M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009"

Transkript

1 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v 17 (cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení města, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín. 1/21/2009 Kontrola plnění usnesení Zprávu o kontrole plnění usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 10. září /21/2009 Majetkoprávní problematika 1. souhlasí se zveřejněním těchto majetkoprávních záměrů č.: a prodej pozemků parcela č.st.1215/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2) a parcela č.465/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1010 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí; b prodej pozemku parcela č.st.195 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 145 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí; c prodej objektu občanské vybavenosti č.p.880 na pozemku parcela č.st.448 a prodej pozemku parcela č.st.448 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 984 m2) a části pozemku parcela č.824 (zahrada) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí. 2. souhlasí prodej pozemku parcela č. 1670/1 (orná půda o výměře 93 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína pro M. B., za dohodnutou kupní cenu Kč 130,00/m2 + náklady na realizaci záměru, majetkoprávní záměr č ne prodej pozemku parcela č.pk 1547/3 o výměře 8697 m2 v k.ú. Libhošť pro manžele K., majetkoprávní záměr č K majetkoprávnímu záměru č nebylo přijato žádné usnesení. 5. ne prodej pozemku parcela č. 1682/93 v k.ú. Libhošť (stavba Silnice R48 Rybí MÚK Rychaltice ), majetkoprávní záměry č a ruší své usnesení č.5/17/2009 bod 6a ze dne ve věci prodeje pozemku parcela č.509/14 (orná půda o výměře 986 m2) v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí (lokalita Pod Skalkou) a novou konkretizaci prodeje shora uvedeného pozemku pro manžele Ž., za kupní cenu Kč ,00/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č

2 7. změnu svého usnesení č.2/14/2008 bod 2c ze dne , kterým se upravuje konkretizace prodeje pozemku parcela č. 336/45 (zahrada) k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí - dle GP nově vzniklé pozemky parcela č.336/135, parcela č. 336/132, parcela č. 336/133 a parcela č. 336/134 takto: prodej ideálních 15/50 pozemku parcela č. 336/135 a prodej pozemku parcela č. 336/134 pro A. H., prodej ideálních 20/50 pozemku parcela č. 336/135 a prodej pozemku parcela č. 336/132 pro F. A. a prodej ideálních 15/50 pozemku parcela č. 336/135 a prodej pozemku parcela č. 336/133 pro Ing. D. Ž., za kupní cenu dle Zásad tj. Kč 100,00/m2, majetkoprávní záměr č informace o výsledku nabídkového řízení na prodej bytového domu č.p.1061 na ul. Msgr. Šrámka 33 v Novém Jičíně na pozemku parcela č.st. 385 a pozemku parcela č. st. 385 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 164 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí a vyhlášení nového nabídkového řízení se sníženou minimální nabídkovou kupní cenou ve výši Kč ,00/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č rozšíření výměry převáděné části pozemku parcela č.958/2 (dle GP nově vzniklý pozemek parcela č.958/5 - ostatní plocha, silnice) v k.ú. Loučka u Nového Jičína, který je na město převáděn darem od Moravskoslezského kraje, Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Ostrava-Přívoz Úprkova 795/1 tak, že původně schválená výměra cca 60 m2 se zvyšuje na 134 m2, majetkoprávní záměr č. V ruší své usnesení č. 2/20/2009 bod 2k ze dne a nové usnesení ve znění: darování částí pozemků parcela č.673/56 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 199 m2), parcela č.673/29 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 1 m2), parcela č.673/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 138 m2), parcela č. 673/54 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 1 m2), parcela č. 673/58 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 1 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí ve prospěch Moravskoslezského kraje, Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Ostrava-Přívoz, Úprkova 795/1. Dále vyslovuje předběžný souhlas s realizací budoucího daru části pozemku parcela č. st. 1/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 1 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí, který zatím není v majetku města Nový Jičín a na který má město uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě kupní, rovněž ve prospěch Moravskoslezského kraje, Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Ostrava-Přívoz Úprkova 795/1, majetkoprávní záměr č ruší své usnesení č.2/20/2009 bod 15 ze dne a nové usnesení ve znění: přijetí daru části pozemku parcela č.673/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 85 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí (výkup v rámci stavby Okružní křižovatka ulic Gen. Hlaďo, K Nemocnici a 28. října v Novém Jičíně ) od Moravskoslezského kraje, Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Ostrava-Přívoz, Úprkova 795/1, majetkoprávní záměr č. V Majetkoprávní záměr č. V 442 byl stažen z programu zasedání. 13. Majetkoprávní záměr č. V 443 byl stažen z programu zasedání. 14. Majetkoprávní záměr č. V 444 byl stažen z programu zasedání. 15. bezúplatný převod pozemku parcela č.1570/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1692 m2) v k.ú. Libhošť od ČR- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha, Rašínovo nábřeží 390/42, majetkoprávní záměr č. V

3 16. nabídku na bezúplatné převody pozemků parcela č.1555/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 292 m2) a parcela č.1566/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 225 m2) v k.ú. Libhošť do majetku města a bezúplatný převod pouze pozemku parcela č.1566/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 225 m2) v k.ú. Libhošť od ČR- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha, Rašínovo nábřeží 390/42, majetkoprávní záměr č. V v návaznosti na již přijaté usnesení č.2/13/2008 bod 16, ze dne , kterým byl schválen bezúplatný převod pozemku parcela č.948/14 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 377 m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína uzavření příslušné smlouvy v rozsahu dle předloženého návrhu, včetně omezujících a sankčních podmínek převodu s ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42, majetkoprávní záměr č. V v návaznosti na již přijaté usnesení č. 5/17/2009 bod 13, ze dne , kterým byl schválen bezúplatný převod ideální 1 pozemk ů parcela č.384/51 (ostatní plocha, zeleň o výměře 7225 m2), parcela č. 384/52 (ostatní plocha, zeleň o výměře 557 m2), parcela č.384/53 (ostatní plocha, zeleň o výměře 33 m2), parcela č.384/54 (ostatní plocha, zeleň o výměře 71 m2), parcela č.384/55 (ostatní plocha, zeleň o výměře 128 m2), parcela č. 384/56 (ostatní plocha, zeleň o výměře 6 m2) a parcela č.621/2 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4422 m2) vše v k.ú.nový Jičín Dolní Předměstí, uzavření příslušné smlouvy v rozsahu dle předloženého návrhu, včetně omezujících a sankčních podmínek převodu s ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42, majetkoprávní záměr č. V /21/2009 Stanovisko k účasti zástupců města v orgánech SBD Pod Skalkou rozhodnutí, kterým se město Nový Jičín vzdává práva na účasti svých zástupců v orgánech SBD Pod Skalkou, družstvo. 4/21/2009 Výsledky hospodaření města Nový Jičín za I. - III. čtvrtletí roku 2009 výsledky hospodaření města Nový Jičín za I.-III. čtvrtletí /21/2009 Finanční problematika: 1) RO č /2009, 2) žádost Junák-svaz skautů a skautek, stř. Pagoda, U Jičínky 9, NJ 1. následující úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2009, které schválila RM ve dnech , a : a. přijetí neinvestičního příspěvku z Ministerstva kultury ve výši ,00 Kč účelově určeného (ÚZ 34002) na restaurování a obnovu nemovité kulturní památky - sochy sv. Jana Nepomuckého = rozpočtové opatření č. 72/2009, b. přijetí finančního daru ve výši ,00 Kč od města Beroun "na odstraňování katastrofálních následků povodní v červnu a červenci 2009" a zároveň ve stejné výši zvýšení rozpočtovaných výdajů na zmíněný účel na kap. 41, 5269, ÚZ 33 (povodně) = rozpočtové opatření č. 73/2009, 3

4 c. přijetí finančního daru ve výši ,00 Kč od Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota, se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1 "na nápravu škod způsobených povodní" na katastrálním území města Nového Jičína" a zároveň ve stejné výši zvýšení rozpočtovaných výdajů na zmíněný účel na kap. 41, 5269, ÚZ 33 (povodně) a dále s tím související úprava rozpočtovaných výdajů na kap. 10, popř. kap. 02 a kap. 39 (u odboru obecního podnikání) a na kap. 41 (u odboru finančního) = rozpočtové opatření č. 74/2009, d. přijetí investiční (neinvestiční) dotace ve výši ,00 Kč účelově určené na Regeneraci sídliště Loučka IV. etapa a zároveň ve stejné výši zvýšení, popř. úprava rozpočtovaných výdajů na kap. 10 = rozpočtové opatření č. 75/2009, e. přijetí neinvestiční dotace na III. čtvrtletí roku 2009 z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši ,00 Kč účelově určené na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí a zároveň ve stejné výši úprava rozpočtovaných výdajů na kap. 19 (s přesunem vlastních rozpočtovaných prostředků do rozpočtové rezervy na kap. 41) = rozpočtové opatření č. 76/2009, f. přesun rozpočtovaných výdajů mezi položkami v rámci kap. 28 v souhrnném objemu ,00 Kč z 4349 (Prevence kriminality, pol Nákup služeb) na 4374 (Azylový dům NJ a Straník, pol Opravy a udržování) = rozpočtové opatření č. 77/2009, g. na základě žádosti Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace, 28. října 12, Nový Jičín o finanční příspěvek ,00 Kč na propagační tiskoviny k výstavě Adolf Zábranský - malíř a ilustrátor, kterou u příležitosti 100. výročí narození tohoto umělce (rodáka z obce Rybí u NJ) Muzeum pořádá, schválila RM dne výše zmíněné organizaci neinvestiční příspěvek ve výši ,00 Kč na požadovaný účel zapojením nerozpočtovaných, popř. mimořádných příjmů v rámci celého rozpočtu = rozpočtové opatření č. 78/2009, h. přijetí části neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši ,00 Kč účelově určené na výplatu příspěvků ,00 Kč na jednu domácnost postiženou povodněmi z června 2009 (na základě prověřených a doložených žádostí občanů) = rozpočtové opatření č. 79/2009, i. přesun rozpočtových výdajů v rámci kap. 18 ve výši ,00 Kč z Požární ochrana-dobrovolná část na Ostatní správa v oblasti krizového řízení = rozpočtové opatření č. 80/2009, j. úprava RO č. 3/2009: dle Změny rozhodnutí č. 1 z MPSV se mění původně schválená výše přijaté neinvestiční dotace na výplatu příspěvku na péči (ÚZ 13235) z ,00 Kč na aktuální výši ,00 Kč = rozpočtové opatření č. 3/1/2009, k. oprava RO č. 49/2009: dle Rozhodnutí č. 2 z MPSV se mění původně schválená výše přijaté neinvestiční dotace pro Pečovatelskou službu Nový Jičín z ,00 Kč na skutečnou výši ,00 Kč = rozpočtové opatření č. 49/1/2009, l. přijetí daru ,00 Kč od paní V. K., za podmínek dle předloženého návrhu darovací smlouvy a zároveň i poskytnutí jednorázového příspěvku na rozvoj sociálních služeb ve výši ,- Kč městu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín I za podmínek dle předloženého návrhu Smlouvy o poskytnutí jednorázové úhrady na rozvoj sociálních služeb = rozpočtové opatření č. 81/2009, m. poskytnutí finančních darů zapojením rozpočtové rezervy na kap. 41 provozovatelům venkovních posezení na Masarykově nám. v roce 2009 z důvodu ztížených podmínek při rekonstrukci náměstí ve výši odpovídající jimi uhrazenému místnímu poplatku za užívání 4

5 veřejného prostranství městu dle Obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín č. 3/2004, a to: 1) Ing. R. B, IČ , restaurace Jelen, celková výše poplatku 7360,- Kč (posezení 46 m2 od do ) 2. p. J. M., IČ , café bar Pinocchio, celková výše poplatku 9114,- Kč (posezení 49 m2 v období od do ) 3. p. R. F., IČ , Mexická restaurace, celková výše poplatku 7680,- Kč (posezení 48 m2 v době do ) 4. p. J. I., IČ , cukrárna Sauro, celková výše poplatku 1504,- Kč (posezení 16 m2 v období od do , posezení 8 m2 od do ) = rozpočtové opatření č. 82/2009, n. zapojením rozpočtové rezervy na kap. 41 financovat vratku nevyčerpané účelové dotace ve výši ,00 Kč poskytnuté KÚ MSK na rekonstrukci denního stacionáře a chráněného bydlení městu Nový Jičín v r = rozpočtové opatření č. 83/2009, o. přesun rozpočtovaných výdajů v rámci kap. 28 ve výši ,00 Kč z 4354 (Chráněné bydlení) na 4379 na opravy vlhkého zdiva ve sklepních prostorách i prostorách přízemí budovy Klubu seniorů NJ = rozpočtové opatření č. 84/2009, p. přijetí neinvestiční dotace na IV. čtvrtletí 2009 z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši ,00 Kč účelově určené na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí a zároveň ve stejné výši úprava rozpočtovaných výdajů na kap. 19 (s přesunem vlastních rozpočtovaných prostředků do rozpočtové rezervy na kap. 41) = rozpočtové opatření č. 85/2009, q. přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši ,00 Kč účelově určené na úhradu výdajů na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí 2009 dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 219/1998 Sb., a zároveň ve stejné výši úprava rozpočtovaných výdajů na kap. 35, popř. kap. 41 = rozpočtové opatření č. 86/2009, r. úprava RO č. 3/2009: dle Změny rozhodnutí č. 1 z MPSV se mění upravená výše přijaté dotace ze státního rozpočtu určená na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ÚZ 13235) z částky ,00 Kč na nově upravenou výši ,00 Kč a zároveň s tím souvisí i úprava rozpočtovaných výdajů na kap. 28 = rozpočtové opatření č. 3/2/2009, 2. tyto úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2009: a. zapojení současných nepoužitých, popř. ušetřených rozpočtovaných výdajů z roku 2009 na kap. 02, kap. 10 a kap. 39 v celkovém objemu ,90 Kč na finanční krytí aktuálního schodku v příjmech z daní zasílaných finančními úřady = rozpočtové opatření č. 87/2009, b. na základě žádosti odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy = rozpočtové opatření č. 88/2009: a. přesun nečerpaných rozpočtovaných výdajů na kap. 14 ve výši ,00 Kč na zvýšení příspěvku na údržbu majetku (popř. dotace na investice) pro ZŠ Jubilejní na rekonstrukci elektroinstalace a výměnu zářivek ve ŠJ (pracoviště Jubilejní) a opravu konvektomatu ve ŠJ (pracoviště Dlouhá), b. přesun nečerpaných rozpočtovaných výdajů na kap. 14 ve výši ,00 Kč na zvýšení příspěvku na údržbu majetku pro ZŠ Tyršova na odstranění havarijního stavu osvětlení ve dvou patrech přístavby (učebny I. stupně), 5

6 c. zvýšení příspěvku na provoz (na údržbu) o 7.500,00 Kč u ZŠ a MŠ Libhošť zapojením přijatého pojistného plnění za poškození dveří a nábytku neznámým pachatelem v dubnu 2009 na pořízení stavebně-truhlářských výrobků a nábytku, d. přesun nečerpaných rozpočtovaných výdajů na kap. 14 ve výši 5.000,00 Kč na zvýšení provozního příspěvku SVČ Fokus Nový Jičín na Republikové setkání zastupitelstev a dětských parlamentů České republiky, které se koná listopadu v Praze (město NJ budou zastupovat 4 členové), e. zapojením rezervy na kap. 14 ve výši ,00 Kč zvýšení provozních příspěvků u ZŠ Jubilejní o 7.980,00 Kč, u ZŠ Komenského 66 o 7.980,00 Kč, ZŠ Komenského 68 o 6.720,00 Kč a ZŠ Tyršova o ,00 Kč na úhradu provozních nákladů na plavecký výcvik 2. a 3. tříd, f. přesun rozpočtovaných výdajů v rámci kap. 16 určených na obnovu kulturních památek ve vlastnictví jiných fyzických osob a subjektů ,00 Kč (pozn.: město NJ neobdrželo letos žádnou žádost o příspěvek) a nečerpaných výdajů na opravy křížů ,00 Kč a zapojením nerozpočtovaných, popř. mimořádných příjmů města ,00 Kč na zvýšení provozního příspěvku MěKS o částku ,00 Kč na dofinancování Slavností města a Novojičínského kulturního léta 2009 (z důvodu nižších sponzorských darů a příspěvků), g. zvýšení příspěvku na údržbu MěKS o ,00 Kč zapojením nepoužitých výdajů na "estetizaci II." a nerozpočtovaných, popř. mimořádných příjmů v rámci celého rozpočtu z důvodu havarijního stavu střešní krytiny na Městském opevnění s Baštou, h. zvýšení provozního příspěvku, resp. přísp. na údržbu majetku u MŠ Sady o ,58 Kč z přijatého pojistného plnění z "povodní", i. zvýšení provozního příspěvku, resp. přísp. na údržbu majetku u MŠ Trojlístek o ,20 Kč z přijatého pojistného plnění z "povodní", c. zvýšení rozpočtovaných příjmů o částku ,00 Kč jako zvýšený odvod nájemného z tržeb u Bytového podniku města v r a zároveň zvýšení dotace na technické zhodnocení o ,00 Kč této organizaci, přičemž rozdíl zvyšuje rozpočtovou rezervu města = rozpočtové opatření č. 89/2009, d. zvýšení rozpočtovaných příjmů o veškerá plnění uhrazená pojišťovnou (pojišťovnami) za "povodňové škody" na majetku města přijatá na účet Bytového podniku města v r a zároveň ve stejné výši zvýšení rozpočtové rezervy města (částky budou průběžně doplňovány), přičemž vzniklé "povodňové" škody příspěvková organizace odstraní ze zřizovatelem schválené (resp. upravené) výše příspěvku na provoz, opravy a údržbu (popř. na technické zhodnocení) majetku města pro r = rozpočtové opatření č. 90/2009, e. snížení schválené rozpočtované výše neinvestiční dotace o.s. ADRA, Klikatá 1238/90c, Praha 5 o částku ,00 Kč na rok 2009 na provoz obou Azylových domů v Novém Jičíně i v NJ-Straník z důvodu přidělení dotace z MPSV a zároveň finančně krýt tomuto o.s. ADRA vzniklý deficit v hospodaření obou azylových domů za rok 2008 v souhrnné výši ,00 Kč (z toho v Novém Jičíně částkou ,88 Kč a v NJ-Straník částkou ,88 Kč) z důvodu nenaplnění plánovaných příjmů za ubytování klientů, přičemž rozdíl ve výši ,00 Kč zvyšuje rozpočtovou rezervu města = rozpočtové opatření č. 91/2009, f. přesun rozpočtovaných výdajů u Technických služeb města v částce ,50 Kč z dotace na investice do příspěvku na provoz z důvodu pořízení levnější varianty 13 ks stánků (30.901,50 Kč/ks) než bylo původně předpokládáno = rozpočtové opatření č. 92/2009, g. zvýšení rozpočtovaných příjmů o částku ,90 Kč za přijatá pojistná plnění z "povodňových škod" na majetku města a zároveň ve stejné výši zvýšení, resp. úprava rozpočtovaných výdajů na kap. 10, kap. 18, kap. 19 a kap. 39, popř. kap. 41 = rozpočtové opatření č. 93/2009, 6

7 h. zapojením rozpočtové rezervy na kap. 41 zvýšení provozního příspěvku Technickým službám města Nového Jičína o částku ,00 Kč z důvodu nárůstu nákladů souvisejících s realizací vodorovného a svislého dopravního značení, které dosud nebyly kryty příspěvkem zřizovatele (z toho: ,00 Kč odpracované hodiny zaměstnanců na přesčasech včetně sobot a nedělí, ,00 Kč materiál pro osazení svislého vodorovného značení, ,00 Kč použití strojů a zařízení, ,00 Kč zhotovení vodorovného značení v konkrétních lokalitách-parkovací boxy, žluté čáry) = rozpočtové opatření č. 94/2009, i. zapojením rozpočtové rezervy na kap. 41 finančně krýt zvýšení dotací na investice u Technických služeb města Nový Jičín účelově určené na pořízení: - auta AVANT o částku ,62 Kč, - auta MAN-nosiče velkoobjemových kontejnerů o částku ,00 Kč, - auta MAN-nosiče pro separační dvůr o částku ,23 Kč, a zároveň snížení dotace na investice u této organizace (a vyrovnání s rozpočtovou rezervou města) účelově určené na pořízení: - auta MAN (v kap. 10) o částku ,00 Kč, - sekačky trávy o částku ,50 Kč dle skutečné výše pořizovacích cen těchto investic = rozpočtové opatření č. 95/2009, j. přijetí neinvestiční účelové (ÚZ 29004) dotace ve výši ,00 Kč ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje na částečnou úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za I. pololetí 2009 dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 80/1996 Sb. a zároveň ve stejné výši úprava rozpočtovaných výdajů na kap. 35, popř. kap. 41 = rozpočtové opatření č. 96/2009, k. přijetí první části neinvestiční účelové (ÚZ 15319, ÚZ 90001) dotace ve výši ,98 Kč a investiční dotace (ÚZ 15827, ÚZ 90877) ve výši ,26 Kč ze Státního fondu životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Veřejná zeleň v Novém Jičíně" a zároveň ve stejné výši úprava rozpočtovaných výdajů na kap. 35, popř. kap. 41 = rozpočtové opatření č. 97/2009, l. přesun nevyčerpaného zůstatku sociálního fondu z r (sníženého o zůstatek osobních účtů zaměstnanců a příspěvků zaměstnancům na pokrytí následků povodní v r. 2009) v částce ,22 Kč zpět do rozpočtové rezervy města na kap. 41 = rozpočtové opatření č. 98/2009, m. na základě žádosti odboru sociálních věcí = rozpočtové opatření č. 99/2009: a. přesun rozpočtovaných výdajů nepoužitých v r ve výši ,00 Kč na akci "Chráněné bydlení" do rozpočtové rezervy města na kap. 41, b. přesun rozpočtovaných výdajů v objemu ,00 Kč v rámci kap. 28 z 4399 (poukázky pro klienty odb.soc.věcí) a 4341 (neinvestiční půjčky obyvatelstvu) na 4374 (Azylové domy v NJ a ve Straníku - mimořádné opravy septiků), n. úprava RO č. 3/2009: snížení rozpočtované výše neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určené na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi (ÚZ 13306) v r z původní výše ,00 Kč na ,00 Kč = rozpočtové opatření č. 3/3/2009, 3. žádost JUNÁKA - svazu skautů a skautek ČR, stř. Pagoda, U Jičínky 9, NJ: a. žádost JUNÁKA - svazu skautů a skautek ČR, stř. Pagoda, U Jičínky 9, NJ o bezúročnou půjčku ve výši ,00 Kč. 6/21/2009 Pracovní znění návrhu rozpočtu na rok 2010 včetně způsobu jeho projednávání 7

8 1. a. pracovní znění návrhu rozpočtu města Nový Jičín na rok 2010 a b. způsob jeho projednávání. 7/21/2009 Informace o provedených opatřeních v souvislosti s technickým stavem střechy krytého bazénu 1. informaci o provedených opatřeních v souvislosti s technickým stavem střechy krytého bazénu, 2. ukládá zařadit tuto akci do návrhu rozpočtu města na rok 2010 ve výši 5. mil Kč. T: Z: Josef Rivec 8/21/2009 Schválení příspěvků na estetizaci domů poskytnutí příspěvku na estetizaci domů za rok 2009 takto: dům Hoblíkova 34, Ing. D. Ch., T. Z. ve výši ,- Kč dům Kostelní 17, I. L. ve výši ,- Kč dům Novosady 31, L. V. ve výši ,- Kč dům Kostelní 36, L. a K. H. ve výši ,- Kč dům Trlicova 12, J. a J. K. ve výši ,- Kč dům Kostelní 33, Z. a F. A. ve výši ,- Kč dům Budovatelů 15, DOTEP-CT, s.r.o. ve výši ,- Kč dům Kostelní 15, K. R. ve výši ,- Kč dům Masarykovo nám.10, V. R., ve výši ,- Kč dům Žerotínova 11, AMENIT s.r.o. ve výši ,- Kč dům výměníková stanice Dvořákova,MUDr.M. Z. ve výši ,-Kč dům Úprkova 5, K. a A. B. ve výši ,- Kč dům Kojetín 18, M. a Z. R. ve výši ,- Kč dům Žerotínova 24, Římskokatolická farnost Nový Jičín ve výši ,- Kč dům Máchova 60, SVJ, V. L. ve výši ,- Kč dům Bezručova 41, SVJ F. K. ve výši ,- Kč dům Lužická 3,5,7, SVJ H. J. ve výši ,- Kč dům Máchova 50, SVJ V. L. ve výši ,- Kč dům Dvořákova 26, SVJ H. J. ve výši ,- Kč dům Gregorova 40, SVJ ing. J. N. ve výši ,- Kč dům Jubilejní 12, SVJ ing. Z. Z. ve výši ,- Kč dům Poděbradova 15, SVJ J. M. ve výši ,- Kč dům Na Lani 230, SVJ ing. K. M. ve výši ,- Kč dům U Jičínky 12, SVJ A. T. ve výši ,- Kč dům Gregorova 37, SVJ A. D. ve výši ,- Kč dům Nerudova 14, BD Rozkvět ve výši ,- Kč dům Riegrova 3, SVJ, A. J. ve výši ,- Kč dům Komenského 4, SVJ K. R. ve výši ,- Kč dům Dlouhá 20, SVJ MUDr. M. K. ve výši ,- Kč dům Gregorova 42, SVJ F. L. ve výši ,- Kč 9/21/2009 Stanovisko k žádostem o posunutí termínu realizace opatření pro získání příspěvku na estetizaci domů 8

9 souhlasí s posunutím termínu pro dokončení oprav domů Havlíčkova 4 a č.p (stará šatlava) do T: Z: Ing. arch. Jiří Raška 10/21/2009 Zřízení povodňového fondu města Nový Jičín 1. zřizuje podle ust. 84 odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ust. 5 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, peněžní fond s názvem Povodňový fond města Nový Jičín, jehož prostředky budou vedeny na zvláštním účtu v bance a určeny pouze na úhradu části nákladů spojených s opravami staveb pro bydlení nebo bytů ve vlastnictví nebo společných částí domů s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví, poškozených povodněmi, a to formou příspěvků jejich vlastníkům. 2. Pravidla použití prostředků z Povodňového fondu města Nový Jičín pro poskytování příspěvků jednotlivým vlastníkům poškozeného bytového fondu na jeho opravu dle předloženého návrhu. 3. ukládá starostovi města svolat mimořádné zasedání zastupitelstva města na den za účelem projednání žádosti města o poskytnutí dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení na odstranění následků povodně 2009 na objektech bydlení ve městě Nový Jičín. T: Z: Mgr. Ivan Týle 4. ukládá zpracovat sumarizaci částky požadované dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení na odstranění následků povodně 2009 na objektech bydlení ve městě Nový Jičín. T: Z: Ing. Jarmila Straková, Bc. Anna Hubová 11/21/2009 Bytové záležitosti prodej b.j. č. 270/25, o velikosti 3+1, v domě Na Lani 270, Nový Jičín. panu E. B, za cenu ,-Kč a náhradníky v pořadí a za ceny uvedené v "Zápise ze zasedání komise pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek ve věci nabídkového řízení na prodej bytové jednotky ze dne /21/2009 Prominutí poplatku z prodlení D. I. odpuštění 3/4 penále ve výši ,50Kč D. I. 13/21/2009 Návrh na ukončení prodeje městských bytů K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 9

10 14/21/2009 Zpráva o zeleni zprávu o údržbě zeleně ve městě Nový Jičín. 15/21/2009 Schválení plánu rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán) plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán). 16/21/2009 Kontrola SPRM plnění akčního plánu SPRM pro období /21/2009 Schválení změny podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace upgrade pracoviště Czech Point změnu Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na upgrade pracoviště Czech Point. 18/21/2009 Dohoda ORP Nový Jičín o převzetí školení pro cílové skupiny ORP Odry v rámci projektu vzdělávání egovernment obsah Dohody mezi městem Nový Jičín a městem Odry o převzetí cílové skupiny v projektu "Zajištění vzdělávání v egovernmentu". 19/21/2009 IPRM Nový Jičín - schválení projektů na regeneraci bytových domů K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 20/21/2009 Informace k projektu "Revitalizace území bývalé továrny Tonak na ul. Bezručova" informaci k projektu "Revitalizace území bývalé továrny Tonak na ulici Bezručova". 21/21/2009 Schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o provozování vodního díla Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o provozování vodního díla č. 1060/SOSB/NJ/ /21/2009 Aktuální informace z části města Libhošť informaci o aktuální situaci v části města Libhošť. 23/21/2009 Smlouva o spolupráci obcí uzavřená k zajištění dopravní obslužnosti 10

11 uzavření Smlouvy o spolupráci obcí k zajištění ostatní dopravní obslužnosti dle předloženého návrhu 24/21/2009 Smlouva o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu Smlouvu o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu na úseku tělovýchovy a sportu mezi Městem Nový Jičín a Tělovýchovnou jednotou Nový Jičín, o.s., dle předloženého materiálu. 25/21/2009 Schválení OZV č. 5/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vydává OZV č. 5/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že jeho výše bude 456,- Kč. 26/21/2009 Novelizace OZV č. 3/2004 o místních poplatcích vydává obecně závaznou vyhlášku č. 6/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2004 o místních poplatcích, dle předloženého návrhu. 27/21/2009 Zpráva o stavu soudních řízení s účastí města předložený Přehled aktuálních soudních případů s účastí města Nový Jičín. 28/21/2009 Informace ke stávající spolupráci města s AK JUDr. Ondřeje Michny informace ke stávající spolupráci města Nový Jičín s Advokátní kanceláří JUDr. Ondřeje Michny. 29/21/2009 Odpis pohledávek 1. odpis pohledávky za společností INTERHOTEL Travel spol. s r.o. - v likvidaci se sídlem Dvořákova 1947, Nový Jičín, IČ , ve výši ,- Kč - nezaplacené úhrady za dodávku tepla, 2. odpis pohledávky za již neexistující společností RENORUS, spol. s r.o. se sídlem Tyršova 8, Nový Jičín, IČ , ve výši ,60 Kč - nezaplacené nájemné a úhrady za služby spojené s nájmem nebytových prostor. 30/21/2009 Dopis p. V. Š. 11

12 1. se seznámilo s obsahem dopisu pana V. Š ze dne nazvaného "Opakovaná stížnost a urgence, týkající se vrácení částky ,34 Kč, viz 20. zasedání Nový Jičín, ", 2. trvá na svém usnesení č. 2/20/2009 bod 21 ze dne /21/2009 Informace o rezignaci na funkci člena kontrolního výboru informaci o rezignaci pana Mgr. Petra Kociána, paní Blanky Faluši a pana Martina Rýpara na funkci člena kontrolního výboru. 32/21/2009 Volba předsedy/členů kontrolního výboru K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. Mgr. Ivan Týle, v.r. starosta Ing. Vladimír Bárta, v.r. místostarosta Za správnost: JUDr. Vladislav Zubek, v.r. předseda návrhové komise Pozn.: text psaný kurzívou není součástí schváleného usnesení 12

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze U S N E S E N Í z 56. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 19.01.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3162/56/2010 Přijetí

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.9.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 23.02.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3189/58/2010 Vyhodnocení

Více

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 28. schůze U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 10. schůze U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Příloha č. j. EO/457/2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2007 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne 21. 3. 2008-0 - Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových

Více

U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27. 3. 2007

U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27. 3. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27. 3. 2007 2134/7/2007 Zpráva o zaměstnanosti na území města zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o zaměstnanosti

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Informace z 3. schůze Rady města Milevska

Informace z 3. schůze Rady města Milevska Informace z 3. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 20.02.2012 v 16,00 v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout, MUDr. Zdeněk Hobzek, Mgr. Vlasta Machartová, Mgr. Martin Třeštík Ing.

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 ROZPOČET MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 KOMENTÁŘ Rozpočet Města Štětí pro rok 2015 je navržen jako schodkový s tím, že výdaje ve výši

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.12.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing.

Více

Zápis z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

Zápis z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice Zápis z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice Finanční výbor (FV) konaného dne 21. 1. 2015 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS Přítomni: ing. Radek Lončák, MBA předseda FV Václav Knotek ing.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 87 Vydána dne 23. 8. 2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2767. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

U s n e s e n í z 15. zasedání zastupitelstva obce v Hladkých Životicích konaného dne 15. prosince 2009

U s n e s e n í z 15. zasedání zastupitelstva obce v Hladkých Životicích konaného dne 15. prosince 2009 U s n e s e n í z 15. zasedání zastupitelstva obce v Hladkých Životicích konaného dne 15. prosince 2009 XV./1.- 3. 1. Rozšíření programu zasedání o bod č. XV/13. Změna č. 1 Územního plánu Hladké Životice

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 22. února 2010 2/2010/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 22. února 2010 2/2010/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 22. února 2010 2/2010/ZM I. ZM bere na vědomí : 2.2010/5ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty

Více

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení Předkládá : Ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

ZM 16 28.04.2016. z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016

ZM 16 28.04.2016. z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016 Spis. zn.: 38070/2016 č. j.: 41166/2016 z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne 26.3. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej

Více

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora.

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Příbora konané dne 7. dubna 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO MĚSTO Týniště nad Orlicí SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) návrh R 2010 1. Daňové příjmy 48 250,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1 000,00 2. Nedaňové příjmy 6 553,89 3. Kapitálové

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 126 Vydána dne 25.9.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4214. Zpráva o vyřízení interpelací 4215. Návrh na změnu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 1. 6. 2013 do 31. 7. 2013

Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 1. 6. 2013 do 31. 7. 2013 Materiál č. 01/VED/01, příloha č. 1 občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 1. 6. 2013 do 31. 7. 2013 (ve smyslu 97 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 2. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 08.12.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14.09.2015

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14.09.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 558 / 12 / 08 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Program: Usnesení č.39/zm/2003

Program: Usnesení č.39/zm/2003 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 96 Vydána dne 19.10.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3011. Návrh na spolufinancování projektu Revitalizace

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově Č.jed. KP/2096/Rch/2014 V Havířově dne 29.1.2014 Zapsala: Veronika Richterová DiS., odd. kancelář primátora

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307.

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 21.2.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 Rozpočet města na rok 2016 je navržen mírně schodkový při celkových rozpočtovaných výdajích ve výši 476.244.000 Kč a celkových rozpočtovaných příjmech ve výši 462.022.000

Více

MěÚ celkem 305 258,0 328 748,8 330 616,21 100,6% MěÚ celkem včetně financování 320 908,0 363 117,8 354 164,33 97,5%

MěÚ celkem 305 258,0 328 748,8 330 616,21 100,6% MěÚ celkem včetně financování 320 908,0 363 117,8 354 164,33 97,5% P ř í j m o v á č á s t r o z p o č t u (v tis.kč) Daňové příjmy schvál.rozp. uprav.rozp. čerpání % Daň z příjmů fyz. os.záv.čin. 40 170,0 40 170,0 38 939,71 96,9% Daň z příjmů fyz. os. záv.čin.-zaměstn.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 Usnesení s termínem č.: 1088 taj. 19.12. 898 taj. (ONI) 31.12. 899 taj. (ONI) 31.12. 957 taj. (ONI) 31.12. 194

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 76 Vydána dne 25.5.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2453. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2008

Rozpočet města Nová Role na rok 2008 úvod Rozpočet města Nová Role na rok 28 MĚSTO NOVÁ ROLE - IČ Sestavila: Kateřina Černá vedoucí EO Vyvěšeno: 27. 12. 27 (odpovědný pracovník Bohdana Fedorová) Sejmuto: (odpovědný pracovník Bohdana Fedorová)

Více

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012.

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.05.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 986 ze dne 14.12.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 986 ze dne 14.12.2015 č.j.: 1052/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 986 ze dne 14.12.2015 Úprava rozpočtu roku 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30.5.2016 323/13/RM/2016 Úprava ceníku - pozemky zastupitelstvu města schválit návrh

Více

čj. MCH 3022/2011 spisová značka 3020/2011/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 3022/2011 spisová značka 3020/2011/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 3022/2011 spisová značka 3020/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 10. května 2011 R M 1 / 1 6 / 1 1 1. Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 26/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 27. 5. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

Usnesení RM 1/30/07. Usnesení RM 2/30/07

Usnesení RM 1/30/07. Usnesení RM 2/30/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 30. zasedání dne 17.10.2007 RM 1/30/07 RM 2/30/07 RM 3/30/07 RM 4/30/07 RM 5/30/07 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu schválit návrh směnné smlouvy, přičemž

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 05.11.2013 R/1663/2013-115. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. složení a personální obsazení povodňové

Více

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš,

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 18. 2. 2014 v 19:00 hodin v malém sále KD v Klatovech

U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 18. 2. 2014 v 19:00 hodin v malém sále KD v Klatovech U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 18. 2. 2014 v 19:00 hodin v malém sále KD v Klatovech Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2003

Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2003 Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2003 Zpracoval: Ing. Karel Majer Obsah 1) Zpráva auditora 2) Rozbor hospodaření 3) Vyúčtování finančních vztahů 4) Přílohy: stavy účtů k 31.12.2002 výdaje na infrastrukturu

Více

Mesto MimoD Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz.1r 487805001, Q!! 487805044 USNESENÍ

Mesto MimoD Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz.1r 487805001, Q!! 487805044 USNESENÍ Mesto MimoD Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz.1r 487805001, Q!! 487805044 USNESENÍ z 11. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 11. cervna 2008 v

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu V řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují ZM 109 (ve volebním období 7. zasedání) ze dne: 10.9.2015 přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS,

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS, Výpis Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 21. září 2010 (RM č. 18) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis z Rady města č. 2/2016 ze dne 25. 1. 2016

Zápis z Rady města č. 2/2016 ze dne 25. 1. 2016 Zápis z Rady města č. 2/2016 ze dne 25. 1. 2016 Počet členů: 5 z 5 radních Přítomni: Halanová, Pešek, Brejchová, Kožený, Kybal od 16.50 (omluven), Šorm Jednání bylo zahájeno v 16.00 hod Program: Kontrola

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015 Rok 2015 USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015 Rada města Semily po projednání: 150121/RM/31 A) zápis z jednání Dozorčí rady Nemocnice s poliklinikou vsemilech ze dne 08.01.2018

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 28. června 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8 2. Zpráva o

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2016 9 400 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více