Reflexe černobylské havárie v Rudém právu a po dvaceti letech v Právu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reflexe černobylské havárie v Rudém právu a po dvaceti letech v Právu"

Transkript

1 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra žurnalistiky Reflexe černobylské havárie v Rudém právu a po dvaceti letech v Právu Bakalářská diplomová práce Eliška SYROVÁTKOVÁ Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Zámečník, Ph.D. Olomouc

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci na téma Reflexe černobylské havárie v Rudém právu a po dvaceti letech v Právu vypracovala samostatně pod vedením Mgr. Lukáše Zámečníka, Ph.D., a použila jsem k tomu literaturu, kterou uvádím v přiloženém seznamu. Dále prohlašuji, že tato práce splňuje požadavek na rozsah bakalářské diplomové práce. V Olomouci dne Eliška Syrovátková

3 Děkuji vedoucímu své práce Mgr. Lukáši Zámečníkovi, Ph.D., a nečiním tak z pouhého pocitu povinnosti. Ujal se mě a mé práce, kterou vedl velmi ochotně a vstřícně a tento přístup nezměnil, ani když se mu začaly odkrývat mé vlastní schopnosti. Naopak mě trpělivě opravoval a naváděl na správnou cestu. Podobnou trpělivost projevili i moji přátelé a rodina, kterým za to patří velký dík. 3

4 Anotace Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozdíl v informování o černobylské havárii deníkem Rudé právo a po dvaceti letech deníkem Právo. Cílem je popsat význam použité expresivity ve zpravodajských útvarech. Teoretická část popisuje havárii v Černobylu a její dopady, historii Rudého práva a zaměřuje se na propagandu. Praktická část následně aplikuje poznatky o fungování propagandy na články a vyvozuje z nich záměry autora. Klíčová slova Černobyl, propaganda, Rudé právo, Právo, persvaze Annotation This bachelor thesis is focused to differences in information about Chernobyl accident published in Rudé právo and in Právo twenty years after that. Main goal is description of meaning presence of expressivity in news. Theoretical part of the thesis describes Chernobyl accident with an impacts, history of Rudé právo and propaganda. Practical part uses theoretical data about propaganda for analyzing the text sample and coming to main conclusion about author s intencion. Keywords Chernobyl, propaganda, Rudé právo, Právo, persuasion 4

5 Obsah Úvod Cíle práce a zvolená metodika Popis jaderného reaktoru v elektrárně Černobyl Funkční vady reaktoru RBMK Průběh havárie a její následky Vývoj po 01:00 dne 26. dubna Rozptyl radionuklidů Způsoby, kterými se dávky záření dostávají k obyvatelstvu Zdravotní následky havárie Záchranná opatření provedená po havárii pro ochranu obyvatelstva Historie deníku Rudé právo a jeho přeměna na deník Právo Deník Rudé právo Rudé právo v době normalizace Transformace Rudého práva v Právo Propaganda Podoba propagandy v totalitním systému ČSSR Podoba propagandy v pluralitním systému Analýza vybraných článků Rudého práva a Práva Metoda analýzy Analýza článků Rudého práva Symboly propagandy v článcích Rudého práva Úterý 29. dubna Středa 30. dubna Čtvrtek 1. května Neděle 4. května Pondělí 5. května Úterý 6. května Analýza článků Práva Úterý 25. dubna Středa 26. dubna Čtvrtek 27. dubna Shrnutí analýzy vybraných článků

6 Závěr Seznam použité literatury Seznam příloh

7 Úvod Podle objektivismu vyžaduje objektivita nestrannost se všemi jejími znaky: potlačení emocí, neangažovaným přístupem, střízlivým, věcným, nevzrušeným stylem. [ ] Neschopnost zbavit se subjektivních prvků vede k podvodu propagandy. 1 Fay ve své knize hovoří především o závěrech vědeckých pozorování a o tom, zda jsme schopni vůbec něčemu porozumět objektivně. Velmi dobře lze tato slova vztáhnout na novinářskou práci, pokud autor není schopen se odosobnit od situace, kterou popisuje, není schopen ji popsat objektivně. Lépe řečeno co nejobjektivněji, protože vždy do jeho popisu vstupuje jeho osobnost a není tedy v jeho silách informovat o čemkoli bezvýhradně objektivně. Prakticky o tomtéž nás učí rčení, že historii píší vítězové. Většinu svých vědomostí můžeme získat pouze zprostředkovaně a jsme závislí na způsobu, jakými jsou nám předkládány informace, se kterými poté dále pracujeme. V totalitním režimu tato závislost několikanásobně převyšuje tu v pluralitním uspořádání společnosti. Odlišnost prezentace informací v těchto státních uspořádáních závisí v mnoha případech i na pomyslné nevraživosti, která mezi těmito režimy panuje. Nakolik se liší způsob popisu jedné události v periodiku, které přešlo z jednoho režimu do druhého, to je tématem této práce. O havárii reaktoru jaderné elektrárny v Černobylu již bylo napsáno mnoho. O jejím průběhu, příčinách, skutečných i domnělých následcích i o jejím pokrytí v tisku. Ještě nikdo však neporovnal informování o této události ve dvou různých politických režimech. Ne z hlediska používaných symbolů a rozhodně ne za použití článků publikovaných v periodiku, jež s koncem režimu, jemuž bylo hlavním tiskovým orgánem, nezaniklo, ale proměnilo se do podoby odpovídající liberální demokracii. Proto je tato práce novým pohledem na relativně starou problematiku, dalším kouskem zaplňujícím pomyslnou mozaiku, ale také příspěvkem k pochopení textů zatížených propagandou s přihlédnutím k jedné z jejích základních forem, symbolům. 1 FAY, Brian. Současná filosofie sociálních věd: multikulturní přístup, str

8 1 Cíle práce a zvolená metodika Práce se bude nejprve věnovat samotné havárii, aby bylo později srozumitelné, o čem se analyzované články snaží informovat své čtenáře. Pozornost bude věnována jak příčině havárie a jejímu následnému průběhu, tak charakteristice havarovaného reaktoru. Vybrané články se také zmiňují o následcích havárie, proto je v práci vyhrazeno místo i pro ně, stejně jako pro záchranná opatření provedená po havárii. Výzkumný vzorek je sestaven z článků Rudého práva ve dnech a z článků publikovaných v Právu ve dnech Tento list byl vybrán kvůli vztahu ke komunistické vládě v Československé socialistické republice a kvůli své porevoluční přeměně do podoby, v jaké vychází dodnes. Jedná se o deník s velmi zajímavou historií, proto i ta bude stručně v práci nastíněna. Bohužel jen obecně, neboť dostupné zdroje pojednávající o médiích v komunistickém Československu věnují vždy zvýšenou pozornost letům těsně po válce, situaci před a po únoru 1948, medializování politických procesů v 50. letech, tzv. pražskému jaru 1968, roli médií při sovětské okupaci v srpnu 1968 a následné normalizaci, reakci Rudého práva na zveřejnění Charty 77 a poté končí revolucí. K černobylské havárii došlo v roce 1986, tedy uprostřed dekády z hlediska zmapování konkrétního fungování československého tisku mírně hluché. Proto bude třeba si prozatím vystačit s předpokladem, že se situace v Rudém právu držela linie nastavené při všeobecném normalizačním procesu v médiích na začátku 70. let. Část analyzovaných článků vyšla v totalitním režimu, který k dosažení svých ideologických cílů používal propagandu. Proto je v předkládané práci vyhrazena kapitola i základnímu popisu propagandy, a to jak v totalitním, tak i pluralitním systému. Při přechodu z jednoho na druhý propaganda nezmizí, jen na sebe vezme jinou podobu a novému uspořádání společnosti se přizpůsobí. Jedním z dílčích cílů práce je seznámit čtenáře právě s možnou podobou propagandy, která není centrálně řízena a ve svém důsledku je možná o to vlivnější. To je třeba mít na paměti při analýze článků deníku Právo. Dílčím cílem analytické části práce bude vyhledání a popis konkrétních propagandistických symbolů, které jsou použity ve sledovaných článcích. Pomocí neustále se opakujících srozumitelných symbolů se propaganda drží své zásady vyjadřovat se jednoduše a srozumitelně, neboť nestojí o žádné případné diskuze. 8

9 Zmíněná analýza bude kvalitativní a soustředí se na popis propagandistických symbolů, na přítomnost hodnotících a expresivních slov a věnována bude pozornost významu jejich přítomnosti. Co se týče expresivních slov, nebude v analýze rozlišováno, zda se jedná o expresivitu inherentní, adherentní či kontextovou, stejně tak nebude detailněji rozlišována a rozebírána příznakovost z hlediska její kvality. V textech bude brán zřetel především na samotný výskyt těchto slov v žánrech, ve kterých se vyskytovat nemají, tedy v žánrech zpravodajských. Ty většinou zastupuje shluk krátkých zpráv nebo zpráva rozšířená. V té se podle Jílka 2 požadované objektivity dosahuje především pomocí univerzálních objektivizačních postupů, tedy například umístěním základních informací do úvodu zprávy či zahrnutí opozitních názorů. Předem chci podotknout, že v textech zatížených centrálně řízenou propagandou nebylo dodržování těchto postupů očekáváno, ale pokud nebyl článek označen jako text, ve kterém může čtenář očekávat otevřený názor autora, např. komentář, bylo s texty pracováno jako se zpravodajskými, neboť tak byly také předkládány svým recipientům. Odděleně budou analyzovány články Rudého práva a Práva, v obou případech s přihlédnutím ke kontextu doby, v níž byly publikovány. V textech Rudého práva tedy nebudou brány v potaz nepřesné informace, kdežto v Právu již ano. Jeho redaktoři měli přístup ke všem informacím, které byly jejích předchůdcům filtrovány, proto je např. nepřesná a zmatečná argumentace považována za tendenční. V závěrečném shrnutí pak bude dosaženo hlavního cíle práce, tedy popisu rozdílu ve způsobu, jakým oba listy předkládaly informace o totožné události svým čtenářům. 2 JÍLEK, Viktor. Lexikologie a stylistika nejen pro žurnalisty: studijní text pro distanční studium, str

10 2 Popis jaderného reaktoru v elektrárně Černobyl Havárie v černobylské elektrárně 3 byla primárně způsobena sérií lidských selhání a chyb personálu. Alespoň tak se vyjádřili sovětští experti v srpnu V roce 1990 však Commission of the State Committee for Atomic Safety Survey of USSR dokázala, že svůj podíl na havárii měly i nedostatky v konstrukci samotného reaktoru a četné chyby, kterých se personál dopustil, k havárii dopomohly. 5 V roce 1993 pak International Consultative Group on the Nuclear Safety konstatovala, že důvodem černobylské havárie byla nedostatečná kultura nukleární bezpečnosti 6 Sovětském svazu. 7 v bývalém Jaderná elektrárna v Černobylu sestávala ze čtyř jaderných reaktorů typu RBMK Poprvé byl tento typ reaktoru uveden do provozu v roce 1954 v jaderné elektrárně v Obninsku, který leží 100 km jihozápadně od Moskvy. 8 Reaktor RBMK byl vyvinut v 70. letech 20. století v Sovětském svazu a jeho název je zkratkou pro reaktor bolšoj moščnosti kanálnyj (vysoce výkonnostní kanálový reaktor). 9 Reaktor je chlazen vodou, palivové články jsou umístěny v jednotlivých kanálech a jako moderátor (zpomalovač neutronů) je používán grafit. Toto spojení, tedy chlazení vodou a moderace grafitem, nebylo nikdy použito při konstrukci jiného jaderného reaktoru, RBMK je jediný na světě. 10 Palivem reaktoru je obohacený UO 2. Aktivní zóna reaktoru o výšce 7 m je osazena tlakovými kanály s palivem, kterých je 1661, dále pak absorbčními tyčemi regulace výkonu a havarijní ochrany, kterých je Chlazení reaktoru je jednookruhové. Parovodní směs z kanálů je vedena do separátorů, kde je parní složka 3 Elektrárna se nachází na severní Ukrajině, přibližně 110 km na sever od Kyjeva a leží v oblasti pojmenované po květině s českým názvem Pelyněk černobýl. 4 MALKO, Mikhail. The Chernobyl Reactor: Design Features and Reasons for Accident [online], str. 11. (Pozn.: Tato citace i všechny následující, které se odkazují k anglickému zdroji, jsou přeloženy autorkou bakalářské práce.) 5 MALKO, Mikhail. The Chernobyl Reactor: Design Features and Reasons for Accident [online], str Tamtéž. 7 Tamtéž. 8 ŠTULLER, Ján, a kol. 10 let od havárie jaderného reaktoru v Černobylu důsledky a poučení [online], str WORLD NUCLEAR ASSOCIATION. RBMK Reaktors, Appendix to Nuclear Power Reactors [online]. 10 Tamtéž. 11 ŠTULLER, Ján, a kol. 10 let od havárie jaderného reaktoru v Černobylu důsledky a poučení [online], str

11 oddělena a pára je přiváděna přímo do turbín 2 x 500 MWe. Voda ze separátorů, ochlazovaná napájecí vodou dodávanou napájecími čerpadly z kondenzátoru, je čerpána hlavními cirkulačními čerpadly (6 pracovních a 2 záložní) do reaktoru. 12 Schéma uspořádání reaktoru: 13 Princip jednookruhového chlazení vodou tedy spočívá v tom, že hlavní cirkulační čerpadlo přivede zespodu do palivových kanálů vodu, která se při své cestě vzhůru ohřívá, čímž z reaktoru odvádí teplo. Voda se v kanálech ohřevem začne vařit a vytvoří tím směs vody a páry. Ta poté proudí do separátorů, v nichž se tyto dvě složky oddělí. Pára je následně přivedena na turbínu spojenou s generátorem elektrického proudu a voda je opět chlazena a přivedena čerpadly zpět do aktivní zóny reaktoru. K vodě ze separátorů je připojena i parní složka, jež mezitím prošla turbínou. Všechny palivové kanály v aktivní zóně jsou izolovány od okolního prostředí moderátorem, kterým je v případě reaktoru RBMK grafit. Jeho úkolem je zpomalování neutronů uvolňujících během jaderného štěpení, aby tak bylo zajištěno, že štěpná řetězová reakce bude udržitelná. K horkému grafitu se nesmí dostat vzduch, neboť grafit je hořlavý, proto kolem každého grafitového moderátoru cirkuluje směs helia a plynného dusíku ŠTULLER, Ján, a kol. 10 let od havárie jaderného reaktoru v Černobylu důsledky a poučení [online], str Schéma je převzato z práce ŠTULLER, Ján, a kol. 10 let od havárie jaderného reaktoru v Černobylu důsledky a poučení [online], kterou vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Schéma je zařazeno přímo do textu pro rychlejší orientaci. 14 WORLD NUCLEAR ASSOCIATION. RBMK Reaktors, Appendix to Nuclear Power Reactors [online]. 11

12 2.1 Funkční vady reaktoru RBMK-1000 Jak bylo zmíněno již na začátku kapitoly, reaktor RBMK měl z hlediska jaderné bezpečnosti nedostatky. Nejvážnějším z nich byl kladný dutinový (parní) teplotní koeficient reaktivity. 16 Tento kladný koeficient značí, že s rostoucím množstvím páry v aktivní zóně se zvyšuje násobící schopnost neutronů v reaktoru. Množství neutronů v aktivní zóně a tím i počet štěpení jader atomů uranu se zvyšuje, roste výkon a opět se zvyšuje teplota i množství páry. 17 Tento kladný koeficient tedy v zásadě způsobí, že pokud se v důsledku přehřátého reaktoru zvýší tlak v aktivní zóně, poroste spolu s ním i štěpná reakce namísto toho, aby se samovolně zastavila. Reaktor RBMK tedy nemá samoregulační vlastnosti. Kladná reaktivita, která tak vzniká v aktivní zóně reaktoru RBMK, musí být kompenzována velkým počtem absorbčních tyčí systému regulace výkonu. 18 Reaktory v českých jaderných elektrárnách na tomto principu nefungují. Například v jaderné elektrárně Dukovany je použit reaktor VVER-440, o němž Úrad jadrového dozoru SR uvádí, že jeho aktivní zóna má silné samoregulační schopnosti a pokud se stane, že teplota jaderného paliva vzroste, pak výkon reaktoru klesne, čímž se předejde náhlé havárii. Konkrétně v případě hypotetické náhlé havárie s velkou ztrátou chladiva se reaktor VVER-440 sám velmi rychle odstaví v důsledku silné zpětné vazby ještě před zásahem bezpečnostních systémů. Kromě toho se v aktivní zóně reaktoru VVER-440 nenachází grafit (jako je tomu v reaktoru RBMK) a aktivní zóna VVER-440 je uzavřená v celokovové tlakové nádobě, okolo které je železobetonová ochranná obálka, takže i v případě hypotetického přehřátí aktivní zóny nemůže na jaderné elektrárně s tímto typem reaktoru dojít k požáru grafitu s následným rozptýlením radioaktivních látek z aktivní zóny do okolí jaderné elektrárny, jako se stalo v Černobylu Specifikace reaktoru RBMK-1000 značí jeho nominální výkon 1000 MWe při tlaku chladiva 7 MPa. V roce 1983 byl v jaderné elektrárně Ignalina uveden do provozu reaktor RBMK-1500, jehož princip byl totožný s principem reaktoru RBMK-1000, ale jeho výkon byl vyšší. 16 ŠTULLER, Ján, a kol. 10 let od havárie jaderného reaktoru v Černobylu důsledky a poučení [online], str Tamtéž. 18 Tamtéž. 19 ÚRAD JADROVÉHO DOZORU. Najvýraznejšie rozdiely medzi jadrovými reaktormi slovenských jadrových elektrární s černobyľským typom reaktora [online]. 12

13 Strach ve společnosti vyvolaný havárií v Černobylu na dlouhou dobu ovlivnil budování i těch jaderných elektráren, které ke svému provozu a k výrobě elektřiny využívají reaktory z hlediska jaderné bezpečnosti mnohem spolehlivější, než byl reaktor RMBK Toto téma s černobylskou havárií úzce souvisí a bude se mu věnovat několik analyzovaných článků v praktické části této práce. 3 Průběh havárie a její následky 26. dubna 1986 došlo k havárii na čtvrtém bloku černobylské jaderné elektrárny. Původně bylo naplánováno, že tento blok bude 25. dubna 1986 odstaven, aby v něm mohla proběhnout plánovaná údržba. Bylo též rozhodnuto, že před samotným vyřazením reaktoru z aktivního provozu provedou pracovníci elektrárny experiment, kterým se měla vyzkoušet funkce nového regulátoru magnetického pole rotoru a ověřit, zda bude turbogenerátor po rychlém uzavření přívodu páry do turbíny schopen při svém setrvačném doběhu ještě zhruba 40 vteřin napájet čerpadla havarijního chlazení aktivní zóny reaktoru. 20 Materiál, který vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost v roce 1996, kdy od černobylské havárie uběhlo deset let, dále popisuje, jak měl experiment dle původních plánů probíhat. Pracovníci měli za úkol snížit výkonu reaktoru na % ( MW), což je nejnižší výkon, při kterém je povolen provoz tohoto typu reaktoru. Dalším úkolem bylo odstavení první ze dvou turbín připojených k reaktoru, následované odpojením systému havarijního chlazení, aby nezačal působit během testu. Všechny tyto kroky vedly k přerušení přívodu páry ke druhé turbíně, což měl být zároveň signál pro systém havarijní ochrany k automatickému odstavení reaktoru. 21 Skutečný průběh plánovaného experimentu byl z velké části ovlivněn podceněním aspektu jaderné bezpečnosti a tím, že byl pojímán jednoznačně jako elektrotechnická záležitost pro jadernou bezpečnost nevýznamná. 22 I z toho důvodu vedli experiment elektrotechnici na místo specialistů na jadernou bezpečnost. 20 ŠTULLER, Ján, a kol. 10 let od havárie jaderného reaktoru v Černobylu - důsledky a poučení [online], str Tamtéž, str Tamtéž, str

14 Experiment začal 25. dubna v jednu hodinu po půlnoci. Začalo snižování výkonu reaktoru, který v 13:05 klesl na polovinu a současně byl odstaven první turbogenerátor. Nedlouho poté pracovníci odpojili systém havarijního chlazení. V této fázi byl experiment nečekaně přerušen a další snižování výkonu reaktoru se tím zastavilo po dobu devíti hodin. Podle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen SUJB) tento fakt neovlivnil významně následující události, ale svědčí to o postoji provozního personálu k dodržování provozních předpisů. [ ] Odklad způsobil, že experiment prováděla nová směna, která na něj nebyla připravena. 23 Pracovníci v tuto chvíli porušili předpisy jaderné bezpečnosti tím, že nechali během nucené devítihodinové přestávky v experimentu fungovat reaktor s odpojeným systémem havarijního chlazení. Provoz reaktoru není v takovém případě povolen. V čase 23:10 experiment pokračoval dalším snížením výkonu. Kvůli testu bylo nutno snížit výkon na 700 MW. Došlo však k náhlému snížení výkonu až na 30 MW, což podle SUJB znamená praktické zastavení štěpné reakce. Při práci na tak nízkém výkonu prudce roste koncentrace 135 Xe, který má velkou schopnost absorbovat neutrony, a nastává tzv.,xenonová otrava reaktoru. 24 George J. Vargo v tomto případě naznačuje opačnou souslednost příčiny a následku. Pokles výkonu reaktoru totiž popisuje následujícími slovy: Výsledkem růstu 135 Xe, tedy hlavního zdroje záporné reaktivity, se výkon reaktoru,zhroutil přibližně na 30 MW. 25 SUJB ve svém materiálu výslovně uvádí, že k prudkému poklesu výkonu došlo chybou operátora, naproti tomu Richard Mould se nevyjadřuje k této události natolik jednoznačně. Připouští, že obsluha reaktoru udělala chybu v tom, že nechala z aktivní zóny reaktoru vytáhnout regulační tyče, a proto nebyla schopna později zabránit poklesu výkonu reaktoru na 30 MW, což byl výkon mnohem nižší než hodnoty MW, které byly potřebné pro zdárný průběh experimentu. Pozdější vyšetřování nicméně naznačují, že systém z neznámého důvodu nefungoval správně, a proto nebylo možno kontrolovat výkon, tudíž nedošlo k chybě obsluhy ŠTULLER, Ján, a kol. 10 let od havárie jaderného reaktoru v Černobylu - důsledky a poučení [online], str Tamtéž. 25 VARGO, George J. (ed). The Chornobyl Accident: A Comprehensive Risk Assessment, str MOULD, Richard Francis. Chernobyl record: the definitive history of the Chernobyl catastrophe, str

15 Pro následný vývoj událostí je důležité především to, že k poklesu výkonu došlo a spolu s ním nastala již zmíněná xenonová otrava reaktoru. Během štěpné reakce vznikají produkty, které jsou schopné vznikající neutrony absorbovat. Pokud se v palivových článcích tyto štěpné produkty nahromadí, může dojít ke snížení reaktivity reaktoru. Vyšší výskyt produktů absorbujících neutrony porušuje neutronovou rovnováhu v reaktoru a dochází k tzv. otravě reaktoru neutronovým jedem. Při štěpení jader 235 U vzniká jako jeden z vedlejších produktů 135 I, který nemá vysoké absorbční vlastnosti, ale postupně 27 se přeměňuje na 135 Xe. Ten je naopak schopen neutrony účinně pohlcovat, a proto je důležitým faktorem ovlivňujícím reaktivnost v aktivní zóně. Za normálního provozu reaktoru je přítomnost 135 Xe a 135 I v rovnováze, neboť štěpná reakce produkuje 135 I, který se částečně promění v 135 Xe a ten se buď dále rozkládá na 135 Cs, nebo se z něj absorbcí neutronů stane stabilní 136 Xe. Pokud reaktor nepracuje ve standardním provozu kvůli odstavení či podstatnému snížení výkonu reaktoru, jako se tomu stalo v černobylské elektrárně, dojde k poklesu počtu neutronů v reaktoru. Nestabilní 135 Xe se tak v reaktoru hromadí, protože nemůže přecházet na stabilní 136 Xe. Již vytvořený 135 I se na 135 Xe stále přeměňuje, ten však kvůli sníženému počtu neutronů v aktivní zóně zůstává. Tato xenonová otrava zapříčiňuje neschopnost reaktoru znovu začít pracovat po dobu několika hodin. Se zprovozněním reaktoru před rozpadem 135 Xe by se rozběhla štěpná reakce, kterou by nebylo možno kontrolovat či regulovat. 3.1 Vývoj po 01:00 dne 26. dubna Obsluha reaktoru pokračovala v započatém testu i přes náhlý pokles výkonu reaktoru na 30 MW. Krátce po první hodině ranní pracovníci stabilizovali výkon reaktoru na 200 MW vysunutím regulačních tyčí. Přesto bylo 200 MW stále velmi nízko pod požadovaným stupněm výkonu a experiment proto neměl pokračovat, ale stalo se. 28 V čase mezi 01:03 až 01:07 byla k hlavním cirkulačním čerpadlům připojena dvě záložní postupně v levém a pravém chladicím obvodu. V tu chvíli tak pracovalo I má poločas rozpadu 6,7 hodin a postupně se přeměňuje na 135 Xe s poločasem rozpadu 9,2 hodin. Poločas rozpadu je doba, za kterou se přemění polovina celkového počtu atomárních jader ve vzorku a je pro konkrétní izotop vždy konstantní. 28 MOULD, Richard F. Chernobyl Record: The Definite History of The Chernobyl Catastrophe, str

16 osm hlavních čerpadel. Čtyři měly na konci experimentu posloužit jako elektrická zátěž turbogenerátoru, bylo tedy třeba, aby další čtyři čerpadla zajistila dostatečné chlazení reaktoru. Nízkým výkonem reaktoru a zvýšeným průtokem chladiva aktivní zónou ( % běžného průtoku) došlo ke sníženému tvoření páry a poklesu tlaku v parních zásobnících. 29 Operátor v čase 01:21 snížil průtok napájecí vody, což vedlo ke zvýšení teploty vody u vstupu do reaktoru. Otrávený reaktor s teplotou chladiva jen o málo větší než je teplota sytosti je velmi nestabilní. I velmi malá změna teploty nebo tlaku chladiva vyvolává velké změny v obsahu páry a tím i velké změny výkonu. 30 Zhruba o minutu později si operátor nechal vytisknout momentální parametry reaktoru. Dle údajů a hodnot měl podle předpisů okamžitě reaktor odstavit, protože již nebyly v provozu havarijní systémy, které by na situaci v reaktoru zareagovaly jeho odstavením automaticky. Operátor místo toho v experimentu pokračoval. 31 Samotný experiment začal v 01:23 s reaktorem stále pracujícím na výkonu 200 MW. Hlavní klapka turbogenerátoru byla uzavřena. Operátoři zablokovali havarijní signál, který by automaticky odstavil reaktor po zavření přívodu páry na turbínu. Chtěli si totiž v rozporu s plánem zajistit opakování experimentu, kdyby se neprokázalo prodloužení doby dodávky elektrické energie od turbogenerátoru. 32 Přístup operátorů k experimentu se může zdát neprofesionální. Richard Mould se nad jejich postupem zamýšlí z druhé strany: Je těžké vyhnout se závěru, že hlavní prioritou jednotky obsluhy č. 4 bylo zajistit, aby experiment dokončili během doběhu v roce 1986 před každoroční údržbou v roce Test čtvrtého bloku pokračoval a snížil se výkon čtyř hlavních cirkulačních čerpadel, které sloužily jako elektrická zátěž dobíhajícího turbogenerátoru. Snížení výkonu čerpadel zapříčinilo snížení průtoku chladící vody a tím vzrůst teploty i tlaku, následovala zvýšená tvorba páry a tedy i zvýšená reaktivita a výkon. Reaktor byl v nestabilním stavu a díky kladnému dutinovému teplotnímu koeficientu reaktivita 29 MOULD, Richard F. Chernobyl Record: The Definite History of The Chernobyl Catastrophe, str ŠTULLER, Ján, a kol. 10 let od havárie jaderného reaktoru v Černobylu - důsledky a poučení [online], str MOULD, Richard F. Chernobyl Record: The Definite History of The Chernobyl Catastrophe, str ŠTULLER, Ján, a kol. 10 let od havárie jaderného reaktoru v Černobylu - důsledky a poučení [online], str MOULD, Richard F. Chernobyl Record: The Definite History of The Chernobyl Catastrophe, str

17 v něm měla rostoucí trend. 34 Růstu výkonu nejprve bránil systém regulace výkonu zasouváním absorbčních tyčí, po němž výkon dál nekontrolovatelně rostl. Průtok chladiva stále klesal, rostoucí tlak nejdřív úplně zabránil chlazení aktivní zóny, poté jeho nárůst destruoval tlakové kanály a narušil geometrii aktivní zóny. 35 Vedoucí čtvrtého bloku nařídil úplné havarijní odstavení reaktoru. Příkaz ale přišel pozdě. Bylo potřeba zasunout regulační tyče zpět do aktivní zóny, téměř všechny však byly vytažené a potřebovaly by 20 s na to, aby ovlivnily výkon reaktoru. 36 Uběhla pouze minuta od zahájení experimentu, než došlo ke dvěma výbuchům. Prudkým nárůstem tvorby tepla byly porušeny palivové články, voda se tím dostala do kontaktu s horkým palivem a došlo k výbuchu páry. Pára při explozi zvedla a odsunula horní betonovou desku reaktoru o váze 1000 t. Ke druhé explozi došlo o dvě až tři sekundy později. 37 Moud popisuje, že hořící trosky a jiskry vystřelovaly vysoko do vzduchu nad reaktorem, šířil se požár a kusy aktivní zóny dopadaly na sousední budovy nyní zničené reaktorové haly. 38 Požár byl uhasen kolem 05:30 za cenu životů hasičů, kteří tak zabránili rozšíření požáru na další bloky elektrárny Rozptyl radionuklidů Analyzované články z doby těsně po havárii se z velké části věnují naměřeným hodnotám radioaktivity v zemích blízkých Ukrajině. Tato kapitola popisuje, jak rozptyl radioaktivních látek po havárii probíhal. Dlouhodobé uvolňování radioaktivního jodu, jež trvalo přes deset dnů, spolu s měnícími se meteorologickými podmínkami zapříčinilo, že radioaktivní spad dopadl na široké území. Po výbuchu hořel zažehnutý grafit ještě asi dvanáct dnů, což mělo za následek další oblak radionuklidů, který v zjistitelném množství dopadl po celé východní Evropě a Skandinávii a byl zaznamenán až nad Severní Amerikou. 40 Jako první zachytilo únik radionuklidů Švédsko den po havárii. Z Finska se zprávy zpozdily z důvodu stávky personálu monitorovacích stanic. Ta však byla 34 Tamtéž. 35 MOULD, Richard F. Chernobyl Record: The Definite History of The Chernobyl Catastrophe, str Tamtéž, str ŠTULLER, Ján, a kol. 10 let od havárie jaderného reaktoru v Černobylu - důsledky a poučení [online], str MOULD, Richard F. Chernobyl Record: The Definite History of The Chernobyl Catastrophe, str ŠTULLER, Ján, a kol. 10 let od havárie jaderného reaktoru v Černobylu - důsledky a poučení [online], str VARGO, George J. (ed). The Chornobyl Accident: A Comprehensive Risk Assessment, str

18 přerušena, jakmile bylo oznámeno podezření na havárii. Personál nejprve předpokládal, že jde o havárii na některé ze švédských elektráren, když se však toto podezření vyvrátilo, obrátil svou pozornost na blízké sovětské elektrárny. Teprve snímky z amerických družic pomohly určit, že k havárii došlo v černobylské jaderné elektrárně a podle plochy spáleného lesa odhadli pracovníci i velikost úniku, jaký mohl po takové nehodě nastat. Již 28. dubna, tedy dva dny po havárii, měli švédští odborníci na základě vlastního měření představu, jak velká nehoda se na Ukrajině odehrála. 41 Po explozi se do vzduchu dostalo velké množství radionuklidů jodu a cesia. Radioaktivní jód-131, který nejvíce zasahuje štítnou žlázu, má krátký poločas rozpadu (8 dnů) a z větší části se rozpadl během několika týdnů o havárii. Radioaktivní cesium-137, které přispívá jak k vnějším tak vnitřním dávkám, má mnohem delší poločas rozpadu (30 let) a v mnoha částech Evropy je stále měřitelné v půdě a některých potravinách. 42 Největší koncentrace kontaminace zasáhla rozlehlé území v oblasti Sovětského svazu, kde nyní leží Bělorusko, Ruská federace a Ukrajina. Do ovzduší nad reaktorem dále unikaly radioaktivní plyny, kondenzované aerosoly a značné množství částic paliva. Uvádí se, že celkový únik radioaktivních látek činil asi 14 EBq 43 z toho 1,8 EBq 131 I, 0,085 EBq 137 Cs, 0,01 EBq 90 Sr a 0,003 EBq radioizotopu plutonia. Asi 50 % celkového úniku tvořily vzácné plyny. Usazování se výrazně lišilo a bylo zvýšeno v místech, kde pršelo v době, kdy přecházela kontaminovaná masa vzduchu. 44 Tato masa vzduchu přešla i nad tehdejší Československou socialistickou republikou. Nad územím ČSSR byly pozorovány tři průchody výrazně kontaminovaných vzdušných hmot a to , od 3. do a okolo Rozdíly v objemových aktivitách radionuklidů během každého ze tří uvedených průchodů dosahovaly nad územím ČSSR až jednoho řádu. 45 První a třetí průchod zaregistrovaly všechny stanice pozorující radioaktivitu atmosféry, kdežto druhý průchod nebyl 41 ŠTULLER, Ján, a kol. 10 let od havárie jaderného reaktoru v Černobylu - důsledky a poučení [online], str Dědictví Černobylu: zdravotní, ekologické a sociálně ekonomické dopady; a, Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny, str Becquerel (Bq) je jednotka SI pro aktivitu (aktivita je počet radioaktivních přeměn radionuklidu za jednotku času). 1 Bq se rovná jedné přeměně za sekundu (1/s). 1EBq = Bq 44 Dědictví Černobylu: zdravotní, ekologické a sociálně ekonomické dopady; a, Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny, str Zpráva o radiační situaci na území ČSSR po havárii jaderné elektrárny Černobyl, str

19 registrován na stanicích východně od 19 z. d., tedy zhruba na východ od města Banská Bystrica Způsoby, kterými se dávky záření dostávají k obyvatelstvu Radionuklidy uniknuvší z havarovaného reaktoru, které se nacházely v ovzduší, na povrchu země, budov, vegetace apod., ozařují člověka zevně. Velikost ozáření závisí na druhu na radionuklidu přesněji řečeno na druhu a energii vysílaného záření a na poločasu přeměny daného radionuklidu, dále na tom, jak dlouho člověk pobývá venku nebo uvnitř budov, jak se větrá apod. 47 Pokud jsou radionuklidy z ovzduší člověkem vdechnuty, dochází k vnitřnímu ozáření. K němu dochází i prostřednictvím požití radionuklidů, jež se dostaly do potravního řetězce. Z hlediska časového sledu po jaderné havárii jde nejdříve o radionuklidy, které z ovzduší vypadávají ve formě suchého nebo mokrého spadu s deštěm do vody a na povrch vegetace, a člověkem mohou být požity s pitnou vodou nebo s nedostatečně očištěnou zeleninou či ovocem. 48 Radionuklidy v potravním řetězci také kolují z povrchu vegetace putují k hospodářským zvířatům, od nich zpět k lidem skrze mléko či maso. Transfer radionuklidů v potravních řetězcích opět závisí na druhu radionuklidu a jeho fyzikální a chemické formě, která se však může během času měnit a tím se může měnit i dostupnost radionuklidů pro přestup z půdy do rostlinstva. 49 Radionuklidy tak někdy mohou v potravinových řetězcích kolovat velmi dlouho. Pokud je ionizujícímu záření vystavena živá hmota, může dojít k poškození buněk buď jejich změnou či dokonce smrtí. Míra ionizujícího záření je množství absorbované energie v jednotce hmotnosti, což je absorbovaná dávka. Jednotka absorbované dávky je jeden gray (Gy), což je joul na kilogram (J/kg). Syndrom akutního ozáření (ARS) nastane, pokud lidské tělo absorbuje dávku o několika Gy. Jelikož v důsledku černobylské havárie bylo ozářeno mnoho orgánů a tkání, je běžně používán další pojem, a sice koncepce efektivní dávky, která charakterizuje 46 Tamtéž. 47 ŠTULLER, Ján, a kol. 10 let od havárie jaderného reaktoru v Černobylu - důsledky a poučení [online], str Tamtéž. 49 Tamtéž. 19

20 celkové zdravotní riziko způsobené jakoukoliv kombinací záření. 50 Efektivní dávka tedy zahrnuje jak absorbovanou energii tak typ záření a náchylnost různých orgánů a tkání k rozvoji závažného karcinomu vyvolaného zářením nebo genetického postižení. Kromě toho platí stejnou měrou pro vnější i vnitřní ozáření a rovnoměrné nebo nerovnoměrné ozáření. 51 Jednotkou efektivní dávky je jeden sievert, ale protože se jedná o vysokou dávku, pro určení běžné expozice se používá milisievert (msv). Složitost výpočtů těchto hodnot demonstruje práce Zdravotní následky černobylské katastrofy na výpočtu ozáření štítné žlázy, ke kterému přispívají čtyři složky: dávka ze vstřebaného 131 I (po vdechnutí nebo požití), dávka z krátkodobých radiojodů a radiotelurů ( 132 I, 133 I, 135 I, 131 Te, 132 Te), externí dávka z radionuklidů deponovaných na půdě a površích předmětů a vnitřní ozáření z příjmu dlouhodobého 137 Cs a 134 Cs Zdravotní následky havárie Zdravotní následky lze rozdělit podle doby, za kterou se projeví, tedy na bezprostřední a pozdní. Bezprostřední účinek je především akutní nemoc z ozáření (ARS acute radiation syndrome), která nastane, pokud tělo absorbovalo dávku vyšší než 1 Gy. Státní úřad pro jadernou bezpečnost na svých stránkách uvádí, že nemoc z ozáření se projevuje postupně. Nejprve nevolností doprovázenou zvracením, po několika dnech se přidávají teploty, krvácení z dásní a do kůže. Zasažený člověk ubývá kvůli průjmům a nechutenství na váze, může mít zvředovatělá ložiska na sliznicích. Klesá mu počet bílých i červených krvinek a krevních destiček. Po šesti až osmi týdnech může dojít k pomalému uzdravování se. Pokud se však dávka, která zasáhla lidské tělo, pohybuje okolo 10 Gy, průběh celé nemoci je prudší a v případě, kdy záření překračuje 10 Gy, téměř ve všech případech nastává smrt Dědictví Černobylu: zdravotní, ekologické a sociálně ekonomické dopady; a, Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny, str Dědictví Černobylu: zdravotní, ekologické a sociálně ekonomické dopady; a, Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny, str KLENER Vladislav, TOMÁŠEK Ladislav, Zdravotní následky černobylské katastrofy [online], str Při dávce okolo 10 Gy nastává střevní forma akutní nemoci z ozáření, která člověka ohrožuje na životě krvavými průjmy a poruchou hospodaření s tekutinami a minerálními látkami. Dávky dosahující několik desítek Gy způsobují nervovou formu akutní nemoci z ozáření, která způsobuje psychickou dezorientaci, poruchu koordinace pohybů, křeč a hluboké bezvědomí. V takovém případě nastává do několika hodin či dnů smrt. 20

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE. Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE Studijní texty 2010 Struktura předmětu 1. ÚVOD 2. EKOSYSTÉM MODELOVÁ JEDNOTKA 3.

Více

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Osnova předmětu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Úvod Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Ostatní tepelné elektrárny Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.

Více

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

ČERNOBYL PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ

ČERNOBYL PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ Greenpeace International ČERNOBYL PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ Zpráva Greenpeace, duben 1996 1 Úvod Katastrofa v Černobylu byla nazvána "největší technologickou katastrofou v historii lidstva". Způsobila

Více

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1 11. 4. 2011, Brno Připravil: prof. RNDr. Michael Pöschl, CSc. Ústav molekulární biologie a radiobiologie 30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1 Informace a workshop o následcích zemětřesení o 8,9 RS a následné

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Ionizující záření je proud: - fotonů - krátkovlnné elektromagnetické záření, - elektronů, - protonů, - neutronů, - jiných částic, schopný přímo nebo nepřímo ionizovat atomy

Více

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice Jaderné elektrárny Obrovské množství energie lidé objevili v atomu a naučili se tuto energii využívat k výrobě elektrické energie. Místo fosilních paliv se v atomových elektrárnách k ohřívání vody využívá

Více

Jaderné elektrárny I, II.

Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I. Úvod do jaderných elektráren, teorie reaktorů, vznik tepla v reaktoru a ochrana před ionizujícím zářením. Jaderné elektrárny II. Jaderné elektrárny typu

Více

Patofyziologie radiačního poškození Jednotky, měření, vznik záření Bezprostřední biologické účinky Účinky na organizmus: - nestochastické - stochastické Ionizující záření Radiační poškození vzniká účinkem

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

Zpráva. po vzniku radiační havárie

Zpráva. po vzniku radiační havárie III. Zpráva o postupu řešení úkolu o informování veřejnosti po vzniku radiační havárie 2011 1 Obsah I. Úvod... 3 II. Radiační havárie... 3 III. Cíle mediální komunikace... 3 IV. Odpovědné orgány... 4 V.

Více

JADERNÁ HAVÁRIE V ČERNOBYLU

JADERNÁ HAVÁRIE V ČERNOBYLU Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Seminář GPS III. ročník JADERNÁ HAVÁRIE V ČERNOBYLU referát Jméno a příjmení: Tereza Klatovská Třída: 3. B Datum: 20. 4. 2016 Jaderná havárie v Černobylu 1. Úvod

Více

6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny

6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny 6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny ředpoklady: Druhý způsob výroby energie štěpení těžkých jader na jádra lehčí, lépe vázaná. ostupný rozpad těžkých nestabilních nuklidů probíhá v přírodě neustále

Více

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru Anotace Učební materiál EU V2 1/F17 je určen k výkladu učiva jaderný reaktor fyzika 9. ročník. UM se váže k výstupu: žák vysvětlí princip jaderného reaktoru. Jaderný reaktor Jaderný reaktor je zařízení,

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

3.6 RADIOAKTIVITA. Základnípojmy 3.6.1. RADIOAKTIVNÍZÁŘENÍ. Základní pojmy. Typy radioaktivního záření TYPY ZÁŘENÍ

3.6 RADIOAKTIVITA. Základnípojmy 3.6.1. RADIOAKTIVNÍZÁŘENÍ. Základní pojmy. Typy radioaktivního záření TYPY ZÁŘENÍ 3.6.1. RADIOAKTIVNÍZÁŘENÍ 3.6 RADIOAKTIVITA Základnípojmy Radioaktivita = schopnost některých atomových jader se samovolně přeměnit (rozpadat) Základní pojmy Ionizující záření = záření, kterézpůsobuje

Více

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Abstrakt Dne 11. března 2011 zasáhlo východní pobřeží japonského ostrova Honšú zemětřesení následované mohutnou vlnou tsunami, která způsobila rozsáhlé

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 30.5. 2013 Anotace

Více

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika Jaderná fyzika Vlastnosti atomových jader Radioaktivita Jaderné reakce Jaderná energetika Vlastnosti atomových jader tomové jádro rozměry jsou řádově 1-15 m - složeno z protonů a neutronů Platí: X - soustředí

Více

277 905 ČESKÁ REPUBLIKA

277 905 ČESKÁ REPUBLIKA PATENTOVÝ SPIS (11) Číslo dokumentu: 277 905 ČESKÁ REPUBLIKA (19) Щ 8 Щ (21) Číslo přihlášky: 1619-90 (22) Přihlášeno: 02. 04. 90 (40) Zveřejněno: 18. 03. 92 (47) Uděleno: 28. 04. 93 (24) Oznámeno udělení

Více

Analýza monitoringu tisku

Analýza monitoringu tisku Analýza monitoringu tisku Komentář k výsledkům VaV 2010 Materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje, r. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0080. Prezentace

Více

ROCE 1945. dusan.pavlu@vsfs.cz

ROCE 1945. dusan.pavlu@vsfs.cz ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. VÝCHODISKA NOVÝCH POMĚRŮ PO ROCE 1945 Úvahy exilových reprezentací o nových poměrech po osvobození KOŠICKÝ

Více

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Lenka Heraltová Katedra jaderných reaktorů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze 1 Výroba energie v České republice Typy zdrojů elektrické energie

Více

Černobylská havárie aneb Pravda není nikdy čistá a málokdy bývá jednoduchá Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Černobylská havárie aneb Pravda není nikdy čistá a málokdy bývá jednoduchá Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Černobylská havárie Pravda není nikdy čist aneb istá a málokdy m bývá jednoduchá Dana Drábov bová Státn tní úřad pro jadernou bezpečnost Co se stalo 26. dubna 1986 v 1:23 ráno zničily ily dva výbuchy reaktor

Více

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz VŠB-TU OSTRAVA Energetika Bc. Lukáš Titz Energetika Je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie Energii získáváme z : Primárních energetických zdrojů Obnovitelných

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly)

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly) Měření při najíždění bloku (vybrané kapitoly) 1 Reaktor VVER 1000 typ V320 Heterogenní reaktor Palivo nízce obohacený kysličník uraničitý Moderátor a chladivo roztok kyseliny borité v chemicky čisté vodě

Více

Radonový program. Ariana Lajčíková Centrum odborných činností SZÚ Praha

Radonový program. Ariana Lajčíková Centrum odborných činností SZÚ Praha Radonový program Ariana Lajčíková Centrum odborných činností SZÚ Praha Co to je? Program prevence ochrany zdraví obyvatel před ozářením z přírodních zdrojů, program prevence rakoviny plic Kdo ho vyhlásil?

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik

Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik Liberec, 20. listopadu 2008 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta@centrum.cz Historie I. 1556 - Agricola -postižení

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Brno 03. 02. 12. Fukushima. Lessons Learned. B. Domres

Brno 03. 02. 12. Fukushima. Lessons Learned. B. Domres Brno 03. 02. 12 Fukushima Lessons Learned B. Domres FUKUSHIMA DAI-CHI Zemětřesení Tsunami Výpadek elektřiny Výpadek chlazení 6 reaktorových bloků Tavení jaderného paliva Exploze vodíku Uvolnění radioaktivity

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD http://www.ranus-td.cz/ PID:TE01020445 Anglický název: Radiation and nuclear safety technologies development center: RANUS - TD

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : Bionorm U KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: POUŽITÍ: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

Rychlé metody stanovení zářičů alfa a beta při plnění úkolů RMS (radiační monitorovací sítě )

Rychlé metody stanovení zářičů alfa a beta při plnění úkolů RMS (radiační monitorovací sítě ) Rychlé metody stanovení zářičů alfa a beta při plnění úkolů RMS (radiační monitorovací sítě ) Jiří Hůlka, Věra Bečková, Irena Malátová Státní ústav radiační ochrany Praha Radiační mimořádné situace: kontaminace

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995 Historie deníků k 1.3. 2010 KAŠÍK, M. Strategie. Číslo 32, 2010, Praha 1.Celostátní deníky vycházející na současném mediálním trhu 1. 1. Deníky vznikající před rokem 1989 a vycházející s upraveným názvem

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

ICS 17. 240 ČESKÁ NORMA Srpen 1996. Radiation protection instrumentation - Monitoring equipment - Atmospheric radioactive iodines in the environment

ICS 17. 240 ČESKÁ NORMA Srpen 1996. Radiation protection instrumentation - Monitoring equipment - Atmospheric radioactive iodines in the environment ICS 17. 240 ČESKÁ NORMA Srpen 1996 Přístroje pro ochranu před zářením - Monitorovací zařízení - Zařízení pro měření radioaktivního jódu v prostředí 35 6621 Radiation protection instrumentation - Monitoring

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Josef Obršlík, Michal Zoblivý

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Josef Obršlík, Michal Zoblivý OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011 Josef Obršlík, Michal Zoblivý OBSAH - V čem je problém (tepelný výkon reaktoru za provozu a po odstavení) - Kritické Bezpečnostní funkce - Podkritičnost - Chlazení

Více

DŮSLEDKY ZHORŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

DŮSLEDKY ZHORŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DŮSLEDKY ZHORŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Důsledky zhoršování životního prostředí V této kapitole se dozvíte: Co je to klimatická změna. Proč klesá samočisticí vlastnosti

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre,

Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre, Ing. Milan Holeček Předseda úřadu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a statní zkušebnictví Gorazdova 24 P.O. Box 49 128 01 Praha 2 V Praze dne 3.února 2012 Věc: Stížnost na rozpor mezi českou

Více

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření KAP. 3 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE sklo barvené uranem RADIOAKTIVITA =SCHOPNOST NĚKTERÝCH ATOMOVÝCH JADER VYSÍLAT ZÁŘENÍ přírodní nuklidy STABILNÍ NKLIDY RADIONKLIDY = projevují se PŘIROZENO RADIOAKTIVITO

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

ÚRAO DUKOVANY PLNĚNÍ LIMITŮ A PODMÍNEK BEZPEČNÉHO

ÚRAO DUKOVANY PLNĚNÍ LIMITŮ A PODMÍNEK BEZPEČNÉHO Zpráva SÚRAO Evidenční označení : SÚRAO 2007-503 ÚRAO DUKOVANY PLNĚNÍ LIMITŮ A PODMÍNEK BEZPEČNÉHO PROVOZU V ROCE 2006 Útvar Jméno Datum Podpis Připravil 500 Ing. Soňa Konopásková, CSc. 17.3.2007 Schválil

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk jako občan Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou hodin občanské nauky. Má podobu pracovního

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě Úvod Obsah předkládané publikace tvoří rekonstruovaná data o přirozeném pohybu obyvatelstva českých zemí v letech 1914-1918. Přestože tyto údaje byly zpracovány již po 2. světové válce Státním úřadem statistickým

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost Od roku 2009 se počet živě narozených v ČR snižuje. V roce 2013 se živě narodilo 106,8 tisíce dětí. Poprvé v historii se na území Česka narodila paterčata. Podíl dětí narozených

Více

Nebezpečí intoxikace. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí intoxikace. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Intoxikací se rozumí vniknutí toxické látky do organismu člověka. Při určitém množství toxické látky v organismu nastane jeho otrava. Toxické látky mohou vniknout do organismu

Více

Radon Bellušova 1855-1857

Radon Bellušova 1855-1857 Radon Bellušova 1855-1857 Nejdřív pár slov na úvod, abychom věděli, o čem se vlastně budeme bavit. a) Co je radon? b) Jaké jsou zdravotní účinky? c) Jak se dostane do objektu? d) Co z toho plyne pro nás?

Více

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. KAP FP TU Liberec pavel.pesat@tul.cz tel. 3293 Radioaktivita. Přímo a nepřímo ionizující záření. Interakce záření s látkou. Detekce záření, Dávka

Více

Vynález se týká zařízení odluhu vody druhého okruhu jaderných elektráren typu WER.

Vynález se týká zařízení odluhu vody druhého okruhu jaderných elektráren typu WER. ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA (1») POPIS VYNALEZU К AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (22) Přihlášeno 14 07 88 (21) PV 5086-88.Z 265 650 Ol) (BI) Á13) (51) Int. Cl. 4 G 21 D 1/00 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÄLEZY

Více

Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení. Proměna trhu práce: nic se neděje?

Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení. Proměna trhu práce: nic se neděje? Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení PhDr. Marie Jelínková, PhD. Sdružení pro integraci a migraci Multikulturní centrum Praha Proměna trhu práce:

Více

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: DOPRAVA A SPOJE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí žáci a absolventi

Více

ÚVOD DO STUDIA BUŇKY příručka pro učitele

ÚVOD DO STUDIA BUŇKY příručka pro učitele Obecné informace ÚVOD DO STUDIA BUŇKY příručka pro učitele Téma úvod do studia buňky je rozvržen na jednu vyučovací hodinu. V tomto tématu jsou probrány a zopakovány základní charakteristiky živých soustav

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s příčinami, průběhem a důsledky

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik Bystřice n. P., 1. října 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Historie I 1556 - Agricola -postižení plic u horníků v Jáchymově

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Odborná příprava velitelů JPO SDHO. Evakuace obyvatelstva

Odborná příprava velitelů JPO SDHO. Evakuace obyvatelstva Odborná příprava velitelů JPO SDHO Evakuace obyvatelstva 2009 30 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Při zásahu jednotky požární ochrany: a) zdolávájí

Více

Téma: Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Téma: Státní úřad pro jadernou bezpečnost Fakulta vojenského leadershipu Katedra krizového řízení Veřejná správa a její fungování v krizových situacích Téma: Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zpracovala: pplk. Ing. Hana Malachová, Ph.D. Tel:

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1 16.6.2003 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - ÚVOD DO STUDIA PŘEDMĚTU, CÍLE VÝUKY, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D., tel.: +420 973 44 3918, e-mail: jan.kyselak@unob.cz Operační

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Význam vody pro chlazení povrchu Země a minimalizaci klimatických extrémů Globe Processes Model Verze 14

Význam vody pro chlazení povrchu Země a minimalizaci klimatických extrémů Globe Processes Model Verze 14 Význam vody pro chlazení povrchu Země a minimalizaci klimatických extrémů Globe Processes Model Verze 14 Ing. Jaromír Horák, jaromir.horak@equica.cz Prof. Ing. Petr Grau, DrSc, grau08@aquanova.cz léto

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více