PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVI UNIVERZITY Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Domácí násilí vybrané trestněprávní problémy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVI UNIVERZITY Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Domácí násilí vybrané trestněprávní problémy"

Transkript

1 PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVI UNIVERZITY Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Domácí násilí vybrané trestněprávní problémy Helena Lehká Akademický rok 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Domácí násilí vybrané trestněprávní problémy zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny. 1

2 OBSAH Titulní strana, čestné prohlášení...1 OBSAH...2 ÚVOD DOMÁCÍ NÁSILÍ JAKO PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ Normativní pojetí domácího násilí Znaky a formy domácího násilí Znaky domácího násilí Formy domácího násilí Stalking (pronásledování) jako zvláštní forma domácího násilí PACHATEL JAKO SUBJEKT DOMÁCÍHO NÁSILÍ A JEHO OBĚŤ Charakteristika pachatele Mylné představy o pachateli domácího násilí Charakteristika oběti Viktimizace Trauma a jeho fáze Syndrom týrané oběti Specifické skupiny obětí domácího násilí Domácí násilí a ženy Domácí násilí a děti Domácí násilí a senioři ZPŮSOB ŘEŠENÍ DOMÁCÍHO NÁSILÍ V ČR Úvod Legislativní situace před Domácí násilí jako trestný čin Domácí násilí jako přestupek Domácí násilí jako samostatná skutková podstata trestného činu Institut vykázání Intervenční centra Domácí násilí a peněžitá pomoc jeho obětem Návrh na rekodifikaci trestního zákona

3 3.7. Řešení domácího násilí v Jihomoravském kraji Policejní skupina Domácí násilí na Městském ředitelství PČR Brno Interdisciplinární tým města Brna Bílý kruh bezpečí, sdružení pro pomoc obětem domácího násilí ZPŮSOB ŘEŠENÍ DOMÁCÍHO NÁSILÍ V ZAHRANIČÍ Úvod Velká Británie Definice pojmu Ochrana před domácím násilím civilním právem Ochrana dětí Ochrana před domácím násilím trestním právem Nizozemí Rakousko Gewaltschutzgesetz, Sicherheitspolizeigesetz Intervenční centra Pachatel domácího násilí a intervenční centra Poradní orgán pro prevenci Slovenská republika Shrnutí...55 ZÁVĚR...56 DOMESTIC VIOLENCE SUMMARY...58 SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ

4 ÚVOD Násilí je staré jako lidstvo samo. Právo silnějšího bylo vždy prosazováno násilím a v patriarchální společnosti bylo po staletí akceptováno i použití násilí manželem vůči své ženě. Plynulo to i z podřazeného postavení žen vůči mužům, např. vlastnictví ženy (manželky) v Německu bylo zrušeno až v roce Domácí násilí se začalo chápat jako společenský problém někdy v sedmdesátých letech v USA a poté ve Velké Británii. Do té doby vlastně domácí násilí neexistovalo, šlo o vnitřní problémy rodiny, do kterých nikdo neviděl a ani vidět nechtěl. V České republice se rozpoutaly debaty na toto téma nejprve s týráním dětí, poté se začaly ozývat mnohé hlasy z řad žen, v nynější době se začíná diskutovat o týrání seniorů a postižených osob. Asi posledním tabu zůstává násilí páchané ženami na mužích, podle údajů nestátních organizací zabývajících se pomocí obětem domácího násilí se takové týrání vyskytuje v mizivém počtu, policejní statistiky ho vůbec nezaznamenaly. Naše právní úprava ohledně domácího násilí je velmi mladá, do roku 2004 existovalo podle trestního práva pouze týrání svěřené osoby 1. Teprve od půlky tohoto roku je možné stíhat pachatele, který týrá jakoukoli blízkou osobu, se kterou setrvává v jedné domácnosti. Jsou zaváděny různé právní instituty mající podobu nuceného vyhoštění z domovu nebo sociální služby, přesto jsme v postihu a nápravě domácího násilí nováčky. Problémem domácího násilí je jeho vysoká latentnost. Jak má být stíháno jednání, o kterém zpravidla ví jen pachatel a jeho oběť a ani jeden ho prozradit nechce, byť každého z nich k tomu vedou jiné důvody? Teorie se také zabývá různými instituty a hledá ten nejúčinnější, jež by zabránil definitivně pachateli své oběti ubližovat. Pouhé zavření za katr neboli kriminalizace pachatele je nedostačující, terapie se u násilníků také moc neosvědčily. Sice máme velmi mladou právní úpravu, ale při její tvorbě jsme čerpali z mnohaletých zkušeností našich zahraničních sousedů a ani u nich se nedaří trestat a napravovat každého. Práce nezkoumá jen legislativní úpravu domácího násilí a její vývoj. Všechno souvisí se vším, takže pokud měla působit uceleněji a pro čtenáře srozumitelněji, bylo potřeba do ní zahrnout i chování charakteristické pro pachatele a oběť. Bylo třeba zdůraznit, co všechno se za zavřenými dveřmi odehrává, co se honí zúčastněným osobám v hlavě. Jen tak si člověk uvědomí, proč je řešení domácího násilí jedna ze společenských priorit dneška. Proč nestačí pouze zatknout pachatele, proč zde panuje interdisciplinární spolupráce mnoha institucí zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona 4

5 Domácí násilí je celospolečenský problém, který vyžaduje zvláštní a vnitřně hodně strukturované a komplikované řešení. 5

6 1.DOMÁCÍ NÁSILÍ JAKO PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ 1.1.Normativní pojetí domácího násilí Legální definice domácího násilí v dnešní době neexistuje. Ačkoliv máme zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím (dále zákon na ochranu před domácím násilím), domácí násilí se zde objevuje pouze v názvu, v samotném zákoně bychom definici pojmu hledali marně. Stejně je tomu i s jinými předpisy, které domácí násilí sice zmiňují ve svých paragrafech, ale nevysvětlují, co to přesně znamená. 2 Vymezení pojmu se věnují především psychologické a sociální nauky, které se ve většině případů shodují, a proto je jejich definice všeobecně přijímána profesionální i laickou veřejností a především policisté při své práci vycházejí při kvalifikování případů z těchto odborných názorů. Domácí násilí jako sociálně patologický jev je opakované násilné a nátlakové chování, které zahrnuje fyzické, psychické i sexuální útoky, používané dospělými nebo mladistvými proti svým blízkým, se kterými žijí takoví pachatelé ve společné domácnosti. K domácímu násilí dochází v intimních vztazích, současných či předchozích, kdy spolu násilník a oběť žijí, jsou sezdáni nebo rozvedeni. Svazky mohou být jak heterosexuální tak homosexuální, vztahy mohou být dlouhodobé či kratšího trvání. Důležitá je společná domácnost jako jakási privátní sféra, kde může násilník působit na svou oběť mimo dohled veřejnosti. Jde o vědomou činnost, není impulsivní ani nekontrolovaná, pachatel si je velmi dobře vědom, jak na oběť nejlépe zapůsobit, jakou taktikou ji nejvíce ublížit a ponížit. Jeho chování je zaměřeno na jediný cíl, svou oběť ovládnout. Domácí násilí probíhá ve třech stádiích, v prvním stádiu dochází k ohrožování důstojnosti oběti, např. shazováním a urážením, omezováním kontaktu s okolím. Ve druhé fázi pachatel začíná útočit na zdraví oběti a jak se jeho agrese stupňuje, plynule přechází domácí násilí do své třetí fáze, kde je už ohrožen přímo život oběti. 2 Jedná se např. o zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, 57 odst. 1 nebo o zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 37 odst. 3 6

7 1.2. Znaky a formy domácího násilí Znaky domácího násilí Domácí násilí se vyznačuje typickými znaky, kterými je možné ho odlišit od páchání jiné protiprávní násilné činnosti. Těmito znaky jsou především: a) společné obydlí, společná domácnost pachatel využívá soukromí, jež mu společný domov poskytuje, jeho chování je skryto před zraky okolí a ačkoliv pachatel nepovažuje své jednání za špatné nebo jím zaviněné, vyhovuje mu intimita, ve které může svou oběť lépe ovládat a díky utajení také mnohem delší dobu b) blízký vztah násilníka a jeho oběti - na rozdíl od jiných násilných činů oběť pachatele nejen dobře zná, ale má k němu i citový vztah stejně jako on k ní, nejčastěji se jedná o vztah manžel-manželka, druh-družka, sourozenecký či mezigenerační příbuzenský a rodinný vztah, velkou roli zde hrají i ekonomická závislost nebo společný okruh známých c) specifické příčiny vzniku domácího násilí pachatel svým agresivním chováním nesleduje splnění určitého cíle, pod vlivem mýtů panujících o fenoménu domácího násilí často vysvětluje pachatel i jeho oběť své chování tím, že užil alkohol nebo byl sám jako dítě svědkem či dokonce obětí domácího násilí, takové zdůvodnění je zjednodušující a krátkozraké, jde spíše o rizikové faktory ovlivňující průběh než o skutečné příčiny, samy oběti považují za hlavní příčinu v celé jedné třetině případů hlavně osobnost pachatele d) opakování, dlouhodobost, narůstající intenzita útoků nejde o jednorázový incident, naopak domácí násilí probíhá znovu a znovu ve fázích agrese omlouvání se a usmiřování období klidu, vzhledem k tomu, že se vše odehrává za zavřenými dveřmi, pachatel si upevňuje svou pozici vůči oběti a jeho útoky se stávají agresivnějšími, fáze omluv zcela mizí a období klidu se zkracuje, průměrná doba, po kterou je oběť domácímu násilí vystavena, činí šest let e) nerovné postavení pachatele a oběti tento bod je určující pro rozlišení pouhopouhých italských domácností a skutečného domácího násilí, v prvém případě je postavení partnerů rovnocenné, oběť domácího násilí nikdy vědomě pachatele neprovokuje, neoplácí mu jeho útoky, většinou není schopna ani obrany, role pachatele a oběti se nemění, pachatel si násilím stále více upevňuje moc a kontrolu nad životem oběti 7

8 f) složitý vztah oběti k pachateli vztah je komplikován především citovými vazbami mezi oběma osobami, oběť podléhá dojmu, že incident je ojedinělý a už se více nestane, má tendenci pachatele omlouvat, pomoc vyhledá až v nejzávažnějších případech, často však své rozhodnutí změní a vrátí se ke svému trýzniteli zpět ať už z lásky, kvůli udržení rodiny či čistě z finančních důvodů Formy domácího násilí Domácí násilí má různé formy 3, pachatel je volí tak, aby co nejlépe vyhovovaly jeho povahovému založení a zároveň měly co nejvíc deprimující vliv na oběť. Dané formy se mohou vyskytovat ojediněle, nejčastější je však jejich kombinace. Týrání začíná slovním urážením a citovým vydíráním, teprve později přistupují fyzické útoky a sociální izolace, v necelé polovině případů se vyskytuje i sexuální násilí. Nejtypičtější je fyzické násilí společně s psychickým. a) fyzické násilí spadá sem fackování a jiné bití rukama nebo různými předměty, kopání, škrcení, odpírání spánku a jídla, ohrožování zbraní až po vážné útoky na život b) psychické a emocionální násilí tvoří ho ponižování, urážení, znevažování a zesměšňování oběti, obviňování, zákazy, vyhrožování ( např. odebráním dětí ), vydírání, ničení věcí oběti ( zejména oblíbených předmětů ) c) sociální násilí sem patří veškerá činnost, která směřuje k naprostému odříznutí oběti od vnějšího světa, jde o neustálou kontrolu oběti a její zesměšnění jako sociální bytosti, zákaz kontaktu s přáteli a rodinou, zamykání v bytě, znemožnění telefonování, pachatel tak chce rozhodovat ve všech oblastech společného soužití, může k tomu využít i dětí nebo jiných oběti blízkých osob jako prostředku nátlaku na oběť d) sexuální násilí zahrnuje sexuální útok, znásilnění, nucení k sexuálním praktikám, které jsou proti vynucovány proti vůli oběti e) ekonomické násilí nemožnost disponovat s finančními prostředky, pachatelova kontrola příjmů oběti, nepřispívání na domácnost až po úplný zákaz chození do zaměstnání 3 SBORNÍK. Domácí násilí jako společenský problém, seminární práce studentů IMS. Brno: Institut mezioborových studií Brno, ISBN s

9 Stalking ( pronásledování ) jako zvláštní forma domácího násilí Za novou formu psychického týrání lze považovat tzv. stalking stalkerství. 4 V překladu jde o slídění nebo pronásledování. Policií je tento jev posuzován rozdílně od domácího násilí, jde však o formu psychického násilí, která se s domácím násilím často překrývá. Pachatel svou oběť pronásleduje, odposlouchává její hovory na ulici, narušuje její soukromí. Ve chvíli, kdy oběť zjistí, že má někoho neustále v patách, stává se nejistou, má pocit, že se musí mít na pozoru a vidí poté pachatele i tam, kde není. U slabších osobností může dojít až k psychickým poruchám. Stalkerství se stává zvláštní formou domácího násilí například ve chvíli, kdy expartner a násilník začne svou bývalou oběť pronásledovat. Ač už takové případy byly u nás policií zaznamenány, nejsou postiženy jako trestný čin domácího násilí. Rozdílnou úpravu mají na Slovensku, kde je domácí násilí upraveno výhradně trestním právem a jednou ze skutkových podstat je právě sledování oběti ( 208 odst. 1 písm. a zákona č. 330/2005 Sb., trestný zákon). Dlužno podotknout, že našim sousedům se na rozdíl od nás již podařilo schválit zcela nový trestní zákon, takže jejich právní úprava lépe reflektuje potřebu ochrany některých společenských zájmů. U nás došlo k pokusu vpravit skutkovou podstatu trestného činu pronásledování do trestněprávní úpravy na začátku roku 2003, kdy právní skupina Bílého kruhu bezpečí zaslala tehdejšímu ministru spravedlnosti JUDr. Karlu Čermákovi legislativní návrh na toto téma. Týkal se dvou ustanovení z. č. 140/1961 Sb., trestního zákona. 89 měl dostat nový odst. 19, který by obsahoval definici pronásledování v tomto znění: Pronásledováním se rozumí zejména opakované pronásledování či oslovování jiné osoby, jakož i opakované pozorování či bezdůvodné pobývání poblíž jejího bydliště, pracoviště, popř. jiného místa, kde se zdržuje, dále uskutečňování opakovaných telefonních hovorů, opakované zasílání dopisů, balíků, faxových zpráv, elektronické pošty a SMS zpráv, a to přes zjevný nesouhlas osoby, proti které toto jednání směřuje. Dále to byl 231a, který měl být zařazen do hlavy osmé, oddílu prvého Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti. První odstavec obsahoval základní skutkovou podstatu trestanou odnětím svobody až na dva roky a zákazem pobytu. V druhém odstavci byla popsána kvalifikovaná skutková podstata, pronásledování osoby mladší než 18, osoby s duševní poruchou či osoby blízké, jež by byla trestána odnětím svobody až na tři roky. Aby nedocházelo ke zneužití při řešení sousedských neshod, o zákazu pobytu by bylo rozhodnuto 4 TŮMOVÁ, Š.. Stalking stalkerství nová forma psychického teroru. Kriminalistický sborník, ročník 2005, č. 4. Praha: Kriminalistický ústav Praha Policie ČR,

10 pouze v případě, že pachatel a oběť nemají trvalé bydliště ve stejné obci. Z toho také vyplývá, že trestný čin pronásledování nelze kvalifikovat u partnerů, kteří stále žijí ve stejné domácnosti, dalo by se kvalifikovat pouze u osob nežijících spolu. Ačkoliv legislativní návrh odborně zpracovali právníci na základě tragických případů, končících většinou těžkým ublížením na zdraví nebo smrtí, novela nebyla provedena a ani návrh na nový trestní zákon neobsahuje trestný čin pronásledování. 10

11 2. PACHATEL JAKO SUBJEKT DOMÁCÍHO NÁSILÍ A JEHO OBĚŤ 2.1. Charakteristika pachatele Přes zažité mylné představy společnosti neexistuje typický pachatel domácího násilí, takovým násilníkem se může stát prakticky kdokoliv. Nejčastěji jde o muže, páchat však může i žena na svém manželu či druhovi, jsou zdokumentovány i případy týrání dětí svými vlastními prarodiči. Jsou známé i příběhy domácího násilí páchaného dítětem na svém rodiči. Většinou jde o neúplnou rodinu, kde je dítě jedináčkem a usurpuje si na rodiče až přespříliš právo, má tendenci ho komandovat, zvyšovat své požadavky. Typicky takový nezletilý pachatel používá psychické a emocionální týrání, avšak jak vyrůstá z dětských střevíčků, začne svého rodiče napadat i fyzicky. Naštěstí takových krajních případů je opravdu velmi málo, protože jen málokterý rodič nechá věci zajít tak daleko. Navíc díky rodičovským právům má možnost zasáhnout účinně i proti vůli dítěte. Co se týče žen jako pachatelek domácího násilí a mužů jako jejich obětí, dá se očekávat nárůst případů a to hned z několika důvodů. Především jde o posílení postavení žen ve společnosti, kdy žena bude chtít hrát silnější roli i doma. Souvisí to i se změnami názoru na výchovu dívek, které již nevnímají jako svůj nejdůležitější úkol založit a udržet rodinu (což oběti domácího násilí často uvádějí jako důvod, proč od násilníka neodešly při prvním incidentu), naopak jsou vedeny k větší samostatnosti a vytváření vlastních názorů. Další příčinou budoucího nárůstu mužů jako obětí je to,že stejně jako bylo medializováno týrání dětí, pak žen a nakonec seniorů, dostane se stejné pozornosti i týrání mužů a ti samotní seberou odvahu přiznat se k tomu, že trpí tímto problémem. Dokážeme si představit, jak musí být pro mužskou oběť domácího násilí těžké, vyjít na veřejnost s tím, že ho vlastní partnerka týrá a on zklamal jako pán domu. Policejní statistiky zaznamenávají téměř ve 100 % domácí násilí páchané muži na svých partnerkách. Ostatní smutné případy jsou známy z praxe nestátních organizací soustřeďujících se na pomoc obětem nejen po právní stránce Mylné představy o pachateli domácího násilí Problém se zjišťováním a zabráněním této činnosti spočívá především ve špatných a zavádějících představách o tomto fenoménu. Často samy oběti podléhají těmto domněnkám a 11

12 nechtěně tak brání okolí, aby jí poskytlo pomoc. Mezi typické mýty o domácím násilím patří například to, že pachatel je na první pohled násilnická osoba s nižší inteligencí, stojící někde na okraji společnosti. Až v devadesátých letech se díky průzkumům a statistikám nestátních organizací a institucí začala ukazovat nepříjemná pravda. Pachatelem bývá často i vysokoškolsky vzdělaná osoba. Ve skutečnosti nezáleží na sociálním původu, dosaženém vzdělání či majetnosti pachatele. Domácí násilí se může objevit v jakékoliv rodině, bez ohledu na její zázemí. Pro pachatele je příznačná dvojí tvář, okolí se může jevit jako příjemný, milý a pozorný člověk, jež slaví úspěchy ve svém zaměstnání. Teprve skryt za dveřmi vlastního domova ukazuje své oběti druhou, agresivní stránku své osobnosti. Právě tato dvojakost stěžuje oběti rozhodnutí vyhledat pomoc, protože ona sama vidí, jak je její trýznitel vnímán přáteli, rodinou či kolegy. Oběť se pak obává, že jí nikdo neuvěří. Proto je v případech domácího násilí snadnější identifikovat oběť než pachatele. Důležité je však oběti uvěřit, brát ji vážně, protože díky svým pochybám sama působí nejistě a nepřesvědčivě na rozdíl od pachatele. Velmi obvyklou představou je také ta, že pokud pachatel sám zažil domácí násilí, ať už přímo nebo jako svědek, nemůže z něj vyrůst nic jiného než tyran. Domácí násilí samozřejmě zanechává na duši dítěte stopy, nemusí z něj však vyrůst další násilník, řada dětských obětí domácího násilí je spíše v dospělosti náchylná stát se znovu obětí, protože vyhledává stejně dominantní typy jako byl ten, jež dítě týral. Navíc v pouhé polovině případů pachatelé uvedli, že byli v dětství účastni domácího násilí ve svých rodinách. Vzhledem ke zvýšené preventivní péči, která je domácímu násilí věnována jak ve státní sféře tak u neziskových organizací, klesnou doufejme v dohledné době případy, kdy si oběť domácího násilí ponese své trauma i dalším životem a tento mýtus bude zcela vymýcen. Také alkohol jako příčina pachatelova jednání je pouhým vžitým omylem. Násilník svou oběť netýrá proto, že se napil či přímo opil, i když často své chování na alkohol svádí. Jde pouze o rizikový faktor, který se často tohoto jevu účastní, ale rozhodně se nejedná o vlastní příčinu celého problému. Pachateli jde především o ovládnutí oběti a alkohol používá jako pouhý startér, berličku. Další oblíbenou výmluvou pachatelů je provokace oběti. Ačkoliv pachatel tuší, že používání jakéhokoliv násilí vůči svým blízkým je špatné, on přece neměl jinou možnost. Jako záminka k výbuchu pachateli slouží každá maličkost či chybička, které se oběť omylem dopustí. Tím si uspokojivě vysvětlí své činy a jeho svědomí zůstává zdánlivě čisté. Proto i při zásahu policie v domácnosti pachatel působí upřímně překvapeně, co tam policie chce řešit, 12

13 když se nic vážného nestalo. To opět stěžuje postavení a důvěryhodnost oběti, která je většinou hysterická po tak vážném napadení, že ji to dožene konečně hledat pomoc. Sama oběť, která je těmito incidenty naprosto zmatená, si vsugerovává, že musela udělat něco, co pachatele nazlobilo. Pravdou je, že oběť hledá smysl tam, kde žádný nemá šanci najít. Problém vězí především v hlavě pachatele, psychologové se zmiňují o špatné komunikaci v sobě samém, pachatel používá tuto argumentaci proto, že nechce převzít odpovědnost za své činy. Vůbec nejškodlivějším mýtem, který dával naprosto volnou ruku násilníkovi v jeho konání, bylo považování domácího násilí za soukromou věc dané rodiny. Domácí násilí platilo dlouhou dobu za tabu, popírání tohoto vážného jevu probíhalo v několika úrovních: 1. naprosté popírání existence domácího násilí 2. popírání závažnosti domácího násilí už bylo uznáno, že domácí násilí se ve společnosti vyskytuje, avšak nejde o žádný závažný jev 3. popírání řešitelnosti domácího násilí 5 Naštěstí dnes už společnost i stát uznávají závažnost domácího násilí a tento mýtus, že domácí násilí má zůstat za zavřenými dveřmi domácností a rodina si ho má vyřešit sama, už padl. Profily pachatelů vykazují některé společné znaky, tyto znaky jsou však převážně mužského charakteru vzhledem k početnosti případů, ve kterých figuruje muž jako pachatel domácího násilí. Jde hlavně o pachatelovu snahu hledat důvody svého chování mimo sebe. Takoví pachatelé mají celou řadu ospravedlnění : alkohol, drogy, ztrátu zaměstnání, špatné chování partnerky, dětí, rodičů ke své osobě. Nechtějí si přiznat, že za násilí nese odpovědnost ten, kdo ho páchá. Často nelogicky argumentují, že kdyby dělali něco špatného, týraná osoba by přece odešla. Přitom veškeré jejich činy směřují k jedinému cíli a to oběť k sobě připoutat. Typický pachatel domácího násilí trpí nízkým sebevědomím, určitou oblast ( ať už je jakákoliv ) ve svém životě neovládá a vzhledem k citovým vazbám ke své oběti, které jsou v mnoha případech velmi pevné, se obává, že o tohoto člověka přijde, pokud nebude dostatečně silný a schopný. Cítí se natolik ve své pozici slabý, že se uchýlí k použití násilí, které je tak vlastně pouhou zástěrkou jeho vlastní bezmocnosti. Když nemůže ovládnout svůj život, bude řídit aspoň život oběti. Toto chování také může za výše zmíněnou dvojí tvář pachatele, slabošství totiž pachatel domácího násilí nenávidí a proto svému okolí ukazuje pouze dobrou stránku své 5 [citováno ]. Dostupné z: 13

14 osobnosti a své úspěchy, ztráty a zklamání si vybíjí pouze na své oběti. Preventivní opatření by se proto měla týkat i samotných pachatelů. Také oni potřebují pomoc při návratu do normálního života, naučit se reagovat na vnitřní a vnější krize obvyklým způsobem. Nejen oběť ale i pachatel si nese stopy domácího násilí v sobě dál a musí mu být poskytnuta odborná pomoc, aby vše zvládl. Z toho důvodu panuje názor, že pouhá kriminalizace pachatele je jako nápravný prostředek nedostačující. 14

15 2.2. Charakteristika oběti Ve starších právních úpravách ( a to i těch zahraničních ) se soustředily veškeré úkony především na pachatele a jeho potrestání. Oběť je však druhou stranou mince domácího násilí a vyžaduje mnohem více opatrnosti v zacházení a následné péče než sám násilník. Obětem trestných činů se věnuje poměrně nový obor kriminologie, jež se nazývá viktimologie. Tento vědní obor vznikl na konci sedmdesátých let ve Spojených státech amerických, Izraeli a Německu, v tomto státě ve městě Münsteru vznikla roku 1979 World Association of Victimology ( Světová viktimologická společnost ), která funguje jako konzultant pro OSN. 6 Nejvíce zájmu je ve viktimologii věnováno psychologii oběti, tomu, jak oběť trauma z trestného činu prožívá a jakým způsobem se s ním vyrovnává. Bádáním se zjistilo, že poznatky z viktimologie lze uplatnit na oběti obecně a nejen na oběti trestného činu, tzn. i na oběti přírodních katastrof, leteckých či jiných velkých havárií, na oběti a svědky teroristických útoků a v neposlední řadě na účastníky válečných operací ( vztahuje se to jak na vojáky tak civilní obyvatelstvo). Všechny oběti vykazují podobné chování charakteristické pro zažití velkého šoku a stresu. V případech domácího násilí psychologové zmiňují dvojí druh oběti: 1) primární oběť osoba, vůči niž je útok směřován, které je způsobena jako následek tohoto jednání fyzická, psychická a materiální škoda, možném trestním řízení by měla postavení poškozeného 2) sekundární oběť za takovou tzv. nepřímou oběť jsou považovány blízké osoby, bohužel v případech domácího násilí se jedná hlavně o děti jako svědky týrání jednoho z rodičů, což v nich zanechává emocionální rány, se kterými se neumějí vypořádat a potřebují k tomu pomoci, z výzkumů vyplývá, že takové děti často neumí v dospělosti navazovat normální sociální vztahy, mohou zůstat samy nebo naopak uplatňovat na svém partnerovi stejný vzorec násilného chování či mu podléhat, neboť neshledávají toto jednání nenormálním Viktimizace Pro oběť nekončí domácí násilí dokončením tohoto činu. Prochází velmi těžkým emocionálním procesem, který je tím vším jen odstartován. Proces se jmenuje viktimizace a má dvě stádia, primární a sekundární. Postavení oběti domácího násilí je o to těžší, že jde o oběť mnohonásobnou. Oběť je tzv. reviktimizována, vystavována týrání opakovaně. 6 ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P., a kolektiv. Pomoc obětem ( a svědkům ) trestných činů. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN str

16 Za primární viktimizaci je zodpovědný pouze pachatel domácího násilí. Jedná se o nastartování celého procesu napadením oběti, což na ní zanechá fyzickou i psychickou újmu. Ačkoliv právně jsou relevantní hlavně fyzická zranění, oběť více pociťuje rány emocionální. Ty se velmi těžko dokazují a navíc každá oběť vnímá újmu způsobenou násilníkem jinak, to co jedna oběť lehce překoná, může u druhé způsobit těžkou posttraumatickou poruchu, protože se s tím, co se jí stalo, neumí vyrovnat. Psychická újma vzniká především z šoku, že se to vůbec stalo. Oběti se takzvaně hroutí svět, už to není to bezpečné místo, kterým bývalo. Oběť zároveň ztrácí pocit kontroly nad svým životem, protože tomu nedokázala zabránit. Oběti domácího násilí vše ztěžuje fakt, že ji s pachatelem pojí citové pouto. Snaží se vše pochopit, ale protože takové jednání nelze chápat, dochází oběť nejčastěji k názoru, že není něco v pořádku s ní a ne se světem. K sekundární viktimizaci dochází až následně. Jde vlastně o reakci okolí na spáchání domácího násilí a jak tuto reakci vnímá oběť. Oběť je např. nucena prožívat čin znovu, když je vyslýchána orgány činnými v trestním řízení, když je konfrontována s činem jak ho podávají v médiích ( pokud se tam dostane ). Musí vstřebat názory a reakce svého nejbližšího okolí a ty mohou být nesmyslně negativní. Zvlášť, když jde o oblíbeného člena rodiny, oběti může být vyčítáno oznámení, může být na ni vyvíjen nátlak, aby prohlásila vše za vymyšlené. V každém případě oběť trpí, protože nejsou primárně chráněny její potřeby a důstojnost. 7 Ke klasickým projevům viktimizace patří pocit nespravedlnosti. Oběti není např. dostatečně vysvětlen průběh výslechu. Orgány činné v trestním řízení napřed nechávají oběť popsat skutek vlastními slovy, poté se začnou dotazovat na drobnosti, které nezazněly. Oběť stojí už dost sil přemoci se a udat svého blízkého, že spáchal trestný čin, vnímají tedy doplňující otázky jako projev nedůvěry ke své osobě. Přitom stačí, aby byl vyslýchající vyškolen na výslechy obětí domácího násilí. Podporoval oběť při vypovídání a stále ho ujišťoval o tom, že mu věří. Další věc, kterou oběť často vnímá jako nespravedlnost, je výše trestu. Další pocit, který oběť zakouší, je vlastní nedůstojnost. Oběti se velmi změní život, vstoupí ji do něj veřejná moc a pokud oběť není přesně informována o tom, co má dělat a hlavně co má právo učinit, cítí se ztracená, nedůležitá, pouhým neosobním důkazem spáchaného činu. Častým projevem sekundární viktimizace je pocit izolovanosti. Z normální osoby se stane oběť, sama osoba se pod vlivem zážitku mění a její blízcí také. Reagují na skutečnost, že se jim drahé osobě stalo něco zlého, chovají se jinak. Ne každý zvládne pomáhat oběti a 7 viz pozn. č. 6, s

17 utěšovat ji a zároveň se přitom chovat přirozeně. Okolí začíná vnímat také změněný charakter oběti, dochází k odcizení mezi lidmi, kteří si před skutkem byli blízcí. Oběť, prožívající trauma, má pocit, že ji nikdo nechápe, všichni ji jsou cizí. Cítí se odříznuti od svého bývalého světa. Všem těmto negativním pocitům lze zabránit, pokud bude poskytována oběti profesionální pozornost, pokud budou osoby ( zejména orgány činné v trestním řízení nebo jiné správní orgány ) přistupovat k oběti profesionálně, budou odborně poučeni, aby lépe chápaly pocity, jimiž si oběť prochází. Primární viktimizaci, tedy týrání, společnost nemůže objektivně zabránit, naproti sekundární viktimizaci lze správným postupem vůči oběti předejít a zároveň tak omezit utrpení, jež oběť prožívá Trauma a jeho fáze Oběť projde dlouhou psychickou cestu, než zpracuje trauma, kterým trpí v důsledku viktimizace. Jsou známy tři základní fáze prožívání traumatické události: šok hojení konečná adaptace. 8 Bezprostředně po spáchání trestného činu nastupuje u oběti fáze šoku, oběť je dezorientovaná a chová se zmateně, trpí akutní stresovou situací. Aby se oběť nemusela vyrovnávat s traumatizujícím zážitkem, uplatňuje její psychika obranné mechanismy jako je např. popírání, netečnost k okolí, poruchy paměti. V šoku může být oběť pár hodin nebo i několik dnů. Fáze hojení je velmi problematická nejen pro oběť ale i pro její okolí. Její nálada kolísá mezi znovuprožíváním traumatu a vyhýbáním se tomuto tématu. Při znovupřehrávání je oběť velmi emotivní, střídají se u ní pocity vzteku, smutku a bezmocnosti. Protože mysl oběti takový nápor nezvládá, brání se fází netečnosti. Oběť se stahuje do sebe a je nekomunikativní. Celkově je oběť hodně náladová, ale jedině takto je schopná postupně rozumem zpracovat své trauma. Podstatou fáze konečné adaptace je vyrovnání se s traumatem. Oběť většinou přijme nešťastnou událost jako vzpomínku, už se jí tolik nezaobírá. V podstatě se její charakter změní vlivem této události a oběť přijímá své nové já, psychologové to nazývají vlastní reorganizací. Až v této chvíli je schopná vrátit se do svého života a jít dál. Záleží na oběti a jejím sociálním prostředí, jak dlouho bude jednotlivými fázemi procházet. Není vyloučeno, že se některé fáze budou opakovat či se do nich oběť vůbec nedostane. Ač se oběť může zdát svému okolí vyšinutá oproti své dřívější povaze, rozhodně 8 viz pozn. č. 6, s

18 není blázen a nemělo by se s ní tak jednat. Psychiatrizace oběti brání procesu smíření se s traumatizujícím zážitkem. Okolí by si mělo uvědomit, že pouze násilník je tzv. případem pro psychiatra Syndrom týrané oběti Při závažných trestních činech se u obětí může vyvinout posttraumatická stresová porucha, pro kterou jsou typické různé poruchy chování a prožívání, mezi něž patří i somatické reakce jako poruchy spánku, třes, nevolnost. 9 Tato porucha se může objevit u oběti hned nebo také po několika letech. Posttraumatická stresová porucha má mnoho podob. Poprvé byl její výskyt zaznamenán v USA již koncem 19. století při velkých železničních neštěstích. V obou světových válkách byla posttraumatická stresová porucha zkoumána pod označením traumatická neuróza, výskyt obdobných symptomů byl zaznamenán pokaždé při silném traumatickém zážitku. Vzhledem ke specifičnostem ( jako je citová i jiná závislost na pachateli a tzv. reviktimizace 10 a dlouhodobost ) oběti domácího násilí vykazují zvláštní chování, které je nazýváno syndromem týrané osoby. 11 Oběť ve snaze vyrovnat se s napadáním blízkou osobou často manipuluje se svým vnímáním skutečnosti, kterou pokřivuje tak, aby jí alespoň trochu rozuměla. Klasicky obviňuje sebe místo násilníka, musel/a k tomu mít důvod a pokud potrestal/a mě, něco jsem zkazil/a já. S popíráním reality úzce souvisí i popírání vážnosti incidentů. Jde o obranný mechanismus, kterým se oběť snaží připravit se na další útok, vlastně se snaží iracionálně zbavit strachu z pachatele, aby s ním mohla zůstat i nadále. Disociací, což je otupování vlastních emocí, je navíc oběť schopná chránit se před prožíváním fyzické a psychické bolesti. Disociace může nabýt vážných rozměrů, od ohraničené ztráty paměti ( tzv. psychogenní amnézie ), neschopnosti něco cítit až po rozdvojení osobnosti. U obětí, které jsou týrány svými blízkými, se vytváří časem přílišná ochota vyhovět svému tyranovi. Snaží se takto předejít dalším výbuchům agrese. Pochopitelně se jim to nedaří, protože násilníka nerozčiluje samotná oběť nebo nějaká její imaginární chyba. Násilník oběť uzurpuje, aby se vyrovnal se sebou samým. Současně s tímto chováním oběť ztrácí schopnost reagovat na situace obvyklým způsobem, protože u ní dochází k popírání vlastních pocitů. 9 ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P..Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN s reviktimizace je proces, kterým prochází mnohočetná oběť, u domácího násilí je typické, že k ubližování dochází opakovaně a dlouhodobě 11 syndromu týrané osoby se mimochodem velmi podobá tzv. Stockholmský syndrom, kterým trpí oběti únosu, v důsledku stresové situace přimknou citově k pachateli a vykazují obdobné chování jako oběti domácího násilí,především ho chrání a brání se jakékoliv pomoci z venčí 18

19 Specifické skupiny obětí domácího násilí Obětí domácího násilí se může stát prakticky kdokoli. Stejně jako u pachatele neexistuje vzorec chování, který by určitou osobu předurčoval k osudu oběti Domácí násilí a ženy Ženy jsou dle statistik nejčastějšími obětmi týrání. V těchto případech jsou pachateli převážně jejich partneři ( manželé i druhové ). Jednou z mála výjimek, kdy se na týrání ženy nemusí podílet její partner, je situace, v níž je žena převážně psychicky vydírána nepřiměřenými požadavky své rodiny ( dětí, rodičů ). Pokud nedokáže přáním vyhovět, je svým okolím utvrzována v přesvědčení, že je špatný rodič, což má stejně devastující účinek na její sebevědomí a schopnost bránit se jako napadání partnerem. Ženy byly vychovávány k podřízené roli v rodině, pro partnera je tedy snadnější ženu ovládnout. Rozlišují se dva typy chování a to pasivní a aktivní. Žena s pasivní reakcí na první útok domácího násilí později hůř hledá odvahu situaci řešit. Pro násilníka je snazší sebrat ji sebevědomí. Takové případy většinou zajdou nejdál, žena pachatele udá až za pět minut dvanáct, ve chvíli, kdy je buď sama nebo její děti v přímém ohrožení života. Tento typ žen potřebuje následně delší terapeutickou péči, protože syndrom týrané osoby je u nich plně vyvinut. Žena se učí znovu adekvátně reagovat na situace a emoce druhých, musí být vedena k nezávislému samostatnému rozhodování, aby nemohla znovu propadnout závislosti na svém partnerovi 12. Měla by se vyvarovat konfliktnímu prostředí, protože v krajním případě u ní hrozí těžké deprese až sebevražedné chování. Včasným zásahem veřejné moci proti jejímu trýzniteli a psychologickou pomocí lze takto vážným následkům samozřejmě zabránit. Za situace, kdy se žena snaží bránit pachateli od počátku, reaguje na násilí aktivně, je pro násilníka mnohem těžší ženu psychicky zlomit. Navíc tento typ oběti neztrácí víru, že může domácímu násilí zabránit a vyhledává pomoc mnohem dříve. U obětí domácího násilí se objevují tendence odpustit pachateli a vrátit se k němu, u ženských obětí se takové jednání vyskytuje obzvlášť často. Jimi uváděné důvody jsou vesměs stejné, pořád k pachateli něco cítí a doufají, že prvním odchodem mu daly dostatečně za vyučenou a pachatel je napravený, nebo jsou na něm závislé ekonomicky, chtějí za každou cenu udržet rodinu nebo se jednoduše cítí staré na to, aby začínaly znovu. Skutečným důvodem těchto návratů k tyranovi bývá však jedno jediné, oběť nenašla pomoc někde jinde. Mohlo se jí zdát, že policie ji nevěří, že je věc vyšetřována laxně. Také nejbližší okolí jako 12 není tím myšlena jen závislost na partnerovi, tyto ženy často propadají alkoholu nebo drogám 19

20 rodina a přátelé zaujímají v mnohých případech k oběti špatný postoj a neposkytují ji zázemí, které nutně potřebuje pro vzpamatování se z prožitého traumatu. Buď zvolí taktiku nic se neděje, už je to pryč nebo ženu přímo nařknou, že si vymýšlí, protože vůči nim se její partner chová naprosto ukázkově. To je jeden z pádných argumentů, proč nestačí pouze stíhat a potrestat pachatele, ale pro nápravu celé situace musí být zapojeny i služby sociálního charakteru, které pomáhají oběti vrátit se do normálního života Domácí násilí a děti Jako nejvážnější problém domácího násilí vnímá společnost týrání dětí. To proto, že dětské oběti nejsou prakticky schopné bránit se samy. Dítě většinou ani nechápe, že se k němu nikdo nesmí chovat násilně, že to není normální. Největší duševní škody zanechává domácí násilí na dětech předškolního a nižšího školního věku. U dítěte zanechává vážné stopy na psychice i to, že je pouhou sekundární obětí domácího násilí. Zatímco chlapci jsou vystaveni spíše fyzickému násilí, dívkám hrozí mnohem větší újma v podobě sexuálního zneužívání vlastním otcem nebo matčiným druhem. Právě vyšší míra sexuálního násilí ve vztahu rodiče ( vlastního i nevlastního ) k dítěti podnítila u nás první diskuze o společenském nebezpečí domácího násilí. Děti vystavené týrání od blízké osoby trpí disfunkcemi v navazování vztahů v dospělosti, nedůvěrou nebo naopak přehnanou závislostí k jiné osobě. Mnohdy se mylně předpokládá, že z takových dětí rostou typičtí pachatelé nebo oběti domácího násilí. Daný předpoklad však nemá oporu v žádné statistice. Ač samozřejmě někteří pachatelé a oběti uvádějí, že se v dětství stali primární nebo sekundární obětí domácího násilí, vzhledem k rozšířenosti problému ve společnosti to nelze brát jako pravidlo. Můžeme zde maximálně mluvit o faktoru, který ke vzniku domácího násilí může přispět, ale nepředurčuje ho. Opět včasný zásah a psychologická pomoc mohou napravit chyby spáchané týráním na dětské psychice a z dítěte může vyrůst plnohodnotný člověk. U dětských obětí je také vyšší nebezpečí latentnosti, dítě neví, co může a nemůže v případě, že je týráno, dělat. Pokud sebere odvahu a přizná se některému z rodičů, rodič mu nemusí uvěřit. Klasickou situací je dcera týraná matčiným druhem, kdy zamilovaná matka není ochotná připustit, že by její druh byl schopen takového jednání. Zde by více než v jinde přispělo ke snížení latentnosti, kdyby bylo neoznámení nebo nezabránění týrání dítěte ( slovy zákona týrání svěřené osoby ) trestným činem. Tak by byla podpořena aktivita učitelů, lékaře, což jsou osoby, které po rodičích přichází do styku s dítětem nejčastěji. Dítěti se vlivem týrání mění povaha, čehož by si měl jako nezávislý pozorovatel všimnout první učitel. Bohužel stále panuje představa o narušování rodinné integrity, míchání se do cizích věcí. 20

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK 2016 1. FORMY NÁSILÍ Domácí násilí má několik podob od psychického, přes ekonomické, sexuální až po fyzické. Téměř všechny klientky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Prezentace hlavních závěrů z výzkumu SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI 2016 1 METODA VÝZKUMU Kvantitativní výzkum na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku

Více

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová Dítě jako svědek a oběť domácího násilí Eva Klimentová Práce ve skupinách: Co je to násilí? Kde podle vás násilí začíná, co ještě násilí není? Jaké byste mohli popsat formy násilí? Formy násilí v blízkých

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus 1 3.3.1. Domácí násilí Pojem - Domestic violence Definice: Mužské násilí proti ženám v heterosexuálních vztazích - (nutno rozšířit o násilí žen proti mužům a o násilí v homosexuálních vztazích) Obecnější

Více

VY_32_INOVACE_03_02_02

VY_32_INOVACE_03_02_02 Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_02_02 Výchova ke zdraví Domácí násilí Číslo projektu Klíčová aktivita Zařazení učiva v rámci ŠVP Ověřeno Název DUMu Anotace Autor CZ.1.07/1.4.00/21.3185

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny LS 1 D O M Á C Í N Á S I L Í P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Termíny a témata 3.2. - domácí násilí 10.2. syndrom CAN 17.2 obchod s lidmi 24.2. bezdomovectví 9.3. - prostituce

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017 Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209 Program proti šikanování 2016/2017 Program proti šikanování Definice šikany (dle Metodického pokynu ministryně MŠMT k prevenci a řešení šikany škol a školských zařízení,)

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY Samková Jana Sociální a demografická charakteristika souboru I. Celý soubor: 1.760 respondentů (1.254 žen, 506

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Ústeckém kraji. Dobrá praxe při řešení DN u seniorů

Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Ústeckém kraji. Dobrá praxe při řešení DN u seniorů Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Ústeckém kraji Dobrá praxe při řešení DN u seniorů Intervenční centrum 475 511 811 Statistika nuda je ale Celkem klientů Z toho uživatelů (senioři, invalidní důchod,

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Rizikové skupiny LS 9 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny LS 9 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny LS 9 R I Z I K O V Á M L Á D E Ž P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. ??????????? Udělali jste v životě něco, za co se dnes stydíte? Něco, co bylo v rozporu s nějakými normami?

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kurz Domácí násilí přílohy školících materiálů/ výběr z legislativy Zákon o Policii a oprávnění o vykázání násilné osoby 44 (1) Lze-li

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

Sociální práce s rodinou 12 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D

Sociální práce s rodinou 12 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D Sociální práce s rodinou 12 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D Co nás dnes čeká Rodina ohrožující dítě Co dítě ohrožuje? Zanedbávání Zneužívání Týrání Zanedbávání Nejrozšířenější forma nehodného

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 16. května 2016 Přehled přednášky soubor právních norem stanovujících, co je trestným činem a jaké sankce za něj lze ukládat procesní

Více

Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s.

Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s. Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s. Červenec 2006 Prosíme, aby ve všech citacích byl uváděn tento zdroj:

Více

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Obecně. Znaky domácího násilí. VIII. Trestněprávní instituty. Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.)

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Obecně. Znaky domácího násilí. VIII. Trestněprávní instituty. Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ Trestněprávní aspekty Obecně VIII. Trestněprávní instituty Eva Žatecká, 2011 Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) Účinný od 1.1.2010 Ultima ratio trestního práva Subsidiární

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BŘECLAV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ

MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ TY MI NEUTEČEŠ! NESKUTEČNĚ TĚ MILUJU A CHCI S TEBOU ŽÍT. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období 163 8. funkční období 163 Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 2011 Parlament České republiky Senát

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Představení Klinická psycholožka a psychoterapeutka v psychiatricko-psychologické

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Opakování Jaký je rozdíl mezi latentní a registrovanou kriminalitou? Která je vyšší? Jaké máme prameny informací o latentní kriminalitě? Jaké

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

6. Soudnictví, kriminalita

6. Soudnictví, kriminalita 6. Soudnictví, kriminalita Nepominutelnou oblastí s genderově citlivými rozdíly je soudnictví. A to jak u obětí, tak pachatelů zjištěných trestných činů, včetně uvězněných. Speciální problematikou jsou

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Domácí násilí a senioři Jedná se o zvlášť ohroženou skupinu s ohledem na přirozené změny, ke kterým dochází ve stáří Domácí násilí může být pácháno:

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

20. maturitní otázka (B)

20. maturitní otázka (B) 20. maturitní otázka (B) 20) Trestní právo obsah, druhy, prameny, podmínky trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost v závislosti na věku pachatele, okolnosti vylučující trestnost, orgány činné v trestním

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

minulost, současnost, budoucnost

minulost, současnost, budoucnost Ochrana osobnosti při poskytování zdravotních služeb minulost, současnost, budoucnost Lukáš Prudil advokát Dotčené předpisy Listina základních práv a svobod Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí Mgr. Martina Viewegová Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová Slovy nelze popsat, co jsem cítila - izolaci, odmítání, nejistotu, depresi a další pocity. Myslím, že nejhorší

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity,

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, nastavení osobní odpovědnosti na všech úrovních. K dosažení

Více

OCHRANNÉ OPATŘENÍ ZABEZPEČOVACÍ DETENCE

OCHRANNÉ OPATŘENÍ ZABEZPEČOVACÍ DETENCE OCHRANNÉ OPATŘENÍ ZABEZPEČOVACÍ DETENCE Republikový výbor pro prevenci kriminality Ministerstvo vnitra odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Praha, 17. října 2017 PhDr. Václav Jiřička, Ph.D.

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

Zvlášť zranitelné oběti. Petra Vitoušová Copyright, Bílý kruh bezpečí, 2014

Zvlášť zranitelné oběti. Petra Vitoušová Copyright, Bílý kruh bezpečí, 2014 Zvlášť zranitelné oběti Petra Vitoušová Copyright, Bílý kruh bezpečí, 2014 Oběť? Míra zranitelnosti? 22 let LP banka, ozbrojení pachatelé, útěk na WC, reakce po činu 22 let Vražda druha, za bílého dne

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Objektivní stránka trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Objektivní stránka trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Objektivní stránka trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Objektivní stránka trestného činu charakterizována jednáním a jeho následkem Obligatorní znaky: jednání, následek a

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Trestní právo Odvětví veřejného práva Ochrana společnosti před kriminalitou - určuje, které společensky nebezpečné činy jsou trestné - stanoví tresty

Více

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Inspekce ministra vnitra je jedním z orgánů činných v trestním řízení v postavení policejního

Více

Č. j. MV /OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5

Č. j. MV /OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5 odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Nad Štolou 3 Praha 7 170 34 Č. j. MV-136105-3/OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5 Společné stanovisko odboru bezpečnostní politiky a prevence

Více

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2.

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. TRESTNÍ PRÁVO Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/34 0535 Škola: Soukromá střední odborná škola Břeclav, s.r.o. Mládežnická 3, 690 02 Břeclav Předmět:

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ TRESTNÍ PRÁVO Chrání nejdůležitější společenské hodnoty Poukazuje na práva fyzických i právnických osob Dělíme jej na trestní právo hmotné a procesní

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

ZÁKON ze dne. 2012, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne. 2012, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne. 2012, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Trestní právo Generováno

Trestní právo Generováno Trestní právo Generováno 6. 12. 2016 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku

Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku - dlouhodobé pronásledování jiného - tím, že pachatel vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou oběti nebo oběti osobám blízkým

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu VYBRANÉ KAPITOLY TRESTNÍHO PRÁVA

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu VYBRANÉ KAPITOLY TRESTNÍHO PRÁVA Metodický list pro první soustředění Název tématického celku: Základy trestní odpovědnosti Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů z oblasti trestního práva jako předpoklad pro porozumění

Více

2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y

2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y 2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Trestní právo je souhrn právních norem o trestání osob (postihy

Více

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI ČR V Praze dne 9.1.2015 Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 Nejvyšší soud Burešova 20 657 37 Brno Obv. A. K. stížnost pro porušení zákona Příloh: tr. spis

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku Vznik čsl.

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více