhodnìní Informace, jak si zvýhodnit ceny za volání Zvýhodnìní hovorù do sítì T-Mobile. Volání 50+ nebo Volání 200+ Se zvýhodnìními Volání 50+, resp. Volání 200+ máte každý mìsíc 50, resp. 200 volných minut v síti T-Mobile nad rámec volných minut za výhodnou cenu po celý den. Girls Talk Pošlete ve tvaru VOP A 50, resp. VOP A 200 na 4603 pro aktivaci, VOP D pro deaktivaci, VOP S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Tarifní zvýhodnìní Volání+. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarifní zvýhodnìní Informace, jak si zvýhodnit ceny za volání Zvýhodnìní hovorù do sítì T-Mobile. Se zvýhodnìním Girls Talk platíte pouze první 3 minuty, Mìsíèní paušál u zvýhodnìní Volání 50+ je 119 Kè (141,61 vè. DPH), u zvýhodnìní Volání Kè (474,81 vè. DPH). Zvýhodnìní Volání 50+ a Volání 200+ nelze mít aktivní souèasnì. poté voláte v rámci sítì T-Mobile zdarma. NEJ Nonstop Pošlete ve tvaru GT A na 4603 pro aktivaci, GT D pro deaktivaci, GT S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Tarifní zvýhodnìní Girls Talk. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarifní zvýhodnìní Informace, jak si zvýhodnit ceny za volání Zvýhodnìní hovorù do sítì T-Mobile. Se zvýhodnìním NEJ Nonstop voláte a posíláte na vámi vybrané NEJ èíslo v rámci sítì T-Mobile zdarma. Pošlete ve tvaru NEJ A na 4603 pro aktivaci, NEJ D pro deaktivaci, NEJ S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Tarifní zvýhodnìní NEJ Nonstop. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarifní zvýhodnìní Informace, jak si zvýhodnit ceny za volání Zvýhodnìní hovorù do sítì T-Mobile. Mìsíèní paušál u zvýhodnìní Girls Talk je 59 Kè (70,21 vè. DPH). Mìsíèní paušál u zvýhodnìní NEJ Nonstop je 150 Kè (178,50 vè. DPH). Maximální délka hovoru je z technických dùvodù omezena na 65 minut

13 Chci výhodnìjší volání mezi èísly pod jednou smlouvou Pokud pøihlásíte telefonní èísla pod jednou smlouvou do skupiny, mùžete si mezi nimi volat za výhodné sazby (služba Moji blízcí*). Skupina mùže obsahovat maximálnì 5 èísel. Založení skupiny Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Moji blízcí. Pøidávání èísel do skupiny Pošlete ve tvaru MB A na 4603 pro pøihlášení èísla do skupiny, MB D pro odhlášení èísla ze skupiny, MB S pro zjištìní, zda je èíslo ve skupinì. Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Moji blízcí. Pøidání èísla do skupiny je zpoplatnìno 20 Kè (23,80 vè. DPH) a každé èíslo ve skupinì platí za službu mìsíèní paušál 39 Kè (46,41 vè. DPH). Volání v rámci skupiny stojí 1,90 Kè (2,26 vè. DPH). * Lze využít pouze s minutovými tarify

14 Chci vìdìt, kdo mi volal, když jsem nebyl na pøíjmu Hlasová schránka Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Hlasová schránka. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Hlasová schránka. Registr zmeškaných hovorù Registr zmeškaných hovorù vám poté, co se opìt pøihlásíte do sítì T-Mobile, pošle zdarma s telefonním èíslem a èasem, kdy vám toto èíslo volalo. Pošlete ve tvaru REGISTR A 0 na 4603 pro aktivaci služby, REGISTR D pro deaktivaci služby a REGISTR S pro zjištìní stavu služby. Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Registr zmeškaných hovorù. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Registr zmeškaných hovorù. MMS hlasový kurýr MMS hlasový kurýr vám poté, co se opìt pøihlásíte do sítì T-Mobile, doruèí zdarma MMSku s nahrávkou zprávy od toho, kdo vám volal. Pošlete ve tvaru MMSKURYR A na 4603 pro aktivaci, MMSKURYR D pro deaktivaci, MMSKURYR S pro zjištìní stavu. Pøed aktivací služby MMS hlasový kurýr si vyzkoušejte, zda vám služba bude fungovat pošlete ve tvaru MMSKURYR TEST na èíslo 4603 a my vám obratem zašleme testovací zprávu MMS kurýra. Pokud ji pøehrajete, mùžete si službu bez obav aktivovat. Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb MMS hlasový kurýr. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb MMS hlasový kurýr. Vždy je možné využívat pouze jednu z uvedených služeb. Aktivací jedné z nich dojde k deaktivaci aktuálnì používané služby. Služba MMS hlasový kurýr je poskytována zdarma

15 Když volám, chci skrýt své telefonní èíslo Èíslo chci skrýt u vybraných hovorù Èíslo chci skrýt u všech hovorù, jen u vybraných hovorù chci èíslo ukázat Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Identifikace volajícího Doèasné zamezení. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Zamezení zobrazení vašeho èísla volanému. Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Identifikace volajícího Doèasné zobrazení. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Zamezení zobrazení vašeho èísla volanému. Pøed uskuteènìním hovoru vložte pøed volané èíslo kód #31#. Pøed uskuteènìním hovoru vložte pøed volané èíslo kód * 31#. Èíslo chci skrýt u všech hovorù Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Identifikace volajícího Trvalé zamezení. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Zamezení zobrazení vašeho èísla volanému

16 Chci pøijímat a posílat MMSky Abyste mohli MMSky posílat a pøijímat, musíte mít: mobilní telefon, který MMS podporuje* aktivní službu MMS zprávy správnì nastavený telefon MMS zprávy Pošlete ve tvaru MMS A na 4603 pro aktivaci, MMS D pro deaktivaci, MMS S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb MMS. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb MMS. Nastavení telefonu * Pošlete ve tvaru KONFIG MMS VYROBCETYPEFONU na Napøíklad pro nastavení telefonu Sony Ericsson W810i pošlete ve tvaru KONFIG MMS SONYERICSSONW810i. Navštivte Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení mobilu pro MMS a WAP GPRS. Telefony zakoupené ve Znaèkových prodejnách T-Mobile jsou nastaveny správnì. Pokud jste MMS nikdy neposílali a máte správnì nastavený telefon, službu MMS nemusíte aktivovat. Její aktivace probìhne automaticky hned po odeslání první MMS. * Zda váš telefon MMS podporuje, zjistíte na záložka Telefony podle parametrù. * Platí pro vybrané typy telefonù

17 Chci posílat MMS výhodnìji Chci vìdìt, jestli mám signál pro mobilní internet MMS 15+ Aktivujte si tarifní zvýhodnìní MMS 15+ a získejte každý mìsíc 15 MMS do jakékoli sítì za zvýhodnìnou cenu. Pošlete ve tvaru MMSP A na 4603 pro aktivaci, MMSP D pro deaktivaci, MMSP S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Tarifní zvýhodnìní MMS 15+. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Tarify a ceny Možnosti zvýhodnìní tarifu Aktivace a deaktivace tarifních zvýhodnìní. Pošlete ve tvaru INTERNET na 4616.* Navštivte Vypùjète si ve Znaèkové prodejnì T-Mobile modem oproti záloze a vyzkoušejte si pøipojení z domova. Mìsíèní paušál u zvýhodnìní MMS 15+ je 49 Kè (58,31 vè. DPH). * Odeslaná je úètována dle vašeho tarifu

18 Chci surfovat v mobilu Na internet se s mobilem mùžete dostat dvìma zpùsoby: buï pøes službu WAP (speciální internetové stránky upravené pro prohlížení v mobilních telefonech), nebo pøes službu web n walk light (plnohodnotný internet v mobilu). Pro wapování potøebujete telefon podporující WAP aktivní službu EDGE/GPRS správnì nastavený telefon pro WAP EDGE/GPRS Napø. pro nastavení telefonu Sony Ericsson W810i pošlete ve tvaru KONFIG WAP SONYERICSSONW810i. Navštivte Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení mobilu pro MMS nebo WAP. Pro surfování s web n walk light potøebujete telefon podporující JAVA aplikace aplikaci web n walk light v mobilu správnì nastavený telefon pro pøipojení k internetu Pošlete ve tvaru GPRS A na 4603 pro aktivaci, GPRS D pro deaktivaci, GPRS S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Pøipojení k internetu EDGE/GPRS. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb GPRS a Internet 4G. Objednání aplikace web n walk light do mobilu** Pro telefon Nokia pošlete ve tvaru APN WNW na Pro telefony Sony Ericsson, Siemens, Motorola a BenqSiemens pošlete ve tvaru APS WNW na Pro telefony Samsung pošlete ve tvaru APW WNW na Navštivte Nastavení telefonu pro WAP* Pošlete ve tvaru KONFIG WAP VYROBCETYPEFONU na * Platí pouze v pøípadì, že jste nekoupili telefon u nás. ** Odeslání objednací je úètováno dle vašeho tarifu

19 Nastavení telefonu pro pøipojení k internetu Pošlete ve tvaru KONFIG INT VYROBCETYPEFONU na Napøíklad pro nastavení telefonu Sony Ericsson W810i pošlete ve tvaru KONFIG INT SONYERICSSONW810i. Navštivte Aktivujte si zvýhodnìní Surf+ a surfujte pøes mobil neomezenì jen za mìsíèní paušál 99 Kè (117,81 vè. DPH)

20 Chci surfovat na poèítaèi Pro pøipojení na internet pøes mobil potøebujete poèítaè aplikaci web n walk Manager v poèítaèi (aplikace web n walk Manager je k dispozici u každého nového telefonu nebo datového zaøízení) koncové zaøízení (mobilní telefon, datovou kartu nebo modem) podporující EDGE/GPRS nebo Internet 4G propojení mezi poèítaèem a koncovým zaøízením (u mobilu kabelem, infraèerveným portem nebo pøes Bluetooth) SIM kartu T-Mobile s aktivní službou EDGE/GPRS nebo Internet 4G Postup 1. aktivujte na SIM kartì službu EDGE/GPRS nebo Internet 4G 2. vložte SIM kartu do koncového zaøízení 3. nainstalujte do poèítaèe aplikaci web n walk Manager (ke stažení na 4. propojte koncové zaøízení s poèítaèem 5. postupujte podle návodu aplikace web n walk Manager EDGE/GPRS Pošlete ve tvaru GPRS A na 4603 pro aktivaci, GPRS D pro deaktivaci, GPRS S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Pøipojení k internetu EDGE/GPRS. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb GPRS a Internet 4G. Pro surfování na poèítaèi vám doporuèujeme aktivaci datového zvýhodnìní Internet

21 Chci wapovat a surfovat výhodnìji Surf+ Se zvýhodnìním Surf+ mùžete neomezenì surfovat v mobilu s prohlížeèem web n walk light. Pošlete ve tvaru GPRS A SRF na Navštivte Mùj T-Mobile Pøipojení k internetu EDGE/GPRS Surf+. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb EDGE/GPRS a Internet 4G Zvýhodnìní GPRS pøipojení na internet nebo WAP. Surf&Mail+ Internet+ Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb EDGE/GPRS a Internet 4G Zvýhodnìní GPRS pøipojení na internet nebo WAP. Pøipojte si poèítaè k internetu pøes mobil rychlostí až 236,8 kb/s. Pošlete ve tvaru GPRS A INT na Navštivte Mùj T-Mobile Pøipojení k internetu EDGE/GPRS Internet+. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb EDGE/GPRS a Internet 4G Zvýhodnìní GPRS pøipojení na internet nebo WAP. Se zvýhodnìním Surf&Mail+ mùžete neomezenì surfovat s prohlížeèem web n walk light a mít neomezený pøístup k u. Pošlete ve tvaru GPRS A SAM na Navštivte Mùj T-Mobile Pøipojení k internetu EDGE/GPRS Surf&Mail+. Mìsíèní paušál u zvýhodnìní Surf+ je 99 Kè (117,81 vè. DPH). Mìsíèní paušál u zvýhodnìní Surf&Mail+ je 199 Kè (236,81 vè. DPH), u zvýhodnìní Internet+ 699 Kè (831,81 vè. DPH)

22 Jedu do zahranièí a chci být na pøíjmu, volat a psát domù Pokud chcete, aby váš telefon fungoval v zahranièí, musíte mít aktivní roaming. Roaming Pošlete ve tvaru ROA A na 4603 pro aktivaci, ROA D pro deaktivaci, ROA S pro zjištìní stavu. Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Roaming Roamingové tarify. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Roaming. Pozor na dvojité zpoplatnìní hovorù smìrovaných do Hlasové schránky, když jste v zahranièí. Pokud chcete ušetøit, doporuèujeme pøed odjezdem zmìnit Hlasovou schránku na Registr zmeškaných hovorù. Bezplatnost zaruèena pøi aktivaci na území ÈR

23 Chci výhodnìji volat a kovat ze zahranièí Aktivujte si nìkteré z našich tarifních zvýhodnìní nebo si poøiïte balíèek minut èi za výhodnìjší cenu pro cesty do zahranièí. Cestovatel S roamingovým zvýhodnìním Cestovatel máte v zahranièí levnìjší odchozí i pøíchozí hovory a zprávy. Pošlete ve tvaru ROA A CES na Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Roaming Balíèky a zvýhodnìní. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Roaming Jak si zvýhodnit volání ze zahranièí Cestovatel. Zvýhodnìní EU Zvýhodnìné ceny volání ze všech zemí Evropské unie. Pošlete ve tvaru ROA A EU na Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Roaming Balíèky a zvýhodnìní. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Roaming Jak si zvýhodnit volání ze zahranièí EU. WorldClass Zvýhodnìné ceny volání platné v partnerských sítích skupiny T-Mobile International ve 24 vybraných zemích (vìtšina evropských zemí a USA). Pošlete ve tvaru ROA A WOR na Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Roaming Balíèky a zvýhodnìní. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Roaming Jak si zvýhodnit volání ze zahranièí WorldClass. Cena odchozích hovorù je 4 Kè/min. (4,76 vè. DPH), pøíchozí hovory jsou zdarma. Sestavovací poplatek je v obou pøípadech 29 Kè (34,51 vè. DPH). Cena je 5 Kè (5,95 vè. DPH). Se Zvýhodnìním EU zaplatíte za odchozí hovor v rámci zóny EU 13,90 Kè/min. (16,54 vè. DPH) a za pøíchozí hovor do zemí EU 6,80 Kè/min. (8,09 vè. DPH). Z partnerských sítí voláte do zemí WorldClassu za jednotnou sazbu 17 Kè/min. (20,23 vè. DPH), z ostatních sítí voláte do zemí WorldClassu za 35 Kè/min. (41,65 vè. DPH)

24 Struktura hlasového automatu balíèek Balíèek 10 ze zahranièí za výhodnìjší cenu. Pošlete ve tvaru ROA A na Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Roaming Balíèky a zvýhodnìní. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Roaming Jak si zvýhodnit volání ze zahranièí balíèek. Balíèek Evropa Balíèek 15 minut na pøíchozí i odchozí hovory v evropských zemích za výhodnìjší cenu. Pošlete ve tvaru ROA A EVR na Navštivte Mùj T-Mobile Nastavení služeb Roaming Balíèky a zvýhodnìní. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Nastavení služeb Roaming Jak si zvýhodnit volání ze zahranièí Balíèek Evropa. balíèek stojí 49 Kè (58,31 vè. DPH). Balíèek Evropa pøijde na 315 Kè (374,85 vè. DPH). Minuta volání do/z ÈR nebo v rámci navštívené zemì stojí 21 Kè (24,99 vè. DPH). Novinky 1 Pøehled aktuálních novinek Informace o Vyúètování 2 Informace o posledním Vyúètování 1 Dobití Twistu z vašeho Vyúètování 2 Nastavení typu Vyúètování 3 Nastavení podrobného výpisu hovorù 4 Služby 3 Hlasová schránka 1 Registr zmeškaných hovorù 2 MMS 3 EDGE/GPRS a Internet 4 Roaming 5 MMS hlasový kurýr 6 Zamezení èísla volanému 7 Tarif a ceny 4 Aktuální nabídka tarifù 1 Možnosti, jak si svùj tarif zvýhodnit 2 Aktivace, deaktivace tarifního zvýhodnìní 3 Zmìna tarifu 4 T-Mobile Bonus, stav bodù a objednávka z katalogu 5 Stav Bonus bodù Registrace 1 Objednávka z katalogu 2 Nastavení telefonu pro MMS a WAP GPRS 6 Nokia 1 Sony Ericsson 2 Siemens 3 Samsung 4 Motorola 5 LG 6 Jiný typ telefonu 7 Pøepojení na asistenta

25 V pøípadì nesnází se postaráme. Spolehnìte se Pokud si pøece jen nebudete jisti svým nastavením, zavolejte nám bezplatnì do Zákaznického centra na èíslo Buï váš požadavek vyøídíme ihned, nebo vás sami zkontaktujeme, jakmile pro vás budeme mít vhodné øešení. A je jedno, jestli využíváte nìkterý z našich tarifù, nebo pøedplacenou službu Twist. Na nás se mùžete spolehnout v každém pøípadì

26 Jak na to Nastavte si sami a snadno rùzné služby v mobilu /2007

27 Obsah Vybrané služby si mùžete nastavovat tøemi zpùsoby 4 Zapomnìl jsem PIN a nemùžu se dostat do telefonu 6 Chci zjistit, jaký mám kredit a kdy mi vyprší 7 Chci využívat výhody vìrnostního programu 8 Chci zjistit, jaký mam tarif 10 Chci zmìnit svùj tarif 11 Chci volat a kovat 5 vybraným lidem do rùzných sítí za ty nejnižší ceny 12 Chci levnìjší volání do sítì T-Mobile 13 Chci výhodnìjší ceny 15 Chci výhodnìjší volání na jedno èíslo T-Mobile 16 Chci volání zdarma na jedno èíslo T-Mobile 17 Chci vìdìt, kdo mi volal, když jsem nebyl na pøíjmu 18 Když volám, chci skrýt své telefonní èíslo 20 Chci pøijímat a posílat MMSky 22 Chci vìdìt, jestli mám signál pro mobilní internet 24 Chci surfovat v mobilu 25 Chci surfovat na poèítaèi 28 Chci surfovat výhodnìji 30 Jedu do zahranièí a chci být na pøíjmu, volat a psát domù 31 Chci volat na zahranièní èíslo levnìji 32 Struktura hlasového automatu 33 Kompletní informace najdete na 2 3

28 Vybrané služby si mùžete nastavovat tøemi zpùsoby Pošlete bezplatnì ve tvaru, který uvádíme, na èíslo Navštivte Mùj T-Mobile a provádìjte zmìny pøes internet. Mùžete se pøihlásit bez registrace (zadáte své telefonní èíslo a vstupní heslo vám pošleme do nìkolika vteøin kou) nebo se mùžete zaregistrovat a používat pro vstup uživatelské jméno a heslo. Volejte bezplatnì 4603 a v nabídkách hlasového automatu postupujte podle návodu.* * Schéma hlasového automatu najdete na stranì

29 Zapomnìl jsem PIN a nemùžu se dostat do telefonu Chci zjistit, jaký mám kredit a kdy mi vyprší Váš PIN vám nesdìlíme ten znáte jen vy. Sdìlíme vám ale kód PUK, prostøednictvím kterého si mùžete (po 3 neúspìšných pokusech pøi zadávání PIN) nastavit nový PIN. Pokud jste zaregistrováni do služby Mùj T-Mobile, navštivte Mùj T-Mobile Informace Aktivované služby. Volejte z jiné Twist karty 4603 a v hlasovém automatu zvolte Informace nebo zmìna nastavení služeb Zjištìní PUK kódu. V automatu zadejte poslední 4 èísla z dlouhého èísla na zadní stranì SIM karty. PUK vám poté sdìlíme a pošleme kou. Pošlete ve tvaru TARIF na Navštivte Mùj T-Mobile Vyúètování a platby Kredit. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte Kredit a dobíjení Zjištìní kreditu. Samotný kredit bez data exspirace zjistíte, když zavoláte na * 101#. 6 7

30 Chci využívat výhody vìrnostního programu Od prvního dne následujícího po dni, kdy se zaregistrujete do vìrnostního programu T-Mobile Bonus, zaèíná bìžet 30denní období, bìhem kterého byste si mìli dobít kredit v minimální výši podle následující tabulky. Stáøí vaší SIM karty Kolik je potøeba dobít do 6 mìsícù 600 Kè 6 mìsícù až 1 rok 400 Kè 1 rok až 2 roky 300 Kè více než 2 roky 250 Kè Stáøím SIM karty myslíme dobu od aktivace vaší SIM karty do konce aktuálního 30denního období. Uvedené informace jsou orientaèní. Pøesné stáøí své SIM karty a tomu odpovídající èástku pro dobití zjistíte v hlasovém automatu na 4603 v èásti T-Mobile Bonus nebo na Mùj T-Mobile. Èástky jsou vèetnì DPH. Pokud tak uèiníte, po uplynutí tìchto 30 dní mùžete po dobu 30 dní èerpat aktuální výhodu vìrnostního programu. Pokud opìt bìhem tìchto 30 dní dobijete potøebnou èástku, prodloužíte si èerpání výhody o dalších 30 dní atd. Na splnìní i nesplnìní podmínek vás budeme upozoròovat kami krátce pøed koncem období, ve kterém byste si mìli kredit dobít. Registrace do programu Zašlete ve tvaru BON A na èíslo Navštivte Mùj T-Mobile T-Mobile Bonus Bonus registrace Registrovat. Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte T-Mobile Bonus. Zjištìní aktuální výhody Navštivte Volejte 4603 a v hlasovém automatu zvolte T-Mobile Bonus. Zjištìní dokdy a kolik dobít Na to, kolik a dokdy je ještì potøeba dobít, vás budeme sami upozoròovat kami na zaèátku a pøed koncem období. Navštivte Mùj T-Mobile T-Mobile Bonus. Volete 4603 a v hlasovém automatu volte T-Mobile Bonus. Více informací na 8 9

Jak na to. Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby

Jak na to. Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby 926 338 05/2007 Jak na to Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby 2 3 Obsah Vybrané služby si mùžete nastavovat tøemi zpùsoby 4 Zapomnìl jsem PIN a nemùžu se dostat do telefonu 6 Chci

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Telefon Sony Ericsson P990i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil 1 Obsah Užitečné informace... 3 Získání SIM s novým číslem... 3 Získání SIM se svým současným číslem... 3 Aktivace SIM... 3 ČVOP... 4 Jak získat ČVOP...

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE!

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE! Obsah 1 Vstup do weborderu... 2 1.1 Výběr služby... 2 1.2 Úvodní stránka... 2 2 Přehled parametrů SIM karty a čerpání FUP... 3 3 Aktivace nové SIM... 4 4 Změny parametrů a další operace pro aktivní SIM...

Více

- Aktivovat tarif bez doporučení stávajícího uživatele sítě OSŽ Všetaty. - Převést telefonní číslo se závazkem od jiného operátora

- Aktivovat tarif bez doporučení stávajícího uživatele sítě OSŽ Všetaty. - Převést telefonní číslo se závazkem od jiného operátora Nové služby pro uživatele PPS Všetaty - Mladá Boleslav Pro obrovský zájem o levné volání jsme pro Vás připravili možnost nových aktivací či migrací za výhodné ceny mimo smlouvu v PPS. Pečlivě čtěte, všechny

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 5. 2012

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 5. 2012 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 5. 2012 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

Lenovo IdeaPad S10-3 návod pro připojení k internetu s Twist Internet Lite

Lenovo IdeaPad S10-3 návod pro připojení k internetu s Twist Internet Lite Lenovo IdeaPad S10-3 návod pro připojení k internetu s Twist Internet Lite Lenovo IdeaPad S10-3 1/8 Než začneme: Vybalte SIM kartu z balení a vložte ji do jakéhokoli mobilního telefonu. V telefonu vypněte

Více

MANUAL PRO MANUÁL PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ

MANUAL PRO MANUÁL PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ MANUAL PRO MANUÁL PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ Obsah INFORMACE O VAŠÍ SIM KARTĚ... 3 Co vše najdete na své SIM kartě?... 3 SIM karta T- Mobile... 3 SIM karta Vodafone... 3 DODATEČNÁ AKTIVACE VAŠEHO NOVÉHO ČÍSLA U

Více

Ceník je platný od 4. 9. 2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu

Ceník je platný od 4. 9. 2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu Ceník Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify a) Volání b) Internet C. Doplňkové tarify D. Kombinované balíčky E. Ostatní služby F. Doplňkové služby G. Poplatky A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími

Více

ARCHIV CENÍKU TARIFŮ A SLUŽEB PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY T-MOBILE SLUŽBY UVEDENÉ V ARCHIVU JIŽ NELZE NOVĚ AKTIVOVAT

ARCHIV CENÍKU TARIFŮ A SLUŽEB PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY T-MOBILE SLUŽBY UVEDENÉ V ARCHIVU JIŽ NELZE NOVĚ AKTIVOVAT ARCHIV CENÍKU TARIFŮ A SLUŽEB PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY T-MOBILE SLUŽBY UVEDENÉ V ARCHIVU JIŽ NELZE NOVĚ AKTIVOVAT 1 Archiv Není-li uvedeno jinak, všechny ceny uvedené v ceníku jsou v českých korunách (Kč)

Více

Internet Banka v mobilu

Internet Banka v mobilu Internet Banka v mobilu Obsah Co je Internet Banka v mobilu?... 3 Co umí Internet Banka v mobilu?... 3 Kdo může používat Internet Banku v mobilu?... 3 Na jakých telefonech Internet Banka v mobilu funguje?...

Více

Ceník je platný od 1. 8. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu

Ceník je platný od 1. 8. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu Ceník Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify a) Volání b) Internet C. Zvýhodněné tarify pro zákazníky KT CZ s.r.o. a) Kombinované balíčky b) Tarify TOP c) Tarify NEOMEZENÉ D. Doplňkové tarify E. Ostatní

Více

Ceník je platný od 1. 7. 2014. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník VYPEČENÁ SIM. www.ktmobil.cz www.vypecenasim.cz info@ktmobil.

Ceník je platný od 1. 7. 2014. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník VYPEČENÁ SIM. www.ktmobil.cz www.vypecenasim.cz info@ktmobil. Ceník VYPEČENÁ SIM Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify C. Doplňkové tarify D. Ostatní služby E. Doplňkové služby F. Poplatky A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Všeobecné

Více

ARCHIV CENÍKU TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE SLUŽBY UVEDENÉ V ARCHIVU JIŽ NELZE NOVĚ AKTIVOVAT

ARCHIV CENÍKU TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE SLUŽBY UVEDENÉ V ARCHIVU JIŽ NELZE NOVĚ AKTIVOVAT ARCHIV CENÍKU TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE SLUŽBY UVEDENÉ V ARCHIVU JIŽ NELZE NOVĚ AKTIVOVAT 1 Archiv Všechny uvedené ceny jsou v českých korunách (Kč). Ceny tarifů, zvýhodnění

Více

Začínáte s U:fonem, 1. mobilním operátorem s voláním ZDARMA u všech tarifů. Aiji AM-110

Začínáte s U:fonem, 1. mobilním operátorem s voláním ZDARMA u všech tarifů. Aiji AM-110 Začínáte s U:fonem, 1. mobilním operátorem s voláním ZDARMA u všech tarifů. Aiji AM-110 100219 Dobrý den, děkuji Vám, že jste se rozhodl(-a) využít našich služeb. Zde Vám přikládám seznam nejdůležitějších

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Nastavení telefonu Nokia 9300i

Nastavení telefonu Nokia 9300i Nastavení telefonu Nokia 9300i Telefon Nokia 9300i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Ceník. AQUA mobil. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12.

Ceník. AQUA mobil. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12.2013 Ceník AQUA mobil Ceník platný od 1.12.2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Více

Volejte. a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč

Volejte. a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč Volejte a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč Obsah O 2 Roaming... 3 Volání bez hranic... 4 7 O 2 Eurotarif... 8 11 Tipy pro volání v zahraničí...12 13 Datový roaming... 14 19 Užitečná čísla pro

Více

Obsah. O 2 Roaming používejte svůj telefon ve více než 188 zemích světa

Obsah. O 2 Roaming používejte svůj telefon ve více než 188 zemích světa Obsah O 2 Roaming... 3 Volání bez hranic... 4 7 O 2 Eurotarif... 8 11 Tipy pro volání v zahraničí...12 13 Datový roaming... 14 19 Užitečná čísla pro volání ze zahraničí... 20 Vlastní nastavení služby hlasového

Více

Dohoda o převodu Účastnické smlouvy

Dohoda o převodu Účastnické smlouvy Dohoda o převodu Účastnické smlouvy Zákaznické centrum - Business 4644 ze sítě T-Mobile, 603 604 644 Fax: 603 604 646 business@t-mobile.cz www.t-mobile.cz Rámcová smlouva Zákaznická smlouva Původní Nová

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 24. 10. 2010

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 24. 10. 2010 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 24. 10. 2010 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky 3 Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon TELESIS CZ s.r.o. U Jeslí 1851/47 193 00 Praha 9 Telefon: 261090171 Fax: 261090170 http://www.telesis.cz e-mail: info@telesis.cz Copyright 2006 TELESIS CZ s.r.o. Praha 3/2006 Objednací èíslo: MAISTE-PX24r2

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 3. 2009.

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 3. 2009. Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 3. 2009. Aktuálně nabízené tarify na míru vašim potřebám Tarify pro nefiremní zákazníky Tarify Přátelé Ceník tarifů Přátelé Přátelé

Více

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Jak funguje platební karta v mobilu? Platební karta v mobilu od GE Money Bank je novinkou na trhu platebních karet a zcela průlomovým

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Začínáte s U:fonem, prvním mobilním operátorem s voláním zdarma u všech tarifů. LG LSP-40L V2/2009/100585

Začínáte s U:fonem, prvním mobilním operátorem s voláním zdarma u všech tarifů. LG LSP-40L V2/2009/100585 Začínáte s U:fonem, prvním mobilním operátorem s voláním zdarma u všech tarifů. LG LSP-40L V2/2009/100585 Dobrý den, děkuji Vám, že jste se rozhodl(-a) využít našich služeb. Zde Vám přikládám seznam nejdůležitějších

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

EVOLVE GX600 GX602 GX650TV

EVOLVE GX600 GX602 GX650TV EVOLVE GX600 GX602 GX650TV Nastavení WAP: 1. krok: Nabídka MENU Služby Datový účet GPRS Vybrat jeden z účtů a upravit: Nastavení T- Mobile -cz Jméno účtu: T-MOBILE GPRS WAP APN: internet.t-mobile.cz Jméno

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Základní platby SIM Karta (jednorázový poplatek za SIM) Nové telefonní číslo Přenos telefonní čísla (jednorázový poplatek) zdarma zdarma

Více

Platný od 16.01. 2015. Stránka 1 z 6. Ceník služeb ADAGIO mobile

Platný od 16.01. 2015. Stránka 1 z 6. Ceník služeb ADAGIO mobile Platný od 16.01. 2015 Stránka 1 z 6 Obsah ceníku Nejdůležitější ceny volání... 3 Roaming EU... 3 Balíčky Všechny balíčky jsou účtovány v cenách za měsíc.... 3 Speciální balíčky... 3 Přehled cen SMS a MMS

Více

Jak začít s O 2 Citi kartou

Jak začít s O 2 Citi kartou Jak začít s O 2 Citi kartou odměny s každým nákupem 5% sleva za mobilní služby od O 2 bonus za první platbu kartou 1. Jak aktivovat a začít s O 2 Citi kartou 1. 2. Karta je z bezpečnostních důvodů neaktivní.

Více

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití GSM 103 Mikrokamera Návod na použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Vzhled produktu: Ovládání přístroje: A) Volání pro MMS, nahrávání

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí ZAME program pro společnost KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí Zaměstnanecký program pro společnost KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí Připravený ve spolupráci s největším operátorem

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Příručka pro administrátory zákazníků T-Mobile s Rámcovou smlouvou

Příručka pro administrátory zákazníků T-Mobile s Rámcovou smlouvou Příručka pro administrátory zákazníků T-Mobile s Rámcovou smlouvou T-Mobile Czech Republic a.s. Příručka pro administrátory.doc 1/19 Obsah 1. ADMINISTRACE... 4 2. KONTAKTY... 7 3. OBJEDNÁVÁNÍ NOVÝCH SIM

Více

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Fotopast.cz s.r.o. Francouzká 815 25229 Dobřichovice IČ: 29128749 www.fotopast.cz strana 1 1. Vložte SD kartu a SIM kartu do fotopasti. 2. Přepněte přepínač

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

Ceník platný od 15. 03. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Kompletní ceník. Ceník. platný od 15. 03. 2015.

Ceník platný od 15. 03. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Kompletní ceník. Ceník. platný od 15. 03. 2015. Ceník platný od 15. 03. 2015. 1 Obsah Obsah... 2 Tarify 1... 3 Tarify 2... 4 Služby v ČR... 5 Volání v tarifu Nula 1... 5 SMS v tarifu Nula 1... 5 Volání v tarifu Nula 2... 6 SMS v tarifu Nula 2... 6 Volání

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci www.upc.cz 1. Co je aplikace UPC Telefon? UPC Telefon je bezplatná aplikace, která po instalaci do mobilního telefonu umožňuje

Více

Privátní síť a její výhody

Privátní síť a její výhody Privátní síť a její výhody Co je to Privátní síť Privátní síť je služba, která umožní propojit všechny firemní telefony do jedné virtuální sítě, která se svým chováním podobá pobočkovým ústřednám. Kromě

Více

Na co je Retarget? Jak Retarget využít?

Na co je Retarget? Jak Retarget využít? retarget manuál Retarget je službou kontextové reklamní sítě Etarget. Na rozdíl od klasické kontextové reklamy cílí na lidi, kteří navštíví Váš web. To znamená, že již mají základní znalost Vašich produktů

Více

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Do aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu můžete přistupovat přes internetové stránky dars (www.dars.si), kliknutím na ikonu portál uživatelů.

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 15. 2. 2013

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 15. 2. 2013 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 15. 2. 2013 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

kreditová jízdenka PRO FIRMY

kreditová jízdenka PRO FIRMY kreditová jízdenka PRO FIRMY Používáte pouze 1 Kreditovou jízdenku k jakékoliv cestě našimi žlutými autobusy a vlaky Kreditová jízdenka je přenosná = ve stejnou dobu může cestovat několik vašich zaměstnanců

Více

pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ

pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ vydané společností TT Quality s.r.o., IČO: 03744965, se sídlem Havlíčkova 55, 41155 Terezín

Více

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém (bez registrace na server)

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém (bez registrace na server) easytrack GPS/GPRS monitorovací systém (bez registrace na server) návod na použití verze v1.46 a víc www.easytrack.cz OBSAH 1. HLAVNÍ FUNKCE SYSTÉMU EASYTRACK... 3 1.1 Hlavní funkce výrobku 1.3 Postup

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Začínáte s U:fonem Ubiquam U300

Začínáte s U:fonem Ubiquam U300 Začínáte s U:fonem Ubiquam U300 2010/V1/100646 Dobrý den, děkujeme Vám, že jste se rozhodl(-a) využít našich služeb. Zde Vám přikládáme seznam nejdůležitějších informací, které Vám usnadní užívání služeb.

Více

Návod pro ha-loo Centrálu

Návod pro ha-loo Centrálu Návod pro ha-loo Centrálu 2 Návod ha-loo Centrála OBSAH sekce Nastavení Obsah 1. Obecné... 3 1.1. Kontaktní údaje... 3 1.2. Ostatní... 4 2. Centrála... 5 2.1. Seznam klapek... 5 2.2. Nastavení nové klapky...

Více

nadstavbový modul programu Amicus

nadstavbový modul programu Amicus nadstavbový modul programu Amicus pro Windows TM Příručka uživatele v.1.0 duben 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Jeremiášova 1422/7b 155 00 Praha 5 Obsah 1 Úvod k modulu CGMesky 1 2 Aktivace

Více

Jak nejlépe využít kartu Exclusive

Jak nejlépe využít kartu Exclusive Podrobné informace o kartě Generali a programu Exclusive naleznete na www.rb.cz a www.exclusiveprogram.cz. Jak nejlépe využít kartu Exclusive Příručka pro členy programu Exclusive Příručka pro držitele

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Objevte způsob, jak získat naše služby výhodněji

Objevte způsob, jak získat naše služby výhodněji Objevte způsob, jak získat naše služby výhodněji Výhody Extra karty Úspora až 40 % na služby od O 2 Nastavte si ze své Extra karty inkaso pro platbu vyúčtování za služby od O 2 a plaťte s ní všechny své

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB _ KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti inet4 s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 TELEVIZE inet4.tv STR. 3 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 4 CENÍK & OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ STR. 5 AKCE / KONTAKT

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 7. 2010

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 7. 2010 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 7. 2010 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky 3 Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ( Marketingová komunikace ) Podpora prodeje vyučující PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ( Marketingová komunikace ) Podpora prodeje vyučující PhDr. Karel Eliáš, CSc. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ( Marketingová komunikace ) Podpora prodeje vyučující PhDr. Karel Eliáš, CSc. (Telefónica O2 Czech republic, a.s. Odměna za dobití ) seminární práce Akademický rok

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

MOBITO PENÍZE V MOBILU ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

MOBITO PENÍZE V MOBILU ČASTO KLADENÉ OTÁZKY MOBITO PENÍZE V MOBILU ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 1. Co je Mobito? Mobito jsou vaše peníze v mobilu. Díky Mobitu bezpečně, rychle a jednoduše zaplatíte svým mobilním telefonem v jakoukoli denní či noční hodinu,

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 7. 2008

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 7. 2008 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 7. 2008 Ceník tarifů a tarifních nabídek T-Mobile Kreditní tarify Kredit 250 Kredit 450 Kredit 700 Kredit 1 200 Kredit 2 000 Měsíční

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Platební karta v mobilu

Platební karta v mobilu Platební karta v mobilu Jak funguje platební karta v mobilu? Platební karta v mobilu od GE Money Bank je novinka na trhu platebních karet a zcela průlomovým způsobem propojuje svět mobilních telefonů se

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Pro účely vymezení předmětu veřejné zakázky a stanovení zadávacích podmínek touto zadávací dokumentací zadavatel vymezil následující pojmy takto: GSM (Global System for Mobile

Více

Začněte s U:fonem, prvním mobilním operátorem s voláním zdarma u všech tarifů. 2009/V2/100581

Začněte s U:fonem, prvním mobilním operátorem s voláním zdarma u všech tarifů. 2009/V2/100581 Začněte s U:fonem, prvním mobilním operátorem s voláním zdarma u všech tarifů. Axesstel MV-110L 100249 2009/V2/100581 Dobrý den, budu rád, když využijete našich služeb našich služeb. Zde Vám přikládám

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více