Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Teorie a praxe trestního a správního procesu Katedra právní teorie Bakalářská práce Senioři jako oběti domácího násilí (aktuální právní a psychologické aspekty) Monika Sklářová 2015

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Senioři jako oběti domácího násilí (aktuální právní a psychologické aspekty) zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. V Brně, dne 10. dubna 2015 Monika Sklářová 2

3 Ráda bych poděkovala své vedoucí bakalářské práce, paní JUDr. Karin Brzobohaté, Ph.D., za odborné vedení, cenné rady a připomínky, které mi pomohly při psaní této bakalářské práce. Dále bych ráda poděkovala prap. Mgr. Petru Návratovi, vedoucímu týmu domácího násilí MŘP Ostrava, za poskytnutí cenných informací a za konzultaci, která mi pomohla při zpracování praktické části mé bakalářské práce a dalším příslušníkům působící v rámci Policie České republiky za vstřícný přístup, pomoc při získávání dat a spolupráci. Další poděkování bych ráda věnovala mé rodině, Pavlu Mikolinovi a všem známým, kteří mě podporovali při psaní práce a pomáhali mi při vyhledávání kontaktů. 3

4 Abstrakt Tématem této bakalářské práce je: Senioři jako oběti domácího násilí (aktuální právní a psychologické aspekty). Domácí násilí je povaţováno za sociálně patologický jev, který je doposud, navzdory jeho závaţnosti, bagatelizován. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část práce je teoretická, věnována vymezením základních pojmů (násilí a domácí násilí). Dále obsahuje základní informace z oblasti domácího násilí (průběh, formy, násilná osoba, oběť atd.) a aktuální právní úpravu. Druhá část práce je praktická a obsahuje analýzu získaných dat, týkajících se domácího násilí se zaměřením na seniory. Cílem analýzy je rozbor situace domácího násilí ze získaných dat páchaného na seniorech v Ostravě. Klíčová slova Násilí, domácí násilí, senior, násilná osoba, oběť, policie, legislativa 4

5 Abstract The theme of this thesis is: Seniors as victims of domestic violence (current legal and psychological aspects). Domestic violence is considered socially pathological phenomenon, which is still, despite its severity, downplayed. The work is divided into two main parts. The first part is theoretical, given the definition of basic concepts (violence and domestic violence). It also contains basic information about domestic violence (process, forms, violent person, victim etc.) and current legislation. The second part is practical and includes analysis of the collected data relating to domestic violence, with a focus on seniors. The aim of the analysis is to analyze the situation of domestic violence from the data obtained against seniors in Ostrava. Keywords Violence, domestic violence, senior, violent person, the victim, police, legislation 5

6 Obsah Úvod Vymezení základního pojmu domácí násilí Násilí Domácí násilí Domácí násilí Průběh domácího násilí Formy domácího násilí Násilná osoba a oběť domácího násilí Násilná osoba Oběť domácího násilí Důsledky domácího násilí Mýty z oblasti domácího násilí Prevence v případech domácího násilí Právní úprava Mezinárodní prameny Ústava a Listina základních práv a svobod Ústava

7 3.2.2 Listina základních práv a svobod Vývoj právní úpravy v oblasti ochrany před domácím násilím v ČR Aktuální právní úprava Trestněprávní ochrana Správněprávní ochrana Soukromoprávní ochrana Úloha policie, státního zastupitelství a soudů ve věci ochrany před domácím násilím Analýza získaných údajů získaných z regionu Ostrava Metoda a technika sběru dat Tým domácího násilí MŘP Ostrava Analýza získaných dat Přibliţný počet seniorů ohroţených domácím násilí v letech v regionu Ostrava Závěr Přílohy

8 Úvod Tématem této bakalářské práce je - Senioři jako oběti domácího násilí (aktuální právní a psychologické aspekty). Domácí násilí je povaţováno za sociálně patologický jev, který se netýká pouze násilné a ohroţené osoby, ale má dopad také na celou rodinu a společnost. Dříve se tato problematika na našem území na veřejnosti neřešila a domácí násilí bylo povaţováno za tabu. Změna nastala v roce 1989, kdy se začaly realizovat sociologické výzkumy, zaměřené na tuto problematiku. Tyto výzkumy následně slouţily jako podklady ke změnám v legislativě. Nejdůleţitějším mezníkem byl zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. Ten nabyl účinnosti dne a byl vybudován na třech základních pilířích: policejní pomoci, sociální pomoci a soudní ochraně. Přestoţe naše zákony potírají domácí násilí (například právní úprava institutu vykázání násilné osoby) a jsme vázáni řadou mezinárodních smluv, které zakotvují lidská práva, je tato problematika stále aktuální (to dokazuje například výzkum provedený Sociologickým ústavem AV ČR a Filozofické fakulty UK, který uvádí, ţe 38% ţen v České republice má přímou zkušenost s domácím násilím viz kapitola 2.4). Z hlediska domácího násilí se nejčastěji hovoří o domácím násilí páchaném na ţenách manţelkách, partnerkách a druţkách. Velmi často je tak opomíjen fakt, ţe tento sociálně patologický jev se dotýká významnou měrou seniorů. Domácí násilí páchané na seniorech není méně podstatné neţ násilí páchané na ţenách, přesto dostupné informace většinou rozebírají současný stav této problematiky se zaměřením na ţeny. Toto opomíjení je hlavním důvodem volby tématu mé bakalářské práce, jejímţ cílem je tedy analýza domácího násilí páchaného na seniorech (avšak v teoretické i praktické části budou zmíněny i údaje o ostatních věkových skupinách). Pozornost tak bude věnována například počtu ohroţených seniorů, formám domácího 8

9 násilí páchaného na seniorech, vztahy mezi seniorem a násilnou osobou a mnoho dalších. Vzhledem k nesnadné dostupnosti dat týkajících se domácího násilí páchaného na seniorech, je analýza práce zaměřena na data vycházející z vyuţití institutu vykázání. Jedná se o jednu z moţností, jak mohou policisté zasáhnout proti násilné osobě v případě domácího násilí. To upravuje zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR. Teoretická část čerpá z kniţních publikací, internetových zdrojů a zákonů. Zdrojem dat pro následnou analýzu jsou informace z webových stránek Police České republiky, ke kterým mi poskytl komentář prap. Mgr. Petr Návrat, vedoucí týmu domácího násilí MŘP Ostrava, včetně potřebných interních informací. Výsledná analýza má zároveň ukázat, jak dalece jsou informace o této problematice zpracovávány a zveřejňovány. Celá práce se skládá ze dvou základních částí. Teoretická část práce je věnována vymezením základních pojmů (násilí a domácí násilí). Dále obsahuje základní informace z oblasti domácího násilí (průběh, formy, násilná osobu, oběť, důsledky domácího násilí, mýty a prevenci) a aktuální právní úpravu. Druhá část práce je praktická a obsahuje analýzu získaných dat, týkajících se problematiky domácího násilí páchaného na seniorech v regionu Ostrava. Jelikoţ se jedná o hlubší seznámení s případy pouze v tomto regionu, byla pro zpracování této části práce zvolena metoda případové studie. V tomto druhu kvalitativního výzkumu jde především o zachycení sloţitosti případu a popisu vztahů v jejich celistvosti. Výchozím zdrojem informací pro zpracování této problematiky jsou webové stránky Policie ČR. Data zde získaná pak byla vysvětlena, doplněna a hlouběji konzultována během rozhovoru s panem prap. Mgr. Petrem Návratem, vedoucího týmu domácího násilí MŘP Ostrava. Celá metoda a postup sběru dat bude detailněji popsán v kapitole č. 4. Cílem analýzy je rozbor situace domácího násilí ze získaných dat páchaného na seniorech v Ostravě od roku 2010 do

10 Tato bakalářská práce má za cíl podat nejprve teoretická východiska a na jejich základě je provedena analýza ze získaných dat. Pro celkové pochopení práce je nutné se zmínit o dalších oblastech této problematiky, avšak ty budou, vzhledem k moţnostem a rozsahu bakalářské práce, rozebírány pouze na základní úrovni. Praktická část bude obsahovat pouze údaje a data z výše uvedených zdrojů. Tato skutečnost je dána omezeným přístupem ke spisům a dosud nezpracovanou statistikou, týkající se tématu této bakalářské práce. 10

11 1 Vymezení základního pojmu domácí násilí V této kapitole bude uvedeno několik návrhů na vymezení pojmu domácí násilí. Různorodost těchto definic spočívá v tom, ţe neexistuje jediná platná definice, která by jasně vystihovala, co všechno zahrnuje pojem násilí. Z tohoto důvodu nemůţe existovat ani jediná definice pro slovní spojení domácí násilí. 1.1 Násilí Obecně je nejčastěji přijímána mezinárodní definice násilí, kterou chápe WHO (světová zdravotnická organizace) jako záměrné použití nebo hrozbu použití fyzické síly proti sobě samému, jiné osobě nebo skupině či společnosti osob, které působí nebo má vysokou pravděpodobnost způsobit zranění, smrt, psychické poškození, strádání nebo újmu 1. Existují ovšem další moţné definice násilí, ale vzhledem k tomu, ţe se má bakalářská práce zaměřuje na tuto tematiku z pohledu psychologie a práva, tak pro další definování násilí bude uvedeno, jak se na tento pojem dívá psychologický a právnický slovník. Psychologický slovník vnímá násilí jako uplatňování síly k překonání odporu, obvykle provázené nepřátelstvím a hněvem 2 a ve slovníku českého práva pak najdeme definici, jeţ bere násilí jako použití fyzické síly proti tělu člověka s cílem působit na jeho vůli a zamezit nebo odstranit předpokládaný nebo kladený odpor. Násilí přitom může směřovat i proti jiné osobě (např. proti dětem poškozeného) nebo i proti věci (např. proti majetku poškozeného), 1 Violence, injuries and disability [online]. World Health Organization [cit ]. Dostupné z: 2 HARTL, P. Stručný psychologický slovník. 1. vydání. Praha: Portál, 2004, str ISBN str

12 pokud je prostředkem jak působit na vůli člověka. 3 Právní teorie dále násilí rozlišuje na násilí absolutní a kompulzivní. Násilím absolutním je míněno to, ţe během násilí zcela chybí sloţka vůle oběti (je zde tedy vyloučeno vlastní jednání oběti). Násilí kompulzivní je pak chápáno jako násilí, jehoţ smyslem je působit na psychiku oběti s cílem přinutit ji, aby se podrobila nátlaku (toto je charakteristické pro domácí násilí například bitím je osoba nucena podvolit se, jinak bude v násilí pachatel dále pokračovat) Domácí násilí Násilí v rodině je závaţný sociálně patologický jev, o kterém se na našem území začalo veřejně hovořit aţ po roce Do té doby se o násilí mezi intimními partnery nehovořilo. Časem však v naší společnosti převládl názor, ţe je třeba této patologii věnovat větší pozornost. V 90. letech se začaly uskutečňovat různé sociologické výzkumy, zabývající se touto problematikou, které následně slouţily jako podklady, které vedly ke změnám v legislativě. 5 Zpočátku byl tedy tento jev chápán jako násilí, které se projevuje v rodině nebo v intimních vztazích a dopouštějí se jej muţi na ţenách. V současné době jiţ není domácí násilí bráno jako synonymum pro muţovo týrání ţeny. Jeho definice se rozšířila a je například pojímáno jako dlouhodobé a zpravidla eskalující násilí fyzického, psychického, sexuálního, sociálního a ekonomického rázu, které vytváří jednoznačně asymetrický vztah a vede ke stabilnímu rozdělení rolí na násilnou a 3 MADAR, Z., a kol. Slovník českého práva. 3. vydání. Praha: LINDE, 2002, str ISBN str VOŇKOVÁ, J., a kol. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2. vydání. Praha: profem, 2008, str ISBN str BURIÁNEK, J., KOVAŘÍK, J., a kol. Domácí násilí násilí na mužích a seniorech. Vydání 1. Praha: Triton str ISBN: str

13 ohroženou osobu. 6 V odborné literatuře se nejčastěji setkáme s tím, ţe autor poukazuje na definici formulovanou Radou Evropy v roce 1985 (Doporučení č. R (85) 4 o násilí v rodině, Rada Evropy, 1985): Násilné chování v rodině zahrnuje jakýkoliv čin nebo opomenutí spáchané v rámci rodiny některým z jejich členů, které podkopávají život, tělesnou nebo duševní integritu, nebo svobodu jiného člena stejné rodiny, nebo vážně poškozují rozvoj jeho osobnosti. Domácí násilí se odehrává v soukromém, tedy uzavřeném, prostoru nejuţších lidských vztahů a nejčastěji je charakterizováno čtyřmi znaky: opakovanost a dlouhodobost jeden útok zpravidla neznamená ještě přítomnost domácího násilí. Můţe to být ovšem jeho začátek jasné rozdělení rolí na osoby ohroţené a osoby násilné za domácí násilí se nepovaţuje, kdyţ se role násilné osoby a ohroţené oběti střídají stupňování domácí násilí můţe začít například uráţkami a následně vygradovat ve fyzické týrání ohroţující ţivot a zdraví výskyt násilí obvykle mimo společenskou kontrolu, tedy neveřejně odehrává se za zavřenými dveřmi, tedy není společností přímo viděno 7 Domácí násilí je nejčastěji chápáno jako násilí mezi partnery. Tento sociálně patologický jev má ovšem více podob. Z hlediska domácího násilí rozlišujeme následující vztahy mezi násilnou a ohroţenou osobou: mezigenerační, partnerský a sourozenecký. 6 ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2008, str ISBN str Domácí násilí: základní informace [online]. Bílý kruh bezpečí [cit ]. Dostupné z:

14 2 Domácí násilí Na základě odborné literatury (Špatenková, Ševčík) a provedených sociologických šetření (STEM, 2006) lze říci, ţe násilí v rodině je nepřehlédnutelnou realitou v naší společnosti, jenţ se odehrává v kaţdé čtvrté rodině. Také zahraniční autoři (Giddens, Gelles) tvrdí, ţe rodina je nejagresivnější skupinou ve společnosti, s výjimkou policie a armády. Dále uvádějí, ţe existuje mnohem větší pravděpodobnost, ţe budeme zabiti, napadeni či zraněni v prostředí našeho domova někým, koho důvěrně známe, neţ kdekoli jinde. 8 Domácí násilí je tedy nejrozšířenějším druhem násilí a je pácháno prakticky na kterémkoli členu rodiny. Osoby ohroţené domácím násilím tedy rozlišujeme následovně: děti, ţeny, muţi, senioři a zdravotně postiţené osoby. 2.1 Průběh domácího násilí Průběh domácího násilí má povětšinou podobu zuţující se spirály. Jedna fáze navazuje na druhou, poslední fáze navazuje ihned na první a stejným způsobem se celý průběh znovu opakuje. Období mezi jednotlivými fázemi se ovšem zkracují a zároveň dochází k tomu, ţe se zvyšuje intenzita těchto fází. Z tohoto cyklu se velice těţko utíká, neboť se v průběhu domácího násilí vytváří vzájemný vztah závislosti, který lze jen s obtíţemi přerušit. Vzniká kruh vytváření závislosti oběti na agresorovi. 9 Kritickým bodem je stav, kdy si ohroţená osoba neuvědomuje, ţe je ubliţováno nejenom jí, ale také ostatním členům rodiny, například dětem, kteří tak 8 ŠEVČÍK, D., a kol. Domácí násilí. 1. vydání. Praha: Portál, 2011, str ISBN str ŠTOČKOVÁ, V. Domácí násilí [online]. ProFem [cit ]. Dostupné z: 14

15 musejí být přítomni násilí v jejich rodině. Průběh domácího násilí má několik fází. V odborné literatuře jsou většinou uváděny 3 nebo 4 (fáze zamilovanosti nebo namlouvání je v některých zdrojích vynechávána). Jedná se o následující: 1) První fáze je pro oběť domácího násilí tou jedinou příjemnou částí. Jedná se o období, kdy je budoucí násilník ohleduplný, budoucí oběť zahrnuje dárky a pozorností (u partnerského vztahu zamilovaný). Toto období lze přirovnat k novomanţelským líbánkům. Pro většinu obětí je toto období nejšťastnějším v jejich ţivotě. Ve skutečnosti však budoucí násilník jen chce mít svou oběť pod kontrolou. Kdyţ chce oběť například jít ven s přáteli, vymlouvá jí to a přesvědčuje ji, ţe volný čas chce trávit jen s ní. Budoucí násilník nad obětí získává pomalu, ale jistě nadvládu. 10 2) Ve druhé fázi jiţ dochází k vytváření napětí. Budoucí násilník bývá často podráţděn i pro nepatrný prohřešek. Verbální komunikace mezi jedinci je nahrazena z velké části komunikací neverbální. Tento stav neustálého napětí má na oběť neblahý vliv, dochází k tzv. destabilizaci, oběť si není jistá, zda to, co vnímá, je skutečně přehnané nebo se jí to jen zdá. 3) Napětí postupně vzrůstá a přechází do fáze násilí. Ve třetí fázi se násilí začíná objevovat i na veřejnosti, slovní týrání se můţe vystupňovat v násilí fyzické. Násilí je chladné a opakuje se. Pokud se oběť vzbouří, násilník ji označí za hysterku a upozorní ji na její agresivitu. To postupně vede k tomu, ţe se oběť cítí vinna a dochází k oslabení jejích obranných reakcí. 4) Čtvrtou fází jsou sliby a líbánky. Násilná osoba se omluví a po nějakou dobu se opět chová slušně. Avšak brzy se situace začne znovu opakovat a 10 ŠEVČÍK, D., a kol. Domácí násilí. 1. vydání. Praha: Portál, 2011, str ISBN str

16 navíc často s vyšší intenzitou Formy domácího násilí Domácí násilí je většinou prováděno kombinací několika druhy útoků a z tohoto důvodů zde vypíši základní formy násilí v rodině. Obecně kaţdá forma násilí má za cíl získat nadvládu nad potencionální obětí a ACORUS (občanské sdruţení, pomáhající osobám ohroţeným domácím násilím) uvádí tedy následující formy: Fyzické násilí - je nejvíce viditelné, neboť zpravidla zanechává stopy v podobě modřin, jizev apod. Jedná se o bolestivé útoky, které s sebou nesou riziko poškození zdraví a v extrémních případech můţe tento druh násilí vyústit dokonce i v přímé ohroţení ţivota. Mezi projevy patří např. bití, píchání ostrými předměty, řezání, pálení, svazování, ohroţování předměty nebo zbraněmi, odpírání jídla či spánku apod. Psychické násilí - u psychického násilí si zprvu ohroţená osoba nemusí uvědomovat, ţe jde o násilí, např. mocenská opatření související s ţárlivostí, si vykládá jako velkou lásku apod. Tato forma násilí zahrnuje například soustavné poniţování, hrubé nadávání, uráţení, zesměšňování na veřejnosti, vyhroţování, zastrašování, sniţování osobních kvalit. Emocionální násilí - je orientováno na osoby, zvířata a věci, ke kterým má ohroţená osoba citový vztah. Zaměření na věci zahrnuje ničení věcí patřících do osobního vlastnictví ohroţené osoby či věcí, ke kterým má vztah a představují nenahraditelnou vzpomínku, např. fotografie, dárky od rodičů, zděděné předměty jako památka na předky apod. Zaměření na zvířata zahrnuje například jejich usmrcení. 11 STŘÍLKOVÁ, P., FRYŠTÁK, M. Vykázání jako prostředek ochrany před domácím násilím. 1. vydání. Ostrava: KEY Publishing, 2009, str. 96. ISBN str

17 Sociální násilí - jedná se o izolování ohroţené osoby od ostatních lidí, zablokování telefonu, zákaz vycházení z bytu, kontrola času a sociálních kontaktů apod. V případě, ţe ohroţená osoba ztratí kontakt s vnějším světem, nemá moţnost prodiskutovat svůj problém a srovnávat, dochází u ní k deformaci vnímání reality. Ekonomické násilí - dotýká se základních potřeb ohroţené osoby, jako je jídlo, bydlení, ošacení apod. Patří zde například zákaz docházení do zaměstnání, nechávání se doprošovat o peníze, kontrolu vydávání peněz a poţadování vyúčtování i nepatrných částek, odmítání financovat stravu, platit nájem, poskytovat ošacení, odebírání peněz, znemoţnění disponovat společným účtem apod. Sexuální násilí - jedná se o formu hůře rozpoznatelnou a dokazatelnou, neboť zpravidla nezanechává stopy a odehrává se v intimním prostředí beze svědků (v některých vyhrocených případech jsou ovšem svědky děti). Zahrnuje například znásilnění, vynucování si sexuálního styku nebo sexuálních praktik proti vůli ohroţené osoby, sexuální napadání nebo napadání erotických částí těla, jednání s ohroţenou osobou pouze jako se sexuálním objektem atd. 12 Kromě výše uvedených dle ACORUS se zde řadí, mimo jiné, také Zanedbávání jedná se o pasivní formu násilí, kterou se rozumí selhání odpovědné osoby/osob při poskytování adekvátní pomoci, která je k dispozici a je ţádaná. Zanedbávání bývá většinou odhaleno na základě kumulace následků Násilná osoba a oběť domácího násilí Jak jiţ bylo výše zmíněno, obětí násilí v rodině se můţe stát kterýkoli z jejich členů. To samé platí také o násilné osobě (pachateli trestného činu). V průběhu 12 Domácí násilí: druhy domácího násilí [online]. ACORUS [cit ]. Dostupné z: 17

18 chybí. 14 Mezi známé klasifikace násilných osob patří například rozdělení pod vedením domácího násilí se mezi násilnou osobou a obětí utváří vztah závislosti, který nabývá různé intenzity (př. ekonomická závislost ze strany oběti, citová závislost ze strany násilné osoby a další). Mezi obětí a pachatelem rozlišujeme v rámci domácího násilí vztah partnerský, mezigenerační a sourozenecký. V této podkapitole nastíním osobu pachatele a osobu oběti, u které poté zmíním moţné následky domácího násilí Násilná osoba Násilné osoby se vyznačují nutkavou potřebou někoho kontrolovat, snahou získat nad někým nadvládu nebo pouţitím různých prostředků k udrţení si oběti ve své blízkosti. Pachatel se většinou snaţí o odstřihnutí co největšího počtu vazeb oběti s rodinou a přáteli. Problém tkví v tom, ţe násilná oběť se zcela jinak chová na veřejnosti a jinak mezi přáteli a známými. Velmi často se tak stává, ţe si blízké okolí nevšimne, ţe za zavřenými dveřmi dochází k domácímu násilí. Existuje jistá klasifikace násilných osob, která je velmi důleţitá pro praxi, na základě které by se dal předpovědět vývoj násilného vztahu. Typologie násilných osob však není všeobecně akceptovatelná z důvodu obtíţného provádění empirických výzkumů domácích násilníků v celé populaci (výzkumníci nemají přístup k celé varietě osob dopouštějícího se domácího násilí). Současné klasifikace násilných osob vznikají na základě studií, které se zaměřují na muţe, jakoţto násilné osoby. Odpovídající výzkumy, které by byly zaměřeny na ţeny v pozici násilných osob, 13 MARTINKOVÁ, M. Špatné zacházení s osobami pokročilého věku se zvláštním zřetelem k domácímu násilí. 1. vydání. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009, str. 98. ISBN str ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2008, str ISBN str

19 Gottmana, jenţ uvádí dva základní typy násilníků: Instrumentální typ vyznačuje se antisociálním zaloţením, agresivitou a sadismem. Tento typ násilníka bývá problematický i mimo soukromou sféru, neboť má obecně zvýšený sklon k agresivitě (násilné projevy se tedy mohou vyskytovat i ve vztahu k vlastním rodičům, autoritám atp.) Impulzivní typ v průběhu incidentu je chování jedince impulzivní a nedokáţe se kontrolovat. Převládá u něj emocionálně nepříjemné naladění (jedná se o disforický typ) a vyznačuje se závislostí na oběti. V ostatních sociálních kontaktech se vyznačuje pasivitou. 15 Ačkoli existuje velké mnoţství typologií násilných osob a neexistuje jediná všeobecně akceptovatelná klasifikace násilníků, tak se v současné době pro orientaci ustálila poměrně jednoduchá a obecně srozumitelná klasifikace. Ta nemá konkrétního autora (vznikla zřejmě z diskuzí expertů), jasně definovaná kritéria a empirické ověření. Pro praktiky, kteří řeší ţivé případy domácího násilí je však uţitečná a na jejím základě posuzují násilné osoby. Zahrnuje následující varianty násilníků: Osoba dvojí tváře bez výrazných příznaků psychopatologie - jedinec vykazuje násilné chování pouze v soukromí a ve vztahu k blízké osobě Obecně násilná osoba - vztahové násilí je zde kombinováno s dalšími problematickými sklony i mimo rodinu Násilník, u kterého dominují problémy závislosti - například alkoholismus a závislost na hracích automatech, s nimiţ je domácí násilí úzce spojeno Násilník s psychickou zátěží - násilník s výraznými symptomy poruch osobnosti 16 Z výzkumu, jenţ vznikl z podnětu Národního akčního plánu prevence 15 Tamtéţ, s Tamtéţ, s

20 domácího násilí (dále téţ NAP DN), který probíhal na našem území v letech , se zjistilo, ţe ze zkoumaného vzorku byli násilnými osobami především muţi (95,3 % - 41 osob). Výjimku tvořily pouze dvě pachatelky (4,7 %). Dále se zjistilo, ţe 9,3 % (4 jedinci) pachatelů bylo cizími státními příslušníky. Z hlediska věku bylo zjištěno, ţe nejmladšímu násilníkovi bylo 21 let a nejstaršímu Oběť domácího násilí Jak jiţ bylo v úvodu druhé kapitoly řečeno, obětí domácího násilí můţe být kdokoli (bez ohledu na věk či pohlaví). Osobu ohroţenou domácím násilím lze vymezit následovně: osoba ohroţená domácím násilím je osoba, která je ohroţena nebezpečným útokem proti ţivotu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závaţným útokem proti lidské důstojnosti, ze strany násilné osoby. 18 Oběť čelí útokům násilné osoby. Ohroţená osoba a násilná osoba mají mezi sebou blízký vztah, sdílí společné obydlí. Zpravidla se jedná o partnerský vztah, vztah rodičů a dětí. Není však výjimkou i násilné jednání vůči sourozenci, seniorovi a další. Na internetových stránkách Policie ČR nebo intervenčních centrech (například můţeme zjistit, ţe oběťmi domácího násilí jsou většinou ţeny. Ačkoli je v násilí v rodině nejvíce pácháno na ţenách, nelze opomenou ostatní členy rodiny. Například ACORUS na svých stránkách uvádí následující procentuální údaje u jednotlivých skupin obětí domácího násilí: Ženy - literatura uvádí, ţe ţeny jsou nejčastějšími oběťmi domácího násilí (92 98%). 17 MARTINKOVÁ, M., SLAVĚTÍNSKÝ, V., VLACH, J. Vybrané problémy z oblasti domácího násilí v ČR. 1. vydání. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2014, s ISBN str

21 Děti - děti jsou spolu s ţenami nejčastější skupinou, která se stává oběťmi násilí v rámci rodiny. V rodinách se domácí násilí v 69% odehrává za přítomnosti dětí (některé organizace, zabývající se domácím násilím, udávají vyšší procento - aţ 80%). Přítomnost dětí v případech domácího násilí je vysoce ohroţující a narušuje jejich zdravý vývoj. Muži - tato cílová skupina není velká, muţi jsou oběťmi domácího násilí ve 2-5%. Málokterý muţ veřejně přizná, ţe je svojí ţenou týrán. Obraz muţe jako oběti nepatří do muţské rolové charakteristiky, je společensky nepřijatelný, vzbuzuje posměch, proto muţi málokdy násilí zveřejní. Senioři - jedná se také o velmi latentní skupinu, která jen zřídka zveřejní násilí. Mezi seniory ve věku nad 65 let trpí domácím násilím 3-5% osob. Většinou se násilí na seniorech dopouštějí jejich děti, coţ je pro seniory velmi bolestné a jen neradi o této skutečnosti mluví. Zdravotně postižení - tato skupina jako oběti domácího násilí je téměř neznámá, pouze nejzávaţnější případy, které zpravidla končí tragicky a dostanou se před soud, jsou zveřejněny. Násilí páchané na postiţených je skryté, neexistují ţádné statistické údaje o jeho výskytu. Zdravotně postiţení jsou velmi zranitelnou skupinou, protoţe jsou mnohdy odkázány na péči násilníka, a vzhledem ke svému handicapu se ne vţdy dokáţou účinně bránit. 19 Násilné osoby útočí u svých obětí především na jejich nejcitlivější místa a jde jim především o její znehodnocení a vyvolání pocitu provinění. Ideální oběť je charakterizována jako ta, která je svědomitá a má přirozený sklon k sebeobviňování Policie ČR - Metodická příručka č. 1/2010, Čl. 1c. Policie.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 19 Domácí násilí: druhy domácího násilí [online]. ACORUS [cit ]. Dostupné z: 20 HIRIGOYEN, M-F. Psychické násilí v rodině a v zaměstnání. 1. vydání. Praha: Academia, 2002, s ISBN str

22 Číktková povaţuje ideální oběť za mýtus a uvádí, ţe oběť s výše uvedenými znaky ovlivňuje nazírání na oběti zločinců a jednání s nimi. Čím méně oběť vykazuje uvedené znaky, tím více vyvolává nesympatie a nemá image věrohodného poškozeného (př. prostitutky, drogově závislý) Důsledky domácího násilí Nejčastěji uváděnými důsledky domácího násilí jsou stres, ztráta sebevědomí, strach, nevyrovnanost, závislost a další projevy včetně fyzických poruch, které jsou v souhrnu často označovány syndromem týrané ženy 22, u dětí se jedná zejména o psychosomatické poruchy. V případě týrání dětí byl zaveden termín syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, pro tento jev je uţívána zkratka CAN. Ševčík a Špatenková ve své knize přehledně předkládají značné mnoţství různých dopadů domácího násilí na oběť, které následně uspořádávají do následných kategorií: Symptomy posttraumatické stresové poruchy u týraných osob se vyvíjejí různé symptomy posttraumatické stresové poruchy, jako je porucha spánku nebo porucha příjmu potravy. Jedinci jsou velmi často emocionálně vyčerpaní a násilí u nich vyprodukovalo silné odezvy úzkosti, strachu, deprese, viny. U obětí také můţeme velice často pozorovat přecitlivělost, paniku, nervozitu, sníţené sebevědomí a mnoho dalších poruch. Naučená bezmocnost naučená bezmocnost se vyvíjí poté, co se oběť pokoušela od násilné osoby odejít, ale neúspěšně. Jedinec se sám přesvědčuje, ţe 21 ČÍRTKOVÁ, L. Viktimologie pro forenzní praxi. 1. vyd. Praha: Portál, 2014, s ISBN str KRÁLÍČKOVÁ, Z., ŢATECKÁ, E., DÁVID, R., a kol. Právo proti domácímu násilí. Skripta. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011, s ISBN str

23 ţádná jeho reakce nevede k příznivému závěru (ukončení násilí), a proto se stává pasivním. Oběť ztrácí sebevědomí, respekt k sobě samému a rovněţ ztrácí vlastní hodnotu. Týraná osoba se oddá svému trýzniteli a pomoc vyhledá aţ v době, kdy je přesvědčena, ţe ji jde o vlastní ţivot. Sebezničující zvládací strategie týraná osoba v důsledku marných pokusů o ukončení násilí volí často maladaptivní únikové mechanismy, sebezničující zvládací strategie, mezi které se například řadí alkohol, drogy nebo pokus o sebevraţdu. Popírání viny útočníka oběť omlouvá násilnou osobu za její chování a ono násilné chování je omlouváno vnějšími okolnostmi, mezi které se řadí například nezaměstnanost, nemoc nebo alkohol. Minimalizace násilí osoby ohroţené násilím popírají závaţnost celé situace. Jedná se o formu iluzorní obrany, aby se týrané osoby nemusely zbláznit. Minimalizací dochází k redukci strachu a činí problém snesitelnějším. Bagatelizace následků - osoby ohroţené domácím násilím minimalizují skutečné následky incidentů násilí, zlehčují intenzitu i nebezpečnost útoků nebo si odmítají připustit závaţnost situace. Popírání viktimizace 23 - ohroţené osoby popírají fakt, ţe jsou týrané a zneuţívané a svá zranění vysvětlují nepravdivými důvody (příkladem je pád ze schodů). Odmítání možnosti pomoci osoby ohroţené domácím násilím nevidí ze své situace cestu ven a nabízenou pomoc odmítají, protoţe si myslí, ţe jim nepomůţe. 24 Méně známé jsou jiţ dopady na násilnou osobu. Také násilníka se týkají negativní dopady. Svým způsobem totiţ ví, ţe působí bolest své oběti, ke které je 23 Viktimizace = proces, v jehoţ rámci se z potencionální oběti stává oběť reálná. In: VÁLKOVÁ, H.; KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s ŠEVČÍK, D., a kol. Domácí násilí. 1. vydání. Praha: Portál, 2011, str ISBN str

24 poután, cítí se bezmocný a má pocit viny. Dále se důsledky mohou týkat jedinců, kteří jsou domácímu násilí přítomni. Zde se jedná zejména o děti v rodině. Domácí násilí závaţně ohroţuje jejich budoucí vývoj a traumatizuje je. Děti se mohou navíc z domácího násilí obviňovat a to často vede k opětné traumatizaci jiného člena rodiny (například jeho matky) Mýty z oblasti domácího násilí Domácí násilí bylo v minulosti okrajovým tématem, o kterém se nehovořilo. V současné době se toto téma postupně otevírá a diskutuje se o něm. Lidé mají moţnost přístupu k nespočtu informací, avšak to nutně neznamená, ţe je tomuto tématu zcela porozuměno. Na základě onoho neporozumění (nebo absence zkušenosti) tak vzniká řada mýtů, které mohou způsobit, ţe se oběť domácího násilí se svým problémem bude odmítat svěřovat a tento sociálně patologický jev si začne racionalizovat. 26 Mýtů o domácím násilí je mnoho a z tohoto důvodu zde uvedu pouze ty nejčastěji se vyskytující a budu je komparovat s realitou: 1) Mýtus: Domácí násilí se týká jen sociálně slabších vrstev. Realita: Násilí v rodinách se vyskytuje nezávisle na národnosti, kultuře nebo společenské či materiální úrovni rodin. Násilnou osobou můţe být jedinec s nízkým vzděláním a bez zaměstnání, stejně tak jako jedinec s vysokoškolským vzděláním, jenţ je profesionálně úspěšný. Jako jeden z důkazů můţe slouţit výsledek výzkumu provedený v roce 1996 Koordinačním kruhem proti násilí na ţenách, který došel k závěru, ţe v ohlášených případech násilí mělo 38% agresorů vysokoškolské a 24% 25 GJURIČOVÁ, Š., KOCOURKOVÁ, J., KOUTEK, J. Podoby násilí v rodině. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2000, s ISBN str MARVANOVÁ-VARGOVÁ, B., POKORNÁ, D., TOUFAROVÁ, M. Partnerské násilí. 1. vydání. Praha: LINDE., 2008, s ISBN str

25 středoškolské vzdělání. 27 2) Mýtus: Domácí násilí se nás netýká, je to jen ojedinělý jev. Realita: Podle reprezentativního výzkumu provedeného v roce 2003 v České republice Sociologickým ústavem AV ČR a Filozofické fakulty UK zaţije některou z forem domácího násilí za svůj ţivot 38 % ţen 28. Na základě těchto čísel se tedy nejedná při dalším násilí v rodině o zcela ojedinělý a výjimečný jev. 3) Mýtus: Situace asi není tak strašná, jinak by oběť od násilné osoby rychle odešla. Realita: Ačkoli se řešení (odejít od násilné osoby) z této situace můţe zdát jako snadno proveditelné, ne vţdy tomu tak je. Oběti velmi často od násilných osob neodcházejí, protoţe například nemají kam jít, cítí stud za danou situaci, mají strach, ţe budou rodinou a okolím odsouzeny, mohou se bát reakce násilné osoby (fyzického napadení atd.), samoty a mnoho dalších stigmat. 4) Mýtus: Příčinou domácího násilí je především alkoholismus násilné osoby. Naše zákony argument opilosti neuznává jako polehčující okolnost. Z hlediska vlivu alkoholu se uvádí, ţe ten slouţí většinou jako spouštěč incidentu. Násilné osoby tak díky poţití alkoholu omlouvají své jednání a mnoho osob také věří tomu, ţe kdyby násilná osoba alkohol nepoţila, tak by se násilí na druhé osobě nikdy nedopustila. Je nutné mít na paměti, ţe příčinou domácího násilí je získání kontroly nad budoucí obětí, alkohol je tedy jeden ze spouštěcích prvků. 5) Mýtus: Vždyť o nic nejde, je to jen pár facek. 27 MARTINKOVÁ, M., MACHÁČKOVÁ, R. Vybrané kriminologické a právní aspekty domácího násilí. 1. vydání. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2001, s ISBN str Domácí násilí: mýty o domácím násilí [online]. ROSA [cit ]. Dostupné z: 25

26 Realita: Oběť domácího násilí má velmi často váţná zranění. Jedná se například o podlitiny, přeraţení nosu, otřes mozku, mlácení hlavou o zeď, škrcení, zlomení ţeber a mnoho dalších. Forma fyzického násilí začíná mnohdy právě fackou, ale důleţité je uvědomit si, ţe průběh násilí a jeho intenzita se stupňuje. U ţen se můţe jednat například o brutální průběh fyzického násilí ve formě bití těhotné ţeny, bití lopatou a mnoho dalších Prevence v případech domácího násilí Obecně platí, ţe je lepší jakýmkoli problémům předcházet, neţ je následně řešit. Otázkou ovšem je, jak účinně předcházet domácímu násilí. Baštecká navíc upozorňuje na skutečnost, ţe jen málokdo dokáţe předcházet nezřetelné hrozbě. 30 Právě proto je důleţité problematiku domácího násilí popsat, obeznámit s ní veřejnost a snaţit se, aby nebyl tento sociálně patologický jev ve společnosti tolerován. Prevenci lze dělit na primární, sekundární a terciární. Primární prevence je zaměřena na eliminaci pravděpodobného vzniku domácího násilí. Jde tedy o sníţení výskytu dalších případů násilí v rodině v populaci. Nejúčinnějším opatřením je především uváţlivý výběr partnera, budování dobrého rodinného zázemí a dostatečná informovanost o tom, co je vztahu, v rodině a při souţití osob ve společné domácnosti obvykle povaţováno za normální a co by tolerováno být nemělo. Význam mohou mít například dobré vztahy v původní rodině, kvalitní příbuzenské a přátelské vztahy, dobře vedená výuka rodinné výchovy a další ŠPATENKOVÁ, N., a kol. Krizová intervence pro praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011, str ISBN str BAŠTECKÁ, B., a kol. Klinická psychologie v praxi. 1. vydání. Praha: Portál, 2003, str ISBN str ŠPATENKOVÁ, N., a kol. Krizová intervence pro praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011, str ISBN str

27 Sekundární prevence jejím cílem je včasná identifikace problému domácího násilí a zabránění zhoršování situace. Velkou úlohu zde mají například pracovníci v pomáhajících profesích, jejichţ úkolem je diagnostika jevu a účinná intervence. Tito pracovníci působí v různých programech či institucích: v rámci krizových opatření (kde je nejdůleţitější okamţité vyřešení problému), poradensky (oběti se potřebují zorientovat a zvolit nejvhodnější moţnost řešení), nácvikově (oběti si potřebují osvojit nové způsoby chování), terapeuticky a doprovázením. 32 Sekundární prevence má tedy podobu krizové intervence, poradenství či terapie, jenţ je poskytována přímo obětem domácího násilí nebo dalším poškozeným účastníkům. Terciární prevence terciární prevence má za cíl zmírnění nepříznivých dopadů domácího násilí. Je tedy zaměřena na odstranění nebo zmírnění následků, které byly způsobeny domácím násilím a snaţí se o návrat zasaţených osob k normálnímu fungování a zvýšení kvality jejich ţivota. Patří zde reintegrace, sociální rehabilitace, reedukace, resocializační činnosti a sociální opatření (ubytování, sociální sluţby atp.). Úlohou pracovníků je kromě podpory a reintegrace do společnosti také působení při podpoře pomocných aktivit. Svépomocné aktivity představují podpůrný a účinný systém, díky kterému si ohroţené osoby uvědomí, ţe nejsou ve své situaci osamoceny. Existuje mnoho lidí s podobnou negativní zkušeností a v případě sdílení zkušeností se mohou ohroţené osoby naučit, jak se vypořádat se svou situací BAŠTECKÁ, B., a kol. Klinická psychologie v praxi. 1. vydání. Praha: Portál, 2003, str ISBN str ŠPATENKOVÁ, N., a kol. Krizová intervence pro praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011, str ISBN str

28 3 Právní úprava V následující kapitole bude popsán vývoj a aktuální právní úprava ochrany před domácím násilím v České republice. Zmíněny budou nejprve mezinárodní prameny, Ústava a Listina základních práv a svobod. 3.1 Mezinárodní prameny Dokumenty na mezinárodní úrovni zahrnují především ty dokumenty, které zakotvují lidská práva. Vzhledem k jejich mnoţství a omezením bakalářské práce se zmíním pouze o těch nejzákladnějších. Všeobecná deklarace lidských práv a svobod (dále jen Deklarace ) byla přijata Valným Shromáţděním OSN v Paříţi v Palais de Chaillot. Deklarace staví na zásadním principu, podle kterého jsou lidská práva zaloţena na důstojnosti kaţdého jednotlivce. Tato důstojnost a právo na svobodu a rovnost jsou nepopiratelné. Ačkoliv Deklarace nemá závaznou moc jako smlouva, získala všeobecnou platnost. Mnoho zemí cituje Deklaraci nebo její části ve svých zákonech nebo ústavách. Také mnohé dohody, úmluvy a smlouvy vytvořené po roce 1948 jsou postaveny na jejích principech. 34 Z hlediska domácího násilí lze poukázat například na Článek 5, který uvádí, ţe Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. 35 Dalším pramenem je Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen Úmluva ), která byla podepsána v Římě. Tato Úmluva má na 34 Zprávy: Lidská práva v datech [online]. Informační centrum OSN v Praze [cit ]. Dostupné z: 35 Všeobecná deklarace lidských práv [online]. Informační centrum OSN v Praze [cit ]. Dostupné z: 28

29 zřeteli Deklaraci, kterou je inspirována. Cílem Rady Evropy bylo dosaţení větší jednoty mezi jejími členy. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je ochrana a další rozvoj lidských práv a základních svobod. 36 Z hlediska násilí v rodině lze v Úmluvě čerpat z Článku 3 (zákaz mučení), Článku 5 (právo na svobodu a osobní bezpečnost), Článku 6 (právo na spravedlivý proces) a další. Neméně významným dokumentem je Listina základních práv Evropské unie neboli přesným značením Listinu základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000, ve znění upraveném dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku (dále jen Listina EU"). Listina EU byla deklarována 7. prosince 2000 během zasedání Evropské rady v Nice. Znění Listiny EU bylo v roce 2007 právě v souvislosti s finalizací textu Lisabonské smlouvy novelizováno. Listina EU je členěna do 7 hlav. Kromě poslední, která se týká aplikace, pokrývají hlavy 1-6 jednotlivé tematické okruhy základních lidských práv: důstojnost, svobodu, rovnost, solidaritu, občanská práva a soudnictví. Listina EU vešla v platnost spolu s Lisabonskou smlouvou, tj Mezi další významné dokumenty patří také Deklarace o odstranění násilí páchaného na ţenách, Úmluva o odstranění všech forem diskriminace ţen, Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či poniţujícímu zacházení nebo trestání, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a další. 3.2 Ústava a Listina základních práv a svobod Právní úprava domácího násilí vychází z norem nejvyšší právní síly. Těmi jsou zejména Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) a Listina základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb.). Ty představují základní 36 ŠIŠKOVÁ, N. Evropská unijní ochrana lidských práv. 1. vydání. Praha: Linde, 2001, str ISBN str

30 východisko, od něhoţ se odvíjí úprava jednotlivých aspektů domácího násilí Ústava Ústava byla přijata dne a lze ji definovat jako právní předpis nejvyšší právní síly, který upravuje organizaci (dělbu) veřejné moci, vztah státu a jednotlivce (zejména zakotvuje základní lidská práva a svobody), státní cíle a hodnoty a vymezuje také vztah vnitrostátního a mezinárodního práva. 38 Vázanost mezinárodními smlouvami je upravena v Článku 10, kde je řečeno, ţe v případě, kdy mezinárodní smlouva stanoví něco jiného neţ zákon, bude při rozhodování vyuţito mezinárodní smlouvy. Z hlediska lidských práv lze poukázat zejména na Článek 3 a Článek 4. Ve třetím článku je řečeno, ţe součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod a ve čtvrtém článku je stanoveno, ţe základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci, která je dále specifikována v hlavě čtvrté Listina základních práv a svobod Listina základních práv a svobod (dále jen Listina ), vyhlášená ve sbírce zákonů pod č. 2/1993 Sb., obsahuje základní práva a svobody, které stát občanům garantuje a jejich porušení trestá. Listina byla přijata dne a účinnosti nabyla spolu s uvozovacím ústavním zákonem č. 23/1991 Sb., a to vyhlášením ve 37 Listina základních práv Evropské unie [online]. Ústav práva a právní vědy [cit ]. Dostupné z: 38 BAHÝĜOVÁ, L., FILIP, J., MOLEK, P., a kol. Ústava České republiky. 1. vydání. Praha: Linde, 2010, str ISBN str

31 Sbírce zákonů dne Z hlediska domácího násilí je třeba poukázat zejména na tyto články: Článek 1 (lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné), Článek 6 odst. 1 (kaţdý má právo na ţivot. Lidský ţivot je hoden ochrany jiţ před narozením), Článek 7 odst. 2 (nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo poniţujícímu zacházení nebo trestu), Článek 8 odst. 1 (osobní svoboda je zaručena), Článek 10 odst. 1 (kaţdý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno), Článek 14 odst. 1 (svoboda pohybu a pobytu je zaručena) 40 a další. 3.3 Vývoj právní úpravy v oblasti ochrany před domácím násilím v ČR Vývoj právní úpravy je nejlépe popsán v knize Vybrané problémy z oblasti domácího násilí v ČR, a to následovně: Právní úprava ochrany před domácím násilím byla zavedena relativně nedávno. Nejdříve byl přijat zákon č. 91/2004 Sb., kterým došlo k novelizaci zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, a to s účinností od Dalším důleţitým mezníkem bylo přijetí zákona č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. Ten nabyl účinnosti dne a byl vybudován na třech základních pilířích: policejní pomoci, sociální pomoci a soudní ochraně. Další změna nastala , kdyţ nabyl účinnosti zákon č. 29/2007 Sb., 39 WÁGNEROVÁ, E., ŠIMÍČEK, V., LANGÁŠEK, T., a kol. Listina základních práv a svobod - komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2012, str ISBN str Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit ]. 31

32 který novelizoval zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (do zákona bylo včleněno ustanovení 60a, kterým došlo ke zřízení intervenčního centra) nabyl účinnosti zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve kterém je nová právní úprava institutu vykázání násilné osoby z bytu nebo domu či jeho bezprostředního okolí. O rok později nabyla účinnosti novela zákona č. 218/2009 Sb., která změnila občanský soudní řád doplněním o právní úpravu institutu předběţného opatření zavedením moţnosti uloţit povinnost zdrţet se neţádoucího sledování a obtěţování. Dále došlo k přijetí zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, jenţ nabyl účinností dne (od tohoto data se v případech domácího násilí postupuje podle něj), a zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, který s účinností od upravuje práva obětí trestných činů. Posledním uvedeným zákonem byl zaveden do zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním v ustanoveních 88b - 88o institut předběţných opatření (například v 88e zákaz vstupu do obydlí). Významnou změnou, vztahující se k roku 2014, bylo přijetí zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, jenţ nabyl účinnosti dne V jeho druhé části, která je věnována rodinnému právu, je obsaţeno v ustanoveních zvláštní ustanovení proti domácímu násilí Aktuální právní úprava Trestněprávní ochrana V oblasti trestního práva se v případech domácího násilí postupuje od podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (dále jen TrZ ). Tento 41 MARTINKOVÁ, M., SLAVĚTÍNSKÝ, V., VLACH, J. Vybrané problémy z oblasti domácího násilí v ČR. 1. vydání. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2014, s ISBN str

33 zákon vyjadřuje subsidiární úlohu práva trestního (Článek 12 odst. 2 trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu). 42 Domácího násilí se nejvíce dotýká 199 TrZ Týrání osoby žijící ve společném obydlí. Skutková podstata tohoto trestného činu trestní sazby je upravena následovně: (1) Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společném obydlí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta. (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, c) spáchá-li takový čin nejméně na dvou osobách, nebo d) páchá-li takový čin po delší dobu. (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 a) těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob, nebo b) smrt Skutkovou podstatou tohoto trestného činu je týrání osoby blízké nebo jiné osoby ţijící s pachatelem ve společném obydlí. Objektem tohoto trestného činu je pak zájem společnosti na ochraně těchto osob ţijících s pachatelem ve společném obydlí. Objektivní stránkou je týrání osob/y a subjektem je pachatel. 43 Pro přesné pochopení je nutné si nyní vysvětlit základní pojmy této právní úpravy odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit ]. 43 MARTINKOVÁ, M., MACHÁČKOVÁ, R. Vybrané kriminologické a právní aspekty domácího násilí. 1. vydání. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2001, s ISBN str

34 Jsou to osoba blízká, společné obydlí a týrání. Osoba blízká - jedná se o příbuzného v pokolení přímém, osvojitele, osvojence, sourozence a manţela. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen v případě, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní (viz. 125 TrZ). Jinou osobou je tedy jakákoli osoba jiná neţ osoba blízka, která ţije s pachatelem ve společném obydlí. 44 Společné obydlí společné obydlí je definováno jako dům, byt nebo jiná prostora sloužící k bydlení a příslušenství k nim náležející. 45 Společné obydlí je vymezeno osobami, které spolu sdílejí společné obydlí a mají mezi sebou úzké vztahy. Často jsou tedy na sobě tyto osoby vzájemně závislé. Velmi často také dochází k tomu, ţe mají téţ ztíţenou moţnost toto společné obydlí opustit (nepříznivá finanční situace). U společného obydlí musí být splněna podmínka spoluţití, tedy společného vyuţívání i třeba jen společných prostor, příslušenství bytu nebo domu. 46 Týrání - rozumí se jim takové jednání pachatele, které se vyznačuje zlým nakládáním buď s blízkou osobou, nebo i jinou osobou, s níž pachatel žije ve společném bytě či domě, a současně se vyznačuje i určitou mírou trvalosti a dosahuje takové intenzity, aby bylo způsobilé vyvolat stav, který pociťuje postižená osoba jako těžké příkoří, respektive psychické nebo i fyzické útrapy. 47 Další paragraf, který se přímo týká násilí v rodině, je 198 TrZ Týrání svěřené osoby a 337 odst. 2 Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Neméně důleţité je také zmínit okruhy trestných činů, jejichţ skutková 44 ŠÁMAL, P., a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s ISBN str zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit ]. 46 ŠÁMAL, P., a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s ISBN str

35 podstata se můţe vztahovat na případy domácího násilí: Trestné činy proti životu a zdraví TrZ vraţda, 141 TrZ zabití, 145 TrZ těţké ublíţení na zdraví, 146 TrZ ublíţení na zdraví, 147 TrZ těţké ublíţení na zdraví z nedbalosti Trestné činy proti svobodě TrZ zbavení osobní svobody, 171 TrZ omezování osobní svobody, 175 TrZ vydírání, 177 TrZ útisk, 178 TrZ porušování domovní svobody Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti TrZ znásilnění, 186 TrZ sexuální nátlak, 187 TrZ pohlavní zneuţití Trestné činy narušující soužití lidí TrZ násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, 353 TrZ nebezpečné vyhroţování, 354 TrZ nebezpečné pronásledování Trestné činy proti rodině a dětem TrZ zanedbání povinné výţivy, 198 TrZ týrání svěřené osoby, 199 TrZ týrání osoby ţijící ve společném obydlí, 200 TrZ únos dítěte a osoby stiţené duševní poruchou, 201 TrZ ohroţování výchovy mládeţe Trestné činy proti majetku TrZ neoprávněný zásah do práva k domu nebo bytu Nutné je, dle Martinkové, také uvést trestné činy, kterých se můţe dopustit oběť na svém pachateli při nepřiměřené obraně. Jedná se o Trestné činy proti životu TrZ zabití a 146a TrZ ublíţení na zdraví z omluvitelné pohnutky. 48 Vzhledem z rozsahu bakalářské práce jsou trestné činy, které se mohou týkat domácího násilí, pouze vyjmenovávány a nikoli detailně popsány jako tomu bylo výše u 199 TrZ. 47 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 3 Tdo 1160/2005. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit ]. 48 MARTINKOVÁ, M., MACHÁČKOVÁ, R. Vybrané kriminologické a právní aspekty domácího násilí. 1. vydání. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2001, s ISBN str

36 3.4.2 Správněprávní ochrana Nutným znakem domácího násilí je opakovanost a dlouhodobost. V případě, ţe tyto dva základní znaky chybí (nejsou prokázány, přestoţe mohou existovat), tak dochází k tomu, ţe domácí násilí spadá do přestupkového práva, jedná se pak o přestupek, nikoli trestný čin. Nejedná-li se o trestný čin, ale o zaviněný čin, kterým je zákonem označený jako přestupek, tak se v případě násilí v rodině postupuje podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen PřesZ ). V tomto zákoně je přestupek definován v 2 odst. 1 jako zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin 49 Z hlediska domácího násilí lze zmínit především: 47 přestupky proti občanskému soužití (1) Přestupku se dopustí ten, kdo a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch, b) jinému z nedbalosti ublíží na zdraví, c) úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním přestupky proti majetku (1) Přestupku se dopustí ten, kdo a) úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, 49 2 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit ] odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit ]. 36

37 zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo se o takové jednání pokusí, b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby 51 U výše zmíněných přestupků lze udělit pokutu. Z hlediska účinnosti se v odborné literatuře (např. Voňková) často dočteme, ţe právě ona pokuta jako sankce za daný přestupek je uhrazena na úkor celé rodiny a v případě násilí v rodině je oběť obvykle potrestána pachatelem. Toto je jeden z důvodů pro nepředloţení samotného návrhu na projednání přestupku ohroţenou osobou. Dalším úskalím je například 68, který stanovuje, ţe přestupky se projednávají jen na návrh postiţené osoby, jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka. Jak jiţ bylo ve druhé kapitole řečeno, mezi obětí a pachatelem vzniká vzájemný vztah závislosti a mnohdy oběť onen návrh nepodá. Přestupky pak v případě podání návrhu projednávají obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí, případně jiné správní orgány, stanoví-li tak zvláštní zákon Soukromoprávní ochrana Od nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NoZ ), do kterého jsou v jeho druhé části inkorporována zvláštní ustanovení proti domácímu násilí ( ). Do té doby byla ochrana proti násilí v rodině upravena podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. 751 (1) Stane-li se další společné bydlení manželů v domě nebo bytě, v němž se nachází rodinná domácnost manželů, pro jednoho z nich nesnesitelné z odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit ]. 37

38 důvodu tělesného nebo duševního násilí vůči manželovi nebo jinému, kdo v rodinné domácnosti manželů žije, může soud na návrh dotčeného manžela omezit, popřípadě i vyloučit na určenou dobu právo druhého manžela v domě nebo bytě bydlet. (2) Stejně jako v odstavci 1 lze postupovat v případě, že se jedná o manžele rozvedené, jakož i v případě, kdy manželé nebo rozvedení manželé bydlí společně jinde než v rodinné domácnosti Omezení, popřípadě vyloučení práva manžela v domě nebo bytě bydlet, určí soud nejdéle na dobu šesti měsíců. Soud na návrh rozhodne znovu, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody Právo domáhat se ochrany proti domácímu násilí má také každá jiná osoba, která žije spolu s manžely nebo rozvedenými manžely v rodinné domácnosti 55 K výše uvedeným paragrafům náleţí i 3021: Ustanovení 751 až 753 proti domácímu násilí se použijí také v případě společného bydlení jiných osob, než jsou manželé. Do jiných částí NoZ jsou včleněna další ustanovení, která jsou určena jako ochrana proti domácímu násilí: 762 (2) Dopustil-li se bývalý manžel vůči druhému manželovi jednání, 52 MARTINKOVÁ, M., MACHÁČKOVÁ, R. Vybrané kriminologické a právní aspekty domácího násilí. 1. vydání. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2001, s ISBN str odst. 1,2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit ] zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit ] zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit ]. 38

39 které naplňuje znaky domácího násilí, nemá právo na výživné podle odstavce 1, ač by jinak podmínky přiznání práva na výživné splňoval (1) Probíhá-li v den zůstavitelovy smrti řízení o rozvod manželství zahájené na zůstavitelův návrh podaný v důsledku toho, že se manžel vůči zůstaviteli dopustil činu naplňujícího znaky domácího násilí, je zůstavitelův manžel vyloučen z dědického práva jako zákonný dědic. 57 V rámci procesně právní ochrany před domácím násilím byl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu do soudy aplikován institut předběţného opatření, který se týkal případů domácího násilí, a vţil se pro něj název soudní vykázání. Nynější úprava podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, je účinná od Změnou oproti občanskému soudnímu řádu je z hlediska návrhu předběţného opatření ustanovení o tom, ţe návrh na nařízení předběžného opatření musí obsahovat též vylíčení skutečností, které osvědčují, že je společné bydlení navrhovatele a odpůrce v domě nebo bytě, ve kterém se nachází společná domácnost, pro navrhovatele nesnesitelné z důvodu tělesného nebo duševního násilí vůči navrhovateli nebo jinému, kdo ve společné domácnosti žije, anebo vylíčení skutečností, které osvědčují nežádoucí sledování nebo obtěžování navrhovatele 58 Účastníky řízení o předběţném opatření jsou podle tohoto zákona navrhovatel a odpůrce, případně osoba, vůči které násilí směřuje. Pokud je navrhovatelem nezletilý, podává návrh jeho jménem zákonný zástupce, orgán sociálněprávní ochrany dětí nebo advokát na základě plné moci, pokud má nezletilý pro udělení plné zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit ] zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit ] zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit ]. 39

40 moci přiměřenou rozumovou a volní vyspělost. Pokud je navrhovatelem osoba, jejíţ svéprávnost byla ve věcech, o něţ v řízení jde, omezena, podává jejím jménem návrh opatrovník nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pokud je navrhovatelem nezletilá osoba starší 16 let, má plnou procesní způsobilost. Vyhoví-li soud návrhu, tak uloţí odpůrci předběţným opatřením zejména, aby: opustil společné obydlí, bezprostřední okolí, nezdržoval se ve společném obydlí a nevstupoval do něj; nevstupoval do bezprostředního okolí společného obydlí nebo navrhovatele a nezdržoval se tam; se zdržel setkávání s navrhovatelem; nebo se zdržel nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatele jakýmkoliv způsobem. Soudy rozhodují bezodkladně (nejpozději do 48 hodin). Předběţné opatření trvá jeden měsíc a soud jej můţe prodlouţit pouze na návrh a pouze na dobu nezbytnou. Zaniká uplynutím 6 měsíců od jejího nařízení Úloha policie, státního zastupitelství a soudů ve věci ochrany před domácím násilím Policisté mají několik moţností, jak postupovat proti násilným osobám v případě domácího násilí a jak chránit oběti. To upravuje zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR. Policie můţe zasáhnout proti chování násilné osoby, spolupracovat s ostatními institucemi a vyuţívat institutu policejního vykázání. K vykázání se přistoupí, pokud jsou splněny podmínky, jeţ jsou obsaţeny v 44 odst. 1 : lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky, důvodně předpokládat, že se osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti, je policista oprávněn vykázat tuto osobu z bytu nebo domu společně obývaného s útokem ohroženou 59 MARTINKOVÁ, M., MACHÁČKOVÁ, R. Vybrané kriminologické a právní aspekty domácího násilí. 1. vydání. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2001, s ISBN

41 osobou, jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí. 60 Vykázání trvá po dobu 10 dnů ode dne jeho provedení. Tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby 61. Státní zastupitelství můţe z hlediska problematiky domácího násilí rozhodnout o několika opatřeních. Můţe například navrhnout soudu vzít do předstiţné vazby obviněného a v přípravném řízení můţe rozhodnout o uloţení některých předběţných opatření (zákaz styku s určitými osobami nebo zákaz uţívat, drţet nebo přechovávat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky). 62 Z hlediska domácího násilí postupují soudy, v řízení o trestných činech vztahujících se na případy týkající se této problematiky, podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (Trestní řád). Soudy mohou pachatelům uloţit některé z alternativních trestů nebo rozhodnout o uloţení podmíněného i nepodmíněného trestu odnětí svobody, a to na základě zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Dále od můţe soudce (předseda senátu) rozhodnout o uloţení předběţných opatření (zákaz vstupu do obydlí, zákaz zdrţovat se na konkrétním vymezeném místě). Státní zastupitelství a soudy spolupracují s Probační a mediační sluţbou (zajišťuje a kontroluje plnění podmínek dohledu (alternativních trestů) a trestních opatření uloţených odsouzeným pachatelům (včetně násilných osob). 63 str dost. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit ] dost. 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit ]. 62 MARTINKOVÁ, M., MACHÁČKOVÁ, R. Vybrané kriminologické a právní aspekty domácího násilí. 1. vydání. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2001, s ISBN str Tamtéţ, s

42 4 Analýza získaných údajů získaných z regionu Ostrava Původním záměrem mé bakalářské práce byla analýza údajů získaných z intervenčních center v Olomouci. Jednalo se o 3 centra, jeţ mi na základě telefonátu přislíbily poskytnutí informací: Středisko sociální péče Olomouc, Bílý kruh bezpečí (dále jen BKB ) a Středisko sv. Kryštofa pro krizovou pomoc a poradenství). Při následné komunikaci mi bylo ve dvou případech oznámeno, ţe mnou poţadované údaje nelze poskytnou z důvodu archivace, absence ročních statistik a nemoţnosti nahlédnutí vzhledem k vnitřním pravidlům; třetí centrum přestalo komunikovat úplně (viz příloha č. 1-5). Vzhledem k neposkytnutí ţádaných informací jsem následně kontaktovala Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, které mi odpovědělo, ţe eviduje pouze počty případů vykázání od roku 2010, avšak bez rozlišení případů seniorů, a navíc nemohou umoţnit nahlédnutí do těchto evidencí. Z uvedených důvodů jsem si na internetových stránkách ( vyhledala zprávy týkající se případů vykázání z Ostravy. Zjistila jsem, ţe v celé České republice existuje jedinečný tým specialistů pořádkové policie, specializující se na domácí násilí, jenţ se nachází právě v Ostravě. Následující praktická část se věnuje onomu jedinečnému týmu pořádkové policie v Ostravě a současně analýze údajů, týkajících se policejního vykázání za období let v Ostravě. Vzhledem k předešlé zkušenosti z Olomouce, kde jsem neuspěla, jsem kontaktovala prap. Mgr. Petra Návrata, vedoucího týmu domácího násilí MŘP Ostrava. Jím mi byly vysvětleny informace na výše uvedených stránkách a dále mi byly poskytnuty další přínosné informace, týkající se problematiky domácího násilí. V rámci rozhovoru mi bylo sděleno, ţe důvodem obdrţení informací pouze z roku 2014 je zapříčiněno do té doby neexistující metodikou na statistické zpracování. 42

43 Zároveň mi byly poskytnuty také doplňující informace potřebné k provedení analýzy od roku Metoda a technika sběru dat Vzhledem k tomu, ţe v tomto výzkumu jde o zachycení sloţitosti a celistvosti případu, přistupuji k této problematice skrze metodu případové studie týmu domácího násilí MŘP Ostrava. Případová studie vychází z detailního popisu jednoho případu, popřípadě několika málo případů. V případě statistického šetření se shromaţďuje poměrně omezené mnoţství dat od velkého počtu jednotlivců nebo velký rozsah dat od jednoho popřípadě několika málo jedinců. Dá se předpokládat, ţe na základě hlubšího prozkoumání jednoho případu lépe porozumíme jiným, avšak podobným případům. Jan Hendl rozlišuje ve své knize Kvalitativní výzkum 5 základních typů případových studií rozlišených podle sledovaných případů. Pro tento výzkum je nevhodnější typ, který označuje jako: Zkoumání událostí, rolí a vztahů. Studie se tedy zaměřuje na určitou událost. 64 Výzkum pomocí případové studie se skládá z následujících kroků, které jsou ve vzájemné interakci: 1) Určení výzkumné otázky Jaká je situace domácího násilí páchaného na seniorech v období od roku 2010 do 2014 v regionu Ostrava? 2) Výběr případu, určení metod sběru a analýzy dat Ke sběru dat je vyuţita kombinace kvantitativní a kvalitativní metody. Nejprve jsou nashromáţděna data z internetových stránek a z interních 64 HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 1. vydání. Praha: Portál, 2005, s ISBN str

44 zdrojů Policie ČR v Ostravě (kvantitativní metoda). Na základě získaných dat byla vytvořena stručná osnova, která slouţila jako podklad pro vedení tzv. rozhovoru pomocí návodu (kvalitativní metoda). Rozhovor byl veden na policejní stanici v Ostravě s prap. Mgr. Petrem Návratem, vedoucím týmu domácího násilí MŘP Ostrava, který mi dříve získaná data objasnil, doplnil, vysvětlil. Současně poskytl i několik zajímavých informací, které získal v rámci své dlouholeté praxe u policie. 3) Příprava sběru dat Zde je nutné připravit si, která data budou potřebná a která nikoli. Z internetových zdrojů jsou tedy eliminována data, jeţ se ţádným způsobem nevztahují k domácímu násilí páchanému na seniorech. (př. třídění počtu domácího násilí dle jednotlivých měsíců). 4) Sběr dat Data jsou zaznamenávána, aby mohla být zpracována jejich analýza. 5) Analýza a interpretace dat Je provedena analýza uvnitř jednotlivých případů. Při analýze jsou některé informace zpracovány do podoby grafů a tabulek. 6) Příprava zprávy Cílem je vykreslit a přiblíţit případ v jeho komplexnosti Tým domácího násilí MŘP Ostrava Tým domácího násilí MŘP Ostrava je jediný tým v České republice specializující se na případy se znaky domácího násilí, který vznikl v roce Členové tohoto týmu se střídají ve dvanáctihodinových směnách tak, aby byla vţdy zajištěna jejich 24 hodinová dosaţitelnost při potřebě posouzení, zda jsou splněny 65 Tamtéž, s

45 podmínky pro vykázání násilné osoby ze společného obydlí, včetně poskytování konzultací a poradenství v oblasti domácího násilí občanům, policistům i odborné veřejnosti. Díky podpoře Magistrátu města Ostravy jsou nyní v Ostravě k dispozici jiţ celkem čtyři speciální místnosti, které policisté vyuţívají pro poradenství. Všechny vznikly v budovách ostravských obvodních oddělení na místech, kam se obraceli zájemci o radu při řešení domácího násilí. K obvodním oddělením policie Ostravastřed (Masná ulice) a Ostrava - Poruba 1 (Dělnická ulice), které vznikly jako první v srpnu roku 2013, přibylo v závěru roku 2014 také obvodní oddělení policie Ostrava - Mariánské Hory (ulice Strmá) a Ostrava - Hrabůvka (ulice Dr. Martínka). Samotné vykázání realizují policisté (45 členů) pořádkové sluţby, konkrétněji jednotlivých ostravských obvodních oddělení. Současný funkční model týmu v Ostravě se skládá z 5 prvků. Prvním a nejdůleţitějším je tým domácího násilí. V současnosti v Ostravě pracuje skupina policistů jednotlivých základních útvarů realizující institut vykázání. Tým není systemizován jako zvláštní skupina. Ostravská praxe vykazování je zaloţena na spolupráci specialistů, policistů nezařazených v týmu a dalších subjektů. Druhým prvkem jsou místně příslušní policisté základního útvaru. Tito policisté prověří věc po oznámení, skutek zhodnotí, a pokud jej posoudí jako věc vhodnou pro vyuţití institutu vykázání, nastupuje policista-specialista týmu domácího násilí. Splňuje-li věc všechny zákonem stanovené podmínky, je specialistou aplikován institut vykázání (popřípadě zákazu vstupu do obydlí). Významným třetím prvkem systému je vzdělávání všech účastnících se subjektů. Kaţdý policista MŘ PČR Ostrava absolvoval v rámci celoţivotního vzdělávání různé odborné semináře. Čtvrtým prvkem je nadstandardní spolupráce s ostatními subjekty vně Policii ČR, zapojenými do problematiky domácího násilí. Ideální model spolupráce funguje v Ostravě například s ostravskou pobočkou BKB. Ale ani ostatní zúčastněné organizace nezůstávají stranou. 45

46 Posledním pomyslným prvkem je veřejnost a její nulová tolerance k domácímu násilí. Veřejnost je informována o tématu. Jsou realizovány semináře pro pomáhající profese Analýza získaných dat Níţe jsou předloţena data za rok 2014, která mi byla poskytnuta vedoucím týmu domácího násilí MŘP Ostrava. Tyto data budou rozšířena o slovní výklad. Dále budou analyzovány dodatečné informace, jeţ mi byly poskytnuty v rámci rozhovoru. 66 Ostrava jako kolébka dobré praxe při řešení případů domácího násilí [online]. Policie České republiky [cit ]. Dostupné z: 46

47 V minulém roce bylo v Ostravě evidováno 174 případů, nesoucích znaky domácího násilí, a o nichţ byl sepsán záznam (Úřední záznam o incidentu se znaky domácího násilí). Z toho ve 132 případech bylo rozhodnuto o nevykázání a ve 42 případech k vykázání došlo. Za posledních 5 let se počet vykázání pohybuje od 37 do 48 případů. Z hlediska vyuţití institutu vykázání se dá povaţovat minulý rok za průměrný. Počet vykázání za roky viz graf č. 1 graf č. 1, zdroj: Z hlediska míst, kde se provádělo vykazování v Ostravě, lze na základě dat říci, ţe nejčastěji musela policie vyuţít institut vykázání v Ostravě Porubě (14 případů vykázání). Dále následuje Přívoz (7), Slezská Ostrava (6), Vítkovice (4), Hrabůvka (4), Ostrava Střed (1), Mariánské Hory (1) a Vratimov (1). V ostatních částech nebyly zaznamenány případy vykázání. Viz graf č

48 graf č. 2, zdroj: prap. Mgr. Petr Návrat, vedoucí týmu domácího násilí MŘP Ostrava Vykázaných osob v Ostravě bylo za minulý rok celkem 42. To ovšem neznamená, ţe osob ohroţených je stejný počet. V mnoha případech domácího násilí dochází k ohroţení více členů v rodině najednou. Nejčastěji tak byly při incidentech domácího násilí (po kterých následovalo vykázání) ohroţeny děti, v celkovém součtu 67 (0 18 let). Druhou nejohroţenější skupinou jsou dospělí lidé (19-59 let), kterých bylo 33 (z toho 1 muţ). Poslední skupinou jsou senioři (60 let a více), kterých bylo 12. Viz graf č. 3 48

49 graf č. 3, zdroj: srov. prap. Mgr. Petr Návrat, vedoucí týmu domácího násilí MŘP Ostrava; Z hlediska vztahů mezi násilnou osobou a ohroţenou osobou je vidět, ţe většina případů se odehrává mezi manţelem manţelkou (18 případů). Dále následuje vztah druh druţka, přítel přítelkyně (17 případů), otec syn (5 případů), matka dcera (1 případ) a babička, dědeček vnuk (1 případ), viz. graf č. 4 graf č. 4, zdroj: 49

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Charakteristické rysy domácího násilí Identifikace podle 4 znaků 1. Opakování - (dlouhodobé, na pokračování) 2. Eskalace - (stupňuje se, je stále častější)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řešení domácího násilí významné mezníky 1966-2001: je DN vůbec problém?první representativní

Více

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Příloha č. 7 Kyberšikana Typ rizikového chování Pojem kyberšikana (někdy se používají i cizí výrazy kyber-mobbing,

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Směrnice Sankční řád Č.j.: ZŠDv//2013/Ha Vypracoval: Mgr.Lumír Hamal Schválil: Mgr. Lumír Hamal Platnost: 25. 8. 2013 Účinnost ode dne: 2. 9. 2013

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Mgr. Bc. Hana Procházková Pavel Torma Jalůvka

Mgr. Bc. Hana Procházková Pavel Torma Jalůvka Násilí ásilípáchané páchanéna na seniorech Mgr. Bc. Hana Procházková Pavel Torma Jalůvka Trestné činy - zákon č. 40/2009 Sb. 13 (1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Mgr.Olga Čadilová Týrané, zneužívané a zanedbávané

Více

Syndrom CAN týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Mgr. Martina Kekulová

Syndrom CAN týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Mgr. Martina Kekulová Syndrom CAN týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Mgr. Martina Kekulová lektorka pro přímou práci s dětmi, ţáky a třídními kolektivy v oblasti primární prevence rizikového chování Karlovy Vary

Více

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Úvodem je třeba poznamenat, že si občané České republiky po převratu v roce 1989

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Mgr. Erika Chmelířová 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 13.10.2011 Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Výukový materiál je připraven pro 8. ročník. Ţáci pracují s pojmy z finanční

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně BRNO-MĚSTO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Trestněprávní limity výkonu účetní profese Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Problémové okruhy Jaké jsou limity zveřejňování nepravdivých účetních informací

Více

Autor: B c. Petr Doležal

Autor: B c. Petr Doležal Autor: B c. Petr Doležal I.TEORETICKÁ ČÁST POJEM SEBEOBRANA POJEM SEBEOBRANA JE VE SPOLEČNOSTI DOBŘE ZNÁMÝ A OBECNĚ SROZUMITELNÝ, NICMÉNĚ DEFINICE SEBEOBRANY NENÍ MEZIOBOROVĚ ANI MEZINÁRODNĚ USTÁLENÁ.

Více

Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti

Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti Motto Kdo by ublížil jednomu z těchto nepatrných, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Bc. Petra Karabcová

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Bc. Petra Karabcová Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Domácí násilí jako sociálně patologický jev se zaměřením na pomoc ohroţeným osobám v Pardubickém kraji Bc. Petra Karabcová Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Domácí násilí jako sociálně patologický jev z pohledu trestního práva Bakalářská práce Autor : Vedoucí práce: Eva Komosná Právní administrativa

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Markéta Neplechová Olomouc 2014 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Informovanost žen o problematice domácího

Více

zpracoval: Bc. Tomáš Velička ŠIKANA diagnostika, řešení a prevence

zpracoval: Bc. Tomáš Velička ŠIKANA diagnostika, řešení a prevence zpracoval: Bc. Tomáš Velička ŠIKANA diagnostika, řešení a prevence Fáze šikany 1. Ostrakismus - nikdo se s nim nebaví - ubliţování nejde na tělo - obět - klesá prospěch - v hodinách je prmanentě mimo -

Více

Doporučený postup. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. pro používání opatření omezující pohyb osob

Doporučený postup. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. pro používání opatření omezující pohyb osob Doporučený postup Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro používání opatření omezující pohyb osob Část I. Úvodní ustanovení Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV ČR) v návaznosti na

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Příloha školního řádu Kázeňský a sankční řád Základní škola, Rudná, 5. května 583 SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků základní školy jsme vypracovali

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V provozu na pozemních komunikacích či v souvislosti s ním je možné dopustit se celé řady trestných činů, které upravuje trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), včetně trestů,

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými a vztahy při náhradní výchově dětí

souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými a vztahy při náhradní výchově dětí Otázka: Rodinné a trestní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Teji Rodinné právo souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ

ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ VY_32_INOVACE_PSY_9 ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 Název dokumentu: Sankční řád Vypracoval: Mgr. Stanislav Novotný Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Ivana Matoušková Základní principy NOZ 3 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) 1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Domácí násilí z trestněprávního a kriminologického hlediska

Domácí násilí z trestněprávního a kriminologického hlediska ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Diplomová práce Domácí násilí z trestněprávního a kriminologického hlediska Barbora Marešová Vedoucí práce: JUDr. Simona Stočesová, Ph.D. Plzeň 2014 Prohlašuji,

Více

Směrnice o obětech trestných činů

Směrnice o obětech trestných činů CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Více

Odpovědnost zdravotníka, právní ochrana zdravotníka, právní ochrana pacienta

Odpovědnost zdravotníka, právní ochrana zdravotníka, právní ochrana pacienta Odpovědnost zdravotníka, právní ochrana zdravotníka, právní ochrana pacienta 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Předpoklady vzniku

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část OBČANSKÉ PRÁVO 1. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D.

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Smrt jako vyvrcholení ţivota Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Ţivot zasaţený nemocí je stresující pro všechny zúčastněné.

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Trestné činy proti rodině a dětem

Trestné činy proti rodině a dětem Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Trestné činy proti rodině a dětem Bakalářská práce Autor: Irena Pluháčková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Intervenční centra pro oběti domácího násilí. - zkušenosti a poznatky za 2007-2009

Intervenční centra pro oběti domácího násilí. - zkušenosti a poznatky za 2007-2009 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Intervenční centra pro oběti domácího násilí - zkušenosti a poznatky za 2007-2009 DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové

Více

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VZTAHY V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU V PRŮBĚHU ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY TŘÍDY S AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ ŠIKANOU PhDr. Pavel Letý Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

Více

Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha. Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda

Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha. Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda Historie Institutu 1968 zřízen Ministerstvem vnitra ČSR 2000 příspěvková organizace

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD Praha, 29. listopadu 2012 1 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRÁVU EÚLP: VÝVOJ BEZ VÝSLOVNÉHO

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více