Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020"

Transkript

1 Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období Vstupní zpráva

2 Zpráva zpracována k datu: Zpráva zpracována pro: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy Mariánské náměstí Praha 1 Zpracovatel: HOPE-E.S., v.o.s., divize EUservis.cz Sídlo, kancelář Brno: Palackého tř. 10, Brno Kancelář Praha: Lidická 1, Praha 5 2

3 Obsah 1 EX-ANTE HODNOCENÍ PRŮBĚH HODNOCENÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ EVALUAČNÍ OBLASTI VÝSLEDKY ŘEŠENÍ EVALUAČNÍ OBLASTI HARMONOGRAM SEA HODNOCENÍ OBECNÝ POSTUP HODNOCENÍ KONCEPCÍ (SEA) VÝSTUPY SEA HODNOCENÍ HARMONOGRAM

4 1 Ex-ante hodnocení Magistrát hlavního města Prahy, odbor evropských fondů a společnost HOPE E. S., v.o.s. podepsaly dne smlouvu na realizaci projektu Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období Účelem ex-ante evaluace je zajistit kvalitní nastavení operačního programu tak, aby se tento program stal účinným nástrojem přispívajícím k cílům strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst (strategie Evropa 2020). Ex-ante evaluace má charakter formativní evaluace a její výsledky se bezprostředně promítnou do konečné podoby operačního programu. Vstupní zpráva je prvním výstupem evaluačního projektu, dle zadávací dokumentace obsahuje řešení evaluačních oblastí (EO) 1 a 2. Zabývá se tematickým zacílením operačního programu na základě strategických dokumentů a jeho formální stránkou, kterou určuje sada dokumentů metodických. Výstupem je tedy báze dokumentů, která bude využita při řešení dalších evaluačních oblastí (EO 1, část a)) a k vyhodnocení splnění formálních náležitostí dokumentu (EO 1, část b)). Důležitou součástí je také upřesněný harmonogram postupu prací na realizaci zakázky. Zpráva vychází ze zadávací dokumentace zadavatele a nabídky zhotovitele. Předmětem hodnocení evaluační zprávy je návrh Operačního programu Praha pól růstu ČR (dle UV č. 867), který pokrývá následující tematické cíle (TC) a definované prioritní osy (PO): TC 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací PO1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací TC 3: Zvyšování konkurenceschopnosti MSP PO2: Zvyšování konkurenceschopnosti MSP TC 4: Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích PO3: Udržitelná mobilita a energetické úspory TC 9: Sociální začleňování a boj s chudobou PO4: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě TC 10: Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení PO5: Vzdělávání a vzdělanost PO6: Technická pomoc 4

5 1.1 Průběh hodnocení Dne proběhla první neformální schůzka mezi zadavatelem a dodavatelem, kde byl upřesněn harmonogram finalizace výstupů a další náležitosti nutné pro podpis smlouvy. Dne byla smlouva o realizaci zakázky oběma stranami podepsána a byla formálně zahájena spolupráce nad projektem. Dále byly dohodnuty principy komunikace, kontaktní osoby a předány materiály pro hodnocení, včetně operačního programu aktualizovanému k Dodavatel ihned zahájil práci na Vstupní zprávě, která dle zadávací dokumentace zahrnuje evaluační okruhy 1 a 2, tedy vstupní úkoly pro další fáze hodnocení. Dne proběhla v sídle MHMP další organizační schůzka, které se účastnili zástupci zadavatele, dodavatele a člen odboru ŽP MHMP. Dne byl dodavateli předán aktualizovaný návrh Operačního programu Praha pól růstu ČR, který se stal předmětem řešení evaluačních okruhů 1 a 2 ve Vstupní zprávě. Vedoucím realizačního týmu zpracovatele je RNDr. Martina Hartlová. Za plnění veřejné zakázky je zodpovědný řešitelský tým, který je složený z vedoucí evaluace, expertního týmu, podpůrného expertního týmu a podpůrného analytického týmu. Expertní tým je složený z evaluátorů specializovaných na jednotlivá témata (podrobně viz nabídka dodavatele). Zadavatel s dodavatelem se dohodli na postupu prací při zpracování zakázky, který vychází z požadavků a termínů daných MMR a Vládou ČR, z postupu zpracování operačního programu, z orientačního harmonogramu daného ve smlouvě a z potřeby dostatečného časového prostoru na hodnocení nových verzí OP ze strany dodavatele. Lhůta stanovená pro práci dodavatele (uvedená níže) je ze zkušeností s ex-ante hodnocením operačních programů v tomto i minulém období dobou nezbytnou pro provedení kvalitního hodnocení operačního programu. Zároveň však dodavatel přislíbil maximální flexibilní přístup v návaznosti na průběh příprav OP Praha a harmonogram příprav programového období Tabulka 1: Nastavení termínů Výstup Vstupní zpráva za ex-ante hodnocení i SEA hodnocení 1. průběžná zpráva ex-ante evaluace a její prezentace 2. průběžná zpráva ex-ante evaluace a její prezentace Termín předání podkladů dodavateli Předpokládaný termín odevzdání návrhu na ŘO Etapa Analýza a vyhodnocení podkladových dokumentů a analýza metodického postupu (6 týdnů před termínem odevzdání) 5 týdnů před termínem odevzdání Ex-ante evaluace návrhu OP v návaznosti na jeho rozpracování přípravy, schvalování, úpravy a negociace. září-říjen 2013 Druhá fáze ex-ante evaluace návrhu OP v návaznosti na jeho rozpracování přípravy, schvalování, úpravy a negociace. 5

6 Výstup Závěrečná zpráva o exante evaluaci a její prezentace. Aktualizovaná závěrečná zpráva o exante evaluaci a její prezentace. Termín předání podkladů dodavateli 4 týdny před termínem odevzdání 3 týdny před termínem odevzdání Předpokládaný termín odevzdání návrhu na ŘO 5 týdnů před termínem projednávání OP vládou ČR, předpoklad do konce října 2013 předpoklad - prosinec 2013 Etapa Vypracování a předložení závěrečné zprávy o ex-ante evaluaci v návaznosti na projednání OP Vládou ČR. Aktualizace závěrečné zprávy o ex-ante evaluaci - V návaznosti na projednávání OP s EK bude závěrečná zpráva o ex-ante evaluaci aktualizována v souvislosti s možnými připomínkami EK v průběhu schvalovaní programového dokumentu. Realizace zakázky bude dále probíhat dle této dohody zadavatele a dodavatele, v současné době jsou zahájeny práce na přípravě 1. průběžné zprávy, která bude hodnotit aktuální návrh OP dle stanovených evaluačních okruhů. 6

7 1.2 Výsledky řešení evaluační oblasti 1 Cílem této evaluační oblasti je vytvoření báze klíčových referenčních dokumentů, na základě kterých budou dále vyhodnocovány podmínky a východiska pro přípravu OP Praha pól růstu ČR (např. při řešení evaluační oblasti 2 v případě metodických dokumentů, při řešení evaluační oblasti 3, 4 a 5 v případě strategických dokumentů apod.). Specifická evaluační otázka a) Jaké jsou podmínky a východiska pro zaměření priorit OP Praha pól růstu ČR (např. z hlediska tematické koncentrace)? Tato evaluační otázka se zabývá tematickým zacílením operačního programu a bude proto shrnovat dokumenty analytické, evaluační, strategické, koncepční apod. Obsahem tedy budou dokumenty na regionální, národní i evropské úrovni. V rámci řešení evaluační otázky b) budou shrnuty metodické a legislativní dokumenty. Při řešení evaluační otázky vycházíme z předpokladu, že příprava programu musí vycházet z báze všech relevantních koncepčních, strategických a analytických dokumentů, které umožní: identifikovat problémy, jejich příčiny a příležitosti a jejich ukotvení v rámci evropských, národních sektorových a regionálních strategií a koncepcí, identifikovat trendy a zákonitosti pro oblasti pokryté tematickými cíli a zvolenými investičními prioritami stanovit realistické výchozí a cílové hodnoty indikátorů pro specifické cíle (výsledky), které budou splňovat základní charakteristiky SMART, tedy musí být specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené identifikovat prvky dobré praxe, rizika a předpoklady dosahování cílů programu na základě strukturovaného vyhodnocení zkušeností s implementací programů v období i Níže jsou uvedeny referenční dokumenty v dělení dle tematických cílů, které jsou obsahem nejaktuálnější verze OP (ke ). PO1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací (TC 1, EFRR) Regionální inovační strategie pro Prahu (Bohemian Regional Innovation Strategy BRIS) Dosavadní výstupy z aktualizace Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Národní inovační strategie ČR Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období

8 Rámec strategie konkurenceschopnosti (NERV) Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti (MPO) další dokumenty uvedené níže zahrnující více oblastí (např. Strategie regionálního rozvoje ČR pro období , Národní program reforem České republiky apod.) Strategická zpráva ČR 2012 včetně příslušných podkladů, MMR Evaluace zpracovávané pro ŘO OP VaVpI a ŘO OPPI Návrh nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a rady o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 PO2 Zvyšování konkurenceschopnosti MSP (TC 3, EFRR) Strategie podpory podnikání hl. m. Prahy Koncepce politiky zaměstnanosti Hlavní směry politiky zaměstnanosti ESZ Exportní strategie ČR Koncepce podpory malých a středních podnikatelů Koncepce rozvoje malého a středního podnikání evaluace vztahující se k OP PP ( ) a OP PI ( ) Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v příštím programovacím období (2014+) Priority MPO pro konkurenceschopnou podnikatelskou sféru v budoucím období kohezní politiky Strategie Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění Strategie podpory podnikání hl. m. Prahy Evaluace zpracovávané pro ŘO OPPI Návrh nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a rady o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 PO3 Udržitelná mobilita a energetické úspory (TC 4, EFRR) Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze Územní energetická koncepce hl. m. Prahy Státní politika životního prostředí ČR Akční program zdraví a životního prostředí ČR (NEHAP) Politika ochrany klimatu ČR

9 Státní program ochrany přírody a krajiny ČR Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze Dopravní politika ČR [akt. 2011] Dopravní sektorové strategie 1.fáze, horizont do roku 2013 (2010) Dopravní sektorové strategie II.fáze Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy pro léta Národní strategie bezpečnosti silničního provozu Státní energetická koncepce ČR [akt. 2012] Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů [akt. 2012] Strategie Energie 2020: Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energii Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (akt. 2009) Územní energetická koncepce hl. m. Prahy Evaluace zpracovávané pro ŘO OP ŽP a ŘO OP D Návrh nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a rady o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 PO4 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě (TC 9, EFRR + ESF) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb hl. m. Prahy na léta Strategie boje proti sociálnímu vyloučení v letech Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování Strategie sociálního začleňování (MPSV) Národní akční plán sociálního začleňování České republiky Akční plán na podporu rodin s dětmi pro období Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období Koncepce integrace cizinců Koncepce romské integrace na období Národní program přípravy na stárnutí pro období Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období Priority rozvoje sociálních služeb pro období Evaluace: Evaluace zpracované pro ŘO OP LZZ, především: o Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu o Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v ČR 9

10 o Strategická evaluace ESF s důrazem na OP LZZ o Evaluace rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života o Evaluace implementace principu inovativnosti v OP LZZ Návrh nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a rady o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 Nařízení Evropského parlamentu a rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 PO5 Vzdělávání a vzdělanost (TC 10, EFRR + ESF) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Záměr rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání Zpráva OECD o hodnocení vzdělávání v České republice Návrh nových opatření na podporu odborného vzdělávání Akční plán podpory odborného vzdělávání Strategie celoživotního učení ČR Vzdělávání a odborná příprava 2020 (ET 2020) Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období Národní strategie finančního vzdělávání 2010 Strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR Memorandum o celoživotním učení (NVF) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR, vládní usnesení č. 535 Národní akční plán inkluzívního vzdělávání Evaluace zpracovávané pro ŘO OP VK Návrh nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a rady o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 Nařízení Evropského parlamentu a rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 Další strategické dokumenty (mezioborové) Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace

11 Program realizace strategické koncepce hl. m. Prahy Programové prohlášení RHMP pro volební období Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky, obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období Národní strategický referenční rámec ČR Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období Analýza podpory celoživotního učení, zaměstnanosti a zaměstnatelnosti a jejich vzájemných vazeb s důrazem na adaptabilitu zaměstnanců a doporučení pro období 2014+, NOK MMR Konvergenční program České republiky Strategie hospodářského růstu Strategie regionálního rozvoje ČR na léta Aktualizovaná rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU Strategická zpráva ČR 2012 Podklady pro Strategickou zprávu ČR 2012 Rámec strategie konkurenceschopnosti Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 Národní rozvojové priority kohezní politiky po roce 2013 Národní program reforem České republiky Zpráva o plnění národního programu reforem ČR Národní program reforem ČR 2011, 2012, 2013 Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR Česká republika a budoucnost kohezní politiky Evropské unie (Ing. Petr Zahradník) Podkladové materiály jednotlivých resortů, sektorové, regionální a municipální strategie pokrývající období Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020 Evropské strategické dokumenty Strategické obecné zásady Společenství Evropa 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění Integrované hlavní směry Strategie EU 2020 Position of the Commission Services on the development of Partnership Agreement and programmes in the CZECH REPUBLIC for the period Agenda pro reformovanou politiku soudržnosti (tzv. Barcova zpráva) Společný strategický rámec EU Rozpočtový výhled Evropské komise pro roky Šestá zpráva o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti Orientační dokument pro budoucí kohezní politiku (tzv. Orientation paper) Reflection paper on future Cohesion Policy Youth on the move (Mladí v pohybu) 11

12 Stanovisko Výboru ESF k budoucnosti ESF Pátá kohezní zpráva EK Rozhodnutí Rady o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států Tematické cíle Evropské komise Vzdělávání a odborná příprava 2020 (ET 2020) Doporučení Rady (Country specific recommendations) k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky na období Návrh nařízení Evropské komise k fondům EU pro roky Analýzy situace v ČR Analýza konkurenceschopnosti ČR Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti (MPSV) Odborné analýzy socioekonomického vývoje krajů se specifikací potřeb po roce 2013 Trh práce v ČR 1993 až 2008 (ČSÚ) Statistická ročenka České republiky 2010 (ČSÚ) Krajské ročenky (za jednotlivé kraje a roky, ČSÚ) Konkurenční schopnost České republiky (CES VŠEM, NOZV NVF) Předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce, NVF, 2009 Zpracování analýz a podkladových materiálů pro přípravu Strategie regionálního rozvoje ČR pro období Dokumenty k současným OP Prahy OPPA programová dokumentace OPPK programová dokumentace Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha Adaptabilita Evaluace realizace Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Studie implementace finančního nástroje JESSICA/JEREMIE v regionu Praha Analýza stavu malého a středního podnikání Studie k přípravě obsahového zaměření a určení přípustných příjemců podpory v rámci příští výzvy OPPK Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci OPPK Zhodnocení návrhu realokace finančních prostředků z oblasti podpory 1.2 do 2.1 a z oblasti podpory 3.2 do 2.2 v rámci OPPK Evaluace komunikačních a propagačních aktivit OPPA a OPPK Analýza 1. výzvy k předkládání projektových žádostí OPPA Analýza dalšího vzdělávání, vybraných okruhů v oblasti počátečního vzdělávání a potřeb uživatelů sociálních služeb na území hlavního města Prahy 12

13 Zpracovatel bude v průběhu realizace zakázky flexibilně reagovat na aktuální situaci, takže bude pracovat i s novými dokumenty a evaluacemi relevantními pro přípravu nového programového období, např.: Metodické dokumenty MMR k přípravě 2014+, které budou v době přípravy k dispozici Regionální inovační strategie Hl. m. Prahy Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 Koncept národního architektonického plánu do roku 2017 Vzdělávání a odborná příprava 2020 (ET 2020) Koncepce politiky zaměstnanosti Zpracovatel se zavazuje nakládat s veškerými informacemi a dokumenty, které mu zadavatel poskytne a se kterými se seznámí, nejsou-li obecně veřejně dostupné, a s dokumenty, které zpracovatel vyhotoví v průběhu a jako výsledek veřejné zakázky, jako s důvěrnými informacemi a neposkytnout je jakékoli třetí straně. Specifická evaluační otázka b) Co vše je nutné při návrhu OP Praha pól růstu ČR zohlednit (např. v rámci konzistence, návaznosti, struktury, intervenční logiky a hierarchie intervencí) v návaznosti na dokumenty stanovující podmínky pro budoucí programové období ? Obsahem evaluační otázky b) je sestavení báze dokumentů, které budou využity dále při evaluaci operačního programu především pro zhodnocení metodických podmínek nastavených pro budoucí programové období a pro podobu operačních programů. V rámci řešení evaluační otázky č. 2 budou shrnuty metodické a legislativní dokumenty. Bude se tedy jednat o výstupy metodického charakteru zaměřené na tvorbu OP, které budou využity především v rámci evaluační oblasti č. 2, ale i dále při hodnocení OP. Jedná se o dokumenty na národní úrovni i na úrovni Evropské unie. Níže jsou uvedeny metodické dokumenty (a případné datové zdroje) v dělení evaluačních oblastí definovaných v zadávací dokumentaci k této zakázce. Evaluační oblast 2 Metodický postup zpracování OP Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/

14 Nařízení Evropského parlamentu a rady o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 Nařízení Evropského parlamentu a rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 Metodický pokyn MMR pro přípravu programových dokumentů pro programové období Draft Template and Guidelines for the Content of the Operational Programme Metodika přípravy veřejných strategií Fiche Evropské komise Evaluační oblast 6 Posouzení přidělených alokací Draft Template and Guidelines for the Content of the Operational Programme Metodiky a podkladové dokumenty EK Střednědobé hodnocení věcné a finanční realizace Národního strategického referenčního rámce, KPMG Dostupné výstupy z auditů čerpání OP PA a OP PK provedené v průběhu programovacího období, které byly zaměřené na identifikaci problémových oblasti obou OP Datový výstup z IS MONIT předaný zadavatelem případně přístup do IS MONIT, konkrétně do OP PA a OP PK Evaluační oblast 7 Nastavení systému monitorování Nařízení EK (viz výše) Draft Template and Guidelines for the Content of the Operational Programme Guidance document on ex-ante evaluation, EK Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European Social Fund, Guidance document, EK Guidance document on Monitoring and Evaluation European Regional Development Fund and Cohesion Fund, EK Outcome Indicators and Targets, Towards a New System of Monitoring and Evaluation in EU Cohesion Policy (2011, High Level Group Reflecting on Future Cohesion Policy) Metodický pokyn MMR pro přípravu programových dokumentů pro programové období Metodický pokyn MMR-NOK: zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období Metodický pokyn pro monitorování fondů SSR EU v České republice v programovém období (viz Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období ) Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha Adaptabilita 14

15 Evaluace realizace Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Evaluační oblast 8 Administrativní kapacita, implementační systém, zapojení partnerů The European Code of Conduct on Partnership Evaluační zprávy z OP PA a OP PK Dostupné studie a analýzy z OP PA a OP PK Audity z OP PA a OP PK Guidance document on ex-ante evaluation Strategie zajištění a rozvoje lidských zdrojů, případně jiné dokumenty, které navrhují způsob zajištění dostatečné personální kapacity OP Praha Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období Draft Template pro zpracování OP, verze 3 seznam útvarů, jež budou začleněny do implementační struktury řídícího orgánu. Vyčleněné kompetence těchto útvarů. Evaluační oblast č. 9 Přínos OP Praha pól růstu ČR ke Strategii 2020 Strategie Evropa 2020 další výše uvedené dokumenty Další legislativní a metodické dokumenty k přípravě a implementaci programů Guidance document on ex-ante evaluation, EK Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European Social Fund, Guidance document (draft), EK Dohoda o partnerství pro programové období Doporučení pro nastavení indikátorů v programovém období , MMR Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období Vymezení operačních programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání evropských fondů Fiche Evropské komise (např. Draft template for the main elements of the operational programme a další) Legislativní balíček pro fondy CSF

16 16

17 1.3 Výsledky řešení evaluační oblasti 2 Evaluační oblast č. 2 úzce navazuje na oblast č. 1, kde jsou identifikovány všechny dokumenty relevantní pro vytváření operačního programu a jeho správné nastavení. Oblast č. 2 vychází z identifikovaných metodických dokumentů a jejím cílem je určit, zda OP splňuje požadavky stanovené v těchto dokumentech po formální stránce, není tedy hodnocena obsahová náplň jednotlivých částí (ta bude předmětem hodnocení následujících evaluačních oblastí). Základním rámcem pro obsahovou stránku programového dokumentu je Obecné nařízení, které existovalo v době vypracování Vstupní zprávy pouze v návrhové verzi. Jedná se o text obecného nařízení předběžně schválený dánským a kyperským předsednictvím Rady EU formou částečného obecného přístupu dne Obecné nařízení je dále rozpracováno do formální podoby struktury dokumentu v Template and Guidelines for the Content of the Operational Programme (dále Template). Template stanoví všechny základní formální prvky programu, včetně jejich provázanosti, struktury, obsahu i rozsahu. V době zpracování vstupní zprávy byla k dispozici verze 3 Templatu k datu Další dokumenty pak definují požadavky na obsah a uchopení daných věcných otázek. Vzhledem k tomu, že Metodický pokyn MMR pro přípravu programových dokumentů ještě není finální a v hodnocení oblasti se z velké většiny shoduje s Template, ze kterého mj. vychází, byl v této fázi hodnocení brán jako základ právě Template. Metodický pokyn bude využíván dále v průběhu celého řešení zakázky, napříč všemi evaluačními oblastmi, především při hodnocení obsahové části dokumentu. Hodnocení uvedené níže představuje základní vyhodnocení, které bude v průběhu řešení zakázky dále kontrolováno a specifikováno při řešení dílčích evaluačních oblastí indikátory v rámci evaluační oblasti 7, nastavení prioritních os v rámci evaluačních oblastí 4 atd. V průběhu celého řešení projetu bude dodavatel kontrolovat soulad OP s Nařízeními EK, metodikami MMR, fichemi EK a samozřejmě s nejaktuálnější verzí Templatu (viz kapitola 1.2). Na základě níže uvedeného check-listu bylo provedeno hodnocení aktuální verze OP z hlediska metodického postupu zpracování. Přestože v některých oblastech jsou v programovém dokumentu z formálního hlediska nedostatky (chybějící finanční plán, kategorie intervencí, ukazatele výstupů a výsledků, navázání na ex-ante hodnocení atd.) jedná se o kapitoly / části, které zatím nejsou z hlediska aktuálního vývoje příprav programového období koordinovaných MMR relevantní a většinou také chybí pro jejich zpracování podklady z jiných institucí. Lze konstatovat, že po formální stránce je programový dokument vypracován v souladu s výše uvedenými metodickými dokumenty a splňuje formální náležitosti těchto dokumentů ve stupni, jaký dovoluje současný vývoj programování. 17

18 Tabulka 2: Check list k formálním náležitostem OP 1 Požadavek Dokument Splněno ANO/ NE / částečně 2 Poznámka Prioritní osa zahrnuje jednu nebo více investičních priorit a odpovídá jednomu tematickému cíli a jedné kategorii regionu Obecné nařízení 3 ANO Operační program stanoví zdůvodnění výběru tematických cílů a odpovídajících investičních priorit a přidělování finančních prostředků s ohledem na Dohodu o partnerství (identifikace regionálních či národních potřeb, vč. těch definovaných v Country specific recommendation ) a výsledky předběžného hodnocení ex-ante Obecné nařízení ANO Chybí vazba na výsledky ex-ante hodnocení - zatím NR 4 Operační program stanoví 5 a) strategii pro příspěvek OP ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, vč. určení potřeb na řešení výzev uvedených v doporučeních pro jednotlivé země přijaté v souladu s čl. 121 odst. 2 a v doporučeních Rady přijatých v souladu s čl. 148 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie s přihlédnutím k hodnocení ex ante Obecné nařízení ANO b) Operační program stanoví pro každou prioritní osu (mimo technické pomoci): investiční priority a odpovídající specifické cíle Obecné nařízení ANO očekávané výsledky pro každý specifický cíl a odpovídající společné a specifické ukazatele výstupů a výsledků, spolu s výchozí hodnotou a vyčíslenou cílovou hodnotou (kde je to možné kvantifikovanou), v souladu s pravidly pro daný fond Obecné nařízení Částečně Částečně chybí vyčíslení cílové hodnoty. Zatím nejsou známy 1 K vytvoření check-listu byl y použity výš e definované dokumenty, ze kterých byl y vybrá ny pouze podmínky re levantní pro OP PPR. 2 V případě, že z dokumentu vypl yne, že není nutné některý z uvedených bodů v OP za pracovávat (a toto bude v OP popsáno), bude te nto bod označen jako NR (tedy není re levantní) 3 Text obecného nařízení předběžně s chválený dá nským a kyperským předsednictvím Rady EU formou čá stečného obecného přístupu dne NR není releva ntní 5 Čl e nský s tát může kombinovat dvě a více položek a) d) 18

19 Požadavek Dokument Splněno ANO/ NE / částečně 2 Poznámka finanční alokace na národní úrovni. Nelze proto stanovit cílové hodnoty. popis typů a příkladů podporovaných opatření, v rámci jednotlivých investičních priorit a jejich očekávaný přínos ke specifickým cílům, vč. hlavních zásad pro výběr operací a tam, kde je to vhodné určení hlavních cílových skupin, zvláštních cílových území a případně druhů příjemců (max znaků), jakož i plánovaného využití finančních nástrojů a velkých projektů (max znaků) Obecné nařízení, Template 6 ANO společné a specifické ukazatele výstupů, včetně kvantifikované cílové hodnoty, u kterých se očekává, že přispějí k výsledkům, v souladu s pravidly pro jednotlivé fondy, pro každou investiční prioritu Obecné nařízení NE Identifikace implementačních kroků a finančních a výstupních ukazatelů, jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec v souladu s článkem 19 (1) a příloze I (stanovení daných indikátorů) Obecné nařízení, Template NE odpovídající kategorie zásahů na základě nomenklatury přijaté Komisí prostřednictvím prováděcích aktů v souladu s přezkumným postupem podle čl. 143 odst. 3 a orientační rozdělení naplánovaných prostředků (tabulky dle kategorie regionu a fondu) Obecné nařízení, Template NE c) Operační program stanoví pro každou prioritní osu technické pomoci: Obecné nařízení ANO 6 Dokument verze č. 3 k datu

20 Požadavek Dokument Splněno ANO/ NE / částečně 2 Poznámka specifické cíle očekávané výsledky pro každý specifický cíl, a tam, kde objektivně odůvodněno s ohledem na obsah aktivit, odpovídající ukazatelé výsledků s výchozí hodnotou a cílovou hodnotou, v souladu s pravidly pro jednotlivé fondy (neplatí, pokud je příspěvek EU na prioritní osu technické pomoci nižší než EUR) Obecné nařízení ANO popis aktivit, které mají být podporovány, a jejich očekávaný přínos ke specifickým cílům Obecné nařízení ANO specifické indikátory výstupu, u kterých se očekává, že přispějí k výsledkům Obecné nařízení Částečně Částečně chybí vyčíslení cílové hodnoty, viz výše odpovídající kategorie zásahů na základě nomenklatury přijaté Komisí prostřednictvím prováděcích aktů v souladu s přezkumným postupem podle čl. 143 (3), a orientační rozpis prostředků Obecné nařízení, Template NE d) plán financování obsahující dvě tabulky: tabulku, ve které se pro jednotlivé roky v souladu s články 53, 110 a 111 uvede celková výše předpokládané finanční podpory z každého fondu (fondy děleny dle kategorie regionu) Obecné nařízení, Template NE Zatím nejsou známy finanční alokace na národní úrovni tabulku, ve které se pro celé programové období, pro operační program a pro každou prioritní osu uvede celková výše finanční podpory z každého z fondů a vnitrostátního spolufinancování. U prioritních os, které se týkají několika kategorií regionů, v tabulce určit výši celkového finančního příspěvku z fondů a národního spolufinancování pro každou kategorii regionu U prioritních os, které kombinují investiční priority z různých tematických cílů, v tabulce určit množství celkových finančních prostředků z jednotlivých fondů a národního spolufinancování pro každý z odpovídajících tematických cílů. Obecné nařízení NE Zatím nejsou známy finanční alokace na národní úrovni 20

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 2. Průběžná zpráva Zpráva zpracována k datu: 5. 11. 2013 Zpráva zpracována pro: Hlavní město Praha,

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Verze 1.1 ze dne Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy 1 Koordinační mechanismus byl vytvořen pro oblast veřejné správy s cílem

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj VIZE 2014+ 14. listopadu 2012, Praha Obsah 1. Elektronizace a ICT v evropských podmínkách 2. Elektronizace

Více

Program rozvoje Karlovarského kraje Úvod Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: EC Consulting a.s.

Program rozvoje Karlovarského kraje Úvod Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: EC Consulting a.s. Program rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013 Úvod Zadavatel: Zpracovatel: Karlovarský kraj EC Consulting a.s. 1. Poslání Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013 Program rozvoje územního obvodu

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Územní dimenze OP Zaměstnanost

Územní dimenze OP Zaměstnanost Územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 Národní konference Venkov 2014 Konstantinovy Lázně 15. října 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Pojetí komunitně

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Příprava budoucího programového období JUDr. Olga Letáčková vrchní ředitelka sekce NOK Ministerstvo pro místní rozvoj

Příprava budoucího programového období JUDr. Olga Letáčková vrchní ředitelka sekce NOK Ministerstvo pro místní rozvoj Příprava budoucího programového období 2014+ JUDr. Olga Letáčková vrchní ředitelka sekce NOK Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference ROP SČ 2011 Praha, 15. září 2011 Strategie Evropa 2020 - politická

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 51 ze dne 22. srpna 2013 ke změně Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. listopadu 2012 č. 867 k přípravě programů spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období let 2014 až 2020

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

2) Vyhodnocení současných strategií a programu LEADER

2) Vyhodnocení současných strategií a programu LEADER Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 SMARV partner MAS Animace venkova ( vč. vzdělávání, propagace, veřejných projednávání) Strategické plánování (vč. zpracování studií a analýz) Dotační

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období 2014-2020 v souvislosti s dalším využitím výstupů tohoto projektu a možností pro oblast GIS WORKSHOP MAPY BUDOUCNOSTI 10-11. června 2015

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Regionální politika a příprava na programové období aktuální informace

Regionální politika a příprava na programové období aktuální informace Regionální politika a příprava na programové období 2014-2020 aktuální informace RNDr. Ivo Ryšlavý Ministerstvo pro místní rozvoj Výchozí situace a rámce přípravy období 2014-2020 - vnější a vnitřní faktory

Více

Program rozvoje venkova. na období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Česká republika Ministerstvo životního prostředí Odbor řízení projektů OPŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. není plátcem DPH

Česká republika Ministerstvo životního prostředí Odbor řízení projektů OPŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. není plátcem DPH Doplňující údaje: 0 04/2014 1.vydání RNDr. Grúz RNDr Grúz RNDr.Bc. Bosák, MBA PhDr. Edita Bosáková v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava:

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí. www.bankwatch.org

Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí. www.bankwatch.org Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí Kohehezní a strukturální fondy příprava období 2014-20 Rizika a příležitosti pro ŽP v příštích

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z OPZ PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z OPZ PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY MOŽNOSTI ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z OPZ PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY Mgr. Simona Vavrochová; vedoucí oddělení podpory projektů v oblasti veřejné správy a sociální integrace MPSV 16.9. 2016, Praha OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Více

OP VVV. Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

OP VVV. Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků OP VVV Prioritní osa 1 nové rozdělení specifických cílů Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2: Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných

Více

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Ing. Klára Dostálová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR STATISTIKA ČERVENEC

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

OP Zaměstnanost

OP Zaměstnanost OP Zaměstnanost 2014-2020 Lukáš Hrabák 21. listopadu 2014 Současný stav přípravy OPZ Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu OPZ Evropské komisi (začátek formálního

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 44736/ENV/16 V Praze dne 18. října 2016 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 41259/2016-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 41259/2016-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 41259/2016-MZE-14113 Odstraněno: 40796/2015 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2004 4. volební období 58. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 12. schůze konané dne 10. listopadu 2004 k návrhu nařízení Rady zavádějící obecná ustanovení

Více

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 JUDr. Olga Letáčková Náměstkyně ministryně pro místní

Více

Územní rozvoj. SAWP Meeting, 3 July 2012. Peter Berkowitz, Head of Unit DG REGIO C.1

Územní rozvoj. SAWP Meeting, 3 July 2012. Peter Berkowitz, Head of Unit DG REGIO C.1 Územní rozvoj SAWP Meeting, 3 July 2012 Peter Berkowitz, Head of Unit DG REGIO C.1 1 KVMR LEADER-legislativa EU Navazuje na bohaté zkušenosti z: LEADER (EAFRD), Osa 4 (EFF), iniciativu společenství Urban

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost Operační program Zaměstnanost 2014-2020 Jan Havránek vrchní ředitel sekce fondů EU, MPSV ČR Praha, 10. dubna 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Finanční

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

PhDr. Edita Bosáková v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

PhDr. Edita Bosáková v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 08/2013 1.vydání RNDr Grúz RNDr Grúz RNDr.Bc. Bosák, MBA PhDr. Edita Bosáková v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava:

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC

AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Radmila Outlá, MBA STATISTIKA ČERVENEC 2014 Počet podaných žádostí: 100 tisíc Celkový objem: 1 293,4 mld. Kč Počet schválených projektů:

Více

Ex-ante evaluace programového dokumentu ESF v gesci MPSV pro období Závěrečná zpráva manažerské shrnutí

Ex-ante evaluace programového dokumentu ESF v gesci MPSV pro období Závěrečná zpráva manažerské shrnutí Ex-ante evaluace programového dokumentu ESF v gesci MPSV pro období 2014-2020 Závěrečná zpráva manažerské shrnutí Zpráva zpracována k 30. 5. 2014 Zpráva zpracována pro: Česká republika - Ministerstvo práce

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. února 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Příprava měst a obcí na programové období 2014-2020. RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj

Příprava měst a obcí na programové období 2014-2020. RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Příprava měst a obcí na programové období 2014-2020 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o přípravě Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 Podklad pro přípravu

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Mgr. Petr Hrazdil Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální

Více

Investiční priorita 3 Prioritní osy 1 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

Investiční priorita 3 Prioritní osy 1 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám Investiční priorita 3 Prioritní osy 1 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám Specifický cíl 1.3.1: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad

Více

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR)

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) 25. únor 2016 Jednání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

Příprava území Jihomoravského kraje na programové období Novinky v novém programovém období

Příprava území Jihomoravského kraje na programové období Novinky v novém programovém období Příprava území Jihomoravského kraje na programové období 2014-2020 Novinky v novém programovém období Obsah prezentace Územní dimenze / integrované přístupy Regionální akční plán Strategie regionálního

Více