Deník OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Deník OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH"

Transkript

1 Deník OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Zdravotnický asistent Jméno a příjmení: Bydliště: Podpis žákyně/žáka: Školní rok: Třída: 1

2 Pravidla chování při ošetřování nemocných 1. Ošetřování nemocných, je součástí vyučování a je třeba dbát pokynů učitele. Pro výuku platí školní řád. 2. Ţák nastupuje na školní pracoviště ve stanovenou dobu, v předepsaném pracovním oděvu, bez šperků, ozdob a líčení, s krátce ostříhanými nehty. 3. Civilní oděv odkládá v šatně. Skříň a místnost udrţuje v pořádku. 4. Nevypůjčuje si součásti pracovního oděvu od spoluţaček (spoluţáků) nebo sester. Pracovní oděv nosí pouze ve zdravotnickém zařízení. 5. Na školní pracoviště nosí jen potřebné pomůcky. Mobilní telefon nepatří na oddělení. Při práci dodrţuje zásady ochranně léčebného reţimu a hygieny. Dbá na kulturu vystupování. 6. Zdraví všechny zaměstnance ústavu a nemocné. Zaměstnance nikdy neoslovuje křestním jménem. 7. V hodině pracuje pod vedením učitelky, bez jejího vědomí neprovádí ţádný výkon a nevzdaluje se ani tehdy je-li poslána zaměstnancem nemocnice něco vyřídit. 8. Ţák je povinen vykonávat všechny jemu přidělené práce. Je-li pověřen úkolem, který spolehlivě neovládá a nejsou-li mu pověřené pokyny jasné poţádá o vysvětlení. 9. Všímá si všeho, čemu se můţe naučit. Aktivně se zajímá o novou práci a poznatky, ptá se na vše, čemu nerozumí. 10. K pracovníkům oddělení se chová zdvořile, je ochotný, obětavý, iniciativní. V případě nedorozumění s nemocným nebo se zaměstnancem, spor nevyřizuje sám, ale ihned oznámí celou záleţitost učitelce a poţádá jí o urovnání. Rovněţ ihned hlásí kaţdou svou chybu nebo opomenutí. 11. Nemocné oslovuje příjmením, nikdy o nich nehovoří na veřejnosti. 12. Nesmí podávat informace o stavu nemocných, nikdy nemluví s nemocným o váţnosti jeho zdravotního stavu, ani o stavu jiných nemocných. Svoje soukromé záleţitosti neřeší se zaměstnancem ani s pacientem. Zachovává mlčenlivost ze zákona č. 20/

3 13. Nepřejímá ţádné dárky, nesmí si vzít ţádné jídlo určené nemocnému, ani kdyţ mu je nemocný nabídne. 14. Během pracovní doby dodrţuje přestávku podle pokynu učitele nebo pověřené sestry. 15. Není dovoleno pouţívat telefon k soukromým hovorům, ani přijímat návštěvy. 16. Zneuţití léků, tiskopisů, razítek a jiného zdrav. materiálu je trestné. 17. Musí pouţívat návody k mechanickým zařízením. 18. Je povinen dodrţovat zásady ochrany a bezpečnosti práce, s kterými byla seznámena na pracovištích praktického cvičení nebo na exkurzi. 19. Do výuky nebude nosit větší částku peněz a cenné věci, v případě jejich ztráty nebude poţadovat náhradu. 20. Je povinen dodrţovat práva nemocných a chovat se dle kodexu zdravotní sestry Uvědomuji si povinnosti a tyto předpisy budu respektovat a dodrţovat. 3.ročník V Břeclavi dne: Podpis žáka/kyně: Podpis školitele: Podpis rodičů: 4.ročník V Břeclavi dne: Podpis žáka/kyně: Podpis školitele: Podpis rodičů: 3

4 Potvrzuji svým podpisem, ţe jsem byl(a) důrazně upozorněn(a) na zákaz odnášet z jakéhokoliv zdravotnického zařízení léky a zdravotnický materiál a jakýmkoliv způsobem zneuţívat tiskopisů. Jsem si vědom(a) toho, ţe při přestoupení tohoto zákazu budu potrestán(a) podle klasifikačního řádu pro střední školy. Zavazuji se dodrţovat sluţební mlčenlivost, ţádné informace, které se dozvím nebudu šířit dále. při výkonu praxe, 3.ročník podpis rodičů podpis ţáka ţákyně datum podpis školitele 4.ročník podpis rodičů podpis ţáka ţákyně datum podpis školitele 4

5 Postup při poranění žáka SZŠ lékařským nástrojem nebo kontaminovanou jehlou Okamţitě zranění nahlaste vyučujícímu Ihned v místě poranění odmačkejte krev V místě poranění aplikujte virucidní prostředek např. Jodisol nebo 0,2%, Persteril nebo 70% etylalkohol Pokud je znám pacient, od kterého pouţitá jehla pochází, tak se vyšetří na přítomnost: anti-hav, HbsAg, anti-hbs, anti-hcv, HIV 1,2, transaminázy ALT, AST Provede se kontrola platnosti očkování proti tetanu, po ověření stavu imunity se provede očkování proti virové hepatitidě A aplikací 1 dávky a virové hepatitidy B aplikací 3 dávek u těch poraněných osob, u kterých vyšetření neprokáţe protilátky proti VHA nebo hladina anti-hbs protilátek bude niţší neţ 10IU/litr. Očkování proti VHB se neprovede, pokud byla fyzická osoba očkována klasicky 3 dávkami očkovací látky kdykoliv v minulosti. Očkování a zvýšený zdravotnický dozor zabezpečí a provede dětská a dorostová/obvodní lékařka ţáka Pedagogický dozor provede zápis do knihy úrazů na oddělení a ve škole Doporučená vyšetření u poraněných osob o použitou injekční jehlou Onemocnění inkubace sledovaný den měsíc měsíc měsíc měsíc měsíc měsíc dny marker poranění VHA anti VHA ano celkové anti VHA - ano ano IgM VHB HBsAg ano - - ano - ano ano anti ano - ano ano HBcAg IgM anti ano ano HBcAg celkové ano ano anti HBs 5

6 VHC anti ano ano - ano - ano - HCV HIV anti HIV ano - - ano - - ano 1,2 Vyšetření aktivita ano ano ano ano ano ano ano Jater alanin- transferáz Doporučuje se HIV vyšetřit ještě za 12 měsíců 6

7 Kritéria pro komplexní hodnocení Správnost a pečlivost při provádění výkonu Zručnost a rychlost Schopnost teoretického zdůvodnění výkonu Postoj k nemocnému Iniciativnost a organizační schopnost Ochota a taktnost v jednání Ukázněnost a dochvilnost Společenské vystupování Dodržování zásad ochrany a bezpečnosti při práci Vedení dokumentace výuky a vypracování uložených písemných úkolů Plnění domácích úkolů Provádění ošetřovatelské péče Dodržování pravidel chování na OSN Úroveň komunikace s K/P a se zdravotnickými pracovníky 7

8 ZÁZNAM O KLASIFIKACI ŠKOLNÍ ROK ROČNÍK KLASIFIKACE I. pololetí II. pololetí PODPIS VYUČUJÍCÍ Záznam o vykonání PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Praktická maturitní zkouška byla vykonána dne na ošetřovací jednotce s prospěchem podpis zkoušejícího členové maturitní komise V.. Dne 8

9 Pracoviště: INTERNÍ ODD. B Primář oddělení: MUDr. Sieglová Jitka Vrchní sestra: Iveta Malá Staniční sestra: Vyučující: Mgr. Hana Ottová Od: do: Absence celkem : TÝDEN DATUM HODINA TÉMA HODINY 1. Poučení o BOZP Léčebný a organizační řád ošetřovatelské jednotky PODPIS 2. Specifika vybavení a pracovních postupů na oš. Jednot. Úprava lůžka, hygienická péče u kl/p na lůžku 3. Péče o pomůcky, dezinfekce ( druhy, postupy, použití) Sterilizace ( druhy, příprava materiálu ) 4. Podávání stravy, dietní systém Podávání stravy nazogastr. sondou, gastrostomií 5. Péče o hydrataci kl/p,bilance tekutin Sledování FF, posuzování stavu vědomí 6. Diuréza, cévkování ženy, asistence u cévkování muže Odchod stolice, nácvik defekace, klyzma 9

10 7. Péče o inkontinentního kl/p Vizita- příprava pomůcek, klienta 8. Příjem, překlad, propuštění Odběr biologického materiálu krev, moč 9. Odběr biologického materiálu- stolice, sputum Podávání léků dýchacím a zažívacím systémem 10. Podávání léků přes kůži, do tělních dutin, oxygenoterapie Aplikace inj. S.c., i.m., infuzní terapie 11. Metody RHB a jejich účinek, Imobilizační syndrom Kondiční cvičení, vertikalizace a fyzikální terapie u ležících kl/p 10

11 HODNOCENÍ ODDĚLENÍ 1. Jak dlouho jsi na oddělení pracoval/a/? 2. Jaké výkony jsi se naučila/a/, popř. procvičil/a/? 3. Jaké bylo vybavení oddělení pomůckami? 4. Jak se ti spolupracovalo s personálem oddělení? 5. Jak se ti spolupracovalo se spoluţáky? 6. Jak se ti pracovalo s pacienty, jaká byla komunikace s nimi? 7. Jak hodnotíš svou praxi na tomto oddělení? 8. Co by jsi změnil/a/ na tomto oddělení?

12 Pracoviště: CHIRURGICKÉ ODD. A Primář oddělení: MUDr. Martin Kříţ Vrchní sestra: Mgr. Blaţena Průdková Staniční sestra: Bc. Miroslava Bulková Vyučující: Mgr. Radka Hykšová Od: do: Absence celkem : TÝDEN DATUM HODINA TÉMA HODINY PODPIS 1. Školení BOZP, seznámení s výukovými pracovišti. Hygienická péče o pt./kl. s různým stupněm sebepéče 2. Podávání stravy, dietní systém, hydratace pt./kl. Orientace v lékařské a ošetřovatelské dokumentaci, pozorování pt./kl., práva nemocných. 3. Péče o pomůcky, dezinfekce, sterilizace. Příjem, překlad, propuštění pt./kl.. 4. Sledování a zápis fyziologických funkcí. Asistence u převazu aseptické a septické rány. 5. Péče o vyprazdňování moče a stolice, inkontinentní pt./kl Asistence u vizity na chirurgickém oddělení 6. Předoperační a pooperační péče o pt./kl. Odběr biologického materiálu k vyšetření. 12

13 7. Podávání léků, infuze, transfuze. Příprava pt./kl. na vyšetření 8. Péče o nemocné s drenáţí a stomií. RHB polohování, prevence dekubitů a imobilizačního syndromu. 9. Pozorování nemocného, hodnocení stavu. Vedení ošetřovatelské dokumentace. 10. Aplikace tepla a chladu. Ošetřovatelská péče o pt./kl. s bolestí. 11. Zavádění ţaludeční sondy. Psychická a fyzická aktivizace pt./kl. 13

14 HODNOCENÍ ODDĚLENÍ 1. Jak dlouho jsi na oddělení pracoval/a/? 2. Jaké výkony jsi se naučila/a/, popř. procvičil/a/? 3. Jaké bylo vybavení oddělení pomůckami? 4. Jak se ti spolupracovalo s personálem oddělení? 5. Jak se ti spolupracovalo se spoluţáky? 6. Jak se ti pracovalo s pacienty, jaká byla komunikace s nimi? 7. Jak hodnotíš svou praxi na tomto oddělení? 8. Co by jsi změnil/a/ na tomto oddělení?

15 Pracoviště: NEUROLOGIE Primář oddělení: MUDr. Jiří Jurník Vrchní sestra: Boţena Kaluţíková Staniční sestra: Vyučující: Mgr. Hana Ciprysová Od: do: Absence celkem : TÝDEN DATUM HODINA TÉMA HODINY PODPIS 1 Poučení o BOZP a OP a seznámení s výukovými pracovišti. Základní péče péče o lůžko a hygienická péče o p/k 2 Příjem nem.,první kontakt, hodnocení stavu. Prevence opruzenin a dekubitů. 3 Dezinfekce, sterilizace, péče o pomůcky, prev.nozokomiálních nákaz Péče o výživu, dietní systém.,podávání stravy, sledování bilance tekutin 4 Měření a hodnocení FF, záznam v dok. Péče o vyprazdňování moče, nácvik mikce, cévkování 15

16 5 Péče o vyprazdňování stolice, nácvik defekace, klyzma Aplikace tepla a chladu, oxygenoterapie 6 Vizita povinnosti ZA u vizity, předávání info. v týmu, Příprava p/k na vyšetření, péče po vyšetření 7 Hodnocení soběstačnosti p/k Péče o spánek a odpočinek p/k, psychická a fyzická aktivizace nemocného 8 Podávání léků ústy a jinými způsoby Základy rehabilitace-polohování, cvičení, vertikalizace 9 Podávání léků injekcemi Překlad a propuštění nemocného, dokumentace 16

17 10 Infuzní terapie, příprava inf., asistence u podání Odběry biologického materiálu 11 Ošetřovatelská péče o dlouhodobě ležícího pacienta, neklidného pacienta, pacienta s bolestí 17

18 HODNOCENÍ ODDĚLENÍ 1. Jak dlouho jsi na oddělení pracoval/a/? 2. Jaké výkony jsi se naučila/a/, popř. procvičil/a/? 3. Jaké bylo vybavení oddělení pomůckami? 4. Jak se ti spolupracovalo s personálem oddělení? 5. Jak se ti spolupracovalo se spoluţáky? 6. Jak se ti pracovalo s pacienty, jaká byla komunikace s nimi? 7. Jak hodnotíš svou praxi na tomto oddělení? 8. Co by jsi změnil/a/ na tomto oddělení?

19 Nové poznatky z jiných pracovišť PRACOVIŠTĚ: DNE: PRACOVIŠTĚ: DNE: 19

20 PRACOVIŠTĚ: DNE: PRACOVIŠTĚ: DNE: 20

21 PRACOVIŠTĚ: DNE: PRACOVIŠTĚ: DNE: 21

22 PRACOVIŠTĚ: DNE: PRACOVIŠTĚ: DNE: 22

23 PRACOVIŠTĚ: DNE: PRACOVIŠTĚ: DNE: 23

24 Absence I. a II. pololetí 3. ročník Týden Datum Oddělení Počet hodin Důvod Celkem hodin Celkem týdnů Přezkoušení z důvodu absence Oddělení Datum Hodnocení Podpis vyučující 24

25 Záznam o případných úrazech na OSN a ODP 3.ročník Datum Hodina Oddělení /ambulance Druh úrazu Podpis přítomného oš. personálu /vyučujícího 25

26 Pracoviště: INTERNÍ ODD. B Primář oddělení: MUDr. Jitka Siegelová Vrchní sestra: Iveta Malá Staniční sestra: Vyučující: Mgr. Hana Ottová Od: do: Absence celkem : TÝDEN DATUM HODINA TÉMA HODINY 1. Poučení o BOZP Ošetřovatelské výkony opak. 3. ročník PODPIS 2. Ošetřovatelská péče u p/k s ICHS Ošetřovatelská péče u p/k s IM 3. Ošetřovatelská péče u p/k s hypertenzí Ošetřovatelská péče p/k s onemocněním cév 4. Ošetřovatelská péče u p/k s akutním zánětem DC Ošetřovatelská péče u p/k s CHOPN 5. Ošetřovatelská péče u p/k s jaterní cirhózou Ošetřovatelská péče u p/k s vředovou chorobou gastroduodena 6. Ošetřovatelská péče u p/k s gastritidou 26

27 Ošetřovatelská péče u p/k s chronickou pankreatitidou Ošetřovatelská péče u p/k s onemocněním krve 7. Práce zdravotnického asistenta na kojeneckém oddělení Práce zdravotnického asistenta na dětském oddělení 8. Práce zdravotnického asistenta na dětské JIP Práce zdrav asistenta v MŠ při dětském oddělení Ošetřovatelská péče u p/k s Crohnovou chorobou 9. Ošetřovatelská péče u p/k s průjmovitým onemocnění Ošetřovatelská péče u p/k s diabetem Ošetřovatelská péče u p/k s abstinenčním syndromem 10. Ošetřovatelská péče u p/k s infekcí moč. cest Ošetřovatelská péče u p/k se selháním ledvin Ošetřovatelská péče u p/k s onemocněním krve 27

28 HODNOCENÍ ODDĚLENÍ 1. Jak dlouho jsi na oddělení pracoval/a/? 2. Jaké výkony jsi se naučila/a/, popř. procvičil/a/? 3. Jaké bylo vybavení oddělení pomůckami? 4. Jak se ti spolupracovalo s personálem oddělení? 5. Jak se ti spolupracovalo se spoluţáky? 6. Jak se ti pracovalo s pacienty, jaká byla komunikace s nimi? 7. Jak hodnotíš svou praxi na tomto oddělení? 8. Co by jsi změnil/a/ na tomto oddělení?

29 Pracoviště: SEPTICKÁ CHIRURGIE A Primář oddělení: MUDr. Martin Kříţ Vrchní sestra: Mgr. Blaţena Průdková Staniční sestra: Bc. Miroslava Bulková Vyučující: Mgr. Radka Hykšová Od: do: Absence celkem : TÝDEN DATUM HODINA TÉMA HODINY PODPIS 1 Poučení o BOZP Ošetřovatelské výkony, opakování 3. ročníku 2 Oš. péče u pt/kl. s onemocněním periferních tepen Oš. péče u pt/kl. s onemocněním ţil (varixy, flebitis, tromboflebitis, flebotromboza) 3 Oš. péče u pt./kl. s kýlou. Oš. péče u pt./kl. s NPB (nezánětlivé) Práce zdrav. asistenta na porodním sále 4. Oš. péče u pt./kl. s NPB (zánětlivé- apendicitis, pankreatitis, peritonitis) Oš. péče u pt./kl. s amputací DK, diabetickou gangrénou. 5. Oš. péče u pt./kl. s cholecystitidou Oš. péče u pt./kl. s cholecystolithiázou Práce zdrav. asistenta na gynekologickém oddělení 29

30 6. Oš. péče u pt./kl. s on. gastroduodena. Oš. péče u pt/kl. po totální endoprotéze kyčelního kloubu Práce zdrav. asistenta na urologické amb., urologická on. 7. Oš. péče u pt./kl. před operací Oš. péče u pt./kl. po operací Oš. péče u pt./kl. s cirhozou jater 8. Oš. péče u pt./kl. s poraněním hlavy Oš. péče u pt./kl. s poraněním mozku Oš. péče u pt/kl. s poraněním hrudníku. 9. Oš. péče u pt./kl. s anemií Oš. péče u pt./kl. s onemocněním štítné ţlázy Oš. péče u pt./kl. se stomií 10 Oš. péče u pt./kl. s vybraným onkologickým on.(ca.prsu, tlustého střeva, plic) Oš. péče u pt/kl. s onemocněním střev Oš. péče u pt/kl. s chronickou pankreatitidou. 30

31 HODNOCENÍ ODDĚLENÍ 1. Jak dlouho jsi na oddělení pracoval/a/? 2. Jaké výkony jsi se naučila/a/, popř. procvičil/a/? 3. Jaké bylo vybavení oddělení pomůckami? 4. Jak se ti spolupracovalo s personálem oddělení? 5. Jak se ti spolupracovalo se spoluţáky? 6. Jak se ti pracovalo s pacienty, jaká byla komunikace s nimi? 7. Jak hodnotíš svou praxi na tomto oddělení? 8. Co by jsi změnil/a/ na tomto oddělení?

32 Pracoviště: NEUROLOGIE Primář oddělení: MUDr. Jiří Jurník Vrchní sestra: Boţena Kaluţíková Staniční sestra: Vyučující: Mgr. Hana Ciprysová Od: do: Absence celkem : TÝDEN DATUM HODINA TÉMA HODINY PODPIS 1 Poučení o BOZP Ošetřovatelské výkony opak. 3. ročník 2 Ošetřovatelská péče u p/k s CMP Rehabilitace a ergoterapie u p/k po CMP 3 Ošetřovatelská péče u p/k s algickým vertebrogenním syndromem Zánětlivá a degenerativní onemocnění pohybového aparátu, osteoporoza 4 Ošetřovatelská péče u p/k s epilepsií Ošetřovatelská péče u p/k s Parkinsonovou chorobou 32

33 5 Ošetřovatelská péče u geriatrického pacienta Alzheimerova demence 6 Ošetřovatelská péče u p/k s onkologickým onemocněním, specifika léčby v onkologii 7 Práce zdravotnického asistenta na gynekologii Práce zdravotnického asistenta na šestinedělí Práce zdravotnického asistenta na dětském oddělení Práce zdravotnického asistenta na ambulanci 8 Ošetřovatelská péče u p/k s vertigem Ošetřovatelská péče u p/k s poraněním hlavy a mozku 9 Ošetřovatelská péče u p/k s aterosklerozou Ošetřovatelská péče u p/k onemocněním tepen a ţil 33

34 10 Ošetřovatelská péče u p/k s vybraným psychiatrickým onemocněním Ošetřovatelská péče u p/k s abstinenčním syndromem 34

35 HODNOCENÍ ODDĚLENÍ 1. Jak dlouho jsi na oddělení pracoval/a/? 2. Jaké výkony jsi se naučila/a/, popř. procvičil/a/? 3. Jaké bylo vybavení oddělení pomůckami? 4. Jak se ti spolupracovalo s personálem oddělení? 5. Jak se ti spolupracovalo se spoluţáky? 6. Jak se ti pracovalo s pacienty, jaká byla komunikace s nimi? 7. Jak hodnotíš svou praxi na tomto oddělení? 8. Co by jsi změnil/a/ na tomto oddělení?

36 Pracoviště: AMBULANCE Ošetřující lékař: Ošetřující sestra: Od: do: TÝDEN DATUM HODINA PODPIS Poznámky a hodnocení ambulance Poznámky a hodnocení ambulance Poznámky a hodnocení ambulance 36

37 TÝDEN DATUM HODINA PODPIS Poznámky a hodnocení ambulance Poznámky a hodnocení ambulance Poznámky a hodnocení ambulance 37

38 PŘEDMATURITNÍ PRAXE Pracoviště: Primář oddělení: Vrchní sestra: Staniční sestra: Vyučující: Od: do: Absence celkem : TÝDEN DATUM HODINA TÉMA HODINY OP u nemocných na přidělených pokojích PODPIS Zkvalitnění vědomostí a dovedností v rámci maturitního oddělení OP u nemocných na přidělených pokojích Zkvalitnění vědomostí a dovedností v rámci maturitního oddělení OP u nemocných na přidělených pokojích Zkvalitnění vědomostí a dovedností v rámci maturitního oddělení 38

39 OP u nemocných na přidělených pokojích Zkvalitnění vědomostí a dovedností v rámci maturitního oddělení OP u nemocných na přidělených pokojích Zkvalitnění vědomostí a dovedností v rámci maturitního oddělení OP u nemocných na přidělených pokojích Zkvalitnění vědomostí a dovedností v rámci maturitního oddělení 39

40 Nové poznatky z jiných pracovišť PRACOVIŠTĚ: DNE: PRACOVIŠTĚ: DNE: 40

41 PRACOVIŠTĚ: DNE: PRACOVIŠTĚ: DNE: 41

42 PRACOVIŠTĚ: DNE: PRACOVIŠTĚ: DNE: 42

43 PRACOVIŠTĚ: DNE: PRACOVIŠTĚ: DNE: 43

44 PRACOVIŠTĚ: DNE: PRACOVIŠTĚ: DNE: 44

45 Absence Soukromá střední odborná škola manažerská a zdravotnická s.r.o. 4. ročník Týden Datum Oddělení Počet hodin Důvod Celkem hodin Celkem týdnů Přezkoušení z důvodu absence Oddělení Datum Hodnocení Podpis učitele 45

46 Záznam o případných úrazech na OSN 4.ročník Datum Hodina Oddělení /ambulance Druh úrazu Podpis přítomného oš. personálu /vyučujícího 46

47 Realizace ošetřovatelské péče iniciály Datum přijetí Den pobytu Den po operaci Dieta Alergie Osobní údaje pt./kl Lékařská diagnóza Latinsky Česky Ostatní diagnosy Okolnosti přijetí Farmakoterapie Název léku skupina Rehabilitace (pohybový režim, dechová ) Provedené vyšetření název výsledek Plánované vyšetření TK, P, TT Ranní Odpolední Jiné Bilance tekutin Příjem tekutin Výdej tekutin i.v. vstupy Název Lokalizace Den Den zaved.zrušení Operační rána ev.defekt,viz.biol.potřeby Lokalizace Převaz Den převazu Hygienická péče Vyprazdňování Výživa Kompenzační pomůcky brýle čočky Naslouchadlo berle hůl vozík ortéza Zubní rovnátka Horní Dolní Zubní protéza Horní Dolní 47 Jiné

48 Vypracovaly učitelky OSN a ODP: Mgr. Hana Ciprysová Mgr. Hana Ottová Mgr. Jitka Vojtová Mgr. Radka Hykšová 48

ŠKOLNÍ ŘÁD SZŠ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 OBORY: RAZÍTKO ŠKOLY PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY. PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.

ŠKOLNÍ ŘÁD SZŠ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 OBORY: RAZÍTKO ŠKOLY PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY. PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. RAZÍTKO ŠKOLY OBORY: PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Zdravotnický asistent denní i večerní forma studia Zdravotnické lyceum Sociální

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vychází ze zákona č.561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 30 Účelem tohoto školního řádu je vytvořit příznivé podmínky

Více

Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů

Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Cíl... 3 3. Cílová skupina... 3 4. Popis praxe... 4 5. Přínos... 6 6. Personální

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

Pacient a nemocniční prostředí

Pacient a nemocniční prostředí Pacient a nemocniční prostředí Osnova prezentace: 1. Příjem nemocného k hospitalizaci příjem dospělého k hospitalizaci zvláštnosti příjmu dítěte k hospitalizaci adaptace nemocného na nemocniční prostředí

Více

M e t o d i c k ý n á v o d : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

M e t o d i c k ý n á v o d : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo zdravotnictví Č.j. MZDR 36368/2007 Prevence virového zánětu jater A(VHA), B(VHB), C(VHC), D(VHD) a E(VHE) K zabezpečení jednotného postupu zdravotnických zařízení a orgánů ochrany veřejného

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 177 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů zubní instrumentářka, ošetřovatel,

Více

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent Kompletní ŠVP Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary 1 Identifikační údaje Název ŠVP Zdravotnický

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

2 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

2 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Broučkova 372, 750 01 Zlín, tel.: 577 088 111, e-mail: info@szszlin.cz, www.szszlin.cz Školní řád pro žáky Střední zdravotnické školy Označení dokumentu: Zpracoval: ŘÁD-2015-školní řád SŠ Mgr. Hynek Steska

Více

Datum změny: 24.6.2013 Vytištěno: 26. 8. 2014 11:29 dop. Vypracoval/a: Mgr. Jiřina Uhrová Schválila: PhDr. Ivana Křížová

Datum změny: 24.6.2013 Vytištěno: 26. 8. 2014 11:29 dop. Vypracoval/a: Mgr. Jiřina Uhrová Schválila: PhDr. Ivana Křížová Strana: 1 Změna: Počet příloh: Škola: ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické č. j.: 10/2013 Školní rok: 2013-2014 Vypracovala: Mgr. Jiřina Uhrová, zástupkyně ředitelky školy Schválila: PhDr. Ivana

Více

Multidisciplinární péče

Multidisciplinární péče Multidisciplinární péče Časopis pro pracovníky a studenty působící ve zdravotní a sociální oblasti ISSN 1801-0199 MK ČR E 16684 Ročník 1, 2006, Číslo 3, vychází čtvrtletně Jednotlivá čísla naleznete na

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 ŠKOLNÍ ŘÁD Účelem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování v budově školy i ve zdravotnických zařízeních, ve kterých výuka probíhá. Důsledným dodržováním řádu pedagogickými pracovníky

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV,

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www.ssamp-krnov.cz vydaný

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Š K O L N Í Ř Á D platný pro žáky střední školy Č.j. 1076/2014 ze dne 7. 7. 2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Tento

Více

Ošetřovatelství. pro střední zdravotnické školy

Ošetřovatelství. pro střední zdravotnické školy Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy Poděkování: Realizační tým projektu Nadregionální síť SZŠ pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe děkuje všem, kteří umožnili vznik této publikace, a to nelékařským

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek. Školní řád

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek. Školní řád Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek Školní řád Školní řád vydává ředitelka školy na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Dubenec 156, 544 55 IČO: 75017881 www.zsdubenec.cz Tel: +420 499 694 138 bankovní spojení: 181792245/0300 e-mail: zs.dubenec@tiscali.cz ŠKOLNÍ

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH 1. Vzdělávací program v oboru praktické lékařství pro dospělé...........................................

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

O R G A N I Z A C E M A T U R I T

O R G A N I Z A C E M A T U R I T O R G A N I Z A C E M A T U R I T PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Mgr. Jarmila Motlíčková ředitelka školy I. Úvodní ustanovení Školní řád vydává ředitelka školy.

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Stránka 1 Od: Uloženo v aplikaci Windows Internet Explorer 8 Odesláno: 18. března 2011 8:23 Předmět: 55/2011 Sb. - Vyhláška očinnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ročník 2011

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015)

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015) Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha

Více

ŘÁD ŠKOLY -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŘÁD ŠKOLY ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Základní škola a Mateřská škola v Nové Bystřici Číslo směrnice : 3 Č.j. 3/2012 ------------------------------------------------- ZŠ :28.8.2012 Projednáno: MŠ:16.12.2002 PZ :17.12.2002 -------------------------------------------------

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více