Obsah. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze"

Transkript

1 Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze číslo 1 Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím, pololetně vydává Centrum sociálních služeb Praha, vychází v elektronické podobě. Obsah Přestěhovali jsme se - opravte si 1. Úvodní slovo - Barbora Holušová, Intervenční centrum Praha 2. Interdisciplinární spolupráce v hlavním městě Praze Říjnová setkání v rámci interdisciplinárních týmů a jeho výstupy Výsledky dotazníkového šetření mezi členy interdisciplinárních týmů 3. Aktuality z Intervenčního centra Praha CSSP Nová adresa IC CSS Praha + detašovaná poradna IC Praha v Kontaktu v Ječné 3 Info o mezinárodních projektech IC CSS Praha podpořených Evropským sociálním fondem ESF ČR a Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost OP LZZ Info o návštěvě palestinské delegace státních zástupců v IC Praha CSSP 4. Ozvěny z konferencí, seminářů, vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj sociálních služeb Informace k problematice domácího násilí v ČR Informace z oblasti sociálních služeb a vzdělávání 5. Domácí násilí v mezinárodním kontextu Mezinárodní summit k násilí na ženách v Brazílii 6. Představujeme Vám služby, organizace, aktivity Viola CSSP - informační a poradenské centrum pro konfliktní vztahy Psychosociální centrum Acorus, o.s. Městská policie hl. města Prahy - Prevence je naše práce ProDialog, o.s. Satori, o.p.s. 7. Přečetli jsme si a doporučujeme Peter A. Levine a Ann Frederick: Probouzení tygra. Léčení traumatu. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Modřínová 1699/1, Praha 8 Kobylisy tel.: , Centrum sociálních služeb Praha Chelčického 39, Praha 3 IČO: , číslo účtu / 6000 tel.: linka 30/ fax linka 29 příspěvková organizace hlavního města Prahy Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 1 ČÍSLO 1

2 Úvodní slovo Milé kolegyně a kolegové, právě otevíráte první číslo bulletinu Centra sociálních služeb Praha (CSSP) k problematice domácího násilí. Jeho obsah a distribuci bude zajišťovat ve spolupráci s vámi Intervenční centrum Praha (IC Praha), které je součástí příspěvkové organizace CSSP. Myšlenka pravidelných informací k problematice domácího násilí vznikla s mým nástupem na pozici vedoucí IC Praha v červenci loňského roku. Spolu s touto ideou se začal postupně realizovat i návrh nových webových stránek našeho zařízení, které se nám podařilo vytvořit (www.intervencnicentrum.cz). Během podzimu a zimy se opět sešel interdisciplinární tým, jehož výstupy a také výsledky dotazníkového šetření mezi vámi, odborníky, o představách mezioborové spolupráce, jsou obsahem první části bulletinu. Seznámíme vás nejen s různými novými projekty a aktivitami našeho střediska, ale také jiných institucí/ organizací. Chybět nebudou inspirativní zkušenosti ze zajímavých seminářů, konferencí a akcí nejen z tuzemska, ale i ze zahraničí. V prvním čísle vám nabídneme zajímavosti z odborné literatury a představíme nové služby a aktivity: obecně prospěšnou společnost s komplexní pomocí pro matky s dětmi ve svízelné situaci a sdružení pro podporovanou komunikaci mezi rodiči. Do budoucna bychom se chtěli zaměřit na efektivnější mezioborovou spolupráci, která by vedla ke komplexnější péči o rodiny našich klientek. Chtěli bychom také motivovat naše významné partnery - policisty, soudce a státní zástupce k větší empatii a pochopení pro jednání našich klientů/tek při řešení jejich nelehké životní situace. K tomu by mohla přispět lokální kampaň, kterou plánujeme realizovat v letošním roce. Rovněž se v některém z dalších čísel seznámíte s aktivitami plánovanými do roku 2014 v rámci mezinárodního projektu IC Praha spolu s italskými, britskými a rakouskými partnery. Plánů a návrhů na zlepšení ochrany před domácím násilím je i z vaší strany více. Jsme přesvědčeni, že ve spolupráci s vámi, interdisciplinárním týmem v Praze, se nám podaří postupně odstraňovat nedostatky v ochraně před domácím násilím. Budeme také rádi za vaše náměty, příspěvky a nové informace k tématu domácího násilí, kterému je tento bulletin určen. Věříme, že náš bulletin vám přinese mnoho zajímavých podnětů, novinek a bude pro vás inspirativním materiálem pro další činnost a aktivní přístup k řešení případů domácího násilí. V neposlední řadě bych vám ráda popřála všechno dobré a hlavně zdraví v roce 2013, aby se vám dařilo v pracovním i osobním životě. Těšíme na spolupráci s vámi. V úctě Barbora Holušová, vedoucí Intervenčního centra CSS Praha V Praze 28. února 2013 Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 2 ČÍSLO 1

3 Interdisciplinární spolupráce v hl. m. Praze Interdisciplinární setkání k ochraně před domácím násilím v hl. m. Praze V Praze se 4. a 10. října 2012 konala dvě setkání členů interdisciplinárních týmů (IDT). Zápisy a kontakty na zúčastněné organizace jsme vám již rozeslali. Podrobnější zápis naleznete na našich webových stránkách Chceme se nyní zamyslet, v čem byla pro vás i pro nás obě setkání důležitá. Interdisciplinární setkání na MHMP v Praze za účasti Intervenčního centra CSSP, Policie ČR, oddělení péče o dítě úřadů městských částí, Městské policie Praha a neziskových organizací Podněty pro zlepšení ochrany před domácím násilím v Praze Uvádíme stručně vaše názory: Mgr. Zdena Zuzana Bednářová, Psychosociální centrum ACORUS cítí limity především v tom, že chybějí služby, které jsou potřebné (chráněné bydlení pro osoby dlouhodobě týrané), jsou problémy s financováním sociálních služeb; zvyšuje se administrativa, vydává se více energie na získání peněz; narůstá počet různých výkazů pro MPSV, MHMP; přitom ale nejde o sjednocenou metodiku. Je málo nabídek pro následné bydlení týraných osob s dětmi; zvyšují se ceny v azylových domech, což je pak náročné pro klientky (nová vyhláška: 90 Kč dospělá osoba, 60 Kč dítě - to je velká suma pro osoby ohrožené domácím násilím); nedostatek služeb pro seniory (jediná možnost při konfliktní situaci doma je požádat o domov pro seniory - taková nabídka je nedostačující). V diskusi vystoupila ředitelka Psychosociálního centra Acorus a novou službu představila Satori o.p.s. Chybí systematické vzdělávání soudců k problematice domácího násilí - přimlouvá se za vzdělávání soudců v tzv. měkkých dovednostech (komunikace s ohroženou osobou apod.). Systém dávek je také nepřehledný. Zdena Bednářová vyjádřila překvapení, že se na úřadech klientky občas setkávají s přímým rasismem. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 3 ČÍSLO 1

4 Z diskuse, která proběhla na obou setkáních IDT Pracovnice z neziskových organizací a oddělení péče o dítě OSPOD uváděly, že na každé městské části se rozhoduje jinak o přiznání mimořádné dávky pro osobu v hmotné nouzi, existují různé přístupy, často chybí spolupráce mezi úřadem práce a příslušným sociálním odborem městské části. O dobrém systému spolupráce pohovořila sociální kurátorka paní Davidová z Prahy 12. Uvedla, že kurátoři na Praze 12 mají výborný systém spolupráce s úřadem práce v souvislosti s mimořádnými dávkami pro ohrožené osoby nebo pro potřebné osoby, možno využít jako inspiraci pro další ÚMČ. Na setkání aktivně vystupuje Policie ČR - v popředí velitel vnější služby Policie Praha III mjr. Fejfar, diskusi vede Alena Nedvědová, sociálně právní poradkyně IC Praha Bylo by dobré sjednotit alespoň na úrovni kraje Praha metodický postup při rozhodování o mimořádných dávkách, zlepšit spolupráci úřadů práce se sociálními odbory, sociálními kurátory a odděleními péče o dítě. Intervenční centrum Praha zahajuje v roce 2013 další projekt z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Mezinárodní spolupráce. Do tohoto projektu chce zapojit i zástupce úřadů práce v hl. m. Praze a vytvořit pracovní skupinu zaměřenou na problematiku dávek hmotné nouze. U partnerů v zahraničí - Rakousku, Itálii a Velké Británii - nás bude zajímat, jak postupují při posuzování situace osob ohrožených domácím násilí a jejich další podpoře. Zkušenosti ze zahraničí - příklady dobré praxe z Berlína Intervenční centrum Praha uvádí zkušenost nabytou při realizaci projektu s organizací BIG v Berlíně: Upozorňujeme na příklad dobré praxe z Berlína - klientka, která řeší domácí násilí, je i s dětmi ubytována v azylovém domě bezplatně, o příspěvek na pobyt si od státu podle využitých lůžek žádá azylový dům. Ohrožené osoby využívají pobyt v azylovém domě často opakovaně a krátkodobě, postupně se zvyšuje jejich akceschopnost a sebedůvěra a dokážou aktivněji vzít osud do svých rukou a využít sociálních služeb ke svému osamostatnění. Policie dostává každý týden aktuální informaci o volných místech v azylech, jejichž adresy jsou skutečně utajované, je běžnou praxí, že ohroženou osobu dováží na volné lůžko právě policie, proškolená a informovaná o problematice DN. Případ Intervenčního centra prezentovaly jeho vedoucí a právnička Barbora Holušová a sociální pracovnice IC Jana Kreuzmanová a Ladislava Poláková. V Berlíně výborně funguje koordinační linka pro oběti domácího násilí, na jejím provozu se podílejí všechny významnější organizace zaměřené na pomoc lidem ohroženým domácím násilím. To vede k tomu, že tyto organizace spolu daleko lépe komunikují a necítí existenci dalších podobných organizací jako nebezpečnou konkurenci. Hmotná podpora klientek, které potřebují pomoc sociálních služeb, je samozřejmostí. Při rozhodování o dávkách příslušný úřad spolupracuje se sociální službou (neziskovou organizací, azylem, poradnou pro oběti DN). Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 4 ČÍSLO 1

5 Co očekávají od interdisciplinární spolupráce ostatní zástupci organizací Většina účastníků očekává od interdisciplinární spolupráce (IDS) nové informace o problematice DN a možnost svou činnost prezentovat před ostatními. Největší zájem máte v rámci IDT spolupráce o pravidelná setkání ke konkrétním případům. Na druhém místě se umístily odborné semináře, po nich stáže. Setkání v rámci IDT týmů k již konkrétním případů (i s živým klientem) se uskutečnila ve dnech a (viz v sekci Odborná spolupráce - IDT spolupráce - zápisy na našem webu). I toto mj. vyplynulo z dotazníkového šetření (výňatek z dotazníkového šetření): Mezi silné stránky Vaší instituce/organizace jste uvedli: Policie: zákon, autorita policie, institut vykázání, zákonná podpora, vysoký zájem o problematiku ÚMČ: místní dostupnost, možnost klienta kontaktovat v přirozeném prostředí, legislativní podpora NNO: flexibilita, kvalifikovaní pracovníci, poradenství, spolupráce s ostatními organizacemi, non stop telefonní linka, vysoký standard služeb, mezinárodní pomoc, znalost problematiky pobytu cizinců v ČR, zprostředkování kontaktu na mediátory z řad cizinců, zajištění tlumočení a doprovázení, psychologické poradenství v cizích jazycích zdarma, zkušenosti, jedinečnost nabízené služby OSPOD: školení v problematice DN, spolupráce s jinými organizacemi Mezi slabé stránky Vaší instituce/organizace patří: PČR: nízký zájem o tuto problematiku, chybí skutečný odborník na DN v každém útvaru, plošné školení je přínosné, ale nemůže obsáhnout celou problematiku, pracovní vytíženost, nedostatek času na práci s OO, násilnou osobou (NO), na prevenci DN; malá profesní zkušenost policistů, nedostatečné finanční a materiální prostředky, malé zkušenosti s DN, odchod zkušených policistů ÚMČ: Nízká propagace nabídky a dostupnosti podpory pro osoby ohrožené domácím násilím NNO: musí spoléhat na spolupráci s odbornými institucemi, omezený provoz vzhledem k financím, omezený přístup k občanům ČR a EU, nedostatek financí a personálu OSPOD: nemají moc možností jak DN odhalit, málo pracovníků >> málo času, špatná dostupnost odborných pracovišť Justice: pomalost Největší zájem je o diskusi ke konkrétním případům domácího násilí. Do budoucna bude dobré, když se na setkání budou při prezentaci případů vzájemně doplňovat názory pracovníků intervenčního centra, policie, oddělení péče o dítě a neziskových organizací Podnět pro rok 2013: Výzva pro neziskové organizace na vytvoření nabídky vzdělávání pro pražský interdisciplinární tým (vytvoření pracovní skupiny a po konzultaci se soudci a státními zástupci i vzdělávacího modulu). Ozvěte se, kdo by měl zájem o účast v pracovní skupině s tímto zaměřením? Kontaktní osoba Mgr. Barbora Holušová, tel.: Nová služba pro ženy s dětmi v obtížné životní situaci Na obou setkáních se představila obecně prospěšná společnost Satori, která nabízí dotované návazné bydlení až na 3 roky, zaměřuje se na matky s dětmi v obtížné sociální situaci, tedy i na osoby ohrožené DN. Nyní mají k dispozici asi 10 bytů (46-70 m2), v budoucnu jich bude až 60. Ubytování pro klientky v prvních dvou měsících zdarma, další měsíce platí jen 50 %. Komplexní péče po dobu 3 let umožní klientkám s dětmi stabilizovat si svou sociální situaci, zvýšit si kvalifikaci. Satori, o.p.s. nabídne i hlídání dětí, aby ženy mohly jít do práce. Nabídku služeb společnosti Satori podrobně popisujeme v rubrice bulletinu Představujeme Vám nové služby, organizace, aktivity. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 5 ČÍSLO 1

6 Aktuality z Intervenčního centra IC Praha je součástí příspěvkové organizace hl. m. Prahy Centra sociálních služeb Praha, spolupracuje s dalšími středisky a poradnami. Klientky IC Praha využívají často služeb Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy CSSP. Některé klientky, které řeší domácí násilí, si chtějí udržet vztah s konfliktním partnerem, chtějí změnit své chování a mají zájem o partnerskou terapii. Tuto cestu volí ty ženy, jejichž partner souhlasí s partnerskou terapií. Setkání mohou probíhat nejen v manželských poradnách, ale i v Informačním a poradenském centru Viola. S manželskou poradnou na Palmovce se IC Praha pravidelně schází při tzv. intervizi. Jde o užitečnou diskusi psychologů, sociálních pracovníků a terapeutů z obou středisek ke konkrétním případům a klientkám. Cílem je hledání vhodných řešení pro složité případy domácího násilí a konfliktní vztahy. Další setkání IDT se uskuteční v dubnu, a to pro Prahu I + III a pro Prahu II + IV pak Přestěhovali jsme se. Nyní sídlíme v Praze 8, , Modřínova 1. Telefony zůstávají stejné. Provozní doba IC je: Po+Út: 8:30-17:30 St+Čt: 8:30-16:30; Pá: 8:30-14:30. Detašovaná poradna IC Praha je ve čtvrtek 1x za 14 dní v Ječné ul. 3, Praha 2 v poradně Kontaktu od 8-12 hodin. Doporučujeme vám, abyste se objednali na telefonu IC Praha: Tým Intervenčního centra Praha pracuje nyní ve složení: vedoucí a právnička: Mgr. Barbora Holušová; sociální pracovnice: PhDr. Marie Šusterová, Mgr. Jana Kreuzmanová, Ladislava Poláková, DiS.; psycholožka: Mgr. Zuzana Chomová, psycholog: PhDr. Jaroslav Simon; sociálně právní poradkyně: Bc. Alena Nedvědová; právnička: Mgr. Zuzana Kukulová. Intervenční centrum se připojilo k celosvětové kampani One Billion Rising Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 6 ČÍSLO 1

7 Nabídka brožur a letáků z IC Praha V současné době máme pro zájemce nabídku tří brožur a dvou informačních materiálů. Brožura k interdisciplinární spolupráci při řešení případů DN v hl. m. Praze s příspěvky odborníků, kteří vystoupili na interdisciplinárních týmech v Praze (2010) Brožura Posttraumatická stresová porucha v kontextu domácího násilí (2012) Brožura Migranti a domácí násilí (2012) Leták pro osoby ohrožené domácím násilím Informační materiál pro ohrožené osoby z řad migrantů, kteří řeší domácí násilí (informace jsou v českém, anglickém, ruském, vietnamském a francouzském jazyce) V Intervenčním centru Praha se schází pravidelně každý týden v pondělí od 16:30 do 18 hodin socioterapeutická skupina složená z žen, které zažily domácí násilí. Jde o podpůrnou a otevřenou skupinu, doprovázejí ji terapeutky. Zájemkyně o účast ve skupině mohou zavolat na telefon: a domluvit si schůzku. IC Praha v letech realizovalo projekt ESF ČR financovaného z OP LZZ č Byl zaměřený na výměnu zkušeností při ochraně před DN mezi IC Praha CSSP a organizacemi z Berlína a Bratislavy. V rámci projektu vycestovalo do zahraničí 50 zástupců neziskových organizací, úřadů městských částí, Městské policie Praha, Policie ČR, obvodních soudů a státních zastupitelství. Projekt posílil zájem o interdisciplinární spolupráci v kraji Praha. V průběhu 2 let se uskutečnily 4 mezinárodní konference a 4 pracovní workshopy. Z příspěvků, které zazněly na těchto akcích, byly vydány 2 publikace a informační materiál pro migranty, kteří zažívají DN. V Berlíně jsme navštívili azyly pro ženy, poradnu pro násilné osoby, Centrum na ochranu dětí, Interkulturní iniciativu pro migrantky a další organizace, které pomáhají ženám ohroženým domácím násilím. Měli jsme možnost se seznámit s ochranou před DN ve Spolkové zemi Berlín. Projekt vedl k hlubší diskusi o systému ochrany v ČR a nabídl odbornou platformu pro prezentaci zajímavých názorů členů interdisciplinárního týmu ke zlepšení ochrany před DN. Projekt umožnil třídenní studijní stáž členům interdisciplinárního týmu: zástupcům OSPOD, policie a neziskových organizací. Zajímavé byly přednášky u našeho partnera v Berlínské iniciativě proti násilí na ženách BIG, diskutovalo se i v Centru na pomoc dětem, Poradně pro muže nebo v Kulturní iniciativě pro pomoc migrantkám. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 7 ČÍSLO 1

8 Od prosince 2012 do konce listopadu 2014 realizuje IC Praha nový projekt OP LZZ č s mezinárodní účastí, který by měl přispět k efektivnější pomoci a podpoře klientek, které v hl. m. Praze řeší domácí násilí. Partnery v projektu jsou organizace: 1) Kolping Österreich - azylový dům v Mistelbachu, 2) Centrum na ochranu před násilím v Horním Rakousku v Linci, 3) Asociace GEA pro solidaritu žen proti násilí v Bolzanu spolu s azylovým domem v Meranu v Itálii 4) jedna z největších charitních organizací The Wolververhampton, která pomáhá ženám a dětem, které zažily DN, a rovněž lidem bez domova. Na konferencích a workshopech i na pracovních stážích chceme získávat zkušenosti od zahraničních partnerů a využívat příklady dobré praxe pro práci s našimi klientkami. Bude nás zajímat, jak vypadá systém ekonomické podpory státu pro oběti DN v těchto zemích, jak se využívají programy proti násilí a poradny pro násilné osoby, budeme hledat příklady dobré praxe při práci s ohroženými osobami a dětmi z ohrožených rodin. Jedno z témat, které nás rovněž zajímá, bude zkušenost hornorakouského Centra na ochranu před násilím s procesním doprovázením obětí DN u trestního i civilního soudu a poskytováním psychosociální podpory těmto klientkám. Budou vydány 4 publikace zaměřené na příklady dobré praxe ze zahraničí a na informace o systému ochrany před DN v partnerských zemích. Cílovou skupinou jsou zástupci organizací a institucí kraje Praha - především pracovníci z MHMP, úřadů městských částí a neziskových organizací. Domácí násilí, státní zástupci z Palestiny a diskuze na půdě IC Praha Studijní cesta palestinské delegace zaměřená na problematiku DN v ČR ve dnech V prosinci navštívili pražské intervenční centrum tři státní zástupci z Palestiny (2 ženy a 1 muž) v rámci své studijní cesty do České republiky k tématu domácího násilí. Týdenní studijní pobyt v České republice zajišťovala a organizovala JUDr. Věra Linhartová, státní zástupkyně, jako expert t. č. v Izraeli na misi Evropské unie EUPOL COPPS. V Palestině je problematika práv žen a potírání domácího násilí velmi aktuální. Palestinská delegace navštívila v České republice některé státní instituce - Policii ČR, Justiční akademii, Ministerstvo vnitra, specializovanou skupinu policie Domácí násilí při Městském ředitelství PČR Brno, Obvodní ředitelství Policie Praha III. Setkali se také s forenzní psycholožkou doc. Ludmilou Čírtkovou a dalšími odborníky. Zástupci českých institucí delegaci poskytli informace o legislativní úpravě DN, průběhu trestního řízení a vyšetřování trestných činů souvisejících s DN. A jak je to s domácím násilím v Palestině? Případy násilí v rodině, resp. DN v Palestině řeší primárně policie a státní zastupitelství, přičemž státní zástupce sice např. může umístit oběť do azylového domu či krizového centra, těchto zařízení je však v Palestině málo. V zemi byla také zřízena speciální jednotka pro ochranu rodiny, která řeší případy násilí v rodině a zejména týrání dětí, což bylo během návštěvy hodně diskutované téma. Plánuje se také specializace na domácí násilí v rámci státního zastupitelství. Zástupci palestinské delegace velmi oceňovali českou legislativní úpravu a vybudování systému řešení případů DN. Poděkovali za možnost získat nové zkušenosti s tím, že přenesou tyto informace příslušným institucím na palestinském území. Mgr. Holušová, vedoucí IC Praha Pracovníci intervenčního centra Praha CSSP představili palestinským kolegům spektrum služeb, možnosti pomoci osobě ohrožené a další činnost IC při řešení případů DN. O aplikaci institutu vykázání a spolupráci s policií v případech vykázání hovořil mj. npor. Mgr. David Šenkýř z Obvodního ředitelství Praha IV (místní oddělení Zahradní Město), který byl na jednání přizván. Diskuse byla živá a státní zástupci z Palestiny (2 ženy a 1 muž) se zajímali o návazné služby a zprostředkování pomoci osobě ohrožené s ubytováním, sociálními dávkami, asistencí na státních úřadech a institucích atd. Palestinská delegace při diskusi v IC Praha - setkání IC Praha a PČR se státními zástupci z Palestiny Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 8 ČÍSLO 1

9 Státní zástupkyně JUDr. Věra Linhartová o řešení problematiky domácího násilí v Palestině V Palestině státní zástupci vedou vyšetřování, sami vyslýchají, proto v České republice měli zájem o setkání s policisty, kteří vedou vyšetřování a mohou jim předat poznatky o výslechových technikách a o zacházení se svědky. V průběhu týdenní studijní cesty palestinské delegace navštívili státní zástupci z Palestiny české instituce spojené s vyšetřováním a souzením trestné činnosti domácího násilí. Státní zástupci z Palestiny měli zájem o spolupráci policie a státních zástupců, zejména u případů domácího násilí, zajímali se o osvětu v souvislosti se znaleckou činností u případů domácího násilí, o trénink v oblasti zacházení se zranitelnými svědky a oběťmi v trestním řízení, měli zájem o informace o poskytování podpory nevládního sektoru obětem DN v průběhu trestního řízení. Účastníci studijní cesty z Palestiny mají předchozí zkušenost s tímto druhem trestné činnosti a za hlavní problémy v Palestině považují: Spolupráce s policií, některé spisy postrádají základní informace. Většina obětí je v průběhu řízení vystavena tlaku rodiny a své oznámení v průběhu řízení vezme zpět. Tato trestná činnost je v Palestině stále tabu, řada žen se ani neodváží ji oznámit. V konzervativních venkovských oblastech berou ženy a veřejnost za samozřejmé, že ženy jsou určitým majetkem manžela a násilí od něj nebo od tchýně musejí snášet. Ministerstvo práce a soc. věcí a ministerstvo zdravotnictví v Palestině často neinformuje orgány činné v trestním řízení o případech týrání žen a dětí. Nemají zařízení na anonymní rekognici. V Palestině neexistuje program ochrany svědka ani institut utajeného svědka. Policie má snahu případ UROVNAT jinými způsoby, nezřídka se přizve starosta, šéf klanu či rodiny, aby oběti domluvil a věc byla vyřešena bez toho, aby se policie nějak více musela v případu angažovat. Toleruje se, že pachatelé obětem vyhrožují. Nejsou zde téměř žádné ženy - forenzní znalkyně, které by mohl provést ohledání oběti. Na úrovni státního zastupitelství (SZ) není žádná specializace, zastoupení žen na SZ je také poměrně nízké, asi 20 procent. Zařízení forenzní laboratoře je umístěno jen na některých policejních stanicích. Obecně se ví, že ženy, které přijdou násilí oznámit na policii, nikdy nemohou zůstat v anonymitě, ihned se o jejich situaci v rodině v jejich městě ví atd. Služeb znalců z psychologie se nevyužívá. Soudní znalci mají tendenci u soudu a v posudku prezentovat i své závěry z oblasti psychologie, byť to nespadá do jejich kompetence. V některých oblastech není dostatečná účast sociálních pracovníků na jednání soudu - posudky atd. Státní zástupci by rádi získali snazší přístup ke znalcům z psychologie, aby s nimi mohli své případy konzultovat. Chtějí více vědět, jak to probíhá v ČR. Ženy jako svědkyně nejsou dostatečně chráněny. Chráněné (azylové) domy pro ženy příliš nepodporuji resocializaci zen v nové nezávislé roli. Většinou ženy skončí v původní rodině a koloběh násilí se opakuje. Případy v Hebronu jsou skutečně těžké, vše se odehrává za zavřenými dveřmi a důkazy se obstarávají těžko. Rodinné klany se brání, aby soukromí bylo probíráno veřejně, oběti jsou zastrašovány. Soudci mají tendenci považovat výpověď ženy za méně důležitou oproti např. výpovědi 2 mužů. V ČR je dále zajímalo: Jakou přesně má roli policie u těchto případů, jak a proč se spoléháme na důkazy, které provedli policisté. Jak probíhá anonymní rekognice a jak na ni hledí soud. Jak používáme zkušenosti znalců z oboru psychologie. Zda oběti mají přístup k psychologické podpoře během celého řízení. Jaký je systém podpory oběti během řízení a po jeho skončení, jak tato zařízení (služby) a kdo je vede. Jak chráníme svědky, kteří ochranu potřebují. Pokud se žena rozhodne vrátit k pachateli, zda se rodinná situace nějak monitoruje. Jak u těchto případů pracují soudní znalci z oboru zdravotnictví a jak se jejich posudky u soudu hodnotí. Jak se vůbec v ČR podařilo zavést takový institut, jako je vykázání? Není tím dotčeno mužovo právo na přístup ke svému majetku? JUDr. Věra Linhartová uvádí, že v ČR je důkaz výslechem svědka použitelný, byl-li učiněn při výslechu před státním zástupcem. Problém je, pokud oběť svou výpověď před soudem změní s tím, že prvotní oznámení učinila jen v úmyslu pachatele postrašit. Účastníci palestinské studijní cesty do ČR do závěrečné zprávy mimo jiné uvedli, že si z přednášek a schůzek mnoho odnesli a do budoucna pro ně bude naše praxe cenným vzorem. Jen pro zajímavost: česká mise, jíž je Mgr. Věra Linhartová členkou, pro palestinské kolegy připravuje celou řadu navazujících tréninkových aktivit. Brzy vyjde článek o poznatcích palestinské delegaci v odborném časopise, který připravila paní Shanti Suha, státní zástupkyně z Palestiny. Informace nám poskytla česká státní zástupkyně Věra Linhartová, nyní Prosecution Expert, EUPOL COPPS Visiting addresstokyo Street 3, Ramallah, opt Postal address: PO Box 1085 Jerusalem Website: Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 9 ČÍSLO 1

10 Ozvěny z konferencí, seminářů, vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj sociálních služeb Informace k problematice domácího násilí v ČR Mezinárodní odborný seminář Ministerstva vnitra k problematice domácího násilí Ve dnech listopadu 2012 organizovalo Ministerstvo vnitra ČR mezinárodní odborný seminář v Solenici k tématu domácího násilí a nebezpečného pronásledování, kde vystoupila řada zajímavých hostů - zástupci Policie ČR, nevládních organizací (ELPIDA, Život 90 atd.) a také zahraniční účastníci (Slovensko, Polsko, Rakousko). Vedoucí IC Praha Barbora Holušová přednesla příspěvek k tématu nabídka a pomoc osobám ohroženým ze strany intervenčních center. Slovenská kolegyně hovořila o přístupu slovenské policie a odborníků k tématu domácího násilí a konstatovala, že v ČR shledává systém mnohem propracovanější než na Slovensku (např. vykázání je pouze na 48 h!). Kolegové z o.s. Život 90 představili telefonickou krizovou pomoc Senior telefon (lidé na ni mohou volat zdarma), kde v minulém roce i tento rok zaznamenali zvýšený počet volání s tématem domácího násilí, a to téměř ze 2/3. Zástupkyně brněnského intervenčního centra věnovala svůj přípěvek tématice cizinců/cizinek vystavených domácímu násilí, představila možnosti pomoci intervenčního centra a také zajímavé kazuistiky, které ukázaly potřebu citlivějšího přístupu a vnímání problematiky cizinců jako obětí DN na území České republiky. Policista z brněnské kriminální policie představil specializovanou jednotku policie, která funguje pro město Brno již od r Proškolení policisté řeší případy přestupků, vykázání či trestných činů týkající se domácího násilí. PhDr. Ivana Fialová, která přednáší soudní psychologii na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, představila instruktážní film Klidné stáří. Tento asi dvacetiminutový snímek, připravený v rámci evropského projektu ve spolupráci s Městským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, popisuje příběh mezigeneračního násilí mezi synem a otcem. Mluvčí Městského ředitelství PČR Moravskoslezského kraje Gabriela Holčáková hovoří ve filmu o základních znacích domácího násilí a uvádí možnosti řešení případů DN. Zajímavé bylo vystoupení rakouského kolegy z policie, který popsal systém a řešení případů domácího násilí s důrazem na práci s pachatelem a preventivní opatření, které rakouská policie využívá v souvislosti s vykázáním násilné osoby ze společné domácnosti (např. předběžný rozhovor s násilnou osobou). Polský kolega představil rozsáhlou kampaň, která probíhá v Polskou k tématu násilí v rodině a zejména násilí na dětech, která měla poměrně významný společenský dopad. Velmi poutavým způsobem je zde demonstrován dvojí přístup policie - zjednodušeně řečeno správný a nesprávný. Výukové DVD by mělo být k dispozici na základě licence garanta evropského projektu pro odborníky zabývající se problematikou domácího násilí, resp. násilí na seniorech. Barbora Holušová, vedoucí IC Praha Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 10 ČÍSLO 1

11 Konference Asociace pracovníků intervenčních center v ČR Dne 20. listopadu 2012 se v Praze konala konference s názvem Zažíváte násilí ve vztahu? Nasloucháme Vám Intervenční centra v systému pomoci osobám ohroženým domácím násilím. Úvodní příspěvek přednesla předsedkyně pořádající Asociace pracovníků intervenčních center ČR (APIC) Mgr. Martina Vojtíšková. V bulletinu uveřejňujeme zajímavé pasáže. Celý příspěvek a závěry z workshopů najdete na APIC jako občanské sdružení sdružuje zatím pouze 15 členů poskytovatelů sociální služby intervenční centrum. Konference Asociace pracovníků intervenčních center ČR má v tomto období velký význam. Setkáváme se v okamžiku bilancování, kdy intervenční centra mají za sebou 5 let poskytování služeb pro osoby ohrožené domácím násilím Konference může přinést odpovědi na otázky, které přinesla praxe intervenčních center, aplikace zákona na ochranu před domácím násilím 135/2006 Sb... Na počátku roku 2012 Asociace ve zprávě pro Ministerstvo vnitra ČR pojmenovala oblasti pomoci rodinám s DN, na které je potřeba zaměřit pozornost 1. v případech, kdy bylo institutu vykázání užito jako preventivního opatření a je možné vztahy v rodinách sanovat. V těchto rodinách chybí péče, která by kontinuálně zajistila terapii pro osoby ohrožené i osoby násilné zaměřenou na korektní zvládání agrese. 2. v případech, kde není možné rodinu sanovat - chybí bezplatná dlouhodobá terapeutická péče pro osoby ohrožené a jejich děti, která by navázala na péči v sociálních službách. Péče psychologa je pro mnohé oběti a jejich děti finančně nedostupná. 3. v případech, kdy finanční, materiální situace rodiny brání odchodu z místa agrese. Systém finančních podpor - mimořádných dávek nestačí na zajištění rodiny po odchodu od agresora. Ve většině měst v ČR chybí možnost po odchodu z místa agrese získat jakoukoli formu sociálního bydlení. Nezaměstnanost a nedostatek ekonomických zdrojů může ztížit rozhodování oběti opustit násilného partnera. 4. Specifikovat z pohledu judikatury a ochrany osob před domácím násilím možnosti ukládání alternativních trestů a trestu domácího vězení pachatelům domácího násilí. 5. Podpořit systematickou prevenci domácího násilí ve školách, podporovat vzdělávání pracovníků školských zařízení v problematice DN i jeho následků. 6. Bílým místem se jeví i nejednotná praxe policie v případech řešení DN a využívání institutu vykázání. V rámci ČR a jednotlivých regionů jsou velké rozdíly v přístupech k obětem DN a využívání podpory obětem ze strany Policie ČR, využívání institutu vykázání Pracovníci intervenčních center se i dnes setkávají s tím, že policisté nevyužívají vykázání jako preventivního opatření, množství případů DN končí u přestupkových komisí a oběti tak není dána možnost v klidu, v průběhu vykázání, bez přítomnosti agresora řešit si své záležitosti 7. Po změně v dávkovém systému, kdy rozhodování o přidělení financí osobě v mimořádné a svízelné situaci přešlo na úřady práce, se zdá, že spolupráce sociálních odborů a úřadů práce přestala existovat. To je pro ohroženou osobu věc, která ji může zabrzdit v řešení domácího násilí. Je třeba hledat mezery v ochraně, a jednou z nich je i nejednotná metodika při přidělování mimořádných dávek. 8. Aby ochrana před DN byla účinná, měli by s daleko větším porozuměním k problematice domácího násilí přistupovat soudci a soudní znalci. Chtěli bychom najít cestu k profesionálnímu vzdělávání soudců a soudních znalců v oblasti domácího násilí. Soudní praxe dle krajů, okresů je nejednotná, objevují se i chyby v rozhodování soudců pramenící z neznalosti dynamiky domácího násilí 9. Intervenční centra zaznamenávají v některých případech ze strany OSPOD i justice jakousi falešnou neutralitu k oběma rodičům, což ale bohužel jednoznačně podporuje sebevědomí násilné osoby, umožňuje mu rozvoj důraznější manipulace dítětem, ke škodě zdravému vývoji dítěte. Přitom právě kvalitní šetření a podpora rozumné dohody mezi rodiči by mohla zabránit zbytečným dohadům ve věci výchovy a výživy dětí u opatrovnických soudů. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 11 ČÍSLO 1

12 Mottem dnešní konference, na kterou jste přijali pozvání, je Intervenční centra v systému pomoci obětem DN. Legislativa roku 2006 vyžaduje a dala IC do vínku povinnost koordinovat pomoc osobám ohroženým DN. Jednou z nabízených možností je pracovat v systému interdisciplinárních týmů. V systému mezioborové spolupráce jsou naším velkým partnerem pracovníci OSPOD. Mají velmi nelehkou úlohu. V systému - rodič ohrožená osoba - rodič násilná osoba - dítě mohou jít i proti přání ohrožené osoby, která jejich pomoc aktuálně vyhledala či naopak v případech vykázání, dostává OSPOD informace od Policie ČR, že v rodině není něco v pořádku Jak tedy správně spolupracovat v případech DN, které se odehrává v rodině s dětmi? Jak správně postupovat v případech, kde rodič jedná v neprospěch dítěte? Jaké jsou možnosti pomoci dítěti, které vyrůstá v prostředí domácího násilí? A poukažme na další dilema v systému působí: oběť - agresor - děti - rodina - pomáhající instituce U jednoho stolu se však většinou setkávají vyslanci pouze dva: osoba ohrožená a poradce IC Lze si jen obtížně představit, že bychom pracovali se všemi najednou. Nejsou toto například limity naší práce? Navíc nově vytvořený systém - klient a poradce IC - je systém dočasný, mnohdy velmi krátký - trvající jednu hodinu, dvě, tři Snažíme se v tomto krátkém čase řešit něco, co trvalo rok, dva, několik let I čas nás limituje Znám limity své práce? Vím, kudy vedou hranice našich možností? Možností organizací, ve kterých působím? Možností klientových? Využívám je? Nebo naopak nepřekračuji je? Mám tu schopnost vidět pod povrch věcí? Mám dostatečný sociální instinkt a schopnost reflexe i sebereflexe? Jak pracovat se systémem, kde oběť nebo agresor je v zajetí závislosti na sobě vzájemně, na alkoholu, drogách, na poradci, který mu pomáhá Jak se vyléčit z domácího násilí? Jak pracovat s klientem, který je plný negativních životních zážitků? Jak pracovat s traumatem v intervenčním centru, či v jiných podobných poradnách, které nám dovolují pouze omezený počet sezení? Do jaké míry kam až otevřít staré rány životní zkušenost klienta, který získal status quo jsem oběť? Kompletní příspěvek najdete na Součástí konference bylo několik tematických workshopů. Informace najdete rovněž na webu. Workshop konference APIC Domácí násilí z pohledu policisty Tento workshop vedl mjr. Mgr. Zdeněk Fejfar, vrchní komisař pro vnější službu OŘ Praha III, spolu s Mgr. Barborou Holušovou, vedoucí IC Praha. Účastníci workshopu z řad policie, intervenčních center, justice, nevládního sektoru, státních institucí či advokacie, diskutovali o mnohých tématech a sdíleli zkušenosti z řešení případů DN. Přítomné zaujala také kazuistika, kterou měl připraven lektor. Při diskusi hledali účastníci možnosti efektivnější spolupráce při řešení případu DN. Shodli se na těchto závěrech: Spolupráce IC, PČR, státních zastupitelství je velmi odlišná v rámci jednotlivých regionů rozdílný přístup policie i justice při řešení případů domácího násilí Potřeba hlubšího vzdělávání justice, st. zástupců a soudců, ale i policie a zvýšení jejich citlivosti k problematice DN; limitace kapacitními a finančními důvody Většinou jsou policisté vybaveni instruktážními manuály a pomůckami pro řešení DN. Případné nejasnosti při postupu u vykázání je možno konzultovat jednotlivé případy s příslušnými IC. Velmi záleží na individuálním přístupu každého odborníka k případu DN, nejen policisty, potřeba mít zastání a podporu nadřízených Každé oznámení se znaky DN by měla policie zaevidovat Dodržovat označení dětí přítomných DN či svědků DN jako osob ohrožených v souvislosti s vykázáním Podpora meziooborové spolupráce, organizace různých aktivit k propojení partnerů Využívání institutů ze strany policie, zejména vykázání, které mají preventivní charakter + shromáždění dostatečných důkazů relevantních důkazů k případu Pracovníci, zejména právníci v intervenčních centrech, mohou lépe připravit osobu ohroženou na úkony policie či soudů; procesní postupy v rámci trestního i civilního řízení včetně doprovodů na instituce Doporučení využívat speciální výslechové místnosti také pro osoby ohrožené DN. Doufejme, že doporučení nejen z tohoto ale i dalších workshopů přispějí v budoucnu ke zlepšení systému pomoci osobám ohroženým DN Mgr. Barbora Holušová vedoucí IC Praha a facilitátorka workshopu Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 12 ČÍSLO 1

13 Informace z oblasti sociálních služeb a vzdělávání Konference Pražské linky důvěry Projekt Pražské linky důvěry CSSP ve spolupráci se švýcarskými krizovými centry Ve dnech 15. a 16. listopadu 2012 se na Magistrátu hl. m. Prahy konala konference Pražské linky důvěry v rámci projektu Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know how - za účasti švýcarských expertů. Na konferenci zaznělo: Máme jedna ústa a dvě uši, abychom více naslouchali a méně mluvili Silně rozrušený klient potřebuje pocit opory a bezpečí Klientovi pomáhá, pokud zrcadlíme jeho pocity Je užitečné ptát se, co klientovi pomohlo zvládat situace v minulosti Nezůstávat s klientem u popisu problému, ale zaměřit se na hledání nových řešení Je potřebné ujasnit si s klientem, jakou pomoc od nás očekává Podporovat klientovy fantazie a sny Na konferenci zazněly příspěvky na následující témata: TELEFONNÍ ROZHOVOR POMÁHÁ DÁL - ZKUŠENOSTI Z ORGANIZACE DIE DARGEBOTENE HAND (Tony Styger, teolog, pastorační pracovník, psychologický poradce a ředitel organizace, linka důvěry v Curychu); SYSTÉM PRÁCE S KLIENTY NA PRAŽSKÉ LINCE DŮVĚRY SE ZAMĚŘENÍM NA ZKUŠENOSTI Z PILOTNÍHO CHATOVÉHO PROVOZU (Mgr. Jitka Medřická, DiS, psycholožka, sociální pracovnice a vedoucí Pražské linky důvěry); PORADENSTVÍ, KDYŽ JE (NUTNĚ) POTŘEBA - RODIČOVSKÝ COACHING PO TELEFONU (Peter Sumpf, sociální pracovník, párový a manželský poradce, manažer, vedoucí Rodičovské linky v Curychu); INTERNET JAKO DOBRÝ POMOCNÍK, ALE ZLÝ PÁN (PhDr. Lenka Hulanová, psycholožka, vedoucí Linky důvěry Dětského krizového centra); ZPŮSOB PRÁCE NA LINCE DŮVĚRY LIBEREC SE ZAMĚŘENÍM NA HOVORY PROSTŘEDNICTVÍM SKYPE (Bc. Vendula Brožová, sociální pracovnice, vedoucí Linky důvěry Liberec a Bc. Hana Koubková, sociální pracovnice Linky důvěry Liberec); POHLED NA HISTORII A SOUČASNOST KRIZOVÉ PRÁCE U NÁS (PhDr. Daniela Vodáčková, katedra sociální práce FFUK, soukromá psychoterapeutická praxe, odborná garantka a lektorka výcvikových programů v krizové intervenci, supervizorka); PASTORACE PROSTŘEDNICTVÍM SMS (Jorg Weisshaupt, vedoucí pro práci s mládeží reformované církve v Curychu, teolog, SMS master linky Seelsorge - Hilfe per SMS, SMS linka důvěry); SEBEVRAŽDA - ČASTÁ PŘÍČINA ÚMRTÍ MLADÝCH LIDÍ (Thomas Reisch, Dr. Med., PD, psychiatr, suicidolog, vědec, vedoucí lékař v oboru psychoterapie na univerzitní psychiatrické klinice v Bernu, vedoucí Národní studie Sebevraždy ve Švýcarsku: Detailní národní studie z let 2000 až 2010) ; TÍSŇOVÁ LINKA 112 (Mgr. David Dohnal, psycholog Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, Mgr. Ondřej Sezima, psycholog Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje; ANONYMNÍ TELEFONNÍ LINKA POMOCI V KRIZI POLICIE ČR (Kpt. Mgr. Jana Malíková, vedoucí Anonymní telefonní linky pomoci v krizi Policie ČR a zároveň vedoucí skupiny krizové intervence Policejního prezidia České republiky). V rámci konference byla k dispozici prezentace a možnost vyzkoušení softwaru pro záznam kontaktů linky důvěry, vyvinutého v rámci tohoto projektu. Účastníci zhlédli také ukázku nového modulu pro chatovou komunikaci, který využívá Pražská linka důvěry. Konference byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Kontakty na Pražskou linku důvěry (PLD) Centra sociálních služeb Praha: Pražská linka důvěry NON STOP: Kontakt na vedoucího pracoviště: Webové stránky PLD: Webové stránky projektu PLD: Chat-pomoc je k dispozici každý den od 15. do 20. hod. a středy už od 8. hodin ráno na: Další zajímavé kontakty: Modrá linka; Bc. Alena Nedvědová, sociálně právní poradkyně, IC Praha Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 13 ČÍSLO 1

14 Vzdělávání v CSSP - Komunikační dovednosti při práci s klientem V prosinci minulého roku se konal pro pracovníky Centra sociálních služeb Praha seminář s názvem Komunikační dovednosti při práci s klientem pod vedením lektora MuDr. Roberta Kačeňáka z Krizového centra RIAPS. Do Intervenčního centra Praha jsem jako právník nastoupila před pár měsíci, proto mě jako nováčka v poskytování poradenství osobám ohroženým domácím násilím zaujal mě již samotný název semináře. Komunikační dovednosti jsou jistě jedny z nejdůležitějších dovedností pracovníků v sociálních službách. Seminář mě příjemně překvapil. Měla jsem možnost poznat pracovníky CSSP z různých pracovišť a naskytla se mi příležitost získat informace od zkušenějších kolegů. Nejzajímavější částí semináře byl pro mě nácvik modelových situací. Zpočátku se některým účastníkům (mě nevyjímajíc) příliš nechtělo se aktivně zapojit do nácviku situací s problémovými klienty. Ale po překonání počátečního ostychu byla právě tato část semináře nejzábavnější, nejzajímavější a nejprospěšnější. Zkušenější kolegové si vysloveně užívali modelové situace, kdy byli výjimečně klientem a ne pracovníkem hledajícím řešení pro nespokojeného klienta. Naopak já jsem těmito ostřílenými sociálními pracovníky v roli nespokojených klientů zakusila na vlastní kůži situaci, kdy mě klient doslova válcuje. Tato nepříjemná zkušenost je pro mě profesně velice cenná. Pokračování podobných seminářů s radostí doporučuji. Podobný seminář připravuje MuDr. Robert Kačeňák na 22. února Myslím, že by stálo za to nabídnout podobný na praxi zaměřený seminář s využitím modelových situací i zájemcům z interdisciplinárních týmů. Mgr. Zuzana Kukulová, právnička, IC Praha Informace o workshopu Tvořivost v terapii a poradenství Ve dnech se v Olomouci uskutečnil velmi zajímavý workshop pod vedením dvou lektorů světového věhlasu. Z Ameriky přijeli přednášet Bradford a Hillary Keeney. Celý workshop byl zaměřen prakticky a účastníci měli jedinečnou možnost nahlédnout na práci jedné z nejvýznamnějších postav současné psychoterapeutické scény. Spojení terapie a spirituality, propojení léčitelství a novodobé psychoterapie, povýšení terapeutických a poradenských rozhovorů na umění, to a mnohem více manželé Keeneyovi předávali všem účastníkům. Celý workshop byl propojen s filosofií Daletu, hlavním organizátorem, tzn. s terapií zaměřenou na řešení (solution focus therapy). Koncept tzv. krátké terapie (brief therapy) je velmi dobře využitelný nejen v terapii, ale i v sociálním poradenství. Terapeut (poradce) se s klientem zaměřuje na hledání řešení spíše než na rozebírání problému. S klientem hledáme jeho zdroje, ptáme se po výjimkách a můžeme pracovat i se zázračnou otázkou, kdy klient popisuje svoji preferovanou budoucnost. A jak říká jeden ze zakladatelů na řešení orientované terapie Steve deshazer Když něco funguje, dělejte toho více. Věříme, že mnoho poznatků a neopakovatelných zážitků se nám podaří přenést do každodenní práce s našimi klienty. Mgr. Jana Kreuzmanová, sociální pracovnice, IC Praha Zabití a násilí na partnerce/partnerovi: zjištění z výzkumu Vraždy v Británii Intimate Partner Homicide and Violence: Evidence from the Murder in Britain Study V pátek se Intervenční centrum zúčastnilo přednášky v Akademickém konferenčním centru na téma Zabití a násilí na partnerce/partnerovi: Zjištění z výzkumu Vraždy v Británii. Pozvání od Gender Studies přijali významní britští sociologové Rebecca a Russell Dobash, kteří se dlouhodobě zabývají problematikou domácího násilí. Účastníkům byl prezentován výzkum z Velké Británie, který pojednával o případech domácího násilí, které končí vraždou jednoho z partnerů. Z výzkumu vyplynuly zajímavé poznatky, o kterých se následně diskutovalo. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 14 ČÍSLO 1

15 Ve studii se porovnávaly tři vzorky - vraždy mezi dvěma muži, vraždy mezi partnery (domácí násilí) a vraždy/ násilí, které přišlo nečekaně jako modré z nebe. Studie se zaměřila na mnoho aspektů ze života násilníků/ vrahů. Jednalo se např. o nezaměstnanost, alkoholismus, zneužívání v dětství, násilí na předchozí partnerce/ partnerovi. Z výzkumu např. vyplynulo, že násilníci na rozdíl od vrahů zažívali v dětství častěji násilí mezi svými rodiči, častěji mají otce alkoholika nebo byli sami v dětství zneužíváni. Dále také velmi často byli násilní i vůči bývalým partnerkám. Riziko vraždy pak zvyšuje použití zbraně, škrcení partnerky nebo silné majetnické sklony a sexuální útoky. Výzkum se věnoval i násilným mužům, kteří vraždili zcela neočekávaně, jejichž čin přišel jako modré z nebe. Tato skupina mužů měla jen málo problémů v dětství, má dobré vzdělání, zaměstnání, jsou ženatí na rozdíl od již v minulosti odsouzených násilníků/vrahů. Jsou zde ale styčné body, a to zejména předchozí násilí k oběti, žárlivost/sobeckost, sexuální napadání, obecně problémy se ženami, nedostatek empatie nebo lítosti. Z toho vyplývá, že se nejedná o útoky/vraždy, které přišly z ničeho nic. Velmi často jde o dlouhotrvající partnerský konflikt. Problémem je, že více konvenční muže je ale těžší zaměřit, všimnout si jich ve společnosti, jelikož nemají žádný předchozí trestní záznam. Mgr. Jana Kreuzmanová, sociální pracovnice, IC Praha Workshop MPSV Prevence DN a ochrana (dětí) před domácím násilím V pátek 7. prosince 2012 přijali zástupci Intervenčního centra CSS Praha pozvání Výboru pro prevenci domácího násilí MPSV na půldenní workshop se zahraničními lektory z Německa, Polska a Slovenska. Celá akce proběhla v rámci dvoudenní konference Veletrh dobré praxe. Workshopu se zúčastnili členové Výboru, zástupci MPSV a tři zahraniční hosté, kteří posléze v odpoledních hodinách přednášeli široké veřejnosti v prostorách Národní technické knihovny. Pracovním jazykem workshopu byla angličtina a jeho hlavním cílem byl přenos dobré praxe a zkušeností ze zahraničí. Na programu byla tři hlavní témata. V první části jsme se zabývali prací s rodinami, kde se vyskytuje domácí násilí a jak efektivně spolupracovat s pachatelem domácího násilí. Zdá se, že situace je ve všech zemí podobná, v Německu je systém asistovaných styků dětí s násilným rodičem rozpracován asi nejlépe. Nicméně i zde se potýkají s nedostatkem vyškolených odborníků, na možnost asistovaného styku se musí někdy dlouho čekat. V Polsku mají pro pachatele domácího násilí speciální programy, které zajišťuje každé vojvodství. Důležitá je dle polské zkušenosti změna postojů celé společnosti k násilí, lepší výsledky se ukazují, když jsou programy dobrovolné. Druhá část programu byla věnována justici a ochraně dětí před domácím násilím. Zajímavým podnětem byl údaj z Německa, kdy zhruba ve 2/3 rozvedených párů je domluvena střídavá péče a dítě při ní zůstává na jednom místě. V České republice je toto číslo stále mnohonásobně nižší, stejně tak v ostatních zemích (Polsko, Slovensko). V Německu existují specializovaní státní zástupci, kteří se věnují problematice domácího násilí, speciální soudci ale nejsou. V otázce povinného vzdělávání soudců a státních zástupců na téma domácí násilí se obecně v Evropě vede diskuze o nestrannosti soudnictví. Jedná se pouze o doporučení se vzdělávat, v Německu byl zaveden kreditní systém nepovinného vzdělávání. V poslední části workshopu jsme se zaměřili na primární prevenci. Předali jsme si několik zajímavých nápadů na kampaně proti domácímu násilí. V Polsku např. vznikl krátký film s miss, který ukazuje na domácí násilí i ve velmi bohatých a dobře situovaných rodinách. Na Slovensku běžela v minulosti kampaň s názvem Piatá žena, v roce 2012 o.s. Fenestra rozjelo projekt s mládeží, kdy se pomocí fotografií, plakátů a kreseb vyjadřují žáci a studenti k problému domácího násilí. Velmi dobrá zkušenost je s využíváním sociálních sítí jako je např. Facebook nebo Twitter. Nejen v Německu běžela kampaň Muži proti násilí. Akce Bílá stužka je známá i v České republice. Důležité jsou i vzdělávací aktivity na školách. Na Slovensku se jednalo např. o projekt Růžový a modrý svět, v Německu se zaměřují spíše na diskuzi s dětmi o tom, co je to zdravý vztah. Mgr. Jana Kreuzmanová, sociální pracovnice, IC Praha Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 15 ČÍSLO 1

16 Ze sexbyznysu na trh práce? Konference + workshop pořádané organizací ROZKOŠ bez RIZIKA, o.s. ve dnech října 2012 v Domě světla Akce se uskutečnila v rámci stejnojmenného projektu, který realizuje o.s. ROZKOŠ bez RIZIKA z finančních zdrojů ESF - OP LZZ. Šlo o zahajovací mezinárodní konferenci za účasti zástupců zahraničních partnerských organizací z Německa a Holandska. Organizátoři dali prostor všem, kteří mají k tématu co říci. Dovolím si vybrat dva momenty, které mě z celého programu zaujaly nejvíce. Tím prvním bylo vystoupení kolegů z Německa a Holandska. Mimo jiné hovořili o tzv. Tippel zónách. Pracovnice německé organizace Hydra e.v. představila konkrétní projekt realizovaný v Kolíně nad Rýnem. Na okraji města byl vybudován areál, který má za úkol v podstatě nahradit ulici a poskytnout prostředí přijatelné pro všechny zainteresované - tedy pro sexuální pracovnice, zákazníky i občany města. Velký důraz je kladen na zajištění bezpečí. Z fotografií je patrné, že sice nejde o žádný komfort, ale svůj účel areál splňuje. Proto jsem také požádala o krátké vyjádření výkonnou ředitelku ROZKOŠE bez RIZIKA Lucii Šídovou. Zajímalo mě hlavně, jak se dívá na zajištění bezpečí pro klienty a hlavně pro sexuální pracovníky a pracovnice a dále zda se jí zdá perspektivní zavedení podobných zón i u nás. L.Š.: Měla jsem možnost navštívit Tippel zónu v Holandsku. V Nizozemí je nabízení sexuálních služeb mimo tuto zónu zakázáno. Dle dlouholetých zkušeností došlo k poklesu násilí na sexuálních pracovnicích v oblastech, kde byly zóny vytvořeny. Pravidelně zde pracuje cca 80 žen. Zóna je otevřena od 19 do 2 hod. Po celou dobu je zde k dispozici sociální pracovnice a policie, která střeží bezpečí žen. A skutečnost je taková, že ženy se opravdu na policii obracejí, pokud jsou ohrožovány či se necítí bezpečně. V tom se přístup těchto žen diametrálně liší od přístupu sexuálních pracovnic v ČR. Většina z nich se na policii neobrátí a vnímají policii jako represivní složku. K debatě o provozování Tippel zón přidal své zkušenosti i Ian Viesser z holandské organizace Rode Draad. V Holandsku funguje takovýchto chráněných zón již šest. Téma vzbudilo velkou pozornost a kolegové z Německa i Holandska byli doslova zaplaveni řadou otázek týkajících se jak provozních, tak etických aspektů této myšlenky. V Holandsku sexuální pracovnice vnímají policii jako pomoc a ochranu. Jako problém v ČR vidím neexistenci vymezených zón pro ženy, které chtějí pracovat na ulici. A pokud již vymezeny jsou, tak jen na nebezpečných místech, většinou za městem, kde chybí osvětlení a je zvýšené riziko ohrožení těchto žen např. násilím, nezaplacením, ale i usmrcením. Zóna Tippel v Holandsku pro poskytování sexuálních služeb. Poskytování sexuálních služeb mimo tuto zónu je v Nizozemí zakázáno. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 16 ČÍSLO 1

17 Každopádně bylo velmi zajímavé podívat se na podobný projekt trochu více zblízka a možná se do budoucna stane inspirací i pro některá naše města, kde je provozování prostituce v centru aktuálním problémem. Hydra e.v. představila ještě jeden zajímavý projekt, který nese název Opera. Jde o provozování klubu - chráněného prostoru, který mohou v provozních hodinách navštívit klienti a klientky Hydry, aniž by museli o sobě cokoli říkat nebo se hned zapojovat do nějakých aktivit. Naprosto nenásilnou formou se mohou postupně rozkoukat a mají-li chuť i zapojit do některé z aktivit (např. poslechnout si četbu v rámci literárního odpoledne, zúčastnit se společného vaření nebo se zúčastnit skupinové terapie apod.). Tím druhým zajímavým momentem pro mě bylo představení nového návrhu zákona o regulaci prostituce v ČR. Vystoupili zástupci MHMP, kteří se přímo podílejí na tvorbě zmíněného zákona. Rozvinula se velmi zajímavá a v závěru poměrně bouřlivá diskuze, kdy zástupci MHMP hájili svůj pohled na věc, zatímco pracovníci pomáhajících organizací, včetně těch zahraničních, projevovali obavy nad fungováním zákona v podobě, v jaké je navrhován. Zahraniční partneři seznámili přítomné s vývojem situace ve svých zemích po schválení zákona v obdobném znění. Jejich zkušenosti s odstupem času ukazují, že tento model není příliš šťastně nastavený. Postupně se tak rozvíjejí velmi silné vazby mezi klienty navzájem i mezi klienty a pracovníky klubu a vzniká tak prostředí, které dává šanci najít tu správnou motivaci ke změně životního stylu. Svoje vyprávění doprovodily pracovnice z Hydry i prezentací fotografií z klubu. Podle nového zákona by mělo být provozování sexuálních služeb legální živností, jako podmínku k jejímu provozování zákon ukládá povinnou registraci na obecním úřadě (který vymezí konkrétní podmínky v dané lokalitě) a rovněž povinné pravidelné zdravotní prohlídky. Jako nejkontroverznější se jeví sama podstata zákona - povinnost registrovat se a povinnost pravidelně se nechat vyšetřit. Jak sami sexuální pracovníci a pracovnice, tak např. terénní sociální pracovníci, se shodují v tom, že poskytování sexuálních služeb je pracovní činnost, kterou většina lidí tají. Bojí se prozrazení a nepřejí si, aby jejich osobní údaje figurovaly v jakémkoli registru na úřadě. Stejně tak zdravotní prohlídky mnozí dobrovolně a pravidelně podstupují, ale jen se zárukou naprosté anonymity. Výsledkem nařízené registrace a zdravotní péče pak bude naopak snížení počtu těch, kteří se nechávají pravidelně testovat i kontrolovat svůj zdravotní stav. Mám-li mluvit o svých pocitech z této části programu, tím hlavním je asi bezmoc. Na jedné straně je tu návrh nového zákona, který prezentují přímo jeho tvůrci - lidé, kteří na jeho tvorbě pracují jistě velmi usilovně a dlouhodobě. Na straně druhé je tu řada lidí z praxe, kteří mají díky svým dlouholetým zkušenostem vážné obavy, že navrhovaný zákon nebude funkční. Na jejich podporu zaznělo i několik příspěvků ze zahraničí. To, co my tu řešíme nyní, řešili u nich před cca deseti lety a jejich tehdejší obavy - ne nepodobné těm současným našim - se naplnily. Přes to všechno je výstupem asertivní postoj tvůrců zákona, který lze shrnout v podstatě do stále dokola opakované věty Na toto já mám bohužel jiný názor (kdy užití slova já dohání pocit zoufalství už téměř do krajnosti). Ještě jedna část programu mě zaujala i pobavila zároveň. Jak je na akcích Rozkoše bez rizika dobrým zvykem, závěr prvního dne zpestřilo vystoupení souboru Rozkoš, kterému předcházela prezentace bývalých sexuálních pracovnic a představení jejich pohledu na Zákon o regulaci prostituce. Díky za prostor, který dostali opravdu všichni zainteresovaní, díky za zajímavou a v mnoha ohledech inspirativní akci. Lada Poláková, DiS., sociální pracovnice, IC Praha Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 17 ČÍSLO 1

18 Domácí násilí v zahraničním kontextu Mezinárodní summit k násilí na ženách v Brazílii Nadace Avon pro ženy, brazilský Avon Institut a Vital Voices (americká nezisková organizace) uspořádala v posledním listopadovém týdnu roku 2012 již druhý globální summit o mezinárodním partnerství k ukončení násilí na ženách. Jedná se o jednu z mnoho iniciativ Vital Voices, která navazuje na první globální summit konaný v březnu 2010 ve Washingtonu,D.C. Tato iniciativa směřuje k vytvoření mezinárodní aliance k ukončení násilí na ženách. Summit byl zahájen 25. listopadu, tedy v den, který OSN označila jako Mezinárodní den boje proti násilí na ženách, a slaví se každoročně jako 16 dní aktivismu proti násilí páchaného na ženách. Třídenního summitu se zúčastnily delegace z České republiky, Jordánska, Indie, Ruské federace, Mexika, Argentiny, Brazílie a Jihoafrické republiky a samozřejmě zástupci nestátních neziskových organizací z USA, zástupci komerční sféry, občanské společnosti či amerického ministerstva zahraničních věcí. Celkem přes 70 účastníků, kteří si vyměnili své poznatky a zkušenosti v boji proti násilí na ženách a hledali efektivní řešení k ukončení násilí páchaného na ženách. Brazilští zástupci z řad policie, justice i nevládního sektoru prezentovali vývoj brazilského práva v řešení případů domácího násilí včetně právních opatření (velmi podobných české legislativě). Tzv. Maria de Penha law 1 - zákon, který v Brazílii umožňuje oddělení násilné a ohrožené osoby (zahrnuje i personální ochranu osoby ohrožené), byl přijat v roce O takovém návrhu musí rozhodnout soudce, a to do 48 hod. od jeho doručení. Problém lze spatřovat v možném navazujícím trestním řízení (proti její vůli), které může ublížit oběti. Pozoruhodná byla pro mě informace, že v Brazílii je každý rok evidováno 440 zavražděných žen v důsledku domácího násilí. Zmíněna byla telefonická krizová linka 180, na kterou mohou volat osoby ohrožené násilím 2 v rodině. Kolegové z brazilské policie představili síť policejních mobilních stanic pro ženy ve více než 5000 obcích v Brazílii, kde může být v případě sexuálního násilí/ znásilnění proveden i výslech poškozené. V rámci těchto mobilních stanic je poškozeným ženám nabídnuta nejen krizová pomoc, ale také čisté spodní prádlo a základní hygienické potřeby. Delegace České republiky na summitu v Brazílii (zleva Kateřina Kuncová/ProFem, Barbora Holušová/Intervenční centrum, Vladimír Vedra/Policie ČR, Katarína Šinková/Acorus) 1 Zákon je pojmenován po ženě, která se stala obětí domácího násilí a v důsledku 2 pokusů o zabití svým manželem ochrnula a je upoutána na invalidní vozík. 1 založena v roce 2006, od té doby přijala přes 3mil. hovorů, 42% z hovorů se týká fyzického násilí Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 18 ČÍSLO 1

19 Úsilí Brazílie v eliminaci násilí na ženách a šíření ochrany práv žen do společnosti je posíleno politickou reprezentací v popředí s první prezidentkou Dilmah Rousseff či ministryní Eleonorou Menicucci. Obě političky velmi významně vystupují ve prospěch ochrany žen a prosazování jejich práv, což může být inspirací pro ČR. Podle údajů brazilských kolegů existuje v Brazílii 400 policejních oddělení pro ženy, 75 azylových domů (ale přes 5000 měst), 90 center pro oběti, 53 specializovaných soudů a 22 specializovaných státních zástupců pro případy domácího násilí. Česká delegace prezentovala během závěrečného dne několik krátkodobých i střednědobých cílů, na které se chce zaměřit v příštích letech - mezi ně patří např. specializace v rámci policie a justice, zákon o bezplatné právní pomoci či preventivní programy pro děti v mateřských a základních školách atd. Velmi podnětná byla diskuse o společných centrech pro oběti domácího násilí, které existují již delší dobu v USA. Je snaha šířit tento model do dalších zemí. Např. v Jordánsku podpořila vznik národního centra pro rodinu jordánská královna. Zásluhu nejen na těchto aktivitách lze připsat také Avon Institutu, nevládní organizaci, která koordinuje řadu aktivit a také významně finančně podporuje výzkum a projekty související s tématikou násilí na ženách v Brazílii. Česká republika byla zastoupena pracovnicemi Intervenčního centra CSS Praha, ACORUsu, ProFem o.p.s. a zástupcem Policie ČR. Mjr. Vladimír Vedra z Krajského ředitelství Policie ČR Brno představil model interdisciplinární spolupráce, kterou koordinuje Magistrát města Brna. Dále hovořil o výcvicích policistů v problematice domácího násilí a speciální skupině policistů, kteří řeší pouze případy domácího násilí včetně trestního řízení (Městské ředitelství policie Brno). V jednom z panelů druhého dne summitu vystoupila Mgr. Kateřina Kuncová z Advocats (profem o.p.s.), která představila studii zaměřenou na ekonomické dopady domácího násilí v ČR. Tuto studii za finanční podpory Avon Foundation a USA zpracoval v minulém roce sociolog Mgr. Kamil Kunc z podkladů policie a státních institucí ČR. Tzv. Family Justice Centres (www.familyjusticecenter.org) soustředí pod jednou střechou všechny služby pro oběti, které tak nemusí navštěvovat další instituce a snižuje se tím riziko sekundární viktimizace. Spolupracují zde sociální pracovníci, právníci, psychologové, orgány péče o děti, zdravotníci atd. Je zde prostor pro větší spolupráci a vytváření společných plánů pro klienty. Tato centra pořádají např. min. jednou ročně zážitkové kempy pro děti z rizikových rodin, děti, které byly svědky násilí v rodině (http://camphope.org). Zajímavá byla panelová diskuse o zainteresování mužů do boje proti násilí na ženách, kterou řídil Casey Gwinn, prezident Aliance family justice center, a který zmínil vytvoření specializovaného týmu státních zástupců v Ka-lifornii pro domácí násilí a násilí na dětech. Z diskuse vyplynulo, že je velmi důležitá spoluodpovědnost mužů aktivně vystupujícíh proti násilí na ženách. Rovněž zdůraznil, aby děti dostávaly zprávy o nenásilném chování vůči ženám nejen z rodiny, ale také ze svého prostředí (školy, kroužky atd.). Na doplnění lze uvést nové stránky AVON Foundation určené pro sdílení dobré praxe k domácímu násilí: Mgr. Barbora Holušová, vedoucí Intervenčního centra Praha Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 19 ČÍSLO 1

20 Představujeme vám organizace, které pomáhají Nové služby v hl. m. Praze Občanské sdružení Pro Dialog, o.s. Služby Odborné psychosociální poradenství Odborné sociální poradenství Psychologické poradenství Speciálně pedagogické poradenství Psychoterapie Terapeutická práce s rodinou Asistence rodinám: Asistované předávání dětí, Asistovaná setkávání rodiče s dítětem, dětmi, Asistence pro rodičovský dialog o potřebách jejich dětí s cílem vytvoření rodičovské dohody o potřebách dítěte Rodinná mediace Krizová pomoc (forma psychosociální intervence, nikoliv ubytování) Formy Konzultace pro odborníky v oblasti práce s rodinou (možno i po u nebo telefonicky) Vzdělávací programy pro školy Vzdělávací programy pro dospělé Příprava a realizace seminářů pro pracovníky OSPOD na míru dle potřeby a požadavků v rámci výše jmenovaných oblastí zájmu Supervize, individuální, týmová, případová Individuální plány ( tvorba a práce s nimi, jejich význam) Případové konference, jejich význam, jejich organizování a moderování Koučink Konference, besedy, kulaté stoly Vzdělávání Oblasti zájmu Péče o rodinu s dětmi, práce s rodinou, pěstounská péče (výběr pěstounů), dítě v pěstounské rodině, komunikace v pěstounské rodině (s přihlédnutím k faktu, že jsou přítomny vlastní děti, případně komunikace s biologickou rodinou dítěte v pěstounské péči), neúplná rodina, rozvodové a po rozvodové stavy, změna rolí v rodině (například partnerský vztah se mění, zůstává rodičovská odpovědnost), domácnosti, kde nejsou všichni se všemi biologicky spřízněni (partner není biologickým rodičem,děti nejsou plně pokrevní sourozenci) domácí násilí, dopad domácího či partnerského násilí na rozvoj dětí, komunikace s dětmi, naplňování potřeb dětí, vliv náboženství nebo příslušnosti k církvím či ideovým společenstvím na rodinné klima, partnerské vztahy a péči o děti. Tým Pro Dialogu Sociální pracovnice, sociální pracovník a terapeutka Psycholožka, speciální pedagožka a mediátorka Kontakt Předsedkyně občanského sdružení Pro Dialog: Mgr. Jindřiška Krpálková, tel Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 20 ČÍSLO 1

Obsah. Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím.

Obsah. Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze číslo 2 Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím. Obsah 1. Úvodní slovo - Barbora Holušová, CSSP

Více

Sborník textů zaměřených na problematiku domácího násilí

Sborník textů zaměřených na problematiku domácího násilí Domaci_nasili12-3-print.indd 1 3/13/2010 6:08:30 PM Domaci_nasili12-3-print.indd 2 3/13/2010 6:08:30 PM Sborník textů zaměřených na problematiku domácího násilí Příspěvky zazněly na setkáních interdisciplinárního

Více

Systém ochrany před domácím násilím v České republice, Rakousku, Itálii a Velké Británii. Příklady dobré praxe a nabídka pomoci obětem násilí v rodině

Systém ochrany před domácím násilím v České republice, Rakousku, Itálii a Velké Británii. Příklady dobré praxe a nabídka pomoci obětem násilí v rodině Systém ochrany před domácím násilím v České republice, Rakousku, Itálii a Velké Británii Příklady dobré praxe a nabídka pomoci obětem násilí v rodině Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla

Více

Migranti a domácí násilí

Migranti a domácí násilí Migranti a domácí násilí Příspěvky z konference a workshopů konaných 29. a 30. listopadu 2011 v Praze. Centrum sociálních služeb Praha Migranti a domácí násilí Centrum sociálních služeb Praha Autoři publikace:

Více

Sborník příspěvků z konference Pražské linky důvěry

Sborník příspěvků z konference Pražské linky důvěry Sborník příspěvků z konference Pražské linky důvěry Poskytování krizové pomoci výměna zkušeností a know-how Pražská linka důvěry Pražská linka důvěry Sborník příspěvků z konference Pražské linky důvěry

Více

NEWSLETTER. květen. Obsah. Rozhovor. s ředitelem CSSP Mgr. Tomášem Jánem, MBA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA

NEWSLETTER. květen. Obsah. Rozhovor. s ředitelem CSSP Mgr. Tomášem Jánem, MBA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA NEWSLETTER CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA květen 2015 Rozhovor s ředitelem CSSP Mgr. Tomášem Jánem, MBA Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy, které je

Více

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla v rámci projektu podpořeného OP LZZ s názvem Efektivnější pomoc obětem

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE Rodina a sociálněprávní ochrana dítěte PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Rodina a sociálně-právní ochrana dítěte 2 Příručka pro obce / Rodina a sociálně-právní ochrana

Více

rozhovor... str. 2 reportáž... str. 3 krátce... str. 4... téma... str. 6 resocializace... str. 10... vězeňská služba... str. 13

rozhovor... str. 2 reportáž... str. 3 krátce... str. 4... téma... str. 6 resocializace... str. 10... vězeňská služba... str. 13 3/2014 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ Soudkyně EU Irena Pelikánová: V občanském zákoníku je příliš mnoho doktrinálních zásahů Křehká šance na úspěšný návrat do života Terapie

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

VS ČR znovu v Afghánistánu ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ. str. 2 str. 14 str. 16 4/2012. Oslavy Dne českého vězeňství poprvé. Zavedení SARPO do praxe

VS ČR znovu v Afghánistánu ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ. str. 2 str. 14 str. 16 4/2012. Oslavy Dne českého vězeňství poprvé. Zavedení SARPO do praxe 4/2012 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ VS ČR znovu v Afghánistánu VS ČR na Dnech NATO Zavedení SARPO do praxe Oslavy Dne českého vězeňství poprvé str. 2 str. 14 str. 16 VĚZEŇSTVÍ

Více

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Vydavatel: Dům zahraniční

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Jarmily Knight 2 2.

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ

RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ Podpořeno Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Rovné příležitosti žen a mužů 3 RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH

Více

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji Metodické doporučení Metodické doporučení vzniklo díky projektu Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce reg.

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

Probace a mediace SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA 4/2005

Probace a mediace SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA 4/2005 Obálka 04/2005 28.11.2005 22:07 Str. 1 POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce,

Více

Šikana a rizikové chování dětí a žáků

Šikana a rizikové chování dětí a žáků Šikana a rizikové chování dětí a žáků (vybrané části právních předpisů, informace a kontakty vztahující se k problematice šikany a rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Více