Vále ný deník eského vojáka Ji ího Vopa ila z let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vále ný deník eského vojáka Ji ího Vopa ila z let 1915 1918"

Transkript

1 Univerzita Pardubice Fakulta Filozofická Vále ný deník eského vojáka Ji ího Vopa ila z let Miroslav ehák Bakalá ská práce 2011

2

3

4 Prohla uji, e jsem tuto práci vypracoval samostatn. Ve keré prameny, literaturu a dal í zdroje informací, které jsem v práci vyu il, jsou uvedeny v seznamu pou itých pramen a literatury a jsou pat i n citovány. Jsem si v dom toho, e nedodr ení pravidel citací je pova ováno za protiprávní jednání a je té d vodem k disciplinárnímu ízení. Byl jsem seznámen s tím, e se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména ze skute ností, e Univerzita Pardubice má právo na uzav ení licen ní smlouvy o u ití této práce jako kolního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, e pokud dojde k u ití této práce nebo bude poskytnuta licence o u ití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávn na ode m po adovat p im ený p ísp vek na úhradu náklad, které na vytvo ení díla vynalo ila, a to podle okolností a do jejich skute né vý e. Souhlasím s prezen ním zp ístupn ním své práce v Univerzitní knihovn Univerzity Pardubice. V Pardubicích dne 30. b ezna 2011

5 Anotace Tato práce analyzuje vále ný deník eského vojáka Ji ího Vopa ila z let 1915 a Jejím cílem je zhodnotit Vopa ilovy zá itky a zasadit je do obecného kontextu d jin I. sv tové války. V úvodu práce jsou p edstaveny základní prameny a literatura s dosavadními výsledky bádání k tématu I. sv tové války a role eských voják v ní. V následující kapitole je zhodnocen deník, jen slou il jako základní pramen p i vzniku této práce. Poté následují kapitoly tematicky zam ené na vyhlá ení I. sv tové války, situaci v regionu Vysokomýtska, historii posádkového m sta Vysokého Mýta a stru né d jiny p ího pluku 98. Dal í kapitoly jsou v novány zejména ivotu Ji ího Vopa ila ve výcviku a b hem jeho nasazení na ruské front v letech 1916 a 1917 a posléze i na front italské v roce 1918, konec války a Vopa il v návrat do vznikající republiky. Nechybí rovn kapitola v novaná frontové ka dodennosti, která otevírá mnoho aspekt ivota vojáka na frontách I. sv tové války. V záv ru práce jsou shrnuty poznatky bádání. Klí ová slova Ji í Vopa il I. sv tová válka vále ný deník P í pluk 98

6 Annotation This work is based on the analysis of war diary from years , which was written by czech soldier Ji í Vopa il. The purpose of this work is to assess Vopa il s front experiences and set them in general context of the history of World War I. In the beginning, I describe basic sources and literature and present results of research on World War I and czech soldier s role in this conflict. In the next chapter, I review the diary -- the most basic source for this work. In following chapters, I explore topics like general history of World War I, history and status of garrison town Vysoké Mýto, and a brief history of Infantry Regiment 98. I dedicate subsequent chapters to Vopa il s life during military training and his experiences at the russian front from 1916 until 1917, the italian front in 1918 before the end of World War I and, finally, his return to his nascent country. I also dedicate a chapter to the daily life of soldiers at fronts of World War I. I summarize these findings in the final chapter. Key words Ji í Vopa il World War I war diary Infantry Regiment 98

7 Na tomto míst bych cht l pod kovat panu doc. PhDr. Tomá i Jiránkovi, Ph.D. za vedení a pomoc p i tvorb této práce. Za poskytnutí deníku d kuji panu Mgr. Ji ímu Junkovi, editeli Regionálního muzea ve Vysokém Mýt. Dále d kuji v em, kte í mi pomohli radou nebo konzultací. Pod kování pat í také rodin a p átel m za ve kerou jejich podporu.

8 Obsah 1) ÚVOD ) KRITIKA PRAMENE ) VYPUKNUTÍ I. SV TOVÉ VÁLKY Cesta k válce Rakousko-uherská armáda na frontách Velké války Situace v regionu Vysokomýtska ) POSÁDKOVÉ M STO VYSOKÉ MÝTO Vznik vojenské tradice K.u.K. Infanterieregiment Nr Dal í osudy posádkového m sta ) VE VÝCVIKU Kapo vár Tyroly ) KA DODENNÍ IVOT Hygiena Výstroj a výzbroj Stravování innosti na front Svátky v poli ) NA RUSKÉ FRONT ROKU Na vrcholu Brusilovovy ofenzívy Bitva u Otynie Období vojenské rutiny Na p elomu let 1916 a Výcvik boje s ru ními granáty... 33

9 8) NA RUSKÉ FRONT ROKU Na pod vlivem revoluce Bitva u Lukovice dne 9. srpna Rozpad ruské armády ) NA ITALSKÉ FRONT ROKU Zm na boji t Bitva u Asiaga Dal í ivot v Alpách ) NÁVRAT Na cest dom Ve slu b nové republice Osoba Ji ího Vopa ila ) ZÁV R ) SEZNAM PRAMEN A LITERATURY ) SEZNAM P ÍLOH... 52

10 1. Úvod Volba daného tématu byla logickým vyúst ním mého zájmu o vojenskou historii moderních d jin a pak také vztahu k regionu, který je mn i Ji ímu Vopa ilu spole ný. Jeho deník se stal základním a nejd le it j ím pramenem, ze kterého jsem mohl pro svou práci erpat. Na 400 stranách textu o formátu A5 je formou dob e itelného rukopisu popsáno jeho ivotní období v letech 1914 a Svým obsahem vypovídá nejenom o ka dodenním ivot eského vojáka na front I. sv tové války, ale dotýká se i d sledk vále ného b sn ní na ivot doma. Nemén zajímavé je pak lí ení událostí t sn povále ných. P i psaní této práce bylo nutné erpat z písemných pramen i literatury r zné úrovn i povahy. Za jakýsi vzor p i zpracovávání tohoto tématu pro mne byly bakalá ské práce, které byly vydány v rámci Univerzity Pardubice v minulých letech. Jmenovit pak Deník eskoslovenského legioná e Josefa Málka od Josefa Zemana a Zápisky ruského legioná e Jana Berná ka od Sylvie erné. 1 P i zpracovávání textu osobní povahy, jakým je Vopa il v deník, jsem se sna il o porovnávání osobních zá itk, jako i zp sob m, jak se s nimi doty ní vyrovnávali, dal ích voják, kte í je zpracovali formou deníkových vzpomínek. Mimo jiné to byly nap íklad nepublikované deníky eských voják Franti ka Huryty z Horek na Litomy lsku, Kamila Raichla nebo t eba doktora Jena Arató ze zalitavské ásti monarchie a Wincentyho Solka z Polska, je byly v echny áste n nebo úpln uve ejn ny na internetu, eventueln vy ly v ti t né podob. 2 Za u ite né jsem pova oval i náhled na frontový ivot z druhé strany, a u lo o vzpomínky eskoslovenských legioná nebo ruských voják. 3 1 ZEMAN, Josef. Deník eskoslovenského legioná e Josefa Málka, Bakalá ská práce, Univerzita Pardubice 2006; ERNÁ, Sylvie. Zápisky ruského legioná e Jana Berná ka, Bakalá ská práce, Univerzita Pardubice Vále ný deník Franti ka Huryty z Horek p. 8 z let , s. 1. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://obec.horky.sweb.cz/zpravodaj/ htm>; RAICHL, Kamil. Deník ze Sv tové války [cit ]. Dostupný z WWW: <http://home.tiscali.cz/raichland/kamil/valka/valka.html>; ARATÓ, Jen. Háborús napló [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.freeweb.hu/aratojeno/index3.htm>; SOLEK, Wincenty. Pami tnik legionisty, Warszawa LAUSEGER, Emanuel. Pod slavnými prapory Starodru iník : Kniha I. Praha 1927;, ,

11 Zájemc m o toto téma je pak mo né doporu it t eba vzpomínky Egona Erwina Kische, které vy ly pod názvem Vojákem pra ského sboru, 4 nebo Pam ti léka e od Václava Fleischmanna. 5 ir í perspektivu na danou problematiku nabízejí kroniky rakousko-uherských jednotek Infanterie Regiment 94 im Weltkriege, 6 Die Deutschböhmische 29. Infanterie- Truppendivision im ersten Kriegsjahre od Eduarda Zanantoni nebo Die Deutschmeister: Taten und Schicksale des Infanterieregiments Hoch- und Deutschmeister Nr. 4 insbesondere im Weltkriege. 8 Obecné souvislosti potom dopl ují zejména práce Johna Keegana a Zde ka Jindry pod shodným názvem První sv tová válka, 9 nebo rozsáhlá n meckojazy ná kronika Österreich-Ungarns letzter Krieg , 10 která pom rn detailn mapuje vále né události z pohledu rakousko-uherské armády. Obecný p ehled nabízí také pom rn nová publikace Petera Junga Rakousko-uherská armáda za první sv tové války, 11 která rovn p iná í pohled na vývoj výstroje a výzbroje rakouskouherského vojáka v pr b hu celého konfliktu. Pro hlub í bádání problematiky uniforem je mo né doporu it práci Dagmar Kutílkové Vojenské odívání. 12 K pochopení eské otázky v rakousko-uherské armád jsem vyu il p edev ím publikaci Ivana edivého e i, eské zem a Velká válka, 13 dále pak trilogii Libora Nedorosta e i v I. sv tové válce, 14 která rovn nabízí velké mno ství osobních vzpomínek. K situaci v regionu mi velmi pomohla práce Jana Hnáta Vysoké Mýto v boji za národní samostatnost 15 a pom rn nové práce Radovana Dvo áka Vysoké Mýto: 4 KISCH, Egon Erwin. Vojákem pra ského sboru, Praha FLEISCHMANN, Václav. Pam ti léka e , Praha ISBN Infanterie-Regiment 94 im Weltkriege, Reichenberg ZANANTONI, Eduard. Die Deutschböhmische 29. Infanterie-Truppendivision im ersten Kriegsjahre , Reichenberg HOEN, M. WALDSTÄTTEN-ZIPPERER, J. - SEIFERT, J. Die Deutschmeister. Taten und Schicksale des Infanterieregiments Hoch- und Deutschmeister Nr. 4 insbesondere im Weltkriege, Wien KEEGAN, John. The First World War, Vintage Canada ISBN ; JINDRA, Zden k. První sv tová válka, Praha Österreich-Ungarns Letzter Krieg, , Band 2: Das Kriegsjahr 1915, Erster Teil: Vom Ausklang der Schlacht bei Limanowa- apanów bis zur Einahme von Brest-Litowsk, Wien 1931; Österreich-Ungarns Letzter Krieg, , Band 4: Das Kriegsjahr 1916, Erster Teil: Die Ereignisse vom Janner bis Ende Juli. Wien 1933; 11 JUNG, Peter. Rakousko-uherská armáda za první sv tové války, Brno ISBN KUTÍLKOVÁ, Dagmar. Vojenské odívání, Praha ISBN EDIVÝ, Ivan. e i, eské zem a velká válka, Praha 2001 ISBN X. 14 NEDOROST, Libor. e i v 1. sv tové válce 1. díl: Mým národ m, Praha ISBN ; NEDOROST, Libor. e i v 1. sv tové válce 2. díl: Na frontách Velké války, Praha ISBN ; NEDOROST, Libor. e i v 1. sv tové válce 3. díl: Do ho kého konce, Praha ISBN HNÁT, Jan. Vysoké Mýto v boji za národní samostatnost, Vysoké Mýto

12 Stru né d jiny m sta 16 a Choce : Patnáct kapitol z d jin m sta, 17 pop ípad kompilace Vysoké Mýto: Tradice a sou asnost. 18 Dalo by se konstatovat, e téma I. sv tové války je v odborné literatu e neprávem opomíjené, nicmén v posledních letech vy la celá ada zajímavých publikací, které hodnotí roli eského vojáka na frontách I. sv tové války z objektivn j ího hlediska ne tomu bylo v minulosti. Mezi klí ové autory dnes pat í nap íklad Josef Fu ík, 19 jen je mimo jiné autorem práce Osmadvacátníci: Spor o eského vojáka Velké války , která zpracovává onen známý fenomén dezercí mnohdy celých jednotek na asi nejznám j ím p íkladu p ího pluku 28. Sou asn jde nejenom o rehabilitaci tohoto pluku, ale i pov sti eského vojáka. Mezi jeho dal í hodnotné práce pat í Piava 1918 nebo So ská fronta DVO ÁK, Radovan. Vysoké Mýto: Stru né d jiny m sta, Ústí nad Orlicí ISBN X. 17 DVO ÁK, Radovan. Choce : Patnáct kapitol z d jin m sta, Ústí nad Orlicí ISBN Vysoké Mýto: Tradice a sou asnost, Vysoké Mýto ISBN FU ÍK, Josef. Osmadvacátníci: Spor o eského vojáka Velké války , Praha ISBN ; FU ÍK, Josef. Piava 1918, Praha ISBN ; FU ÍK, J. PAVLÍK M. So ská fronta , Praha ISBN

13 2. Kritika pramene Speciální pozornost je nutné v novat samotnému deníku, který se stal základem pro tuto práci. P edem je nutné uvést, e jsem po celou dobu pracoval s fotokopií p vodního deníku, který je v soukromém archivu rodinných potomk. Ke kopii jsem se dostal p es Regionální muzeum ve Vysokém Mýt. Rukopis je napsán v rozsahu rovných 400 stran textu o formátu A5. Obálka je opat ená fotografií samotného autora deníku Ji ího Vopa ila. Stránky jsou vlastnoru n o íslované. Text je d len do n kolika kapitol, které autor pova oval za st ejní. Zejména v první polovin deníku je text asto prolo en vlastními básn mi. Jak je uvedeno na samém konci deníku, text vznikl mezi roky 1926 a 1927 v Horním Újezdu v dne ním okrese Svitavy. Poslední zaznamenané zá itky se týkají Vánoc roku 1920, co znamená, e od prvních zaznamenaných událostí, tedy vyhlá ení války ub hlo zhruba 12 let, od posledních událostí 6 let. Autor si evidentn v pr b hu války d lal n jaké záznamy, co koneckonc sám nep ímo p iznal na n kolika místech, 20 kdy si zapisoval vlakové stanice nebo básn, které s jiným vojínem skládal ve volných chvílích. 21 To vysv tluje skute nost, e deník je opat en konkrétními chronologickými údaji i geografickými názvy. Lze toti pochybovat, e by si Ji í Vopa il zapamatoval v echny údaje po takové dob bez pomoci poznámek. Je rovn pravd podobné, e mu ke tvorb deníku po takové dob pomáhala vlastní korespondence odesílaná z výcviku nebo fronty vlastní rodin. Celý rukopis pova uji za v rohodný, i co se tý e faktografické stránky celého textu. Pokud op t vezmeme v potaz skute nost, e deník vznikl relativn dlouho po válce, nebudou se zdát n které lehké nesrovnalosti zásadní. U n kterých bitev uvedl Ji í Vopa il datum, které se od n kterých zdroj li ilo o jediný den. Lze si polo it otázku, zda není naopak mylný údaj jinde. Jestli e je rozdíl pouze v jednom dni, pova oval jsem to u události lokálního významu v kontextu t ch obecn j ích za mén významné a z hlediska v rohodnosti deníku za dostate né. Rovn je pravd podobné, e n která oficiální hlá ení z boji t byla vydávána s datem následujícího dne a tak jde jen o zp sob, jak autorovy vzpomínky zasadit do obecn j ího kontextu. 20 VOPA IL, Ji í. Z bou livých dob: Památník v upomínku na sv tovou válku r , [ ] (ulo eno v soukromém archivu; kopie je v soukromé sbírce autora práce), s VOPA IL, Ji í. Z bou livých dob..., s

14 Podobný problém vznikal u geografických názv. Ji í Vopa il si v drtivé v t in p ípadu zaznamenal nebo zapamatoval názvy m st, vesnic, ek nebo hor ve zkomolené, asto po e t né form. U n meckých názv, p ípadn názv s ukrajinským i polským základem se mi tento problém poda ilo e it pom rn efektivn s pomocí sou asných map a seznamem lokalit obsahujícím i p vodní názvy u ívané v období p ed i za I. sv tové války. U názv italských, zejména pak u hor to byl slo it j í problém. Zde mi velmi pomohla znalkyn dané oblasti, paní Roberta Strazzabosco z italského Asiaga. Lze tedy konstatovat, e v drtivé v t in p ípad se poda ilo v echna místa úsp n lokalizovat, ani by výsledek naru oval logiku Vopa ilova putování, co op t potvrzuje v rohodnost jeho deníku. Vzpomínky lidí na takto hektické doby bývají s odstupem asu ovlivn né samotnou psychikou i charakterovými vlastnostmi daného pam tníka. Obecn platí, e na zlé se zapomíná. Jinde se dostavuje jistá dávka nostalgie a výsledný efekt bývá zkreslený. Domnívám se, e výpov Ji ího Vopa ila je velmi vyvá ená a dokonce onen n kolikaletý odstup jí nevzal nic na bezprost ednosti a emocích, které jsou v textu skryté. Dne nímu lov ku má tato výpov stále co íct. 5

15 3. Vypuknutí I. sv tové války 3.1 Cesta k válce P í iny tohoto sv tového konfliktu je nutné hledat v pr b hu celého 19. století. I. sv tová válka byla vyúst ním dlouhodob trvajících lokálních spor, je vzáp tí p erostly do obrovských rozm r. Klí ovým bylo pro nadcházející události p edvále né rozd lení sil v Evrop na dva bloky, tzv. Trojspolek 22 (Rakousko-Uhersko, N mecko a Itálie) a Trojdohodu 23 (Anglie, Francie, Rusko). Jejich význam byl ve vzájemné podpo e uvnit uskupení v p ípad ozbrojeného konfliktu. 24 A tak mohl sebemen í konflikt znamenat katastrofu. Velice neklidná situace panovala p edev ím na Balkán. Srbsko zde m lo velké ambice na sjednocení v ech Slovan, to ale bylo v rozporu se zájmy Rakousko- Uherska, kterému pat ila Bosna a Hercegovina. 25 V roce 1914 dostaly události rychlý spád. Dlouhodobá srbská agitace se stala ji neúnosnou. Na pozadí t chto událostí podnikl dne 25. ervna 1914 rakousko-uherský následník tr nu arcivévoda Franti ek Ferdinand d Este se svou enou ofii n kolikadenní náv t vu Bosny a Hercegoviny. O t i dny pozd ji, dne 28. ervna byli b hem projí ky v Sarajevu zavra d ni bosenským studentem Gavrilo Principem. 26 Zatímco byl sv t zd en sarajevským atentátem, rakousko-uherská monarchie nep istoupila k ádným odvetným opat ením. V této souvislosti byl císa Frani ek Josef I. uji t n, e N mecko mu bude i nadále spojencem. V p ípad vojenské akce hrozila intervence Ruska, které srbské zájmy na Balkán podporovalo. 27 Diplomatické kroky vyvrcholily tzv. Víde ským ultimátem, které v ak Srbsko nep ijalo. Dne 25. ervence proto vydal císa Franti ek Josef I. rozkaz k áste né mobilizaci, po kterém dne 28. ervence následovalo vyhlá ení války Srbsku. V eobecná mobilizace z 31. ervence pak 22 Itálie zachovala v roce 1914 neutrální postoj a v kv tnu 1915 obrátila zbran proti Rakousko-Uhersku; Osmanská í e tak u inila ji na po átku války a roku 1915 se na stranu tohoto bloku p idalo je t Bulharsko. Tyto zm ny p inesly i nové ozna ení pod pojmem Centrální mocnosti. 23 P ipojením Itálie v roce 1915 a Rumunska v roce 1916 se tomuto velmocenskému bloku za alo íkat Dohoda. O tom více Ivan edivý v knize e i, eské zem a Velká válka na s. 17 (Praha 2001, ISBN X). 24 KEEGAN, John. The First World War, Vintage Canada 2000, s ISBN ANDRIESSEN, Hans. I. sv tová válka v dokumentární fotografii, Praha 2008, s. 44. ISBN Tamté, s Tamté, s

16 znamenala de facto vyhlá ení války i Rusku, co m lo za p ímý následek mobilizaci n meckou. 28 Mír v Evrop se tak m l ve velmi krátké dob zhroutit jako domek z karet. 3.2 Rakousko-uherská armáda na frontách Velké války Není mým cílem mapovat obecné d jiny I. sv tové války, nicmén nebude na kodu stru n shrnout následující události z pohledu rakousko-uherské armády. Pr b h tohoto konfliktu lze d lit mnoha zp soby, pro tento ú el bych se ale rád podíval na úlohu armády habsburské monarchie v jednotlivých letech tak, jak to vojenská, ale i politická situace diktovala. Vyhlá ení války roku 1914 zastihlo rakousko-uherské pluky na front ruské i srbské. Na zhruba 400 km dlouhé ruské front do lo po men ích úsp ích k v eobecnému ústupu rakouských jednotek a za eku Dunajec. Carská armáda tehdy obsadila podstatnou ást Hali e a ovládla i karpatské pr smyky. 29 Koncem listopadu 1914 dokonce Rusové pronikli p es Karpaty na území dne ního Slovenska a obsadili m sta Humenné a Medzilaborce. Hrozilo tak reálné nebezpe í jejich postupu do uherské ní iny. 30 Za zmín ní stojí i fakt, e ve stejné dob se ruské jednotky probojovaly a ke Krakovu, co lze z geografického hlediska pova ovat za nejbli í místo v i eským zemím, kam se carská armáda za celou válku dostala. 31 Tyto události m ly bezprost ední vliv i na frontu srbskou. P es krátkodobé dobytí B lehradu v ak na tomto boji ti k významným zm nám nedo lo. 32 Rok 1915 p inesl dal í pokus Rus o vniknutí do uherské ní iny p es Karpaty, jejich snaha v ak byla o Velikonocích i díky pomoci n meckého spojence zma ena. 33 V kv tnu 1915 pak spojená n mecko-rakouská vojska podnikla útok na iroké front a v prostoru Gorlice a Tarnowa do lo k zásadnímu pr lomu fronty. Ruské armády ustupovaly na celé front a zastavily se a východn od Lucka, kde se jim poda ilo frontu stabilizovat. 34 Zásadní událostí tohoto roku byl rovn kv tnový vstup Itálie do války, co znamenalo pro Rakousko-Uhersko otev ení nové fronty. Zde se vedly boje p edev ím 28 Tamté, s JINDRA, Zden k. První sv tová válka, Praha 1987, s DROB ÁK, M. KORBA, M. TURIK, R. Mementá prvej svetovej vojny. Diel I.: Cintoríny v okresoch Humenné a Medzilaborce, Humenné 2008, s. 8. ISBN BRZOSZKWINIA, W. WIELGUS, K. Spojrzenie na twierdz Kraków, Kraków 1991, s JUNG, Peter. Rakousko-uherská armáda za první sv tové války, Brno 2007, s. 11. ISBN BATOR, Juliusz. Wojna Galicyjska, Kraków 2008, s ISBN JUNG, Peter. Rakousko-uherská armáda..., s

17 na ece So i (Isonzo). V pr b hu roku byly na této ece svedeny hned ty i velké bitvy, p i kterých se v ak Ital m nepoda ilo dosáhnout významn j ích úsp chu. Na podzim roku 1915 rovn do lo útoku na srbské front, jeho výsledkem bylo obsazení celého území Srbska. 35 Za átek vále ného roku 1916 p inesl rakousko-uherské armád úsp chy na balkánském boji ti. Byla dobyta erná Hora a do dubna padla i celá Albánie. Po t chto úsp ích byla iniciativa zam ena na italskou frontu. Kv tnový nástup v Tyrolech v ak i p es díl í úsp chy zna n zbrzdilo d ní na východ, kde byla 4. ervna zahájena tzv. Brusilovova ofenzíva. 36 Ta byla ve svých po átcích mimo ádn úsp ná po celé délce opera ního prostoru ruské fronty a na n kterých místech znamenala pro Rusy postup a o 40 kilometr na západ. Z politického hlediska také m la vliv na p ipojení Rumunska na stranu dohodových stát. 37 Mezi b eznem a listopadem do lo k dal ím p ti bitvám na ece So i. Teprve listopadová, v po adí ji devátá bitva p inesla Ital m jisté úsp chy ve snaze dobýt m sto Terst. Obrovské ztráty v ak italskou armádu na dlouhý as paralizovaly. 38 Za významnou událost pro rakousko-uherskou monarchii pak byla smrt císa e Franti ka Josefa I. dne 22. listopadu Následníkem se stal Karel I. 39 Nový rok 1917 p inesl dal í operace na italské front. V kv tnu a v srpnu tohoto roku do lo k posledním dv ma bitvám na ece So i. V ech jedenáct italských pokus na So i o dobytí Terstu bylo neúsp ných a vy ádaly si nenahraditelné ztráty na obou stranách. 40 D ní na ruské front zna n ovliv ovala ruská revoluce z b ezna Rusko v ak i s novou vládou slíbilo pokra ovat ve válce a za átkem ervence do lo k poslední mohutné ofenziv, které v ak p es jisté úsp chy do el brzo dech. Jednak to bylo zp sobené zahájením silné protiofenzívy spojených rakousko-n meckých vojsk, dal ím faktorem ruského neúsp chu byl vnit ní rozklad zp sobený revolucí. Toho rychle vyu ily armády centrálních mocností a zahnaly carskou armádu a na p vodní hranice monarchie, kde je t docházelo k etným st et m, nicmén aktivita ruských jednotek pomalu ustávala. 41 To a do konce listopadu, kdy bylo vyhlá eno p ím í a ruská fronta 35 Tamté, s Tamté, s CZEREP, Stanis aw. Operacje wo y skie ofensywy Brusi owa: 4 czerwca - 10 sierpnia 1916, Bia ystok 1999, s ISBN X. 38 JUNG, Peter. Rakousko-uherská armáda..., s Tamté, s Tamté, s EDIVÝ, Ivan. e i, eské zem a Velká válka... s

18 p estala být de facto hrozbou. 42 Na italské front v ak zdaleka ke klidu nedocházelo. V íjnu byla v prostoru So i zahájena nová ofenzíva, tentokrát v ak spojenými rakouskouherskými a n meckými jednotkami. Jejich drtivý postup se zastavil a na ece Piav. 43 Rok 1918, jen m l být v této válce i tím posledním, v ak stále nep iná el znaky blí ícího se míru. Z vojenského hlediska bylo pro rakousko-uherskou armádu aktuální hlavn d ní na italské front. ervnová ofenzíva ale velmi rychle ztratila efekt. Úsp ná obrana britských, francouzských a italských jednotek v ak nebyla nále it vyu ita a strategickou iniciativu p evzaly armády dohodových stát a v druhé polovin íjna, kdy prolomily obrannou linii na ece Piav a do p ím í podepsaného dne 3. listopadu 1918 získaly zna ná území s velkým mno stvím zajatc. Rok 1918 p inesl nejenom vytou ený mír, ale z druhé strany také znamenal zánik rakousko-uherské armády. 44 V následujících kapitolách se s Ji ím Vopa ilem vrátíme k díl ím událostem, jich byl p ímým ú astníkem. Jmenovit p jde o Brusilovovu ofenzívu v roce 1916, Kerenského ofenzívu v roce 1917 a rakousko-uherský nástup na tyrolské front roku Situace v regionu Te se ale vra me zp t do ervence roku Zatímco v diplomatických kruzích celého sv ta nastala krize, mezi lidmi v regionech Litomy lska a Vysokomýtska probíhal normální ivot. V e m la teprve zm nit mobilizace: Byla ervencová ned le na den sv. Anny r P íroda byla jakási zachmu ená. Na obloze létaly divé mraky a chvílemi p i el prudký lijavec. Sluné ko se chvílemi prodralo ernými mraky a svítilo na tu bo í p írodu. Na polích v udy vlnil se zlatý klas dozrávajících obilí. Ze zahrad se rozlévala líbezná v n r í i kvítí. V ude ticho, hrobové ticho, jen chvílemi zavál vítr krajinou... Tu mnohá matka cestou myslí na blaho svých d tí, p emý lí o zaopat ení svých dorostlých syn a dcer. A co ji tak tyto my lenky tí í hlavu, je jednou náhle vyru ena hlukem lid, kte í tou na roh dom jakousi velikou vyhlá ku. I jde mezi ostatní a co to? Sly í a te neuv itelná hrozná slova, e je vypov zena válka. Ka dý se ulekl této smutné noviny a zbledl jako mramor. Válka vypov zena Rakousko-Uherskem proti Srbsku. V udy velký hluk a shon a jak by ne, v dy v ichni junáci kte í byli vojáky, 42 VOPA IL, Ji í. Z bou livých dob... s JUNG, Peter. Rakousko-uherská armáda..., s Tamté, s

19 mají ve 24. hod. se rozlou iti se svými drahými a opustiti svoji rodnou vesni ku a odejíti tam do vzdálených kon in, do v avy vále ných kon in, do v avy vále né. 45 Velká ást branc z východních a severovýchodních ech byla vázána na posádkové m sto Vysoké Mýto, kde byl dislokovaný p í pluk 98, zem branecký 46 p í pluk 30 a zem branecký jízdní hulánský pluk 2. Je t eba ale podotknout, e áste ná mobilizace se vztahovala zatím pouze na pe í pluk 98 (na zbylé dva pluky se tato povinnost vztahovala a po mobilizaci v eobecné). 47 Ji dne 28. ervence se první branci odebrali ke své posádce. Mezi nimi byl i Franti ek Huryta z Horek u Litomy le: I já s po ehnáním otcovským a mate ským, rozlou iv se s man elkou, sedaje na povozy pro nás uchystané, které spole n nás vezly do Vysokého Mýta, je t jednou, a to naposled, líbám ty drahé mi tvá e, lou iv se se sousedy a známými, kte í nám kynuli a astného navrácení p áli. Ve Vysokém Mýt nás rozd lili - ka dý ke svému pluku Podobn jako Huryta musel odjet do Vysokého Mýta i Vopa il v bratr Jan, který se vzáp tí dostal na ruské boji t, ze kterého se ji ale nevrátil. 49 Mobilizace zpo átku p sobila m stu zna né problémy. Na jejím po átku oznámila vojenská správa m stskému ú adu, e v prvních mobiliza ních dnech o ekává nejmén mu, 220 d stojník a 630 koní a ádala, aby bylo u in no v e pro ubytování vojska. Ji po 24 hodinách ale do m sta dorazil tak ka dvojnásobný po et mu stva. Situace byla natolik kritická, e se mnozí odvedenci museli po 4 dny ivit sami bez mo nosti n jakého nouzového ubytování. Ani by byla provedena registrace odvedenc z áste né mobilizace, byla ji vyhlá ena mobilizace v eobecná a ve Vysokém Mýt a okolí se tak nacházelo na mu v ech t í pluk. 50 Situace se zlep ila teprve s odjezdem jednotlivých ástí do pole. Zem branecký p í pluk 30 odjel na ruskou frontu dne 7. srpna 1914 pod velením plukovníka Rudolfa Kasala. Na ruskou frontu v tentý den vyjel i p í pluk 98 pod velením plukovníka Karla Alschera. 45 VOPA IL, Ji í. Z bou livých dob: Památník v upomínku na sv tovou válku r , (nepublikováno), s Zem branecké oddíly (z n m. die Landwehr; v Zalitavské ásti monarchie Honvédség) byly zalo eny roku 1744 za vlády Marie Terezie. Ú elem zem brany byla p vodn obrana vlastní hranice monarchie a udr ování jejích pluk bylo levn j í ne t ch adových. S postupem asu, zejména pak vlivem I. sv tové války její význam stoupal a se nakonec rozdíly mezi zem braneckými a adovými pluky set ely nejenom v otázce jejich vyu ití, ale i výcvikem, výstrojí a výzbrojí. 47 HNÁT, Jan. Vysoké Mýto v boji za národní samostatnost, Vysoké Mýto 1934, s Vále ný deník Franti ka Huryty z Horek p. 8 z let , s. 1, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://obec.horky.sweb.cz/zpravodaj/ htm>. 49 VOPA IL, Ji í. Z bou livých dob... s HNÁT, Jan. Vysoké Mýto v boji za národní samostatnost, Vysoké Mýto 1934, s

20 Po átkem srpna odjel do Hali e i zem branecký hulánský pluk M sto si v ak nevydechlo, nebo proces odvod pokra oval i nadále. Navíc se m li ve m st brzy objevit první ran ní... Ji í Vopa il m l v dob vyhlá ení války 17 let a tak se ho prozatím vojenská povinnost netýkala, ale ji 26. dubna 1915 p i la ada i na n ho: Kdy ádná nad je na mír nebyla, byli jsme i my 18 letí jino i p edvoláni k odvod m. Dne 22. ervna t. r. jsme se dostavili do hotelu Hv zda v Litomy li k odvodu Teprve v ak dne 15. íjna 1915 odjel v doprovodu bratra Karla do vysokomýtských kasáren, kde byl posléze p id len ke 4. et 4. roty p ího pluku O dva dny pozd ji za ala jeho skute ná anabáze, kdy s praporem odjel do uherského Kapo váru Tamté, s VOPA IL, Ji í. Z bou livých dob... s Tamté, s Tamté, s

21 4. Posádkové m sto Vysoké Mýto 4.1 Vznik vojenské tradice Je t ne se s Ji ím Vopa ilem p esuneme do Kapo váru, rád bych se krátce vrátil k samotnému posádkovému m stu Vysokému Mýtu a p edev ím pak k p ímu pluku 98. Posádková tradice tohoto královského v nného m sta se datuje ji od po átku 18. století. První kasárny v ak byly postaveny a v letech , zejména pro jezdecké oddíly. Po prusko-rakouské válce v roce 1866 docházelo k velké reorganizaci rakouské armády. 55 V tomto období byly vytvá eny jednotky, které tvo ily vysokomýtskou posádku a do I. sv tové války. V roce 1869 byl zalo en zem branecký p í prapor 30, který byl roku 1898 pový en na pluk. Od roku 1901 tento pluk sídlil v kasárenském komplexu mezi ulicemi i kovou, Jiráskovou a Prokopa Velikého. 56 Roku 1886 byl ve Vysokém Mýt dislokován zem branecký hulánský pluk 2, jen od roku 1890 sídlil v dne ní Husov ulici. Od roku 1910 sem byla p emíst na zem branecká p í brigáda a od ervence 1913 byla otev ena i posádková nemocnice. 4.2 K.u.K. Infanterieregiment Nr. 98 Pro nás je v ak nejpodstatn j í jiný oddíl, který do Vysokého Mýta p ijel ji roku Byl jím p vodn v Praze dislokovaný prapor myslivc 39, jen byl záhy p em n n na prapor p choty a p edstavoval základ pro nov vznikající p í pluk 98. Sv j domov na el o 6 let pozd ji v kasárnách p i dne ní Husov ulici. 57 Pluk byl dopl ován odvedenci z oblasti dopl ovacích obvod p ích pluk 18 (Hradec Králové), 21 ( áslav) a 74 (Ji ín). Pokud jde o národnostní zastoupení, p evládali e i s 68% následovaní sudetskými N mci s 28%. Zbylé 4% tvo ily dal í národy habsburské monarchie. Majitelem pluku se stal od roku 1910 generálporu ík Adolf Rummer Freiherr von Rummershof. Pluk je tak n kdy uvád n s p ídomkem von Rummer Vysoké Mýto: Tradice a sou asnost, Vysoké Mýto 2004, s. 56. ISBN Tamté, s Tamté, s MUCHA, Vladimír. Historie pluku: k. u. k. Infanterie-Regiment Nr. 98 Ritter von Rummer, KPVH Pardubicko. Dostupný z WWW: <http://www.kpvh-pardubicko.cz/1sv.htm> [cit ]. 12

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,

Více

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ Po knížeti Břetislavovi se na knížecím stolci vystřídala řada dalších přemyslovských knížat. Počet obyvatel rostl, proto bylo nutné získávat další půdu pro zemědělství. Mýtily

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále jen dům ) včetně organizačních pravidel. Domovní

Více

Pavel Bratinka. aneb Od metaře k ministrovi

Pavel Bratinka. aneb Od metaře k ministrovi Škola: Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 Učitel: Mgr. Vladimíra Koucká Žáci: Antonie Holečková, Klára Kudláčková, Barbora Šrámková Třída: 8. ročník Pavel Bratinka aneb Od metaře

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

ZNAK ČERVENÉHO KŘÍŽE, JEHO OCHRANA A UŽÍVÁNÍ

ZNAK ČERVENÉHO KŘÍŽE, JEHO OCHRANA A UŽÍVÁNÍ Národní skupina pro implementaci mezinárodního humanitárního práva Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Hradčanské nám. 5, 118 00 Praha e-mail: nsmhp@cervenykriz.eu tel.: 224 18 2790 fax: 224 18 2038 www.cervenykriz.eu/nsmhp

Více

Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD. Článek 1 Obecná ustanovení

Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD. Článek 1 Obecná ustanovení Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento domovní řád je vydáván v souladu s občanským zákoníkem a stanovami společenství za účelem zabezpečení

Více

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava na běžeckých lyžích Základními prvky nazýváme prvky elementární přípravy a pohybových dovedností, jejichž zvládnutí

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1 Článek 1 - Úvodní ustanovení 1.1 Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v domech Bytového družstva

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

Válečná nemocnice Olomouc a vojenský hřbitov Olomouc-Černovír

Válečná nemocnice Olomouc a vojenský hřbitov Olomouc-Černovír Válečná nemocnice Olomouc a vojenský hřbitov Olomouc-Černovír Autoři: Jaroslav Hudský a Radim Kapavík Vojenská nemocnice byla v Olomouci založena už během budování bastionové pevnosti okolo města v roce

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 Družstvo Tobrucká 713, družstvo Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6 IČO: 25148826, tel: 235363485, mob: 602 941235, e-mail: tobrucka713@seznam.cz

Více

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: 11/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Změna: 405/2004 Sb. Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965

Více

Učňovská škola zemědělská Zálezly 1952-1956. Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Učňovská škola zemědělská Zálezly 1952-1956. Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Učňovská škola zemědělská Zálezly 1952-1956 Inventář Číslo EL NAD: 512 Evidenční číslo pomůcky: 162 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1

Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1 Domovní řád Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1 Dne: 24.3.2014 Dne: 31.3.2014 1 / 7 Domovní řád Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 11456/06 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Research Methods and Project Projekt ročníkové práce Student: Magda

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Horácké náměstí 4 a 5 Domovní řád Čl. I Vymezení pojmů

Společenství vlastníků jednotek pro dům Horácké náměstí 4 a 5 Domovní řád Čl. I Vymezení pojmů Společenství vlastníků jednotek pro dům Horácké náměstí 4 a 5 Domovní řád Čl. I Vymezení pojmů 1. Dům - budova se rozumí budovy č.p. 1466 a 1467, nacházející se na Horáckém náměstí v Brně. 2. Společenstvím

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2010: Sladění pracovního a rodinného života

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2010: Sladění pracovního a rodinného života 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2010: Sladění pracovního a rodinného života Ad hoc modul 2010 bude šetřen na 1. vlně (resp. podle čtvrtletí zařazení sčítacího obvodu) v domácnosti ve všech čtvrtletích

Více

Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad.

Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad. Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad.cz Obecně závazná vyhláška

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

HLAVA III ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO

HLAVA III ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO Územní působnost a sídlo při vymáhání některých finančních pohledávek. Tato pověření se publikují ve Finančním zpravodaji. Postup a podmínky, za kterých je prováděna mezinárodní pomoc ve vztahu k jiným

Více

Badatelský řád Archivu České televize v Praze

Badatelský řád Archivu České televize v Praze Název vnitřního předpisu Badatelský řád Archivu České televize v Praze Typ vnitřního předpisu OFPŘ Číslo 34 ze dne 14. 10. 2013 Účinnost ode dne vydání Účinnost do neurčito Účel předpisu Naplnění příslušných

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 03286/02 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

10340/16 mg/jh/lk 1 DG G 2B

10340/16 mg/jh/lk 1 DG G 2B Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0011 (CNS) 10340/16 FISC 103 ECOFIN 624 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

84/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990

84/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990 Systém ASPI - stav k 9.3.2010 do částky 22/2010 Sb. a 10/2010 Sb.m.s. Obsah a text 84/1990 Sb. - stav k 10. 3.2010 Změna: 175/1990 Sb. Změna: 259/2002 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Změna: 501/2004 Sb. Změna:

Více

,, Školka plná pohody

,, Školka plná pohody ,, Školka plná pohody 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice Adresa: ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30, 751 17 Zřizovatel školy: OÚ Horní

Více

Pokud bude existovat ruská armáda, bude i Rusko. Toto přísloví skutečně platí.

Pokud bude existovat ruská armáda, bude i Rusko. Toto přísloví skutečně platí. Pokud bude existovat ruská armáda, bude i Rusko. Toto přísloví skutečně platí. Ale ani v současnosti nelze zapomínat na velké bitvy minulosti, ve kterých hrdinové bojovali za svobodu svou i jiných. S napětím

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

Zápis ze semináře k přípravě zákona o neziskových organizacích a veřejné prospěšnosti

Zápis ze semináře k přípravě zákona o neziskových organizacích a veřejné prospěšnosti Zápis ze semináře k přípravě zákona o neziskových organizacích a veřejné prospěšnosti datum a čas konání: pátek 31. října 2008 od 9:00 hodin místo konání: sál Slévárny Vaňkovka, ve Vaňkovce 1, Brno ve

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952 Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku Alžběta Čerevková učo: 330952 Úvod Středověk je považován za zlatý věk koně, neboť využití tohoto všestranného zvířete můžeme pozorovat

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

U S N E S E N Í. ve věci. proti. rozhodl o změně usnesení - dražební vyhlášky ze dne 13.04.2016, č.j. 1 EX 02279/04 takto:

U S N E S E N Í. ve věci. proti. rozhodl o změně usnesení - dražební vyhlášky ze dne 13.04.2016, č.j. 1 EX 02279/04 takto: Č.j. 1 EX 02279/04- U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (zjednodušený průzkum veřejného mínění) v rámci zpracování Programu rozvoje města Chrastavy

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (zjednodušený průzkum veřejného mínění) v rámci zpracování Programu rozvoje města Chrastavy VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (zjednodušený průzkum veřejného mínění) v rámci zpracování Programu rozvoje města Chrastavy Dotazník byl připraven v rámci zpracování Programu rozvoje města a většina jeho

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE V souladu s 28 písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 108/2005

Více

348/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

348/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 348/2005 Sb. ZÁKON ze dne 5. srpna 2005 o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů Změna: 235/2006 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 304/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 132/2010

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

KNIHOVNY SILESIA MUZEA T ÍNSKA

KNIHOVNY SILESIA MUZEA T ÍNSKA Muzeum T ínska, p ísp vková organizace, Hlavní t ída 15, 737 01 esk T ín KNIHOVNÍ ÁD KNIHOVNY SILESIA MUZEA T ÍNSKA zpracovala: Mgr. Gabriela Chromcová Knihovní ád Knihovny Silesia Muzea T ínska lánek

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT V roce 2012 byli v rámci výběrového šetření pracovních sil dotazováni respondenti ve věku 50-69 let na téma jejich odchodu do důchodu. Přechod mezi aktivitou

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

Školní řád. od 1. 9. 2015

Školní řád. od 1. 9. 2015 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace pracoviště Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Školní řád od 1. 9. 2015

Více

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Část 4 Podpis Konsorciální smlouvy V předchozím čísle seriálu o Managementu projektů 7. rámcového programu pro výzkum, vývoj a demonstrace (7.RP) byl popsán

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 19850/08 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko Osobě umístěné v policejní cele musí být na její žádost umožněn bezodkladně přístup k pitné vodě a toaletě a rovněž možnost provedení základní hygieny. V Brně dne 11. dubna 2014 Sp. zn.: 6079/2013/VOP/JM

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

VÁLKY PUNSKÉ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_16

VÁLKY PUNSKÉ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_16 VÁLKY PUNSKÉ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 04101/12-101 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o

Více

U S N E S E N Í. ve věci. proti. Josef Chodil, bytem Tršice čp.21, Tršice - Přestavlky 783 57, nar. 3.8.1958, vydává

U S N E S E N Í. ve věci. proti. Josef Chodil, bytem Tršice čp.21, Tršice - Přestavlky 783 57, nar. 3.8.1958, vydává Č.j. 108 EX 00730/11 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-!" "

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-! !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/!" " " PRVNÍ SV TOVÁ VÁLKA 1914-1918 ! V letech 1914-1918 zachvátila tém celou Evropu první sv tová válka. P í inou byly rozpory silných evropských

Více

Bitva poblíž Uherského Brodu

Bitva poblíž Uherského Brodu Bitva poblíž Uherského Brodu Druhá polovina 15. století byla lítých bitev plna. Ve středoevropském prostoru se přetahovali o moc uherský král Matyáš Korvín a český husitský král Jiří z Poděbrad. Místem

Více

t a k t o : www.e-drazby.cz Uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a jako jeden celek budou draženy.

t a k t o : www.e-drazby.cz Uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a jako jeden celek budou draženy. Číslo jednací: 156 EX 4683/13-54 Uvádějte při veškeré korespondenci Značka oprávněného: Ederová - 170495/1 U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

2 Ukazatele plodnosti

2 Ukazatele plodnosti 2 Ukazatele plodnosti Intenzitní ukazatele vystihují lépe situaci ve vývoji porodnosti než absolutní počty, neboť jsou očištěny od vlivu věkové struktury. Pomalejší růst úhrnné plodnosti 2 ve srovnání

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Dominikánská 8, 301 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, E-mail: info@exekutors.cz, datova schranka: pvwg8xd Spisová značka: 134 EX 09632/13-410

Více

BADATELSKÝ ŘÁD. Čl. 1. Obecná ustanovení

BADATELSKÝ ŘÁD. Čl. 1. Obecná ustanovení Čj.: SOAP/006-1716/2012 BADATELSKÝ ŘÁD Badatelský řád Státního oblastního archivu v Plzni vydaný na základě 36 písm. a) zákona č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/232/12/OSVO/Le Č.J.: MK/232/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Lekešová TEL.: 541422314 E-MAIL: lekesova@radnice.kurim.cz

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Historie pamětních knih na železnici

Historie pamětních knih na železnici Zdeněk Hrdina Miroslav Kunt Historie pamětních knih na železnici První nápad Uveřejnil časopis Železniční revue v roce 1919. Autorem přednosta stanice Chlumec nad Cidlinou František Bek (*1873). Přitom

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ušití stejnokrojových součástí pro OLO v letech 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového

Více

Dokončení přesídlení Přesídlení krajanů z Kazachstánu v roce 2007

Dokončení přesídlení Přesídlení krajanů z Kazachstánu v roce 2007 Dokončení přesídlení Přesídlení krajanů z Kazachstánu v roce 27 V úvodu projektu byly v únoru 27 uspořádány tzv. konzulární dny přímo u krajanské komunity v Aktjubinsku. V rámci této akce byli na místě

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Obor: Provoz a ekonomika Statistické aspekty terénních průzkumů Vedoucí diplomové práce: Ing. Pavla Hošková Vypracoval: Martin Šimek 2003

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 05311/11 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

Brusel 8. června 2012 (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 10274/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0195 (COD) LIMITE PECHE 179 CODEC 1405

Brusel 8. června 2012 (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 10274/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0195 (COD) LIMITE PECHE 179 CODEC 1405 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. června 2012 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0195 (COD) 10274/1/12 REV 1 LIMITE PECHE 179 CODEC 1405 REVIDOVANÁ POZNÁMKA Odesílatel: Generální ředitel pro rybolov Příjemce:

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 4/4 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 26.2.2015 Předloha pro 4. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 3. 2015 Předkladatel: Mgr. VLADIMÍR PUCHALSKÝ, primátor

Více

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v

Více

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985.

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985. VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu dle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), Směrnice MŠMT,

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 o odm nách advokát a náhradách advokát za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve zn ní vyhlášky. 235/1997 Sb., vyhlášky.

Více