Reflexe černobylské havárie v Rudém právu a po dvaceti letech v Právu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reflexe černobylské havárie v Rudém právu a po dvaceti letech v Právu"

Transkript

1 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra žurnalistiky Reflexe černobylské havárie v Rudém právu a po dvaceti letech v Právu Bakalářská diplomová práce Eliška SYROVÁTKOVÁ Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Zámečník, Ph.D. Olomouc

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci na téma Reflexe černobylské havárie v Rudém právu a po dvaceti letech v Právu vypracovala samostatně pod vedením Mgr. Lukáše Zámečníka, Ph.D., a použila jsem k tomu literaturu, kterou uvádím v přiloženém seznamu. Dále prohlašuji, že tato práce splňuje požadavek na rozsah bakalářské diplomové práce. V Olomouci dne Eliška Syrovátková

3 Děkuji vedoucímu své práce Mgr. Lukáši Zámečníkovi, Ph.D., a nečiním tak z pouhého pocitu povinnosti. Ujal se mě a mé práce, kterou vedl velmi ochotně a vstřícně a tento přístup nezměnil, ani když se mu začaly odkrývat mé vlastní schopnosti. Naopak mě trpělivě opravoval a naváděl na správnou cestu. Podobnou trpělivost projevili i moji přátelé a rodina, kterým za to patří velký dík. 3

4 Anotace Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozdíl v informování o černobylské havárii deníkem Rudé právo a po dvaceti letech deníkem Právo. Cílem je popsat význam použité expresivity ve zpravodajských útvarech. Teoretická část popisuje havárii v Černobylu a její dopady, historii Rudého práva a zaměřuje se na propagandu. Praktická část následně aplikuje poznatky o fungování propagandy na články a vyvozuje z nich záměry autora. Klíčová slova Černobyl, propaganda, Rudé právo, Právo, persvaze Annotation This bachelor thesis is focused to differences in information about Chernobyl accident published in Rudé právo and in Právo twenty years after that. Main goal is description of meaning presence of expressivity in news. Theoretical part of the thesis describes Chernobyl accident with an impacts, history of Rudé právo and propaganda. Practical part uses theoretical data about propaganda for analyzing the text sample and coming to main conclusion about author s intencion. Keywords Chernobyl, propaganda, Rudé právo, Právo, persuasion 4

5 Obsah Úvod Cíle práce a zvolená metodika Popis jaderného reaktoru v elektrárně Černobyl Funkční vady reaktoru RBMK Průběh havárie a její následky Vývoj po 01:00 dne 26. dubna Rozptyl radionuklidů Způsoby, kterými se dávky záření dostávají k obyvatelstvu Zdravotní následky havárie Záchranná opatření provedená po havárii pro ochranu obyvatelstva Historie deníku Rudé právo a jeho přeměna na deník Právo Deník Rudé právo Rudé právo v době normalizace Transformace Rudého práva v Právo Propaganda Podoba propagandy v totalitním systému ČSSR Podoba propagandy v pluralitním systému Analýza vybraných článků Rudého práva a Práva Metoda analýzy Analýza článků Rudého práva Symboly propagandy v článcích Rudého práva Úterý 29. dubna Středa 30. dubna Čtvrtek 1. května Neděle 4. května Pondělí 5. května Úterý 6. května Analýza článků Práva Úterý 25. dubna Středa 26. dubna Čtvrtek 27. dubna Shrnutí analýzy vybraných článků

6 Závěr Seznam použité literatury Seznam příloh

7 Úvod Podle objektivismu vyžaduje objektivita nestrannost se všemi jejími znaky: potlačení emocí, neangažovaným přístupem, střízlivým, věcným, nevzrušeným stylem. [ ] Neschopnost zbavit se subjektivních prvků vede k podvodu propagandy. 1 Fay ve své knize hovoří především o závěrech vědeckých pozorování a o tom, zda jsme schopni vůbec něčemu porozumět objektivně. Velmi dobře lze tato slova vztáhnout na novinářskou práci, pokud autor není schopen se odosobnit od situace, kterou popisuje, není schopen ji popsat objektivně. Lépe řečeno co nejobjektivněji, protože vždy do jeho popisu vstupuje jeho osobnost a není tedy v jeho silách informovat o čemkoli bezvýhradně objektivně. Prakticky o tomtéž nás učí rčení, že historii píší vítězové. Většinu svých vědomostí můžeme získat pouze zprostředkovaně a jsme závislí na způsobu, jakými jsou nám předkládány informace, se kterými poté dále pracujeme. V totalitním režimu tato závislost několikanásobně převyšuje tu v pluralitním uspořádání společnosti. Odlišnost prezentace informací v těchto státních uspořádáních závisí v mnoha případech i na pomyslné nevraživosti, která mezi těmito režimy panuje. Nakolik se liší způsob popisu jedné události v periodiku, které přešlo z jednoho režimu do druhého, to je tématem této práce. O havárii reaktoru jaderné elektrárny v Černobylu již bylo napsáno mnoho. O jejím průběhu, příčinách, skutečných i domnělých následcích i o jejím pokrytí v tisku. Ještě nikdo však neporovnal informování o této události ve dvou různých politických režimech. Ne z hlediska používaných symbolů a rozhodně ne za použití článků publikovaných v periodiku, jež s koncem režimu, jemuž bylo hlavním tiskovým orgánem, nezaniklo, ale proměnilo se do podoby odpovídající liberální demokracii. Proto je tato práce novým pohledem na relativně starou problematiku, dalším kouskem zaplňujícím pomyslnou mozaiku, ale také příspěvkem k pochopení textů zatížených propagandou s přihlédnutím k jedné z jejích základních forem, symbolům. 1 FAY, Brian. Současná filosofie sociálních věd: multikulturní přístup, str

8 1 Cíle práce a zvolená metodika Práce se bude nejprve věnovat samotné havárii, aby bylo později srozumitelné, o čem se analyzované články snaží informovat své čtenáře. Pozornost bude věnována jak příčině havárie a jejímu následnému průběhu, tak charakteristice havarovaného reaktoru. Vybrané články se také zmiňují o následcích havárie, proto je v práci vyhrazeno místo i pro ně, stejně jako pro záchranná opatření provedená po havárii. Výzkumný vzorek je sestaven z článků Rudého práva ve dnech a z článků publikovaných v Právu ve dnech Tento list byl vybrán kvůli vztahu ke komunistické vládě v Československé socialistické republice a kvůli své porevoluční přeměně do podoby, v jaké vychází dodnes. Jedná se o deník s velmi zajímavou historií, proto i ta bude stručně v práci nastíněna. Bohužel jen obecně, neboť dostupné zdroje pojednávající o médiích v komunistickém Československu věnují vždy zvýšenou pozornost letům těsně po válce, situaci před a po únoru 1948, medializování politických procesů v 50. letech, tzv. pražskému jaru 1968, roli médií při sovětské okupaci v srpnu 1968 a následné normalizaci, reakci Rudého práva na zveřejnění Charty 77 a poté končí revolucí. K černobylské havárii došlo v roce 1986, tedy uprostřed dekády z hlediska zmapování konkrétního fungování československého tisku mírně hluché. Proto bude třeba si prozatím vystačit s předpokladem, že se situace v Rudém právu držela linie nastavené při všeobecném normalizačním procesu v médiích na začátku 70. let. Část analyzovaných článků vyšla v totalitním režimu, který k dosažení svých ideologických cílů používal propagandu. Proto je v předkládané práci vyhrazena kapitola i základnímu popisu propagandy, a to jak v totalitním, tak i pluralitním systému. Při přechodu z jednoho na druhý propaganda nezmizí, jen na sebe vezme jinou podobu a novému uspořádání společnosti se přizpůsobí. Jedním z dílčích cílů práce je seznámit čtenáře právě s možnou podobou propagandy, která není centrálně řízena a ve svém důsledku je možná o to vlivnější. To je třeba mít na paměti při analýze článků deníku Právo. Dílčím cílem analytické části práce bude vyhledání a popis konkrétních propagandistických symbolů, které jsou použity ve sledovaných článcích. Pomocí neustále se opakujících srozumitelných symbolů se propaganda drží své zásady vyjadřovat se jednoduše a srozumitelně, neboť nestojí o žádné případné diskuze. 8

9 Zmíněná analýza bude kvalitativní a soustředí se na popis propagandistických symbolů, na přítomnost hodnotících a expresivních slov a věnována bude pozornost významu jejich přítomnosti. Co se týče expresivních slov, nebude v analýze rozlišováno, zda se jedná o expresivitu inherentní, adherentní či kontextovou, stejně tak nebude detailněji rozlišována a rozebírána příznakovost z hlediska její kvality. V textech bude brán zřetel především na samotný výskyt těchto slov v žánrech, ve kterých se vyskytovat nemají, tedy v žánrech zpravodajských. Ty většinou zastupuje shluk krátkých zpráv nebo zpráva rozšířená. V té se podle Jílka 2 požadované objektivity dosahuje především pomocí univerzálních objektivizačních postupů, tedy například umístěním základních informací do úvodu zprávy či zahrnutí opozitních názorů. Předem chci podotknout, že v textech zatížených centrálně řízenou propagandou nebylo dodržování těchto postupů očekáváno, ale pokud nebyl článek označen jako text, ve kterém může čtenář očekávat otevřený názor autora, např. komentář, bylo s texty pracováno jako se zpravodajskými, neboť tak byly také předkládány svým recipientům. Odděleně budou analyzovány články Rudého práva a Práva, v obou případech s přihlédnutím ke kontextu doby, v níž byly publikovány. V textech Rudého práva tedy nebudou brány v potaz nepřesné informace, kdežto v Právu již ano. Jeho redaktoři měli přístup ke všem informacím, které byly jejích předchůdcům filtrovány, proto je např. nepřesná a zmatečná argumentace považována za tendenční. V závěrečném shrnutí pak bude dosaženo hlavního cíle práce, tedy popisu rozdílu ve způsobu, jakým oba listy předkládaly informace o totožné události svým čtenářům. 2 JÍLEK, Viktor. Lexikologie a stylistika nejen pro žurnalisty: studijní text pro distanční studium, str

10 2 Popis jaderného reaktoru v elektrárně Černobyl Havárie v černobylské elektrárně 3 byla primárně způsobena sérií lidských selhání a chyb personálu. Alespoň tak se vyjádřili sovětští experti v srpnu V roce 1990 však Commission of the State Committee for Atomic Safety Survey of USSR dokázala, že svůj podíl na havárii měly i nedostatky v konstrukci samotného reaktoru a četné chyby, kterých se personál dopustil, k havárii dopomohly. 5 V roce 1993 pak International Consultative Group on the Nuclear Safety konstatovala, že důvodem černobylské havárie byla nedostatečná kultura nukleární bezpečnosti 6 Sovětském svazu. 7 v bývalém Jaderná elektrárna v Černobylu sestávala ze čtyř jaderných reaktorů typu RBMK Poprvé byl tento typ reaktoru uveden do provozu v roce 1954 v jaderné elektrárně v Obninsku, který leží 100 km jihozápadně od Moskvy. 8 Reaktor RBMK byl vyvinut v 70. letech 20. století v Sovětském svazu a jeho název je zkratkou pro reaktor bolšoj moščnosti kanálnyj (vysoce výkonnostní kanálový reaktor). 9 Reaktor je chlazen vodou, palivové články jsou umístěny v jednotlivých kanálech a jako moderátor (zpomalovač neutronů) je používán grafit. Toto spojení, tedy chlazení vodou a moderace grafitem, nebylo nikdy použito při konstrukci jiného jaderného reaktoru, RBMK je jediný na světě. 10 Palivem reaktoru je obohacený UO 2. Aktivní zóna reaktoru o výšce 7 m je osazena tlakovými kanály s palivem, kterých je 1661, dále pak absorbčními tyčemi regulace výkonu a havarijní ochrany, kterých je Chlazení reaktoru je jednookruhové. Parovodní směs z kanálů je vedena do separátorů, kde je parní složka 3 Elektrárna se nachází na severní Ukrajině, přibližně 110 km na sever od Kyjeva a leží v oblasti pojmenované po květině s českým názvem Pelyněk černobýl. 4 MALKO, Mikhail. The Chernobyl Reactor: Design Features and Reasons for Accident [online], str. 11. (Pozn.: Tato citace i všechny následující, které se odkazují k anglickému zdroji, jsou přeloženy autorkou bakalářské práce.) 5 MALKO, Mikhail. The Chernobyl Reactor: Design Features and Reasons for Accident [online], str Tamtéž. 7 Tamtéž. 8 ŠTULLER, Ján, a kol. 10 let od havárie jaderného reaktoru v Černobylu důsledky a poučení [online], str WORLD NUCLEAR ASSOCIATION. RBMK Reaktors, Appendix to Nuclear Power Reactors [online]. 10 Tamtéž. 11 ŠTULLER, Ján, a kol. 10 let od havárie jaderného reaktoru v Černobylu důsledky a poučení [online], str

11 oddělena a pára je přiváděna přímo do turbín 2 x 500 MWe. Voda ze separátorů, ochlazovaná napájecí vodou dodávanou napájecími čerpadly z kondenzátoru, je čerpána hlavními cirkulačními čerpadly (6 pracovních a 2 záložní) do reaktoru. 12 Schéma uspořádání reaktoru: 13 Princip jednookruhového chlazení vodou tedy spočívá v tom, že hlavní cirkulační čerpadlo přivede zespodu do palivových kanálů vodu, která se při své cestě vzhůru ohřívá, čímž z reaktoru odvádí teplo. Voda se v kanálech ohřevem začne vařit a vytvoří tím směs vody a páry. Ta poté proudí do separátorů, v nichž se tyto dvě složky oddělí. Pára je následně přivedena na turbínu spojenou s generátorem elektrického proudu a voda je opět chlazena a přivedena čerpadly zpět do aktivní zóny reaktoru. K vodě ze separátorů je připojena i parní složka, jež mezitím prošla turbínou. Všechny palivové kanály v aktivní zóně jsou izolovány od okolního prostředí moderátorem, kterým je v případě reaktoru RBMK grafit. Jeho úkolem je zpomalování neutronů uvolňujících během jaderného štěpení, aby tak bylo zajištěno, že štěpná řetězová reakce bude udržitelná. K horkému grafitu se nesmí dostat vzduch, neboť grafit je hořlavý, proto kolem každého grafitového moderátoru cirkuluje směs helia a plynného dusíku ŠTULLER, Ján, a kol. 10 let od havárie jaderného reaktoru v Černobylu důsledky a poučení [online], str Schéma je převzato z práce ŠTULLER, Ján, a kol. 10 let od havárie jaderného reaktoru v Černobylu důsledky a poučení [online], kterou vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Schéma je zařazeno přímo do textu pro rychlejší orientaci. 14 WORLD NUCLEAR ASSOCIATION. RBMK Reaktors, Appendix to Nuclear Power Reactors [online]. 11

12 2.1 Funkční vady reaktoru RBMK-1000 Jak bylo zmíněno již na začátku kapitoly, reaktor RBMK měl z hlediska jaderné bezpečnosti nedostatky. Nejvážnějším z nich byl kladný dutinový (parní) teplotní koeficient reaktivity. 16 Tento kladný koeficient značí, že s rostoucím množstvím páry v aktivní zóně se zvyšuje násobící schopnost neutronů v reaktoru. Množství neutronů v aktivní zóně a tím i počet štěpení jader atomů uranu se zvyšuje, roste výkon a opět se zvyšuje teplota i množství páry. 17 Tento kladný koeficient tedy v zásadě způsobí, že pokud se v důsledku přehřátého reaktoru zvýší tlak v aktivní zóně, poroste spolu s ním i štěpná reakce namísto toho, aby se samovolně zastavila. Reaktor RBMK tedy nemá samoregulační vlastnosti. Kladná reaktivita, která tak vzniká v aktivní zóně reaktoru RBMK, musí být kompenzována velkým počtem absorbčních tyčí systému regulace výkonu. 18 Reaktory v českých jaderných elektrárnách na tomto principu nefungují. Například v jaderné elektrárně Dukovany je použit reaktor VVER-440, o němž Úrad jadrového dozoru SR uvádí, že jeho aktivní zóna má silné samoregulační schopnosti a pokud se stane, že teplota jaderného paliva vzroste, pak výkon reaktoru klesne, čímž se předejde náhlé havárii. Konkrétně v případě hypotetické náhlé havárie s velkou ztrátou chladiva se reaktor VVER-440 sám velmi rychle odstaví v důsledku silné zpětné vazby ještě před zásahem bezpečnostních systémů. Kromě toho se v aktivní zóně reaktoru VVER-440 nenachází grafit (jako je tomu v reaktoru RBMK) a aktivní zóna VVER-440 je uzavřená v celokovové tlakové nádobě, okolo které je železobetonová ochranná obálka, takže i v případě hypotetického přehřátí aktivní zóny nemůže na jaderné elektrárně s tímto typem reaktoru dojít k požáru grafitu s následným rozptýlením radioaktivních látek z aktivní zóny do okolí jaderné elektrárny, jako se stalo v Černobylu Specifikace reaktoru RBMK-1000 značí jeho nominální výkon 1000 MWe při tlaku chladiva 7 MPa. V roce 1983 byl v jaderné elektrárně Ignalina uveden do provozu reaktor RBMK-1500, jehož princip byl totožný s principem reaktoru RBMK-1000, ale jeho výkon byl vyšší. 16 ŠTULLER, Ján, a kol. 10 let od havárie jaderného reaktoru v Černobylu důsledky a poučení [online], str Tamtéž. 18 Tamtéž. 19 ÚRAD JADROVÉHO DOZORU. Najvýraznejšie rozdiely medzi jadrovými reaktormi slovenských jadrových elektrární s černobyľským typom reaktora [online]. 12

13 Strach ve společnosti vyvolaný havárií v Černobylu na dlouhou dobu ovlivnil budování i těch jaderných elektráren, které ke svému provozu a k výrobě elektřiny využívají reaktory z hlediska jaderné bezpečnosti mnohem spolehlivější, než byl reaktor RMBK Toto téma s černobylskou havárií úzce souvisí a bude se mu věnovat několik analyzovaných článků v praktické části této práce. 3 Průběh havárie a její následky 26. dubna 1986 došlo k havárii na čtvrtém bloku černobylské jaderné elektrárny. Původně bylo naplánováno, že tento blok bude 25. dubna 1986 odstaven, aby v něm mohla proběhnout plánovaná údržba. Bylo též rozhodnuto, že před samotným vyřazením reaktoru z aktivního provozu provedou pracovníci elektrárny experiment, kterým se měla vyzkoušet funkce nového regulátoru magnetického pole rotoru a ověřit, zda bude turbogenerátor po rychlém uzavření přívodu páry do turbíny schopen při svém setrvačném doběhu ještě zhruba 40 vteřin napájet čerpadla havarijního chlazení aktivní zóny reaktoru. 20 Materiál, který vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost v roce 1996, kdy od černobylské havárie uběhlo deset let, dále popisuje, jak měl experiment dle původních plánů probíhat. Pracovníci měli za úkol snížit výkonu reaktoru na % ( MW), což je nejnižší výkon, při kterém je povolen provoz tohoto typu reaktoru. Dalším úkolem bylo odstavení první ze dvou turbín připojených k reaktoru, následované odpojením systému havarijního chlazení, aby nezačal působit během testu. Všechny tyto kroky vedly k přerušení přívodu páry ke druhé turbíně, což měl být zároveň signál pro systém havarijní ochrany k automatickému odstavení reaktoru. 21 Skutečný průběh plánovaného experimentu byl z velké části ovlivněn podceněním aspektu jaderné bezpečnosti a tím, že byl pojímán jednoznačně jako elektrotechnická záležitost pro jadernou bezpečnost nevýznamná. 22 I z toho důvodu vedli experiment elektrotechnici na místo specialistů na jadernou bezpečnost. 20 ŠTULLER, Ján, a kol. 10 let od havárie jaderného reaktoru v Černobylu - důsledky a poučení [online], str Tamtéž, str Tamtéž, str

14 Experiment začal 25. dubna v jednu hodinu po půlnoci. Začalo snižování výkonu reaktoru, který v 13:05 klesl na polovinu a současně byl odstaven první turbogenerátor. Nedlouho poté pracovníci odpojili systém havarijního chlazení. V této fázi byl experiment nečekaně přerušen a další snižování výkonu reaktoru se tím zastavilo po dobu devíti hodin. Podle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen SUJB) tento fakt neovlivnil významně následující události, ale svědčí to o postoji provozního personálu k dodržování provozních předpisů. [ ] Odklad způsobil, že experiment prováděla nová směna, která na něj nebyla připravena. 23 Pracovníci v tuto chvíli porušili předpisy jaderné bezpečnosti tím, že nechali během nucené devítihodinové přestávky v experimentu fungovat reaktor s odpojeným systémem havarijního chlazení. Provoz reaktoru není v takovém případě povolen. V čase 23:10 experiment pokračoval dalším snížením výkonu. Kvůli testu bylo nutno snížit výkon na 700 MW. Došlo však k náhlému snížení výkonu až na 30 MW, což podle SUJB znamená praktické zastavení štěpné reakce. Při práci na tak nízkém výkonu prudce roste koncentrace 135 Xe, který má velkou schopnost absorbovat neutrony, a nastává tzv.,xenonová otrava reaktoru. 24 George J. Vargo v tomto případě naznačuje opačnou souslednost příčiny a následku. Pokles výkonu reaktoru totiž popisuje následujícími slovy: Výsledkem růstu 135 Xe, tedy hlavního zdroje záporné reaktivity, se výkon reaktoru,zhroutil přibližně na 30 MW. 25 SUJB ve svém materiálu výslovně uvádí, že k prudkému poklesu výkonu došlo chybou operátora, naproti tomu Richard Mould se nevyjadřuje k této události natolik jednoznačně. Připouští, že obsluha reaktoru udělala chybu v tom, že nechala z aktivní zóny reaktoru vytáhnout regulační tyče, a proto nebyla schopna později zabránit poklesu výkonu reaktoru na 30 MW, což byl výkon mnohem nižší než hodnoty MW, které byly potřebné pro zdárný průběh experimentu. Pozdější vyšetřování nicméně naznačují, že systém z neznámého důvodu nefungoval správně, a proto nebylo možno kontrolovat výkon, tudíž nedošlo k chybě obsluhy ŠTULLER, Ján, a kol. 10 let od havárie jaderného reaktoru v Černobylu - důsledky a poučení [online], str Tamtéž. 25 VARGO, George J. (ed). The Chornobyl Accident: A Comprehensive Risk Assessment, str MOULD, Richard Francis. Chernobyl record: the definitive history of the Chernobyl catastrophe, str

15 Pro následný vývoj událostí je důležité především to, že k poklesu výkonu došlo a spolu s ním nastala již zmíněná xenonová otrava reaktoru. Během štěpné reakce vznikají produkty, které jsou schopné vznikající neutrony absorbovat. Pokud se v palivových článcích tyto štěpné produkty nahromadí, může dojít ke snížení reaktivity reaktoru. Vyšší výskyt produktů absorbujících neutrony porušuje neutronovou rovnováhu v reaktoru a dochází k tzv. otravě reaktoru neutronovým jedem. Při štěpení jader 235 U vzniká jako jeden z vedlejších produktů 135 I, který nemá vysoké absorbční vlastnosti, ale postupně 27 se přeměňuje na 135 Xe. Ten je naopak schopen neutrony účinně pohlcovat, a proto je důležitým faktorem ovlivňujícím reaktivnost v aktivní zóně. Za normálního provozu reaktoru je přítomnost 135 Xe a 135 I v rovnováze, neboť štěpná reakce produkuje 135 I, který se částečně promění v 135 Xe a ten se buď dále rozkládá na 135 Cs, nebo se z něj absorbcí neutronů stane stabilní 136 Xe. Pokud reaktor nepracuje ve standardním provozu kvůli odstavení či podstatnému snížení výkonu reaktoru, jako se tomu stalo v černobylské elektrárně, dojde k poklesu počtu neutronů v reaktoru. Nestabilní 135 Xe se tak v reaktoru hromadí, protože nemůže přecházet na stabilní 136 Xe. Již vytvořený 135 I se na 135 Xe stále přeměňuje, ten však kvůli sníženému počtu neutronů v aktivní zóně zůstává. Tato xenonová otrava zapříčiňuje neschopnost reaktoru znovu začít pracovat po dobu několika hodin. Se zprovozněním reaktoru před rozpadem 135 Xe by se rozběhla štěpná reakce, kterou by nebylo možno kontrolovat či regulovat. 3.1 Vývoj po 01:00 dne 26. dubna Obsluha reaktoru pokračovala v započatém testu i přes náhlý pokles výkonu reaktoru na 30 MW. Krátce po první hodině ranní pracovníci stabilizovali výkon reaktoru na 200 MW vysunutím regulačních tyčí. Přesto bylo 200 MW stále velmi nízko pod požadovaným stupněm výkonu a experiment proto neměl pokračovat, ale stalo se. 28 V čase mezi 01:03 až 01:07 byla k hlavním cirkulačním čerpadlům připojena dvě záložní postupně v levém a pravém chladicím obvodu. V tu chvíli tak pracovalo I má poločas rozpadu 6,7 hodin a postupně se přeměňuje na 135 Xe s poločasem rozpadu 9,2 hodin. Poločas rozpadu je doba, za kterou se přemění polovina celkového počtu atomárních jader ve vzorku a je pro konkrétní izotop vždy konstantní. 28 MOULD, Richard F. Chernobyl Record: The Definite History of The Chernobyl Catastrophe, str

16 osm hlavních čerpadel. Čtyři měly na konci experimentu posloužit jako elektrická zátěž turbogenerátoru, bylo tedy třeba, aby další čtyři čerpadla zajistila dostatečné chlazení reaktoru. Nízkým výkonem reaktoru a zvýšeným průtokem chladiva aktivní zónou ( % běžného průtoku) došlo ke sníženému tvoření páry a poklesu tlaku v parních zásobnících. 29 Operátor v čase 01:21 snížil průtok napájecí vody, což vedlo ke zvýšení teploty vody u vstupu do reaktoru. Otrávený reaktor s teplotou chladiva jen o málo větší než je teplota sytosti je velmi nestabilní. I velmi malá změna teploty nebo tlaku chladiva vyvolává velké změny v obsahu páry a tím i velké změny výkonu. 30 Zhruba o minutu později si operátor nechal vytisknout momentální parametry reaktoru. Dle údajů a hodnot měl podle předpisů okamžitě reaktor odstavit, protože již nebyly v provozu havarijní systémy, které by na situaci v reaktoru zareagovaly jeho odstavením automaticky. Operátor místo toho v experimentu pokračoval. 31 Samotný experiment začal v 01:23 s reaktorem stále pracujícím na výkonu 200 MW. Hlavní klapka turbogenerátoru byla uzavřena. Operátoři zablokovali havarijní signál, který by automaticky odstavil reaktor po zavření přívodu páry na turbínu. Chtěli si totiž v rozporu s plánem zajistit opakování experimentu, kdyby se neprokázalo prodloužení doby dodávky elektrické energie od turbogenerátoru. 32 Přístup operátorů k experimentu se může zdát neprofesionální. Richard Mould se nad jejich postupem zamýšlí z druhé strany: Je těžké vyhnout se závěru, že hlavní prioritou jednotky obsluhy č. 4 bylo zajistit, aby experiment dokončili během doběhu v roce 1986 před každoroční údržbou v roce Test čtvrtého bloku pokračoval a snížil se výkon čtyř hlavních cirkulačních čerpadel, které sloužily jako elektrická zátěž dobíhajícího turbogenerátoru. Snížení výkonu čerpadel zapříčinilo snížení průtoku chladící vody a tím vzrůst teploty i tlaku, následovala zvýšená tvorba páry a tedy i zvýšená reaktivita a výkon. Reaktor byl v nestabilním stavu a díky kladnému dutinovému teplotnímu koeficientu reaktivita 29 MOULD, Richard F. Chernobyl Record: The Definite History of The Chernobyl Catastrophe, str ŠTULLER, Ján, a kol. 10 let od havárie jaderného reaktoru v Černobylu - důsledky a poučení [online], str MOULD, Richard F. Chernobyl Record: The Definite History of The Chernobyl Catastrophe, str ŠTULLER, Ján, a kol. 10 let od havárie jaderného reaktoru v Černobylu - důsledky a poučení [online], str MOULD, Richard F. Chernobyl Record: The Definite History of The Chernobyl Catastrophe, str

17 v něm měla rostoucí trend. 34 Růstu výkonu nejprve bránil systém regulace výkonu zasouváním absorbčních tyčí, po němž výkon dál nekontrolovatelně rostl. Průtok chladiva stále klesal, rostoucí tlak nejdřív úplně zabránil chlazení aktivní zóny, poté jeho nárůst destruoval tlakové kanály a narušil geometrii aktivní zóny. 35 Vedoucí čtvrtého bloku nařídil úplné havarijní odstavení reaktoru. Příkaz ale přišel pozdě. Bylo potřeba zasunout regulační tyče zpět do aktivní zóny, téměř všechny však byly vytažené a potřebovaly by 20 s na to, aby ovlivnily výkon reaktoru. 36 Uběhla pouze minuta od zahájení experimentu, než došlo ke dvěma výbuchům. Prudkým nárůstem tvorby tepla byly porušeny palivové články, voda se tím dostala do kontaktu s horkým palivem a došlo k výbuchu páry. Pára při explozi zvedla a odsunula horní betonovou desku reaktoru o váze 1000 t. Ke druhé explozi došlo o dvě až tři sekundy později. 37 Moud popisuje, že hořící trosky a jiskry vystřelovaly vysoko do vzduchu nad reaktorem, šířil se požár a kusy aktivní zóny dopadaly na sousední budovy nyní zničené reaktorové haly. 38 Požár byl uhasen kolem 05:30 za cenu životů hasičů, kteří tak zabránili rozšíření požáru na další bloky elektrárny Rozptyl radionuklidů Analyzované články z doby těsně po havárii se z velké části věnují naměřeným hodnotám radioaktivity v zemích blízkých Ukrajině. Tato kapitola popisuje, jak rozptyl radioaktivních látek po havárii probíhal. Dlouhodobé uvolňování radioaktivního jodu, jež trvalo přes deset dnů, spolu s měnícími se meteorologickými podmínkami zapříčinilo, že radioaktivní spad dopadl na široké území. Po výbuchu hořel zažehnutý grafit ještě asi dvanáct dnů, což mělo za následek další oblak radionuklidů, který v zjistitelném množství dopadl po celé východní Evropě a Skandinávii a byl zaznamenán až nad Severní Amerikou. 40 Jako první zachytilo únik radionuklidů Švédsko den po havárii. Z Finska se zprávy zpozdily z důvodu stávky personálu monitorovacích stanic. Ta však byla 34 Tamtéž. 35 MOULD, Richard F. Chernobyl Record: The Definite History of The Chernobyl Catastrophe, str Tamtéž, str ŠTULLER, Ján, a kol. 10 let od havárie jaderného reaktoru v Černobylu - důsledky a poučení [online], str MOULD, Richard F. Chernobyl Record: The Definite History of The Chernobyl Catastrophe, str ŠTULLER, Ján, a kol. 10 let od havárie jaderného reaktoru v Černobylu - důsledky a poučení [online], str VARGO, George J. (ed). The Chornobyl Accident: A Comprehensive Risk Assessment, str

18 přerušena, jakmile bylo oznámeno podezření na havárii. Personál nejprve předpokládal, že jde o havárii na některé ze švédských elektráren, když se však toto podezření vyvrátilo, obrátil svou pozornost na blízké sovětské elektrárny. Teprve snímky z amerických družic pomohly určit, že k havárii došlo v černobylské jaderné elektrárně a podle plochy spáleného lesa odhadli pracovníci i velikost úniku, jaký mohl po takové nehodě nastat. Již 28. dubna, tedy dva dny po havárii, měli švédští odborníci na základě vlastního měření představu, jak velká nehoda se na Ukrajině odehrála. 41 Po explozi se do vzduchu dostalo velké množství radionuklidů jodu a cesia. Radioaktivní jód-131, který nejvíce zasahuje štítnou žlázu, má krátký poločas rozpadu (8 dnů) a z větší části se rozpadl během několika týdnů o havárii. Radioaktivní cesium-137, které přispívá jak k vnějším tak vnitřním dávkám, má mnohem delší poločas rozpadu (30 let) a v mnoha částech Evropy je stále měřitelné v půdě a některých potravinách. 42 Největší koncentrace kontaminace zasáhla rozlehlé území v oblasti Sovětského svazu, kde nyní leží Bělorusko, Ruská federace a Ukrajina. Do ovzduší nad reaktorem dále unikaly radioaktivní plyny, kondenzované aerosoly a značné množství částic paliva. Uvádí se, že celkový únik radioaktivních látek činil asi 14 EBq 43 z toho 1,8 EBq 131 I, 0,085 EBq 137 Cs, 0,01 EBq 90 Sr a 0,003 EBq radioizotopu plutonia. Asi 50 % celkového úniku tvořily vzácné plyny. Usazování se výrazně lišilo a bylo zvýšeno v místech, kde pršelo v době, kdy přecházela kontaminovaná masa vzduchu. 44 Tato masa vzduchu přešla i nad tehdejší Československou socialistickou republikou. Nad územím ČSSR byly pozorovány tři průchody výrazně kontaminovaných vzdušných hmot a to , od 3. do a okolo Rozdíly v objemových aktivitách radionuklidů během každého ze tří uvedených průchodů dosahovaly nad územím ČSSR až jednoho řádu. 45 První a třetí průchod zaregistrovaly všechny stanice pozorující radioaktivitu atmosféry, kdežto druhý průchod nebyl 41 ŠTULLER, Ján, a kol. 10 let od havárie jaderného reaktoru v Černobylu - důsledky a poučení [online], str Dědictví Černobylu: zdravotní, ekologické a sociálně ekonomické dopady; a, Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny, str Becquerel (Bq) je jednotka SI pro aktivitu (aktivita je počet radioaktivních přeměn radionuklidu za jednotku času). 1 Bq se rovná jedné přeměně za sekundu (1/s). 1EBq = Bq 44 Dědictví Černobylu: zdravotní, ekologické a sociálně ekonomické dopady; a, Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny, str Zpráva o radiační situaci na území ČSSR po havárii jaderné elektrárny Černobyl, str

19 registrován na stanicích východně od 19 z. d., tedy zhruba na východ od města Banská Bystrica Způsoby, kterými se dávky záření dostávají k obyvatelstvu Radionuklidy uniknuvší z havarovaného reaktoru, které se nacházely v ovzduší, na povrchu země, budov, vegetace apod., ozařují člověka zevně. Velikost ozáření závisí na druhu na radionuklidu přesněji řečeno na druhu a energii vysílaného záření a na poločasu přeměny daného radionuklidu, dále na tom, jak dlouho člověk pobývá venku nebo uvnitř budov, jak se větrá apod. 47 Pokud jsou radionuklidy z ovzduší člověkem vdechnuty, dochází k vnitřnímu ozáření. K němu dochází i prostřednictvím požití radionuklidů, jež se dostaly do potravního řetězce. Z hlediska časového sledu po jaderné havárii jde nejdříve o radionuklidy, které z ovzduší vypadávají ve formě suchého nebo mokrého spadu s deštěm do vody a na povrch vegetace, a člověkem mohou být požity s pitnou vodou nebo s nedostatečně očištěnou zeleninou či ovocem. 48 Radionuklidy v potravním řetězci také kolují z povrchu vegetace putují k hospodářským zvířatům, od nich zpět k lidem skrze mléko či maso. Transfer radionuklidů v potravních řetězcích opět závisí na druhu radionuklidu a jeho fyzikální a chemické formě, která se však může během času měnit a tím se může měnit i dostupnost radionuklidů pro přestup z půdy do rostlinstva. 49 Radionuklidy tak někdy mohou v potravinových řetězcích kolovat velmi dlouho. Pokud je ionizujícímu záření vystavena živá hmota, může dojít k poškození buněk buď jejich změnou či dokonce smrtí. Míra ionizujícího záření je množství absorbované energie v jednotce hmotnosti, což je absorbovaná dávka. Jednotka absorbované dávky je jeden gray (Gy), což je joul na kilogram (J/kg). Syndrom akutního ozáření (ARS) nastane, pokud lidské tělo absorbuje dávku o několika Gy. Jelikož v důsledku černobylské havárie bylo ozářeno mnoho orgánů a tkání, je běžně používán další pojem, a sice koncepce efektivní dávky, která charakterizuje 46 Tamtéž. 47 ŠTULLER, Ján, a kol. 10 let od havárie jaderného reaktoru v Černobylu - důsledky a poučení [online], str Tamtéž. 49 Tamtéž. 19

20 celkové zdravotní riziko způsobené jakoukoliv kombinací záření. 50 Efektivní dávka tedy zahrnuje jak absorbovanou energii tak typ záření a náchylnost různých orgánů a tkání k rozvoji závažného karcinomu vyvolaného zářením nebo genetického postižení. Kromě toho platí stejnou měrou pro vnější i vnitřní ozáření a rovnoměrné nebo nerovnoměrné ozáření. 51 Jednotkou efektivní dávky je jeden sievert, ale protože se jedná o vysokou dávku, pro určení běžné expozice se používá milisievert (msv). Složitost výpočtů těchto hodnot demonstruje práce Zdravotní následky černobylské katastrofy na výpočtu ozáření štítné žlázy, ke kterému přispívají čtyři složky: dávka ze vstřebaného 131 I (po vdechnutí nebo požití), dávka z krátkodobých radiojodů a radiotelurů ( 132 I, 133 I, 135 I, 131 Te, 132 Te), externí dávka z radionuklidů deponovaných na půdě a površích předmětů a vnitřní ozáření z příjmu dlouhodobého 137 Cs a 134 Cs Zdravotní následky havárie Zdravotní následky lze rozdělit podle doby, za kterou se projeví, tedy na bezprostřední a pozdní. Bezprostřední účinek je především akutní nemoc z ozáření (ARS acute radiation syndrome), která nastane, pokud tělo absorbovalo dávku vyšší než 1 Gy. Státní úřad pro jadernou bezpečnost na svých stránkách uvádí, že nemoc z ozáření se projevuje postupně. Nejprve nevolností doprovázenou zvracením, po několika dnech se přidávají teploty, krvácení z dásní a do kůže. Zasažený člověk ubývá kvůli průjmům a nechutenství na váze, může mít zvředovatělá ložiska na sliznicích. Klesá mu počet bílých i červených krvinek a krevních destiček. Po šesti až osmi týdnech může dojít k pomalému uzdravování se. Pokud se však dávka, která zasáhla lidské tělo, pohybuje okolo 10 Gy, průběh celé nemoci je prudší a v případě, kdy záření překračuje 10 Gy, téměř ve všech případech nastává smrt Dědictví Černobylu: zdravotní, ekologické a sociálně ekonomické dopady; a, Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny, str Dědictví Černobylu: zdravotní, ekologické a sociálně ekonomické dopady; a, Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny, str KLENER Vladislav, TOMÁŠEK Ladislav, Zdravotní následky černobylské katastrofy [online], str Při dávce okolo 10 Gy nastává střevní forma akutní nemoci z ozáření, která člověka ohrožuje na životě krvavými průjmy a poruchou hospodaření s tekutinami a minerálními látkami. Dávky dosahující několik desítek Gy způsobují nervovou formu akutní nemoci z ozáření, která způsobuje psychickou dezorientaci, poruchu koordinace pohybů, křeč a hluboké bezvědomí. V takovém případě nastává do několika hodin či dnů smrt. 20

Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady. Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny. The Chernobyl Forum

Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady. Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny. The Chernobyl Forum Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny a The Chernobyl Forum The Chernobyl Forum WHO FAO UN-OCHA UNSCEAR WORLD BANK

Více

skleníkových plynů či utlumení sektoru obnovitelných zdrojů energie? Elektroenergetika postavená z 80 až 90 % na robustních, obtížně regulovatelných

skleníkových plynů či utlumení sektoru obnovitelných zdrojů energie? Elektroenergetika postavená z 80 až 90 % na robustních, obtížně regulovatelných 1, 2/2011 1, 2/11 Česká atomová budoucnost? Ministerstvo průmyslu se svým návrhem nové státní energetické koncepce České republiky hledící až do roku 2060 vzbudilo pozornost nejenom odborné veřejnosti.

Více

Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002

Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002 Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002 Obsah Úvodní slovo. 4 1. Státní úřad pro jadernou bezpečnost 7 2.

Více

Jaderná energetika s ručením omezeným

Jaderná energetika s ručením omezeným Jaderná energetika s ručením omezeným Pravidla odpovědnosti za škody při případné havárii atomových elektráren A Hnuti DUHA, Bratislavska 31, 602 00 Brno T 545 214 431 F 545 214 429 E info@hnutiduha.cz

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika CO VIME O VÝVOJI SOCIÁLNÍCH A EKONOMICKÝCH NEROVNOSTÍ V ČESKÉ SPOLEČNOSTI OD ROKU 1989? What do we know about the trends

Více

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Martina Malá Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie Důchodová reforma v České republice Martina Malá Bakalářská

Více

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: Mgr. Jana Krátká, Ph.D. Autor: Michal

Více

Populační růst-globální problém lidstva

Populační růst-globální problém lidstva UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Michaela KUČEROVÁ Populační růst-globální problém lidstva Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Zdeněk OPRŠAL, Ph.D. Olomouc

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Lucie Vacková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Československá emigrace v roce 1968 v soudobém domácím tisku

Československá emigrace v roce 1968 v soudobém domácím tisku UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA BOHEMISTIKY Československá emigrace v roce 1968 v soudobém domácím tisku BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Jana Kopečková Vedoucí práce: Mgr. Vladimír

Více

Problematika vydávání novin a časopisů na našem území, vývoj trhu a srovnání

Problematika vydávání novin a časopisů na našem území, vývoj trhu a srovnání Problematika vydávání novin a časopisů na našem území, vývoj trhu a srovnání Diplomová práce Martin Drozda Vysoká škola Hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Studijní obor: Marketingové komunikace Vedoucí diplomové

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Josef Hájek Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce 2015 Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce Josef Hájek VYSOKÁ

Více

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PŘI ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA MALÝMI VODÁRENSKÝMI SYSTÉMY

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PŘI ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA MALÝMI VODÁRENSKÝMI SYSTÉMY VÝZKUM PRO PRAXI SEŠIT 62 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PŘI ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA MALÝMI VODÁRENSKÝMI SYSTÉMY MUDr. František Kožíšek, CSc. Mgr. Jiří Paul, MBA RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D. Vydal Výzkumný

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí DALIBOR DVOŘÁK IVAN JANEČEK OSTRAVA 2012 Obsah 1 Základní poznatky a terminologie atomové fyziky a jaderné fyziky... 4 Atom...

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Politika nakládání s radioaktivními odpady a její nedostatky

Politika nakládání s radioaktivními odpady a její nedostatky Politika nakládání s radioaktivními odpady a její nedostatky Studie Hnutí DUHA prosinec 2003 A Bratislavská 31, 602 00 Brno T 545 214 431 F 545 214 429 E info@hnutiduha.cz www.hnutiduha.cz Zpracovali:

Více

Národní zpráva České republiky

Národní zpráva České republiky Národní zpráva České republiky pro účely Září 2001 Obsah Úvod...4 Seznam zkratek...4 1. Existující jaderná zařízení - Článek 6 Úmluvy...6 1.1 Popis situace... 6 1.1.1 Existující jaderná zařízení v České

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu.

Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu. diplomová práce Autor práce: Studijní program:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Vajsarová DiS.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra marketingové komunikace a public relations Bakalářská práce 2012 Aneta Höschlová UNIVERZITA KARLOVA

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví

Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Základní škola Dolní Újezd v letech 1945 1989 Bakalářská práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více