Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze"

Transkript

1 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze

2

3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 23. schůze

4

5 Pořad 23. schůze 1. Senátní tisk č. 302 Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok Senátní tisk č. 322 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 3. Evropský senátní tisk č. N 128/09 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách]a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 Evropský senátní tisk č. K 129/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro budoucnost ekologické produkce v Evropské unii 4. Senátní tisk č. 312 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 5. Senátní tisk č. 313 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 6. Senátní tisk č. 314 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů 7. Senátní tisk č. 319 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 8. Senátní tisk č. 320 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 9. Evropský senátní tisk č. N 111/09 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES Evropský senátní tisk č. N 112/09 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení 1

6 Evropský senátní tisk č. K 113/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Program Čisté ovzduší pro Evropu Evropský senátní tisk č. N 114/09 Návrh rozhodnutí Rady o přijetí změny Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu z roku 1999 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku Senátní tisk č. 281 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Nassau dne 6. března Senátní tisk č. 310 Závěry z jednání Evropské rady konané ve dnech června Senátní tisk č. 311 Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) 13. Senátní tisk č. 306 Zpráva o vývoji Evropské unie v roce Senátní tisk č. 269 Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok Senátní tisk č. 315 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů 16. Senátní tisk č. 270 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol z roku 1997 k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí a k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o zamezení znečištění moří z lodí, přijatá Mezinárodní námořní organizací dne 2. listopadu Senátní tisk č. 280 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o obchodu se zbraněmi, podepsaná v New Yorku dne 3. června Senátní tisk č. 321 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 19. Senátní tisk č. 277 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku ze dne 2. prosince Senátní tisk č. 316 Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů 21. Senátní tisk č. 317 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 22. Senátní tisk č. 318 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 23. Senátní tisk č. 253 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Františka Bublana, Aleny Gajdůškové, Milana Štěcha a dalších senátorů o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě 24. Senátní tisk č. 294 Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 2

7 obcí, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 25. Změna v orgánech Senátu 3

8 9. funkční období Obsah 23. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 23. července Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátor Tomáš Grulich... 2 Senátor Tomáš Grulich... 2 Senátor Tomáš Grulich... 2 Senátor Tomáš Grulich... 2 Senátor Tomáš Grulich Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015 (senátní tisk č. 302)... 3 Ministr obrany ČR Martin Stropnický... 3 Senátor Jaroslav Sykáček... 4 Senátor Tomáš Jirsa... 5 Senátor Vladimír Dryml... 5 Ministr obrany ČR Martin Stropnický Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 322)... 6 Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka... 6 Senátor Jan Veleba... 7 Senátor Vladimír Dryml... 8 Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka... 9 Senátor Jan Veleba Ekologická produkce v Evropské unii (evropský senátní tisk č. N 128/09, č. K 129/09) Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Senátor Jan Látka Senátor Jan Hajda Další část schůze řídil místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 312) Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Senátor Jiří Bis I

9 Předseda Senátu Milan Štěch Senátorka Eliška Wagnerová Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Vladimír Dryml Senátor Jaroslav Kubera Senátor Vladimír Dryml Senátor Vladimír Dryml Senátor Vladimír Dryml Senátor Petr Vícha Senátorka Daniela Filipiová Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Předseda Senátu Milan Štěch Senátorka Eliška Wagnerová Senátor Jaroslav Kubera Senátor Jiří Bis Senátor Jiří Bis Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Senátor Jiří Bis Senátor Jiří Bis Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Senátor Jiří Bis Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 313) Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Senátor Petr Šilar Senátor Karel Korytář Senátor Radko Martínek Senátor Tomáš Jirsa Senátor Vladimír Dryml Senátor Karel Korytář Senátor Tomáš Jirsa Senátor Petr Vícha Senátorka Veronika Vrecionová Senátor Vladimír Dryml Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Senátor Petr Šilar Další část schůze řídila 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 314) Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Senátor Karel Korytář II

10 Senátorka Veronika Vrecionová Senátor Radko Martínek Senátor Vladimír Dryml Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Martin Tesařík Senátor Hassan Mezian Senátor Jiří Čunek Senátorka Eliška Wagnerová Senátor Jan Horník Senátor Miloš Vystrčil Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátorka Eliška Wagnerová Senátor Jiří Čunek Senátor Radko Martínek Senátor Miloš Malý Senátor Jiří Čunek Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Senátor Karel Korytář Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Miluše Horská Senátor Tomáš Kladívko Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 319) Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Senátor Pavel Eybert Senátor Karel Kapoun Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 320) Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Senátor Ivo Bárek Senátor Miloš Vystrčil Senátor Pavel Eybert Senátor Vladimír Dryml Senátor Ivo Bárek Senátor Vladimír Dryml Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Senátor Ivo Bárek III

11 9. Program Čisté ovzduší pro Evropu (evropský senátní tisk č. N 111/09, č. N 112/09, č. K 113/09, č. N 114/09) Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Senátor Jan Látka Senátorka Eva Richtrová Senátorka Eva Syková Senátor Petr Gawlas Senátor Vladimír Dryml Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Senátor Jan Látka Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Nassau dne 6. března 2014 (senátní tisk č. 281) Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Jan Hajda Závěry z jednání Evropské rady konané ve dnech června 2014 (senátní tisk č. 310) Ministr ČR Jiří Dienstbier Senátor Tomáš Grulich místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jiří Bis Ministr ČR Jiří Dienstbier Senátor Tomáš Grulich Senátor Tomáš Grulich místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Tomáš Grulich Senátor Tomáš Grulich Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) (senátní tisk č. 311) Ministr ČR Jiří Dienstbier Senátor František Bublan Senátor Miroslav Škaloud Senátor Vladimír Dryml Senátor Tomáš Kladívko Senátor Vladimír Dryml Ministr ČR Jiří Dienstbier Senátor František Bublan Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2013 (senátní tisk č. 306) IV

12 Ministr ČR Jiří Dienstbier Senátor Antonín Maštalíř Senátorka Marta Bayerová Senátor Miloš Vystrčil Ministr ČR Jiří Dienstbier Senátor Antonín Maštalíř Další část schůze řídila 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2013 (senátní tisk č. 269) Zdeňka Horníková Senátor Leopold Sulovský Senátor Lubomír Franc Senátor Vladimír Dryml Senátor Miloš Vystrčil Senátorka Alena Dernerová Senátor Petr Vícha Senátor Vladimír Dryml Zdeňka Horníková Senátor Leopold Sulovský Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 315) Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Senátor Karel Korytář Senátor Miloš Malý Senátorka Veronika Vrecionová Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Senátor Karel Korytář Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol z roku 1997 k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí a k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o zamezení znečištění moří z lodí, přijatá Mezinárodní námořní organizací dne 2. listopadu 1973 (senátní tisk č. 270) Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Senátorka Veronika Vrecionová Senátor Vladimír Dryml den schůze 24. července Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o obchodu se zbraněmi, podepsaná v New Yorku dne 3. června 2013 (senátní tisk č. 280) V

13 Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Senátor Tomáš Kladívko Senátor Miroslav Antl místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Vladimír Dryml Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 321) Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Senátor Miroslav Antl Senátor Jan Horník Senátorka Eliška Wagnerová Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Vladimír Dryml Senátor Miloš Malý Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátorka Božena Sekaninová Senátor Jiří Čunek Senátorka Eliška Wagnerová Senátor Vladimír Dryml Senátor Vladimír Dryml Senátor Radko Martínek Senátor Jan Horník Senátor Jaroslav Kubera Senátor Stanislav Juránek Senátor Miloš Vystrčil Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Senátor Miroslav Antl Senátorka Eliška Wagnerová Senátorka Eliška Wagnerová Další část schůze řídila 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku ze dne 2. prosince 2004 (senátní tisk č. 277) Ministr ČR Jiří Dienstbier Senátor Miroslav Antl Senátor Hassan Mezian Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (senátní tisk č. 316) Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Senátorka Daniela Filipiová Senátor Miroslav Nenutil Senátor Jan Horník VI

14 Senátorka Hana Doupovcová Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Místopředsedkyně Senátu Miluše Horská Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátorka Božena Sekaninová Senátorka Eva Syková Senátor Vladimír Dryml Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Jaroslav Sykáček Senátorka Marta Bayerová Senátorka Milada Emmerová Senátor Václav Homolka Senátor Vladimír Plaček Senátorka Dagmar Terelmešová Senátorka Hana Doupovcová místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátorka Eliška Wagnerová Senátor Josef Řihák Senátor Stanislav Juránek Senátor Jan Horník Další část schůze řídila 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Hassan Mezian Senátor Petr Vícha Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Další část schůze řídil místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Senátorka Daniela Filipiová místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jan Horník Senátorka Hana Doupovcová Senátorka Daniela Filipiová Senátorka Daniela Filipiová Předseda Senátu Milan Štěch Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 317) Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Senátor Radek Sušil Senátor Vladimír Plaček Senátor Miroslav Škaloud Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Jan Horník Hassan Mezian Senátor Miloš Vystrčil Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Jan Horník Senátor Libor Michálek Senátor Josef Řihák Senátorka Daniela Filipiová VII

15 Senátor Miloš Vystrčil Senátor Vladimír Plaček Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Senátor Radek Sušil Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Miluše Horská Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 318) Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Senátorka Dagmar Terelmešová Senátorka Dagmar Terelmešová Senátor Jiří Bis místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Vladimír Dryml Senátorka Dagmar Terelmešová Návrh senátního návrhu zákona senátorů Františka Bublana, Aleny Gajdůškové, Milana Štěcha a dalších senátorů o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě (senátní tisk č. 253) Senátor František Bublan Senátor Jiří Bis Senátor Stanislav Juránek Senátor František Bublan Senátor František Bublan Senátor František Bublan Senátor Jiří Bis Senátor František Bublan Senátor Jiří Bis Senátor Jiří Bis Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 294) Senátorka Eliška Wagnerová Senátor Miroslav Nenutil Senátor Miroslav Škaloud Senátor Radko Martínek Senátor Miroslav Nenutil Senátor Miloš Malý Senátorka Eliška Wagnerová VIII

16 Senátor Miroslav Nenutil Senátorka Eliška Wagnerová Senátorka Eliška Wagnerová Změna v orgánech Senátu Senátor Tomáš Kladívko IX

17 Těsnopisecká zpráva z 23. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 23. července 2014 (Jednání zahájeno v 9.07 hodin.) Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch. Předseda Senátu Milan Štěch: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, vítám vás na 23. schůzi Senátu. Všechny nás jistě zasáhla zpráva, která před několika dny přišla z Afghánistánu. Proto bych chtěl na začátku, abychom minutou ticha uctili památku vojáků, kteří zemřeli při plnění svých povinností v Afghánistánu. Jedná se o četaře Ivo Klusáka, desátníka Jana Šenkýře, desátníka Libora Ligače, rotmistra Jaroslava Lieskovana a rotmistra Davida Beneše. Nyní uctěme památku minutou ticha. Tato 23. schůze Senátu byla svolána na návrh Organizačního výboru podle 49 odst. 1 zákona o jednacím řádu Senátu. Pokud budu zmiňovat jednotlivé paragrafy, jedná se o ustanovení zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů. Pozvánka na dnešní schůzi vám byla rozdána ve středu 2. července letošního roku. Z dnešní schůze se omluvili tito senátoři: Pavel Lebeda. Dagmar Zvěřinová, Miroslav Krejča, Jaromír Strnad, Jiří Lajtoch, Zdeněk Schwarz, Petr Bratský, Jiří Šesták. A ještě přišlo doplnění o kolegu Pavla Trpáka. Prosím vás, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami, pokud jste tak neučinili. Připomínám, že náhradní karty jsou k dispozici u prezence v předsálí Jednacího sálu. Nyní podle 56 odst. 4 určíme 2 ověřovatele této schůze. Navrhuji, aby ověřovateli 23. schůze Senátu byli senátoři Patrik Kunčar a Miroslav Škaloud. Má někdo z vás připomínky k tomuto mému návrhu? Žádné nejsou, přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu, aby ověřovateli 23. schůze Senátu byli senátoři Patrik Kunčar a Miroslav Škaloud. Zahajuji hlasování, kdo souhlasí, zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Konstatuji, že v okamžiku hlasování č. 1 bylo registrováno 55 senátorek a senátorů, kvórum 28, pro návrh 53, proti nikdo, návrh byl schválen. Ověřovateli této schůze Senátu byli určeni senátoři Patrik Kunčar a Miroslav Škaloud. Nyní přistoupíme ke schválení pořadu 23. schůze Senátu. Návrh na jeho změnu a doplnění v souladu s usnesením Organizačního výboru vám byl rozdán na lavice. Má někdo z vás nějaký další návrh na změnu či doplnění pořadu schůze? Není tomu tak. Je? Pan kolega senátor Tomáš Grulich, prosím. Prosím, pane senátore. 1

18 Senátor Tomáš Grulich: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, kolegové. Senátní klub ODS navrhuje zařadit na dnešní schůzi Senátu odvolání 4 členů rady Ústavu pro studium totalitních režimů, konkrétně PhDr. Emilii Benešovou, PhDr. Jana Bureše, Mgr. Lukáše Jelínka a Michala Uhla, z důvodu jejich nespolehlivosti, na základě 7, odst. 5, zákona č. 181/2007 Sb. Všichni 4 jmenovaní členové rady se projevili nespolehlivými dle prvoinstančního rozsudku, kterým Obvodní soud pro Prahu 3 vyhověl žádosti Daniela Hermana, ze dne 2. května 2014, a označil jeho loňské odvolání z funkce ředitele ÚSTRu a následné propuštění ze zaměstnání za neplatné, z důvodu zneužití práva. Rada Ústavu pro studium totalitních režimů dlouhodobě využívala pravomoci, které jí zákon nesvěřuje, a navíc porušila právo Naděždy Kavalírové na řádný výkon funkce členky rady Ústavu pro studium totalitních režimů. My jsme na to již několikrát upozornili, ale nyní to potvrdil soud. Předseda Senátu Milan Štěch: Navrhujete jako který bod pořadu? Pane kolego, kam to navrhujete zařadit? Senátor Tomáš Grulich: Jako poslední bod. Předseda Senátu Milan Štěch: To znamená jako bod 25? Senátor Tomáš Grulich: Dneska poslední bod, dnešní poslední bod. Já nevím, jak dlouho to potrvá. Předseda Senátu Milan Štěch: Tak prosím, aby byl jasně řečený návrh. Senátor Tomáš Grulich: Je to za bod 22. Předseda Senátu Milan Štěch: Já nechci to tady zneužívat, ale upozorňuji, když to bude 22, resp. 23, tak se klidně může stát, že to bude zítra odpoledne. To není pevné zařazení. To bude jenom v pořadí 23. bod. Senátor Tomáš Grulich: Poprosil bych tedy o pevně zařazený bod, jako poslední bod v dnešním jednacím dnu, po 18. hodině, na 18. hodinu. Předseda Senátu Milan Štěch: Poslední bod dnešního jednání, 18. hodin. Dobře, budeme se řídit tou 18. hodinou. Takže slyšeli jste tento návrh. Kdo další chce doplnit či změnit pořad schůze? Není tomu tak. Můžeme tedy přistoupit k hlasování o jednotlivých návrzích na změnu a doplnění pořadu 23. schůze. Budeme hlasovat o návrhu pana senátora Grulicha, který přednesl jménem klubu ODS, a to, aby na pořadu schůze byl zařazen jako poslední bod dnešního jednání, cca v 18 hodin, nový bod, který má název Odvolání 4 členů rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Souhlasí to tak? Nejsou námitky? Takže zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám. Hlasování č. 2, registrováno 63, kvorum pro přijetí 32, pro návrh 26, proti 23, návrh byl zamítnut. Nyní tedy budeme hlasovat o pořadu schůze tak, jak byl navržen Organizačním výborem. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. V hlasování č. 3 registrováno 2

19 64, kvorum 33, pro návrh 51, proti nikdo, návrh byl schválen. Schváleným pořadem se samozřejmě budeme řídit. Nyní projednáme bod, kterým je 1. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015 (senátní tisk č. 302) Tento senátní tisk uvede ministr obrany Martin Stropnický, kterého mezi námi vítám. Pane ministře, můžete se ujmout slova. Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Dobrý den. Vážený pane předsedo Senátu, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, půjdu rovnou k jádru věci. V souvislosti s ruskou anexí Krymu a vývojem událostí na Ukrajině NATO přijímá některá opatření pro ujištění geograficky exponovaných spojenců o spolehlivosti alianční kolektivní obrany. V rámci svého příspěvku k těmto okamžitým opatřením Česká republika navrhla buď vyslat čtyři letouny Gripen s pozemním a létajícím personálem do pobaltských zemí, nebo prodloužit plánovanou ochranu vzdušného prostoru Islandu. Aliance zvolila druhou nabídku, což v praxi znamená prodloužení naší přítomnosti na Islandu z původně plánovaných pěti na devět týdnů a navýšení počtu létajícího a pozemního personálu z původních 50 na 75 osob. Zapojeny budou čtyři letouny JAS Gripen, což je stejný počet, jaký byl plánován v případě původní pětitýdenní mise. Mise se uskuteční v období říjen až prosinec tohoto roku. I když Island neleží bezprostředně na hranici s Ruskou federací, v blízkosti jeho vzdušného prostoru, dochází k významnému nárůstu aktivit ruských vzdušných sil. Naše mise nad Islandem proto nebude o nic jednodušší, ani méně významná, než je ochrana vzdušného prostoru pobaltských zemí. Naše působení při ochraně vzdušného prostoru Islandu nás bude celkově stát zhruba 33 mil. Kč. Tyto prostředky čerpány z rozpočtu ministerstva obrany a nějak záporně neovlivní původně plánované aktivity na tento rok. Kromě okamžitých opatření připravuje aliance řadu střednědobých a dlouhodobých opatření k posílení bezpečnosti členských států na své východní hranici. Většina přijatých opatření bude vyžadovat dodatečné síly a schopnosti, na jejichž realizaci se budou podílet přiměřeně i ozbrojené síly České republiky. Rozsah a hloubka těchto opatření budou záviset na dalším vývoji v Rusku a okolí. Česká republika má zájem na tom, aby Rusko bylo čitelným a zodpovědným aktérem respektujícím mezinárodní právní normy. Nepřejeme si konfrontaci, ani konflikt. Rusko nechceme považovat za nepřítele, ale vzhledem k jeho současnému chování jej nemůžeme považovat ani za důvěryhodného partnera. Pokud se tedy NATO rozhodne přijmout ze svého pohledu adekvátní opatření, Česká republika nesmí zůstat stranou. Děkuji za pozornost. Předseda Senátu Milan Štěch: Také vám děkujeme, pane ministře, a prosím, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. Garančním a zároveň jediným výborem, který se uvedeným návrhem zabýval, je výbor pro zahraniční věci, 3

20 obranu a bezpečnost. Tento výbor přijal usnesení, které máte jako senátní tisk č. 302/1. Zpravodajem výboru byl určen pan senátor Jaroslav Sykáček. Pane senátore, prosím, předložte nám zpravodajskou zprávu. Senátor Jaroslav Sykáček: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové. O co kráčí, už tady pan ministr řekl. Jedná se, zjednodušeně řečeno, o navýšení počtu vojáků z 50 na 75 vojáků a prodloužení z pěti týdnů na dobu devíti týdnů. Danou záležitostí, resp. vysláním sil a prostředků ministerstva obrany v zahraničních operacích 2013 až 2014 jsme se zabývali již v roce 2012, resp. právě v roce 2012 požádala vláda podle Ústavy obě komory Parlamentu ČR o vyslovení souhlasu s vysláním odborných sil mimo území České republiky do dlouhodobě plánovaných operací NATO, EU a dalších na roky 2013 až Parlament ČR s těmito misemi vyslovil souhlas. V Senátu se pak tak konkrétně stalo usnesením č. 630, a to 13. června Nyní předkládá vláda oběma komorám Parlamentu ČR žádost, aby změnily svá usnesení z roku 2012 ohledně jedné z devíti plánovaných misí, je to již zmíněná účast na ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky, a to v tom počtu a v té době, jak již řekl i pan ministr. Vláda v předmětném senátním tisku č. 302 nabízí formulaci, která má podobu novelizace již zmíněného usnesení č. 630 z 13. června Jde tedy o jakousi obdobu novelizace zákona. Dikce Ústavy České republiky však jasně koncipuje vyslovení souhlasu s vysíláním ozbrojených sil. A zákon o jednacím řádu Senátu stanoví k hlasování Senátu o tom, zda vyslovuje souhlas s vysláním ozbrojených sil České republiky. Právní úprava nezná formu novelizace usnesení komor Parlamentu ČR, ale pouze a jen vyslovení souhlasu. V souladu s vyjádřením senátního legislativního odboru se proto doporučuje ve prospěch právní jednoznačnosti a správnosti postupu a rozhodování Senátu nevyužít vládou nabízený návrh na novelizaci usnesení Senátu, ale přímo a pozitivně formulovat dikci vyslovení souhlasu v souladu s Ústavou a jednacím řádem. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost proto doporučuje Senátu Parlamentu ČR přijmout následující usnesení: I. Vyslovit souhlas s vysláním sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v celkovém počtu do 75 osob k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v rámci operace Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v roce 2014 na dobu devíti týdnů; II. zrušit svůj souhlas s vysláním ozbrojených sil mimo území České republiky obsažený v čl. I. bodu 8 usnesení Senátu č. 630 z 23. schůze, konané dne 13. června 2012; III. požádat vládu, aby informovala Senát o působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v roce 2014, a to nejpozději do 30. června 2015; IV. určuje zpravodajem výboru k projednání na schůzi Senátu senátora Jaroslava Sykáčka; V. pověřuje předsedu výboru senátora Františka Bublana, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu. Dámy a pánové, to je v tuto chvíli vše a děkuji za pozornost. Předseda Senátu Milan Štěch: Také děkuji, pane zpravodaji, a prosím, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů a plnil úkoly zpravodaje. 4

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 14. schůze Pořad 14. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 103

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 79

Více

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.)

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) 1 (3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na pokračování

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 1 STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 (Jednání zahájeno v 13.09 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

správně, aby prokazování bezdlužnosti bylo automatickou součástí.

správně, aby prokazování bezdlužnosti bylo automatickou součástí. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů,

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 5/2003 4. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Nebuďme sobečtí a nebojme se! Vám se

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 Vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, zahajuji 8. zasedání ZHMP, na kterém vás všechny srdečně vítám. Zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Právní úprava OPP

11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Právní úprava OPP MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: RUD stále v popředí zájmu Právní úprava OPP Reforma veřejné správy -

Více

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, páni a paní starostové a starostky, dovolím si vás přivítat a zahájit 13. zasedání ZHMP, na kterém

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS z 01.schůze, konané dne 04.11.2014 od 15:00 hodin velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1.p., č. dveří 126

Více

STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015

STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015 1 STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015 (Jednání zahájeno v 9.12 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. Z OBSAHU Vesnice roku 2003 Den malých obcí Změna DPH 11. ROČNÍK 11/2003 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02 140197/00

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 1 STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, paní starostky, páni starostové, vzácní hosté, dovoluji si zahájit 40. zasedání ZHMP,

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu

10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program XII. finanční konference RUD v Senátu Překotná novela účetnictví

Více