Úvod do pedagogiky KPD/KÚP, KPD/NÚP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do pedagogiky KPD/KÚP, KPD/NÚP"

Transkript

1 Pedagogika volného času [Bc.] Studijní opory (nejen) pro kombinované studium Úvod do pedagogiky KPD/KÚP, KPD/NÚP Garant předmětu PaedDr. Petr Bauman, Ph.D. kancelář: TF JU, Kněžská 8, dveře č tel.: , pozn.: konzultace prosím domlouvejte telefonicky Cíle předmětu (anotace) Přednášky slouží jako všeobecný úvod do studia moderní pedagogiky a budují tak základ pro studium dalších předmětů zabývajících se otázkami jednotlivých pedagogickým disciplín. Důraz je kladen na porozumění pedagogické terminologii a porozumění přístupům, které pedagogiku pojímají jako vědu sociální a jako humanitní (filosofující) obor. Studenti absolvováním předmětu získají: - znalost základních pedagogických pojmů a jejich systému - přehled o disciplínách pedagogiky - znalosti o principech vědecké práce - dovednost kritického čtení textů zabývajících se pedagogickou problematikou Předpoklady (očekávaná vstupní úroveň znalostí a dovedností) Předmět nepředpokládá žádné vstupní znalosti nad rámec požadavků přijímacího řízení. Počet kreditů: 4 Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1. Semestr: ZS Požadavky na studenta prostudování povinné literatury ze základní (povinné) literatury (př. jiných zdrojů) nastudovat tematické okruhy, které jsou obsahem kurzu absolvování závěrečné zkoušky Individuální práce studenta (kontrola samostatného studia) Pro předmět není stanovena žádná seminární práce. Kontrola samostudia spočívá v závěrečném přezkoušení znalostí v rozsahu předepsaných témat. Kněžská České Budějovice

2 Organizace studia V kombinované formě studia je předmět organizován v podobě 4 hod. rozvrhovaných konzultací za semestr. V rámci této rozvrhované konzultace bude prostor pro zodpovězení otázek studentů k prostudované literatuře, představení systému učiva a výkladu vybraných obtížnějších pasáží. Vzhledem k tomu, že k předmětu je dostupná literatura, těžištěm předmětu je samostudium. Doporučuje se, aby student přečetl studijní texty ještě před touto rozvrhovanou konzultací. Účast ve výuce se doporučuje, není však povinná. Studenti si mohou pořizovat audiozáznamy přednášky. Vyučující uvítá jejich případnou kopii. V prezenční formě studia jsou přednášky rozvrhovány v rozsahu 2 hod. týdně. Účast na přednáškách není dle SZŘ JU povinná, rovněž lze pořizovat audiozáznamy. Přehled studijní literatury a dalších studijních pomůcek Povinná základní studijní literatura: 1. PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky; Úvod do studia oboru. 3. vydání. Praha: Portál, ISBN (seženete v knihovnách nebo ještě lépe v knihkupectvích, bude se hodit i ke státnicím z pedagogiky; je možné studovat i ze starších vydání) 2. PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 5. vyd. Praha: Portál, ISBN: (seženete v knihovnách nebo ještě lépe v knihkupectvích, bude se hodit i ke státnicím z pedagogiky; je možné studovat i ze starších vydání) 3. SKALKOVÁ, J. Pedagogika a výzvy nové doby. Brno: Paido, ISBN (s , k dispozici na datovém uložišti odkaz je rovněž dostupný z IS STAG) 4. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (jako příklad kurikulárního dokumentu k rámcovému seznámení se se strukturou a podobou takového dokumentu, dostupný z odkazu v IS STAG) Doporučená rozšiřující studijní literatura: viz sylabus v IS STAG Další studijní pomůcky: Na adrese najdete odkazy na webové stránky pro pedagogickou teorii a praxi významných institucí a badatelských pracovišť v oblasti pedagogického výzkumu. Způsob zakončení předmětu: zkouška Zkouška má podobu ústní zkoušky (obvykle cca 15 minut). Studentovi je nejprve dána možnost, aby si zvolil tematický okruh, ze kterého má být dotazován, druhá otázka je pak kladena z okruhu jiného, dle uvážení vyučujícího. V případě nerozhodného hodnocení může být položena třetí doplňující otázka. Výsledná známka je počítána takto: %... výborně %... výborně minus %... velmi dobře %... velmi dobře minus %... dobře 59 0 %... nevyhověl(a) V případě neúspěchu (hodnocení nižší než 60%) se připouštějí nejvýše dva opravné termíny. Studijní opory (nejen) pro kombinované studium, studijní obor: Pedagogika volného času 2

3 Vypisování řádných a opravných termínů zkoušek a jejich organizace probíhá dle Studijního a zkušebního řádu JU a souvisejícího opatření děkana TF JU (dokumenty jsou zveřejněny na internetových stránkách fakulty). Obsah předmětu (přehled tematických okruhů) Předmět tematicky pokrývá tyto okruhy: 1. Pedagogika jako věda (pohled filozofie vědy): předmět pedagogiky, pedagogika jako sociální / humanitní věda terminologické otázky a problémy v pedagogice normativní a explanativní pojetí edukace paradigmata v pedagogice pedagogika v dialogu s postmoderním myšlením: problematika hodnot a objektivity, rozlišení faktu a interpretace ve vědě 2. Pedagogika jako věda (pohled sociologie vědy): kritérium konstituovanosti struktura oboru, přehled disciplín (jejich charakteristika, základní otázky); vztah pedagogiky k ostatním vědám významná témata současné pedagogiky: celoživotní učení, edukační média, efektivnost a akontabilita, funkční gramotnost, kvalita ve vzdělávání, multikulturní výchova; edukace a hodnoty 3. Pedagogický výzkum: druhy pedagogického výzkumu, základní metody; zdroje informací, institucionální základna pedagogického výzkumu 4. Edukační procesy a jejich kontext 5. Cíle, výsledky a efekty edukace 6. Žák: subjekt, nebo objekt edukace? 7. Učitel / vychovatel / pedagogický pracovník: charakteristika profese edukátora 8. Institucionalizace edukace: individuální a skupinová edukace školy a školská zařízení vzdělávací systém a ISCED 9. Kurikulum: základy teorie kurikula základní kurikulární dokumenty, kurikulární reforma v ČR Následuje podrobná charakteristika tematických okruhů: Studijní opory (nejen) pro kombinované studium, studijní obor: Pedagogika volného času 3

4 1. Pedagogika jako věda (pohled filozofie vědy) 1. předmět pedagogiky, pedagogika jako sociální / humanitní věda 2. terminologické otázky a problémy v pedagogice 3. normativní a explanativní pojetí edukace 4. paradigmata v pedagogice 5. pedagogika v dialogu s postmoderním myšlením: problematika hodnot a objektivity, rozlišení faktu a interpretace ve vědě Tématu bude věnován obšírnější komentář. Doporučuji předem nastudovat příslušné pasáže z literatury (viz níže) a připravit si případné otázky. pedagogika, předmět pedagogiky pedagogy (def. podle Dictionary of Education), Pädagogik (pojetí v německy mluvících zemích), pédagogie (Fr.), education sciences sciences, social sciences, humanities / přírodní vědy, sociální vědy, humanitní (kulturní) vědy pedagogika jako věda humanitní / sociální (sociální svět jako konstrukt x jako fakt, humanizmus x behaviorizmus, fenomenologie, hermeneutika x pozitivizmus) pojem (termín), terminologie, definice, konceptuální rámec, přirozený jazyk, verbalizmus exaktní věda, normální věda, výzkum, normativní a explanativní (explanační) / explorativní (explorační) teorie, vztah teorie a praxe účel/poslání pedagogiky, instrumentální role pedagogiky (neutrálnost x angažovanost) sociologický s filozofický pohled na otázku co je věda (kritérium konstituovanosti x racionalita, objektivita / intersubjektivita / subjektivita, empirický původ poznání) moderní (novověké) myšlení (karteziánské pojetí reality), postmoderní myšlení, diskurz, konsenzus, pragmatizmus, fakta a interpretace, relativizace, relativizmus, racionalita, autenticita (autentičnost), ideologie, antipedagogika Důležitá jména T. Akvinský, R. Descartes, F. Bacon, A. Comte, J. F. Lyotard, J. Habermas, K. R. Popper, T. S. Kuhn PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky; Úvod do studia oboru, s PRŮCHA, J. Moderní pedagogika, s , SKALKOVÁ, J. Pedagogika a výzvy nové doby, s Věda začíná tam, kde vědění se vyhledává pro vědění samo. Účel pedagogiky spočívá prvořadě v rozvíjení sebe samé jakožto vědy Objasněte smysl těchto tvrzení, shrňte možné důvody pro tato tvrzení a zhodnoťte, nakolik souhlasíte s tvrzením o účelu pedagogiky. Vysvětlete přitom vztah mezi pedagogickou teorií a praxí, mezi pedagogikou a vzdělávací politikou. 2. ale pochybuje se nezřídka o každé koncepci racionality, která předpokládá obecnou platnost a nárok na univerzalitu. Vlastními slovy přetlumočte význam této charakteristiky postmoderního myšlení. 3. Pedagogika budiž vědou, ovšem vědou positivistickou, tj. zakládající se na empirii, a budiž úplně neodvislá od náboženství a filosofie Studijní opory (nejen) pro kombinované studium, studijní obor: Pedagogika volného času 4

5 témata filozofie výchovy jsou neobyčejně závažná, Lze (však) konstatovat, že filozofie výchovy spíše tyto problémy otevírá, uvažuje o nich, diskutuje o nich v obecných výpovědích, ale není schopna je řešit a vyřešit tak, aby se o to mohla opřít vzdělávací politika a vzdělávací praxe. V návaznosti na tyto citáty (nebo v konfrontaci s nimi) zhodnoťte vztah pedagogiky jako sociální vědy, pedagogiky jako humanitního ( filosofujícího ) oboru, vzdělávací politiky a pedagogické praxe. 4. Moderní pedagogika staví na: objektivní a přesné reflexi procesů a jevů edukační reality bez úporné snahy o její normování či přetváření. Na pozadí tohoto citátu vysvětlete rozdíl mezi pedagogickou teorií chápanou explanativně (teorie jako systém uspořádaných poznatků o zkoumané skutečnosti) a teorií chápanou normativně. 5. Restaurace subjektivních a intersubjektivních jevů včetně normativních jevů, jako jsou hodnoty, normy, principy, standardy, a jejich zařazení do oblasti racionálního porozumění rozšiřuje koncepci racionality. A zároveň vzniká otázka, jak je možné racionální rozhodnutí ve věci hodnot. Zde (doplňte jméno) poukazuje na význam diskurzu ve vědecké komunitě pro zdůvodněný konsenzus. Vlastními slovy vyjádřete význam tohoto citátu. 6. Vysvětlete, jak lze v jednotlivých pojetích pedagogiky rozumět výrazům teorie a praxe. 7. Popište rozdíl mezi pojetím pedagogiky jako humanitního oboru a pojetím pedagogiky jako vědy sociální. Jak se tento rozdíl projevuje v chápání předmětu zkoumání (výchova x edukační realita) a ve způsobu zkoumání (metodologii)? Na příkladu vybraného pedagogického problému vysvětlete vztah mezi těmito přístupy. Studijní opory (nejen) pro kombinované studium, studijní obor: Pedagogika volného času 5

6 2. Pedagogika jako věda (pohled sociologie vědy) 1. kritérium konstituovanosti 2. struktura oboru, přehled disciplín (jejich charakteristika, základní otázky) 3. vztah pedagogiky k ostatním vědám 4. významná témata současné pedagogiky: celoživotní učení, edukační média, efektivnost a akontabilita, funkční gramotnost, kvalita ve vzdělávání, multikulturní výchova; edukace a hodnoty Téma je srozumitelně a poměrně vyčerpávajícím zpracováno v knize Přehled pedagogiky, případně je možné doplnit si informace z Pedagogické encyklopedie (ed. J. Průcha). Při charakteristice jednotlivých disciplín není nutné zaměřovat se na podrobnosti, stačí dokázat každou disciplínu charakterizovat příklady několika klíčových otázek či problémů, které zkoumá. Tématu nebude v rámci výuky věnován prostor (pokud nebudou dotazy). klasifikace pedagogických disciplín, hraniční (pomezní) disciplína, interdisciplinarita obecná pedagogika, obecná pedagogika jako teorie výchovy x jako teorie edukační reality dějiny pedagogiky, dějiny školství, komeniologie, srovnávací pedagogika, filozofie výchovy, teorie výchovy, sociologie výchovy, pedagogická psychologie, pedagogika volného času pedagogická antropologie, kulturní antropologie, kultura (v kontextu kulturní antropologie), enkulturace, interkulturní psychologie ekonomie vzdělávání (x ekonomika vzdělávání), HDP, efektivnost, kvalita vzdělávání, návratnost investic do vzdělávání, náklady na vzdělávání, indikátor speciální pedagogika, integrované vzdělávání (skupinová, individuální integrace) sociální pedagogika, sociokulturní deprivace, sociální patologie andragogika, celoživotní učení obecná didaktika, oborové a předmětové didaktiky, psychodidaktika, technologie vzdělávání, pedagogická evaluace, vzdělávací standard, autoevaluace (školy, vzdělávacího zařízení), pedagogická diagnostika, pedeutologie, profesní kompetence teorie řízení školství, vzdělávací politika, pedagogická prognostika, prognóza funkční gramotnost multikulturní výchova, hodnota, integrace, asimilace, gender studies alternativní škola, inovativní škola celoživotní učení x celoživotní vzdělávání, počáteční vzdělávání, další vzdělávání, globalizace, industrializace, informační společnost, lidský kapitál, rozvoj lidských zdrojů, efektivnost, přínos, akontabilita, konkurenceschopnost, zaměstnatelnost edukační médium, e-learning, interaktivnost PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky; Úvod do studia oboru, s Objasněte možné důvody, proč v Přehledu pedagogiky není mezi disciplínami pedagogiky ani významnými tématy současné pedagogiky uvedena náboženská pedagogika. 2. Jak vlastně můžeme určit, které téma je v pedagogice významné? Může pedagogika sama určit, která témata by měla být významná? 3. Uveďte příklady několika klíčových otázek či problémů, které zkoumá (ped. disciplína) Studijní opory (nejen) pro kombinované studium, studijní obor: Pedagogika volného času 6

7 4. Na příkladu vybraného pedagogického problému vysvětlete, co je to interdisciplinarita (případně multidisciplinarita) a jak souvisí pedagogika s jinými obory mimo pedagogiku. Na příkladech otázek, které řeší, vysvětlete souvislost vybraných disciplín v rámci pedagogiky. Studijní opory (nejen) pro kombinované studium, studijní obor: Pedagogika volného času 7

8 3. Pedagogický výzkum 1. druhy pedagogického výzkumu 2. základní výzkumné metody 3. zdroje informací, institucionální základna pedagogického výzkumu determinanta, faktor, poznatek, kauzalita, proměnná, hypotéza, předpoklad, fakta a interpretace, verifikace a falzifikace (ověřování hypotéz) kvantitativní a kvalitativní výzkum, základní a aplikovaný výzkum, teoretický a empirický výzkum, akční a strategicko-koncepční výzkum, laboratorní a terénní výzkum, longitudinální výzkum, školní etnografie, monodisciplinární / interdisciplinární / transdisciplinární přístup, deskriptivní / diagnostický / explorativní / evaluační přístup věrohodnost výzkumu (prokazatelnost a ověřitelnost), objektivita, validita, reliabilita, reprezentativnost, náhodný výběr, stratifikační výběr výzkumné metody, nástroje a plány výzkumu: pozorování, dotazování / dotazník, rozhovor, experiment, sociometrie, škálování, projektivní metody, testy, analýza produktů činnosti, obsahová analýza, případová studie (kasuistika), metaanalýza, etnografické metody odborné časopisy: Pedagogika, Pedagogická orientace, Orbis Scholae, Studia Paedagogica, Aula, Speciální pedagogika, populárně-naučné časopisy a profesní tisk: Gymnasion, Informatorium 3-8, Komenský, Moderní vyučování, Učitelské noviny, Učitelské listy Pedagogický slovník, Pedagogická encyklopedie MŠMT, Česká asociace pedagogického výzkumu, Česká pedagogická společnost, Národní ústav pro vzdělávání, Národní institut dětí a mládeže, Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A.Komenského, Národní knihovna ČR, IBE, EURYDICE, ERIC, UNESCO PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky; Úvod do studia oboru, s , PRŮCHA, J. Moderní pedagogika, s Jaký je rozdíl mezi časopisem populárně-naučným a odborným? 2. Vyjmenujte několik názvů českých/zahraničních odborných časopisů / institucí důležitých pro pedagogický výzkum. 3. Které metody výzkumu může pedagog využít při vlastním akčním výzkumu? 4. Charakterizujte základní rozdíly mezi výzkumem kvantitativním a kvalitativním a na přikladu vysvětlete, jak se mohou tyto výzkumné přístupy doplňovat. Studijní opory (nejen) pro kombinované studium, studijní obor: Pedagogika volného času 8

9 4. Edukační procesy a jejich kontext 1. výchova a vzdělávání x edukační realita 2. edukační prostředí (v mikro-, mezo-, makro- perspektivě) 3. edukační procesy a jejich determinanty edukační realita, edukační procesy, edukační prostředí, edukační konstrukty bezděčné, záměrné, řízené učení; intencionalita struktura edukačního procesu, vstupní determinanty, kontext, multifaktorová povaha edukačních procesů socializace, výchova, vzdělávání vzdělání x výcvik, výchova a vzdělávání, edukace, edukátor, edukant výuka, učení, vyučování PRŮCHA, J. Moderní pedagogika, s SKALKOVÁ, J. Pedagogika a výzvy nové doby, s. 3 6 (stránkování podle el. dokumentu) heslo výchova v Pedagogickém slovníku (Průcha, Walterová, Mareš) 1. Musíme se tedy ptát, když nahradíme např. pojem výchova pojmem edukace, co získáváme a co ztrácíme. Pokuste se odpovědět na tuto otázku obsaženou v citátu prof. Skalkové. 2. Edukační realita je jakýkoliv úsek objektivní skutečnosti, v níž probíhají nějaké edukační procesy. Uveďte, v rámci jakého paradigmatu (paradigmat) byla formulována a na jakých východiscích tato definice edukační reality stojí. 3. Celkově bylo zjištěno, že žáci žijící v nejodlehlejších a izolovaných místech nebo děti z kočujících rodin vykazovaly nejnižší úroveň vzdělávacích výsledků. Laponské děti se silným norským kulturním zázemím dosahovaly lepších výsledků než jiné laponské děti. Obdobná zjištění byla dosažena ve Finsku a na Aljašce. Podle autorů to vede k nevyřešené a rozporuplné otázce: Na jedné straně se vzdělávací politika uvedených zemí snaží podporovat jazyk a kulturní identitu etnických minorit což však nekoreluje s lepšími vzdělávacími výsledky takto podporovaných populací. Na druhé straně, čím je větší kulturní a jazykové sblížení či splynutí s majoritním etnikem, tím je vzdělanostní úroveň dětí z etnických minorit vyšší. Je v citaci popisovaný problém nějak relevantní z hlediska ČR? 4. Uveďte příklady ilustrující učení bezděčné, záměrné a řízené. 5. Na příkladu konkrétní pedagogické situace ilustrujte multifaktorovost pedagogických jevů. 6. Vlastními slovy charakterizujte tři odlišná vymezení výchovy dle Pedagogického slovníku a vysvětlete, v čem se liší. Zhodnoťte slabé a silné stránky těchto pojetí. Studijní opory (nejen) pro kombinované studium, studijní obor: Pedagogika volného času 9

10 5. Cíle, výsledky a efekty edukace 1. cíle a hodnoty ve výchově 2. vzdělávací politika, Bílá kniha 3. výsledky a efekty edukace 4. zjišťování vzdělávacích výsledků jako nástroj vzdělávací politiky cíle (záměry) výchovy a vzdělávání, školská politika, priority, koncepce, standardy, kritéria, normativní přístup x postmoderní myšlení výsledky a efekty edukace pedagogická evaluace: kvalita, přidaná hodnota a akontabilita ve vzdělávání, efektivnost edukace OECD, PISA, TIMSS, PIRLS PRŮCHA, J. Moderní pedagogika, s Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, pasáže věnované cílům vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, pasáže věnované cílům vzdělávání 1. Věda (alespoň ve funkcionalistickém, resp. pozitivistickém smyslu) překračuje své kompetence, když se snaží stanovit cíle vzdělávání, které obecně nemají empirický, objektivní charakter, ale jsou spojeny s hodnotovými soudy. Pedagogická věda je může pouze popisovat, porovnávat, zkoumat, jak jednotlivé principy po svém zavedení do praxe ovlivnily průběh a produkty edukačních dějů apod.... To vyvolává v moderní společnosti závažnou otázku, odkud mají odvozovat svou oprávněnost (legitimitu) cíle vzdělávání a postupy užívané k jejich dosahování. Pokuste se navrhnout vlastní zdůvodněnou odpověď na otázku uvedenou v závěru citátu. 2. Sám ukazatel přidané hodnoty ještě nestačí na adekvátní vystižení kvality edukace... Souhlasíte s tímto tvrzením? Proč? 3. Charakterizujte některý mezinárodní výzkum vzdělávacích výsledků a stručně shrňte jeho nejvýznamnější nálezy. 4. Jsou obtížněji zkoumatelné vzdělávací výsledky, nebo efekty? Proč? Studijní opory (nejen) pro kombinované studium, studijní obor: Pedagogika volného času 10

11 5. Prohlédněte si níže uvedenou tabulku: VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA VYBRANÝCH SKUPIN OBYVATELSTVA ČR (VĚK 15 LET A VÍCE) Pracovní síla Nezaměstnaní ,00% ,00% základní ,78 % ,65 % Vzdělání střední bez maturity střední s maturitou ,95 % ,26 % ,24 % ,08 % vysokoškolské ,03 % ,01 % Zdroj: Český statistický úřad, 3. čtvrtletí 2004 (zaokrouhleno) Poznámky: - Pracovní síla = všichni práce schopní obyvatelé ČR (bez studentů, důchodců, zdr. postižených apod.) - Pro nematematiky : procentní podíl = část / celek x 100. (Dle tohoto vzorce byla např. celková míra nezaměstnanosti / x 100 8,2 %.) Přičemž existuje tvrzení že...čím vyšší je úroveň dosaženého vzdělání jednotlivce, tím vyšší je jeho šance na pracovním trhu získat zaměstnání a zároveň tím nižší je riziko, že se stane nezaměstnaným. (Průcha, J.: Moderní pedagogika, s. 381) Vyvracejí údaje uvedené v tabulce výše uvedené tvrzení, nebo nikoli? Studijní opory (nejen) pro kombinované studium, studijní obor: Pedagogika volného času 11

12 6. Žák: subjekt, nebo objekt edukace? 1. Žák jako subjekt edukace vs. tradiční definice výchovy 2. Výchova jako (záměrné působení, interakce, doprovázení, vytváření podnětných situací) 3. Psychologie učení a její důsledky pro pojetí edukace 4. Vybrané problémy sociologie výchovy subjekt, objekt behavioristický model učení, konstruktivistický model učení, sociální konstruktivismus, kognitivní socializace, zóna nejbližšího vývoje, pedagog jako facilitátor inteligence, teorie rozmanitých (mnohačetných) inteligencí, vrozená x podmíněná prostředím, teorie (inteligenčního) deficitu vzdělávací příležitosti, deprivace (kulturní, sociální, jazyková), teorie jazykového deficitu, učební (studijní) předpoklady pozitivní diskriminace (affirmative action) sociální determinanty, Bernsteinova teorie determinovanosti vzdělávání, jazykový deficit mastery learning diference, determinace, vzdělávací dráha, koedukace Důležitá jména B. F. Skinner, J. S. Bruner, J. Piaget, L. S. Vygotskij, V. Příhoda, A. Binet, H. Gardner, A. Jensen, H. J. Eysenck, Ch. Jencks, J. S. Coleman, B. Bernstein, W. Labov, B. S. Bloom PRŮCHA, J. Moderní pedagogika, s Pojem výchovy je podezírán, že imanentně obsahuje momenty dominantního potlačování subjektu a jednostranné uplatňování moci vychovatele. Zasaďte tento citát do příslušného kontextu a vyjádřete jeho význam vlastními slovy. 2. Čtvero měření prokazovalo shodné výsledky: žáci z židovských rodin měli nejvyšší inteligenci, kdežto žáci z polských rodin nejnižší inteligenci. To vedlo Příhodu k hypotézám, jež jsou dodnes aktuální: Může se přitom jednati jenom o dvě možnosti: buď..., nebo.... Doplňte chybějící části citátu vlastními slovy. 3. Hypotéza o dědičnosti intelektových schopností je založena na víře, že existují lidé, kteří jsou geneticky méněcennými oběťmi svých vlastních vrozených deficitů. (...) Ti, kdo zdůrazňují dědičnost inteligence a selektivní používání inteligenčních testů, implikují, že školní vzdělávání a sociální vlivy prostředí... (Leon Kamin, Věda a politika) Doplňte chybějící konec citátu vlastními slovy. 4. Testy inteligence jsou připravovány pro bělošskou populaci, tím jsou kulturně zkresleny, a proto v nich děti z etnika Afroameričanů podávají nižší výkony. Vysvětlete, co znamená v citátu zmíněné kulturní zkreslení. 5. Dejte mi tucet nemluvňat, poskytněte mi možnost je vychovávat a já vám zaručím, že vyberuli náhodně kteréhokoli z nich, vzdělám je pro jakýkoli typ speciální profese lékař, právník, umělec, obchodník... bez ohledu na jejich talent, sklony, rasu či na povolání jejich rodičů. Zformulujte protichůdné stanovisko v pomyslném sporu genetika vs. výchova. Studijní opory (nejen) pro kombinované studium, studijní obor: Pedagogika volného času 12

13 6. Pojem jazykový deficit je součástí moderního mýtu pedagogické psychologie... je zvlášť nebezpečný, protože odvrací pozornost od skutečných nedostatků naší vzdělávací soustavy k imaginárním defektům dětí. Zasaďte tento citát do příslušného kontextu a vysvětlete jeho relevanci z hlediska diskusí o inkluzivním vzdělávání. 7. Platí-li Jensenova teorie deficitu, co to v praktických důsledcích znamená pro výuku, respektujeme-li žáka jako subjekt edukace? Považujete Jensenovu teorii deficitu za rasistickou? 8. Je podle Vás pozitivní diskriminace dobrým nástrojem pro odstranění nerovnosti ve vzdělávacích příležitostech? Proč? Týká se problematika nerovnosti ve vzdělávacích příležitostech také ČR? 9. Říkáme, že žák je subjekt edukace. Co tato formulace znamená? Jaká rizika přináší to, když v edukačním procesu nerespektujeme fakt, že žák je subjektem? Jaká rizika může naopak představovat respektování této skutečnosti? 10. Koedukace nemůže být považována za automatický a nedotknutelný princip veřejného školství, ale musí být trvale teoreticky a prakticky reflektována. Vysvětlete vlastními slovy význam tohoto citátu. 11. Jak v práci s dětmi realizovat tzv. hodnotovou výchovu? 12. Vysvětlete rozdíl mezi behavioristickým a konstruktivistickým modelem učení. V rámci odpovědi uveďte do souvislosti pojmy: subjekt, objekt, stimul, prekoncept, reakce, asimilace, akomodace, kognitivní konflikt. 13. Jednotlivá pojetí výchovy uvedená v Pedagogickém slovníku (viz také téma 4) posuďte z hlediska toho, zda představují edukanta spíše jako subjekt, nebo spíše jako objekt edukace. 14. Jaké důsledky pro pojetí výchovy a vzdělávání má pojetí žáka jako subjektu ve srovnání s pojetím žáka jako objektu edukace? Srovnejte z tohoto hlediska pojetí výchovy jako záměrného působení na jedince, výchovy jako interakce mezi vychovatelem a vychovávaným a výchovy jako vytváření podnětných situací. 15. Vysvětlete, v čem spočívá etické a psychologické hledisko tvrzení, že žák je subjektem edukace. 16. Co znamená předávat hodnoty? V rámci odpovědi ukažte, jak se jednotlivá paradigmata psychologie učení (behaviorismus, konstruktivismus, sociální konstruktivismus) odrážejí v tom, jak na tuto otázku lze odpovědět. Studijní opory (nejen) pro kombinované studium, studijní obor: Pedagogika volného času 13

14 7. Učitel / vychovatel / pedagogický pracovník: charakteristika profese edukátora 1. učitel a vychovatel: podobnosti a rozdíly profese, vzájemný vztah 2. profesní standardy a problémy profesionalizace učitelství / vychovatelství 3. profesní dráha učitele/vychovatele 4. charakteristika pedagogického pracovníka dle zákona 563/2004 Sb. učitel, vychovatel, edukátor, pedagogický pracovník (Zákon o pedagogických pracovnících) profese (ve významu užívaném v sociologii), feminizace, prestiž, složky profesní kompetence učitele/vychovatele osobnostní charakteristiky učitele/vychovatele, (pedagogické) myšlení učitele/vychovatele, teorie kauzálních atribucí, pygmalionský efekt / sebesplňující předpověď profesní dráha učitele/vychovatele (začínající, expert, vyhasínající), syndrom vyhoření učení, vyučování, výuka PRŮCHA, J. Moderní pedagogika, s Zákon 563/2004 Sb. (stačí rámcová orientace, přehled o vymezených kategoriích pedagogických pracovníků) 1. Neexistuje univerzální definice dobrého či efektivního učitele/vychovatele. Uveďte možné důvody, proč tomu tak je. Vnímáte tuto skutečnost jako problém? 2. Shrňte pozitiva a rizika trendu profesionalizace, resp. tvorby profesního standardu učitelství/vychovatelství. 3. Učitelé chápou příčiny úspěchu/neúspěchu žáků v závislosti na tom, jaký obraz o žácích si vytvořili, resp. jaká očekávání k nim vztahují. Jaký jev, resp. teoretický konstrukt, tento citát popisuje? 4. Je podle vás správné odvozovat z názorů (zkušených) učitelů/vychovatelů závěry pro obsah studia učitelství/vychovatelství? Proč ano/ne? 5. Stručně popište tři nejběžněji uváděné etapy ve vývoji profesní dráhy učitele a řekněte: (1) zda by podle vás bylo možné o podobných etapách hovořit i v případě vychovatele a (2) zda každý člověk musí na své profesní dráze nutně projít všemi těmito etapami? 6. Považujete pygmalion-efekt za jev pozitivní, nebo negativní? 7. Může pedagog v práci s dětmi prezentovat hodnoty, které vyznává? 8. Jmenujte alespoň několik příkladů profese pedagogického pracovníka, jak je vymezuje zákon 563/2004 Sb. Charakterizujte požadavky, které jsou dle tohoto zákona kladeny na tyto pracovníky. Studijní opory (nejen) pro kombinované studium, studijní obor: Pedagogika volného času 14

15 8. Institucionalizace edukace 1. individuální a skupinová edukace 2. školy a školská zařízení 3. vzdělávací systém a ISCED psychosociální klima, pedagogická komunikace, facilitace, facilitátor normovaný čas vyučování, reálný čas vyučování, příležitost k učení, čas pokrytý učivem, čas aktivního učení funkce školy (instituce pro řízenou edukaci): personalizační, kvalifikační, socializační, integrační kritérium, komparace, indikátor Key Data on Education in Europe, Education at a Glance: OECD indicators ISCED 0 6: preprimární / primární / nižší sekundární / vyšší sekundární / postsekundární / první stupeň terciárního / druhý stupeň terciárního vzdělávání PRŮCHA, J. Moderní pedagogika, s , PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky; Úvod do studia oboru, s Zhodnoťte možná pro a proti, která se uvádějí v diskuzi o domácím vzdělávání. 2. K níže uvedeným termínům přiřaďte odpovídající popis; své porozumění uvedeným termínům prokažte tím, že do pomyslného vzorce efektivnosti využití času disponibilního pro výuku doplníte čitatele a jmenovatele: normovaný čas vyučování reálný čas vyučování (výuky) využitý čas vyučování (výuky) čas pokrytý učivem čas aktivního učení čas, kdy se vyučování uskutečnilo (nebylo znemožněno např. absencí vyučujícího) čas, kdy žáci provádějí učební činnosti vyžadující aktivizaci jejich kognitivní kapacity souhrn času v realizované výuce, kdy se žáci dostávají do příležitostí k učení souhrn času vymezeného příslušným kurikulárním dokumentem jako celková hodinová dotace úsek výuky, v němž učitelé nebo žáci provádějí činnosti s určitým kurikulárním obsahem Efektivnost využití času pro výuku = 3. Vážnost školy spočívá v tom, že má možnost bezprostředně pracovat na odstraňování barbarství v člověku, a v tomto směru tradiční škola selhala.... Heinrich Himmler vyrostl ve staré buržoazní rodině s dobrým humanitním vzděláním. Na pozadí tohoto citátu zhodnoťte jednotlivé funkce školy jako instituce pro řízenou edukaci. Analogicky se pokuste charakterizovat funkce vybraného typu školského zařízení. 4. Vyjmenujte dva příklady vzdělávacích institucí v ČR ke každému stupni ISCED. 5. Které nejvýznamnější faktory se podílejí na utváření klimatu malé sociální skupiny? 6. Stručně popište a na příkladu vysvětlete, co je to psychosociální klima a jak se v pedagogické praxi může projevovat. Studijní opory (nejen) pro kombinované studium, studijní obor: Pedagogika volného času 15

16 7. Vysvětlete, v čem spočívá personalizační, kvalifikační, socializační a integrační funkce vzdělávacích institucí a dle studovaného oboru zhodnoťte význam těchto funkcí z hlediska fungování institucí realizujících výchovu ve volném čase / náboženskou výchovu (nakolik jsou tyto funkce důležité z hlediska cílů výchovy ve volném čase / náboženské výchovy). Studijní opory (nejen) pro kombinované studium, studijní obor: Pedagogika volného času 16

17 9. Kurikulum 1. základy teorie kurikula 2. základní kurikulární dokumenty, kurikulární reforma v ČR Téma je v literatuře zpracováno jen částečně, bude mu věnován obšírnější komentář v rámci výuky. Tématu je třeba věnovat velkou pozornost, bude stěžejní pro navazující předmět Obecná didaktika. kurikulum, zprostředkující (means-end) x vstřícný (zkušenostní) pojetí kurikula formy / fáze kurikula (koncepční, projektová, realizační, rezultátová, efektová); kurikulum zamýšlené, realizované a dosažené dimenze kurikula (ideová, obsahová, organizační, metodická) formální kurikulum, neformální kurikulum, skryté kurikulum, nulové kurikulum národní kurikulum, cílové standardy, evaluační standardy, Standard základního vzdělávání, kmenové učivo, kurikulární obsah RVP, ŠVP, učební osnovy, učivo, rámcový/školní učební plán, vzdělávací oblast, průřezová témata, klíčové kompetence (k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní) PRŮCHA, J. Moderní pedagogika, s Propojte teze teorie deficitu a teorie rozmanitých (mnohačetných) inteligencí s tezemi postmoderní filozofie a řekněte, jaké závěry by z této kombinace mohly plynout ve vztahu k inferioritě některých ras či sociálních skupin. Můžeme z tohoto rovněž vyvodit nějaké závěry pro koncepci národního kurikula? (Pokud ne, proč? Pokud ano, jaké?) 2. Popište rizika, díky nimž hrozí, že nahrazení dřívějších vzdělávacích programů (jejich učebních osnov) školními vzdělávacími programy v rámci kurikulární reformy nevyřeší problémy, díky nimž bývají osnovy kritizovány (přetěžování žáků, zaměření na faktografii apod.). 3. Definujeme-li skryté kurikulum jako normy a postoje, které se žáci naučí uvnitř edukační instituce, ale které nejsou výslovně uváděny mezi vymezenými cíly dané instituce, můžeme vůbec skryté kurikulum zařadit mezi ostatní předměty zájmu moderní pedagogiky (tj. můžeme je podrobit zkoumání)? 4. V kontextu výchovy ve volném čase nebo náboženské výchovy (v závislosti na studovaném oboru) vysvětlete, co je to skryté kurikulum. Je tento koncept nějak relevantní pro pedagogickou praxi? Pokud ano, v čem například? Pokud ne, proč? 5. Vysvětlete a příklady ilustrujte, co je to kurikulum zamýšlené, realizované a dosažené. Jaký smysl má toto rozlišení pro pedagogickou praxi? 6. Pro každou z forem kurikula (koncepční, projektová, realizační, rezultátová, efektová) uveďte jeden příklad edukačního konstruktu, jenž tuto formu kurikula reprezentuje. 7. Pro každou z jednotlivých dimenzí kurikula (ideová, metodická, obsahová, organizační) v jeho realizační fázi uveďte příklad, který by tuto dimenzi ilustroval. Vysvětlete, jak se ideová dimenze kurikula podílí na transformaci jednotlivých forem kurikula. 8. Jak souvisejí cíle, obsahy, metody a organizační formy pedagogické práce? Vysvětlete tyto souvislosti teoreticky a doložte je příklady různých pedagogických situací. 9. Popište a na příkladech z prostředí zájmového vzdělávání vysvětlete návaznost jednotlivých forem kurikula. 10. Co jsou to klíčové kompetence? Vysvětlete funkci tohoto konceptu v kontextu kurikulární reformy. Zhodnoťte relevanci tohoto konceptu pro výchovu ve volném čase. Studijní opory (nejen) pro kombinované studium, studijní obor: Pedagogika volného času 17

Co se naučit v Obecné didaktice?

Co se naučit v Obecné didaktice? Co se naučit v Obecné didaktice? Vážení kolegové studenti, textů, které musíte ke zkoušce prostudovat, je poměrně hodně, nicméně účelem není naučit se (zapamatovat si) vše od A do Z, ale naopak načtené

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

I. Andragogické teorie

I. Andragogické teorie I. Andragogické teorie 1. Andragogika jako obor, charakteristika. Předmět andragogiky. Andragogika jako vědní a praktický obor. Struktura andragogických disciplín. Základní andragogické pojmy: dospělý,

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

I. Andragogické teorie

I. Andragogické teorie I. Andragogické teorie 1. Andragogika jako obor, charakteristika. Předmět andragogiky. Andragogika jako vědní a praktický obor. Struktura andragogických disciplín. Pojmová struktura andragogiky. 2. Andragogika

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop 1. Změny ve vzdělávání učitelů společné evropské trendy Srovnávací přístup:

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra

studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra Kombinovaná forma bakalářského studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra EU sestra 0085 Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc MUDr. Vladimír Mašín Ph.D Jaroslava Pečenková Základní informace o projektu

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Základní údaje o projektu

Základní údaje o projektu OPRLZ 3.1 1. výzva Základní údaje o projektu Název projektu Změna koncepce školy vytvoření moderního vzdělávacího systému a komplexních podmínek pro úplnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

ŽÁDOST O ZAVEDENÍ NOVÉHO KURZU

ŽÁDOST O ZAVEDENÍ NOVÉHO KURZU ŽÁDOST O ZAVEDENÍ NOVÉHO KURZU Poznámka: Tato žádost nemusí znamenat nový samostatný kurz. Spíše je součástí osnov (pět modulů), které se mohou stát součástí specializace. Moduly/osnovy na jedné straně

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ?

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? Jana Havlíčková 10. 12. 2013 Co se mi vybaví pod pojmem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA? Definice edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Projektově orientované studium Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt. CIIV červenec 2013 odpovědný manažer: Petr Hynek

Projektově orientované studium Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt. CIIV červenec 2013 odpovědný manažer: Petr Hynek Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt Projektově orientované studium není nic nového Po celou historii je stále a znova voláno po praktické výuce Fantazie je důležitější než

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu: Čeština jako jazyk

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG)

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Témata kvalifikačních prací si studenti volí po dohodě s konkrétními vyučujícími dle vlastního zájmu či profesního zaměření. Následně uvedená témata jsou pouze návrhem

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Knihovníci, nebojte se kurikula

Knihovníci, nebojte se kurikula Knihovníci, nebojte se kurikula aneb Tajemství RVP a ŠVP Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. CEINVE, KISK FF MU Brno Seminář IVU, Havířov, 23. dubna 2 014 Co je obsahem 2 Zkušenostní úhel pohledu neknihovníka

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta katedra pedagogiky Požadavky ke státní závěrečné zkoušce pro kombinované bakalářské studium VYCHOVATELSTVÍ (7505R008) Státní závěrečná zkouška v oboru vychovatelství

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice Shrnutí a interpretace výstupů z analýzy oborově didaktického kurikula v pregraduální přípravě učitelů občanské nauky / občanské výchovy / výchovy k občanství / základů společenských věd / psychologie

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda Ondřej Šimik Kontext přírodovědného vzdělávání na 1. stupni ZŠ Transformace české školy - RVP ZV Člověk a jeho svět

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

27) Profesionální poskytování odborné rady nebo návrhu řešení problémů druhého subjektu je:

27) Profesionální poskytování odborné rady nebo návrhu řešení problémů druhého subjektu je: 1 VARIA TA I. B 26) Závislost na práci se nazývá. a) gambling b) workoholismus c) katalepsie d) sugesce 26) Závislost na hracích automatech se nazývá. e) gambling f) workoholismus g) katalepsie h) sugesce

Více

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013 Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha, 23. 10. 2013 OBSAH 1. Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a v oblasti celoživotního učení 2. Národní systém inspekčního

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Téma Ročník 1. Datum tvorby 28.2.2013 Anotace Sociologický

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více