Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020"

Transkript

1 Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období Vstupní zpráva

2 Zpráva zpracována k datu: Zpráva zpracována pro: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy Mariánské náměstí Praha 1 Zpracovatel: HOPE-E.S., v.o.s., divize EUservis.cz Sídlo, kancelář Brno: Palackého tř. 10, Brno Kancelář Praha: Lidická 1, Praha 5 2

3 Obsah 1 EX-ANTE HODNOCENÍ PRŮBĚH HODNOCENÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ EVALUAČNÍ OBLASTI VÝSLEDKY ŘEŠENÍ EVALUAČNÍ OBLASTI HARMONOGRAM SEA HODNOCENÍ OBECNÝ POSTUP HODNOCENÍ KONCEPCÍ (SEA) VÝSTUPY SEA HODNOCENÍ HARMONOGRAM

4 1 Ex-ante hodnocení Magistrát hlavního města Prahy, odbor evropských fondů a společnost HOPE E. S., v.o.s. podepsaly dne smlouvu na realizaci projektu Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období Účelem ex-ante evaluace je zajistit kvalitní nastavení operačního programu tak, aby se tento program stal účinným nástrojem přispívajícím k cílům strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst (strategie Evropa 2020). Ex-ante evaluace má charakter formativní evaluace a její výsledky se bezprostředně promítnou do konečné podoby operačního programu. Vstupní zpráva je prvním výstupem evaluačního projektu, dle zadávací dokumentace obsahuje řešení evaluačních oblastí (EO) 1 a 2. Zabývá se tematickým zacílením operačního programu na základě strategických dokumentů a jeho formální stránkou, kterou určuje sada dokumentů metodických. Výstupem je tedy báze dokumentů, která bude využita při řešení dalších evaluačních oblastí (EO 1, část a)) a k vyhodnocení splnění formálních náležitostí dokumentu (EO 1, část b)). Důležitou součástí je také upřesněný harmonogram postupu prací na realizaci zakázky. Zpráva vychází ze zadávací dokumentace zadavatele a nabídky zhotovitele. Předmětem hodnocení evaluační zprávy je návrh Operačního programu Praha pól růstu ČR (dle UV č. 867), který pokrývá následující tematické cíle (TC) a definované prioritní osy (PO): TC 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací PO1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací TC 3: Zvyšování konkurenceschopnosti MSP PO2: Zvyšování konkurenceschopnosti MSP TC 4: Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích PO3: Udržitelná mobilita a energetické úspory TC 9: Sociální začleňování a boj s chudobou PO4: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě TC 10: Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení PO5: Vzdělávání a vzdělanost PO6: Technická pomoc 4

5 1.1 Průběh hodnocení Dne proběhla první neformální schůzka mezi zadavatelem a dodavatelem, kde byl upřesněn harmonogram finalizace výstupů a další náležitosti nutné pro podpis smlouvy. Dne byla smlouva o realizaci zakázky oběma stranami podepsána a byla formálně zahájena spolupráce nad projektem. Dále byly dohodnuty principy komunikace, kontaktní osoby a předány materiály pro hodnocení, včetně operačního programu aktualizovanému k Dodavatel ihned zahájil práci na Vstupní zprávě, která dle zadávací dokumentace zahrnuje evaluační okruhy 1 a 2, tedy vstupní úkoly pro další fáze hodnocení. Dne proběhla v sídle MHMP další organizační schůzka, které se účastnili zástupci zadavatele, dodavatele a člen odboru ŽP MHMP. Dne byl dodavateli předán aktualizovaný návrh Operačního programu Praha pól růstu ČR, který se stal předmětem řešení evaluačních okruhů 1 a 2 ve Vstupní zprávě. Vedoucím realizačního týmu zpracovatele je RNDr. Martina Hartlová. Za plnění veřejné zakázky je zodpovědný řešitelský tým, který je složený z vedoucí evaluace, expertního týmu, podpůrného expertního týmu a podpůrného analytického týmu. Expertní tým je složený z evaluátorů specializovaných na jednotlivá témata (podrobně viz nabídka dodavatele). Zadavatel s dodavatelem se dohodli na postupu prací při zpracování zakázky, který vychází z požadavků a termínů daných MMR a Vládou ČR, z postupu zpracování operačního programu, z orientačního harmonogramu daného ve smlouvě a z potřeby dostatečného časového prostoru na hodnocení nových verzí OP ze strany dodavatele. Lhůta stanovená pro práci dodavatele (uvedená níže) je ze zkušeností s ex-ante hodnocením operačních programů v tomto i minulém období dobou nezbytnou pro provedení kvalitního hodnocení operačního programu. Zároveň však dodavatel přislíbil maximální flexibilní přístup v návaznosti na průběh příprav OP Praha a harmonogram příprav programového období Tabulka 1: Nastavení termínů Výstup Vstupní zpráva za ex-ante hodnocení i SEA hodnocení 1. průběžná zpráva ex-ante evaluace a její prezentace 2. průběžná zpráva ex-ante evaluace a její prezentace Termín předání podkladů dodavateli Předpokládaný termín odevzdání návrhu na ŘO Etapa Analýza a vyhodnocení podkladových dokumentů a analýza metodického postupu (6 týdnů před termínem odevzdání) 5 týdnů před termínem odevzdání Ex-ante evaluace návrhu OP v návaznosti na jeho rozpracování přípravy, schvalování, úpravy a negociace. září-říjen 2013 Druhá fáze ex-ante evaluace návrhu OP v návaznosti na jeho rozpracování přípravy, schvalování, úpravy a negociace. 5

6 Výstup Závěrečná zpráva o exante evaluaci a její prezentace. Aktualizovaná závěrečná zpráva o exante evaluaci a její prezentace. Termín předání podkladů dodavateli 4 týdny před termínem odevzdání 3 týdny před termínem odevzdání Předpokládaný termín odevzdání návrhu na ŘO 5 týdnů před termínem projednávání OP vládou ČR, předpoklad do konce října 2013 předpoklad - prosinec 2013 Etapa Vypracování a předložení závěrečné zprávy o ex-ante evaluaci v návaznosti na projednání OP Vládou ČR. Aktualizace závěrečné zprávy o ex-ante evaluaci - V návaznosti na projednávání OP s EK bude závěrečná zpráva o ex-ante evaluaci aktualizována v souvislosti s možnými připomínkami EK v průběhu schvalovaní programového dokumentu. Realizace zakázky bude dále probíhat dle této dohody zadavatele a dodavatele, v současné době jsou zahájeny práce na přípravě 1. průběžné zprávy, která bude hodnotit aktuální návrh OP dle stanovených evaluačních okruhů. 6

7 1.2 Výsledky řešení evaluační oblasti 1 Cílem této evaluační oblasti je vytvoření báze klíčových referenčních dokumentů, na základě kterých budou dále vyhodnocovány podmínky a východiska pro přípravu OP Praha pól růstu ČR (např. při řešení evaluační oblasti 2 v případě metodických dokumentů, při řešení evaluační oblasti 3, 4 a 5 v případě strategických dokumentů apod.). Specifická evaluační otázka a) Jaké jsou podmínky a východiska pro zaměření priorit OP Praha pól růstu ČR (např. z hlediska tematické koncentrace)? Tato evaluační otázka se zabývá tematickým zacílením operačního programu a bude proto shrnovat dokumenty analytické, evaluační, strategické, koncepční apod. Obsahem tedy budou dokumenty na regionální, národní i evropské úrovni. V rámci řešení evaluační otázky b) budou shrnuty metodické a legislativní dokumenty. Při řešení evaluační otázky vycházíme z předpokladu, že příprava programu musí vycházet z báze všech relevantních koncepčních, strategických a analytických dokumentů, které umožní: identifikovat problémy, jejich příčiny a příležitosti a jejich ukotvení v rámci evropských, národních sektorových a regionálních strategií a koncepcí, identifikovat trendy a zákonitosti pro oblasti pokryté tematickými cíli a zvolenými investičními prioritami stanovit realistické výchozí a cílové hodnoty indikátorů pro specifické cíle (výsledky), které budou splňovat základní charakteristiky SMART, tedy musí být specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené identifikovat prvky dobré praxe, rizika a předpoklady dosahování cílů programu na základě strukturovaného vyhodnocení zkušeností s implementací programů v období i Níže jsou uvedeny referenční dokumenty v dělení dle tematických cílů, které jsou obsahem nejaktuálnější verze OP (ke ). PO1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací (TC 1, EFRR) Regionální inovační strategie pro Prahu (Bohemian Regional Innovation Strategy BRIS) Dosavadní výstupy z aktualizace Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Národní inovační strategie ČR Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období

8 Rámec strategie konkurenceschopnosti (NERV) Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti (MPO) další dokumenty uvedené níže zahrnující více oblastí (např. Strategie regionálního rozvoje ČR pro období , Národní program reforem České republiky apod.) Strategická zpráva ČR 2012 včetně příslušných podkladů, MMR Evaluace zpracovávané pro ŘO OP VaVpI a ŘO OPPI Návrh nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a rady o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 PO2 Zvyšování konkurenceschopnosti MSP (TC 3, EFRR) Strategie podpory podnikání hl. m. Prahy Koncepce politiky zaměstnanosti Hlavní směry politiky zaměstnanosti ESZ Exportní strategie ČR Koncepce podpory malých a středních podnikatelů Koncepce rozvoje malého a středního podnikání evaluace vztahující se k OP PP ( ) a OP PI ( ) Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v příštím programovacím období (2014+) Priority MPO pro konkurenceschopnou podnikatelskou sféru v budoucím období kohezní politiky Strategie Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění Strategie podpory podnikání hl. m. Prahy Evaluace zpracovávané pro ŘO OPPI Návrh nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a rady o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 PO3 Udržitelná mobilita a energetické úspory (TC 4, EFRR) Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze Územní energetická koncepce hl. m. Prahy Státní politika životního prostředí ČR Akční program zdraví a životního prostředí ČR (NEHAP) Politika ochrany klimatu ČR

9 Státní program ochrany přírody a krajiny ČR Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze Dopravní politika ČR [akt. 2011] Dopravní sektorové strategie 1.fáze, horizont do roku 2013 (2010) Dopravní sektorové strategie II.fáze Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy pro léta Národní strategie bezpečnosti silničního provozu Státní energetická koncepce ČR [akt. 2012] Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů [akt. 2012] Strategie Energie 2020: Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energii Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (akt. 2009) Územní energetická koncepce hl. m. Prahy Evaluace zpracovávané pro ŘO OP ŽP a ŘO OP D Návrh nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a rady o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 PO4 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě (TC 9, EFRR + ESF) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb hl. m. Prahy na léta Strategie boje proti sociálnímu vyloučení v letech Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování Strategie sociálního začleňování (MPSV) Národní akční plán sociálního začleňování České republiky Akční plán na podporu rodin s dětmi pro období Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období Koncepce integrace cizinců Koncepce romské integrace na období Národní program přípravy na stárnutí pro období Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období Priority rozvoje sociálních služeb pro období Evaluace: Evaluace zpracované pro ŘO OP LZZ, především: o Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu o Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v ČR 9

10 o Strategická evaluace ESF s důrazem na OP LZZ o Evaluace rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života o Evaluace implementace principu inovativnosti v OP LZZ Návrh nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a rady o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 Nařízení Evropského parlamentu a rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 PO5 Vzdělávání a vzdělanost (TC 10, EFRR + ESF) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Záměr rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání Zpráva OECD o hodnocení vzdělávání v České republice Návrh nových opatření na podporu odborného vzdělávání Akční plán podpory odborného vzdělávání Strategie celoživotního učení ČR Vzdělávání a odborná příprava 2020 (ET 2020) Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období Národní strategie finančního vzdělávání 2010 Strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR Memorandum o celoživotním učení (NVF) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR, vládní usnesení č. 535 Národní akční plán inkluzívního vzdělávání Evaluace zpracovávané pro ŘO OP VK Návrh nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a rady o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 Nařízení Evropského parlamentu a rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 Další strategické dokumenty (mezioborové) Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace

11 Program realizace strategické koncepce hl. m. Prahy Programové prohlášení RHMP pro volební období Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky, obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období Národní strategický referenční rámec ČR Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období Analýza podpory celoživotního učení, zaměstnanosti a zaměstnatelnosti a jejich vzájemných vazeb s důrazem na adaptabilitu zaměstnanců a doporučení pro období 2014+, NOK MMR Konvergenční program České republiky Strategie hospodářského růstu Strategie regionálního rozvoje ČR na léta Aktualizovaná rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU Strategická zpráva ČR 2012 Podklady pro Strategickou zprávu ČR 2012 Rámec strategie konkurenceschopnosti Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 Národní rozvojové priority kohezní politiky po roce 2013 Národní program reforem České republiky Zpráva o plnění národního programu reforem ČR Národní program reforem ČR 2011, 2012, 2013 Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR Česká republika a budoucnost kohezní politiky Evropské unie (Ing. Petr Zahradník) Podkladové materiály jednotlivých resortů, sektorové, regionální a municipální strategie pokrývající období Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020 Evropské strategické dokumenty Strategické obecné zásady Společenství Evropa 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění Integrované hlavní směry Strategie EU 2020 Position of the Commission Services on the development of Partnership Agreement and programmes in the CZECH REPUBLIC for the period Agenda pro reformovanou politiku soudržnosti (tzv. Barcova zpráva) Společný strategický rámec EU Rozpočtový výhled Evropské komise pro roky Šestá zpráva o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti Orientační dokument pro budoucí kohezní politiku (tzv. Orientation paper) Reflection paper on future Cohesion Policy Youth on the move (Mladí v pohybu) 11

12 Stanovisko Výboru ESF k budoucnosti ESF Pátá kohezní zpráva EK Rozhodnutí Rady o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států Tematické cíle Evropské komise Vzdělávání a odborná příprava 2020 (ET 2020) Doporučení Rady (Country specific recommendations) k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky na období Návrh nařízení Evropské komise k fondům EU pro roky Analýzy situace v ČR Analýza konkurenceschopnosti ČR Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti (MPSV) Odborné analýzy socioekonomického vývoje krajů se specifikací potřeb po roce 2013 Trh práce v ČR 1993 až 2008 (ČSÚ) Statistická ročenka České republiky 2010 (ČSÚ) Krajské ročenky (za jednotlivé kraje a roky, ČSÚ) Konkurenční schopnost České republiky (CES VŠEM, NOZV NVF) Předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce, NVF, 2009 Zpracování analýz a podkladových materiálů pro přípravu Strategie regionálního rozvoje ČR pro období Dokumenty k současným OP Prahy OPPA programová dokumentace OPPK programová dokumentace Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha Adaptabilita Evaluace realizace Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Studie implementace finančního nástroje JESSICA/JEREMIE v regionu Praha Analýza stavu malého a středního podnikání Studie k přípravě obsahového zaměření a určení přípustných příjemců podpory v rámci příští výzvy OPPK Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci OPPK Zhodnocení návrhu realokace finančních prostředků z oblasti podpory 1.2 do 2.1 a z oblasti podpory 3.2 do 2.2 v rámci OPPK Evaluace komunikačních a propagačních aktivit OPPA a OPPK Analýza 1. výzvy k předkládání projektových žádostí OPPA Analýza dalšího vzdělávání, vybraných okruhů v oblasti počátečního vzdělávání a potřeb uživatelů sociálních služeb na území hlavního města Prahy 12

13 Zpracovatel bude v průběhu realizace zakázky flexibilně reagovat na aktuální situaci, takže bude pracovat i s novými dokumenty a evaluacemi relevantními pro přípravu nového programového období, např.: Metodické dokumenty MMR k přípravě 2014+, které budou v době přípravy k dispozici Regionální inovační strategie Hl. m. Prahy Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 Koncept národního architektonického plánu do roku 2017 Vzdělávání a odborná příprava 2020 (ET 2020) Koncepce politiky zaměstnanosti Zpracovatel se zavazuje nakládat s veškerými informacemi a dokumenty, které mu zadavatel poskytne a se kterými se seznámí, nejsou-li obecně veřejně dostupné, a s dokumenty, které zpracovatel vyhotoví v průběhu a jako výsledek veřejné zakázky, jako s důvěrnými informacemi a neposkytnout je jakékoli třetí straně. Specifická evaluační otázka b) Co vše je nutné při návrhu OP Praha pól růstu ČR zohlednit (např. v rámci konzistence, návaznosti, struktury, intervenční logiky a hierarchie intervencí) v návaznosti na dokumenty stanovující podmínky pro budoucí programové období ? Obsahem evaluační otázky b) je sestavení báze dokumentů, které budou využity dále při evaluaci operačního programu především pro zhodnocení metodických podmínek nastavených pro budoucí programové období a pro podobu operačních programů. V rámci řešení evaluační otázky č. 2 budou shrnuty metodické a legislativní dokumenty. Bude se tedy jednat o výstupy metodického charakteru zaměřené na tvorbu OP, které budou využity především v rámci evaluační oblasti č. 2, ale i dále při hodnocení OP. Jedná se o dokumenty na národní úrovni i na úrovni Evropské unie. Níže jsou uvedeny metodické dokumenty (a případné datové zdroje) v dělení evaluačních oblastí definovaných v zadávací dokumentaci k této zakázce. Evaluační oblast 2 Metodický postup zpracování OP Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/

14 Nařízení Evropského parlamentu a rady o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 Nařízení Evropského parlamentu a rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 Metodický pokyn MMR pro přípravu programových dokumentů pro programové období Draft Template and Guidelines for the Content of the Operational Programme Metodika přípravy veřejných strategií Fiche Evropské komise Evaluační oblast 6 Posouzení přidělených alokací Draft Template and Guidelines for the Content of the Operational Programme Metodiky a podkladové dokumenty EK Střednědobé hodnocení věcné a finanční realizace Národního strategického referenčního rámce, KPMG Dostupné výstupy z auditů čerpání OP PA a OP PK provedené v průběhu programovacího období, které byly zaměřené na identifikaci problémových oblasti obou OP Datový výstup z IS MONIT předaný zadavatelem případně přístup do IS MONIT, konkrétně do OP PA a OP PK Evaluační oblast 7 Nastavení systému monitorování Nařízení EK (viz výše) Draft Template and Guidelines for the Content of the Operational Programme Guidance document on ex-ante evaluation, EK Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European Social Fund, Guidance document, EK Guidance document on Monitoring and Evaluation European Regional Development Fund and Cohesion Fund, EK Outcome Indicators and Targets, Towards a New System of Monitoring and Evaluation in EU Cohesion Policy (2011, High Level Group Reflecting on Future Cohesion Policy) Metodický pokyn MMR pro přípravu programových dokumentů pro programové období Metodický pokyn MMR-NOK: zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období Metodický pokyn pro monitorování fondů SSR EU v České republice v programovém období (viz Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období ) Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha Adaptabilita 14

15 Evaluace realizace Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Evaluační oblast 8 Administrativní kapacita, implementační systém, zapojení partnerů The European Code of Conduct on Partnership Evaluační zprávy z OP PA a OP PK Dostupné studie a analýzy z OP PA a OP PK Audity z OP PA a OP PK Guidance document on ex-ante evaluation Strategie zajištění a rozvoje lidských zdrojů, případně jiné dokumenty, které navrhují způsob zajištění dostatečné personální kapacity OP Praha Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období Draft Template pro zpracování OP, verze 3 seznam útvarů, jež budou začleněny do implementační struktury řídícího orgánu. Vyčleněné kompetence těchto útvarů. Evaluační oblast č. 9 Přínos OP Praha pól růstu ČR ke Strategii 2020 Strategie Evropa 2020 další výše uvedené dokumenty Další legislativní a metodické dokumenty k přípravě a implementaci programů Guidance document on ex-ante evaluation, EK Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European Social Fund, Guidance document (draft), EK Dohoda o partnerství pro programové období Doporučení pro nastavení indikátorů v programovém období , MMR Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období Vymezení operačních programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání evropských fondů Fiche Evropské komise (např. Draft template for the main elements of the operational programme a další) Legislativní balíček pro fondy CSF

16 16

17 1.3 Výsledky řešení evaluační oblasti 2 Evaluační oblast č. 2 úzce navazuje na oblast č. 1, kde jsou identifikovány všechny dokumenty relevantní pro vytváření operačního programu a jeho správné nastavení. Oblast č. 2 vychází z identifikovaných metodických dokumentů a jejím cílem je určit, zda OP splňuje požadavky stanovené v těchto dokumentech po formální stránce, není tedy hodnocena obsahová náplň jednotlivých částí (ta bude předmětem hodnocení následujících evaluačních oblastí). Základním rámcem pro obsahovou stránku programového dokumentu je Obecné nařízení, které existovalo v době vypracování Vstupní zprávy pouze v návrhové verzi. Jedná se o text obecného nařízení předběžně schválený dánským a kyperským předsednictvím Rady EU formou částečného obecného přístupu dne Obecné nařízení je dále rozpracováno do formální podoby struktury dokumentu v Template and Guidelines for the Content of the Operational Programme (dále Template). Template stanoví všechny základní formální prvky programu, včetně jejich provázanosti, struktury, obsahu i rozsahu. V době zpracování vstupní zprávy byla k dispozici verze 3 Templatu k datu Další dokumenty pak definují požadavky na obsah a uchopení daných věcných otázek. Vzhledem k tomu, že Metodický pokyn MMR pro přípravu programových dokumentů ještě není finální a v hodnocení oblasti se z velké většiny shoduje s Template, ze kterého mj. vychází, byl v této fázi hodnocení brán jako základ právě Template. Metodický pokyn bude využíván dále v průběhu celého řešení zakázky, napříč všemi evaluačními oblastmi, především při hodnocení obsahové části dokumentu. Hodnocení uvedené níže představuje základní vyhodnocení, které bude v průběhu řešení zakázky dále kontrolováno a specifikováno při řešení dílčích evaluačních oblastí indikátory v rámci evaluační oblasti 7, nastavení prioritních os v rámci evaluačních oblastí 4 atd. V průběhu celého řešení projetu bude dodavatel kontrolovat soulad OP s Nařízeními EK, metodikami MMR, fichemi EK a samozřejmě s nejaktuálnější verzí Templatu (viz kapitola 1.2). Na základě níže uvedeného check-listu bylo provedeno hodnocení aktuální verze OP z hlediska metodického postupu zpracování. Přestože v některých oblastech jsou v programovém dokumentu z formálního hlediska nedostatky (chybějící finanční plán, kategorie intervencí, ukazatele výstupů a výsledků, navázání na ex-ante hodnocení atd.) jedná se o kapitoly / části, které zatím nejsou z hlediska aktuálního vývoje příprav programového období koordinovaných MMR relevantní a většinou také chybí pro jejich zpracování podklady z jiných institucí. Lze konstatovat, že po formální stránce je programový dokument vypracován v souladu s výše uvedenými metodickými dokumenty a splňuje formální náležitosti těchto dokumentů ve stupni, jaký dovoluje současný vývoj programování. 17

18 Tabulka 2: Check list k formálním náležitostem OP 1 Požadavek Dokument Splněno ANO/ NE / částečně 2 Poznámka Prioritní osa zahrnuje jednu nebo více investičních priorit a odpovídá jednomu tematickému cíli a jedné kategorii regionu Obecné nařízení 3 ANO Operační program stanoví zdůvodnění výběru tematických cílů a odpovídajících investičních priorit a přidělování finančních prostředků s ohledem na Dohodu o partnerství (identifikace regionálních či národních potřeb, vč. těch definovaných v Country specific recommendation ) a výsledky předběžného hodnocení ex-ante Obecné nařízení ANO Chybí vazba na výsledky ex-ante hodnocení - zatím NR 4 Operační program stanoví 5 a) strategii pro příspěvek OP ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, vč. určení potřeb na řešení výzev uvedených v doporučeních pro jednotlivé země přijaté v souladu s čl. 121 odst. 2 a v doporučeních Rady přijatých v souladu s čl. 148 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie s přihlédnutím k hodnocení ex ante Obecné nařízení ANO b) Operační program stanoví pro každou prioritní osu (mimo technické pomoci): investiční priority a odpovídající specifické cíle Obecné nařízení ANO očekávané výsledky pro každý specifický cíl a odpovídající společné a specifické ukazatele výstupů a výsledků, spolu s výchozí hodnotou a vyčíslenou cílovou hodnotou (kde je to možné kvantifikovanou), v souladu s pravidly pro daný fond Obecné nařízení Částečně Částečně chybí vyčíslení cílové hodnoty. Zatím nejsou známy 1 K vytvoření check-listu byl y použity výš e definované dokumenty, ze kterých byl y vybrá ny pouze podmínky re levantní pro OP PPR. 2 V případě, že z dokumentu vypl yne, že není nutné některý z uvedených bodů v OP za pracovávat (a toto bude v OP popsáno), bude te nto bod označen jako NR (tedy není re levantní) 3 Text obecného nařízení předběžně s chválený dá nským a kyperským předsednictvím Rady EU formou čá stečného obecného přístupu dne NR není releva ntní 5 Čl e nský s tát může kombinovat dvě a více položek a) d) 18

19 Požadavek Dokument Splněno ANO/ NE / částečně 2 Poznámka finanční alokace na národní úrovni. Nelze proto stanovit cílové hodnoty. popis typů a příkladů podporovaných opatření, v rámci jednotlivých investičních priorit a jejich očekávaný přínos ke specifickým cílům, vč. hlavních zásad pro výběr operací a tam, kde je to vhodné určení hlavních cílových skupin, zvláštních cílových území a případně druhů příjemců (max znaků), jakož i plánovaného využití finančních nástrojů a velkých projektů (max znaků) Obecné nařízení, Template 6 ANO společné a specifické ukazatele výstupů, včetně kvantifikované cílové hodnoty, u kterých se očekává, že přispějí k výsledkům, v souladu s pravidly pro jednotlivé fondy, pro každou investiční prioritu Obecné nařízení NE Identifikace implementačních kroků a finančních a výstupních ukazatelů, jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec v souladu s článkem 19 (1) a příloze I (stanovení daných indikátorů) Obecné nařízení, Template NE odpovídající kategorie zásahů na základě nomenklatury přijaté Komisí prostřednictvím prováděcích aktů v souladu s přezkumným postupem podle čl. 143 odst. 3 a orientační rozdělení naplánovaných prostředků (tabulky dle kategorie regionu a fondu) Obecné nařízení, Template NE c) Operační program stanoví pro každou prioritní osu technické pomoci: Obecné nařízení ANO 6 Dokument verze č. 3 k datu

20 Požadavek Dokument Splněno ANO/ NE / částečně 2 Poznámka specifické cíle očekávané výsledky pro každý specifický cíl, a tam, kde objektivně odůvodněno s ohledem na obsah aktivit, odpovídající ukazatelé výsledků s výchozí hodnotou a cílovou hodnotou, v souladu s pravidly pro jednotlivé fondy (neplatí, pokud je příspěvek EU na prioritní osu technické pomoci nižší než EUR) Obecné nařízení ANO popis aktivit, které mají být podporovány, a jejich očekávaný přínos ke specifickým cílům Obecné nařízení ANO specifické indikátory výstupu, u kterých se očekává, že přispějí k výsledkům Obecné nařízení Částečně Částečně chybí vyčíslení cílové hodnoty, viz výše odpovídající kategorie zásahů na základě nomenklatury přijaté Komisí prostřednictvím prováděcích aktů v souladu s přezkumným postupem podle čl. 143 (3), a orientační rozpis prostředků Obecné nařízení, Template NE d) plán financování obsahující dvě tabulky: tabulku, ve které se pro jednotlivé roky v souladu s články 53, 110 a 111 uvede celková výše předpokládané finanční podpory z každého fondu (fondy děleny dle kategorie regionu) Obecné nařízení, Template NE Zatím nejsou známy finanční alokace na národní úrovni tabulku, ve které se pro celé programové období, pro operační program a pro každou prioritní osu uvede celková výše finanční podpory z každého z fondů a vnitrostátního spolufinancování. U prioritních os, které se týkají několika kategorií regionů, v tabulce určit výši celkového finančního příspěvku z fondů a národního spolufinancování pro každou kategorii regionu U prioritních os, které kombinují investiční priority z různých tematických cílů, v tabulce určit množství celkových finančních prostředků z jednotlivých fondů a národního spolufinancování pro každý z odpovídajících tematických cílů. Obecné nařízení NE Zatím nejsou známy finanční alokace na národní úrovni 20

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 VERZE 2013 3.0 Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 Informace o verzi 3.0 Programového dokumentu IROP Programový dokument je zpracován v rozsahu 1. a částečně 2. fáze (kap. 5.1.), definované

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ

ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN NOK ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.0 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁVRH DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 5 POSTUP PŘÍPRAVY PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2014 2020 A DOHODY O PARTNERSTVÍ...

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)...

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)... Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2004 červen 2005 1 OBSAH Seznam zkratek... 4 ÚVOD... 6 1. SITUACE NA TRHU PRÁCE

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020 Podklad pro jednání RHSD Únor 2015 Obsah Úvod... 2 1. Stav vyjednávání programů

Více

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 7 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 10. ÚNORA 2011 DATUM ÚČINNOSTI: 10. BŘEZNA 2011 2 OBSAH

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Zpracovali: Mgr. Stanislav Schneidr, tel.: 224 861 720 Datum: 19. prosince 2011 Mgr. Miroslav Daněk, tel. 224 861 792 Mgr. Kateřina Neveselá, tel. 224 861 369 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.;

Více