stupňů a typů škol. Například jsme vymysleli novou strukturu pro fungování celé organizace (naše činnost je nyní organizována do dvou sekcí,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "stupňů a typů škol. Například jsme vymysleli novou strukturu pro fungování celé organizace (naše činnost je nyní organizována do dvou sekcí,"

Transkript

1

2 obsah úvodní slovo kdo jsme naše aktivity anabídka služeb Služby pro cizince Odborné sociální poradenství Poradenství dětem na základních školách Asistence žákům sodlišným mateřským jazykem Doučování apodpora dobrovolníka Vzdělávací aktivity Knihovna, studovna, internet Služby pro pedagogické pracovníky 2. kdo jsme 1. Úvodní slovo META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů vzniklo vroce Věnujeme se integraci cizinců: Vážení amilí přátelé aspolupracovníci, poskytujeme poradenství avzdělávací aktivity cizincům apodporujeme pedagogy vjejich práci sžáky astu- vítám Vás při čtení výroční zprávy sdružení META za rok 2010! denty cizinci. Klienty sdružení jsou cizinci bez rozdílu Tato výroční zpráva uzavírá první pětiletku našeho působení pobytového statusu apedagogičtí pracovníci všech aje vskutku bohatá na zajímavé informace. stupňů atypů škol. Například jsme vymysleli novou strukturu pro fungování celé organizace (naše činnost je nyní organizována do dvou sekcí, Vzhledem ktomu, že za dobu našeho působení se roz- Sekce služeb pro cizince asekce služeb pro pedagogické rostl nejen okruh osob, kterým nabízíme služby, pracovníky), zrušili jsme horní věkovou hranici pro klienty-ci- ale imnožství těchto služeb, přistoupili jsme vroce zince (ovšem zatím se nám nepodařilo zcela důsledně napří kustavení dvou sekcí Sekce služeb pro cizince klad vsamotném názvu našeho sdružení zredukovat spojení asekce služeb pro pedagogické pracovníky. mladí migranti na migranti.), rozšířili jsme své prostory Doufáme, že je tento systém pro naše klienty přehledný vrumunské ulici do dvou pater (abychom se pak vroce 2011 stejně jako pro nás! přestěhovali jinam), vstoupili jsme do Konsorcia nevládních organizací pracujících smigranty včr ( konečně) azapojili jsme se do realizace Národního akčního plánu inkluzivního vzdělávání (prozatím bez komentáře ). To vše amnoho dalšího se dočtete ve výroční zprávě, kterou právě držíte vrukou. Snad to bude pro Vás čtení zajímavé apříjemné (isohledem na její formát) azachováte nám přízeň ido dalších let! Za celý tým sdružení META srdečně zdraví Webový informační portál Inkluzivní škola Cizincům jsme vroce 2010 nabízeli pomoc aporadenství při rozhodování ojejich dalším studiu apovolání apři Zuzana Vodňanská řešení problémů spjatých sjejich specifickým sociál- ředitelka sdružení Poradenství ním aprávním postavením. Součástí (registrované) služby odborného sociálního poradenství byla inabídka možnosti využít kdosažení stanoveného cíle spolupráci Asistence na základních školách sdobrovolníkem většinou se jednalo odoučování apřípravu na různé typy zkoušek. Koncepční adalší odborná činnost Vneposlední řadě jsme cizincům nabízeli ivzdělávací aktivity vedené profesionálními lektory (na rozdíl od Tvorba metodických materiálů Pracovní skupiny projekty Poradenské ainformační centrum pro vzdělávání mladých migrantů Sociální poradenství mladým migrantům voblasti vzdělávání Vzdělávací program na podporu pedagogických pracovníků při práci sžáky cizinci INNO-VET praxe astáže vmetě jazyková aliterární soutěž networking aspolečenské události struktura META o.s. zaměstnanci, spolupracovníci adobrovolníci finanční zpráva poděkování vzdělávacích aktivit poskytovaných vrámci dobrovolnického programu): kurzy češtiny jako cizího jazyka, Posláním sdružení META je podporovat osobní rozvoj přípravné kurzy na přijímací zkoušky na SŠ avš či zdo- mladých migrantů, ato především voblasti vzdělává- konalovací aprocvičovací kurzy včeské gramatice. ní, které je jednou zpodmínek úspěšného začleňování Pedagogům mateřských, základních astředních škol jsme vroce 2010 nabízeli poradenství při řešení problematických situací při začleňování žáků astudentů cizinců, ataké kurzy, semináře aworkshopy. Stále pro ně rozšiřujeme azdokonalujeme náš informační portál Inkluzivní škola, prostřednictvím kterého bychom jim rádi poskytli co největší množství užitečných informací oproblematice vzdělávání cizinců azačleňování žáků cizinců do prostředí českého vzdělávacího systému apodpořili je při práci stouto skupinou. Součástí portálu jsou irozličné metodické materiály, jejichž tvorba je dalším zúkolů našich odborných pracovníků. Vzdělávací aktivity vyvíjíme arealizujeme nejen pro pedagogy jako součást dalšího vzdělávání, ale ipro studenty pedagogických fakult, vroce 2010 prozatím se do společnosti. Vsouvislosti stím se META snaží vpraze aústí nad Labem. podporovat iodborné pracovníky, kteří se podílejí na vzdělávání cizinců. Svou činností chce sdružení přispívat koboustranně přínosnému soužití cizinců avětšinové společnosti. Cíle činnosti sdružení 1/ Aktivně přispívat knastavování azkvalitňování podmínek podporujících rovné příležitosti mladých migrantů vpřístupu ke vzdělávání apracovnímu uplatnění. Dílčí cíle: Podporovat mladé migranty - vrozvíjení dovednosti orientovat se včeském vzdělávacím systému - vzačlenění se do českého vzdělávacího systému - vprůběhu studia scílem jeho úspěšného absolvování - ve využití dosaženého vzdělání při vstupu na trh práce (včetně vzdělání dosaženého vzemi původu) - vdalším vzdělávání, které zvýší možnost uplatnění se na trhu práce 2/ Podporovat odborné pracovníky, především pedagogy vrozvoji kompetencí pro práci sžáky astudenty cizinci. Vytvářet arozvíjet vhodné zázemí aprostředí pro jejich práci sžáky astudenty cizinci. 3/ Zvyšovat informovanost veřejnosti oproblematice migrace avzdělávání cizinců. Aktivity Těchto cílů chceme dosáhnout prostřednictvím: - odborného sociálního poradenství - poskytování informací akonzultací - vzdělávacích aktivit - dobrovolnického programu - vyvíjením expertní, koncepční ametodické činnosti, jak samostatně tak ve spolupráci sostatními odborníky na danou problematiku včr ivzahraničí - vytvářením koncepčních ametodických materiálů - mapováním příležitostí amonitorováním problémů souvisejících se vzděláváním anásledným pracovním uplatněním cizinců - soustavným vzděláváním zaměstnanců organizace přispívajícím ke zkvalitnění všech výše uvedených služeb - popularizace tématu vzdělávání cizinců především zprostředkováním situace žáků astudentů cizinců při jejich začleňování se do českého vzdělávacího systému Cílo vá sk u pi n a - ciz inci b ez ohle pův du n o d u, a t yp k teř an p o by í ma ásle jí záje tu n dn é ebo m ře prac - ped zem šit s ov n í agog i vé v u ič p zdělá la t í pra - o db tněn vání c orná í ovníc ilaic i vše ká v ch t y e ř ejn pů š ost ko l

3 3. naše aktivity anabídka služeb 3. Asistence žákům sodlišným Služby pro cizince mateřským jazykem - odborné sociální poradenství Již vpředešlých letech jsme se začali kon- - poradenství dětem na základních školách krétně naše kolegyně Petra Hlavničková - asistence žákům sodlišným mateřským jazykem akristýna Titěrová zabývat velmi náročným - doučování apodpora dobrovolníka - vzdělávací aktivity pro cizince - knihovna, studovna, internet Služby pro cizince nedoznaly oproti roku 2009 příliš velkých změn, ovšem vroce 2010 jsme je začali nabízet vrámci nově ustavené Sekce služeb pro cizince. 2. Poradenství dětem na pedagoga tak, aby byla tato pozice efektiv- základních školách principu inkluzivního vzdělávání. Dalo by se Jedná se ojednu znašich činností, kde lze jen těžko určit, které naší cílové skupině je určena, zda žákům cizincům či pedagogům. Jisté je, že různorodé. Setkáváme se tak například srodiči potřebujícími asistenci při zápisu svých dětí do školy, žáky základních astředn ích škol potýkajícími se sneznalostí vyučovacího jazyka, se zájemci ostudium na vysokých školách, kteří potřebují poradit suzná- ním rovnocennosti svého předchozího zahraničního studia aspřípravou na přijímací zkoušky, svysoko školáky vnelehké finanční situaci nebo slidmi, kteří pracují, ale přesto se chtějí dále vzdělávat. Sociální poradenství vroce 2010 využívalo 126 dlouhodo bých klientů (ztoho 78 nových). Nejčastějšími zeměmi původu našich klientů jsou: Ukrajina, Rusko, Mongolsko, Čína, Bělorusko, Thajsko, Kyrgyzstán atd. Kromě dotazů týkajících se fungování českého školství, přijímacích zkoušek, nostrifikací, stipendií, zhoršení studijníc h výsledků apod. se na nás vroce 2010 více obraceli klienti isotázkami ohledně průběhu státní maturitní zkoušky nebo uchazeči ostudium na středních školách, kde byly zrušeny přijímací zkoušky azákladním kritériem přijetí byl studijní průměr (což znevýho dňuje žáky cizince, kterým se prospěch zhoršil zdůvodu jejich odlišného mateřského jazyka anedost atečné znalosti češtiny). Aby nabídka služeb cizincům byla komplet ní, odborné sociální poradenství je doplněno nabídkou individuálního nebo skupinového doučování, kurzů českého jazyka pro cizince adalších vzdělávacích aktivit, takže naši klienti často využívaj í více služeb najednou. Kromě úzké spolupráce skoordin átorkami dobrovolníků avzdělávacích aktivit se sociálně poraden ská činnost stále více propojuje sčinnost í pedagogické sekce, díky čemuž se naše poradenství stává komplexnější. dobrovolníci také matematiku, fyziku, angličtinu, zeměpis, ale ipráci spočítači nebo účetnictví. Až na jednu výjimku, sku- Vroce 2010 tři odborné pracovnice ajedna ností našeho školského systému, který na pinové doučování gramatiky pro středoškoláky, byla všechna dobrovolnice působily na třech základních vyrovnávání této bariéry nijak nereaguje. ajedné střední škole jako asistentky pedagogů. Pro děti bez znalosti češtiny stále neexistu- Více otom se dočtete vkapitole Služby pro je koncepčně uchopená jazyková výuka aje vprvním patře vrumunské ulici jako nedostačující, neboť se šině ztěch, kteří nás oslovili, jsme poskytli izin aktivit y pro c 5. Vzdě lávací doučování prostřednictvím dobrovolníka. ce vat 7 kurdařilo zrealizo ro ce se nám po ovních Vuplynulém úr h ýc zn rů e na yka pr o ciz inc ou zů če ského jaz znou int enzit rů as ilí) oč írn ě pokr lávacími (začátečníci am dě vz mi lší ní). Da let ní int enziv m na (seme strální, rzy na studiu k př ípravné ku pa ly by mi nkou ak tivita mí od sp a ly zdarm hny kurzy by SŠ avš. Vš ec y. loh zá é tn vra složení Protože je jazyková bariéra často ještě větší urodičů, než ujejich dětí, doprovázíme je kzápisu do školy nebo na schůzky ve škole atlumočíme jim nebo případně zajistíme tlumočníka. Pokud se vyskytne nějaký problém ve škole, pomáháme zprostředkovat setkání mezi rodiči apedagogy aúčastníme se na řešení vzniklého problému, když si to e jsou yka pr o ciz inc rzy če ského jaz e 2010 Seme strální ku jař Na í. tac do s52 ho dinovou níklasické kurzy ešné začáteč fal. tzv o pr dva, jeden byly otevřeny očilé. o mírn ě pokr ky adruhý pr také 3 jař e, pr ob ěhly dobí, tedy na ly Ve stejném ob. Ty to kurzy mě SŠ na m diu rzy na stu temati př ípravné ku ma na ny ře zamě do taci abyly. Na 32 ho dinovou studium na SŠ ci př íprav y na ám vr u tin eš no jejich ku ač če ře pe (lé entů í samo tných kli ské základě př án ovací kurz če otevřeli douč é tak e jsm ro dičů) gramatiky. klienti přejí. Vroce 2010 se uskutečnilo několik pedagogicko-psychologických vyšetření, na které jsme klienty doprovodili. Stejně jako vpředchozích letech jsme poskytli (díky projektu PIC) finanční podporu na školní potřeby rodinám ve finanční tísni. Uporadenství žákům na základní škole se velmi osvědčilo propojení sociálního poradenství spodporou pedagogických pracovníků. Konzultace sučiteli se týkaly výuky češtiny jako cizího jazyka (doporučení metodik aučebních materiálů), tvorby vyrovnávacích plánů, jakým způsobem zorganizovat doučování apod. udovna, intern Sdoučováním souvisí jedna ze změn, kterou jsme prošli vroce klientů, kteří měli zájem odoučování, se ukázaly naše prostory jim podaří tuto bariéru překonat. Velké vět- 6. Knihovna, st doučování individuální. 2010, atou je rozšíření našich prostor. Snarůstajícím počtem pedagogické pracovníky. jen na nich, jejich rodičích aučitelích, jak se předmětů. Doučování zčeštiny absolvovalo celkem 26 klientů. po přípravu na rozličné typy zkoušek. Kromě češtiny doučovali aslužeb. vacího jazyka asnedostatečnou připrave- jež jsou včeské republice krátkou dobu, jedním znejtěžších od rozšiřování slovní zásoby přes gramatiku, konverzaci, až neboť tím rozšiřujeme škálu našich činností stále velmi úzce spojeny sneznalostí vyučo- hu celého roku poskytovali klientům doučování. Nejčastější bylo doučování zčeštiny, která je pro mnohé žáky astudenty, Podle potřeby aúrovně studentů měla výuka různorodou náplň, užitek zní mají všichni zúčastnění včetně nás, tější problémy, které je doprovází, jsou Přestože se zaměřujeme na poradenství cizincům voblasti vzdělávání včeské republice, často je potřebný ipřehled ovzdělávacích systémech vzemích původu našich klientů. Informace, které klienti potřebují, nebo problémy, které řeší, jsou velmi Vroce 2010 působilo vmetě 26 dobrovolníků, kteří vprůbě- asistenta pedagoga pro žáky cizince využívají. aslužeb obou sekcí je zjevná především při klienti navštěvující základní školy. Nejčas- škol, ale ičerství absolventi nebo lidé, kteří ukončili svá studia už před delší dobou. ho sociálního poradenství. je minimum škol (základních istředních), kde Potřeba zmíněné propojenosti činností Ivroce 2010 se obraceli na naši organizaci Jak je již uvedeno výše, našimi klienty jsou cizinci bez rozdílu typu pobytu. Během čtyř let poradenství se společně spoptávkou po našich službách rozšířila ivěková struktur a naší cílové skupiny. Klienty METY jsou žáci astudenti všech typů astupňů ván Ministerstvem vnitra ČR, je nezbytným doplňkem odborné- říci, že jsme vtomto směru průkopníci, neboť vzděláváním cizinců na základních školách. Odborné sociální poradenství pro cizince bez rozdílu typu pobytu voblasti vzdělávání je jednou ze stěžejních aktivit našeho sdružení. (META je od roku 2007 registrovaným poskytov atelem sociálních služeb). Dobrovolnický program METY, který je od roku 2007 akredito- ně využitelná vrámci námi prosazovaného řešení problematických situací spjatých se 1. Odborné sociální poradenství 4. Doučování apodpora dobrovolníka úkolem, ato uchopením institutu asistenta et Klienti adob rovolníci sdru žení mohli po celý rok bezplatně vy užívat PC sp řipojením na internet apůjčovat si knihy, časopis y, slovníky či jiné studijní mate riály znaší kn ihovny. Iten to rok nám vjaz ykové kn ihovně ik nih ovně pr o klien ty př ibylo mnoho zajím av ých titulů, zejména dík y pr ojektu Poradenské ai nf ormační ce ntrum pr o vz dělávání mladých migr antů asoukr omým dárcům. kurzy če šní intenzivní pr ob ěhly tři let Vsrpnu 2010 ské školy, če popr vé do které šly vzáří tiny pr o děti, jen krátce. mi ina dn áz ed pr eské škole př jeden, nebo byly vč e uz vřít kurz po e plánovali ote al jeho Půvo dn ě jsm ov yš ev př ně ob ěj ně kolikanás vé ale zájem on ci značné vě ko bylo mezi zájem íc av an u cit 3 dle kapa rzy ku li vře ote jsme nakone c rozp ětí. Pr oto a13 16 let). ie (6 8, 9 12 or teg ka vé vě ko stejně jako vo so u do taci ho dinovou ča Kurzy mě ly 52 er é jsme kt, ht o kurzů ální. Cílem těc dě ti do kurzy seme str y ab je, rté čtv alizovali již po do tče ne vr oce 2010 re la če štinou zce nastupovaly če ské školy ne ykové do jaz í dn kla zá si mě ly osvojit ostře dí, ny. Vk ur zu by m školním pr ientaci včeské or o pr ti os h, pr o ve dn tec mě ed př h níc tivu avučeb ly za vt řídním kolek by čit eli. Kurzy sp olu žáky au komunikaci se návš těvou ou čn ole sp k jako každý ro končeny tak ady. hr za ké gic zo olo álními kurzy ěma seme str e navázali dv n op ět Na po dz im jsm če ur l by en Jed a pr o ciz ince. tům mírn ě če ského jaz yk tan uhý frekven tečník ům, dr falešným začá pokr očilým. bě hem ími ak tivitami oš lo vzdě lávac Dohr omady pr ciz inců. roku často stávalo, že probíhalo více doučování najednou apodmínky nebyly dlouhodobě komfortní (např. se učilo ina chodbě). Proto jsme vdubnu využili možnosti pronajmout si ve stejném domě ještě jedno patro. Získali jsme tím další dvě učebny pro doučování ijiné vzdělávací aktivity, především kurzy ČJ. Doučování probíhala vždy vprostorách sdružení, ale od roku 2010 jsme na základě poptávky rodičů našich nezletilých klientů začali nabízet doučování přímo vjejich základních školách. Děti ze vzdálenějších koutů Prahy nemohou na doučování dojíždět samy přes půlku města ajejich zaměstnaní rodiče je zase nemohou pravidelně přes půlku města vozit. Protože základní školy jsou většinou vmístě bydliště, jeví se tento model doučování jako ideální. Vprůběhu roku 2010 takto probíhala doučování na dvou školách, napřesrok je plánujeme rozšířit. Uvidíme však, co na to řekne státní rozpočet (dotace), neboť logistika doučování na několika místech najednou si vyžádá mnohem více času, než může zvládnout naše koordinátorka dobrovolníků vrámci svého polovičního úvazku. Ani vroce 2010 nechyběli vmetě dobrovolníci, kteří byli ochotní věnovat svůj čas pomoci vkanceláři sdružení. Věnovali se administrativní činnosti, překladům, vyhledávání informací pro potřeby odborných pracovníků na internetu apodobně. Do těchto aktivit se vprůběhu roku zapojilo 5 dobrovolníků. Po celý rok probíhal průběžný nábor nových dobrovolníků. Vkvětnu avlistopadu se uskutečnila úvodní školení, na kterých měli zájemci odobrovolnictví možnost seznámit se shistorií sdružení ijeho aktuální činností arealizovanými projekty, sproblematikou migrace včr, slegislativou, která upravuje pobyt cizinců na území České republiky asdůležitými informacemi odobrovolnictví adobrovolnickém programu METY. Dobrovolníci, kteří se nemohli zúčastnit školení, byli proškolení individuálně koordinátorkou dobrovolníků. Vroce 2010 proběhla také tři supervizní setkání sexterní supervizorkou, vrámci kterých měli dobrovolníci nejenom další příležitost se mezi sebou lépe seznámit, ale také si předávat informace avyměňovat zkušenosti sprací sklienty - především sdoučováním - aprodiskutovat avzájemně si pomoct vyřešit případné problematické situace.

4 užeb y anabídka sl 4. naše aktivit ovníky gogické pr ac Služby pro pe da 1. Webový informační portál ola Ink luz ivní šk mační portál - webový inf or ak tivity - vzdě lávací í tv ns - porade olách základních šk - asist ence na činnost á rn alší odbo - koncep ční ad riálů te ma ch ký dic - tvor ba meto Inkluzivní škola.cz Naší největší chloubou voblasti podpory pedagogů je webový informační portál který jsme vytvořili na přelomu let 2009/10 aslavnostně spustili 24. března 2010 na konferenci Práce sdiverzitou na upiny - pracovní sk školách na půdě MŠMT. Zúčastnilo se jí přes 80 posluchačů. Tvůrci portálu zde vystoupili spříspěvkem Začleňování žáků-cizinců do ZŠ (příklady zpraxe), vrámci kterého nově vytvořený portál představili. Portál je určen pedagogickým pracovníkům amá za cíl soustředit informace oproblematice vzdělávání azačleňování žáků cizinců do prostředí Vprůběhu roku 2010 jsme se zaměřili na další posilování aktivit směřujících krozvíjení dovedností pedagogických pracovníků při práci sžáky, pro které je čeština nový jazyk. Jsme rádi, že pro školy začíná otázka začleňování žáků cizinců představovat podstatné téma, kterému začínají věnovat více pozornosti. Věříme, že imeta svým dílem přispívá ktéto postupné proměně českého školství tematizací dané problematicky vrámci svých jednotlivých aktivit. Vroce 2010 jsme učinili důležité rozhodnutí azdůvodu rozšiřování aktivit zaměřených na podporu pedagogů byla vrámci struktury METY zřízená samostatná sekce Služeb pro pedagogické pracovníky. Vtéto kapitole jsou českého vzdělávacího systému apodpořit pedagogy při práci stouto skupinou. Kromě legislativy, organizačních doporučení ainformací teoretického rázu nabízí portál také velké množství výukových materiálů, které učitelé mohou okamžitě využít ve své praxi. Svým názvem odkazuje webový portál ke konceptu inkluzivního vzdělávání. Jedná se opřístup, jehož základním principem je společné vzdělávání všech žáků, přičemž pro žáky srůznými druhy znevýhodnění existují podpůrné nástroje, které mohou učitelé využívat. Nedochází proto ksegregaci různých znevýhodněných skupin žáků. Inkluzivní škola vychází zreálných vzdělávacích potřeb aza pomoci diferencovaných výukových plánů, asistentů adalších podpůrných opatření dává všem žákům příležitost uplatnit se azapojit se do výuky. Jsme přesvědčeni, že využívání těchto principů při práci snově příchozími žáky cizinci je vysoce efektivní. tedy popsány činnosti, kterým jsme se vrámci fungování nově ustavené sekce věnovali. Nutno ještě uvést (azdůraznit!), že jsme začali pro žáky cizince používat pojem žáci sodlišným mateřským jazykem (OMJ), neboť netrpělivě aradostně očekáváme novelu vyhlášky 73/2005 Sb., ovzdělávání dětí, žáků astudentů se speciálními vzdělávacími potřebami adětí, žáků astudentů mimořádně nadaných, ve které by měli být cizinci zahrnuti do skupiny žáků se SVP právě proto, že mají odlišný mateřský jazyk. - Kurzy pro peda gogy mateřskýc 2. Vzdělávací aktivity Důležitou oblast podpory pedagogů představují vzdělávací aktivity. Vprůběhu roku se uskutečnila řada seminářů určených stávajícím ibudoucím učitelům. Centrálním tématem bylo začleňování žáků sodlišným mateřským jazykem do českého školního prostředí. Za celý rok prošlo našimi vzdělávacími aktivitami 258 pedagogů astudentů pedagogických fakult. - Kurzy pro pedagogy ZŠ asš h škol Rok 2010 přine sl mimo jiné id alší roz šíř ení na ší cílové skupiny, at o op edagogy mateř ských škol. Tím jsme se vydali to sm ěrem nejen pro to, že se zvýšila poptá pe dago gů, ale vka ze strany také pro to, že považujeme za důlež ité po dporovat do chá zku dě tí so dli šným mateř ský m jaz ykem do mateř ských ško l. Ta pro ně zna mená jedine čno (nejen po jaz yko u přípravu vé stránce) na vst up do české Prvním cílem vša školy. k bylo prové st šet ření zam ěře začleň ování dě né na sit uaci tí ciz inců vmate řsk ých školách po třeb pe dago azjišt ění gů vt éto oblas ti. Kolegyn ě, kte rá se tét o činnosti vě nova la,navšt ěvova la vybrané ma teř ské školy, na kterých dě lala roz hovory sř ed itelkami iosta tními pe dagožkami. Získané inf ormace nám velmi pomohly při přípravě seminářů. Semináře nako nec proběhly tři (dva včervnu aj sinci, celkem se eden vprojich zúčastnilo 50 pedagogů). Věnovaly se tématům jako pedagogická prá ce sdětmi somj sr odiči cizinci,, komunikace problematika leg islativ y voblasti cizinců asamozř vzdělávání ejmě vždy velmi důležitá výmě tí apraxe. Na pro na zkušenossincovém seminá ři vystoupily se spěvkem ředite svým přílka mateř ské ško ly KLukám PaeD Majer ová aspe r. Miroslava ciální pedagožka Mgr. Blanka Pio recká. Seminář e pro pedagogy se vroce 2010 uskutečnily vsedmi krajích České republik y acelkově se jich zúčastnilo 139 pedagogů základních astředních škol. Vkaždém kraji proběhly tři semináře, které se věnovaly následujícím tématům: úvod do problematiky vzdělávání cizinců, včetně konkrétních návrhů atipů jak zorganizovat začleňování žáků sodlišným mateřským jazykem ajaké nástroje začleňování lze využít; čeština jako cizí jazyk jako odlišný pohled na češtinu jako vyučovací jazyk atématu multikul turní výchova jako průřezové téma školního vzdělávacího programu, které nabízí konkrétní metody amožnosti výuky sohledem na toto průřezové téma. Učitelé hodnotili semináře většinou jako velmi potřebné aužitečné. Pro tento cyklus seminářů jsme zažádali na Minister stvu školství, mládeže atělovýchovy oakredi taci vrámci programu DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovní ků), atuto akreditaci jsme získali. Seminář e pro pedagogy lektorovali: Lukáš Radostný, Kristýna Titěrová, Petra Hlavničková, Barbora Nosálová, Petra Procházková, Markéta Slezáková, Irena Brychnáčová ajiří Kocourek. Kurzy proběhly vnásledujících krajích: Plzeňský, Libereck ý, Moravskoslezský, Jihočesk ý, Jihomoravský, Kraj Vysočina ahl. m. Praha. - Kurzy pro studenty pedagogických fakult Další novou aktivitu představovaly kurzy pro studenty pedagogiky. Na akademickou půdu jsme se snaším tématem rozhodli vstoupit poté, co si mnoho učitelů zpraxe stěžovalo, že se během studií stématem začleňování avzdělávání žáků astudentů somj nesetkali, ado praxe šli vtomto ohledu naprosto nepřipraveni. Rozhodli jsme se proto začít prosazovat toto téma ina pedagogických fakultách českých vysokých škol abudoucí generace pedagogů připravovat na to, že se ve své praxi budou setkávat isdětmi, jejichž mateřským jazykem není čeština. Pro začátek jsme dojednali jednosemestrální působení na dvou pedagogických fakultách ato na Univerzitě Karlově vpraze ana Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně vústí n. Labem. Celkem prošlo našimi semináři 69 studentů. Semináře lektorovali: Lukáš Radostný, Kristýna Titěrová, Petra Hlavničková amarkéta Slezáková. Poděkování patří též Petře Morvayové ajaně Staré, které naše působení na jednotlivých fakultách garantovaly.

5 4. Asistence na školách 3. Poradenství Školám byla nabízena podpora formou poradenství při řešení problémů spojených se začleňováním žáků sodlišným mateřským jazykem do výuky. Nejčastější témata poradenství se týkala zařazení do ročníku, klasifikace, výuky češtiny jako cizího jazyka, doporučených učebnic, asistenta pedagoga, individuálního vzdělávacího plánu akonkrétních možností výuky. Krátkodobé, většinou ové nebo telefonické poradenství, bylo poskytováno jak vedením škol, tak jednotlivým pedagogům. Na ZŠ Kořenského (Praha 5) proběhlo několik setkání svedením školy anásledně dvě dvouhodinová setkání scelým pedagogickým sborem, která směřovala kvytvoření koncepce začleňování žáků somj. Na ZŠ Curieových proběhlo krátké školení pedagogického sboru zaměřené na metody práce sžáky somj, kterého se zúčastnilo kolem 25 učitelů, azároveň vtéto škole probíhala asistence pedagogům. Vprůběhu roku probíhala také aktivita týkající se rozvíjení činnosti asistenta pedagoga pro žáky cizince. Tato aktivita probíhala na čtyřech školách ajejím cílem bylo kromě samostatné podpory dětí ajejich pedagogů mapování situace žáků cizinců včeských školách ahledání metodických cest vhodného přístupu knim. Sdětmi jsme pracovali přímo při výuce nebo individuálně, odděleně od přímé výuky. Obě cesty se ukazují jako funkční, jsou-li vhodně použity. Kromě výuky dětí atvorby výukových materiálů jsme pomáhali pedagogům tvořit vyrovnávací plány, organizovat schůzky srodiči azprostředkovat tlumočníky. Díky dobrovolnici Jiřině Koláčné jsme začali poskytovat asistenci ina střední škole na Gymnáziu vnymburku. Jednou týdně docházela do školy apracovala se studentem zkuby (při výuce iindividuálně). Vzniklé materiály apostřehy se průběžně objevují na portále 5. Koncepční adalší odborná činnost Velmi důležitá pro naši přímou práci sklienty, vtomto případě pedagogickými pracovníky, je snaha ozlepšování podmínek jejich práce, ať už připomínkováním různých legislativních návrhů či účastí vexpertních skupinách. Jedna příležitost podílet se na uplatňování principů inkluzivního vzdělávání se nám naskytla na jaře 2010, kdy jsme byli pozváni (spolu sdalší stovkou expertů) vrchní ředitelkou sekce speciálního vzdělávání MŠMT Klárou Laurenčíkovou ke spolupráci na realizaci přípravných kroků aopatření směřujících ke zvýšení inkluzivního přístupu ve vzdělávání. Jednalo se oúkol, který vyplynul zmateriálu snázvem Národní akční plán inkluzivního vzdělávání (NAPIV). Ten zpracovalo MŠMT avbřeznu 2010 ho usnesením č. 206 přijala vláda ČR. Naše spolupráce spočívala vúčasti na prvním (apro rok 2010 nakonec iposledním) pracovním setkání skupiny složené zexpertů na vzdělávání zrůzných oblastí, jak co do zaměření, tak do pracovní působnosti. Neradi bychom ve výroční zprávě za rok 2010 předjímali vývoj NAPIVu vroce 2011,ač je již ve chvíli sepisování tohoto textu zřejmé, kam práce na výše zmíněných přípravných krocích aopatřeních směřujících ke zvýšení inkluzivního vzdělávání vnásledujícím období dospěla, na rozuzlení si bude muset případný zájemce počkat až vpříští výroční zprávě! Pracovníci sekce se podíleli ina vzdělávacích aktivitách organizovaných jinými subjekty. Jedná se například oškolení pro pedagogy na téma Komunikace scizinci dětmi bez znalosti či shorší znalostí češtiny pro Krajské centrum vzdělávání vplzni či školení pro pedagogy zprahy 13 na téma Začleňování žáků cizinců do českých škol pro společnost Člověk vtísni. Přispívali jsme též kodborné diskusi, např. příspěvkem na setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka na téma Konkrétní pedagogické nástroje při práci sžáky cizinci, výuka ČJ udětí cizinců, které se konalo vpraze, či příspěvkem na obdobné téma na konferenci Multikul- turní výchova ve školách aodborné workshopy, organizované sdružením Cassiopeia včeských Budějovicích. Všichni odborní pracovníci Sekce služeb pro cizince byli rovněž velmi pilní vpublikační činnosti. Místo soupisu bibliografických údajů zde však pouze odkážeme na naše webové stránky do sekce Publikování. 6. Tvorba metodických materiálů Podst atnou část roku jsme věnov ali přípravě publikace Žáci sodlišným mateř ským jazykem včesk ých školách zaměř ené na problematik u začleň ování nově přícho zích žáků, kteří neovládají češtinu. Přestože samot ný tisk příruč ky byl naplánován až na únor 2011, na příručce se pracovalo vprůb ěhu celého roku anejintenz ivněji koncem roku, kdy vrcholily práce na finálních úpravách textů jedno tlivých kapitol aprobíhaly jejich jazykové aobsahové korektury. Cílem publikace je stručn ě asroz umitelně prové st pedagogy proce sem začleň ování nově přícho zích žáků do školní ho prostř edí. Mezi zpracovanými témat y lze nalézt postup při přijímání cizinců do školy, jejich začleň ování do výuky, kapitoly ointerkulturní senzit ivitě či výuce češtiny jako cizího jazyka. Na vytváření obsahové části se podíle li Lukáš Radostný, Kristýna Titěrová, Petra Hlavničková, Dana Moree, Barbora Nosálová, jazykové korek tury obstarala Irena Brychnáčová agrafi cky ktisk u připravoval publikaci Jan Tippman. 7. Pracovní skupiny Vprůběhu roku uspořádala META několik pracovní ch skupin, jejichž cílem bylo setkání spedago gy aspolečné sdílení adiskuto vání konkrétních témat, které pedagogové přináší přímo zpraxe. Tématem první, únorové, pracovní skupiny byla přehledn ost, srozumit elnost, obsah aforma připravovaného portálu Inkluzivní škola. Této pracovní skupiny se zúčastnilo 9 účastník ů. Vdubnu 2010 proběhla pracovní skupina zaměřená na téma úloha asistent a pedagoga pro žáky cizince, která měla šest účastník ů. Od října do prosince probíhala každý měsíc jedna pracovní skupina týkající se výuky dějepisu sohledem na žáky somj. Této pracovní skupiny se vždy účastnilo 7 pedagogů acílem bylo vypracov at metodická doporučení pro učitele dějepisu, kteří mají ve třídě žáky somj.

VÝROČNÍ ZPRÁVA META o.s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů. třída. 2007 školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA META o.s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů. třída. 2007 školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA META o.s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů třída 2007 školní rok Obor vzdělání (kód a název) Odborné sociální poradenství v oblasti vzdělávání a vzdělávací aktivity Zaměření mladí

Více

PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA ROČNÍK ZŠ

PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA ROČNÍK ZŠ PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA PRO 3. ROČNÍK ZŠ PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA PRO 3. ROČNÍK ZŠ 2 3 Nakladatelství pro český jazyk Obsah 1 / Úvodní slovo 6 2 / Kdo jsme 7 3 / Naše služby 3. 1 /

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Impresum: Výroční zpráva Koordinačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SIMI 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA SIMI 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA SIMI 2012 CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO....... 4 KDO JSME A CO DĚLÁME...... 6 ČLENSTVÍ A PARTNERSTVÍ...... 8 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE...... 10 ÚSPĚCHY V ROCE 2012...... 12 PORADENSTVÍ....... 16 Sdružení

Více

Obsah. 3 Komunitní centrum InBáze 15. 4 Komunitní centrum Rakovice 27. 5 Ethnocatering 31. 6 Multikulturní festival RefuFest 33

Obsah. 3 Komunitní centrum InBáze 15. 4 Komunitní centrum Rakovice 27. 5 Ethnocatering 31. 6 Multikulturní festival RefuFest 33 Obsah 1 Základní informace 5 2 Projekty v Čečensku 11 3 Komunitní centrum InBáze 15 4 Komunitní centrum Rakovice 27 5 Ethnocatering 31 6 Multikulturní festival RefuFest 33 7 Hospodaření InBáze Berkat,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Komunitní centrum pro migranty a českou veřejnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Komunitní centrum pro migranty a českou veřejnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 InBáze, z. s. Komunitní centrum pro migranty a českou veřejnost Posláním InBáze je pomáhat migrantům a jejich rodinám v životě v České republice. Vytváříme bezpečný a otevřený prostor

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Impresum Výroční zpráva Koordinačního

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1 KreBul, o.p.s. / KreBul, o.s. Zlatá stezka 145 Prachatice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1 PÁR SLOV NA ÚVOD Když jedeme na dovolenou či na krásné místo, zasíláme často přátelům, známým i rodičům pohlednici.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 IQ Roma servis získal ocenění neziskovka roku 2013! sídlo Brno plácek Brno pobočka Břeclav pobočka Vyškov Brno: Sídlo, vedení IQRS: Vranovská 846/45, Brno, 614 00

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2012

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2012 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2012 Obsah Úvod... 6 Organizace a personální zajištění... 8 Kancelář ACSA... 8 Provozní doba... 8 Kontakt... 8 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. OPU_Vyrocka2013_final.indd 1 5.6.2014 9:02:22

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. OPU_Vyrocka2013_final.indd 1 5.6.2014 9:02:22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OPU_Vyrocka2013_final.indd 1 5.6.2014 9:02:22 ORGANIZACE PRO POMOC UPRCHLÍKŮM 2 OPU_Vyrocka2013_final.indd 2 5.6.2014 9:02:22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ORGANIZACE PRO POMOC UPRCHLÍKŮM VÝROČNÍ

Více

/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// / / / / / / / / / / úvodní slovo Dlouho jsem přemýšlela, co napsat jako úvodní slovo naší další, v pořadí již jedenácté, výroční zprávy. A vymyslela jsem něco originálního. Zvu Vás ke čtení o naší činnosti

Více

///////////////////////////// ///////////////////////////////////

///////////////////////////// /////////////////////////////////// poradna///////// pro///////////////////// integraci////// výroční//////////// zpráva///////////////////////////////// 2014///////////////////// ///////////////////////////// ///////////////////////////////////

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Výroční zpráva. Organizace pro pomoc uprchlíkům OPU 2012

Výroční zpráva. Organizace pro pomoc uprchlíkům OPU 2012 2012 Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům 2 OPU 2012 Vážení čtenáři, dostává se vám do ruky výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2012, která je plná informací

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013-2014 27. října 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. Na rovné šance v životě a v práci má každý právo, bez ohledu na pohlaví. Příležitosti žen a mužů jsou na sobě závislé spojité nádoby, jedna ovlivňuje druhou. CHCEME

Více