dovolte mi ještě jednou poděkovat Vám za dopis, kterým reagujete na moje vystoupení na jednání Zastupitelstva města Zlína dne 16.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dovolte mi ještě jednou poděkovat Vám za dopis, kterým reagujete na moje vystoupení na jednání Zastupitelstva města Zlína dne 16."

Transkript

1 Vážená paní Charvátová, dovolte mi ještě jednou poděkovat Vám za dopis, kterým reagujete na moje vystoupení na jednání Zastupitelstva města Zlína dne 16. května 2013 Přestože se na první pohled zdá, že s mými názory nesouhlasíte, domnívám se, že v podstatě mluvíme stejnou řečí a že obě hledáme řešení stejné situace. Moje vystoupení na ZMZ bylo motivováno mnoha podněty, zejména přesvědčením, že nesmíme zklamat voliče, kteří nás zvolili jako své zástupce k hájení zájmů občanů a že je nezbytné učinit mnoho proto, aby zdravé názory lidí nebyly válcovány politickými zájmy klientelistických skupin. Můj prvotní zájem bylo zachovat pro občany města Zlína jesle jako městskou instituci, která má v tomto městě nepřetržitou historii 66 let od prvních jeslí zřízených ve Zlíně v roce 1947 a také jako samostatnou, jasně definovanou instituci pro děti do tří let věku, která jako taková funguje v České republice od roku 1869, tedy 144 roků. Mým druhým zájmem bylo snížit cenu v jeslích na cenu srovnatelnou s náklady rodičů za dítě v mateřské škole, protože cenu v jeslích určuje výhradně zřizovatel jeslí, tedy statutární město Zlín. Pokud je zřizovatelem jeslí město, stanoví cenu město, pokud je zřizovatelem jiný právní subjekt, stanovuje cenu tento subjekt. Je důležité, aby městské jesle zůstaly městskými jeslemi, neboť soukromý vlastník může cenu v jeslích legálně zvýšit i v řádu násobků původní městské ceny. Proto je velice důležité, aby jesle provozovalo město bez ohledu na právní formu - jestli jako organizační služku obce, jako příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem Zlínem nebo zda město samo bude provozovat jesle na základě vázané živnosti. Právní forma skutečně není důležitá, pokud zřizovatelem jeslí zůstane město Zlín. Důležitá je cena za jesle. Proto znovu opakuji, co jsem řekla na jednání zastupitelstva dne , že jestliže může provozovat jesle přibližně sedmitisícové město Hulín za tisíc korun měsíčně, proč statutární město Zlín za 3.500,- Kč včetně DPH. Mým třetím zájmem bylo přimět město k pružnějšímu reagování na potřeby rodičů předškolních dětí, to je dětí ve věku od tří let, zejména však na situaci rodičů dětí, které k datu 1. září nedosahují věku tří let. Při prosazování tohoto zájmu jsem vycházela z informace zveřejněné téměř před rokem, 27. května 2012, na zpravodajském portálu idnes, kde je uvedeno, že se v roce 2012 do školek ve Zlíně hlásilo dětí k docházce od školního roku 2012/2013. Přijato bylo 619, z toho 76 předškoláků. Místo nezbylo na 959 dětí, z nich 130 má tři a více let. Vážená paní Charvátová, prosím, zamysleme se společně nad těmito loňskými údaji. Jestliže z 959 dětí, které se loni nedostaly do mateřských škol, bylo 130 dětí, které měly tři a více let, pak mluvíme o 829 dětech, které se hlásily do mateřských škol jako děti mladší tří let, tedy dvouleté. Jestliže v loňském roce chyběla místa pro 829 dětí mladších tří let, proč letos rušit 40 ze 75 míst v městských jeslích? Kolik z 829 dětí mladších tří let v roce 2012 jsou tříletými

2 dětmi v roce 2013? A kolik ze 130 dětí, které byly v roce 2012 tříleté a starší, získalo místo v mateřské škole v roce 2013 již jako děti čtyřleté a starší? Odpověď nemám. Dále Vás prosím, abyste společně se mnou vyhodnotila informace o letošních počtech dětí. Z tiskové zprávy na ze dne víme, že rodiče v roce 2013 podali 2031 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve zlínských mateřských školách od školního roku 2013/2014, z nich 639 bylo přijato a 120 dětí nebylo přijato z kapacitních důvodů. Z těchto 120 dětí by 56 mohlo nastoupit v září do Mateřské školy Slínová, kde probíhá rekonstrukce rozšiřující počet tříd mateřské školy ze dvou na čtyři třídy. Stále ovšem zbývá 64 neumístěných dětí. Tisková zpráva nás dále chlácholí, že možná dalších 30 neumístěných dětí se dostane do mateřských škol na místa dětí, které do mateřské školy z nějakého důvodu v září 2013 nenastoupí. Nastane-li tato možnost, stále zůstává neumístěných 34 dětí. Proto se snažím získat odpovědi na tyto a další otázky: Vyřeší tedy situaci rodičům těchto minimálně 34 neumístěných dětí navýšení počtu míst o 12 dětí tím, že se zruší jesle? Víme jistě, že se v září 2013 objeví 30 volných míst ve školkách? Pokud ne, chybí letos místa pro 64 dětí tříletých a starších. Informace o tom, že vznikla třída mateřské školy na základní škole na M. Alše, je rodičům dětí neumístěných v květnu 2013 málo platná, protože místa v této třídě jsou již obsazena dětmi, které tuto třídu navštěvují od února Stejnou váhu má pro rodiče informace v tiskové zprávě, že Významným počinem z této oblasti bylo loňské otevření nové školky v místní části Mladcová. Zázemí našla v zrekonstruovaném objektu bývalé obecní školy a chodí do ní 50 dětí. Nejedná se přece o vytvoření nových míst. Přemístěním 50 z původních 56 dětí z adresy Mladcová, Fr.Bartoše 107 na adresu Mladcová, Návesní 64 nevznikla žádná nová místa. Naopak. Ubyla třetí, původně plánovaná třída v této školce, a kapacita dvou tříd na nové adrese se snížila v každé třídě o tři místa, to je celkem o 6 míst. Na dva školní roky za podmínek městských školek byla od října roku 2011 v provozu třída v univerzitní mateřské škole na nám. T. G. M. pro 24 dětí. Taktéž o osud těchto 24 míst od 1. září 2013 se zajímám. Rodičům malých dětí jsou již tři roky podávány informace o tom, jak město situaci řeší. Přehled otázek rodičů a odpovědí z magistrátu v letech 2011, 2012 a 2013 jsou přílohou tohoto dopisu. Co se stane k 1. září 2013 po přeměně dvou oddělní jeslí na mateřské školy s dětmi, které jsou nyní v jeslích a k datu 31. srpna 2013 nedosáhnou věku tří let? Kolik je takových dětí? Kolik je dětí mladších dvou let jeslích? Odpověď nemám. Je navýšení počtu míst v mateřských školách tím, že se zruší jesle jako organizace, spravedlivou cenou výhodnou pro občany města Zlína do budoucna?

3 Jsou jesle pro školní rok 2013/2014 zaplněny dětmi mladšími tří let skutečně jenom proto, že tiskem proběhla informace, že z jeslí bude školka za školkovné školné (školným se myslí úplata za předškolní vzdělávání)? Kdo ujistil rodiče, že toto je hotová věc? Z jakých údajů se ohledně počtu potřebných míst ve školkách a případně ve třídách pro děti mladší tří let bude vycházet pro rok 2014/2015? Odpověď nemám. To jsou otázky, na které najdu platné odpovědi ve statistických výkazech mateřských škol za školní roky 2011/2012 a 2012/2013, a z informací, které žádám ohledně podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v letošním roce a o skutečném počtu dětí zapsaných do jeslí, a to včetně věku těchto dětí. Statistické údaje z letošních zápisů budou k dispozici až v říjnu 2013, protože mateřské školy tyto statistické výkazy zpracovávají na stavy k příslušného školního roku. Zpracované materiály předložím zastupitelstvu a rodičovské veřejnosti. Vážená paní Charvátová, velice mě potěšilo, že se ztotožňujete s mými oprávněnými pochybnostmi o tom, že třídy mateřských škol, které by vznikly ze zrušených jeslí, budou i v budoucnu naplňovány dětmi mladšími tří let. V dopise píšete, že stejně jako Vy i ostatní rodiče pevně doufají, že když MUDr. Adámek veřejně prosazuje myšlenku, aby třídy mateřské školy, které vzniknou přeměnou oddělení jeslí na třídy MŠ, byly zaplněny dětmi ve věku 2-3 roky, že tuto myšlenku také splní. Pan primátor ale občanům nic takového neslibuje. Pan primátor má nezpochybnitelné právo veřejně prosazovat svoje myšlenky, ale nesmí postupovat v rozporu s platnými zákony. V Tiskové zprávě MMZ ze dne je jasně uvedeno, že nové třídy v mateřských školách by byly zaměřeny na děti ve věku od dvou do tří let. Pan primátor v této věci nedal žádný veřejný slib, neříká ani, že třídy budou zaměřeny na děti ve věku od dvou do tří let na základě nějakého pravomocného rozhodnutí. Věřte, prosím, že takové rozhodnutí je plně v kompetenci ředitelky mateřské školy, že žádný vyšší orgán nemá právo zasahovat do rozhodování ředitelky mateřské školy v tom, jaká legitimní kritéria sama stanoví pro příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Ani primátor města nemůže zaručit, že děti mladší tří let budou přijaty do těchto tříd mateřských škol. A už vůbec takový požadavek nemůže ředitelce mateřské školy nařídit. Ani primátor města, ani hejtman kraje, ani ministr školství, ani ústřední školní inspektorka, ani rada města, ba ani zastupitelstvo nesmí zasahovat do rozhodování ředitelky mateřské školy o přijetí nebo nepřijetí dětí mladší tří let, pokud sama ředitelka mateřské školy nestanoví kritérium pro přijímání dětí mladších tří let. Zřizovatel nesmí jakýmkoliv dobrozdáním nebo doporučením podmiňovat rozhodování ředitelky mateřské školy o stanovení kritérií pro přijetí dítěte nebo o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

4 Rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí dítěte je právem a povinností výhradně konkrétní ředitelky konkrétní mateřské školy stejně jako právo ředitelky mateřské školy stanovit kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Změnou platnou od novelou školského zákona je právo zřizovatele určit mateřskou školu nebo její odloučené pracoviště ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele. Pouze v tomto jediném případě rozhoduje ředitelka mateřské školy o přijetí dítěte na základě kritérií stanovených zřizovatelem. Pouze pro zaměstnance zřizovatele nebo pro jiného zaměstnavatele určeného zřizovatelem může zřizovatel stanovit kritérium např. o přijímání dětí mladších tří let do mateřské školy učené zřizovatelem nebo do odloučeného pracoviště mateřské školy určeného zřizovatelem. Pro lepší orientaci v této pro ředitelky mateřských škol velice složité problematice přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání přikládám v přílohách stanovisko veřejného ochránce práv a stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Mateřská škola je samostatný právní subjekt, který mimo jiné vykonává funkci zaměstnavatele. Také v tomto případě nelze zasahovat do rozhodování ředitelky mateřské školy ve věcech pracovně právních. Ani primátor města nemůže nařídit ředitelce mateřské školy, zda ředitelka v mateřské škole zaměstná či nezaměstná zdravotní sestry nebo jiné původní zaměstnance z jeslí. Jestliže se jesle zruší, budou zrušeny nevratně, bez náhrady a bez povinnosti kohokoliv zajistit pracovní místa pro stávající zaměstnance jeslí. Dokonce i v případě zaměstnání zdravotních sester na pozici učitelka v mateřské škole (aby jejich platy hradil státní rozpočet, nikoliv rozpočet obce) mohou tyto zdravotní sestry pracovat jako učitelky nejdéle do , jak povoluje zaměstnávání nekvalifikovaných učitelek a učitelů zákon o pedagogických pracovnících. Otázka, jak bude od zajištěna činnost zdravotních sester ve třídách mateřských škol přeměněných z oddělení jeslí, také není zodpovězena. Na nevratnosti zrušení jeslí trvám. Tak, jak nebyla obnovena ani jedna ze čtyř mateřských škol zrušených na konci devadesátých let, přestože nedostatek míst ve školkách je nyní zřejmý, tak nikdo nemá jistotu, že některé příští zastupitelstvo v případě dětí mladších tří let obnoví provoz jeslí. Rodiče předškolních dětí byli v roce 1999 ujišťování naprosto stejnými argumenty jako letos. Bude-li potřeba, bude provoz školek obnoven. Nestalo se tak a dle mého názoru se tak v budoucnu nestane ani v případě jeslí. Za vyloženě neférové považuji oficiální informaci uvedenou v Tiskové zprávě MMZ ze dne o formálním zrušení jeslí. Instituci nelze zrušit formálně. Rušení organizace je vážný právní krok s vážnými právními dopady. Také nelze vytvářet formální pracovní místa ani formálně přeřazovat zaměstnance k jinému zaměstnavateli.

5 Sama zmiňujete fungování zařízení Domina. Službu jeslí nabízí občanské sdružení Domino v prostorách mateřské školy na ulici Družstevní. Nepovažuji za vhodné rušit městské jesle a jejich provozování předat soukromému subjektu, který provozuje jesle v budově městské mateřské školy. Že tento subjekt je dotován z rozpočtu obce, jsem již dříve zveřejnila. Dalším, velice důležitým argumentem mojí obhajoby jeslí je stanovisko psychologů a dalších odborníků na děti předškolního věku, kteří opodstatněně nejsou nakloněni pobytu dětí mladších tří let v mateřských školách. O této problematice se hovoří od roku 2006 a vidíte sama, že jednoznačné řešení stále neexistuje. Ministerstvo školství přítomnost dětí mladších tří let ve školkách sice připouští, ale skutečným důvodem tohoto postoje ministerstva školství je reakce na změnu v délce rodičovské dovolené, zejména v případě rodičovské dovolené do dvou let věku dítěte pro rodiče v obcích a městech, které vůbec nemají jesle. Pro zřizovatele nejen v malých obcích je prakticky nemožné nové jesle vybudovat. Změny, které by počítaly s dětmi mladšími tří let v mateřských školách, ministerstvo školství teprve chystá, platnost se předpokládá do září roku 2016 a za podmínek, které stanoví zákon. Město Zlín má přibližně 75 tisíc obyvatel a troje jesle pro 75 dětí dohromady. Vážená paní Charvátová, když jsme v roce 2010 vstoupili do politiky, žádná z politických stran, jedno, zda opoziční nebo koaliční, neměla ve svém programu vytvořit nová místa pro předškolní děti (tříleté a starší) tím, že zruší jesle pro děti do tří let věku. Data o počtu narozených dětí v roce 2007, byla určitě známá, a že počet míst ve školkách od roku 2010 a později nebude stačit, se zřejmě vědělo také. Ráda bych s Vámi alespoň touto cestou probrala oblast Programového prohlášení Rady města Zlína ze dne , v níž jsou politické vize a úkoly RMZ v části G. ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA konkretizovány do 13 bodů. Zmíním zde alespoň ty, které se týkají mateřských škol. Budeme průběžně pokračovat v postupné rekonstrukci objektů školských zařízení na základě potřeb a jasných pravidel, a to s důrazem na zázemí školských zařízení pro moderní formy výuky. Budeme hledat prostory pro optimalizaci provozu a kapacit mateřských školek tak, aby se se svou pracovní dobou byly schopny co nejvíce přizpůsobit požadavkům rodičů dětí. Budeme podporovat specifika a osobitost jednotlivých škol. Budeme podporovat vznik nových vzdělávacích institucí na všech stupních. Budeme hledat možnosti dalšího využití dočasně nevyužívaných školských objektů s jejich zachováním ve vlastnictví města a případným dalším použitím pro vzdělávací účely.

6 Budovatelská Sokolská Na Vrchovici Milíčova U Dřevnice třída v MŠ UTB Mariánské nám. Mladcová M. Alše Slínová A co se zatím splnilo? Náhradou za zrušenou třídu na Mladcové (rok 2011) vznikl pronájem třídy v univerzitní mateřské škole na dva školní roky (24 dětí). Byla zřízena jedna třídy s polodenním provozem ve Štípě, MŠ Mariánské náměstí (21 dětí). V roce 2013 byl zahájen provoz v nové třídě mateřské školy vybudované v ZŠ M. Alše (28 dětí) a možná v září 2013 bude zprovozněna přístavba nových dvou tříd na MŠ Slínová (56 dětí). Po umístění 24 dětí ze třídy při univerzitní MŠ se šance rodičů nových dětí v městských školkách v roce 2013 snížila o 24 míst. Takové řešení situace nepovažuji za dostatečné. V tabulce je přehled o vytváření tříd mateřských škol: školní rok Obnovených nebo nových tříd mateřských škol ve Zlíně CELKEM tříd 2001/ / / / / / / / / / / * nová MŠ Mladcová 3 třídní Steska H / ,5-1 0,5 84,5* nová MŠ Mladcová 2 třídní 2012/ ,0 85,5 2013/ ,0 86,5 Zubalíková A. Adámek M , , ,5 Opět se odvolávám na zkušenosti z jiných měst. Například v Praze 9 dokázali za pět měsíců přeměnit přízemí základní školy Na Balabence na dvě třídy mateřské školy pro 56 dětí za 3,6 milionů korun na stavební úpravy. Provoz byl zahájen v únoru 2013 stejně jako ve Zlíně provoz třídy mateřské školy pro 28 dětí, která vznikla nákladem 3 miliony korun bez DPH úpravou nevyužitých prostor v základní škole

7 ulici M. Alše. Když to jde v Praze, proč to nejde ve Zlíně? Prakticky se o vyřešení situace do roku 2016, pak demografická křivka postupně, ale trvale klesá, proto výstavbu nové mateřské školy považuji za neúčelnou. Dalším příkladem je výstavba krásné nové kontejnerové školky v nedaleké Hvozdné. Obec s 1100 obyvateli má školku pro 56 dětí. Přístavba dvou tříd k MŠ Slínová se ve Zlíně řeší od prosince Protože všechno souvisí se vším, ráda bych s Vámi probrala také programový bod RMZ o prodloužení provozní doby mateřských školek tak, aby se co nejvíce přizpůsobily požadavkům rodičů. Pouze zdánlivě tento problém nesouvisí s původním tématem. Sama se řídím těmito úvahami. Třída mateřské školy v celodenním provozu může poskytovat předškolní vzdělávání nejdéle 12 hodin denně. Téměř všechny třídy v mateřských školách ve Zlíně fungují na principu celodenního provozu. V jedné třídě mateřské školy pracují zpravidla dvě učitelky. Přímá pedagogická činnost učitelky mateřské školy je šest hodin denně, to znamená, že s prodloužením provozní doby např. od 6.30 do hodin by neměl být problém, protože se obě paní učitelky vystřídají. Takové řešení by bylo možné pouze v případě, že by třída mateřské školy byla naplněna nejvýše 20 dětmi, neboť při pobytu dětí venku je 20 dětí stanoveno jako maximum dětí připadajících na jednu učitelku. Pedagogické směny učitelek se při počtu dětí nad 20 dětí musejí, zejména při pobytu dětí venku, překrývat. Většina tříd mateřských škol je naplněna na zákonem stanovené maximum 28 dětí. Počet zaměstnanců mateřské školy bude proto nutné zvýšit. Další otázkou je stravování dětí v pozdních odpoledních hodinách a večerní úklid mateřské školy. I v tomto případě vzniká potřeba dalších pracovních míst. Kdo uhradí náklady na tyto další zaměstnance, je otázka číslo jedna. Otázka číslo dvě je, kdo donutí ředitelku mateřské školy prodloužit provoz mateřské školy. Ředitelka mateřské školy není povinna provozní dobu projednat ani se zřizovatelem ani s rodiči dětí. V současnosti je statutární město Zlín zřizovatelem 22 mateřských škol sídlících ve 28 budovách. Z veřejného přehledu o provozu většiny mateřských škol (Odbor školství na webových stránkách města) lze zjistit, že 15 mateřských škol je v provozu do 16:30 hod., 4 do 16:15 hod., 4 do 16:00 hod. a jedna mateřská škola je v provozu do 17:00 hod.. Zná v roce 2013 zřizovatel odpověď na moji třetí otázku, jaká provozní doba mateřských škol by rodičům dětí (občanům voličům) vyhovovala? Byť by se jednalo o údaj hypotetický. V poslední době se na mě rodiče dětí obracejí také s žádostí o řešení, jak říkají, nového zlínského fenoménu, kdy přibližně v sedmi mateřských školách (to je ve čtvrtině budov) dochází v období prázdnin v základních školách ke zkrácení původní odpolední provozní doby mateřských škol. V případě jedné mateřské školy je navíc provoz zkrácen o půl hodiny dokonce každý pátek po celý školní rok, trvale.

8 Rodiče dětí mě ujistili, že jejich zaměstnavatelé nejsou ochotni upravit pracovní dobu z důvodu změny provozní doby mateřské školy. Lze takové kroky chápat jako podporu zaměstnavatelů, státních nebo privátních, nebo za péči o potřeby občanů města? Tento příklad uvádím nejen jako další případ, kdy zřizovatel nemá vliv na rozhodnutí ředitelky mateřské školy, tentokrát ohledně provozní doby MŠ, ale také jako případ, který má dopad i na rozpočet města. Pokud by zřizovatel mínil provozní dobu mateřských škol skutečně prodloužit (a uhradit náklady na nově potřebná pracovní místa), pak by vynaložil ročně přibližně 3,3 milionu korun ročně, pokud by byl odpolední provoz rozšířen alespoň v jedné třídě každé druhé školky (to je ve 14 budovách, ve kterých mateřské školy poskytují předškolní vzdělávání). To jsou minimální mzdové náklady včetně odvodů z mezd na polovinu pracovního úvazku jedné učitelky a polovinu pracovního úvazku pro kuchařku nebo uklízečku. Tři roky se prodloužení provozní doby neuskutečnilo, to znamená úspora 9,9 milionů korun. Protože zřejmě ani v posledním roce volebního období nebude tento bod Prohlášení Rady města Zlína realizován, mluvíme o celkové úspoře 13,2 milionů korun. Vážená paní Charvátová, jsem přesvědčena, že se i tady zcela shodneme. Úspora 13,2 milionů korun je částka potřebná na provoz obou jeslí, které mají být přeměněny na mateřské školy, a to až do konce roku Dokonce aniž by bylo potřeba žádat po rodičích jakýkoliv poplatek za jesle; vyjma stravování dětí. Jsem naprosto přesvědčená, že podpoříte moje stanovisko, že není správné beze studu předstoupit před rodiče dětí a říct jim, nejen že nevyvineme žádnou aktivitu ohledně prodloužení provozní doby mateřských škol, nerozšíříme počty míst v mateřských školách, ale k tomu ještě zrušíme jesle. Což se, bohužel, právě nyní děje. Dalším problémem, se kterým se na mě obracejí rodiče dětí z mateřských škol, je provoz mateřských škol v době hlavních letních prázdnin, přijímání děti do jiných, náhradních mateřských škol k dočasnému pobytu a jiná přerušení provozu mateřských škol. Dle sdělení z ministerstva školství o přerušení nebo omezení provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu rozhoduje výhradně ředitelka mateřské školy. Nemusí žádat rodiče o souhlas ani zjišťovat zájem rodičů, musí ale přerušení nebo omezení provozu projednat se zřizovatelem. Nemá povinnost zajistit dětem pobyt v jiné MŠ, pouze musí informovat rodiče o omezení nebo přerušení provozu, a to nejméně dva měsíce předem, a zveřejnit informace o případné jiné možnosti zajištění péče o děti. Zřizovatel mateřské školy k takovému přerušení provozu nevydává žádné stanovisko nebo souhlas. Podle právního předpisu je povinností ředitelky mateřské školy se zřizovatelem toto pouze projednat. Jiná situace je v případě přerušení provozu mateřské školy v ostatních měsících školního roku. Provoz v jiných měsících než červenci nebo srpnu lze přerušit nebo omezit pouze ze závažných důvodů po projednávání se zřizovatelem. Za závažné důvody se považují organizační nebo technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání (např. havárie vody apod.). Rozhodnutí pak zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole ihned, jakmile o přerušení nebo omezení provozu rozhodne.

9 Přestože omezení nebo přerušení provozu v jiných měsících mimo červenec a srpen je možné pouze ze závažný důvodů, obracejí se na mě rodiče dětí s tím, že provoz jejich mateřské školy byl přerušen, aniž nastaly důvody pro přerušení provozu. V případě dvou mateřských škol mě rodiče informovali o omezení provozu mateřské školy v pátek pouze do 13:00 hod. z důvodu očekávaného konce světa podle mayského kalendáře, jak měli vyvěšeno ve zdůvodnění. Jistě nejsem sama, kdo se ptá, co se děje se zlínským školstvím? Vážená paní Charvátová, také mám informace o složitých podmínkách mladých rodin v případě, kdy neseženou místo v mateřské škole. Osobně jsem vyslechla příběhy matek, které nastoupily do zaměstnání po dosažení tří let věku dítěte, protože jim zaměstnavatel nevyhověl nebo nemohl vyhovět v čerpání rodičovské dovolené do čtyř let věku dítěte. Nastoupily do zaměstnání a převážnou část nebo i celý plat vydaly za au-paire nebo soukromou mateřskou školu, jen aby neztratily pracovní místo a v naději, že za rok získají místo v městské mateřské škole za přijatelnou cenu. Taktéž vnímám informace rodičů, že o místo v jeslích žádají maminky s volbou rodičovské dovolené na dva roky v podstatě záhy po narození dítěte. Ujišťuji Vás, že nejsem odtržena od běžných lidských starostí. Jen vidím potřebu učinit první a pro všechny zúčastněné základní krok, to je zjistit skutečné počty dětí ve všech sledovaných oblastech. Po přečtení odpovědí občanům v květnu 2011, květnu 2012 a v květnu 2013 mi zajisté dáte za pravdu. Velice si vážím Vaší nabídky i nabídky dalších rodičů malých dětí k osobnímu setkání, přestože mojí profesní specializací není problematika školství. Domnívám se však, že hledat řešení pro potíže občanů je prioritní povinností zastupitele. A že je potřeba starosti občanů také slyšet. Při obhajobě zachování městských jeslí jsem se setkala s tak různorodými nesnázemi rodičů dětí, i s tolika rozporuplnými návrhy řešení, že dokonce zvažuji vytvoření portálu, na kterém by bylo možné řešit problematiku zlínského školství. V současnosti již probíhají rozsáhlé veřejné diskuse například Česko mluví o vzdělávání nebo veřejně diskutované projekty ministerstva školství Strategie vzdělávání 2020, Národní akční plán inkluzivního vzdělávání a další programy, které se vztahují i na činnosti mateřských škol. Proto přivítám další podněty a návrhy rodičů dětí jak nejen zde popsané situace v současných legislativních podmínkách řešit, ale jak společně hledat cesty pro spokojený lidský život ve Zlíně. Také bych přivítala podporu rodičů na příštím jednání Zastupitelstva města Zlína. V té době bych měla mít k dispozici žádané údaje z magistrátu a rodičovská veřejnost se do té doby bude moci seznámit s doslovným záznamem z jednání Zastupitelstva města Zlína, které projednávání tohoto problému věnovalo téměř tři čtvrtě hodiny a do debaty se zapojilo celkem čtrnáct osob.

10 Vážená paní Charvátová, dovoluji si Vás požádat o souhlas zveřejnit odpověď na Váš dopis na stránkách samozřejmě v anonymizované podobě, tedy bez zveřejnění Vašeho jména. S úctou Jiřina Gajdošíková Mobil: Mail: Přílohy: 1. Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání (říjen 2012) 2. Doporučení MŠMT k přijímání dětí do MŠ aktualizovaná verze (srpen 2012) 3. Odpovědi občanům na dotazy ohledně zřizování nových míst v mateřských školách (www.zlin.eu rok 2011, 2012 a rok 2013)

12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011

12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011 12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011 Dovolte, abych zahájil 12. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomno členů zastupitelstva dle prezenční listiny. P. N e u b a u e r :

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

MONITORING Firemní školky 1. května 2007 31. března 2008

MONITORING Firemní školky 1. května 2007 31. března 2008 MONITORING Firemní školky 1. května 2007 31. března 2008 Vypracovala AGE Communications, a.s. FIREMNÍ ŠKOLKA 1. Zdroj: www.muziazeny.cz Datum: neuvedeno Název: Projekt firemní školky o.p.s. DŮM PRO MOTÝLKY

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR

KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR Metodika pro zřizovatele Věra Kuchařová Kristýna Peychlová Kamila Svobodová VÚPSV, v. v. i. 2014 Studie vznikla v rámci projektu Nové formy denní péče o děti

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Úvaly se rozrostou do polí

Úvaly se rozrostou do polí 2008 ČERVEN Z obsahu: 22. 5. byla schválena územní studie Hostína 3 Pacient není špinavé prádlo ani pneumatika 4 Výstavba na Hostíně a dopravní zatížení 5 Nevzali vám dítě do školky? A co teď? 6 První

Více

Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji

Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji Kolektiv autorů projekt CZ0291 Rozvoj regionální rodinné politiky v JMK Fond malých projektů, OP Přeshraniční spolupráce Rakousko

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Boj s daňovými úniky VHP se zpoplatňují i nadále Jak dál po komunálních

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Pedagogicko-psychologická poradna Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace Telefon: 487 522 179, Mobil: 728 541 505, Mail: simankova@pppcl.cz, Web: www.pppcl.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ

Více

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5.

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5. 29. zasedání ZMČ Praha 5 19. 12. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb a informací, aby nám sdělil, kolik je přítomno členů

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Maturity chce ministryně odložit, ze školních programů nesleví Učitelům základních škol vzkazuje, že se ze školních vzdělávacích programů už letos nevyvlíknou. Zkrátka, musí je připravit. Pedagogy

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

Úvod 4. Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5

Úvod 4. Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5 SPOLEČNĚ O.P.S. Úvod 4 Studie dostupnosti Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5 Věk dítěte 5 o děti v JMK Mezigenerační výpomoc 6 Vzdělání matky 6 Finanční situace rodiny 6 Pestrost nabídky

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2010 ISBN 978-80-254-8660-3 SMO ČR 2010 Vážená zastupitelko, vážený zastupiteli, v komunálních volbách se občané

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 7. července 2003 Zapsala: Ing. J. Kopečková Dámy a pánové, zahajuji dnešní jednání ZMČ Praha 1. K ověření zápisu 6. zasedání zastupitelstva dosud

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě Vydání 2008 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR

KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR Metodika pro rodiče Věra Kuchařová Kristýna Peychlová VÚPSV, v. v. i. 2014 Studie vznikla v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v České republice CZ.1.04/5.1.01/77.00038

Více

VIII. Občan a společnost

VIII. Občan a společnost Kap 08-2003.qxd 10.1.2003 14:54 Page 155 155 Deset let Ústavy ČR, deset let práva v České republice Jde nejen o to, jaké máme zákony, ale zejména v jakém stavu je mechanismus, který má významně pomáhat

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii Kontaktní centrum pro podnikatele úspěšně pomáhá Ženskost jako konkurenční výhoda Praha jde cestou

Více

Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Renata Vrbová a kolektiv

Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Renata Vrbová a kolektiv Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností Renata Vrbová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností Renata

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více