Školní úspěšnost romských dětí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní úspěšnost romských dětí"

Transkript

1 Školní úspěšnost romských dětí Projekt Step by Step Romská iniciativa Autorky zprávy: Susan Rona Linda E. Lee Národní sekce zprávy napsány týmy Step by Step zúčastněných zemí: Bulharsko, Česká republika, Maďarsko a Slovensko Vydal Open Society Institute, New York Předmluva Problematika vytváření úspěšných modelů pro vzdělávání romských žáků má v zemích Střední a Východní Evropy zásadní význam. Většina Evropanů uznává, že Romové nemohou být nadále považováni za méněcennou skupinu obyvatelstva. Je třeba jim poskytnout příležitost žít důstojný život. Bez rovného přístupu ke vzdělání to však není možné. Tento projekt je založen na přesvědčení, že je třeba změnit vzdělávací systém tak, aby mohl plnit potřeby romských žáků, a nikoli jim pouze připisovat vinu za nedostatečnou úspěšnost. Byli jsme přesvědčeni, že většina těchto dětí ve speciálních školách pro mentálně postižené žáky je schopna dosáhnout úrovně znalostí a dovedností požadované standardy základního vzdělávání. Rozhodli jsme se tedy pro uskutečnění projektu, který by jim poskytl klíč k dosažení úspěchu. Již na konci druhého roku tříletého projektu jsme získali důkazy, že žáci požadované schopnosti mají. Nyní víme, že řešení existují - pod podmínkou odhodlání ke změně zakořeněných postojů a přístupu k výuce. Přesvědčení a myšlenka samy o sobě však k uskutečnění nestačí. Tento projekt by nebylo možné uskutečnit bez podpory jedinců a pracovních týmů, kteří měli odvahu se na něm podílet. Na dosažení vytyčených cílů pak pracovali pilně a neúnavně a tento projekt je dalším z řady příkladů toho, co umožňuje skutečná týmová spolupráce. V první řadě bych chtěla vyjádřit hluboké ocenění všem učitelům, rodinným koordinátorům a ředitelům škol ve čtyřech zúčastněných zemích, kteří souhlasili se spoluprací v zájmu svých žáků. Jsou to skuteční hrdinové tohoto projektu. Děkuji vám všem za vaši tvrdou práci a víru v uskutečnitelnost projektu. Mé díky patří bulharskému, českému, maďarskému a slovenskému týmu programu Step by Step: výkonným ředitelům, Evě Končokové, Emilu Buzovi, Judit Lafferthon, Evě Deak a Václavu Šnebergerovi, kteří svým úsilím zajistili spolupráci s Ministerstvy školství, a tak umožnili realizaci tohoto komplexního projektu a učinili vše, co bylo v jejich silách k jeho

2 uskutečnění; metodologům, mezi něž patří Stefka Dinchiyska, Mariana Kosseva, Peter Repiský, Iveta Němečková a Katalin Szabó, kteří školili a odborně vedli pedagogické pracovníky a podporovali je v dalším rozvoji; koordinátorkám programu Dobrince Atanasové a Anitě Meszaros, bez jejichž organizačních schopností bychom se neobešli; národním výzkumným pracovníkům, Vassilu Stamovi, Radce Varbanové, Ladislavu Horňákovi, Katalin Oppelt a Tereze Osecké, kteří zajistili splnění kritérií ministerstev zúčastněných zemí. Chtěla bych také vyslovit uznání české výzkumné pracovnici a kolegyni Mirce Novotné, která nás opustila v červenci tohoto roku, kdy ještě den před svým úmrtím pracovala na tomto projektu. Národním týmům se dostávalo podpory od mezinárodního týmu, který projektu věnoval nezměrné úsilí: Dawn Tankersley, metodoložce, která v regionu poprvé představila principy protipředsudkového vzdělávání a podporovala místní metodology a pedagogické pracovníky v zavádění tohoto přístupu; Lindě Lee ze společnosti Proactive Information Services Inc., která prokázala velkou citlivost i odbornost při vedení výzkumného týmu pracovníků ze všech čtyř zemí. Ocenění patří i zaměstnancům Proactive Information Services za jejich podporu mezinárodnímu výzkumu. Jsem přesvědčena, že celý tým by se mnou souhlasil v tom, že tento projekt by nebylo možné uskutečnit, kdyby zde nebylo vize, vedení, neúnavné práce a jedinečných vhledů ze strany Susan Rona, ředitelky celého projektu. Nakonec bych jménem celého týmu chtěla vyslovit uznání romským rodičům, kteří vzali tento projekt skutečně za svůj a všechny nás inspirovali svojí důvěrou a nadějí v příznivější budoucnost svých dětí. Děkujeme vám za přijetí ve vašich domovech a komunitách a za ruku podanou na znamení skutečného partnerství. Elizabeth Lorant Ředitelka Network Programs Open Society Institute, New York. Listopad 2001 OBSAH 1. Resumé 2. Východiska Kontext Odůvodnění projektu 3. Projekt Cíle Pojetí Struktura managementu Kontrola kvality 2

3 Model 4. Výsledky výzkumu: Prezentace a diskuse Metodologie Přístup Pojetí Vytváření nástrojů Sběr dat Analýza a vytváření profilů Obtíže a omezení při výzkumu Klíčové výsledky 5. Závěry a doporučení Závěry Doporučení Krátkodobé strategie Dlouhodobé strategie 6. Slovníček pojmů 7. Sekce jednotlivých zemí Bulharsko Step by Step Program Foundation Bulharský národní výzkum: resumé Česká republika Step by Step Česká republika Český národní výzkum: resumé Maďarsko Ec Pec Foundation Maďarský národní výzkum: resumé Slovensko Nadácia Škola dokorán Slovenský národní výzkum: resumé 8. Příloha Grafy STEP BY STEP ROMSKÁ INICIATIVA RESUMÉ Romské děti ve školách ve Střední a Východní Evropě zřídka zažívají úspěch. Zatímco se řada výzkumů v minulosti zaměřovala na socioekonomické podmínky, které vedou k jejich neúspěchu ve škole, jen málo projektů se zaměřilo na vytvoření úspěšného vzdělávacího modelu. Projekt Step by Step Romská iniciativa vyvinul a otestoval model, který se zaměřuje na vytváření podmínek, které by posílily úspěch romských žáků ve školách. 3

4 Tento pilotní projekt, který podpořil Open Society Institute v New Yorku, probíhá ve speciálních školách v Bulharsku, České republice a na Slovensku a ve speciálních školách a vyrovnávacích třídách v Maďarsku. Projekt je organizován pod záštitou nevládních neziskových organizací Step by Step jednotlivých zemí, které jsou členy ISSA (International Step by Step Association). Mezinárodní koordinační tým spolupracuje s národními týmy, poskytuje jim podporu a monitoruje realizace projektu. Projekt se zakládá na přesvědčení, že romské děti jsou nesprávně označovány jako mentálně postižené a nevhodně umisťovány do speciálních škol. Naše hypotéza předpokládá, že jsou-li poskytnuty náležité podmínky pro učení, jsou romští žáci schopni dosáhnout úrovně požadované standardy základního vzdělávání. Pro účel nezávislého ověření této hypotézy a vedení týmu národních výzkumných pracovníků byla vybrána společnost Proactive Information Services Inc. zabývající se vzdělávací evaluací, mezi jejíž klienty patří ministerstva školství jednotlivých kanadských provincií. Výzkumní pracovníci shromažďovali a analyzovali doplňující údaje požadovaná ministerstvem školství v každé za čtyř zemí. Cíle projektu 1. určit romské žáky, kteří jsou nevhodně umístění ve speciálních školách, s cílem a) zlepšit jejich znalosti a dovednosti b) po třech letech je integrovat zpět do systému základního vzdělávání, 2. vytvořit reálný model školního úspěchu romských žáků pro daný region, 3. navrhnout změny ve vzdělávací politice jednotlivých zemí, které by podpořily realizaci tohoto modelu. Hlavní zjištění výzkumu Celkem 64% romských žáků ve druhých ročnících je nevhodně umístěno ve speciálních školách. Náležitý pedagogický postup by těmto žákům umožnil dosáhnout úrovně požadované standardy základního vzdělávání. Výsledky výzkumu také odhalily, že docházka žáků druhých ročníků pilotních tříd ve speciálních školách je vyšší než docházka jejich vrstevníků v kontrolních třídách (85% docházka oproti 73% docházce) 99% romských rodičů zúčastněných ve studii přikládá vzdělání vysokou důležitost a pilotní třídy, kde se podařilo realizovat projekt nejefektivněji, zaznamenaly nejlepší dosažené výsledky žáků. Faktory podporující úspěch Model projektu, který se osvědčil jako efektivní, má pět základních složek: 4

5 nahrazení osnov pro speciální školy standardy základního vzdělávání, metodologie vzdělávacího programu Začít spolu pro věkovou skupinu 3-12 let jako prostředek předávání obsahu učiva, protipředsudkové semináře pro všechny pedagogické pracovníky v projektu i management náležitá metodologie pro osvojování druhého jazyka a romský rodinný koordinátor/pedagogický asistent v každé škole zapojené v projektu. Situace vyžaduje odezvu v podobě vládní akce, a to na několika úrovních: Bezprostřední akce na podporu přeřazení žáků ze zvláštních do základních škol Vládám se předkládají k úvaze dvě možnosti řešení přeřazení romských žáků ze zvláštních do základních škol: integrace romských žáků do základních škol s náležitou pedagogickou podporou, přeprofilování speciálních škol na školy základní a udělit jim status základních škol - v komunitách, kde k tomu vybízejí místní podmínky. Dlouhodobá řešení Doporučujeme, aby odpovědné úřady schválily komplexní přístup, jehož cílem by bylo zajistit možnost uspět také romským žákům prostřednictvím: prevence, intervence a rehabilitace. Prevence: odkazuje k investicím v době před vstupem dětí do škol, s cílem zajistit jejich úspěšnost od samého počátku. Vládám doporučujeme následující kroky: poskytování kvalitního bezplatného všeobecného předškolního vzdělání všem ekonomicky znevýhodněným žákům, reforma celého systému speciálního vzdělávání, a reforma systému vzdělávání budoucích a stávajících pedagogických pracovníků. Intervence: odkazuje na kroky podniknuté v době, kdy děti navštěvují školu, s cílem zajistit pokračování jejich úspěšnosti v budoucnu. Doporučujeme intervence na dvou úrovních: 5 Vzdělávací intervence s cílem zajistit efektivní integraci romských žáků do základních škol, která zahrnuje: formální upravení pozice romských rodinných

6 koordinátorů/pedagogických asistentů, celodenní vzdělávací programy pro všechny romské žáky, dodatečná podpora v procesu osvojování znalostí a dovedností pro všechny romské žáky (například tutoring a mentoring). Ekonomická podpora, která by romským rodinám zajistila finanční prostředky umožňující dětem docházku do základních škol, zejména: přidělování finančních podpor na stravné, školní pomůcky, dopravu, ubytování, na základě ekonomické potřebnosti, spíše než na typu instituce, kde se dítě vzdělává. To vyžaduje systémové změny, aby speciální školství nebylo pro nemajetné rodiče tolik atraktivní. Rehabilitace: odkazuje na strategie, které podporují oběti systému, aby se znovu mohly stát platnými členy společnosti. Navrhujeme (jako příklad): alternativní komunitní programy zpátky do lavic určené na podporu dalšího vzdělávání nebo odborného výcviku romské mládeže, komunitní programy zaměřené na podporu gramotnosti. Tato iniciativa prokázala, že romské děti mají schopnost dosáhnout požadované úrovně, pakliže jsou jim poskytnuty náležité podmínky pro učení. Je na čase, aby vlády podnikly potřebné kroky a iniciovaly kroky v pro-romské vzdělávací politice. Průběžná zpráva projektu Step by Step Romská iniciativa poskytuje více podrobností týkajících se modelu projektu a výsledků. Úplná zpráva o výzkumu je k dispozici na požádání, stejně jako zpráva Náklady a efekt projektu Step by Step Romská iniciativa. Kopie obou těchto dokumentů lze získat na adrese: 6

7 VÝCHODISKA KONTEXT Romští žáci ve Střední a Východní Evropě zřídka dosahují úspěchu ve škole. Ačkoli proběhla řada výzkumů jejich socioekonomických podmínek, jež výraznou měrou přispívají k neúspěchům ve škole, jen malá pozornost se věnuje skutečnosti, že předsudky v řadě institucí vedou k tomu, že řada žáků romského původu opouští školy a ocitá se na ulici. Navíc bylo vytvořeno jen málo vzdělávacích modelů určených romským žákům. Ve Střední a Východní Evropě stále přetrvává domněnka, že řada romských dětí je mentálně postižená, nedostatečné jazykově vyspělá, případně trpí poruchami jako dyslexie nebo dysgrafie. Převážná většina dětí je umisťována do speciálních vzdělávacích zařízení pro mentálně postižené či do vyrovnávacích tříd v základních školách. Očekávaná úroveň znalostí a dovedností romských dětí je zde daleko nižší než u žáků v základních školách. Současné studie ukazují, že až 75% romských žáků je umístěno ve speciálních školách. Umisťování do speciálních škol probíhá na základě testů prováděných psychology a zvláštními komisemi. Testy probíhají v jazyce většiny obyvatelstva dané země, který romské děti neovládají nebo mu dostatečně nerozumí. Vzhledem k tomu, že testy často využívají materiálů a témat, které jsou mimo rámec zkušeností dětí, lze říci, že jsou kulturně a jazykově předpojaté. Většina romských dětí z finančních důvodů nenavštěvuje předškolní zařízení, kde by si mohly osvojit dovednosti v jazyce většiny. Nedostatečné zvládání většinového jazyka, vnímané rozdíly v kultuře a chování společně s nedostatečnou připraveností pro školní docházku pak vedou k jejich označení jakožto mentálně postižených jedinců. Romští rodiče často s umístěním svých dětí ve speciálních školách souhlasí, aniž by plně chápali dlouhodobé důsledky tohoto rozhodnutí. Nicméně ani rodiče, kteří si uvědomují, že 7

8 umístění do speciální školy omezuje možnosti jejich dětí do budoucna, si často nejsou vědomi alternativ. Často jsou závislí na ekonomických výhodách, které speciální školy v některých zemích nabízejí. Děti dostávají příspěvky na stravné, školní pomůcky, dopravu i ubytování. Tyto ekonomické výhody vedou řadu sociálně znevýhodněných rodičů k výběru speciální školy. Někdy jim tato volba vyhovuje i proto, že stejnou školu sami navštěvovali. 8

9 Umisťování romských dětí do speciálních škol vede k tomu, že jejich reintegrace do základních škol je velmi obtížná. Rozdíl mezi standardy základního a speciálního vzdělávání je pak prakticky nemožné překonat. Vyrovnávací třídy v základních školách jsou v regionech často označovány jako cikánské třídy v důsledku převládajícího počtu romských žáků. Jako cíl těchto tříd se udává snaha pomoci dětem dohnat své vrstevníky v běžných třídách. Ve skutečnosti je však požadovaná úroveň znalostí a dovedností v těchto třídách daleko nižší a řada dětí je posléze umístěna do speciálních škol pro mentálně postižené. Tak je osud romského dítěte předurčen ve věku jeho šesti či sedmi let. Školský systém, který se zaměřuje na jejich nedostatečnost, se domnívá, že romští žáci nejsou schopni dosáhnout požadovaných znalostí a dovedností, a tím podporuje bludný kruh jejich chudoby a vyčlenění. Převážná většina romských dětí má jen nepatrnou šanci pokračovat ve studiu na středních či vysokých školách a je odsouzena k závislosti na sociálních dávkách či k podřadným zaměstnáním. ODŮVODNĚNÍ PROJEKTU V roce 1999 financoval Open Society Institute, New York pilotní projekt ve čtyřech zemích: na Slovensku, v České republice, Bulharsku a Maďarsku. Podnětem k projektu byl soudní spor týkající se porušování lidských práv romských dětí v českém vzdělávacím systému vzhledem k nadměrnému zastoupení romských dětí ve speciálních vzdělávacích zařízeních. Přestože ohniskem sporu byla Česká republika, stejná je i situace v dalších zemích Střední a Východní Evropy. Pilotní projekt se zakládá na přesvědčení, že romské děti jsou nevhodně umisťovány do speciálních škol a nesprávně označovány jako mentálně postižené. Hypotéza projektu předpokládá, že s poskytnutím náležitých podmínek k učení by většina romských dětí byla plně schopna splnit standardy základního vzdělávání. Pro účel nezávislého ověření této hypotézy byla vybrána společnost Proactive Information Services Inc. zabývající se evaluací vzdělávání, mezi jejíž klienty patří ministerstva školství jednotlivých kanadských provincií. 9

10 Portrét rodiče: Hristinin příběh Bulharsko Jmenuji se Hristina. Je mi 24 let a mám čtyři děti. Důvodem, proč jsem navštěvovala speciální školu byl fakt, že moji rodiče byli velmi chudí. V naší rodině bylo mnoho dětí a rodiče neměli dost peněz, aby nás posílali do běžné školy, kde by nám museli kupovat celou řadu pomůcek. Nikdy jsem nebyla mentálně retardovaná. Nyní, když si hledám zaměstnání, nemám šanci uspět, protože na mém vysvědčení stojí pomocná škola (speciální škola) a to mi brání v získání pracovního místa. Moje děti v současnosti chodí do stejné speciální školy jako kdysi já, protože je to jediná možnost, kterou mám. Děti v ostatních školách musejí být dobře oblečené. Musejí mít peníze na nákup věcí jako učebnice, sešity a pera. Bez zaměstnání však nemám potřebné prostředky na jejich zakoupení. Na rozdíl ode mě moje děti ve škole používají učebnice jako v ostatních školách a jsou jim poskytnuty všechny pomůcky, které k učení potřebují. Doufám, že až mé děti dokončí školu, budou mít možnost získat vysvědčení, které jim umožní najít si zaměstnání snadněji než já. Nemám žádné sny do budoucna, protože moje rodina byla a stále je velmi chudá. Neodvažovala jsem se tedy snít, že by to někdy něco mohlo změnit. Ale teď vidím, že moje děti mají své sny. Když si doma hrají, jeden říká, že chce být učitelem, druhý policistou a nejmladší doktorkou. Jsem šťastná, že moje děti mají takové sny a že mají šanci, aby se jim splnily. Chci, aby všichni lidé věděli, že romské děti nejsou hloupé, že jsou jen nesmírně chudé! Hristina Dimitriova Vassileva Vratza, Bulharsko 10

11 PROJEKT CÍLE PROJEKTU Projekt Step by Step Romská iniciativa má tři cíle: 1. určit romské žáky, kteří jsou nevhodně umístění ve speciálních školách, s cílem a) zlepšit jejich znalosti a dovednosti b) po třech letech je integrovat zpět do systému základního vzdělávání, 2. vytvořit reálný model školní úspěšnosti romských žáků pro daný region, 3. navrhnout změny ve vzdělávací politice jednotlivých zemí, které by podpořily realizaci tohoto modelu. POJETÍ PROJEKTU Vzhledem k základní premise, že významné procento romských žáků ve speciálních školách netrpí mentálním postižením, je přístup projektu velmi individuální a zdůrazňuje následující složky: podpora snah pedagogických pracovníků rozpoznat maximální potenciál žáků, rozvoj týmové spolupráce na všech úrovních projektu, pravidelná a aktivní supervize pedagogů poskytovaná odborníky, důraz kladený na profesionální rozvoj veškerých pedagogických pracovníků školy, snaha o objektivní a systematickou evaluaci výzkumného procesu. STRUKTURA MANAGEMENTU Dohledem nad celým projektem byla pověřena ředitelka Network Programs of OSI New York. Mezinárodní management zahrnuje ředitelku projektu, mezinárodní metodoložku a mezinárodní výzkumnou pracovnici, kteří disponují rozsáhlými odbornými zkušenostmi ve svých oborech. Výkonní ředitelé organizací Step by Step ve všech čtyřech zemích, kteří podávali zprávy přímo ředitelce projektu, měli k dispozici vlastní národní týmy, jejichž členy byli metodologové a výzkumní pracovníci, kteří úzce spolupracovali se svými kolegy v mezinárodním managementu. KONTROLA KVALITY Systém kontroly kvality, který byl zaveden od počátku projektu, zahrnoval následující prvky: 11

12 vysoká očekávání úspěšnosti projektu od všech zúčastněných, pravidelné měsíční návštěvy národních metodologů a pravidelné návštěvy členů mezinárodního týmu, měsíční zprávy národních metodologů se zpětnou vazbou od mezinárodního metodologa, které obsahovaly akční plán na příští měsíc, systematický a pravidelný sběr dat zaměřený na jednotlivé prvky modelu a žádané výstupy s jasně formulovanými ukazateli úspěšnosti, pravidelné schůzky národního a mezinárodního managementu a systém zpětné vazby týkající se všech aspektů projektu. MODEL Vzdělávací model se zakládal na zkušenostech ověřených vzdělávací praxí. Mezi pět klíčových složek patří: nahrazení standardů pro speciální vzdělávání standardy základního vzdělávání, metodologie vzdělávacího programu Začít spolu (dále jen ZaS) pro věkovou skupinu 3-12 let jako prostředek předávání obsahu učiva, protipředsudkové semináře pro všechny zúčastněné pedagogické pracovníky i management, náležitá metodologie pro osvojování druhého jazyka a romský rodinný koordinátor/pedagogický asistent v každé škole zapojené v projektu. 1. Využití standardů základního vzdělávání Využití standardů základního vzdělávání je ústředním prvkem modelu. Jestliže výuka probíhá podle osnov pro speciální školy, žáci speciálních škol se učí přibližně polovinu toho, co žáci v základních školách. S každým dalším rokem je tak reintegrace dětí do základních škol čím dál tím těžší. Veškeré školy zapojené do projektu se tedy řídily standardy základního vzdělávání doplněnými individuálními výukovými plány učenými žákům, kteří nedosahovali požadované úrovně. Zavedení standardů pro základní vzdělávání představovalo nejnáročnější prvek tohoto projektu. Bylo nezbytné přesvědčit zkušené pedagogy ze speciálních škol, že žáci, které považují za mentálně postižené neutrpí v důsledku vyšších očekávání, jelikož mají dostatečné schopnosti dosáhnout úrovně standardů základního vzdělávání. K tomu, aby pedagogové uznali, že nízká očekávání požadovaných znalostí a dovedností brání romským žákům v úspěchu ve školách, byla zapotřebí podpora odborného a osobního růstu pedagogických pracovníků (viz níže). 12

13 2. Vzdělávací program Začít spolu Metodologie ZaS, kterou v regionu zavedl OSI NY, představuje na dítě zaměřený přístup založený na vývojově odpovídajících technikám. ZaS, který se v současnosti uplatňuje ve 28 zemích ve Střední a Východní Evropě, Střední Asii a na Haiti, prošel rozsáhlým testováním, které prokázalo jeho úspěšnost. Jedná se o metodologii, která byla s úspěchem využita v předškolních zařízeních a základních školách. Vzhledem k její úspěšnosti ve skupinách žáků z různých kulturních prostředí daného regionu a zavedené infrastruktuře, která zaručuje průběžné vzdělávání a podporu pedagogických pracovníků, se metodologie Step by Step stala základem i pro tuto iniciativu. ZaS se zakládá na následujících principech: vzdělávací metody musí být přiměřené vývoji dítěte, výuka ve třídě by měla být zaměřena na dítě a založena na individuálním přístupu, dovednosti se rozvíjejí v centrech aktivit prostřednictvím integrované tematické výuky, učení je více aktivní proces a rodiče jsou partnery ve vzdělávání svých dětí. Portrét učitelky: Ivanin příběh Česká republika Jsem učitelka speciální školy se sedmnáctiletou praxí. Před dvěma roky jsme byla přizvána k účasti v programu Step by Step Romská iniciativa, kde jsem absolvovala semináře týkající se změn v přístupu k výuce. 13

14 V mé třídě bývaly tradiční řady lavic a vpředu učitelský stůl. Žáci seděli v lavicích a já stála před nimi a hovořila. Nový způsob výuky se více podobá dílně. Žáci mohou pracovat samostatně nebo ve skupinách, mají dostatek prostoru pro svoji tvořivost i konkrétní materiály, které jim pomáhají v řešení problémů, mohou využívat dětskou literaturu, encyklopedie, časopisy a pracovat na různých projektech. Nejprve mi práce připadala velmi náročná. V minulosti jsem se držela pouze učebnic. Dokončila jsem výklad jedné strany a druhý den jsem začala na další. Nyní si hodiny i výukové materiály připravuji sama, přestože to vyžaduje daleko více času. Používání pouze učebnic a tabule mi nestačí. Na počátku projektu jsem měla řadu pochybností o tom, co se po mně žádá. Někdy jsem měla pocit, že děti vůbec nic neučím. Někdy jsem měla obavy, že děti nejsou pro takový způsob práce dost samostatné. Postupem času bylo vše čím dál jednodušší. Překvapilo mě, jak jsou moji žáci tvořiví a motivovaní. Chystala jsem si hodinu o lidském těle. Před projektem bych bývala pouze stála před třídou a požadovala po dětech, aby si zapamatovaly věci, které buď už znají nebo jim přesně nerozumějí. Namísto toho jsem nyní přinesla do třídy model lidského těla, na který si děti mohly sáhnout, rozebrat jej a společně o něm diskutovat. Tak se žáci naučili docházet k vlastnímu úsudku a lépe komunikovat. Moji kolegové vidí, kolik času trávím přípravami. Je tomu skutečně tak, nicméně já vidím, že mí žáci prospívají a osvojují si řadu nových znalostí a dovedností. Nevnímají už učení jako nutné zlo, ale potěšení. A to dokazuje, že moje úsilí za to stojí. Ivana Sitteová Praha, Česká republika 3. Protipředsudkové vzdělávání Podle základního předpokladu protipředsudkového vzdělávání by měli pedagogičtí pracovníci projít následujícími kroky, aby mohli zlepšit znalosti a dovednosti svých žáků. zaměřit se na své vlastní předsudky a stereotypy a pokusit se zjistit, jak se projevují v jejich práci a každodenním životě a následně vyvodit, jak tyto postoje ovlivňují úspěšnost jejich žáků v osvojování požadovaných znalostí a dovedností, dosáhnout mezikulturního porozumění a znalosti romských komunit, vyvinout nástroje k oslovení romských komunit a vytvoření atmosféry, kdy se jejich příslušníci budou cítit ve škole vítáni a 14

15 porozumět, jak kultura většiny posiluje mýty a stereotypy, které nepříznivě ovlivňují proces učení u dětí. 4. Metodologie zaměřená na osvojení druhého jazyka Jelikož řada romských dětí vstupuje do školy, aniž by dokonale ovládaly úřední jazyk své země, zahrnuje model také metodologii, která má za cíl posílit jejich dovednosti v daném jazyce. Naše metodologie jsou založeny následujících zásadách: lepší ovládání mateřského jazyka napomáhá rozvoji dovedností v druhém jazyce, naprosto zásadním prvkem je kulturní relevance a důraz kladený na celostní a zážitkový přístup k jazyku (whole language) a výuku čtení a psaní, která nepostrádá kontext a poskytuje učení smysl. 5. Romští rodinní koordinátoři/pedagogičtí asistenti Zvláštním prvkem modelu je přítomnost dalšího dospělého v každé třídě, který pochází ze stejné komunity jako žáci. Úkolem romských rodinných koordinátorů/pedagogických asistentů je: asistence při výuce (překládání pro děti, které neovládají úřední jazyk), být pro žáky žádoucím vzorem, zapojit do kurikula romský jazyk, kulturu a historii a sloužit jako spojovací článek mezi rodinou a školou. 15

16 Portrét mladého romského asistenta: Ekův příběh Slovensko Jmenuji se František, ale všichni mi říkají Eku. Vychovávala mě matka a starší sestra, jelikož matka většinu času pracovala, aby uživila rodinu. Jsem matce za všechno, co pro mě udělala, moc vděčný a mám ji moc rád. Jak jsem se stal pedagogickým asistentem? Jednou jsme s kamarády nacvičovali písničky ve škole, kde nyní pracuji. Ředitelka mě slyšela a zeptala se mě, zda bych neměl o tuto práci zájem. Učitelka, se kterou spolupracuji, se jmenuje Zuzka. Jedná se mnou jako s rovnocenným partnerem. Líbí se mi atmosféra, kterou ve třídě vytváří. Děti mají ze školy lepší pocit, protože zažívají nejen pochopení pro svoji kulturu a tradice, ale i jejich ocenění. V počátcích mé práce mě překvapilo, nakolik moje přítomnost ve třídě dětem pomáhá. Jelikož ovládám romštinu, mohu jim vysvětlit slova, kterým ve slovenštině nerozumí. Zjistil jsem, že děti se začaly svobodněji vyjadřovat. Můj přínos spočívá také v přinášení romské kultury do třídy prostřednictvím vyprávění příběhů v romštině. Některé pocházejí z romské komunity a některé si sám vymýšlím. Příběhy mají takový úspěch, že jsme se Zuzkou pozvali rodiče do třídy, aby poslouchali a vymýšleli příběhy společně s dětmi. Romskou kulturu dětem zprostředkovávám také pomocí hudby. Hudba má pro mě velký význam. Rád sdílím písně s ostatními a cítím, že hudba obohacuje třídní prostředí. Myslím si, že díky mně se rodiče cítí ve třídě jistěji. Vnímají mě jako svého spojence. Vědí, že pocházím z jejich komunity a hovořím jejich jazykem. Rodiče se nyní stali našimi partnery. I když často nemají formální vzdělání, přispívají svým vlastním způsobem. Přicházejí do třídy vyprávět o zvycích a obyčejích ze svých rodin nebo vaří dětem oblíbená romská jídla. Myslím si, že se poprvé cítí ve škole vítáni a mají pocit, že mají co nabídnout. Práce s dětmi a ve škole mě baví natolik, že jsem začal studovat klasický zpěv v umělecké škole a doufám, že se stanu učitelem hudby. František (Eku) Mižigar Košice, Slovensko VÝSLEDKY VÝZKUMU: PREZENTACE A DISKUSE 16

17 METODOLOGIE 1. Přístup Pro nezávislou evaluaci výstupů a projektového modelu pro Step by Step Romskou iniciativu jsme zvolili Proactive Information Services Inc. (kanadskou společnost zaměřenou na společenský výzkum, která byla založena v roce 1984). Výzkumní pracovníci z Proactive Information Services Inc., kteří pracovali v rámci mezinárodního managementu, zajišťovali, aby hodnocení bylo v souladu s vývojem projektu a současně zaručili systematický a objektivní evaluační proces. Na počátku programu byl vytvořen evaluační rámec, který vycházel z několika předpokladů: respektovat prostředí, potřeby a kurikulární potřeby každé země, potřeba společného rámce pro všechny země a širokého souboru srovnatelných výstupů, využití nástrojů pro sběr dat napříč zeměmi i jednotlivě a analytický přístup vyvinutý tak, aby umožnil posouzení úspěchu romských žáků napříč zúčastněnými školami, aniž by se zaměřoval na porovnání jednotlivých zemí. Hodnotící rámec byl zaměřen na monitoring a posouzení žádaných výstupů projektu. Model projektu byl navržen tak, aby dosáhl následujících výstupů: úspěšné osvojování znalostí a dovedností prokázané na základě standardů základního vzdělávání, náležité podmínky vytvořené s cílem podpořit úspěšné osvojování znalostí a dovedností u romských žáků, prokázané na základě pozitivního chování a postojů žáků ke škole, vysoká míra zapojení rodičů, podpůrné postoje rodičů a prostředí ve třídě, které podporuje proces učení žáků. Souhrn těchto výstupů by poskytl základnu pro úspěšnou integraci romských žáků do základních škol po třech letech. 2. Pojetí Pojetí evaluace zahrnovalo pilotní třídy a kontrolní třídy v každé zemi. Kontrolní třídy byly vybrány na základě co největší příbuznosti se školami a komunitami pilotních tříd. 17

18 Účelem pojetí evaluace nebylo pouze splnění potřeb mezinárodního projektu, ale také specifických výzkumných požadavků ministerstva školství v každé zúčastněné zemi. Proto výzkumné týmy využívaly kromě vlastních nástrojů pro sběr dat také standardizované testy uznávané a schválené v každé dané zemi. V každé zemi probíhal sběr dat, který poskytl porovnatelné výsledky měření (pilotní a kontrolní třídy) aspektů jako: postoje a docházka žáků, postoje pedagogických pracovníků, zapojení a postoje rodičů. Ve všech zemích probíhal sběr dat také v pilotních třídách, které se zaměřily na výkon žáků vzhledem ke standardům základního vzdělávání a uplatňování metodologie ZaS. Úkolem mezinárodní výzkumné pracovnice v rámci projektu nebylo poskytnutí přehledu prostudované literatury ani finanční analýzy. Analýza efektivnosti nákladů integračních strategií je obsažena v dokumentu nazvaném Náklady a efekt projektu Step by Step Romská iniciativa. 3. Vytváření nástrojů V druhém roce projektu každá zúčastněná země vytvořila akademické testy, na jejichž tvorbě se podílel tým sestávající se z učitelů, odborníků z univerzit či pedagogických institutů a ministerstev školství, metodologů a výzkumných pracovníků projektu. Mezinárodní metodoložka a výzkumná pracovnice se před zahájením práce s každým z týmů sešli na tvorbě testů. Příslušný celostátně uznávaný úřad v každé zemi schválil, zda testy odrážejí požadavky standardů základního vzdělávání. Mezinárodní výzkumná pracovnice vytvořila ve spolupráci s každým z týmů jednotné protokoly pro pohovory, dotazníky a nástroje pro pozorování. Formuláře pro záznam docházky žáků a zapojení rodičů byly také pro všechny země společné. Dotazníky, pozorovací a záznamové formuláře byly během prvního roku vyzkoušeny a podle potřeby upraveny pro účely sběru dat v druhém roce. 4. Sběr dat Sběr dat probíhal podle rozvrhu navrženého mezinárodní výzkumnou pracovnicí. Mezi národními výzkumnými pracovníky, mezinárodní výzkumnou pracovnicí a pracovníky pověřenými sběrem dat probíhal neustálý kontakt. Předání dat následovaly případné ujasňující dotazy, jejichž cílem bylo zajistit kvalitu a integritu sebraných dat. 18

19 Pozorování ve třídách prováděli metodologové jednotlivých zemí za pomoci mezinárodní metodoložky, která zajišťovala jednotnost provedení. Během školního roku proběhl velký počet pozorování. Docházka žáků a zapojení rodičů bylo průběžně zaznamenáváno a výsledky předávány mezinárodní výzkumné pracovnici v půlročních intervalech. Dotazníkový výzkum zaměřený na pedagogické pracovníky škol proběhl na jaře každého roku. Pohovory s dětmi a rodiči proběhly na jaře každého roku. Akademické testování proběhlo za účasti všech žáků na konci školního roku, v květnu, případně v červnu. Týmy jednotlivých zemí byly také požádány o poskytnutí informací (pakliže byly tyto dostupné) o každém žákovi ohledně jeho pohlaví, etnického původu a mateřského jazyka. 5. Analýza a vytvoření profilů Sebraná data byla v hrubé podobě zasílána společnosti Proactive Information Services Inc., která pod dohledem mezinárodní výzkumné pracovnice provedla úkony potřebné ke zpracování dat (například zakódování dat z pohovorů). Veškeré číselné údaje byly překontrolovány a zařazeny do statistického souboru (SPSS, verze 10.0) a následoval rozbor každého souboru dat. Velká pozornost byla věnována vytvoření profilů jednotlivých žáků. Tyto profily byly vytvořeny kombinací vybraných dat z různých souborů dat týkajících se daného žáka. Tyto profily poskytly větší rejstřík analytických možností a také základ pro longitudinální výzkum zaměřený na sledování žáků. Celkem byly vytvořeny profily 323 žáků v pilotních třídách a 170 v kontrolních třídách. Rozložení pohlaví v pilotních a kontrolních třídách bylo prakticky totožné. V pilotních i kontrolních třídách byl původ přes 80% žáků (jejichž etnický původ bylo možno určit) určen jako romský. Podrobnější výsledky a diskuse jsou k dispozici v úplné mezinárodní výzkumné zprávě. Vysoká očekávání ve vyrovnávací třídě v Maďarsku Jaké důsledky přinášejí vysoká očekávání ve třídách, kde nízká očekávání bývají normou? Učitelé pilotní třídy v Pécsi učinili odvážné rozhodnutí: zvýšit svá očekávání od žáků v tzv. malé třídě, kde je úroveň požadovaná osnovami tradičně nižší než v základních školách. Učitelé se rozhodli nedbat na názor některých pracovníků ve školství, že tito žáci nemohou dosáhnout požadované úrovně a utrpí psychickou újmu v důsledku narušeného sebevědomí. Vzhledem k tomu, že 85% žáků dosáhlo požadované úrovně, došli učitelé k závěru, že nejdůležitějším faktorem pro výkon žáků je důvěra ve vlastní schopnosti. 19

20 Učitelé uvádějí příklad dívky Ilike, která byla do speciální školy umístěna na základě zprávy hodnotící komise. Ve zprávě bylo uvedeno: Dítě se snadno unaví a není dostatečně vyspělé pro plnění úkolů. Vzhledem k omezené slovní zásobě často nerozumí pokynům. Celkové schopnosti jsou velmi slabé, což pokládáme za důsledek nevyvinuté jemné motoriky, výtvarného projevu a slovní zásoby. Dítě není mentálně postižené, avšak jeho dovednosti jsou slabé. Učitelé se rozhodli nedbat na skutečnost, že Ilike není schopná pracovat na úrovni požadované osnovami a namísto toho zvolili jiný přístup, který zahrnoval následující kroky. - Když se dívka unavila nebo nudila, nabídli jí několik zajímavých a motivujících úkolů. - Svěřená zodpovědnost přispěla k jejím vyšším výkonům a vyspělosti. - Poskytli dívce možnost učit se na základě vlastních zkušeností a experimentů. - Pobídli ji k tomu, aby učila ostatní děti. Ilike je nyní žákyní 3. ročníku, nabyla potřebného sebevědomí a školu navštěvuje s radostí. Její výkon dosáhl úrovně osnov základní školy. Kromě toho, že vysoká očekávání podpořila dosažené akademické výsledky dítěte, zaznamenali učitelé i další změny. - U všech žáků se projevilo zvýšené sebevědomí a ochota plnit obtížnější úkoly. - Zvýšila se samostatnost žáků, vyžadovali méně vedení ze strany učitele a zlepšila se jejich schopnost řešit problémy. - Žáci spolupracovali a navzájem si pomáhali, byli si navzájem učiteli a rádci Učitelé dále věří, že vysoké požadavky na žáky obohacují i jejich vlastní práci. Zjistili, že i jejich tvořivé schopnosti jsou daleko vyšší. Nejsou omezováni osnovami, které dovolí dětem dosáhnout pouze určité, omezené úrovně a brání jim v naplnění jejich potenciálu. Ve zmíněné třídě nyní všichni zažívají radost z učení bez omezování. 20

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS 2013 Národní zpráva Počítačová a informační gramotnost českých žáků Národní zpráva šetření ICILS 2013 Počítačová a informační gramotnost českých žáků Josef Basl Simona Boudová

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ Nová koncepce hodnocení žáků ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ Podle článku 1 dohody podepsané v Paříži 14. prosince 1960,

Více

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy Jaroslava Simonová, Jana Straková SKAV 2005 1. Úvod...4 2. Kurikulární reforma - kontext...5 2.1 Charakteristika reformy...5 2.2 Nedostatky

Více

Mentoring a využití jeho metod na střední škole

Mentoring a využití jeho metod na střední škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Mentoring a využití jeho metod na střední škole Obr.1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Monitorovací zpráva občanské společnosti

Monitorovací zpráva občanské společnosti Monitorovací zpráva občanské společnosti o plnění národní strategie integrace Romů a akčního plánu Dekády v ČESKÉ REPUBLICE v roce 2012 DECADE OF ROMA INCLUSION 2005-2015 Monitorovací zpráva občanské společnosti

Více

Srovnávací Srovnávací zpráva zpráva a doporučení a pro moduly společného učení. ručení pro moduly společného učení

Srovnávací Srovnávací zpráva zpráva a doporučení a pro moduly společného učení. ručení pro moduly společného učení Deliverable 3 - WP1 Srovnávací Srovnávací zpráva zpráva a doporučení a pro moduly společného učení ručení pro moduly společného učení HP Admin Admin Ref num: 538480-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDVTIG-GMP Grant

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav zdraví dětí a mládeže Jana Nedbalová Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví Quality primary schools from standpoints supports health Bakalářská

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkladatelé: Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy a zástupkyně ředitele školy MgA. Bc. Olga Králová, Mgr. Bc. Jitka Kopáčová

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI I European Agency for Development in Special Needs Education VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI Výzvy a příležitosti TE I VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI V EVROPĚ Výzvy a příležitosti Evropská agentura pro rozvoj

Více

Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Renata Vrbová a kolektiv

Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Renata Vrbová a kolektiv Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností Renata Vrbová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností Renata

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt

Více

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD Jana Straková a kol. Praha 2002 RNDr. Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání

Více

PREQUAL STEPS Mezikulturní kvalifikace pro migrantky, vstupující na pracovní trh v pomáhajících profesích za současných podmínek v Evropě

PREQUAL STEPS Mezikulturní kvalifikace pro migrantky, vstupující na pracovní trh v pomáhajících profesích za současných podmínek v Evropě Based on the project PreQual http://prequalsteps.maiz.at PREQUAL STEPS Mezikulturní kvalifikace pro migrantky, vstupující na pracovní trh v pomáhajících profesích za současných podmínek v Evropě Zprávy

Více

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém strana Obsah OBSAH: Slovo úvodem, aneb odkud vycházíme Helena Skálová I. ČÁST KLÍČOVÉ PROBÉMY VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU Z HLEDISKA GENDERU I. 1. Genderové

Více

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA VELKÝ SENÁT

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA VELKÝ SENÁT RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA VELKÝ SENÁT VĚC D. H. A OSTATNÍ proti ČESKÉ REPUBLICE (stížnost č. 57325/00) ROZSUDEK ŠTRASBURK 13. listopadu 2007 Tento rozsudek je pravomocný. Může být předmětem

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI Rámec Organizace spojených národů Překonávání hranic v oblasti služeb a podpory pro děti a rodiny 2 SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK

Více

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě ZDRAVÍ 2020 Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu Zdraví 2020: rámcový souhrn

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Quality4Children. Standardy. pro péči o děti mimo domov v Evropě

Quality4Children. Standardy. pro péči o děti mimo domov v Evropě Quality4Children Standardy pro péči o děti mimo domov v Evropě Český překlad standardů Quality4Children vznikl za společného přispění: Sdružení SOS dětských vesniček U Prašného mostu 50 119 01 Praha-Hrad

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více