Všeobecné podmínky pro dodavatele společnosti ACTHERM strojírenství, s.r.o. (dále jen VPD)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné podmínky pro dodavatele společnosti ACTHERM strojírenství, s.r.o. (dále jen VPD)"

Transkript

1 Všeobecné podmínky pro dodavatele společnosti ACTHERM strojírenství, s.r.o. (dále jen VPD) I. Aplikace VPD 1. VPD se považují za součást každé kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo nebo za součást každé jednotlivé kupní smlouvy nebo smlouvy o plnění uzavřené na základě rámcové kupní smlouvy nebo rámcové smlouvy o dílo (dále jen smlouva ), kterou společnost ACTHERM strojírenství, s.r.o. nebo její právní nástupce (dále jen Objednatel ) kupuje zboží nebo dle objednávky přebírá plnění - dílo (dále jen Plnění ) od prodávajícího nebo od zhotovitele plnění (dále jen Zhotovitel ). Ustanovení smlouvy odlišná od úpravy VPD mají přednost před použitím příslušných ustanovení VPD. Smlouvou se rozumí i potvrzená objednávka, popř. zápis ve stavebním deníku tak, jak je uvedeno níže v těchto VPD. 2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: a) smlouva o dílo, b) všeobecné dodací podmínky c) zákon č. 513/1991 Sb., obch. zákoník d) ostatní právní předpisy II. Vznik smluvního vztahu 1. Smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem vzniká, jestliže zhotovitel ve stanoveném termínu zašle objednateli potvrzenou objednávku plnění nebo zboží. Zasláním potvrzené objednávky objednateli zhotovitel stvrzuje, že bezvýhradně souhlasí s rozsahem objednaného plnění, množstvím objednaného zboží, jeho kvalitou, cenou a těmito VPD. 2. Mechanismus uzavírání smluvních vztahů je takový, že objednatel zašle (poštou, em, faxem) zhotoviteli, na základě jeho nabídky nebo i bez ní, objednávku na vlastním objednávkovém formuláři. Zhotovitel v případě svého souhlasu s podmínkami objednávky tuto potvrdí a zašle (poštou, faxem, em se zaručeným elektronickým podpisem) zpět objednateli. V případě, že bude potvrzená objednávka zaslána objednateli později, než ve lhůtě na objednávce uvedené, je pro její platnost nutné, aby objednatel informoval zhotovitele o tom, že objednávku, i přes pozdní doručení, akceptuje. V opačném případě platí, že platnost objednávky vypršela uplynutím lhůty uvedené na objednávce. 3. V případě, že rozsah plnění bude sjednán pouze rámcově a cena plnění bude stanovena hodinovou sazbou jednoho pracovního zhotovitele, bude konkretizace smluvního vztahu probíhat zápisem do stavebního deníku a to tak, že upřesnění smluvního vztahu-přesné uvedení druhu a rozsahu požadovaného plnění, je platné v okamžiku potvrzení zápisu podpisem objednatele. III. Místo plnění, staveniště 1. Zhotovitel bude poskytovat a provádět plnění v místech označených objednatelem nebo dohodnutých v objednávce. 2. V případě, že je předmětem plnění dodávka stavebních nebo obdobných prací, zavazuje se objednatel předat zhotoviteli staveniště v termínu a ve stavu stanoveném objednávkou, zásadně však v takovém stavu, který umožňuje řádné plnění povinností zhotovitele. 3. Zhotovitel převzetím staveniště, za které se považuje rovněž zahájení poskytování plnění, souhlasí se stavem předávaného staveniště. Pokud zhotovitel staveniště převezme, má se za to, že jej s veškerou možnou odbornou péčí zkontroloval a shledal jej plně vyhovujícím pro plnění svých smluvních povinností. V případě, že se v průběhu provádění díla ukáže, že staveniště není způsobilé k provedení díla, odpovídá za úpravu staveniště do řádného stavu zhotovitel, ledaže prokáže, že ani s maximální odbornou péčí nemohl při jeho převzetí zjistit, že staveniště je pro provádění díla nezpůsobilé. 4. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen své činnosti související s plněním smlouvy realizovat v kooperaci s ostatními subjekty, které v místě poskytování plnění působí. 5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré technické normy včetně ČSN považují ve vzájemném smluvním vztahu za závazné. Toto ujednání se týká i těch norem, jež mají obecně pouze doporučující charakter. IV. Rozsah a termín dodání plnění 1. Zhotovitel je povinen plnit za podmínek a ve lhůtách dle smlouvy a VPD. 2. Rozsah plnění a termíny jeho provádění a předání budou dohodnuty mezi účastníky v jednotlivých smlouvách o plnění. Pokud dohodnuty nebudou, platí, že zhotovitel je povinen plnění dodat či provést ve lhůtě přiměřené povaze daného plnění. 3. Objednatel není povinen převzít plnění před sjednaným termínem předání a není povinen převzít dílčí plnění, nedohodnou-li se strany jinak. 4. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním plnění, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit i tehdy, pokud je zřejmé, že plnění nebude předáno včas nebo řádně. V. Cena plnění a platební podmínky 1. Celková skutečná cena plnění bude vypočtena a fakturována dle skutečně provedených prací tak, jak budou tyto položky jako zápisy ve stavebním deníku odsouhlaseny oprávněnými zástupci smluvních stran, nesmí však překročit maximální přípustnou cenu uvedenou v objednávce. Cena plnění je smluvní. V případě, že bude cena plnění sjednána jako násobek počtu hodin potřebných k provádění plnění, hodinovou sazbou a počtem pracovníků zhotovitele, je pro výpočet celkové ceny plnění rozhodující počet hodin odsouhlasený ve stavebním deníku, příslušná hodinová sazba a počet osob podílejících se na straně zhotovitele na provedení plnění. Pokud není uvedeno jinak, jsou dohodnuté ceny vždy uvedeny bez zákonné DPH, která bude při fakturaci připočtena. 2. Cena plnění zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádná splnění svých smluvních povinností, zejm. tedy zahrnuje veškeré náklady související s pořízením materiálu, náklady na dopravu, náklady na likvidaci odpadů, náklady na osobní ochranné prostředky, technické pomůcky (nářadí atd.), školení zaměstnanců či subdodavatelů provádějících plnění, atesty, zkoušky, rozbory atd. 3. Provedené plnění bude zhotovitelem předáváno a objednatelem přejímáno formou zápisu ve stavebním deníku, montážním deníku nebo dodacím listu, kde oprávněný zástupce objednatele potvrdí převzetí plnění. 4. V případě, že plnění převezme jiná osoba, než statutární orgán objednatele nebo osoba k převzetí písemně objednatelem pověřená, nelze cenu plnění uhradit. Zhotovitel není oprávněn předat plnění jiné osobě, než osobě k tomu objednatelem zmocněné. Osoba oprávněná plnění přebrat je zpravidla uvedena na objednávce. 5. Objednatel se zavazuje platit zhotoviteli za plnění poskytnutá na základě jednotlivých smluvních vztahů cenu podle smlouvy nebo dle těchto VPD na základě odsouhlasených zápisů ve stavebním deníku, tedy cenu

2 skutečně provedeného plnění. Přílohou faktury musí být potvrzení zástupce objednatele o rozsahu provedených prací. Bez této náležitosti není daňový doklad kompletní, fakturovaná cena nemůže být uhrazen a objednatel není po dobu absence tohoto potvrzení v prodlení s úhradou ceny plnění. 6. Pokud není dohodnuto jinak, je zhotovitel oprávněn fakturovat cenu plnění až po jeho bezvadném, úplném a řádném předání objednateli. 7. Pokud je sjednáno měsíční fakturační období, vystaví, je zhotovitel povinen vystavit fakturu ke každému poslednímu dni kalendářního měsíce na plnění dodané objednateli v daném kalendářním měsíci. Splatnost faktury je 45 dnů od jejího doručení objednateli. 8. Pokud není dohodnuto jinak, vystaví zhotovitel daňový doklad vždy pouze na částku odpovídající 90% sjednané ceny plnění. Zbývajících 10% ceny plnění činí zádržné, které tímto smluvní strany sjednávají, přičemž 50% sjednaného zádržného je splatné ve lhůtě 30 dnů od doručení faktury objednatele, kterou bude fakturována poloviční částka zádržného. Tuto fakturu je objednatel oprávněn vystavit nejdříve po odstranění veškerých vad a nedodělků. Zbývající 50% část sjednaného zádržného uhradí objednatel zhotoviteli rovněž na základě daňového dokladu, který zhotovitel vystaví nejdříve po uplynutí sjednané záruční doby. Objednatel je oprávněn použít zádržné zejména na odstranění vad plnění, smluvní pokuty a zhotovitelem způsobenou škodu. 9. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Taková faktura musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. změnový list se soupisem provedených prací). 10. Pokud není dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen uhradit objednateli paušální náhradu za dodávku vody, veškerých energií, personálního zázemí staveniště, ostrahy, oplocení, zajištění identifikačních průkazů pracovníků objednatele apod. ve výši 5% z ceny plnění bez DPH. Paušální úhrada se platí i v případě, že objednatel poskytuje zhotoviteli pouze některou z výše uvedených služeb či plnění. Od uplatnění této náhrady je objednatel oprávněn dle své úvah upustit či ji přiměřeně snížit. 11. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat: a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, b) identifikační údaje objednatele, c) identifikační údaje zhotovitele, d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, e) popis plnění, f) datum vystavení a odeslání faktury, g) datum uskutečnění zdanitelného plnění, h) datum splatnosti, i) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, j) sazby DPH, k) výši DPH celkem a podle základen, zaokrouhlené dle příslušných předpisů, vyjma montážních a stavebních prací zařazených v Klasifikaci CZ-CPA v kódech 41 až 43 l) zatřídění do klasifikace CZ CPA m) cenu celkem včetně DPH, n) podpis, o) přílohou faktury musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dle těchto VDP. 12. Cenu za provedené stavební a montážní práce zatříděné v Klasifikaci CZ-CPA v kódech 41 až 43 je zhotovitel povinen fakturovat bez daně z přidané hodnoty. 13. Jestliže bude v okamžiku uskutečnění jakéhokoliv zdanitelného plnění dle této smlouvy objednatel stále registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, uplatní se na toto plnění princip reverse charge, tj. režim přenesení daňové povinnosti na objednatele ve smyslu ust. 92a a 92e zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. 14. Daň z přidané hodnoty je v režimu reverse charge povinen přiznat a zaplatit objednatel. 15. Daň z přidané hodnoty si v režimu reverse charge na daňový doklad vypočte a doplní objednatel. 16. Zhotovitel je povinen vystavit každý daňový doklad ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti. VI. Povinnosti zhotovitele 1. Zhotovitel se zavazuje zejména: a) provést plnění v prvotřídní kvalitě s odbornou péčí a respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se požadované kvality plnění; b) provádět plnění v souladu s technickou dokumentací, která mu bude za tímto účelem předána objednatelem; c) důsledně dodržovat pořádek na místě plnění, dodržovat bezpečnostní a požární nařízení platná pro pobyt v prostorách objednatele, hygienu, ochranu životního prostředí a řádné postupy prací; d) důsledně dodržovat příkazy a pokyny v oblasti ochrany a ostrahy majetku objednatele a podrobit se na vyzvání pracovníků bezpečnostní služby osobním kontrolám; e) zajistit, aby ze strany zaměstnanců zhotovitele nedocházelo k porušování právních předpisů; f) v případě, že předmětem plnění je dodávka stavebních prací, zajistit, aby veškeré materiály, výrobky a konstrukce použité při poskytování plnění měli vlastnosti předpokládané ust. 156 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění; g) využívat pracoviště v určených objektech objednatele výhradně k plnění svých závazků h) dodržovat příslušné bezpečnostní, protipožádní a hygienické předpisy; i) na svůj náklad zajistit likvidaci odpadů v souladu s účinnou legislativou, zejm. v souladu se zák. č. 85/2001 Sb., o odpadech v patném znění; j) zajistit průběžný úklid místa poskytování plnění tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob či majetku zhotovitele či třetích osob nebo ztížena činnost zhotovitele či třetích osob v místě poskytování plnění; k) prokázat odbornou způsobilost svou i svých zaměstnanců či subdodavatelů; l) využívat k plnění svých smluvních povinností pouze své, řádně kvalifikované, zaměstnance zaměstnané v souladu s platnou a účinnou legislativou ČR v pracovním poměru;

3 m) zajistit v místě poskytování plnění stálou přítomnost osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele ve věcech technických; n) na žádost objednatele zajistit přítomnost osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních; o) uhradit veškeré pohledávky objednatele ve lhůtě 15 dnů od okamžiku jejich vyúčtování; p) neumístit v místě poskytování plnění žádný svůj reklamní poutač ani jiné označení zhotovitele bez souhlasu objednatele. 2. Zhotovitel není oprávněn zadat provádění plnění, popřípadě jeho části, svým subdodavatelům bez předchozího písemného souhlasu objednatele, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. VII. Stavební deník 1. Zhotovitel je povinen řádně vést denně stavební deník o postupu a provádění veškerých prací, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy a zvyklostmi užívanými v oboru. Kromě jiného je zhotovitel povinen uvést v deníku vždy datum, počet svých zaměstnanců nebo subdodavatelů na stavbě, počet odpracovaných hodin, veškeré zvláštní skutečnosti, záznamy, nálezy, stav postupu prací atd. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv nahlédnout do stavebních deníků. 2. Za stavební deník se rovněž považuje deník montážní nebo pracovní, dle typu poskytovaného plnění. 3. Objednatel je oprávněn kdykoliv do stavebního deníku nahlížet, pořizovat si něj výpisy, opisy, kopie atd., činit do něj zápisy a vyžadovat od zhotovitele vyjádření k takovým zápisům. VIII. Kontrola plnění povinností zhotovitele 1. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob poskytování plnění i dodržování ostatních povinností zhotovitele. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel poskytuje plnění v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnění prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy; 2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty; 3. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. IX. Povinnosti objednatele 1. Objednatel je povinen od zhotovitele na základě jeho písemné výzvy převzít dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků. Dnem splnění povinnosti zhotovitele provést a předat objednateli dílo vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla. K předání a převzetí plnění dojde samostatným předávacím protokolem. 2. K předání díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně alespoň 3 pracovní dny před plánovaným předáním díla. X. Náhrada škody Náhrada škody se řídí obecnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Případnou škodu se zhotovitel zavazuje uhradit v její skutečné výši. Objednatel bere na vědomí, že dílo jím prováděné je součástí (subdodávkou) většího celku, který zhotovuje objednatel pro třetí subjekt. Rovněž bere na vědomí, že škoda způsobená porušením smluvních povinností zhotovitele může vést k uplatnění sankcí či nároku na náhradu škody vůči objednateli. Tuto případnou škodu se zhotovitel rovněž zavazuje uhradit. Objednatel rovněž ber na vědomí skutečnost, že jím způsobená škoda může převyšovat cenu díla. XI. Nároky z vad plnění, záruky 1. Vady plnění, které budou zjištěny po jeho převzetí objednatelem, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele do 60 dnů poté, co vadu zjistil. V oznámení o uplatnění vad objednatel uvede popis vady, nebo popis, jak se vada projevuje. 2. Je-li plnění dodáno s vadami, může objednatel: a) požadovat odstranění vad provedením náhradního plnění za plnění vadné b) požadovat odstranění opravou plnění, jestliže jsou vady opravitelné c) požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění d) odstoupit od smlouvy. 3. Výběr práva z odpovědnosti za vady náleží objednateli, který při výběru svého nároku přihlíží zejména k ekonomické efektivitě, předpokládaným nákladům, a škodám 4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od písemného vytčení vad objednatelem ( em, faxem, poštou, osobním doručením) poskytnout objednateli písemné vyjádření ( em, faxem, poštou, osobním doručením) k těmto vadám, a nejpozději do 3 dnů započít s odstraňováním veškerých vad vytčených mu objednatelem, tyto vady odstranit v nejkratší možné lhůtě dosažitelné s vynaložením maximálního úsilí zhotovitele, a to na své náklady. To platí i v případě, že uplatněnou vadu neuznává a to až do doby, než bude jednoznačně prokázáno, že zhotovitel za reklamovanou vadu neodpovídá. 5. V případě havarijních situací je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady okamžitě. 6. V případě, že zhotovitel uplatní slevu z ceny díla, je oprávněn výši této slevy vyčíslit a sdělit zhotoviteli. Při vyčíslení výše slevy zohlední objednatel předpokládané náklady na odstranění vady, které by bylo nutné vynaložit při odstraňování vady třetí osobou. Výše slevy z ceny díla nesmí překročit tyto předpokládané náklady. 7. V případě, že zhotovitel neodstraní uplatněné vady řádně a v přiměřené lhůtě, zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel má právo, po předchozím upozornění zhotovitele, odstranit tyto vady svépomocí nebo je nechat odstranit na náklady a odpovědnost zhotovitele. 8. Zhotovitel poskytuje na dodané plnění záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců. Záruka počíná běžet okamžikem předání plnění nebo okamžikem odstranění poslední vady či nedodělku, kterým při předání objednateli plnění trpí. XII. Výpověď a odstoupení od smlouvy 1. Obě smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit dle ust. 345 obch. zák. z důvodu podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou. 2. Za podstatné porušení smlouvy se považuje: a) prodlení zhotovitele s předáním plnění delším než 5 dnů,

4 b) prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vad plnění delším než 2 dny, c) opakované prodlení zhotovitele s předáním plnění nebo odstraňováním vad či nedodělků. 3. Odstoupení objednatele od smlouvy nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut, jakož i právo domáhat se plnění jiných zhotovitelových povinností plynoucích z VPD nebo smlouvy. XIII. Okolnosti vylučující odpovědnost - vyšší moc 1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou nebo VPD v případě a v takovém rozsahu, kdy toto neplnění bylo důsledkem události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. 2. Pro účely tohoto ustanovení znamená "vyšší moc" takovou překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku, nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době podpisu smlouvy tuto překážku předvídala. 3. Neplnění nebo neschopnost plnění povinností vyplývajících ze smlouvy nebo VPD smluvní stranou, s výjimkou povinnosti předat plnění, když datum předání byl dohodnut v termínu, který předcházel vzniku překážky vyšší moci, bude omluveno v rozsahu způsobeném vyšší mocí, a to po dobu jejího trvání. Smluvní strana, která žádá, aby byla zproštěna své povinnosti z titulu vyšší moci, oznámí toto telefonicky druhé smluvní straně okamžitě poté, co se dozví o vyšší moci, přičemž takové oznámení bez zbytečného odkladu písemně potvrdí. Takové oznámení druhé smluvní straně bude obsahovat popis vyšší moci, včetně událostí a příčin, které ji způsobily, a předpokládanou dobu jejího trvání. V případě nesplnění těchto podmínek se k vyšší moci nepřihlíží. 4. Smluvní strana, která z důvodů vyšší moci nemůže plnit povinnosti plynoucí z této smlouvy, vyvine přiměřené úsilí k tomu, aby napravila nebo překonala co nejrychleji skutečnosti zakládající vyšší moc. Přerušení plnění této smlouvy nebude mít větší rozsah a nebude trvat déle, než je možné důvodně přičítat takové vyšší moci. XIV. Doručování Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně nebo poštou nebo faxem nebo em; aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení. Má se za to, že oznámení bylo řádně doručené: a) při doručování poštou třetím pracovním dnem po odeslání b) okamžikem odmítnutí převzetí poštovní zásilky c) při doručování faxem nebo em po uplynutí 24 hodin po prokazatelném odeslání na faxové číslo nebo ovou adresu druhé příjemce. XV. Smluvní pokuty 1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním plnění dle smlouvy nebo VPD nebo s odstraňováním vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny plnění za každý i den prodlení. Tímto ujednáním není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 2. Pro případ porušení ust. čl. VI těchto VDP sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele; 3. Pro případ porušení ust. čl. XI odst. 4 a 5 těchto VDP sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši ,- Kč; 4. Pro případ porušení ust. čl. XXII odst. 1 a 2 těchto VDP sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každý jednotlivý případ; 5. Uplatněním práva na úhradu smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. XVI. Pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností, přičemž maximální výše pojistného plnění činí 5 milionů korun českých. XVII. Změna ceny plnění 1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. 2. Změna ceny plnění je možná pouze při vzniku následujících okolností: a) víceprací zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu plnění dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce); b) méněprací zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu plnění a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla; c) z důvodu nikoli na straně zhotovitele dojde k prodloužení termínu předání plnění, d) při dodávce plnění se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu plnění (vynucené vícepráce), e) při kontrole projektové dokumentace zjistí zhotovitel vady nebo její nevhodnost či neúplnost (dále jen vady projektové dokumentace ), které mají vliv na cenu plnění a tyto vady, nevhodnost či neúplnost nemohla být zhotovitelem z objektivních příčin zjištěna při uzavírání smluvního vztahu. 3. Změna ceny díla z důvodu víceprací: a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů; b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen ( např. ÚRS Praha, a.s., RTS a.s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele; d) v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu,

5 provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech; e) nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových sazeb; f) při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. 4. Změna ceny díla z důvodu méněprací: a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem; b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů z nabídky; c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech; 5. Změna ceny díla z důvodu nových skutečností: a) pokud se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb a tento odsouhlasený soupis ocení způsobem sjednaným pro ocenění víceprací či změn; 6. Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel zjistil v průběhu poskytování plnění a jedná se o vady, které nemohl zjistit s vynaložením veškeré odborné péče před vznikem smluvního vztahu, pak zhotovitel postupuje podle postupu při ocenění příslušných víceprací nebo méněprací. 7. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem. 8. Za vícepráce se nepovažuje dodání plnění, jehož potřeba vyvstala v průběhu provádění plnění, ačkoliv nutnost provedení těchto prací či plnění měla být známa zhotoviteli s ohledem na jeho odbornou způsobilost před zahájením poskytování plnění. Vícepracemi jsou tedy pouze takové dodávky, jejichž potřeba nemohla být z objektivních příčin zhotoviteli známa v době uzavření smlouvy. XVIII. Rozhodné právo Právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí smlouvou, těmito VPD, zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění a ostatními právními předpisy ČR a to v uvedeném pořadí. XIX. Řešení sporů Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že pro případ veškerých sporů vzniklých mezi nimi je příslušným soudem obecný soud objednatele. XX. Mlčenlivost 1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností souvisejících s jejich smluvním vztahem či se zájmy druhého účastníka, jakož i se všemi skutečnostmi, se kterými se seznámily při plnění svých smluvních povinností. 2. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy: a) předmětná skutečnost je obecně známa a v obecnou známost vešla bez zavinění příslušného účastníka; b) existuje zákonná povinnost sdělit příslušnou skutečnost soudu, nebo jinému státnímu orgánu; c) skutečnost je sdělována osobě, která je sama vázána stejnou či přísnější povinností mlčenlivosti, zejména, jde-li o skutečnost sdělovanou advokátovi či jinému odbornému poradci. 3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost zejména o všech skutečnostech a údajích ekonomické, organizační, obchodní či marketingové povahy, které jakkoliv souvisejí s objednatelem. 4. Součástí povinnosti mlčenlivosti je povinnost účastníků učinit vše, co lze spravedlivě požadovat, aby skutečnosti povinností mlčenlivosti chráněné nevešly ve známost nepovolaným osobám. 5. Zhotovitel se zavazuje po provedení plnění dle potvrzené objednávky odevzdat objednateli veškerou dokumentaci, nespotřebovaný materiál a nástroje poskytnuté objednatelem. 6. V případě, že objednatel předá zhotoviteli jakoukoliv dokumentaci, zejména projektovou, zavazuje se zhotovitel zajistit, aby k takové dokumentaci měli přístup pouze jeho vedoucí pracovníci. Z předané dokumentace je zakázáno pořizovat jakékoliv, a to i částečné, kopie, výpisy či opisy bez souhlasu objednatele a to pod smluvní pokutou ve výši ,- Kč. Nárok na náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčen. 7. Zhotovitel není oprávněn vstupovat do smluvních vztahů se smluvními partnery objednatele. Toto omezení platí i pro období 6 měsíců od ukončení smluvního vztahu s objednatelem. Pro případ porušení této povinnosti sjednaly smluvní strany smluvní pokutu ve výši ,- Kč, přičemž zhotovitel je v případě porušení této povinnosti vedle úhrady smluvní pokuty povinen rovněž vydat veškerý prospěch, který porušením této povinnosti získal. XXI. Sistace a storno 1. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu poskytování plnění nařídit zhotoviteli dočasné zastavení prací na předmětu plnění (sistace) z jakéhokoliv důvodu. Zhotovitel je povinen tento požadavek respektovat a bez zbytečného odkladu zastavit práce. Doručením požadavku objednatele k pozastavení prací na předmětu plnění přestávají běžet lhůty ke splnění závazku na straně zhotovitele. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho ukončení a předání. 2. Trvá-li sistace déle než 3 měsíce, je objednatel povinen část plnění, kterou zhotovitel dokončil a připravil k plnění převzít a dle podmínek v těchto VDP výše uvedených, zaplatit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 3. Trvá-li sistace déle než 6 měsíců, může zhotovitel od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 4. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv omezit rozsah poskytovaného plnění. Pokud tak učiní, platí přiměřeně ustanovení o sistaci. XXII. Různé 1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky za objednatelem na své závazky vůči objednateli; 2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky za objednatelem na třetí osobu; 3. Je-li některé z ustanovení smlouvy nebo VPD neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, pak bude neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné pouze toto ustanovení, nevyplývá-li z jeho

6 povahy, obsahu nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy či VPD. 4. Za kvalitu projektové dokumentace v plném rozsahu odpovídá zhotovitel. 5. Smluvní strany se zavazují neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné a zároveň oddělitelné ustanovení bezodkladně (nejpozději však ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne, kdy některá ze Smluvních stran vyrozuměla druhou Smluvní stranu o tom, že, a z jakého důvodu, je ustanovení vadné) nahradit ustanovením bezvadným, které odpovídá účelu a obsahu nahrazovaného ustanovení. 6. Práva objednatele nejsou dotčena ani omezena tím, že objednatel poskytl či poskytne zhotoviteli určitou výhodu, úlevu, nebo že mu prodloužil lhůtu. 7. Skutečnost, že se objednatel vzdal svých práv vyplývajících z jednotlivého porušení povinnosti vyplývajícího ze smlouvy nebo VPD ze strany zhotovitele neznamená, že se vzdává práva ve vztahu k případným porušením následným. 8. Ujednání obsažená ve smlouvě a VPD ruší veškerá předchozí ústní i písemná ujednání smluvních stran týkající se plnění dle smlouvy. V Chomutově dne Ing. Antonín Kalaš jednatel společnosti ACTHERM strojírenství, s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Smlouva o dílo č.1/2015

Smlouva o dílo č.1/2015 Smlouva o dílo č.1/2015 uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: Obec

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření smlouvy o dílo (dále jen Objednávka ), předložený Objednatelem v písemné formě, přijme Zhotovitel rovněž v písemné formě ve

Více

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO 62156462, DIČ CZ62156462 bankovní spojení: KB

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení: Josef

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E S M LO U V A O DÍ LO uzavřená podle paragrafu 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník - v platném znění (dále jen "občanského zákoníku") S M L U V N Í S T R A N Y O b j e d n a t e l :

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Příloha č. 3 zadávací dokumentace Závazný návrh rámcové smlouvy Rámcová kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno zastoupené

Více

1. Smluvní strany 1.1. Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno, MČ Brno-Líšeň, Jírova 2, PSČ: 628 00 Brno, 613 00 Brno,

1. Smluvní strany 1.1. Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno, MČ Brno-Líšeň, Jírova 2, PSČ: 628 00 Brno, 613 00 Brno, Smlouva o dílo č. 2015_51 Výmalba prostor Polikliniky Horníkova 34, Brno Líšeň uzavřena podle ust. 2586.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník(dále jen občanský zákoník ) mezi níže uvedenými smluvními

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

Smlouva o dílo. 1.2 Obchodní firma/název/jméno a příjmení podnikatele-fyzické osoby Se sídlem/s místem podnikání: Zastoupena:

Smlouva o dílo. 1.2 Obchodní firma/název/jméno a příjmení podnikatele-fyzické osoby Se sídlem/s místem podnikání: Zastoupena: Smlouva o dílo Rekonstrukce plynové kotelny K1 v areálu kolejí J. A. Komenského uzavřena podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi níže uvedenými smluvními

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Čl. I Úvodní ustanovení Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy ve věci zajištění překladu,

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen Objednávka ), předložený Kupujícím, přijme Prodávající ve lhůtě do 10 dnů po doručení Objednávky, nejpozději

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 1054. jméno: David příjmení: Novák

SMLOUVA O DÍLO č. 1054. jméno: David příjmení: Novák SMLOUVA O DÍLO č. 1054 Smluvní strany: Objednatel: a Zhotovitel: jméno: Jan jméno: David příjmení: Novák příjmení: Kárník firma: --- číslo oborového profilu: 999 * na cenikyremesel.cz IČ: --- IČ: 12345678

Více

Všeobecné obchodní podmínky Quart Construct s.r.o. jako zhotovitel dle ust. 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku platné od 1.3.

Všeobecné obchodní podmínky Quart Construct s.r.o. jako zhotovitel dle ust. 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku platné od 1.3. Quart Construct, s.r.o., IČ: 29237271, sídlem v Pohořelicích, Pšeničná 284, PSČ: 691 23, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67567 Všeobecné obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Seco Tools CZ, s.r.o. Brno, Londýnské nám. 856/2, PSČ 639 00 IČ 607 22 631 Všeobecné obchodní podmínky I. Obecná ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako VOP ) se vztahují na veškeré

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI MOREAU AGRI, spol. s r.o. PRO SERVISNÍ ZÁSAHY č. MA 2011/1

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI MOREAU AGRI, spol. s r.o. PRO SERVISNÍ ZÁSAHY č. MA 2011/1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti MOREAU AGRI, spol. s r.o. č. MA 2011/1 (dále jen Podmínky ) upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti MOREAU AGRI, spol.

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Zákolany se sídlem: 273 28 Zákolany

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PRODEJNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti NAGES s.r.o. platné od 1.1. 2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PRODEJNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti NAGES s.r.o. platné od 1.1. 2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PRODEJNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti NAGES s.r.o. platné od 1.1. 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní prodejní podmínky (dále také jen podmínky ) jsou obchodními podmínkami

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Oprava bytových jednotek v objektech: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 -,,Dům s pečovatelskou službou (DPS)

Oprava bytových jednotek v objektech: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 -,,Dům s pečovatelskou službou (DPS) S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1.1 Mendelova univerzita v Brně se sídlem: Zemědělská

Více

Obchodní podmínky I. Obecná ustanovení. II. Smluvní strany. III. Ochrana informací

Obchodní podmínky I. Obecná ustanovení. II. Smluvní strany. III. Ochrana informací Obchodní podmínky I. Obecná ustanovení Obchodní podmínky www.silawebu.cz Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují závazkové obchodní vztahy zhotovitele s objednateli při poskytování služeb a dodávek v

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Smlouva o dílo. I. Předmět smlouvy. III. Součást smlouvy

Smlouva o dílo. I. Předmět smlouvy. III. Součást smlouvy č.j. 19/2015 Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Obec Štíhlice, IČO: 00639745, se sídlem 281 63 Štíhlice čp. 5 zastoupená Tomášem Rychtou, starostou obce, za obec jednající ve věcech smluvních;

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO (dále jen SOD) uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku

NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO (dále jen SOD) uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO (dále jen SOD) uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku PROJEKT: VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ PAVILON 7 Číslo smlouvy objednatele : Číslo smlouvy zhotovitele : I. Smluvní strany

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti platné od 01. 06. 2012 1. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti (dále jen prodávající ) se sídlem Plzeň, Slavojova 5, PSČ

Více

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6)

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6) firmy Metal Produkt Servis Praha s.r.o. Obchodní společnost Metal Produkt Servis Praha, s.r.o. ( dále jen MPS nebo také objednatel) vyhlašuje tímto podle ust. 273 odst.1) obchodního zákoníku 513/1991 sb.

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

1. Smluvní strany 1.1

1. Smluvní strany 1.1 Smlouva o dílo č. 2015_51 Výmalba prostor Polikliniky Horníkova 34, Brno Líšeň uzavřena podle ust. 2586.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník(dále jen občanský zákoník ) mezi níže uvedenými smluvními

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více

Smlouva o dílo č. 2013/3/01

Smlouva o dílo č. 2013/3/01 Smlouva o dílo č. 2013/3/01 uzavřená dle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany Objednatel: Sportovní zařízení města Kroměříže adresa: Obvodová

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více