Přehled operačních programů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled operačních programů 2015-20"

Transkript

1 Přehled operačních programů OP / kod Priorita (opatření OP) Opatření Přijatelné výdaje Žadatel lokace MS PRV ,67 Kč PRV 1 Předávání znalostí a informační akce -vzdělávací akce Mzdy,cestovné, lektorné,technické zajištění, školící materiály kreditované organizace, deminimis, 50 tis.- Min.5 účastníků akce-zemědělec, zpracovatel, nebo majitel lesa 1 mil. Kč no si ne Předávání znalostí a informační akce -informační akce Mzdy,cestovné, lektorné,technické zajištění, školící materiály kreditované organizace, deminimis, 50 tis.- Min.15 účastníků akce-zemědělec, zpracovatel, majitel lesa nebo spolupracující osoba 1 mil. Kč ano si ne Investice do hmotného majetku -do zemědělských podniků Investice do staveb a technologií pro ŽV (skot, prasata, ovce, kozy, drůbež, králíci, koně) stavba ustájení, technologie, sklady pro druhotné produkty, sklady pro krmiva a steliva. Investice do staveb a technologií pro RV-stavba skladů (ne obiloviny a olejniny), nosné kce trvalých kultur, Zemědělský podnikatel skleníky, fóliovníky, kontejnerovny, další zahradnické stavby (pěstírny, sušírny) včetně technologie. Mobilní stroje (ne traktory). Zpracování a využití biomasy pro vlastní účely. Nákup nemovitostí (do 10%CV) 40%(+10% mladí zemědělci) Podnikatelský plán, finanční zdraví (nad 1mil. dotace). Preference-mladý zemědělec, mimo zemědělskou půdu, efektivita, spolupráce, hospodářsky slabé regiony Některé výdaje nepodpořit Investice do hmotného majetku -zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Stavby, stroje, nástroje pro zprac. produktů, investice pro skladování, zvyšování kvality, monitoring a uvádění na trh Podnikatelský plán, finanční zdrav (nad 1 mil.dotace), Zemědělský podnikatel 40% projekt se musí týkat výroby potravin nebo krmiv pro hospodářská zvířata (ne ryby, víno, med) Investice do hmotného majetku -lesnická infrastruktura Rekonstrukce, výstavba lesních cest a souvisejících objektů, nákup pozemků (do 10%) Subjekty hospodařící v lesích ve vlastnictví soukromých osob, krajů, obcí Preference-nové cesty, zkvalitnění cesty,,prodloužení 80% stáv.sítě, protierozní opatření, informační cedule a záchran.systém, zvýšení retence Nákup nepodpořit Rozvoj zeměď.podniků -investice do a podnikatelské činnosti nezemědělských činností Stavba provozovny, stroje, technologie, související investice. Zemědělský i nezemědělský podnikatel %, 200 tis.-10 mil. Kč CZ-NCE (C, F, G, M), podnikatelský plán. Preference-prac. místa, menší finanč.nároč., ekologie, aktivizace mladých, stejné sídlo a místo podnikání. Nezemědělský podnikatel jen u LEDERu -Obnova lesních porostů po kalamitách PD, odstraň.lesních porostů do 40 let, příprava ploch před zalesněním, sadba, ochrana porostů Soukromí a veřejní vlastníci a nájemci lesa Lesní pozemek, schválený lesní hospodářský plán, úřední uznání přírodní katastrofy nebiologického původu, zničení nejm.20% porostu, N -Odstraňování škod způsobených povodněmi PD, odstraň.škod na vodních tocích a v jejich povodích, oprava poškozených vodních děl, hrazení a strží Soukromí a veřejní vlastníci a nájemci lesa PUPFL, lesní pozemek, schválený lesní hospodářský plán, úřední uznání přírodní katastrofy nebiologického původu, zničení nejm.20% porostu, potvrzení o výskytu povodně -Investice do ochrany meliračních a zpevňujících dřevin Náklady na hromadnou mechanickou ochranu dřevin při založení porostu Soukromí a veřejní vlastníci a nájemci lesa Lesní pozemek, schválený hospodářský plán, 50% zastoupení MZD na chráněné ploše, v udržitelnosti 80%, hromadná ochranaa

2 -neproduktivní investice v lesích Posílení rekreační fce lesa, značení, stezky do 2 m šíře, herní, fitness naučné prvky, odpočinková stanoviště, přístřešky, závory, tabule, odpadkové koše, mostky, lávky, zábradlí, schody, nákup pozemků do 10%, PD Soukromí a veřejní vlastníci a nájemci lesa PUPFL, schválený lesní plán -technika a technologie pro lesní hospodářství Soukr. a veř. Subj. Stroje, technologie pro obnovu, těžbu, přibližování hospodařící v lesích dřevin a zpracování potěžebních zbytků, stroje pro v majetku soukromých os., přípravu půdy před zalesněním krajů a obcí Lesní hospodářský plán, podnikatelský plán, ochrana 50% ŽP, lesnické školky jako součást lesnického podniku, evidence v systému ERM. -technické vybavení dřevozpracujících provozoven Stavba dřevozpracujícího provozu, nákup pozemků do 10% Fyz, a práv. osoby podnikající v lesnictví Výdaje před průmyslovým zpracováním, podnikatelský plán -podpora operačních skupin a projektů EIP(evropské inovační partnerství) Náklady na strategii, akční plán a studie proveditelnosti, provozní náklady, přímé investiční náklady Operační skupiny EIP kční plán, inovativní projekt, přínos pro zemědělské provozních podnikatele, členy zemědělci, výzkum.a vzdělávací nákladů, ostatní instituce, odborné organizace. Více sektorů, podle využitého transparentnost -podpora-podpora a vývoj nových produktů a technoiogií Provozní náklady, náklady na projekty Uskupení min.2 subjektů-1 zemědělec, 2.výzkum.instituce. Zeměd.podnikatel provoz.nákladů ostatní podle využitého Podnikatelský plán. -sdílení zařízení Studie proveditelnosti, podnikatelský plán, přímé náklady projektu Zemědělský podnikatelmikropodnik provoz.nákladů Podnikatelský plán, min.2 subjekty-1 zemědělec ostatní podle nebo subj.hospodařící v lesích, výsledky směřují do využitého zemědělství, lesnictví nebo potravinářství -horizont. a vertik.spolupr. mezi účastníky krátkých dodav. řetězců a místních trhů Studie proveditelnosti, podnikatelský plán, přímé náklady projektu, místní propagace Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, poskytovatel služeb pro zemědělství, obce, MS provozních Podnikatelský plán,min.2 subj.-1podnikatel nákladů, ostatní v zemědělství, směřování především do oblasti podle využitého zemědělství -horizont. a vertik.spolupr. mezi subj. v dodav.řetězci v rámci udrž.zajišť. biomasy pro užití při výr. potravin, energií a v prům. Studie proveditelnosti, podnikatelský plán, přímé náklady projektu Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, podnikatelský subjekt, obce provozních Podnikatelský plán,min.2 subj.-1podnikatel nákladů, ostatní v zemědělství, směřování především do oblasti podle využitého zemědělství

3 OP / kod Téma záměru (opatření OP) Podpatření operačního programu Přijatelné výdaje Žadatel lokace MS IROP ,39 Kč Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Stavba přestupních terminálů pro veřejnou dopravu a systémů pro přestup na veř.dopravu, stavba inteligentních doprav. Syst. a dalších systémů pro kraje, obce, dobrovolné veř. dopravu, zavádění řídících, informačních, svazky obcí, zřizované odbav. a platebních systémů, nákup nízkoemis.a organizace provozovatelé bezemisních vozidel pro přepravu os., výstavba dráhy nebo drážní dopravy plnicích a dobíjecích stanic, nákup vozidel pro os. dopravci ve veřejné linkové se ztíž. možností pohybu, zvyš. bezpečnosti dopravě, provozovatelé železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, veřejné linkové dopravy. stavba cyklostezek a cyklotras, í doprovod. Infrastr., cyklistické jízdní pruhy, doplňková -zelené zdi a střechy, zelené pásy, aleje a liniové výsadby. soulad s Dopravní politikou ČR , soulad se Strategickou projektovou fiší, přínos pro ŽP, specifická úprava vozidel pro handicap. osoby, vozidla nakupovaná pro veřejnou podporu musí splňovat Euro 6, přínos pro bezpečnost, soulad s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta Území všech krajů ČR mimo území hl. m. Prahy Sociální péče a podnikání Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi zařízení pro poskytování komunitní péče, stavba NNO, organizační složky zařízení (i pobytových) pro deinstitucionalizovanou státu a jejich příspěvkové péči, infrastruktura pro terénní, ambulantní a organizace, kraje a jimi nízkokapacitní pobytové formy sociálních, zřizované organizace, obce zdravotních a návazných služeb pro osoby a DSO a jimi zřizované sociálně vyloučené či ohrožené chudobou a organizace, církve, církevní sociálním vyloučením a infrastruktura sociální organizace. Příjemci práce a komunitních center,,pořízení bytů a na sociální bydlení bytových domů pro sociální bydlení,zeleň v okolí jsou obce a NNO budov a na budovách. Soulad se Strategií soc. začleň a Nár. strateg. rozv. soc.služeb ,soulad se strateg. pl. soc. začleň. nebo s komunit. pl. nebo s krajským střednědob. plánem rozv. Soc. služeb,projekt zaměř. na sociální bydlení je zacílen na osoby v ekonomicky aktivním věku,projekt deinstitucionalizace má schválený transformační plán, splňení parametrů sociálního bydlení území všech krajů ČR mimo území hl. m. Prahy Sociální péče a podnikání Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků. OSVČ, malé a střední podniky, obce, DSO a kraje a jimi zřizované organizace, NNO, církve a církevní organizace Soulad s principy soc.podnikání- min. 30 % zaměst. z celk.počtu z CS, zapojení pracovníků do rozhodování,,zisk je používán pro rozvoj soc.podniku.uspokojení a využití přednostně míst. zdr. území všech krajů ČR mimo území hl. m. Prahy Zdravotnictví Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví Zlepšení systému funkční a udržitelné následné péče. Deinstitucionalizace psychiatrické péčepořízení vybavení mobilních týmu, stabvy zařízení pro poskytování komunitní péče,zeleň v okolí budov a na budovách, hřiště. příspěvkové organizace zřizované MZ ČR, kraje, DSO a obce a organizace jimi zřizované, subj. poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče, NNO, Poskytovatel péče je pracovištěm vysoce specializované péče uvedený ve Věstníku MZ, projekt je v souladu s Koncepcí návaz.péče MZ a zajišťuje péči a služby v oborech dětské lékařství, gyn. a porodnictví, interní lékařství a chirurgie a současně alespoň ve čtyřech oborech návazné péče. Předpokládá se podpora 14 onkogynekologických center a 12 perinatologických center.ktivity pro transformaci poskytování psychiatrické péče: celé území ČR s mimo území hl. m. Prahy.

4 Vzdělávání Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro a celoživotní učení Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a úpravy venkovních prostranství (zeleň, hřiště), rozšíř. kapacity zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a MŠ. Stavební úpravy, poříz. vybavení ZŠ v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. Stavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, center odborné přípravy a pozemků pro výuku přírodověd. a tech. oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností. Podpora soc.inkluze prostřednictvím staveb. úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybav. Vč. kompenzačních pom. a kompenzač. Vybav. pro děti se spec. vzděl. potřebami. Rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a škol. Zaříz. a připojení k internetu.zeleň v okolí budov a na budovách. Zařízení péče o děti do tří let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, organizační složky státu kraje, obce a jimi zřizované organizace, NNO. Soulad s Implementačním plánem strategie celoživotního učení, fyzická dostupnost vzdělávacích zařízení, soulad s akčními plány rozvoje. Územní dimenze bude stanovena v akčních plánech rozvoje. Infrastruktura péče o předškolní děti na území celé ČR mimo území hl. m. Prahy Památky Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví Revitalizace souboru památek zapsaných na Seznam UNESCO a Indikativní seznam UNESCO, národní kulturní památky a památky evidované v Indikativním seznamu NKP (mimo Prahu), opatření nutná pro bezpečnější zpřístupnění památek, obnova parků a zahrad u souborů památek, odstraňování přístupových bariér,zajištění technických sociálních a doprovodných služeb pro návštěvníky, projekty zlepšující podmínky pro uchování a prezentaci sbírkových fondů, zefektivnění správy fondů a zpřístupnění veřejnosti Vlastníci kulturního dědictví nebo subjekty s právem hospodaření kromě fyzických osob nepodnikajících. Soulad s Integrovanou strategií kultury do roku 2020, doklad že knihovní fond není digitalizován, plán zpřístupnění podpořených souborů památek. území celé krajů ČR mimo území hl. m. Prahy Územní plány Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje Pořízení územních plánů, regulačních plánů, územních studií zaměřených na veřejnou dopravní obce a technickou infrastrukturu, veřejná prostranství vymezená v územních plánech,řešení krajiny. Úz. studie zaměřené na veř. Infr. -veřejná dopravní nebo technická infrastruktura ve vazbě na území kraje, zasahující do jednoho nebo více ORP, veř. prostranství vymezená v ÚP. Úz. studie zaměř. na řešení krajiny-krajina v rozsahu koncepce ve vazbě na trans-evr. sítě zelené sítě, adaptační strategii a protipovod. ochr.,krajina řešena v souvislostech. Území celé krajů ČR mimo území hl. m. Prahy

5 OP / kod Téma záměru (opatření OP) Podpatření operačního programu Přijatelné výdaje Žadatel lokace MS OP ZP Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů ochranou a obnovou biologické rozmanitosti - Posílit biodiverzitu a půdy a podporou ekosystémových služeb, včetně sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur péče o vzácné druhy a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů, péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba, prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů, předcházení a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství). kraje, obce, DSO, org.sl.státu, sp, příspěvk.org., obchod. Spol., školská zaříz., NNO, církve a nábož.spol., FO a PO podnikající. Projekty zaměřené na eliminaci invazních druhů (SC 4.2)( jedná se o druhy zařazené v kategorii BL 1 - BL 4 Černého seznamu invazních druhů nebo druhy zařazené v tomto seznamu na watchlist (varovný seznam) nebo jde o území, kde nepůvodní druh působí významnou změnu původních přírodovědně významných biotopů nebo je území významným ohniskem pro další šíření) musí přispívat k naplňování cílů programu v oblasti ochrany biodiverzity. Pouze některé druhy invazních rostlin OP / kod Téma záměru (opatření OP) Podpatření operačního programu Přijatelné výdaje Žadatel lokace MS OP Z ,00 Kč Sociální začleňování a boj s chudobou Komunitně vedené strategie místního rozvoje- Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech Podpora vytvář. nových prac. míst na lokální úrovni.podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnav. Podpora a vytváření podm. pro vznik a rozvoj soc. podniků. Vzdělávání venk. obyv. v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání subjekty realizující projekty zaměstnání.podpora sociálního začleň. osob v rámci schválených sociálně vyloučených či ohrožených Komunitně vedených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci strategií místního rozvoje. sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce. Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vylouč. lokalitách s využitím znalosti lokálního prostředí. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni. OP / kod Téma záměru (opatření OP) Podpatření operačního programu Přijatelné výdaje Žadatel lokace MS OP VVV

6 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do Tvorba a realizace místních plánů pro rozvoj, jejichž důležitou komponentou jsou opatření na podporu společného (inkluzivního). Místní akční plány rozvoje v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami a plány aktivit pro rozvoj v jednotlivých školách budou podpořeny jako dlouhodobá intervence, která se skládá ze dvou fází sběr dat Běžné školy hlavního a vytvoření plánu a následně jeho realizace v vzdělávacího proudu a dalších letech.ktivity se v těchto územích zaměří školská zařízení v oblasti na posílení kompetencí pedagogických pracovníků předškolního, základního a všech stupňů běžných škol pro inkluzivní středního, a překonávání předsudků. Dále se zájmového, základního a aktivity zaměří na kompetence pro práci s středního uměleckého heterogenní skupinou, pedagogickou diagnostiku, a vyšší odborné formativní hodnocení a na moderní metody výuky školy. pro zvýšení její kvality. ktivity vedoucí ke zlepšení pedagogicko-psychologického poradenství a speciálně pedagogického poradenství. Zároveň bude podpořeno ověřování a zavádění vyrovnávacích a podpůrných opatření na ZŠ, rozvoj školních poradenských pracovišť, zlepšování sociálního klimatu ve školách a rozvoj a ověření metod zmírňování interetnického.

7 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do Realizace programů zaměřených na prevenci školní neúspěšnosti dětí začne v těchto územích již v předškolním období, podpora neinstitucionálních forem předškolního dětí sociálně znevýhodněných, rozvoj spolupráce pedagogických služeb (včetně poradenských), sociálních služeb a rodiny ve a koordinace a spolupráce při sociálněpedagogických intervencích v rodinách, kde žijí sociálně znevýhodněné děti, stejně jako následná spolupráce při přechodu MŠ/ZŠ. Na území celé České republiky budou realizována opatření pro snižování předčasného ukončování vzdělání v běžných školách u žáků z cílových skupin. Budou Další subjekty podílející se podpořeny aktivity směřující k posílení motivace ke na realizaci vzdělávacích, podpůrné skupiny, podpora při aktivit. Orgány státní přechodu ze ZŠ na SŠ a při vstupu na trh práce a správy a samosprávy, aktivity vedoucí k vyšší míře začleňování (zvýšení včetně jejich svazků nebo počtu) dětí a žáků z cílové skupiny do již sdružení a jimi zřízené a existujících organizací zájmového a neformálního podřízené organizace., programy druhé šance a propojení s Vysoké školy podle zákona formálním m. Budou podpořeny aktivity č. 111/1998 Sb., o vedoucí k lepšímu začlenění žáků s odlišným vysokých školách. mateřským jazykem. Znalost českého jazyka je podmínkou úspěšného absolvování školní docházky jako předpokladu pro budoucí život. Bude podpořena příprava metodických materiálů umožňujících zjišťovat potřeby dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (včetně českého etnolektu), materiály pro práci s touto cílovou skupinou a pedagogové budou v této problematice vzděláni. Pro bezproblémové zvládnutí školní docházky dětí a žáků z cílové skupiny bude ve školách rozvíjeno pro lepší porozumění kulturnímu zázemí, pro větší citlivost k odlišnému náboženskému vyznání a k

8 Kvalitní podmínky pro inkluzivní 3.3 Zlepšení kvality předškolního včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ V této IP budou realizovány systémové aktivity vedoucí ke zlepšení pedagogickopsychologického poradenství a speciálně pedagogického poradenství tak, aby pracovníci byli schopni Běžné školy a školská vhodně doporučit podpůrná opatření pro maximální zařízení v oblasti rozvoj potenciálu dítěte nebo žáka na základě předškolního, základního a zhodnocení jeho vzdělávacích možností a situace, středního, v kontextu prostředí, ze kterého přichází a z zájmového, základního a pohledu jazyka, který ovládá. Dále bude podpořen středního uměleckého rozvoj a praktické využívání vhodných a vyšší odborné vyrovnávacích a podpůrných opatření. Podpůrnými školy. V případě projektů opatřeními se rozumí metody výuky, organizace zaměřených na aktivizační výuky, hodnocení, pomůcky a intervence. Školská programy pro děti a žáky poradenská zařízení budou spolupracovat jak mezi se zdravotním postižením sebou, tak i s MŠ, ZŠ SŠ, NNO a OSPOD tak, aby mohou být příjemci školy celý systém směřoval ke snižování rozdílů v samostatně zřízené pro činnosti poradenských služeb mezi regiony i mezi žáky se zdravotním jednotlivými zařízeními. Pedagogové budou postižením. Další subjekty podpořeni v rozvoji kompetencí týkajících se podílející se na realizaci schopnosti nalézt individualizovaný přístup ke vzdělávacích aktivit. každému jednotlivému dítěti a žákovi s ohledem na Orgány státní správy a osobní potenciál, rodinný a sociální kontext, ve samosprávy, včetně jejich kterém jednotlivé dítě nebo žák žije. Podporován svazků nebo sdružení a bude rozvoj kompetencí pro práci s výsledky učení jimi zřízené a podřízené se dětí a žáků, pro nastavení vysokých očekávání organizace. Vysoké školy a pro formativní působení za využití vhodných podle zákona č. 111/1998 podpůrných opatření včetně spolupráce s rodinou. Sb., o vysokých školách a V neposlední řadě bude podporována práce s o změně a doplnění heterogenní skupinou dětí a žáků, realizace dalších zákonů (zákon o diferencované výuky a reflexe vlastní práce vysokých školách), ve pedagoga. Pedagogičtí pracovníci se budou znění pozdějších předpisů, zlepšovat prostřednictvím DVPP, které připravují budoucí individualizovaných forem učitele a pedagogické pracovníky. dalších osvědčených modelů profesního rozvoje. Budou podpořeni zejména pedagogičtí pracovníci běžných mateřských a základních škol. Bude 3.4 Zlepšení kvality a výsledků žáků v klíčových kompetencích 3.5 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve

9 3.6 Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků 3.7 Zvýšení kvality a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Přijatelné výdaje Žadatel Výše finanční podpory Další podmínky dotace

Přijatelné výdaje Žadatel Výše finanční podpory Další podmínky dotace Přehled operačních programů pro program LEADER v MAS Sdružení SPLAV 2015-20 (k 28. 4. 2015) Program rozvoje venkova (opatřen í OP) Podpatření Další podmínky dotace Předáván í znalostí a informač ní akce

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Milovice u Hořic, 25. června 2015

Milovice u Hořic, 25. června 2015 Milovice u Hořic, 25. června 2015 Místní akční skupina (MAS) mezisektorové partnerství na místní úrovni veřejný sektor podnikatelský sektor neziskový sektor obce DSO příspěvkové organizace státní instituce

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

Integrovaný regionální operační program IROP

Integrovaný regionální operační program IROP Integrovaný regionální operační program IROP Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Terminály Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích

Více

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o.

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o. CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ First International Company s.r.o. DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů, měst, obcí, podniků, škol, venkova a obyvatel v České republice v

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Finanční prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (dále EFRR ) se podílejí na

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Předběžný harmonogram výzev 2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Identifikace programové úrovně Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpoklá dané Specifický cíl datum Prioritní osa / Druh / Opatření / Podporované

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. Představení prioritních os IROP 3. Harmonogram příprav 4. Na

Více

Dotační programy pro venkov 2014-2020

Dotační programy pro venkov 2014-2020 Dotační programy pro venkov 2014-2020 Prezentace VP SCLLD MAS HK, Velký Týnec, 25. 6. 2014 Příprava strategií MAS v ČR - SCLLD Aktuální mapa MAS 180 MAS ČR Aktivity přípravy SCLLD (ISRÚ) Kde jsme? 2014

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o.

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014 2020 RYCON Consul4ng s.r.o. Alokace v období 20142020 V programovacím období 2014 2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny téměř 24 mld. EUR, tj.

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice 1 CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 25.11.2014 Svitavy SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR dne 15. července 2014 oficiálně

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 29.4.2015 Dvůr Králové nad Labem SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Délka silnic II. a III. třídy splňující kritéria 16,88 % z celku INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM SC navazuje na podporu z oblasti intervence 3.4 IOP (Sluţby

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

Dotační řízení MŠMT na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok 2016 Inkluzivní vzdělávání Veřejně prospěšný program v oblasti

Dotační řízení MŠMT na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok 2016 Inkluzivní vzdělávání Veřejně prospěšný program v oblasti Dotační řízení MŠMT na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok 2016 Inkluzivní vzdělávání Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné přípravy příslušníků Policie České republiky

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR MAS bude mít možnost koncipovat své fiche (opatření Programového rámce PRV) tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám území. Jediným požadavkem bude nutnost respektovat podmínky

Více

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Ing. Ondřej Kubín, MBA Praha, 26. března 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE O IROP Globální cíl IROP Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné

Více

Průvodce aktivitami IROP

Průvodce aktivitami IROP LIDÉ DOPRAVA A ZÁCHRANÁŘI Nové, opravené a bezpečnější silnice II. a III. třídy Moderní přestupní terminály Nové ekologické autobusy, trolejbusy, tramvaje Rozvoj sítě cyklostezek Vybavení pro záchranáře

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program 18. 6. 2015 Liberec Ing. Michaela Brožová EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY 2014 2020 Evropský fond pro regionální rozvoj Zjednodušení architektury programů

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 Dne 23.5.2007 byl Výborem pro rozvoje venkova EK schválen programový dokument pro čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

SROVNÁNÍ INTERVENCÍ V OBDOBÍ 2007-2013 V REGIONECH S BUDOUCÍ STRUKTUROU IROP. CO VŠE SE MĚNÍ A CO TYTO ZMĚNY PŘINESOU?

SROVNÁNÍ INTERVENCÍ V OBDOBÍ 2007-2013 V REGIONECH S BUDOUCÍ STRUKTUROU IROP. CO VŠE SE MĚNÍ A CO TYTO ZMĚNY PŘINESOU? SROVNÁNÍ INTERVENCÍ V OBDOBÍ 2007-2013 V REGIONECH S BUDOUCÍ STRUKTUROU IROP. CO VŠE SE MĚNÍ A CO TYTO ZMĚNY PŘINESOU? 20.5.2014 Praha CO SE DOVÍTE 1. Jak se změnil přístup EK 2. Představení programu IROP

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

PODPORA ROZVOJE OBCÍ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

PODPORA ROZVOJE OBCÍ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky PODPORA ROZVOJE OBCÍ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor rozvoje a strategie regionální politiky listopad 2014 TÉMATA PREZENTACE Metodická podpora strategického plánování obcí Národní programy regionálního

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Vhodní příjemci dotace v české části programového území

Vhodní příjemci dotace v české části programového území Vhodní příjemci dotace v české části programového území Prioritní osa 1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik Investiční priorita 5b) - Podpora investic zaměřených na

Více

Kraje. Organizace zřizované nebo zakládané kraji. Obce Dobrovolné svazky obcí

Kraje. Organizace zřizované nebo zakládané kraji. Obce Dobrovolné svazky obcí INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) VERZE K 11. 2. 2015 Alokace ERDF Specifický cíl/prioritní osa Podporované aktivity/typy projektů Příjemci (EUR) Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Obsah prezentace Účel a cíl PRV pro období 2014-2020 Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec PRV pro období 2014-2020 Finanční rámec PRV pro

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy zprostředkování

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Praha 2004 1 Obsah 1.1 Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků...4 1.1.1 Investice do zemědělského

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova v období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů LIDÉ Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 338 mil. EUR Územní zaměření

Více

4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS TAB 2: Využití integrovaného nástroje CLLC v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (Evropský fond pro regionální rozvoj) Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl Podporované aktivity

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Seminář SCLLD 29.7.2015 Praha PRIORITNÍ OSA 4 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ Alokace pro SC 4.1-304 mil. EUR podporovány jsou aktivity identifikované ve strategiích

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více