Školní úspěšnost romských dětí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní úspěšnost romských dětí"

Transkript

1 Školní úspěšnost romských dětí Projekt Step by Step Romská iniciativa Autorky zprávy: Susan Rona Linda E. Lee Národní sekce zprávy napsány týmy Step by Step zúčastněných zemí: Bulharsko, Česká republika, Maďarsko a Slovensko Vydal Open Society Institute, New York Předmluva Problematika vytváření úspěšných modelů pro vzdělávání romských žáků má v zemích Střední a Východní Evropy zásadní význam. Většina Evropanů uznává, že Romové nemohou být nadále považováni za méněcennou skupinu obyvatelstva. Je třeba jim poskytnout příležitost žít důstojný život. Bez rovného přístupu ke vzdělání to však není možné. Tento projekt je založen na přesvědčení, že je třeba změnit vzdělávací systém tak, aby mohl plnit potřeby romských žáků, a nikoli jim pouze připisovat vinu za nedostatečnou úspěšnost. Byli jsme přesvědčeni, že většina těchto dětí ve speciálních školách pro mentálně postižené žáky je schopna dosáhnout úrovně znalostí a dovedností požadované standardy základního vzdělávání. Rozhodli jsme se tedy pro uskutečnění projektu, který by jim poskytl klíč k dosažení úspěchu. Již na konci druhého roku tříletého projektu jsme získali důkazy, že žáci požadované schopnosti mají. Nyní víme, že řešení existují - pod podmínkou odhodlání ke změně zakořeněných postojů a přístupu k výuce. Přesvědčení a myšlenka samy o sobě však k uskutečnění nestačí. Tento projekt by nebylo možné uskutečnit bez podpory jedinců a pracovních týmů, kteří měli odvahu se na něm podílet. Na dosažení vytyčených cílů pak pracovali pilně a neúnavně a tento projekt je dalším z řady příkladů toho, co umožňuje skutečná týmová spolupráce. V první řadě bych chtěla vyjádřit hluboké ocenění všem učitelům, rodinným koordinátorům a ředitelům škol ve čtyřech zúčastněných zemích, kteří souhlasili se spoluprací v zájmu svých žáků. Jsou to skuteční hrdinové tohoto projektu. Děkuji vám všem za vaši tvrdou práci a víru v uskutečnitelnost projektu. Mé díky patří bulharskému, českému, maďarskému a slovenskému týmu programu Step by Step: výkonným ředitelům, Evě Končokové, Emilu Buzovi, Judit Lafferthon, Evě Deak a Václavu Šnebergerovi, kteří svým úsilím zajistili spolupráci s Ministerstvy školství, a tak umožnili realizaci tohoto komplexního projektu a učinili vše, co bylo v jejich silách k jeho

2 uskutečnění; metodologům, mezi něž patří Stefka Dinchiyska, Mariana Kosseva, Peter Repiský, Iveta Němečková a Katalin Szabó, kteří školili a odborně vedli pedagogické pracovníky a podporovali je v dalším rozvoji; koordinátorkám programu Dobrince Atanasové a Anitě Meszaros, bez jejichž organizačních schopností bychom se neobešli; národním výzkumným pracovníkům, Vassilu Stamovi, Radce Varbanové, Ladislavu Horňákovi, Katalin Oppelt a Tereze Osecké, kteří zajistili splnění kritérií ministerstev zúčastněných zemí. Chtěla bych také vyslovit uznání české výzkumné pracovnici a kolegyni Mirce Novotné, která nás opustila v červenci tohoto roku, kdy ještě den před svým úmrtím pracovala na tomto projektu. Národním týmům se dostávalo podpory od mezinárodního týmu, který projektu věnoval nezměrné úsilí: Dawn Tankersley, metodoložce, která v regionu poprvé představila principy protipředsudkového vzdělávání a podporovala místní metodology a pedagogické pracovníky v zavádění tohoto přístupu; Lindě Lee ze společnosti Proactive Information Services Inc., která prokázala velkou citlivost i odbornost při vedení výzkumného týmu pracovníků ze všech čtyř zemí. Ocenění patří i zaměstnancům Proactive Information Services za jejich podporu mezinárodnímu výzkumu. Jsem přesvědčena, že celý tým by se mnou souhlasil v tom, že tento projekt by nebylo možné uskutečnit, kdyby zde nebylo vize, vedení, neúnavné práce a jedinečných vhledů ze strany Susan Rona, ředitelky celého projektu. Nakonec bych jménem celého týmu chtěla vyslovit uznání romským rodičům, kteří vzali tento projekt skutečně za svůj a všechny nás inspirovali svojí důvěrou a nadějí v příznivější budoucnost svých dětí. Děkujeme vám za přijetí ve vašich domovech a komunitách a za ruku podanou na znamení skutečného partnerství. Elizabeth Lorant Ředitelka Network Programs Open Society Institute, New York. Listopad 2001 OBSAH 1. Resumé 2. Východiska Kontext Odůvodnění projektu 3. Projekt Cíle Pojetí Struktura managementu Kontrola kvality 2

3 Model 4. Výsledky výzkumu: Prezentace a diskuse Metodologie Přístup Pojetí Vytváření nástrojů Sběr dat Analýza a vytváření profilů Obtíže a omezení při výzkumu Klíčové výsledky 5. Závěry a doporučení Závěry Doporučení Krátkodobé strategie Dlouhodobé strategie 6. Slovníček pojmů 7. Sekce jednotlivých zemí Bulharsko Step by Step Program Foundation Bulharský národní výzkum: resumé Česká republika Step by Step Česká republika Český národní výzkum: resumé Maďarsko Ec Pec Foundation Maďarský národní výzkum: resumé Slovensko Nadácia Škola dokorán Slovenský národní výzkum: resumé 8. Příloha Grafy STEP BY STEP ROMSKÁ INICIATIVA RESUMÉ Romské děti ve školách ve Střední a Východní Evropě zřídka zažívají úspěch. Zatímco se řada výzkumů v minulosti zaměřovala na socioekonomické podmínky, které vedou k jejich neúspěchu ve škole, jen málo projektů se zaměřilo na vytvoření úspěšného vzdělávacího modelu. Projekt Step by Step Romská iniciativa vyvinul a otestoval model, který se zaměřuje na vytváření podmínek, které by posílily úspěch romských žáků ve školách. 3

4 Tento pilotní projekt, který podpořil Open Society Institute v New Yorku, probíhá ve speciálních školách v Bulharsku, České republice a na Slovensku a ve speciálních školách a vyrovnávacích třídách v Maďarsku. Projekt je organizován pod záštitou nevládních neziskových organizací Step by Step jednotlivých zemí, které jsou členy ISSA (International Step by Step Association). Mezinárodní koordinační tým spolupracuje s národními týmy, poskytuje jim podporu a monitoruje realizace projektu. Projekt se zakládá na přesvědčení, že romské děti jsou nesprávně označovány jako mentálně postižené a nevhodně umisťovány do speciálních škol. Naše hypotéza předpokládá, že jsou-li poskytnuty náležité podmínky pro učení, jsou romští žáci schopni dosáhnout úrovně požadované standardy základního vzdělávání. Pro účel nezávislého ověření této hypotézy a vedení týmu národních výzkumných pracovníků byla vybrána společnost Proactive Information Services Inc. zabývající se vzdělávací evaluací, mezi jejíž klienty patří ministerstva školství jednotlivých kanadských provincií. Výzkumní pracovníci shromažďovali a analyzovali doplňující údaje požadovaná ministerstvem školství v každé za čtyř zemí. Cíle projektu 1. určit romské žáky, kteří jsou nevhodně umístění ve speciálních školách, s cílem a) zlepšit jejich znalosti a dovednosti b) po třech letech je integrovat zpět do systému základního vzdělávání, 2. vytvořit reálný model školního úspěchu romských žáků pro daný region, 3. navrhnout změny ve vzdělávací politice jednotlivých zemí, které by podpořily realizaci tohoto modelu. Hlavní zjištění výzkumu Celkem 64% romských žáků ve druhých ročnících je nevhodně umístěno ve speciálních školách. Náležitý pedagogický postup by těmto žákům umožnil dosáhnout úrovně požadované standardy základního vzdělávání. Výsledky výzkumu také odhalily, že docházka žáků druhých ročníků pilotních tříd ve speciálních školách je vyšší než docházka jejich vrstevníků v kontrolních třídách (85% docházka oproti 73% docházce) 99% romských rodičů zúčastněných ve studii přikládá vzdělání vysokou důležitost a pilotní třídy, kde se podařilo realizovat projekt nejefektivněji, zaznamenaly nejlepší dosažené výsledky žáků. Faktory podporující úspěch Model projektu, který se osvědčil jako efektivní, má pět základních složek: 4

5 nahrazení osnov pro speciální školy standardy základního vzdělávání, metodologie vzdělávacího programu Začít spolu pro věkovou skupinu 3-12 let jako prostředek předávání obsahu učiva, protipředsudkové semináře pro všechny pedagogické pracovníky v projektu i management náležitá metodologie pro osvojování druhého jazyka a romský rodinný koordinátor/pedagogický asistent v každé škole zapojené v projektu. Situace vyžaduje odezvu v podobě vládní akce, a to na několika úrovních: Bezprostřední akce na podporu přeřazení žáků ze zvláštních do základních škol Vládám se předkládají k úvaze dvě možnosti řešení přeřazení romských žáků ze zvláštních do základních škol: integrace romských žáků do základních škol s náležitou pedagogickou podporou, přeprofilování speciálních škol na školy základní a udělit jim status základních škol - v komunitách, kde k tomu vybízejí místní podmínky. Dlouhodobá řešení Doporučujeme, aby odpovědné úřady schválily komplexní přístup, jehož cílem by bylo zajistit možnost uspět také romským žákům prostřednictvím: prevence, intervence a rehabilitace. Prevence: odkazuje k investicím v době před vstupem dětí do škol, s cílem zajistit jejich úspěšnost od samého počátku. Vládám doporučujeme následující kroky: poskytování kvalitního bezplatného všeobecného předškolního vzdělání všem ekonomicky znevýhodněným žákům, reforma celého systému speciálního vzdělávání, a reforma systému vzdělávání budoucích a stávajících pedagogických pracovníků. Intervence: odkazuje na kroky podniknuté v době, kdy děti navštěvují školu, s cílem zajistit pokračování jejich úspěšnosti v budoucnu. Doporučujeme intervence na dvou úrovních: 5 Vzdělávací intervence s cílem zajistit efektivní integraci romských žáků do základních škol, která zahrnuje: formální upravení pozice romských rodinných

6 koordinátorů/pedagogických asistentů, celodenní vzdělávací programy pro všechny romské žáky, dodatečná podpora v procesu osvojování znalostí a dovedností pro všechny romské žáky (například tutoring a mentoring). Ekonomická podpora, která by romským rodinám zajistila finanční prostředky umožňující dětem docházku do základních škol, zejména: přidělování finančních podpor na stravné, školní pomůcky, dopravu, ubytování, na základě ekonomické potřebnosti, spíše než na typu instituce, kde se dítě vzdělává. To vyžaduje systémové změny, aby speciální školství nebylo pro nemajetné rodiče tolik atraktivní. Rehabilitace: odkazuje na strategie, které podporují oběti systému, aby se znovu mohly stát platnými členy společnosti. Navrhujeme (jako příklad): alternativní komunitní programy zpátky do lavic určené na podporu dalšího vzdělávání nebo odborného výcviku romské mládeže, komunitní programy zaměřené na podporu gramotnosti. Tato iniciativa prokázala, že romské děti mají schopnost dosáhnout požadované úrovně, pakliže jsou jim poskytnuty náležité podmínky pro učení. Je na čase, aby vlády podnikly potřebné kroky a iniciovaly kroky v pro-romské vzdělávací politice. Průběžná zpráva projektu Step by Step Romská iniciativa poskytuje více podrobností týkajících se modelu projektu a výsledků. Úplná zpráva o výzkumu je k dispozici na požádání, stejně jako zpráva Náklady a efekt projektu Step by Step Romská iniciativa. Kopie obou těchto dokumentů lze získat na adrese: 6

7 VÝCHODISKA KONTEXT Romští žáci ve Střední a Východní Evropě zřídka dosahují úspěchu ve škole. Ačkoli proběhla řada výzkumů jejich socioekonomických podmínek, jež výraznou měrou přispívají k neúspěchům ve škole, jen malá pozornost se věnuje skutečnosti, že předsudky v řadě institucí vedou k tomu, že řada žáků romského původu opouští školy a ocitá se na ulici. Navíc bylo vytvořeno jen málo vzdělávacích modelů určených romským žákům. Ve Střední a Východní Evropě stále přetrvává domněnka, že řada romských dětí je mentálně postižená, nedostatečné jazykově vyspělá, případně trpí poruchami jako dyslexie nebo dysgrafie. Převážná většina dětí je umisťována do speciálních vzdělávacích zařízení pro mentálně postižené či do vyrovnávacích tříd v základních školách. Očekávaná úroveň znalostí a dovedností romských dětí je zde daleko nižší než u žáků v základních školách. Současné studie ukazují, že až 75% romských žáků je umístěno ve speciálních školách. Umisťování do speciálních škol probíhá na základě testů prováděných psychology a zvláštními komisemi. Testy probíhají v jazyce většiny obyvatelstva dané země, který romské děti neovládají nebo mu dostatečně nerozumí. Vzhledem k tomu, že testy často využívají materiálů a témat, které jsou mimo rámec zkušeností dětí, lze říci, že jsou kulturně a jazykově předpojaté. Většina romských dětí z finančních důvodů nenavštěvuje předškolní zařízení, kde by si mohly osvojit dovednosti v jazyce většiny. Nedostatečné zvládání většinového jazyka, vnímané rozdíly v kultuře a chování společně s nedostatečnou připraveností pro školní docházku pak vedou k jejich označení jakožto mentálně postižených jedinců. Romští rodiče často s umístěním svých dětí ve speciálních školách souhlasí, aniž by plně chápali dlouhodobé důsledky tohoto rozhodnutí. Nicméně ani rodiče, kteří si uvědomují, že 7

8 umístění do speciální školy omezuje možnosti jejich dětí do budoucna, si často nejsou vědomi alternativ. Často jsou závislí na ekonomických výhodách, které speciální školy v některých zemích nabízejí. Děti dostávají příspěvky na stravné, školní pomůcky, dopravu i ubytování. Tyto ekonomické výhody vedou řadu sociálně znevýhodněných rodičů k výběru speciální školy. Někdy jim tato volba vyhovuje i proto, že stejnou školu sami navštěvovali. 8

9 Umisťování romských dětí do speciálních škol vede k tomu, že jejich reintegrace do základních škol je velmi obtížná. Rozdíl mezi standardy základního a speciálního vzdělávání je pak prakticky nemožné překonat. Vyrovnávací třídy v základních školách jsou v regionech často označovány jako cikánské třídy v důsledku převládajícího počtu romských žáků. Jako cíl těchto tříd se udává snaha pomoci dětem dohnat své vrstevníky v běžných třídách. Ve skutečnosti je však požadovaná úroveň znalostí a dovedností v těchto třídách daleko nižší a řada dětí je posléze umístěna do speciálních škol pro mentálně postižené. Tak je osud romského dítěte předurčen ve věku jeho šesti či sedmi let. Školský systém, který se zaměřuje na jejich nedostatečnost, se domnívá, že romští žáci nejsou schopni dosáhnout požadovaných znalostí a dovedností, a tím podporuje bludný kruh jejich chudoby a vyčlenění. Převážná většina romských dětí má jen nepatrnou šanci pokračovat ve studiu na středních či vysokých školách a je odsouzena k závislosti na sociálních dávkách či k podřadným zaměstnáním. ODŮVODNĚNÍ PROJEKTU V roce 1999 financoval Open Society Institute, New York pilotní projekt ve čtyřech zemích: na Slovensku, v České republice, Bulharsku a Maďarsku. Podnětem k projektu byl soudní spor týkající se porušování lidských práv romských dětí v českém vzdělávacím systému vzhledem k nadměrnému zastoupení romských dětí ve speciálních vzdělávacích zařízeních. Přestože ohniskem sporu byla Česká republika, stejná je i situace v dalších zemích Střední a Východní Evropy. Pilotní projekt se zakládá na přesvědčení, že romské děti jsou nevhodně umisťovány do speciálních škol a nesprávně označovány jako mentálně postižené. Hypotéza projektu předpokládá, že s poskytnutím náležitých podmínek k učení by většina romských dětí byla plně schopna splnit standardy základního vzdělávání. Pro účel nezávislého ověření této hypotézy byla vybrána společnost Proactive Information Services Inc. zabývající se evaluací vzdělávání, mezi jejíž klienty patří ministerstva školství jednotlivých kanadských provincií. 9

10 Portrét rodiče: Hristinin příběh Bulharsko Jmenuji se Hristina. Je mi 24 let a mám čtyři děti. Důvodem, proč jsem navštěvovala speciální školu byl fakt, že moji rodiče byli velmi chudí. V naší rodině bylo mnoho dětí a rodiče neměli dost peněz, aby nás posílali do běžné školy, kde by nám museli kupovat celou řadu pomůcek. Nikdy jsem nebyla mentálně retardovaná. Nyní, když si hledám zaměstnání, nemám šanci uspět, protože na mém vysvědčení stojí pomocná škola (speciální škola) a to mi brání v získání pracovního místa. Moje děti v současnosti chodí do stejné speciální školy jako kdysi já, protože je to jediná možnost, kterou mám. Děti v ostatních školách musejí být dobře oblečené. Musejí mít peníze na nákup věcí jako učebnice, sešity a pera. Bez zaměstnání však nemám potřebné prostředky na jejich zakoupení. Na rozdíl ode mě moje děti ve škole používají učebnice jako v ostatních školách a jsou jim poskytnuty všechny pomůcky, které k učení potřebují. Doufám, že až mé děti dokončí školu, budou mít možnost získat vysvědčení, které jim umožní najít si zaměstnání snadněji než já. Nemám žádné sny do budoucna, protože moje rodina byla a stále je velmi chudá. Neodvažovala jsem se tedy snít, že by to někdy něco mohlo změnit. Ale teď vidím, že moje děti mají své sny. Když si doma hrají, jeden říká, že chce být učitelem, druhý policistou a nejmladší doktorkou. Jsem šťastná, že moje děti mají takové sny a že mají šanci, aby se jim splnily. Chci, aby všichni lidé věděli, že romské děti nejsou hloupé, že jsou jen nesmírně chudé! Hristina Dimitriova Vassileva Vratza, Bulharsko 10

11 PROJEKT CÍLE PROJEKTU Projekt Step by Step Romská iniciativa má tři cíle: 1. určit romské žáky, kteří jsou nevhodně umístění ve speciálních školách, s cílem a) zlepšit jejich znalosti a dovednosti b) po třech letech je integrovat zpět do systému základního vzdělávání, 2. vytvořit reálný model školní úspěšnosti romských žáků pro daný region, 3. navrhnout změny ve vzdělávací politice jednotlivých zemí, které by podpořily realizaci tohoto modelu. POJETÍ PROJEKTU Vzhledem k základní premise, že významné procento romských žáků ve speciálních školách netrpí mentálním postižením, je přístup projektu velmi individuální a zdůrazňuje následující složky: podpora snah pedagogických pracovníků rozpoznat maximální potenciál žáků, rozvoj týmové spolupráce na všech úrovních projektu, pravidelná a aktivní supervize pedagogů poskytovaná odborníky, důraz kladený na profesionální rozvoj veškerých pedagogických pracovníků školy, snaha o objektivní a systematickou evaluaci výzkumného procesu. STRUKTURA MANAGEMENTU Dohledem nad celým projektem byla pověřena ředitelka Network Programs of OSI New York. Mezinárodní management zahrnuje ředitelku projektu, mezinárodní metodoložku a mezinárodní výzkumnou pracovnici, kteří disponují rozsáhlými odbornými zkušenostmi ve svých oborech. Výkonní ředitelé organizací Step by Step ve všech čtyřech zemích, kteří podávali zprávy přímo ředitelce projektu, měli k dispozici vlastní národní týmy, jejichž členy byli metodologové a výzkumní pracovníci, kteří úzce spolupracovali se svými kolegy v mezinárodním managementu. KONTROLA KVALITY Systém kontroly kvality, který byl zaveden od počátku projektu, zahrnoval následující prvky: 11

12 vysoká očekávání úspěšnosti projektu od všech zúčastněných, pravidelné měsíční návštěvy národních metodologů a pravidelné návštěvy členů mezinárodního týmu, měsíční zprávy národních metodologů se zpětnou vazbou od mezinárodního metodologa, které obsahovaly akční plán na příští měsíc, systematický a pravidelný sběr dat zaměřený na jednotlivé prvky modelu a žádané výstupy s jasně formulovanými ukazateli úspěšnosti, pravidelné schůzky národního a mezinárodního managementu a systém zpětné vazby týkající se všech aspektů projektu. MODEL Vzdělávací model se zakládal na zkušenostech ověřených vzdělávací praxí. Mezi pět klíčových složek patří: nahrazení standardů pro speciální vzdělávání standardy základního vzdělávání, metodologie vzdělávacího programu Začít spolu (dále jen ZaS) pro věkovou skupinu 3-12 let jako prostředek předávání obsahu učiva, protipředsudkové semináře pro všechny zúčastněné pedagogické pracovníky i management, náležitá metodologie pro osvojování druhého jazyka a romský rodinný koordinátor/pedagogický asistent v každé škole zapojené v projektu. 1. Využití standardů základního vzdělávání Využití standardů základního vzdělávání je ústředním prvkem modelu. Jestliže výuka probíhá podle osnov pro speciální školy, žáci speciálních škol se učí přibližně polovinu toho, co žáci v základních školách. S každým dalším rokem je tak reintegrace dětí do základních škol čím dál tím těžší. Veškeré školy zapojené do projektu se tedy řídily standardy základního vzdělávání doplněnými individuálními výukovými plány učenými žákům, kteří nedosahovali požadované úrovně. Zavedení standardů pro základní vzdělávání představovalo nejnáročnější prvek tohoto projektu. Bylo nezbytné přesvědčit zkušené pedagogy ze speciálních škol, že žáci, které považují za mentálně postižené neutrpí v důsledku vyšších očekávání, jelikož mají dostatečné schopnosti dosáhnout úrovně standardů základního vzdělávání. K tomu, aby pedagogové uznali, že nízká očekávání požadovaných znalostí a dovedností brání romským žákům v úspěchu ve školách, byla zapotřebí podpora odborného a osobního růstu pedagogických pracovníků (viz níže). 12

13 2. Vzdělávací program Začít spolu Metodologie ZaS, kterou v regionu zavedl OSI NY, představuje na dítě zaměřený přístup založený na vývojově odpovídajících technikám. ZaS, který se v současnosti uplatňuje ve 28 zemích ve Střední a Východní Evropě, Střední Asii a na Haiti, prošel rozsáhlým testováním, které prokázalo jeho úspěšnost. Jedná se o metodologii, která byla s úspěchem využita v předškolních zařízeních a základních školách. Vzhledem k její úspěšnosti ve skupinách žáků z různých kulturních prostředí daného regionu a zavedené infrastruktuře, která zaručuje průběžné vzdělávání a podporu pedagogických pracovníků, se metodologie Step by Step stala základem i pro tuto iniciativu. ZaS se zakládá na následujících principech: vzdělávací metody musí být přiměřené vývoji dítěte, výuka ve třídě by měla být zaměřena na dítě a založena na individuálním přístupu, dovednosti se rozvíjejí v centrech aktivit prostřednictvím integrované tematické výuky, učení je více aktivní proces a rodiče jsou partnery ve vzdělávání svých dětí. Portrét učitelky: Ivanin příběh Česká republika Jsem učitelka speciální školy se sedmnáctiletou praxí. Před dvěma roky jsme byla přizvána k účasti v programu Step by Step Romská iniciativa, kde jsem absolvovala semináře týkající se změn v přístupu k výuce. 13

14 V mé třídě bývaly tradiční řady lavic a vpředu učitelský stůl. Žáci seděli v lavicích a já stála před nimi a hovořila. Nový způsob výuky se více podobá dílně. Žáci mohou pracovat samostatně nebo ve skupinách, mají dostatek prostoru pro svoji tvořivost i konkrétní materiály, které jim pomáhají v řešení problémů, mohou využívat dětskou literaturu, encyklopedie, časopisy a pracovat na různých projektech. Nejprve mi práce připadala velmi náročná. V minulosti jsem se držela pouze učebnic. Dokončila jsem výklad jedné strany a druhý den jsem začala na další. Nyní si hodiny i výukové materiály připravuji sama, přestože to vyžaduje daleko více času. Používání pouze učebnic a tabule mi nestačí. Na počátku projektu jsem měla řadu pochybností o tom, co se po mně žádá. Někdy jsem měla pocit, že děti vůbec nic neučím. Někdy jsem měla obavy, že děti nejsou pro takový způsob práce dost samostatné. Postupem času bylo vše čím dál jednodušší. Překvapilo mě, jak jsou moji žáci tvořiví a motivovaní. Chystala jsem si hodinu o lidském těle. Před projektem bych bývala pouze stála před třídou a požadovala po dětech, aby si zapamatovaly věci, které buď už znají nebo jim přesně nerozumějí. Namísto toho jsem nyní přinesla do třídy model lidského těla, na který si děti mohly sáhnout, rozebrat jej a společně o něm diskutovat. Tak se žáci naučili docházet k vlastnímu úsudku a lépe komunikovat. Moji kolegové vidí, kolik času trávím přípravami. Je tomu skutečně tak, nicméně já vidím, že mí žáci prospívají a osvojují si řadu nových znalostí a dovedností. Nevnímají už učení jako nutné zlo, ale potěšení. A to dokazuje, že moje úsilí za to stojí. Ivana Sitteová Praha, Česká republika 3. Protipředsudkové vzdělávání Podle základního předpokladu protipředsudkového vzdělávání by měli pedagogičtí pracovníci projít následujícími kroky, aby mohli zlepšit znalosti a dovednosti svých žáků. zaměřit se na své vlastní předsudky a stereotypy a pokusit se zjistit, jak se projevují v jejich práci a každodenním životě a následně vyvodit, jak tyto postoje ovlivňují úspěšnost jejich žáků v osvojování požadovaných znalostí a dovedností, dosáhnout mezikulturního porozumění a znalosti romských komunit, vyvinout nástroje k oslovení romských komunit a vytvoření atmosféry, kdy se jejich příslušníci budou cítit ve škole vítáni a 14

15 porozumět, jak kultura většiny posiluje mýty a stereotypy, které nepříznivě ovlivňují proces učení u dětí. 4. Metodologie zaměřená na osvojení druhého jazyka Jelikož řada romských dětí vstupuje do školy, aniž by dokonale ovládaly úřední jazyk své země, zahrnuje model také metodologii, která má za cíl posílit jejich dovednosti v daném jazyce. Naše metodologie jsou založeny následujících zásadách: lepší ovládání mateřského jazyka napomáhá rozvoji dovedností v druhém jazyce, naprosto zásadním prvkem je kulturní relevance a důraz kladený na celostní a zážitkový přístup k jazyku (whole language) a výuku čtení a psaní, která nepostrádá kontext a poskytuje učení smysl. 5. Romští rodinní koordinátoři/pedagogičtí asistenti Zvláštním prvkem modelu je přítomnost dalšího dospělého v každé třídě, který pochází ze stejné komunity jako žáci. Úkolem romských rodinných koordinátorů/pedagogických asistentů je: asistence při výuce (překládání pro děti, které neovládají úřední jazyk), být pro žáky žádoucím vzorem, zapojit do kurikula romský jazyk, kulturu a historii a sloužit jako spojovací článek mezi rodinou a školou. 15

16 Portrét mladého romského asistenta: Ekův příběh Slovensko Jmenuji se František, ale všichni mi říkají Eku. Vychovávala mě matka a starší sestra, jelikož matka většinu času pracovala, aby uživila rodinu. Jsem matce za všechno, co pro mě udělala, moc vděčný a mám ji moc rád. Jak jsem se stal pedagogickým asistentem? Jednou jsme s kamarády nacvičovali písničky ve škole, kde nyní pracuji. Ředitelka mě slyšela a zeptala se mě, zda bych neměl o tuto práci zájem. Učitelka, se kterou spolupracuji, se jmenuje Zuzka. Jedná se mnou jako s rovnocenným partnerem. Líbí se mi atmosféra, kterou ve třídě vytváří. Děti mají ze školy lepší pocit, protože zažívají nejen pochopení pro svoji kulturu a tradice, ale i jejich ocenění. V počátcích mé práce mě překvapilo, nakolik moje přítomnost ve třídě dětem pomáhá. Jelikož ovládám romštinu, mohu jim vysvětlit slova, kterým ve slovenštině nerozumí. Zjistil jsem, že děti se začaly svobodněji vyjadřovat. Můj přínos spočívá také v přinášení romské kultury do třídy prostřednictvím vyprávění příběhů v romštině. Některé pocházejí z romské komunity a některé si sám vymýšlím. Příběhy mají takový úspěch, že jsme se Zuzkou pozvali rodiče do třídy, aby poslouchali a vymýšleli příběhy společně s dětmi. Romskou kulturu dětem zprostředkovávám také pomocí hudby. Hudba má pro mě velký význam. Rád sdílím písně s ostatními a cítím, že hudba obohacuje třídní prostředí. Myslím si, že díky mně se rodiče cítí ve třídě jistěji. Vnímají mě jako svého spojence. Vědí, že pocházím z jejich komunity a hovořím jejich jazykem. Rodiče se nyní stali našimi partnery. I když často nemají formální vzdělání, přispívají svým vlastním způsobem. Přicházejí do třídy vyprávět o zvycích a obyčejích ze svých rodin nebo vaří dětem oblíbená romská jídla. Myslím si, že se poprvé cítí ve škole vítáni a mají pocit, že mají co nabídnout. Práce s dětmi a ve škole mě baví natolik, že jsem začal studovat klasický zpěv v umělecké škole a doufám, že se stanu učitelem hudby. František (Eku) Mižigar Košice, Slovensko VÝSLEDKY VÝZKUMU: PREZENTACE A DISKUSE 16

17 METODOLOGIE 1. Přístup Pro nezávislou evaluaci výstupů a projektového modelu pro Step by Step Romskou iniciativu jsme zvolili Proactive Information Services Inc. (kanadskou společnost zaměřenou na společenský výzkum, která byla založena v roce 1984). Výzkumní pracovníci z Proactive Information Services Inc., kteří pracovali v rámci mezinárodního managementu, zajišťovali, aby hodnocení bylo v souladu s vývojem projektu a současně zaručili systematický a objektivní evaluační proces. Na počátku programu byl vytvořen evaluační rámec, který vycházel z několika předpokladů: respektovat prostředí, potřeby a kurikulární potřeby každé země, potřeba společného rámce pro všechny země a širokého souboru srovnatelných výstupů, využití nástrojů pro sběr dat napříč zeměmi i jednotlivě a analytický přístup vyvinutý tak, aby umožnil posouzení úspěchu romských žáků napříč zúčastněnými školami, aniž by se zaměřoval na porovnání jednotlivých zemí. Hodnotící rámec byl zaměřen na monitoring a posouzení žádaných výstupů projektu. Model projektu byl navržen tak, aby dosáhl následujících výstupů: úspěšné osvojování znalostí a dovedností prokázané na základě standardů základního vzdělávání, náležité podmínky vytvořené s cílem podpořit úspěšné osvojování znalostí a dovedností u romských žáků, prokázané na základě pozitivního chování a postojů žáků ke škole, vysoká míra zapojení rodičů, podpůrné postoje rodičů a prostředí ve třídě, které podporuje proces učení žáků. Souhrn těchto výstupů by poskytl základnu pro úspěšnou integraci romských žáků do základních škol po třech letech. 2. Pojetí Pojetí evaluace zahrnovalo pilotní třídy a kontrolní třídy v každé zemi. Kontrolní třídy byly vybrány na základě co největší příbuznosti se školami a komunitami pilotních tříd. 17

18 Účelem pojetí evaluace nebylo pouze splnění potřeb mezinárodního projektu, ale také specifických výzkumných požadavků ministerstva školství v každé zúčastněné zemi. Proto výzkumné týmy využívaly kromě vlastních nástrojů pro sběr dat také standardizované testy uznávané a schválené v každé dané zemi. V každé zemi probíhal sběr dat, který poskytl porovnatelné výsledky měření (pilotní a kontrolní třídy) aspektů jako: postoje a docházka žáků, postoje pedagogických pracovníků, zapojení a postoje rodičů. Ve všech zemích probíhal sběr dat také v pilotních třídách, které se zaměřily na výkon žáků vzhledem ke standardům základního vzdělávání a uplatňování metodologie ZaS. Úkolem mezinárodní výzkumné pracovnice v rámci projektu nebylo poskytnutí přehledu prostudované literatury ani finanční analýzy. Analýza efektivnosti nákladů integračních strategií je obsažena v dokumentu nazvaném Náklady a efekt projektu Step by Step Romská iniciativa. 3. Vytváření nástrojů V druhém roce projektu každá zúčastněná země vytvořila akademické testy, na jejichž tvorbě se podílel tým sestávající se z učitelů, odborníků z univerzit či pedagogických institutů a ministerstev školství, metodologů a výzkumných pracovníků projektu. Mezinárodní metodoložka a výzkumná pracovnice se před zahájením práce s každým z týmů sešli na tvorbě testů. Příslušný celostátně uznávaný úřad v každé zemi schválil, zda testy odrážejí požadavky standardů základního vzdělávání. Mezinárodní výzkumná pracovnice vytvořila ve spolupráci s každým z týmů jednotné protokoly pro pohovory, dotazníky a nástroje pro pozorování. Formuláře pro záznam docházky žáků a zapojení rodičů byly také pro všechny země společné. Dotazníky, pozorovací a záznamové formuláře byly během prvního roku vyzkoušeny a podle potřeby upraveny pro účely sběru dat v druhém roce. 4. Sběr dat Sběr dat probíhal podle rozvrhu navrženého mezinárodní výzkumnou pracovnicí. Mezi národními výzkumnými pracovníky, mezinárodní výzkumnou pracovnicí a pracovníky pověřenými sběrem dat probíhal neustálý kontakt. Předání dat následovaly případné ujasňující dotazy, jejichž cílem bylo zajistit kvalitu a integritu sebraných dat. 18

19 Pozorování ve třídách prováděli metodologové jednotlivých zemí za pomoci mezinárodní metodoložky, která zajišťovala jednotnost provedení. Během školního roku proběhl velký počet pozorování. Docházka žáků a zapojení rodičů bylo průběžně zaznamenáváno a výsledky předávány mezinárodní výzkumné pracovnici v půlročních intervalech. Dotazníkový výzkum zaměřený na pedagogické pracovníky škol proběhl na jaře každého roku. Pohovory s dětmi a rodiči proběhly na jaře každého roku. Akademické testování proběhlo za účasti všech žáků na konci školního roku, v květnu, případně v červnu. Týmy jednotlivých zemí byly také požádány o poskytnutí informací (pakliže byly tyto dostupné) o každém žákovi ohledně jeho pohlaví, etnického původu a mateřského jazyka. 5. Analýza a vytvoření profilů Sebraná data byla v hrubé podobě zasílána společnosti Proactive Information Services Inc., která pod dohledem mezinárodní výzkumné pracovnice provedla úkony potřebné ke zpracování dat (například zakódování dat z pohovorů). Veškeré číselné údaje byly překontrolovány a zařazeny do statistického souboru (SPSS, verze 10.0) a následoval rozbor každého souboru dat. Velká pozornost byla věnována vytvoření profilů jednotlivých žáků. Tyto profily byly vytvořeny kombinací vybraných dat z různých souborů dat týkajících se daného žáka. Tyto profily poskytly větší rejstřík analytických možností a také základ pro longitudinální výzkum zaměřený na sledování žáků. Celkem byly vytvořeny profily 323 žáků v pilotních třídách a 170 v kontrolních třídách. Rozložení pohlaví v pilotních a kontrolních třídách bylo prakticky totožné. V pilotních i kontrolních třídách byl původ přes 80% žáků (jejichž etnický původ bylo možno určit) určen jako romský. Podrobnější výsledky a diskuse jsou k dispozici v úplné mezinárodní výzkumné zprávě. Vysoká očekávání ve vyrovnávací třídě v Maďarsku Jaké důsledky přinášejí vysoká očekávání ve třídách, kde nízká očekávání bývají normou? Učitelé pilotní třídy v Pécsi učinili odvážné rozhodnutí: zvýšit svá očekávání od žáků v tzv. malé třídě, kde je úroveň požadovaná osnovami tradičně nižší než v základních školách. Učitelé se rozhodli nedbat na názor některých pracovníků ve školství, že tito žáci nemohou dosáhnout požadované úrovně a utrpí psychickou újmu v důsledku narušeného sebevědomí. Vzhledem k tomu, že 85% žáků dosáhlo požadované úrovně, došli učitelé k závěru, že nejdůležitějším faktorem pro výkon žáků je důvěra ve vlastní schopnosti. 19

20 Učitelé uvádějí příklad dívky Ilike, která byla do speciální školy umístěna na základě zprávy hodnotící komise. Ve zprávě bylo uvedeno: Dítě se snadno unaví a není dostatečně vyspělé pro plnění úkolů. Vzhledem k omezené slovní zásobě často nerozumí pokynům. Celkové schopnosti jsou velmi slabé, což pokládáme za důsledek nevyvinuté jemné motoriky, výtvarného projevu a slovní zásoby. Dítě není mentálně postižené, avšak jeho dovednosti jsou slabé. Učitelé se rozhodli nedbat na skutečnost, že Ilike není schopná pracovat na úrovni požadované osnovami a namísto toho zvolili jiný přístup, který zahrnoval následující kroky. - Když se dívka unavila nebo nudila, nabídli jí několik zajímavých a motivujících úkolů. - Svěřená zodpovědnost přispěla k jejím vyšším výkonům a vyspělosti. - Poskytli dívce možnost učit se na základě vlastních zkušeností a experimentů. - Pobídli ji k tomu, aby učila ostatní děti. Ilike je nyní žákyní 3. ročníku, nabyla potřebného sebevědomí a školu navštěvuje s radostí. Její výkon dosáhl úrovně osnov základní školy. Kromě toho, že vysoká očekávání podpořila dosažené akademické výsledky dítěte, zaznamenali učitelé i další změny. - U všech žáků se projevilo zvýšené sebevědomí a ochota plnit obtížnější úkoly. - Zvýšila se samostatnost žáků, vyžadovali méně vedení ze strany učitele a zlepšila se jejich schopnost řešit problémy. - Žáci spolupracovali a navzájem si pomáhali, byli si navzájem učiteli a rádci Učitelé dále věří, že vysoké požadavky na žáky obohacují i jejich vlastní práci. Zjistili, že i jejich tvořivé schopnosti jsou daleko vyšší. Nejsou omezováni osnovami, které dovolí dětem dosáhnout pouze určité, omezené úrovně a brání jim v naplnění jejich potenciálu. Ve zmíněné třídě nyní všichni zažívají radost z učení bez omezování. 20

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Příloha č. 6 Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Michaela Šojdrová michaela.sojdrova@csicr.cz Analýza silných a slabých

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Základní informace o projektu Zadavatel Nadace rozvoje občanské společnosti

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah

Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah 1. Základní údaje o sledování... 2 2. Souhrnné výsledky šetření v roce 2009... 3 2.1 Výsledky zjištěné

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení HODNOCENÍ V INKLUZÍVNÍCH PODMÍNKÁCH CS Předmluva Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Inkluzívní hodnocení je přístup k hodnocení v podmínkách vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, jehož koncepce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí)

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Autor výzkumu: ŠIK CZ, s.r.o. Realizace výzkumu: únor květen 2010 Výzkum proběhl pod dohledem pedagogů zapojených škol. Cíl výzkumného

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST EVALUACE KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ PRÁCE A JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ Soulad Hodnocení hodin, znalostí a dovedností Česká školní inspekce - zpráva ČŠI škola ŠVP a RVP žáků, aktivita,

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Profesní portfolio v praxi mateřské školy

Profesní portfolio v praxi mateřské školy Profesní portfolio v praxi mateřské školy Nástroj, jak zkvalitňovat svoji práci a měnit svoje přístupy směrem k individualizaci vzdělávání Hana Schenková Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno 10. 2. 2017, Jihlava

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Školní dotazník. 4. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1

Školní dotazník. 4. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 Školní dotazník 4. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Více

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Vyhodnocení plnění Politiky druhotných surovin České republiky za období 2014 až 2016 Příloha č. 10 Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Závěrečná zpráva z pilotního ověřování

Více

DOTAZNÍK ASISTENTA PEDAGOGA

DOTAZNÍK ASISTENTA PEDAGOGA DOTAZNÍK ASISTENTA PEDAGOGA Dobrý den, chtěla bych Vás tímto požádat o spolupráci při vypracovávání mé diplomové práce zabývající se skupinovou integrací žáků se specifickými vývojovými poruchami chování

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Efektivita osvětové. náhradní rodinné. Závěrečná zpráva. Únor 2015

Efektivita osvětové. náhradní rodinné. Závěrečná zpráva. Únor 2015 Efektivita Efektivita osvětové osvětové kampaně kampaně zaměřené zaměřené na na práva práva dětí dětí v v náhradní náhradní rodinné rodinné péči péči Závěrečná Závěrečná zpráva zpráva 1. 1. vlna vlna Únor

Více

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň

Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň V rámci celé školy je zaveden systém sledování, jak žáci dosahují očekávaných výstupů. Na konci každého pololetí jsou v každé třídě

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické sledování míry porušování lidských

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání a Institut pro sociální a ekonomické analýzy Rozmach plošných testů se

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí Autoevaluace ZŠ, Praha 13, Klausova 2450, 155 00 Praha 5 Velká Ohrada Rozhodli jsme se provést autoevaluaci školy prostřednictvím žáků, učitelů i rodičů přesto, že již není povinná. Chtěli jsme však zpětnou

Více

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Název balíčku Jméno autora/autorů Mgr. Alexandra Tomášová Raškovice, březen 2013 Ostravská

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

EEA Grants Norway Grants

EEA Grants Norway Grants EEA Grants Norway Grants ZIPPY S FRIENDS V ČESKÉ REPUBLICE E-Clinic a Centrum sociálních služeb Praha (odd. Pražské centrum primární prevence) 9.6. 2015, AT konference, Seč-Ústupky Zippy ś Friends evaluovaná

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Na základě zapojení aktérů a vyhodnocení existujících materiálů byly určeny následující oblasti a v nich tyto klíčové problémy. Problémová

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Výstupy z pracovní skupiny ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOSTNOST

Výstupy z pracovní skupiny ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOSTNOST Výstupy z pracovní skupiny ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOSTNOST Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů Problémové okruhy ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST Vysoký počet žáků v hodině hlavně ve velkých školách

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Školní dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1

Školní dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 Školní dotazník 8. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec. Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31. Identifikátor školy: 650 045 811

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec. Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31. Identifikátor školy: 650 045 811 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31 Identifikátor školy: 650 045 811 Termín konání inspekce:

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více