CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Jan Buka Olomouc 2014

2 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Dopad vystěhování vyloučené lokality Přichystalova v Olomouci na její obyvatele Jan Buka Vedoucí práce: Mgr. Daniela Růţičková Olomouc 2014

3 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci zpracoval samostatně na základě pouţitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu. V Olomouci 27. dubna Podpis

4

5 Děkuji své vedoucí Mgr. Daniele Růţičkové, ţe mou práci odborně vedla, radila mi a motivovala mě do dalšího díla. Dále pak všem, kteří ochotně odpovídali na mé otázky. Bez vás by to nešlo.

6 Obsah Úvod... 6 I. TEORETICKÁ ČÁST Úvod do teoretické části Vyloučená lokalita Přichystalova v kontextu sociálního vyloučení Sociální vyloučení v obecné perspektivě Sociálně vyloučená lokalita Sociálně vyloučená lokalita Přichystalova Olomouc Vystěhování vyloučené lokality Přichystalova Obyvatelé vyloučené lokality Přichystalova Dopady vystěhování v kontextu holistického přístupu II. EMPIRICKÁ ČÁST Metodologie výzkumu Cíl výzkumu Pouţité metody Výzkumný soubor Analýza dat Dopady vystěhování v biologické dimenzi Dopady vystěhování v sociální dimenzi Dopady vystěhování v psychologické a spirituální dimenzi Závěr Seznam zdrojů Anotace... 39

7

8 Úvod Ke konci září roku 2013 došlo k vystěhování veškerého obyvatelstva z etnicky segregované olomoucké vyloučené lokality na ulici Přichystalova. Oficiálním důvodem byl neuspokojivý stav objektu, stíţnosti obyvatel okolních domů a nelepšící se situace v lokalitě. V roce 2012 vzniká v rámci projektu Lokálního partnerství Akční plán, ten ve spolupráci s řadou subjektů (například neziskovými organizacemi a Magistrátem města Olomouce) měl situaci v lokalitě řešit v rozmezí pěti let, od roku 2013 do roku Ale vzhledem ke zmíněnému razantnímu řešení z roku 2013, nebylo moţné jej stihnout uplatnit v plné šíři. V květnu byl schválen návrh na převod objektu do majetku Správy nemovitostí Olomouc. V září byl pak převod jako takový uskutečněn a veškeré obyvatelstvo bylo z lokality vystěhováno. Jedním z důvodů bylo tvrzení, ţe se situace v lokalitě nelepší a je třeba přistoupit k tomuto kroku. A to i přes zmíněný časový plán. Některým z rodin se podařilo získat lepší bydlení v rámci Olomouce či jiného města. Části však ne a proto byli přestěhováni do druhé olomoucké vyloučené lokality na Holické. Podle mého názoru tak došlo k odklonu od reálného a komplexního řešení celé situace vyloučené lokality k okamţitému řešení, bez dlouhodobých účinků, které spíše problém sociálního vyloučení upozadí, neţ řeší. Potenciál uplatnění komunitní práce a aktivizace obyvatel lokality tak zůstal nevyuţit a ţivotní podmínky lidí byly rychle změněny. Právě tyto změny, potaţmo dopady, vyvolané rychlým opatřením, touto prací zkoumám, a to z toho důvodu, ţe je lze efektivně vyuţít v dalším řešení ţivotních situací těchto lidí. Poslouţí totiţ k orientaci v celé situaci vyvolané výše popsaným krokem a zprostředkovávají pohled lidí, kterých se, jako jediných tento krok reálně dotkl a dotýká. Navíc má vystěhování z lokality dle mého názoru vliv na současnou ţivotní úroveň bývalých obyvatel a svým výzkumem bych rád zjistil jaký. Jako reakci na výše popsané jsem se rozhodl vytvořit případovou studii o této události. Výzkum je postavený na rozhovorech s osobami, které pocítily a pociťují důsledky vystěhování z lokality Přichystalova, kdy poznatky získané tímto výzkumem tak zprostředkují i jejich úhel pohledu. Získané informace bych rád poskytl sociálním sluţbám, které se participují na řešení tohoto problému, dále pak Magistrátu města Olomouce, který situaci svým krokem vyvolal a v případě zájmu i veřejnosti, která není o situaci informovaná, popřípadě jen neurčitě. 6

9 Nejprve v teoretické části definuji nejzákladnější pojmy nutné pro pochopení problematiky. Věnuji se zde také rozboru dokumentace, která slouţila jako jeden ze zdrojů dat v této případové studii. V první kapitole proto poskytuji obecný úvod do pojmu sociální vyloučení a sociálně vyloučená lokalita ale uvádím také popis konkrétní vyloučené lokality, kterou byla ta na Přichystalově ulici. Informace čerpám z výzkumu, který byl v lokalitě proveden v roce 2011 a jehoţ výstupem byl akční plán tvorby udrţitelných a postupně se zlepšujících podmínek. Dále pak popisuji samotný akt vystěhování lokality. Vzhledem k faktu, ţe lokalita byla etnicky segregovanou, další kapitola pojednává o romském sociálním vyloučení. Nejprve proto uvádím historický kontext a posléze jeho dopady na současnou situaci Romů v ČR, potaţmo v Olomouci. Poslední kapitola je vysvětlením toho, co je myšleno dopadem. Na tomto pojmu předestírám, jak na příčinnost problematiky nahlíţím v rámci této práce a jak vlastně dopady zjišťuji. A to z toho důvodu, ţe celá problematika bývalé lokality na Přichystalově je velmi rozsáhlá a tak bude pro čtenáře snadněji uchopitelné, co je v této práci oblastí mého zájmu. V závěru shrnuji výstupy z kapitol, ty dohromady vytváří obraz respondenta následujícího výzkumu. Metodě a metodologii výzkumu samotného se věnuje empirická část práce. Nejprve obecně popisuji uţitou metodologii, kterou je kvalitativní výzkum a posléze přístup k němu. Tím je, jak je napsáno výše, případová studie. Popisuji také techniku sběru dat a jejich následnou analýzu. Poslední částí práce je analýza dat výzkumu dopadů vystěhování lokality, na její obyvatele. 7

10 I. TEORETICKÁ ČÁST 1 Úvod do teoretické části Tato část textu slouţí jako rozbor potřebné dokumentace vztahující se ke zkoumané problematice. Kromě definice pojmů, potřebných pro hlubší pochopení fenoménu sociálního vyloučení a vyloučených lokalit, také rozebírám získané materiály o lokalitě na Přichystalově a o jejím vystěhování. Proto lze tuto část textu vnímat i jako analýzu dat z dokumentace. Předchozí výzkum, který byl v lokalitě Přichystalova zrealizován kvůli zmíněnému akčnímu plánu neziskovými organizacemi koordinovaný mi Společností Podané ruce a jehoţ výstup je de facto akčním plánem, se lze dočíst například o historii lokality, jejím obyvatelstvu, či o konkrétních projevech místního sociálního vyloučení. Proto jej rozebírám a poukazuji na jeho nezbytnost pro komplexní zpracování této studie. Podrobněji zde popisuji také samotný akt zrušení lokality, který vyvrcholil zářím Dalším okruhem pojmů se zabývá třetí kapitola teoretického rámce. Ta pojednává o samotných obyvatelích lokality, coţ byli lidé příslušní k romskému etniku. Vzhledem k faktu, ţe šlo o osoby ţijící v sociálně vyloučené lokalitě, lze o nich uvaţovat jako o sociálně vyloučených. Proto krátce nastiňuji historii romského etnika v rámci 20. století, jejímţ výstupem je propad etnika do sociálního vyloučení. Posléze popisuji specifika tohoto vyloučení v romském kontextu. Poslední kapitola obecně vysvětluje co si představit pod zkoumanými dopady. Tedy, co se pod tímto pojmem skrývá v rámci této práce a co z této definice vyplívá pro výzkumný záměr. Konkrétně vysvětlím holistický přístup, v rámci kterého jsem dopady na vystěhované obyvatele zkoumal. Výstup z teoretické části této práce, tak poskytuje základní obraz respondenta navazujícího výzkumu. 2 Vyloučená lokalita Přichystalova v kontextu sociálního vyloučení Pro orientaci v celé zkoumané problematice, je nezbytné nejprve vysvětlit pojmy sociální vyloučení a vyloučená lokalita. Ty posléze uplatním i v analýze dat z dokumentace o konkrétní bývalé vyloučené lokalitě na Přichystalově ulici. V historickém exkurzu lze vidět vývoj vyloučení lokality, snahy o prevenci a plány na 8

11 její záchranu. Mezníkem, který tyto snahy zastavil, bylo v závěru popisované vystěhování této lokality. 2.1 Sociální vyloučení v obecné perspektivě Navrátil (2003) definuje sociální vyloučení takto: Sociální vyloučení je proces (nebo stav), který určité jednotlivce, rodiny, případně skupiny či celá lokální společenství (komunity) omezuje v přístupu ke zdrojům, které jsou potřebné pro participaci na sociálním, ekonomickém i politickém a občanském životě společnosti. Tento proces (stav) má mnoho příčin. Patří mezi ně chudoba, nízké příjmy, diskriminace, nízká míra vzdělanosti, zdevastované životní prostředí (tak typické pro slumy), často také etnická příslušnost. Prostřednictvím tohoto procesu jsou lidé odstřiženi na významnou periodu v životě od institucí a služeb, sociálních sítí a rozvojových příležitostí, které má k dispozici většina obyvatel ve společnosti. (Navrátil, 2003, str. 34) Praktický pohled na definici sociálního vyloučení poskytuje Parsonsův (1971) model společnosti. V tomto modelu autor poukazuje na čtyři základní společenské systémy, kterými jsou: demokratický a právní systém (obč. integrace), pracovní trh (ekonom. integrace), sociální stát (soc. integrace) a rodinný x komunitní systém (interpersonální integrace). Sociální vyloučení můţeme chápat jako stav, kdy je znemoţněno jednotlivci či skupině se participovat v některém z těchto systémů. Občanskou integrací je myšlen stav rovného občanství v demokratickém systému. Ekonomická a sociální integrace znamená být ekonomicky aktivní a popřípadě vyuţívat a být součástí státní sociálních systémů. Oblast interpersonální integrace stojí na faktu mít rodinu, přátele a sociální síť poskytující zázemí a morální podporu. Systém sestávají cí z těchto čtyř sloţek je komplementárním díky jeho vnitřní provázanosti. Tento model sociálních systémů pak stojí na předpokladu, ţe není-li jeden z pilířů dostatečně silný, musí jej ostatní v jeho funkci podpořit. (Parsons, 1971, podle Navrátil, 2003, str. 33) Promítneme-li výše popsané do ţivotní situace obyvatel vyloučené lokality Přichystalova, lze vypozorovat problémy v kaţdém ze systémů. Špatná orientace v právním a demokratickém systému se projevila nedostatečnou znalostí svých moţností v rámci společnosti. Velká zadluţenost a nezaměstnanost obyvatel lokality je pak jasným ukazatelem vyloučení z pracovního trhu. Obyvatelé lokality také byli ve většině případů závislí na sociálním státu bez moţnosti se z této závislosti vymanit. Rodinný a komunitní systém byl narušen například rozdílnými postoji k lokalitě (blíţe 9

12 popsáno v dalším textu), nebo rozdílnou etnickou příslušností, popřípadě také mnoţstvím sociopatologických jevů, které ţivot ve vyloučené lokalitě obvykle provází. Samotné projevy sociálního vyloučení pak vymezuje Pierson (2000) v některých oblastech ţivota, například v chudobě a nízkém příjmu, nepřístupnosti trhu práce, absenci sociální sítě nebo nízké míře sociální podpory, kontextu (vyloučené) lokality nebo problematickém přístupu ke sluţbám. Pojem chudoby a nízkého příjmu úzce souvisí i s druhou oblastí, kterou je omezený přístup k trhu práce. Tyto faktory jsou v kontextu sociálního vyloučení klíčové. Příčinami bývá nedostatečná kvalifikace, ale i předsudky a stereotypy zaměstnavatelů, neochotných zaměstnávat některé skupiny obyvatel. Vyloučení ze sociálních vazeb, sítí spočívá v absenci či narušení základního typu (rodina, blízcí, přátelé), nebo sekundárního typu, kterým jsou sítě formální a zprostředkovávané. Základní typ sítí stojí na těsných, osobních vztazích. Sekundární sítě jsou zpravidla tvořeny volnějšími vztahy na racionální bázi, zprostředkující informace o vzdělávání, volných pracovních místech a jiných základních společenských zdrojích. Kontext lokality se projevuje kvalitou obývaných bytů, nedostatečností rekreace nebo stavem pozemní komunikace. Ve výsledku lze o lokalitě, která nesplňuje řadu dalších předpokladů (míra sociální provázanosti sousedství, nízká míra občanských a komerčních aktivit, aj.) konstatovat, ţe se jedná o lokalitu vyloučenou. Důleţitým prvkem je zmíněný přístup ke sluţbám. Tím je myšleno spektrum sluţeb veřejných i komerčních, vyuţívaných obyvateli. Jde například o zásobování elektřinou, plynem, vodou a pitnou vodou, přístup k sociálním sluţbám, veřejná doprava, pošta, zdravotní péče, přístupnost školy, aj. Fenomén sociálně vyloučené lokality je blíţe popsán ve třetí kapitole. Problematika sociálního vyloučení je dvousečná, a to jak ze strany sociálně vyloučených, pro které je tento stav či proces devastačním, tak pro společnost, která můţe vnímat sociální vyloučení jako neúčinnost solidarity a dysfunkčnost sociálního zabezpečení. Na vzájemné rovině je pak celá situace potenciálním ohroţením jak společenským, tak pro osoby ze společnosti vyloučené. (Pierson, 2002, podle Navrátil, 2003, str ) Na situaci obyvatel vyloučené lokality, kterou budova na Přichystalově jednoznačně byla, lze promítnout výše popsané teoretické konstrukce. Například popsaná dvousečnost jevu se v praxi Přichystalovi projevovala prohlubujícími se problémy v lokalitě a zároveň zhoršujícím se negativním nazíráním ze strany okolní 10

13 společnosti. To byl jeden z několika důvodů, které ve výsledku vyústily aţ v oficiální, rychlé řešení situace Magistrátem města Olomouce, který lokalitu vystěhoval a tím ukončil její sociální vyloučení. Ne však sociální vyloučení jejích obyvatel. 2.2 Sociálně vyloučená lokalita Jedním ze základních znaků sociálního vyloučení je takzvaný charakter lokality. Ten lze vypozorovat z kvality bytů v oblasti, absencí dostupných rekreačních zařízení, popřípadě stavem pozemních komunikací v dané oblasti. Jde jen o výčet, na první pohled pozorovatelných faktorů. Dalším moţným pohledem jsou sociální charakteristiky, které tuto oblast doprovází a identifikují. Jde například o obvykle nízkou úroveň provázanosti místního obyvatelstva, či nízkou míru místních občanských a komerčních aktivit. (Navrátil, 2003, str. 34) Sociálně vyloučené lokality bývají tvořeny ulicemi, čtvrtěmi, jednotlivými domy či ubytovnami. A to jak v obcích, tak mimo ně. Lokality se různí co do vnitřní specifičnosti, příkladem je charakter problémů uvnitř lokality a problémy mezi lokalitou a jejím okolím, velikost, historie, vnější práce s lokalitou, či sociální struktury uvnitř lokality. Vyloučené lokality jsou v našem kontextu nejčastěji obývány rodinami, či jednotlivci, závislými na sociálních dávkách, nezaměstnanými a ve výsledku nízkopříjmovými. Tito lidé mají ztíţený přístup k institucionální pomoci, sociálním sluţbám apod. Jsou tedy, de facto, vyloučeni ze společenského ţivota. Do těchto lokalit jsou vystěhováni často lidé, kteří mají problémy s dluhy na nájemném či energiích, popřípadě jsou majoritní společností povaţováni za problémové. Obyvatelé vyloučené lokality jsou vnitřně silně diferencovanou skupinou, na druhou stranu v lokalitách zpravidla vzniká systém hodnot a pravidel nezávislých na ekvivalentu majoritní společnosti vně lokality. Vzhledem ke koncentraci sociálně patologických jevů a obecně sociálně vyloučených osob, jsou zaběhnuté vzorce chování mezigeneračně předávány a problematika přetrvává. Existence vyloučené lokality proto ohroţuje jak její obyvatele, tak společnost mimo ni. (Nedělníková a kol., 2007, str ) Jako jednu z podmínek uspokojení základních lidských potřeb lze označit jistotu bydlení a přístup k němu. Úroveň bydlení se tak stává ukazatelem ţivotní úrovně. Proto lze říci, ţe sociální vyloučení skupiny (v případě této práce romské skupiny) způsobuje i prostorovou segregaci. Jinými slovy jde o prostorovou koncentraci vyloučené skupiny v určité lokalitě. Ve zmíněné lokalitě, tak kromě sídelní segregace, dochází také 11

14 k segregaci sociální. Důvodem je, ţe tyto lokality obývají lidé s nízkou ţivotní úrovní. V důsledku je pak vyloučenou lokalitou místo, kde se soustřeďuje sociálně slabé minoritní obyvatelstvo. (Šimíková, 2003, str. 46) V kontextu romského sociálního vyloučení, které je zároveň hlavním kontextem této práce, je nutné zmínit, ţe lokality, kde tito lidé převáţně ţijí, předurčují i jejich bytové podmínky, tedy úroveň bydlení a potaţmo pak ţivotní úroveň. Na obecné rovině lze vypozorovat komplikace při poptávce po bytech pro celou společnost. Díky sociálnímu vyloučení Romů, je však při získávání adekvátního bydlení pravděpodobná ještě těţší situace. Dalším faktorem, který zhoršuje podmínky v obytných prostorách je vícedětnost rodin. Ta zapříčiňuje nedostatek osobního prostoru, nedostatek prostoru pro děti (hra a učení), hygienické a zdravotní podmínky bytu, aj. Špatné podmínky pro získání adekvátního bytu, odkázanost na segregovanou lokalitu a celkový niţší ţivotní standard oproti majoritní společnosti, tak vede k setrvávání a postupnému zhoršování sociálního vyloučení. (Šimíková, 2003, str. 46) 2.3 Sociálně vyloučená lokalita Přichystalova Olomouc V této části textu čerpám ze Situační analýzy, ta vznikla v rámci projektu Lokálního partnerství, jehoţ cílem byla systematická práce s vyloučenými lokalitami na Přichystalově a Holické. Jako výstup této analýzy byl akční plán, který se měl v lokalitách od roku 2013 začít realizovat. Vyloučená lokalita na Přichystalově 70 vykazovala některé z výše popsaných znaků, které tento fenomén doprovází. Příkladem byla vysoká zalidněnost objektu či lokace na periferii města. Na druhou stranu nedocházelo k úplnému vyloučení z prostoru, obyvatelé vyuţívali místní infrastruktury a byli začleněni do ekonomického systému. Lokalita proto nebyla fyzicky odloučena od okolní společnosti, obyvatelé sdíleli společné sféry sluţeb apod. Lokalita vznikla po roce 1991, konkrétně po amnestii, kdy propuštěným byly přidělovány zdejší byty. Vývoj privatizací a restitucí po roce 1991 způsobil postupné sestěhování romského obyvatelstva, původní obyvatelé začali lokalitu opouštět a ta se tak stává, aţ na několik neromských obyvatel, etnicky segregovanou. V roce 2004 vzniká v objektu kancelář terénních sociálních pracovníků. V roce 2007 vznikají v suterénu objektu klubovny pro děti z lokality a okolí. O rok později, v roce 2008 prochází objekt částečnou rekonstrukcí. V roce 2009 přibývá také kamerový systém do 12

15 okolních ulic, ten doplňoval kamerový systém z roku 2003 uvnitř budovy. V budově také kromě zmíněných sociálních sluţeb sídlila také kancelář bezpečnostní agentury Gold Office. Oficiální důvod byl zajištění (spolu s kamerovým systémem) klidu v domě a prevence kriminality. Podle důvodové zprávy o řešení problematiky lokality vydané Magistrátem města Olomouce v roce 2013 byla úspěšnost nevalná. Objekt samotný byl zevnitř silně zanedbaný, špinavé chodby a výtahová šachta po nefunkčním výtahu zaplněná odpadem. V roce 2004 se podařilo terénním sociálním pracovníkům v objektu zaktivizovat rodiny, aby se podíleli na úklidu společných prostor. Situace se krátce zlepšila, postupně se však začala vracet do původního stavu. Výše zmíněná zalidněnost objektu se projevovala například pohybem velkého počtu dětí, a to jak v objektu, tak v blízkém okolí. V bezprostřední blízkosti lokality se nacházel Dům s pečovatelskou sluţbou. Generační obsazení a rozdílná ţivotní specifika obou objektů vyvolávaly škálu konfliktů různé intenzity a váţnosti. Ve výsledku šlo vypozorovat nízkou úroveň prostorového vyloučení lokality, a to z toho důvodu, ţe budova se sice nacházela v krajní části města, ale byla blízko místní zástavby a byla tak přítomna společenskému dění. Symbolické vyloučení však bylo markantní. Dům byl u obyvatel okolních objektů hanlivě označován a postupně vystoupil do povědomí jako špatná adresa značící propad na společenské dno. Výše zmíněné vyuţívání infrastruktury proto lokalitu nevylučovalo prostorově, ale nepodílení se jejích obyvatel na aktivitách okolní společnosti a zmíněné hanlivé označování a odmítavý postoj majority, vedly právě k tomuto symbolickému vyloučení. Z oblasti bytové problematiky v rámci popisované lokality vyplývá, ţe šlo o městské byty. Byty byly pronajímány na návrh člena bytové komise nebo bytového oddělení Správy nemovitostí Olomouc a to po projednání v bytové komisi a schválení Radou města Olomouc. Podmínkou byla nezadluţenost, ţádná jiná uzavřená nájemní smlouva, či vlastní obytné prostory, apod. Obvyklou podmínkou, která stojí za pozornost, bylo také vyplacení dluhu po předchozím nájemci. Smlouvy byly uzavírány na velmi krátkou dobu 3 měsíců, kdy byla moţnost prodluţovat o další 3 měsíce. V případě bezproblémovosti nájemníka bylo moţno po jednom roce smlouvu prodluţovat o 6 měsíců. Pravidla uzavírání nájemních smluv poukazují na jeden podivný trend, a to ten, ţe lidé, kteří se do bytu nastěhovali bez dluhů vůči městu, je tak poměrně brzy získali, i přes plnění povinností nájemníka a to právě kvůli povinnosti 13

16 vyplácet dluh po předchozím nájemníku. (SocioFactor, Společnost Podané ruce, 2011, str. 7 10) Ţivotní podmínky v lokalitě dobře ilustrují výpovědi samotných obyvatel. Respondenti toho výzkumu byli rozděleni ve svých výpovědích na tři skupiny. Nejmenší skupina byla s bydlením v lokalitě spokojená, netrápila ji plesnivost bytů, byt získali jiţ opravený či v lepším stavu díky opravám předchozích nájemníků. Jedním z důvodů byl fakt, ţe tito lidé měli první samostatný byt, do té doby ţili převáţně na ubytovnách. Spokojenost souvisela i s okolím domu, to popisovali jako klidné prostředí bez rasismu, který obyvatelé domu pociťovali v jiných částech domu. Nazírali také kladně na sousedské vztahy a přílišnou nekonfliktnost ostatních obyvatel. (SocioFactor, Společnost Podané ruce, 2011, str ) Druhou, největší skupinou byli lidé, kteří s ţivotními podmínkami v lokalitě nebyli spokojení a vnímali je tedy jako špatné. Nespokojenost byla připisována nevhodnému technickému stavu bytů, zanedbanosti prostředí, vlhkosti bytů, zanedbanosti společných prostor, přítomností plísní a škůdců, nehygienického stavu koupelen a toalet, netěsnícím oknům a nemoţnosti tak byt vytopit a to i přes pouţívání instalovaných (nákladných) přímotopů či omezenému přísunu teplé vody. Dalším faktorem byly nájemní podmínky, kdy nájemci vnímali výši nájemného neadekvátní stavu bytu a lokalitě jako celku (např. špatnému jménu lokality), dále také nutnosti zaplatit dluh po předchozím nájemníkovi a to i přesto, ţe město tuto pohledávku i nadále vymáhá po nájemníkovi předchozím. To tato skupina respondentů vnímala jako jasnou nespravedlnost. Kritizovány byly i úloţné prostory a celková přelidněnost domu. Hluk provázející velký pohyb dětí po domě. Z toho plynoucí mezilidské konflikty v domě, neochotu se domluvit a slevit ze svých nároků či změnit chování vůči ostatním v domě. Dalším faktorem kritiky byla etnicita osazenstva domu, které bylo vnímáno jako nucená tvorba ghetta a popřípadě celkově sociální charakteristika nově příchozích obyvatel. Ti byli většinou závislí na sociálních dávkách, polapeni dluhovou pastí, v očích některých nájemníků problémoví a ţivotní úroveň v domě (jiţ tak nízkou) dále zhoršující. To z pohledu těchto lidí ovlivňuje a kazí například i jejich děti. Kritizována byla i zbytečnost vrátnice agentury Gold Office. (SocioFactor, Společnost Podané ruce, 2011, str ) Třetí skupinou jsou lidé, kteří vnímali bydlení v lokalitě Přichystalova s jeho klady a zápory. Poskytli sice výše popsanou kritiku, ale zároveň jim vyhovovalo okolní 14

17 prostředí, neodloučenost domu a cenili si faktu, ţe mají kde bydlet. (SocioFactor, Společnost Podané ruce, 2011, str. 26) 2.4 Vystěhování vyloučené lokality Přichystalova Ke dni 30. září roku 2013 byli z popisované lokality na Přichystalově ulici vystěhováni poslední nájemníci. Oficiálním důvodem byl: neuspokojivý technický stav budovy a vysoká koncentrace sociálně slabých skupin obyvatel, dále také opakované stíţnosti obyvatel v okolí lokality. Podle vyjádření zastupitelstva města Olomouce se situace v lokalitě dlouhodobě nelepšila. Proto se, i přes Akční plán (vzniklý v rámci projektu Lokálního partnerství, pod jeho křídly vznikla i výše představená Situační analýza) z roku 2012, který měl situaci v budově stabilizovat a postupně zlepšovat, který byl vytvořený a realizovaný s řadou olomouckých neziskových organizací a vycházel z konceptu tvorby sítí, rozhodlo zastupitelstvo k rychlému řešení (základem pro akční plán byla Situační analýza, ze které čerpám v této části práce). Akční plán mluví o projektu Lokálního partnerství takto: Cílem realizovaného projektu je nastavení sociálních služeb poskytovaných v lokalitách Přichystalova 70 a Holická 51, ohrožených sociálním vyloučením, takovým způsobem, aby došlo k efektivnějšímu a účelnějšímu propojení jednotlivých poskytovatelů, mezi které patří veřejná správa, neziskové organizace a další zainteresované subjekty, a nedocházelo tak k prohlubování sociální exkluze obyvatel těchto lokalit v důsledku nepřesného zaměření poskytovaných sociálních a navazujících služeb. Projekt si rovněž klade za cíl identifikovat služby, postupy a kapacity, které v lokalitách dosud chybějí. Cíle projektu má být dosaženo prostřednictvím Lokálního partnerství. Princip Lokálního partnerství, který představuje platformu odborníků a kompetentních osob zastupujících instituce, jež hrají významnou roli při práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením, by měl podpořit zpřístupnění služeb cílovým uživatelům. Práce platformy lokálního partnerství se opírá o dva výzkumy, které byly realizovány firmou SocioFactor, s.r.o. Jedná se o: Plánovací evaluaci zaměřenou na zmapování situace sociálních a dalších služeb ve vztahu k vymezeným lokalitám a Situační analýzu poskytující informace o aktuálním stavu a potřebách obyvatel lokalit. O svém cíli dokument hovoří takto: Cílem dokumentu je v rámci identifikovaných potřeb obyvatel lokalit ohrožených sociálním vyloučením navrhnout podpůrná opatření, která zabezpečí snižování míry sociálního vyloučení. Dokument formuluje mimo jiné rozvojové příležitosti, které mohou vyústit ve společné konkrétní projektové záměry zapojených aktérů. 15

18 Konkrétní oblasti působení Akčního plánu definuje zmiňovaná Situační analýza: Vymezit účel, jakému by měla lokalita sloužit. Vypracovat v lokálním partnerství strategický plán, na kterém se budou podílet místní aktéři v úzké spolupráci se statutárním městem Olomouc. Strategický (mikro)plán by měl vycházet z místních potřeb a navrhovat konkrétní opatření a projekty, které budou směřovat ke stanoveným cílům, rozdělovat úkoly a stanovit harmonogram plnění. V tomto bodě je vhodné spolupracovat s procesem komunitního plánování. A zejména začlenit strategický plán mezi dokumenty města, případně schválit Radou města. Snížit výskyt chudoby obyvatel lokality. Aktivizovat místní trh práce a zvýšit zaměstnatelnost obyvatel lokality. Zvyšovat zaměstnatelnost vyloučených osob. Poskytovat sociálně-zdravotní služby v lokalitě. Zvyšovat kvalitu předškolních a školních zařízení, spolupracovat se školami a pomáhat rodinám v tomto směru zvyšovat jejich kompetenci. Vytvářet pro děti příznivé podmínky pro vzdělávání, podporovat volnočasové aktivity dětí v lokalitě i mimo ní. Klást důraz na programy prevence v místě a rozvoj vztahů s místní komunitou. Obyvatele začleňovat do běžných aktivit společnosti, poskytované služby více otevírat okolí a také obyvatele integrovat do společenského dění mimo lokalitu. Zlepšit atraktivitu prostředí / okolí a zvýšit kvalitu bydlení a to za předpokladu zajištění participace a aktivizace obyvatel. Podpořit vznik a rozvoj svépomocných skupin, rozvinout nástroje komunitní práce, klást důraz na sociálně aktivizační služby. Zvýšit prostupnost vyloučeného místa. Specifikovat ve spolupráci s bytovou komisí a Správou nemovitostí Olomouc komplexní program přidělování bytů, přijímání obyvatel, podmínek ubytování apod. a to tak, aby program zahrnoval aktivizační a motivační prvky. Lze specifikovat různé stupně bydlení a jeho kvality např. podle pater domu. Zintenzivnit proti-dluhové poradenství, využít možností všech nástrojů, vyškolení speciálních poradců. Klást důraz na systémová a dlouhodobá opatření, věnovat se komplexně eliminaci mechanismů sociálního vyloučení, měnit strukturální kontext a podmínky života obyvatel, nikoliv se uchylovat ke krátkodobým řešením nebo zintenzivnění a zavádění nástrojů sociální kontroly. (Akční plán Lokálního partnerství Přichystalova Holická, 2012). Smyslem citovaného Akčního plánu tedy byla tvorba sítí a rozdělení činností, které se ve zmíněných lokalitách měly v rozmezí let realizovat. A to jako komplexní řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit. Přesto ale v květnu 2013 zastupitelstvo města Olomouce přišlo se záměrem, ţe celá budova má být zrekonstruována a renovované prostory se mají stát bezbariérovými byty pro seniory. Před samotnou rekonstrukcí však byla budova převedena do majetku Správy nemovitostí Olomouc, a.s., ta samotnou rekonstrukci vedla. Jde o akciovou společnost ze 100% vlastněnou městem Olomouc. Převod tohoto majetku zastupitelstvo schválilo 16

19 v září téhoţ roku. Záměr dokládá usnesení zastupitelstva města Olomouce ze dne a převod samotný pak hlasování ze dne Zápis ze schůze zastupitelstva (dne ) potvrzuje oficiální důvody a říká, ţe převod objektu do majetku Správy nemovitostí Olomouc, a.s. umoţní vyřešit dlouhodobý problém v této části města, kterým lokalita v očích veřejnosti byla. (Statutární město Olomouc, 2013), (Statutární město Olomouc Zastupitelstvo, 2013) Bývalí obyvatelé Přichystalovi byli přestěhováni na novou adresu Holická 51. Ta byla dlouhou dobu v podobně zdevastovaném stavu jako objekt na Přichystalově (to dokládá i zmiňovaný výzkum), město Olomouc však objekt zrenovovalo a přestěhovali se do něj i dvě sociální sluţby, které sídlily i v bývalé lokalitě. Jde o nízkoprahové klubovny Charity Olomouc Khamoro a NZDM Miriklo zřizované magistrátem města Olomouce. (Olomoucký deník, 2013) Podle slov neoficiálního zdroje bylo okolo 10 rodiny vystěhovaných k 30. září přestěhováno do městských bytů také na ulici Ztracená a Černá cesta. Přibliţně 16 rodin pak na výše zmíněnou Holickou 51. Další, nespecifikovaný, počet rodin byl přestěhován na jiná místa v Olomouci, či do jiných měst. Někteří obyvatelé proto, ţe na ulici Holickou nechtěli. Jiným obyvatelům z důvodu neplacení nájemného, nebyl byt přisouzen. Podle dostupných informací byli obyvatelé o vystěhování informování na domovní schůzi a to z úst Ing. Zelenky, ředitele Správy nemovitostí Olomouc, a.s. Ten měl celou akci koordinovat. Výše popsaný vývoj událostí, plánů na stabilizaci a prostupnost lokality a následná rychlá změna rétoriky Magistrátu města Olomouce, vyústili aţ ve faktické hromadné vystěhování obyvatel Přichystalovy 70. Podle akčního plánu, který měl být realizován v letech , byl v lokalitě nevyuţitý potenciál pro realizaci komunitního způsobu práce a díky prostorovému vyčlenění také moţnost aktivizace obyvatel ke společnému úsilí situaci měnit. (Akční plán Lokálního partnerství Přichystalova Holická, 2012). Tuto ideu a metody, jak jí dosáhnout, však převod lokality do majetku Správy nemovitostí Olomouc a její následné vyprázdnění, zcela znemoţnil. Zůstává tak nevyjasněná otázka, proč k tomuto kroku došlo, kdyţ k plánovanému zlepšování situace mělo docházet v časovém rozpětí pěti let a ne jiţ na začátku roku Zda jde o rozhodnutí pro osoby v lokalitě účelné, či jen rozhodnutí politické. Další otázkou je, nakolik boj neziskových organizací a sociálních sluţeb města Olomouce se sociálním vyloučením olomouckých Romů můţe být efektivní, kdyţ podmínky byly rychle 17

20 změněny, problém zůstal nevyřešen a byl z očí veřejnosti odsunut na vedlejší kolej. Cílem této práce je výzkum zmíněné změny podmínek, konkrétně dopadů, které vystěhování na tuto skupinu osob mělo. Díky ochotě Magistrátu města Olomouce se podařilo získat důvodovou zprávu o celém popisovaném kroku. Z ní zastupitelstvo vycházelo při rozhodování o dalším osudu lokality na Přichystalově. Její obsah se nijak neliší od výše napsaných informací, poskytnu ale několik citací. Nejprve o objektu samotném: Důvodem pro předložení tohoto materiálu je dlouhodobě neuspokojivý stav lokality Přichystalova 70 na Novém Světě. Problémy související s koncentrací sociálně vyloučených osob do jedné lokality jsou zdrojem dlouhodobých stížností ze strany komise místní části a obyvatel žijících v této části města. Přes dlouhodobé snahy veřejné správy i zapojených neziskových organizací se situace nijak zásadně nelepší a je tedy na místě uvažovat o zásadním řešení, které pomůže zkvalitnit život obyvatel těchto domů, ale také jejich sousedů. Dále by se vyřešila situace se ZŠ Přichystalova, která se již několik let potýká s problémem velké koncentrace romských dětí v lokalitě. Rodiče dětí z řad majority se obávají umístit své dítě do třídy s převahou romských dětí, což vede k tomu, že škola se stává téměř výhradně romskou školou, navíc s úbytkem i velkou fluktuací žáků. A o stavu lokality v květnu 2013: V domě je k obsazeno 34 bytů, jedná se celkem o 116 osob z toho 54 dětí (ještě počátkem roku 2011 to bylo přibližně 300). U dospělých obyvatel jednoznačně převládá základní vzdělání, cca 80 % je nezaměstnaných. Zadlužena je téměř každá druhá domácnost, přibližně v každé páté domácnosti probíhá exekuce. Převážná většina obyvatel má příjem pouze ze sociálních dávek. Velká většina takovýchto rodin z důvodu neplacení nájmu byla již vystěhována, v současné době probíhají 4 řízení o vyklizení bytu u Okresního soudu v Olomouci a 1 řízení ve věci výkonu rozhodnutí vyklizení bytu.. V dalších částech důvodové zprávy jsou předestírána moţná řešení situace v lokalitě. A to buď za A) rekonstrukce domu na běţný bytový dům: Část stávajících rodin (26 rodin) z Přichystalovy 70 může být v průběhu září 2013 přestěhována na Holickou, 6 rodin by mohlo být v dohledné době vystěhováno bez náhrady a zbývající 2 rodiny by neměl být problém někde umístit. Je samozřejmě zásadní otázkou, zda přestěhovávat tyto rodiny do zrekonstruovaného objektu Holická 51, neboť většina těchto rodin si to nejen nezaslouží, ale ani neumí žít normálním životem většinového obyvatelstva a obava z opětovné postupné devastace objetu je zde více než pravděpodobná. Jiná možnost řešení problémových rodin však v současné době neexistuje, proto se přestěhování rodin z Přichystalové 70 do zrekonstruovaného objektu Holická 51, jeví jako jediné řešení. SMOL nepočítá, ani není možné zajistit jinou možnost 18

Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje. Mgr. Kamila Lišková

Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje. Mgr. Kamila Lišková Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje Mgr. Kamila Lišková Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti neboli Gabalova analýza

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech

Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech VIZE: Obec a Agentura ve spolupráci s partnery sestavili místní strategický plán sociálního začleňování, jehož naplněním

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince CÍLOVÉ SKUPINY Národnostní menšiny = společenství osob, které mají státní občanství ČR a projevují

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 Reg. číslo IPRM: 1/SZ/40 Nositel IPRM: Statutární město Chomutov Dohoda č.: 4463 (v CES) se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Plánované změny v IPRM výstiţný popis dle

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Úvod do sociální politiky

Úvod do sociální politiky Úvod do sociální politiky Bakalářské studium Vyučující:..... Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:.. povinný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 8 (KS) Způsob

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Místně specifické indikátory a jejich využití ve Štětí Miroslav Andrt Město Štětí

Místně specifické indikátory a jejich využití ve Štětí Miroslav Andrt Město Štětí Místně specifické indikátory a jejich využití ve Štětí 1. 3. 2016 Miroslav Andrt Město Štětí Město Štětí Ústecký kraj 9 tis. obyvatel 9 místních částí 5 390 ha cca 3 000 bytů pověřený obecní úřad ORP Litoměřice

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit města Velká Bystřice pro léta 2014-2016

Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit města Velká Bystřice pro léta 2014-2016 Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit města Velká Bystřice pro léta 2014-2016 Popis výchozí, současné situace sociálně vyloučených romských lokalit Město Velká Bystřice

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Komunitní sociální práce. Sociální práce v boji proti sociálnímu vyloučení

Komunitní sociální práce. Sociální práce v boji proti sociálnímu vyloučení Komunitní sociální práce Sociální práce v boji proti sociálnímu vyloučení Úvodní charakteristika Komunitní sociální práce je jednou z hlavních metod sociální práce (vedle individuální a skupinové sociální

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Vážení partneři, Prosíme Vás proto o odpověď. Váš názor je pro nás důležitý.

Vážení partneři, Prosíme Vás proto o odpověď. Váš názor je pro nás důležitý. Vážení partneři, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách působí ve vašem městě od roku 2008. V letošním roce se uzavírá tříletá pilotní fáze, kdy by měla být činnost Agentury u Vás ukončena.

Více

1. Případová studie - obecně

1. Případová studie - obecně Zdravím, tato opora má dvě kapitoly: 1. Případová studie obecně je skutečně neskutečně obecná 2. Případová studie z pohledu DIVMAN a JEVTECH je praktičtější a srozumitelnější 1. Případová studie - obecně

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Příspěvek pro Konferenci Progresívne, cenovo dostupné bývanie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoja Slovenskej republiky Informace o plnění úkolu Návrh komplexního řešení sociálního bydlení

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012)

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012) Analýza potřeb seniorů v Plzeňském kraji z perspektivy poskytovatelů: Služby osobní asistence (pracovní verze analýzy určená k připomínkování) 21.2.2013 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky

Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky Projekt Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel ČR Ekonomikcko-správní fakulta Masarykovy univerzity a Citi Foundation

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Krajský úřad Ústeckého kraje, krajská konference Sociální nerovnost Každá společnost se vyznačuje sociálním

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Poslání AGENTURY podpora obcím v procesu sociálního začleňování podpora subjektů na místní úrovni nadresortní přístup propojování veřejné správy a neziskového

Více

Rozvojový plán statutárního města České Budějovice v oblasti sociálních služeb na období Oponentní posudek

Rozvojový plán statutárního města České Budějovice v oblasti sociálních služeb na období Oponentní posudek Rozvojový plán statutárního města České Budějovice v oblasti sociálních služeb na období 2008 2013 Oponentní posudek Předložený návrh rozvojového plánu by měl být jedním ze zdrojů, na základě nichž by

Více

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta 2016-2020 Poskytovatel název poskytovatele Zámek Nová Horka, příspěvková organizace statutární zástupce Mgr. Lukáš Spurný právní forma Příspěvková organizace

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ. Analytická zpráva

VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ. Analytická zpráva VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ Analytická zpráva Analytická zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání Masarykovy univerzity

Více

Kvalita života / Quality of life. Mgr. Nina Dvořáková KSGRR 2010 Komunitní studie lokalit

Kvalita života / Quality of life. Mgr. Nina Dvořáková KSGRR 2010 Komunitní studie lokalit Kvalita života / Quality of life Mgr. Nina Dvořáková KSGRR 2010 Komunitní studie lokalit KVALITA ŽIVOTA - synonyma Livability Well-being Sustainability Life satisfaction 2 Definice kvality života I Koncept

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ Integrovaná strategie rozvoje území MAS Rýmařovsko Datum konání: 7. 8. 2014 Místo a čas konání: Náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov, 09:00 hod. Přítomní:

Více

Práce s ohroženou rodinou v SVL. Návrhy opatření ze Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na roky

Práce s ohroženou rodinou v SVL. Návrhy opatření ze Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na roky Práce s ohroženou rodinou v SVL Návrhy opatření ze Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na roky 2016-2020 Práce s ohroženými rodinami v SVL - východiska I když je Česká republika jednou ze zemí EU

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

Sociáln. ené lokality v Ústeck. Krajský úřad. Ústeck 22. dubna 2010

Sociáln. ené lokality v Ústeck. Krajský úřad. Ústeck 22. dubna 2010 Sociáln lně vyloučen ené lokality v Ústeck steckém kraji Krajský úřad Ústeck steckého kraje 22. dubna 2010 Pojem sociálního vyloučení Proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny osob zbavováni přístupu

Více

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Zadavatel: 14.9.2012 1 Cíle projektu Identifikace skutečných potřeb cílové skupiny seniorů v Libereckém kraji

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ,

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Stavební REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŢENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Projekt

Více

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA Zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. E-mail: info@rozvoj-obce.cz

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené pracovní skupiny. V oblasti sociální služeb bylo definováno

Více

Metodologie výzkumu mezigeneračního učení: od otázek k výsledkům

Metodologie výzkumu mezigeneračního učení: od otázek k výsledkům Metodologie výzkumu mezigeneračního učení: od otázek k výsledkům Milada Rabušicová Lenka Kamanová Kateřina Pevná Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy university, Brno Výzkumný projekt

Více

Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR. Tisková konference

Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR. Tisková konference Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR Tisková konference 16. 9. 2015 Shrnutí Úkolů Úkol 1 Vyhodnocení dosavadních poznatků Elektronická databáze sebraných dokumentů Úkol 2 Úvodní lokalizace SVL v ČR

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE OPONENT Název Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol Autor Bc. Jiří Zatřepálek Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Vacek Oponent

Více

Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji. Břetislav Fiala

Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji. Břetislav Fiala Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji Břetislav Fiala Program prostupného zaměstnávání Základní charakteristika Pro koho je určen Jak probíhají jednotlivé

Více

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. Úvod do sociálního vyloučení, poskytované služby Tereza Dvořáková a Jakub Chabr 9. 11. 2016, Plzeň Cílové skupiny organizace Rodiny i jednotlivci. Chudí, nízkokvalifikovaní,

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 VÝZKUMNÁ ZPRÁVA velikost příspěvku pro vědu není tak důležitá jako kvalita práce,v níž se přínos demonstruje. S původností práce se asociují vlastnosti jako novost, nový styl

Více

Jak jsou na tom Češi s tolerancí?

Jak jsou na tom Češi s tolerancí? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:222 221 655 E-mail:michaela.dimitrova@soc.cas.cz Jak jsou na tom Češi s tolerancí? Technické parametry

Více

Město Kadaň. Sociální začleňování

Město Kadaň. Sociální začleňování Město Kadaň Sociální začleňování Sociální začleňování Kadaň Ústecký kraj, okres Chomutov, 17 500 obyvatel město si již v minulosti uvědomovalo potřebu řešení problematiky spojené se sociálním začleňováním

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Tematické oblasti MAP Chomutovsko

Tematické oblasti MAP Chomutovsko Tematické oblasti MAP Chomutovsko (výstupy z dosavadních strategických a analytických materiálů ve srovnání s tématy MŠMT) Ustavující jednání Partnerství MAP Chomutovsko, 16.3.2016 Dostupné aktuální analytické

Více

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb Martin Bednář Kontext transformace pobytových služeb Rušení ústavní péče a transformace sociálních služeb je soubor činností: nejedná se jen o

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

PODNĚTY PRO REVIZI STANDARDŮ KVALITY V EVROPSKÉM RÁMCI PRO KVALITU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PODNĚTY PRO REVIZI STANDARDŮ KVALITY V EVROPSKÉM RÁMCI PRO KVALITU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODNĚTY PRO REVIZI STANDARDŮ KVALITY V EVROPSKÉM RÁMCI PRO KVALITU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB David Kocman, 2012 Úvod Evropský rámec pro kvalitu sociálních služeb (EU rámec) byl schválen v roce 2010 Sociálním výborem

Více

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření Cílová skupina 1: Hodnotitelé žádostí o projekt 1) V čem byly žádosti silné, kde byly dobře zpracovány? 2) Čím vás žádosti většinou nejspíše "přesvědčily"? 3) Které části

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií

Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií Martin Potůček CESES FSV UK Praha, Česká republika http://martinpotucek.cz, http://ceses.cuni.cz Beseda Společnosti pro trvale udrţitelný ţivot

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA 1. Contracting veřejných služeb

VEŘEJNÁ EKONOMIKA 1. Contracting veřejných služeb 1 VEŘEJNÁ EKONOMIKA 1 Contracting veřejných služeb VEŘEJNÁ EKONOMIKA Analýza struktury fungování a financování veřejného sektoru neziskový sektor vládní, přerozdělovací procesy Racionální, efektivní a

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Jak zavádět rodinnou politiku na úrovni obce. Marie Oujezdská

Jak zavádět rodinnou politiku na úrovni obce. Marie Oujezdská Jak zavádět rodinnou politiku na úrovni obce Marie Oujezdská Cílem RP na komunální úrovni je, aby se v dané obci rodina cítila dobře při svém rozhodování o realizaci svých rodinných přání. Tak se stane

Více

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice Kamila Svobodová Struktura prezentace Demografické stárnutí v ČR od počátku 90. let 20. století a jeho perspektivy do budoucna Důsledky

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová Model SRS pro mateřská centra Sympozion Praha 18. 5. 2015 Linda Pačesová Obsah prezentace Model SRS pro mateřská centra: Řetězec řešení Cílová skupina MC Jaké oblasti sociálních problémů řeší MC? Využití

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více