ZPRÁVA O AKTIVITÁCH V OBLASTI SYSTÉMOVÉHO A KONCEPČNÍHO PŮSOBENÍ NA MÍSTNÍ A NÁRODNÍ ÚROVNI IQ ROMA SERVISU V LETECH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O AKTIVITÁCH V OBLASTI SYSTÉMOVÉHO A KONCEPČNÍHO PŮSOBENÍ NA MÍSTNÍ A NÁRODNÍ ÚROVNI IQ ROMA SERVISU V LETECH 2013-2014"

Transkript

1 ZPRÁVA O AKTIVITÁCH V OBLASTI SYSTÉMOVÉHO A KONCEPČNÍHO PŮSOBENÍ NA MÍSTNÍ A NÁRODNÍ ÚROVNI IQ ROMA SERVISU V LETECH Roma MATRIX 2015

2 Síťování a systémového působení na místní a národní úrovni IQ Roma servis, o.s. se dlouhodobě snaží o efektivní propojování s partnery na místní, národní i evropské úrovni a vytváření stabilních sítí pro podporu inkluzivní praxe a prosazování smysluplných a potřebných systémových změn. Vytváříme prostor pro sdílení dobrých praxí a navazování obohacujících kontaktů. Organizujeme pravidelné či nárazové akce pro laickou i odbornou veřejnost, abychom vytvářeli prostor pro sdílení dobrých praxí a navazování obohacujících kontaktů. Inovace, metodické a systémové koncepce rozvíjíme i spoluprací s odbornými školami, či soukromým sektorem (např. skrze koncepci Ethnic Friendly zaměstnavatel). 2 Díky členství v četných výborech a odborných pracovních skupinách na všech zmiňovaných úrovních máme možnost budovat konstruktivní systémovou spolupráci mezi veřejnou správou, samosprávou a dalšími organizacemi na všech zmiňovaných úrovní. V případě palčivosti některých systémových nedostatků vznik nových platforem také přímo iniciujeme (více např. viz Platforma pro sociální bydlení usilující o zlepšení situace lidí vyloučených z bydlení a přijetí zákona o sociálním bydlení). Od dubna 2013 jsou naše aktivity v oblasti síťování a systémového působení na místní Síťování a systémové působení v projektu Roma MATRIX a národní úrovni podporovány projektem Roma Matrix a tato zpráva přináší základní přehled o jejich hlavních výstupech. Roma MATRIX je evropský projekt, který si klade za cíl boj proti rasismu, netoleranci a xenofobii vůči Romům a zvýšení jejich integrace skrze akční programy napříč Evropou. Roma MATRIX je veden Migration Yorkshire a je partnerstvím 20 organizací z 10 členských zemí EU, v nichž žije 85 % romské populace Evropské unie. Projekt potrvá dva roky, od dubna 2013 do března Projekt je finančně podporován programem Evropské. Více informací o našich aktivitách v této oblasti, doporučovaných postupech a konkrétních návrzích systémových změn naleznete také na našich webových stránkách

3 Podpora systémových změn na národní úrovni Aliance proti dluhům S dluhy a řešením svízelné životní situace v případě předlužení se potýká většina našich romských klientů. Pro řešení této situace na systémové úrovni se aktivně zapojujeme do Aliance proti dluhům, která je odbornou platformou zabývající se řešením negativních důsledků předluženosti a usiluje o prosazování legislativních změn. V roce 2013 nabyla účinnosti novela zákona o spotřebitelských úvěrech, kterou jsme připomínkovali svými návrhy a podněty z praxe. Účastníme se kulatých stolů se zástupci z ministerstev, soudů, věřitelů, vymahatelských společností, neziskových organizací a dalších institucí, jejichž cílem je sdílet své zkušenosti a argumenty, a také hledat společná řešení. Zde jsme také prezentovali závěry komplexní analýzy právní úpravy týkající se zadluženosti v České republice a návrhy na fungování sanačního fondu. 3 V roce 2014 jsme se v rámci Aliance proti dluhům věnovali zejména tématům alternativních způsobů oddlužení a zavedení účtu chráněného proti exekuci. Alternativní modely oddlužení, prosazované Aliancí, našli kladnou odezvu u Ministerstva spravedlnosti. Ke konci roku byla zahájená užší spolupráce s ministerstvem na zavedení institutu dobrovolného narovnání do právní úpravy. Rovněž jsme se podíleli na připomínkování nového zákona o úvěrech pro spotřebitele připravovaného ministerstvem financí, od kterého očekáváme zpřísnění podmínek pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů a tím posílení ochrany spotřebitele, resp. našim klientů. Aliance proti dluhům vznikla v roce 2011 jako odborná platforma, která se zabývá problematikou předluženosti. Snahou Aliance je spojovat a sdružovat odborníky ze státních i nestátních institucí, rozvíjet proces široké diskuse a získávat podporu pro své cíle, z nichž klíčovým je předcházet rizikům předlužení osob v obtížené sociálně-ekonomické situaci a také pachatelů trestných činů a působit tak preventivně proti jejich recidivě. Současnými členy (leden 2015) odborné platformy APD je 29 subjektů z řad neziskových organizací, státních institucí, soukromého sektoru i jednotlivců. Více informací o činnosti APD lze získat na webových stránkách

4 Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání 4 IQ Roma servis je jako organizace dlouhodobě prosazující rovnost ve vzdělávání nejen pro romské děti členem České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Jako odborníci z praxe se účastníme společných aktivit, kulatých stolů a také práci na principech inkluzivního vzdělávání. Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání prosazuje koncept inkluzivního vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Usiluje o zajištění rovného přístupu všech osob ke kvalitnímu vzdělávání v běžných školách a školských zařízeních hlavního výchovně vzdělávacího proudu. ČOSIV navazuje a rozvíjí kontakty s orgány státní správy, nestátními neziskovými organizacemi, akademickou obcí a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky v oblasti působnosti v České republice i v zahraničí, pořádá odborné konference, semináře a přednášky, věnuje se publikační činnosti, připravuje metodické a propagační materiály v tištěné i elektronické podobě, které zpřístupňují téma inkluzivního vzdělávání odborné i laické veřejnosti, vytváří a pravidelně udržuje portál určený zejména pedagogické veřejnosti, rodičům a dalším osobám odpovědným za vzdělávání, implementuje koncept inkluzivního vzdělávání do vzdělávacího systému ČR. Komise pro sociální začleňování při Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky Komise pro sociální začleňování byla ministrem práce a sociálních věcí zřízena na základě usnesení vlády České republiky ze dne 19. května 2003 č Je stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem ministra práce a sociálních věcí v oblasti sociální politiky se zaměřením na boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. V současné podobě má Komise 32 členů. Jsou v ní zastoupeny všechny subjekty významné z hlediska ochrany zájmů osob vystavených chudobě a sociálnímu vyloučení, ať už zástupci státní správy, samosprávy, neziskového sektoru nebo akademické obce. IQ Roma servis, o.s. zastupuje přímo ředitelka organizace, Katarína Klamková. S finanční podporou z programu Evropské a občanství

5 Posláním Komise je především zajišťovat implementaci politiky České republiky a Evropské unie v oblasti sociálního začleňování přípravou strategických dokumentů České republiky v uvedené oblasti a v rámci komunitární otevřené metody koordinace monitorovat a analyzovat naplňování cílů těchto strategických dokumentů. K významnému posílení role Komise došlo i v souvislosti s přijetím Strategie sociálního začleňování (usnesení vlády ze dne 8. ledna 2014 č. 24), neboť v souvislosti s tím bude Komise provádět pravidelné sledování plnění a vyhodnocování účinnosti opatření uvedených v této Strategii. Monitorovací výbor Agentury pro sociální začleňování Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování byl ustaven jako poradní orgán pro zajištění zpětné vazby nad působením Agentury. Výbor pravidelně sleduje pokrok v dosahování cílů Agentury, monitoruje účinnost a efektivnost činnosti Agentury, schvaluje výběr pilotních lokalit či projektů financovaných z dotačních programů Agentury, schvaluje podněty pro legislativní iniciativy v oblasti integrace romské komunity, může ustavit pracovní skupiny pro řešení specifické problematiky. Členy výboru jsou zástupci občanských členů vlády Rady vlády pro záležitosti romské komunity, zástupci státní správy a samosprávy, odborníci činní v oboru spadajícím do působnosti výboru a zástupci nevládních neziskových organizací. Za IQ Roma servis, o.s. je členkou aktivně se podílející na činnosti výboru ředitelka Katarína Klamková. Pracovní skupina pro sociální začleňování Svazu měst a obcí Svaz měst a obcí ČR je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, jejímiž členy jsou obce a města v ČR. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. V současné době Svaz sdružuje kolem dvou a půl tisíce měst a obcí. Pracovní skupina, jejímž přizvaným členem je také IQ Roma servis, o.s. reflektuje situaci sociálně znevýhodněných Romů v různých obcích ČR, v posledních dvou letech především v oblasti sociálního bydlení a tématem se stala rovněž a novela zákona o hmotné nouzi. 5 Platforma pro sociální bydlení Platforma pro sociální bydlení, založená v květnu 2013 sedmi neziskovými organizacemi (včetně IQ Roma servis, o.s.) a 3 experty v tématu ukončování bezdomovectví se během roku 2014 soustředila na spolupráci s ministerstvy práce a sociálních věcí a místního rozvoje. Aktuální legislativní plán vlády zahrnuje přípravu zákona o sociálním bydlení a v plánu nelegislativních prací figuruje příprava koncepce sociálního bydlení.. Zástupci Platformy se účastnili všech přípravných setkání ke vzniku koncepce sociálního bydlení a ovlivňovali podobu vznikajícího materiálu, aby byl co nejinkluzivnější a stavěl na přístupu ukončování bezdomovectví prostřednictvím nabídky standardních bytů. Platforma vydala v létě 2014 poziční dokument Systém sociálního bydlení v ČR, který je oceňován pro svoji komplexnost a hojně využíván v přípravě koncepčních materiálů. Výrazně se v průběhu činnosti Platformy posílila role participace. V Praze, Brně a Ostravě se pravidelně scházely skupiny lidí v bytové nouzi, komentovali návrhy Platformy a formulovaly společně své požadavky. V roce 2014 jsme uspořádali dvě národní setkání lidí žijících v bytové nouzi a zástupci participativních skupin se aktivně účastnili řady konferencí na téma sociální bydlení. Platforma pro sociální bydlení je uskupením nevládních neziskových organizací, odborníků a zástupců veřejnosti věnujících se tématu sociálního bydlení a lidských práv, které vzniklo v roce Reaguje na dlouhodobou absenci systémového a smysluplného přístupu k problematice. Platforma zahrnuje především organizace, jež se dlouhodobě zabývají přímou prací s lidmi, kteří přišli o bydlení, hrozí jim jeho ztráta, anebo žijí v bydlení nekvalitním. Členská základna se v roce 2014 rozrostla na 63 členů (32 organizací a 31 individuálních členů).

6 Podpora systémových změn na místní úrovni 6 IQ Roma servis se dlouhodobě aktivně zapojuje do činnosti pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb ve městech, ve kterých působí a poskytuje své služby. V letech se zasedání plánovacích skupin pracovníci konkrétně účastnili ve městech: Brno, Břeclav, Bučovice, Tišnov, Mikulov a Vyškov. Komunitní plánování sociálních služeb Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb. Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s množstvím finančních prostředků, které obec na sociální služby vynakládá, vzniká v procesu vzájemných konzultací komunitní plán, který je konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní. Komunitní plánování představuje cyklický proces, který probíhá za účasti komunity - zástupců uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, ale i další veřejnosti, jíž je téma sociálních služeb blízké. Brno V roce 2013 a 2014 jsme se v Brně podíleli na tvorbě 3. Komunitního plánu na období V rámci plánování jsme se zaměřili na zajištění dlouhodobého udržení terénních programů a poradenství a rozšíření sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Další z priorit byl rozvoj koordinované spolupráce s OSPOD a úřady práce. Podobně jako na jiných platformách jsme se zasazovali o rozvoj aktivit pro předškolní děti a zajištění provozu a pravidelných aktivit pro mládež na tzv. brněnském plácku na Svitavském nábřeží. V roce 2014 se na této platformě řešilo také aktuální téma změn financování sociálních služeb ve městě.

7 Břeclav V Břeclavi jsme aktivními členy (vedoucí pobočky Břeclav jednání skupiny vede) pracovní skupiny O (osoby ohrožené sociálním vyloučením). V roce 2013 se skupina rozdělila na dvě tematicky zaměřené frakce - na práci s dětmi, resp. dospělými. Ústředním tématem posledního období v práci s dospělými je spolupráce místního partnerství na zvýšení zaměstnanosti ohrožených skupin a konkrétní zaměstnání klientů služeb díky spolupráci s místními zaměstnavateli. Skupina také využívá prostor setkávání se k vzájemnému vzdělávání se a odborným konzultacím o postupech práce. Bučovice a Tišnov V Bučovicích a Tišnově je prostor jednání pracovních skupin KPSS využíván především probíhajících aktivit, vzájemné sdílení metod a postupů práce a jejich dopadů. Zasazujeme se také o aktivní participaci Romů na těchto jednáních. Ve spolupráci s městem byly naplánovány workshopy s romskými obyvateli pro jejich motivování k účasti na strategických jednáních. Vyškov Ve Vyškově již díky IQ Roma servisu romský klient v loňském roce jednání pracovní skupiny KPSS navštěvoval. IQ Roma servisu se podařilo prosadit program řešení a předcházení zadluženosti na bydlení jako prioritu skupiny pro následující období, kdy budeme předávat tuto metodu osvědčenou v jiných městech, kde ji již IQ Roma servis ve spolupráci s místním partnerstvím realizuje. I ve Vyškově byl vytvořen a prezentován nový návrh Komunitního plánu sociálních služeb ve Vyškově na období Inkluze ve školství a metodické porady pro integraci romských komunit v obcích JMK a s řediteli základních škol Zástupci IQ Roma servisu se v průběhu realizace projektu Roma MATRIX aktivně účastnili také metodických porad s pracovníky, kteří v obcích Jihomoravského kraje zajišťují integraci romských komunit. Na poradách ředitelů škol se věnujeme situaci ve vzdělávání romských žáků v Jihomoravském kraji. Metodické porady reflektují situaci v komunitě, spolupráci obcí a neziskových organizací a slouží i ke sdílení aktualit. Krajská koordinátorka pro národnostní menšiny zároveň skrze ně informuje o podstatných novinkách a systémových změnách, které se práce s romskou komunitou týkají.

8 Na místní úrovni, primárně ve městě Brně, se velmi aktivně zasazujeme o podporu inkluze romských žáků do hlavního vzdělávacího proudu a zlepšení přístupu romských dětí ke kvalitnímu vzdělávání. Děje se tak skrze spolupráci s místními školami, samosprávami, či dalšími neziskovými organizacemi a přímou podporou romských rodičů při zápisech do mateřských i základních škol. Realizujeme také komunitní kampaně (Dža andre lačhi škola Jdi do dobré školy a v Jedné lavici), které šíří potřebné informace jak mezi romskou komunitu, tak další majoritní rodiče, jejichž podpora je pro úspěšnou integraci romských dětí klíčová. Koho kontaktovat v případě zájmu o spolupráci IQ Roma servis, o. s. Pobočka Brno: Vranovská 45, Brno, V Brně Mgr. Šárka Pólová - evaluace a mezinárodní spolupráce tel.: Zpráva je dostupná v českém a anglickém jazyce Únor 2015 Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské. Za obsah publikace odpovídá výlučně IQ Roma servis, o. s. a v žádném případě nereprezentuje názory Evropské komise.

Zpráva o činnosti. občanského sdružení IQ Roma servis

Zpráva o činnosti. občanského sdružení IQ Roma servis Zpráva o činnosti občanského sdružení IQ Roma servis 2008 IQ Roma servis, o. s. komplexní a profesionální služby pro sociálně vyloučené komunity IQ Roma servis, o. s. Sídlo organizace a sociální program

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 IQ Roma servis získal ocenění neziskovka roku 2013! sídlo Brno plácek Brno pobočka Břeclav pobočka Vyškov Brno: Sídlo, vedení IQRS: Vranovská 846/45, Brno, 614 00

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Romové v České republice

Romové v České republice Informace popisující oblast institucionálního zabezpečení integrace Romů do společnosti v České republice a na mezinárodní úrovni včetně analýzy situace Romů v ČR a v EU 27 II. Romové v České republice

Více

Národní plán boje proti chudobě

Národní plán boje proti chudobě Národní plán boje proti chudobě přehled výchozích dokumentů a konceptů I. Úvod Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV ) je ústředním orgánem státní správy, do jehož působnosti spadá mimo jiné

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU 1 1. Česká republika (dále jen ČR) předkládá v souladu se svým závazkem předneseným na 22. zasedání Rady

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012 www.esfcr.cz www.kr-kralovehradecky.cz Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012 Zpracováno v rámci projektu Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013 Úřad vlády České republiky Sekce pro lidská práva Odd. kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JIHOMORAVSKÝ KRAJ PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2011 2015 Program byl zpracován v rámci projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu

Více

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Připomínky k Agentuře pro sociální začleňování Lýdia Poláčková Připomínky jsou vepsány do tohoto materiálu zelenou kurzívou na str. 24 25. III. AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Obsah

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 Září 2011 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ A POLITICKÝ RÁMEC ROMSKÉ INTEGRACE... 5 2.1 NÁRODNÍ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ ROMSKÉ INTEGRACE...

Více

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012 Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok Prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více