Přehled operačních programů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled operačních programů 2015-20"

Transkript

1 Přehled operačních programů OP / kod Priorita (opatření OP) Opatření Přijatelné výdaje Žadatel lokace MS PRV ,67 Kč PRV 1 Předávání znalostí a informační akce -vzdělávací akce Mzdy,cestovné, lektorné,technické zajištění, školící materiály kreditované organizace, deminimis, 50 tis.- Min.5 účastníků akce-zemědělec, zpracovatel, nebo majitel lesa 1 mil. Kč no si ne Předávání znalostí a informační akce -informační akce Mzdy,cestovné, lektorné,technické zajištění, školící materiály kreditované organizace, deminimis, 50 tis.- Min.15 účastníků akce-zemědělec, zpracovatel, majitel lesa nebo spolupracující osoba 1 mil. Kč ano si ne Investice do hmotného majetku -do zemědělských podniků Investice do staveb a technologií pro ŽV (skot, prasata, ovce, kozy, drůbež, králíci, koně) stavba ustájení, technologie, sklady pro druhotné produkty, sklady pro krmiva a steliva. Investice do staveb a technologií pro RV-stavba skladů (ne obiloviny a olejniny), nosné kce trvalých kultur, Zemědělský podnikatel skleníky, fóliovníky, kontejnerovny, další zahradnické stavby (pěstírny, sušírny) včetně technologie. Mobilní stroje (ne traktory). Zpracování a využití biomasy pro vlastní účely. Nákup nemovitostí (do 10%CV) 40%(+10% mladí zemědělci) Podnikatelský plán, finanční zdraví (nad 1mil. dotace). Preference-mladý zemědělec, mimo zemědělskou půdu, efektivita, spolupráce, hospodářsky slabé regiony Některé výdaje nepodpořit Investice do hmotného majetku -zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Stavby, stroje, nástroje pro zprac. produktů, investice pro skladování, zvyšování kvality, monitoring a uvádění na trh Podnikatelský plán, finanční zdrav (nad 1 mil.dotace), Zemědělský podnikatel 40% projekt se musí týkat výroby potravin nebo krmiv pro hospodářská zvířata (ne ryby, víno, med) Investice do hmotného majetku -lesnická infrastruktura Rekonstrukce, výstavba lesních cest a souvisejících objektů, nákup pozemků (do 10%) Subjekty hospodařící v lesích ve vlastnictví soukromých osob, krajů, obcí Preference-nové cesty, zkvalitnění cesty,,prodloužení 80% stáv.sítě, protierozní opatření, informační cedule a záchran.systém, zvýšení retence Nákup nepodpořit Rozvoj zeměď.podniků -investice do a podnikatelské činnosti nezemědělských činností Stavba provozovny, stroje, technologie, související investice. Zemědělský i nezemědělský podnikatel %, 200 tis.-10 mil. Kč CZ-NCE (C, F, G, M), podnikatelský plán. Preference-prac. místa, menší finanč.nároč., ekologie, aktivizace mladých, stejné sídlo a místo podnikání. Nezemědělský podnikatel jen u LEDERu -Obnova lesních porostů po kalamitách PD, odstraň.lesních porostů do 40 let, příprava ploch před zalesněním, sadba, ochrana porostů Soukromí a veřejní vlastníci a nájemci lesa Lesní pozemek, schválený lesní hospodářský plán, úřední uznání přírodní katastrofy nebiologického původu, zničení nejm.20% porostu, N -Odstraňování škod způsobených povodněmi PD, odstraň.škod na vodních tocích a v jejich povodích, oprava poškozených vodních děl, hrazení a strží Soukromí a veřejní vlastníci a nájemci lesa PUPFL, lesní pozemek, schválený lesní hospodářský plán, úřední uznání přírodní katastrofy nebiologického původu, zničení nejm.20% porostu, potvrzení o výskytu povodně -Investice do ochrany meliračních a zpevňujících dřevin Náklady na hromadnou mechanickou ochranu dřevin při založení porostu Soukromí a veřejní vlastníci a nájemci lesa Lesní pozemek, schválený hospodářský plán, 50% zastoupení MZD na chráněné ploše, v udržitelnosti 80%, hromadná ochranaa

2 -neproduktivní investice v lesích Posílení rekreační fce lesa, značení, stezky do 2 m šíře, herní, fitness naučné prvky, odpočinková stanoviště, přístřešky, závory, tabule, odpadkové koše, mostky, lávky, zábradlí, schody, nákup pozemků do 10%, PD Soukromí a veřejní vlastníci a nájemci lesa PUPFL, schválený lesní plán -technika a technologie pro lesní hospodářství Soukr. a veř. Subj. Stroje, technologie pro obnovu, těžbu, přibližování hospodařící v lesích dřevin a zpracování potěžebních zbytků, stroje pro v majetku soukromých os., přípravu půdy před zalesněním krajů a obcí Lesní hospodářský plán, podnikatelský plán, ochrana 50% ŽP, lesnické školky jako součást lesnického podniku, evidence v systému ERM. -technické vybavení dřevozpracujících provozoven Stavba dřevozpracujícího provozu, nákup pozemků do 10% Fyz, a práv. osoby podnikající v lesnictví Výdaje před průmyslovým zpracováním, podnikatelský plán -podpora operačních skupin a projektů EIP(evropské inovační partnerství) Náklady na strategii, akční plán a studie proveditelnosti, provozní náklady, přímé investiční náklady Operační skupiny EIP kční plán, inovativní projekt, přínos pro zemědělské provozních podnikatele, členy zemědělci, výzkum.a vzdělávací nákladů, ostatní instituce, odborné organizace. Více sektorů, podle využitého transparentnost -podpora-podpora a vývoj nových produktů a technoiogií Provozní náklady, náklady na projekty Uskupení min.2 subjektů-1 zemědělec, 2.výzkum.instituce. Zeměd.podnikatel provoz.nákladů ostatní podle využitého Podnikatelský plán. -sdílení zařízení Studie proveditelnosti, podnikatelský plán, přímé náklady projektu Zemědělský podnikatelmikropodnik provoz.nákladů Podnikatelský plán, min.2 subjekty-1 zemědělec ostatní podle nebo subj.hospodařící v lesích, výsledky směřují do využitého zemědělství, lesnictví nebo potravinářství -horizont. a vertik.spolupr. mezi účastníky krátkých dodav. řetězců a místních trhů Studie proveditelnosti, podnikatelský plán, přímé náklady projektu, místní propagace Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, poskytovatel služeb pro zemědělství, obce, MS provozních Podnikatelský plán,min.2 subj.-1podnikatel nákladů, ostatní v zemědělství, směřování především do oblasti podle využitého zemědělství -horizont. a vertik.spolupr. mezi subj. v dodav.řetězci v rámci udrž.zajišť. biomasy pro užití při výr. potravin, energií a v prům. Studie proveditelnosti, podnikatelský plán, přímé náklady projektu Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, podnikatelský subjekt, obce provozních Podnikatelský plán,min.2 subj.-1podnikatel nákladů, ostatní v zemědělství, směřování především do oblasti podle využitého zemědělství

3 OP / kod Téma záměru (opatření OP) Podpatření operačního programu Přijatelné výdaje Žadatel lokace MS IROP ,39 Kč Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Stavba přestupních terminálů pro veřejnou dopravu a systémů pro přestup na veř.dopravu, stavba inteligentních doprav. Syst. a dalších systémů pro kraje, obce, dobrovolné veř. dopravu, zavádění řídících, informačních, svazky obcí, zřizované odbav. a platebních systémů, nákup nízkoemis.a organizace provozovatelé bezemisních vozidel pro přepravu os., výstavba dráhy nebo drážní dopravy plnicích a dobíjecích stanic, nákup vozidel pro os. dopravci ve veřejné linkové se ztíž. možností pohybu, zvyš. bezpečnosti dopravě, provozovatelé železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, veřejné linkové dopravy. stavba cyklostezek a cyklotras, í doprovod. Infrastr., cyklistické jízdní pruhy, doplňková -zelené zdi a střechy, zelené pásy, aleje a liniové výsadby. soulad s Dopravní politikou ČR , soulad se Strategickou projektovou fiší, přínos pro ŽP, specifická úprava vozidel pro handicap. osoby, vozidla nakupovaná pro veřejnou podporu musí splňovat Euro 6, přínos pro bezpečnost, soulad s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta Území všech krajů ČR mimo území hl. m. Prahy Sociální péče a podnikání Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi zařízení pro poskytování komunitní péče, stavba NNO, organizační složky zařízení (i pobytových) pro deinstitucionalizovanou státu a jejich příspěvkové péči, infrastruktura pro terénní, ambulantní a organizace, kraje a jimi nízkokapacitní pobytové formy sociálních, zřizované organizace, obce zdravotních a návazných služeb pro osoby a DSO a jimi zřizované sociálně vyloučené či ohrožené chudobou a organizace, církve, církevní sociálním vyloučením a infrastruktura sociální organizace. Příjemci práce a komunitních center,,pořízení bytů a na sociální bydlení bytových domů pro sociální bydlení,zeleň v okolí jsou obce a NNO budov a na budovách. Soulad se Strategií soc. začleň a Nár. strateg. rozv. soc.služeb ,soulad se strateg. pl. soc. začleň. nebo s komunit. pl. nebo s krajským střednědob. plánem rozv. Soc. služeb,projekt zaměř. na sociální bydlení je zacílen na osoby v ekonomicky aktivním věku,projekt deinstitucionalizace má schválený transformační plán, splňení parametrů sociálního bydlení území všech krajů ČR mimo území hl. m. Prahy Sociální péče a podnikání Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků. OSVČ, malé a střední podniky, obce, DSO a kraje a jimi zřizované organizace, NNO, církve a církevní organizace Soulad s principy soc.podnikání- min. 30 % zaměst. z celk.počtu z CS, zapojení pracovníků do rozhodování,,zisk je používán pro rozvoj soc.podniku.uspokojení a využití přednostně míst. zdr. území všech krajů ČR mimo území hl. m. Prahy Zdravotnictví Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví Zlepšení systému funkční a udržitelné následné péče. Deinstitucionalizace psychiatrické péčepořízení vybavení mobilních týmu, stabvy zařízení pro poskytování komunitní péče,zeleň v okolí budov a na budovách, hřiště. příspěvkové organizace zřizované MZ ČR, kraje, DSO a obce a organizace jimi zřizované, subj. poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče, NNO, Poskytovatel péče je pracovištěm vysoce specializované péče uvedený ve Věstníku MZ, projekt je v souladu s Koncepcí návaz.péče MZ a zajišťuje péči a služby v oborech dětské lékařství, gyn. a porodnictví, interní lékařství a chirurgie a současně alespoň ve čtyřech oborech návazné péče. Předpokládá se podpora 14 onkogynekologických center a 12 perinatologických center.ktivity pro transformaci poskytování psychiatrické péče: celé území ČR s mimo území hl. m. Prahy.

4 Vzdělávání Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro a celoživotní učení Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a úpravy venkovních prostranství (zeleň, hřiště), rozšíř. kapacity zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a MŠ. Stavební úpravy, poříz. vybavení ZŠ v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. Stavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, center odborné přípravy a pozemků pro výuku přírodověd. a tech. oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností. Podpora soc.inkluze prostřednictvím staveb. úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybav. Vč. kompenzačních pom. a kompenzač. Vybav. pro děti se spec. vzděl. potřebami. Rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a škol. Zaříz. a připojení k internetu.zeleň v okolí budov a na budovách. Zařízení péče o děti do tří let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, organizační složky státu kraje, obce a jimi zřizované organizace, NNO. Soulad s Implementačním plánem strategie celoživotního učení, fyzická dostupnost vzdělávacích zařízení, soulad s akčními plány rozvoje. Územní dimenze bude stanovena v akčních plánech rozvoje. Infrastruktura péče o předškolní děti na území celé ČR mimo území hl. m. Prahy Památky Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví Revitalizace souboru památek zapsaných na Seznam UNESCO a Indikativní seznam UNESCO, národní kulturní památky a památky evidované v Indikativním seznamu NKP (mimo Prahu), opatření nutná pro bezpečnější zpřístupnění památek, obnova parků a zahrad u souborů památek, odstraňování přístupových bariér,zajištění technických sociálních a doprovodných služeb pro návštěvníky, projekty zlepšující podmínky pro uchování a prezentaci sbírkových fondů, zefektivnění správy fondů a zpřístupnění veřejnosti Vlastníci kulturního dědictví nebo subjekty s právem hospodaření kromě fyzických osob nepodnikajících. Soulad s Integrovanou strategií kultury do roku 2020, doklad že knihovní fond není digitalizován, plán zpřístupnění podpořených souborů památek. území celé krajů ČR mimo území hl. m. Prahy Územní plány Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje Pořízení územních plánů, regulačních plánů, územních studií zaměřených na veřejnou dopravní obce a technickou infrastrukturu, veřejná prostranství vymezená v územních plánech,řešení krajiny. Úz. studie zaměřené na veř. Infr. -veřejná dopravní nebo technická infrastruktura ve vazbě na území kraje, zasahující do jednoho nebo více ORP, veř. prostranství vymezená v ÚP. Úz. studie zaměř. na řešení krajiny-krajina v rozsahu koncepce ve vazbě na trans-evr. sítě zelené sítě, adaptační strategii a protipovod. ochr.,krajina řešena v souvislostech. Území celé krajů ČR mimo území hl. m. Prahy

5 OP / kod Téma záměru (opatření OP) Podpatření operačního programu Přijatelné výdaje Žadatel lokace MS OP ZP Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů ochranou a obnovou biologické rozmanitosti - Posílit biodiverzitu a půdy a podporou ekosystémových služeb, včetně sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur péče o vzácné druhy a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů, péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba, prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů, předcházení a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství). kraje, obce, DSO, org.sl.státu, sp, příspěvk.org., obchod. Spol., školská zaříz., NNO, církve a nábož.spol., FO a PO podnikající. Projekty zaměřené na eliminaci invazních druhů (SC 4.2)( jedná se o druhy zařazené v kategorii BL 1 - BL 4 Černého seznamu invazních druhů nebo druhy zařazené v tomto seznamu na watchlist (varovný seznam) nebo jde o území, kde nepůvodní druh působí významnou změnu původních přírodovědně významných biotopů nebo je území významným ohniskem pro další šíření) musí přispívat k naplňování cílů programu v oblasti ochrany biodiverzity. Pouze některé druhy invazních rostlin OP / kod Téma záměru (opatření OP) Podpatření operačního programu Přijatelné výdaje Žadatel lokace MS OP Z ,00 Kč Sociální začleňování a boj s chudobou Komunitně vedené strategie místního rozvoje- Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech Podpora vytvář. nových prac. míst na lokální úrovni.podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnav. Podpora a vytváření podm. pro vznik a rozvoj soc. podniků. Vzdělávání venk. obyv. v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání subjekty realizující projekty zaměstnání.podpora sociálního začleň. osob v rámci schválených sociálně vyloučených či ohrožených Komunitně vedených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci strategií místního rozvoje. sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce. Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vylouč. lokalitách s využitím znalosti lokálního prostředí. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni. OP / kod Téma záměru (opatření OP) Podpatření operačního programu Přijatelné výdaje Žadatel lokace MS OP VVV

6 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do Tvorba a realizace místních plánů pro rozvoj, jejichž důležitou komponentou jsou opatření na podporu společného (inkluzivního). Místní akční plány rozvoje v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami a plány aktivit pro rozvoj v jednotlivých školách budou podpořeny jako dlouhodobá intervence, která se skládá ze dvou fází sběr dat Běžné školy hlavního a vytvoření plánu a následně jeho realizace v vzdělávacího proudu a dalších letech.ktivity se v těchto územích zaměří školská zařízení v oblasti na posílení kompetencí pedagogických pracovníků předškolního, základního a všech stupňů běžných škol pro inkluzivní středního, a překonávání předsudků. Dále se zájmového, základního a aktivity zaměří na kompetence pro práci s středního uměleckého heterogenní skupinou, pedagogickou diagnostiku, a vyšší odborné formativní hodnocení a na moderní metody výuky školy. pro zvýšení její kvality. ktivity vedoucí ke zlepšení pedagogicko-psychologického poradenství a speciálně pedagogického poradenství. Zároveň bude podpořeno ověřování a zavádění vyrovnávacích a podpůrných opatření na ZŠ, rozvoj školních poradenských pracovišť, zlepšování sociálního klimatu ve školách a rozvoj a ověření metod zmírňování interetnického.

7 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do Realizace programů zaměřených na prevenci školní neúspěšnosti dětí začne v těchto územích již v předškolním období, podpora neinstitucionálních forem předškolního dětí sociálně znevýhodněných, rozvoj spolupráce pedagogických služeb (včetně poradenských), sociálních služeb a rodiny ve a koordinace a spolupráce při sociálněpedagogických intervencích v rodinách, kde žijí sociálně znevýhodněné děti, stejně jako následná spolupráce při přechodu MŠ/ZŠ. Na území celé České republiky budou realizována opatření pro snižování předčasného ukončování vzdělání v běžných školách u žáků z cílových skupin. Budou Další subjekty podílející se podpořeny aktivity směřující k posílení motivace ke na realizaci vzdělávacích, podpůrné skupiny, podpora při aktivit. Orgány státní přechodu ze ZŠ na SŠ a při vstupu na trh práce a správy a samosprávy, aktivity vedoucí k vyšší míře začleňování (zvýšení včetně jejich svazků nebo počtu) dětí a žáků z cílové skupiny do již sdružení a jimi zřízené a existujících organizací zájmového a neformálního podřízené organizace., programy druhé šance a propojení s Vysoké školy podle zákona formálním m. Budou podpořeny aktivity č. 111/1998 Sb., o vedoucí k lepšímu začlenění žáků s odlišným vysokých školách. mateřským jazykem. Znalost českého jazyka je podmínkou úspěšného absolvování školní docházky jako předpokladu pro budoucí život. Bude podpořena příprava metodických materiálů umožňujících zjišťovat potřeby dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (včetně českého etnolektu), materiály pro práci s touto cílovou skupinou a pedagogové budou v této problematice vzděláni. Pro bezproblémové zvládnutí školní docházky dětí a žáků z cílové skupiny bude ve školách rozvíjeno pro lepší porozumění kulturnímu zázemí, pro větší citlivost k odlišnému náboženskému vyznání a k

8 Kvalitní podmínky pro inkluzivní 3.3 Zlepšení kvality předškolního včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ V této IP budou realizovány systémové aktivity vedoucí ke zlepšení pedagogickopsychologického poradenství a speciálně pedagogického poradenství tak, aby pracovníci byli schopni Běžné školy a školská vhodně doporučit podpůrná opatření pro maximální zařízení v oblasti rozvoj potenciálu dítěte nebo žáka na základě předškolního, základního a zhodnocení jeho vzdělávacích možností a situace, středního, v kontextu prostředí, ze kterého přichází a z zájmového, základního a pohledu jazyka, který ovládá. Dále bude podpořen středního uměleckého rozvoj a praktické využívání vhodných a vyšší odborné vyrovnávacích a podpůrných opatření. Podpůrnými školy. V případě projektů opatřeními se rozumí metody výuky, organizace zaměřených na aktivizační výuky, hodnocení, pomůcky a intervence. Školská programy pro děti a žáky poradenská zařízení budou spolupracovat jak mezi se zdravotním postižením sebou, tak i s MŠ, ZŠ SŠ, NNO a OSPOD tak, aby mohou být příjemci školy celý systém směřoval ke snižování rozdílů v samostatně zřízené pro činnosti poradenských služeb mezi regiony i mezi žáky se zdravotním jednotlivými zařízeními. Pedagogové budou postižením. Další subjekty podpořeni v rozvoji kompetencí týkajících se podílející se na realizaci schopnosti nalézt individualizovaný přístup ke vzdělávacích aktivit. každému jednotlivému dítěti a žákovi s ohledem na Orgány státní správy a osobní potenciál, rodinný a sociální kontext, ve samosprávy, včetně jejich kterém jednotlivé dítě nebo žák žije. Podporován svazků nebo sdružení a bude rozvoj kompetencí pro práci s výsledky učení jimi zřízené a podřízené se dětí a žáků, pro nastavení vysokých očekávání organizace. Vysoké školy a pro formativní působení za využití vhodných podle zákona č. 111/1998 podpůrných opatření včetně spolupráce s rodinou. Sb., o vysokých školách a V neposlední řadě bude podporována práce s o změně a doplnění heterogenní skupinou dětí a žáků, realizace dalších zákonů (zákon o diferencované výuky a reflexe vlastní práce vysokých školách), ve pedagoga. Pedagogičtí pracovníci se budou znění pozdějších předpisů, zlepšovat prostřednictvím DVPP, které připravují budoucí individualizovaných forem učitele a pedagogické pracovníky. dalších osvědčených modelů profesního rozvoje. Budou podpořeni zejména pedagogičtí pracovníci běžných mateřských a základních škol. Bude 3.4 Zlepšení kvality a výsledků žáků v klíčových kompetencích 3.5 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve

9 3.6 Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků 3.7 Zvýšení kvality a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

Dotační programy pro venkov 2014-2020

Dotační programy pro venkov 2014-2020 Dotační programy pro venkov 2014-2020 Prezentace VP SCLLD MAS HK, Velký Týnec, 25. 6. 2014 Příprava strategií MAS v ČR - SCLLD Aktuální mapa MAS 180 MAS ČR Aktivity přípravy SCLLD (ISRÚ) Kde jsme? 2014

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020 Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU a KHK v novém programovém období 2014-2020 PROGRAM Úvodní slovo Představení hostitelské obce Dotace z fondů Evropské unie 2014 2020 MAS

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program 18. 6. 2015 Liberec Ing. Michaela Brožová EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY 2014 2020 Evropský fond pro regionální rozvoj Zjednodušení architektury programů

Více

Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020

Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020 Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020 Jedná se o pracovní verze operačních programů, neschválené Evropskou komisí. 1. vydání. Obsah Úvodní slovo... 4 Nové příležitosti pro obce v období 2014 2020...5

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 29.4.2015 Dvůr Králové nad Labem SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 1 2 2 2 2 2 3 SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.4 Zvýšení kvality

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů LIDÉ Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 338 mil. EUR Územní zaměření

Více

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice 1 CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných

Více

REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 15 218 500 000 Kč VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 17 843 000 000 Kč PODNIKÁNÍ A INOVACE DOPRAVA 15,33 % 11 497 000 000 Kč 34 029 800 000 Kč 17,97

Více

Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova

Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova Tab. č.: 7 Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova 1 Modernizace zemědělských podniků a. Platby a podpory I. Osy EAFRD - výtah z Programu rozvoje venkova Podporu lze poskytnout

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok Identifikace programové úrovně Prioritní osa / Priorita Unie Specifický cíl / Opatření / Operace Zaměření výzvy Podporované aktivity Příjemci

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 25.11.2014 Svitavy SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR dne 15. července 2014 oficiálně

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI Verze: 1.0 ze dne 22. 8. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 27. srpna 2014 s účinností

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Leden 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví... 2 Prioritní osa II: Zlepšování životního

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 5. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 se zvláštním zřetelem na podporu venkovských mikropodniků

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA SWOT analýza Programová část Listopad 2014 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA ÚVOD... 3 Vize a globální cíl Programu rozvoje Kraje Vysočina... 5 Struktura programové

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více