Management malých a středních firem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management malých a středních firem"

Transkript

1 Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o. Hradecká 1151, Hradec Králové 1

2 Obsah 1 Identifikační údaje Návrh vzdělávacího programu Profil absolventa Osobnostní a sociální kompetence Odborné kompetence Možnosti uplatnění absolventa Charakteristika vzdělávacího programu Pojetí cíle Charakteristika vzdělávacího programu a podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve škole Organizace výuky Vstupní předpoklady, podmínky přijetí Struktura vzdělávacího programu Pravidla pro postup do dalšího ročníku Kreditní systém Obsah vzdělávání Přehled povinných modulů Přehled povinně volitelných modulů Přehled volitelných modulů Učební plán Přehled povinných modulů Manažerská ekonomika(abecední řazení) Přehled povinných modulů předmětu Daně a účetnictví (abecední řazení): Přehled povinných modulů předmětu Právo (abecední řazení): Přehled povinných modulů předmětu První cizí jazyk (abecední řazení): Přehled povinných předmětu modulů Druhý cizí jazyk (abecední řazení): Přehled povinných modulů předmětu Jazyková kultura a komunikace (abecední řazení): Přehled povinných modulů předmětu Informatika (abecední řazení): Přehled povinných modulů předmětu Matematika a statistika (abecední řazení): Povinný modul předmětu Ochrana člověka za mimořádných situací: Povinný modul předmětu Odborná praxe:

3 Přehled povinně volitelných modulů předmětu Manažerská ekonomika (abecední řazení): Přehled povinně volitelných modulů předmětu Daně a účetnictví (abecední řazení): Přehled povinně volitelných modulů předmětu Právo (abecední řazení): Přehled povinně volitelných modulů předmětu První cizí jazyk (abecední řazení): Povinně volitelný modul předmětu Druhý cizí jazyk : Povinně volitelný modul předmětu Informatika: Povinně volitelný modul předmětu Ochrana člověka za mimořádných situací: Přehled volitelných modulů předmětu Manažerská ekonomika (abecední řazení): Přehled volitelných modulů předmětu Účetnictví a daně (abecední řazení): Přehled volitelných modulů předmětu Další cizí jazyk (abecední řazení): Volitelný modul předmětu Jazyková kultura a komunikace: Přehled volitelných modulů předmětu Informatika (abecední řazení): Volitelných modul předmětu Matematika a statistika (abecední řazení): Doklady o zabezpečení vzdělávacího programu Personální zajištění vzdělávacího programu Doklady o materiálním a organizačním zabezpečením vzdělávacího programu Údaje o budově pro uskutečňování vzdělávacího programu Soupis specializovaných laboratoří pro výuku a popis jejich technické úrovně Údaje o knihovně, její dostupnosti, technické vybavenosti a kapacitě, o stávajícím vybavení a doplňování studijní literatury pro uskutečňování vzdělávacího programu, přehled o stávajícím vybavení výpočetní technikou a o možnostech jejího využití k uskutečňování vzdělávacího programu, údaje o možnosti využití lokální počítačové sítě Záměr rozvoje a odůvodnění vzdělávacího programu, podmínky pro hodnocení a zabezpečení kvality vzdělávacího programu Údaje o rozvoji spolupráce s odbornou praxí, vyššími a vysokými školami a dalšími právnickými osobami včetně zahraničních Motivační nástroje školy pro studenty se speciálními vzdělávacím i potřebami Zdůvodnění společenské potřeby Přílohy Zřizovací listina Ověřená kopie zápisu do školského rejstříku Vyjádření poskytovatelů praxe

4 1 Identifikační údaje Název školy Sídlo Právní forma Zřizovatel Kód oboru Obor vzdělávání Název vzdělávacího programu Délka vzdělávacího programu Forma vzdělávání Vyučovací jazyk Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o. Hradecká 1151, Hradec Králové Společnost s ručením omezením Omega Investment a.s. Praha 1, Žitná N/.. Ekonomika a podnikání Management malých a středních firem 3 roky, tj. 6 období Denní Český jazyk Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků dle Nařízení vlády č. 224/2007 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. 4

5 2 Návrh vzdělávacího programu 2.1 Profil absolventa Studium je možné charakterizovat jako vyvážené z hlediska znalostí ekonomické teorie, účetní a daňové problematiky, právních disciplín, informatiky i cizích jazyků. Výběrem ze spektra volitelných modulů má student možnost profilovat se do některé z uvedených oblastí, a to zejména podle svého zájmu. Škola povede studenta k rozhodování o dalším zaměření svého vzdělávání s perspektivou budoucího uplatnění v praxi, v návaznosti na potřeby příslušného regionu a trhu práce. Součástí profilu absolventa je velmi dobrá připravenost komunikovat dvěma světovými jazyky. V průběhu studia je veden ke koncepční analytické práci, a to jak samostatné, tak i v pracovním kolektivu. Významnou kompetencí je schopnost řešit samostatně složitější rozhodovací úlohy a být tak připraven pro pracovní pozice v nižším a středním managementu. Absolvent je v praxi zařazován do těch pozic, kde není nutné vysokoškolské vzdělání, ale středoškolské již nepostačuje. Osvojení si obsahu vzdělávacího programu umožní absolventům vykonávat náročné obchodně-provozní, technicko-hospodářské funkce, včetně samostatného řízení na nižší a střední úrovni managementu Osobnostní a sociální kompetence vystupovat profesionálně a kultivovaně na veřejnosti, být schopen stanovit si reálné životní i profesní cíle, orientovat se v tržním prostředí, včetně trhu práce, akceptovat rozdílné názory a postoje, umět obhájit svoje názory a postoje, umět přijímat a dávat zpětnou vazbu, umět vyhledat si informace a ověřit si jejich správnost, umět pracovat s informaci a prezentovat je, rozhodovat samostatně a konstruktivně reagovat, orientovat se v globalizovaném světě, akceptovat nutnost celoživotního vzdělávání, zvládnout týmovou práci, zvládnout projektovou práci, osvojit si principy sociální komunikace, osvojit si techniky firemní a obchodně podnikatelské komunikace, zvládnout cizojazyčnou komunikaci, včetně osvojení odborné terminologie a korespondenčních zvyklostí, respektovat etické normy a principy interpersonálních vztahů Odborné kompetence porozumět chování subjektů tržní ekonomiky, udržovat si přehled o změnách v jejich postavení a chování, přistupovat aktivně k řešení dílčích manažerských problémů, orientovat se v daňové problematice, být schopen aplikovat znalosti v profesním i běžném životě, využívat poznatků matematiky a statistiky k ověřování svých závěrů, 5

6 orientovat se v platné legislativě obchodního, občanského, pracovního, správního i mezinárodního práva,analyzovat a syntetizovat problémy, exaktně se vyjadřovat, osvojit si znalosti marketingu jako nástroje konkurenceschopnosti, chápat detailně obsah manažerských funkcí, včetně těch v personální oblasti, aplikovat znalosti z manažerské ekonomiky při tvorbě vlastního podnikatelského záměru vést aktivně a konstruktivně odbornou diskusi, porozumět finančnímu i manažerskému účetnictví, chápat význam účetnictví jako zdroje informací. Absolvent v odborné praxi uskutečněné na smluvním základě získá řadu praktických zkušeností, cenné osobní kontakty, rychleji se orientuje a adaptuje v hospodářské praxi. Tyto kompetence vytvářejí celkový profil absolventa, který díky vysoké míře všeobecného i odborného vzdělání zajišťuje pracovní flexibilitu. Současně je velmi dobrým základem pro budoucí celoživotní vzdělávání. Vyváženost profilu je zajištěna skladbou povinných předmětů učebního plánu. Současně je díky volitelným modulům umožněna profilace absolventa do oblasti manažerské ekonomiky, účetnictví a daní. Takto vytvořený soubor kompetencí odpovídá požadavkům, které kladou zaměstnavatelé na absolventy a je rovněž kvalitním základem pro vlastní podnikatelskou činnost. 2.2 Možnosti uplatnění absolventa V návaznosti na Kartotéku typových pozic (ISTP) je absolvent připravován především pro tato povolání: samostatný ekonom, samostatný administrativní pracovník, samostatný pracovník marketingu, samostatný hospodářsko-správní referent, 2.3 Charakteristika vzdělávacího programu Pojetí cíle Obecným cílem vzdělávacího programu Management malých a středních firem je připravit absolventy na výkon činností spojených s podnikáním a ekonomickým zázemím pro tuto činnost. Podnikatelsko-ekonomické zaměření oboru je založeno na třech dominantních směrech vzdělávání: Odbornost: ekonomika, daně, účetnictví, management, personální management, marketing, makroekonomie, mikroekonomie, právo, obchodní logistika, systémy řízení kvality, informační technologie, etika podnikání, environmentální management, psychologie a další, jazyky. Komunikační způsobilost: obecná znalost alespoň dvou cizích jazyků na velmi dobré komunikační úrovni, specifická znalost alespoň jednoho cizího jazyka schopnost komunikovat o odborných tématech, znalost obchodní korespondence a obchodních zvyklostí v cizím jazyce, ze kterého koná student absolutorium, kvalitní písemný a slovní projev v českém jazyce, multimediální výchova, rétorika a osobní prezentace. Praxe: aplikace teoretických poznatků, prohloubení ekonomického myšlení a tzv. podnikatelství v rámci souvislé odborné praxe v podnicích a institucích, při zpracování absolventské práce, v odborně zaměřených cvičeních, při týmově a projektově zaměřených zaměstnáních. 6

7 Specifickým cílem je umožnit studentům vlastní zaměření v rámci vzdělávacího programu volbou individuálního souboru volitelných modulů. Student tak může prohloubit svoje kompetence například v oblasti manažerské ekonomiky, účetnictví a daní. Škola vhodnou nabídkou modulů může dodatečně korigovat zaměření vzdělávacího programu tak, aby vyhovoval potřebám regionálního pracovního trhu. Pojetí vzdělávacího programu je v zásadě mezioborové a prakticky orientované, propojuje disciplíny ekonomické a právní s jazykovými a komunikačními dovednostmi i se znalostmi účetnictví v rozsahu potřebném pro současnou podnikatelskou i manažerskou praxi. Je tak vytvořen základ pro širokou využitelnost absolventa v pracovním zařazení Charakteristika vzdělávacího programu a podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve škole Vzdělávací program je v denní formě navržen jako tříletý (šest období), poslední šesté období je převážně věnováno realizaci praxe v podnicích a organizacích, výuková část šestého období je zaměřena na přípravu k absolutoriu a konzultace ke zpracování absolventské práce. Volbou vhodných volitelných předmětů mohou studenti v tomto období dokončit své zvolené studijní zaměření. Pro profilaci studenta jsou za nejdůležitější považované odborné předměty, které svým rozsahem definují obsah absolutoria z odborných předmětů. Ty jsou rozděleny do samostatně hodnocených modulů tak, aby bylo možné lépe hodnotit individuální výsledky vzdělávání studenta pomocí kreditního systému. Tuto odbornou základnu rozšiřují volitelné moduly, všeobecně vzdělávací předměty a cizí jazyky. Otázky bezpečnosti a zdraví jsou řešeny standardně v rámci provozu školy, při odborné praxi je tato problematika smluvně ošetřena s organizací, která zajišťuje praxi. Studenti jsou kreditním systémem v rámci předmětu Ochrana člověka za mimořádných situací vedeni k povinnému dvoudennímu proškolení v této oblasti vždy první dva dny zimního období v příslušném ročníku. Proškolení provede pracovník pověřený ředitelem školy a učiní o tom záznam do povinné školní dokumentace a výkazu o studiu. Směrnice a další dokumenty ve škole závazné: Vzdělávací program se uskutečňuje v souladu s platnými právními předpisy. Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) poskytuje škola nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví prostřednictvím: školního řádu, provozních řádů učeben, pokynů k pohybovým aktivitám a k průběhu sportovně výcvikových kurzů, pokynů k výkonu odborné praxe, pokynů k průběhu exkurzí a projektových zaměstnání. Všechny uvedené dokumenty vycházejí z platných právních předpisů, jež představují zejména: zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( 29 o bezpečnosti, 30 o školním řádu, 96 o organizaci praktického vyučování a odborných praxí VOŠ), metodický pokyn MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, zákon o opatření k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami č. 379/2005 Sb., 7

8 vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávaní dětí a mladistvých č. 410/2005 Sb. Prevence společensky negativních jevů probíhá ve škole podle Minimálního preventivního programu vypracovaného školním metodikem prevence v souladu s národním programem Zdraví pro všechny v 21. století. Za součást vzdělávacího procesu jsou považovány veškeré akce pořádané školou i soutěže, jichž se studenti účastní. Přiměřeně se na ně vztahují opatření školního řádu a souvisejících právních předpisů. Vzdělávání podle vzdělávacího programu se uskutečňuje v souladu s vládními dokumenty: Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, Státní informační politika ve vzdělávání, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji Zdraví pro všechny v 21. století Organizace výuky Vzdělávání je rozloženo do 40 týdnů v každém školním roce. Organizováno je vysokoškolským způsobem. Školní rok je rozdělen do zimního a letního období (16týdnů výuky, 3 týdny samostudia k získání hodnocení v řádném termínu, a 1 týden časová rezerva. ) Vzdělávání probíhá formou přednášek,exkurzí, cvičení a seminářů, v nichž pedagog volí metody v závislosti na typu učiva a komunikační úrovni vyučované skupiny. Do výuky jsou pravidelně zařazeny sportovní aktivity, exkurze, diskuse s odborníky z praxe, projektové a skupinové aktivity a samostudium. Konzultační hodina trvá 45 minut. Rozvrh hodin včetně přestávek je umístěn na nástěnce vedle ředitelny a na internetových stránkách školy. Forma vzdělávání Délka studia Praxe denní 3 roky (6 období) 13 týdnů (v 5. a 6.období) Využití jednotlivých týdnů v pro denní formu studia je uvedeno v tabulce: Činnost Počet týdnů v období 1.ročník 2.ročník 3.ročník 1. období 2. období 3. období 4. období 5. období 6. období Školní výuka Odborná praxe Samostudium a k získání hodnocení v řádném termínu Časová rezerva celkem

9 2.3.4 Vstupní předpoklady, podmínky přijetí CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Podmínky přijetí se řídí 93 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a 2 Vyhlášky č. 10 (2004) o vyšším odborném vzdělávání. Základním předpokladem pro přijetí je získané střední vzdělání s maturitní zkouškou. Další podmínkou je splnění podmínek přijímacího řízení stanovaných ředitelem školy (uchazeči musí splnit podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů. Přijímací zkoušky probíhají formou krátkého testu a pohovoru v anglickém jazyce. O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve vyšší odborné škole rozhoduje ředitel školy. Při nadlimitním počtu přihlášených uchazečů se do výsledků přijímacího řízení započítává prospěch za poslední ročník střední školy a prospěch z maturitní zkoušky. Termíny i přesné podmínky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách. Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků dle Nařízení vlády č. 224/2007 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Struktura vzdělávacího programu Profilové předměty, ze kterých koná student absolutorium Předmět Moduly Manažerská ekonomika Bankovnictví, Makroekonomie, Management, Manažerská ekonomika I., Manažerská ekonomika II., Marketing, Mikroekonomie, Personální management, Pojišťovnictví, Vybrané otázky ekonomiky podniku, Založení soukromého podniku Daně a účetnictví Aktuální daňové problémy, Daňový systém, Finanční účetnictví I., Finanční účetnictví II., Nepřímé daně, Přímé daně Právo Evropské právo a regionální rozvoj, Občanské právo, Obchodní právo, Pracovní právo, Základy práva První cizí jazyk První cizí jazyk I., První cizí jazyk II., Konverzace v prvním cizím jazyce I., Konverzace v prvním cizím jazyce II., Další povinné předměty Předmět Moduly Druhý cizí jazyk Druhý cizí jazyk I., Druhý cizí jazyk II. Jazyková kultura a Absolventský seminář, Jazyková kultura a rétorika, Obchodní komunikace korespondence Informatika Architektura počítačů, Prezentace na počítači, Tabulkový editor, Textový editor Matematika a statistika Finanční matematika, Vybrané statistické metody, Základy matematických metod Ochrana člověka za Ochrana člověka za mimořádných situací mimořádných situací 9

10 povinně volitelné moduly (rozšiřují učivo) předmět Rozšiřující volitelné moduly Manažerská ekonomika Etika podnikání, Psychologie Daně a účetnictví Daňová evidence, Využití ICT pro management, Základy účetnictví Právo Právo mezinárodního obchodu, Správní právo První cizí jazyk, případně další cizí jazyk Příprava k mezinárodní zkoušce, Obchodní korespondence v cizím jazyce Druhý cizí jazyk Odborný cizí jazyk Informatika Příprava na ECDL Matematika a statistika Metody operačního výzkumu Ochrana člověka za Tělesná výchova mimořádných situací volitelné moduly (doplňují povinné a povinně volitelné moduly podle zájmu a profesní orientace studentů) předmět Rozšiřující volitelné moduly Manažerská ekonomika Environmentální management, Obchodní logistika, Systémy řízení kvality Daně a účetnictví Mzdové účetnictví, Vnitropodnikové účetnictví Další cizí jazyk Další cizí jazyk I., Další cizí jazyk II. Jazyková kultura a Písemná a elektronické komunikace komunikace Informatika Databázové systémy, Grafický editor, Multimedia, Publikace přes webové rozhraní Matematika a statistika Metody operačního výzkumu Pravidla pro postup do dalšího ročníku Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky pro příslušný ročník, tj. získal 60 kreditů. Jednotlivé předměty (viz učební plán) se uzavírají získáním zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu a to nejpozději poslední vyučovací den zimního/letního období. Nesplní-li student podmínky pro toto hodnocení, může požádat ředitele o určení náhradního termínu pro získání hodnocení. Zkoušku student vykonává v samostudiu a v období k získání hodnocení. Termín konání, včetně termínů opravných zkoušek, stanovuje ředitel školy. Zkoušky je možné opakovat maximálně dvakrát. V případě, že nelze studenta hodnotit z prokazatelně závažných důvodů, určí ředitel školy termín, do kterého má být hodnocení studenta ukončeno. Hodnocení za příslušný ročník musí být dokončeno nejpozději do konce následujícího období Kreditní systém Součástí hodnocení výsledků studia je systém kreditů, který je v souladu s Boloňským jednotným vzdělávacím systémem vhodným prostředkem podpory všestranné studentské mobility. Zatímco kvalita studijních výsledků je hodnocena známkou, kreditní systém hodnotí kvantitu studia. Škola při udělování kreditů uplatňuje zásady Evropského kreditního systému (ECTS). 10

11 Zásady kreditního hodnocení: Minimální počet kreditů, které musí student v jednom období získat, je 30. Jednotlivé studijní povinnosti se dělí na ty, které jsou pevně vázány na ročník a období studia (povinné a povinně volitelné) a na ty, které většinou nejsou vázány na přesně stanovený ročník studia (volitelné). Povinné moduly jsou stanoveny učebním plánem a představují 70 90% jeho náplně (tj. počtu kreditů). Zbylých 10 30% si student vybírá z nabídky povinně volitelných a volitelných modulů. Při volbě povinně volitelných a volitelných předmětů je každý student povinen zvolit ve stanovené době (období, ročník) minimálně jeden předmět povinně volitelný, bez ohledu na počet kreditů. Každý student si sestavuje svůj osobní rozvrh sám na základě okamžité nabídky vyšší odborné školy. Přitom musí dbát na to, aby absolvoval ve stanovené době (období, ročník) všechny povinné předměty vzdělávacího programu a společně s povinně volitelnými a volitelnými moduly získal minimální stanovený počet kreditů. Při volbě modulů dále student dbá, aby splňoval předpoklady pro vstup do modulu (znalost jazyka, absolvování předchozího modulu -vyznačeno v sylabech modulů). 11

12 2.4 Obsah vzdělávání Přehled povinných modulů předmět manažerská ekonomika Př Cv H Kr Př Cv H Kr Př Cv H Kr Př Cv H Kr Př Cv H Kr Př Cv H Kr Bankovnictví 2 1 Z,ZK 3 Makroekonomie 2 1 Z,ZK 3 Management 2 1 KZ ZK 3 Manažerská ekonomika I. 2 1 KZ Z,ZK 3 Manažerská ekonomika II. 2 1 KZ Z,ZK 3 Marketing 2 1 ZK Z 3 Mikroekonomie 2 0 ZK KZ 2 Personální management 2 0 ZK KZ 1 Pojišťovnictví 2 1 Z,ZK 3 Vybrané otázky ekonomiky podniku 1 1 KZ 2 Založení soukromého podniku 1 2 Z,ZK 3 Daně a účetnictví Právo První cizí jazyk Druhý cizí jazyk Aktuální daňové problémy 1 1 Z, ZK 2 Daňový systém 2 0 ZK 2 Finanční účetnictví I. 2 2 Z ZK 2 Finanční účetnictví II. 1 2 Z,ZK 3 Nepřímé daně 1 1 Z,ZK 2 Přímé daně 1 1 KZ 2 Evropské právo a regionální rozvoj 2 1 Z,ZK 3 Občanské právo 2 0 ZK 2 Obchodní právo 1 1 KZ 2 Pracovní právo 2 0 ZK 2 Základy práva 2 0 ZK 2 První cizí jazyk I. 0 2 KZ KZ 2 První cizí jazyk II. 0 2 KZ KZ KZ ZK 1 Konverzace v prvním cizím jazyce I. 0 1 KZ KZ 1 Konverzace v prvním cizím jazyce II. 0 1 KZ ZK KZ KZ 1 Druhý cizí jazyk I. 0 2 KZ KZ 2 Druhý cizí jazyk II. 0 2 KZ KZ KZ 2 Jazyková kultura a komunikace Informatika Absolventský seminář 0 2 KZ 2 Jazyková kultura a rétorika 0 2 KZ 2 Obchodní korespondence 0 2 Z KZ 2 Architektura počítačů 0 2 KZ 2 Prezentace na počítači 0 1 KZ 1 Tabulkový editor 0 2 KZ 2 Textový editor 0 2 KZ 2 Matematika a statistika povinný modul Finanční matematika 0 2 KZ KZ 2 Vybrané statistické metody 0 2 KZ KZ 2 Základy matematických metod 0 2 KZ KZ 2 Ochrana člověka za mimořádných situací 1.ročník 2.ročník 3.ročník zimní letní zimní letní ochrana člověka za mimoř. situací 0 1 KZ KZ KZ 1 Odborná praxe Z 6 24 Z 24 celkem povinné moduly počet kreditů za povinné moduly minimální počet kreditů za volitelné moduly minimální počet kreditů nutných pro postup do dalšího ročníku zimní letní absolutoriu m A A A A 12

13 2.4.2 Přehled povinně volitelných modulů CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - předmět manažerská ekonomika Etika podnikání 0 2 KZ 2 Př Cv H Kr Př Cv H Kr Př Cv H Kr Př Cv H Kr Př Cv H Kr Př Cv H Kr Psychologie 0 2 KZ KZ 2 Daně a účetnictví Právo Daňová evidence 1 1 KZ 2 Využití ICT pro management 0 2 KZ 2 Základy účetnictví 2 2 Z,ZK 4 Právo mezinárodního obchodu 2 0 ZK 2 Správní právo 2 0 Z,Zk 2 První cizí jazyk Obchodní korespondence v cizím jazyce 0 2 Z 2 Druhý cizí jazyk Informatika povinně volitelný modul Příprava k mezinárodní zkoušce 0 2 Z ZK 2 Odborný cizí jazyk 0 2 KZ 2 Příprava na ECDL 0 3 KZ 3 Ochrana člověka za mimořádných situací Tělesná výchova 0 2 z Z 2 1.ročník 2.ročník 3.ročník zimní letní zimní letní zimní letní absolutori um Přehled volitelných modulů předmět manažerská ekonomika Environmentální management 1 1 KZ ZK 2 Obchodní logistika 2 0 Z ZK 2 Př Cv H Kr Př Cv H Kr Př Cv H Kr Př Cv H Kr Př Cv H Kr Př Cv H Kr Systémy řízení kvality 1 1 KZ 2 Daně a účetnictví Další cizí jazyk Mzdové účetnictví 1 1 Z 2 Vnitropodnikové účetnictví 0 2 Z 2 Další cizí jazyk I. 0 2 KZ KZ 2 Další cizí jazyk II. 0 2 KZ KZ KZ 2 Jazyková kultura a komunikace Písemná a elektronická komunikace 0 2 KZ 2 Informatika Databázové systémy 0 3 Z,Zk 3 Grafický editor 0 2 KZ 2 Multimedia 0 2 Z 2 Publikace přes webové rozhraní 0 2 Z 2 Matematika a statistika volitelný modul 1.ročník 2.ročník 3.ročník zimní letní zimní letní zimní letní Metody operačního výzkumu 0 3 z Z,Zk 3 absolutori um Poznámka: Volitelné moduly jsou do tabulky umístěny tak, aby navazovaly na znalosti a dovednosti získané v povinných modulech. Jejich rozpis do jednotlivých období je pro studenty doporučený. Získal(a)-li student(ka) vstupní znalosti například v předchozím (středoškolském) vzdělávání, může volitelný předmět do svého učebního plánu se svolením studijního oddělení zařadit v jiném než doporučeném období, vždy však pouze jednou během studia. 13

14 2.5 Učební plán Přehled povinných modulů Manažerská ekonomika(abecední řazení) Název modulu: Bankovnictví Kód modulu: BAN Nominální délka: 48 h. Počet kreditů: 3 Typ modulu: povinný Platnost od : Vstupní předpoklady: základní 1.ročník 2.ročník 3.ročník Zařazení do učebního plánu a hodnocení: 1. období 2. období 3. období 4. období 5. období 6. období př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr 2 1 z, zk 3 Stručná anotace vymezující cíle: Cílem je vychovávat studenty k samostatnému jednání a rozhodování ve finančních záležitostech. Rozvíjet schopnost posuzování jednotlivých bankovních služeb a produktů z pohledu klienta banky. Dále také seznámit studenty se základními principy a možnostmi kolektivního i samostatného investování. Předpokládané výsledky: Student popíše historii oboru bankovnictví a vysvětlí postavení bankovních systémů v hospodářské politice státu. Posoudí význam centrální banky pro ekonomiku státu. Orientuje se v činnosti obchodních bank, zná základní produkty, které banky nabízejí. Dokáže nabídku posoudit z hlediska klienta. Chápe podstatu bankovní činnosti a orientuje se v bankovní problematice tak, aby se po ukončení studia mohl aktivně zapojit do práce v bankovní sféře. Dále zná student podstatu a význam kapitálových trhů. Orientuje se v základních produktech kapitálového trhu a posoudí možnosti investování individuálního i kolektivního. Obsah modulu: 1. Bankovnictví - pojem, obsah, historie 2. Peníze - pojem, historie, funkce 3. Bankovní soustava - historie, druhy, bankovní soustava ČR 4. Centrální emisní banka - funkce, nástroje a jejich využití, zákon o ČNB 5. Obchodní banky - funkce, druhy, aktivní a pasivní bankovní operace 6. Cenné papíry - charakteristika, druhy, obchodování s CP 7. Mezinárodní měnové a finanční instituce - charakteristika a význam Doporučené postupy výuky: Výuka probíhá formou přednášek doplněných o videonahrávky, webové prezentace apod. V řešení praktických úkolů je používána metoda řízené diskuse. 14

15 Způsob ukončení: Zápočet Zkouška Hodnocení výsledků studentů: Zápočet - prezentace práce na zadané téma zkouška - ústní Doporučená literatura: Zákon o ČNB č. 6/1993Sb. ve znění pozdějších předpisů Zákon o bankách č. 21/1992Sb. ve znění pozdějších předpisů Zákon o platebním styku č. 124/2002Sb. ve znění pozdějších předpisů Zeman Václav: Centrální bankovnictví a monetární politika, Akademické nakladatelství CERM, 2010, ISBN Zeman Václav: Bankovnictví, Akademické nakladatelství CERM, 2008, ISBN

16 Název modulu: Makroekonomie Kód modulu: MAE Nominální délka: 48 h. Počet kreditů: 3 Typ modulu: povinný Platnost od : Vstupní předpoklady: Zařazení do učebního plánu a hodnocení: Absolvování modulu Mikroekonomie 1.ročník 2.ročník 3.ročník 1. období 2. období 3. období 4. období 5. období 6. období př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr 2 1 z,zk 3 Stručná anotace vymezující cíle: Obecným cílem je seznámení s nejzávažnějšími ekonomickými problémy tržní společnosti, tj. s chováním ekonomiky jako celku. Specifickým cílem je pochopit souvislosti základních makroekonomických veličin domácího produktu, inflace, nezaměstnanosti a platební a obchodní bilance. Předpokládané výsledky: Student je schopen pochopit jevy a procesy na makroekonomické úrovni, rozumí základním pravidlům pro ovlivňování těchto jevů na makroekonomické úrovni. Chápe vztahy mezi ekonomickou realitou a různými názorovými proudy. Zejména v oblasti problematiky peněz a otevřené ekonomiky je schopen aplikovat teorii na českou ekonomiku. Obsah modulu: 1. Vymezení makroekonomie pojem, ekonomické teorie 2. Měření výkonnosti ekonomiky národní produkt, národní důchod, metody 3. Trh práce nezaměstnanost, inflace 4. Ekonomický růst teorie hospodářského cyklu, cíle, funkce státu v tržní ekonomice 5. Fiskální politika, monetární politika 6. Ekonomika rozvojových zemí Doporučené postupy výuky: Výuka probíhá formou přednášek (2) a cvičení (1). Do přednášek jsou zařazeny bloky řízených diskusí, v rámci cvičení aplikují studenti teorii na českou ekonomiku. Studenti mají k dispozici skripta v elektronické podobě (server Fakulty sociálních věd UK/www.fse.cuni.cz/). Způsob ukončení: Zápočet Zkouška 16

17 Hodnocení výsledků studentů: docházka zápočet seminární práce dle zadání (aplikace teorie na čs. ekonomiku) zkouška ústní v rozsahu 15 min Doporučená literatura: Rusmichová, L., Soukup, J. a kol.: Makroekonomie - základní kurz, Melandrium 2002 Provazníková, R., Volejníková, J.: Makroekonomie - cvičebnice, Melandrium 2006 Jurečka, V.: Makroekonomie, Grada 2010, ISBN Soukup, J. a kol.:makroekonomie, Management Press, 2010, ISBN Krameš, J.: Makroekonomie základní kurz, Oeconomica 2009, VŠE Praha, ISBN

18 Název modulu: Management Kód modulu: MAN Nominální délka: 96 h. Počet kreditů: 6 Typ modulu: povinný Platnost od : Vstupní předpoklady: Zařazení do učebního plánu a hodnocení: základní 1.ročník 2.ročník 3.ročník 1. období 2. období 3. období 4. období 5. období 6. období př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr 2 1 kz zk 3 Stručná anotace vymezující cíle: Obecným cílem je získání vědomostí z oblasti teorie i praxe řízení firem, znalost manažerských funkcí. Specifickým cílem je získání dovedností z oblasti manažerského rozhodování, schopnost řešit dílčí problémy managementu. Předpokládané výsledky: Student se po absolvování orientuje v problematice řízení, zná základní funkce managementu, ovládá teoretické přístupy z pohledu historie a vývoje managementu jako vědy i umění, je schopen řešit případové studie, zejména z oblasti organizování a motivace pracovníků. Chápe souvislosti mezi jednotlivými manažerskými funkcemi. Obsah modulu: 1. Pojetí managementu 2. Definování základních manažerských funkcí 3. Plánovací proces 4. Organizování 5. Rozhodování 6. Motivace a vedení lidí 7. Komunikace 8. Kontrola 9. Moderní přístupy k managementu v procesu globalizace a internacionalizace trhu 10. Krizový management Doporučené postupy výuky: Přednáška, semináře, interaktivní výuka, řešení případových studií, hraní rolí, brainstorming Způsob ukončení: Klasifikovaný zápočet 1. období Zkouška 2. období Hodnocení výsledků studentů: Klasifikovaný zápočet seminární práce Zkouška ústní 18

19 Doporučená literatura Veber, J. a kol. : Management, Základy, prosperita, globalizace, Management Press, Praha 2005 Střížová, V. : Manažerská komunikace I. a II., Oeconomica VŠE Praha 2005 Zadražilová, D. : Mezinárodní management, Oeconomica VŠE Praha 2007 Veber, J. a kol.:management, Management Press 2009, ISBN X Cejthamr, V., Dědina J.: Management a organizační chování, Grada 2010, ISBN Štrach, P.: Mezinárodní management, Grada 2009, ISBN

20 Název modulu: Manažerská ekonomika I. Kód modulu: MNE 1 Nominální délka: 96 h. Počet kreditů: 6 Typ modulu: povinný Platnost od : Vstupní předpoklady: základní 1.ročník 2.ročník 3.ročník Zařazení do učebního plánu a hodnocení: 1. období 2. období 3. období 4. období 5. období 6. období př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr 2 1 kz z,z k Stručná anotace vymezující cíle: Cílem je vysvětlit podstatu podniku a jeho vedení tak, aby podnikatelé, manažeři obstáli v náročném tržním prostředí. Úkolem je charakterizovat činnosti související se založením podniku, jednotlivé obchodní společnosti, majetkovou a kapitálovou výstavbu podniku. Předpokládané výsledky: Student je schopen specifikovat podniky v národním hospodářství, vysvětlit způsoby jejich zakládání, chápe podstatu a principy podnikání, dokáže posoudit vliv právních forem na založení podniku, charakterizuje jeho majetek, způsoby odepisování. Dokáže vysvětlit organizaci podniku. Obsah modulu: 1. Podnik jako součást národního hospodářství 2. Založení podniku 3. Živnosti 4. Obchodní společnosti 5. Majetková a kapitálová výstavba podniku 6. Organizace podniku Doporučené postupy výuky: Výuka probíhá formou přednášek, v rámci cvičení studenti aplikují teorii na podmínky českého národního hospodářství, pracují s aktuálními předpisy, řeší praktické úkoly Způsob ukončení: Klasifikovaný zápočet 1. období Zkouška 2. období Hodnocení výsledků studentů: Klasifikovaný zápočet - test Zkouška - ústní 20

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2012

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11.

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11 4.2 Začlenění

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNACIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Podnikání KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 64 41 L/51 PODNIKÁNÍ Délka a forma studia:

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 Platný od 1. 9. 2012

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program > Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 PLATNOST : od 1. 9. 2010 do.. Školní vzdělávací program Údaje o zpracování a

Více

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Obchodní akademie 63-41-M/02Obchodní akademie Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu A Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy REDIZO Adresa školy Ředitel Hlavní koordinátor Kontakty Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Název

1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy REDIZO Adresa školy Ředitel Hlavní koordinátor Kontakty Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Název 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO 600015483 IČ 00055107 Adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod, PSČ 688 01 Ředitel Ing. Jiří Polanský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Národní ústav odborného vzdělávání Praha, 2011 Firemní ekonom Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov náměstí Svobody 50, 682 01 Vyškov Detašované pracoviště: Komenského 7, 682 11 Vyškov Školní vzdělávací program Kód a název oboru vzdělání: 63

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty účetnictví a základy práva tvoří ekonomicko-právní základ odborného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: Obchodní akademie Kód: 63-41-M/02 OBSAH ÚVODNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) Zaměření: Účetnictví a daně Obsah 1 Úvodní identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více