Deník OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Deník OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH"

Transkript

1 Deník OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Zdravotnický asistent Jméno a příjmení: Bydliště: Podpis žákyně/žáka: Školní rok: Třída: 1

2 Pravidla chování při ošetřování nemocných 1. Ošetřování nemocných, je součástí vyučování a je třeba dbát pokynů učitele. Pro výuku platí školní řád. 2. Ţák nastupuje na školní pracoviště ve stanovenou dobu, v předepsaném pracovním oděvu, bez šperků, ozdob a líčení, s krátce ostříhanými nehty. 3. Civilní oděv odkládá v šatně. Skříň a místnost udrţuje v pořádku. 4. Nevypůjčuje si součásti pracovního oděvu od spoluţaček (spoluţáků) nebo sester. Pracovní oděv nosí pouze ve zdravotnickém zařízení. 5. Na školní pracoviště nosí jen potřebné pomůcky. Mobilní telefon nepatří na oddělení. Při práci dodrţuje zásady ochranně léčebného reţimu a hygieny. Dbá na kulturu vystupování. 6. Zdraví všechny zaměstnance ústavu a nemocné. Zaměstnance nikdy neoslovuje křestním jménem. 7. V hodině pracuje pod vedením učitelky, bez jejího vědomí neprovádí ţádný výkon a nevzdaluje se ani tehdy je-li poslána zaměstnancem nemocnice něco vyřídit. 8. Ţák je povinen vykonávat všechny jemu přidělené práce. Je-li pověřen úkolem, který spolehlivě neovládá a nejsou-li mu pověřené pokyny jasné poţádá o vysvětlení. 9. Všímá si všeho, čemu se můţe naučit. Aktivně se zajímá o novou práci a poznatky, ptá se na vše, čemu nerozumí. 10. K pracovníkům oddělení se chová zdvořile, je ochotný, obětavý, iniciativní. V případě nedorozumění s nemocným nebo se zaměstnancem, spor nevyřizuje sám, ale ihned oznámí celou záleţitost učitelce a poţádá jí o urovnání. Rovněţ ihned hlásí kaţdou svou chybu nebo opomenutí. 11. Nemocné oslovuje příjmením, nikdy o nich nehovoří na veřejnosti. 12. Nesmí podávat informace o stavu nemocných, nikdy nemluví s nemocným o váţnosti jeho zdravotního stavu, ani o stavu jiných nemocných. Svoje soukromé záleţitosti neřeší se zaměstnancem ani s pacientem. Zachovává mlčenlivost ze zákona č. 20/

3 13. Nepřejímá ţádné dárky, nesmí si vzít ţádné jídlo určené nemocnému, ani kdyţ mu je nemocný nabídne. 14. Během pracovní doby dodrţuje přestávku podle pokynu učitele nebo pověřené sestry. 15. Není dovoleno pouţívat telefon k soukromým hovorům, ani přijímat návštěvy. 16. Zneuţití léků, tiskopisů, razítek a jiného zdrav. materiálu je trestné. 17. Musí pouţívat návody k mechanickým zařízením. 18. Je povinen dodrţovat zásady ochrany a bezpečnosti práce, s kterými byla seznámena na pracovištích praktického cvičení nebo na exkurzi. 19. Do výuky nebude nosit větší částku peněz a cenné věci, v případě jejich ztráty nebude poţadovat náhradu. 20. Je povinen dodrţovat práva nemocných a chovat se dle kodexu zdravotní sestry Uvědomuji si povinnosti a tyto předpisy budu respektovat a dodrţovat. 3.ročník V Břeclavi dne: Podpis žáka/kyně: Podpis školitele: Podpis rodičů: 4.ročník V Břeclavi dne: Podpis žáka/kyně: Podpis školitele: Podpis rodičů: 3

4 Potvrzuji svým podpisem, ţe jsem byl(a) důrazně upozorněn(a) na zákaz odnášet z jakéhokoliv zdravotnického zařízení léky a zdravotnický materiál a jakýmkoliv způsobem zneuţívat tiskopisů. Jsem si vědom(a) toho, ţe při přestoupení tohoto zákazu budu potrestán(a) podle klasifikačního řádu pro střední školy. Zavazuji se dodrţovat sluţební mlčenlivost, ţádné informace, které se dozvím nebudu šířit dále. při výkonu praxe, 3.ročník podpis rodičů podpis ţáka ţákyně datum podpis školitele 4.ročník podpis rodičů podpis ţáka ţákyně datum podpis školitele 4

5 Postup při poranění žáka SZŠ lékařským nástrojem nebo kontaminovanou jehlou Okamţitě zranění nahlaste vyučujícímu Ihned v místě poranění odmačkejte krev V místě poranění aplikujte virucidní prostředek např. Jodisol nebo 0,2%, Persteril nebo 70% etylalkohol Pokud je znám pacient, od kterého pouţitá jehla pochází, tak se vyšetří na přítomnost: anti-hav, HbsAg, anti-hbs, anti-hcv, HIV 1,2, transaminázy ALT, AST Provede se kontrola platnosti očkování proti tetanu, po ověření stavu imunity se provede očkování proti virové hepatitidě A aplikací 1 dávky a virové hepatitidy B aplikací 3 dávek u těch poraněných osob, u kterých vyšetření neprokáţe protilátky proti VHA nebo hladina anti-hbs protilátek bude niţší neţ 10IU/litr. Očkování proti VHB se neprovede, pokud byla fyzická osoba očkována klasicky 3 dávkami očkovací látky kdykoliv v minulosti. Očkování a zvýšený zdravotnický dozor zabezpečí a provede dětská a dorostová/obvodní lékařka ţáka Pedagogický dozor provede zápis do knihy úrazů na oddělení a ve škole Doporučená vyšetření u poraněných osob o použitou injekční jehlou Onemocnění inkubace sledovaný den měsíc měsíc měsíc měsíc měsíc měsíc dny marker poranění VHA anti VHA ano celkové anti VHA - ano ano IgM VHB HBsAg ano - - ano - ano ano anti ano - ano ano HBcAg IgM anti ano ano HBcAg celkové ano ano anti HBs 5

6 VHC anti ano ano - ano - ano - HCV HIV anti HIV ano - - ano - - ano 1,2 Vyšetření aktivita ano ano ano ano ano ano ano Jater alanin- transferáz Doporučuje se HIV vyšetřit ještě za 12 měsíců 6

7 Kritéria pro komplexní hodnocení Správnost a pečlivost při provádění výkonu Zručnost a rychlost Schopnost teoretického zdůvodnění výkonu Postoj k nemocnému Iniciativnost a organizační schopnost Ochota a taktnost v jednání Ukázněnost a dochvilnost Společenské vystupování Dodržování zásad ochrany a bezpečnosti při práci Vedení dokumentace výuky a vypracování uložených písemných úkolů Plnění domácích úkolů Provádění ošetřovatelské péče Dodržování pravidel chování na OSN Úroveň komunikace s K/P a se zdravotnickými pracovníky 7

8 ZÁZNAM O KLASIFIKACI ŠKOLNÍ ROK ROČNÍK KLASIFIKACE I. pololetí II. pololetí PODPIS VYUČUJÍCÍ Záznam o vykonání PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Praktická maturitní zkouška byla vykonána dne na ošetřovací jednotce s prospěchem podpis zkoušejícího členové maturitní komise V.. Dne 8

9 Pracoviště: INTERNÍ ODD. B Primář oddělení: MUDr. Sieglová Jitka Vrchní sestra: Iveta Malá Staniční sestra: Vyučující: Mgr. Hana Ottová Od: do: Absence celkem : TÝDEN DATUM HODINA TÉMA HODINY 1. Poučení o BOZP Léčebný a organizační řád ošetřovatelské jednotky PODPIS 2. Specifika vybavení a pracovních postupů na oš. Jednot. Úprava lůžka, hygienická péče u kl/p na lůžku 3. Péče o pomůcky, dezinfekce ( druhy, postupy, použití) Sterilizace ( druhy, příprava materiálu ) 4. Podávání stravy, dietní systém Podávání stravy nazogastr. sondou, gastrostomií 5. Péče o hydrataci kl/p,bilance tekutin Sledování FF, posuzování stavu vědomí 6. Diuréza, cévkování ženy, asistence u cévkování muže Odchod stolice, nácvik defekace, klyzma 9

10 7. Péče o inkontinentního kl/p Vizita- příprava pomůcek, klienta 8. Příjem, překlad, propuštění Odběr biologického materiálu krev, moč 9. Odběr biologického materiálu- stolice, sputum Podávání léků dýchacím a zažívacím systémem 10. Podávání léků přes kůži, do tělních dutin, oxygenoterapie Aplikace inj. S.c., i.m., infuzní terapie 11. Metody RHB a jejich účinek, Imobilizační syndrom Kondiční cvičení, vertikalizace a fyzikální terapie u ležících kl/p 10

11 HODNOCENÍ ODDĚLENÍ 1. Jak dlouho jsi na oddělení pracoval/a/? 2. Jaké výkony jsi se naučila/a/, popř. procvičil/a/? 3. Jaké bylo vybavení oddělení pomůckami? 4. Jak se ti spolupracovalo s personálem oddělení? 5. Jak se ti spolupracovalo se spoluţáky? 6. Jak se ti pracovalo s pacienty, jaká byla komunikace s nimi? 7. Jak hodnotíš svou praxi na tomto oddělení? 8. Co by jsi změnil/a/ na tomto oddělení?

12 Pracoviště: CHIRURGICKÉ ODD. A Primář oddělení: MUDr. Martin Kříţ Vrchní sestra: Mgr. Blaţena Průdková Staniční sestra: Bc. Miroslava Bulková Vyučující: Mgr. Radka Hykšová Od: do: Absence celkem : TÝDEN DATUM HODINA TÉMA HODINY PODPIS 1. Školení BOZP, seznámení s výukovými pracovišti. Hygienická péče o pt./kl. s různým stupněm sebepéče 2. Podávání stravy, dietní systém, hydratace pt./kl. Orientace v lékařské a ošetřovatelské dokumentaci, pozorování pt./kl., práva nemocných. 3. Péče o pomůcky, dezinfekce, sterilizace. Příjem, překlad, propuštění pt./kl.. 4. Sledování a zápis fyziologických funkcí. Asistence u převazu aseptické a septické rány. 5. Péče o vyprazdňování moče a stolice, inkontinentní pt./kl Asistence u vizity na chirurgickém oddělení 6. Předoperační a pooperační péče o pt./kl. Odběr biologického materiálu k vyšetření. 12

13 7. Podávání léků, infuze, transfuze. Příprava pt./kl. na vyšetření 8. Péče o nemocné s drenáţí a stomií. RHB polohování, prevence dekubitů a imobilizačního syndromu. 9. Pozorování nemocného, hodnocení stavu. Vedení ošetřovatelské dokumentace. 10. Aplikace tepla a chladu. Ošetřovatelská péče o pt./kl. s bolestí. 11. Zavádění ţaludeční sondy. Psychická a fyzická aktivizace pt./kl. 13

14 HODNOCENÍ ODDĚLENÍ 1. Jak dlouho jsi na oddělení pracoval/a/? 2. Jaké výkony jsi se naučila/a/, popř. procvičil/a/? 3. Jaké bylo vybavení oddělení pomůckami? 4. Jak se ti spolupracovalo s personálem oddělení? 5. Jak se ti spolupracovalo se spoluţáky? 6. Jak se ti pracovalo s pacienty, jaká byla komunikace s nimi? 7. Jak hodnotíš svou praxi na tomto oddělení? 8. Co by jsi změnil/a/ na tomto oddělení?

15 Pracoviště: NEUROLOGIE Primář oddělení: MUDr. Jiří Jurník Vrchní sestra: Boţena Kaluţíková Staniční sestra: Vyučující: Mgr. Hana Ciprysová Od: do: Absence celkem : TÝDEN DATUM HODINA TÉMA HODINY PODPIS 1 Poučení o BOZP a OP a seznámení s výukovými pracovišti. Základní péče péče o lůžko a hygienická péče o p/k 2 Příjem nem.,první kontakt, hodnocení stavu. Prevence opruzenin a dekubitů. 3 Dezinfekce, sterilizace, péče o pomůcky, prev.nozokomiálních nákaz Péče o výživu, dietní systém.,podávání stravy, sledování bilance tekutin 4 Měření a hodnocení FF, záznam v dok. Péče o vyprazdňování moče, nácvik mikce, cévkování 15

16 5 Péče o vyprazdňování stolice, nácvik defekace, klyzma Aplikace tepla a chladu, oxygenoterapie 6 Vizita povinnosti ZA u vizity, předávání info. v týmu, Příprava p/k na vyšetření, péče po vyšetření 7 Hodnocení soběstačnosti p/k Péče o spánek a odpočinek p/k, psychická a fyzická aktivizace nemocného 8 Podávání léků ústy a jinými způsoby Základy rehabilitace-polohování, cvičení, vertikalizace 9 Podávání léků injekcemi Překlad a propuštění nemocného, dokumentace 16

17 10 Infuzní terapie, příprava inf., asistence u podání Odběry biologického materiálu 11 Ošetřovatelská péče o dlouhodobě ležícího pacienta, neklidného pacienta, pacienta s bolestí 17

18 HODNOCENÍ ODDĚLENÍ 1. Jak dlouho jsi na oddělení pracoval/a/? 2. Jaké výkony jsi se naučila/a/, popř. procvičil/a/? 3. Jaké bylo vybavení oddělení pomůckami? 4. Jak se ti spolupracovalo s personálem oddělení? 5. Jak se ti spolupracovalo se spoluţáky? 6. Jak se ti pracovalo s pacienty, jaká byla komunikace s nimi? 7. Jak hodnotíš svou praxi na tomto oddělení? 8. Co by jsi změnil/a/ na tomto oddělení?

19 Nové poznatky z jiných pracovišť PRACOVIŠTĚ: DNE: PRACOVIŠTĚ: DNE: 19

20 PRACOVIŠTĚ: DNE: PRACOVIŠTĚ: DNE: 20

21 PRACOVIŠTĚ: DNE: PRACOVIŠTĚ: DNE: 21

22 PRACOVIŠTĚ: DNE: PRACOVIŠTĚ: DNE: 22

23 PRACOVIŠTĚ: DNE: PRACOVIŠTĚ: DNE: 23

24 Absence I. a II. pololetí 3. ročník Týden Datum Oddělení Počet hodin Důvod Celkem hodin Celkem týdnů Přezkoušení z důvodu absence Oddělení Datum Hodnocení Podpis vyučující 24

25 Záznam o případných úrazech na OSN a ODP 3.ročník Datum Hodina Oddělení /ambulance Druh úrazu Podpis přítomného oš. personálu /vyučujícího 25

26 Pracoviště: INTERNÍ ODD. B Primář oddělení: MUDr. Jitka Siegelová Vrchní sestra: Iveta Malá Staniční sestra: Vyučující: Mgr. Hana Ottová Od: do: Absence celkem : TÝDEN DATUM HODINA TÉMA HODINY 1. Poučení o BOZP Ošetřovatelské výkony opak. 3. ročník PODPIS 2. Ošetřovatelská péče u p/k s ICHS Ošetřovatelská péče u p/k s IM 3. Ošetřovatelská péče u p/k s hypertenzí Ošetřovatelská péče p/k s onemocněním cév 4. Ošetřovatelská péče u p/k s akutním zánětem DC Ošetřovatelská péče u p/k s CHOPN 5. Ošetřovatelská péče u p/k s jaterní cirhózou Ošetřovatelská péče u p/k s vředovou chorobou gastroduodena 6. Ošetřovatelská péče u p/k s gastritidou 26

27 Ošetřovatelská péče u p/k s chronickou pankreatitidou Ošetřovatelská péče u p/k s onemocněním krve 7. Práce zdravotnického asistenta na kojeneckém oddělení Práce zdravotnického asistenta na dětském oddělení 8. Práce zdravotnického asistenta na dětské JIP Práce zdrav asistenta v MŠ při dětském oddělení Ošetřovatelská péče u p/k s Crohnovou chorobou 9. Ošetřovatelská péče u p/k s průjmovitým onemocnění Ošetřovatelská péče u p/k s diabetem Ošetřovatelská péče u p/k s abstinenčním syndromem 10. Ošetřovatelská péče u p/k s infekcí moč. cest Ošetřovatelská péče u p/k se selháním ledvin Ošetřovatelská péče u p/k s onemocněním krve 27

28 HODNOCENÍ ODDĚLENÍ 1. Jak dlouho jsi na oddělení pracoval/a/? 2. Jaké výkony jsi se naučila/a/, popř. procvičil/a/? 3. Jaké bylo vybavení oddělení pomůckami? 4. Jak se ti spolupracovalo s personálem oddělení? 5. Jak se ti spolupracovalo se spoluţáky? 6. Jak se ti pracovalo s pacienty, jaká byla komunikace s nimi? 7. Jak hodnotíš svou praxi na tomto oddělení? 8. Co by jsi změnil/a/ na tomto oddělení?

29 Pracoviště: SEPTICKÁ CHIRURGIE A Primář oddělení: MUDr. Martin Kříţ Vrchní sestra: Mgr. Blaţena Průdková Staniční sestra: Bc. Miroslava Bulková Vyučující: Mgr. Radka Hykšová Od: do: Absence celkem : TÝDEN DATUM HODINA TÉMA HODINY PODPIS 1 Poučení o BOZP Ošetřovatelské výkony, opakování 3. ročníku 2 Oš. péče u pt/kl. s onemocněním periferních tepen Oš. péče u pt/kl. s onemocněním ţil (varixy, flebitis, tromboflebitis, flebotromboza) 3 Oš. péče u pt./kl. s kýlou. Oš. péče u pt./kl. s NPB (nezánětlivé) Práce zdrav. asistenta na porodním sále 4. Oš. péče u pt./kl. s NPB (zánětlivé- apendicitis, pankreatitis, peritonitis) Oš. péče u pt./kl. s amputací DK, diabetickou gangrénou. 5. Oš. péče u pt./kl. s cholecystitidou Oš. péče u pt./kl. s cholecystolithiázou Práce zdrav. asistenta na gynekologickém oddělení 29

30 6. Oš. péče u pt./kl. s on. gastroduodena. Oš. péče u pt/kl. po totální endoprotéze kyčelního kloubu Práce zdrav. asistenta na urologické amb., urologická on. 7. Oš. péče u pt./kl. před operací Oš. péče u pt./kl. po operací Oš. péče u pt./kl. s cirhozou jater 8. Oš. péče u pt./kl. s poraněním hlavy Oš. péče u pt./kl. s poraněním mozku Oš. péče u pt/kl. s poraněním hrudníku. 9. Oš. péče u pt./kl. s anemií Oš. péče u pt./kl. s onemocněním štítné ţlázy Oš. péče u pt./kl. se stomií 10 Oš. péče u pt./kl. s vybraným onkologickým on.(ca.prsu, tlustého střeva, plic) Oš. péče u pt/kl. s onemocněním střev Oš. péče u pt/kl. s chronickou pankreatitidou. 30

31 HODNOCENÍ ODDĚLENÍ 1. Jak dlouho jsi na oddělení pracoval/a/? 2. Jaké výkony jsi se naučila/a/, popř. procvičil/a/? 3. Jaké bylo vybavení oddělení pomůckami? 4. Jak se ti spolupracovalo s personálem oddělení? 5. Jak se ti spolupracovalo se spoluţáky? 6. Jak se ti pracovalo s pacienty, jaká byla komunikace s nimi? 7. Jak hodnotíš svou praxi na tomto oddělení? 8. Co by jsi změnil/a/ na tomto oddělení?

32 Pracoviště: NEUROLOGIE Primář oddělení: MUDr. Jiří Jurník Vrchní sestra: Boţena Kaluţíková Staniční sestra: Vyučující: Mgr. Hana Ciprysová Od: do: Absence celkem : TÝDEN DATUM HODINA TÉMA HODINY PODPIS 1 Poučení o BOZP Ošetřovatelské výkony opak. 3. ročník 2 Ošetřovatelská péče u p/k s CMP Rehabilitace a ergoterapie u p/k po CMP 3 Ošetřovatelská péče u p/k s algickým vertebrogenním syndromem Zánětlivá a degenerativní onemocnění pohybového aparátu, osteoporoza 4 Ošetřovatelská péče u p/k s epilepsií Ošetřovatelská péče u p/k s Parkinsonovou chorobou 32

33 5 Ošetřovatelská péče u geriatrického pacienta Alzheimerova demence 6 Ošetřovatelská péče u p/k s onkologickým onemocněním, specifika léčby v onkologii 7 Práce zdravotnického asistenta na gynekologii Práce zdravotnického asistenta na šestinedělí Práce zdravotnického asistenta na dětském oddělení Práce zdravotnického asistenta na ambulanci 8 Ošetřovatelská péče u p/k s vertigem Ošetřovatelská péče u p/k s poraněním hlavy a mozku 9 Ošetřovatelská péče u p/k s aterosklerozou Ošetřovatelská péče u p/k onemocněním tepen a ţil 33

34 10 Ošetřovatelská péče u p/k s vybraným psychiatrickým onemocněním Ošetřovatelská péče u p/k s abstinenčním syndromem 34

35 HODNOCENÍ ODDĚLENÍ 1. Jak dlouho jsi na oddělení pracoval/a/? 2. Jaké výkony jsi se naučila/a/, popř. procvičil/a/? 3. Jaké bylo vybavení oddělení pomůckami? 4. Jak se ti spolupracovalo s personálem oddělení? 5. Jak se ti spolupracovalo se spoluţáky? 6. Jak se ti pracovalo s pacienty, jaká byla komunikace s nimi? 7. Jak hodnotíš svou praxi na tomto oddělení? 8. Co by jsi změnil/a/ na tomto oddělení?

36 Pracoviště: AMBULANCE Ošetřující lékař: Ošetřující sestra: Od: do: TÝDEN DATUM HODINA PODPIS Poznámky a hodnocení ambulance Poznámky a hodnocení ambulance Poznámky a hodnocení ambulance 36

37 TÝDEN DATUM HODINA PODPIS Poznámky a hodnocení ambulance Poznámky a hodnocení ambulance Poznámky a hodnocení ambulance 37

38 PŘEDMATURITNÍ PRAXE Pracoviště: Primář oddělení: Vrchní sestra: Staniční sestra: Vyučující: Od: do: Absence celkem : TÝDEN DATUM HODINA TÉMA HODINY OP u nemocných na přidělených pokojích PODPIS Zkvalitnění vědomostí a dovedností v rámci maturitního oddělení OP u nemocných na přidělených pokojích Zkvalitnění vědomostí a dovedností v rámci maturitního oddělení OP u nemocných na přidělených pokojích Zkvalitnění vědomostí a dovedností v rámci maturitního oddělení 38

39 OP u nemocných na přidělených pokojích Zkvalitnění vědomostí a dovedností v rámci maturitního oddělení OP u nemocných na přidělených pokojích Zkvalitnění vědomostí a dovedností v rámci maturitního oddělení OP u nemocných na přidělených pokojích Zkvalitnění vědomostí a dovedností v rámci maturitního oddělení 39

40 Nové poznatky z jiných pracovišť PRACOVIŠTĚ: DNE: PRACOVIŠTĚ: DNE: 40

41 PRACOVIŠTĚ: DNE: PRACOVIŠTĚ: DNE: 41

42 PRACOVIŠTĚ: DNE: PRACOVIŠTĚ: DNE: 42

43 PRACOVIŠTĚ: DNE: PRACOVIŠTĚ: DNE: 43

44 PRACOVIŠTĚ: DNE: PRACOVIŠTĚ: DNE: 44

45 Absence Soukromá střední odborná škola manažerská a zdravotnická s.r.o. 4. ročník Týden Datum Oddělení Počet hodin Důvod Celkem hodin Celkem týdnů Přezkoušení z důvodu absence Oddělení Datum Hodnocení Podpis učitele 45

46 Záznam o případných úrazech na OSN 4.ročník Datum Hodina Oddělení /ambulance Druh úrazu Podpis přítomného oš. personálu /vyučujícího 46

47 Realizace ošetřovatelské péče iniciály Datum přijetí Den pobytu Den po operaci Dieta Alergie Osobní údaje pt./kl Lékařská diagnóza Latinsky Česky Ostatní diagnosy Okolnosti přijetí Farmakoterapie Název léku skupina Rehabilitace (pohybový režim, dechová ) Provedené vyšetření název výsledek Plánované vyšetření TK, P, TT Ranní Odpolední Jiné Bilance tekutin Příjem tekutin Výdej tekutin i.v. vstupy Název Lokalizace Den Den zaved.zrušení Operační rána ev.defekt,viz.biol.potřeby Lokalizace Převaz Den převazu Hygienická péče Vyprazdňování Výživa Kompenzační pomůcky brýle čočky Naslouchadlo berle hůl vozík ortéza Zubní rovnátka Horní Dolní Zubní protéza Horní Dolní 47 Jiné

48 Vypracovaly učitelky OSN a ODP: Mgr. Hana Ciprysová Mgr. Hana Ottová Mgr. Jitka Vojtová Mgr. Radka Hykšová 48

Deník OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH

Deník OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Deník OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Zdravotnický asistent Jméno a příjmení: Bydliště: Podpis žákyně/žáka: Školní rok: Třída: 1 Pravidla chování při ošetřování nemocných Ošetřování nemocných, je součástí vyučování

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 8 0 Praha tel.: + 40 4 97, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

Maturitní témata profilové zkoušky 2016/2017

Maturitní témata profilové zkoušky 2016/2017 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Předmět: Ošetřovatelství Obor: Zdravotnický asistent 3.E Vyučující: Mgr. Šárka Holečková 1. Ošetřovatelská péče u nemocných

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CHOPN. Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské

Více

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence NLZP příprava návrhu nové vyhlášky o činnostech NLZP v návaznosti na připravovaný

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním střev

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním střev Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním střev 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního klienta navrhněte plán oše péče. 2. Určete aktuální ošetřovatelské problémy.

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s poruchou tepenného prokrvení končetin.

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s poruchou tepenného prokrvení končetin. Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s poruchou tepenného prokrvení končetin. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Jak budeme asistovat

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě

Více

Péče v předoperační, intraoperační a pooperační době. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Péče v předoperační, intraoperační a pooperační době. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Péče v předoperační, intraoperační a pooperační době Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Předanestetické vyšetření Kontrola laboratorních výsledků a dalších vyšetření Cílená anesteziologická anamnéza

Více

Jméno a příjmení: Datum narození: Bydliště: razítko a podpis ředitelky školy

Jméno a příjmení: Datum narození: Bydliště: razítko a podpis ředitelky školy Jméno a příjmení: Datum narození: Bydliště: razítko a podpis ředitelky školy 1 SEZNÁMENÍ S PŘEDPISY s pravidly silničního provozu s protipoţárními předpisy (zákon č. 133/1985 Sb., v platném znění, vyhl.

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH - pro třídu 4. ZA denní studium Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické-

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace:

Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: Péče o K/N na ortopedickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Zhodnoťte aktuální či potencionální ošetřovatelské

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřovatelská

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po amputaci dolní končetiny

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po amputaci dolní končetiny Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po amputaci dolní končetiny Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater 1. Vysvětlete příznak - dekubitus 2. stupně. 2. Klient má dekubitus - jaké budou Vaše ošetřovatelské

Více

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP HC11 - Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry v domácí zdravotní péči Jedná se o první a poslední návštěvu klienta v domácí zdravotní

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta se sádrovou fixací 2. Určete aktuální ošetřovatelské problémy.

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta se sádrovou fixací 2. Určete aktuální ošetřovatelské problémy. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CHOPN. Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta se sádrovou fixací Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace:

Více

Péče o K/N na interním oddělení

Péče o K/N na interním oddělení Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním dýchacích cest - bronchopneumonie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Zhodnoťte hodnotu

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V ZAŘÍZENÍ R E S P I T N Í P É Č E v objektu Denních a pobytových služeb pro seniory

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V ZAŘÍZENÍ R E S P I T N Í P É Č E v objektu Denních a pobytových služeb pro seniory ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V ZAŘÍZENÍ R E S P I T N Í P É Č E v objektu Denních a pobytových služeb pro seniory Osobní údaje žadatele: Jméno a příjmení:... Rodné číslo:... /... Stav:... Adresa trvalého bydliště:...

Více

Tento provozní řád nabývá platnosti 29. 8. 2012 PaedDr. Irena Frňková správce UIKT

Tento provozní řád nabývá platnosti 29. 8. 2012 PaedDr. Irena Frňková správce UIKT Provozní řád učebny výpočetní techniky Všeobecná ustanovení 1. Učebna informačních a komunikačních technologií (dále jen UIKT) vybavená osobními počítači je určena: - pro potřeby výuky, - pro zpracování

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučníku

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučníku Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučníku Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - komplikace gastroduodenálního vředu

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - komplikace gastroduodenálního vředu Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - komplikace gastroduodenálního vředu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu: Střední zdravotnická škola ÚO šablony

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu: Střední zdravotnická škola ÚO šablony Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu: Střední zdravotnická škola ÚO šablony Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0475 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Ječná 33, Praha 2

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Ječná 33, Praha 2 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Ječná 33, 120 00 Praha 2 Přehled témat k ústní maturitní zkoušce Obor: Zdravotnický asistent Třída: 4. ZA Předmět: Ošetřovatelství Školní rok: 2016/2017

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: STUDIJNÍ OBOR: FORMA STUDIA: PŘEDMĚT: Ošetřovatelství 53-41-B Všeobecná sestra R009 Kombinovaná SPECIÁLNÍ INTERNÍ

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA Návštěva odborných lékařů v době pobytu Nejbližší osoby ŽADATEL ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA DO ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Příjmení: Jméno: Titul: Datum narození: Příspěvek na péči: ANO stupeň: NE Adresa trvalého

Více

8.6.2 Podávání stravy nemocným s pohybovým omezením,

8.6.2 Podávání stravy nemocným s pohybovým omezením, Obsah Předmluva 11 1 Organizace práce sestry (Renata Vytejčková) 13 1.1 Ošetřovatelská profese 13 1.2 Zdravotnický tým 14 1.2.1 Ošetřovatelský tým 14 1.2.2 Hierarchie v ošetřovatelském týmu 15 1.3 Organizace

Více

ODBORNÁ PRAXE POVINNOSTI STUDENTA NA PRAXI

ODBORNÁ PRAXE POVINNOSTI STUDENTA NA PRAXI PORTFOLIO STUDENTA OBSAH 1. Strukturovaný životopis (+ členství v profesní organizaci) 2. Vzdělávání (kopie vysvědčení, diplomy absolvovaných škol) 3. Praxe (absolvovaná praxe = zaměstnání ve zdravotnickém

Více

Postexpoziční profylaxe HIV po poranění kontaminovaným nástrojem

Postexpoziční profylaxe HIV po poranění kontaminovaným nástrojem Postexpoziční profylaxe HIV po poranění kontaminovaným nástrojem H. Rozsypal, III. klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK, Praha II. hradecké vakcinologické dny, 19. 10. 21. 10. 2006, Hradec Králové

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Určete aktuální

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním pohybového aparátu - LS syndrom

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním pohybového aparátu - LS syndrom Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním pohybového aparátu - LS syndrom Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Určete aktuální

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Otázky k absolutoriu odborný blok

Otázky k absolutoriu odborný blok Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Otázky k absolutoriu odborný blok Třída:

Více

Původní podklad dodaný školou ke stažení na:

Původní podklad dodaný školou ke stažení na: 1 Případové studie: 53-41-H/01 Ošetřovatel Škola: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická, Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary Stav ke dni: 14.3.2014 Úvodní komentář k případové studii:

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru KOMUNITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru KOMUNITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru KOMUNITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 28 0 Praha 2 tel.: + 420 224 97, e-mail: onp@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním dýchacích cest - CHOPN

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním dýchacích cest - CHOPN Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním dýchacích cest - CHOPN Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Vyjmenujte zásady, které

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2010 Tondrová Irena Bc. Příprava k plánované operaci Operační výkony Plánované Urgentní Neodkladné

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický nebo pediatrický kmen v délce

Více

MG SeniorCentrum A Ostrožná 244/27, 746 01 Opava. T +420 732 969 301 E info@mgseniorcentrum.cz W www.mgseniorcentrum.

MG SeniorCentrum A Ostrožná 244/27, 746 01 Opava. T +420 732 969 301 E info@mgseniorcentrum.cz W www.mgseniorcentrum. ŽÁDOST O POBYT v MG Senior Centrum OP s. r. o. domově pro seniory Ostrožná 244/27, 746 01 Opava Jméno, příjmení a titul žadatele: Datum narození: Místo narození: Věk: Státní příslušnost: Stav: Zdravotní

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

Chřipka ve zdravotnickém zařízení v sezóně 2012/2013

Chřipka ve zdravotnickém zařízení v sezóně 2012/2013 Chřipka ve zdravotnickém zařízení v sezóně 2012/2013 Alena Olexová HS hl. m. Prahy 20.mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena Brno 24.-25.9.2013 Chřipková sezóna 2012/2013 v Praze Praha

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Rozdělte poruchy vědomí, vysvětlete

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název VY_32_INOVACE_OSEO-20 Pracovní list- Náhlé příhody břišní Anotace Autor Pracovní list pomáhá

Více

Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem. Jaroslava Jedličková

Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem. Jaroslava Jedličková Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem Jaroslava Jedličková Cíl prezentace Personál na operačním sále (OS) Zásady chování Proč požadujeme vysoký hygienický standard

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY PROFIL ABSOLVENTA M/007 Zdravotnický asistent. úplné střední odborné

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY PROFIL ABSOLVENTA M/007 Zdravotnický asistent. úplné střední odborné MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví dne 17. 12. 2003, čj. 33 3 18/2003-23, splatností od 1. září

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení sv. Luisy

Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení sv. Luisy Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení sv. Luisy Chráněné bydlení sv. Luisy, Jiráskova 1014, 664 61 Rajhrad, mobil 736 529 322, www.rajhrad.charita.cz, e-mail: chbydleni@rajhrad.charita.cz

Více

BEZPEČNOST NEMOCNIC prevence poranění zdravotnického personálu. MUDr. Helena Sajdlová VZP ČR odbor smluvní politiky

BEZPEČNOST NEMOCNIC prevence poranění zdravotnického personálu. MUDr. Helena Sajdlová VZP ČR odbor smluvní politiky BEZPEČNOST NEMOCNIC prevence poranění zdravotnického personálu MUDr. Helena Sajdlová VZP ČR odbor smluvní politiky Kvalita a bezpečí poskytovaných ZS Zavedení povinného interního hodnocení kvality a bezpečí

Více

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví Bezpečnost práce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí se zaměřením na bodná poranění Škochová D., I. chirurgická klinika VFN v Praze Brno 25.9.2013 20. mezinárodní konference SNEH Nemocniční

Více

PRAVIDLA A ŘÁDY PRO PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ OBOR ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT

PRAVIDLA A ŘÁDY PRO PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ OBOR ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace PRAVIDLA A ŘÁDY PRO PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ OBOR ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT ČÍSLO JEDNACÍ: Příloha školního řádu č. 4 PŮSOBNOST: všichni žáci školy,

Více

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Nemocnice Jičín Oddělení Části oddělení Termín Omezení provozu Interní ambulance Kardiologická poradna 4. 7. - 2. 9. 2016 poradna

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DĚTI. (ergoterapeut)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DĚTI. (ergoterapeut) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DĚTI (ergoterapeut) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT

PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze přijetí do Přijetí do Dodržení termínu přijetí Doba čekání na přijetí do vzhledem ke zdravotním

Více

Gynekologické oddělení

Gynekologické oddělení Chrudimská nemocnice, a.s. Gynekologické oddělení Informace pro pacienty K přijetí do nemocnice: Operace dne: Gynekologické oddělení Chrudimská nemocnice, a.s., Václavská 570, 537 27 Chrudim Vážená paní,

Více

TÉMATA K PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

TÉMATA K PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

3 Odběr biologického materiálu k vyšetření 3.1 Základní charakteristika odběrů biologického materiálu..

3 Odběr biologického materiálu k vyšetření 3.1 Základní charakteristika odběrů biologického materiálu.. 1 Infuze 1.1 Tělní tekutiny 1.2 Infuzní terapie 1.2.1 Účel infuzní terapie 1.2.2 Indikace infuzní terapie 1.2.3 Infuzní roztoky 1.2.4 Druhy infuzních roztoků 1.2.5 Místa aplikace infuze 1.2.5.1 Periferní

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním ledvin - chronické selhání ledvin

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním ledvin - chronické selhání ledvin Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním ledvin - chronické selhání ledvin Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Zhodnoťte naměřené

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem. Jaroslava Jedličková

Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem. Jaroslava Jedličková Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem Jaroslava Jedličková Cíl prezentace Personál na operačním sále (OS) Zásady chování Proč požadujeme vysoký hygienický standard

Více

ZÁZNAM ZE SOCIÁLNÍHO ŠETŘENÍ

ZÁZNAM ZE SOCIÁLNÍHO ŠETŘENÍ ZÁZNAM ZE SOCIÁLNÍHO ŠETŘENÍ ÚDAJE O ZÁJEMCI O SLUŽBU Jméno a příjmení: datum nar.: Trvalé bydliště: Skutečné bydliště: číslo telefonu: rodinný stav: BYTOVÉ PODMÍNKY ZÁJEMCE Dosud bydlel/a: v bytě v rodinném

Více

Péče o umírajícího a mrtvé tělo. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Péče o umírajícího a mrtvé tělo. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Péče o umírajícího a mrtvé tělo Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen, 2011 Bc. Höferová Hana PÉČE O UMÍRAJÍCÍ A MRTVÉ TĚLO Vypracovala:

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

Žádost o poskytování sociální služby: odlehčovací služba

Žádost o poskytování sociální služby: odlehčovací služba Žádost o poskytování sociální služby: odlehčovací služba 1. Jméno a příjmení žadatele:... 2. Bydliště:.. 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:... Bydliště: Telefon:. 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní, chirurgický, pediatrický,

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Podpora mobility v ošetřovatelské péči. Prostřednictvím kazuistiky a řízených otázek ve cvičení žák uplatňuje vědomosti z oblasti péče o imobilního

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

439/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. prosince 2000 o očkování proti infekčním nemocem

439/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. prosince 2000 o očkování proti infekčním nemocem 439/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. prosince 2000 o očkování proti infekčním nemocem Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 k provedení 45, 46 odst. 1, 2 a 6 a 47 odst.

Více