Akční plán pro rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán pro rok 2011"

Transkript

1 PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

2

3 Program cílené a dlouhodobé podpory integrace cizinců ze třetích zemí na území Jihomoravského Program cílené a kraje dlouhodobé podpory vznikl integrace v rámci projektu cizinců ze Jihomoravské třetích zemí regionální na území centrum Jihomoravského na podporu kraje integrace cizinců vznikl 2010 v rámci (číslo projektu EIF Jihomoravské ) financovaného regionální z centrum Program Evropského na cílené podporu fondu a dlouhodobé pro integrace integraci cizinců podpory státních 2010 integrace příslušníků (číslo projektu cizinců třetích EIF ze ) zemí. třetích Za zemí financovaného obsah tohoto území dokumentu Program je cílené výhradně a dlouhodobé odpovědný podpory Jihomoravský integrace kraj cizinců a nelze třetích jej v žádném zemí na případě území z Jihomoravského Evropského fondu kraje pro integraci státních vznikl v příslušníků rámci projektu třetích Jihomoravské zemí. Za obsah regionální tohoto považovat Jihomoravského za názor Evropské kraje unie. vznikl v rámci projektu Jihomoravské regionální dokumentu centrum na podporu je výhradně integrace odpovědný cizinců Jihomoravský 2010 (číslo projektu kraj a nelze EIF ) jej v žádném financovaného případě z centrum na podporu integrace cizinců 2010 (číslo projektu EIF ) financovaného považovat Evropského za názor fondu Evropské pro integraci unie. státních příslušníků třetích zemí. Za obsah tohoto dokumentu z Evropského je výhradně fondu pro odpovědný integraci státních Jihomoravský příslušníků kraj a třetích nelze zemí. jej v žádném Za obsah případě tohoto považovat dokumentu za názor je výhradně Evropské unie. odpovědný Jihomoravský kraj a nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské unie. ZPRACOVATEL ZPRACOVATEL ZPRACOVATEL ZPRACOVATEL KONZULTAČNÍ TÝM KONZULTAČNÍ Krajský úřad Jihomoravského TÝM kraje Krajský Odbor regionálního úřad Jihomoravského kraje oddělení strategického Odbor KONZULTAČNÍ Žerotínovo regionálního nám. TÝM 3/5, TÝM Brno oddělení strategického Žerotínovo Krajský Krajský úřad úřad nám. Jihomoravského 3/5, Brno kraje kraje Odbor Odbor regionálního regionálního oddělení oddělení strategického strategického Žerotínovo Žerotínovo nám. nám. 3/5, 3/5, Brno Brno

4

5 OBSAH ÚVOD... 3 I. VIZE A CÍLE PROGRAMU... 4 I.1. Struktura priorit a opatření... 5 I.2. Priority, opatření a aktivity... 6 A. Procesní zázemí integrace... 6 B. Komplexní integrační služby... 8 C. Sociálně ekonomická integrace... 9 D. Zapojování cizinců a informovanost I.3. Specifikace aktivit A. Procesní zázemí integrace B. Komplexní integrační služby C. Sociálně ekonomická integrace D. Zapojování cizinců a informovanost II. SCHÉMA NAPLŇOVÁNÍ PROGRAMU

6 ÚVOD Podpora integrace cizinců ze třetích zemí je dlouhodobou prioritou Jihomoravského kraje (dále jen JMK ) především z toho důvodu, že tato skupina obyvatel má na životě místní společnosti velký podíl (JMK je po Praze a Středočeském kraji třetím regionem s nejvyšším počtem žijících cizinců ze třetích zemí). Významným krokem JMK v oblasti integrace cizinců byla v roce 2009 iniciace vzniku Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců a Programu cílené dlouhodobé podpory integrace cizinců ze třetích zemí na území Jihomoravského kraje (dále jen Program ). Celkovým cílem Programu je zavedení základních parametrů regionální integrační politiky ve spolupráci s klíčovými aktéry integrace tak, aby se cizinci ze třetích zemích měli šanci efektivně začlenit do běžného života. Program schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne na svém 19. zasedání usnesením č. 1138/10/Z 19. Akční plán představuje strukturu priorit, opatření a aktivit, které budou realizovány v roce Pro podrobnější poznání celého Programu a problematiky integrace cizinců na území Jihomoravského kraje je vždy nezbytné se seznámit s komplexní dokumentací, tedy s Programem cílené dlouhodobé podpory integrace cizinců ze třetích zemí na území Jihomoravského kraje , který je k dispozici na webových stránkách Jihomoravského kraje a Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců a 3

7 I. VIZE A CÍLE PROGRAMU Vize Programu: Vizí Programu cílené a dlouhodobé podpory integrace cizinců ze třetích zemí na území Jihomoravského kraje je: Vytvořit dobrou výchozí pozici a základní předpoklady pro podporu úspěšné integrace cizinců ze třetích zemí v Jihomoravském kraji a zformovat základní principy lokální integrační politiky vycházející z potřeb území. Motto Programu: Jsme krajem, který komunikuje s cizinci ze třetích zemí a podporuje jejich efektivní integraci do společnosti. Celkový cíl: Zavedení základních parametrů regionální integrační politiky ve spolupráci s klíčovými aktéry integrace tak, aby se cizinci ze třetích zemí měli šanci efektivně začlenit do běžného života. 4

8 Dílčí cíle: Cíl 1: Rozvoj a institucionalizace procesního zázemí integrace cizinců ze třetích zemí. Cíl 2: Zpřístupnění komplexní nabídky služeb cizincům ze třetích zemí podporující jejich začleňování do společnosti. Cíl 3: Podpora síťování a prohlubování spolupráce klíčových aktérů procesu integrace cizinců ze třetích zemí na území Jihomoravského kraje. Cíl 4: Podpora stěžejních integračních aktivit v souladu s doporučeními EU. I.1. Struktura priorit a opatření PRIORITA A. PRIORITA B. PRIORITA C. PRIORITA D. PROCESNÍ ZÁZEMÍ INTEGRACE KOMPLEXNÍ INTEGRAČNÍ SLUŽBY SOCIÁLNĚ- EKONOMICKÁ INTEGRACE ZAPOJOVÁNÍ CIZINCŮ A INFORMO- VANOST 1 Formalizace procesů a institucionální zázemí 1 Rozvojové strategie 1 Podpora inkluzivního vzdělávání 1 Zapojování cizinců 2 Rozvoj spolupráce aktérů integrace 2 Zajištění integračních služeb 2 Integrace na trhu práce 2 Monitoring situace 3 Další rozvoj Centra 3 Posílení informovanosti 5

9 I.2. Priority, opatření a aktivity A. PROCESNÍ ZÁZEMÍ INTEGRACE Opatření A.1: FORMALIZACE ORGANIZAČNÍCH A KOORDINAČNÍCH PROCESŮ, VYTVOŘENÍ INSTITUCIONÁLNÍHO ZÁZEMÍ Charakteristika opatření: Opatření sleduje nezbytné předpoklady koordinace a řízení integračních procesů, kterými jsou formalizace organizačních a koordinačních procesů a vytvoření funkčního institucionálního zázemí integrace. K tomu je zapotřebí vymezit organizační strukturu aktérů integrace, v rámci ní popsat dílčí činnosti, definovat pravidla, pravomoci a kompetence. V rámci toho procesu je nutné vyzdvihnout koordinační pozici a dílčí výkonné role. Významné postavení v procesu institucionalizace zaujímá Platforma, jejíž prioritou je vedení dialogu s cílem eliminovat konflikty, vytvoření prostoru pro jednání o rozporuplných zájmech a nalézání společných řešení. Trvalá a současně obnovující se Platforma je jedním z nejdůležitějších nástrojů integrační politiky. S ohledem na různorodost aktérů a jejich zájmů je vhodné Platformu strukturovat do dílčích skupin podle dimenzí integrace (trh práce, vzdělávání a jazyková integrace atd.) a stanovit vztah k Centru, JMK a dalším orgánům. Důležitá pozice připadá také Centru, které se bude v rámci procesu dále profilovat a vyvíjet. CE Klíčové aktivity naplňující opatření: Vytvoření formální struktury aktérů integrace, formalizace Platformy (řídící výbor, A.1.1 stanovy, jednací řád) a začlenění Centra. Vytvoření dílčích pracovních skupin Platformy podle dimenzí integrace a jejich A.1.2 začlenění do struktury. A.1.3 Uzavření memorand o spolupráci zapojených aktérů. Zajištění transferu podnětů z Platformy směrem k JMK, Ministerstvu vnitra ČR A.1.4 a dalším zainteresovaným subjektům na centrální úrovni. A.1.5 Přijetí a vymezení řídící a koordinační role JMK v rámci Platformy. A.1.6 Motivace a další vzdělávání členů Platformy. A.1.7 Rozšíření webových stránek o informace a výstupy z koordinačních procesů. Opatření A.2: ROZVOJ SPOLUPRÁCE AKTÉRŮ INTEGRACE Charakteristika opatření: Smyslem opatření je zajistit trvalé propojování klíčových aktérů integrace cizinců ze třetích zemí a vypracovat způsoby a mechanismy jejich zapojování, aby docházelo k navazování vztahů, rozvíjení společných činností, vytváření partnerství a také k vzájemným výměnám informací. Je zapotřebí klíčové aktéry vytipovat, oslovit, rozvíjet a kultivovat jejich vzájemné vztahy. Jedná se o partnery z veřejné správy (státní správy, samosprávy), nevládního neziskového sektoru a další od úrovně regionální až k nadnárodní. Opatření směřuje k definování účelu a způsobu zapojování klíčových aktérů integrace cizinců ze třetích zemí, zpracování harmonogramu činností zapojování a definování kritických bodů a návrhů na jejich řešení. Vychází z uvědomění si nutnosti udržovat proces permanentního propojování jednotlivých aktérů integrace (síťování). 6

10 Klíčové aktivity naplňující opatření: Definování účelu a způsobu zapojování klíčových aktérů integrace cizinců ze třetích A.2.1 zemí, zpracování harmonogramu činností zapojování, definování kritických bodů a návrhů na jejich řešení, síťování aktérů. Rozšiřování spolupráce s organizacemi státní správy fungujícími na celorepublikové, A.2.2 regionální a místní úrovni. Rozvinutí rovnocenného partnerství s neziskovým sektorem zapojení do A.2.3 rozhodovacích procesů a účast NNO na přípravných a méně formálních aktivitách. A.2.4 Rozšíření spolupráce s organizacemi samosprávy fungujícími na celorepublikové, regionální a místní úrovni, zejména s obcemi se zvýšeným počtem cizinců (SM Brno) z třetích zemí (tam, kde to bude vyžadovat situace, zřídit pracovní pozice pro integraci, do komunitních plánů včlenit cizince, podporovat poskytování bydlení apod.). A.2.5 Zapojení pracovníků samosprávy a rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání informace o cizincích a integraci, interkulturní komunikace). A.2.6 Podpora meziregionální, mezinárodní spolupráce transfer zkušeností. Opatření A.3: DALŠÍ ROZVOJ CENTRA Charakteristika opatření: Opatření je zaměřeno na rozvoj již zřízeného a fungujícího Centra. V současné době je provoz Centra vázán na projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2010 (EIF ), a tudíž závislý na podpoře MV ČR. V rámci evaluace činnosti vyplynula potřeba redefinovat a rozšířit některé činnosti a zaměřit se na organizačně-provozní záležitosti. Činnosti Centra mají směřovat jednak k cizincům, jednak ke klíčovým aktérům integrace. Nabízí se posílit či zavést řadu dalších aktivit, které vyplývají z aktuální situace v oblasti integrace cizinců ze třetích zemí. Jedná se jak o konkrétní služby, tak o zajištění analytických, informačních a podpůrných činností. Klíčové aktivity naplňující opatření: A.3.1 Zajištění vzdělávání zaměstnanců Centra, vytvoření klíčových kompetencí pracovníků a jejich rozvoj. A.3.2 Zajištění provozu (včetně zajištění financování), vybavenosti a rozšíření prostorů Centra. A.3.3 Monitoring efektivity služeb Centra. A.3.4 Rozšíření služeb Centra o aktivity zaměřené na různé skupiny imigrantů. Poskytování dalších služeb se zapojením spolupracujících subjektů (nízkoprahové A.3.5 centrum, terénní práce, odborné poradenství, právní servis, projektové poradenství, monitoring potenciálních finančních zdrojů). A.3.6 Pořádání tematických přednášek pro cizince, aktéry integrace a veřejnost za spoluúčasti odborníků z praxe. Realizace informační, podpůrné a poradenské činnosti určené aktérům integrace A.3.7 (zprostředkování informací o dokumentech, aktivitách, aktérech, nástrojích integrace a zákonných normách). A.3.8 Posílení publicity Centra vůči veřejnosti i cizincům. 7

11 B. KOMPLEXNÍ INTEGRAČNÍ SLUŽBY Opatření B.1: ZPRACOVÁNÍ KOMUNITNÍCH PLÁNŮ Charakteristika opatření: Opatření sleduje vytvoření tzv. komunitních plánů, které budou zacíleny na nejvýznamnější komunity cizinců ze třetích zemí. Měly by být vypracovány zejm. proto, aby co nejlépe zachytily jejich specifika, odlišné potřeby, situaci a postavení, průběh a stav integrace. Současně by plány měly zrcadlit specifické potřeby, které by měly být respektovány, zohledňovány a naplňovány, a to s ohledem na místa, na nichž se konkrétní cizinci vyskytují nejčastěji. Tyto dílčí plány umožňují nalézt konkrétní funkční nástroje integrace šité na míru, dále porozumět rozdílným mechanismům integrace jednotlivých komunit a poskytnout množství informací o cizincích žijících v JMK. Klíčové aktivity naplňující opatření: Zjišťování potřeb cizinců ze třetích zemí žijících v JMK v oblasti integračních služeb a jejich promítnutí do komunitních plánů samospráv, případně sdružení, monitoring B.1.1 dlouhodobých potřeb cizinců, klíčových aktérů, navrhování nástrojů a opatření rozvíjejících integraci. Zpracování samostatného Plánu služeb v oblasti integrace cizinců ze třetích B.1.2 zemí ( Plán ) na území JMK, který je v souladu se záměrem a s dokumenty vyšší i nižší úrovně. Opatření B.2: ZAJIŠTĚNÍ INTEGRAČNÍCH SLUŽEB Charakteristika opatření: Opatření si klade za cíl rozvíjet sociální a jiné integrační služby pro cizince ze třetích zemí, a to tak, aby byly formulovány proaktivně a pokrývaly základní potřeby různých skupin cizinců. Současně se týká také oblasti lidských zdrojů pracovníků služeb a efektivních způsobů komunikace s cizinci ve službách. Klíčové aktivity naplňující opatření: Rozvoj sociálních a dalších služeb určených cizincům ze třetích zemí (včetně terénních B.2.1 služeb). B.2.2 Rozvoj služeb pro rodinu a děti. B.2.3 Rozvoj integračních služeb pro ženy napříč populací cizinců. B.2.4 Vzdělávání pracovníků poskytujících služby pro cizince. Zpracování nástrojů pro usnadnění komunikace s cizinci (příručky, informační B.2.5 materiály se zaměřením na služby a zdravotní péči). Finanční podpora projektů zaměřených na integrační aktivity neziskového sektoru B.2.6 a dalších zapojených subjektů. 8

12 C. SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÁ INTEGRACE Opatření C.1: PODPORA INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika opatření: Opatření má za cíl podpořit a rozvíjet sociálně-ekonomické faktory a jazykové znalosti, které mají výrazný vliv na úspěšnou integraci cizinců do společnosti. V prvné řadě se jedná o inkluzivní vzdělávání cizinců dětí i dospělých. Rozvoj tohoto typu vzdělávání spočívá nejen ve správném rozpoznání potřeb cizinců, ale i ve vytvoření vhodných podmínek pro vzdělávání a v zajištění úspěšnosti vzdělávacího procesu. Týká se tedy jak zdokonalování systému školství jako celku a potřeby eliminovat různé formy znevýhodnění cizinců, tak mnohých doprovodných služeb pro účastníky vzdělávání (děti i dospělé) a zavedení konkrétních inkluzivních mechanismů. Klíčové aktivity naplňující opatření: C.1.1 Provedení analýzy vzdělávacích a dalších potřeb dětí cizinců v JMK. Vytvoření sítě mateřských, základních a středních škol, které vzdělávají děti cizinců ze C.1.2 třetích zemí (vč. podpory výměny zkušeností mezi školami). C.1.3 Vypracování metodik a podpůrných materiálů týkajících se vzdělávání cizinců. Podpora společných aktivit rodičů, žáků, pedagogů a veřejnosti a zajištění C.1.4 informování rodičů o možnostech vzdělávání dětí prostřednictvím poradenských či terénních služeb. Vytvoření programů adaptace dětí a žáků do základních škol přijetí do školy, C.1.5 zařazení do ročníku, tvorba výukových plánů pro cizince, organizace výuky a aktivit, rozvoj vnitřní kultury atd. Příprava pedagogů na práci s dětmi cizinců a na jejich specifika (vytváření C.1.6 metodických materiálů, multikulturní výchova, další vzdělávání, výměna zkušeností na celorepublikové bázi interaktivní formou). Poskytování základních kurzů českého jazyka (rozšíření spektra od začátečníků až po pokročilé, garance kvalifikovanými lektory) a rozšíření o konverzační kurzy, které C.1.7 budou prohlubovat znalost jazyka a současně podporovat schopnost cizince orientovat se v různých životních situacích. C.1.8 Nabídka a rozvoj možností celoživotního vzdělávání, uznávání vzdělání a kvalifikace. C.1.9 Realizace sociokulturních kurzů pro nově příchozí cizince. Opatření C.2: INTEGRACE NA TRHU PRÁCE Charakteristika opatření: Opatření má za cíl podpořit a rozvíjet další významný faktor sociálně-ekonomické integrace, který se vzděláváním souvisí integraci na trh práce. Spadají zde dvě důležité oblasti, jimž musí být věnována pozornost: zapojení zaměstnavatelů do integračních procesů a podpora uplatnění cizinců na trhu práce. Klíčové aktivity naplňující opatření: C.2.1 Vytvoření sítě zaměstnavatelů cizinců na úrovni malých i velkých firem (vč. vzájemné výměny zkušeností). C.2.2 Podpora implementace zákonných podmínek zaměstnávání cizinců do praxe zaměstnavatelů. C.2.3 Motivování zaměstnavatelů k účasti na zajištění podpory rovnoprávného postavení 9

13 cizinců v zaměstnání a vytváření vnitrofiremních integračních strategií (jazyková integrace, vzdělávání, rozvoj zaměstnanců, dobré pracovní podmínky, soužití s místní komunitou). Podpora interkulturního vzdělávání a služeb pro zaměstnavatele a jejich C.2.4 zaměstnance. C.2.5 Podpora začínajících podnikatelů z řad cizinců (finace, poradenství, vzdělávání). D. ZAPOJOVÁNÍ CIZINCŮ A INFORMOVANOST Opatření D.1: ZAPOJOVÁNÍ CIZINCŮ Charakteristika opatření: Toto opatření je orientováno na aktivizaci cizinců ve smyslu podpory participace na běžných aktivitách a činnostech společnosti a vytvoření takových podmínek, aby se mohli cizinci účastnit rozhodovacích procesů, angažovat se ve veřejném životě a měli příležitost vyjádřit se k záležitostem, které se jich týkají a ovlivňují jejich život. Vedle toho je důležitá podpora mezináboženského a mezikulturního dialogu, jenž přispívá k porozumění a toleranci a je projevem schopnosti vnímat odlišná chápání světa a hodnot. Klíčové aktivity naplňující opatření: D.1.1 Zapojení cizinců do komisí, orgánů a rozhodovacích procesů. D.1.2 Podpora mezináboženského dialogu. Zapojení představitelů církví a náboženských spolků do procesu integrace, zpracování D.1.3 informačního materiálu o religiozitě a náboženském životě hlavních skupin cizinců v JMK. Pravidelná podpora multikulturních aktivit rozvíjejících mezikulturní poznání D.1.4 a komunikaci (celostátního, regionálního i místního charakteru). Opatření D.2: MONITORING SITUACE Charakteristika opatření: Cílem opatření je zajistit vyhodnocování údajů o cizincích, zmapovat situaci v oblasti integrace cizinců a následně tyto informace zpřístupnit veřejnosti. V monitoringu je kladen důraz na vyhodnocování integračních aktivit tak, aby byla zajištěna zpětná vazba a informace o efektivitě realizovaného integračního opatření. Klíčové aktivity naplňující opatření: D.2.1 Průběžný monitoring stavu a situace cizinců v JMK. Průběžné vyhodnocování podporovaných a realizovaných integračních aktivit D.2.2 (evaluace formativní i sumativní). D.2.3 Zajištění transparentnosti výsledků a monitoringu situace v oblasti integrace cizinců. 10

14 Opatření D.3: POSÍLENÍ INFORMOVANOSTI Charakteristika opatření: Cílem opatření je zajistit šíření relevantních údajů a informovat veřejnost jednak o celkové situaci cizinců, jednak o smyslu provádění integračních aktivit. Kvalitní povědomí by mělo přispět k eliminaci diskriminace, negativních stereotypů a odmítavých postojů vůči cizincům. Opatření klade důraz na poučení prostřednictvím médií, ale i sociálních sítí a klíčových aktérů integrace. Kromě zaměření na veřejnost se opatření orientuje na zkvalitnění celkové informovanosti cizinců. Klíčové aktivity naplňující opatření: Informování veřejnosti o aktuálním postavení cizinců a o běžných aspektech D.3.1 života cizinců v JMK, a to prostřednictvím médií (s aktivním zapojením cizinců a klíčových aktérů integrace). D.3.2 Zpřístupnění literatury, časopisů a filmů ve vybraných světových jazycích. Zkvalitnění celkové informovanosti cizinců s využitím sociálních sítí a klíčových aktérů integrace, zpřístupnění všech důležitých informací cizincům D.3.3 ve světových jazycích, podpora vytváření vícejazyčných tištěných informačních materiálů s ohledem na aktuální potřeby cizinců. Přesně zacílenou kampaní (prostřednictvím terénní práce, informačních D.3.4 materiálů apod.) zvýšit povědomí cizinců o uplatnění na trhu práce (druhy pracovně-právních vztahů, práva a povinnosti v zaměstnání a v podnikání). Průběžná aktualizace a zveřejňování informací na webových stránkách D.3.5 vč. překladů do cizích jazyků. 11

15 1.3. Specifikace aktivit Specifikace aktivit má vždy stejnou strukturu. U každé aktivity je tedy uveden realizátor, věcná příslušnost, předpokládané náklady, cílová skupina, období realizace, spolupracující subjekty, způsob zapojení JMK, financování, územní dopady a měřitelné indikátory. Struktura tabulky pro konkretizaci aktivit a vysvětlení pojetí jednotlivých kategorií Číslo a název aktivity Realizátor: subjekt realizující hlavní část dané aktivity; subjekt, který má danou aktivitu v kompetenci, nebo garantuje její realizaci Věcná příslušnost: odbor krajského úřadu, v jehož kompetenci je řešení dané problematiky Předpokládané náklady realizace: odhad celkových prostředků potřebných k uskutečnění aktivity Cílová skupina: specifikace kategorií subjektů, jejichž situaci má realizace aktivity zlepšit nebo je zasáhnout. Období realizace: uvedení doby přímého plnění aktivity Spolupracující subjekty: subjekty podporující realizaci, subjekty řešící dílčí části aktivity Způsob zapojení kraje: specifikace činností, resp. typů činností, které bude při plnění aktivity zajišťovat přímo kraj Financování: potenciální zdroje financování základní přehled Územní dopady: specifikace územního rozsahu realizace aktivity Výstupní indikátory: ukazatele, pomocí nichž bude každoročně vyhodnocováno plnění aktivity (indikátory výstupu) zařazeni jak kvalitativních, tak kvantitativních ukazatelů dle charakteru aktivity A. PROCESNÍ ZÁZEMÍ INTEGRACE Opatření A.1: FORMALIZACE ORGANIZAČNÍCH A KOORDINAČNÍCH PROCESŮ, VYTVOŘENÍ INSTITUCIONÁLNÍHO ZÁZEMÍ A.1.1 Vytvoření formální struktury aktérů integrace, formalizace Platformy (řídící výbor, stanovy, jednací řád) a začlenění Centra Spolupracující subjekty: členové Platformy, aktéři integrace Způsob zapojení kraje: vypracování jednacího řádu, koordinace procesu Financování: Evropský integrační fond MV (dále Předpokládané náklady: nespecifikovány EIF MV) Cílová skupina: aktéři integrace, členové Platformy Výstupní indikátory: počet formálních Období realizace: 2011 dokumentů (jednací řád, stanovy, organizační struktura) 12

16 A.1.2 Vytvoření dílčích pracovních skupin Platformy podle dimenzí integrace a začlenění do struktury Spolupracující subjekty: členové Platformy Předpokládané náklady: nespecifikovány Financování: EIF MV Cílová skupina: členové Platformy Výstupní indikátory: počet vytvořených Období realizace: 2011 pracovních skupin podle hlavních dimenzí integrace A.1.3 Uzavření memorand o spolupráci zapojených aktérů Spolupracující subjekty: členové Platformy, pracovních skupin Způsob zapojení kraje: uzavření memorand Předpokládané náklady: nespecifikovány Financování: EIF MV Cílová skupina: organizace (statutární orgány) zapojené do činnosti Platformy a pracovních skupin Výstupní indikátory: počet uzavřených Období realizace: 2011 memorand o spolupráci A.1.4 Zajištění transferu podnětů z Platformy směrem k JMK, Ministerstvu vnitra ČR a dalším zainteresovaným subjektům na centrální úrovni Spolupracující subjekty: členové Platformy Způsob zapojení kraje: sumarizace informací a podkladů Předpokládané náklady: nespecifikovány Financování: EIF MV Cílová skupina: JMK, MVČR (OAMP) Územní dopady: ČR Období realizace: Výstupní indikátory: počet informativních a doporučujících dokumentů A.1.5 Přijetí a vymezení řídící a koordinační role JMK v rámci Platformy Spolupracující subjekty: členové Platformy Způsob zapojení kraje: přijetí řídící a koordinační role Předpokládané náklady: nespecifikovány Financování: EIF MV; OPLZZ 3.1. Cílová skupina: členové Platformy Období realizace: 2011 Výstupní indikátory: vytvoření pravidel A.1.6 Motivace a další vzdělávání členů Platformy Spolupracující subjekty: vzdělavatelé, aktéři integrace (i mimo JMK) Věcná příslušnost: Centrum Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: dotační program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců Cílová skupina: členové Platformy Územní dopady: nadregionální Období realizace: Výstupní indikátory: počet účastníků vzdělávání, počet odborných stáží 13

17 A.1.7 Rozšíření webových stránek o informace a výstupy z koordinačních procesů Spolupracující subjekty: aktéři integrace Věcná příslušnost: Centrum, umístění webových stránek pod JMK Předpokládané náklady: nespecifikovány Financování: EIF MV Cílová skupina: cizinci, členové Platformy, Územní dopady: nadregionální veřejnost, aktéři integrace Období realizace: Výstupní indikátory: počet informací uveřejněných na webových stránkách Opatření A.2: ROZVOJ SPOLUPRÁCE AKTÉRŮ INTEGRACE A.2.1 Definování účelu a způsobu zapojování klíčových aktérů integrace cizinců ze třetích zemí, zpracování harmonogramu činností zapojování, definování kritických bodů a návrhů na jejich řešení, síťování aktérů Spolupracující subjekty: aktéři integrace Financování: EIF MV; Operační program lidské zdroje a zaměstnanost oblast podpory 3.1. Předpokládané náklady: nespecifikovány Podpora sociální integrace a sociálních služeb (OPLZZ 3.1.) Cílová skupina: klíčoví aktéři integrace Výstupní indikátory: počet zpráv o nastavení Období realizace: 2011 procesu a výsledku síťování aktérů A.2.2 Rozšiřování spolupráce s organizacemi státní správy fungujícími na celorepublikové, regionální a místní úrovni Spolupracující subjekty: členové Platformy Předpokládané náklady: nespecifikovány Financování: nespecifikováno Cílová skupina: orgány státní správy Územní dopady: nadregionální Výstupní indikátory: pracovní jednání Období realizace: s konkrétními výstupy A.2.3 Rozvinutí rovnocenného partnerství s neziskovým sektorem zapojení do rozhodovacích procesů a účast NNO na přípravných a méně formálních aktivitách Spolupracující subjekty: NNO Předpokládané náklady: nespecifikovány Financování: EIF MV Cílová skupina: NNO Výstupní indikátory: počet aktivit (účast Období realizace: v komisích, na jednáních, při tvorbě a připomínkování dokumentů) 14

18 A.2.4 Rozšíření spolupráce s organizacemi samosprávy fungujícími na celorepublikové, regionální a místní úrovni, zejména s obcemi se zvýšeným počtem cizinců (SM Brno) z třetích zemí (tam, kde to bude vyžadovat situace, zřídit pracovní pozice pro integraci, do komunitních plánů včlenit cizince, podporovat poskytování bydlení apod.) Spolupracující subjekty: samospráva obce, SM, případně obce Brno Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: OPLZZ 3.1. Cílová skupina: obce Územní dopady: nadregionální Období realizace: Výstupní indikátory: počet zapojených obcí A.2.5 Zapojení pracovníků samosprávy a rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání informace o cizincích a integraci, interkulturní komunikace) Spolupracující subjekty: vzdělavatelé, (případně obce) samospráva Financování: dotační program MPSV v oblasti Předpokládané náklady: ,- Kč podpory integrace cizinců; OPLZZ 3.1.; EIF MV Cílová skupina: obce, JMK Období realizace: Výstupní indikátory: počet účastníků vzdělávání A.2.6 Podpora meziregionální, mezinárodní spolupráce transfer zkušeností Spolupracující subjekty: aktéři integrace Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: EIF MV Cílová skupina: pracovníci Centra, JMK Územní dopady: bez specifikace a spolupracující aktéři integrace Výstupní indikátory: počet zahraničních cest, Období realizace: počet jednání Opatření A.3: DALŠÍ ROZVOJ CENTRA A.3.1 Zajištění vzdělávání zaměstnanců Centra, vytvoření klíčových kompetencí pracovníků a jejich rozvoj Spolupracující subjekty: vzdělavatelé Financování: dotační program MPSV v oblasti Předpokládané náklady: ,- Kč podpory integrace cizinců; OPLZZ 3.1.; EIF MV Cílová skupina: pracovníci Centra Výstupní indikátory: počet kompetenčních Období realizace: modelů, počet účastníků vzdělávání 15

19 A.3.2 Zajištění provozu (včetně zajištění financování), vybavenosti a rozšíření prostorů Centra Spolupracující subjekty: aktéři integrace Předpokládané náklady: ,- Kč/rok Financování: EIF MV; Dotační program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců Cílová skupina: cizinci Období realizace: Výstupní indikátory: prostory v m 2, množství pořízeného vybavení A.3.3 Monitoring efektivity služeb Centra Předpokládané náklady: ,- Kč Cílová skupina: cizinci Období realizace: Spolupracující subjekty: externí evaluátor Financování: EIF MV Výstupní indikátory: každoroční evaluační zprávy A.3.4 Rozšíření služeb Centra o aktivity zaměřené na různé skupiny imigrantů Spolupracující subjekty: NNO, vysoké školy Věcná příslušnost: Centrum Předpokládané náklady: nespecifikovány Financování: EIF MV; fond EHP/Norsko Cílová skupina: studenti-cizinci, mladí migranti apod. Období realizace: Výstupní indikátory: počet intervencí ve vytipovaných skupinách/rok A.3.5 Poskytování dalších služeb se zapojením spolupracujících subjektů (nízkoprahové centrum, terénní práce, odborné poradenství, právní servis, projektové poradenství, monitoring potenciálních finančních zdrojů), poskytovatelé služeb Spolupracující subjekty: NNO, Platforma Věcná příslušnost: Centrum Financování: EIF MV; dotační program MPSV poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb; dotační Předpokládané náklady: nespecifikovány program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců; Nadace Vodafone program Vpoho; rozpočet kraje Cílová skupina: cizinci Výstupní indikátory: počet kontaktů/rok, počet Období realizace: informací na internetovém portálu, počet intervencí/rok A.3.6 Pořádání tematických přednášek pro cizince, aktéry integrace a veřejnost za spoluúčasti odborníků z praxe, případně NNO Spolupracující subjekty: NNO, experti Věcná příslušnost: Centrum (případně NNO) Financování: EIF MV; dotační program MPSV Předpokládané náklady: nespecifikovány v oblasti podpory integrace cizinců Cílová skupina: cizinci Období realizace: Výstupní indikátory: počet přednášek/rok 16

20 A.3.7 Realizace informační, podpůrné a poradenské činnosti určené aktérům integrace (zprostředkování informací o dokumentech, aktivitách, aktérech, nástrojích integrace a zákonných normách), případně poskytovatelé služeb Věcná příslušnost: Centrum (případně poskytovatelé služeb) Předpokládané náklady: nespecifikovány Cílová skupina: aktéři integrace, veřejnost, JMK Období realizace: Spolupracující subjekty: Platforma a další aktéři integrace Financování: EIF MV; dotační program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců; dotační program MPSV poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Výstupní indikátory: počet intervencí A.3.8 Posílení publicity Centra vůči veřejnosti i cizincům Spolupracující subjekty: aktéři integrace Věcná příslušnost: Centrum Předpokládané náklady: nespecifikovány Financování: EIF MV Cílová skupina: veřejnost, cizinci Územní dopady: nadregionální Období realizace: Výstupní indikátory: počet publikovaných výstupů/rok B. KOMPLEXNÍ INTEGRAČNÍ SLUŽBY Opatření B.1: ZPRACOVÁNÍ KOMUNITNÍCH PLÁNŮ B.1.1 Zjišťování potřeb cizinců ze třetích zemí žijících v JMK v oblasti integračních služeb a jejich promítnutí do komunitních plánů samospráv, případně sdružení, monitoring dlouhodobých potřeb cizinců, klíčových aktérů, navrhování nástrojů a opatření rozvíjejících integraci Spolupracující subjekty: externí dodavatel a klíčoví aktéři integrace, NNO, experti z řad klíčových aktérů integrace, vysoké školy Věcná příslušnost: Centrum Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: EIF MV; OPLZZ 3.1. Cílová skupina: cizinci, Platforma, JMK Výstupní indikátory: každoroční analýza potřeb, Období realizace: počet navržených opatření/rok B.1.2 Zpracování samostatného Plánu služeb v oblasti integrace cizinců ze třetích zemí ( Plán ) na území JMK, který je v souladu se záměrem a s dokumenty vyšší i nižší úrovně Spolupracující subjekty: Platforma, poskytovatelé sociálních služeb, obce, SM Brno, NNO Věcná příslušnost: Centrum Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: OPLZZ 3.1. Cílová skupina: cizinci Období realizace: Výstupní indikátory: zpracovaný Plán 17

Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014

Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014 Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22.ledna 2014 č. 60 k Postupu při realizaci aktualizované Koncepci integrace cizinců

Více

PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JIHOMORAVSKÝ KRAJ PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2011 2015 Program byl zpracován v rámci projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Vize a strategie NÚOV 2008

Vize a strategie NÚOV 2008 Vize a strategie NÚOV 2008 Časový horizont Vize: 2013 Strategie: 2011 Verze 23/6/2008 Vize popisuje role, postavení, oblasti zájmu NÚOV a také globální cíle v těchto oblastech v delším časovém horizontu

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání. Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání

Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání. Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání 1 Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání Obsah AMNESTY INTERNATIONAL ČESKÁ

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více