Přehled operačních programů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled operačních programů 2015-20"

Transkript

1 Přehled operačních programů OP / kod Priorita (opatření OP) Opatření Přijatelné výdaje Žadatel lokace MS PRV ,67 Kč PRV 1 Předávání znalostí a informační akce -vzdělávací akce Mzdy,cestovné, lektorné,technické zajištění, školící materiály kreditované organizace, deminimis, 50 tis.- Min.5 účastníků akce-zemědělec, zpracovatel, nebo majitel lesa 1 mil. Kč no si ne Předávání znalostí a informační akce -informační akce Mzdy,cestovné, lektorné,technické zajištění, školící materiály kreditované organizace, deminimis, 50 tis.- Min.15 účastníků akce-zemědělec, zpracovatel, majitel lesa nebo spolupracující osoba 1 mil. Kč ano si ne Investice do hmotného majetku -do zemědělských podniků Investice do staveb a technologií pro ŽV (skot, prasata, ovce, kozy, drůbež, králíci, koně) stavba ustájení, technologie, sklady pro druhotné produkty, sklady pro krmiva a steliva. Investice do staveb a technologií pro RV-stavba skladů (ne obiloviny a olejniny), nosné kce trvalých kultur, Zemědělský podnikatel skleníky, fóliovníky, kontejnerovny, další zahradnické stavby (pěstírny, sušírny) včetně technologie. Mobilní stroje (ne traktory). Zpracování a využití biomasy pro vlastní účely. Nákup nemovitostí (do 10%CV) 40%(+10% mladí zemědělci) Podnikatelský plán, finanční zdraví (nad 1mil. dotace). Preference-mladý zemědělec, mimo zemědělskou půdu, efektivita, spolupráce, hospodářsky slabé regiony Některé výdaje nepodpořit Investice do hmotného majetku -zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Stavby, stroje, nástroje pro zprac. produktů, investice pro skladování, zvyšování kvality, monitoring a uvádění na trh Podnikatelský plán, finanční zdrav (nad 1 mil.dotace), Zemědělský podnikatel 40% projekt se musí týkat výroby potravin nebo krmiv pro hospodářská zvířata (ne ryby, víno, med) Investice do hmotného majetku -lesnická infrastruktura Rekonstrukce, výstavba lesních cest a souvisejících objektů, nákup pozemků (do 10%) Subjekty hospodařící v lesích ve vlastnictví soukromých osob, krajů, obcí Preference-nové cesty, zkvalitnění cesty,,prodloužení 80% stáv.sítě, protierozní opatření, informační cedule a záchran.systém, zvýšení retence Nákup nepodpořit Rozvoj zeměď.podniků -investice do a podnikatelské činnosti nezemědělských činností Stavba provozovny, stroje, technologie, související investice. Zemědělský i nezemědělský podnikatel %, 200 tis.-10 mil. Kč CZ-NCE (C, F, G, M), podnikatelský plán. Preference-prac. místa, menší finanč.nároč., ekologie, aktivizace mladých, stejné sídlo a místo podnikání. Nezemědělský podnikatel jen u LEDERu -Obnova lesních porostů po kalamitách PD, odstraň.lesních porostů do 40 let, příprava ploch před zalesněním, sadba, ochrana porostů Soukromí a veřejní vlastníci a nájemci lesa Lesní pozemek, schválený lesní hospodářský plán, úřední uznání přírodní katastrofy nebiologického původu, zničení nejm.20% porostu, N -Odstraňování škod způsobených povodněmi PD, odstraň.škod na vodních tocích a v jejich povodích, oprava poškozených vodních děl, hrazení a strží Soukromí a veřejní vlastníci a nájemci lesa PUPFL, lesní pozemek, schválený lesní hospodářský plán, úřední uznání přírodní katastrofy nebiologického původu, zničení nejm.20% porostu, potvrzení o výskytu povodně -Investice do ochrany meliračních a zpevňujících dřevin Náklady na hromadnou mechanickou ochranu dřevin při založení porostu Soukromí a veřejní vlastníci a nájemci lesa Lesní pozemek, schválený hospodářský plán, 50% zastoupení MZD na chráněné ploše, v udržitelnosti 80%, hromadná ochranaa

2 -neproduktivní investice v lesích Posílení rekreační fce lesa, značení, stezky do 2 m šíře, herní, fitness naučné prvky, odpočinková stanoviště, přístřešky, závory, tabule, odpadkové koše, mostky, lávky, zábradlí, schody, nákup pozemků do 10%, PD Soukromí a veřejní vlastníci a nájemci lesa PUPFL, schválený lesní plán -technika a technologie pro lesní hospodářství Soukr. a veř. Subj. Stroje, technologie pro obnovu, těžbu, přibližování hospodařící v lesích dřevin a zpracování potěžebních zbytků, stroje pro v majetku soukromých os., přípravu půdy před zalesněním krajů a obcí Lesní hospodářský plán, podnikatelský plán, ochrana 50% ŽP, lesnické školky jako součást lesnického podniku, evidence v systému ERM. -technické vybavení dřevozpracujících provozoven Stavba dřevozpracujícího provozu, nákup pozemků do 10% Fyz, a práv. osoby podnikající v lesnictví Výdaje před průmyslovým zpracováním, podnikatelský plán -podpora operačních skupin a projektů EIP(evropské inovační partnerství) Náklady na strategii, akční plán a studie proveditelnosti, provozní náklady, přímé investiční náklady Operační skupiny EIP kční plán, inovativní projekt, přínos pro zemědělské provozních podnikatele, členy zemědělci, výzkum.a vzdělávací nákladů, ostatní instituce, odborné organizace. Více sektorů, podle využitého transparentnost -podpora-podpora a vývoj nových produktů a technoiogií Provozní náklady, náklady na projekty Uskupení min.2 subjektů-1 zemědělec, 2.výzkum.instituce. Zeměd.podnikatel provoz.nákladů ostatní podle využitého Podnikatelský plán. -sdílení zařízení Studie proveditelnosti, podnikatelský plán, přímé náklady projektu Zemědělský podnikatelmikropodnik provoz.nákladů Podnikatelský plán, min.2 subjekty-1 zemědělec ostatní podle nebo subj.hospodařící v lesích, výsledky směřují do využitého zemědělství, lesnictví nebo potravinářství -horizont. a vertik.spolupr. mezi účastníky krátkých dodav. řetězců a místních trhů Studie proveditelnosti, podnikatelský plán, přímé náklady projektu, místní propagace Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, poskytovatel služeb pro zemědělství, obce, MS provozních Podnikatelský plán,min.2 subj.-1podnikatel nákladů, ostatní v zemědělství, směřování především do oblasti podle využitého zemědělství -horizont. a vertik.spolupr. mezi subj. v dodav.řetězci v rámci udrž.zajišť. biomasy pro užití při výr. potravin, energií a v prům. Studie proveditelnosti, podnikatelský plán, přímé náklady projektu Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, podnikatelský subjekt, obce provozních Podnikatelský plán,min.2 subj.-1podnikatel nákladů, ostatní v zemědělství, směřování především do oblasti podle využitého zemědělství

3 OP / kod Téma záměru (opatření OP) Podpatření operačního programu Přijatelné výdaje Žadatel lokace MS IROP ,39 Kč Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Stavba přestupních terminálů pro veřejnou dopravu a systémů pro přestup na veř.dopravu, stavba inteligentních doprav. Syst. a dalších systémů pro kraje, obce, dobrovolné veř. dopravu, zavádění řídících, informačních, svazky obcí, zřizované odbav. a platebních systémů, nákup nízkoemis.a organizace provozovatelé bezemisních vozidel pro přepravu os., výstavba dráhy nebo drážní dopravy plnicích a dobíjecích stanic, nákup vozidel pro os. dopravci ve veřejné linkové se ztíž. možností pohybu, zvyš. bezpečnosti dopravě, provozovatelé železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, veřejné linkové dopravy. stavba cyklostezek a cyklotras, í doprovod. Infrastr., cyklistické jízdní pruhy, doplňková -zelené zdi a střechy, zelené pásy, aleje a liniové výsadby. soulad s Dopravní politikou ČR , soulad se Strategickou projektovou fiší, přínos pro ŽP, specifická úprava vozidel pro handicap. osoby, vozidla nakupovaná pro veřejnou podporu musí splňovat Euro 6, přínos pro bezpečnost, soulad s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta Území všech krajů ČR mimo území hl. m. Prahy Sociální péče a podnikání Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi zařízení pro poskytování komunitní péče, stavba NNO, organizační složky zařízení (i pobytových) pro deinstitucionalizovanou státu a jejich příspěvkové péči, infrastruktura pro terénní, ambulantní a organizace, kraje a jimi nízkokapacitní pobytové formy sociálních, zřizované organizace, obce zdravotních a návazných služeb pro osoby a DSO a jimi zřizované sociálně vyloučené či ohrožené chudobou a organizace, církve, církevní sociálním vyloučením a infrastruktura sociální organizace. Příjemci práce a komunitních center,,pořízení bytů a na sociální bydlení bytových domů pro sociální bydlení,zeleň v okolí jsou obce a NNO budov a na budovách. Soulad se Strategií soc. začleň a Nár. strateg. rozv. soc.služeb ,soulad se strateg. pl. soc. začleň. nebo s komunit. pl. nebo s krajským střednědob. plánem rozv. Soc. služeb,projekt zaměř. na sociální bydlení je zacílen na osoby v ekonomicky aktivním věku,projekt deinstitucionalizace má schválený transformační plán, splňení parametrů sociálního bydlení území všech krajů ČR mimo území hl. m. Prahy Sociální péče a podnikání Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků. OSVČ, malé a střední podniky, obce, DSO a kraje a jimi zřizované organizace, NNO, církve a církevní organizace Soulad s principy soc.podnikání- min. 30 % zaměst. z celk.počtu z CS, zapojení pracovníků do rozhodování,,zisk je používán pro rozvoj soc.podniku.uspokojení a využití přednostně míst. zdr. území všech krajů ČR mimo území hl. m. Prahy Zdravotnictví Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví Zlepšení systému funkční a udržitelné následné péče. Deinstitucionalizace psychiatrické péčepořízení vybavení mobilních týmu, stabvy zařízení pro poskytování komunitní péče,zeleň v okolí budov a na budovách, hřiště. příspěvkové organizace zřizované MZ ČR, kraje, DSO a obce a organizace jimi zřizované, subj. poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče, NNO, Poskytovatel péče je pracovištěm vysoce specializované péče uvedený ve Věstníku MZ, projekt je v souladu s Koncepcí návaz.péče MZ a zajišťuje péči a služby v oborech dětské lékařství, gyn. a porodnictví, interní lékařství a chirurgie a současně alespoň ve čtyřech oborech návazné péče. Předpokládá se podpora 14 onkogynekologických center a 12 perinatologických center.ktivity pro transformaci poskytování psychiatrické péče: celé území ČR s mimo území hl. m. Prahy.

4 Vzdělávání Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro a celoživotní učení Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a úpravy venkovních prostranství (zeleň, hřiště), rozšíř. kapacity zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a MŠ. Stavební úpravy, poříz. vybavení ZŠ v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. Stavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, center odborné přípravy a pozemků pro výuku přírodověd. a tech. oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností. Podpora soc.inkluze prostřednictvím staveb. úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybav. Vč. kompenzačních pom. a kompenzač. Vybav. pro děti se spec. vzděl. potřebami. Rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a škol. Zaříz. a připojení k internetu.zeleň v okolí budov a na budovách. Zařízení péče o děti do tří let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, organizační složky státu kraje, obce a jimi zřizované organizace, NNO. Soulad s Implementačním plánem strategie celoživotního učení, fyzická dostupnost vzdělávacích zařízení, soulad s akčními plány rozvoje. Územní dimenze bude stanovena v akčních plánech rozvoje. Infrastruktura péče o předškolní děti na území celé ČR mimo území hl. m. Prahy Památky Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví Revitalizace souboru památek zapsaných na Seznam UNESCO a Indikativní seznam UNESCO, národní kulturní památky a památky evidované v Indikativním seznamu NKP (mimo Prahu), opatření nutná pro bezpečnější zpřístupnění památek, obnova parků a zahrad u souborů památek, odstraňování přístupových bariér,zajištění technických sociálních a doprovodných služeb pro návštěvníky, projekty zlepšující podmínky pro uchování a prezentaci sbírkových fondů, zefektivnění správy fondů a zpřístupnění veřejnosti Vlastníci kulturního dědictví nebo subjekty s právem hospodaření kromě fyzických osob nepodnikajících. Soulad s Integrovanou strategií kultury do roku 2020, doklad že knihovní fond není digitalizován, plán zpřístupnění podpořených souborů památek. území celé krajů ČR mimo území hl. m. Prahy Územní plány Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje Pořízení územních plánů, regulačních plánů, územních studií zaměřených na veřejnou dopravní obce a technickou infrastrukturu, veřejná prostranství vymezená v územních plánech,řešení krajiny. Úz. studie zaměřené na veř. Infr. -veřejná dopravní nebo technická infrastruktura ve vazbě na území kraje, zasahující do jednoho nebo více ORP, veř. prostranství vymezená v ÚP. Úz. studie zaměř. na řešení krajiny-krajina v rozsahu koncepce ve vazbě na trans-evr. sítě zelené sítě, adaptační strategii a protipovod. ochr.,krajina řešena v souvislostech. Území celé krajů ČR mimo území hl. m. Prahy

5 OP / kod Téma záměru (opatření OP) Podpatření operačního programu Přijatelné výdaje Žadatel lokace MS OP ZP Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů ochranou a obnovou biologické rozmanitosti - Posílit biodiverzitu a půdy a podporou ekosystémových služeb, včetně sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur péče o vzácné druhy a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů, péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba, prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů, předcházení a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství). kraje, obce, DSO, org.sl.státu, sp, příspěvk.org., obchod. Spol., školská zaříz., NNO, církve a nábož.spol., FO a PO podnikající. Projekty zaměřené na eliminaci invazních druhů (SC 4.2)( jedná se o druhy zařazené v kategorii BL 1 - BL 4 Černého seznamu invazních druhů nebo druhy zařazené v tomto seznamu na watchlist (varovný seznam) nebo jde o území, kde nepůvodní druh působí významnou změnu původních přírodovědně významných biotopů nebo je území významným ohniskem pro další šíření) musí přispívat k naplňování cílů programu v oblasti ochrany biodiverzity. Pouze některé druhy invazních rostlin OP / kod Téma záměru (opatření OP) Podpatření operačního programu Přijatelné výdaje Žadatel lokace MS OP Z ,00 Kč Sociální začleňování a boj s chudobou Komunitně vedené strategie místního rozvoje- Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech Podpora vytvář. nových prac. míst na lokální úrovni.podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnav. Podpora a vytváření podm. pro vznik a rozvoj soc. podniků. Vzdělávání venk. obyv. v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání subjekty realizující projekty zaměstnání.podpora sociálního začleň. osob v rámci schválených sociálně vyloučených či ohrožených Komunitně vedených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci strategií místního rozvoje. sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce. Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vylouč. lokalitách s využitím znalosti lokálního prostředí. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni. OP / kod Téma záměru (opatření OP) Podpatření operačního programu Přijatelné výdaje Žadatel lokace MS OP VVV

6 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do Tvorba a realizace místních plánů pro rozvoj, jejichž důležitou komponentou jsou opatření na podporu společného (inkluzivního). Místní akční plány rozvoje v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami a plány aktivit pro rozvoj v jednotlivých školách budou podpořeny jako dlouhodobá intervence, která se skládá ze dvou fází sběr dat Běžné školy hlavního a vytvoření plánu a následně jeho realizace v vzdělávacího proudu a dalších letech.ktivity se v těchto územích zaměří školská zařízení v oblasti na posílení kompetencí pedagogických pracovníků předškolního, základního a všech stupňů běžných škol pro inkluzivní středního, a překonávání předsudků. Dále se zájmového, základního a aktivity zaměří na kompetence pro práci s středního uměleckého heterogenní skupinou, pedagogickou diagnostiku, a vyšší odborné formativní hodnocení a na moderní metody výuky školy. pro zvýšení její kvality. ktivity vedoucí ke zlepšení pedagogicko-psychologického poradenství a speciálně pedagogického poradenství. Zároveň bude podpořeno ověřování a zavádění vyrovnávacích a podpůrných opatření na ZŠ, rozvoj školních poradenských pracovišť, zlepšování sociálního klimatu ve školách a rozvoj a ověření metod zmírňování interetnického.

7 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do Realizace programů zaměřených na prevenci školní neúspěšnosti dětí začne v těchto územích již v předškolním období, podpora neinstitucionálních forem předškolního dětí sociálně znevýhodněných, rozvoj spolupráce pedagogických služeb (včetně poradenských), sociálních služeb a rodiny ve a koordinace a spolupráce při sociálněpedagogických intervencích v rodinách, kde žijí sociálně znevýhodněné děti, stejně jako následná spolupráce při přechodu MŠ/ZŠ. Na území celé České republiky budou realizována opatření pro snižování předčasného ukončování vzdělání v běžných školách u žáků z cílových skupin. Budou Další subjekty podílející se podpořeny aktivity směřující k posílení motivace ke na realizaci vzdělávacích, podpůrné skupiny, podpora při aktivit. Orgány státní přechodu ze ZŠ na SŠ a při vstupu na trh práce a správy a samosprávy, aktivity vedoucí k vyšší míře začleňování (zvýšení včetně jejich svazků nebo počtu) dětí a žáků z cílové skupiny do již sdružení a jimi zřízené a existujících organizací zájmového a neformálního podřízené organizace., programy druhé šance a propojení s Vysoké školy podle zákona formálním m. Budou podpořeny aktivity č. 111/1998 Sb., o vedoucí k lepšímu začlenění žáků s odlišným vysokých školách. mateřským jazykem. Znalost českého jazyka je podmínkou úspěšného absolvování školní docházky jako předpokladu pro budoucí život. Bude podpořena příprava metodických materiálů umožňujících zjišťovat potřeby dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (včetně českého etnolektu), materiály pro práci s touto cílovou skupinou a pedagogové budou v této problematice vzděláni. Pro bezproblémové zvládnutí školní docházky dětí a žáků z cílové skupiny bude ve školách rozvíjeno pro lepší porozumění kulturnímu zázemí, pro větší citlivost k odlišnému náboženskému vyznání a k

8 Kvalitní podmínky pro inkluzivní 3.3 Zlepšení kvality předškolního včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ V této IP budou realizovány systémové aktivity vedoucí ke zlepšení pedagogickopsychologického poradenství a speciálně pedagogického poradenství tak, aby pracovníci byli schopni Běžné školy a školská vhodně doporučit podpůrná opatření pro maximální zařízení v oblasti rozvoj potenciálu dítěte nebo žáka na základě předškolního, základního a zhodnocení jeho vzdělávacích možností a situace, středního, v kontextu prostředí, ze kterého přichází a z zájmového, základního a pohledu jazyka, který ovládá. Dále bude podpořen středního uměleckého rozvoj a praktické využívání vhodných a vyšší odborné vyrovnávacích a podpůrných opatření. Podpůrnými školy. V případě projektů opatřeními se rozumí metody výuky, organizace zaměřených na aktivizační výuky, hodnocení, pomůcky a intervence. Školská programy pro děti a žáky poradenská zařízení budou spolupracovat jak mezi se zdravotním postižením sebou, tak i s MŠ, ZŠ SŠ, NNO a OSPOD tak, aby mohou být příjemci školy celý systém směřoval ke snižování rozdílů v samostatně zřízené pro činnosti poradenských služeb mezi regiony i mezi žáky se zdravotním jednotlivými zařízeními. Pedagogové budou postižením. Další subjekty podpořeni v rozvoji kompetencí týkajících se podílející se na realizaci schopnosti nalézt individualizovaný přístup ke vzdělávacích aktivit. každému jednotlivému dítěti a žákovi s ohledem na Orgány státní správy a osobní potenciál, rodinný a sociální kontext, ve samosprávy, včetně jejich kterém jednotlivé dítě nebo žák žije. Podporován svazků nebo sdružení a bude rozvoj kompetencí pro práci s výsledky učení jimi zřízené a podřízené se dětí a žáků, pro nastavení vysokých očekávání organizace. Vysoké školy a pro formativní působení za využití vhodných podle zákona č. 111/1998 podpůrných opatření včetně spolupráce s rodinou. Sb., o vysokých školách a V neposlední řadě bude podporována práce s o změně a doplnění heterogenní skupinou dětí a žáků, realizace dalších zákonů (zákon o diferencované výuky a reflexe vlastní práce vysokých školách), ve pedagoga. Pedagogičtí pracovníci se budou znění pozdějších předpisů, zlepšovat prostřednictvím DVPP, které připravují budoucí individualizovaných forem učitele a pedagogické pracovníky. dalších osvědčených modelů profesního rozvoje. Budou podpořeni zejména pedagogičtí pracovníci běžných mateřských a základních škol. Bude 3.4 Zlepšení kvality a výsledků žáků v klíčových kompetencích 3.5 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve

9 3.6 Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků 3.7 Zvýšení kvality a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Přijatelné výdaje Žadatel Výše finanční podpory Další podmínky dotace

Přijatelné výdaje Žadatel Výše finanční podpory Další podmínky dotace Přehled operačních programů pro program LEADER v MAS Sdružení SPLAV 2015-20 (k 28. 4. 2015) Program rozvoje venkova (opatřen í OP) Podpatření Další podmínky dotace Předáván í znalostí a informač ní akce

Více

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik CLLD v IROP Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ALOKACE A KOFINANCOVÁNÍ Celková alokace IROP i s národním

Více

Čerpání dotací pro obce z operačního programu Integrovaný regionální operační program Ministerstva pro místní rozvoj plánovací období

Čerpání dotací pro obce z operačního programu Integrovaný regionální operační program Ministerstva pro místní rozvoj plánovací období Čerpání dotací pro obce z operačního programu Integrovaný regionální operační program Ministerstva pro místní rozvoj plánovací období 2014-2020 Podklad pro jednání 28.1.2015 Zpracoval dne 21.1.2015 Ing.

Více

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU (IROP) (aktuální verze IROP schválená 4. 6. 2015) KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015 Integrovaný regionální operační program Seminář NS MAS 3. března 2015 PROGRAM Vyjednávání s EK Nejčastější omyly Aktuální informace Dosud otevřené otázky k CLLD VYJEDNÁVÁNÍ S EVROPSKOU KOMISÍ Hlavní problémové

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Podpora obcí České Budějovice

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Podpora obcí České Budějovice INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Podpora obcí 26.8.2016 České Budějovice IROP 2014-2020 Navazuje na ROP a IOP, ale aktivity nejsou totožné Financování pouze z EFRR Alokace: 4,64 mld. EUR = 144 mld.

Více

Stav informací k listopadu 2014

Stav informací k listopadu 2014 Stav informací k listopadu 2014 Podpořeno dotací poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím místních akčních skupin. 2 * OP Plánovaná alokace

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

INVESTICE V REGIONU ROP JV V ČÍSLECH ÚNOR 2016

INVESTICE V REGIONU ROP JV V ČÍSLECH ÚNOR 2016 INVESTICE V REGIONU ROP JV V ČÍSLECH ÚNOR 2016 Celkem podpořeno 940 projektů (JMK 618) Z toho projektů brownfields 29 (JMK 15). Regenerovaná plocha brownfields: 27 ha (JMK 14 ha). Celková dotace 24 mld.

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

Fiche a Opatření ve Strategii MAS Podhorácko Okříšky

Fiche a Opatření ve Strategii MAS Podhorácko Okříšky Fiche a Opatření ve Strategii MAS Podhorácko 30.11. 2016 Okříšky Odkaz na strategii: http://www.podhoracko.eu/vismoonline_actionscrip ts/file.ashx?id_org=200071&id_dokumenty=2297 Odkaz na finanční plán:

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Představení Integrovaného regionálního operačního programu Přehled rozdělení alokace pro nové operační programy Vyhlášení výzev

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020 Ing. Naděžda Burešová (IROP) IROP bude realizován v programovém období 2014 2020 IROP navazuje na 7 regionálních operačních programů a částečně

Více

Programové období Na co bude možné žádat?

Programové období Na co bude možné žádat? Programové období 2014-2020+ Na co bude možné žádat? Na co bude možné žádat příštím programovém období? Operační programy, přes které bude možné žádat dotace přes MAS v programovém období 2014 2020: IROP

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Povinná př. č. 1 SCLLD - Časový harmonogram a finanční plán

Povinná př. č. 1 SCLLD - Časový harmonogram a finanční plán Povinná př. č. 1 S - Časový harmonogram a finanční plán Následující tabulky obsahují finanční a časový plán čerpání alokací a to jak z pohledu jednotlivých /fichí, tak z pohledu 3 programových rámců Strategie

Více

4.8.1 Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu

4.8.1 Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu 4.8.1 Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj Celá prioritní osa bude realizována výhradně prostřednictvím komunitně vedeného místního

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2016 (k )

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2016 (k ) 64 26 27 25 21 1.1: Zvýšení regionální mobility celé ČR modernizace a Rekonstrukce, modernizace a výstavba Vybrané úseky Kraje, 1 IP 7b rozvoje sítí průběžná 12 230 226 412 10 395 692 450 1 834 533 962

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM CÍRKVE CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (Výčet aktivit je

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bohumínsko (SCLLD) 2014-2020 18.4.2016 Projekt Komunitní rozvoj venkova na území MAS Bohumínsko, z.s. je financován

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky a Integrovaného regionálního operačního programu. Ing. Eva Mikulová

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky a Integrovaného regionálního operačního programu. Ing. Eva Mikulová Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky a Integrovaného regionálního operačního programu Konference: Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2017 Ing. Eva Mikulová Centrum pro regionální

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) STAROSTENSKÉ SEZENÍ 3/2015

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) STAROSTENSKÉ SEZENÍ 3/2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) STAROSTENSKÉ SEZENÍ 3/2015 Ing. Ludmila Solovská, KMOS Mikroregion Konicko 17. 3. 2015 PRV 2014-2020 základní informace Připravilo MZe s partnery na základě Usnesení Vlády

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

Milovice u Hořic, 25. června 2015

Milovice u Hořic, 25. června 2015 Milovice u Hořic, 25. června 2015 Místní akční skupina (MAS) mezisektorové partnerství na místní úrovni veřejný sektor podnikatelský sektor neziskový sektor obce DSO příspěvkové organizace státní instituce

Více

OP VVV. Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37

OP VVV. Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37 OP VVV Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37 PO: 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání IP: Boj proti všem formám diskriminace

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s.

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV: Priority Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 37 % Rozvoj VŠ a LZ pro výzkum a vývoj 27,5% Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - 22. Telematika

Více

Ing. Jaroslav Brzák Náměšť na Hané REGION HANÁ STAROSTENSKÉ ZEZENÍ 1/2015 IROP

Ing. Jaroslav Brzák Náměšť na Hané REGION HANÁ STAROSTENSKÉ ZEZENÍ 1/2015 IROP REGION HANÁ STAROSTENSKÉ ZEZENÍ 1/2015 Ing. Jaroslav Brzák Náměšť na Hané 17.3.2015 IROP IROP Prioritní osa 1 SPECIFICKÝ CÍL 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

Podklad pro jednání Zpracoval dne Ing. Petr Jakobe, CSc.

Podklad pro jednání Zpracoval dne Ing. Petr Jakobe, CSc. Možnosti čerpání dotací pro obce v oblasti lesnické infrastruktury z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období 2014-2020 Podklad pro jednání 28.1.2015 Zpracoval dne 21.1.2015

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Specifické cíle odpovídající prioritě a očekávané výsledky

Specifické cíle odpovídající prioritě a očekávané výsledky INVESTIČNÍ PRIORITA 10 prioritní osy 2: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou

Více

IROP CO NÁS ČEKÁ A NEMINE

IROP CO NÁS ČEKÁ A NEMINE IROP CO NÁS ČEKÁ A NEMINE DAVID SVENTEK VÝROČNÍ KONFERENCE ROP SZ 2014 ÚSPĚŠNÝ RESTART A BUDOUCNOST 18. 9. 2014 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ INFORMACE O IROP Celková alokace z EFRR

Více

Programové období IROP

Programové období IROP Programové období 2014 - IROP 2014 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014 - Programy 2007-2013 Programy 2014- OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) PROGRAMOVÝ RÁMEC FIN. ALOKACE: cca 42 500 000 Kč Fiche 1 BEZPEČNOST DOPRAVY A CYKLODOPRAVA Bezbariérový přístup zastávek Zvuková

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

Počet obyvatel: Rozloha: ha Členem: 22 obcí 69 místních částí. Region v srdci Olomouckého kraje

Počet obyvatel: Rozloha: ha Členem: 22 obcí 69 místních částí. Region v srdci Olomouckého kraje Datum vzniku MAS: prosinec 2005 Datum registrace MAS: dne 29. 6. 2006, pod č.j. VS/1-1/64576/06-R, IČO: 270 37 932 Počet obyvatel: 31 767 Rozloha: 28 291 ha Členem: 22 obcí 69 místních částí Region v srdci

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

Integrovaný regionální

Integrovaný regionální Integrovaný regionální operační program Možnosti podpory sociálního začleňování v IROP INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR cca 144 mld. Kč i s kofinancováním Řídicí orgán: MMR

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Přínos MAS na Rychnovsku

Přínos MAS na Rychnovsku Přínos MAS na Rychnovsku 2004-2014 Hostinec SKALKA, Podbřezí 23.6. 2015 místní akční skupina (MAS) mezisektorové partnerství na místní úrovni veřejný sektor podnikatelský sektor neziskový sektor obce DSO

Více

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Informace o postupu zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR 2014 2020 pro území JMK Regionální akční

Více

VYHLÁŠENÉ VÝZVY INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU 3.11. 2015 PRAHA

VYHLÁŠENÉ VÝZVY INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU 3.11. 2015 PRAHA VYHLÁŠENÉ VÝZVY INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU 3.11. 2015 PRAHA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí 4. 6. 2015 Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Moravskoslezský kraj OPŽP

Moravskoslezský kraj OPŽP DOTAČNÍ INFO K 12. 10. 2016 Moravskoslezský kraj Příspěvky na ozdravné pobyty Kód programu: ŽPZ/04/2016 Vymezení okruhu příjemců: Žadatelem o dotaci (příjemcem dotace) mohou být: - obec - svazek obcí na

Více

Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období

Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období 2014-2020 Podklad pro jednání 27.1.2015 Zpracoval dne 21.1.2015 Ing. Petr

Více

Přehled programových rámců

Přehled programových rámců Přehled programových rámců Programový rámec IROP Programový rámec OPZ Programový rámec PRV alokace: 54,4 mi. Kč alokace: 11 mil Kč alokace: 26,58 Fiche 1/ opatření Bezpečná doprava vazba na SCLLD: 1.1.2,

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Operační program Životní prostředí SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů

Více

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Integrovaný regionální operační program (IROP) Integrovaný regionální operační program (IROP) STRATEGIE 3I = infrastructure, inhabitants, institutions čili infrastruktura, lidé, instituce Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Dotační možnosti pro obce (ROP a IROP)

Dotační možnosti pro obce (ROP a IROP) Dotační možnosti pro obce (ROP a IROP) Datum: Místo: Prezentuje: 24.2.2015 Ostrava Hana Gavlasová Struktura 1. Aktuální stav vyjednávání nového programového období 2. Zaměření IROP 3. Dočerpávací výzvy

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA M01 Předávání znalostí a informační akce

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA M01 Předávání znalostí a informační akce M01 Předávání znalostí a informační akce 1.1 Podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností 1.1.1 Vzdělávací akce podpora realizace vzdělávacích akcí v oblasti zemědělství a

Více

Integrovaný regionální operační program IROP

Integrovaný regionální operační program IROP Integrovaný regionální operační program IROP Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Terminály Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) Specifický cíl 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2 Budování kapacit

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období 2014 2020 III. OPZ II. PRV I. IROP I.1 - Podpora hasičů I.2 - Podpora vzdělávání I.3 - Sociální infrastruktura

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o.

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o. CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ First International Company s.r.o. DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů, měst, obcí, podniků, škol, venkova a obyvatel v České republice v

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM možnosti čerpání pro obce DEN MALÝCH OBCÍ Praha

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM možnosti čerpání pro obce DEN MALÝCH OBCÍ Praha INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM možnosti čerpání pro obce 7.3.2017 DEN MALÝCH OBCÍ Praha IROP 2014-2020 Financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj Alokace: 4,64 mld. EUR = 144 mld. Kč

Více

OP Zaměstnanost

OP Zaměstnanost OP Zaměstnanost 2014-2020 Lukáš Hrabák 21. listopadu 2014 Současný stav přípravy OPZ Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu OPZ Evropské komisi (začátek formálního

Více

IDENTIFIKACE programu. Specifický cíl CLLD. Prioritní osa. programu. 2A; 3A; čl 17 a,b. PRV 2 a 3

IDENTIFIKACE programu. Specifický cíl CLLD. Prioritní osa. programu. 2A; 3A; čl 17 a,b. PRV 2 a 3 Povinná příloha číslo 1. Finanční plán Celkem 2014 2020: Specifický cíl CLLD podpora stávajících a vznik nových malozemědělců, zpracovatelských podniků podpora realizace opatření v krajině, osvěta o možnostech

Více

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Příklady realizace NLP II v roce 2013 1) Příprava programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Více

3.4. Programové rámce

3.4. Programové rámce ŽP 3.4. Programové rámce Kapitola obsahuje programové rámce operačních programů IROP, PRV, Zaměstnanost a Spolkové a zájmové skupiny 2.1 Podpora komunitního života Vazba na specifický cíl IROP 2.1/4.1

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů SC 2.1 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. Představení prioritních os IROP 3. Harmonogram příprav 4. Na

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2016 (k 10.9.2015)

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2016 (k 10.9.2015) Harmonogram výzev pro IROP na rok 2016 (k 10.9.2015) Číslo Název Celková alokace (CZK) Z toho příspěvek Unie (CZK) Z toho národní spolufinancování (CZK) a b c d e f g h i j k l m n o p q r r r r s t u

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) pro období 2014 2020

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) pro období 2014 2020 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) pro období 2014 2020 (aktuální verze PRV č. 1.3 schváleno k 12.5.2015) MOŽNOST ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ V RÁMCI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN (MAS) Projektové opatření M19 -

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více