Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková"

Transkript

1 Vážení a milí tenái, rádi jsme pro vás pipravili další tištné vydání Senio.cz. Toto íslo je neobvyklé tím, že nepináší, tak jako dosud, vlastní tvorbu našich pispvatel senior, ale slovo odbornice ke zdravotn-sociální problematice senior. Víme, že informace v nm obsažené budou pro vás pínosné a vyvolají i další podntnou diskusi pímo na stránkách Na další setkávání s vámi se tší za tým Senio.cz Jana Lešikarová Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková 1. Stárnutí populace Stáí je nevyhnutelnou perspektivou každého lovka. Rychlé stárnutí spolenosti pozorované již dlouhou dobu v zemích západní Evropy zaíná být aktuálním problémem i v eské republice. Stárnutí populace asto vnímáme pouze jako problém, který nadmrn zatíží náš sociální a zdravotní systém. Do popedí se však dostává i problematika etických aspekt pée o seniory. Dležitou souástí etického pístupu k jedincm vyššího vku je respektování jejich lidské dstojnosti, hodnot, autonomie a duchovního pesvdení. I lovk bez náboženského vyznání má své duchovní poteby - hledá smysl života, lásku, odpuštní a nadji. Kalvach (2004) uvádí, že pokud nemá vývoj populace vést k výraznému zhoršení kvality života senior, je nutné usilovat o zlepšení chápání poteb a problém senior, zlepšení zdravotnických i sociálních služeb. Senioi jsou astji hospitalizováni v nemocniním zaízení, zhoršuje se jejich zdatnost, odolnost a adaptabilita organismu, což má negativní vliv na délku hospitalizace. Velice asto se senioi stávají závislí na péi svého okolí, jsou nesobstaní v denních innostech. Pokud v této situaci nemají vhodné sociální zázemí, kdy rodinní píslušníci nemohou nebo nechtjí o seniora peovat, mohou se ocitnout v zaízeních poskytujících zdravotní a sociální péi. Ve všech tchto zaízeních by mly být dodržovány zásady respektující zvláštnosti vyššího vku.

2 Vybrané etické problémy v péi o seniory ve zdravotnických zaízeních Rozsah etických problém v oblasti zdravotní pée o seniory mže být velmi rozsáhlý.v následujících ádcích se budu vnovat tem problematickým okruhm, které se týkají etických problém v péi o seniory. Jedná se o násilí páchané na seniorech, respektování autonomie senior a ageismus. Z dvodu zhoršení pohybové koordinace, svalové síly, ale také senzorických a kognitivních funkcí, se mže senior stát nerovnocenným partnerem pro zdravotnické pracovníky. Profesionální peovatelé mohou snáze "zanedbat" informovanost o rzných postupech nebo nemusí považovat za dležité je klientovi sdlit. Dále u senior mže být porušena lidská dstojnost, nerespektován stud, soukromí, autonomie aj. Velkým problémem je možné páchání násilí na jedincích vyššího vku, a již v domácím prostedí, bhem hospitalizace nebo v nkterém z ústav sociální pée. Senioi a násilí I když Tošnerová (2000) uvádí, že se s nkterou formou špatného zacházení se seniory mžeme setkat u 3-5 % starší populace, což v eské republice pedstavuje asi konkrétních týraných starších osob, byla problematika nevhodného zacházení s jedinci vyššího vku ze strany rodinných píslušník i profesionálních pracovník, a již jde o zanedbávání, zneužívání nebo týrání, velice dlouho opomíjena. Senior mže být týrán tlesn, kdy se na jeho tle vyskytnou podezelé škrábance, podlitiny, popáleniny, opakované zlomeniny, rány na genitáliích, které mohou nasvdovat o možném sexuálním zneužívání atd. Dále mže být bezbranný senior zneužíván finann, majetkov, emocionáln nebo mže být týrán více zpsoby. Pokud je pítomno podezení na týrání seniora, je dležité, snažit se netraumatizujícím zpsobem zjistit od jedince co nejvíce informací. Tlesný i psychický stav by ml být peliv zdokumentován, mly by být poízeny fotografie zranní. Pokud senior potvrdí týrání, mla by být tato situace vhodn ešena, napíklad umístním do domova pro seniory. Pokud senior týrání popírá, zdravotnický pracovník by ml poskytnout informace o tom, že není sám a jaké jsou možnosti ešení. Senioi asto omlouvají své peovatele, stydí se nap. za své dti. Zdravotnický pracovník musí respektovat klientovo rozhodnutí, nesmí na nj naléhat. Výjimky tvoí situace, kdy došlo k tžkému ublížení na zdraví nebo klient není nap. z dvodu demence schopen rozhodnout a tlesná poškození zjevn nasvdují týrání (Vengláová, 2007). Specifickým jevem, pi kterém se senior dostává do role obti, je bezesporu událost, v rámci níž se trestného nebo i jen nemorálního chování vi nmu, dopustí jeho vlastní píbuzní nebo dokonce velmi blízká rodina zpravidla žijící s ním ve spolené domácnosti. Vztah staršího lena rodiny vi jeho potomkm se v prbhu asu rzn mní a vyvíjí. Jak podrobn rozvádí Vágnerová (2000), starý lovk prochází nkolika fázemi vývoje tohoto vztahu, v nichž se vyvíjí a zvyšuje postupná závislost na rodin. Závislost pramení z poteby citové jistoty v rámci rodiny. Senioi a respektování autonomie Autonomie je pojem, který mže být definován jako schopnost vést život podle vlastních pravidel, tzn. být pánem svého chování, jednání, zpsobu života, být svobodný v rozhodování. Aby senior mohl být autonomní, musí být splnny urité pedpoklady. Pedevším tento jedinec musí mít schopnost sebeurení a k tomu mít náležité fyzické, rozumové a sociální podmínky. Dále musí mít dostatenou vli a motivaci k tomu, aby tyto schopnosti využíval. Poslední podmínkou je vhodné prostedí pro možnost uplatnní autonomie seniora. Ve vyšším vku dochází asto k narušení schopnosti samostatn se rozhodnout nebo vykonat uritou innost a senior se stává v uritém stupni závislý na svém okolí. V této situaci znan závisí na pístupu osob, jež se podílí na péi o seniora, zda bude autonomie podporována i nikoliv (Pichaud - Thareauová, 1998). Pichaud a Thareauová (1998) uvádí, že jsou rozlišovány tyi typy pomáhajících. Typ autoritativní, vnucující svj názor a svá rozhodnutí je typem, který je asto podporován zcela podízeným chováním klient. Dále je to manipulující typ, který opt nerespektuje autonomii seniora a rzným zpsobem (nap. psychické vydírání nebo odmna, vyhrožování, vysmívání, trest) manipuluje se seniorem tak, aby bylo dosaženo cíle pomáhajícího bez ohledu na aktuální poteby samotného klienta. Tetím typem pomáhající osoby je ochranitelský typ. Zde peující osoba, z dvodu bezpenosti seniora, vykonává veškerou innost

3 za nj. Zmínný typ peující osoby opt zabrauje rozvoji autonomie klienta. Posledním typem je typ spolupracující, jež se snaží o rozvoj schopností jedince i za cenu zhoršené kvality pée a delšího asu, potebného k vykonání urité innosti. Zmínný typ peující osoby autonomii maximáln podporuje a rozvíjí. Ageismus a stáí Pojem ageismus mže být definován jako pedsudky a negativní pedstavy o seniorech. Zahrnuje ale také diskriminaci senior, jež mže být zjevná nebo skrytá. V souasnosti je upednostován kult mládí a krásy, kdy je mladým lidem odpouštna celá ada nedostatk, protože oni jsou spolenosti prospšní na rozdíl od senior, kteí již nemají ím pispt (Minibergerová - Dušek, 2006). Existuje celá ada pedsudk o stáí. Haškovcová (1990) uvádí nkolik základních mýt o stáí. Mýtus falešných pedstav, který je založen na pesvdení spolenosti, že senioi kladou draz pedevším na své ekonomicko-materiální zabezpeení, jejichž úrove je pímo úmrná spokojenosti senior. Podle mýtu zjednodušené demografie se jedinec stává starým v den odchodu do penze. Na základ mýtu homogenity spolenost pohlíží na seniory jako na jedince, jež jsou všichni stejní. Dále je to mýtus neužiteného asu, díky kterému jsou senioi pokládáni za jedince, kteí již nic nedlají, nic neznamenají, nejsou rovnocennými partnery. Tošnerová (2002) mezi mýty o stáí zalenila: staí žijí jen v rozvinutých zemích, staí lidé jsou všichni stejní, stáí muž a žen je stejné, stáí je kehké - potebující péi, staí nemají ím spolenosti pispt a stáí je ekonomickou zátží spolenosti. Osoby vyššího vku vystavené pedsudkm o stáí, mohou zaujmout aktivní postoj, kdy se brání vylouení ze spolenosti, a nebo pedsudkm o stáí podlehnou. Závr Základem práce s geriatrickými klienty je vytvoení vzájemného vztahu dvry. Z pístupu ošetujících by mla vyzaovat tolerance, úcta a hluboké lidské porozumní. Všichni pracovníci, kteí jsou v kontaktu se seniory, by na n nemli pohlížet jako na jedince, kteí potebují pouze pomoc a již nám nemají co dát. I pes náronost pée je nepípustné penášet do ni negativa z osobního i profesního života. Ovlivnit a zamezit vzniku takových situaci mžeme pedevším vhodnou prevenci syndromu vyhoení, dostateným odpoinkem a vhodnými volnoasovými aktivitami. Bezmocného lovka je lehké zneužít a manipulovat s ním. Proto osoby, které peují o tyto kehké jedince, by mly být motivované ke kvalitní péi o n. Touto motivací mže být napíklad poteba pomáhat jiným, pochvala nebo také dobré finanní ohodnocení (Kopecká - Korcová, 2008). Stáí mže pinášet také ovoce v podob moudrosti, shovívavosti, humoru a nacházení smyslu života a smrti. Použité zdroje najdete na adrese: Sociální (exkluze) izolace 2. Sociální vylouení senior Koncept sociálního vylouení je pomrn mladý. Poprvé jej použil v roce 1974 René Lenoir v souvislosti s uritými kategoriemi lidí (delikventi, závislé osoby), které nebyly dostaten zajištny systémem sociálního pojištní. Sociální vylouení popsal jako mikrosociální jev, který má pímý negativní vliv na vazby mezi jednotlivci a skupinami. Ve svých dsledcích jej však lze chápat z makrosociálního hlediska. Sociální exkluze ohrožuje normy a spoleenský ád a tím zvyšuje riziko dezintegrace a rozpadu spolenosti. Vylouení se mže projevovat v oblasti ekonomické, sociální, politické i kulturní. (Vrbická, 2007)

4 Existují rozdílné názory a neshody na jednotnou definici sociální exkluze. Rada Evropské unie definuje sociální vylouení jako proces, který vytlauje urité jednotlivce na okraj spolenosti a brání jim v participaci z dvodu jejich chudoby, nedostatku základních kompetencí a píležitosti k celoživotnímu vzdlávání nebo v dsledku diskriminace. Takto se oddalují od zamstnání, píjmu a vzdlávacích píležitostí stejn jako od spoleenských i veejných sítí a aktivit. Mají malý pístup k moci a k rozhodovacím orgánm, a proto se asto cítí bezmocní a neschopní ovlivovat rozhodnutí, která se dotýkají jejich každodenního života. Zákon o sociálních službách rozumí sociálním vylouením "vylenní osoby mimo bžný život spolenosti a nemožnost se do nj zapojit v dsledku nepíznivé sociální situace". (Zákon o sociálních službách.108/2006 Sb. 3) "Sociální izolace je vtšinou vnímána na základ potu osobních kontakt a je definována jako separace od prostedí až po mez pouze nkolika uspokojujících a hodnotných vztah. Poukazuje na malý poet celkových kontakt se širokým polem lidí, které zahrnuje píbuzné, pátelé, sousedy a spolupracovníky. Sociální izolace mže vyplývat z osobní volby. (Zavázalová, 2001) Píiny sociální izolace u senior Není žádným tajemstvím, že v souasné spolenosti pevládá kult mládí, krásy, bohatství a síly. Jedinci, kteí tyto pednosti nenaplují a neodpovídají uznávaným normám, nejsou pro spolenost pitažliví, a jejich poteby jsou asto opomíjeny. Jednou ze skupin, které patí na pomyslný okraj spolenosti, jsou senioi, kteí mohou být ohroženi i postiženi sociální izolací. Na vzniku a míe sociální exkluze se podílí mnoho faktor. Jde zejména o zdravotní, psychické a sociální faktory, které se vzájemn prolínají a ovlivují. Zdravotní faktory Zdraví je prakticky pro každého lovka nejvýznamnjším initelem kvality jeho života, piemž schopnost vzdorovat chorobám a zdravotním postižením se s pibývajícím vkem postupn snižuje. Celkový zdravotní stav se odráží i na jednání nemocného. Prvodními znaky bývá apatie, pasivita, neochota pijímat léebné postupy, podráždnost a snížená pizpsobivost. V dsledku pítomností tlesných omezení, snížené mobilit, narstajícího deficitu sebepée, astých chronických onemocnní a vbec celkového ubývání fyzických sil je pro seniora stále obtížnjší neztratit kontakt z okolním svtem. Psychické a sociální faktory Významný vliv na sociální izolaci staršího obana má jeho psychický stav a psychické poruchy (nkterý z typ demence, zmny osobnosti). Bývá snížena psychická odolnost a adaptabilita vi zmnám. Senioi se he vyrovnávají s krizovými a problémovými situacemi, které stáí v hojné míe doprovází - úmrtí partnera, blízkých pátel, zhoršující se zdravotní stav, s tím související nemožnost vykonávat oblíbené innosti. Pokud existují pekážky ve vztahu seniora s rodinnými píslušníky, prohlubuje se fenomén osamlosti. Mnohým seniorm zemel životní partner a postupn i pátelé. Jiní mají rzné nemoci a trápení. Rodinní píslušníci bývají vzdáleni, nemají as a asto ani zájem a nejsou schopni leckdy ani ochotni se o své staré píbuzné postarat. Z hlediska kvality života hodnotí osamocený zpsob života absolutní vtšina senior siln negativn. Projevuje se u nich negativismus, depresivní stavy, pocity úzkosti, pasivita, odevzdanost a touha zemít. Senior vnímá znan negativn ztrátu své pozice ve spolenosti, nulovou vizi budoucnosti a uvdomuje si blízkost konce vlastní existence. Nemalý vliv na sociální exkluzi mají faktory sociálního charakteru související vtšinou s celkovou situací v rodin. Základním a nezbytným lánkem sociální opory je rodina, která by mla pomáhat seniorm udržet si samostatnost, nezávislost, mla by být prostorem mezigeneraní solidarity, vytváet bezpený prostor pro život a tím vytváet ochranou hráz ped sociální izolací. Tato idea je v souasné dob, po mnoha zkušenostech i prokázaných pípadech, nedosažitelnou skuteností. Díve byla pomoc starým lidem chápána jako morální povinnost, kdy mladší a zdravjší lenové rodiny mli zodpovdnost postarat se o starší leny rodiny. Souasná situace v rodinách se mní a mní se i vztah ke starší generaci. Soužití více len domácnosti pod jednou stechou bývá již pežitkem a dosplé dti mnohdy ztrácí kontakt se svými rodii. "Souasné charakteristické vývojové trendy, na kterých je založena souasná spolenost - individuální zájmy a dosahování úspchu, ztráta smyslu pro rodinou solidaritu, oslabení sociálních kontakt rodinného rázu, prosazování kultu mládí - vyazují stáí obecn jako etapu životního cyklu moderní spolenosti" (Koncepce innosti MPSV na období ). Mezi dležité psychosociální faktory sociální izolace také patí odchod do dchodu, zklamání ze ztráty

5 spoleenských rolí, nízké sebehodnocení, nepipravenost na stáí a ztráta motivace k fyzickým i psychickým innostem. Mezi mén ohrožené skupiny patí starší jedinci, kteí kolem sebe mají rozvtvenou, fungující sociální sí, milující rodinu a pátele projevující zájem. Do této skupiny mžeme také zaadit seniory s bohatým vnitním svtem. Naproti tomu do skupiny s vyšším rizikem sociální exkluze mžeme zaadit lidi s kumulací uritých znevýhodnní a trvalou chudobou - staí píslušníci etnických skupin i bezdomovci. Dále senioi, jejichž sociální sí se zmenšuje. Tito žijí v jednolenné domácnosti bez formální pée, jsou osamlí, sociáln izolovaní. V neposlední ad jsou to senioi žijící ve znevýhodnném prostedí (centra mst i venkovské samoty) a staí lidé trpící fyzickou i psychickou nemocí, postižením. Mnoho starších jedinc vyluuje ze života spolenosti psobení a zavádní nových technologií. Na sociální izolaci se z asti mže podílet nedostatená finanní zajištnost. Sociální vylouení u senior v ústavní péi Vysokým rizikem sociálního vylouení jsou ohroženi senioi v ústavní péi a staí lidé závislí na pomoci druhé osoby - jedinci s tlesným i duševním postižením, chronicky nemocní a imobilní jedinci. Tito lidé mohou být ohroženi sociálním vylouením v oblasti materiálních prostedk, sociálních vztah a kontakt, obanských aktivit a prostorového vylouení v rámci pirozeného prostedí. Pestože se dnešní doba vyznauje velkou snahou personálu domov pro seniory vytváet hodnotné programy pro obyvatele, zajišovat kvalitní služby i nepetržitou odbornou péi, motivovat lidi k innostem, reálnou skuteností zstává, že žádná instituce nemže 100% saturovat poteby klienta a není schopna i pes veškerou snahu a péi v urité míe zabránit sociální izolaci. Pro starého lovka pedstavuje pechod z pirozeného a známého prostedí vlastního bydlišt do domova pro seniory znanou psychickou zátž. Nelze však chápat umístní seniora do domova pro seniory jako jednoznané selhání rodiny. Je nezbytné rozlišovat a objektivn posoudit situace, které umístní pedcházejí. Pobyt v domov pro seniory je charakterizován ztrátou známého prostedí, zázemí, zmnou identity, ztrátou autonomie a sobstanosti. Zárove je vnímán jako signál blížícího se konce života. Pi píchodu do domova pro seniory je pro mnohé jeho obyvatele typické, že nenásleduje žádná další životní cesta. Nkdy v souvislosti s pobytem v domov pro seniory dochází k tzv. sociálnímu stárnutí, kterým se oznauje situace, kdy u seniora v dsledku života v instituci dochází k úbytku samostatnosti a zvýšení závislosti, senior omezuje obvyklé sociální vztahy a každodenní bžné innosti a dochází k sociální izolaci. Po píchodu do domova pro seniory je klient,,pinucen" respektovat nové zvyky, navazovat kontakty a vztahy i když jsou pro mnohdy nepíjemné. Tyto "nucené" kontakty mohou být jednou z píin sociální izolace uvnit nového domova, kdy se klient zámrn vyhýbá ostatním klientm. Souasná koncepce sociální pée klade draz na aktivní úast senior pi plánování služeb, na posilování jejich autonomie. Toto pojetí v praxi naráží na paternalistický pístup a stetává se s negativními stereotypy vi starým lidem. Sociální vylouení v domovech pro seniory mže ovlivnit pístup peujícího personálu a komplexnost poskytovaných služeb. K izolaci mže smovat jednak nerespektování oprávnných poteb klient, ale i pehnan komplexní, nadbytená pée vedoucí k pedasné ztrát schopností a motivace k žití. Senior a autonomie Autonomie je pojem, který mže být definován jako schopnost vést život podle vlastních pravidel, tzn. být pánem svého chování, jednání, zpsobu života, být svobodný v rozhodování. (podrobnji v prvním lánku) Zásah do autonomie lovka je asto spojován s pobytem v domov pro seniory. Dochází k situacím, kdy není seniorm ponechán prostor pro vlastní rozhodnutí. Tyto situace vychází ze stereotypních pedstav pracovník sociálních služeb o neschopnosti, nesobstanosti a nezodpovdnosti senior jako skupiny, zásadním zpsobem seniora omezují v rozhodování, manipulují jím a pebírají za nj odpovdnost. Dochází k bagatelizaci a neuskutenní jejich pání. Pitom "míra autonomie je významným

6 ukazatelem kvality života" (Pichaud, 1998). Z dvodu zhoršení pohybové koordinace, svalové síly, ale také senzorických a kognitivních funkcí, se mže senior stát nerovnocenným partnerem pro ošetující personál. Profesionální peovatelé mohou snáze "zanedbat" informovanost o rzných postupech nebo nemusí považovat za dležité je klientovi sdlit. Dále u senior mže být porušena lidská dstojnost, nerespektován stud, soukromí, autonomie. Závr Kvalita poskytovaných služeb závisí na zmn myšlení a pístupu všech, kteí se podílejí na péi o staré lidi. Musíme pemýšlet o lovku jako o biologicko-psychologicko-sociáln-emocionálním a spirituálním celku a jako k takovému k nmu pistupovat. Ideálem v péi o seniory zstává pesvdení, aby každý lovk mohl zstat do konce svého života ve vlastním, pirozeném prostedí, obklopen rodinnými píslušníky a širším sociálním zázemím. Je ale pravdpodobné, že v blízké budoucnosti zstanou domovy pro seniory stžejním prvkem zdravotnsociální pée. Proto je nutné z domov pro seniory vytváet dstojná místa pro život a zabývat se všemi tématy, které pispjí ke zkvalitnní života starších lidí v domov pro seniory. Vždy lidský život má svoji nenahraditelnou cenu a stáí je jev, který ovlivuje i bude ovlivovat a zajímat nás všechny. Použité zdroje najdete na adrese: Více o autorce na adrese: Redakn kráceno. Fotografie v textu Jana Lešikarová. Internetový portál SENIO.CZ Na internetu vychází týdn, v tištné podob dvakrát do roka (kvten/listopad) Odpovdný redaktor Jana Lešikarová Vydavatel: NADACE SENIO, Dlouhá 325, Tábor IO ; DI CZ Evidenní íslo MK R E ISSN elektronické ISSN tištné Místo vydání Tábor Telefon redakce , fax Senio.cz NADACE SENIO.

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti týrané, zneužívané a

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

KVALITA ŽIVOTA PE UJÍCÍCH OSOB V DOMOVECH PRO SENIORY

KVALITA ŽIVOTA PE UJÍCÍCH OSOB V DOMOVECH PRO SENIORY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálnpedagogických studií Petra Kodešová II. roník prezenní studium Obor: speciálnpedagogická andragogika - navazující KVALITA ŽIVOTA PEUJÍCÍCH

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

! "#$%&'( ) !" #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3

! #$%&'( ) ! #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3 !"#$%&'()')(*+#(%!"#$%&'( ) +##)#,##)-.' ) '/)#'(## 0,( /)-.#(-.01 +###'#)., ' #' 01 +## #' 2#,3 43')05' 0,.#5#03'(,-5 #' 5 43')0#5# '6 01 * &78%89:;

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Cílem programu je zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Jde o

Více

Komunita a zdraví. Communitas (lat.) spoleenství lidí. Podle Mareš J.: Komunita a zdraví, Praktický léka. 12, 2005

Komunita a zdraví. Communitas (lat.) spoleenství lidí. Podle Mareš J.: Komunita a zdraví, Praktický léka. 12, 2005 Komunita a zdraví Communitas (lat.) spoleenství lidí Podle Mareš J.: Komunita a zdraví, Praktický léka. 12, 2005 Pocit sounáležitosti, sociální identity Jak funguje sociální skupina? Co podporuje pocit

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v pirozené komunit uživatele a podporující

Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v pirozené komunit uživatele a podporující Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v pirozené komunit uživatele a podporující sociální zalenní uživatele do spolenosti 1 Koncepce podpory

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Národní program pípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (Kvalita života ve stáí)

Národní program pípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (Kvalita života ve stáí) Národní program pípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (Kvalita života ve stáí) 1 Úvod 1. 1. Lepší životní a pracovní podmínky, kvalitnjší zdravotní pée a sociální ochrana vedou k tomu, že mén

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Základní práva a svobody. Charta 77 VONS. Mgr. Pavel PETR Katedra spoleenských vd VŠB - TUO

Základní práva a svobody. Charta 77 VONS. Mgr. Pavel PETR Katedra spoleenských vd VŠB - TUO Základní práva a Mgr. Pavel PETR Katedra spoleenských vd VŠB - TUO Dovršení snah o uznání základních práv a svobod na území R Zkušenost s totalitním režimem Aktivity Závrený koš konference KBSE Helsinky

Více

Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty je domovem pro seniory. Je uren osobám, které pro sníženou sobstanost potebují pomoc nebo podporu druhé

Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty je domovem pro seniory. Je uren osobám, které pro sníženou sobstanost potebují pomoc nebo podporu druhé Výroní zpráva o prbhu poskytování sociální služby v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2008 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty je domovem pro seniory. Je uren osobám, které pro sníženou sobstanost

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Ošetovatelský proces. Ošetovatelský proces pispívá u sestry:

Ošetovatelský proces. Ošetovatelský proces pispívá u sestry: Ošetovatelský proces Historie Ošetovatelský proces je považován za prostedek rozvoje ošetovatelství a zkvalitnní pée o nemocné. První písemné dokumenty o ošetovatelském procesu se objevily v USA a historie

Více

Vtrání a režim používání oken

Vtrání a režim používání oken Vtrání a režim používání oken Vážený zákazníku, zakoupil jste prvotídní výrobek, vyrobený z polotvar a konstrukních prvk, odpovídajících mezinárodn uznávaným znakám jakosti. Pesto, že se z hlediska funkce

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Problematika zdravotn sociální pée. PhDr. Hana Janeková PhD. 2007

Problematika zdravotn sociální pée. PhDr. Hana Janeková PhD. 2007 Problematika zdravotn sociální pée PhDr. Hana Janeková PhD. 2007 Celostní (holistický) pístup k lovku lovk jako bio-psycho-sociální entita Ekosystémové paradigma lovk a jeho prostedí Definice zdraví WHO

Více

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13.

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13. SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

ZAVÁDNÍ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DO PRAXE

ZAVÁDNÍ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DO PRAXE ZAVÁDNÍ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DO PRAXE Prvodce poskytovatele Praha 2002 ÚVOD... 3 CO JSOU TO STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB... 3 PROCEDURÁLNÍ STANDARDY:... 4 STANDARD 1. Cíle a zpsoby

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

4.2. publika ní innost Odborné publikace vydané v rámci projektu: Lucie Bukovská: Asertivní komunikace

4.2. publika ní innost Odborné publikace vydané v rámci projektu: Lucie Bukovská: Asertivní komunikace 4.2. publikaní innost V rámci projektu Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí vznikla ada odborných publikací a leták, které se vztahovaly k pednášeným tématm. Úastníci

Více

Výhody modelu CAF pro zvyšov kvality veejn. pek, poradce. Trenín, n, 6. 4. 2006 Kvalita v samospráve

Výhody modelu CAF pro zvyšov kvality veejn. pek, poradce. Trenín, n, 6. 4. 2006 Kvalita v samospráve Výhody modelu CAF pro zvyšov ování kvality veejn ejné služby Vladimír Votápek pek, poradce 1 Tlak globalizace Firmy se dnes musí vyrovnávat vat s extrémn mním m tlakem globalizované konkurence a proto

Více

Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat

Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat je to pravda. V dnešní dob mezi LDN- Domovem dchodc a

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 4. 2013 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec zóna Lidové sady Zpracoval: Ing. Michal

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Zkušenosti z pilotních inspekcí kvality sociálních služeb. Etel Smékalová, Milena Johnová, zpracování graf Ondej Mátl. Praha, Olomouc 2003

Zkušenosti z pilotních inspekcí kvality sociálních služeb. Etel Smékalová, Milena Johnová, zpracování graf Ondej Mátl. Praha, Olomouc 2003 1 Zkušenosti z pilotních inspekcí kvality sociálních služeb Etel Smékalová, Milena Johnová, zpracování graf Ondej Mátl Praha, Olomouc 2003 Jedním z nejbolavjších míst v našem systému sociální pée je zajištní

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU FENOMÉN ROZVEDENÁ ŽENA SAMOŽIVITELKA Vedoucí bakaláské práce: Mgr. Jana

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad O Nás Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad P r e a m b u l e Historická spolenost Starý Velehrad (dále jen Spolenost) je dobrovolnou, zájmovou i odbornou organizací, která sdružuje jednotlivce

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 16. duben 2010 SEK(2010) 428 final Pracovní dokument útvar Komise Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky Neúední pekla CS CS OBSAH Pracovní dokument útvar

Více

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci Lekce. 1 Úvod do problematiky právní odpovdnosti ve zdravotnictví I. Úvod II. Orientace ve zdravotnických pedpisech III. Základní výkladová pravidla IV. Vybrané právní pedpisy V. Druhy právní odpovdnosti

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED Etický kodex firem skupiny HOSPIMED 1. Úvod Firmy skupiny HOSPIMED (tj. FSH HOSPIMED, spol. s r.o., medisap,s.r.o., Hoyer Praha s.r.o., Stargen EU s.r.o. a HOSPIMED Slovakia, spol. s r. o.) nabízejí a

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Rodiovská dovolená jako determinant ekonomické situace rodiny. Veronika Místecká

Rodiovská dovolená jako determinant ekonomické situace rodiny. Veronika Místecká Rodiovská dovolená jako determinant ekonomické situace rodiny Veronika Místecká Bakaláská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakaláská práce je zamena na ekonomické zmny v rodinách bhem pobytu jednoho rodie na

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní)

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) ODDÍL TVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu bytu 685 (1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel penechává nájemci za nájemné

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více