Přehled operačních programů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled operačních programů 2015-20"

Transkript

1 Přehled operačních programů OP / kod Priorita (opatření OP) Opatření Přijatelné výdaje Žadatel lokace MS PRV ,67 Kč PRV 1 Předávání znalostí a informační akce -vzdělávací akce Mzdy,cestovné, lektorné,technické zajištění, školící materiály kreditované organizace, deminimis, 50 tis.- Min.5 účastníků akce-zemědělec, zpracovatel, nebo majitel lesa 1 mil. Kč no si ne Předávání znalostí a informační akce -informační akce Mzdy,cestovné, lektorné,technické zajištění, školící materiály kreditované organizace, deminimis, 50 tis.- Min.15 účastníků akce-zemědělec, zpracovatel, majitel lesa nebo spolupracující osoba 1 mil. Kč ano si ne Investice do hmotného majetku -do zemědělských podniků Investice do staveb a technologií pro ŽV (skot, prasata, ovce, kozy, drůbež, králíci, koně) stavba ustájení, technologie, sklady pro druhotné produkty, sklady pro krmiva a steliva. Investice do staveb a technologií pro RV-stavba skladů (ne obiloviny a olejniny), nosné kce trvalých kultur, Zemědělský podnikatel skleníky, fóliovníky, kontejnerovny, další zahradnické stavby (pěstírny, sušírny) včetně technologie. Mobilní stroje (ne traktory). Zpracování a využití biomasy pro vlastní účely. Nákup nemovitostí (do 10%CV) 40%(+10% mladí zemědělci) Podnikatelský plán, finanční zdraví (nad 1mil. dotace). Preference-mladý zemědělec, mimo zemědělskou půdu, efektivita, spolupráce, hospodářsky slabé regiony Některé výdaje nepodpořit Investice do hmotného majetku -zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Stavby, stroje, nástroje pro zprac. produktů, investice pro skladování, zvyšování kvality, monitoring a uvádění na trh Podnikatelský plán, finanční zdrav (nad 1 mil.dotace), Zemědělský podnikatel 40% projekt se musí týkat výroby potravin nebo krmiv pro hospodářská zvířata (ne ryby, víno, med) Investice do hmotného majetku -lesnická infrastruktura Rekonstrukce, výstavba lesních cest a souvisejících objektů, nákup pozemků (do 10%) Subjekty hospodařící v lesích ve vlastnictví soukromých osob, krajů, obcí Preference-nové cesty, zkvalitnění cesty,,prodloužení 80% stáv.sítě, protierozní opatření, informační cedule a záchran.systém, zvýšení retence Nákup nepodpořit Rozvoj zeměď.podniků -investice do a podnikatelské činnosti nezemědělských činností Stavba provozovny, stroje, technologie, související investice. Zemědělský i nezemědělský podnikatel %, 200 tis.-10 mil. Kč CZ-NCE (C, F, G, M), podnikatelský plán. Preference-prac. místa, menší finanč.nároč., ekologie, aktivizace mladých, stejné sídlo a místo podnikání. Nezemědělský podnikatel jen u LEDERu -Obnova lesních porostů po kalamitách PD, odstraň.lesních porostů do 40 let, příprava ploch před zalesněním, sadba, ochrana porostů Soukromí a veřejní vlastníci a nájemci lesa Lesní pozemek, schválený lesní hospodářský plán, úřední uznání přírodní katastrofy nebiologického původu, zničení nejm.20% porostu, N -Odstraňování škod způsobených povodněmi PD, odstraň.škod na vodních tocích a v jejich povodích, oprava poškozených vodních děl, hrazení a strží Soukromí a veřejní vlastníci a nájemci lesa PUPFL, lesní pozemek, schválený lesní hospodářský plán, úřední uznání přírodní katastrofy nebiologického původu, zničení nejm.20% porostu, potvrzení o výskytu povodně -Investice do ochrany meliračních a zpevňujících dřevin Náklady na hromadnou mechanickou ochranu dřevin při založení porostu Soukromí a veřejní vlastníci a nájemci lesa Lesní pozemek, schválený hospodářský plán, 50% zastoupení MZD na chráněné ploše, v udržitelnosti 80%, hromadná ochranaa

2 -neproduktivní investice v lesích Posílení rekreační fce lesa, značení, stezky do 2 m šíře, herní, fitness naučné prvky, odpočinková stanoviště, přístřešky, závory, tabule, odpadkové koše, mostky, lávky, zábradlí, schody, nákup pozemků do 10%, PD Soukromí a veřejní vlastníci a nájemci lesa PUPFL, schválený lesní plán -technika a technologie pro lesní hospodářství Soukr. a veř. Subj. Stroje, technologie pro obnovu, těžbu, přibližování hospodařící v lesích dřevin a zpracování potěžebních zbytků, stroje pro v majetku soukromých os., přípravu půdy před zalesněním krajů a obcí Lesní hospodářský plán, podnikatelský plán, ochrana 50% ŽP, lesnické školky jako součást lesnického podniku, evidence v systému ERM. -technické vybavení dřevozpracujících provozoven Stavba dřevozpracujícího provozu, nákup pozemků do 10% Fyz, a práv. osoby podnikající v lesnictví Výdaje před průmyslovým zpracováním, podnikatelský plán -podpora operačních skupin a projektů EIP(evropské inovační partnerství) Náklady na strategii, akční plán a studie proveditelnosti, provozní náklady, přímé investiční náklady Operační skupiny EIP kční plán, inovativní projekt, přínos pro zemědělské provozních podnikatele, členy zemědělci, výzkum.a vzdělávací nákladů, ostatní instituce, odborné organizace. Více sektorů, podle využitého transparentnost -podpora-podpora a vývoj nových produktů a technoiogií Provozní náklady, náklady na projekty Uskupení min.2 subjektů-1 zemědělec, 2.výzkum.instituce. Zeměd.podnikatel provoz.nákladů ostatní podle využitého Podnikatelský plán. -sdílení zařízení Studie proveditelnosti, podnikatelský plán, přímé náklady projektu Zemědělský podnikatelmikropodnik provoz.nákladů Podnikatelský plán, min.2 subjekty-1 zemědělec ostatní podle nebo subj.hospodařící v lesích, výsledky směřují do využitého zemědělství, lesnictví nebo potravinářství -horizont. a vertik.spolupr. mezi účastníky krátkých dodav. řetězců a místních trhů Studie proveditelnosti, podnikatelský plán, přímé náklady projektu, místní propagace Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, poskytovatel služeb pro zemědělství, obce, MS provozních Podnikatelský plán,min.2 subj.-1podnikatel nákladů, ostatní v zemědělství, směřování především do oblasti podle využitého zemědělství -horizont. a vertik.spolupr. mezi subj. v dodav.řetězci v rámci udrž.zajišť. biomasy pro užití při výr. potravin, energií a v prům. Studie proveditelnosti, podnikatelský plán, přímé náklady projektu Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, podnikatelský subjekt, obce provozních Podnikatelský plán,min.2 subj.-1podnikatel nákladů, ostatní v zemědělství, směřování především do oblasti podle využitého zemědělství

3 OP / kod Téma záměru (opatření OP) Podpatření operačního programu Přijatelné výdaje Žadatel lokace MS IROP ,39 Kč Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Stavba přestupních terminálů pro veřejnou dopravu a systémů pro přestup na veř.dopravu, stavba inteligentních doprav. Syst. a dalších systémů pro kraje, obce, dobrovolné veř. dopravu, zavádění řídících, informačních, svazky obcí, zřizované odbav. a platebních systémů, nákup nízkoemis.a organizace provozovatelé bezemisních vozidel pro přepravu os., výstavba dráhy nebo drážní dopravy plnicích a dobíjecích stanic, nákup vozidel pro os. dopravci ve veřejné linkové se ztíž. možností pohybu, zvyš. bezpečnosti dopravě, provozovatelé železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, veřejné linkové dopravy. stavba cyklostezek a cyklotras, í doprovod. Infrastr., cyklistické jízdní pruhy, doplňková -zelené zdi a střechy, zelené pásy, aleje a liniové výsadby. soulad s Dopravní politikou ČR , soulad se Strategickou projektovou fiší, přínos pro ŽP, specifická úprava vozidel pro handicap. osoby, vozidla nakupovaná pro veřejnou podporu musí splňovat Euro 6, přínos pro bezpečnost, soulad s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta Území všech krajů ČR mimo území hl. m. Prahy Sociální péče a podnikání Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi zařízení pro poskytování komunitní péče, stavba NNO, organizační složky zařízení (i pobytových) pro deinstitucionalizovanou státu a jejich příspěvkové péči, infrastruktura pro terénní, ambulantní a organizace, kraje a jimi nízkokapacitní pobytové formy sociálních, zřizované organizace, obce zdravotních a návazných služeb pro osoby a DSO a jimi zřizované sociálně vyloučené či ohrožené chudobou a organizace, církve, církevní sociálním vyloučením a infrastruktura sociální organizace. Příjemci práce a komunitních center,,pořízení bytů a na sociální bydlení bytových domů pro sociální bydlení,zeleň v okolí jsou obce a NNO budov a na budovách. Soulad se Strategií soc. začleň a Nár. strateg. rozv. soc.služeb ,soulad se strateg. pl. soc. začleň. nebo s komunit. pl. nebo s krajským střednědob. plánem rozv. Soc. služeb,projekt zaměř. na sociální bydlení je zacílen na osoby v ekonomicky aktivním věku,projekt deinstitucionalizace má schválený transformační plán, splňení parametrů sociálního bydlení území všech krajů ČR mimo území hl. m. Prahy Sociální péče a podnikání Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků. OSVČ, malé a střední podniky, obce, DSO a kraje a jimi zřizované organizace, NNO, církve a církevní organizace Soulad s principy soc.podnikání- min. 30 % zaměst. z celk.počtu z CS, zapojení pracovníků do rozhodování,,zisk je používán pro rozvoj soc.podniku.uspokojení a využití přednostně míst. zdr. území všech krajů ČR mimo území hl. m. Prahy Zdravotnictví Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví Zlepšení systému funkční a udržitelné následné péče. Deinstitucionalizace psychiatrické péčepořízení vybavení mobilních týmu, stabvy zařízení pro poskytování komunitní péče,zeleň v okolí budov a na budovách, hřiště. příspěvkové organizace zřizované MZ ČR, kraje, DSO a obce a organizace jimi zřizované, subj. poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče, NNO, Poskytovatel péče je pracovištěm vysoce specializované péče uvedený ve Věstníku MZ, projekt je v souladu s Koncepcí návaz.péče MZ a zajišťuje péči a služby v oborech dětské lékařství, gyn. a porodnictví, interní lékařství a chirurgie a současně alespoň ve čtyřech oborech návazné péče. Předpokládá se podpora 14 onkogynekologických center a 12 perinatologických center.ktivity pro transformaci poskytování psychiatrické péče: celé území ČR s mimo území hl. m. Prahy.

4 Vzdělávání Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro a celoživotní učení Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a úpravy venkovních prostranství (zeleň, hřiště), rozšíř. kapacity zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a MŠ. Stavební úpravy, poříz. vybavení ZŠ v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. Stavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, center odborné přípravy a pozemků pro výuku přírodověd. a tech. oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností. Podpora soc.inkluze prostřednictvím staveb. úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybav. Vč. kompenzačních pom. a kompenzač. Vybav. pro děti se spec. vzděl. potřebami. Rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a škol. Zaříz. a připojení k internetu.zeleň v okolí budov a na budovách. Zařízení péče o děti do tří let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, organizační složky státu kraje, obce a jimi zřizované organizace, NNO. Soulad s Implementačním plánem strategie celoživotního učení, fyzická dostupnost vzdělávacích zařízení, soulad s akčními plány rozvoje. Územní dimenze bude stanovena v akčních plánech rozvoje. Infrastruktura péče o předškolní děti na území celé ČR mimo území hl. m. Prahy Památky Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví Revitalizace souboru památek zapsaných na Seznam UNESCO a Indikativní seznam UNESCO, národní kulturní památky a památky evidované v Indikativním seznamu NKP (mimo Prahu), opatření nutná pro bezpečnější zpřístupnění památek, obnova parků a zahrad u souborů památek, odstraňování přístupových bariér,zajištění technických sociálních a doprovodných služeb pro návštěvníky, projekty zlepšující podmínky pro uchování a prezentaci sbírkových fondů, zefektivnění správy fondů a zpřístupnění veřejnosti Vlastníci kulturního dědictví nebo subjekty s právem hospodaření kromě fyzických osob nepodnikajících. Soulad s Integrovanou strategií kultury do roku 2020, doklad že knihovní fond není digitalizován, plán zpřístupnění podpořených souborů památek. území celé krajů ČR mimo území hl. m. Prahy Územní plány Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje Pořízení územních plánů, regulačních plánů, územních studií zaměřených na veřejnou dopravní obce a technickou infrastrukturu, veřejná prostranství vymezená v územních plánech,řešení krajiny. Úz. studie zaměřené na veř. Infr. -veřejná dopravní nebo technická infrastruktura ve vazbě na území kraje, zasahující do jednoho nebo více ORP, veř. prostranství vymezená v ÚP. Úz. studie zaměř. na řešení krajiny-krajina v rozsahu koncepce ve vazbě na trans-evr. sítě zelené sítě, adaptační strategii a protipovod. ochr.,krajina řešena v souvislostech. Území celé krajů ČR mimo území hl. m. Prahy

5 OP / kod Téma záměru (opatření OP) Podpatření operačního programu Přijatelné výdaje Žadatel lokace MS OP ZP Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů ochranou a obnovou biologické rozmanitosti - Posílit biodiverzitu a půdy a podporou ekosystémových služeb, včetně sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur péče o vzácné druhy a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů, péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba, prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů, předcházení a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství). kraje, obce, DSO, org.sl.státu, sp, příspěvk.org., obchod. Spol., školská zaříz., NNO, církve a nábož.spol., FO a PO podnikající. Projekty zaměřené na eliminaci invazních druhů (SC 4.2)( jedná se o druhy zařazené v kategorii BL 1 - BL 4 Černého seznamu invazních druhů nebo druhy zařazené v tomto seznamu na watchlist (varovný seznam) nebo jde o území, kde nepůvodní druh působí významnou změnu původních přírodovědně významných biotopů nebo je území významným ohniskem pro další šíření) musí přispívat k naplňování cílů programu v oblasti ochrany biodiverzity. Pouze některé druhy invazních rostlin OP / kod Téma záměru (opatření OP) Podpatření operačního programu Přijatelné výdaje Žadatel lokace MS OP Z ,00 Kč Sociální začleňování a boj s chudobou Komunitně vedené strategie místního rozvoje- Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech Podpora vytvář. nových prac. míst na lokální úrovni.podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnav. Podpora a vytváření podm. pro vznik a rozvoj soc. podniků. Vzdělávání venk. obyv. v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání subjekty realizující projekty zaměstnání.podpora sociálního začleň. osob v rámci schválených sociálně vyloučených či ohrožených Komunitně vedených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci strategií místního rozvoje. sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce. Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vylouč. lokalitách s využitím znalosti lokálního prostředí. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni. OP / kod Téma záměru (opatření OP) Podpatření operačního programu Přijatelné výdaje Žadatel lokace MS OP VVV

6 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do Tvorba a realizace místních plánů pro rozvoj, jejichž důležitou komponentou jsou opatření na podporu společného (inkluzivního). Místní akční plány rozvoje v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami a plány aktivit pro rozvoj v jednotlivých školách budou podpořeny jako dlouhodobá intervence, která se skládá ze dvou fází sběr dat Běžné školy hlavního a vytvoření plánu a následně jeho realizace v vzdělávacího proudu a dalších letech.ktivity se v těchto územích zaměří školská zařízení v oblasti na posílení kompetencí pedagogických pracovníků předškolního, základního a všech stupňů běžných škol pro inkluzivní středního, a překonávání předsudků. Dále se zájmového, základního a aktivity zaměří na kompetence pro práci s středního uměleckého heterogenní skupinou, pedagogickou diagnostiku, a vyšší odborné formativní hodnocení a na moderní metody výuky školy. pro zvýšení její kvality. ktivity vedoucí ke zlepšení pedagogicko-psychologického poradenství a speciálně pedagogického poradenství. Zároveň bude podpořeno ověřování a zavádění vyrovnávacích a podpůrných opatření na ZŠ, rozvoj školních poradenských pracovišť, zlepšování sociálního klimatu ve školách a rozvoj a ověření metod zmírňování interetnického.

7 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do Realizace programů zaměřených na prevenci školní neúspěšnosti dětí začne v těchto územích již v předškolním období, podpora neinstitucionálních forem předškolního dětí sociálně znevýhodněných, rozvoj spolupráce pedagogických služeb (včetně poradenských), sociálních služeb a rodiny ve a koordinace a spolupráce při sociálněpedagogických intervencích v rodinách, kde žijí sociálně znevýhodněné děti, stejně jako následná spolupráce při přechodu MŠ/ZŠ. Na území celé České republiky budou realizována opatření pro snižování předčasného ukončování vzdělání v běžných školách u žáků z cílových skupin. Budou Další subjekty podílející se podpořeny aktivity směřující k posílení motivace ke na realizaci vzdělávacích, podpůrné skupiny, podpora při aktivit. Orgány státní přechodu ze ZŠ na SŠ a při vstupu na trh práce a správy a samosprávy, aktivity vedoucí k vyšší míře začleňování (zvýšení včetně jejich svazků nebo počtu) dětí a žáků z cílové skupiny do již sdružení a jimi zřízené a existujících organizací zájmového a neformálního podřízené organizace., programy druhé šance a propojení s Vysoké školy podle zákona formálním m. Budou podpořeny aktivity č. 111/1998 Sb., o vedoucí k lepšímu začlenění žáků s odlišným vysokých školách. mateřským jazykem. Znalost českého jazyka je podmínkou úspěšného absolvování školní docházky jako předpokladu pro budoucí život. Bude podpořena příprava metodických materiálů umožňujících zjišťovat potřeby dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (včetně českého etnolektu), materiály pro práci s touto cílovou skupinou a pedagogové budou v této problematice vzděláni. Pro bezproblémové zvládnutí školní docházky dětí a žáků z cílové skupiny bude ve školách rozvíjeno pro lepší porozumění kulturnímu zázemí, pro větší citlivost k odlišnému náboženskému vyznání a k

8 Kvalitní podmínky pro inkluzivní 3.3 Zlepšení kvality předškolního včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ V této IP budou realizovány systémové aktivity vedoucí ke zlepšení pedagogickopsychologického poradenství a speciálně pedagogického poradenství tak, aby pracovníci byli schopni Běžné školy a školská vhodně doporučit podpůrná opatření pro maximální zařízení v oblasti rozvoj potenciálu dítěte nebo žáka na základě předškolního, základního a zhodnocení jeho vzdělávacích možností a situace, středního, v kontextu prostředí, ze kterého přichází a z zájmového, základního a pohledu jazyka, který ovládá. Dále bude podpořen středního uměleckého rozvoj a praktické využívání vhodných a vyšší odborné vyrovnávacích a podpůrných opatření. Podpůrnými školy. V případě projektů opatřeními se rozumí metody výuky, organizace zaměřených na aktivizační výuky, hodnocení, pomůcky a intervence. Školská programy pro děti a žáky poradenská zařízení budou spolupracovat jak mezi se zdravotním postižením sebou, tak i s MŠ, ZŠ SŠ, NNO a OSPOD tak, aby mohou být příjemci školy celý systém směřoval ke snižování rozdílů v samostatně zřízené pro činnosti poradenských služeb mezi regiony i mezi žáky se zdravotním jednotlivými zařízeními. Pedagogové budou postižením. Další subjekty podpořeni v rozvoji kompetencí týkajících se podílející se na realizaci schopnosti nalézt individualizovaný přístup ke vzdělávacích aktivit. každému jednotlivému dítěti a žákovi s ohledem na Orgány státní správy a osobní potenciál, rodinný a sociální kontext, ve samosprávy, včetně jejich kterém jednotlivé dítě nebo žák žije. Podporován svazků nebo sdružení a bude rozvoj kompetencí pro práci s výsledky učení jimi zřízené a podřízené se dětí a žáků, pro nastavení vysokých očekávání organizace. Vysoké školy a pro formativní působení za využití vhodných podle zákona č. 111/1998 podpůrných opatření včetně spolupráce s rodinou. Sb., o vysokých školách a V neposlední řadě bude podporována práce s o změně a doplnění heterogenní skupinou dětí a žáků, realizace dalších zákonů (zákon o diferencované výuky a reflexe vlastní práce vysokých školách), ve pedagoga. Pedagogičtí pracovníci se budou znění pozdějších předpisů, zlepšovat prostřednictvím DVPP, které připravují budoucí individualizovaných forem učitele a pedagogické pracovníky. dalších osvědčených modelů profesního rozvoje. Budou podpořeni zejména pedagogičtí pracovníci běžných mateřských a základních škol. Bude 3.4 Zlepšení kvality a výsledků žáků v klíčových kompetencích 3.5 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve

9 3.6 Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků 3.7 Zvýšení kvality a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Přijatelné výdaje Žadatel Výše finanční podpory Další podmínky dotace

Přijatelné výdaje Žadatel Výše finanční podpory Další podmínky dotace Přehled operačních programů pro program LEADER v MAS Sdružení SPLAV 2015-20 (k 28. 4. 2015) Program rozvoje venkova (opatřen í OP) Podpatření Další podmínky dotace Předáván í znalostí a informač ní akce

Více

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik CLLD v IROP Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ALOKACE A KOFINANCOVÁNÍ Celková alokace IROP i s národním

Více

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU (IROP) (aktuální verze IROP schválená 4. 6. 2015) KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Představení Integrovaného regionálního operačního programu Přehled rozdělení alokace pro nové operační programy Vyhlášení výzev

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Povinná př. č. 1 SCLLD - Časový harmonogram a finanční plán

Povinná př. č. 1 SCLLD - Časový harmonogram a finanční plán Povinná př. č. 1 S - Časový harmonogram a finanční plán Následující tabulky obsahují finanční a časový plán čerpání alokací a to jak z pohledu jednotlivých /fichí, tak z pohledu 3 programových rámců Strategie

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

IROP CO NÁS ČEKÁ A NEMINE

IROP CO NÁS ČEKÁ A NEMINE IROP CO NÁS ČEKÁ A NEMINE DAVID SVENTEK VÝROČNÍ KONFERENCE ROP SZ 2014 ÚSPĚŠNÝ RESTART A BUDOUCNOST 18. 9. 2014 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ INFORMACE O IROP Celková alokace z EFRR

Více

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Informace o postupu zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR 2014 2020 pro území JMK Regionální akční

Více

Milovice u Hořic, 25. června 2015

Milovice u Hořic, 25. června 2015 Milovice u Hořic, 25. června 2015 Místní akční skupina (MAS) mezisektorové partnerství na místní úrovni veřejný sektor podnikatelský sektor neziskový sektor obce DSO příspěvkové organizace státní instituce

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o.

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o. CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ First International Company s.r.o. DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů, měst, obcí, podniků, škol, venkova a obyvatel v České republice v

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

VYHLÁŠENÉ VÝZVY INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU 3.11. 2015 PRAHA

VYHLÁŠENÉ VÝZVY INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU 3.11. 2015 PRAHA VYHLÁŠENÉ VÝZVY INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU 3.11. 2015 PRAHA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí 4. 6. 2015 Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR

Více

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Integrovaný regionální operační program (IROP) Integrovaný regionální operační program (IROP) STRATEGIE 3I = infrastructure, inhabitants, institutions čili infrastruktura, lidé, instituce Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Integrovaný regionální operační program IROP

Integrovaný regionální operační program IROP Integrovaný regionální operační program IROP Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Terminály Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích

Více

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů SC 2.1 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Příklady realizace NLP II v roce 2013 1) Příprava programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) pro období 2014 2020

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) pro období 2014 2020 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) pro období 2014 2020 (aktuální verze PRV č. 1.3 schváleno k 12.5.2015) MOŽNOST ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ V RÁMCI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN (MAS) Projektové opatření M19 -

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2016 (k 10.9.2015)

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2016 (k 10.9.2015) Harmonogram výzev pro IROP na rok 2016 (k 10.9.2015) Číslo Název Celková alokace (CZK) Z toho příspěvek Unie (CZK) Z toho národní spolufinancování (CZK) a b c d e f g h i j k l m n o p q r r r r s t u

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. Představení prioritních os IROP 3. Harmonogram příprav 4. Na

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Délka silnic II. a III. třídy splňující kritéria 16,88 % z celku INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM SC navazuje na podporu z oblasti intervence 3.4 IOP (Sluţby

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Vhodní příjemci dotace v české části programového území

Vhodní příjemci dotace v české části programového území Vhodní příjemci dotace v české části programového území Prioritní osa 1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik Investiční priorita 5b) - Podpora investic zaměřených na

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014-2020 RYCON Consul,ng s.r.o. Struktura IROP, prioritní osy (PO) PO 1 Infrastruktura Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Alokace 1,6 mld. EUR

Více

Výsledky vyjednávání využití integrovaného nástroje CLLD v období 2014 2020

Výsledky vyjednávání využití integrovaného nástroje CLLD v období 2014 2020 Výsledky vyjednávání využití integrovaného nástroje CLLD v období 2014 2020 3. dubna 2014 Václav Pošmurný Fondy - současný stav k 3. 4. 2014 dle OP mil mil Kč (25) mil Kč (27) % plán % EFRR Evropský fond

Více

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o.

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014 2020 RYCON Consul4ng s.r.o. Alokace v období 20142020 V programovacím období 2014 2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny téměř 24 mld. EUR, tj.

Více

Programový rámec: PRV

Programový rámec: PRV Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2014 2020 Programový rámec: PRV Plánovaná alokace pro období 2016(2017) 2023: 11,241 mil Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce)

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Dosavadní průběh prací ustaven: řídící výbor 3 pracovní skupiny: doprava životní prostředí lidské zdroje zpracování konceptu v rámci projektu z OPTP

Více

Dotační programy pro venkov 2014-2020

Dotační programy pro venkov 2014-2020 Dotační programy pro venkov 2014-2020 Prezentace VP SCLLD MAS HK, Velký Týnec, 25. 6. 2014 Příprava strategií MAS v ČR - SCLLD Aktuální mapa MAS 180 MAS ČR Aktivity přípravy SCLLD (ISRÚ) Kde jsme? 2014

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Program rozvoje venkova environmentální podpory v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova environmentální podpory v lesním hospodářství Program rozvoje venkova environmentální podpory v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: plošná opatření (osa II) II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy II.2.2

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice 1 CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 25.11.2014 Svitavy SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR dne 15. července 2014 oficiálně

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

15 OP Technická pomoc 7 OP Technická pomoc 16 OP Praha Konkurenceschopnost 17 OP Praha Adaptabilita

15 OP Technická pomoc 7 OP Technická pomoc 16 OP Praha Konkurenceschopnost 17 OP Praha Adaptabilita IROP Počet 2007-2013 Počet 2014-2020 1 ROP NUTS II Severozápad 2 ROP NUTS II Moravskoslezsko 3 ROP NUTS II Jihovýchod 4 ROP NUTS II Severovýchod 5 ROP NUTS II Střední Morava 6 ROP NUTS II Jihozápad 7 ROP

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Eva Frosová Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (PRV) zajišťuje působení Evropského zemědělského

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015 Programové období 2014-2020 Role MAS v programovém období 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 OPERAČNÍ PROGRAMY ADMINISTROVANÉ PŘES MAS Integrovaný regionální operační program (IROP) 10,7 mld. Kč 1.2 Zvýšení

Více

ALOKACE* MAS HRUŠOVANSKO

ALOKACE* MAS HRUŠOVANSKO ALOKACE* MAS HRUŠOVANSKO IROP SC 4.1 IROP SC 4.2 PRV 19.2.1 PRV 19.2.3 16,278 mil Kč 7, 682952 mil Kč 11,076 mil Kč 0,528 mil Kč IROP SC 4.1 částka je vymezena na projekty žadatelů IROP SC 4.2 (celkem

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Předběžný harmonogram výzev 2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Identifikace programové úrovně Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpoklá dané Specifický cíl datum Prioritní osa / Druh / Opatření / Podporované

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti

Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti nositel: hlavní město Praha zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Lenka Kriegischová 4. 5. 2015 Integrované územní investice

Více

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Evropská územní spolupráce Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Financování společenských funkcí lesů, možnosti podpory EVVO z národních a evropských zdrojů 24. 6. 2015, Mazurova chalupa, Hoděšovice

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více