Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020"

Transkript

1 Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období Vstupní zpráva

2 Zpráva zpracována k datu: Zpráva zpracována pro: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy Mariánské náměstí Praha 1 Zpracovatel: HOPE-E.S., v.o.s., divize EUservis.cz Sídlo, kancelář Brno: Palackého tř. 10, Brno Kancelář Praha: Lidická 1, Praha 5 2

3 Obsah 1 EX-ANTE HODNOCENÍ PRŮBĚH HODNOCENÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ EVALUAČNÍ OBLASTI VÝSLEDKY ŘEŠENÍ EVALUAČNÍ OBLASTI HARMONOGRAM SEA HODNOCENÍ OBECNÝ POSTUP HODNOCENÍ KONCEPCÍ (SEA) VÝSTUPY SEA HODNOCENÍ HARMONOGRAM

4 1 Ex-ante hodnocení Magistrát hlavního města Prahy, odbor evropských fondů a společnost HOPE E. S., v.o.s. podepsaly dne smlouvu na realizaci projektu Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období Účelem ex-ante evaluace je zajistit kvalitní nastavení operačního programu tak, aby se tento program stal účinným nástrojem přispívajícím k cílům strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst (strategie Evropa 2020). Ex-ante evaluace má charakter formativní evaluace a její výsledky se bezprostředně promítnou do konečné podoby operačního programu. Vstupní zpráva je prvním výstupem evaluačního projektu, dle zadávací dokumentace obsahuje řešení evaluačních oblastí (EO) 1 a 2. Zabývá se tematickým zacílením operačního programu na základě strategických dokumentů a jeho formální stránkou, kterou určuje sada dokumentů metodických. Výstupem je tedy báze dokumentů, která bude využita při řešení dalších evaluačních oblastí (EO 1, část a)) a k vyhodnocení splnění formálních náležitostí dokumentu (EO 1, část b)). Důležitou součástí je také upřesněný harmonogram postupu prací na realizaci zakázky. Zpráva vychází ze zadávací dokumentace zadavatele a nabídky zhotovitele. Předmětem hodnocení evaluační zprávy je návrh Operačního programu Praha pól růstu ČR (dle UV č. 867), který pokrývá následující tematické cíle (TC) a definované prioritní osy (PO): TC 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací PO1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací TC 3: Zvyšování konkurenceschopnosti MSP PO2: Zvyšování konkurenceschopnosti MSP TC 4: Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích PO3: Udržitelná mobilita a energetické úspory TC 9: Sociální začleňování a boj s chudobou PO4: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě TC 10: Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení PO5: Vzdělávání a vzdělanost PO6: Technická pomoc 4

5 1.1 Průběh hodnocení Dne proběhla první neformální schůzka mezi zadavatelem a dodavatelem, kde byl upřesněn harmonogram finalizace výstupů a další náležitosti nutné pro podpis smlouvy. Dne byla smlouva o realizaci zakázky oběma stranami podepsána a byla formálně zahájena spolupráce nad projektem. Dále byly dohodnuty principy komunikace, kontaktní osoby a předány materiály pro hodnocení, včetně operačního programu aktualizovanému k Dodavatel ihned zahájil práci na Vstupní zprávě, která dle zadávací dokumentace zahrnuje evaluační okruhy 1 a 2, tedy vstupní úkoly pro další fáze hodnocení. Dne proběhla v sídle MHMP další organizační schůzka, které se účastnili zástupci zadavatele, dodavatele a člen odboru ŽP MHMP. Dne byl dodavateli předán aktualizovaný návrh Operačního programu Praha pól růstu ČR, který se stal předmětem řešení evaluačních okruhů 1 a 2 ve Vstupní zprávě. Vedoucím realizačního týmu zpracovatele je RNDr. Martina Hartlová. Za plnění veřejné zakázky je zodpovědný řešitelský tým, který je složený z vedoucí evaluace, expertního týmu, podpůrného expertního týmu a podpůrného analytického týmu. Expertní tým je složený z evaluátorů specializovaných na jednotlivá témata (podrobně viz nabídka dodavatele). Zadavatel s dodavatelem se dohodli na postupu prací při zpracování zakázky, který vychází z požadavků a termínů daných MMR a Vládou ČR, z postupu zpracování operačního programu, z orientačního harmonogramu daného ve smlouvě a z potřeby dostatečného časového prostoru na hodnocení nových verzí OP ze strany dodavatele. Lhůta stanovená pro práci dodavatele (uvedená níže) je ze zkušeností s ex-ante hodnocením operačních programů v tomto i minulém období dobou nezbytnou pro provedení kvalitního hodnocení operačního programu. Zároveň však dodavatel přislíbil maximální flexibilní přístup v návaznosti na průběh příprav OP Praha a harmonogram příprav programového období Tabulka 1: Nastavení termínů Výstup Vstupní zpráva za ex-ante hodnocení i SEA hodnocení 1. průběžná zpráva ex-ante evaluace a její prezentace 2. průběžná zpráva ex-ante evaluace a její prezentace Termín předání podkladů dodavateli Předpokládaný termín odevzdání návrhu na ŘO Etapa Analýza a vyhodnocení podkladových dokumentů a analýza metodického postupu (6 týdnů před termínem odevzdání) 5 týdnů před termínem odevzdání Ex-ante evaluace návrhu OP v návaznosti na jeho rozpracování přípravy, schvalování, úpravy a negociace. září-říjen 2013 Druhá fáze ex-ante evaluace návrhu OP v návaznosti na jeho rozpracování přípravy, schvalování, úpravy a negociace. 5

6 Výstup Závěrečná zpráva o exante evaluaci a její prezentace. Aktualizovaná závěrečná zpráva o exante evaluaci a její prezentace. Termín předání podkladů dodavateli 4 týdny před termínem odevzdání 3 týdny před termínem odevzdání Předpokládaný termín odevzdání návrhu na ŘO 5 týdnů před termínem projednávání OP vládou ČR, předpoklad do konce října 2013 předpoklad - prosinec 2013 Etapa Vypracování a předložení závěrečné zprávy o ex-ante evaluaci v návaznosti na projednání OP Vládou ČR. Aktualizace závěrečné zprávy o ex-ante evaluaci - V návaznosti na projednávání OP s EK bude závěrečná zpráva o ex-ante evaluaci aktualizována v souvislosti s možnými připomínkami EK v průběhu schvalovaní programového dokumentu. Realizace zakázky bude dále probíhat dle této dohody zadavatele a dodavatele, v současné době jsou zahájeny práce na přípravě 1. průběžné zprávy, která bude hodnotit aktuální návrh OP dle stanovených evaluačních okruhů. 6

7 1.2 Výsledky řešení evaluační oblasti 1 Cílem této evaluační oblasti je vytvoření báze klíčových referenčních dokumentů, na základě kterých budou dále vyhodnocovány podmínky a východiska pro přípravu OP Praha pól růstu ČR (např. při řešení evaluační oblasti 2 v případě metodických dokumentů, při řešení evaluační oblasti 3, 4 a 5 v případě strategických dokumentů apod.). Specifická evaluační otázka a) Jaké jsou podmínky a východiska pro zaměření priorit OP Praha pól růstu ČR (např. z hlediska tematické koncentrace)? Tato evaluační otázka se zabývá tematickým zacílením operačního programu a bude proto shrnovat dokumenty analytické, evaluační, strategické, koncepční apod. Obsahem tedy budou dokumenty na regionální, národní i evropské úrovni. V rámci řešení evaluační otázky b) budou shrnuty metodické a legislativní dokumenty. Při řešení evaluační otázky vycházíme z předpokladu, že příprava programu musí vycházet z báze všech relevantních koncepčních, strategických a analytických dokumentů, které umožní: identifikovat problémy, jejich příčiny a příležitosti a jejich ukotvení v rámci evropských, národních sektorových a regionálních strategií a koncepcí, identifikovat trendy a zákonitosti pro oblasti pokryté tematickými cíli a zvolenými investičními prioritami stanovit realistické výchozí a cílové hodnoty indikátorů pro specifické cíle (výsledky), které budou splňovat základní charakteristiky SMART, tedy musí být specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené identifikovat prvky dobré praxe, rizika a předpoklady dosahování cílů programu na základě strukturovaného vyhodnocení zkušeností s implementací programů v období i Níže jsou uvedeny referenční dokumenty v dělení dle tematických cílů, které jsou obsahem nejaktuálnější verze OP (ke ). PO1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací (TC 1, EFRR) Regionální inovační strategie pro Prahu (Bohemian Regional Innovation Strategy BRIS) Dosavadní výstupy z aktualizace Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Národní inovační strategie ČR Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období

8 Rámec strategie konkurenceschopnosti (NERV) Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti (MPO) další dokumenty uvedené níže zahrnující více oblastí (např. Strategie regionálního rozvoje ČR pro období , Národní program reforem České republiky apod.) Strategická zpráva ČR 2012 včetně příslušných podkladů, MMR Evaluace zpracovávané pro ŘO OP VaVpI a ŘO OPPI Návrh nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a rady o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 PO2 Zvyšování konkurenceschopnosti MSP (TC 3, EFRR) Strategie podpory podnikání hl. m. Prahy Koncepce politiky zaměstnanosti Hlavní směry politiky zaměstnanosti ESZ Exportní strategie ČR Koncepce podpory malých a středních podnikatelů Koncepce rozvoje malého a středního podnikání evaluace vztahující se k OP PP ( ) a OP PI ( ) Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v příštím programovacím období (2014+) Priority MPO pro konkurenceschopnou podnikatelskou sféru v budoucím období kohezní politiky Strategie Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění Strategie podpory podnikání hl. m. Prahy Evaluace zpracovávané pro ŘO OPPI Návrh nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a rady o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 PO3 Udržitelná mobilita a energetické úspory (TC 4, EFRR) Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze Územní energetická koncepce hl. m. Prahy Státní politika životního prostředí ČR Akční program zdraví a životního prostředí ČR (NEHAP) Politika ochrany klimatu ČR

9 Státní program ochrany přírody a krajiny ČR Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze Dopravní politika ČR [akt. 2011] Dopravní sektorové strategie 1.fáze, horizont do roku 2013 (2010) Dopravní sektorové strategie II.fáze Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy pro léta Národní strategie bezpečnosti silničního provozu Státní energetická koncepce ČR [akt. 2012] Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů [akt. 2012] Strategie Energie 2020: Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energii Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (akt. 2009) Územní energetická koncepce hl. m. Prahy Evaluace zpracovávané pro ŘO OP ŽP a ŘO OP D Návrh nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a rady o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 PO4 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě (TC 9, EFRR + ESF) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb hl. m. Prahy na léta Strategie boje proti sociálnímu vyloučení v letech Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování Strategie sociálního začleňování (MPSV) Národní akční plán sociálního začleňování České republiky Akční plán na podporu rodin s dětmi pro období Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období Koncepce integrace cizinců Koncepce romské integrace na období Národní program přípravy na stárnutí pro období Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období Priority rozvoje sociálních služeb pro období Evaluace: Evaluace zpracované pro ŘO OP LZZ, především: o Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu o Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v ČR 9

10 o Strategická evaluace ESF s důrazem na OP LZZ o Evaluace rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života o Evaluace implementace principu inovativnosti v OP LZZ Návrh nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a rady o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 Nařízení Evropského parlamentu a rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 PO5 Vzdělávání a vzdělanost (TC 10, EFRR + ESF) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Záměr rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání Zpráva OECD o hodnocení vzdělávání v České republice Návrh nových opatření na podporu odborného vzdělávání Akční plán podpory odborného vzdělávání Strategie celoživotního učení ČR Vzdělávání a odborná příprava 2020 (ET 2020) Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období Národní strategie finančního vzdělávání 2010 Strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR Memorandum o celoživotním učení (NVF) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR, vládní usnesení č. 535 Národní akční plán inkluzívního vzdělávání Evaluace zpracovávané pro ŘO OP VK Návrh nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a rady o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 Nařízení Evropského parlamentu a rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 Další strategické dokumenty (mezioborové) Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace

11 Program realizace strategické koncepce hl. m. Prahy Programové prohlášení RHMP pro volební období Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky, obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období Národní strategický referenční rámec ČR Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období Analýza podpory celoživotního učení, zaměstnanosti a zaměstnatelnosti a jejich vzájemných vazeb s důrazem na adaptabilitu zaměstnanců a doporučení pro období 2014+, NOK MMR Konvergenční program České republiky Strategie hospodářského růstu Strategie regionálního rozvoje ČR na léta Aktualizovaná rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU Strategická zpráva ČR 2012 Podklady pro Strategickou zprávu ČR 2012 Rámec strategie konkurenceschopnosti Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 Národní rozvojové priority kohezní politiky po roce 2013 Národní program reforem České republiky Zpráva o plnění národního programu reforem ČR Národní program reforem ČR 2011, 2012, 2013 Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR Česká republika a budoucnost kohezní politiky Evropské unie (Ing. Petr Zahradník) Podkladové materiály jednotlivých resortů, sektorové, regionální a municipální strategie pokrývající období Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020 Evropské strategické dokumenty Strategické obecné zásady Společenství Evropa 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění Integrované hlavní směry Strategie EU 2020 Position of the Commission Services on the development of Partnership Agreement and programmes in the CZECH REPUBLIC for the period Agenda pro reformovanou politiku soudržnosti (tzv. Barcova zpráva) Společný strategický rámec EU Rozpočtový výhled Evropské komise pro roky Šestá zpráva o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti Orientační dokument pro budoucí kohezní politiku (tzv. Orientation paper) Reflection paper on future Cohesion Policy Youth on the move (Mladí v pohybu) 11

12 Stanovisko Výboru ESF k budoucnosti ESF Pátá kohezní zpráva EK Rozhodnutí Rady o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států Tematické cíle Evropské komise Vzdělávání a odborná příprava 2020 (ET 2020) Doporučení Rady (Country specific recommendations) k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky na období Návrh nařízení Evropské komise k fondům EU pro roky Analýzy situace v ČR Analýza konkurenceschopnosti ČR Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti (MPSV) Odborné analýzy socioekonomického vývoje krajů se specifikací potřeb po roce 2013 Trh práce v ČR 1993 až 2008 (ČSÚ) Statistická ročenka České republiky 2010 (ČSÚ) Krajské ročenky (za jednotlivé kraje a roky, ČSÚ) Konkurenční schopnost České republiky (CES VŠEM, NOZV NVF) Předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce, NVF, 2009 Zpracování analýz a podkladových materiálů pro přípravu Strategie regionálního rozvoje ČR pro období Dokumenty k současným OP Prahy OPPA programová dokumentace OPPK programová dokumentace Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha Adaptabilita Evaluace realizace Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Studie implementace finančního nástroje JESSICA/JEREMIE v regionu Praha Analýza stavu malého a středního podnikání Studie k přípravě obsahového zaměření a určení přípustných příjemců podpory v rámci příští výzvy OPPK Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci OPPK Zhodnocení návrhu realokace finančních prostředků z oblasti podpory 1.2 do 2.1 a z oblasti podpory 3.2 do 2.2 v rámci OPPK Evaluace komunikačních a propagačních aktivit OPPA a OPPK Analýza 1. výzvy k předkládání projektových žádostí OPPA Analýza dalšího vzdělávání, vybraných okruhů v oblasti počátečního vzdělávání a potřeb uživatelů sociálních služeb na území hlavního města Prahy 12

13 Zpracovatel bude v průběhu realizace zakázky flexibilně reagovat na aktuální situaci, takže bude pracovat i s novými dokumenty a evaluacemi relevantními pro přípravu nového programového období, např.: Metodické dokumenty MMR k přípravě 2014+, které budou v době přípravy k dispozici Regionální inovační strategie Hl. m. Prahy Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 Koncept národního architektonického plánu do roku 2017 Vzdělávání a odborná příprava 2020 (ET 2020) Koncepce politiky zaměstnanosti Zpracovatel se zavazuje nakládat s veškerými informacemi a dokumenty, které mu zadavatel poskytne a se kterými se seznámí, nejsou-li obecně veřejně dostupné, a s dokumenty, které zpracovatel vyhotoví v průběhu a jako výsledek veřejné zakázky, jako s důvěrnými informacemi a neposkytnout je jakékoli třetí straně. Specifická evaluační otázka b) Co vše je nutné při návrhu OP Praha pól růstu ČR zohlednit (např. v rámci konzistence, návaznosti, struktury, intervenční logiky a hierarchie intervencí) v návaznosti na dokumenty stanovující podmínky pro budoucí programové období ? Obsahem evaluační otázky b) je sestavení báze dokumentů, které budou využity dále při evaluaci operačního programu především pro zhodnocení metodických podmínek nastavených pro budoucí programové období a pro podobu operačních programů. V rámci řešení evaluační otázky č. 2 budou shrnuty metodické a legislativní dokumenty. Bude se tedy jednat o výstupy metodického charakteru zaměřené na tvorbu OP, které budou využity především v rámci evaluační oblasti č. 2, ale i dále při hodnocení OP. Jedná se o dokumenty na národní úrovni i na úrovni Evropské unie. Níže jsou uvedeny metodické dokumenty (a případné datové zdroje) v dělení evaluačních oblastí definovaných v zadávací dokumentaci k této zakázce. Evaluační oblast 2 Metodický postup zpracování OP Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/

14 Nařízení Evropského parlamentu a rady o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 Nařízení Evropského parlamentu a rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 Metodický pokyn MMR pro přípravu programových dokumentů pro programové období Draft Template and Guidelines for the Content of the Operational Programme Metodika přípravy veřejných strategií Fiche Evropské komise Evaluační oblast 6 Posouzení přidělených alokací Draft Template and Guidelines for the Content of the Operational Programme Metodiky a podkladové dokumenty EK Střednědobé hodnocení věcné a finanční realizace Národního strategického referenčního rámce, KPMG Dostupné výstupy z auditů čerpání OP PA a OP PK provedené v průběhu programovacího období, které byly zaměřené na identifikaci problémových oblasti obou OP Datový výstup z IS MONIT předaný zadavatelem případně přístup do IS MONIT, konkrétně do OP PA a OP PK Evaluační oblast 7 Nastavení systému monitorování Nařízení EK (viz výše) Draft Template and Guidelines for the Content of the Operational Programme Guidance document on ex-ante evaluation, EK Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European Social Fund, Guidance document, EK Guidance document on Monitoring and Evaluation European Regional Development Fund and Cohesion Fund, EK Outcome Indicators and Targets, Towards a New System of Monitoring and Evaluation in EU Cohesion Policy (2011, High Level Group Reflecting on Future Cohesion Policy) Metodický pokyn MMR pro přípravu programových dokumentů pro programové období Metodický pokyn MMR-NOK: zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období Metodický pokyn pro monitorování fondů SSR EU v České republice v programovém období (viz Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období ) Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha Adaptabilita 14

15 Evaluace realizace Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Evaluační oblast 8 Administrativní kapacita, implementační systém, zapojení partnerů The European Code of Conduct on Partnership Evaluační zprávy z OP PA a OP PK Dostupné studie a analýzy z OP PA a OP PK Audity z OP PA a OP PK Guidance document on ex-ante evaluation Strategie zajištění a rozvoje lidských zdrojů, případně jiné dokumenty, které navrhují způsob zajištění dostatečné personální kapacity OP Praha Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období Draft Template pro zpracování OP, verze 3 seznam útvarů, jež budou začleněny do implementační struktury řídícího orgánu. Vyčleněné kompetence těchto útvarů. Evaluační oblast č. 9 Přínos OP Praha pól růstu ČR ke Strategii 2020 Strategie Evropa 2020 další výše uvedené dokumenty Další legislativní a metodické dokumenty k přípravě a implementaci programů Guidance document on ex-ante evaluation, EK Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European Social Fund, Guidance document (draft), EK Dohoda o partnerství pro programové období Doporučení pro nastavení indikátorů v programovém období , MMR Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období Vymezení operačních programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání evropských fondů Fiche Evropské komise (např. Draft template for the main elements of the operational programme a další) Legislativní balíček pro fondy CSF

16 16

17 1.3 Výsledky řešení evaluační oblasti 2 Evaluační oblast č. 2 úzce navazuje na oblast č. 1, kde jsou identifikovány všechny dokumenty relevantní pro vytváření operačního programu a jeho správné nastavení. Oblast č. 2 vychází z identifikovaných metodických dokumentů a jejím cílem je určit, zda OP splňuje požadavky stanovené v těchto dokumentech po formální stránce, není tedy hodnocena obsahová náplň jednotlivých částí (ta bude předmětem hodnocení následujících evaluačních oblastí). Základním rámcem pro obsahovou stránku programového dokumentu je Obecné nařízení, které existovalo v době vypracování Vstupní zprávy pouze v návrhové verzi. Jedná se o text obecného nařízení předběžně schválený dánským a kyperským předsednictvím Rady EU formou částečného obecného přístupu dne Obecné nařízení je dále rozpracováno do formální podoby struktury dokumentu v Template and Guidelines for the Content of the Operational Programme (dále Template). Template stanoví všechny základní formální prvky programu, včetně jejich provázanosti, struktury, obsahu i rozsahu. V době zpracování vstupní zprávy byla k dispozici verze 3 Templatu k datu Další dokumenty pak definují požadavky na obsah a uchopení daných věcných otázek. Vzhledem k tomu, že Metodický pokyn MMR pro přípravu programových dokumentů ještě není finální a v hodnocení oblasti se z velké většiny shoduje s Template, ze kterého mj. vychází, byl v této fázi hodnocení brán jako základ právě Template. Metodický pokyn bude využíván dále v průběhu celého řešení zakázky, napříč všemi evaluačními oblastmi, především při hodnocení obsahové části dokumentu. Hodnocení uvedené níže představuje základní vyhodnocení, které bude v průběhu řešení zakázky dále kontrolováno a specifikováno při řešení dílčích evaluačních oblastí indikátory v rámci evaluační oblasti 7, nastavení prioritních os v rámci evaluačních oblastí 4 atd. V průběhu celého řešení projetu bude dodavatel kontrolovat soulad OP s Nařízeními EK, metodikami MMR, fichemi EK a samozřejmě s nejaktuálnější verzí Templatu (viz kapitola 1.2). Na základě níže uvedeného check-listu bylo provedeno hodnocení aktuální verze OP z hlediska metodického postupu zpracování. Přestože v některých oblastech jsou v programovém dokumentu z formálního hlediska nedostatky (chybějící finanční plán, kategorie intervencí, ukazatele výstupů a výsledků, navázání na ex-ante hodnocení atd.) jedná se o kapitoly / části, které zatím nejsou z hlediska aktuálního vývoje příprav programového období koordinovaných MMR relevantní a většinou také chybí pro jejich zpracování podklady z jiných institucí. Lze konstatovat, že po formální stránce je programový dokument vypracován v souladu s výše uvedenými metodickými dokumenty a splňuje formální náležitosti těchto dokumentů ve stupni, jaký dovoluje současný vývoj programování. 17

18 Tabulka 2: Check list k formálním náležitostem OP 1 Požadavek Dokument Splněno ANO/ NE / částečně 2 Poznámka Prioritní osa zahrnuje jednu nebo více investičních priorit a odpovídá jednomu tematickému cíli a jedné kategorii regionu Obecné nařízení 3 ANO Operační program stanoví zdůvodnění výběru tematických cílů a odpovídajících investičních priorit a přidělování finančních prostředků s ohledem na Dohodu o partnerství (identifikace regionálních či národních potřeb, vč. těch definovaných v Country specific recommendation ) a výsledky předběžného hodnocení ex-ante Obecné nařízení ANO Chybí vazba na výsledky ex-ante hodnocení - zatím NR 4 Operační program stanoví 5 a) strategii pro příspěvek OP ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, vč. určení potřeb na řešení výzev uvedených v doporučeních pro jednotlivé země přijaté v souladu s čl. 121 odst. 2 a v doporučeních Rady přijatých v souladu s čl. 148 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie s přihlédnutím k hodnocení ex ante Obecné nařízení ANO b) Operační program stanoví pro každou prioritní osu (mimo technické pomoci): investiční priority a odpovídající specifické cíle Obecné nařízení ANO očekávané výsledky pro každý specifický cíl a odpovídající společné a specifické ukazatele výstupů a výsledků, spolu s výchozí hodnotou a vyčíslenou cílovou hodnotou (kde je to možné kvantifikovanou), v souladu s pravidly pro daný fond Obecné nařízení Částečně Částečně chybí vyčíslení cílové hodnoty. Zatím nejsou známy 1 K vytvoření check-listu byl y použity výš e definované dokumenty, ze kterých byl y vybrá ny pouze podmínky re levantní pro OP PPR. 2 V případě, že z dokumentu vypl yne, že není nutné některý z uvedených bodů v OP za pracovávat (a toto bude v OP popsáno), bude te nto bod označen jako NR (tedy není re levantní) 3 Text obecného nařízení předběžně s chválený dá nským a kyperským předsednictvím Rady EU formou čá stečného obecného přístupu dne NR není releva ntní 5 Čl e nský s tát může kombinovat dvě a více položek a) d) 18

19 Požadavek Dokument Splněno ANO/ NE / částečně 2 Poznámka finanční alokace na národní úrovni. Nelze proto stanovit cílové hodnoty. popis typů a příkladů podporovaných opatření, v rámci jednotlivých investičních priorit a jejich očekávaný přínos ke specifickým cílům, vč. hlavních zásad pro výběr operací a tam, kde je to vhodné určení hlavních cílových skupin, zvláštních cílových území a případně druhů příjemců (max znaků), jakož i plánovaného využití finančních nástrojů a velkých projektů (max znaků) Obecné nařízení, Template 6 ANO společné a specifické ukazatele výstupů, včetně kvantifikované cílové hodnoty, u kterých se očekává, že přispějí k výsledkům, v souladu s pravidly pro jednotlivé fondy, pro každou investiční prioritu Obecné nařízení NE Identifikace implementačních kroků a finančních a výstupních ukazatelů, jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec v souladu s článkem 19 (1) a příloze I (stanovení daných indikátorů) Obecné nařízení, Template NE odpovídající kategorie zásahů na základě nomenklatury přijaté Komisí prostřednictvím prováděcích aktů v souladu s přezkumným postupem podle čl. 143 odst. 3 a orientační rozdělení naplánovaných prostředků (tabulky dle kategorie regionu a fondu) Obecné nařízení, Template NE c) Operační program stanoví pro každou prioritní osu technické pomoci: Obecné nařízení ANO 6 Dokument verze č. 3 k datu

20 Požadavek Dokument Splněno ANO/ NE / částečně 2 Poznámka specifické cíle očekávané výsledky pro každý specifický cíl, a tam, kde objektivně odůvodněno s ohledem na obsah aktivit, odpovídající ukazatelé výsledků s výchozí hodnotou a cílovou hodnotou, v souladu s pravidly pro jednotlivé fondy (neplatí, pokud je příspěvek EU na prioritní osu technické pomoci nižší než EUR) Obecné nařízení ANO popis aktivit, které mají být podporovány, a jejich očekávaný přínos ke specifickým cílům Obecné nařízení ANO specifické indikátory výstupu, u kterých se očekává, že přispějí k výsledkům Obecné nařízení Částečně Částečně chybí vyčíslení cílové hodnoty, viz výše odpovídající kategorie zásahů na základě nomenklatury přijaté Komisí prostřednictvím prováděcích aktů v souladu s přezkumným postupem podle čl. 143 (3), a orientační rozpis prostředků Obecné nařízení, Template NE d) plán financování obsahující dvě tabulky: tabulku, ve které se pro jednotlivé roky v souladu s články 53, 110 a 111 uvede celková výše předpokládané finanční podpory z každého fondu (fondy děleny dle kategorie regionu) Obecné nařízení, Template NE Zatím nejsou známy finanční alokace na národní úrovni tabulku, ve které se pro celé programové období, pro operační program a pro každou prioritní osu uvede celková výše finanční podpory z každého z fondů a vnitrostátního spolufinancování. U prioritních os, které se týkají několika kategorií regionů, v tabulce určit výši celkového finančního příspěvku z fondů a národního spolufinancování pro každou kategorii regionu U prioritních os, které kombinují investiční priority z různých tematických cílů, v tabulce určit množství celkových finančních prostředků z jednotlivých fondů a národního spolufinancování pro každý z odpovídajících tematických cílů. Obecné nařízení NE Zatím nejsou známy finanční alokace na národní úrovni 20

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 Strategické plánování Olomouckého kraje Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 9. června 2014 I. Strategie na úrovni EU Obecné vize rozvoje a strategie v oblastech regulovaných EU

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020)

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Mgr. Hana Bláhová Eurocentrum Ostrava Úřad vlády ČR Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Ministerstvo pro

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ostrava 11. 12. 2014 Programy Evropské územní spolupráce Cíl 2: Evropská

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Konference Internet ve státní správě a samosprávě 2015 Hradec Králové 13. 14. 4. 2015 Mgr. Ji í

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Druhá verze Pracovní návrh pro Platformu MPO pro přípravu OP PIK 26. 6. 2013 Praha

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Závěrečná zpráva

Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Závěrečná zpráva Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 Závěrečná zpráva červen 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 1 Úvod... 4 1.1 Identifikace zadavatele a zhotovitele...

Více

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Příspěvek do panelu Metodologické výzvy v rámci konference Evaluace pro budoucnost Praha, 30. května 2012 Obsah

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 7. 7. 2014 Č.j.: 48872/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

L 347/470 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/470 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/470 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006

Více

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Datum: 28.11.2014 Složení Regionální stálé konference (RSK MSK) Návrh programu Aktuální informace k programovému období 2014-2020 Územní

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Závěrečná zpráva. Zpracování ex-ante evaluace OP VVV. Objednatel

Závěrečná zpráva. Zpracování ex-ante evaluace OP VVV. Objednatel Závěrečná zpráva Zpracování ex-ante evaluace OP VVV Objednatel Česká republika Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 Zhotovitel dodavatelské konsorcium Naviga 4, s.r.o.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více

FINÁLNÍ ROP NUTS II SEVEROZÁPAD

FINÁLNÍ ROP NUTS II SEVEROZÁPAD FINÁLNÍ EX-ANTE HODNOCENÍ ROP NUTS II SEVEROZÁPAD NA PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007-2013 (SHRNUTÍ) Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 6. 12. 2006 Úvod Tato zpráva je shrnutím hlavních výsledků,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH III. PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Ministerstvo financí ČR duben 2014 Obsah 1. Finanční prostředky na období 2014-2020... 2 2.

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více