dovolte mi ještě jednou poděkovat Vám za dopis, kterým reagujete na moje vystoupení na jednání Zastupitelstva města Zlína dne 16.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dovolte mi ještě jednou poděkovat Vám za dopis, kterým reagujete na moje vystoupení na jednání Zastupitelstva města Zlína dne 16."

Transkript

1 Vážená paní Charvátová, dovolte mi ještě jednou poděkovat Vám za dopis, kterým reagujete na moje vystoupení na jednání Zastupitelstva města Zlína dne 16. května 2013 Přestože se na první pohled zdá, že s mými názory nesouhlasíte, domnívám se, že v podstatě mluvíme stejnou řečí a že obě hledáme řešení stejné situace. Moje vystoupení na ZMZ bylo motivováno mnoha podněty, zejména přesvědčením, že nesmíme zklamat voliče, kteří nás zvolili jako své zástupce k hájení zájmů občanů a že je nezbytné učinit mnoho proto, aby zdravé názory lidí nebyly válcovány politickými zájmy klientelistických skupin. Můj prvotní zájem bylo zachovat pro občany města Zlína jesle jako městskou instituci, která má v tomto městě nepřetržitou historii 66 let od prvních jeslí zřízených ve Zlíně v roce 1947 a také jako samostatnou, jasně definovanou instituci pro děti do tří let věku, která jako taková funguje v České republice od roku 1869, tedy 144 roků. Mým druhým zájmem bylo snížit cenu v jeslích na cenu srovnatelnou s náklady rodičů za dítě v mateřské škole, protože cenu v jeslích určuje výhradně zřizovatel jeslí, tedy statutární město Zlín. Pokud je zřizovatelem jeslí město, stanoví cenu město, pokud je zřizovatelem jiný právní subjekt, stanovuje cenu tento subjekt. Je důležité, aby městské jesle zůstaly městskými jeslemi, neboť soukromý vlastník může cenu v jeslích legálně zvýšit i v řádu násobků původní městské ceny. Proto je velice důležité, aby jesle provozovalo město bez ohledu na právní formu - jestli jako organizační služku obce, jako příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem Zlínem nebo zda město samo bude provozovat jesle na základě vázané živnosti. Právní forma skutečně není důležitá, pokud zřizovatelem jeslí zůstane město Zlín. Důležitá je cena za jesle. Proto znovu opakuji, co jsem řekla na jednání zastupitelstva dne , že jestliže může provozovat jesle přibližně sedmitisícové město Hulín za tisíc korun měsíčně, proč statutární město Zlín za 3.500,- Kč včetně DPH. Mým třetím zájmem bylo přimět město k pružnějšímu reagování na potřeby rodičů předškolních dětí, to je dětí ve věku od tří let, zejména však na situaci rodičů dětí, které k datu 1. září nedosahují věku tří let. Při prosazování tohoto zájmu jsem vycházela z informace zveřejněné téměř před rokem, 27. května 2012, na zpravodajském portálu idnes, kde je uvedeno, že se v roce 2012 do školek ve Zlíně hlásilo dětí k docházce od školního roku 2012/2013. Přijato bylo 619, z toho 76 předškoláků. Místo nezbylo na 959 dětí, z nich 130 má tři a více let. Vážená paní Charvátová, prosím, zamysleme se společně nad těmito loňskými údaji. Jestliže z 959 dětí, které se loni nedostaly do mateřských škol, bylo 130 dětí, které měly tři a více let, pak mluvíme o 829 dětech, které se hlásily do mateřských škol jako děti mladší tří let, tedy dvouleté. Jestliže v loňském roce chyběla místa pro 829 dětí mladších tří let, proč letos rušit 40 ze 75 míst v městských jeslích? Kolik z 829 dětí mladších tří let v roce 2012 jsou tříletými

2 dětmi v roce 2013? A kolik ze 130 dětí, které byly v roce 2012 tříleté a starší, získalo místo v mateřské škole v roce 2013 již jako děti čtyřleté a starší? Odpověď nemám. Dále Vás prosím, abyste společně se mnou vyhodnotila informace o letošních počtech dětí. Z tiskové zprávy na ze dne víme, že rodiče v roce 2013 podali 2031 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve zlínských mateřských školách od školního roku 2013/2014, z nich 639 bylo přijato a 120 dětí nebylo přijato z kapacitních důvodů. Z těchto 120 dětí by 56 mohlo nastoupit v září do Mateřské školy Slínová, kde probíhá rekonstrukce rozšiřující počet tříd mateřské školy ze dvou na čtyři třídy. Stále ovšem zbývá 64 neumístěných dětí. Tisková zpráva nás dále chlácholí, že možná dalších 30 neumístěných dětí se dostane do mateřských škol na místa dětí, které do mateřské školy z nějakého důvodu v září 2013 nenastoupí. Nastane-li tato možnost, stále zůstává neumístěných 34 dětí. Proto se snažím získat odpovědi na tyto a další otázky: Vyřeší tedy situaci rodičům těchto minimálně 34 neumístěných dětí navýšení počtu míst o 12 dětí tím, že se zruší jesle? Víme jistě, že se v září 2013 objeví 30 volných míst ve školkách? Pokud ne, chybí letos místa pro 64 dětí tříletých a starších. Informace o tom, že vznikla třída mateřské školy na základní škole na M. Alše, je rodičům dětí neumístěných v květnu 2013 málo platná, protože místa v této třídě jsou již obsazena dětmi, které tuto třídu navštěvují od února Stejnou váhu má pro rodiče informace v tiskové zprávě, že Významným počinem z této oblasti bylo loňské otevření nové školky v místní části Mladcová. Zázemí našla v zrekonstruovaném objektu bývalé obecní školy a chodí do ní 50 dětí. Nejedná se přece o vytvoření nových míst. Přemístěním 50 z původních 56 dětí z adresy Mladcová, Fr.Bartoše 107 na adresu Mladcová, Návesní 64 nevznikla žádná nová místa. Naopak. Ubyla třetí, původně plánovaná třída v této školce, a kapacita dvou tříd na nové adrese se snížila v každé třídě o tři místa, to je celkem o 6 míst. Na dva školní roky za podmínek městských školek byla od října roku 2011 v provozu třída v univerzitní mateřské škole na nám. T. G. M. pro 24 dětí. Taktéž o osud těchto 24 míst od 1. září 2013 se zajímám. Rodičům malých dětí jsou již tři roky podávány informace o tom, jak město situaci řeší. Přehled otázek rodičů a odpovědí z magistrátu v letech 2011, 2012 a 2013 jsou přílohou tohoto dopisu. Co se stane k 1. září 2013 po přeměně dvou oddělní jeslí na mateřské školy s dětmi, které jsou nyní v jeslích a k datu 31. srpna 2013 nedosáhnou věku tří let? Kolik je takových dětí? Kolik je dětí mladších dvou let jeslích? Odpověď nemám. Je navýšení počtu míst v mateřských školách tím, že se zruší jesle jako organizace, spravedlivou cenou výhodnou pro občany města Zlína do budoucna?

3 Jsou jesle pro školní rok 2013/2014 zaplněny dětmi mladšími tří let skutečně jenom proto, že tiskem proběhla informace, že z jeslí bude školka za školkovné školné (školným se myslí úplata za předškolní vzdělávání)? Kdo ujistil rodiče, že toto je hotová věc? Z jakých údajů se ohledně počtu potřebných míst ve školkách a případně ve třídách pro děti mladší tří let bude vycházet pro rok 2014/2015? Odpověď nemám. To jsou otázky, na které najdu platné odpovědi ve statistických výkazech mateřských škol za školní roky 2011/2012 a 2012/2013, a z informací, které žádám ohledně podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v letošním roce a o skutečném počtu dětí zapsaných do jeslí, a to včetně věku těchto dětí. Statistické údaje z letošních zápisů budou k dispozici až v říjnu 2013, protože mateřské školy tyto statistické výkazy zpracovávají na stavy k příslušného školního roku. Zpracované materiály předložím zastupitelstvu a rodičovské veřejnosti. Vážená paní Charvátová, velice mě potěšilo, že se ztotožňujete s mými oprávněnými pochybnostmi o tom, že třídy mateřských škol, které by vznikly ze zrušených jeslí, budou i v budoucnu naplňovány dětmi mladšími tří let. V dopise píšete, že stejně jako Vy i ostatní rodiče pevně doufají, že když MUDr. Adámek veřejně prosazuje myšlenku, aby třídy mateřské školy, které vzniknou přeměnou oddělení jeslí na třídy MŠ, byly zaplněny dětmi ve věku 2-3 roky, že tuto myšlenku také splní. Pan primátor ale občanům nic takového neslibuje. Pan primátor má nezpochybnitelné právo veřejně prosazovat svoje myšlenky, ale nesmí postupovat v rozporu s platnými zákony. V Tiskové zprávě MMZ ze dne je jasně uvedeno, že nové třídy v mateřských školách by byly zaměřeny na děti ve věku od dvou do tří let. Pan primátor v této věci nedal žádný veřejný slib, neříká ani, že třídy budou zaměřeny na děti ve věku od dvou do tří let na základě nějakého pravomocného rozhodnutí. Věřte, prosím, že takové rozhodnutí je plně v kompetenci ředitelky mateřské školy, že žádný vyšší orgán nemá právo zasahovat do rozhodování ředitelky mateřské školy v tom, jaká legitimní kritéria sama stanoví pro příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Ani primátor města nemůže zaručit, že děti mladší tří let budou přijaty do těchto tříd mateřských škol. A už vůbec takový požadavek nemůže ředitelce mateřské školy nařídit. Ani primátor města, ani hejtman kraje, ani ministr školství, ani ústřední školní inspektorka, ani rada města, ba ani zastupitelstvo nesmí zasahovat do rozhodování ředitelky mateřské školy o přijetí nebo nepřijetí dětí mladší tří let, pokud sama ředitelka mateřské školy nestanoví kritérium pro přijímání dětí mladších tří let. Zřizovatel nesmí jakýmkoliv dobrozdáním nebo doporučením podmiňovat rozhodování ředitelky mateřské školy o stanovení kritérií pro přijetí dítěte nebo o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

4 Rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí dítěte je právem a povinností výhradně konkrétní ředitelky konkrétní mateřské školy stejně jako právo ředitelky mateřské školy stanovit kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Změnou platnou od novelou školského zákona je právo zřizovatele určit mateřskou školu nebo její odloučené pracoviště ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele. Pouze v tomto jediném případě rozhoduje ředitelka mateřské školy o přijetí dítěte na základě kritérií stanovených zřizovatelem. Pouze pro zaměstnance zřizovatele nebo pro jiného zaměstnavatele určeného zřizovatelem může zřizovatel stanovit kritérium např. o přijímání dětí mladších tří let do mateřské školy učené zřizovatelem nebo do odloučeného pracoviště mateřské školy určeného zřizovatelem. Pro lepší orientaci v této pro ředitelky mateřských škol velice složité problematice přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání přikládám v přílohách stanovisko veřejného ochránce práv a stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Mateřská škola je samostatný právní subjekt, který mimo jiné vykonává funkci zaměstnavatele. Také v tomto případě nelze zasahovat do rozhodování ředitelky mateřské školy ve věcech pracovně právních. Ani primátor města nemůže nařídit ředitelce mateřské školy, zda ředitelka v mateřské škole zaměstná či nezaměstná zdravotní sestry nebo jiné původní zaměstnance z jeslí. Jestliže se jesle zruší, budou zrušeny nevratně, bez náhrady a bez povinnosti kohokoliv zajistit pracovní místa pro stávající zaměstnance jeslí. Dokonce i v případě zaměstnání zdravotních sester na pozici učitelka v mateřské škole (aby jejich platy hradil státní rozpočet, nikoliv rozpočet obce) mohou tyto zdravotní sestry pracovat jako učitelky nejdéle do , jak povoluje zaměstnávání nekvalifikovaných učitelek a učitelů zákon o pedagogických pracovnících. Otázka, jak bude od zajištěna činnost zdravotních sester ve třídách mateřských škol přeměněných z oddělení jeslí, také není zodpovězena. Na nevratnosti zrušení jeslí trvám. Tak, jak nebyla obnovena ani jedna ze čtyř mateřských škol zrušených na konci devadesátých let, přestože nedostatek míst ve školkách je nyní zřejmý, tak nikdo nemá jistotu, že některé příští zastupitelstvo v případě dětí mladších tří let obnoví provoz jeslí. Rodiče předškolních dětí byli v roce 1999 ujišťování naprosto stejnými argumenty jako letos. Bude-li potřeba, bude provoz školek obnoven. Nestalo se tak a dle mého názoru se tak v budoucnu nestane ani v případě jeslí. Za vyloženě neférové považuji oficiální informaci uvedenou v Tiskové zprávě MMZ ze dne o formálním zrušení jeslí. Instituci nelze zrušit formálně. Rušení organizace je vážný právní krok s vážnými právními dopady. Také nelze vytvářet formální pracovní místa ani formálně přeřazovat zaměstnance k jinému zaměstnavateli.

5 Sama zmiňujete fungování zařízení Domina. Službu jeslí nabízí občanské sdružení Domino v prostorách mateřské školy na ulici Družstevní. Nepovažuji za vhodné rušit městské jesle a jejich provozování předat soukromému subjektu, který provozuje jesle v budově městské mateřské školy. Že tento subjekt je dotován z rozpočtu obce, jsem již dříve zveřejnila. Dalším, velice důležitým argumentem mojí obhajoby jeslí je stanovisko psychologů a dalších odborníků na děti předškolního věku, kteří opodstatněně nejsou nakloněni pobytu dětí mladších tří let v mateřských školách. O této problematice se hovoří od roku 2006 a vidíte sama, že jednoznačné řešení stále neexistuje. Ministerstvo školství přítomnost dětí mladších tří let ve školkách sice připouští, ale skutečným důvodem tohoto postoje ministerstva školství je reakce na změnu v délce rodičovské dovolené, zejména v případě rodičovské dovolené do dvou let věku dítěte pro rodiče v obcích a městech, které vůbec nemají jesle. Pro zřizovatele nejen v malých obcích je prakticky nemožné nové jesle vybudovat. Změny, které by počítaly s dětmi mladšími tří let v mateřských školách, ministerstvo školství teprve chystá, platnost se předpokládá do září roku 2016 a za podmínek, které stanoví zákon. Město Zlín má přibližně 75 tisíc obyvatel a troje jesle pro 75 dětí dohromady. Vážená paní Charvátová, když jsme v roce 2010 vstoupili do politiky, žádná z politických stran, jedno, zda opoziční nebo koaliční, neměla ve svém programu vytvořit nová místa pro předškolní děti (tříleté a starší) tím, že zruší jesle pro děti do tří let věku. Data o počtu narozených dětí v roce 2007, byla určitě známá, a že počet míst ve školkách od roku 2010 a později nebude stačit, se zřejmě vědělo také. Ráda bych s Vámi alespoň touto cestou probrala oblast Programového prohlášení Rady města Zlína ze dne , v níž jsou politické vize a úkoly RMZ v části G. ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA konkretizovány do 13 bodů. Zmíním zde alespoň ty, které se týkají mateřských škol. Budeme průběžně pokračovat v postupné rekonstrukci objektů školských zařízení na základě potřeb a jasných pravidel, a to s důrazem na zázemí školských zařízení pro moderní formy výuky. Budeme hledat prostory pro optimalizaci provozu a kapacit mateřských školek tak, aby se se svou pracovní dobou byly schopny co nejvíce přizpůsobit požadavkům rodičů dětí. Budeme podporovat specifika a osobitost jednotlivých škol. Budeme podporovat vznik nových vzdělávacích institucí na všech stupních. Budeme hledat možnosti dalšího využití dočasně nevyužívaných školských objektů s jejich zachováním ve vlastnictví města a případným dalším použitím pro vzdělávací účely.

6 Budovatelská Sokolská Na Vrchovici Milíčova U Dřevnice třída v MŠ UTB Mariánské nám. Mladcová M. Alše Slínová A co se zatím splnilo? Náhradou za zrušenou třídu na Mladcové (rok 2011) vznikl pronájem třídy v univerzitní mateřské škole na dva školní roky (24 dětí). Byla zřízena jedna třídy s polodenním provozem ve Štípě, MŠ Mariánské náměstí (21 dětí). V roce 2013 byl zahájen provoz v nové třídě mateřské školy vybudované v ZŠ M. Alše (28 dětí) a možná v září 2013 bude zprovozněna přístavba nových dvou tříd na MŠ Slínová (56 dětí). Po umístění 24 dětí ze třídy při univerzitní MŠ se šance rodičů nových dětí v městských školkách v roce 2013 snížila o 24 míst. Takové řešení situace nepovažuji za dostatečné. V tabulce je přehled o vytváření tříd mateřských škol: školní rok Obnovených nebo nových tříd mateřských škol ve Zlíně CELKEM tříd 2001/ / / / / / / / / / / * nová MŠ Mladcová 3 třídní Steska H / ,5-1 0,5 84,5* nová MŠ Mladcová 2 třídní 2012/ ,0 85,5 2013/ ,0 86,5 Zubalíková A. Adámek M , , ,5 Opět se odvolávám na zkušenosti z jiných měst. Například v Praze 9 dokázali za pět měsíců přeměnit přízemí základní školy Na Balabence na dvě třídy mateřské školy pro 56 dětí za 3,6 milionů korun na stavební úpravy. Provoz byl zahájen v únoru 2013 stejně jako ve Zlíně provoz třídy mateřské školy pro 28 dětí, která vznikla nákladem 3 miliony korun bez DPH úpravou nevyužitých prostor v základní škole

7 ulici M. Alše. Když to jde v Praze, proč to nejde ve Zlíně? Prakticky se o vyřešení situace do roku 2016, pak demografická křivka postupně, ale trvale klesá, proto výstavbu nové mateřské školy považuji za neúčelnou. Dalším příkladem je výstavba krásné nové kontejnerové školky v nedaleké Hvozdné. Obec s 1100 obyvateli má školku pro 56 dětí. Přístavba dvou tříd k MŠ Slínová se ve Zlíně řeší od prosince Protože všechno souvisí se vším, ráda bych s Vámi probrala také programový bod RMZ o prodloužení provozní doby mateřských školek tak, aby se co nejvíce přizpůsobily požadavkům rodičů. Pouze zdánlivě tento problém nesouvisí s původním tématem. Sama se řídím těmito úvahami. Třída mateřské školy v celodenním provozu může poskytovat předškolní vzdělávání nejdéle 12 hodin denně. Téměř všechny třídy v mateřských školách ve Zlíně fungují na principu celodenního provozu. V jedné třídě mateřské školy pracují zpravidla dvě učitelky. Přímá pedagogická činnost učitelky mateřské školy je šest hodin denně, to znamená, že s prodloužením provozní doby např. od 6.30 do hodin by neměl být problém, protože se obě paní učitelky vystřídají. Takové řešení by bylo možné pouze v případě, že by třída mateřské školy byla naplněna nejvýše 20 dětmi, neboť při pobytu dětí venku je 20 dětí stanoveno jako maximum dětí připadajících na jednu učitelku. Pedagogické směny učitelek se při počtu dětí nad 20 dětí musejí, zejména při pobytu dětí venku, překrývat. Většina tříd mateřských škol je naplněna na zákonem stanovené maximum 28 dětí. Počet zaměstnanců mateřské školy bude proto nutné zvýšit. Další otázkou je stravování dětí v pozdních odpoledních hodinách a večerní úklid mateřské školy. I v tomto případě vzniká potřeba dalších pracovních míst. Kdo uhradí náklady na tyto další zaměstnance, je otázka číslo jedna. Otázka číslo dvě je, kdo donutí ředitelku mateřské školy prodloužit provoz mateřské školy. Ředitelka mateřské školy není povinna provozní dobu projednat ani se zřizovatelem ani s rodiči dětí. V současnosti je statutární město Zlín zřizovatelem 22 mateřských škol sídlících ve 28 budovách. Z veřejného přehledu o provozu většiny mateřských škol (Odbor školství na webových stránkách města) lze zjistit, že 15 mateřských škol je v provozu do 16:30 hod., 4 do 16:15 hod., 4 do 16:00 hod. a jedna mateřská škola je v provozu do 17:00 hod.. Zná v roce 2013 zřizovatel odpověď na moji třetí otázku, jaká provozní doba mateřských škol by rodičům dětí (občanům voličům) vyhovovala? Byť by se jednalo o údaj hypotetický. V poslední době se na mě rodiče dětí obracejí také s žádostí o řešení, jak říkají, nového zlínského fenoménu, kdy přibližně v sedmi mateřských školách (to je ve čtvrtině budov) dochází v období prázdnin v základních školách ke zkrácení původní odpolední provozní doby mateřských škol. V případě jedné mateřské školy je navíc provoz zkrácen o půl hodiny dokonce každý pátek po celý školní rok, trvale.

8 Rodiče dětí mě ujistili, že jejich zaměstnavatelé nejsou ochotni upravit pracovní dobu z důvodu změny provozní doby mateřské školy. Lze takové kroky chápat jako podporu zaměstnavatelů, státních nebo privátních, nebo za péči o potřeby občanů města? Tento příklad uvádím nejen jako další případ, kdy zřizovatel nemá vliv na rozhodnutí ředitelky mateřské školy, tentokrát ohledně provozní doby MŠ, ale také jako případ, který má dopad i na rozpočet města. Pokud by zřizovatel mínil provozní dobu mateřských škol skutečně prodloužit (a uhradit náklady na nově potřebná pracovní místa), pak by vynaložil ročně přibližně 3,3 milionu korun ročně, pokud by byl odpolední provoz rozšířen alespoň v jedné třídě každé druhé školky (to je ve 14 budovách, ve kterých mateřské školy poskytují předškolní vzdělávání). To jsou minimální mzdové náklady včetně odvodů z mezd na polovinu pracovního úvazku jedné učitelky a polovinu pracovního úvazku pro kuchařku nebo uklízečku. Tři roky se prodloužení provozní doby neuskutečnilo, to znamená úspora 9,9 milionů korun. Protože zřejmě ani v posledním roce volebního období nebude tento bod Prohlášení Rady města Zlína realizován, mluvíme o celkové úspoře 13,2 milionů korun. Vážená paní Charvátová, jsem přesvědčena, že se i tady zcela shodneme. Úspora 13,2 milionů korun je částka potřebná na provoz obou jeslí, které mají být přeměněny na mateřské školy, a to až do konce roku Dokonce aniž by bylo potřeba žádat po rodičích jakýkoliv poplatek za jesle; vyjma stravování dětí. Jsem naprosto přesvědčená, že podpoříte moje stanovisko, že není správné beze studu předstoupit před rodiče dětí a říct jim, nejen že nevyvineme žádnou aktivitu ohledně prodloužení provozní doby mateřských škol, nerozšíříme počty míst v mateřských školách, ale k tomu ještě zrušíme jesle. Což se, bohužel, právě nyní děje. Dalším problémem, se kterým se na mě obracejí rodiče dětí z mateřských škol, je provoz mateřských škol v době hlavních letních prázdnin, přijímání děti do jiných, náhradních mateřských škol k dočasnému pobytu a jiná přerušení provozu mateřských škol. Dle sdělení z ministerstva školství o přerušení nebo omezení provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu rozhoduje výhradně ředitelka mateřské školy. Nemusí žádat rodiče o souhlas ani zjišťovat zájem rodičů, musí ale přerušení nebo omezení provozu projednat se zřizovatelem. Nemá povinnost zajistit dětem pobyt v jiné MŠ, pouze musí informovat rodiče o omezení nebo přerušení provozu, a to nejméně dva měsíce předem, a zveřejnit informace o případné jiné možnosti zajištění péče o děti. Zřizovatel mateřské školy k takovému přerušení provozu nevydává žádné stanovisko nebo souhlas. Podle právního předpisu je povinností ředitelky mateřské školy se zřizovatelem toto pouze projednat. Jiná situace je v případě přerušení provozu mateřské školy v ostatních měsících školního roku. Provoz v jiných měsících než červenci nebo srpnu lze přerušit nebo omezit pouze ze závažných důvodů po projednávání se zřizovatelem. Za závažné důvody se považují organizační nebo technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání (např. havárie vody apod.). Rozhodnutí pak zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole ihned, jakmile o přerušení nebo omezení provozu rozhodne.

9 Přestože omezení nebo přerušení provozu v jiných měsících mimo červenec a srpen je možné pouze ze závažný důvodů, obracejí se na mě rodiče dětí s tím, že provoz jejich mateřské školy byl přerušen, aniž nastaly důvody pro přerušení provozu. V případě dvou mateřských škol mě rodiče informovali o omezení provozu mateřské školy v pátek pouze do 13:00 hod. z důvodu očekávaného konce světa podle mayského kalendáře, jak měli vyvěšeno ve zdůvodnění. Jistě nejsem sama, kdo se ptá, co se děje se zlínským školstvím? Vážená paní Charvátová, také mám informace o složitých podmínkách mladých rodin v případě, kdy neseženou místo v mateřské škole. Osobně jsem vyslechla příběhy matek, které nastoupily do zaměstnání po dosažení tří let věku dítěte, protože jim zaměstnavatel nevyhověl nebo nemohl vyhovět v čerpání rodičovské dovolené do čtyř let věku dítěte. Nastoupily do zaměstnání a převážnou část nebo i celý plat vydaly za au-paire nebo soukromou mateřskou školu, jen aby neztratily pracovní místo a v naději, že za rok získají místo v městské mateřské škole za přijatelnou cenu. Taktéž vnímám informace rodičů, že o místo v jeslích žádají maminky s volbou rodičovské dovolené na dva roky v podstatě záhy po narození dítěte. Ujišťuji Vás, že nejsem odtržena od běžných lidských starostí. Jen vidím potřebu učinit první a pro všechny zúčastněné základní krok, to je zjistit skutečné počty dětí ve všech sledovaných oblastech. Po přečtení odpovědí občanům v květnu 2011, květnu 2012 a v květnu 2013 mi zajisté dáte za pravdu. Velice si vážím Vaší nabídky i nabídky dalších rodičů malých dětí k osobnímu setkání, přestože mojí profesní specializací není problematika školství. Domnívám se však, že hledat řešení pro potíže občanů je prioritní povinností zastupitele. A že je potřeba starosti občanů také slyšet. Při obhajobě zachování městských jeslí jsem se setkala s tak různorodými nesnázemi rodičů dětí, i s tolika rozporuplnými návrhy řešení, že dokonce zvažuji vytvoření portálu, na kterém by bylo možné řešit problematiku zlínského školství. V současnosti již probíhají rozsáhlé veřejné diskuse například Česko mluví o vzdělávání nebo veřejně diskutované projekty ministerstva školství Strategie vzdělávání 2020, Národní akční plán inkluzivního vzdělávání a další programy, které se vztahují i na činnosti mateřských škol. Proto přivítám další podněty a návrhy rodičů dětí jak nejen zde popsané situace v současných legislativních podmínkách řešit, ale jak společně hledat cesty pro spokojený lidský život ve Zlíně. Také bych přivítala podporu rodičů na příštím jednání Zastupitelstva města Zlína. V té době bych měla mít k dispozici žádané údaje z magistrátu a rodičovská veřejnost se do té doby bude moci seznámit s doslovným záznamem z jednání Zastupitelstva města Zlína, které projednávání tohoto problému věnovalo téměř tři čtvrtě hodiny a do debaty se zapojilo celkem čtrnáct osob.

10 Vážená paní Charvátová, dovoluji si Vás požádat o souhlas zveřejnit odpověď na Váš dopis na stránkách samozřejmě v anonymizované podobě, tedy bez zveřejnění Vašeho jména. S úctou Jiřina Gajdošíková Mobil: Mail: Přílohy: 1. Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání (říjen 2012) 2. Doporučení MŠMT k přijímání dětí do MŠ aktualizovaná verze (srpen 2012) 3. Odpovědi občanům na dotazy ohledně zřizování nových míst v mateřských školách (www.zlin.eu rok 2011, 2012 a rok 2013)

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. a č. 280/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: IZ 168/2013 Účinnost od: 23. října 2013 Změny: od 1. září 2014 (výše úplaty) Spisový znak: Skartační znak: Tento pokyn vychází z: - 123 odst.

Více

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 14/2005 ve znění... 214/2012 Vyhláška o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracovala: Schválil: Spisový znak Skartační znak OLS-129/2013 A.1. A10 Pedagogická rada projednala dne 29.5.2013

Více

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb., s účinností dnem 1. 7. 2012 Ministerstvo školství, mládeže

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 67 /2015 Vypracoval: Mgr. Věra Velísková, ředitelka školy Schválil: Mgr. Věra Velísková,

Více

11. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

11. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 11. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 11/2014/2015 Vypracoval: Mgr. Helena Dokoupilová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 29. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014 Obecná

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 430/2014 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Hana Šimková, vedoucí učitelka Mgr. Jitka

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Č. j. ZŠ 68/13 Spisový znak: A1 Skartační znak: A10 Vypracoval: Mgr. Renáta Sztefková

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Vřesovice, p.o. Organizační řád mateřské školy 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 137/ 2014 Vypracovala: Schválila: Spisový znak Skartační znak, ředitelka školy,

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: IZ 168/2013 Spisový znak: Účinnost od: 23. října 2013 Skartační znak: Změny: výše úplaty 1. 9. 2014, úprava příloh 1. 9. 2015 Tento pokyn vychází

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín- okres Litoměřice Velemín 170, 411 31 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogická rada projednala dne 17.června 2013 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Č. j. ZŠ 234/2012 Spisový znak: A1 Skartační znak: A10 Vypracoval: Mgr. Renáta

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE. o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání. Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres Vyškov, příspěvková organizace

VNITŘNÍ SMĚRNICE. o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání. Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres Vyškov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres Vyškov, příspěvková organizace VNITŘNÍ SMĚRNICE o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu.

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu. Škola Čakovičky Pokyn ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Účinnost od: 1.9. 2015 Tento pokyn vychází z: - 123 odst. 2 a odst. 4, školského zákona a dále podle - 6 vyhlášky

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2085/10-T Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA MONTE SMĚRNICE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍD

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA MONTE SMĚRNICE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍD SMĚRNICE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍD Vypracovala: Schválila: Mgr. Marie Švrčková, Ph.D. Mgr. Marie Švrčková, Ph.D. Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 01. 03. 2017 Změny ve

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j. Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 116 /2012 Vypracoval: Badinová Lenka Schválil: Mgr. Kudelová Milada

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 202 /2016 Vypracoval: Mgr. Lenka Matoušovská, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Matoušovská, ředitelka školy Spisový znak Skartační znak A.1. A10 Směrnice nabývá

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Maleč, se sídlem Maleč 77, 582 76 Maleč ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

SMĚRNICE PRO ÚPLATU ZA VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ) PRO ŠKOLNÍ ROK

SMĚRNICE PRO ÚPLATU ZA VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ) PRO ŠKOLNÍ ROK MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAMÍNEKŮ, LIBEREC BŘEZINOVA 389/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SMĚRNICE PRO ÚPLATU ZA VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ) PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Platnost od 1.září 2012 Tato směrnice ruší platnost směrnice

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ . ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak /2014 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.5.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 15.5.2014 Směrnice

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 243 /2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Matoušovská, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Matoušovská, ředitelka školy Spisový znak Skartační znak A.1. A10 Směrnice nabývá

Více

Směrnice a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Směrnice a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace Čj.: ŘMŠ/54/2015 Směrnice a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Vydává: Schválila: Mateřská škola Ostrava,

Více

50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Základní školy a mateřské školy bratří Fričů Ondřejov 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

SMĚRNICE O STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŽELEČ

SMĚRNICE O STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŽELEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽELEČ, okres Prostějov, příspěvková organizace Želeč 153, PSČ 798 07 tel.: 605 012 030 SMĚRNICE O STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŽELEČ Č.j.: MŠ Že/9/14

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Chotoviny, okres Tábor ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: V7. ÚPLATA V MATEŘSKÉ ŠKOLE č.j.: ZSCHOTO 371/2013 Spisový znak: A.1. Skartační znak: A5 Účinnost od: 1. 9. 2013 Vypracoval:

Více

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace, Zátiší č. 91, 798 12 Kralice na Hané 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1.1ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace, Habrovany 189, 683 01 Rousínov. Směrnice ředitelky školy. Stanovení výše úplaty

Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace, Habrovany 189, 683 01 Rousínov. Směrnice ředitelky školy. Stanovení výše úplaty Směrnice ředitelky školy Stanovení výše úplaty Č. j.: 38/2014-1 Účinnost od: 1. 5. 2015 Spisový znak: Počet příloh: 1 Změny: Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu.

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu. Mateřská škola Hladké Životice Pokyn ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Č.j.: Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tento pokyn vychází z: - 123 odst.

Více

Pokyn ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Pokyn ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Praskačka, Praskačka 60, 503 33 Praskačka tel.: 495 588 126 zspraskacka@gmail.com www.zspraskacka.cz Pokyn ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č. j.: 006/2012/SM Vypracovala: Schválila:

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 366 /2014 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014 Marcela

Více

SMĚRNICE PRO ÚPLATU ZA VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ) PRO ŠKOLNÍ ROK

SMĚRNICE PRO ÚPLATU ZA VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ) PRO ŠKOLNÍ ROK MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAMÍNEKŮ, LIBEREC BŘEZINOVA 389/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČ72742666 SMĚRNICE PRO ÚPLATU ZA VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ) PRO ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Platnost od 1.září 2015 Tato směrnice ruší platnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j. Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE ZSSLOV/0248/2016 Mgr. Jiří

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 82. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: ZŠ S - 82/ 2013 Vypracoval: Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Mateřská škola Plavy č.24, Plavy Telefon: , mobil :

Mateřská škola Plavy č.24, Plavy Telefon: , mobil : Škola : Mateřská škola Plavy Směrnice - o vybírání úplaty za předškolní vzdělávání Výše úplaty pro školní rok 2010/2011 Čj. 3/2010/1 S účinností: od 1.9.2010 Spisový znak: 1,2 Skartační znak: A 5 Počet

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 29 SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obsah: 1. Obecná

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody Příspěvková organizace, IČO: 727 42 607, tel.č.: 487 898 150-1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Kuř. 114/2015 Vypracovala:

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROTÍN, OKRES TÁBOR BOROTÍN č. 146, PSČ: 391 35 IČ: 71002464 E-mail: zsborotin@seznam.cz Tel.: 381 285 833, 739 572 481 Vypracovala: Schválila: ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková organizace, Strážek 27, 592 53 Č.j.: Spisový znak Skartační znak Vypracovala: Schválila: ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ a MŠ/56/2015/KN A.1. A10

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ , č. p. 177, Morávka ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: ZŠ/122/2016 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Bc. Vladimíra Nytrová Mgr. Dana Šponarová Pedagogická rada projednala dne: 19. 4.

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 96/2015 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Řehková Pavla Mgr. Zdenka Pecharová A.1. A10 Pedagogická

Více

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 43. Dny malých obcí Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 Příprava reformy financování regionálního školství 1 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Berušky Benešov, Táborská 350 SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 29 /2015 A.1. A10 Vypracoval: ředitelka školy Schválil: ředitelka školy Pedagogická

Více

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Berušky Benešov, Táborská 350 SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 29 /2015 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31.8. 2015

Více

Číslo směrnice, číslo jednací 03/2012 171/2012. Rudolf Fiedler, ředitel školy

Číslo směrnice, číslo jednací 03/2012 171/2012. Rudolf Fiedler, ředitel školy Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní směrnice č. 03/2012 k přijímání dětí do mateřské školy a školní družiny Číslo směrnice, číslo jednací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 29 SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obsah: 1. Předmět

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa, příspěvková, se sídlem ve Skalici u České Lípy 264, 47117 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový

Více

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace 696 19 Mikulčice 555, tel.: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Na

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova 9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 872 /2010 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Hornická 43A/2679, 70200 Ostrava ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 25. ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 172 /2012/1 Vypracoval: Schválil: Spisový znak, skartační znak: 2.1 A 5 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní rok 2015/16 Vypracoval:Mgr. Aneta Burešová Zástupkyně ředitele školy Schválil:Mgr. Bc. Jan Ĺuptovský ředitelškoly Pedagogická

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více

SMĚRNICE ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola se speciální třídou Bohumín-Nový Bohumín Nerudova 1040, příspěvková organizace SMĚRNICE ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: MŠNer.: 34/13 Školní rok 2013/2014 Vypracovala : Bc. Miroslava

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody Příspěvková organizace, IČO: 727 42 607, tel.č.: 487 898 150-1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Kuř. 110/2013 Vypracovala:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace Obecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Všetaty okres Mělník, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: ZŠMŠV/ 1 /2013 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Jelena Darášová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola obec Velatice okres Brno venkov ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 52 /2013 MŠ VEL A.1. A10 Vypracoval: Mgr. Lenka Marková ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody Příspěvková organizace, IČO: 727 42 607, tel.č.: 487 86 34 05 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Kuř. 146/2012 Vypracovala:

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Vnitřní směrnice: Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

Více

Aktuální změny v předškolním vzdělávání z MŠMT Mgr. et Mgr. Jaroslava Vatalová 7. října 2016

Aktuální změny v předškolním vzdělávání z MŠMT Mgr. et Mgr. Jaroslava Vatalová 7. října 2016 Aktuální změny v předškolním vzdělávání z MŠMT Mgr. et Mgr. Jaroslava Vatalová 7. října 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy Vypracovala: Ing. Iva Šmrhová Schváleno: Pedagogickou

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-062-006-16 ze dne 21.3.2016 Zajištění letního provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 12 v měsících červenci a srpnu 2016 Rada městské

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 109/2011 Sb., č. 279/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, Žimrovice

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, Žimrovice Směrnice č. 12 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola: Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Vypracoval: Mgr. Vydáno dne: 27.12.2011 Účinnost od: 1.1.2012 Počet stran : 2 Příloha: 1. Stanovení výše

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Číslo směrnice: 21 Č.j.: Vypracoval: Schválil: ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogická rada projednala

Více

Organizační list pokusného ověřování Hodina pohybu navíc

Organizační list pokusného ověřování Hodina pohybu navíc MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Organizační list pokusného ověřování Hodina pohybu navíc Zásady upravující tvorbu pokusných ověřování

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-220/13-U Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice vykonávající činnost školy: Sídlo: Bezručova

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Rakvice ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení. Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace Obecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 659/2015 Číslo směrnice: 9/2015 Vypracovala: Schválila:

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Změny v organizaci vzdělávání v základních a mateřských školách. Porada tajemníků

Změny v organizaci vzdělávání v základních a mateřských školách. Porada tajemníků Změny v organizaci vzdělávání v základních a mateřských školách Porada tajemníků Osnova Připomenutí základních změn přijatých novelou školského zákona č. 178/2016 Sb. Společné vzdělávání a jejich promítnutí

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Přihlašování a odhlašování a) V mateřské škole je ředitel školy, který řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců. Zajišťuje přihlašování a odhlašování dětí k předškolnímu

Více

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 47/2005 ve znění 36/2014 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy:

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Č.j.: 30/2014 VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Mateřské školy podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství Předkládací zpráva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) stanovilo Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství ve smyslu

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Kritéria pro přijímání do mateřských škol a rovné zacházení Jiří Šamánek, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Obecně k předškolnímu

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

1 Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy

1 Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy V. Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb., s vyznačením změn Ministerstvo

Více

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Vypracovala: Základní škola a mateřská škola Olšany, okres Šumperk, příspěvková organizace SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 13/2014-OŘ Pedagogická rada projednala dne 19. 6. 2014 Směrnice

Více