Vále ný deník eského vojáka Ji ího Vopa ila z let

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vále ný deník eského vojáka Ji ího Vopa ila z let 1915 1918"

Transkript

1 Univerzita Pardubice Fakulta Filozofická Vále ný deník eského vojáka Ji ího Vopa ila z let Miroslav ehák Bakalá ská práce 2011

2

3

4 Prohla uji, e jsem tuto práci vypracoval samostatn. Ve keré prameny, literaturu a dal í zdroje informací, které jsem v práci vyu il, jsou uvedeny v seznamu pou itých pramen a literatury a jsou pat i n citovány. Jsem si v dom toho, e nedodr ení pravidel citací je pova ováno za protiprávní jednání a je té d vodem k disciplinárnímu ízení. Byl jsem seznámen s tím, e se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména ze skute ností, e Univerzita Pardubice má právo na uzav ení licen ní smlouvy o u ití této práce jako kolního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, e pokud dojde k u ití této práce nebo bude poskytnuta licence o u ití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávn na ode m po adovat p im ený p ísp vek na úhradu náklad, které na vytvo ení díla vynalo ila, a to podle okolností a do jejich skute né vý e. Souhlasím s prezen ním zp ístupn ním své práce v Univerzitní knihovn Univerzity Pardubice. V Pardubicích dne 30. b ezna 2011

5 Anotace Tato práce analyzuje vále ný deník eského vojáka Ji ího Vopa ila z let 1915 a Jejím cílem je zhodnotit Vopa ilovy zá itky a zasadit je do obecného kontextu d jin I. sv tové války. V úvodu práce jsou p edstaveny základní prameny a literatura s dosavadními výsledky bádání k tématu I. sv tové války a role eských voják v ní. V následující kapitole je zhodnocen deník, jen slou il jako základní pramen p i vzniku této práce. Poté následují kapitoly tematicky zam ené na vyhlá ení I. sv tové války, situaci v regionu Vysokomýtska, historii posádkového m sta Vysokého Mýta a stru né d jiny p ího pluku 98. Dal í kapitoly jsou v novány zejména ivotu Ji ího Vopa ila ve výcviku a b hem jeho nasazení na ruské front v letech 1916 a 1917 a posléze i na front italské v roce 1918, konec války a Vopa il v návrat do vznikající republiky. Nechybí rovn kapitola v novaná frontové ka dodennosti, která otevírá mnoho aspekt ivota vojáka na frontách I. sv tové války. V záv ru práce jsou shrnuty poznatky bádání. Klí ová slova Ji í Vopa il I. sv tová válka vále ný deník P í pluk 98

6 Annotation This work is based on the analysis of war diary from years , which was written by czech soldier Ji í Vopa il. The purpose of this work is to assess Vopa il s front experiences and set them in general context of the history of World War I. In the beginning, I describe basic sources and literature and present results of research on World War I and czech soldier s role in this conflict. In the next chapter, I review the diary -- the most basic source for this work. In following chapters, I explore topics like general history of World War I, history and status of garrison town Vysoké Mýto, and a brief history of Infantry Regiment 98. I dedicate subsequent chapters to Vopa il s life during military training and his experiences at the russian front from 1916 until 1917, the italian front in 1918 before the end of World War I and, finally, his return to his nascent country. I also dedicate a chapter to the daily life of soldiers at fronts of World War I. I summarize these findings in the final chapter. Key words Ji í Vopa il World War I war diary Infantry Regiment 98

7 Na tomto míst bych cht l pod kovat panu doc. PhDr. Tomá i Jiránkovi, Ph.D. za vedení a pomoc p i tvorb této práce. Za poskytnutí deníku d kuji panu Mgr. Ji ímu Junkovi, editeli Regionálního muzea ve Vysokém Mýt. Dále d kuji v em, kte í mi pomohli radou nebo konzultací. Pod kování pat í také rodin a p átel m za ve kerou jejich podporu.

8 Obsah 1) ÚVOD ) KRITIKA PRAMENE ) VYPUKNUTÍ I. SV TOVÉ VÁLKY Cesta k válce Rakousko-uherská armáda na frontách Velké války Situace v regionu Vysokomýtska ) POSÁDKOVÉ M STO VYSOKÉ MÝTO Vznik vojenské tradice K.u.K. Infanterieregiment Nr Dal í osudy posádkového m sta ) VE VÝCVIKU Kapo vár Tyroly ) KA DODENNÍ IVOT Hygiena Výstroj a výzbroj Stravování innosti na front Svátky v poli ) NA RUSKÉ FRONT ROKU Na vrcholu Brusilovovy ofenzívy Bitva u Otynie Období vojenské rutiny Na p elomu let 1916 a Výcvik boje s ru ními granáty... 33

9 8) NA RUSKÉ FRONT ROKU Na pod vlivem revoluce Bitva u Lukovice dne 9. srpna Rozpad ruské armády ) NA ITALSKÉ FRONT ROKU Zm na boji t Bitva u Asiaga Dal í ivot v Alpách ) NÁVRAT Na cest dom Ve slu b nové republice Osoba Ji ího Vopa ila ) ZÁV R ) SEZNAM PRAMEN A LITERATURY ) SEZNAM P ÍLOH... 52

10 1. Úvod Volba daného tématu byla logickým vyúst ním mého zájmu o vojenskou historii moderních d jin a pak také vztahu k regionu, který je mn i Ji ímu Vopa ilu spole ný. Jeho deník se stal základním a nejd le it j ím pramenem, ze kterého jsem mohl pro svou práci erpat. Na 400 stranách textu o formátu A5 je formou dob e itelného rukopisu popsáno jeho ivotní období v letech 1914 a Svým obsahem vypovídá nejenom o ka dodenním ivot eského vojáka na front I. sv tové války, ale dotýká se i d sledk vále ného b sn ní na ivot doma. Nemén zajímavé je pak lí ení událostí t sn povále ných. P i psaní této práce bylo nutné erpat z písemných pramen i literatury r zné úrovn i povahy. Za jakýsi vzor p i zpracovávání tohoto tématu pro mne byly bakalá ské práce, které byly vydány v rámci Univerzity Pardubice v minulých letech. Jmenovit pak Deník eskoslovenského legioná e Josefa Málka od Josefa Zemana a Zápisky ruského legioná e Jana Berná ka od Sylvie erné. 1 P i zpracovávání textu osobní povahy, jakým je Vopa il v deník, jsem se sna il o porovnávání osobních zá itk, jako i zp sob m, jak se s nimi doty ní vyrovnávali, dal ích voják, kte í je zpracovali formou deníkových vzpomínek. Mimo jiné to byly nap íklad nepublikované deníky eských voják Franti ka Huryty z Horek na Litomy lsku, Kamila Raichla nebo t eba doktora Jena Arató ze zalitavské ásti monarchie a Wincentyho Solka z Polska, je byly v echny áste n nebo úpln uve ejn ny na internetu, eventueln vy ly v ti t né podob. 2 Za u ite né jsem pova oval i náhled na frontový ivot z druhé strany, a u lo o vzpomínky eskoslovenských legioná nebo ruských voják. 3 1 ZEMAN, Josef. Deník eskoslovenského legioná e Josefa Málka, Bakalá ská práce, Univerzita Pardubice 2006; ERNÁ, Sylvie. Zápisky ruského legioná e Jana Berná ka, Bakalá ská práce, Univerzita Pardubice Vále ný deník Franti ka Huryty z Horek p. 8 z let , s. 1. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://obec.horky.sweb.cz/zpravodaj/ htm>; RAICHL, Kamil. Deník ze Sv tové války [cit ]. Dostupný z WWW: <http://home.tiscali.cz/raichland/kamil/valka/valka.html>; ARATÓ, Jen. Háborús napló [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.freeweb.hu/aratojeno/index3.htm>; SOLEK, Wincenty. Pami tnik legionisty, Warszawa LAUSEGER, Emanuel. Pod slavnými prapory Starodru iník : Kniha I. Praha 1927;, ,

11 Zájemc m o toto téma je pak mo né doporu it t eba vzpomínky Egona Erwina Kische, které vy ly pod názvem Vojákem pra ského sboru, 4 nebo Pam ti léka e od Václava Fleischmanna. 5 ir í perspektivu na danou problematiku nabízejí kroniky rakousko-uherských jednotek Infanterie Regiment 94 im Weltkriege, 6 Die Deutschböhmische 29. Infanterie- Truppendivision im ersten Kriegsjahre od Eduarda Zanantoni nebo Die Deutschmeister: Taten und Schicksale des Infanterieregiments Hoch- und Deutschmeister Nr. 4 insbesondere im Weltkriege. 8 Obecné souvislosti potom dopl ují zejména práce Johna Keegana a Zde ka Jindry pod shodným názvem První sv tová válka, 9 nebo rozsáhlá n meckojazy ná kronika Österreich-Ungarns letzter Krieg , 10 která pom rn detailn mapuje vále né události z pohledu rakousko-uherské armády. Obecný p ehled nabízí také pom rn nová publikace Petera Junga Rakousko-uherská armáda za první sv tové války, 11 která rovn p iná í pohled na vývoj výstroje a výzbroje rakouskouherského vojáka v pr b hu celého konfliktu. Pro hlub í bádání problematiky uniforem je mo né doporu it práci Dagmar Kutílkové Vojenské odívání. 12 K pochopení eské otázky v rakousko-uherské armád jsem vyu il p edev ím publikaci Ivana edivého e i, eské zem a Velká válka, 13 dále pak trilogii Libora Nedorosta e i v I. sv tové válce, 14 která rovn nabízí velké mno ství osobních vzpomínek. K situaci v regionu mi velmi pomohla práce Jana Hnáta Vysoké Mýto v boji za národní samostatnost 15 a pom rn nové práce Radovana Dvo áka Vysoké Mýto: 4 KISCH, Egon Erwin. Vojákem pra ského sboru, Praha FLEISCHMANN, Václav. Pam ti léka e , Praha ISBN Infanterie-Regiment 94 im Weltkriege, Reichenberg ZANANTONI, Eduard. Die Deutschböhmische 29. Infanterie-Truppendivision im ersten Kriegsjahre , Reichenberg HOEN, M. WALDSTÄTTEN-ZIPPERER, J. - SEIFERT, J. Die Deutschmeister. Taten und Schicksale des Infanterieregiments Hoch- und Deutschmeister Nr. 4 insbesondere im Weltkriege, Wien KEEGAN, John. The First World War, Vintage Canada ISBN ; JINDRA, Zden k. První sv tová válka, Praha Österreich-Ungarns Letzter Krieg, , Band 2: Das Kriegsjahr 1915, Erster Teil: Vom Ausklang der Schlacht bei Limanowa- apanów bis zur Einahme von Brest-Litowsk, Wien 1931; Österreich-Ungarns Letzter Krieg, , Band 4: Das Kriegsjahr 1916, Erster Teil: Die Ereignisse vom Janner bis Ende Juli. Wien 1933; 11 JUNG, Peter. Rakousko-uherská armáda za první sv tové války, Brno ISBN KUTÍLKOVÁ, Dagmar. Vojenské odívání, Praha ISBN EDIVÝ, Ivan. e i, eské zem a velká válka, Praha 2001 ISBN X. 14 NEDOROST, Libor. e i v 1. sv tové válce 1. díl: Mým národ m, Praha ISBN ; NEDOROST, Libor. e i v 1. sv tové válce 2. díl: Na frontách Velké války, Praha ISBN ; NEDOROST, Libor. e i v 1. sv tové válce 3. díl: Do ho kého konce, Praha ISBN HNÁT, Jan. Vysoké Mýto v boji za národní samostatnost, Vysoké Mýto

12 Stru né d jiny m sta 16 a Choce : Patnáct kapitol z d jin m sta, 17 pop ípad kompilace Vysoké Mýto: Tradice a sou asnost. 18 Dalo by se konstatovat, e téma I. sv tové války je v odborné literatu e neprávem opomíjené, nicmén v posledních letech vy la celá ada zajímavých publikací, které hodnotí roli eského vojáka na frontách I. sv tové války z objektivn j ího hlediska ne tomu bylo v minulosti. Mezi klí ové autory dnes pat í nap íklad Josef Fu ík, 19 jen je mimo jiné autorem práce Osmadvacátníci: Spor o eského vojáka Velké války , která zpracovává onen známý fenomén dezercí mnohdy celých jednotek na asi nejznám j ím p íkladu p ího pluku 28. Sou asn jde nejenom o rehabilitaci tohoto pluku, ale i pov sti eského vojáka. Mezi jeho dal í hodnotné práce pat í Piava 1918 nebo So ská fronta DVO ÁK, Radovan. Vysoké Mýto: Stru né d jiny m sta, Ústí nad Orlicí ISBN X. 17 DVO ÁK, Radovan. Choce : Patnáct kapitol z d jin m sta, Ústí nad Orlicí ISBN Vysoké Mýto: Tradice a sou asnost, Vysoké Mýto ISBN FU ÍK, Josef. Osmadvacátníci: Spor o eského vojáka Velké války , Praha ISBN ; FU ÍK, Josef. Piava 1918, Praha ISBN ; FU ÍK, J. PAVLÍK M. So ská fronta , Praha ISBN

13 2. Kritika pramene Speciální pozornost je nutné v novat samotnému deníku, který se stal základem pro tuto práci. P edem je nutné uvést, e jsem po celou dobu pracoval s fotokopií p vodního deníku, který je v soukromém archivu rodinných potomk. Ke kopii jsem se dostal p es Regionální muzeum ve Vysokém Mýt. Rukopis je napsán v rozsahu rovných 400 stran textu o formátu A5. Obálka je opat ená fotografií samotného autora deníku Ji ího Vopa ila. Stránky jsou vlastnoru n o íslované. Text je d len do n kolika kapitol, které autor pova oval za st ejní. Zejména v první polovin deníku je text asto prolo en vlastními básn mi. Jak je uvedeno na samém konci deníku, text vznikl mezi roky 1926 a 1927 v Horním Újezdu v dne ním okrese Svitavy. Poslední zaznamenané zá itky se týkají Vánoc roku 1920, co znamená, e od prvních zaznamenaných událostí, tedy vyhlá ení války ub hlo zhruba 12 let, od posledních událostí 6 let. Autor si evidentn v pr b hu války d lal n jaké záznamy, co koneckonc sám nep ímo p iznal na n kolika místech, 20 kdy si zapisoval vlakové stanice nebo básn, které s jiným vojínem skládal ve volných chvílích. 21 To vysv tluje skute nost, e deník je opat en konkrétními chronologickými údaji i geografickými názvy. Lze toti pochybovat, e by si Ji í Vopa il zapamatoval v echny údaje po takové dob bez pomoci poznámek. Je rovn pravd podobné, e mu ke tvorb deníku po takové dob pomáhala vlastní korespondence odesílaná z výcviku nebo fronty vlastní rodin. Celý rukopis pova uji za v rohodný, i co se tý e faktografické stránky celého textu. Pokud op t vezmeme v potaz skute nost, e deník vznikl relativn dlouho po válce, nebudou se zdát n které lehké nesrovnalosti zásadní. U n kterých bitev uvedl Ji í Vopa il datum, které se od n kterých zdroj li ilo o jediný den. Lze si polo it otázku, zda není naopak mylný údaj jinde. Jestli e je rozdíl pouze v jednom dni, pova oval jsem to u události lokálního významu v kontextu t ch obecn j ích za mén významné a z hlediska v rohodnosti deníku za dostate né. Rovn je pravd podobné, e n která oficiální hlá ení z boji t byla vydávána s datem následujícího dne a tak jde jen o zp sob, jak autorovy vzpomínky zasadit do obecn j ího kontextu. 20 VOPA IL, Ji í. Z bou livých dob: Památník v upomínku na sv tovou válku r , [ ] (ulo eno v soukromém archivu; kopie je v soukromé sbírce autora práce), s VOPA IL, Ji í. Z bou livých dob..., s

14 Podobný problém vznikal u geografických názv. Ji í Vopa il si v drtivé v t in p ípadu zaznamenal nebo zapamatoval názvy m st, vesnic, ek nebo hor ve zkomolené, asto po e t né form. U n meckých názv, p ípadn názv s ukrajinským i polským základem se mi tento problém poda ilo e it pom rn efektivn s pomocí sou asných map a seznamem lokalit obsahujícím i p vodní názvy u ívané v období p ed i za I. sv tové války. U názv italských, zejména pak u hor to byl slo it j í problém. Zde mi velmi pomohla znalkyn dané oblasti, paní Roberta Strazzabosco z italského Asiaga. Lze tedy konstatovat, e v drtivé v t in p ípad se poda ilo v echna místa úsp n lokalizovat, ani by výsledek naru oval logiku Vopa ilova putování, co op t potvrzuje v rohodnost jeho deníku. Vzpomínky lidí na takto hektické doby bývají s odstupem asu ovlivn né samotnou psychikou i charakterovými vlastnostmi daného pam tníka. Obecn platí, e na zlé se zapomíná. Jinde se dostavuje jistá dávka nostalgie a výsledný efekt bývá zkreslený. Domnívám se, e výpov Ji ího Vopa ila je velmi vyvá ená a dokonce onen n kolikaletý odstup jí nevzal nic na bezprost ednosti a emocích, které jsou v textu skryté. Dne nímu lov ku má tato výpov stále co íct. 5

15 3. Vypuknutí I. sv tové války 3.1 Cesta k válce P í iny tohoto sv tového konfliktu je nutné hledat v pr b hu celého 19. století. I. sv tová válka byla vyúst ním dlouhodob trvajících lokálních spor, je vzáp tí p erostly do obrovských rozm r. Klí ovým bylo pro nadcházející události p edvále né rozd lení sil v Evrop na dva bloky, tzv. Trojspolek 22 (Rakousko-Uhersko, N mecko a Itálie) a Trojdohodu 23 (Anglie, Francie, Rusko). Jejich význam byl ve vzájemné podpo e uvnit uskupení v p ípad ozbrojeného konfliktu. 24 A tak mohl sebemen í konflikt znamenat katastrofu. Velice neklidná situace panovala p edev ím na Balkán. Srbsko zde m lo velké ambice na sjednocení v ech Slovan, to ale bylo v rozporu se zájmy Rakousko- Uherska, kterému pat ila Bosna a Hercegovina. 25 V roce 1914 dostaly události rychlý spád. Dlouhodobá srbská agitace se stala ji neúnosnou. Na pozadí t chto událostí podnikl dne 25. ervna 1914 rakousko-uherský následník tr nu arcivévoda Franti ek Ferdinand d Este se svou enou ofii n kolikadenní náv t vu Bosny a Hercegoviny. O t i dny pozd ji, dne 28. ervna byli b hem projí ky v Sarajevu zavra d ni bosenským studentem Gavrilo Principem. 26 Zatímco byl sv t zd en sarajevským atentátem, rakousko-uherská monarchie nep istoupila k ádným odvetným opat ením. V této souvislosti byl císa Frani ek Josef I. uji t n, e N mecko mu bude i nadále spojencem. V p ípad vojenské akce hrozila intervence Ruska, které srbské zájmy na Balkán podporovalo. 27 Diplomatické kroky vyvrcholily tzv. Víde ským ultimátem, které v ak Srbsko nep ijalo. Dne 25. ervence proto vydal císa Franti ek Josef I. rozkaz k áste né mobilizaci, po kterém dne 28. ervence následovalo vyhlá ení války Srbsku. V eobecná mobilizace z 31. ervence pak 22 Itálie zachovala v roce 1914 neutrální postoj a v kv tnu 1915 obrátila zbran proti Rakousko-Uhersku; Osmanská í e tak u inila ji na po átku války a roku 1915 se na stranu tohoto bloku p idalo je t Bulharsko. Tyto zm ny p inesly i nové ozna ení pod pojmem Centrální mocnosti. 23 P ipojením Itálie v roce 1915 a Rumunska v roce 1916 se tomuto velmocenskému bloku za alo íkat Dohoda. O tom více Ivan edivý v knize e i, eské zem a Velká válka na s. 17 (Praha 2001, ISBN X). 24 KEEGAN, John. The First World War, Vintage Canada 2000, s ISBN ANDRIESSEN, Hans. I. sv tová válka v dokumentární fotografii, Praha 2008, s. 44. ISBN Tamté, s Tamté, s

16 znamenala de facto vyhlá ení války i Rusku, co m lo za p ímý následek mobilizaci n meckou. 28 Mír v Evrop se tak m l ve velmi krátké dob zhroutit jako domek z karet. 3.2 Rakousko-uherská armáda na frontách Velké války Není mým cílem mapovat obecné d jiny I. sv tové války, nicmén nebude na kodu stru n shrnout následující události z pohledu rakousko-uherské armády. Pr b h tohoto konfliktu lze d lit mnoha zp soby, pro tento ú el bych se ale rád podíval na úlohu armády habsburské monarchie v jednotlivých letech tak, jak to vojenská, ale i politická situace diktovala. Vyhlá ení války roku 1914 zastihlo rakousko-uherské pluky na front ruské i srbské. Na zhruba 400 km dlouhé ruské front do lo po men ích úsp ích k v eobecnému ústupu rakouských jednotek a za eku Dunajec. Carská armáda tehdy obsadila podstatnou ást Hali e a ovládla i karpatské pr smyky. 29 Koncem listopadu 1914 dokonce Rusové pronikli p es Karpaty na území dne ního Slovenska a obsadili m sta Humenné a Medzilaborce. Hrozilo tak reálné nebezpe í jejich postupu do uherské ní iny. 30 Za zmín ní stojí i fakt, e ve stejné dob se ruské jednotky probojovaly a ke Krakovu, co lze z geografického hlediska pova ovat za nejbli í místo v i eským zemím, kam se carská armáda za celou válku dostala. 31 Tyto události m ly bezprost ední vliv i na frontu srbskou. P es krátkodobé dobytí B lehradu v ak na tomto boji ti k významným zm nám nedo lo. 32 Rok 1915 p inesl dal í pokus Rus o vniknutí do uherské ní iny p es Karpaty, jejich snaha v ak byla o Velikonocích i díky pomoci n meckého spojence zma ena. 33 V kv tnu 1915 pak spojená n mecko-rakouská vojska podnikla útok na iroké front a v prostoru Gorlice a Tarnowa do lo k zásadnímu pr lomu fronty. Ruské armády ustupovaly na celé front a zastavily se a východn od Lucka, kde se jim poda ilo frontu stabilizovat. 34 Zásadní událostí tohoto roku byl rovn kv tnový vstup Itálie do války, co znamenalo pro Rakousko-Uhersko otev ení nové fronty. Zde se vedly boje p edev ím 28 Tamté, s JINDRA, Zden k. První sv tová válka, Praha 1987, s DROB ÁK, M. KORBA, M. TURIK, R. Mementá prvej svetovej vojny. Diel I.: Cintoríny v okresoch Humenné a Medzilaborce, Humenné 2008, s. 8. ISBN BRZOSZKWINIA, W. WIELGUS, K. Spojrzenie na twierdz Kraków, Kraków 1991, s JUNG, Peter. Rakousko-uherská armáda za první sv tové války, Brno 2007, s. 11. ISBN BATOR, Juliusz. Wojna Galicyjska, Kraków 2008, s ISBN JUNG, Peter. Rakousko-uherská armáda..., s

17 na ece So i (Isonzo). V pr b hu roku byly na této ece svedeny hned ty i velké bitvy, p i kterých se v ak Ital m nepoda ilo dosáhnout významn j ích úsp chu. Na podzim roku 1915 rovn do lo útoku na srbské front, jeho výsledkem bylo obsazení celého území Srbska. 35 Za átek vále ného roku 1916 p inesl rakousko-uherské armád úsp chy na balkánském boji ti. Byla dobyta erná Hora a do dubna padla i celá Albánie. Po t chto úsp ích byla iniciativa zam ena na italskou frontu. Kv tnový nástup v Tyrolech v ak i p es díl í úsp chy zna n zbrzdilo d ní na východ, kde byla 4. ervna zahájena tzv. Brusilovova ofenzíva. 36 Ta byla ve svých po átcích mimo ádn úsp ná po celé délce opera ního prostoru ruské fronty a na n kterých místech znamenala pro Rusy postup a o 40 kilometr na západ. Z politického hlediska také m la vliv na p ipojení Rumunska na stranu dohodových stát. 37 Mezi b eznem a listopadem do lo k dal ím p ti bitvám na ece So i. Teprve listopadová, v po adí ji devátá bitva p inesla Ital m jisté úsp chy ve snaze dobýt m sto Terst. Obrovské ztráty v ak italskou armádu na dlouhý as paralizovaly. 38 Za významnou událost pro rakousko-uherskou monarchii pak byla smrt císa e Franti ka Josefa I. dne 22. listopadu Následníkem se stal Karel I. 39 Nový rok 1917 p inesl dal í operace na italské front. V kv tnu a v srpnu tohoto roku do lo k posledním dv ma bitvám na ece So i. V ech jedenáct italských pokus na So i o dobytí Terstu bylo neúsp ných a vy ádaly si nenahraditelné ztráty na obou stranách. 40 D ní na ruské front zna n ovliv ovala ruská revoluce z b ezna Rusko v ak i s novou vládou slíbilo pokra ovat ve válce a za átkem ervence do lo k poslední mohutné ofenziv, které v ak p es jisté úsp chy do el brzo dech. Jednak to bylo zp sobené zahájením silné protiofenzívy spojených rakousko-n meckých vojsk, dal ím faktorem ruského neúsp chu byl vnit ní rozklad zp sobený revolucí. Toho rychle vyu ily armády centrálních mocností a zahnaly carskou armádu a na p vodní hranice monarchie, kde je t docházelo k etným st et m, nicmén aktivita ruských jednotek pomalu ustávala. 41 To a do konce listopadu, kdy bylo vyhlá eno p ím í a ruská fronta 35 Tamté, s Tamté, s CZEREP, Stanis aw. Operacje wo y skie ofensywy Brusi owa: 4 czerwca - 10 sierpnia 1916, Bia ystok 1999, s ISBN X. 38 JUNG, Peter. Rakousko-uherská armáda..., s Tamté, s Tamté, s EDIVÝ, Ivan. e i, eské zem a Velká válka... s

18 p estala být de facto hrozbou. 42 Na italské front v ak zdaleka ke klidu nedocházelo. V íjnu byla v prostoru So i zahájena nová ofenzíva, tentokrát v ak spojenými rakouskouherskými a n meckými jednotkami. Jejich drtivý postup se zastavil a na ece Piav. 43 Rok 1918, jen m l být v této válce i tím posledním, v ak stále nep iná el znaky blí ícího se míru. Z vojenského hlediska bylo pro rakousko-uherskou armádu aktuální hlavn d ní na italské front. ervnová ofenzíva ale velmi rychle ztratila efekt. Úsp ná obrana britských, francouzských a italských jednotek v ak nebyla nále it vyu ita a strategickou iniciativu p evzaly armády dohodových stát a v druhé polovin íjna, kdy prolomily obrannou linii na ece Piav a do p ím í podepsaného dne 3. listopadu 1918 získaly zna ná území s velkým mno stvím zajatc. Rok 1918 p inesl nejenom vytou ený mír, ale z druhé strany také znamenal zánik rakousko-uherské armády. 44 V následujících kapitolách se s Ji ím Vopa ilem vrátíme k díl ím událostem, jich byl p ímým ú astníkem. Jmenovit p jde o Brusilovovu ofenzívu v roce 1916, Kerenského ofenzívu v roce 1917 a rakousko-uherský nástup na tyrolské front roku Situace v regionu Te se ale vra me zp t do ervence roku Zatímco v diplomatických kruzích celého sv ta nastala krize, mezi lidmi v regionech Litomy lska a Vysokomýtska probíhal normální ivot. V e m la teprve zm nit mobilizace: Byla ervencová ned le na den sv. Anny r P íroda byla jakási zachmu ená. Na obloze létaly divé mraky a chvílemi p i el prudký lijavec. Sluné ko se chvílemi prodralo ernými mraky a svítilo na tu bo í p írodu. Na polích v udy vlnil se zlatý klas dozrávajících obilí. Ze zahrad se rozlévala líbezná v n r í i kvítí. V ude ticho, hrobové ticho, jen chvílemi zavál vítr krajinou... Tu mnohá matka cestou myslí na blaho svých d tí, p emý lí o zaopat ení svých dorostlých syn a dcer. A co ji tak tyto my lenky tí í hlavu, je jednou náhle vyru ena hlukem lid, kte í tou na roh dom jakousi velikou vyhlá ku. I jde mezi ostatní a co to? Sly í a te neuv itelná hrozná slova, e je vypov zena válka. Ka dý se ulekl této smutné noviny a zbledl jako mramor. Válka vypov zena Rakousko-Uherskem proti Srbsku. V udy velký hluk a shon a jak by ne, v dy v ichni junáci kte í byli vojáky, 42 VOPA IL, Ji í. Z bou livých dob... s JUNG, Peter. Rakousko-uherská armáda..., s Tamté, s

19 mají ve 24. hod. se rozlou iti se svými drahými a opustiti svoji rodnou vesni ku a odejíti tam do vzdálených kon in, do v avy vále ných kon in, do v avy vále né. 45 Velká ást branc z východních a severovýchodních ech byla vázána na posádkové m sto Vysoké Mýto, kde byl dislokovaný p í pluk 98, zem branecký 46 p í pluk 30 a zem branecký jízdní hulánský pluk 2. Je t eba ale podotknout, e áste ná mobilizace se vztahovala zatím pouze na pe í pluk 98 (na zbylé dva pluky se tato povinnost vztahovala a po mobilizaci v eobecné). 47 Ji dne 28. ervence se první branci odebrali ke své posádce. Mezi nimi byl i Franti ek Huryta z Horek u Litomy le: I já s po ehnáním otcovským a mate ským, rozlou iv se s man elkou, sedaje na povozy pro nás uchystané, které spole n nás vezly do Vysokého Mýta, je t jednou, a to naposled, líbám ty drahé mi tvá e, lou iv se se sousedy a známými, kte í nám kynuli a astného navrácení p áli. Ve Vysokém Mýt nás rozd lili - ka dý ke svému pluku Podobn jako Huryta musel odjet do Vysokého Mýta i Vopa il v bratr Jan, který se vzáp tí dostal na ruské boji t, ze kterého se ji ale nevrátil. 49 Mobilizace zpo átku p sobila m stu zna né problémy. Na jejím po átku oznámila vojenská správa m stskému ú adu, e v prvních mobiliza ních dnech o ekává nejmén mu, 220 d stojník a 630 koní a ádala, aby bylo u in no v e pro ubytování vojska. Ji po 24 hodinách ale do m sta dorazil tak ka dvojnásobný po et mu stva. Situace byla natolik kritická, e se mnozí odvedenci museli po 4 dny ivit sami bez mo nosti n jakého nouzového ubytování. Ani by byla provedena registrace odvedenc z áste né mobilizace, byla ji vyhlá ena mobilizace v eobecná a ve Vysokém Mýt a okolí se tak nacházelo na mu v ech t í pluk. 50 Situace se zlep ila teprve s odjezdem jednotlivých ástí do pole. Zem branecký p í pluk 30 odjel na ruskou frontu dne 7. srpna 1914 pod velením plukovníka Rudolfa Kasala. Na ruskou frontu v tentý den vyjel i p í pluk 98 pod velením plukovníka Karla Alschera. 45 VOPA IL, Ji í. Z bou livých dob: Památník v upomínku na sv tovou válku r , (nepublikováno), s Zem branecké oddíly (z n m. die Landwehr; v Zalitavské ásti monarchie Honvédség) byly zalo eny roku 1744 za vlády Marie Terezie. Ú elem zem brany byla p vodn obrana vlastní hranice monarchie a udr ování jejích pluk bylo levn j í ne t ch adových. S postupem asu, zejména pak vlivem I. sv tové války její význam stoupal a se nakonec rozdíly mezi zem braneckými a adovými pluky set ely nejenom v otázce jejich vyu ití, ale i výcvikem, výstrojí a výzbrojí. 47 HNÁT, Jan. Vysoké Mýto v boji za národní samostatnost, Vysoké Mýto 1934, s Vále ný deník Franti ka Huryty z Horek p. 8 z let , s. 1, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://obec.horky.sweb.cz/zpravodaj/ htm>. 49 VOPA IL, Ji í. Z bou livých dob... s HNÁT, Jan. Vysoké Mýto v boji za národní samostatnost, Vysoké Mýto 1934, s

20 Po átkem srpna odjel do Hali e i zem branecký hulánský pluk M sto si v ak nevydechlo, nebo proces odvod pokra oval i nadále. Navíc se m li ve m st brzy objevit první ran ní... Ji í Vopa il m l v dob vyhlá ení války 17 let a tak se ho prozatím vojenská povinnost netýkala, ale ji 26. dubna 1915 p i la ada i na n ho: Kdy ádná nad je na mír nebyla, byli jsme i my 18 letí jino i p edvoláni k odvod m. Dne 22. ervna t. r. jsme se dostavili do hotelu Hv zda v Litomy li k odvodu Teprve v ak dne 15. íjna 1915 odjel v doprovodu bratra Karla do vysokomýtských kasáren, kde byl posléze p id len ke 4. et 4. roty p ího pluku O dva dny pozd ji za ala jeho skute ná anabáze, kdy s praporem odjel do uherského Kapo váru Tamté, s VOPA IL, Ji í. Z bou livých dob... s Tamté, s Tamté, s

21 4. Posádkové m sto Vysoké Mýto 4.1 Vznik vojenské tradice Je t ne se s Ji ím Vopa ilem p esuneme do Kapo váru, rád bych se krátce vrátil k samotnému posádkovému m stu Vysokému Mýtu a p edev ím pak k p ímu pluku 98. Posádková tradice tohoto královského v nného m sta se datuje ji od po átku 18. století. První kasárny v ak byly postaveny a v letech , zejména pro jezdecké oddíly. Po prusko-rakouské válce v roce 1866 docházelo k velké reorganizaci rakouské armády. 55 V tomto období byly vytvá eny jednotky, které tvo ily vysokomýtskou posádku a do I. sv tové války. V roce 1869 byl zalo en zem branecký p í prapor 30, který byl roku 1898 pový en na pluk. Od roku 1901 tento pluk sídlil v kasárenském komplexu mezi ulicemi i kovou, Jiráskovou a Prokopa Velikého. 56 Roku 1886 byl ve Vysokém Mýt dislokován zem branecký hulánský pluk 2, jen od roku 1890 sídlil v dne ní Husov ulici. Od roku 1910 sem byla p emíst na zem branecká p í brigáda a od ervence 1913 byla otev ena i posádková nemocnice. 4.2 K.u.K. Infanterieregiment Nr. 98 Pro nás je v ak nejpodstatn j í jiný oddíl, který do Vysokého Mýta p ijel ji roku Byl jím p vodn v Praze dislokovaný prapor myslivc 39, jen byl záhy p em n n na prapor p choty a p edstavoval základ pro nov vznikající p í pluk 98. Sv j domov na el o 6 let pozd ji v kasárnách p i dne ní Husov ulici. 57 Pluk byl dopl ován odvedenci z oblasti dopl ovacích obvod p ích pluk 18 (Hradec Králové), 21 ( áslav) a 74 (Ji ín). Pokud jde o národnostní zastoupení, p evládali e i s 68% následovaní sudetskými N mci s 28%. Zbylé 4% tvo ily dal í národy habsburské monarchie. Majitelem pluku se stal od roku 1910 generálporu ík Adolf Rummer Freiherr von Rummershof. Pluk je tak n kdy uvád n s p ídomkem von Rummer Vysoké Mýto: Tradice a sou asnost, Vysoké Mýto 2004, s. 56. ISBN Tamté, s Tamté, s MUCHA, Vladimír. Historie pluku: k. u. k. Infanterie-Regiment Nr. 98 Ritter von Rummer, KPVH Pardubicko. Dostupný z WWW: <http://www.kpvh-pardubicko.cz/1sv.htm> [cit ]. 12

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

VL 5 výstupní písemná práce

VL 5 výstupní písemná práce VL 5 výstupní písemná práce Jméno autora: Mgr. Alena Dole ková Datum: 11.6.2010 Ur eno pro: 5. ro ník ZŠ Vzd lávací oblast: lov k a jeho sv t Vyu ovací p edm t: Vlastiv da Tematický okruh: Výstupní písemná

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Efektivita kariérového kou ování

Efektivita kariérového kou ování Efektivita kariérového kou ování Anotace Sylvie Navarová P ísp vek prezentuje provedený výzkum mezi áky st edních kol v oblasti jejich volby st ední koly a pov domí o dal ích mo nostech studia i zam stnání.

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU Pavel Brebera Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice pavel.brebera@upce.cz Jana Tmejová Univerzita

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

kolní vzd lávací program

kolní vzd lávací program 1 Mate ská kola Brno, Sýpka 26a, p ísp vková organizace Sýpka 26a/796 613 00 Brno kolní vzd lávací program Vydala : Mo ická Lenka editelka koly Vypracoval kolektiv mate ské koly Platnost od 1. 9. 2007

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

Analýza pojistného trhu v R

Analýza pojistného trhu v R Bankovní institut vysoká kola Praha Analýza pojistného trhu v R Bakalá ská práce Petra Pytlová Kv ten 2009 Prohlá ení: Prohla uji, e jsem bakalá skou práci na téma Analýza pojistného trhu v R vypracovala

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více