Vále ný deník eského vojáka Ji ího Vopa ila z let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vále ný deník eského vojáka Ji ího Vopa ila z let 1915 1918"

Transkript

1 Univerzita Pardubice Fakulta Filozofická Vále ný deník eského vojáka Ji ího Vopa ila z let Miroslav ehák Bakalá ská práce 2011

2

3

4 Prohla uji, e jsem tuto práci vypracoval samostatn. Ve keré prameny, literaturu a dal í zdroje informací, které jsem v práci vyu il, jsou uvedeny v seznamu pou itých pramen a literatury a jsou pat i n citovány. Jsem si v dom toho, e nedodr ení pravidel citací je pova ováno za protiprávní jednání a je té d vodem k disciplinárnímu ízení. Byl jsem seznámen s tím, e se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména ze skute ností, e Univerzita Pardubice má právo na uzav ení licen ní smlouvy o u ití této práce jako kolního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, e pokud dojde k u ití této práce nebo bude poskytnuta licence o u ití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávn na ode m po adovat p im ený p ísp vek na úhradu náklad, které na vytvo ení díla vynalo ila, a to podle okolností a do jejich skute né vý e. Souhlasím s prezen ním zp ístupn ním své práce v Univerzitní knihovn Univerzity Pardubice. V Pardubicích dne 30. b ezna 2011

5 Anotace Tato práce analyzuje vále ný deník eského vojáka Ji ího Vopa ila z let 1915 a Jejím cílem je zhodnotit Vopa ilovy zá itky a zasadit je do obecného kontextu d jin I. sv tové války. V úvodu práce jsou p edstaveny základní prameny a literatura s dosavadními výsledky bádání k tématu I. sv tové války a role eských voják v ní. V následující kapitole je zhodnocen deník, jen slou il jako základní pramen p i vzniku této práce. Poté následují kapitoly tematicky zam ené na vyhlá ení I. sv tové války, situaci v regionu Vysokomýtska, historii posádkového m sta Vysokého Mýta a stru né d jiny p ího pluku 98. Dal í kapitoly jsou v novány zejména ivotu Ji ího Vopa ila ve výcviku a b hem jeho nasazení na ruské front v letech 1916 a 1917 a posléze i na front italské v roce 1918, konec války a Vopa il v návrat do vznikající republiky. Nechybí rovn kapitola v novaná frontové ka dodennosti, která otevírá mnoho aspekt ivota vojáka na frontách I. sv tové války. V záv ru práce jsou shrnuty poznatky bádání. Klí ová slova Ji í Vopa il I. sv tová válka vále ný deník P í pluk 98

6 Annotation This work is based on the analysis of war diary from years , which was written by czech soldier Ji í Vopa il. The purpose of this work is to assess Vopa il s front experiences and set them in general context of the history of World War I. In the beginning, I describe basic sources and literature and present results of research on World War I and czech soldier s role in this conflict. In the next chapter, I review the diary -- the most basic source for this work. In following chapters, I explore topics like general history of World War I, history and status of garrison town Vysoké Mýto, and a brief history of Infantry Regiment 98. I dedicate subsequent chapters to Vopa il s life during military training and his experiences at the russian front from 1916 until 1917, the italian front in 1918 before the end of World War I and, finally, his return to his nascent country. I also dedicate a chapter to the daily life of soldiers at fronts of World War I. I summarize these findings in the final chapter. Key words Ji í Vopa il World War I war diary Infantry Regiment 98

7 Na tomto míst bych cht l pod kovat panu doc. PhDr. Tomá i Jiránkovi, Ph.D. za vedení a pomoc p i tvorb této práce. Za poskytnutí deníku d kuji panu Mgr. Ji ímu Junkovi, editeli Regionálního muzea ve Vysokém Mýt. Dále d kuji v em, kte í mi pomohli radou nebo konzultací. Pod kování pat í také rodin a p átel m za ve kerou jejich podporu.

8 Obsah 1) ÚVOD ) KRITIKA PRAMENE ) VYPUKNUTÍ I. SV TOVÉ VÁLKY Cesta k válce Rakousko-uherská armáda na frontách Velké války Situace v regionu Vysokomýtska ) POSÁDKOVÉ M STO VYSOKÉ MÝTO Vznik vojenské tradice K.u.K. Infanterieregiment Nr Dal í osudy posádkového m sta ) VE VÝCVIKU Kapo vár Tyroly ) KA DODENNÍ IVOT Hygiena Výstroj a výzbroj Stravování innosti na front Svátky v poli ) NA RUSKÉ FRONT ROKU Na vrcholu Brusilovovy ofenzívy Bitva u Otynie Období vojenské rutiny Na p elomu let 1916 a Výcvik boje s ru ními granáty... 33

9 8) NA RUSKÉ FRONT ROKU Na pod vlivem revoluce Bitva u Lukovice dne 9. srpna Rozpad ruské armády ) NA ITALSKÉ FRONT ROKU Zm na boji t Bitva u Asiaga Dal í ivot v Alpách ) NÁVRAT Na cest dom Ve slu b nové republice Osoba Ji ího Vopa ila ) ZÁV R ) SEZNAM PRAMEN A LITERATURY ) SEZNAM P ÍLOH... 52

10 1. Úvod Volba daného tématu byla logickým vyúst ním mého zájmu o vojenskou historii moderních d jin a pak také vztahu k regionu, který je mn i Ji ímu Vopa ilu spole ný. Jeho deník se stal základním a nejd le it j ím pramenem, ze kterého jsem mohl pro svou práci erpat. Na 400 stranách textu o formátu A5 je formou dob e itelného rukopisu popsáno jeho ivotní období v letech 1914 a Svým obsahem vypovídá nejenom o ka dodenním ivot eského vojáka na front I. sv tové války, ale dotýká se i d sledk vále ného b sn ní na ivot doma. Nemén zajímavé je pak lí ení událostí t sn povále ných. P i psaní této práce bylo nutné erpat z písemných pramen i literatury r zné úrovn i povahy. Za jakýsi vzor p i zpracovávání tohoto tématu pro mne byly bakalá ské práce, které byly vydány v rámci Univerzity Pardubice v minulých letech. Jmenovit pak Deník eskoslovenského legioná e Josefa Málka od Josefa Zemana a Zápisky ruského legioná e Jana Berná ka od Sylvie erné. 1 P i zpracovávání textu osobní povahy, jakým je Vopa il v deník, jsem se sna il o porovnávání osobních zá itk, jako i zp sob m, jak se s nimi doty ní vyrovnávali, dal ích voják, kte í je zpracovali formou deníkových vzpomínek. Mimo jiné to byly nap íklad nepublikované deníky eských voják Franti ka Huryty z Horek na Litomy lsku, Kamila Raichla nebo t eba doktora Jena Arató ze zalitavské ásti monarchie a Wincentyho Solka z Polska, je byly v echny áste n nebo úpln uve ejn ny na internetu, eventueln vy ly v ti t né podob. 2 Za u ite né jsem pova oval i náhled na frontový ivot z druhé strany, a u lo o vzpomínky eskoslovenských legioná nebo ruských voják. 3 1 ZEMAN, Josef. Deník eskoslovenského legioná e Josefa Málka, Bakalá ská práce, Univerzita Pardubice 2006; ERNÁ, Sylvie. Zápisky ruského legioná e Jana Berná ka, Bakalá ská práce, Univerzita Pardubice Vále ný deník Franti ka Huryty z Horek p. 8 z let , s. 1. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://obec.horky.sweb.cz/zpravodaj/ htm>; RAICHL, Kamil. Deník ze Sv tové války [cit ]. Dostupný z WWW: <http://home.tiscali.cz/raichland/kamil/valka/valka.html>; ARATÓ, Jen. Háborús napló [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.freeweb.hu/aratojeno/index3.htm>; SOLEK, Wincenty. Pami tnik legionisty, Warszawa LAUSEGER, Emanuel. Pod slavnými prapory Starodru iník : Kniha I. Praha 1927;, ,

11 Zájemc m o toto téma je pak mo né doporu it t eba vzpomínky Egona Erwina Kische, které vy ly pod názvem Vojákem pra ského sboru, 4 nebo Pam ti léka e od Václava Fleischmanna. 5 ir í perspektivu na danou problematiku nabízejí kroniky rakousko-uherských jednotek Infanterie Regiment 94 im Weltkriege, 6 Die Deutschböhmische 29. Infanterie- Truppendivision im ersten Kriegsjahre od Eduarda Zanantoni nebo Die Deutschmeister: Taten und Schicksale des Infanterieregiments Hoch- und Deutschmeister Nr. 4 insbesondere im Weltkriege. 8 Obecné souvislosti potom dopl ují zejména práce Johna Keegana a Zde ka Jindry pod shodným názvem První sv tová válka, 9 nebo rozsáhlá n meckojazy ná kronika Österreich-Ungarns letzter Krieg , 10 která pom rn detailn mapuje vále né události z pohledu rakousko-uherské armády. Obecný p ehled nabízí také pom rn nová publikace Petera Junga Rakousko-uherská armáda za první sv tové války, 11 která rovn p iná í pohled na vývoj výstroje a výzbroje rakouskouherského vojáka v pr b hu celého konfliktu. Pro hlub í bádání problematiky uniforem je mo né doporu it práci Dagmar Kutílkové Vojenské odívání. 12 K pochopení eské otázky v rakousko-uherské armád jsem vyu il p edev ím publikaci Ivana edivého e i, eské zem a Velká válka, 13 dále pak trilogii Libora Nedorosta e i v I. sv tové válce, 14 která rovn nabízí velké mno ství osobních vzpomínek. K situaci v regionu mi velmi pomohla práce Jana Hnáta Vysoké Mýto v boji za národní samostatnost 15 a pom rn nové práce Radovana Dvo áka Vysoké Mýto: 4 KISCH, Egon Erwin. Vojákem pra ského sboru, Praha FLEISCHMANN, Václav. Pam ti léka e , Praha ISBN Infanterie-Regiment 94 im Weltkriege, Reichenberg ZANANTONI, Eduard. Die Deutschböhmische 29. Infanterie-Truppendivision im ersten Kriegsjahre , Reichenberg HOEN, M. WALDSTÄTTEN-ZIPPERER, J. - SEIFERT, J. Die Deutschmeister. Taten und Schicksale des Infanterieregiments Hoch- und Deutschmeister Nr. 4 insbesondere im Weltkriege, Wien KEEGAN, John. The First World War, Vintage Canada ISBN ; JINDRA, Zden k. První sv tová válka, Praha Österreich-Ungarns Letzter Krieg, , Band 2: Das Kriegsjahr 1915, Erster Teil: Vom Ausklang der Schlacht bei Limanowa- apanów bis zur Einahme von Brest-Litowsk, Wien 1931; Österreich-Ungarns Letzter Krieg, , Band 4: Das Kriegsjahr 1916, Erster Teil: Die Ereignisse vom Janner bis Ende Juli. Wien 1933; 11 JUNG, Peter. Rakousko-uherská armáda za první sv tové války, Brno ISBN KUTÍLKOVÁ, Dagmar. Vojenské odívání, Praha ISBN EDIVÝ, Ivan. e i, eské zem a velká válka, Praha 2001 ISBN X. 14 NEDOROST, Libor. e i v 1. sv tové válce 1. díl: Mým národ m, Praha ISBN ; NEDOROST, Libor. e i v 1. sv tové válce 2. díl: Na frontách Velké války, Praha ISBN ; NEDOROST, Libor. e i v 1. sv tové válce 3. díl: Do ho kého konce, Praha ISBN HNÁT, Jan. Vysoké Mýto v boji za národní samostatnost, Vysoké Mýto

12 Stru né d jiny m sta 16 a Choce : Patnáct kapitol z d jin m sta, 17 pop ípad kompilace Vysoké Mýto: Tradice a sou asnost. 18 Dalo by se konstatovat, e téma I. sv tové války je v odborné literatu e neprávem opomíjené, nicmén v posledních letech vy la celá ada zajímavých publikací, které hodnotí roli eského vojáka na frontách I. sv tové války z objektivn j ího hlediska ne tomu bylo v minulosti. Mezi klí ové autory dnes pat í nap íklad Josef Fu ík, 19 jen je mimo jiné autorem práce Osmadvacátníci: Spor o eského vojáka Velké války , která zpracovává onen známý fenomén dezercí mnohdy celých jednotek na asi nejznám j ím p íkladu p ího pluku 28. Sou asn jde nejenom o rehabilitaci tohoto pluku, ale i pov sti eského vojáka. Mezi jeho dal í hodnotné práce pat í Piava 1918 nebo So ská fronta DVO ÁK, Radovan. Vysoké Mýto: Stru né d jiny m sta, Ústí nad Orlicí ISBN X. 17 DVO ÁK, Radovan. Choce : Patnáct kapitol z d jin m sta, Ústí nad Orlicí ISBN Vysoké Mýto: Tradice a sou asnost, Vysoké Mýto ISBN FU ÍK, Josef. Osmadvacátníci: Spor o eského vojáka Velké války , Praha ISBN ; FU ÍK, Josef. Piava 1918, Praha ISBN ; FU ÍK, J. PAVLÍK M. So ská fronta , Praha ISBN

13 2. Kritika pramene Speciální pozornost je nutné v novat samotnému deníku, který se stal základem pro tuto práci. P edem je nutné uvést, e jsem po celou dobu pracoval s fotokopií p vodního deníku, který je v soukromém archivu rodinných potomk. Ke kopii jsem se dostal p es Regionální muzeum ve Vysokém Mýt. Rukopis je napsán v rozsahu rovných 400 stran textu o formátu A5. Obálka je opat ená fotografií samotného autora deníku Ji ího Vopa ila. Stránky jsou vlastnoru n o íslované. Text je d len do n kolika kapitol, které autor pova oval za st ejní. Zejména v první polovin deníku je text asto prolo en vlastními básn mi. Jak je uvedeno na samém konci deníku, text vznikl mezi roky 1926 a 1927 v Horním Újezdu v dne ním okrese Svitavy. Poslední zaznamenané zá itky se týkají Vánoc roku 1920, co znamená, e od prvních zaznamenaných událostí, tedy vyhlá ení války ub hlo zhruba 12 let, od posledních událostí 6 let. Autor si evidentn v pr b hu války d lal n jaké záznamy, co koneckonc sám nep ímo p iznal na n kolika místech, 20 kdy si zapisoval vlakové stanice nebo básn, které s jiným vojínem skládal ve volných chvílích. 21 To vysv tluje skute nost, e deník je opat en konkrétními chronologickými údaji i geografickými názvy. Lze toti pochybovat, e by si Ji í Vopa il zapamatoval v echny údaje po takové dob bez pomoci poznámek. Je rovn pravd podobné, e mu ke tvorb deníku po takové dob pomáhala vlastní korespondence odesílaná z výcviku nebo fronty vlastní rodin. Celý rukopis pova uji za v rohodný, i co se tý e faktografické stránky celého textu. Pokud op t vezmeme v potaz skute nost, e deník vznikl relativn dlouho po válce, nebudou se zdát n které lehké nesrovnalosti zásadní. U n kterých bitev uvedl Ji í Vopa il datum, které se od n kterých zdroj li ilo o jediný den. Lze si polo it otázku, zda není naopak mylný údaj jinde. Jestli e je rozdíl pouze v jednom dni, pova oval jsem to u události lokálního významu v kontextu t ch obecn j ích za mén významné a z hlediska v rohodnosti deníku za dostate né. Rovn je pravd podobné, e n která oficiální hlá ení z boji t byla vydávána s datem následujícího dne a tak jde jen o zp sob, jak autorovy vzpomínky zasadit do obecn j ího kontextu. 20 VOPA IL, Ji í. Z bou livých dob: Památník v upomínku na sv tovou válku r , [ ] (ulo eno v soukromém archivu; kopie je v soukromé sbírce autora práce), s VOPA IL, Ji í. Z bou livých dob..., s

14 Podobný problém vznikal u geografických názv. Ji í Vopa il si v drtivé v t in p ípadu zaznamenal nebo zapamatoval názvy m st, vesnic, ek nebo hor ve zkomolené, asto po e t né form. U n meckých názv, p ípadn názv s ukrajinským i polským základem se mi tento problém poda ilo e it pom rn efektivn s pomocí sou asných map a seznamem lokalit obsahujícím i p vodní názvy u ívané v období p ed i za I. sv tové války. U názv italských, zejména pak u hor to byl slo it j í problém. Zde mi velmi pomohla znalkyn dané oblasti, paní Roberta Strazzabosco z italského Asiaga. Lze tedy konstatovat, e v drtivé v t in p ípad se poda ilo v echna místa úsp n lokalizovat, ani by výsledek naru oval logiku Vopa ilova putování, co op t potvrzuje v rohodnost jeho deníku. Vzpomínky lidí na takto hektické doby bývají s odstupem asu ovlivn né samotnou psychikou i charakterovými vlastnostmi daného pam tníka. Obecn platí, e na zlé se zapomíná. Jinde se dostavuje jistá dávka nostalgie a výsledný efekt bývá zkreslený. Domnívám se, e výpov Ji ího Vopa ila je velmi vyvá ená a dokonce onen n kolikaletý odstup jí nevzal nic na bezprost ednosti a emocích, které jsou v textu skryté. Dne nímu lov ku má tato výpov stále co íct. 5

15 3. Vypuknutí I. sv tové války 3.1 Cesta k válce P í iny tohoto sv tového konfliktu je nutné hledat v pr b hu celého 19. století. I. sv tová válka byla vyúst ním dlouhodob trvajících lokálních spor, je vzáp tí p erostly do obrovských rozm r. Klí ovým bylo pro nadcházející události p edvále né rozd lení sil v Evrop na dva bloky, tzv. Trojspolek 22 (Rakousko-Uhersko, N mecko a Itálie) a Trojdohodu 23 (Anglie, Francie, Rusko). Jejich význam byl ve vzájemné podpo e uvnit uskupení v p ípad ozbrojeného konfliktu. 24 A tak mohl sebemen í konflikt znamenat katastrofu. Velice neklidná situace panovala p edev ím na Balkán. Srbsko zde m lo velké ambice na sjednocení v ech Slovan, to ale bylo v rozporu se zájmy Rakousko- Uherska, kterému pat ila Bosna a Hercegovina. 25 V roce 1914 dostaly události rychlý spád. Dlouhodobá srbská agitace se stala ji neúnosnou. Na pozadí t chto událostí podnikl dne 25. ervna 1914 rakousko-uherský následník tr nu arcivévoda Franti ek Ferdinand d Este se svou enou ofii n kolikadenní náv t vu Bosny a Hercegoviny. O t i dny pozd ji, dne 28. ervna byli b hem projí ky v Sarajevu zavra d ni bosenským studentem Gavrilo Principem. 26 Zatímco byl sv t zd en sarajevským atentátem, rakousko-uherská monarchie nep istoupila k ádným odvetným opat ením. V této souvislosti byl císa Frani ek Josef I. uji t n, e N mecko mu bude i nadále spojencem. V p ípad vojenské akce hrozila intervence Ruska, které srbské zájmy na Balkán podporovalo. 27 Diplomatické kroky vyvrcholily tzv. Víde ským ultimátem, které v ak Srbsko nep ijalo. Dne 25. ervence proto vydal císa Franti ek Josef I. rozkaz k áste né mobilizaci, po kterém dne 28. ervence následovalo vyhlá ení války Srbsku. V eobecná mobilizace z 31. ervence pak 22 Itálie zachovala v roce 1914 neutrální postoj a v kv tnu 1915 obrátila zbran proti Rakousko-Uhersku; Osmanská í e tak u inila ji na po átku války a roku 1915 se na stranu tohoto bloku p idalo je t Bulharsko. Tyto zm ny p inesly i nové ozna ení pod pojmem Centrální mocnosti. 23 P ipojením Itálie v roce 1915 a Rumunska v roce 1916 se tomuto velmocenskému bloku za alo íkat Dohoda. O tom více Ivan edivý v knize e i, eské zem a Velká válka na s. 17 (Praha 2001, ISBN X). 24 KEEGAN, John. The First World War, Vintage Canada 2000, s ISBN ANDRIESSEN, Hans. I. sv tová válka v dokumentární fotografii, Praha 2008, s. 44. ISBN Tamté, s Tamté, s

16 znamenala de facto vyhlá ení války i Rusku, co m lo za p ímý následek mobilizaci n meckou. 28 Mír v Evrop se tak m l ve velmi krátké dob zhroutit jako domek z karet. 3.2 Rakousko-uherská armáda na frontách Velké války Není mým cílem mapovat obecné d jiny I. sv tové války, nicmén nebude na kodu stru n shrnout následující události z pohledu rakousko-uherské armády. Pr b h tohoto konfliktu lze d lit mnoha zp soby, pro tento ú el bych se ale rád podíval na úlohu armády habsburské monarchie v jednotlivých letech tak, jak to vojenská, ale i politická situace diktovala. Vyhlá ení války roku 1914 zastihlo rakousko-uherské pluky na front ruské i srbské. Na zhruba 400 km dlouhé ruské front do lo po men ích úsp ích k v eobecnému ústupu rakouských jednotek a za eku Dunajec. Carská armáda tehdy obsadila podstatnou ást Hali e a ovládla i karpatské pr smyky. 29 Koncem listopadu 1914 dokonce Rusové pronikli p es Karpaty na území dne ního Slovenska a obsadili m sta Humenné a Medzilaborce. Hrozilo tak reálné nebezpe í jejich postupu do uherské ní iny. 30 Za zmín ní stojí i fakt, e ve stejné dob se ruské jednotky probojovaly a ke Krakovu, co lze z geografického hlediska pova ovat za nejbli í místo v i eským zemím, kam se carská armáda za celou válku dostala. 31 Tyto události m ly bezprost ední vliv i na frontu srbskou. P es krátkodobé dobytí B lehradu v ak na tomto boji ti k významným zm nám nedo lo. 32 Rok 1915 p inesl dal í pokus Rus o vniknutí do uherské ní iny p es Karpaty, jejich snaha v ak byla o Velikonocích i díky pomoci n meckého spojence zma ena. 33 V kv tnu 1915 pak spojená n mecko-rakouská vojska podnikla útok na iroké front a v prostoru Gorlice a Tarnowa do lo k zásadnímu pr lomu fronty. Ruské armády ustupovaly na celé front a zastavily se a východn od Lucka, kde se jim poda ilo frontu stabilizovat. 34 Zásadní událostí tohoto roku byl rovn kv tnový vstup Itálie do války, co znamenalo pro Rakousko-Uhersko otev ení nové fronty. Zde se vedly boje p edev ím 28 Tamté, s JINDRA, Zden k. První sv tová válka, Praha 1987, s DROB ÁK, M. KORBA, M. TURIK, R. Mementá prvej svetovej vojny. Diel I.: Cintoríny v okresoch Humenné a Medzilaborce, Humenné 2008, s. 8. ISBN BRZOSZKWINIA, W. WIELGUS, K. Spojrzenie na twierdz Kraków, Kraków 1991, s JUNG, Peter. Rakousko-uherská armáda za první sv tové války, Brno 2007, s. 11. ISBN BATOR, Juliusz. Wojna Galicyjska, Kraków 2008, s ISBN JUNG, Peter. Rakousko-uherská armáda..., s

17 na ece So i (Isonzo). V pr b hu roku byly na této ece svedeny hned ty i velké bitvy, p i kterých se v ak Ital m nepoda ilo dosáhnout významn j ích úsp chu. Na podzim roku 1915 rovn do lo útoku na srbské front, jeho výsledkem bylo obsazení celého území Srbska. 35 Za átek vále ného roku 1916 p inesl rakousko-uherské armád úsp chy na balkánském boji ti. Byla dobyta erná Hora a do dubna padla i celá Albánie. Po t chto úsp ích byla iniciativa zam ena na italskou frontu. Kv tnový nástup v Tyrolech v ak i p es díl í úsp chy zna n zbrzdilo d ní na východ, kde byla 4. ervna zahájena tzv. Brusilovova ofenzíva. 36 Ta byla ve svých po átcích mimo ádn úsp ná po celé délce opera ního prostoru ruské fronty a na n kterých místech znamenala pro Rusy postup a o 40 kilometr na západ. Z politického hlediska také m la vliv na p ipojení Rumunska na stranu dohodových stát. 37 Mezi b eznem a listopadem do lo k dal ím p ti bitvám na ece So i. Teprve listopadová, v po adí ji devátá bitva p inesla Ital m jisté úsp chy ve snaze dobýt m sto Terst. Obrovské ztráty v ak italskou armádu na dlouhý as paralizovaly. 38 Za významnou událost pro rakousko-uherskou monarchii pak byla smrt císa e Franti ka Josefa I. dne 22. listopadu Následníkem se stal Karel I. 39 Nový rok 1917 p inesl dal í operace na italské front. V kv tnu a v srpnu tohoto roku do lo k posledním dv ma bitvám na ece So i. V ech jedenáct italských pokus na So i o dobytí Terstu bylo neúsp ných a vy ádaly si nenahraditelné ztráty na obou stranách. 40 D ní na ruské front zna n ovliv ovala ruská revoluce z b ezna Rusko v ak i s novou vládou slíbilo pokra ovat ve válce a za átkem ervence do lo k poslední mohutné ofenziv, které v ak p es jisté úsp chy do el brzo dech. Jednak to bylo zp sobené zahájením silné protiofenzívy spojených rakousko-n meckých vojsk, dal ím faktorem ruského neúsp chu byl vnit ní rozklad zp sobený revolucí. Toho rychle vyu ily armády centrálních mocností a zahnaly carskou armádu a na p vodní hranice monarchie, kde je t docházelo k etným st et m, nicmén aktivita ruských jednotek pomalu ustávala. 41 To a do konce listopadu, kdy bylo vyhlá eno p ím í a ruská fronta 35 Tamté, s Tamté, s CZEREP, Stanis aw. Operacje wo y skie ofensywy Brusi owa: 4 czerwca - 10 sierpnia 1916, Bia ystok 1999, s ISBN X. 38 JUNG, Peter. Rakousko-uherská armáda..., s Tamté, s Tamté, s EDIVÝ, Ivan. e i, eské zem a Velká válka... s

18 p estala být de facto hrozbou. 42 Na italské front v ak zdaleka ke klidu nedocházelo. V íjnu byla v prostoru So i zahájena nová ofenzíva, tentokrát v ak spojenými rakouskouherskými a n meckými jednotkami. Jejich drtivý postup se zastavil a na ece Piav. 43 Rok 1918, jen m l být v této válce i tím posledním, v ak stále nep iná el znaky blí ícího se míru. Z vojenského hlediska bylo pro rakousko-uherskou armádu aktuální hlavn d ní na italské front. ervnová ofenzíva ale velmi rychle ztratila efekt. Úsp ná obrana britských, francouzských a italských jednotek v ak nebyla nále it vyu ita a strategickou iniciativu p evzaly armády dohodových stát a v druhé polovin íjna, kdy prolomily obrannou linii na ece Piav a do p ím í podepsaného dne 3. listopadu 1918 získaly zna ná území s velkým mno stvím zajatc. Rok 1918 p inesl nejenom vytou ený mír, ale z druhé strany také znamenal zánik rakousko-uherské armády. 44 V následujících kapitolách se s Ji ím Vopa ilem vrátíme k díl ím událostem, jich byl p ímým ú astníkem. Jmenovit p jde o Brusilovovu ofenzívu v roce 1916, Kerenského ofenzívu v roce 1917 a rakousko-uherský nástup na tyrolské front roku Situace v regionu Te se ale vra me zp t do ervence roku Zatímco v diplomatických kruzích celého sv ta nastala krize, mezi lidmi v regionech Litomy lska a Vysokomýtska probíhal normální ivot. V e m la teprve zm nit mobilizace: Byla ervencová ned le na den sv. Anny r P íroda byla jakási zachmu ená. Na obloze létaly divé mraky a chvílemi p i el prudký lijavec. Sluné ko se chvílemi prodralo ernými mraky a svítilo na tu bo í p írodu. Na polích v udy vlnil se zlatý klas dozrávajících obilí. Ze zahrad se rozlévala líbezná v n r í i kvítí. V ude ticho, hrobové ticho, jen chvílemi zavál vítr krajinou... Tu mnohá matka cestou myslí na blaho svých d tí, p emý lí o zaopat ení svých dorostlých syn a dcer. A co ji tak tyto my lenky tí í hlavu, je jednou náhle vyru ena hlukem lid, kte í tou na roh dom jakousi velikou vyhlá ku. I jde mezi ostatní a co to? Sly í a te neuv itelná hrozná slova, e je vypov zena válka. Ka dý se ulekl této smutné noviny a zbledl jako mramor. Válka vypov zena Rakousko-Uherskem proti Srbsku. V udy velký hluk a shon a jak by ne, v dy v ichni junáci kte í byli vojáky, 42 VOPA IL, Ji í. Z bou livých dob... s JUNG, Peter. Rakousko-uherská armáda..., s Tamté, s

19 mají ve 24. hod. se rozlou iti se svými drahými a opustiti svoji rodnou vesni ku a odejíti tam do vzdálených kon in, do v avy vále ných kon in, do v avy vále né. 45 Velká ást branc z východních a severovýchodních ech byla vázána na posádkové m sto Vysoké Mýto, kde byl dislokovaný p í pluk 98, zem branecký 46 p í pluk 30 a zem branecký jízdní hulánský pluk 2. Je t eba ale podotknout, e áste ná mobilizace se vztahovala zatím pouze na pe í pluk 98 (na zbylé dva pluky se tato povinnost vztahovala a po mobilizaci v eobecné). 47 Ji dne 28. ervence se první branci odebrali ke své posádce. Mezi nimi byl i Franti ek Huryta z Horek u Litomy le: I já s po ehnáním otcovským a mate ským, rozlou iv se s man elkou, sedaje na povozy pro nás uchystané, které spole n nás vezly do Vysokého Mýta, je t jednou, a to naposled, líbám ty drahé mi tvá e, lou iv se se sousedy a známými, kte í nám kynuli a astného navrácení p áli. Ve Vysokém Mýt nás rozd lili - ka dý ke svému pluku Podobn jako Huryta musel odjet do Vysokého Mýta i Vopa il v bratr Jan, který se vzáp tí dostal na ruské boji t, ze kterého se ji ale nevrátil. 49 Mobilizace zpo átku p sobila m stu zna né problémy. Na jejím po átku oznámila vojenská správa m stskému ú adu, e v prvních mobiliza ních dnech o ekává nejmén mu, 220 d stojník a 630 koní a ádala, aby bylo u in no v e pro ubytování vojska. Ji po 24 hodinách ale do m sta dorazil tak ka dvojnásobný po et mu stva. Situace byla natolik kritická, e se mnozí odvedenci museli po 4 dny ivit sami bez mo nosti n jakého nouzového ubytování. Ani by byla provedena registrace odvedenc z áste né mobilizace, byla ji vyhlá ena mobilizace v eobecná a ve Vysokém Mýt a okolí se tak nacházelo na mu v ech t í pluk. 50 Situace se zlep ila teprve s odjezdem jednotlivých ástí do pole. Zem branecký p í pluk 30 odjel na ruskou frontu dne 7. srpna 1914 pod velením plukovníka Rudolfa Kasala. Na ruskou frontu v tentý den vyjel i p í pluk 98 pod velením plukovníka Karla Alschera. 45 VOPA IL, Ji í. Z bou livých dob: Památník v upomínku na sv tovou válku r , (nepublikováno), s Zem branecké oddíly (z n m. die Landwehr; v Zalitavské ásti monarchie Honvédség) byly zalo eny roku 1744 za vlády Marie Terezie. Ú elem zem brany byla p vodn obrana vlastní hranice monarchie a udr ování jejích pluk bylo levn j í ne t ch adových. S postupem asu, zejména pak vlivem I. sv tové války její význam stoupal a se nakonec rozdíly mezi zem braneckými a adovými pluky set ely nejenom v otázce jejich vyu ití, ale i výcvikem, výstrojí a výzbrojí. 47 HNÁT, Jan. Vysoké Mýto v boji za národní samostatnost, Vysoké Mýto 1934, s Vále ný deník Franti ka Huryty z Horek p. 8 z let , s. 1, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://obec.horky.sweb.cz/zpravodaj/ htm>. 49 VOPA IL, Ji í. Z bou livých dob... s HNÁT, Jan. Vysoké Mýto v boji za národní samostatnost, Vysoké Mýto 1934, s

20 Po átkem srpna odjel do Hali e i zem branecký hulánský pluk M sto si v ak nevydechlo, nebo proces odvod pokra oval i nadále. Navíc se m li ve m st brzy objevit první ran ní... Ji í Vopa il m l v dob vyhlá ení války 17 let a tak se ho prozatím vojenská povinnost netýkala, ale ji 26. dubna 1915 p i la ada i na n ho: Kdy ádná nad je na mír nebyla, byli jsme i my 18 letí jino i p edvoláni k odvod m. Dne 22. ervna t. r. jsme se dostavili do hotelu Hv zda v Litomy li k odvodu Teprve v ak dne 15. íjna 1915 odjel v doprovodu bratra Karla do vysokomýtských kasáren, kde byl posléze p id len ke 4. et 4. roty p ího pluku O dva dny pozd ji za ala jeho skute ná anabáze, kdy s praporem odjel do uherského Kapo váru Tamté, s VOPA IL, Ji í. Z bou livých dob... s Tamté, s Tamté, s

21 4. Posádkové m sto Vysoké Mýto 4.1 Vznik vojenské tradice Je t ne se s Ji ím Vopa ilem p esuneme do Kapo váru, rád bych se krátce vrátil k samotnému posádkovému m stu Vysokému Mýtu a p edev ím pak k p ímu pluku 98. Posádková tradice tohoto královského v nného m sta se datuje ji od po átku 18. století. První kasárny v ak byly postaveny a v letech , zejména pro jezdecké oddíly. Po prusko-rakouské válce v roce 1866 docházelo k velké reorganizaci rakouské armády. 55 V tomto období byly vytvá eny jednotky, které tvo ily vysokomýtskou posádku a do I. sv tové války. V roce 1869 byl zalo en zem branecký p í prapor 30, který byl roku 1898 pový en na pluk. Od roku 1901 tento pluk sídlil v kasárenském komplexu mezi ulicemi i kovou, Jiráskovou a Prokopa Velikého. 56 Roku 1886 byl ve Vysokém Mýt dislokován zem branecký hulánský pluk 2, jen od roku 1890 sídlil v dne ní Husov ulici. Od roku 1910 sem byla p emíst na zem branecká p í brigáda a od ervence 1913 byla otev ena i posádková nemocnice. 4.2 K.u.K. Infanterieregiment Nr. 98 Pro nás je v ak nejpodstatn j í jiný oddíl, který do Vysokého Mýta p ijel ji roku Byl jím p vodn v Praze dislokovaný prapor myslivc 39, jen byl záhy p em n n na prapor p choty a p edstavoval základ pro nov vznikající p í pluk 98. Sv j domov na el o 6 let pozd ji v kasárnách p i dne ní Husov ulici. 57 Pluk byl dopl ován odvedenci z oblasti dopl ovacích obvod p ích pluk 18 (Hradec Králové), 21 ( áslav) a 74 (Ji ín). Pokud jde o národnostní zastoupení, p evládali e i s 68% následovaní sudetskými N mci s 28%. Zbylé 4% tvo ily dal í národy habsburské monarchie. Majitelem pluku se stal od roku 1910 generálporu ík Adolf Rummer Freiherr von Rummershof. Pluk je tak n kdy uvád n s p ídomkem von Rummer Vysoké Mýto: Tradice a sou asnost, Vysoké Mýto 2004, s. 56. ISBN Tamté, s Tamté, s MUCHA, Vladimír. Historie pluku: k. u. k. Infanterie-Regiment Nr. 98 Ritter von Rummer, KPVH Pardubicko. Dostupný z WWW: <http://www.kpvh-pardubicko.cz/1sv.htm> [cit ]. 12

e tí a slovin tí vojáci za první sv tové války na italské front - v osobních sv dectvích

e tí a slovin tí vojáci za první sv tové války na italské front - v osobních sv dectvích Univerzita Pardubice Fakulta filozofická e tí a slovin tí vojáci za první sv tové války na italské front - v osobních sv dectvích Jaroslava Patermanová Bakalá ská práce 2011 Prohla uji: Tuto práci jsem

Více

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalá ská práce Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Veronika Plachá Plze 2012 Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra historických

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS.

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS. Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče Romana Suchánková, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalá ská práce je v novaná problematice p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a

Více

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko Miguel Benito 1 O autorovi: Miguel Benito je zakladatelem Immigrant-institutet (IMMI) v Boråsu, védsku. Dlouhodob se v nuje situaci migrant v vedsku.

Více

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory.

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. LEUCHTEROVA ZPRÁVA KONEC MÝTU Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. Obsah 1. Poznámka vydavatele 2. P edmluva

Více

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice Marcela Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalá ská práce je zam ena na hypote ní úv ry, které jsou asto zmi ovány v souvislosti se získáním

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

nejvíce se v mé práci v nuji celodenní exkurzi s názvem Den v Novohradském hrad ur ené pro pátou t ídu základní školy a zam ené na historii hradu a

nejvíce se v mé práci v nuji celodenní exkurzi s názvem Den v Novohradském hrad ur ené pro pátou t ídu základní školy a zam ené na historii hradu a OBSAH : ÚVOD... 6 ÁST I Teoretická ást... 8 1. Poloha a znak m sta... 8 2. P írodní podmínky... 10 3. Historie m sta Nové Hrady... 15 3.1 Od po átku do roku 1279... 15 3.2 Od roku 1279 do 1620... 15 3.3

Více

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL Narodil se v ervnu roku 1923 v malé malebné vesni ce Svébohov kousek za Záb ehem. Pocházel z p ti d tí, a když mu v jeho 9 letech tragicky zem el tatínek, musel velmi

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Revizionismus Holocaustu a jeho politické d sledky

Revizionismus Holocaustu a jeho politické d sledky Organizace NATIONAL SOCIALIST EDUCATION CENTER vám v nuje sv j ji druh p eklad odborné kní ní NS literatury. Tentokrát se jedná o dílo Jürgena Grafa, jednoho z p edních revizionist dne ní doby, kter se

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání ve fotbalu Václav Mitáš a kolektiv Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Opera

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

Úvodník. Obsah: Ahoj spolu áci

Úvodník. Obsah: Ahoj spolu áci Ahoj spolu áci Úvodník Za tento m síc se událo hodn v cí a my jsme se sna ili vybrat ty nejd le it j í. Doufám, e si vzpomínáte na minule vydání,kde jsem zmínil kometu,která bude vid t na no ní obloze

Více

K ava p ed úterní sch zí onemocn l

K ava p ed úterní sch zí onemocn l www.tydenikpernstejn.cz PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO....... LETIŠT OSTROUHALO, KRAJ CHCE JEHO STO MILION CELKEM DEVATENÁCT LET PRO BRUTÁLNÍ LUPI E Z PARDUBIC str. 2 str. 4 str. 8 POKRA OVALA HALOVÁ

Více