Česká republika pro cizince, Nosková H. a Polišenská M., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2003, ISBN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká republika pro cizince, Nosková H. a Polišenská M., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2003, ISBN 80-7285-023-7"

Transkript

1 Česká republika pro cizince, Nosková H. a Polišenská M., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2003, ISBN Člověk a stát, Maritain J., Triáda, Praha 2007, ISBN Dávné budoucnosti, Hodge H.N., Hnutí Duha, Brno, ISBN Dobré příklady přístupu obcí k zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR a Velké Británii, Národní rada zdravotně postižených v ČR, Praha 2004 Družstevní a svépomocné koncepce v českém ekonomickém myšlení, Bažantová I., Prospektum, Praha 2002, ISBN Družstevnictví a jeho role v tržní ekonomice, Hunčová M., Edice Akta universitatis aeconomicae, UJEP Ústí nad Labem 2006 Domov je místo odkud tě nevyhodí, Dagmar Zezulová, V.U.G., spol. s.r.o., Olomouc, ISBN ; Ekonomický rozměr občanské společnosti, Hunčová M, Fakulta sociálně ekonomická UJEP Ústí nad Labem 2004, ISBN Evaluace sociálních programů, Smutek M., Gaudeamus, Hradec Králové 2005, ISBN Financování ve veřejném sektoru a nestátním neziskovém sektoru, Hamerníková B., Eurolux Bohemia, Praha 2000, ISBN Flexicurity-hledání rovnováhy mezi flexibilitou a ochranou trhu práce, Nekolová M., Academia, Praha 1998, ISBN Generace 50 plus v České republice, I.a II.díl, Ledax, Česká Budějovice 2004 Hospodářské soustavy, Engliš K., Všehrd, Praha 1991, ISBN Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení, Vysokajová M. Karolínum, Praha 2000, ISBN Informační publikace pro cizince Česká Republika 2006, Ministerstvo práce a sociálních věcí 2006, ISBN ; Instituce a odpovědnost, Klusoň V., Karolinum, Praha 2004, ISBN Integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob se zdravotním postižením zpět do pracovního procesu, Reintegra, Krnov 2004 Jak podnikat po vstupu do EU, Malach A., Grada Publishing, Praha 2005, ISBN Jdu do práce, Dvořáková,H, Králíková K., o.s.asistence, Praha 2007, ISBN Kapitoly z multikulturní tolerance I., EIS UK SVLP, Praha 2002, ISBN ; Kapitoly z multikulturní tolerance II., EIS UK SVLP, Praha 2004, ISBN ; Kapitoly z multikulturní tolerance III., EIS UK SVLP, Praha 2006, ISBN ; Kapitoly z multikulturní tolerance IV., EIS UK SVLP, Praha 2006, ISBN ; Kariéra, rodina, rovné příležitosti, Gender Studies o.p.s.,praha 2006, ISBN ;

2 K problematice ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice, Mgr. Martina Jirsová, PhDr. Andrej Sulitka, Úřad vlády České republiky, Sekretariát Rady pro národnostní menšiny, ISBN ; Kolektivní vyjednávání aneb uplatnění rovnosti mužů a žen v praxi učební manuál, ČMKOS, Praha duben 2007; Kvalita života a realizace principu rovných příležitostí na trhu práce, Adámek P., Němec O., Acta Oeconomica Pragensia, 2005, ISBN ; Legislativa pro zdravotně postižené a jejich integrace do společnosti VIII.celostátní seminář se zahraniční účastí, Sdružení zdravotně postižených v ČR, Praha 1998; Manažerské účetnictví, Hunčová M., Moravo, Ostrava 1999; Metodická příručka pro poradce nezaměstnaných osob se ZP, Národní rada zdravotně postižených ČR, Centrum pro ZP kraje Praha (Mgr. Jaroslava Jesenská a kol. Mgr. J. Zavadilová, B. Kroupová, J. Malá, I. Svobodová) ISBN ; Metodika motivačních nástrojů pro zaměstnávání OZP - Svaz průmyslu a dopravy ČR, Rozvojové partnerství PENTACOM, projekt CIP EQUAL Rehabilitace-aktivace-práce; 3. Mezinárodní konference bez bariér bez hranic, občanské sdružení TRIANON,Český Těšín 2005, ISBN ; 4. Mezinárodní konference bez bariér bez hranic, občanské sdružení TRIANON, Český Těšín 2006 ISBN ; Mezinárodní seminář Rozvoj lidských zdrojů v Evropě směrem k inkluzivní společnosti, Acta Mechanica Slovana, Technická univerzita Košice, 2004 Naslouchejte jim praktický průvodce pro organizování schůzek sociálně ohrožených seniorů, Centrum politických analýz, Praha 2007; Národní akční plán sociálního začleňování na léta , MPSV ČR, Praha 2004; Národnostně menšinová politika České republiky- základní dokumenty, RNDr. Milan Pospíšil, PhDr. Andrej Sulitka, CSc., Úřad vlády ČR, ISBN ; Národní rozvojový program mobility pro všechny, Úřad vlády ČR, Národní rada zdravotně postižených ČR; Nejen trh, Potůček M., SLON Praha 1997, ISBN Nezaměstnanost jako sociální problém, Mareš P., Sociologické nakladatelství, Praha 1998, ISBN ; Neziskové organizace v ekonomické teorii:analýza vývoje a motivace bezplatných dobročinných aktivit, Schaad M., Masarykova univerzita, Brno 1998, ISBN Některé aspekty socializace lidí se zdravotním postižením:kapitoly ze sociologie handicapu, Novosad L., Technická univerzita, Liberec 1997, ISBN Osobní asistence, poradenství a zprostředkování, Jana Hrdá, Asociace poraden pro zdravotně postižené (APZP), ISBN ; Plnění úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, MPSV ČR, Praha 1998, ISBN ;

3 Podpora začínajících podnikatelů jako součást sociální ekonomiky sborník z mezinárodní konference Podnikatelské líhně, Edukol vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o., Olomouc 2008, ISBN ; Podpůrné technologie rovné příležitosti pro osoby se zdravotním postižením, Technická univerzita Košice, ISBN ; Posílení postavení nezaměstnaných ZP občanů na trhu práce na území Prahy, Národní rada zdravotně postižených v ČR, Praha 2006, ISBN ; Princip rovného postavení mužů a žen v právu Evropské unie, MPSV ČR, Praha 1998, ISBN ; Prosazování rovnosti mužů a žen na trhu práce v České republice, Český helsinský výbor, Praha 2002, ISBN X; Příručka o integraci, Jan Niessen, Yongmi Schibel, české vydání Ministerstvo práce a sociálních věcí 2005, ISBN ; Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství, Otevřená společnost o.p.s., Praha 2007, ISBN ; Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených, Opatřilová D. Zámečníková D., Masarykova univerzita, Brno 2005, ISBN Psychologie ve světě práce, Štika J. a kol., Karolinum, Praha 2003, ISBN Psychologie handicapu, Vágnerová M. a kol., Karolinum, Praha 204, ISBN Romovia, Cigáni, kočovníci, Informační a dokumentační středisko o Rade Evropy, Academia Istropolitana, Bratislava 1997 Romové v systémech sociální ochrany, zdroje sociální distance, Víšek P. Kepková M., In. Romové v České republice, Socioklub, Praha 1999, ISBN Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce, EIS UK SVLP, Praha 2001, ISBN ; Rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání, Nesehnutí, Brno 2003, ISBN ; Rovné příležitosti do firem, Gender Studies o.p.s., ISBN ; Rozhledna sociální integrace, o.p.s.otevřená společnost, 2008, ISBN ; Slaďování profesního a rodinného života, Český svaz žen, Praha 2006; Slaďování profesního a rodinného života, Mgr. Jana Chržová, PhDr. Jaroslava Kahánková, Český svaz žen 2006; Služby péče o děti a další závislé osoby, Český svaz žen, Praha 2007; Sborník příspěvků z I. Konference Vysokoškolské studium bez bariér, Technická univerzita v Liberci, PhDr. et. Mgr. Libor Novosad, PhD., ISBN ; Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí z pohledu veřejnosti zpráva z empirického výzkumu, Vidovičová, L. a kol., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2003 Sociální ekonomika, Macek L., Česká grafická unie, Praha 1947; Sociální ekonomika, sborník z mezinárodní konference, o.s.orfeus, Praha 2006, ISBN X;

4 Sociální ekonomika a NNO v ČR, Centrum pro výzkum neziskového sektoru při NROS, Praha 2005; Sociální ekonomika a sociální podnik-jejich kořeny a perspektivy, Hunčová M. a kol., sborník z mezinárodní konference, FSE UJEP Ústí nad Labem 2005, ISBN ; Sociální ekonomika a sociální podnik jako nástroj veřejných politik, Hunčová M. a kol., sborník z mezinárodní konference, FSE UJEP Ústí nad Labem 2006, ISBN ; Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál, Hunčová M. a kol., sborník z mezinárodní konference, FSE UJEP Ústí nad Labem 2007, ISBN ; Sociální ekonomika v Evropském kontextu, Ing. Marie Dohnalová, CSc., Akademické nakladatelství CERM, Brno 2006, ISBN ; Sociální ekonomika v evropeizaci českého hospodářství, Dohnalová M., Národohospodářský ústav J.Hlávky, Praha 2006, ISBN Sociální ekonomika-sociální podnikání, Dohnalová M. a kol., Akademické nakladatelství CERM, Brno 2007, ISBN Sociální ekonomika v Evropské unii a její aplikace na podmínky České republiky, Centrum denních služeb o.s. Orfeus, ISBN ; Sociálně vyloučení a sociální ekonomika, sborník z celostátní konference, o.s.orfeus, Praha 2007, ISBN ; Sociální problémy z aspektu gender, Janebová R., Gaudeamus, Hradec Králové 2006, ISBN Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené, Hutař Jan, Národní rada zdravotně postižených ČR, Praha 2006, ISBN ; Společenská odpovědnost firem, Dopravní vzdělávací institut a.s., Praha 2006; Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání, Vitáková P., Rytmus, Praha 2005, ISBN Soumrak sociálního státu, Keller J., Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN let družstevnictví v České republice, Vávrová V. a kol., Družstevní asociace ČR, Praha 2006, ISBN Transformace české ekonomiky (politické, ekonomické a sociální aspekty), Spěváček V. a kol., Linde, Praha 2002, ISBN Třetí sektor a občanská participace v České republice, Rakušanová P., In. Participace a zájmové organizace v ČR, SLON, Praha 2005, ISBN Úspěchy programu romské integrace, Centrum politických analýz, Praha 200;7 Veřejná správa-sociálně psychologické problémy v historii a současnosti, Vláčil J., Linde, Praha 2002, ISBN Veřejná politika, Potůček M. a kol., SLON, Praha 2005, ISBN Veřejný zájem a stárnutí, Purkrabek M., In. Sborník prací projektu IGA MZ ČR , Praha 1999 Víc (různých) hlav víc ví Diversity Management, Nový Prostor o.s., Praha 2007, ISBN ;

5 Vývoj družstevnictví na území ČSFR, Smrčka L a kol., Svépomoc, Praha 1992, ISBN X Vzdělávání Romů, Šotolová E., GRADA Publishing, Praha 2001, ISBN ; Za horizontem globalizace:utváření udržitelné globální DharmaGaia, Praha 2001, ISBN ekonomiky, Henderson H., Zaměstnávání zdravotně postižených s vlastním zaměřením na transformující se země, Sdružení zdravotně postižených v ČR, Praha 2001; Zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce metodika, Charita Opava 2005; Zásady nediskriminace v právu Evropské unie, MPSV ČR, Praha 2001, ISBN ; Základy speciálního poradenství-struktura a formy poradenské pomoci lidem se zdravotním nebo sociálním postižením, Novosad L., Portál, Praha 2000, ISBN Zdravotně postižení-programy pro 21.století, Jesenský Jan a kol., Gaudeámus, Hradec Králové 2003, ISBN Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952, Feierabend L., Stehlík, Volary 2007, ISBN Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2003, Úřad vlády ČR 2004, ISBN ; Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004, Úřad vlády ČR 2005, ISBN ; Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005, Úřad vlády ČR, ISBN ; Zvyšování adaptability občanů se zdravotním postižením legislativní rámec, Rozvojové partnerství ADIP, 2007; Zvyšování adaptability občanů se zdravotním postižením, Rozvojové partnerství ADIP, 2007;

Program Iniciativy Společenství EQUAL České republiky

Program Iniciativy Společenství EQUAL České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL České republiky Seznam podpořených a nepodpořených žádostí o grant pro Akci 1 CIP EQUAL pro Priority 1, 2, 3 a 4 a 5 Opatření 1.1 - Zlepšování přístupu a návratu na

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné.

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004 Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Obsah 1 Vize NROS 2 Slovo předsedy správní rady 3 Programy Evropské unie v NROS Programy vyhlášené

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Kód programu:

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Kód programu: M 7504 Platnost

Více

Sociální ekonomika v České republice Marie Dohnalová

Sociální ekonomika v České republice Marie Dohnalová Sociální ekonomika v České republice Marie Dohnalová Resumé Sociální ekonomika představuje alternativní nebo komplementární možnosti řešení sociálních (sociální vyloučení), ekonomických (nezaměstnanost)

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

Integrace cizinců v České republice

Integrace cizinců v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Integrace cizinců v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Integrace cizinců stručný historický vývoj 1989 Zásadní změna společenského

Více

centrum komunitní práce Ústí nad Labem výroční zpráva 2007

centrum komunitní práce Ústí nad Labem výroční zpráva 2007 centrum komunitní práce Ústí nad Labem výroční zpráva 2007 10 let Centra komunitní práce 1997 2007 Centrum komunitní práce Ústí nad Labem získalo v roce 2007 certifikát ČSN EN ISO 9001:2001. Projekty Centra

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY VŮČI NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PRO ROK 2009 Vláda svým usnesením ze dne ze dne 9. června 2008 č. 692 schválila Hlavní oblasti státní

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. Sídlo: Klimentská 17, 110 00 Praha 1, Česká republika Kancelář: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 E-mail: office@genderstudies.cz Tel: +420-224-913-350 Tel/Fax: +420

Více

Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné.

Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2005 Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY Nadace rozvoje občanské společnosti Zapsána u Městského soudu v Praze,

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s.

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Sídlo: Kunětická 2, Praha 2, 120 00 Poštovní adresa: U Průhonu 7a 170 00 Praha 7 info@alternativaplus.cz poradna@alternativaplus.cz tel.: +420 777 564 332 skype:

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Ing. Jiří Lauerman PRAHA 2012 Název: Aktuální otázky rozvoje regionů

Více