stupňů a typů škol. Například jsme vymysleli novou strukturu pro fungování celé organizace (naše činnost je nyní organizována do dvou sekcí,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "stupňů a typů škol. Například jsme vymysleli novou strukturu pro fungování celé organizace (naše činnost je nyní organizována do dvou sekcí,"

Transkript

1

2 obsah úvodní slovo kdo jsme naše aktivity anabídka služeb Služby pro cizince Odborné sociální poradenství Poradenství dětem na základních školách Asistence žákům sodlišným mateřským jazykem Doučování apodpora dobrovolníka Vzdělávací aktivity Knihovna, studovna, internet Služby pro pedagogické pracovníky 2. kdo jsme 1. Úvodní slovo META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů vzniklo vroce Věnujeme se integraci cizinců: Vážení amilí přátelé aspolupracovníci, poskytujeme poradenství avzdělávací aktivity cizincům apodporujeme pedagogy vjejich práci sžáky astu- vítám Vás při čtení výroční zprávy sdružení META za rok 2010! denty cizinci. Klienty sdružení jsou cizinci bez rozdílu Tato výroční zpráva uzavírá první pětiletku našeho působení pobytového statusu apedagogičtí pracovníci všech aje vskutku bohatá na zajímavé informace. stupňů atypů škol. Například jsme vymysleli novou strukturu pro fungování celé organizace (naše činnost je nyní organizována do dvou sekcí, Vzhledem ktomu, že za dobu našeho působení se roz- Sekce služeb pro cizince asekce služeb pro pedagogické rostl nejen okruh osob, kterým nabízíme služby, pracovníky), zrušili jsme horní věkovou hranici pro klienty-ci- ale imnožství těchto služeb, přistoupili jsme vroce zince (ovšem zatím se nám nepodařilo zcela důsledně napří kustavení dvou sekcí Sekce služeb pro cizince klad vsamotném názvu našeho sdružení zredukovat spojení asekce služeb pro pedagogické pracovníky. mladí migranti na migranti.), rozšířili jsme své prostory Doufáme, že je tento systém pro naše klienty přehledný vrumunské ulici do dvou pater (abychom se pak vroce 2011 stejně jako pro nás! přestěhovali jinam), vstoupili jsme do Konsorcia nevládních organizací pracujících smigranty včr ( konečně) azapojili jsme se do realizace Národního akčního plánu inkluzivního vzdělávání (prozatím bez komentáře ). To vše amnoho dalšího se dočtete ve výroční zprávě, kterou právě držíte vrukou. Snad to bude pro Vás čtení zajímavé apříjemné (isohledem na její formát) azachováte nám přízeň ido dalších let! Za celý tým sdružení META srdečně zdraví Webový informační portál Inkluzivní škola Cizincům jsme vroce 2010 nabízeli pomoc aporadenství při rozhodování ojejich dalším studiu apovolání apři Zuzana Vodňanská řešení problémů spjatých sjejich specifickým sociál- ředitelka sdružení Poradenství ním aprávním postavením. Součástí (registrované) služby odborného sociálního poradenství byla inabídka možnosti využít kdosažení stanoveného cíle spolupráci Asistence na základních školách sdobrovolníkem většinou se jednalo odoučování apřípravu na různé typy zkoušek. Koncepční adalší odborná činnost Vneposlední řadě jsme cizincům nabízeli ivzdělávací aktivity vedené profesionálními lektory (na rozdíl od Tvorba metodických materiálů Pracovní skupiny projekty Poradenské ainformační centrum pro vzdělávání mladých migrantů Sociální poradenství mladým migrantům voblasti vzdělávání Vzdělávací program na podporu pedagogických pracovníků při práci sžáky cizinci INNO-VET praxe astáže vmetě jazyková aliterární soutěž networking aspolečenské události struktura META o.s. zaměstnanci, spolupracovníci adobrovolníci finanční zpráva poděkování vzdělávacích aktivit poskytovaných vrámci dobrovolnického programu): kurzy češtiny jako cizího jazyka, Posláním sdružení META je podporovat osobní rozvoj přípravné kurzy na přijímací zkoušky na SŠ avš či zdo- mladých migrantů, ato především voblasti vzdělává- konalovací aprocvičovací kurzy včeské gramatice. ní, které je jednou zpodmínek úspěšného začleňování Pedagogům mateřských, základních astředních škol jsme vroce 2010 nabízeli poradenství při řešení problematických situací při začleňování žáků astudentů cizinců, ataké kurzy, semináře aworkshopy. Stále pro ně rozšiřujeme azdokonalujeme náš informační portál Inkluzivní škola, prostřednictvím kterého bychom jim rádi poskytli co největší množství užitečných informací oproblematice vzdělávání cizinců azačleňování žáků cizinců do prostředí českého vzdělávacího systému apodpořili je při práci stouto skupinou. Součástí portálu jsou irozličné metodické materiály, jejichž tvorba je dalším zúkolů našich odborných pracovníků. Vzdělávací aktivity vyvíjíme arealizujeme nejen pro pedagogy jako součást dalšího vzdělávání, ale ipro studenty pedagogických fakult, vroce 2010 prozatím se do společnosti. Vsouvislosti stím se META snaží vpraze aústí nad Labem. podporovat iodborné pracovníky, kteří se podílejí na vzdělávání cizinců. Svou činností chce sdružení přispívat koboustranně přínosnému soužití cizinců avětšinové společnosti. Cíle činnosti sdružení 1/ Aktivně přispívat knastavování azkvalitňování podmínek podporujících rovné příležitosti mladých migrantů vpřístupu ke vzdělávání apracovnímu uplatnění. Dílčí cíle: Podporovat mladé migranty - vrozvíjení dovednosti orientovat se včeském vzdělávacím systému - vzačlenění se do českého vzdělávacího systému - vprůběhu studia scílem jeho úspěšného absolvování - ve využití dosaženého vzdělání při vstupu na trh práce (včetně vzdělání dosaženého vzemi původu) - vdalším vzdělávání, které zvýší možnost uplatnění se na trhu práce 2/ Podporovat odborné pracovníky, především pedagogy vrozvoji kompetencí pro práci sžáky astudenty cizinci. Vytvářet arozvíjet vhodné zázemí aprostředí pro jejich práci sžáky astudenty cizinci. 3/ Zvyšovat informovanost veřejnosti oproblematice migrace avzdělávání cizinců. Aktivity Těchto cílů chceme dosáhnout prostřednictvím: - odborného sociálního poradenství - poskytování informací akonzultací - vzdělávacích aktivit - dobrovolnického programu - vyvíjením expertní, koncepční ametodické činnosti, jak samostatně tak ve spolupráci sostatními odborníky na danou problematiku včr ivzahraničí - vytvářením koncepčních ametodických materiálů - mapováním příležitostí amonitorováním problémů souvisejících se vzděláváním anásledným pracovním uplatněním cizinců - soustavným vzděláváním zaměstnanců organizace přispívajícím ke zkvalitnění všech výše uvedených služeb - popularizace tématu vzdělávání cizinců především zprostředkováním situace žáků astudentů cizinců při jejich začleňování se do českého vzdělávacího systému Cílo vá sk u pi n a - ciz inci b ez ohle pův du n o d u, a t yp k teř an p o by í ma ásle jí záje tu n dn é ebo m ře prac - ped zem šit s ov n í agog i vé v u ič p zdělá la t í pra - o db tněn vání c orná í ovníc ilaic i vše ká v ch t y e ř ejn pů š ost ko l

3 3. naše aktivity anabídka služeb 3. Asistence žákům sodlišným Služby pro cizince mateřským jazykem - odborné sociální poradenství Již vpředešlých letech jsme se začali kon- - poradenství dětem na základních školách krétně naše kolegyně Petra Hlavničková - asistence žákům sodlišným mateřským jazykem akristýna Titěrová zabývat velmi náročným - doučování apodpora dobrovolníka - vzdělávací aktivity pro cizince - knihovna, studovna, internet Služby pro cizince nedoznaly oproti roku 2009 příliš velkých změn, ovšem vroce 2010 jsme je začali nabízet vrámci nově ustavené Sekce služeb pro cizince. 2. Poradenství dětem na pedagoga tak, aby byla tato pozice efektiv- základních školách principu inkluzivního vzdělávání. Dalo by se Jedná se ojednu znašich činností, kde lze jen těžko určit, které naší cílové skupině je určena, zda žákům cizincům či pedagogům. Jisté je, že různorodé. Setkáváme se tak například srodiči potřebujícími asistenci při zápisu svých dětí do školy, žáky základních astředn ích škol potýkajícími se sneznalostí vyučovacího jazyka, se zájemci ostudium na vysokých školách, kteří potřebují poradit suzná- ním rovnocennosti svého předchozího zahraničního studia aspřípravou na přijímací zkoušky, svysoko školáky vnelehké finanční situaci nebo slidmi, kteří pracují, ale přesto se chtějí dále vzdělávat. Sociální poradenství vroce 2010 využívalo 126 dlouhodo bých klientů (ztoho 78 nových). Nejčastějšími zeměmi původu našich klientů jsou: Ukrajina, Rusko, Mongolsko, Čína, Bělorusko, Thajsko, Kyrgyzstán atd. Kromě dotazů týkajících se fungování českého školství, přijímacích zkoušek, nostrifikací, stipendií, zhoršení studijníc h výsledků apod. se na nás vroce 2010 více obraceli klienti isotázkami ohledně průběhu státní maturitní zkoušky nebo uchazeči ostudium na středních školách, kde byly zrušeny přijímací zkoušky azákladním kritériem přijetí byl studijní průměr (což znevýho dňuje žáky cizince, kterým se prospěch zhoršil zdůvodu jejich odlišného mateřského jazyka anedost atečné znalosti češtiny). Aby nabídka služeb cizincům byla komplet ní, odborné sociální poradenství je doplněno nabídkou individuálního nebo skupinového doučování, kurzů českého jazyka pro cizince adalších vzdělávacích aktivit, takže naši klienti často využívaj í více služeb najednou. Kromě úzké spolupráce skoordin átorkami dobrovolníků avzdělávacích aktivit se sociálně poraden ská činnost stále více propojuje sčinnost í pedagogické sekce, díky čemuž se naše poradenství stává komplexnější. dobrovolníci také matematiku, fyziku, angličtinu, zeměpis, ale ipráci spočítači nebo účetnictví. Až na jednu výjimku, sku- Vroce 2010 tři odborné pracovnice ajedna ností našeho školského systému, který na pinové doučování gramatiky pro středoškoláky, byla všechna dobrovolnice působily na třech základních vyrovnávání této bariéry nijak nereaguje. ajedné střední škole jako asistentky pedagogů. Pro děti bez znalosti češtiny stále neexistu- Více otom se dočtete vkapitole Služby pro je koncepčně uchopená jazyková výuka aje vprvním patře vrumunské ulici jako nedostačující, neboť se šině ztěch, kteří nás oslovili, jsme poskytli izin aktivit y pro c 5. Vzdě lávací doučování prostřednictvím dobrovolníka. ce vat 7 kurdařilo zrealizo ro ce se nám po ovních Vuplynulém úr h ýc zn rů e na yka pr o ciz inc ou zů če ského jaz znou int enzit rů as ilí) oč írn ě pokr lávacími (začátečníci am dě vz mi lší ní). Da let ní int enziv m na (seme strální, rzy na studiu k př ípravné ku pa ly by mi nkou ak tivita mí od sp a ly zdarm hny kurzy by SŠ avš. Vš ec y. loh zá é tn vra složení Protože je jazyková bariéra často ještě větší urodičů, než ujejich dětí, doprovázíme je kzápisu do školy nebo na schůzky ve škole atlumočíme jim nebo případně zajistíme tlumočníka. Pokud se vyskytne nějaký problém ve škole, pomáháme zprostředkovat setkání mezi rodiči apedagogy aúčastníme se na řešení vzniklého problému, když si to e jsou yka pr o ciz inc rzy če ského jaz e 2010 Seme strální ku jař Na í. tac do s52 ho dinovou níklasické kurzy ešné začáteč fal. tzv o pr dva, jeden byly otevřeny očilé. o mírn ě pokr ky adruhý pr také 3 jař e, pr ob ěhly dobí, tedy na ly Ve stejném ob. Ty to kurzy mě SŠ na m diu rzy na stu temati př ípravné ku ma na ny ře zamě do taci abyly. Na 32 ho dinovou studium na SŠ ci př íprav y na ám vr u tin eš no jejich ku ač če ře pe (lé entů í samo tných kli ské základě př án ovací kurz če otevřeli douč é tak e jsm ro dičů) gramatiky. klienti přejí. Vroce 2010 se uskutečnilo několik pedagogicko-psychologických vyšetření, na které jsme klienty doprovodili. Stejně jako vpředchozích letech jsme poskytli (díky projektu PIC) finanční podporu na školní potřeby rodinám ve finanční tísni. Uporadenství žákům na základní škole se velmi osvědčilo propojení sociálního poradenství spodporou pedagogických pracovníků. Konzultace sučiteli se týkaly výuky češtiny jako cizího jazyka (doporučení metodik aučebních materiálů), tvorby vyrovnávacích plánů, jakým způsobem zorganizovat doučování apod. udovna, intern Sdoučováním souvisí jedna ze změn, kterou jsme prošli vroce klientů, kteří měli zájem odoučování, se ukázaly naše prostory jim podaří tuto bariéru překonat. Velké vět- 6. Knihovna, st doučování individuální. 2010, atou je rozšíření našich prostor. Snarůstajícím počtem pedagogické pracovníky. jen na nich, jejich rodičích aučitelích, jak se předmětů. Doučování zčeštiny absolvovalo celkem 26 klientů. po přípravu na rozličné typy zkoušek. Kromě češtiny doučovali aslužeb. vacího jazyka asnedostatečnou připrave- jež jsou včeské republice krátkou dobu, jedním znejtěžších od rozšiřování slovní zásoby přes gramatiku, konverzaci, až neboť tím rozšiřujeme škálu našich činností stále velmi úzce spojeny sneznalostí vyučo- hu celého roku poskytovali klientům doučování. Nejčastější bylo doučování zčeštiny, která je pro mnohé žáky astudenty, Podle potřeby aúrovně studentů měla výuka různorodou náplň, užitek zní mají všichni zúčastnění včetně nás, tější problémy, které je doprovází, jsou Přestože se zaměřujeme na poradenství cizincům voblasti vzdělávání včeské republice, často je potřebný ipřehled ovzdělávacích systémech vzemích původu našich klientů. Informace, které klienti potřebují, nebo problémy, které řeší, jsou velmi Vroce 2010 působilo vmetě 26 dobrovolníků, kteří vprůbě- asistenta pedagoga pro žáky cizince využívají. aslužeb obou sekcí je zjevná především při klienti navštěvující základní školy. Nejčas- škol, ale ičerství absolventi nebo lidé, kteří ukončili svá studia už před delší dobou. ho sociálního poradenství. je minimum škol (základních istředních), kde Potřeba zmíněné propojenosti činností Ivroce 2010 se obraceli na naši organizaci Jak je již uvedeno výše, našimi klienty jsou cizinci bez rozdílu typu pobytu. Během čtyř let poradenství se společně spoptávkou po našich službách rozšířila ivěková struktur a naší cílové skupiny. Klienty METY jsou žáci astudenti všech typů astupňů ván Ministerstvem vnitra ČR, je nezbytným doplňkem odborné- říci, že jsme vtomto směru průkopníci, neboť vzděláváním cizinců na základních školách. Odborné sociální poradenství pro cizince bez rozdílu typu pobytu voblasti vzdělávání je jednou ze stěžejních aktivit našeho sdružení. (META je od roku 2007 registrovaným poskytov atelem sociálních služeb). Dobrovolnický program METY, který je od roku 2007 akredito- ně využitelná vrámci námi prosazovaného řešení problematických situací spjatých se 1. Odborné sociální poradenství 4. Doučování apodpora dobrovolníka úkolem, ato uchopením institutu asistenta et Klienti adob rovolníci sdru žení mohli po celý rok bezplatně vy užívat PC sp řipojením na internet apůjčovat si knihy, časopis y, slovníky či jiné studijní mate riály znaší kn ihovny. Iten to rok nám vjaz ykové kn ihovně ik nih ovně pr o klien ty př ibylo mnoho zajím av ých titulů, zejména dík y pr ojektu Poradenské ai nf ormační ce ntrum pr o vz dělávání mladých migr antů asoukr omým dárcům. kurzy če šní intenzivní pr ob ěhly tři let Vsrpnu 2010 ské školy, če popr vé do které šly vzáří tiny pr o děti, jen krátce. mi ina dn áz ed pr eské škole př jeden, nebo byly vč e uz vřít kurz po e plánovali ote al jeho Půvo dn ě jsm ov yš ev př ně ob ěj ně kolikanás vé ale zájem on ci značné vě ko bylo mezi zájem íc av an u cit 3 dle kapa rzy ku li vře ote jsme nakone c rozp ětí. Pr oto a13 16 let). ie (6 8, 9 12 or teg ka vé vě ko stejně jako vo so u do taci ho dinovou ča Kurzy mě ly 52 er é jsme kt, ht o kurzů ální. Cílem těc dě ti do kurzy seme str y ab je, rté čtv alizovali již po do tče ne vr oce 2010 re la če štinou zce nastupovaly če ské školy ne ykové do jaz í dn kla zá si mě ly osvojit ostře dí, ny. Vk ur zu by m školním pr ientaci včeské or o pr ti os h, pr o ve dn tec mě ed př h níc tivu avučeb ly za vt řídním kolek by čit eli. Kurzy sp olu žáky au komunikaci se návš těvou ou čn ole sp k jako každý ro končeny tak ady. hr za ké gic zo olo álními kurzy ěma seme str e navázali dv n op ět Na po dz im jsm če ur l by en Jed a pr o ciz ince. tům mírn ě če ského jaz yk tan uhý frekven tečník ům, dr falešným začá pokr očilým. bě hem ími ak tivitami oš lo vzdě lávac Dohr omady pr ciz inců. roku často stávalo, že probíhalo více doučování najednou apodmínky nebyly dlouhodobě komfortní (např. se učilo ina chodbě). Proto jsme vdubnu využili možnosti pronajmout si ve stejném domě ještě jedno patro. Získali jsme tím další dvě učebny pro doučování ijiné vzdělávací aktivity, především kurzy ČJ. Doučování probíhala vždy vprostorách sdružení, ale od roku 2010 jsme na základě poptávky rodičů našich nezletilých klientů začali nabízet doučování přímo vjejich základních školách. Děti ze vzdálenějších koutů Prahy nemohou na doučování dojíždět samy přes půlku města ajejich zaměstnaní rodiče je zase nemohou pravidelně přes půlku města vozit. Protože základní školy jsou většinou vmístě bydliště, jeví se tento model doučování jako ideální. Vprůběhu roku 2010 takto probíhala doučování na dvou školách, napřesrok je plánujeme rozšířit. Uvidíme však, co na to řekne státní rozpočet (dotace), neboť logistika doučování na několika místech najednou si vyžádá mnohem více času, než může zvládnout naše koordinátorka dobrovolníků vrámci svého polovičního úvazku. Ani vroce 2010 nechyběli vmetě dobrovolníci, kteří byli ochotní věnovat svůj čas pomoci vkanceláři sdružení. Věnovali se administrativní činnosti, překladům, vyhledávání informací pro potřeby odborných pracovníků na internetu apodobně. Do těchto aktivit se vprůběhu roku zapojilo 5 dobrovolníků. Po celý rok probíhal průběžný nábor nových dobrovolníků. Vkvětnu avlistopadu se uskutečnila úvodní školení, na kterých měli zájemci odobrovolnictví možnost seznámit se shistorií sdružení ijeho aktuální činností arealizovanými projekty, sproblematikou migrace včr, slegislativou, která upravuje pobyt cizinců na území České republiky asdůležitými informacemi odobrovolnictví adobrovolnickém programu METY. Dobrovolníci, kteří se nemohli zúčastnit školení, byli proškolení individuálně koordinátorkou dobrovolníků. Vroce 2010 proběhla také tři supervizní setkání sexterní supervizorkou, vrámci kterých měli dobrovolníci nejenom další příležitost se mezi sebou lépe seznámit, ale také si předávat informace avyměňovat zkušenosti sprací sklienty - především sdoučováním - aprodiskutovat avzájemně si pomoct vyřešit případné problematické situace.

4 užeb y anabídka sl 4. naše aktivit ovníky gogické pr ac Služby pro pe da 1. Webový informační portál ola Ink luz ivní šk mační portál - webový inf or ak tivity - vzdě lávací í tv ns - porade olách základních šk - asist ence na činnost á rn alší odbo - koncep ční ad riálů te ma ch ký dic - tvor ba meto Inkluzivní škola.cz Naší největší chloubou voblasti podpory pedagogů je webový informační portál který jsme vytvořili na přelomu let 2009/10 aslavnostně spustili 24. března 2010 na konferenci Práce sdiverzitou na upiny - pracovní sk školách na půdě MŠMT. Zúčastnilo se jí přes 80 posluchačů. Tvůrci portálu zde vystoupili spříspěvkem Začleňování žáků-cizinců do ZŠ (příklady zpraxe), vrámci kterého nově vytvořený portál představili. Portál je určen pedagogickým pracovníkům amá za cíl soustředit informace oproblematice vzdělávání azačleňování žáků cizinců do prostředí Vprůběhu roku 2010 jsme se zaměřili na další posilování aktivit směřujících krozvíjení dovedností pedagogických pracovníků při práci sžáky, pro které je čeština nový jazyk. Jsme rádi, že pro školy začíná otázka začleňování žáků cizinců představovat podstatné téma, kterému začínají věnovat více pozornosti. Věříme, že imeta svým dílem přispívá ktéto postupné proměně českého školství tematizací dané problematicky vrámci svých jednotlivých aktivit. Vroce 2010 jsme učinili důležité rozhodnutí azdůvodu rozšiřování aktivit zaměřených na podporu pedagogů byla vrámci struktury METY zřízená samostatná sekce Služeb pro pedagogické pracovníky. Vtéto kapitole jsou českého vzdělávacího systému apodpořit pedagogy při práci stouto skupinou. Kromě legislativy, organizačních doporučení ainformací teoretického rázu nabízí portál také velké množství výukových materiálů, které učitelé mohou okamžitě využít ve své praxi. Svým názvem odkazuje webový portál ke konceptu inkluzivního vzdělávání. Jedná se opřístup, jehož základním principem je společné vzdělávání všech žáků, přičemž pro žáky srůznými druhy znevýhodnění existují podpůrné nástroje, které mohou učitelé využívat. Nedochází proto ksegregaci různých znevýhodněných skupin žáků. Inkluzivní škola vychází zreálných vzdělávacích potřeb aza pomoci diferencovaných výukových plánů, asistentů adalších podpůrných opatření dává všem žákům příležitost uplatnit se azapojit se do výuky. Jsme přesvědčeni, že využívání těchto principů při práci snově příchozími žáky cizinci je vysoce efektivní. tedy popsány činnosti, kterým jsme se vrámci fungování nově ustavené sekce věnovali. Nutno ještě uvést (azdůraznit!), že jsme začali pro žáky cizince používat pojem žáci sodlišným mateřským jazykem (OMJ), neboť netrpělivě aradostně očekáváme novelu vyhlášky 73/2005 Sb., ovzdělávání dětí, žáků astudentů se speciálními vzdělávacími potřebami adětí, žáků astudentů mimořádně nadaných, ve které by měli být cizinci zahrnuti do skupiny žáků se SVP právě proto, že mají odlišný mateřský jazyk. - Kurzy pro peda gogy mateřskýc 2. Vzdělávací aktivity Důležitou oblast podpory pedagogů představují vzdělávací aktivity. Vprůběhu roku se uskutečnila řada seminářů určených stávajícím ibudoucím učitelům. Centrálním tématem bylo začleňování žáků sodlišným mateřským jazykem do českého školního prostředí. Za celý rok prošlo našimi vzdělávacími aktivitami 258 pedagogů astudentů pedagogických fakult. - Kurzy pro pedagogy ZŠ asš h škol Rok 2010 přine sl mimo jiné id alší roz šíř ení na ší cílové skupiny, at o op edagogy mateř ských škol. Tím jsme se vydali to sm ěrem nejen pro to, že se zvýšila poptá pe dago gů, ale vka ze strany také pro to, že považujeme za důlež ité po dporovat do chá zku dě tí so dli šným mateř ský m jaz ykem do mateř ských ško l. Ta pro ně zna mená jedine čno (nejen po jaz yko u přípravu vé stránce) na vst up do české Prvním cílem vša školy. k bylo prové st šet ření zam ěře začleň ování dě né na sit uaci tí ciz inců vmate řsk ých školách po třeb pe dago azjišt ění gů vt éto oblas ti. Kolegyn ě, kte rá se tét o činnosti vě nova la,navšt ěvova la vybrané ma teř ské školy, na kterých dě lala roz hovory sř ed itelkami iosta tními pe dagožkami. Získané inf ormace nám velmi pomohly při přípravě seminářů. Semináře nako nec proběhly tři (dva včervnu aj sinci, celkem se eden vprojich zúčastnilo 50 pedagogů). Věnovaly se tématům jako pedagogická prá ce sdětmi somj sr odiči cizinci,, komunikace problematika leg islativ y voblasti cizinců asamozř vzdělávání ejmě vždy velmi důležitá výmě tí apraxe. Na pro na zkušenossincovém seminá ři vystoupily se spěvkem ředite svým přílka mateř ské ško ly KLukám PaeD Majer ová aspe r. Miroslava ciální pedagožka Mgr. Blanka Pio recká. Seminář e pro pedagogy se vroce 2010 uskutečnily vsedmi krajích České republik y acelkově se jich zúčastnilo 139 pedagogů základních astředních škol. Vkaždém kraji proběhly tři semináře, které se věnovaly následujícím tématům: úvod do problematiky vzdělávání cizinců, včetně konkrétních návrhů atipů jak zorganizovat začleňování žáků sodlišným mateřským jazykem ajaké nástroje začleňování lze využít; čeština jako cizí jazyk jako odlišný pohled na češtinu jako vyučovací jazyk atématu multikul turní výchova jako průřezové téma školního vzdělávacího programu, které nabízí konkrétní metody amožnosti výuky sohledem na toto průřezové téma. Učitelé hodnotili semináře většinou jako velmi potřebné aužitečné. Pro tento cyklus seminářů jsme zažádali na Minister stvu školství, mládeže atělovýchovy oakredi taci vrámci programu DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovní ků), atuto akreditaci jsme získali. Seminář e pro pedagogy lektorovali: Lukáš Radostný, Kristýna Titěrová, Petra Hlavničková, Barbora Nosálová, Petra Procházková, Markéta Slezáková, Irena Brychnáčová ajiří Kocourek. Kurzy proběhly vnásledujících krajích: Plzeňský, Libereck ý, Moravskoslezský, Jihočesk ý, Jihomoravský, Kraj Vysočina ahl. m. Praha. - Kurzy pro studenty pedagogických fakult Další novou aktivitu představovaly kurzy pro studenty pedagogiky. Na akademickou půdu jsme se snaším tématem rozhodli vstoupit poté, co si mnoho učitelů zpraxe stěžovalo, že se během studií stématem začleňování avzdělávání žáků astudentů somj nesetkali, ado praxe šli vtomto ohledu naprosto nepřipraveni. Rozhodli jsme se proto začít prosazovat toto téma ina pedagogických fakultách českých vysokých škol abudoucí generace pedagogů připravovat na to, že se ve své praxi budou setkávat isdětmi, jejichž mateřským jazykem není čeština. Pro začátek jsme dojednali jednosemestrální působení na dvou pedagogických fakultách ato na Univerzitě Karlově vpraze ana Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně vústí n. Labem. Celkem prošlo našimi semináři 69 studentů. Semináře lektorovali: Lukáš Radostný, Kristýna Titěrová, Petra Hlavničková amarkéta Slezáková. Poděkování patří též Petře Morvayové ajaně Staré, které naše působení na jednotlivých fakultách garantovaly.

5 4. Asistence na školách 3. Poradenství Školám byla nabízena podpora formou poradenství při řešení problémů spojených se začleňováním žáků sodlišným mateřským jazykem do výuky. Nejčastější témata poradenství se týkala zařazení do ročníku, klasifikace, výuky češtiny jako cizího jazyka, doporučených učebnic, asistenta pedagoga, individuálního vzdělávacího plánu akonkrétních možností výuky. Krátkodobé, většinou ové nebo telefonické poradenství, bylo poskytováno jak vedením škol, tak jednotlivým pedagogům. Na ZŠ Kořenského (Praha 5) proběhlo několik setkání svedením školy anásledně dvě dvouhodinová setkání scelým pedagogickým sborem, která směřovala kvytvoření koncepce začleňování žáků somj. Na ZŠ Curieových proběhlo krátké školení pedagogického sboru zaměřené na metody práce sžáky somj, kterého se zúčastnilo kolem 25 učitelů, azároveň vtéto škole probíhala asistence pedagogům. Vprůběhu roku probíhala také aktivita týkající se rozvíjení činnosti asistenta pedagoga pro žáky cizince. Tato aktivita probíhala na čtyřech školách ajejím cílem bylo kromě samostatné podpory dětí ajejich pedagogů mapování situace žáků cizinců včeských školách ahledání metodických cest vhodného přístupu knim. Sdětmi jsme pracovali přímo při výuce nebo individuálně, odděleně od přímé výuky. Obě cesty se ukazují jako funkční, jsou-li vhodně použity. Kromě výuky dětí atvorby výukových materiálů jsme pomáhali pedagogům tvořit vyrovnávací plány, organizovat schůzky srodiči azprostředkovat tlumočníky. Díky dobrovolnici Jiřině Koláčné jsme začali poskytovat asistenci ina střední škole na Gymnáziu vnymburku. Jednou týdně docházela do školy apracovala se studentem zkuby (při výuce iindividuálně). Vzniklé materiály apostřehy se průběžně objevují na portále 5. Koncepční adalší odborná činnost Velmi důležitá pro naši přímou práci sklienty, vtomto případě pedagogickými pracovníky, je snaha ozlepšování podmínek jejich práce, ať už připomínkováním různých legislativních návrhů či účastí vexpertních skupinách. Jedna příležitost podílet se na uplatňování principů inkluzivního vzdělávání se nám naskytla na jaře 2010, kdy jsme byli pozváni (spolu sdalší stovkou expertů) vrchní ředitelkou sekce speciálního vzdělávání MŠMT Klárou Laurenčíkovou ke spolupráci na realizaci přípravných kroků aopatření směřujících ke zvýšení inkluzivního přístupu ve vzdělávání. Jednalo se oúkol, který vyplynul zmateriálu snázvem Národní akční plán inkluzivního vzdělávání (NAPIV). Ten zpracovalo MŠMT avbřeznu 2010 ho usnesením č. 206 přijala vláda ČR. Naše spolupráce spočívala vúčasti na prvním (apro rok 2010 nakonec iposledním) pracovním setkání skupiny složené zexpertů na vzdělávání zrůzných oblastí, jak co do zaměření, tak do pracovní působnosti. Neradi bychom ve výroční zprávě za rok 2010 předjímali vývoj NAPIVu vroce 2011,ač je již ve chvíli sepisování tohoto textu zřejmé, kam práce na výše zmíněných přípravných krocích aopatřeních směřujících ke zvýšení inkluzivního vzdělávání vnásledujícím období dospěla, na rozuzlení si bude muset případný zájemce počkat až vpříští výroční zprávě! Pracovníci sekce se podíleli ina vzdělávacích aktivitách organizovaných jinými subjekty. Jedná se například oškolení pro pedagogy na téma Komunikace scizinci dětmi bez znalosti či shorší znalostí češtiny pro Krajské centrum vzdělávání vplzni či školení pro pedagogy zprahy 13 na téma Začleňování žáků cizinců do českých škol pro společnost Člověk vtísni. Přispívali jsme též kodborné diskusi, např. příspěvkem na setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka na téma Konkrétní pedagogické nástroje při práci sžáky cizinci, výuka ČJ udětí cizinců, které se konalo vpraze, či příspěvkem na obdobné téma na konferenci Multikul- turní výchova ve školách aodborné workshopy, organizované sdružením Cassiopeia včeských Budějovicích. Všichni odborní pracovníci Sekce služeb pro cizince byli rovněž velmi pilní vpublikační činnosti. Místo soupisu bibliografických údajů zde však pouze odkážeme na naše webové stránky do sekce Publikování. 6. Tvorba metodických materiálů Podst atnou část roku jsme věnov ali přípravě publikace Žáci sodlišným mateř ským jazykem včesk ých školách zaměř ené na problematik u začleň ování nově přícho zích žáků, kteří neovládají češtinu. Přestože samot ný tisk příruč ky byl naplánován až na únor 2011, na příručce se pracovalo vprůb ěhu celého roku anejintenz ivněji koncem roku, kdy vrcholily práce na finálních úpravách textů jedno tlivých kapitol aprobíhaly jejich jazykové aobsahové korektury. Cílem publikace je stručn ě asroz umitelně prové st pedagogy proce sem začleň ování nově přícho zích žáků do školní ho prostř edí. Mezi zpracovanými témat y lze nalézt postup při přijímání cizinců do školy, jejich začleň ování do výuky, kapitoly ointerkulturní senzit ivitě či výuce češtiny jako cizího jazyka. Na vytváření obsahové části se podíle li Lukáš Radostný, Kristýna Titěrová, Petra Hlavničková, Dana Moree, Barbora Nosálová, jazykové korek tury obstarala Irena Brychnáčová agrafi cky ktisk u připravoval publikaci Jan Tippman. 7. Pracovní skupiny Vprůběhu roku uspořádala META několik pracovní ch skupin, jejichž cílem bylo setkání spedago gy aspolečné sdílení adiskuto vání konkrétních témat, které pedagogové přináší přímo zpraxe. Tématem první, únorové, pracovní skupiny byla přehledn ost, srozumit elnost, obsah aforma připravovaného portálu Inkluzivní škola. Této pracovní skupiny se zúčastnilo 9 účastník ů. Vdubnu 2010 proběhla pracovní skupina zaměřená na téma úloha asistent a pedagoga pro žáky cizince, která měla šest účastník ů. Od října do prosince probíhala každý měsíc jedna pracovní skupina týkající se výuky dějepisu sohledem na žáky somj. Této pracovní skupiny se vždy účastnilo 7 pedagogů acílem bylo vypracov at metodická doporučení pro učitele dějepisu, kteří mají ve třídě žáky somj.

6 5. projekty Poradenské ainformační centrum pro vzdělávání mladých migrantů (PIC2) Projekt podpořený vrámci 1. výzvy programu OPPA, tedy zprostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky arozpočtu hl. m. Prahy doba realizace: místo realizace: Praha kontaktní osoba: Zuzana Vodňanská Sociální poradenství mladým migrantům voblasti vzdělávání Projekt podpořený zprostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF) adotace MŠMT (integrace cizinců) doba realizace: doba realizace: místo realizace: Praha místo realizace: celá ČR kontaktní osoba: Hana Marková kontaktní osoba: Lukáš Radostný Dotace na registrovanou službu odborného sociální- Cílem projektu bylo budovat azvyšovat kompetence stávajících ho poradenství. ibudoucích pedagogů voblasti práce sžáky cizinci amultikulturní výchovy apodpořit tím efektivnější integraci žáků cizinců (státních příslušníků třetích zemí) do českého vzdělávacího systému. Aktivity: rozšiřování webového portálu Inkluzivní škola, kurzy pro pedagogy vjihočeském, Jihomoravském, Plzeňském, Liberec- podpora dobrovolníka) podporovat integraci mladých kém aseveromoravském kraji akraji Vysočina, kurzy pro učitele cizinců do vzdělávacího systému ČR. na podporu METY ačinnost pracovní skupiny odborných pracovníků za úče- mateřských škol vpraze, vytvoření jednosemestrálního semináře pro studenty magisterského oboru učitelství pro základní školy volnické slupiny, kurzy avzdělávací aktivity, vytvoření Pedagogických fakult ajejich realizace na PedF vpraze (UK) avústí nad Labem (UJEP). lem vzniku metodiky práce sžáky astudenty migranty, vytvoření databáze kompatibility vzdělávacích systémů. Alasdair Bouch ivroce 2010 hojně koncertoval avýdělky zkoncertů věnoval naše- INNO-VET mu sdružení. První koncert vroce proběhl vsobotu 9. ledna od 21:00 vsofa Lounge Projekt Partnerství vsubprogramu Leonardo da Bar, další pak rovněž vsofa Lounge Bar Vinci vrámci Programu celoživotního učení, realizo- vsobotu 13. února atřetí vpátek 7. května vaný zfinanční podpory Evropské unie. VRoyal Oak na Vinohradech. Nemůžeme ne- doba realizace: využít tohoto prostoru aalasdairovi za jeho místo realizace: Praha amobility Dánsko, Finsko, Irsko, Holandsko, Norsko štědrost děkujeme! kontaktní osoba: Petra Kozílková Cílem tohoto mezinárodního projektu je přenos inovativních modelů adobré praxe vrámci celoživotního vzdělávání, které zlepšují odbornou přípravu zaměstnanců, kteří nejsou rodilými mluvčími. Vroce 2010 proběhla partnerská setkání vpraze akodani. 6. Praxe astáže vmetě Tak jako vminulých letech, ivroce 2010 se do aktivit organizace zapojili kromě dobrovolníků také stážisté. Pomohli nám nejenom se zajištěním každodenního chodu kanceláře (třídění materiálů, reorganizace knihovny, hledání kontaktů), ale také stlumočením, jazykovými korekturami, vyhledáváním informací do připravované Databáze kompatibility vzdělávacích systémů atd. Vrámci své praxe se dvě stážistky věnovaly ipodpoře klientů formou individuální výuky, ve které pokračovaly ipo ukončení povinné stáže již jako dobrovolnice. 7. Jazyková aliterární soutěž Čeština je imůj jazyk Samostatnou kapitolu si zaslouží událost, kterou jsme zorganizovali společně se Zastoupením Evropské komise včeské republice na podzim roku Dne 24. září jsme upříležitosti Evropského dne jazyků vyhlásili jazykovou aliterární soutěž pro žáky základních astředních škol snázvem Čeština je imůj jazyk. Cílem soutěže bylo zamyslet se nad tím, co vše musejí překonávat žáci sodlišným mateřským jazykem včeských školách anad rolí češtiny jako jazyka, kterým spolu různí lidé komunikují apomocí kterého se dorozumívají. Soutěž měla dvě kategorie: jazykovou aliterární. Úkolem pro soutěžící ve skupinové jazykové části spodtitulem Co všechno potřebujeme znát, když jsme ve škole noví bylo vytvořit Slovníček pro naši školu. Tématem literární kategorie pro jednotlivce snázvem Mluvíme spolu byla čeština vživotě lidí sodlišným mateřským jazykem. Do soutěže se přihlásilo celkem 517 žáků aněkolik třídních kolektivů. Finálové příspěvky hodnotila porota ve složení: spisovatelka Petra Hůlová, hudebnice abásnířka Feng-yün Song apřekladatel anakladatel Erik Lukavský. Slavnostní vyhlášení proběhlo 16. prosince 2010 na půdě Zastoupení Evropské komise apředávaly se skutečně hodnotné ceny vítěz literární kategorie Heorhi Savitski si odnesl notebook, žáci ZŠ Klausova za svůj slovníček zase netbook. Vítězné práce si můžete přečíst na našich webových stránkách. při práci sžáky cizinci amhmp (sociální služby) ství adalších služeb (kurzy ČJ, jiné vzdělávací aktivity, Aktivity: odborné sociální poradenství, činnost dobro- pedagogických pracovníků Projekt podpořený zdotace MPSV (sociální služby) Cílem projektu bylo prostřednictvím odborného poraden- Koncerty Alasdaira Bouche Vzdělávací program na podporu

7 8. Networking aspolečenské události roku 2010 Zahraniční návštěvy vmetě Mezi naše cíle patří budování vztahů pře- Networkingu anáslednému rozvoji aprohlu- devším sorganizacemi ijednotlivci, kteří bování navázaných vztahů se spolupracující- se zabývají tématem integrace cizinců mi organizacemi ijedinci včr imimo rámec sdůrazem na jejich vzdělávání. Iproto naší republiky se věnujeme důsledně již jsme vprostorách METY přivítali meziná- od počátku naší existence. Anejinak tomu rodní návštěvu vedoucích pracovníků ve bylo ivroce Jedná se oúčast na více či školství zčlenských států EU. Koordináto- méně formálních událostech apořádání akcí rem návštěvy ze strany EU byla organizace vlastních. CEDEFOP (Centrum pro rozvoj evropské vzdělanosti), za českou stranu byla garantem NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy). Tématem návštěvy byla problematika integrace dětí amládeže zjiných kultur, migrační procesy, problémy multikulturního soužití azpůsoby jejich řešení včeské republice. Vkvětnu nás navštívily odborné pracovnice zoblasti sociálního podnikání zberlína adalší návštěva zněmecka se uskutečnila vlistopadu, kdy nás navštívilo 15 pedagogických asociálních pracovníků zjeny (projekt Kindersprachbrücke). Vobou případech jsme představovali naše činnosti Výroční oslava ve FOSIL baru 1. září 2010 uplynuly již čtyři roky od doby, kdy META zahájila provoz Poradenského ainformačního centra pro mladé migranty. Toto výročí oslavila se svými příznivci, přáteli, spolupracovníky iklienty ve zbrusu nově otevřené mexické restauraci Fosil na Žižkově. Kromě tradičního META občerstvení (připraveného sláskou pracovníky METY) mohli návštěvníci opět ochutnat občerstvení restaurace Fosil (velké díky José Luisovi Koncerty Alasdaira Bouche na podporu METY Alasdair Bouch ivroce 2010 hojně koncertoval avýdělky zkoncertů věnoval našemu sdružení. První koncert vroce proběhl vsobotu 9. ledna od 21:00 vsofa Lounge Bar, další pak rovněž vsofa Lounge Bar vsobotu 13. února atřetí vpátek 7. května VRoyal Oak na Vinohradech. Nemůžeme nevyužít tohoto prostoru aalasdairovi za jeho štědrost děkujeme! Paz ajeho zaměstnancům!), prohlédnout si výstavu fotografií zblízkého východu, kterou zapůjčil Kieran D Arcy (též díky) avyhrát množství hodnotných cen vtradiční tombole. Celý večer obohatil svým hudebním výběrem DJ Colin. Ceny do tomboly věnovali Nakladatelství Dokořán, Divadlo Archa, Divadlo vdlouhé, Švandovo divadlo, Divadlo Na Zábradlí, kino Světozor, Festival bollywoodského filmu, Mezinárodní festival dokumentárních filmů vjihlavě acafe DECADA (všem velké díky). asituaci voblasti vzdělávání cizinců včeské Velká sýrová nakládačka Již tradičně jsme se vkvětnu účastnili republice. soutěže onejlepší nakládaný hermelín, tentokráte sexemplářem plněným špenátem, česnekem apiniovými oříšky. Tuto pochoutku jsme nazvali Grün Metalün avyhráli sní 1. místo ulaické poroty. Prezentace portálů INKLUZIVNÍŠKOLA aczechkid seminář věnovaný práci sdiverzitou na školách Spolu sbritish Council afakultou humanitních studií UK ave spolupráci smšmt, skupinou sociálních programů pod vedením náměstkyně Kláry Laurenčíkové, jsme ve středu 24. března zorganizovali seminář, RefuFe st aneb Přijde Sváte k Dne 18. a19. června se vparku Kampa konal již pátý ročník pouličního happeningu pořádaný občanským sdružením InBáze Berkat. Tento festival poskytuje jedinečnou příležitost pro setkání české veřejnosti slidmi pocházejícími znejrůzn ějších částí světa. META zde měla po oba dny svůj stánek sprezentačními materiály. na kterém byly představeny internetové nástroje na podporu inkluzivního vzdělávání adiverzity ve školách. Semináře se zúčastnilo na 80 zástupců škol, školských úřadů, pedagogicko-psychologických poraden inevládních organizací. Prezentace portálů INKLUZIVNÍŠKOLA aczechkid seminář věnovaný práci Novoroční party vcafé DECADA Nový rok 2010 jsme spolu spřáteli aspolupracovníky zorganizací ainstitucí působících voblasti migrace avzdělávání oslavili 14. ledna na novoroční party vcafé DECADA na Palmovce. Kromě společného oslavení nového roku bylo na programu naše tradiční avelmi chutné META občerstvení. Ti, kteří se chtěli vošklivém zimním počasí itrochu ohřát, mohli shlédnout promítání fotek zbornea. Sešli jsme se vhojném počtu avpříjemné atmosféře vysočanské kavárny navázali bezpočet užitečných kontaktů. sdiverzitou na školách Spolu sbritish Council afakultou humanitních studií UK ave spolupráci smšmt, skupinou sociálních programů pod vedením náměstkyně Kláry Laurenčíkové, jsme ve středu 24. března zorganizovali seminář, na kterém byly představeny internetové nástroje na podporu inkluzivního vzdělávání adiverzity ve školách. Semináře se zúčastnilo na 80 zástupců škol, školských úřadů, pedagogicko-psychologických poraden inevládních organizací.

8 Tradiční setkání KIK Konference Integrace transkulturně dobrovolníků alektorů Normalita ajinakost 30. června proběhlo vkavárně MuKafe přístupy kzacházení sdiverzitou lektorů adobrovolníků METY ku příle- na Vinohradech již druhé setkání žitosti konce školního roku. Cílem této Organizátor: Česko-německá skupina trenérů KIK Kultura-Identita-Komunikace. akce je poděkovat všem spolupracov- Již podruhé se zástupci METY zúčastnili konference KIK vdrážďanech (je- níkům sdružení META, kteří se podílejí jímž cílem bylo stejně jako vroce 2009 nabídnout platformu pro intenzivní na realizaci všech vzdělávacích aktivit výměnu zkušeností mezi trenéry, multiplikátory adalšími zájemci aaktéry adoučování, které META organizu- zoblasti vzdělávání, poskytnout jim prostor pro reflexi pedagogických je. Dalším cílem této akce je lépe se konceptů aspolečenské debaty na téma diverzita avyzkoušet některé sdobrovolníky alektory poznat, se- aktuálně používané metody akoncepty při zacházení sdiverzitou azkou- známit je mezi sebou akromě zábavy mat, jak jednotlivé přístupy operují sobrazy normality ajinakosti ve aobčerstvení jim nabídnout ijakousi společnosti.). neformální intervizi. Vroce 2010 bylo tématem konference Normalita ajinakost přístupy kzacházení sdiverzitou. Vdevíti workshopech byly interaktivně představeny rozličné přístupy ametody pro pedagogickou práci sdiverzitou jako například transkulturní učení, anti-bias, pedagogika rovných příležitostí adalší. Svůj workshop si připravili idva naši odborní pracovníci, Petra Kozílková alukáš Radostný. Název workshopu: Nově příchozí žáci cizinci ve školním prostředí jsou jiní, stejní nebo snad normální? pravděpodobně nikoho nepřekvapí stejně jako jeho obsah: věnoval se problematice přístupu pedagogických pracovníků knově příchozím žákům smigrantskou zkušeností. Cílem workshopu bylo definovat problematické oblasti spojené sbariérami pedagogů při práci stouto skupinou žáků arozvíjení alternativních perspektiv kpohledu na jejich odlišnost. Strategické plánování Tak jako každý rok jsme včervnu odjeli na 3 dny mimo Prahu, abychom zhodnotili naši dosavadní činnost azamysleli se nad tím, co můžeme změnit azlepšit. Itentokráte nám azyl poskytl pan Jirsák na své vodní elektrárně na Mohelce, za což mu děkujeme! Gr afické oceně ní za výroč zpr ávu META za rok ní á je autorkou grafi cké poštěpánka Bláhovcová, kter, elek tronických (por tál riálů doby mnoha našich mate (pot isk na trička, infor h ěnýc itišt.cz) škola í Inkluzivn výro ční zprávy), získala dvě mační leták y a prozatím ěži grafi ckého designu sout é opsk oevr vcel ění tři ocen vy2010, jejíž výsle dky byly European Design Awards amu. Jedním zocenění pro tterd vro na květ 30. hláš eny ční istří bro vkategorii Výro slečnu Bláhovcovou bylo ckou podobu naší výro čgrafi za sla odne si é kter zpráva, me! ou tout o cest ou grat uluje ky za rok Ještě jedn štěstí si ji prohlédnout to ěli nem sud dopo jste Pokud it na našich web ových strán (apř ečíst), můžete tak učin kách vsekci Kdo jsme. Vstup do Konsorcia Vsrpnu jsme vstoupili do Konsorcia nevládních orga nizací pracujících smigrant y včr. Hlavním cílem Konsorcia je aktivně se podí let na tvor bě migrační polit iky asez namovat veřejnost se situací migrantů včeském ievr opském kont extu.kon sorcium dále zajiš ťuje med ializaci případů migrantů, jejichž práva byla závažným způsobem poru šena, dalš í vzdě lávání pracovní ků člen ských organizací, podp oruje vým ěnu infor mací mezi neziskov ými organizacemi ave řejnou správou voblasti migrace ako ordinuje reakce členských organiza cí na aktuální migrační dění. Vroce 2010 sdru žovalo Kons orcium 8 organizací: Sdru žení pro integraci ami graci, Organizaci pro pomoc uprchlíkům, Poradnu pro integraci, Sdru žení občanů zabý vající se emig rant y, Mult ikult urní cent rum Praha, InBázi Berkat ame TU.

9 zaměstnanci, spolupracovníci mu sdru žení u součástí tý jsou důlež ito činnosti Dobr ovolníci ich Jej it. tiv h ak du doplňujícíc e! azaji šťují řa jem také dě ku e at ímto jim si velice vážím adobrovolníci META O. S. Tereza Günterová Zuzana Vodňanská / ředitelka sdružení, vedoucí projektů Anna Johnson Ryndová Linda Tutterová / zástupkyně ředitelky, administrátorka projektů Kevin Johnson Petra Kozílková / koordinátorka dobrovolníků avzdělávacích aktivit Monika Krkošková Monika Kutilová / koordinátorka dobrovolníků, asistentka Nina Numankadič Hana Marková / sociální pracovnice, vedoucí sekce služeb pro cizince Ivana Pauerová Miloševičová Blanka Smítková / sociální pracovnice Abigail Rejchrtová Kozlíková Petra Hlavničková / odborná pracovnice, lektorka češtiny, lektorka kurzů pro pedagogy Linda Tutterová Lukáš Radostný / odborný pracovník, vedoucí sekce služeb pro pedagogické pracovníky, Michal Tutter lektor kurzů pro pedagogy Zuzana Vodňanská Kristýna Titěrová / odborná pracovnice, lektorka kurzů pro pedagogy Radka Votavová Barbora Nosálová / odborná pracovnice metodička, expert na ČJ jako cizí jazyk Jan Walter Ondřej Rostek / asistent projektu Tereza Günterová / externí spolupráce - konzultace sociálnímu oddělení (MD) další spolupracovníci lektoři kurzů pro cizince / Markéta Kopková, Kateřina Sobotková, Eva Váňová, Erika Landsfeldová, Jan Melechovský, Vladana Havlíková, Lenka Nádvorníková, Jana Kutilová, Štěpánka Laňová, Abigail Rejchrtová Kozlíková, Irena Brychná- Zuzana Vodňanská Tereza Günterová Linda Tutterová Zuzana Vodňanská čová, Hana Tomšů, Lena Bernhardt Vlastislav Brabec Jiří Mandík konzultace sociálnímu oddělení / Hana Solařová odborná spolupráce na projektu EIF / Hana Hozáková spolupráce na portálu / Dana Moree, Pavel Košák, Pavla Burdová Hradečná, Jan Líska lektoři kurzů pro pedagogické pracovníky / Petra Procházková, Barbora Nosálová, Markéta Slezáková, Irena Brychnáčová, Jiří Kocourek, Blanka Piorecká, Miroslava Majerová Dobrovolníci Irena Kubrická Mlada Komárková Jitka Peterková Luděk Hroch Eva Drhlíková Petr Kašpar Diana Bedrníková Michal Hrnčíř Anna Pechová Hana Švamber ková Jana Kutilová Jana Slavíková Vlasta Goldbergová Iveta Pluhařová Miroslav Stýblo Tomáš Marinka Lucie Nečasová Michaela Petřkovská Sandra Gembčíková Magdaléna Tošovská Veronika Šulcová Helena Křížová Barbora Gallová Marie Kučerová Vendula Prokůpková Kristýna Hrubá Natalia Barysouskaya Lukáš Hanus Jitka Mikulcová služby / Romana Lafatová účet ní apersonalist ické Bláhovcová grafi cké služby / Štěpánka IT služby / Daniel Rejchrt Jaroslava Sýkorová, ravová, Radka Votavová, supervizorky / Dagmar Doub Beat e Albr ich dních astř edních škol, pedagogové praž ských zákla Jarmila Bart áková, skupin / Petra Kohoutová, ch ovní prac tnili kteř í se účas Klára Horáčková, Libuše ová, Křen lava Jaros l, Čing Jitřenka Malí ková, Pavel á, Radomíra Stonišová, a Klabanová, Iveta Vojtěchov Vlková, Zděněk Bělecký, Alen Svatava Chrastilová, Chaloupecká, Tomáš Houška, Petr Ryšlavý, Neli Mileva, Lucie Michaela Přívratská Petr Mácha, Zuzana Tichá, stážistky Jana Slavíková Alžběta Kadová Lenka Draždáková Lucie Zdrahalová Magdaléna Tošovská

10 11. Finanční zpráva za rok 2010 ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu k (vkč) AKTIVA dlouhodobý majetek 0 krátkodobé pohledávky provozní zálohy krátkodobý finanční majetek / / bankovní účty, pokladna, ceniny AKTIVA CELKEM PASIVA vlastní jmění výsledek hospodaření krátkodobé závazky mzdy, odvody, daně výdaje příštích období výnosy příštích období PASIVA CELKEM VÝKAZ ZISKŮ AZTRÁT ve zjednodušeném rozsahu k (vkč) Příjmy granty státní dotace anadace (MPSV, HMP, MV, MŠMT ) Tržby zprodeje služeb dary fyzické osoby Úroky 553 kurzové zisky 0 Celkem Výdaje osobní náklady (mzdy, OON) nákup služeb (nájemné, energie, tel. poplatky, poštovné, cestovné, opravy) náklady na reprezentaci náklady na opravy aúdržbu nákup DDHM 0 spotřeba materiálu ostatní výdaje (poskytnuté příspěvky) Celkem výsledek hospodaření Úplné znění účetní závěrky je kdispozici vkanceláři META vječné 17, Praha 2.

11 14. poděkování Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem, kteří se na činnosti sdružení META vroce 2010 jakkoliv podíleli. Děkujeme nejen těm, kteří nám poskytli finanční či materiální dary, ale itěm, kteří nám věnovali svůj čas aenergii, odborné znalosti atalent. Vneposlední řadě děkujeme také všem našim][[ pracovníkům, dobrovolníkům, stážistům adalším spolupracovníkům, bez kterých by META nebyla to, co je! Všech příspěvků si velmi vážíme! Finanční prostředky adary poskytli: Evropský sociální fond Leonardo da Vinci Program celoživotního učení (EU) Hlavní město Praha Ministerstvo práce asociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže atělovýchovy Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí prostřednictvím MV ČR Alasdair Bouch Kieran D Arcy Radka Votavová Jan Walter Fosil bar antů příležitosti mladých migr META o. s. Sdružení pro ká 29, Praha 2 esa (vroce 2010): Rumuns sídlo akontak tní adr mobil: tel/ fax: , luzivniskola 2633 IČO: , DIČ: CZ 2698 a. s. /550 0 ura iffeisen Bank, číslo účtu:

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem(omj)

Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem(omj) Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem(omj) META, O.P.S. poradenství cizincům v oblasti vzdělávání, kurzy ČDJ, doučování aktivity zaměřené na pedagogy semináře akreditované MŠMT, poradenství webový

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL. Renée Grenarová. NIDV centrální pracoviště Praha

CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL. Renée Grenarová. NIDV centrální pracoviště Praha CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL Renée Grenarová NIDV centrální pracoviště Praha AKTIVITY NIDV V OBLASTI SYSTÉMOVÉ PODPORY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VZDĚLÁVAJÍCÍCH DĚTI/ŽÁKY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

REALIZAČNÍ TÝM. Název subjektu (Musí odpovídat záznamu ze záložky Subjekty projektu Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 42.

REALIZAČNÍ TÝM. Název subjektu (Musí odpovídat záznamu ze záložky Subjekty projektu Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 42. REALIZAČNÍ TÝM PS: Odborný garant pro začlenění žáků s OMJ, úvazek 20 % 9 380,00 / měsíc vč. odvodů 20 % 23 měsíců Odborný garant pro začlenění žáků s OMJ bude: - hlavní osoba primárně zodpovědná za integraci

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Síťování klíčových aktérů v oblasti vzdělávání žáků s OMJ

Síťování klíčových aktérů v oblasti vzdělávání žáků s OMJ Síťování klíčových aktérů v oblasti vzdělávání žáků s OMJ Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VI je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. AMA Asociace manažerů absolventů, o.s

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. AMA Asociace manažerů absolventů, o.s VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 AMA Asociace manažerů absolventů, o.s Ing. Irena Zemánková, CSc. 3. 3. 2015 ZAMĚŘENÍ 1. Celoživotní vzdělávání - je stěžejním programem a patří mezi hlavní činností občanského sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. OBSAH Ú vodní slovo 2 Ú č etní za ve rka 3 Rozpoč et za rok 2014 6 Stipendia 7 Kontaktní informače 8 Strana 1 ÚVODNÍ SLOVO Ú vodní slovo Praha, 27. č ervna

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha 804 511 01 Turnov IČ 26004674 HLAVNÍ CÍLE A OBLASTI ČINNOSTI V ROCE 2007 - rozšiřování a zkvalitňování vzdělávací nabídky - projektová

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

2) Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků a) Skutečná výše finančních prostředků poskytnutých krajským úřadem jednotlivým právnickým osobám

2) Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků a) Skutečná výše finančních prostředků poskytnutých krajským úřadem jednotlivým právnickým osobám Příloha č. 3 b) Závěrečné hodnocení rozvojového programu MŠMT Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí za rok 2013 (č. j.: MŠMT-39298/2012-20) 1) Identifikační údaje

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Milí přátelé, přestože je Sdružení VIA nejmladším členem rodiny VIA, do které kromě Nadace VIA patří i organizace Friends of VIA, zcela jistě ho můžeme považovat

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

META o. s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

META o. s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů JMÉNO PŘÍJMENÍ PŘEDMĚT META o. s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů výroční zpráva ROK 2006 1 PORADENSKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM kontaktní adresa: Rumunská 29, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 222 521

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. pomoc cizincům a osobám z odlišného kulturního a sociálního prostředí

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. pomoc cizincům a osobám z odlišného kulturního a sociálního prostředí Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. pomoc cizincům a osobám z odlišného kulturního a sociálního prostředí Výroční zpráva 2009 Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. Centrum multikulturního vzdělávání,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Situace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Situace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) Situace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio Výroční zpráva Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Firmy... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 Strana 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 1 Základní údaje o organizaci Název organizace STROP o.p.s. Právní forma organizace Obecně prospěšná společnost Sídlo organizace Dlouhá 2699 Zlín 760 01 Česká republika

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s. Jana Palacha 804 511 01 Turnov IČ 26004674

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s. Jana Palacha 804 511 01 Turnov IČ 26004674 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s. Jana Palacha 804 511 01 Turnov IČ 26004674 HLAVNÍ CÍLE A OBLASTI ČINNOSTI V ROCE 2008 rozšiřování a zkvalitňování vzdělávací nabídky projektová činnost

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Cíl a identifikace výzvy Základní informace Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více