Vzdělávání pedagogů k inkluzi. Učit - znamená ukazovat, že je to možné. Paulo Coelho

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání pedagogů k inkluzi. Učit - znamená ukazovat, že je to možné. Paulo Coelho"

Transkript

1 Vzdělávání pedagogů k inkluzi Učit - znamená ukazovat, že je to možné. Paulo Coelho V posledních letech se stále častěji hovoří o nutnosti integrace a inkluze v České republice. Pojmy integrace a inkluze se objevují v ČR od 90. let 20. stol., v Evropě již od 70. let 20. stol. V dnešní době se vedou ostré diskuze, jak postupovat a začít s celkovou koncepcí integrace a inkluze. Neustále se objevuje celá řada otázek, obtíží, které jsou častou příčinou mnoha diskusí a rozepří. Vezměme si na pomoc zákon a důležité dokumenty. Školský zákon (č. 561/2004 Sb.): Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a specifickými poruchami učení nebo chování, dále žáci se zdravotním znevýhodněním zdravotně oslabení, dlouhodobě nemocní a s lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování a nakonec žáci se sociálním znevýhodněním z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, žáci ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu. Speciální vzdělávací potřeby zjišťuje školské poradenské zařízení. V rámci UNESCA existuje projekt s názvem Flagship on Education for All and the Rights of Persons with Disabilities: Towards Inclusion, jehož cílem je vzdělávání všech bez rozdílu a inkluze dětí s postižením. Vychází z toho, že právo na vzdělávání je univerzální a musí se týkat všech dětí, mladých lidí a dospělých s postižením. - Právo je zakotveno v Úmluvě o právech dítěte (1989), - Standardních pravidlech pro vyrovnávání příležitostí pro lidi s postižením (1993), - Salamanském usnesení (1994) - Dakarském usnesení (2000) Světová konference v Salamance se konala června 1994 a měla více než 300 účastníků reprezentujících 92 států a 25 mezinárodních organizací. Týkala se problematiky speciálních vzdělávacích potřeb. Na závěr byl přijat dokument The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, který je v současné době považován za nejdůležitější dokument v oblasti speciálního vzdělávání (Ainscow, César, 2006). Toto usnesení informuje o principech inkluze school for all škola pro všechny. Co je tedy hlavním výstupem této konference? 1. Všechny děti mají být umístěny v běžném školství bez ohledu na jejich fyzické, intelektové, sociální, emocionální a jazykové schopnosti a jiné potřeby. 2. Prioritou národních a regionálních politik by mělo být umožnit dětem intaktním i dětem s postižením docházet do jejich spádové školy.

2 Tento dokument zavazuje i ČR k plnění úkolů na poli integrace a inkluze. Mnohé bylo napsáno a řečeno, ale je třeba si uvědomit, že jakýkoli postup v rámci integrace a inkluze musí být řešen na základě připravených škol a školských zařízení vzdělanými pedagogy a celým nutným podpůrným systémem. Důležité je, aby učitelé uměli pracovat s individualitou každého žáka a měli k tomu vytvořeny základní podmínky. K individuálnímu přístupu k žákům se musí připravovat pedagogové už na pedagogických fakultách. Další důležitou otázkou je financování regionálního školství tak, aby bylo možné vzdělávat menší počet žáků ve třídách, aby bylo možné získat větší normativ na zajištění konkrétní podpory, kterou škola potřebuje speciální pedagogy, psychology i osobní asistenty, bezbariérové přístupy, edukační pomůcky, zajištění učebních, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek metodiky, individuální plány, supervizi, mentory aj. Nutná je úprava vzdělávacích podmínek, kterou se rozumí zejména modifikace učebních plánů a osnov, využití netradičních forem výuky a vyučovacích metod, upravení třídy apod. Prioritou však musí být vzdělanost pedagogů, jejich náležitá odborná příprava a to nejen na znalosti a dovednosti. Odborná příprava se musí zaměřit i na jejich postoje a hodnoty. Co je vlastně inkluzivní vzdělávání? Cituji Kláru Laurenčíkovou, bývalou náměstkyni ministra školství : Inkluzivní vzdělávání je postavené na respektu individuality každého dítěte, snaží se o maximální podporu rozvoje potenciálu každého dítěte, a to zejména v hlavním vzdělávacím proudu. Souvisí rovněž s atmosférou ve škole, která by také měla být postavená na principu respektu a otevřenosti. Inkluzivní vzdělávání souvisí také s individuálním přístupem ke každému žákovi. Což ale zároveň znamená, že by k tomu měly být připravené metodiky práce učitele s obsahem učiva a počítá se také se spolupracís rodinou, s rodiči nebo s komunitou, kde se škola nachází. S tímto lze jen souhlasit. Co je tedy třeba zajistit? - zajistit efektivnější postup přijímání studentů na pedagogické fakulty a zvýšit počet těch, kteří učit zůstanou; - zlepšit systém vzdělávání učitelů včetně pregraduálního vzdělávání, zaškolování, mentoringu a dalšího profesního rozvoje; - zajistit, aby měli pracovníci, působící na vysokých školách, příslušnou a aktuální zkušenost s praxí ve třídách; - zajistit dobré vzory ve školách, kde probíhá výuková praxe; - zlepšovat oblast vedení škol; - zajistit mezisektorovou spolupráci různých institucí, které podpoří inkluzívní vzdělávání jako klíčovou součást společnosti; - nezbytná je kvalitní komunikace na všech úrovních a mezi všemi zúčastněnými stranami

3 Jaké jsou tedy nejdůležitější podmínky úspěšné integrace / inkluze : rodiče a rodina škola učitelé poradenství a diagnostika, prostředky speciálně pedagogické podpory (podpůrný učitel, osobní asistent, rehabilitační, kompenzační a učební pomůcky, úprava vzdělávacích podmínek) další faktory (architektonické bariéry, sociálně psychologické mechanismy, organizace zdravotně postižených) doprava dítěte (vyřešení dopravy je jeden z ovlivňujících faktorů jak se rodiče rozhodnou o typu a druhu školy) Kromě nutných předpokladů - jako odstranění architektonických bariér a poskytnutí speciálních pomůcek - by měla škola splňovat i další kritéria, která jsou předpokladem úspěšné integrace či inkluze. Důležitou roli hraje celková výchovná atmosféra ve škole, která nejvíce ovlivňuje úroveň pedagogického sboru a vedení školy. Kvalita jednotlivých učitelů i pedagogického sboru limituje úspěšnost integrace i úspěšnost konkrétního žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Platí zde přitom nepsané pravidlo: Škola musí, učitel může. (Michalík, 2002). Nutit učitele k přijetí dítěte s postižením je nesmyslné a kontraproduktivní, na druhé straně vedení školy rozhoduje o tom, kteří kantoři se stanou zaměstnanci, a směřujeme-li v současné době k integraci / inkluzi jako běžné náplni činnosti školy, nelze akceptovat bezdůvodné a trvalé odmítání práce s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami (Michalík, 2002). Je tedy mnoho, co vyřešit. Jedno je však vidět na první pohled. Žáci s postižením potřebují kvalitní pedagogy, personál a kvalitní zabezpečení. To nejde bez speciální vzdělávací strategie a koncepce, kde jednotlivé kroky budou rozpracovány a navazovat jeden na druhý tak, aby byla zajištěna skutečně kvalitní integrace a inkluze pro děti a mládež v ČR. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mohou být vřazeny do školy hlavního vzdělávacího proudu za předpokladu, že mají adekvátní podporu při vzdělání, která umožňuje všem dětem udržet pozornost při hodině. Učitelé připouští, že integrace / inkluze může podporovat toleranci mezi dětmi a zlepšit výukový proces, avšak staví se proti, pokud by toto opatření mělo narušit výuku a rozptylovat zdravé děti. Žáci s postižením potřebují zkušený personál a kvalitní zabezpečení, vyžadují speciální vzdělávací strategie, speciální pomůcky apod. (Nutbrown, Clough, 2004). Cesta Finska v oblasti integrace a inkluze je cestou prověřenou a je důležitým vzorem, jak postupovat. Systém zahrnuje tato opatření v organizaci výuky: - školy získaly právo (v závislosti na počtu žáků a učitelů) rozhodovat o časových dotacích pro jednotlivé předměty a ročníky podle svých vlastních potřeb. Tedy je možné např. v jedné škole přidělit na výuku určitého předmětu větší množství času, než v jiné škole - a právě tak v určité třídě - ve srovnání s paralelní třídou téže školy.

4 - Kromě rozdílné časové distribuce byly zavedeny netradiční formy výuky: a) vyučování v malých skupinách pro žáky, kteří vyžadují speciální péči; b) vyučování ve velkých skupinách např. slučování paralelních tříd při vyučování stejného tématu; c) týmové vyučování - velká skupina žáků je vyučována současně s dvěma nebo více učiteli; d) přeskupování žáků - žáci jsou přeřazování podle jejich aktuálních potřeb do jiných tříd na některé předměty; - Jaké pozitivní rysy jsou prokázány: a) zvyšování stupně kooperace mezi pedagogy a žáky a mezi žáky navzájem; b) čas výuky je realizován efektivněji; c) učitelé lépe rozpoznávají a chápou speciální potřeby svých žáků; d) zvyšování pocitu seberealizace, pocit tvůrčí svobody a zodpovědnosti za výsledky vlastní práce; - Jaké negativní rysy jsou prokázány: a) všichni učitelé nejsou ochotni změnit zaběhnuté tradiční formy výuky a pokud provádějí inovaci s odmítajícím postojem, realizace je neúspěšná; b) inovace vyžaduje mnohem efektivnější a propracovanější plánovací činnost u pedagogů, a to týmovou spolupráci při plánování výuky, což zvyšuje nároky na jejich čas a s tím související finanční zdroje; c) všichni pedagogové nejsou schopni adekvátně identifikovat skutečné potřeby svých žáků, což opět zvyšuje nároky na přesnější diagnostické metody, na jejichž užívání v praxi nejsou všichni učitelé dobře připraveni; d) zatímco efektivita v oblasti sociálních aktivit a vztahů byla zvýšena na straně žáků, nepodařilo se zjistit významnější efekty v rozvoji vědomostí žáků ve srovnání s tradiční formou výuky. Švédský pedagog H. Kjartansson v rozsáhlé zprávě o této finské inovaci pro Evropskou radu konstatuje: "Co se mohou jiné země poučit z tohoto finského systému je to, že když je přenesena rozhodovací pravomoc z vyšších orgánů na nižší, pak ti, kdo mají nejblíže k žákům, tedy učitelé, ředitelé a rodiče musí dostat větší pravomoc. Proto existují dva argumenty: První je ten, že učitelé a ředitelé škol jsou lidé, kteří mohou nejlépe posuzovat a hodnotit konkrétní školní záležitosti. Druhý je ten, že přenesení pravomoci na úroveň škol otevírá nové možnosti pro rozvoj vzdělávání.

5 Pro přípravu Národního akčního plánu inkluzívního vzdělávání v České republice je podstatné si uvědomit, že je třeba převzít osvědčené příklady z praxe a že bez vzdělaných pedagogů, speciálních pedagogů a dalších podpůrných systémových opatření systém nebude fungovat. Učitelé musí být vybaveni klíčovými kompetencemi pro vzdělávání žáků se SVP. Musí být nastaven systém na vysokých školách, který pomůže vzdělávat mladé pedagogy připravené na učení ve třídách se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pak rodiče bez obav svěří své děti do hlavního vzdělávacího proudu. Mgr. Danuše Netolická Odborný pracovník NIDM MŠMT Garantka průřezových témat Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Zdravé klima zájmového a neformálního vzdělávání Literatura : MICHALÍK, J. Škola pro všechny aneb Integrace je když Vydala ZŠ Integra s. ISBN X. Iveta Hrušková, Masarykova univerzita,pedagogická fakulta, KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY - Systém integrativního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku( Bakalářská práce), vedoucí bakalářské práce- PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.( 2006 )

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole Jana Halašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním. Jan Michalík a kolektiv autorů

Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním. Jan Michalík a kolektiv autorů Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním Jan Michalík a kolektiv autorů Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2012 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Renata Vrbová a kolektiv

Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Renata Vrbová a kolektiv Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností Renata Vrbová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností Renata

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce LEGISLATIVNÍ RÁMEC VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZŠ: VÝVOJ OD ROKU 1984 A SOUČASNÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Čtvrtá verze, schválená školskou radou dne: 13. 6. 2013 razítko: Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Modulární přístup v počáteční přípravě učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

Klíčové principy zlepšování kvality inkluzívního vzdělávání Doporučení odpovědným politickým činitelům

Klíčové principy zlepšování kvality inkluzívního vzdělávání Doporučení odpovědným politickým činitelům Klíčové principy zlepšování kvality inkluzívního vzdělávání Doporučení odpovědným politickým činitelům Klíčové principy zlepšování kvality inkluzívního vzdělávání Doporučení odpovědným politickým činitelům

Více

Koncepční záměr rozvoje školy

Koncepční záměr rozvoje školy Koncepční záměr rozvoje školy Základní škola pro zrakově postižené Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO: 600020801 Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem Praha

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI I European Agency for Development in Special Needs Education VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI Výzvy a příležitosti TE I VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI V EVROPĚ Výzvy a příležitosti Evropská agentura pro rozvoj

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 1. Úvod Pojem děti, žáci a studenti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí se objevuje ve školství

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz pe agogika Vanda Hájková Iva Strnadová Inkluzivní vzdělávání zaměření na speciální vzdělávací potřeby kulturní, etnické, jazykové aj. aspekty ve

Více