KVALITA INKLUZIVNÍ ŠKOLY: JEJÍ HODNOTOVÁ DIMENZE A PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALITA INKLUZIVNÍ ŠKOLY: JEJÍ HODNOTOVÁ DIMENZE A PODMÍNKY"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta KVALITA INKLUZIVNÍ ŠKOLY: JEJÍ HODNOTOVÁ DIMENZE A PODMÍNKY Habilitační práce Brno 2013 Jana Kratochvílová

2 Prohlašuji, že jsem předloženou habilitační práci vypracovala samostatně, s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu se zákonem č. 121/200 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V Brně dne vlastnoruční podpis autora

3 Poděkování Děkuji vedoucím pracovníkům, učitelům, asistentům a dalším pracovníkům všech osmi základních škol, kteří se ochotně a trpělivě po celé období šesti roků spolupodíleli na výzkumu inkluzivního pojetí primárního vzdělávání. Bez jejich spolupráce by tato studie nemohla vzniknout. Rodině i přátelům děkuji za podporu, kterou mi poskytovali.

4 Obsah Úvod Kontextuální rámec inkluzivního vzdělávání Vzdělání jako základní lidské právo, rovnost ve vzdělávání Vymezení základních pojmů řešené problematiky Integrace a inkluze ve vzdělávání Žák se speciálními vzdělávacími potřebami Diverzita a segregace ve vzdělávání, (ne) rovné šance ve vzdělání Inkluzivní vzdělávání v praxi a systémové pojetí jejího rozvoje Inkluzivní vzdělávání ve výzkumech Přehled vybraných zahraničních výzkumů inkluze ve vzdělávání Přehled vybraných výzkumů inkluze ve vzdělávání v České republice Dílčí projekt výzkumného záměru PdF MU Naplnění obsahového rámce školního kurikula při zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ jako východisko pro případovou studii Uvedení do výzkumu Fáze výzkumu Evaluační a autoevaluační procesy jako podpora kvality inkluzivního vzdělávání Kvalita školy a její evaluace Ukazatele kvality inkluze Hodnotová dimenze inkluze v primárním vzdělávání Vyjádření hodnot inkluze ve vzdělávání prostřednictvím poslání a vize školy Exkurz do hodnotové dimenze inkluze v primárním vzdělávání v praxi (interpretace výsledků výzkumu) Principy inkluzivního vzdělávání

5 4.2.1 Principy inkluze na prvním stupni základních škol a jejich aplikace ve výchovně-vzdělávacím procesu Respekt mezi všemi účastníky výchovně-vzdělávacího procesu Uplatňování principu individualizace a diferenciace ve prospěch rozvoje žáků Osobní maximum všech za vzájemné podpory Spolupráce mezi žáky, zaměstnanci školy, vedením školy, učiteli s odborníky uvnitř i vně školy a spolupráce s rodiči Komunikace mezi všemi zúčastněnými žáky, pracovníky školy a jejím širším okolím (komunitou) Podmínky inkluze v primárním vzdělávání v ČR Analýza podmínek legislativního a kurikulárního rámce školní integrace a inkluze Návrh na změnu konceptu podmínek inkluzivního vzdělávání v projektové formě kurikula Systém podpory žáků s rozmanitými schopnostmi Podmínky vzdělávání Vzdělávací strategie Spolupráce školy Hodnocení žáků Východiska pro hodnocení žáků v inkluzivní škole Legislativní vymezení hodnocení v našich podmínkách Model komplexního rozvíjejícího hodnocení Sumativní hodnocení a výzva k diskusi Případová studie Teorie a metodologie Záměr výzkumu, výzkumný problém a výzkumné otázky

6 6.1.2 Kontextuální rámec výzkumu Teoretický kontext Případové studie v českých a zahraničních výzkumech Design výzkumu Výběr školy extrémní případ a etika výzkumu Proces výzkumu (fáze a metody sběru dat) Obsahová analýza projektové formy kurikula Pohled na inkluzi očima pedagogických pracovníků Proces výuky Pohled na inkluzi očima žáků Zajištění kvality výzkumu Portrét školy Přijímající Charakteristika školy Podmínky vzdělávání v Přijímající škole Variabilní organizace ve prospěch potřeb dětí Vzájemný respekt a rozvoj pedagogických pracovníků (personální podmínky) Materiální a prostorová podpora výchovy a vzdělávání Přístup ke společnému kurikulu Hodnoty školy Hodnota každého dítěte - vize školy Jsme součástí jednoho společenství a máme své rituály (hodnoty školy v praxi) Výuka orientovaná na potřeby dětí Poznávání rozmanitosti dětí Individualizací a diferenciací výuky respektujeme vývoj osobnosti dítěte Podporujeme samostatnost, spolupráci i společné učení Máme přehled o dění ve výuce. Řídíme ji motivací, diferencovanými učebními úlohami, efektivní zpětnou vazbou a pravidly

7 Motivace Strategie při zadávání učební úlohy Řízení třídy Respektování pravidel Hodnocení a sebehodnocení žáků Spolupráce s rodiči a vnějšími subjekty Odpovědi na výzkumné otázky případové studie Závěr Resumé Summary Bibliografie Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam příloh Přílohy

8 Úvod Inkluze je nový koncept. Je to vize nové společnosti, která z celého srdce vítá odlišnost. Každá lidská bytost je součástí společnosti. Společnost pečuje o potřeby každého jednotlivce, aniž by ho jakýmkoli způsobem značkovala či segregovala. Nové myšlení vyžaduje novou terminologii (Gitta Bittingerová a Marianne Wilhelmová) Nové myšlení vyžaduje nejen novou terminologii, ale i změnu paradigmatu vzdělávání a jeho reformu. Reformní proměna vzdělávání souvisí úzce s mnoha faktory politickými, sociálními, ekonomickými, které se rychle mění a vyvíjejí, a s poměrně neměnnou tradicí i kulturou dané společnosti. V poslední době je významně ovlivňována i společnými evropskými tendencemi, které jsou výsledkem mezinárodní spolupráce, společných výzkumných snah (OECD, 1994, 1999; European Agency for for Development in Special Needs 2003, 2010a, 2011b) s cílem hledat řešení pro témata přesahující národní rámec. Důsledkem jsou politická rozhodnutí, zejména rozhodnutí přijatá v rámci Evropské unie, která ovlivňují podobu vzdělávacích systémů jednotlivých zemí a jejich kurikulum. Zatímco koncem uplynulého století se reforma našeho vzdělávání soustředila na přeměnu struktury vzdělávacího systému, ekonomickou, právní a pedagogickou autonomii škol, počátek 21. století je charakterizován zásadní kurikulární proměnou akcentující kvalitní vzdělávání pro všechny, rovný přístup ke vzdělávání a podporu celoživotního učení. Cílem reformních snah je zvyšovat příležitost k zaměstnanosti a uplatnitelnosti jedince ve společnosti, tzn. eliminovat sociální inkluzi (UNESCO, 2009), která je důsledkem postojů a reakcí k rasové, sociální, třídní, etnické a náboženské rozmanitosti i osobnostním předpokladům a schopnostem jednotlivců. K rozvoji společnosti založené na rovných příležitostech má přispět především vzdělávací koncepce zaměřená na inkluzi (význam pojmu inkluze vychází z anglického pojmu to be included, být úplnou součástí) žáků/studentů, kteří potřebují vzdělávací podporu ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Hovoříme tak o inkluzivním vzdělávání a o inkluzivní škole, která umožňuje všem žákům dané komunity maximální rozvoj v souladu s jejich rozmanitými schopnostmi. Vedle kulturně transmisivní funkce školy tak nabývá stále více na významu funkce osobnostně rozvojová, sociálně integrační, interkulturně a globálně integrační a kvalifikační (Průcha [Ed.], 2009, s. 114). 8

9 Kde člověk žije, s kým žije a jak společně komunita žije, je stejně důležité jako jeho osobní rozvoj. Sociální kapitál je identifikován jako klíč k úspěšné komunitě. Musí být odlišeno, zda existují výrazné benefity získané z toho, co lidé dávají jeden druhému, žák žákovi, žák učiteli, rodiče učiteli, učitel žákovi, v interaktivním hlavním vzdělávacím proudu školního prostředí. Jako učitelé musíme být schopni ocenit, co děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), jazykovými, kulturními odlišnostmi přinášejí školní komunitě (O Hanlon, 2003, s. 9). Fenomén inkluzívní vzdělávání se významně vyvíjel od 60. let minulého století v souvislosti s reformními snahami v zemích s rozmanitou populací, zejména ve Velké Británii, Spojených státech amerických a Kanadě. V Kanadě vznikl požadavek na inkluzivní vzdělávání již v roce 1968 a byl uzákoněn rokem Stejně tak ve Spojených státech amerických bylo inkluzivní vzdělávání cíleně podporováno a rozvíjeno od roku 1975 (Peters, 2004). V tomto období se inkluzivní vzdělávání týkalo zejména marginalizovaných skupin a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jak konstatují Kasíková a Straková (Eds.) (2011, s. 24), inkluze se stala prostředkem pro reformu speciálních škol a dosahování sociální spravedlnosti. V našich podmínkách se tematika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci hlavního vzdělávacího proudu začala rozvíjet ve smyslu integrace v 90. letech minulého století a postupně, se vstupem naší země do Evropské Unie, vykrystalizovala v požadavek na přeměnu v inkluzivní vzdělávání. Jeho rozvoj zůstává stále jednou z výzev současného vzdělávání nejen v České republice, ale v celém světě, avšak dnes již v širším komplexnějším pojetí, které se týká všech žáků a nekoncentruje se pouze na vymezené skupiny. Na rozvoji inkluzivního vzdělávání se v Evropě podílí významnou měrou nezávislá a samosprávná organizace Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání (The European Agency for Development in Special Needs Education), jejímiž členy jsou státy EU, Island, Norsko a Švýcarsko. Jejím posláním je získávání informací o vzdělávacích systémech jednotlivých zemí, vzájemné využití zkušeností a vytvoření společného konceptu rozvoje inkluzivního vzdělávání. K tomu směřují různá podpůrná opatření, která souvisejí s fází rozvoje inkluzivního vzdělávání v jednotlivých zemích. Inkluzívní vzdělávání je probíhajícím procesem, nikoli konečným výsledkem a politika a její zavádění do praxe se nachází v různých zemích v odlišném stadiu tohoto procesu vývoje. Obdobně je tomu i v naší vlasti. Politické a strategické dokumenty podporují rozvoj inkluzivního vzdělávání, postupně se mění legislativa, uplatňují se nové finanční strategie na podporu 9

10 inkluze, školy se snaží přizpůsobit novým požadavkům. Důležité je, aby se jednalo o systémové konstruktivní změny, které nebudou pouhou proklamací vizí a politických prohlášení, ale které budou přeneseny do praxe ve prospěch žáků, jejich rozvoje a společenské uplatnitelnosti, o změny, které přispějí nejen k rozvoji kvality výuky a školy, ale celého vzdělávacího systému. Podporou jejich zavádění mohou být výzkumy, které mapují pojetí inkluze v praxi našich škol. Habilitační práce je vyústěním teoretického a výzkumného úsilí autorky v uplynulých deseti letech, v nichž se zabývala: pojetím projektové formy kurikula, tvorbou kurikula na úrovni školy, nezbytnými kompetencemi učitelů, které jsou pro jeho koncipování žádoucí, i zkušenostmi s tvorbou první verze školních vzdělávacích programů (Kratochvílová, 2004a, 2004b; 2006a, 2006b, 2007c; Horká & Kratochvílová, 2008); výukovými metodami zaměřenými na integraci vzdělávacího obsahu a aktivizaci všech žáků ve výukovém procesu (Kratochvílová 2006c, 2007a, 2007b, 2010, 2011a; Babiaková, Kratochvílová et al., 2009); hodnocením a sebehodnocením žáků s akcentem na účast žáků v procesech posuzujících jejich výsledky a s důrazem na formativní hodnocení podporující autoregulaci učení (Horká, Filová, Janík, & Kratochvílová, 2009; Kratochvílová, 2011b; Helus et al. 2012); podmínkami a výukovými strategiemi inkluzivního vzdělávání (Kratochvílová, 2008; Kratochvílová, Havel, & Filová, 2009, 2011; Havel & Kratochvílová 2012, Kratochvílová, & Havel, 2013,). Fenomén inkluzivního vzdělávání autorka zkoumala v rámci řešení Výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM ), jehož nositelem je Pedagogická fakulta MU, řešitelkou prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Jako členka výzkumného týmu se spolupodílela na řešení dílčího výzkumného projektu s názvem Naplnění obsahového obsahového rámce školního kurikula při zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ a možné strategie výuky při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vyúsťující v integrativní/inkluzivní didaktiku (viz kap.2.3). Cílem předkládané habilitační práce je popsat a analyzovat dvě hlavní dimenze kvality školy, její hodnoty a podmínky v kurikulárních dokumentech, legislativě a praxi primárního 10

11 vzdělávání. Naší snahou je poukázat na determinanty, které ovlivňují kvalitu vzdělávání v inkluzivní škole a její charakteristiky. Na analýzu podmínek inkluzivního vzdělávání stanovených v kurikulárních dokumentech a legislativě navazujeme kvalitativním empirickým šetřením, jehož záměrem je porozumět pojetí inkluze na prvním stupni základní školy, která se jako inkluzivní prezentuje prostřednictvím svého školního vzdělávacího programu, a pojmenovat charakteristické rysy kvality této školy. Koncept práce vychází z hodnotového přístupu k inkluzi (Ainscow, M., Booth, T., & Dyson, A., 2006), který klade akcent na přijetí hodnot oceňujících rozmanitost a na jejich implementaci v praxi skrze vhodné podmínky a výukové strategie, jimiž je rozvíjena komplexně osobnost žáka. Z důvodu propojení teorie a praxe není předkládaná habilitační práce záměrně rozčleněna striktně na část teoretickou a empirickou, ale v některých jejích kapitolách zprostředkováváme výsledky empirie bezprostředně v návaznosti na teoretická východiska. Těžiště empirické části práce spočívá v případové studii, která je uvedena v poslední kapitole. V první kapitole habilitační studie se zabýváme východisky inkluzivního vzdělávání a důvody jeho rozvoje. Pro porozumění zkoumaného fenoménu inkluze v ní definujeme základní pojmy, o něž se v práci opíráme, zejména výchozí axiální koncept inkluze ve vztahu ke kvalitám života žáků heterogenního společenství třídy, školy. V navazující kapitole uvádíme parciální přehled zahraničních i domácích výzkumů inkluzivního vzdělávání, jehož prostřednictvím chceme poukázat na složitost problematiky takového vzdělávání. Zprostředkováváme v ní rovněž design a stručně některé výsledky výše uvedeného dílčího projektu výzkumného záměru, z nichž vyplývá, že mezi zkoumanými školami jsou v pojetí inkluze projektové i realizační formy kurikula značné rozdíly. Vyústěním výzkumného projektu je předkládaná případová studie (tzv. extrémní případ), která dokládá, jak lze vyhodnocovat kvalitu inkluze v konkrétní škole z hlediska jejích dimenzí (oblastí) v různých rovinách kurikula. Třetí kapitola je věnována tématu kvalita školy. Analyzujeme v ní některé autoevaluační nástroje domácí i zahraniční provenience pro zjišťování kvality inkluze ve škole a předkládáme v ní model Kvalita inkluzivní školy ve vazbě na kontextové faktory jejího prostředí, který nám poskytl rámec pro případovou studii a shrnutí charakteristických znaků kvality zkoumané školy. 11

12 Navazující čtvrtá kapitola popisuje hodnotovou dimenzi inkluzivního vzdělávání v teoretické i realizační rovině. Vymezujeme v ní základní principy inkluze a doplňujeme je o reálný obraz výukových strategií, jimiž jsou uváděny do praxe škol. Empirická data v této kapitole pocházejí částečně z již zmiňovaného výzkumného projektu. V této práci je však rozšiřujeme o kvantitativní zpracování a o nové poznatky získané ve třetí etapě výzkumu, o výsledky získané pozorováním výuky a rozhovory s pedagogickými pracovníky školy a žáky. Jejich cílem je uvést čtenáře do reálného vzdělávacího prostředí v primárním vzdělávání a interpretací výzkumných výsledků poukázat na argumenty i kvantitativní hodnoty školy, kterou jsme si zvolili pro případovou studii. V páté kapitole analyzujeme podmínky inkluzivního vzdělávání v kurikulárních dokumentech a platné legislativě. Upozorňujeme na disproporce mezi nimi i na nejasnost požadavků na obsahovou složku projektové formy kurikula základního vzdělávání, konkrétně v požadavcích péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro zkvalitnění školních vzdělávacích programů předkládáme návrh na obsahové vymezení péče o žáky v inkluzivním prostředí školy v nové struktuře, včetně kritérií kvality, který jsme nazvali Systém podpory žáků s rozmanitými schopnostmi. V širším rozsahu se zabýváme hodnocením a sebehodnocením žáků. Důvodem je skutečnost, že toto kritérium patřilo ve výzkumném záměru k nejhůře hodnoceným a procesy spjaté s hodnocením žáků považujeme za velmi podstatné při vzdělávání žáků heterogenního společenství třídy. Věnujeme mu proto zvláštní pozornost i z hlediska teoretického a podáváme návrhy k diskusi na změnu celkového konceptu závěrečného sumativního hodnocení v souladu s holistickým konceptem rozvoje osobnosti žáka primárního vzdělávání a kvalitami jeho života. V poslední šesté kapitole zúžíme náš pohled na jednu školu. Prezentujeme závěrečný výzkumný projekt autorky, případovou studii školy, která vykazovala ve vzorku osmi škol v průběhu výzkumného šetření nadstandardní hodnoty v hodnocení podmínek i výchovných a vzdělávacích strategií inkluze a tím si zasloužila pozornost. Její kvalitativní charakteristiky převádíme do teoretického modelu Kvalita inkluzivní školy ve vazbě na kontextové faktory jejího prostředí, čímž promítáme hodnototovou dimenzi školy a její vzdělávací podmínky do procesů a výsledků inkluzivní školy. V komplexním systému kvality školy se mohou stát inspirací dalším školám. Předkládanou studií chceme přispět do diskuse o současné školské reformě a politických snahách podporujících vzdělávání většiny žákovské populace společně, bez segregace a s využíváním její jinakosti a rozmanitosti. Chceme poukázat na rozdíly v připravenosti škol vzdělávat všechny žáky společně pod jednou střechou, na jejich odlišné podmínky a na nezbytnost 12

13 zavádět hodnoty inkluze do praxe postupnými systematickými opatřeními a tím přispívat k jejich kvalitě i kvalitě celého vzdělávacího systému. 13

14 1 Kontextuální rámec inkluzivního vzdělávání 1.1 Vzdělání jako základní lidské právo, rovnost ve vzdělávání Při rozvoji inkluzivního vzdělávání vycházejí země Evropské unie z přesvědčení, že vzdělání je základním lidským právem (Všeobecná deklarace lidských práv 1948, čl ), základem pro spravedlivější společnosti (Ainscow, 2005), a z práv dítěte definovaných v mezinárodní konvenci občanských, politických, ekonomických, sociálních a kulturních práv dětí v Úmluvě o právech dítěte: Výchova má směřovat k rozvoji osobnosti dítěte a jeho nadání, rozumových i fyzických schopností v co nejvyšší míře. Výchova má připravovat dítě na aktivní život dospělého ve svobodné společnosti a posilovat úctu k jeho rodičům, k vlastní kultuře, jazyku i k hodnotám kultur jiných (Práva dítěte v dokumentech, 1998; Hanzová, Kodým, & Kremličková, 1995, s. 65). Současná koncepce inkluze vychází rovněž z přijetí Prohlášení ze Salamanky, v němž bylo oficiálně deklarováno právo na inkluzivní vzdělávání (The UNESCO s Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, ) a Úmluvy o právech osob s postižením OSN (The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (OSN, 2006). Úmluva v článku 24 zmiňuje jasnou výzvu k podpoře inkluzivního vzdělávání, které poskytuje pro děti s postižením nejlepší vzdělávací prostředí a napomáhá překonání bariér a předsudků a zdůrazňuje potřebu odborné profesní přípravy učitelů pro výuku v inkluzívních třídách. Tento požadavek podporují mnohé další dokumenty na evropské úrovni, v nichž je kladen důraz na řešení rostoucí diverzity v prostředí našich škol pomocí inkluzivního vzdělávání, např. Vzdělávání učitelů k inkluzi v Evropě Výzvy a příležitosti (2011a). Cílem inkluzivního vzdělávání je: a) umožnit všem rovný přístup ke vzdělání, b) přispívat k sociální soudržnosti a respektu vůči rozmanitosti, 1 Každý má právo na vzdělání. Vzdělání nechť je bezplatné, alespoň v počátečních a základních stupních. Základní vzdělání je povinné. Vzdělání má směřovat k plnému rozvoji lidské osobnosti a posílení úcty k lidským právům a základním svobodám. Má napomáhat k vzájemnému porozumění, snášenlivosti a přátelství mezi národy a všemi skupinami rasovými i náboženskými, jakož i rozvoji činnosti Spojených národů pro zachování míru. 2 Školy by měly sloužit všem dětem, bez ohledu na jejich fyzický, intelektuální, sociální, jazykový stav či status a další okolnosti. To by mělo platit o postižených dětech, o nadaných dětech, o dětech vyrůstajících na ulici, o pracujících dětech, o dětech z odlehlých aglomerací a kočovných národů, o dětech z jazykových, etnických a kulturních minorit a o dětech z jiných znevýhodněných či marginalizovaných oblastí a skupin (odst. 3). Dokument byl přijat 94 zeměmi a 25 mezinárodními organizacemi (UNESCO, 1994). 14

15 c) usilovat o maximální rozvoj každého jednotlivce ve všech oblastech jeho osobnosti a přispívat tím ke kvalitě jeho života, d) podporovat maximální participaci na vlastním rozvoji i společenském životě, e) překonávat bariéry, které vycházejí z postojů a předsudků vůči jakékoliv odlišnosti a z jejich neznalosti. Do inkluzivního vzdělávání se tedy zřetelně promítá požadavek na rovnost lidského bytí. Podle Horňákové (2010, s ) je na rovnost možno nahlížet: na bázi filozofie úcty k člověku jakožto k bytí a na respektování hodnoty každého individua. Posílení úcty ve škole je významný aspekt inkluzivní pedagogiky, ze kterého budou profitovat všechny děti. Deficit úcty, který se projevuje v přehlížení, ponižování, zesměšňování nebo negativním zaškatulkování žáka, v nepřizpůsobení tempa práce nejslabším, spočívá v nedostatečném uvědomování si hodnoty dítěte. Důvody pro inkluzivní vzdělávání vycházejí z lidských práv, z požadavku na kvalitní vzdělávání, rovnost, společenské uplatnění a začlenění do společnosti a rovněž z výsledků mnoha výzkumů, v nichž se badatelé koncentrují na různé aspekty inkluzivního vzdělávání (OSN, 2006; UNESCO, 2009; OECD, 2011a). V literatuře bývají vymezeny často jako důvody humánní, právní, sociální a ekonomické (např. Deset důvodů pro inkluzivní vzdělávání 3 ). Rozšíříme-li jejich vymezení o oblast vzdělávání, pak je možné sumarizovat ve prospěch inkluze ve vzdělávání důvody: a) humánní, vycházející z konceptu spravedlnosti ve vzdělávání: existuje nezbytný lidskoprávní požadavek poskytnout lidem rovné možnosti rozvíjet vlastní schopnosti a plně participovat na fungování společnosti. Je třeba zajistit, aby osobní a společenské okolnosti nepředstavovaly překážku naplnění vzdělávacího potenciálu (OECD, 2007); b) právní: zejména od počátku 21. století je inkluzivní vzdělávání chápáno jako základní lidské právo, které se týká širší škály žáků než pouze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání, 2011a), koncentruje se na práva všech dětí (Horňáková, 2010), zajištění základního minimálního standardu vzdělávání pro všechny a odmítá segregaci; 3 Tzv. Desatero Společnosti pro rozvoj inkluzivního vzdělávání Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE). Dostupné z 15

16 c) ekonomické (pragmatické): vytvoření systému inkluzivních škol je méně ekonomicky náročné než zřizování komplexního systému rozdílných škol, které by se specializovaly na rozmanité skupiny žáků (Unesco, 2009, s. 8). Chybějící dovednosti pro sociální a ekonomickou participaci ve svém důsledku přinášejí vyšší náklady (na zdravotní péči, podporu v nezaměstnanosti, péči o dítě, bezpečnost, další vzdělávání); Společnosti, které vykročily cestou inkluzivního vzdělávání, argumentují tím, že společné vzdělávání žáků pocházejících z různých skupin obyvatelstva a disponujících různou mírou schopností není přínosem jen pro znevýhodněné skupiny a neomezuje se pouze na jakýsi etický problém, ale přináší prospěch celé společnosti. Náklady spojené s řešením problémů způsobených segregací znevýhodněných skupin obyvatelstva od raného dětství až do dospělosti vysoce převyšují investice vložené do prevence těchto jevů, tedy do poskytnutí rovných šancí na kvalitní vzdělávání pro všechny žáky, přičemž výchozí pozice každého žáka je ve třídě hlavního proudu (Janebová-Kučerová et al., 2008, s. 6). Co se týká ekonomického aspektu, musíme konstatovat, že přes proklamace k podpoře rovného přístupu ke vzdělání v mnoha strategických dokumentech nebyla dosud vypracována a zveřejněna celostátní analýza finančních nároků na zabezpečení vhodných podmínek pro inkluzi ve srovnání s náklady na speciální školství. Inspirací pro její zpracování by mohla být případová studie autorů Gajdoš, Zima a Baxová (2011). Pokusili se v ní o modelovou situaci mapující změny v organizaci i financování škol při začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ze škol speciálních do šběžných základních škol města. Dle jejich výsledků by si plnohodnotná péče o žáky v inkluzivním vzdělávání vyžádala navýšení rozpočtu škol o 10%. Přestože jde o dílčí modelovou studii, mohla by být pro tvůrce vzdělávací koncepce v této zemi impulsem k analýze požadavků na zabezpečení inkluzivního vzdělávání, které by byly systematicky uváděny do reálného života škol v souladu s finančními možnostmi. d) sociální: zvýšená migrace představuje v některých zemích nové výzvy pro podporu sociální soudržnosti. Inkluzivní školy jsou schopny ovlivňovat postoje k diverzitě a podpoře nediskriminující společnosti a kvalitním vzděláváním podporovat sociální soudržnost (UNESCO, 1994; OSN, 2006). e) vzdělávací: inkluzivní prostředí pozitivně ovlivňuje výsledky všech žáků, nejen žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; rozvíjí kompetence učitelů i jejich spolupráci 16

17 s ostatními ve škole i externím prostředím (Boyle et al., 2011, s. 76). To dokazují výsledky mnoha výzkumů realizovaných v zahraničí i u nás (viz kap. 2.1, 2.2.) Inkluzivní vzdělávání vidí jako přínosné a nejvhodnější i lidé s postižením (prohlášení Názory mladých lidí na inkluzivní vzdělávání, Lisabon, 2007), ovšem za splnění jistých podmínek pro jeho realizaci. Přestože v rámci zemí Evropské unie existují politické a koncepční snahy (podložené výzkumnými zjištěními) podporovat rozvoj inkluzivního vzdělávání, v reálném životě se pod vlivem mnoha specifických faktorů jeho pojetí a podmínky liší. To nás vybízí jednak k analýze všech odlišností, hledání opatření k jeho rozvoji a vhodných cest zavádění do praxe, ale rovněž k respektu k národnostním specifikům a kultuře dané společnosti. 1.2 Vymezení základních pojmů řešené problematiky Změny v terminologii jsou nutné k reflexi změn v myšlení, politice a praxi (Prohlášení ze Salamancy, 1994) Jak jsme již zmínili, každá země se nachází v různých etapách cesty k inkluzi ve vzdělávání. S tím souvisí i terminologická roztříštěnost a nejednotnost pojmů v této oblasti, o čemž svědčí současná odborná literatura i projektové zprávy jednotlivých zemí. Především se jedná o vymezení pojmů integrace, inkluze, inkluzivní vzdělávání, diverzita (rozmanitost), žák se speciálními vzdělávacími potřebami a určení, koho se inkluze týká Integrace a inkluze ve vzdělávání Současné pojetí vzdělávání se ve světovém i evropském měřítku odklání od integrativních konceptů diskutovaných v létech minulého století (Ainscow, 2002) ve prospěch péče a podpory o potřeby a odstraňování bariér v učení všech dětí. V souladu s tímto konceptem bývají dnes v oficiálních evaluačních, monitorovacích, strategických a politických dokumentech Evropské unie upřednostňovány pojmy inkluze, inkluzivní vzdělávání oproti dříve užívanému pojmu integrace. V praxi jsou však mnohdy oba pojmy ztotožňovány a vnímány jako synonyma. Tuto skutečnost je nutné odmítnout, neboť každý z těchto konceptů má jiná východiska a jiný obsah. Na rozdíly v obou diskurzech a jejich vývoj upozorňuje řada autorů (Resman, 2003, O Hanlon, 2003, Skidmore, 2004). Komparaci základních atributů inkluze a integrace nastínila u nás např. 17

18 Vítková (2009, s ), teoretickou metaanalýzu obou paradigmat uskutečnili také Němec a Vojtová (2009, s ). Autoři v ní upozorňují na základní smysl inkluzivního vzdělávání na kvalitu života žáka a jeho osobností rozvoj, což je v souladu s naším pojetím inkluze (viz definice inkluzivního vzdělávání na s ). Podle Resmana (2003) jsou oba pojmy integrace a inkluze dvě kvality, dva stupně jedné roviny výchovně vzdělávacího úsilí. Při inkluzi jde o jistou kvalitativní novost, o nové pohledy a novou rovinu začleňování dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, inkluze je kultura života v určitém společenství (tamtéž, s. 164). Aby bylo možné v naší společnosti přeměňovat postupně integrativní přístup vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní pojetí, je nezbytné uvědomit si rozdíly v těchto dvou vzdělávacích diskurzech. Integrace ve vzdělávání vyjadřuje úsilí začlenit různé skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (v našich podmínkách zdravotně postižené) skrze kvalitní edukační proces, rovné příležitosti a společné vzdělávání s intaktní populací do společnosti. Při integrativním vzdělávání se mnohdy věnuje pozornost více slabým stránkám dítěte než omezením v prostředí školy. Důraz je kladen spíše na odlišnost žáků a kategorizaci jejich postižení. Podle Hájkové a Strnadové (2010) to znamená nastavení takových podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, aby mohly dosahovat funkčního minima. Týká se jednotlivce nebo určité skupiny žáků. Tannenbergerová poznamenává (2012, s. 26), že integrace je spíše záležitostí praxe, než filozofickým konceptem. Integraci lze chápat jako nástroj, mechanismus či opatření, naproti tomu inkluze je pojímána jako systém či směr. V integraci se jedná zejména o administrativní a faktické začlenění jedince do společenství třídy, školy a společnosti. Podle Watkinsové (2009, s. 81) je často cílem integrace začlenit žáka zpět do hlavního vzdělávacího proudu, protože byl v určitém okamžiku z něho vyčleněn, zatímco inkluze představuje ve vztahu k žákovi být součástí komunity od počátku. O integraci žáků se zdravotním postižením do škol hlavního vzdělávacího proudu hovoří také prozatímní česká legislativa (zákon č. 561/2004 Sb.), v níž je však v současnosti kladen akcent na jejich společné vzdělávání s intaktními žáky od počátku. Inkluze ve vzdělávání (inkluzivní vzdělávání) představuje společné formální vzdělávání všech žáků ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Vychází z předpokladu, že děti se speciálními vzdělávacími potřebami existují v každé třídě, a často i bez klasifikace. Jejich učební potenciál je nezbytné odhalit a rozvíjet. Problémy s učením nejsou považovány za nedostatky žáka, ale 18

19 vybízejí k úpravě kurikula, vyučovacích a učebních strategií. Žáci se vzdělávají podle společného kurikula pro všechny a aktivně participují na učení (Skidmore, 2004). Pojetí inkluze ve vzdělávání se vyvíjelo v jednotlivých zemích v čase i ve vztahu k přístupům k inkluzi, které můžeme určit hraničními póly: od inkluze jako zabezpečení péče o žáky se SVP až k hodnotovému pojetí inkluze, které podporuje rovné vzdělávání všech bez rozdílů, tzv. široké pojetí inkluze (viz přístupy k inkluzivnímu vzdělávání Ainscow et al., 2006). Vývoj inkluzivního diskurzu v čase je patrný z přehledu Floriana (2005, in Winter & O Raw, 2010, s. 49), který rozšiřujeme o koncept inkluzivního vzdělávání některých současných autorů (tab. 1. 1). Tabulka 1.1 Přehled definic inkluzivního vzdělávání Být jeden s druhým, zabýváme se rozmanitostí a neštěstím druhých. Řada principů, které zabezpečují, že žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou respektováni a přijímáni jako hodnotní členové komunity. Pozn. Přeloženo a doplněno autorkou práce podle Florian, 2005 Forest, Pearpoint, 1992 Uditsky, 1993 Směřování k rozšíření běžných škol, aby byly schopné začlenit více dětí s rozmanitostí. Clark et al Škola, která žákům umožňuje přístup ke kurikulu prostřednictvím takových organizačních opatření, která se odlišují od přístupů ve školách, které žáky vyčleňují z běžných školních tříd. Školy jako organizace, které při řešení problémů s diversitou vycházejí ze své mise zdůrazňující učení pro všechny žáky. Plná účast na vzdělávání se stejně starými žáky místní školy, ve stejných hodinách jako spolužáci. Mít přátele pro trávení volného času mimo školu. Proces, v němž škola přihlíží při úpravě kurikula k vhodné podpoře individuálních potřeb žáků. Ballard, 1995 Rouse and Florian, 1996 Hall, 1996 Sebba, 1996 Školy, které akceptují všechny děti. Thomas, 1997 Inkluzivní vzdělávání znamená, že všichni žáci se svými silnými a slabými stránkami, speciálními potřebami jsou součástí školní komunity, což znamená, že všichni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami navštěvují stejnou školu jako žáci bez speciálních vzdělávacích potřeb, kde je jim poskytována veškerá podpora, kterou potřebují k dosažení stejného kurikula. Inkluze je proces zavádění hodnot do praxe. Zaměřujeme se na všechny žáky a překonávání překážek všech forem marginalizace, exkluze a podceňování. Nejde nám pouze o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Inkluzi můžeme chápat jako pokus posunout představy o vzdělávání pro všechny za hranice tzv. mainstreamingu, kdy jsou žáci sice integrováni tedy umístěni ve stejném prostoru avšak nejsou stejně zapojeni do vzdělávacího procesu jako jejich spolužáci. Inkluze znamená, že žáci se SVP mají přístup k výuce stanovené osnovami zajištěn způsobem, který nejlépe vychází vstříc jejich potřebám. King-Sears, 2003 Ainscow et al Kyriazopoulou & Weber,

20 V přehledu definic je zřejmý příklon k širšímu pojetí inkluze ve vzdělávání, který je akceptován zeměmi Evropské unie 4. Přiklánějí se k ní zahraniční autoři King-Searsová (in Agran, M., King-Sears, M. E., Wehmeyer, M. L., & Copeland, S. R., 2003, s ); Ainscow et al. (2006, s. 5, 27), Kyriazopoulou & Weber (2009, s ), z domácích Lechta (2010, s. 23), Kasíková, Straková (Eds.) (2011). Hlásí se k němu i Česká republika v strategickém akčním plánu jeho rozvoje: za inkluzívní vzdělávání považujeme vzdělávání rozvíjející kulturu školy směrem k sociální soudržnosti, vzdělávání vycházející z uspořádání běžné školy způsobem, který naplňuje koncept rovných příležitostí a nabízí adekvátní podporu v rámci vyučování všem dětem bez ohledu na jejich individuální rozdíly s cílem maximálně rozvinout jejich vzdělávací potenciál (NAPIV ČR, s. 1). V této práci vycházíme z širšího konceptu inkluzivního vzdělávání, který je považován za hlavní vedoucí princip posilující udržitelný rozvoj, celoživotní vzdělávání pro všechny a rovný přístup ke vzdělávacím příležitostem (UNESCO-IBE, 2009, str. 18), a spojujeme ho s vývojem pohledu na zdraví, v němž je odmítán tradiční biomedicínský model ve prospěch holistického konceptu zdraví. V jeho rámci nejen biologická, ale i psychická, sociální a duchovní dimenze patří nedílně k pojetí člověka jako celku. Zdraví je pak výsledkem vzájemného vztahu mezi tělesným, psychickým, sociálním a duchovním stavem člověka, který mu umožňuje optimální kvality života a není překážkou obdobnému snažení druhých lidí (Křivohlavý, 2001, s. 40). Úlohou vzdělávání je tento stav podporovat u všech žáků, zejména žáků s jistým typem znevýhodnění a přispívat tak k individuaci jedince, což podle Junga (1998, in Lukášová, 2010, s ) znamená stát se bytostným JÁ, naplněním toho, k čemu je člověk určen, a protože je respektována svéráznost jedince, lze očekávat lepší sociální výkon, než když je tato svéráznost zanedbávána nebo dokonce potlačována. Celkové pojetí inkluze tak doplňujeme o pojetí kvality žákova života (Křivohlavý, 2001; Lukášová, 2010), které korespondují s komponentami kvality inkluzivního vzdělávání v dokumentu Policy Guidelines on Inclusion in Education (UNESCO, 2009). Na inkluzivní vzdělávání nahlížíme jako na vzdělávání, začleňující všechny děti/žáky/studenty dané komunity do běžných škol hlavního vzdělávacího proudu, v nichž jsou jim pracovníky škol ve spolupráci s danou komunitou vytvářeny takové podmínky pro kvalitní vzdělávání, které v maximální 4 Mezinárodní konferenci o vzdělávání ICE,

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY INTERAKCE UČITEL-ŽÁK V PROMĚNÁCH PRIMÁRNÍHO

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA 9 TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA TOMÁŠ JANÍK, JOSEF MAŇÁK, PETR KNECHT, JIŘÍ NĚMEC Anotace: Studie pojednává o proměnách kurikula současné české školy. Jejím cílem

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI I European Agency for Development in Special Needs Education VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI Výzvy a příležitosti TE I VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI V EVROPĚ Výzvy a příležitosti Evropská agentura pro rozvoj

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce LEGISLATIVNÍ RÁMEC VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZŠ: VÝVOJ OD ROKU 1984 A SOUČASNÁ

Více

Integrativní školní (speciální) pedagogika

Integrativní školní (speciální) pedagogika Integrativní školní (speciální) pedagogika Základy, teorie, praxe Učební text k projektu Integrované poradenství pro pro znevýhodněné osoby osoby na trhu práce na v trhu kontextu práce národní v kontextu

Více

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm Univerzita Palackého v Olomoucí Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Jiřina Kostelná Školský management Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v městě Brně

Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v městě Brně Grantový projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00038, financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

Analytická sonda. Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová. Občanské vzdělávání v kontextu českého školství

Analytická sonda. Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová. Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Analytická sonda Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Analytická sonda Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy Jaroslava Simonová, Jana Straková SKAV 2005 1. Úvod...4 2. Kurikulární reforma - kontext...5 2.1 Charakteristika reformy...5 2.2 Nedostatky

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji (VUR) Udržitelný rozvoj a jeho vztah k EVVO, definice kompetencí k udržitelnému jednání a analýza klíčových kompetencí

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Vzdělávání nadaných dětí a žáků. Přehled základních dokumentů

Vzdělávání nadaných dětí a žáků. Přehled základních dokumentů Vzdělávání nadaných dětí a žáků Přehled základních dokumentů Vzdělávání nadaných dětí a žáků (přehled základních dokumentů) Praha leden 2010 Zpracovali: Martina Kupcová, Simona Šedá, Karel Tomek, Radka

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz pe agogika Vanda Hájková Iva Strnadová Inkluzivní vzdělávání zaměření na speciální vzdělávací potřeby kulturní, etnické, jazykové aj. aspekty ve

Více

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém strana Obsah OBSAH: Slovo úvodem, aneb odkud vycházíme Helena Skálová I. ČÁST KLÍČOVÉ PROBÉMY VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU Z HLEDISKA GENDERU I. 1. Genderové

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných

Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných.indd 1 7.1.2010 12:42:19 Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Případ SIM Středisek integrace menšin

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

Ženy se zdravotním postižením v ČR

Ženy se zdravotním postižením v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Ženy se zdravotním postižením v ČR Sekundární komparativní analýza postavení žen se zdravotním postižením v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Praha, 9.

Více