Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu"

Transkript

1 Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu Chudenín 30, Nýrsko tel , fax: GSM: stavba : Zdíkov, Dostavba kanalizace a vodovodu datum 05/2012 zodp.projektant : Ing. Martina Hřebeková projektant : Ing. I. Kasalický, Ing. Martina Hřebeková investor : Obec Zdíkov, Zdíkov 215, Zdíkov obsah výkresu Stupeň DSP č. výkresu F1 paré DOKUMENTACE STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE

2 A. Základní údaje Identifikační údaje Název stavby Místo stavby Kraj Katastrální území Charakter stavby Investor : Kanalizace a ČOV Zdíkov, část Dostavba kanalizace a vodovodu : Zdíkov : Jihočeský : Zdíkov, Masáková Lhota : Novostavba : Obec Zdíkov, Zdíkov 215, Zdíkov POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNOST A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Kanalizace je navržena jako oddílná splašková se zvýšeným požadavkem na vodotěsnost dle ČSN. V území se zvýšeným výskytem spodních vod je nutno použít celoplastových nebo prefabrikovaných šachet. V zátopových oblastech potom poklopy se zajištěním proti otevření zpětným vzdutím vody. Vzhledem k výškovému umístění je nutno na jednotlivých přípojkách v níže položených oblastech osadit zábrany zpětného toku. (součást přípojek) Předpokládá se použití plastového porubí z žebrovaného materiálu PP. Trasy kanalizací jsou zřejmé s výkresové části. S ohledem na celkové náklady stavby bude stavba realizována po etapách. Členění se předpokládá dle uvedeného přehledu objektů. S ohledem na financování je možné stavbu realizovat a uvádět do provozu postupně s tím, že musí být zachována funkčnost dokončené části díla. Popis tras kanalizace: Obecně Trasy kanalizace jsou navrženy převážně v komunikacích místního významu a v komunikaci II. tř. č. 145 s ohledem na možnosti napojení jednotlivých nemovitostí v koordinaci na stávající i plánované vedení ostatních inženýrských sítí a zařízení v obci. Při výstavbě přes pozemky je nutno dodržet podmínky vlastníků pozemků obsažené v dokladové části! Kanalizační stoky Stoka A6 (Masáková Lhota) z profilu DN400-25,70m DN ,70m a DN200-16,60 o celkové délce 640,0m je prodloužení stávající stoky A6, kde kanalizace bude zaústěna do šachty č. s35 stávající stoky A6 v obci Zdíkov a bude napojena na šachtu č. s5 stávající kanalizace v osadě Masáková Lhota. Na nové stoce bude instalována odlehčovací komora jako šachta s816=ok (odlehčovací komora). Na trase budou přepojeny stávající objekty do nových přípojek a dále budou vysazeny odbočky pro výhledově plánované objekty za hranici asfaltu. Trasa kanalizace vede v silnici III. tř.č na pozemku s p.č. 1072/1 ve vlastnictví Jihočeského kraje pod správou SÚS JČ(viz.výkres. část), kde byla sjednána smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 2

3 Stoka G z profilu DN ,90m a DN ,0m o celkové délce 652,90m. Jedná se o novou kanalizační stoku G, která bude sloužit jako kanalizační sběrač pro jihovýchodní část obce. Stoka G povede od zaústění do stávající kanalizace stoky A v nově zbudované šachtě s 499 podél silnice II tř.145 směrem k základní škole až na konec obce Zdíkova.. Na stoku G budou napojeny vedlejší stoky K, K1, G1, G2 směrem po trase kanalizace. Trasa vede přes pozemky ve vlastnictví obce a v silnici II. třídy ve správě SúS JČ a v pozemcích v soukromém vlastnicví (viz.výkres. část). Stoka K z profilu DN300-9,50m je prodloužení stávající stoky K s napojením do šachty č. s503 nové kanalizační stoky G. Trasa kanalizace kříží silnici II. tř.č.145 na pozemku s p.č. 1009/5 ve vlastnictví Jihočeského kraje pod správou SÚS JČ(viz.výkres. část), kde byla sjednána smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Při křížení silnice bude potrubí uloženo do chráničky. Stoka K1 z profilu DN300-41,40m je prodloužení stávající stoky K1 se zaústěním do šachty č. s506 nové kanalizační stoky G. Na kanalizaci bude napojena stávající stoka D v šachtě s94. Trasa kanalizace kříží silnici II. tř.č.145 na pozemku s p.č. 1072/1 a 1009/7 ve vlastnictví Jihočeského kraje pod správou SÚS JČ(viz.výkres. část), kde byla sjednána smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Při křížení silnice bude potrubí uloženo do chráničky. Stoka G1 z profilu DN250-88,0m je stavba nové kanalizační stoky k objektu Základní školy v obci Zdíkov s napojením do šachty č. s517 nové kanalizační stoky G. Kanalizace bude ukončena šachtou s532 u objektu školy. Trasa kanalizace kříží silnici II. tř.č.145 na pozemku s p.č. 1072/1 ve vlastnictví Jihočeského kraje pod správou SÚS JČ (viz.výkres. část), kde byla sjednána smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Při křížení silnice bude potrubí uloženo do chráničky. Stoka G1-1 z profilu DN250-75,90m je stavba nové kanalizační stoky kolem objektu požární zbrojnice v obci Zdíkov až k objektu stávajícího septiku základní školy s napojením do šachty č. s530 nové kanalizační stoky G1. Kanalizace bude ukončena šachtou s537 u objektu septiku. Do této koncové šachty budou napojeny odpadní vody ze základní školy. Stoka G2 z profilu DN250-61,60m je stavba nové kanalizační stoky směr osada Žírec s napojením do šachty č. s521 nové kanalizační stoky G. Kanalizace bude ukončena šachtou s551. Trasa kanalizace vede silnici III. tř.č na pozemku s p.č. 265/15 ve vlastnictví Jihočeského kraje pod správou SÚS JČ(viz.výkres. část), kde byla sjednána smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Při křížení silnice bude potrubí uloženo do chráničky. Stoka F z profilu DN400-77,80m, DN250-42,20 a DN200-27,80 o celkové délce 147,80m je stavba nové kanalizační stoky F v obci Zdíkov na pravém břehu Zdíkovského potoka. Kanalizace bude zaústěna do stávající kanalizační stoky AA2 v šachtě č. s272 v obci Zdíkov. Trasa kanalizace vede v silnici místního významu na pozemku s p.č. 1013/3 (viz.výkres. část). Stoka F1 z profilu DN200-24,60m a DN300-36,20 o celkové délce 60,80m je stavba nové kanalizační stoky v obci Zdíkov na pravém břehu Zdíkovského potoka. Kanalizace bude zaústěna do nové kanalizační stoky F v šachtě č. s157a. Na nové stoce bude instalována odlehčovací komora jako šachta s163=ok (odlehčovací komora). Trasa kanalizace vede v silnici místního významu na p.č.1019/2 (viz.výkres. část). 3

4 Stoka F1-1 z profilu DN300-40,0m je stavba nové kanalizační stoky v obci Zdíkov na pravém břehu Zdíkovského potoka. Kanalizace bude zaústěna do nové kanalizační stoky F v šachtě č. s158. Celková délka budované stoky je 40,0m. Trasa kanalizace vede v silnici místního významu na pozemku s p.č. 1013/3 (viz.výkres. část). Stoka F2 z profilu DN300-9,50m je stavba nové kanalizační stoky v obci Zdíkov na pravém břehu Zdíkovského potoka. Kanalizace bude zaústěna do nové kanalizační stoky F1 v šachtě č. s164. Celková délka budované stoky je 9,50m. Trasa kanalizace vede v silnici místního významu na p.č.1019/2 (viz.výkres. část). Odlehčovací kanalizace z profilu DN400-57,30m je stavba nové odlehčovací kanalizace v obci Zdíkov na pravém břehu Zdíkovského potoka. Kanalizace povede z nové odlehčovací komory s163 na stoce F1 a bude zaústěna kanalizační výustí do Zdíkovského potoka. Celková délka budované stoky je 57,30m. Trasa kanalizace vede v silnici místního významu na p.č.1019/2 a 1013/3 (viz.výkres. část). Stoka C2 (Puchr, Zábrod) z profilu DN ,0m je prodloužení stávající stoky C2, kde nová kanalizace bude zaústěna do šachty č. s108 stávající stoky C2 v obci Zdíkov. Navržené prodloužení stoky C2 bude odvádět splaškové vody z místní části Puchr a osady Zábrod. Při výstavbě dojde ke křížení vodoteče(adámkův potok). Před započetím prací je nutné provést kopané sondy za účelem ověření provedení základu na propustku, následně je nutno upravit podélný profil. Přechod kanalizace pod vodním tokem bude řešen protlakem. Trasa kanalizace vede převážně v silnicích místního významu na pozemku s p.č. 1033/1, 1034/1, 1036 ve vlastnictví investora(viz.výkres. část). Stoka C2-1 (Zábrod) z profilu DN ,10m je stavba nové stoky C2-1, kde nová kanalizace bude zaústěna do šachty č. s616 nové stoky C2 v osadě Zábrod. Do navržené stoky bude zaústěná stávající kanalizace N4-1 a N4-2 v šachtě č.319. Trasa kanalizace vede převážně v silnicích místního významu na pozemku s p.č. 1034/1 ve vlastnictví investora(viz.výkres. část). Přepojení dešťových vpustí pod cestou Stoka G DN150 60,0m při stavbě stoky G vede trasa kanalizace od šachty č.516 do šachty č.523 v kraji státní silnice, kde koliduje s trasou původní nevyhovující kanalizace. V zhledem k tomu, že nová kanalizace je navržena jako splašková budou muset být zhotoveny nové uliční vpusti na odvod dešťových vod ze silnice do stávající dešťové kanalizace vedoucí při druhé straně silnice. Přeložka zatrubněného potoka DN800-61,60m při stavbě stoky G v úseku mezi š500 a š501 dojde ke křížení se stávajícím zatrubněným potokem DN800. Vhledem k výškovým poměrům a dodržení požadovaného spádu navržené kanalizace je nutné tuto zatrubněnou vodoteč výškově přeložit. Součástí stavby bude stavba přípojek po veřejných pozemcích na stoce:a6, G, F, C2 a C2-1. A6 v dimenzi DN150 v celkové délce 109,4m. G v dimenzi DN150 v celkové délce 13,0m. F v dimenzi DN150 v celkové délce 3,2m. C2 a C2-1 v dimenzi DN150 v celkové délce 179,5m. 4

5 Rekapitulace: Stoky celkem Přípojky celkem Celkem kanalizace 2723,80 m 365,10 m 3088,90 m Před realizací je nutno provést kopané sondy v místě plánovaných napojení na stávající kanalizaci a křížení se stávajícími sítěmi, zejména v místech křížení stávající kanalizace a vodního toku. Poté prověřit výškové poměry a dle výsledku upravit podélný profil kanalizace. B. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ Kanalizace je navržena jako oddílná splašková se zvýšeným požadavkem na vodotěsnost dle ČSN. V území se zvýšeným výskytem spodních vod je nutno použít prefabrikované betonové šachty nebo celoplastové šachty. V zátopových oblastech potom poklopy se zajištěním proti otevření zpětným vzdutím vody. Vzhledem k výškovému umístění je nutno na jednotlivých přípojkách v níže položených oblastech osadit zábrany zpětného toku. (součást přípojek) Pro stavbu bude použito potrubí PP. Uložení potrubí se řídí technickým manuálem výrobce. V úsecích s velkým dopravním zatížením budou na kanalizaci osazeny kanalizační šachty betonové prefabrikované průměr 1000 mm a budou se skládat z prefabrikovaného šachtového dna, kanalizačních skruží, konusů, a osazeny poklopy pro těžké zatížení třída D. V úsecích s malým dopravním zatížením budou použity kanalizační šachty celoplastové s kloubovými hrdly, průměr šachet minimálně 600 mm a osazeny poklopy ( v silnicích budou poklopy pro těžké zatížení- třída D ). Odlehčovací komora s163 stoka F1 Odlehčovací komora je navržena s kapacitní škrtící tratí materiál PP DN 200. Na stoku C bude napojeno cca 48 EO při průměrné spotřebě 35m 3 os. a rok, toto představuje průměrně 0,054 l/s, koeficient hodinové nerovnoměrnosti K h = 6,7 Toto představuje max. hod. průtok 0,36 l/s. Kapacita přívodní stoky DN300 je 379 l/s. Pro odlehčení je navržena odlehčovací komora s oboustranným přelivem. Přívodní jednotná kanalizace DN 300 o spádu 54 o / oo, odtok na ČOV je z potrubí DN 200 o spádu 58 o / oo. Odlehčení na návrhový průtok 0,36 l/s je technicky neproveditelný, z tohoto důvodu je navrženo odlehčovat průtok až na 20 l/s což představuje výšku plnění v potrubí 50 mm. Na tuto výšku budou vybudované přepadové hrany. Umístění odlehčovací komory na trase kanalizace je zřejmé z výkresové části tohoto Pd. Odlehčovací komora s816 stoka A6 (Masáková Lhota) Odlehčovací komora je navržena s kapacitní škrtící tratí materiál PP DN 200. Na stoku A6 bude napojeno cca 90 EO při průměrné spotřebě 35m 3 os. a rok, toto představuje průměrně 0,10 l/s, koeficient hodinové nerovnoměrnosti K h = 5,9 Toto představuje max. hod. průtok 0,59 l/s. Kapacita přívodní stoky DN400 je 619 l/s. 5

6 Pro odlehčení je navržena odlehčovací komora s oboustranným přelivem. Přívodní jednotná kanalizace DN 400 o spádu 33,46 o / oo, odtok na ČOV je z potrubí DN 200 o spádu 50 o / oo. Odlehčení na návrhový průtok 0,59 l/s je technicky neproveditelný, z tohoto důvodu je navrženo odlehčovat průtok až na 20 l/s což představuje výšku plnění v potrubí 60 mm. S ohledem na plynulý a bezpečný provoz odlehčovací komory budou přepadové hrany vybudované 80 mm. Umístění odlehčovací komory na trase kanalizace je zřejmé z výkresové části tohoto Pd. Tyto odlehčovací komory jsou navrženy v místech, kde bude využita stávající kanalizace a bude napojena do nově navržené splaškové kanalizace. C. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU Nově navržené trasy kanalizace budou napojeny na stávající kanalizační síť v obci Zdíkov. Dále je možno položit kanalizační potrubí v předstihu před případným asfaltováním komunikací včetně vysazení odboček na hranici asfaltu. Na tuto kanalizaci však nesmí dojít k napojení producentů odpadních vod do doby připojení na novou centrální ČOV. D. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY VČETNĚ ŘEŠENÍ JEJICH ZNEŠKODŇOVÁNÍ Vliv ČOV je řešen v samostatné technické zprávě pro objekt ČOV. E. ÚDAJE O ZPRACOVANÝCH TECHNICKÝCH VÝPOČTECH A JEJICH DŮSLEDCÍCH PRO NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ Výpočet množství odpadních vod je řešen v samostatné Pd 12/2011. Kanalizace a ČOV Zdíkov F. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ Před zahájením vlastních prací je nutno zajistit vytýčení podzemních vedení. Lze předpokládat střet zejména s těmito sítěmi: místní sdělovací kabely, veřejné osvětlení, stávající vodovod, dešťová kanalizace, vedení NN a jejich ochranné pásmo atd. Dále je nutno zajistit ohlášení prací Jihočeskému muzeu, ověřit platnost a aktuálnost všech vyjádření, zajistit povolení k případnému kácení a povolení k dopravnímu omezení v komunikacích. Před zahájením prací je nutno ověřit výškové poměry. Výkop bude prováděn strojně, v místě křížení s podzemními sítěmi ručně. Hloubka výkopu cca 1,5 2,8 m, šířka výkopu 0,60 m. Boky výkopu je nutné svahovat případně pažit. Předpokládaná těžitelnost Tř.4 30 % Tř.5 30 % Tř.6 30 % Tř.7 10 % Při realizaci je nutno dbát na zvýšenou vodotěsnost včetně šachet. Poklopy budou bez odvětrání mimo koncových. 6

7 Křížení místních komunikací a vodního toku bude překopem s obnovením původního povrchu. Způsob uložení potrubí se řídí technickým manuálem od výrobce kanalizačního systému a platnými ČSN. Dno rýhy musí být ručně dorovnáno a zbaveno kamenů. Potrubí se bude ukládat do štěrkopískového lože, tl. min. 100 mm. Po zafixování potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN. Následuje obsyp a zásyp potrubí. Obsyp bude proveden štěrkopískem zrnitosti do 20 mm ve výšce 30 cm. Zásyp bude proveden po vrstvách s hutněním. Rostlý terén se uvede do původního stavu. S ohledem na požadavek vodotěsnosti budou použity celoplastové nebo prefabrikované betonové šachty. Šachty budou osazeny v souladu s technickými podmínkami výrobce. Souběhy i křížení podzemních vedení budou prováděny dle ČSN tabulka 1 a 2. Odbočky pro přípojky k jednotlivým objektům budou řešeny vysazením odbočného kusu DN 150. Jednotlivé přípojky budou zhotoveny z PVC 150. Odbočení přípojek bude až za okraj komunikací překopem. Na vnitřní instalaci budou osazeny dle možnosti čistící kusy. U objektů hromadného stravování musí být bezpodmínečně osazeny lapače tuků. U objektů ve spodní části obce, kde hrozí zpětné vzdutí odpadních vod z kanalizace musí být na přípojkách osazeny zábrany zpětného toku. S ohledem na požadavek vodotěsnosti se snižuje povolený únik při zkouškách vodotěsnosti v souladu s ČSN, tj. 0,00 l/m2 za 30 minut. Zkoušce vodotěsnosti musí být přítomen zástupce investora a provozovatele. Dále budou provedena kamerové prohlídky. Před zahájením zemních prací budou vytýčeny všechny podzemní sítě. Stavba bude vytýčena prostorově. U tras vedoucích rostlým terénem bude sejmuta vrchní humusová vrstva a oddělena na stranu. U tras vedoucích v asfaltovém povrchu bude provedeno zaříznutí asfaltu, případně odfrézování. Asfalt bude separován a následně recyklován. Zpevněné plochy ve státních silnicích budou obnoveny v souladu s technickými podmínkami TP 66, ostatní dle původního podkladu. Kanalizační potrubí parametry potrubního systému : - žebrované potrubí z PP - rozměry dle DIN základní materiál polypropylén (PP b) - žebrovaná konstrukce stěny potrubí, plné žebro v řezu stěny - kruhová tuhost (kn/m 2 dle ISO 9969) min. SN 10 kn/m 2 - spojování pomocí hrdel vybrané parametry jednotlivých DN potrubí De = vnější průměr potrubí (hrdlo) Di = vnější průměr potrubí (žebro) s = minimální tloušťka základní stěny potrubí mezi žebry 7

8 DN 150 De mm Di mm s... 3,0 mm DN 200 De mm Di mm s... 3,0 mm DN 250 De mm Di mm s... 4,0 mm DN 300 De mm Di mm s... 4,3 mm DN 400 De mm Di mm s... 5,4 mm Při použití potrubí platí příslušný instalační manuál výrobce! Obecná pravidla pro instalaci a pokládku plastového kanalizačního potrubí. Výkopové práce by měli být prováděné na základě projektové dokumentace a podélných profilů kanalizace v něm obsažených, které předepisují spád a hloubku dna kanalizace.výkopová rýha pro uložení kanalizace musí být svahována, po případě pažena na základě odpovídající soudržnosti zeminy. Rýhy se svislými stěnami, které nejsou vykopány v rostlé skále nebo v půdě, jejichž soudržnost se dá srovnat se skálou, se musí v každém případě opatřit pažením v případě, že hloubka výkopu je větší než 1,25 m. Na obou krajích svislé rýhy nebo rýhy se šikmými stěnami je nutno nechat minimálně 50 cm široký ochranný pás. Nemůže-li se šířka ochranného pásu dodržet z důvodu nedostatku místa, je nutno uskutečnit dodatečná opatření, jako např. zesílení pažení v horní části výkopu, zesílení rozpěr apod. Šířka výkopu Vlastní šíře výkopu je odvislá na projektované hloubce kanalizace v návaznosti na podmínky geologického a statického posouzení daného území, kde se provádí výkopové práce. Vhledem k vlastní hloubce výkopu, bezpečnosti práce a nutnosti hutnění obsypu po stranách trubky je nutné výkop rozšířit minimálně na DN + 40 cm, běžně ovšem více. Po nedostatečném hutnění po stranách trubky se s odstupem času projeví nežádoucí deformace trubky. Doporučená minimální šířka výkopu je dle následujících pravidel: a) Šířka výkopu ve výši spodní hrany potrubí musí být u trubek s vnějším průměrem (DN) do 200 mm minimálně 70 cm 8

9 b) Pro potrubí s vnějším průměrem (DN) od 200 do 315 mm je nutné, aby byla zachována vzdálenost mezi stěnou výkopu a stěnou potrubí ve výši jeho spodní hrany minimálně 25 cm c) Pro potrubí s vnějším průměrem (DN) od 315 do 700 mm je nutné, aby byla zachována vzdálenost mezi stěnou výkopu a stěnou potrubí ve výši jeho spodní hrany minimálně 30 cm Tabulka č. 2 Nejmenší šířka rýhy v závislosti na hloubce rýhy dle ČSN EN 1610 Hloubka rýhy (m) Nejmenší šířka rýhy (m) < 1,00 nevyžaduje se 1,00 1,75 0,80 >1,75 4,00 0,90 >4,00 1,00 Tabulka č. 3 Nejmenší šířka rýhy v závislosti na jmenovité světlosti dle ČSN EN 1610 DN zapažená rýha nezapažená rýha (mm) (m) β > 60 0 (m) β OD + 0,40 OD + 0,40 OD + 0,40 >225 až 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40 >350 až 700 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40 >700 až OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40 >1 200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40 Dno výkopu Po vykopání rýhy pro kanalizaci a před položením potrubí je nutné prověřit zde je dno výkopu dostatečně zhutněno (přirozené zhutnění okolní zeminy vzniklé mnohaletým usazováním). Pokud je po kontrole zřejmé, že dno není dostatečně zhutněno (např. z důvodu navážky zeminy, ve které se dodatečně zhotovuje výkop), je nutné toto dno výkopu zhutnit, jinak se vystavujete nebezpečí vzniku podélné a příčné deformace uloženého potrubí. Hutnění dna výkopu se provádí za pomocí hutnících mechanismů. Pískové lože Před prováděním podsypu (lože potrubí) musí být dno ručně nebo strojně urovnáno a zbaveno kamenů. Zhotovte pískové lože na dně výkopu a řádně vyrovnejte do požadované nivelity (identické s předepsaným spádem potrubí). Výška tohoto pískového lože musí být minimálně 10 cm + 1/10 vnějšího průměru potrubí v cm, v kamenitém podloží a na skále min. 15 cm + 1/10 vnějšího průměru potrubí v cm. V pískovém loži nesmí být přítomny žádné ostré předměty či kameny (pro zhotovení lože je možné použít výkopový materiál v případě, že struktura okolní zeminy, ve které se provádí výkop, je svým charakterem podobná písku písčitý jíl, popř. jílovitý písek, obecně nesoudržný materiál). Maximální povolená velikost zrna v pískovém loži nesmí překročit hodnoty: o 10 % vnějšího průměru v cm (pro potrubí DN 100 až DN 200) o 6 % vnějšího průměru v cm (pro potrubí DN 250 až DN 400) o 4 % vnějšího průměru v cm (pro potrubí DN 500 až DN 550) 9

10 Potrubí musí na terénu lože ležet v celé délce, je nutné zabránit vzniku bodových styků, např. na výčnělcích horniny nebo na hrdlech (vyhloubením montážních jamek v okolí hrdlových spojů na zaústění a vyústění ze šachet atď.) Obsyp potrubí a hutnění Po uložení potrubí do lože postupně obsypávejte pískem popř. materiálem bez kamenů (zrnitost částic může být max. 5 % vnějšího průměru použitého potrubí), který je svým charakterem obdobný písku do výše jednotlivých vrstev: o max. 5 cm u potrubí s vnějším průměrem do 125 mm včetně o max. 10 cm u potrubí s vnějším průměrem od 160 do 200 mm o max. 15 cm u potrubí s vnějším průměrem od 250 do 600 mm Pro zamezení deformace potrubí provádějte hutnění vždy po obou stranách trubky. Hutní se ručně, nožním dusáním nebo lehkými strojními dusadly tak, abyste dosáhli odpovídajícího zhutnění pro zvolený typ kanalizačního potrubí. Klasifikaci typu obsypového a zásypového materiálu a způsob jeho hutnění musí specifikovat příslušný zodpovědný projekční inženýr. (Viz ČSN Kontrola zhutnění zemin a sypanin; ČSN Stanovení zhutnitelnosti Proctorovou standardní zkouškou) o pro plochy bez zatížení ( Zelená zóna ) u nesoudržných půd 88 % Proctorovy hustoty u soudržných půd 85 % Proctorovy hustoty o pro plochy se zatížením typu LKW 12 u nesoudržných půd 90 % Proctorovy hustoty u soudržných půd 87 % Proctorovy hustoty o pro plochy se zatížením typu SLW 30 u nesoudržných půd 92 % Proctorovy hustoty u soudržných půd 89 % Proctorovy hustoty o pro plochy se zatížením typu SLW 60 u nesoudržných půd 95 % Proctorovy hustoty u soudržných půd 92 % Proctorovy hustoty Postupné obsypávání a hutnění vrstev provádějte tímto způsobem a s tímto materiálem až do výše min. 30 cm nad vrchol potrubí. V celé zóně obsypu i v zóně překrytí se nehutní nad vrcholem potrubí. Zásyp potrubí a hutnění Jakmile dosáhnete vrcholu Zóny překrytí, je možno pro zhotovení zásypu použít již výkopový materiál, jehož zrnitost není omezena. Je ovšem dobré použít takový materiál, který je možno bez potíží zhutnit přednostně hrubozrnný materiál nebo materiál se smíšeným zrnem. Jestliže je zaručeno pečlivé zhutnění a jestliže to přinese ekonomické přednosti, smí se při dodržení určitého obsahu vody v tomto materiálu použít i materiál s vazným zrnem nebo jemnozrnný materiál. Zásyp provádějte rovněž až do výše min. 30 cm nad vrchol Zóny překrytí. Hutnění nadále provádějte výše popsaným způsobem. V této fázi však již lze provádět zásyp a hutnění po vrstvách, jejichž výšky jsou obecně větší, než jaké jsou povoleny u procesu obsypu: o max. 10 cm u potrubí s vnějším průměrem do 125 mm včetně o max. 15 cm u potrubí s vnějším průměrem od 160 do 200 mm o max. 20 cm u potrubí s vnějším průměrem od 250 do 600 mm Po dosažení překrytí potrubí je možné provést hutnění pomocí středních a posléze i těžkých pěchovacích mechanismů (pěchovačky s výbušným motorem nad 100 kg; deskové vibrátory s hmotností nad 100 kg; od výšky zásypu 1,5 m nad vrcholem potrubí je možno rovněž využít i 10

11 pojezdu kolovými vozidly). Výšku hutněné vrstvy udržujte nadále na hodnotě max. 20 až 30 cm (v závislosti na hmotnosti pěchovacího zařízení) Vrchní část výkopu je tvořena nezávisle na materiálu, jmenovité světlosti a třídy potrubí dle využití povrchu terénu (parkoviště, vozovka, zemědělsky využitá půda apod.). Při provádění obsypu, zásypu a následného hutnění se provádí průběžná měření hustoty jednotlivých vrstev dle Proctora a to 1x vždy min. po úsecích 50m Je důležité dodržení technologie pokládky plastového kanalizačního potrubí a především dokonalé zhutnění obsypu v účinné vrstvě, která podstatně ovlivňuje rozložení jejich zátěže. Plastová trubka dosahuje optimálních vlastností pouze při spolupůsobení okolní zeminy, která jí pomáhá vhodně roznášet působící síly. Trubka je tak chráněna před dlouhodobým překročením dovolené deformace, jež může mít negativní vliv na její životnost. V okolí trubky nesmí vzniknout dutiny. Proto se pro zásyp nedají použít materiály, jež mohou během doby měnit objem nebo konzistenci zemina obsahující kusy dřeva, kameny, led, promočená soudržná zemina, organické či rozpustné materiály, zemina smíchaná se sněhem nebo kusy zmrzlé zeminy. Není-li vytěžená zemina vhodná pro zásyp potrubí, musí projekt předepsat zásyp zeminou vhodnou Pokud při provádění výkopu v soudržné zemině dovolí projekt její použití pro opětovný zához, je dobré chránit ji před navlhnutím. V případě použití pažení ve výkopu je pro kvalitu uložení potrubí důležitý způsob jeho vytahování. Nejvhodnější způsob je vytahovat pažení po částech vždy jen o výšku vrstvy, která se následně bude hutnit. Schéma uložení potrubí z PP Potrubí z PP SN 10 11

12 Uložení potrubí při velmi malém krytí méně než 80 cm Roznášecí panely Pokud je to možné, tak nad obsyp potrubí uložte betonové armované panely či překlady za účelem roznesení nahodilého bodového zatížení. Obetonování potrubí Obetonování plastových potrubí zvolte jen v krajním případě, (např. pokud výška krytí bude menší než 70 cm nebo z prostorových důvodů nebude možné dostatečně zhutnit obsyp kolem potrubí. Obetonování je nutné provézt vždy na celém úseku mezi šachtami bez přerušení! Obetonování potrubí neprovádějte při vysokých teplotách (vyšších než 25 st. C) z důvodu velké tepelné roztažnosti plastových potrubí. Potrubí je nutno před obetonováním tekutou směsí ukotvit po 2 m, aby nedošlo k jeho posunu vlivem vztlakových sil betonu, nebo je nutné použít suchou směs Pro zabránění popraskání betonového bloku a následné možnosti poškození potrubí, je vhodné nejprve vytvořit pod potrubím desku vyztuženou kari síť s oky 150x150mm a tl. 6 mm. Pro spolupůsobení betonu s výztuží je nutné použít pro desku třídu betonu alespoň B 15. Vzorový řez při obetonování potrubí Uložení kanalizačního potrubí z PP, SN 10 Deformace potrubí Měření deformace potrubí se s pravidla provádí s odstupem několik měsíců až dvou let po instalaci potrubí. Deformace potrubí by neměla překročit hodnotu 6 až 10 %. 12

13 Spojování kanalizačního potrubí V praxi jsou běžné dva způsoby spojování potrubí pro gravitační kanalizaci. První způsob spojování potrubí, v jehož hrdle je napevno zalisován těsnící kroužek - potrubí typu KG. Druhý způsob spojování potrubí u kterého je těsnící kroužek dodáván samostatně. Spojování potrubí typu KG potrubí se vkládá do zhotoveného lože a provede spojení jednotlivých trubek. Potrubí musí ležet po celé své délce na zhotoveném loži. Při spojování potrubí je nezbytné, aby byla pryžová těsnění vždy dostatečně namazána rubrikantem a aby nedošlo ke zkroucení pryžového těsnění v hrdle, obě spojované části musí zbaveny nečistot. V případě nutnosti obetonování potrubí se nedoporučuje zabetonovávání hrdel potrubí z důvodu dilatačních pohybů při změnách teploty. Uložení potrubí pod hladinou spodní vody Odvedení vody z rýhy a stabilizování podloží Provedení stabilizace lože a způsob odvedení vody záleží na místních podmínkách a není možné napsat universální návod. Ten by byl někde příliš komplikovaný a drahý a v některých extrémních případech zase nedostatečně účinný. Podzemní vodu je vždy pře pokládáním trub nezbytné odvézt, toto je možné provést např. pomocí drénu z hrubého štěrku frakce mm v mocnosti podle místních podmínek. Tento štěrkový polštář rovněž zpevní rozvodněné dno výkopu a zabezpečí dostatečnou únosnost podloží. Do štěrku je vhodné rovněž ještě vložit drenážní potrubí DN 100 mm do rohu výkopu. Řešení uložení potrubí v protlaku Protlak je technologicky nejjednodušší vytvořit z ocelového potrubí o vnitřním rozměru o cca mm větším než max. venkovní průměr hrdla potrubí. Jednotlivé trubky se pak postupně vtlačují do ocelové chráničky. Pro zabránění uložení potrubí na hrdla a následnému průhybu trub, doporučujeme okolo potrubí umisťovat vystřeďovací kroužky po vzdálenosti max. 2 m. Vystřeďovací kroužky mají však standardní výšku a neslouží k vyrovnání odchylek od spádu ocelové chráničky. Pro tyto účely se používají distanční sedla vyrobená např. ohýbáním KARI výztuže na stavbě podle potřeby. Tento postup doporučujeme konzultovat s prováděcí firmou, která má s touto technologií zkušenosti. Prostor v mezikruží doporučujeme vyplnit pískem nebo popílko-cementovou směsí. V případě použití tekuté betonové směsi je nutno, aby injektování betonu bylo prováděno za nízkého tlaku kolem 0,5 baru a potrubí před vyplněním mezikruží bylo zajištěno proti vztlaku. V každém případě se doporučuje potrubí před injektáží vyplnit vodou. Manipulace a skladování potrubí Potrubí se vykládá z kamionu pomocí textilních třmenů. Pro snadnější manipulaci při napojování jednotlivých trub doporučujeme potrubí uchytit jedním úvazkem uprostřed trouby. Potrubí se skladuje na rovné ploše na dřevěných trámcích umístěnými po 3 m. Teplotní roztažnost potrubí se projevuje zejména u teplot nad 20 C. Problémy mohou nastat zejména s průhyby na potrubí vlivem většího nahřívání vrchního povrchu v porovnání s menším nahříváním spodního povrchu uskladněného potrubí. 13

14 Potrubí je vhodné co nejvíce před instalací chránit proti slunečnímu záření. Pokud to podmínky dovolí, tak potrubí skladujte v zastřešeném prostoru nebo potrubí alespoň zakryjte světlou plachtou nebo geotextílii. Ovalita potrubí Prokázání zachování kruhového průřezu požadujeme provádět při předání digitální videokamerou. Zde je totiž možné namátkově provézt přesnou kontrolu deformace ve spojích, které budou vykazovat prokazatelnou ovalitu. Stanovení její maximální hodnoty však vždy závisí na požadavcích výrobce potrubí, provozovatele a správce kanalizace, protože v ČR není tato hodnota žádnou ČSN stanovena. Podle DANVA guideline 54, 2. edition, podle které děláme statické výpočty, je u potrubí z PP nebo PE dovolena max. přípustná deformace do 9 %. Podle odvětvové normy TNV zpracované Hydroprojektem, by však dlouhodobá deformace neměla překročit hodnotu 6 %. Stejnou hodnotu doporučuje i UK Water kocommittee. Dovolený průhyb potrubí Případné průhyby jednotlivých trub (vlivem skladování apod.) kompenzujeme pokládkou tak, že směrová odchylka se projeví v horizontální, nikoliv ve vertikální rovině. Maximální přípustná směrová odchylka pro potrubí do DN 500 by neměla překročit 50 mm. Těsnost systému Těsnost potrubí a šachet by měla být vždy prověřena před předáním zkouškou těsnosti vzduchem nebo vodou provedenou podle ČSN EN S ohledem na charakter území je předepsána zvýšená vodotěsnost 0l/30 min. Pro jednotlivé úseky bude vždy vystaven protokol prokazující těsnost. Doporučujeme aby závěrečnou zkoušku provedla nezávislá firma za účasti zástupce investora. Výškové a směrové tolerance Směrové a výškové vedení a přípustné odchylky popisuje norma ČSN : 1995, ve článku Při sklonu potrubí do 10 promile může být výšková odchylka v uložení stoky nejvýše ± 10 mm, při sklonu nad 10 promile ± 30 mm oproti kótě dna určené projektovou dokumentací. Na celém úseku potrubí nesmí však vzniknout protispád. Přímé úseky stok mezi dvěma šachtami mohou mít směrovou odchylku od přímého směru do DN 500 mm včetně, nejvýše 50 mm, u větších průměru nejvýše 80 mm. Kontrolu výškové tolerance doporučujeme provézt rovněž digitální videokamerou, která umožňuje vypracování protokolu. Protokol vyznačuje křivku předepsaného spádu a křivku uvádějící dodržený spád. 14

15 ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE Stavba není určena pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE Při výstavbě kanalizace se budou provádět zemní práce většího rozsahu, kde se přebytečná vytěžená zemina uloží na meziskládku určenou obcí. Při výkopových pracích pro uložení kanalizace vzniknou jako odpady asfalty, které budou předány k recyklaci odborné firmě. Doklad o recyklaci bude doložen ke kolaudaci stavby. K omezení očekávaných nepříznivých vlivů při stavbě, k zajištění bezpečného prostředí je nutné dodržovat předepsané pracovní postupy, bezpečnostní a hygienické předpisy a zásady ochrany zdraví při práci včetně důsledného používání ochranných pomůcek a prostředků. 15

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace

Více

Technická zpráva - stoky

Technická zpráva - stoky VŘESKOVICE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV Dokumentace pro stavební řízení Technická zpráva - stoky Obsah a) Popis inženýrského objektu, jeho funkční a technické řešení 1 b) Požadavky na vybavení 3 c) Napojení

Více

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE ČISTOPIS 27.10.2010 - - - Revize Datum Schválil AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost Divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

.: 7. Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil

.: 7. Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil pr~ (4 Ý~ ~.: 7 Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil PROJEKCE DOPRAVNĺCH STAVEB PRojEkčNí k~nce[~ Roji VodNí 27, 544 0] DOM/\ŽI1CE rel. ~79 724 94~ E-MAil: ROjT@TE[ECOM.CZ Kraj Plzeňský ~~ýst5/ Klenčí pod

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Stavební objekt SO 301 Dešťová kanalizace řeší odvedení dešťových vod z komunikace. Do kanalizace jsou odvedeny přípojkami z uličních vpustí. Projektovaná kanalizace bude zaústěna

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

1. ÚVOD... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 3. ZÁVĚR... 5

1. ÚVOD... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 3. ZÁVĚR... 5 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 2.1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.2. BILANCE SPLAŠKOVÝCH VOD... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ KANALIZACE...

Více

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU ZODP. PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA AUTORIZACE: PARÉ STAVEBNÍK: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU IČO: 00295841 STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Více

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SO300 ZMĚNA Č.1 vedoucí projektant zodp. projektant vypracoval kontroloval ING. SEDLÁK ING. SEDLÁK J. HANČÍK ING. KOTLÁN investor: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU akce OBYTNÝ SOUBOR KLAFAR III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD

Více

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT:

Více

Ultra cor sn12. kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600. Environment is our challenge

Ultra cor sn12. kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600. Environment is our challenge Ultra cor sn12 kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600 Environment is our challenge Životní prostředí je pro NAŠÍM CÍLEM JE NEPORUŠENÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Jedním z významných problémů

Více

PLASTOVÉ SEPTIKY ávod k provozu, pokyny pro instalaci a přepravu Obsah: 1. Všeobecné pokyny pro údržbu, bezpečnost a hygienu práce 2. Plastové septiky 2.1. Stručná charakteristika, použití a funkce 2.2.

Více

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby : DOKONČENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU MEDLÁNKY, REVITALIZACE ŠKVÁROVÉHO HŘIŠTĚ Místo stavby : Brno-Medlánky, stávající sportovní areál FC Medlánky Investor : Statutární město Brno,

Více

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO AQUA CONTACT www.aquacontact.cz PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO AQUA-CONTACT s.r.o. 5. května 287 Josefov Jaroměř mobil: 603 494 860 551 02 733 107 017 IČ: 601 10 112 tel: 491

Více

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Počet stran: 8+2př. Stavebník: Obec Dřevnovice TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01.2 ČERPACÍ STANICE + VÝTLAKY DSO 01.2.2 VÝTLAKY

Více

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 26. 6. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail:

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

Technická zpráva. SO 05 Dešťová kanalizace. ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb. Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014

Technická zpráva. SO 05 Dešťová kanalizace. ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb. Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014 Technická zpráva SO 05 Dešťová kanalizace ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014 Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení Dle

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 1789/09/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška.

I. Oznámení II. Usnesení č. 1789/09/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška. Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: 1.6/2022/701KP/2009/Juř Ze dne: 21.4.2009 Č. j.: OŽP/7538/09/Hr/14 Sp. zn.: - dle rozdělovníku - Vyřizuje: Ing. Hrubý Telefon: +420

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 3. 6. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail: asio@asio.cz ASIO, spol. s r.o. Kšírova

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

SO 02 AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE...

SO 02 AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE... 1. ÚVOD... 2 1.1. PODKLADY... 2 1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. SO 02 AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE... 3 2.1. NAVRŽENÉ SÍTĚ... 3 2.2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.2.1. Objekty na kanalizaci... 4 2.3.

Více

PE potrubní systémy Instalace

PE potrubní systémy Instalace Tato kapitola detailně popisuje různé způsoby pokládky od klasické pokládky do otevřeného výkopu přes alternativní způsoby pokládky až k technologiím, které řeší sanaci starých potrubí. V této kapitole

Více

AS-PP SEPTIK PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

AS-PP SEPTIK PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY AS-PP SEPTIK PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 AS-PP SEPTIK AS-PP SEPTIK AS - PP SEPTIK PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 8. 1. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail:

Více

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Město Petřvald Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Úvod: Příloha číslo 1 Vymezení předmětu nájmu, tj. Nové Kanalizace a Čistírny v Petřvaldě jehož rozsah je níže uveden v následujících částech Část 1

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

Projektostav s.r.o., Tyršova 63, 397 01 Písek tel. 382213460 e-mail: projektostav@volny.cz

Projektostav s.r.o., Tyršova 63, 397 01 Písek tel. 382213460 e-mail: projektostav@volny.cz Stavba: Bernartice ulice Za Humny Inženýrské sítě a přípojky pro stavební pozemky D.2 dokumentace technických a technologických zařízení projekt pro stavební povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady :

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady : Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Statutární zástupce: Revitalizace centrálního parku města Lovosice Lovosice Město Lovosice Školní 407/2, 410 02 Lovosice Bc. Lenka Lízlová,

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz

Více

ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE

ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE R OBJEKT A 1.NP ± 0,000 = 234,25 m.n.m. Bpv ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE BUDOVA A BUDOVA B ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE SO 09.A

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) List číslo : 1 Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07 /2013 projekční a inženýrská kancelář Soukenická 2156, Uherský Brod Počet listů: 9 PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY nádrže polypropylénové

TECHNICKÉ PODMÍNKY nádrže polypropylénové TECHNICKÉ PODMÍNKY nádrže polypropylénové Tyto technické podmínky ( dále jen TP ) platí pro firmu KELLNER cz s.r.o., jako dodavatele a jejich odběratele níže uvedených výrobků. 1. TECHNICKÝ POPIS 1.1 Všeobecně

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE k provedení stavby

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE k provedení stavby Projektování vodohospodářských staveb s.r.o. Pražská 1655, 393 01 Pelhřimov PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE k provedení stavby Akce: Rekonstrukce hráze a manipulačních objektů na rybníce Dolní Kladiny po havárii

Více

WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000

WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000 WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000 Systém trub WEHOLITE SPIRO pro gravitační kanalizace WEHOLITE SPIRO to je moderní systém lehkých trub (WEHOLITE) se spirálovou konstrukcí (SPIRO), určených

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

Wavin Solidwall PVC SN 12

Wavin Solidwall PVC SN 12 6. kapitola Wavin Solidwall PVC SN 12 Výhody systému robustní plnostěnná konstrukce vysoká podélná tuhost vysoká kruhová tuhost SN 12 do míst s vysokým zatížením dopravou snadné napojení do všech šachet

Více

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatně v členění: Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

Více

Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO

Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická čistírna, která je určena pro čištění odpadních

Více

Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu

Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu Chudenín 30, 340 22 Nýrsko tel.+ 420 376 572 185, 376 571 196 fax:+ 420 376 572 186 GSM:+ 420 724 187 566 Email: aqua@aquasumava.cz WWW.aquasumava.cz stavba : Zdíkov,

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva 3e - PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s. r. o. PRAŽSKÁ 455 393 01 PELHŘIMOV PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s.r.o. EKOLOGIE EKONOMIKA ESTETIKA Rekonstrukce rybníka Podlesník v k.ú. Radňov B. Souhrnná

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV: Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty IČ: 00235709; DIČ: CZ00235709 Tel.: 321 672 721

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Č. REVIZE DATUM ZAPSAL REVIZE POPIS OBSAHU REVIZE Vedoucí projektant Ing. R. Konečný INTERPLAN-CZ,s.r.o. Zodpovědný projektant Ing.F.Pravec Purkyňova 79a Vypracoval Ing.L. Pilař 612 00 Brno Investor: Pardubický

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2.Podklady pro vypracování 1.Požadavky investora 2.katastrální mapa území 3.situování stávajících sítí 4.mapové podklady 5.platné předpisy a normy 3.Napojení na sítě technické infrastruktury Dešťová i

Více

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek AH-ENERGY, s.r.o. Platnost od 1. 5. 2012 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Pojmy, definice, zkratky... 2 3. Budování přípojek... 2 3.1 Napojení přípojky na

Více

MĚLČANY KANALIZACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. B. Technické a uživatelské standardy

MĚLČANY KANALIZACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. B. Technické a uživatelské standardy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE B. Technické a uživatelské standardy MĚLČANY - KANALIZACE 1. Stavební část...3 1.1 Úvod... 3 1.2 Zemní a výkopové práce... 3 1.3 Beton, betonářské práce a bednění... 6 1.4 Potrubní

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY INVESTOR: OBEC SÁDEK, SÁDEK 116, 572 01 POLIČKA TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro stavební povolení D - ZTI Polička, srpen 2006 z.č. 00306 Vypracoval:

Více

FASERFIX -Super. BVV, FASERFIX-Super 150 s pozinkovanými litinovými pororošty. Ursulinská ul. Bratislava, FASERFIX-Super 100 KS s litinovým krytem

FASERFIX -Super. BVV, FASERFIX-Super 150 s pozinkovanými litinovými pororošty. Ursulinská ul. Bratislava, FASERFIX-Super 100 KS s litinovým krytem FASERFIX SUPER FASERFIX -Super Požadavky Řešení Oblasti použití Povrchové vody musí být z povrchů komunikací rychle a spolehlivě odvedeny. Odvodňovací žlaby musí odolat dlouhodobému dopravnímu zatížení.

Více

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ Návod k instalaci a pokyny pro přepravu

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ Návod k instalaci a pokyny pro přepravu PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ Návod k instalaci a pokyny pro přepravu 1. Polypropylenové nádrže podzemní - jímky 1.1. Stručná charakteristika Skladovací nádrže podzemní jsou celoplastové určené ke skladování

Více

PLZEŇSKÝ STANDARD KANALIZACE

PLZEŇSKÝ STANDARD KANALIZACE STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ KANALIZACE A VODOVOD PRO VEŘEJNOU POTŘEBU PLZEŇSKÝ STANDARD KANALIZACE K-1 OBSAH: 1.1. CHARAKTER KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU 3 1.1.1. Základní názvosloví 3 1.1.2. Odpadní vody

Více

Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. Acaro PP SN 12

Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. Acaro PP SN 12 Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS Acaro PP SN 12 Obsah Přednosti a výhody systému......................... 3 Vzorová statika................................... 7 Vzorová hydraulika................................

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE STŘÍBRNÁ SKALICE D.1.1.0. TECHNICKÁ ZPRÁVA

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE STŘÍBRNÁ SKALICE D.1.1.0. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS ODKANALIZOVÁNÍ OBCE STŘÍBRNÁ SKALICE D.1.1.0. TECHNICKÁ

Více

U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE

U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE U Klánovického lesa 2, Úvaly - Výpustek IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE MÍSTO Výstavba souboru rodinných domů včetně infrastruktury Úvaly

Více

Mateřská škola - Jiříkov NOVOSTAVBA SO 02 - KANALIZACE D301 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKACE STAVBY... 2 1. ÚVOD... 3 2. VÝCHOZÍ PODKLADY...

Mateřská škola - Jiříkov NOVOSTAVBA SO 02 - KANALIZACE D301 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKACE STAVBY... 2 1. ÚVOD... 3 2. VÝCHOZÍ PODKLADY... Obsah 1. IDENTIFIKACE STAVBY... 2 1. ÚVOD... 3 2. VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 3. LAPÁK TUKU... 3 A) POPIS ZAŘÍZENÍ... 3 B) BILANCE TUKOVÝCH VOD - VÝPOČET LAPÁKU TUKU... 4 4. ZEMNÍ PRÁCE... 5 5. BEZPEČNOST PRÁCE...

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, e-mail: svazekvak@vasbo.cz. tel.: 516 452 527 STANDARDY PRO VODOVODY A KANALIZACE

, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, e-mail: svazekvak@vasbo.cz. tel.: 516 452 527 STANDARDY PRO VODOVODY A KANALIZACE "SVAZEK VODOVODU A KANAUZACI" měst a obcí okresu Blansko o _, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, e-mail: svazekvak@vasbo.cz. tel.: 516 452 527 STANDARDY PRO VODOVODY A KANALIZACE.. ~ vooo.,looo A KAllAlIZA::I'

Více

Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules

Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules Zásobník na dešťovou a splaškovou vodu GARANTIA- Herkules pro nadzemní i podzemní umístění: Sada pro nadzemní montáž

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Leden 2016 Technické standardy veřejné kanalizace A TEXTOVÁ ČÁST Ing. Iva Barboriková Leden 2016 Obsah:

Více

T E C H N I C K Á Z P R ÁV A -------------------------------------------------------------------

T E C H N I C K Á Z P R ÁV A ------------------------------------------------------------------- Stavba: Připojení nemovitosti čp. 265, 523, 528 a 539 v k. ú. Jablunkov na vodovodní řad Investor: Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Stupeň: DSP T E C H N I C K Á Z P R ÁV A -------------------------------------------------------------------

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

Jiří SVÁÈEK CHVALŠINSKÁ 108, ČESKÝ KRUMLOV 381 01 Tel.: 602 30 59 58, 380 712054 e-mail: projekt @ svacek.cz

Jiří SVÁÈEK CHVALŠINSKÁ 108, ČESKÝ KRUMLOV 381 01 Tel.: 602 30 59 58, 380 712054 e-mail: projekt @ svacek.cz Název stavby : ; Stavebník: MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV (IČ : 00245836) Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov OBSAH : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE..................... 2. STR. 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY..................

Více

HODONÍNSKÉ STANDARDY

HODONÍNSKÉ STANDARDY Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 696 11 Hodonín e-mail: vak@vak-hod.cz www.vak-hod.cz tel: 518 305 911, fax: 518 351 221 HODONÍNSKÉ STANDARDY - PRO KANALIZAČNÍ SÍŤ - Prosinec

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

A.1. Průvodní a technická zpráva

A.1. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní a technická zpráva Vypracoval: Jaroslav Hvězda Schválil: Ing. Pavel Kuttelwascher 1. Identifikační údaje stavby Strana 1 (celkem 6) Název stavby: Rybník Za prádelnou - rekonstrukce Stupeň

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana 1 Obsah a.) Identifikační údaje stavby...3 b.) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území...4 c.) Údaje o provedených

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

Červenec 2013. Wavin X-Stream. Systém korugovaného kanalizačního potrubí z polypropylenu. Katalog výrobků Technický manuál

Červenec 2013. Wavin X-Stream. Systém korugovaného kanalizačního potrubí z polypropylenu. Katalog výrobků Technický manuál Červenec 2013 Wavin X-Stream Systém korugovaného kanalizačního potrubí z polypropylenu Technický manuál Obsah Obsah Úvod Katalog Wavin X-Stream Charakteristika a výhody systému...... 4 Montáž potrubí....................

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 29.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Písek, Žižkova

Více

Kanalizační potrubí a šachty,

Kanalizační potrubí a šachty, Softwarová podpora Únor 2014 Úspora času díky softwarové podpoře Projektantům nabízíme zdarma ke stažení ucelený software společností Sweco Hydroprojekt a AutoPEN. Inženýrské sítě Průvodce sortimentem

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb 748 01 Hlučín, Mírové nám. 23 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 7.12.2006 OŽPaKS/39062/2006/CH/1 Ing. Svatava Chalabalová

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Přepouštěcí kanál jezero Sadská zak. č. 15/2015 B. Souhrnná technická zpráva DSP 09/2015. B.1 Popis území stavby...2. B.2 Celkový popis tavby...

Přepouštěcí kanál jezero Sadská zak. č. 15/2015 B. Souhrnná technická zpráva DSP 09/2015. B.1 Popis území stavby...2. B.2 Celkový popis tavby... OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby...2 B.2 Celkový popis tavby...3 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu...5 B.4 Dopravní řešení...6 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních

Více

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město NÁVRH UMÍSTĚNÍ PÍTEK VE STROMOVCE K.Ú. BUBENEČ, STROMOVKA, PRAHA 7 DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŽADATELI A ZPRACOVATELI DOKUMENTACE, OZNAČENÍ STAVBY POZEMKU

Více