Všeobecné podmínky pro dodavatele společnosti ACTHERM strojírenství, s.r.o. (dále jen VPD)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné podmínky pro dodavatele společnosti ACTHERM strojírenství, s.r.o. (dále jen VPD)"

Transkript

1 Všeobecné podmínky pro dodavatele společnosti ACTHERM strojírenství, s.r.o. (dále jen VPD) I. Aplikace VPD 1. VPD se považují za součást každé kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo nebo za součást každé jednotlivé kupní smlouvy nebo smlouvy o plnění uzavřené na základě rámcové kupní smlouvy nebo rámcové smlouvy o dílo (dále jen smlouva ), kterou společnost ACTHERM strojírenství, s.r.o. nebo její právní nástupce (dále jen Objednatel ) kupuje zboží nebo dle objednávky přebírá plnění - dílo (dále jen Plnění ) od prodávajícího nebo od zhotovitele plnění (dále jen Zhotovitel ). Ustanovení smlouvy odlišná od úpravy VPD mají přednost před použitím příslušných ustanovení VPD. Smlouvou se rozumí i potvrzená objednávka, popř. zápis ve stavebním deníku tak, jak je uvedeno níže v těchto VPD. 2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: a) smlouva o dílo, b) všeobecné dodací podmínky c) zákon č. 513/1991 Sb., obch. zákoník d) ostatní právní předpisy II. Vznik smluvního vztahu 1. Smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem vzniká, jestliže zhotovitel ve stanoveném termínu zašle objednateli potvrzenou objednávku plnění nebo zboží. Zasláním potvrzené objednávky objednateli zhotovitel stvrzuje, že bezvýhradně souhlasí s rozsahem objednaného plnění, množstvím objednaného zboží, jeho kvalitou, cenou a těmito VPD. 2. Mechanismus uzavírání smluvních vztahů je takový, že objednatel zašle (poštou, em, faxem) zhotoviteli, na základě jeho nabídky nebo i bez ní, objednávku na vlastním objednávkovém formuláři. Zhotovitel v případě svého souhlasu s podmínkami objednávky tuto potvrdí a zašle (poštou, faxem, em se zaručeným elektronickým podpisem) zpět objednateli. V případě, že bude potvrzená objednávka zaslána objednateli později, než ve lhůtě na objednávce uvedené, je pro její platnost nutné, aby objednatel informoval zhotovitele o tom, že objednávku, i přes pozdní doručení, akceptuje. V opačném případě platí, že platnost objednávky vypršela uplynutím lhůty uvedené na objednávce. 3. V případě, že rozsah plnění bude sjednán pouze rámcově a cena plnění bude stanovena hodinovou sazbou jednoho pracovního zhotovitele, bude konkretizace smluvního vztahu probíhat zápisem do stavebního deníku a to tak, že upřesnění smluvního vztahu-přesné uvedení druhu a rozsahu požadovaného plnění, je platné v okamžiku potvrzení zápisu podpisem objednatele. III. Místo plnění, staveniště 1. Zhotovitel bude poskytovat a provádět plnění v místech označených objednatelem nebo dohodnutých v objednávce. 2. V případě, že je předmětem plnění dodávka stavebních nebo obdobných prací, zavazuje se objednatel předat zhotoviteli staveniště v termínu a ve stavu stanoveném objednávkou, zásadně však v takovém stavu, který umožňuje řádné plnění povinností zhotovitele. 3. Zhotovitel převzetím staveniště, za které se považuje rovněž zahájení poskytování plnění, souhlasí se stavem předávaného staveniště. Pokud zhotovitel staveniště převezme, má se za to, že jej s veškerou možnou odbornou péčí zkontroloval a shledal jej plně vyhovujícím pro plnění svých smluvních povinností. V případě, že se v průběhu provádění díla ukáže, že staveniště není způsobilé k provedení díla, odpovídá za úpravu staveniště do řádného stavu zhotovitel, ledaže prokáže, že ani s maximální odbornou péčí nemohl při jeho převzetí zjistit, že staveniště je pro provádění díla nezpůsobilé. 4. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen své činnosti související s plněním smlouvy realizovat v kooperaci s ostatními subjekty, které v místě poskytování plnění působí. 5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré technické normy včetně ČSN považují ve vzájemném smluvním vztahu za závazné. Toto ujednání se týká i těch norem, jež mají obecně pouze doporučující charakter. IV. Rozsah a termín dodání plnění 1. Zhotovitel je povinen plnit za podmínek a ve lhůtách dle smlouvy a VPD. 2. Rozsah plnění a termíny jeho provádění a předání budou dohodnuty mezi účastníky v jednotlivých smlouvách o plnění. Pokud dohodnuty nebudou, platí, že zhotovitel je povinen plnění dodat či provést ve lhůtě přiměřené povaze daného plnění. 3. Objednatel není povinen převzít plnění před sjednaným termínem předání a není povinen převzít dílčí plnění, nedohodnou-li se strany jinak. 4. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním plnění, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit i tehdy, pokud je zřejmé, že plnění nebude předáno včas nebo řádně. V. Cena plnění a platební podmínky 1. Celková skutečná cena plnění bude vypočtena a fakturována dle skutečně provedených prací tak, jak budou tyto položky jako zápisy ve stavebním deníku odsouhlaseny oprávněnými zástupci smluvních stran, nesmí však překročit maximální přípustnou cenu uvedenou v objednávce. Cena plnění je smluvní. V případě, že bude cena plnění sjednána jako násobek počtu hodin potřebných k provádění plnění, hodinovou sazbou a počtem pracovníků zhotovitele, je pro výpočet celkové ceny plnění rozhodující počet hodin odsouhlasený ve stavebním deníku, příslušná hodinová sazba a počet osob podílejících se na straně zhotovitele na provedení plnění. Pokud není uvedeno jinak, jsou dohodnuté ceny vždy uvedeny bez zákonné DPH, která bude při fakturaci připočtena. 2. Cena plnění zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádná splnění svých smluvních povinností, zejm. tedy zahrnuje veškeré náklady související s pořízením materiálu, náklady na dopravu, náklady na likvidaci odpadů, náklady na osobní ochranné prostředky, technické pomůcky (nářadí atd.), školení zaměstnanců či subdodavatelů provádějících plnění, atesty, zkoušky, rozbory atd. 3. Provedené plnění bude zhotovitelem předáváno a objednatelem přejímáno formou zápisu ve stavebním deníku, montážním deníku nebo dodacím listu, kde oprávněný zástupce objednatele potvrdí převzetí plnění. 4. V případě, že plnění převezme jiná osoba, než statutární orgán objednatele nebo osoba k převzetí písemně objednatelem pověřená, nelze cenu plnění uhradit. Zhotovitel není oprávněn předat plnění jiné osobě, než osobě k tomu objednatelem zmocněné. Osoba oprávněná plnění přebrat je zpravidla uvedena na objednávce. 5. Objednatel se zavazuje platit zhotoviteli za plnění poskytnutá na základě jednotlivých smluvních vztahů cenu podle smlouvy nebo dle těchto VPD na základě odsouhlasených zápisů ve stavebním deníku, tedy cenu

2 skutečně provedeného plnění. Přílohou faktury musí být potvrzení zástupce objednatele o rozsahu provedených prací. Bez této náležitosti není daňový doklad kompletní, fakturovaná cena nemůže být uhrazen a objednatel není po dobu absence tohoto potvrzení v prodlení s úhradou ceny plnění. 6. Pokud není dohodnuto jinak, je zhotovitel oprávněn fakturovat cenu plnění až po jeho bezvadném, úplném a řádném předání objednateli. 7. Pokud je sjednáno měsíční fakturační období, vystaví, je zhotovitel povinen vystavit fakturu ke každému poslednímu dni kalendářního měsíce na plnění dodané objednateli v daném kalendářním měsíci. Splatnost faktury je 45 dnů od jejího doručení objednateli. 8. Pokud není dohodnuto jinak, vystaví zhotovitel daňový doklad vždy pouze na částku odpovídající 90% sjednané ceny plnění. Zbývajících 10% ceny plnění činí zádržné, které tímto smluvní strany sjednávají, přičemž 50% sjednaného zádržného je splatné ve lhůtě 30 dnů od doručení faktury objednatele, kterou bude fakturována poloviční částka zádržného. Tuto fakturu je objednatel oprávněn vystavit nejdříve po odstranění veškerých vad a nedodělků. Zbývající 50% část sjednaného zádržného uhradí objednatel zhotoviteli rovněž na základě daňového dokladu, který zhotovitel vystaví nejdříve po uplynutí sjednané záruční doby. Objednatel je oprávněn použít zádržné zejména na odstranění vad plnění, smluvní pokuty a zhotovitelem způsobenou škodu. 9. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Taková faktura musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. změnový list se soupisem provedených prací). 10. Pokud není dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen uhradit objednateli paušální náhradu za dodávku vody, veškerých energií, personálního zázemí staveniště, ostrahy, oplocení, zajištění identifikačních průkazů pracovníků objednatele apod. ve výši 5% z ceny plnění bez DPH. Paušální úhrada se platí i v případě, že objednatel poskytuje zhotoviteli pouze některou z výše uvedených služeb či plnění. Od uplatnění této náhrady je objednatel oprávněn dle své úvah upustit či ji přiměřeně snížit. 11. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat: a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, b) identifikační údaje objednatele, c) identifikační údaje zhotovitele, d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, e) popis plnění, f) datum vystavení a odeslání faktury, g) datum uskutečnění zdanitelného plnění, h) datum splatnosti, i) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, j) sazby DPH, k) výši DPH celkem a podle základen, zaokrouhlené dle příslušných předpisů, vyjma montážních a stavebních prací zařazených v Klasifikaci CZ-CPA v kódech 41 až 43 l) zatřídění do klasifikace CZ CPA m) cenu celkem včetně DPH, n) podpis, o) přílohou faktury musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dle těchto VDP. 12. Cenu za provedené stavební a montážní práce zatříděné v Klasifikaci CZ-CPA v kódech 41 až 43 je zhotovitel povinen fakturovat bez daně z přidané hodnoty. 13. Jestliže bude v okamžiku uskutečnění jakéhokoliv zdanitelného plnění dle této smlouvy objednatel stále registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, uplatní se na toto plnění princip reverse charge, tj. režim přenesení daňové povinnosti na objednatele ve smyslu ust. 92a a 92e zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. 14. Daň z přidané hodnoty je v režimu reverse charge povinen přiznat a zaplatit objednatel. 15. Daň z přidané hodnoty si v režimu reverse charge na daňový doklad vypočte a doplní objednatel. 16. Zhotovitel je povinen vystavit každý daňový doklad ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti. VI. Povinnosti zhotovitele 1. Zhotovitel se zavazuje zejména: a) provést plnění v prvotřídní kvalitě s odbornou péčí a respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se požadované kvality plnění; b) provádět plnění v souladu s technickou dokumentací, která mu bude za tímto účelem předána objednatelem; c) důsledně dodržovat pořádek na místě plnění, dodržovat bezpečnostní a požární nařízení platná pro pobyt v prostorách objednatele, hygienu, ochranu životního prostředí a řádné postupy prací; d) důsledně dodržovat příkazy a pokyny v oblasti ochrany a ostrahy majetku objednatele a podrobit se na vyzvání pracovníků bezpečnostní služby osobním kontrolám; e) zajistit, aby ze strany zaměstnanců zhotovitele nedocházelo k porušování právních předpisů; f) v případě, že předmětem plnění je dodávka stavebních prací, zajistit, aby veškeré materiály, výrobky a konstrukce použité při poskytování plnění měli vlastnosti předpokládané ust. 156 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění; g) využívat pracoviště v určených objektech objednatele výhradně k plnění svých závazků h) dodržovat příslušné bezpečnostní, protipožádní a hygienické předpisy; i) na svůj náklad zajistit likvidaci odpadů v souladu s účinnou legislativou, zejm. v souladu se zák. č. 85/2001 Sb., o odpadech v patném znění; j) zajistit průběžný úklid místa poskytování plnění tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob či majetku zhotovitele či třetích osob nebo ztížena činnost zhotovitele či třetích osob v místě poskytování plnění; k) prokázat odbornou způsobilost svou i svých zaměstnanců či subdodavatelů; l) využívat k plnění svých smluvních povinností pouze své, řádně kvalifikované, zaměstnance zaměstnané v souladu s platnou a účinnou legislativou ČR v pracovním poměru;

3 m) zajistit v místě poskytování plnění stálou přítomnost osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele ve věcech technických; n) na žádost objednatele zajistit přítomnost osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních; o) uhradit veškeré pohledávky objednatele ve lhůtě 15 dnů od okamžiku jejich vyúčtování; p) neumístit v místě poskytování plnění žádný svůj reklamní poutač ani jiné označení zhotovitele bez souhlasu objednatele. 2. Zhotovitel není oprávněn zadat provádění plnění, popřípadě jeho části, svým subdodavatelům bez předchozího písemného souhlasu objednatele, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. VII. Stavební deník 1. Zhotovitel je povinen řádně vést denně stavební deník o postupu a provádění veškerých prací, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy a zvyklostmi užívanými v oboru. Kromě jiného je zhotovitel povinen uvést v deníku vždy datum, počet svých zaměstnanců nebo subdodavatelů na stavbě, počet odpracovaných hodin, veškeré zvláštní skutečnosti, záznamy, nálezy, stav postupu prací atd. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv nahlédnout do stavebních deníků. 2. Za stavební deník se rovněž považuje deník montážní nebo pracovní, dle typu poskytovaného plnění. 3. Objednatel je oprávněn kdykoliv do stavebního deníku nahlížet, pořizovat si něj výpisy, opisy, kopie atd., činit do něj zápisy a vyžadovat od zhotovitele vyjádření k takovým zápisům. VIII. Kontrola plnění povinností zhotovitele 1. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob poskytování plnění i dodržování ostatních povinností zhotovitele. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel poskytuje plnění v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnění prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy; 2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty; 3. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. IX. Povinnosti objednatele 1. Objednatel je povinen od zhotovitele na základě jeho písemné výzvy převzít dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků. Dnem splnění povinnosti zhotovitele provést a předat objednateli dílo vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla. K předání a převzetí plnění dojde samostatným předávacím protokolem. 2. K předání díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně alespoň 3 pracovní dny před plánovaným předáním díla. X. Náhrada škody Náhrada škody se řídí obecnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Případnou škodu se zhotovitel zavazuje uhradit v její skutečné výši. Objednatel bere na vědomí, že dílo jím prováděné je součástí (subdodávkou) většího celku, který zhotovuje objednatel pro třetí subjekt. Rovněž bere na vědomí, že škoda způsobená porušením smluvních povinností zhotovitele může vést k uplatnění sankcí či nároku na náhradu škody vůči objednateli. Tuto případnou škodu se zhotovitel rovněž zavazuje uhradit. Objednatel rovněž ber na vědomí skutečnost, že jím způsobená škoda může převyšovat cenu díla. XI. Nároky z vad plnění, záruky 1. Vady plnění, které budou zjištěny po jeho převzetí objednatelem, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele do 60 dnů poté, co vadu zjistil. V oznámení o uplatnění vad objednatel uvede popis vady, nebo popis, jak se vada projevuje. 2. Je-li plnění dodáno s vadami, může objednatel: a) požadovat odstranění vad provedením náhradního plnění za plnění vadné b) požadovat odstranění opravou plnění, jestliže jsou vady opravitelné c) požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění d) odstoupit od smlouvy. 3. Výběr práva z odpovědnosti za vady náleží objednateli, který při výběru svého nároku přihlíží zejména k ekonomické efektivitě, předpokládaným nákladům, a škodám 4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od písemného vytčení vad objednatelem ( em, faxem, poštou, osobním doručením) poskytnout objednateli písemné vyjádření ( em, faxem, poštou, osobním doručením) k těmto vadám, a nejpozději do 3 dnů započít s odstraňováním veškerých vad vytčených mu objednatelem, tyto vady odstranit v nejkratší možné lhůtě dosažitelné s vynaložením maximálního úsilí zhotovitele, a to na své náklady. To platí i v případě, že uplatněnou vadu neuznává a to až do doby, než bude jednoznačně prokázáno, že zhotovitel za reklamovanou vadu neodpovídá. 5. V případě havarijních situací je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady okamžitě. 6. V případě, že zhotovitel uplatní slevu z ceny díla, je oprávněn výši této slevy vyčíslit a sdělit zhotoviteli. Při vyčíslení výše slevy zohlední objednatel předpokládané náklady na odstranění vady, které by bylo nutné vynaložit při odstraňování vady třetí osobou. Výše slevy z ceny díla nesmí překročit tyto předpokládané náklady. 7. V případě, že zhotovitel neodstraní uplatněné vady řádně a v přiměřené lhůtě, zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel má právo, po předchozím upozornění zhotovitele, odstranit tyto vady svépomocí nebo je nechat odstranit na náklady a odpovědnost zhotovitele. 8. Zhotovitel poskytuje na dodané plnění záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců. Záruka počíná běžet okamžikem předání plnění nebo okamžikem odstranění poslední vady či nedodělku, kterým při předání objednateli plnění trpí. XII. Výpověď a odstoupení od smlouvy 1. Obě smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit dle ust. 345 obch. zák. z důvodu podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou. 2. Za podstatné porušení smlouvy se považuje: a) prodlení zhotovitele s předáním plnění delším než 5 dnů,

4 b) prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vad plnění delším než 2 dny, c) opakované prodlení zhotovitele s předáním plnění nebo odstraňováním vad či nedodělků. 3. Odstoupení objednatele od smlouvy nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut, jakož i právo domáhat se plnění jiných zhotovitelových povinností plynoucích z VPD nebo smlouvy. XIII. Okolnosti vylučující odpovědnost - vyšší moc 1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou nebo VPD v případě a v takovém rozsahu, kdy toto neplnění bylo důsledkem události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. 2. Pro účely tohoto ustanovení znamená "vyšší moc" takovou překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku, nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době podpisu smlouvy tuto překážku předvídala. 3. Neplnění nebo neschopnost plnění povinností vyplývajících ze smlouvy nebo VPD smluvní stranou, s výjimkou povinnosti předat plnění, když datum předání byl dohodnut v termínu, který předcházel vzniku překážky vyšší moci, bude omluveno v rozsahu způsobeném vyšší mocí, a to po dobu jejího trvání. Smluvní strana, která žádá, aby byla zproštěna své povinnosti z titulu vyšší moci, oznámí toto telefonicky druhé smluvní straně okamžitě poté, co se dozví o vyšší moci, přičemž takové oznámení bez zbytečného odkladu písemně potvrdí. Takové oznámení druhé smluvní straně bude obsahovat popis vyšší moci, včetně událostí a příčin, které ji způsobily, a předpokládanou dobu jejího trvání. V případě nesplnění těchto podmínek se k vyšší moci nepřihlíží. 4. Smluvní strana, která z důvodů vyšší moci nemůže plnit povinnosti plynoucí z této smlouvy, vyvine přiměřené úsilí k tomu, aby napravila nebo překonala co nejrychleji skutečnosti zakládající vyšší moc. Přerušení plnění této smlouvy nebude mít větší rozsah a nebude trvat déle, než je možné důvodně přičítat takové vyšší moci. XIV. Doručování Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně nebo poštou nebo faxem nebo em; aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení. Má se za to, že oznámení bylo řádně doručené: a) při doručování poštou třetím pracovním dnem po odeslání b) okamžikem odmítnutí převzetí poštovní zásilky c) při doručování faxem nebo em po uplynutí 24 hodin po prokazatelném odeslání na faxové číslo nebo ovou adresu druhé příjemce. XV. Smluvní pokuty 1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním plnění dle smlouvy nebo VPD nebo s odstraňováním vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny plnění za každý i den prodlení. Tímto ujednáním není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 2. Pro případ porušení ust. čl. VI těchto VDP sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele; 3. Pro případ porušení ust. čl. XI odst. 4 a 5 těchto VDP sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši ,- Kč; 4. Pro případ porušení ust. čl. XXII odst. 1 a 2 těchto VDP sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každý jednotlivý případ; 5. Uplatněním práva na úhradu smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. XVI. Pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností, přičemž maximální výše pojistného plnění činí 5 milionů korun českých. XVII. Změna ceny plnění 1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. 2. Změna ceny plnění je možná pouze při vzniku následujících okolností: a) víceprací zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu plnění dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce); b) méněprací zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu plnění a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla; c) z důvodu nikoli na straně zhotovitele dojde k prodloužení termínu předání plnění, d) při dodávce plnění se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu plnění (vynucené vícepráce), e) při kontrole projektové dokumentace zjistí zhotovitel vady nebo její nevhodnost či neúplnost (dále jen vady projektové dokumentace ), které mají vliv na cenu plnění a tyto vady, nevhodnost či neúplnost nemohla být zhotovitelem z objektivních příčin zjištěna při uzavírání smluvního vztahu. 3. Změna ceny díla z důvodu víceprací: a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů; b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen ( např. ÚRS Praha, a.s., RTS a.s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele; d) v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu,

5 provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech; e) nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových sazeb; f) při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. 4. Změna ceny díla z důvodu méněprací: a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem; b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů z nabídky; c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech; 5. Změna ceny díla z důvodu nových skutečností: a) pokud se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb a tento odsouhlasený soupis ocení způsobem sjednaným pro ocenění víceprací či změn; 6. Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel zjistil v průběhu poskytování plnění a jedná se o vady, které nemohl zjistit s vynaložením veškeré odborné péče před vznikem smluvního vztahu, pak zhotovitel postupuje podle postupu při ocenění příslušných víceprací nebo méněprací. 7. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem. 8. Za vícepráce se nepovažuje dodání plnění, jehož potřeba vyvstala v průběhu provádění plnění, ačkoliv nutnost provedení těchto prací či plnění měla být známa zhotoviteli s ohledem na jeho odbornou způsobilost před zahájením poskytování plnění. Vícepracemi jsou tedy pouze takové dodávky, jejichž potřeba nemohla být z objektivních příčin zhotoviteli známa v době uzavření smlouvy. XVIII. Rozhodné právo Právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí smlouvou, těmito VPD, zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění a ostatními právními předpisy ČR a to v uvedeném pořadí. XIX. Řešení sporů Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že pro případ veškerých sporů vzniklých mezi nimi je příslušným soudem obecný soud objednatele. XX. Mlčenlivost 1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností souvisejících s jejich smluvním vztahem či se zájmy druhého účastníka, jakož i se všemi skutečnostmi, se kterými se seznámily při plnění svých smluvních povinností. 2. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy: a) předmětná skutečnost je obecně známa a v obecnou známost vešla bez zavinění příslušného účastníka; b) existuje zákonná povinnost sdělit příslušnou skutečnost soudu, nebo jinému státnímu orgánu; c) skutečnost je sdělována osobě, která je sama vázána stejnou či přísnější povinností mlčenlivosti, zejména, jde-li o skutečnost sdělovanou advokátovi či jinému odbornému poradci. 3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost zejména o všech skutečnostech a údajích ekonomické, organizační, obchodní či marketingové povahy, které jakkoliv souvisejí s objednatelem. 4. Součástí povinnosti mlčenlivosti je povinnost účastníků učinit vše, co lze spravedlivě požadovat, aby skutečnosti povinností mlčenlivosti chráněné nevešly ve známost nepovolaným osobám. 5. Zhotovitel se zavazuje po provedení plnění dle potvrzené objednávky odevzdat objednateli veškerou dokumentaci, nespotřebovaný materiál a nástroje poskytnuté objednatelem. 6. V případě, že objednatel předá zhotoviteli jakoukoliv dokumentaci, zejména projektovou, zavazuje se zhotovitel zajistit, aby k takové dokumentaci měli přístup pouze jeho vedoucí pracovníci. Z předané dokumentace je zakázáno pořizovat jakékoliv, a to i částečné, kopie, výpisy či opisy bez souhlasu objednatele a to pod smluvní pokutou ve výši ,- Kč. Nárok na náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčen. 7. Zhotovitel není oprávněn vstupovat do smluvních vztahů se smluvními partnery objednatele. Toto omezení platí i pro období 6 měsíců od ukončení smluvního vztahu s objednatelem. Pro případ porušení této povinnosti sjednaly smluvní strany smluvní pokutu ve výši ,- Kč, přičemž zhotovitel je v případě porušení této povinnosti vedle úhrady smluvní pokuty povinen rovněž vydat veškerý prospěch, který porušením této povinnosti získal. XXI. Sistace a storno 1. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu poskytování plnění nařídit zhotoviteli dočasné zastavení prací na předmětu plnění (sistace) z jakéhokoliv důvodu. Zhotovitel je povinen tento požadavek respektovat a bez zbytečného odkladu zastavit práce. Doručením požadavku objednatele k pozastavení prací na předmětu plnění přestávají běžet lhůty ke splnění závazku na straně zhotovitele. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho ukončení a předání. 2. Trvá-li sistace déle než 3 měsíce, je objednatel povinen část plnění, kterou zhotovitel dokončil a připravil k plnění převzít a dle podmínek v těchto VDP výše uvedených, zaplatit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 3. Trvá-li sistace déle než 6 měsíců, může zhotovitel od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 4. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv omezit rozsah poskytovaného plnění. Pokud tak učiní, platí přiměřeně ustanovení o sistaci. XXII. Různé 1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky za objednatelem na své závazky vůči objednateli; 2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky za objednatelem na třetí osobu; 3. Je-li některé z ustanovení smlouvy nebo VPD neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, pak bude neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné pouze toto ustanovení, nevyplývá-li z jeho

6 povahy, obsahu nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy či VPD. 4. Za kvalitu projektové dokumentace v plném rozsahu odpovídá zhotovitel. 5. Smluvní strany se zavazují neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné a zároveň oddělitelné ustanovení bezodkladně (nejpozději však ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne, kdy některá ze Smluvních stran vyrozuměla druhou Smluvní stranu o tom, že, a z jakého důvodu, je ustanovení vadné) nahradit ustanovením bezvadným, které odpovídá účelu a obsahu nahrazovaného ustanovení. 6. Práva objednatele nejsou dotčena ani omezena tím, že objednatel poskytl či poskytne zhotoviteli určitou výhodu, úlevu, nebo že mu prodloužil lhůtu. 7. Skutečnost, že se objednatel vzdal svých práv vyplývajících z jednotlivého porušení povinnosti vyplývajícího ze smlouvy nebo VPD ze strany zhotovitele neznamená, že se vzdává práva ve vztahu k případným porušením následným. 8. Ujednání obsažená ve smlouvě a VPD ruší veškerá předchozí ústní i písemná ujednání smluvních stran týkající se plnění dle smlouvy. V Chomutově dne Ing. Antonín Kalaš jednatel společnosti ACTHERM strojírenství, s.r.o.

Obchodní podmínky. Čl. 1 Předmět plnění

Obchodní podmínky. Čl. 1 Předmět plnění Příloha objednávky Obchodní podmínky Čl. 1 Předmět plnění Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo : viz objednávku (dále jen Dílo ) specifikované

Více

Čl. 2 Předmět plnění. Čl. 3 Termíny a místo plnění. Čl. 4 Cena díla

Čl. 2 Předmět plnění. Čl. 3 Termíny a místo plnění. Čl. 4 Cena díla Čl. 2 Předmět plnění Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo : Oprava skleníku v zahradě PNB (dále jen Dílo ) specifikované

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi účastníky: SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov zastupuje: Mgr. Jan Mareš, primátor IČ:

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle ust a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ) Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY

Smlouva o dílo. uzavřená dle ust a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ) Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY Smlouva o dílo uzavřená dle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ) Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY 1.) Objednatel : Psychiatrická nemocnice Brno Húskova 2 618 32 Brno Bankovní spojení

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/jméno: se sídlem: zapsaný v:

SMLOUVA O DÍLO. název/jméno: se sídlem: zapsaný v: SMLOUVA O DÍLO uzavřená mezi Obec Nepolisy se sídlem: Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy IČ: 00269212 DIČ: CZ00269212 zastoupená: Ing. Dušanem Šustrem, starostou (dále jen objednatel ) Číslo účtu: 1080782309/0800

Více

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov OBSAH : PREAMBULE strana ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 3 ČLÁNEK 1 : ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 2 : PRIORITA DOKUMENTŮ ČLÁNEK 3 : DEFINICE POJMŮ

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

SMLOUVA O DÍLO č.../2016

SMLOUVA O DÍLO č.../2016 SMLOUVA O DÍLO č..../2016 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Objednatel: Hotelová

Více

Smlouva o dílo č. 1/2016 (uzavřená pod 2586 občanského zákoníku )

Smlouva o dílo č. 1/2016 (uzavřená pod 2586 občanského zákoníku ) Smlouva o dílo č. 1/2016 (uzavřená pod 2586 občanského zákoníku ) I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Obec Útušice Útušice 59 332 09 Štěnovice IČ: 00257354 DIČ: CZ00257354 Zastoupená: Ing. Václav Fink,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CZECH INDUSTRY GROUP A.S. PLATNÉ OD 1.1.2014 (DÁLE JEN PODMÍNKY )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CZECH INDUSTRY GROUP A.S. PLATNÉ OD 1.1.2014 (DÁLE JEN PODMÍNKY ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CZECH INDUSTRY GROUP A.S. PLATNÉ OD 1.1.2014 (DÁLE JEN PODMÍNKY ) I. Aplikace podmínek Podmínky jsou nedílnou součástí prodejních kupních smluv (dále jen KS), stanoví

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ) Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY

Smlouva o dílo. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ) Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY Smlouva o dílo uzavřená dle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ) Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY 1.) Objednatel : Psychiatrická nemocnice Brno Húskova 2 618 32 Brno Bankovní spojení

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o Návrh smlouvy o dílo, příloha č. 5 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Turistická rozhledna Dlažov S m l o u v a o d í l o uzavřená dle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy Objednatele: číslo smlouvy Zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy Objednatele: číslo smlouvy Zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy Objednatele: číslo smlouvy Zhotovitele: OM/ /2015 která je uzavřena dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce Stavební připravenost lokality OPIS uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném

Více

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smlouva o dílo č. 03/2016 na zhotovení díla - stavební úpravy objektu č.p. 429: Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smluvní strany 1. Objednatel: Střední odborné učiliště opravárenské

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

Smlouva o dílo č

Smlouva o dílo č Smlouva o dílo č. 20160601 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Objednatel: Obec Pletený Újezd Sídlem: Kladenská 40, 273 51 Pletený Újezd

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany:

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany: SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany: 1.1 Objednatel: Ústřední vojenská nemocnice Praha, příspěvková organizace Adresa (sídlo): U Vojenské nemocnice 1200, 16902 Praha 6 - Střešovice Statutární zástupce: plk.

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace Se sídlem: Školní 416, 739 91 Jablunkov Zastoupen:

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

S M L O U V A O D Í L O č.../2009

S M L O U V A O D Í L O č.../2009 S M L O U V A O D Í L O č.../2009 uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi : I. Smluvní strany 1.1 Objednatel:...... Bankovní spojení:...... Číslo účtu:......

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O DÍLO. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění Obec Korouhev se sídlem Korouhev 234, 569 93 Korouhev IČ 002 76 855 zastoupená Mgr. Ladislavem Filipim, starostou

Více

Smlouva o dílo č. SM1100x

Smlouva o dílo č. SM1100x - 1 - (celkem 5) Smlouva o dílo č. SM1100x uzavíraná ve smyslu ustanovení 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění a ve smyslu ustanovení příslušných zákonných předpisů souvisejících.

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle 2582 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o dílo. uzavřená dle 2582 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany Smlouva o dílo uzavřená dle 2582 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Obec Zvole se sídlem OÚ: Hlavní 33 252 45 Zvole jednající: Ing. Miroslavem Stoklasou starostou obce IČ 00241890

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Článek 1 - Smluvní strany

Článek 1 - Smluvní strany SMLOUVA O DíLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: 3662/2014 Článek 1 - Smluvní strany 1.1 Objednatel: Název/Obchodní Se sídlem: IČ: DIČ: Zastoupená: Kontaktní osoba: Bankovní spojení: Číslo

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh SMLOUVA O DÍLO - návrh uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel Název díla: ZÁLOŽNÍ ZDROJ K VÝTAHŮM V CSP VODŇANY 1. Smluvní strany 1.1.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") 1. Smluvní strany 1.1 Sdružení pro likvidaci komunálního

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

Kupní smlouva Dodávka konferenčních židlí

Kupní smlouva Dodávka konferenčních židlí Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

Smlouva o poskytování překladatelských služeb

Smlouva o poskytování překladatelských služeb Smlouva o poskytování překladatelských služeb Tato smlouva o poskytování služeb se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Česká republika - Státní ústav pro kontrolu

Více

Hasičská zbrojnice na pozemku p.č. dle KN 1208/1 k.ú, Strakonice

Hasičská zbrojnice na pozemku p.č. dle KN 1208/1 k.ú, Strakonice SMLOUVA O DÍLO Hasičská zbrojnice na pozemku p.č. dle KN 1208/1 k.ú, Strakonice vedená u objednatele pod číslem: vedená u zhotovitele pod číslem: Tuto Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva ) uzavřely podle

Více

Smlouva o dílo č. 040/2015. na zhotovení díla

Smlouva o dílo č. 040/2015. na zhotovení díla Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk Smlouva o dílo č. 040/2015 na zhotovení díla Oprava zdi Krajské knihovny v Pardubicích uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY 3. SPLNĚNÍ SMLOUVY DĚLÁME VELKÉ VĚCI

NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY 3. SPLNĚNÍ SMLOUVY DĚLÁME VELKÉ VĚCI NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Nákupní podmínky (dále Podmínky ) se vztahují na úpravu práv a povinností mezi společností ŠKODA PRAHA a.s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 74 Praha 4, IČ:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obchodní zákoník

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obchodní zákoník SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obchodní zákoník Č.j.: KRPU-98594- /ČJ-2011-0400VZ Smluvní strany Objednatel Název: Česká republika - Krajské

Více

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 724 a násl.

Více

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy Kupující: Zadávací podmínky ZD Podchlumí Dobrá Voda u Hořic Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy.kupní smlouva, uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami Název Zemědělské družstvo

Více

SMLOUVA O DÍLO. dle 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též OZ )

SMLOUVA O DÍLO. dle 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též OZ ) SMLOUVA O DÍLO č. /.. dle 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též OZ ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Obchodní společnost MS Haus s.r.o. se sídlem Náchodská

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13,

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel Bankovní spojení: Číslo účtu: Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Zápis dne. v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více