Management malých a středních firem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management malých a středních firem"

Transkript

1 Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o. Hradecká 1151, Hradec Králové 1

2 Obsah 1 Identifikační údaje Návrh vzdělávacího programu Profil absolventa Osobnostní a sociální kompetence Odborné kompetence Možnosti uplatnění absolventa Charakteristika vzdělávacího programu Pojetí cíle Charakteristika vzdělávacího programu a podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve škole Organizace výuky Vstupní předpoklady, podmínky přijetí Struktura vzdělávacího programu Pravidla pro postup do dalšího ročníku Kreditní systém Obsah vzdělávání Přehled povinných modulů Přehled povinně volitelných modulů Přehled volitelných modulů Učební plán Přehled povinných modulů Manažerská ekonomika(abecední řazení) Přehled povinných modulů předmětu Daně a účetnictví (abecední řazení): Přehled povinných modulů předmětu Právo (abecední řazení): Přehled povinných modulů předmětu První cizí jazyk (abecední řazení): Přehled povinných předmětu modulů Druhý cizí jazyk (abecední řazení): Přehled povinných modulů předmětu Jazyková kultura a komunikace (abecední řazení): Přehled povinných modulů předmětu Informatika (abecední řazení): Přehled povinných modulů předmětu Matematika a statistika (abecední řazení): Povinný modul předmětu Ochrana člověka za mimořádných situací: Povinný modul předmětu Odborná praxe:

3 Přehled povinně volitelných modulů předmětu Manažerská ekonomika (abecední řazení): Přehled povinně volitelných modulů předmětu Daně a účetnictví (abecední řazení): Přehled povinně volitelných modulů předmětu Právo (abecední řazení): Přehled povinně volitelných modulů předmětu První cizí jazyk (abecední řazení): Povinně volitelný modul předmětu Druhý cizí jazyk : Povinně volitelný modul předmětu Informatika: Povinně volitelný modul předmětu Ochrana člověka za mimořádných situací: Přehled volitelných modulů předmětu Manažerská ekonomika (abecední řazení): Přehled volitelných modulů předmětu Účetnictví a daně (abecední řazení): Přehled volitelných modulů předmětu Další cizí jazyk (abecední řazení): Volitelný modul předmětu Jazyková kultura a komunikace: Přehled volitelných modulů předmětu Informatika (abecední řazení): Volitelných modul předmětu Matematika a statistika (abecední řazení): Doklady o zabezpečení vzdělávacího programu Personální zajištění vzdělávacího programu Doklady o materiálním a organizačním zabezpečením vzdělávacího programu Údaje o budově pro uskutečňování vzdělávacího programu Soupis specializovaných laboratoří pro výuku a popis jejich technické úrovně Údaje o knihovně, její dostupnosti, technické vybavenosti a kapacitě, o stávajícím vybavení a doplňování studijní literatury pro uskutečňování vzdělávacího programu, přehled o stávajícím vybavení výpočetní technikou a o možnostech jejího využití k uskutečňování vzdělávacího programu, údaje o možnosti využití lokální počítačové sítě Záměr rozvoje a odůvodnění vzdělávacího programu, podmínky pro hodnocení a zabezpečení kvality vzdělávacího programu Údaje o rozvoji spolupráce s odbornou praxí, vyššími a vysokými školami a dalšími právnickými osobami včetně zahraničních Motivační nástroje školy pro studenty se speciálními vzdělávacím i potřebami Zdůvodnění společenské potřeby Přílohy Zřizovací listina Ověřená kopie zápisu do školského rejstříku Vyjádření poskytovatelů praxe

4 1 Identifikační údaje Název školy Sídlo Právní forma Zřizovatel Kód oboru Obor vzdělávání Název vzdělávacího programu Délka vzdělávacího programu Forma vzdělávání Vyučovací jazyk Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o. Hradecká 1151, Hradec Králové Společnost s ručením omezením Omega Investment a.s. Praha 1, Žitná N/.. Ekonomika a podnikání Management malých a středních firem 3 roky, tj. 6 období Denní Český jazyk Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků dle Nařízení vlády č. 224/2007 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. 4

5 2 Návrh vzdělávacího programu 2.1 Profil absolventa Studium je možné charakterizovat jako vyvážené z hlediska znalostí ekonomické teorie, účetní a daňové problematiky, právních disciplín, informatiky i cizích jazyků. Výběrem ze spektra volitelných modulů má student možnost profilovat se do některé z uvedených oblastí, a to zejména podle svého zájmu. Škola povede studenta k rozhodování o dalším zaměření svého vzdělávání s perspektivou budoucího uplatnění v praxi, v návaznosti na potřeby příslušného regionu a trhu práce. Součástí profilu absolventa je velmi dobrá připravenost komunikovat dvěma světovými jazyky. V průběhu studia je veden ke koncepční analytické práci, a to jak samostatné, tak i v pracovním kolektivu. Významnou kompetencí je schopnost řešit samostatně složitější rozhodovací úlohy a být tak připraven pro pracovní pozice v nižším a středním managementu. Absolvent je v praxi zařazován do těch pozic, kde není nutné vysokoškolské vzdělání, ale středoškolské již nepostačuje. Osvojení si obsahu vzdělávacího programu umožní absolventům vykonávat náročné obchodně-provozní, technicko-hospodářské funkce, včetně samostatného řízení na nižší a střední úrovni managementu Osobnostní a sociální kompetence vystupovat profesionálně a kultivovaně na veřejnosti, být schopen stanovit si reálné životní i profesní cíle, orientovat se v tržním prostředí, včetně trhu práce, akceptovat rozdílné názory a postoje, umět obhájit svoje názory a postoje, umět přijímat a dávat zpětnou vazbu, umět vyhledat si informace a ověřit si jejich správnost, umět pracovat s informaci a prezentovat je, rozhodovat samostatně a konstruktivně reagovat, orientovat se v globalizovaném světě, akceptovat nutnost celoživotního vzdělávání, zvládnout týmovou práci, zvládnout projektovou práci, osvojit si principy sociální komunikace, osvojit si techniky firemní a obchodně podnikatelské komunikace, zvládnout cizojazyčnou komunikaci, včetně osvojení odborné terminologie a korespondenčních zvyklostí, respektovat etické normy a principy interpersonálních vztahů Odborné kompetence porozumět chování subjektů tržní ekonomiky, udržovat si přehled o změnách v jejich postavení a chování, přistupovat aktivně k řešení dílčích manažerských problémů, orientovat se v daňové problematice, být schopen aplikovat znalosti v profesním i běžném životě, využívat poznatků matematiky a statistiky k ověřování svých závěrů, 5

6 orientovat se v platné legislativě obchodního, občanského, pracovního, správního i mezinárodního práva,analyzovat a syntetizovat problémy, exaktně se vyjadřovat, osvojit si znalosti marketingu jako nástroje konkurenceschopnosti, chápat detailně obsah manažerských funkcí, včetně těch v personální oblasti, aplikovat znalosti z manažerské ekonomiky při tvorbě vlastního podnikatelského záměru vést aktivně a konstruktivně odbornou diskusi, porozumět finančnímu i manažerskému účetnictví, chápat význam účetnictví jako zdroje informací. Absolvent v odborné praxi uskutečněné na smluvním základě získá řadu praktických zkušeností, cenné osobní kontakty, rychleji se orientuje a adaptuje v hospodářské praxi. Tyto kompetence vytvářejí celkový profil absolventa, který díky vysoké míře všeobecného i odborného vzdělání zajišťuje pracovní flexibilitu. Současně je velmi dobrým základem pro budoucí celoživotní vzdělávání. Vyváženost profilu je zajištěna skladbou povinných předmětů učebního plánu. Současně je díky volitelným modulům umožněna profilace absolventa do oblasti manažerské ekonomiky, účetnictví a daní. Takto vytvořený soubor kompetencí odpovídá požadavkům, které kladou zaměstnavatelé na absolventy a je rovněž kvalitním základem pro vlastní podnikatelskou činnost. 2.2 Možnosti uplatnění absolventa V návaznosti na Kartotéku typových pozic (ISTP) je absolvent připravován především pro tato povolání: samostatný ekonom, samostatný administrativní pracovník, samostatný pracovník marketingu, samostatný hospodářsko-správní referent, 2.3 Charakteristika vzdělávacího programu Pojetí cíle Obecným cílem vzdělávacího programu Management malých a středních firem je připravit absolventy na výkon činností spojených s podnikáním a ekonomickým zázemím pro tuto činnost. Podnikatelsko-ekonomické zaměření oboru je založeno na třech dominantních směrech vzdělávání: Odbornost: ekonomika, daně, účetnictví, management, personální management, marketing, makroekonomie, mikroekonomie, právo, obchodní logistika, systémy řízení kvality, informační technologie, etika podnikání, environmentální management, psychologie a další, jazyky. Komunikační způsobilost: obecná znalost alespoň dvou cizích jazyků na velmi dobré komunikační úrovni, specifická znalost alespoň jednoho cizího jazyka schopnost komunikovat o odborných tématech, znalost obchodní korespondence a obchodních zvyklostí v cizím jazyce, ze kterého koná student absolutorium, kvalitní písemný a slovní projev v českém jazyce, multimediální výchova, rétorika a osobní prezentace. Praxe: aplikace teoretických poznatků, prohloubení ekonomického myšlení a tzv. podnikatelství v rámci souvislé odborné praxe v podnicích a institucích, při zpracování absolventské práce, v odborně zaměřených cvičeních, při týmově a projektově zaměřených zaměstnáních. 6

7 Specifickým cílem je umožnit studentům vlastní zaměření v rámci vzdělávacího programu volbou individuálního souboru volitelných modulů. Student tak může prohloubit svoje kompetence například v oblasti manažerské ekonomiky, účetnictví a daní. Škola vhodnou nabídkou modulů může dodatečně korigovat zaměření vzdělávacího programu tak, aby vyhovoval potřebám regionálního pracovního trhu. Pojetí vzdělávacího programu je v zásadě mezioborové a prakticky orientované, propojuje disciplíny ekonomické a právní s jazykovými a komunikačními dovednostmi i se znalostmi účetnictví v rozsahu potřebném pro současnou podnikatelskou i manažerskou praxi. Je tak vytvořen základ pro širokou využitelnost absolventa v pracovním zařazení Charakteristika vzdělávacího programu a podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve škole Vzdělávací program je v denní formě navržen jako tříletý (šest období), poslední šesté období je převážně věnováno realizaci praxe v podnicích a organizacích, výuková část šestého období je zaměřena na přípravu k absolutoriu a konzultace ke zpracování absolventské práce. Volbou vhodných volitelných předmětů mohou studenti v tomto období dokončit své zvolené studijní zaměření. Pro profilaci studenta jsou za nejdůležitější považované odborné předměty, které svým rozsahem definují obsah absolutoria z odborných předmětů. Ty jsou rozděleny do samostatně hodnocených modulů tak, aby bylo možné lépe hodnotit individuální výsledky vzdělávání studenta pomocí kreditního systému. Tuto odbornou základnu rozšiřují volitelné moduly, všeobecně vzdělávací předměty a cizí jazyky. Otázky bezpečnosti a zdraví jsou řešeny standardně v rámci provozu školy, při odborné praxi je tato problematika smluvně ošetřena s organizací, která zajišťuje praxi. Studenti jsou kreditním systémem v rámci předmětu Ochrana člověka za mimořádných situací vedeni k povinnému dvoudennímu proškolení v této oblasti vždy první dva dny zimního období v příslušném ročníku. Proškolení provede pracovník pověřený ředitelem školy a učiní o tom záznam do povinné školní dokumentace a výkazu o studiu. Směrnice a další dokumenty ve škole závazné: Vzdělávací program se uskutečňuje v souladu s platnými právními předpisy. Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) poskytuje škola nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví prostřednictvím: školního řádu, provozních řádů učeben, pokynů k pohybovým aktivitám a k průběhu sportovně výcvikových kurzů, pokynů k výkonu odborné praxe, pokynů k průběhu exkurzí a projektových zaměstnání. Všechny uvedené dokumenty vycházejí z platných právních předpisů, jež představují zejména: zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( 29 o bezpečnosti, 30 o školním řádu, 96 o organizaci praktického vyučování a odborných praxí VOŠ), metodický pokyn MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, zákon o opatření k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami č. 379/2005 Sb., 7

8 vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávaní dětí a mladistvých č. 410/2005 Sb. Prevence společensky negativních jevů probíhá ve škole podle Minimálního preventivního programu vypracovaného školním metodikem prevence v souladu s národním programem Zdraví pro všechny v 21. století. Za součást vzdělávacího procesu jsou považovány veškeré akce pořádané školou i soutěže, jichž se studenti účastní. Přiměřeně se na ně vztahují opatření školního řádu a souvisejících právních předpisů. Vzdělávání podle vzdělávacího programu se uskutečňuje v souladu s vládními dokumenty: Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, Státní informační politika ve vzdělávání, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji Zdraví pro všechny v 21. století Organizace výuky Vzdělávání je rozloženo do 40 týdnů v každém školním roce. Organizováno je vysokoškolským způsobem. Školní rok je rozdělen do zimního a letního období (16týdnů výuky, 3 týdny samostudia k získání hodnocení v řádném termínu, a 1 týden časová rezerva. ) Vzdělávání probíhá formou přednášek,exkurzí, cvičení a seminářů, v nichž pedagog volí metody v závislosti na typu učiva a komunikační úrovni vyučované skupiny. Do výuky jsou pravidelně zařazeny sportovní aktivity, exkurze, diskuse s odborníky z praxe, projektové a skupinové aktivity a samostudium. Konzultační hodina trvá 45 minut. Rozvrh hodin včetně přestávek je umístěn na nástěnce vedle ředitelny a na internetových stránkách školy. Forma vzdělávání Délka studia Praxe denní 3 roky (6 období) 13 týdnů (v 5. a 6.období) Využití jednotlivých týdnů v pro denní formu studia je uvedeno v tabulce: Činnost Počet týdnů v období 1.ročník 2.ročník 3.ročník 1. období 2. období 3. období 4. období 5. období 6. období Školní výuka Odborná praxe Samostudium a k získání hodnocení v řádném termínu Časová rezerva celkem

9 2.3.4 Vstupní předpoklady, podmínky přijetí CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Podmínky přijetí se řídí 93 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a 2 Vyhlášky č. 10 (2004) o vyšším odborném vzdělávání. Základním předpokladem pro přijetí je získané střední vzdělání s maturitní zkouškou. Další podmínkou je splnění podmínek přijímacího řízení stanovaných ředitelem školy (uchazeči musí splnit podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů. Přijímací zkoušky probíhají formou krátkého testu a pohovoru v anglickém jazyce. O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve vyšší odborné škole rozhoduje ředitel školy. Při nadlimitním počtu přihlášených uchazečů se do výsledků přijímacího řízení započítává prospěch za poslední ročník střední školy a prospěch z maturitní zkoušky. Termíny i přesné podmínky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách. Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků dle Nařízení vlády č. 224/2007 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Struktura vzdělávacího programu Profilové předměty, ze kterých koná student absolutorium Předmět Moduly Manažerská ekonomika Bankovnictví, Makroekonomie, Management, Manažerská ekonomika I., Manažerská ekonomika II., Marketing, Mikroekonomie, Personální management, Pojišťovnictví, Vybrané otázky ekonomiky podniku, Založení soukromého podniku Daně a účetnictví Aktuální daňové problémy, Daňový systém, Finanční účetnictví I., Finanční účetnictví II., Nepřímé daně, Přímé daně Právo Evropské právo a regionální rozvoj, Občanské právo, Obchodní právo, Pracovní právo, Základy práva První cizí jazyk První cizí jazyk I., První cizí jazyk II., Konverzace v prvním cizím jazyce I., Konverzace v prvním cizím jazyce II., Další povinné předměty Předmět Moduly Druhý cizí jazyk Druhý cizí jazyk I., Druhý cizí jazyk II. Jazyková kultura a Absolventský seminář, Jazyková kultura a rétorika, Obchodní komunikace korespondence Informatika Architektura počítačů, Prezentace na počítači, Tabulkový editor, Textový editor Matematika a statistika Finanční matematika, Vybrané statistické metody, Základy matematických metod Ochrana člověka za Ochrana člověka za mimořádných situací mimořádných situací 9

10 povinně volitelné moduly (rozšiřují učivo) předmět Rozšiřující volitelné moduly Manažerská ekonomika Etika podnikání, Psychologie Daně a účetnictví Daňová evidence, Využití ICT pro management, Základy účetnictví Právo Právo mezinárodního obchodu, Správní právo První cizí jazyk, případně další cizí jazyk Příprava k mezinárodní zkoušce, Obchodní korespondence v cizím jazyce Druhý cizí jazyk Odborný cizí jazyk Informatika Příprava na ECDL Matematika a statistika Metody operačního výzkumu Ochrana člověka za Tělesná výchova mimořádných situací volitelné moduly (doplňují povinné a povinně volitelné moduly podle zájmu a profesní orientace studentů) předmět Rozšiřující volitelné moduly Manažerská ekonomika Environmentální management, Obchodní logistika, Systémy řízení kvality Daně a účetnictví Mzdové účetnictví, Vnitropodnikové účetnictví Další cizí jazyk Další cizí jazyk I., Další cizí jazyk II. Jazyková kultura a Písemná a elektronické komunikace komunikace Informatika Databázové systémy, Grafický editor, Multimedia, Publikace přes webové rozhraní Matematika a statistika Metody operačního výzkumu Pravidla pro postup do dalšího ročníku Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky pro příslušný ročník, tj. získal 60 kreditů. Jednotlivé předměty (viz učební plán) se uzavírají získáním zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu a to nejpozději poslední vyučovací den zimního/letního období. Nesplní-li student podmínky pro toto hodnocení, může požádat ředitele o určení náhradního termínu pro získání hodnocení. Zkoušku student vykonává v samostudiu a v období k získání hodnocení. Termín konání, včetně termínů opravných zkoušek, stanovuje ředitel školy. Zkoušky je možné opakovat maximálně dvakrát. V případě, že nelze studenta hodnotit z prokazatelně závažných důvodů, určí ředitel školy termín, do kterého má být hodnocení studenta ukončeno. Hodnocení za příslušný ročník musí být dokončeno nejpozději do konce následujícího období Kreditní systém Součástí hodnocení výsledků studia je systém kreditů, který je v souladu s Boloňským jednotným vzdělávacím systémem vhodným prostředkem podpory všestranné studentské mobility. Zatímco kvalita studijních výsledků je hodnocena známkou, kreditní systém hodnotí kvantitu studia. Škola při udělování kreditů uplatňuje zásady Evropského kreditního systému (ECTS). 10

11 Zásady kreditního hodnocení: Minimální počet kreditů, které musí student v jednom období získat, je 30. Jednotlivé studijní povinnosti se dělí na ty, které jsou pevně vázány na ročník a období studia (povinné a povinně volitelné) a na ty, které většinou nejsou vázány na přesně stanovený ročník studia (volitelné). Povinné moduly jsou stanoveny učebním plánem a představují 70 90% jeho náplně (tj. počtu kreditů). Zbylých 10 30% si student vybírá z nabídky povinně volitelných a volitelných modulů. Při volbě povinně volitelných a volitelných předmětů je každý student povinen zvolit ve stanovené době (období, ročník) minimálně jeden předmět povinně volitelný, bez ohledu na počet kreditů. Každý student si sestavuje svůj osobní rozvrh sám na základě okamžité nabídky vyšší odborné školy. Přitom musí dbát na to, aby absolvoval ve stanovené době (období, ročník) všechny povinné předměty vzdělávacího programu a společně s povinně volitelnými a volitelnými moduly získal minimální stanovený počet kreditů. Při volbě modulů dále student dbá, aby splňoval předpoklady pro vstup do modulu (znalost jazyka, absolvování předchozího modulu -vyznačeno v sylabech modulů). 11

12 2.4 Obsah vzdělávání Přehled povinných modulů předmět manažerská ekonomika Př Cv H Kr Př Cv H Kr Př Cv H Kr Př Cv H Kr Př Cv H Kr Př Cv H Kr Bankovnictví 2 1 Z,ZK 3 Makroekonomie 2 1 Z,ZK 3 Management 2 1 KZ ZK 3 Manažerská ekonomika I. 2 1 KZ Z,ZK 3 Manažerská ekonomika II. 2 1 KZ Z,ZK 3 Marketing 2 1 ZK Z 3 Mikroekonomie 2 0 ZK KZ 2 Personální management 2 0 ZK KZ 1 Pojišťovnictví 2 1 Z,ZK 3 Vybrané otázky ekonomiky podniku 1 1 KZ 2 Založení soukromého podniku 1 2 Z,ZK 3 Daně a účetnictví Právo První cizí jazyk Druhý cizí jazyk Aktuální daňové problémy 1 1 Z, ZK 2 Daňový systém 2 0 ZK 2 Finanční účetnictví I. 2 2 Z ZK 2 Finanční účetnictví II. 1 2 Z,ZK 3 Nepřímé daně 1 1 Z,ZK 2 Přímé daně 1 1 KZ 2 Evropské právo a regionální rozvoj 2 1 Z,ZK 3 Občanské právo 2 0 ZK 2 Obchodní právo 1 1 KZ 2 Pracovní právo 2 0 ZK 2 Základy práva 2 0 ZK 2 První cizí jazyk I. 0 2 KZ KZ 2 První cizí jazyk II. 0 2 KZ KZ KZ ZK 1 Konverzace v prvním cizím jazyce I. 0 1 KZ KZ 1 Konverzace v prvním cizím jazyce II. 0 1 KZ ZK KZ KZ 1 Druhý cizí jazyk I. 0 2 KZ KZ 2 Druhý cizí jazyk II. 0 2 KZ KZ KZ 2 Jazyková kultura a komunikace Informatika Absolventský seminář 0 2 KZ 2 Jazyková kultura a rétorika 0 2 KZ 2 Obchodní korespondence 0 2 Z KZ 2 Architektura počítačů 0 2 KZ 2 Prezentace na počítači 0 1 KZ 1 Tabulkový editor 0 2 KZ 2 Textový editor 0 2 KZ 2 Matematika a statistika povinný modul Finanční matematika 0 2 KZ KZ 2 Vybrané statistické metody 0 2 KZ KZ 2 Základy matematických metod 0 2 KZ KZ 2 Ochrana člověka za mimořádných situací 1.ročník 2.ročník 3.ročník zimní letní zimní letní ochrana člověka za mimoř. situací 0 1 KZ KZ KZ 1 Odborná praxe Z 6 24 Z 24 celkem povinné moduly počet kreditů za povinné moduly minimální počet kreditů za volitelné moduly minimální počet kreditů nutných pro postup do dalšího ročníku zimní letní absolutoriu m A A A A 12

13 2.4.2 Přehled povinně volitelných modulů CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - předmět manažerská ekonomika Etika podnikání 0 2 KZ 2 Př Cv H Kr Př Cv H Kr Př Cv H Kr Př Cv H Kr Př Cv H Kr Př Cv H Kr Psychologie 0 2 KZ KZ 2 Daně a účetnictví Právo Daňová evidence 1 1 KZ 2 Využití ICT pro management 0 2 KZ 2 Základy účetnictví 2 2 Z,ZK 4 Právo mezinárodního obchodu 2 0 ZK 2 Správní právo 2 0 Z,Zk 2 První cizí jazyk Obchodní korespondence v cizím jazyce 0 2 Z 2 Druhý cizí jazyk Informatika povinně volitelný modul Příprava k mezinárodní zkoušce 0 2 Z ZK 2 Odborný cizí jazyk 0 2 KZ 2 Příprava na ECDL 0 3 KZ 3 Ochrana člověka za mimořádných situací Tělesná výchova 0 2 z Z 2 1.ročník 2.ročník 3.ročník zimní letní zimní letní zimní letní absolutori um Přehled volitelných modulů předmět manažerská ekonomika Environmentální management 1 1 KZ ZK 2 Obchodní logistika 2 0 Z ZK 2 Př Cv H Kr Př Cv H Kr Př Cv H Kr Př Cv H Kr Př Cv H Kr Př Cv H Kr Systémy řízení kvality 1 1 KZ 2 Daně a účetnictví Další cizí jazyk Mzdové účetnictví 1 1 Z 2 Vnitropodnikové účetnictví 0 2 Z 2 Další cizí jazyk I. 0 2 KZ KZ 2 Další cizí jazyk II. 0 2 KZ KZ KZ 2 Jazyková kultura a komunikace Písemná a elektronická komunikace 0 2 KZ 2 Informatika Databázové systémy 0 3 Z,Zk 3 Grafický editor 0 2 KZ 2 Multimedia 0 2 Z 2 Publikace přes webové rozhraní 0 2 Z 2 Matematika a statistika volitelný modul 1.ročník 2.ročník 3.ročník zimní letní zimní letní zimní letní Metody operačního výzkumu 0 3 z Z,Zk 3 absolutori um Poznámka: Volitelné moduly jsou do tabulky umístěny tak, aby navazovaly na znalosti a dovednosti získané v povinných modulech. Jejich rozpis do jednotlivých období je pro studenty doporučený. Získal(a)-li student(ka) vstupní znalosti například v předchozím (středoškolském) vzdělávání, může volitelný předmět do svého učebního plánu se svolením studijního oddělení zařadit v jiném než doporučeném období, vždy však pouze jednou během studia. 13

14 2.5 Učební plán Přehled povinných modulů Manažerská ekonomika(abecední řazení) Název modulu: Bankovnictví Kód modulu: BAN Nominální délka: 48 h. Počet kreditů: 3 Typ modulu: povinný Platnost od : Vstupní předpoklady: základní 1.ročník 2.ročník 3.ročník Zařazení do učebního plánu a hodnocení: 1. období 2. období 3. období 4. období 5. období 6. období př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr 2 1 z, zk 3 Stručná anotace vymezující cíle: Cílem je vychovávat studenty k samostatnému jednání a rozhodování ve finančních záležitostech. Rozvíjet schopnost posuzování jednotlivých bankovních služeb a produktů z pohledu klienta banky. Dále také seznámit studenty se základními principy a možnostmi kolektivního i samostatného investování. Předpokládané výsledky: Student popíše historii oboru bankovnictví a vysvětlí postavení bankovních systémů v hospodářské politice státu. Posoudí význam centrální banky pro ekonomiku státu. Orientuje se v činnosti obchodních bank, zná základní produkty, které banky nabízejí. Dokáže nabídku posoudit z hlediska klienta. Chápe podstatu bankovní činnosti a orientuje se v bankovní problematice tak, aby se po ukončení studia mohl aktivně zapojit do práce v bankovní sféře. Dále zná student podstatu a význam kapitálových trhů. Orientuje se v základních produktech kapitálového trhu a posoudí možnosti investování individuálního i kolektivního. Obsah modulu: 1. Bankovnictví - pojem, obsah, historie 2. Peníze - pojem, historie, funkce 3. Bankovní soustava - historie, druhy, bankovní soustava ČR 4. Centrální emisní banka - funkce, nástroje a jejich využití, zákon o ČNB 5. Obchodní banky - funkce, druhy, aktivní a pasivní bankovní operace 6. Cenné papíry - charakteristika, druhy, obchodování s CP 7. Mezinárodní měnové a finanční instituce - charakteristika a význam Doporučené postupy výuky: Výuka probíhá formou přednášek doplněných o videonahrávky, webové prezentace apod. V řešení praktických úkolů je používána metoda řízené diskuse. 14

15 Způsob ukončení: Zápočet Zkouška Hodnocení výsledků studentů: Zápočet - prezentace práce na zadané téma zkouška - ústní Doporučená literatura: Zákon o ČNB č. 6/1993Sb. ve znění pozdějších předpisů Zákon o bankách č. 21/1992Sb. ve znění pozdějších předpisů Zákon o platebním styku č. 124/2002Sb. ve znění pozdějších předpisů Zeman Václav: Centrální bankovnictví a monetární politika, Akademické nakladatelství CERM, 2010, ISBN Zeman Václav: Bankovnictví, Akademické nakladatelství CERM, 2008, ISBN

16 Název modulu: Makroekonomie Kód modulu: MAE Nominální délka: 48 h. Počet kreditů: 3 Typ modulu: povinný Platnost od : Vstupní předpoklady: Zařazení do učebního plánu a hodnocení: Absolvování modulu Mikroekonomie 1.ročník 2.ročník 3.ročník 1. období 2. období 3. období 4. období 5. období 6. období př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr 2 1 z,zk 3 Stručná anotace vymezující cíle: Obecným cílem je seznámení s nejzávažnějšími ekonomickými problémy tržní společnosti, tj. s chováním ekonomiky jako celku. Specifickým cílem je pochopit souvislosti základních makroekonomických veličin domácího produktu, inflace, nezaměstnanosti a platební a obchodní bilance. Předpokládané výsledky: Student je schopen pochopit jevy a procesy na makroekonomické úrovni, rozumí základním pravidlům pro ovlivňování těchto jevů na makroekonomické úrovni. Chápe vztahy mezi ekonomickou realitou a různými názorovými proudy. Zejména v oblasti problematiky peněz a otevřené ekonomiky je schopen aplikovat teorii na českou ekonomiku. Obsah modulu: 1. Vymezení makroekonomie pojem, ekonomické teorie 2. Měření výkonnosti ekonomiky národní produkt, národní důchod, metody 3. Trh práce nezaměstnanost, inflace 4. Ekonomický růst teorie hospodářského cyklu, cíle, funkce státu v tržní ekonomice 5. Fiskální politika, monetární politika 6. Ekonomika rozvojových zemí Doporučené postupy výuky: Výuka probíhá formou přednášek (2) a cvičení (1). Do přednášek jsou zařazeny bloky řízených diskusí, v rámci cvičení aplikují studenti teorii na českou ekonomiku. Studenti mají k dispozici skripta v elektronické podobě (server Fakulty sociálních věd UK/ Způsob ukončení: Zápočet Zkouška 16

17 Hodnocení výsledků studentů: docházka zápočet seminární práce dle zadání (aplikace teorie na čs. ekonomiku) zkouška ústní v rozsahu 15 min Doporučená literatura: Rusmichová, L., Soukup, J. a kol.: Makroekonomie - základní kurz, Melandrium 2002 Provazníková, R., Volejníková, J.: Makroekonomie - cvičebnice, Melandrium 2006 Jurečka, V.: Makroekonomie, Grada 2010, ISBN Soukup, J. a kol.:makroekonomie, Management Press, 2010, ISBN Krameš, J.: Makroekonomie základní kurz, Oeconomica 2009, VŠE Praha, ISBN

18 Název modulu: Management Kód modulu: MAN Nominální délka: 96 h. Počet kreditů: 6 Typ modulu: povinný Platnost od : Vstupní předpoklady: Zařazení do učebního plánu a hodnocení: základní 1.ročník 2.ročník 3.ročník 1. období 2. období 3. období 4. období 5. období 6. období př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr 2 1 kz zk 3 Stručná anotace vymezující cíle: Obecným cílem je získání vědomostí z oblasti teorie i praxe řízení firem, znalost manažerských funkcí. Specifickým cílem je získání dovedností z oblasti manažerského rozhodování, schopnost řešit dílčí problémy managementu. Předpokládané výsledky: Student se po absolvování orientuje v problematice řízení, zná základní funkce managementu, ovládá teoretické přístupy z pohledu historie a vývoje managementu jako vědy i umění, je schopen řešit případové studie, zejména z oblasti organizování a motivace pracovníků. Chápe souvislosti mezi jednotlivými manažerskými funkcemi. Obsah modulu: 1. Pojetí managementu 2. Definování základních manažerských funkcí 3. Plánovací proces 4. Organizování 5. Rozhodování 6. Motivace a vedení lidí 7. Komunikace 8. Kontrola 9. Moderní přístupy k managementu v procesu globalizace a internacionalizace trhu 10. Krizový management Doporučené postupy výuky: Přednáška, semináře, interaktivní výuka, řešení případových studií, hraní rolí, brainstorming Způsob ukončení: Klasifikovaný zápočet 1. období Zkouška 2. období Hodnocení výsledků studentů: Klasifikovaný zápočet seminární práce Zkouška ústní 18

19 Doporučená literatura Veber, J. a kol. : Management, Základy, prosperita, globalizace, Management Press, Praha 2005 Střížová, V. : Manažerská komunikace I. a II., Oeconomica VŠE Praha 2005 Zadražilová, D. : Mezinárodní management, Oeconomica VŠE Praha 2007 Veber, J. a kol.:management, Management Press 2009, ISBN X Cejthamr, V., Dědina J.: Management a organizační chování, Grada 2010, ISBN Štrach, P.: Mezinárodní management, Grada 2009, ISBN

20 Název modulu: Manažerská ekonomika I. Kód modulu: MNE 1 Nominální délka: 96 h. Počet kreditů: 6 Typ modulu: povinný Platnost od : Vstupní předpoklady: základní 1.ročník 2.ročník 3.ročník Zařazení do učebního plánu a hodnocení: 1. období 2. období 3. období 4. období 5. období 6. období př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr př cv ho kr 2 1 kz z,z k Stručná anotace vymezující cíle: Cílem je vysvětlit podstatu podniku a jeho vedení tak, aby podnikatelé, manažeři obstáli v náročném tržním prostředí. Úkolem je charakterizovat činnosti související se založením podniku, jednotlivé obchodní společnosti, majetkovou a kapitálovou výstavbu podniku. Předpokládané výsledky: Student je schopen specifikovat podniky v národním hospodářství, vysvětlit způsoby jejich zakládání, chápe podstatu a principy podnikání, dokáže posoudit vliv právních forem na založení podniku, charakterizuje jeho majetek, způsoby odepisování. Dokáže vysvětlit organizaci podniku. Obsah modulu: 1. Podnik jako součást národního hospodářství 2. Založení podniku 3. Živnosti 4. Obchodní společnosti 5. Majetková a kapitálová výstavba podniku 6. Organizace podniku Doporučené postupy výuky: Výuka probíhá formou přednášek, v rámci cvičení studenti aplikují teorii na podmínky českého národního hospodářství, pracují s aktuálními předpisy, řeší praktické úkoly Způsob ukončení: Klasifikovaný zápočet 1. období Zkouška 2. období Hodnocení výsledků studentů: Klasifikovaný zápočet - test Zkouška - ústní 20

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Témata jsou doplňována videoukázkami zajímavých ekonomických pořadů např.

Témata jsou doplňována videoukázkami zajímavých ekonomických pořadů např. EKONOMIKA Předmět ekonomika vede k rozvíjení schopností ekonomicky myslet, jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikání. Učivo je tvořeno tématy, která se týkají tržního hospodářství, podnikání a jeho

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 337 (10,5 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Národní hospodářství

Národní hospodářství Národní hospodářství Národní hospodářství VY_32_INOVACE_11_03_01 Tento materiál je určen pro doplnění výuky v rámci předmětu pro druhý ročník oboru Podnikání. Cílem je seznámit žáky se základní problematikou

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Účetnictví je zařazen mezi odborné předměty a spolu s ekonomikou a právem tvoří ekonomicko-právní základ odborné přípravy absolventů.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh 5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze Koncepční návrh A. Junior Achievement, o.p.s. Identifikace vzdělávacího modulu A1 Název modulu Poznej svoje peníze A2 Kód modulu variantně si doplňuje škola dle svého

Více

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 ÚČETNICTVÍ 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 akademie 2. ročník výuka v celé třídě a) základní pojmy b) účetní doklady náležitosti, zpracování c) rozvaha charakteristika, struktura d) evidence peněžních prostředků

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví a účetní software

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví a účetní software Metodické listy pro kombinované studium předmětu Zimní semestr - 3 konzultace: 1) 1) Využití počítačů v účetnictví 2) Založení nové účetní jednotky v účetním programu 2) 3) Agendy v účetním softwaru všeobecně

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /PEM Podniková ekonomie a management vyučující: Ing. Zlámal

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Obor Obchodní akademie 63-41-M/004 1. Praktická maturitní zkouška Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů ekonomických se skládá z obsahu

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu.

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu. Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie 6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem předmětu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jarní 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Předmět:

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: I. Obor Ekonomické lyceum 78-42-M/002 1. Práce s obhajobou z ekonomiky nebo společenských věd: Témata pro práci s obhajobou budou žáci zpracovávat

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Moderní ekonom účetnictví v současné praxi M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K,

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012)

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) 1 Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) Pozn.: V podstatě platí i pro předmět Účetnictví 2 Předmět spočívá ve výkladu Účetní závěrky, Daně v účetnictví včetně Odložené daně, Cash flow

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. Charakteristika vyučovacího předmětu Svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět SVĚT PRÁCE se vyučuje jako samostatný předmět v 8. ročníku

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty Účetnictví, Marketing, Management a Základy práva tvoří ekonomicko-právní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODULY 3, 4, 5 Pomocné účetní práce, majetek Mzdová agenda Vnější prostředí podniku

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více