CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Jan Buka Olomouc 2014

2 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Dopad vystěhování vyloučené lokality Přichystalova v Olomouci na její obyvatele Jan Buka Vedoucí práce: Mgr. Daniela Růţičková Olomouc 2014

3 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci zpracoval samostatně na základě pouţitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu. V Olomouci 27. dubna Podpis

4

5 Děkuji své vedoucí Mgr. Daniele Růţičkové, ţe mou práci odborně vedla, radila mi a motivovala mě do dalšího díla. Dále pak všem, kteří ochotně odpovídali na mé otázky. Bez vás by to nešlo.

6 Obsah Úvod... 6 I. TEORETICKÁ ČÁST Úvod do teoretické části Vyloučená lokalita Přichystalova v kontextu sociálního vyloučení Sociální vyloučení v obecné perspektivě Sociálně vyloučená lokalita Sociálně vyloučená lokalita Přichystalova Olomouc Vystěhování vyloučené lokality Přichystalova Obyvatelé vyloučené lokality Přichystalova Dopady vystěhování v kontextu holistického přístupu II. EMPIRICKÁ ČÁST Metodologie výzkumu Cíl výzkumu Pouţité metody Výzkumný soubor Analýza dat Dopady vystěhování v biologické dimenzi Dopady vystěhování v sociální dimenzi Dopady vystěhování v psychologické a spirituální dimenzi Závěr Seznam zdrojů Anotace... 39

7

8 Úvod Ke konci září roku 2013 došlo k vystěhování veškerého obyvatelstva z etnicky segregované olomoucké vyloučené lokality na ulici Přichystalova. Oficiálním důvodem byl neuspokojivý stav objektu, stíţnosti obyvatel okolních domů a nelepšící se situace v lokalitě. V roce 2012 vzniká v rámci projektu Lokálního partnerství Akční plán, ten ve spolupráci s řadou subjektů (například neziskovými organizacemi a Magistrátem města Olomouce) měl situaci v lokalitě řešit v rozmezí pěti let, od roku 2013 do roku Ale vzhledem ke zmíněnému razantnímu řešení z roku 2013, nebylo moţné jej stihnout uplatnit v plné šíři. V květnu byl schválen návrh na převod objektu do majetku Správy nemovitostí Olomouc. V září byl pak převod jako takový uskutečněn a veškeré obyvatelstvo bylo z lokality vystěhováno. Jedním z důvodů bylo tvrzení, ţe se situace v lokalitě nelepší a je třeba přistoupit k tomuto kroku. A to i přes zmíněný časový plán. Některým z rodin se podařilo získat lepší bydlení v rámci Olomouce či jiného města. Části však ne a proto byli přestěhováni do druhé olomoucké vyloučené lokality na Holické. Podle mého názoru tak došlo k odklonu od reálného a komplexního řešení celé situace vyloučené lokality k okamţitému řešení, bez dlouhodobých účinků, které spíše problém sociálního vyloučení upozadí, neţ řeší. Potenciál uplatnění komunitní práce a aktivizace obyvatel lokality tak zůstal nevyuţit a ţivotní podmínky lidí byly rychle změněny. Právě tyto změny, potaţmo dopady, vyvolané rychlým opatřením, touto prací zkoumám, a to z toho důvodu, ţe je lze efektivně vyuţít v dalším řešení ţivotních situací těchto lidí. Poslouţí totiţ k orientaci v celé situaci vyvolané výše popsaným krokem a zprostředkovávají pohled lidí, kterých se, jako jediných tento krok reálně dotkl a dotýká. Navíc má vystěhování z lokality dle mého názoru vliv na současnou ţivotní úroveň bývalých obyvatel a svým výzkumem bych rád zjistil jaký. Jako reakci na výše popsané jsem se rozhodl vytvořit případovou studii o této události. Výzkum je postavený na rozhovorech s osobami, které pocítily a pociťují důsledky vystěhování z lokality Přichystalova, kdy poznatky získané tímto výzkumem tak zprostředkují i jejich úhel pohledu. Získané informace bych rád poskytl sociálním sluţbám, které se participují na řešení tohoto problému, dále pak Magistrátu města Olomouce, který situaci svým krokem vyvolal a v případě zájmu i veřejnosti, která není o situaci informovaná, popřípadě jen neurčitě. 6

9 Nejprve v teoretické části definuji nejzákladnější pojmy nutné pro pochopení problematiky. Věnuji se zde také rozboru dokumentace, která slouţila jako jeden ze zdrojů dat v této případové studii. V první kapitole proto poskytuji obecný úvod do pojmu sociální vyloučení a sociálně vyloučená lokalita ale uvádím také popis konkrétní vyloučené lokality, kterou byla ta na Přichystalově ulici. Informace čerpám z výzkumu, který byl v lokalitě proveden v roce 2011 a jehoţ výstupem byl akční plán tvorby udrţitelných a postupně se zlepšujících podmínek. Dále pak popisuji samotný akt vystěhování lokality. Vzhledem k faktu, ţe lokalita byla etnicky segregovanou, další kapitola pojednává o romském sociálním vyloučení. Nejprve proto uvádím historický kontext a posléze jeho dopady na současnou situaci Romů v ČR, potaţmo v Olomouci. Poslední kapitola je vysvětlením toho, co je myšleno dopadem. Na tomto pojmu předestírám, jak na příčinnost problematiky nahlíţím v rámci této práce a jak vlastně dopady zjišťuji. A to z toho důvodu, ţe celá problematika bývalé lokality na Přichystalově je velmi rozsáhlá a tak bude pro čtenáře snadněji uchopitelné, co je v této práci oblastí mého zájmu. V závěru shrnuji výstupy z kapitol, ty dohromady vytváří obraz respondenta následujícího výzkumu. Metodě a metodologii výzkumu samotného se věnuje empirická část práce. Nejprve obecně popisuji uţitou metodologii, kterou je kvalitativní výzkum a posléze přístup k němu. Tím je, jak je napsáno výše, případová studie. Popisuji také techniku sběru dat a jejich následnou analýzu. Poslední částí práce je analýza dat výzkumu dopadů vystěhování lokality, na její obyvatele. 7

10 I. TEORETICKÁ ČÁST 1 Úvod do teoretické části Tato část textu slouţí jako rozbor potřebné dokumentace vztahující se ke zkoumané problematice. Kromě definice pojmů, potřebných pro hlubší pochopení fenoménu sociálního vyloučení a vyloučených lokalit, také rozebírám získané materiály o lokalitě na Přichystalově a o jejím vystěhování. Proto lze tuto část textu vnímat i jako analýzu dat z dokumentace. Předchozí výzkum, který byl v lokalitě Přichystalova zrealizován kvůli zmíněnému akčnímu plánu neziskovými organizacemi koordinovaný mi Společností Podané ruce a jehoţ výstup je de facto akčním plánem, se lze dočíst například o historii lokality, jejím obyvatelstvu, či o konkrétních projevech místního sociálního vyloučení. Proto jej rozebírám a poukazuji na jeho nezbytnost pro komplexní zpracování této studie. Podrobněji zde popisuji také samotný akt zrušení lokality, který vyvrcholil zářím Dalším okruhem pojmů se zabývá třetí kapitola teoretického rámce. Ta pojednává o samotných obyvatelích lokality, coţ byli lidé příslušní k romskému etniku. Vzhledem k faktu, ţe šlo o osoby ţijící v sociálně vyloučené lokalitě, lze o nich uvaţovat jako o sociálně vyloučených. Proto krátce nastiňuji historii romského etnika v rámci 20. století, jejímţ výstupem je propad etnika do sociálního vyloučení. Posléze popisuji specifika tohoto vyloučení v romském kontextu. Poslední kapitola obecně vysvětluje co si představit pod zkoumanými dopady. Tedy, co se pod tímto pojmem skrývá v rámci této práce a co z této definice vyplívá pro výzkumný záměr. Konkrétně vysvětlím holistický přístup, v rámci kterého jsem dopady na vystěhované obyvatele zkoumal. Výstup z teoretické části této práce, tak poskytuje základní obraz respondenta navazujícího výzkumu. 2 Vyloučená lokalita Přichystalova v kontextu sociálního vyloučení Pro orientaci v celé zkoumané problematice, je nezbytné nejprve vysvětlit pojmy sociální vyloučení a vyloučená lokalita. Ty posléze uplatním i v analýze dat z dokumentace o konkrétní bývalé vyloučené lokalitě na Přichystalově ulici. V historickém exkurzu lze vidět vývoj vyloučení lokality, snahy o prevenci a plány na 8

11 její záchranu. Mezníkem, který tyto snahy zastavil, bylo v závěru popisované vystěhování této lokality. 2.1 Sociální vyloučení v obecné perspektivě Navrátil (2003) definuje sociální vyloučení takto: Sociální vyloučení je proces (nebo stav), který určité jednotlivce, rodiny, případně skupiny či celá lokální společenství (komunity) omezuje v přístupu ke zdrojům, které jsou potřebné pro participaci na sociálním, ekonomickém i politickém a občanském životě společnosti. Tento proces (stav) má mnoho příčin. Patří mezi ně chudoba, nízké příjmy, diskriminace, nízká míra vzdělanosti, zdevastované životní prostředí (tak typické pro slumy), často také etnická příslušnost. Prostřednictvím tohoto procesu jsou lidé odstřiženi na významnou periodu v životě od institucí a služeb, sociálních sítí a rozvojových příležitostí, které má k dispozici většina obyvatel ve společnosti. (Navrátil, 2003, str. 34) Praktický pohled na definici sociálního vyloučení poskytuje Parsonsův (1971) model společnosti. V tomto modelu autor poukazuje na čtyři základní společenské systémy, kterými jsou: demokratický a právní systém (obč. integrace), pracovní trh (ekonom. integrace), sociální stát (soc. integrace) a rodinný x komunitní systém (interpersonální integrace). Sociální vyloučení můţeme chápat jako stav, kdy je znemoţněno jednotlivci či skupině se participovat v některém z těchto systémů. Občanskou integrací je myšlen stav rovného občanství v demokratickém systému. Ekonomická a sociální integrace znamená být ekonomicky aktivní a popřípadě vyuţívat a být součástí státní sociálních systémů. Oblast interpersonální integrace stojí na faktu mít rodinu, přátele a sociální síť poskytující zázemí a morální podporu. Systém sestávají cí z těchto čtyř sloţek je komplementárním díky jeho vnitřní provázanosti. Tento model sociálních systémů pak stojí na předpokladu, ţe není-li jeden z pilířů dostatečně silný, musí jej ostatní v jeho funkci podpořit. (Parsons, 1971, podle Navrátil, 2003, str. 33) Promítneme-li výše popsané do ţivotní situace obyvatel vyloučené lokality Přichystalova, lze vypozorovat problémy v kaţdém ze systémů. Špatná orientace v právním a demokratickém systému se projevila nedostatečnou znalostí svých moţností v rámci společnosti. Velká zadluţenost a nezaměstnanost obyvatel lokality je pak jasným ukazatelem vyloučení z pracovního trhu. Obyvatelé lokality také byli ve většině případů závislí na sociálním státu bez moţnosti se z této závislosti vymanit. Rodinný a komunitní systém byl narušen například rozdílnými postoji k lokalitě (blíţe 9

12 popsáno v dalším textu), nebo rozdílnou etnickou příslušností, popřípadě také mnoţstvím sociopatologických jevů, které ţivot ve vyloučené lokalitě obvykle provází. Samotné projevy sociálního vyloučení pak vymezuje Pierson (2000) v některých oblastech ţivota, například v chudobě a nízkém příjmu, nepřístupnosti trhu práce, absenci sociální sítě nebo nízké míře sociální podpory, kontextu (vyloučené) lokality nebo problematickém přístupu ke sluţbám. Pojem chudoby a nízkého příjmu úzce souvisí i s druhou oblastí, kterou je omezený přístup k trhu práce. Tyto faktory jsou v kontextu sociálního vyloučení klíčové. Příčinami bývá nedostatečná kvalifikace, ale i předsudky a stereotypy zaměstnavatelů, neochotných zaměstnávat některé skupiny obyvatel. Vyloučení ze sociálních vazeb, sítí spočívá v absenci či narušení základního typu (rodina, blízcí, přátelé), nebo sekundárního typu, kterým jsou sítě formální a zprostředkovávané. Základní typ sítí stojí na těsných, osobních vztazích. Sekundární sítě jsou zpravidla tvořeny volnějšími vztahy na racionální bázi, zprostředkující informace o vzdělávání, volných pracovních místech a jiných základních společenských zdrojích. Kontext lokality se projevuje kvalitou obývaných bytů, nedostatečností rekreace nebo stavem pozemní komunikace. Ve výsledku lze o lokalitě, která nesplňuje řadu dalších předpokladů (míra sociální provázanosti sousedství, nízká míra občanských a komerčních aktivit, aj.) konstatovat, ţe se jedná o lokalitu vyloučenou. Důleţitým prvkem je zmíněný přístup ke sluţbám. Tím je myšleno spektrum sluţeb veřejných i komerčních, vyuţívaných obyvateli. Jde například o zásobování elektřinou, plynem, vodou a pitnou vodou, přístup k sociálním sluţbám, veřejná doprava, pošta, zdravotní péče, přístupnost školy, aj. Fenomén sociálně vyloučené lokality je blíţe popsán ve třetí kapitole. Problematika sociálního vyloučení je dvousečná, a to jak ze strany sociálně vyloučených, pro které je tento stav či proces devastačním, tak pro společnost, která můţe vnímat sociální vyloučení jako neúčinnost solidarity a dysfunkčnost sociálního zabezpečení. Na vzájemné rovině je pak celá situace potenciálním ohroţením jak společenským, tak pro osoby ze společnosti vyloučené. (Pierson, 2002, podle Navrátil, 2003, str ) Na situaci obyvatel vyloučené lokality, kterou budova na Přichystalově jednoznačně byla, lze promítnout výše popsané teoretické konstrukce. Například popsaná dvousečnost jevu se v praxi Přichystalovi projevovala prohlubujícími se problémy v lokalitě a zároveň zhoršujícím se negativním nazíráním ze strany okolní 10

13 společnosti. To byl jeden z několika důvodů, které ve výsledku vyústily aţ v oficiální, rychlé řešení situace Magistrátem města Olomouce, který lokalitu vystěhoval a tím ukončil její sociální vyloučení. Ne však sociální vyloučení jejích obyvatel. 2.2 Sociálně vyloučená lokalita Jedním ze základních znaků sociálního vyloučení je takzvaný charakter lokality. Ten lze vypozorovat z kvality bytů v oblasti, absencí dostupných rekreačních zařízení, popřípadě stavem pozemních komunikací v dané oblasti. Jde jen o výčet, na první pohled pozorovatelných faktorů. Dalším moţným pohledem jsou sociální charakteristiky, které tuto oblast doprovází a identifikují. Jde například o obvykle nízkou úroveň provázanosti místního obyvatelstva, či nízkou míru místních občanských a komerčních aktivit. (Navrátil, 2003, str. 34) Sociálně vyloučené lokality bývají tvořeny ulicemi, čtvrtěmi, jednotlivými domy či ubytovnami. A to jak v obcích, tak mimo ně. Lokality se různí co do vnitřní specifičnosti, příkladem je charakter problémů uvnitř lokality a problémy mezi lokalitou a jejím okolím, velikost, historie, vnější práce s lokalitou, či sociální struktury uvnitř lokality. Vyloučené lokality jsou v našem kontextu nejčastěji obývány rodinami, či jednotlivci, závislými na sociálních dávkách, nezaměstnanými a ve výsledku nízkopříjmovými. Tito lidé mají ztíţený přístup k institucionální pomoci, sociálním sluţbám apod. Jsou tedy, de facto, vyloučeni ze společenského ţivota. Do těchto lokalit jsou vystěhováni často lidé, kteří mají problémy s dluhy na nájemném či energiích, popřípadě jsou majoritní společností povaţováni za problémové. Obyvatelé vyloučené lokality jsou vnitřně silně diferencovanou skupinou, na druhou stranu v lokalitách zpravidla vzniká systém hodnot a pravidel nezávislých na ekvivalentu majoritní společnosti vně lokality. Vzhledem ke koncentraci sociálně patologických jevů a obecně sociálně vyloučených osob, jsou zaběhnuté vzorce chování mezigeneračně předávány a problematika přetrvává. Existence vyloučené lokality proto ohroţuje jak její obyvatele, tak společnost mimo ni. (Nedělníková a kol., 2007, str ) Jako jednu z podmínek uspokojení základních lidských potřeb lze označit jistotu bydlení a přístup k němu. Úroveň bydlení se tak stává ukazatelem ţivotní úrovně. Proto lze říci, ţe sociální vyloučení skupiny (v případě této práce romské skupiny) způsobuje i prostorovou segregaci. Jinými slovy jde o prostorovou koncentraci vyloučené skupiny v určité lokalitě. Ve zmíněné lokalitě, tak kromě sídelní segregace, dochází také 11

14 k segregaci sociální. Důvodem je, ţe tyto lokality obývají lidé s nízkou ţivotní úrovní. V důsledku je pak vyloučenou lokalitou místo, kde se soustřeďuje sociálně slabé minoritní obyvatelstvo. (Šimíková, 2003, str. 46) V kontextu romského sociálního vyloučení, které je zároveň hlavním kontextem této práce, je nutné zmínit, ţe lokality, kde tito lidé převáţně ţijí, předurčují i jejich bytové podmínky, tedy úroveň bydlení a potaţmo pak ţivotní úroveň. Na obecné rovině lze vypozorovat komplikace při poptávce po bytech pro celou společnost. Díky sociálnímu vyloučení Romů, je však při získávání adekvátního bydlení pravděpodobná ještě těţší situace. Dalším faktorem, který zhoršuje podmínky v obytných prostorách je vícedětnost rodin. Ta zapříčiňuje nedostatek osobního prostoru, nedostatek prostoru pro děti (hra a učení), hygienické a zdravotní podmínky bytu, aj. Špatné podmínky pro získání adekvátního bytu, odkázanost na segregovanou lokalitu a celkový niţší ţivotní standard oproti majoritní společnosti, tak vede k setrvávání a postupnému zhoršování sociálního vyloučení. (Šimíková, 2003, str. 46) 2.3 Sociálně vyloučená lokalita Přichystalova Olomouc V této části textu čerpám ze Situační analýzy, ta vznikla v rámci projektu Lokálního partnerství, jehoţ cílem byla systematická práce s vyloučenými lokalitami na Přichystalově a Holické. Jako výstup této analýzy byl akční plán, který se měl v lokalitách od roku 2013 začít realizovat. Vyloučená lokalita na Přichystalově 70 vykazovala některé z výše popsaných znaků, které tento fenomén doprovází. Příkladem byla vysoká zalidněnost objektu či lokace na periferii města. Na druhou stranu nedocházelo k úplnému vyloučení z prostoru, obyvatelé vyuţívali místní infrastruktury a byli začleněni do ekonomického systému. Lokalita proto nebyla fyzicky odloučena od okolní společnosti, obyvatelé sdíleli společné sféry sluţeb apod. Lokalita vznikla po roce 1991, konkrétně po amnestii, kdy propuštěným byly přidělovány zdejší byty. Vývoj privatizací a restitucí po roce 1991 způsobil postupné sestěhování romského obyvatelstva, původní obyvatelé začali lokalitu opouštět a ta se tak stává, aţ na několik neromských obyvatel, etnicky segregovanou. V roce 2004 vzniká v objektu kancelář terénních sociálních pracovníků. V roce 2007 vznikají v suterénu objektu klubovny pro děti z lokality a okolí. O rok později, v roce 2008 prochází objekt částečnou rekonstrukcí. V roce 2009 přibývá také kamerový systém do 12

15 okolních ulic, ten doplňoval kamerový systém z roku 2003 uvnitř budovy. V budově také kromě zmíněných sociálních sluţeb sídlila také kancelář bezpečnostní agentury Gold Office. Oficiální důvod byl zajištění (spolu s kamerovým systémem) klidu v domě a prevence kriminality. Podle důvodové zprávy o řešení problematiky lokality vydané Magistrátem města Olomouce v roce 2013 byla úspěšnost nevalná. Objekt samotný byl zevnitř silně zanedbaný, špinavé chodby a výtahová šachta po nefunkčním výtahu zaplněná odpadem. V roce 2004 se podařilo terénním sociálním pracovníkům v objektu zaktivizovat rodiny, aby se podíleli na úklidu společných prostor. Situace se krátce zlepšila, postupně se však začala vracet do původního stavu. Výše zmíněná zalidněnost objektu se projevovala například pohybem velkého počtu dětí, a to jak v objektu, tak v blízkém okolí. V bezprostřední blízkosti lokality se nacházel Dům s pečovatelskou sluţbou. Generační obsazení a rozdílná ţivotní specifika obou objektů vyvolávaly škálu konfliktů různé intenzity a váţnosti. Ve výsledku šlo vypozorovat nízkou úroveň prostorového vyloučení lokality, a to z toho důvodu, ţe budova se sice nacházela v krajní části města, ale byla blízko místní zástavby a byla tak přítomna společenskému dění. Symbolické vyloučení však bylo markantní. Dům byl u obyvatel okolních objektů hanlivě označován a postupně vystoupil do povědomí jako špatná adresa značící propad na společenské dno. Výše zmíněné vyuţívání infrastruktury proto lokalitu nevylučovalo prostorově, ale nepodílení se jejích obyvatel na aktivitách okolní společnosti a zmíněné hanlivé označování a odmítavý postoj majority, vedly právě k tomuto symbolickému vyloučení. Z oblasti bytové problematiky v rámci popisované lokality vyplývá, ţe šlo o městské byty. Byty byly pronajímány na návrh člena bytové komise nebo bytového oddělení Správy nemovitostí Olomouc a to po projednání v bytové komisi a schválení Radou města Olomouc. Podmínkou byla nezadluţenost, ţádná jiná uzavřená nájemní smlouva, či vlastní obytné prostory, apod. Obvyklou podmínkou, která stojí za pozornost, bylo také vyplacení dluhu po předchozím nájemci. Smlouvy byly uzavírány na velmi krátkou dobu 3 měsíců, kdy byla moţnost prodluţovat o další 3 měsíce. V případě bezproblémovosti nájemníka bylo moţno po jednom roce smlouvu prodluţovat o 6 měsíců. Pravidla uzavírání nájemních smluv poukazují na jeden podivný trend, a to ten, ţe lidé, kteří se do bytu nastěhovali bez dluhů vůči městu, je tak poměrně brzy získali, i přes plnění povinností nájemníka a to právě kvůli povinnosti 13

16 vyplácet dluh po předchozím nájemníku. (SocioFactor, Společnost Podané ruce, 2011, str. 7 10) Ţivotní podmínky v lokalitě dobře ilustrují výpovědi samotných obyvatel. Respondenti toho výzkumu byli rozděleni ve svých výpovědích na tři skupiny. Nejmenší skupina byla s bydlením v lokalitě spokojená, netrápila ji plesnivost bytů, byt získali jiţ opravený či v lepším stavu díky opravám předchozích nájemníků. Jedním z důvodů byl fakt, ţe tito lidé měli první samostatný byt, do té doby ţili převáţně na ubytovnách. Spokojenost souvisela i s okolím domu, to popisovali jako klidné prostředí bez rasismu, který obyvatelé domu pociťovali v jiných částech domu. Nazírali také kladně na sousedské vztahy a přílišnou nekonfliktnost ostatních obyvatel. (SocioFactor, Společnost Podané ruce, 2011, str ) Druhou, největší skupinou byli lidé, kteří s ţivotními podmínkami v lokalitě nebyli spokojení a vnímali je tedy jako špatné. Nespokojenost byla připisována nevhodnému technickému stavu bytů, zanedbanosti prostředí, vlhkosti bytů, zanedbanosti společných prostor, přítomností plísní a škůdců, nehygienického stavu koupelen a toalet, netěsnícím oknům a nemoţnosti tak byt vytopit a to i přes pouţívání instalovaných (nákladných) přímotopů či omezenému přísunu teplé vody. Dalším faktorem byly nájemní podmínky, kdy nájemci vnímali výši nájemného neadekvátní stavu bytu a lokalitě jako celku (např. špatnému jménu lokality), dále také nutnosti zaplatit dluh po předchozím nájemníkovi a to i přesto, ţe město tuto pohledávku i nadále vymáhá po nájemníkovi předchozím. To tato skupina respondentů vnímala jako jasnou nespravedlnost. Kritizovány byly i úloţné prostory a celková přelidněnost domu. Hluk provázející velký pohyb dětí po domě. Z toho plynoucí mezilidské konflikty v domě, neochotu se domluvit a slevit ze svých nároků či změnit chování vůči ostatním v domě. Dalším faktorem kritiky byla etnicita osazenstva domu, které bylo vnímáno jako nucená tvorba ghetta a popřípadě celkově sociální charakteristika nově příchozích obyvatel. Ti byli většinou závislí na sociálních dávkách, polapeni dluhovou pastí, v očích některých nájemníků problémoví a ţivotní úroveň v domě (jiţ tak nízkou) dále zhoršující. To z pohledu těchto lidí ovlivňuje a kazí například i jejich děti. Kritizována byla i zbytečnost vrátnice agentury Gold Office. (SocioFactor, Společnost Podané ruce, 2011, str ) Třetí skupinou jsou lidé, kteří vnímali bydlení v lokalitě Přichystalova s jeho klady a zápory. Poskytli sice výše popsanou kritiku, ale zároveň jim vyhovovalo okolní 14

17 prostředí, neodloučenost domu a cenili si faktu, ţe mají kde bydlet. (SocioFactor, Společnost Podané ruce, 2011, str. 26) 2.4 Vystěhování vyloučené lokality Přichystalova Ke dni 30. září roku 2013 byli z popisované lokality na Přichystalově ulici vystěhováni poslední nájemníci. Oficiálním důvodem byl: neuspokojivý technický stav budovy a vysoká koncentrace sociálně slabých skupin obyvatel, dále také opakované stíţnosti obyvatel v okolí lokality. Podle vyjádření zastupitelstva města Olomouce se situace v lokalitě dlouhodobě nelepšila. Proto se, i přes Akční plán (vzniklý v rámci projektu Lokálního partnerství, pod jeho křídly vznikla i výše představená Situační analýza) z roku 2012, který měl situaci v budově stabilizovat a postupně zlepšovat, který byl vytvořený a realizovaný s řadou olomouckých neziskových organizací a vycházel z konceptu tvorby sítí, rozhodlo zastupitelstvo k rychlému řešení (základem pro akční plán byla Situační analýza, ze které čerpám v této části práce). Akční plán mluví o projektu Lokálního partnerství takto: Cílem realizovaného projektu je nastavení sociálních služeb poskytovaných v lokalitách Přichystalova 70 a Holická 51, ohrožených sociálním vyloučením, takovým způsobem, aby došlo k efektivnějšímu a účelnějšímu propojení jednotlivých poskytovatelů, mezi které patří veřejná správa, neziskové organizace a další zainteresované subjekty, a nedocházelo tak k prohlubování sociální exkluze obyvatel těchto lokalit v důsledku nepřesného zaměření poskytovaných sociálních a navazujících služeb. Projekt si rovněž klade za cíl identifikovat služby, postupy a kapacity, které v lokalitách dosud chybějí. Cíle projektu má být dosaženo prostřednictvím Lokálního partnerství. Princip Lokálního partnerství, který představuje platformu odborníků a kompetentních osob zastupujících instituce, jež hrají významnou roli při práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením, by měl podpořit zpřístupnění služeb cílovým uživatelům. Práce platformy lokálního partnerství se opírá o dva výzkumy, které byly realizovány firmou SocioFactor, s.r.o. Jedná se o: Plánovací evaluaci zaměřenou na zmapování situace sociálních a dalších služeb ve vztahu k vymezeným lokalitám a Situační analýzu poskytující informace o aktuálním stavu a potřebách obyvatel lokalit. O svém cíli dokument hovoří takto: Cílem dokumentu je v rámci identifikovaných potřeb obyvatel lokalit ohrožených sociálním vyloučením navrhnout podpůrná opatření, která zabezpečí snižování míry sociálního vyloučení. Dokument formuluje mimo jiné rozvojové příležitosti, které mohou vyústit ve společné konkrétní projektové záměry zapojených aktérů. 15

18 Konkrétní oblasti působení Akčního plánu definuje zmiňovaná Situační analýza: Vymezit účel, jakému by měla lokalita sloužit. Vypracovat v lokálním partnerství strategický plán, na kterém se budou podílet místní aktéři v úzké spolupráci se statutárním městem Olomouc. Strategický (mikro)plán by měl vycházet z místních potřeb a navrhovat konkrétní opatření a projekty, které budou směřovat ke stanoveným cílům, rozdělovat úkoly a stanovit harmonogram plnění. V tomto bodě je vhodné spolupracovat s procesem komunitního plánování. A zejména začlenit strategický plán mezi dokumenty města, případně schválit Radou města. Snížit výskyt chudoby obyvatel lokality. Aktivizovat místní trh práce a zvýšit zaměstnatelnost obyvatel lokality. Zvyšovat zaměstnatelnost vyloučených osob. Poskytovat sociálně-zdravotní služby v lokalitě. Zvyšovat kvalitu předškolních a školních zařízení, spolupracovat se školami a pomáhat rodinám v tomto směru zvyšovat jejich kompetenci. Vytvářet pro děti příznivé podmínky pro vzdělávání, podporovat volnočasové aktivity dětí v lokalitě i mimo ní. Klást důraz na programy prevence v místě a rozvoj vztahů s místní komunitou. Obyvatele začleňovat do běžných aktivit společnosti, poskytované služby více otevírat okolí a také obyvatele integrovat do společenského dění mimo lokalitu. Zlepšit atraktivitu prostředí / okolí a zvýšit kvalitu bydlení a to za předpokladu zajištění participace a aktivizace obyvatel. Podpořit vznik a rozvoj svépomocných skupin, rozvinout nástroje komunitní práce, klást důraz na sociálně aktivizační služby. Zvýšit prostupnost vyloučeného místa. Specifikovat ve spolupráci s bytovou komisí a Správou nemovitostí Olomouc komplexní program přidělování bytů, přijímání obyvatel, podmínek ubytování apod. a to tak, aby program zahrnoval aktivizační a motivační prvky. Lze specifikovat různé stupně bydlení a jeho kvality např. podle pater domu. Zintenzivnit proti-dluhové poradenství, využít možností všech nástrojů, vyškolení speciálních poradců. Klást důraz na systémová a dlouhodobá opatření, věnovat se komplexně eliminaci mechanismů sociálního vyloučení, měnit strukturální kontext a podmínky života obyvatel, nikoliv se uchylovat ke krátkodobým řešením nebo zintenzivnění a zavádění nástrojů sociální kontroly. (Akční plán Lokálního partnerství Přichystalova Holická, 2012). Smyslem citovaného Akčního plánu tedy byla tvorba sítí a rozdělení činností, které se ve zmíněných lokalitách měly v rozmezí let realizovat. A to jako komplexní řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit. Přesto ale v květnu 2013 zastupitelstvo města Olomouce přišlo se záměrem, ţe celá budova má být zrekonstruována a renovované prostory se mají stát bezbariérovými byty pro seniory. Před samotnou rekonstrukcí však byla budova převedena do majetku Správy nemovitostí Olomouc, a.s., ta samotnou rekonstrukci vedla. Jde o akciovou společnost ze 100% vlastněnou městem Olomouc. Převod tohoto majetku zastupitelstvo schválilo 16

19 v září téhoţ roku. Záměr dokládá usnesení zastupitelstva města Olomouce ze dne a převod samotný pak hlasování ze dne Zápis ze schůze zastupitelstva (dne ) potvrzuje oficiální důvody a říká, ţe převod objektu do majetku Správy nemovitostí Olomouc, a.s. umoţní vyřešit dlouhodobý problém v této části města, kterým lokalita v očích veřejnosti byla. (Statutární město Olomouc, 2013), (Statutární město Olomouc Zastupitelstvo, 2013) Bývalí obyvatelé Přichystalovi byli přestěhováni na novou adresu Holická 51. Ta byla dlouhou dobu v podobně zdevastovaném stavu jako objekt na Přichystalově (to dokládá i zmiňovaný výzkum), město Olomouc však objekt zrenovovalo a přestěhovali se do něj i dvě sociální sluţby, které sídlily i v bývalé lokalitě. Jde o nízkoprahové klubovny Charity Olomouc Khamoro a NZDM Miriklo zřizované magistrátem města Olomouce. (Olomoucký deník, 2013) Podle slov neoficiálního zdroje bylo okolo 10 rodiny vystěhovaných k 30. září přestěhováno do městských bytů také na ulici Ztracená a Černá cesta. Přibliţně 16 rodin pak na výše zmíněnou Holickou 51. Další, nespecifikovaný, počet rodin byl přestěhován na jiná místa v Olomouci, či do jiných měst. Někteří obyvatelé proto, ţe na ulici Holickou nechtěli. Jiným obyvatelům z důvodu neplacení nájemného, nebyl byt přisouzen. Podle dostupných informací byli obyvatelé o vystěhování informování na domovní schůzi a to z úst Ing. Zelenky, ředitele Správy nemovitostí Olomouc, a.s. Ten měl celou akci koordinovat. Výše popsaný vývoj událostí, plánů na stabilizaci a prostupnost lokality a následná rychlá změna rétoriky Magistrátu města Olomouce, vyústili aţ ve faktické hromadné vystěhování obyvatel Přichystalovy 70. Podle akčního plánu, který měl být realizován v letech , byl v lokalitě nevyuţitý potenciál pro realizaci komunitního způsobu práce a díky prostorovému vyčlenění také moţnost aktivizace obyvatel ke společnému úsilí situaci měnit. (Akční plán Lokálního partnerství Přichystalova Holická, 2012). Tuto ideu a metody, jak jí dosáhnout, však převod lokality do majetku Správy nemovitostí Olomouc a její následné vyprázdnění, zcela znemoţnil. Zůstává tak nevyjasněná otázka, proč k tomuto kroku došlo, kdyţ k plánovanému zlepšování situace mělo docházet v časovém rozpětí pěti let a ne jiţ na začátku roku Zda jde o rozhodnutí pro osoby v lokalitě účelné, či jen rozhodnutí politické. Další otázkou je, nakolik boj neziskových organizací a sociálních sluţeb města Olomouce se sociálním vyloučením olomouckých Romů můţe být efektivní, kdyţ podmínky byly rychle 17

20 změněny, problém zůstal nevyřešen a byl z očí veřejnosti odsunut na vedlejší kolej. Cílem této práce je výzkum zmíněné změny podmínek, konkrétně dopadů, které vystěhování na tuto skupinu osob mělo. Díky ochotě Magistrátu města Olomouce se podařilo získat důvodovou zprávu o celém popisovaném kroku. Z ní zastupitelstvo vycházelo při rozhodování o dalším osudu lokality na Přichystalově. Její obsah se nijak neliší od výše napsaných informací, poskytnu ale několik citací. Nejprve o objektu samotném: Důvodem pro předložení tohoto materiálu je dlouhodobě neuspokojivý stav lokality Přichystalova 70 na Novém Světě. Problémy související s koncentrací sociálně vyloučených osob do jedné lokality jsou zdrojem dlouhodobých stížností ze strany komise místní části a obyvatel žijících v této části města. Přes dlouhodobé snahy veřejné správy i zapojených neziskových organizací se situace nijak zásadně nelepší a je tedy na místě uvažovat o zásadním řešení, které pomůže zkvalitnit život obyvatel těchto domů, ale také jejich sousedů. Dále by se vyřešila situace se ZŠ Přichystalova, která se již několik let potýká s problémem velké koncentrace romských dětí v lokalitě. Rodiče dětí z řad majority se obávají umístit své dítě do třídy s převahou romských dětí, což vede k tomu, že škola se stává téměř výhradně romskou školou, navíc s úbytkem i velkou fluktuací žáků. A o stavu lokality v květnu 2013: V domě je k obsazeno 34 bytů, jedná se celkem o 116 osob z toho 54 dětí (ještě počátkem roku 2011 to bylo přibližně 300). U dospělých obyvatel jednoznačně převládá základní vzdělání, cca 80 % je nezaměstnaných. Zadlužena je téměř každá druhá domácnost, přibližně v každé páté domácnosti probíhá exekuce. Převážná většina obyvatel má příjem pouze ze sociálních dávek. Velká většina takovýchto rodin z důvodu neplacení nájmu byla již vystěhována, v současné době probíhají 4 řízení o vyklizení bytu u Okresního soudu v Olomouci a 1 řízení ve věci výkonu rozhodnutí vyklizení bytu.. V dalších částech důvodové zprávy jsou předestírána moţná řešení situace v lokalitě. A to buď za A) rekonstrukce domu na běţný bytový dům: Část stávajících rodin (26 rodin) z Přichystalovy 70 může být v průběhu září 2013 přestěhována na Holickou, 6 rodin by mohlo být v dohledné době vystěhováno bez náhrady a zbývající 2 rodiny by neměl být problém někde umístit. Je samozřejmě zásadní otázkou, zda přestěhovávat tyto rodiny do zrekonstruovaného objektu Holická 51, neboť většina těchto rodin si to nejen nezaslouží, ale ani neumí žít normálním životem většinového obyvatelstva a obava z opětovné postupné devastace objetu je zde více než pravděpodobná. Jiná možnost řešení problémových rodin však v současné době neexistuje, proto se přestěhování rodin z Přichystalové 70 do zrekonstruovaného objektu Holická 51, jeví jako jediné řešení. SMOL nepočítá, ani není možné zajistit jinou možnost 18

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince CÍLOVÉ SKUPINY Národnostní menšiny = společenství osob, které mají státní občanství ČR a projevují

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ VÝSTUPU PROJEKTU Studie a analýzy I. : Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami Zpracovatel Člověk v tísni, o.p.s. Realizace 4.11.2008 28.4.2009

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 Reg. číslo IPRM: 1/SZ/40 Nositel IPRM: Statutární město Chomutov Dohoda č.: 4463 (v CES) se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Plánované změny v IPRM výstiţný popis dle

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Město Kadaň. Sociální začleňování

Město Kadaň. Sociální začleňování Město Kadaň Sociální začleňování Sociální začleňování Kadaň Ústecký kraj, okres Chomutov, 17 500 obyvatel město si již v minulosti uvědomovalo potřebu řešení problematiky spojené se sociálním začleňováním

Více

Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků

Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků Sociální vyloučení osoba, rodina, domácnost, společenství

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení DC008 Hlavní cíl: snížit počet typů domácností

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Koncepce sociálního bydlení vize, příležitost, inspirace, rizika

Koncepce sociálního bydlení vize, příležitost, inspirace, rizika Koncepce sociálního bydlení vize, příležitost, inspirace, rizika Roman Matoušek Problémy dosavadních přístupů na co Koncepce reaguje? Podpora na straně poptávky (dávky) nepropojená s adekvátní nabídkou

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název projektu: Příjemce dotace:

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Position paper. Prevence ztráty bydlení v důsledku dluhů na nájemném - Druhá šance.

Position paper. Prevence ztráty bydlení v důsledku dluhů na nájemném - Druhá šance. Position paper Prevence ztráty bydlení v důsledku dluhů na nájemném - Druhá šance. Úvod 2 Ztráta bydlení v důsledku dluhů na nájemném je dlouhodobě opomíjeným faktorem bytové a sociální politiky v České

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Proces plánování ve Vsetíně

Proces plánování ve Vsetíně Proces plánování ve Vsetíně Graf hlavních institucí a organizací působících v oblasti vzdělávání dětí ve Vsetíně Oddělení sociálně právní ochrany dětí Organizačn í složka Terénní sociální práce Odbor školství

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY

ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY REALIZAČNÍ PLÁN KONCEPCE ROMSKÉ INTEGRACE 2010 2013 1. Ministr vlády pro lidská práva ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY 1.1 Připravit do 31. 12. 2011 novelu zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních

Více

Aktuální vývoj v oblasti sociálního bydlení

Aktuální vývoj v oblasti sociálního bydlení Aktuální vývoj v oblasti sociálního bydlení 10/2013 Jan Snopek Struktura prezentace 1. Proč je nejvyšší čas zaobírat se sociálním bydlením? 2. Co se aktuálně děje ve vztahu k sociálnímu bydlení na centrální

Více

Směrnice o obětech trestných činů

Směrnice o obětech trestných činů CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Více

Koncepce sociální inkluze. vyloučené romské lokality. ve městě Litoměřice

Koncepce sociální inkluze. vyloučené romské lokality. ve městě Litoměřice Koncepce sociální inkluze vyloučené romské lokality ve městě Litoměřice na období 2014-2016 Obsah: Úvod.. 3 1 Charakteristika regionu. 4 2 Charakteristika vyloučených lokalit. 4 3 Neziskové organizace,

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Position paper Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Východiska současné situace 2 Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2 Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení Kateřina Jechová MČ Praha 2 Praha 2 charakteristika obce Rozloha 418 ha Počet obyvatel cca 50 tis. 4 katastrální území Nové Město

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

V průměru se nezaměstnanost sociálně vyloučených lokalit na území m. č. Praha 14, pohybuje kolem 70%.

V průměru se nezaměstnanost sociálně vyloučených lokalit na území m. č. Praha 14, pohybuje kolem 70%. N Á V R H P R O J E K T U S O C I Á L N Í P O D N I K K O M P L E X N Í P R Á C E V S O C I Á L N Ě V Y L O U Č E N Ý C H L O K A L I T Á C H Problémová východiska V sociálně vyloučených lokalitách (Dygrýnova,

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Ing. Jiří Lauerman PRAHA 2012 Název: Aktuální otázky rozvoje regionů

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Sociální bydlení: potřebnost, cíle, principy, možnosti financování

Sociální bydlení: potřebnost, cíle, principy, možnosti financování Sociální bydlení: potřebnost, cíle, principy, možnosti financování Roman Matoušek Struktura prezentace 1) Principy a cíle sociálního bydlení 2) (Ne)dostupnost bydlení v Česku 3) Schválené a připravované

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět Obor vzdělání: Kód oboru: Školní rok: 2013/2014 Třída: DS5 ROMISTIKA Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium)

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Anketní šetření k funkci asistent pedagoga. Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení

Anketní šetření k funkci asistent pedagoga. Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení Anketní šetření k funkci asistent pedagoga Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení 1 Dotazník zaslán do 176 škol/škol.zařízení 12 dotazníků vráceno z důvodu zrušení školy Dotazník reálně zaslán do 164

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Projekt Pojďte do školky!

Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! datum zahájení: 1. 7. 2013 datum ukončení: 30. 06. 2015 Realizace ve všech krajích ČR mimo Prahy ve spolupráci 9 neziskových organizací za podpory Operačního

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 V současnosti existuje množství projektů, o kterých není mezi občany dostatečné povědomí. Jejich dopad je v řadě případů relativně malý v porovnání

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více