ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, ŠVP byl vytvořen a inovován v rámci Operačního programu spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu Jsme rovnoprávné společenství vzájemně se učících partnerů ŠVP byl vytvořen v rámci reg. č. projektu CZ /3.1.15/0016 ŠVP byl inovován ke dni čj. 2/2013 v oblasti aktivního občanství, sociálního partnerství, sociální soudrţnosti a udrţitelného rozvoje s akcentem na environmentální výchovu s podporou projektu OP VK reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Globální vzdělávání pro udrţitelný rozvoj v síti spolupracujících škol, obce a ekologických sdruţení 1

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV ŠVP... 4 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 4 STUDIJNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ... 4 ÚDAJE O ŠKOLE... 5 ZŘIZOVATEL... 5 PLATNOST DOKUMENTU OD CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 6 VELIKOST ŠKOLY... 6 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU... 6 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE... 6 DOPORUČENÉ ÚDAJE (UMÍSTĚNÍ A PODMÍNKY ŠKOLY, SPOLUPRÁCE, HODNOCENÍ) CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY PROFIL ABSOLVENTA ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU UČEBNÍ OSNOVY JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CIZÍ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA PRAKTICKÁ MATEMATIKA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (ICT) ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS (DEJ) VÝCHOVA K OBČANSTVÍ (VKO) ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA (FYZ) CHEMIE (CHE) PŘÍRODOPIS (PRI) ZEMĚPIS (ZEM) ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE SVĚT PRÁCE (SP) PRÁCE S LABORATORNÍ TECHNIKOU (PLT)

3 VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ (VDT) UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) VÝTVARNÁ VÝCHOVA (VV) ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA (TEV) VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (VKZ) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (ICT) KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE (KAJ) KONVERZACE V NĚMECKÉM JAZYCE HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A ÚPRAVY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘI TVORBĚ DOKUMENTŮ PODLE SMĚRNICE ISO ZÁSADY STANOVENÉ PRO ÚPRAVY A ZMĚNY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

4 1. Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Jsme rovnoprávné společenství vzájemně se učících partnerů, č.j. 2/2013 (úprava verze č.j.: 1/2007) Komentář: Školní vzdělávací program v souladu s 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zpracován podle RVP ZV vydaný Opatřením ministryně školství, mládeţe a tělovýchovy čj.15523/ , kterým se mění RVP pro ZV čj / ze dne , ve znění Opatření ministryně školství, mládeţe a tělovýchovy čj.27002/ ze dne 29.srpna 2005 a Opatření ministryně školství, mládeţe a tělovýchovy čj / ze dne 30.dubna., 1) úprava dle Opatření ministra školství, mládeţe a tělovýchovy, kterým se změnil RVP pro ZV, č.j. MSMT 2647/ ) úprava v souvislosti s inovací ŠVP v rámci realizace projektu OP VK reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Globální vzdělávání pro udrţitelný rozvoj v síti spolupracujících škol, obce a ekologických sdruţení Motivační název: Jsme rovnoprávné společenství vzájemně se učících partnerů Motto: "Škola není jen příprava na ţivot, škola je ţivot sám." Cílem realizace ŠVP podle struktury RVP pro niţší stupeň víceletého gymnázia je, aby bylo ve škole vytvářeno sociální klima, v němţ je vztah ţáků a učitelů jako vztah partnerů a aktivních účastníků vzdělávání. ŠVP je zaměřený na modernizaci výchovně vzdělávacího procesu a rozvoj klíčových kompetencí v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Při jeho realizaci bude implementována diferenciace a individualizace vzdělávání. Vymezením ŠVP jsou vytvořeny a budou ověřeny inovativní metody vzdělávání v Gymnáziu J. A. Komenského v Dubí k utváření a rozvoji klíčových kompetencí ţáků na niţším stupni víceletého gymnázia. Modernizace metod výuky bude podpořena aktivním vyuţitím informačních a komunikačních technologií při výuce ve všech předmětech, projektech a projektových dnech a aktivitách ţáků. ŠVP vytváří podmínky k tomu, aby se ţáci chtěli učit (dlouhodobě, celoţivotně, aktivně), aby byli motivováni pro učení, poznávání, zkoumání, praktické činnosti a aktivně se zapojovali do procesu vzdělávání. ŠVP má vzdělávat ţáky tak, aby mohli uplatnit své individuální předpoklady, aby se jejich vzdělávání odvíjelo od převaţujících zájmů, schopností, reálných hranic moţností. V jednotlivých vzdělávacích oblastech ŠVP je ve výuce zdůrazněno utváření klíčových kompetencí. Důraz je kladen na komunikační schopnosti, toleranci, solidaritu, spolupráci, na praktické řešení problémů, na péči o zdraví (své, komunity, přírody), na vztah ke kultuře a kulturnosti, na orientaci v potřebách občana a člověka, který bude vstupovat do občanského ţivota a na trh práce. ŠVP vede ţáky k samostatnosti, odpovědnosti a rozhodnosti v běţných i výjimečných ţivotních situacích. Vzdělávací program čtyřletý vzdělávací program Komentář : ŠVP čj.2/2013 je zpracován pro niţší stupeň víceletého gymnázia GJAK. Osmileté studium na GJAK budou tvořit dva samostatné ŠVP pro niţší a vyšší stupeň vzdělávání. ŠVP pro niţší stupeň vzdělávání ve čtyřletém cyklu ročníků prima, sekunda, tercie, kvarta je vytvořen podle RVP ZV. Studijní forma vzdělávání denní 4

5 Údaje o škole - název školy: GYMNÁZIUM Jana Amose Komenského s.r.o. - adresa školy: Bystřická 275/27, Dubí - střední škola: IZO identifikátor právnické osoby: právní forma: společnost s ručením omezeným - IČO: jméno ředitele: Mgr. Bc.Jaroslava Turková - jméno koordinátora ŠVP: PaedDr. Luděk Gűhl - kontakty: tel/fax: , mobilní telefon : , Zřizovatel - název : Mgr.Bc Jaroslava Turková, statutární orgán právnické osoby jednatel společnosti za společnost vystupuje samostatně - adresa: nám. Svobody 20, Proboštov, kontakty: tel/fax: , mobilní telefon : Platnost dokumentu od V Dubí dne : Podpis ředitele školy : Mgr. Bc. Jaroslava Turková Razítko školy : 5

6 2. Charakteristika školy Velikost školy - nejvyšší povolený počet ţáků : počet tříd : 8 - počet tříd na niţším stupni gymnázia: 4 (názvy: prima, sekunda, tercie, kvarta) - počet tříd na vyšším stupni gymnázia: 4 (názvy: kvinta, sexta, septima, oktáva) - v kaţdém ročníku je jedna třída, osmiletý cyklus - délka studia : 8 r. 0 měs. Komentář: Soukromá škola, která byla zařazena do sítě škol k 1. září 1991 pod názvem Gymnázium J.A.Komenského v Dubí. K změnila právní formu na společnost s ručením omezeným. Je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod názvem Gymnázium Jana Amose Komenského s.r.o., oddíl C, vloţka Takto je vedena v rejstříku škol a školských zařízení v souladu s 143 odst. 2 a podle 149 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon). Charakteristika pedagogického sboru V průměru je : 11 FO vyučujících, průměrný věk okolo 40 let, 1 ředitelka školy, asistenti pedagoga,/ dle poţadavků a doporučení SPC, PPP interní vyučující (z toho někteří na částečný úvazek) pedagogové splňují kvalifikační předpoklady pro odbornou realizaci konkrétních vyučovacích předmětů výchovný poradce a speciální pedagog protidrogový koordinátor (vzdělávání v rámci DVVP) všichni vyučující mají zpracovaný Plán osobního (profesního) rozvoje, který vychází z Cílů jakosti školy normy ISO 9001:2001 a strategických záměrů školy Pedagogičtí pracovníci splňující podmínky stanovené zákonem č. 563/2004 Sb., nebo si tyto podmínky musí doplnit ve stanovené lhůtě. jsou schopni podílet se i na dalších činnostech ve škole; mají být vybaveni potřebnými profesními dovednostmi komunikativní ve směru k ţákům, jejich zákonným zástupcům, ostatním pedagogům a odborníkům zajišťujícím pro školu speciální sluţby, schopni diagnostikovat ţáky a motivovat je k další činnosti, udrţet neformální kázeň, průběţně se vzdělávat, hodnotit a modifikovat svou činnost;nabízí odbornou pomoc ţákům a jejich zákonným zástupcům speciální pedagog, výchovný poradce, protidrogový koordinátor, asistent atd.; pedagogický sbor schopný týmové práce, vzájemně vstřícné komunikace a spolupráce; řídící pracovníci jsou schopni vytvářet motivující a zároveň náročné profesionální klima, usilující o neustálý odborný a profesní růst svůj i svých podřízených, s koncepčním myšlením a stylem práce, schopní poradit, ale i zaštítit učitele vůči negativním vnějším vlivům. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Do Udrţitelnost projektu : Název programu : Operační program Rozvoj lidských zdrojů ( OP RLZ) Priorita: 3 Rozvoj celoţivotního vzdělávání Opatření 3.1. : Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Název GS: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních Číslo grantového schématu: CZ / Registrační číslo projektu: CZ / /0016 Název projektu: Jsme rovnoprávným společenstvím vzájemně se učících partnerů Doba trvání projektu : aţ Projekt spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky z projektu OP RLZ, Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání, CZ /3.1.15/0016 s názvem: Jsme rovnoprávným společenstvím vzájemně se učících partnerů. 6

7 Do ukončení realizace a do roku 2018 udrţitelnost projektu Název projektu: Globální vzdělávání pro udrţitelný rozvoj v sítí spolupracujících škol, obce a ekologických sdruţení Ţadatel: Gymnázium Globe, s.r.o. Sídlo: Bzenecká 23, Brno Kraj: Jihomoravský www: http// Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Číslo výzvy: 14 Název výzvy: Ţádost o finanční podporu z OP VK - IP - oblast podpory 1.1 Typ projektu: IP - ostatní Kód prioritního tématu: 72 Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku Partneři projektu s finančním příspěvkem: 1. Partner projektu: GYMNÁZIUM Jana Amose Komenského s.r.o. Kraj: Ústecký Adresa: Bystřická 27, Dubí WWW: http//www.gymdubi.cz 2. Partner projektu: Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. Kraj: Jihočeský Adresa: Zavadilská 2472, Tábor WWW: http//www.tabsg.cz Partneři bez finančního příspěvku: 3. Partner projektu: Statutární město Brno, MČ Brno-Vinohrady Adresa: Velkopavlovická 25, Brno WWW: http//www.vinohrady.brno.cz 4. Partner projektu: Rezekvítek Adresa: Kamenná 6, Brno WWW: http//www.rezekvitek.cz 5. Partner projektu: MĚSTO DUBÍ Adresa: Ruská128, Dubí WWW: http//www.mesto-dubi.cz Zaměření projektu: Projekt podporuje globální vzdělávaní ţáků pro udrţitelný rozvoj společnosti prostřednictvím sítě čtyř středních škol, centra ekologické výchovy a obcí. Cílem je vytvořit inovativní a prakticky zaměřené nástroje integrující mezipředmětové vztahy (propojení společenskovědní a přírodovědné oblasti s důrazem na komunikativní kompetence v odborné oblasti), které povedou k upevnění environmentálních postojů a dovedností ţáků pro praxi. Je včleněno vzdělávaní v terénu ve spolupráci s obcí a odborníky z praxe, školení pedagogů pro environmentální výchovu a udrţitelný rozvoj. Doporučené údaje (umístění a podmínky školy, spolupráce, hodnocení) Umístění školy, vybavení Škola je umístěna v prostoru velké krásné školní zahrady mimo hlavní komunikaci E 55. Je velice dobře dostupná MHD z Teplic a jeho okolí. Je velice dobře dostupná i z Ústí nad Labem. Zastávky MHD jsou umístěny přímo u budovy školy. Budova je v klidném prostředí, přechod do školní jídelny i do sportovní haly je v rozmezí 10 minut pěší chůze. Přechody do školní jídelny jsou zajištěny pedagogickým dohledem. Začátek vyučování je od 8.15 hodin. Prostorové vybavení : 7

8 - v budově školy je 9 učeben, z toho 1 učebna ICT (byla rozšířena k ), 1 učebna chemická laboratoř, 1 učebna pro výuku jazyků (jazyková laboratoř), v budově jsou 3 kabinety pro pedagogy, všechny s PC a připojením na Internet, kancelář a ředitelna, budova školy je umístěny v prostorné a udrţované zahradě, která je vyuţívána v době příznivých klimatických podmínek k relaxaci studentů, k výuce i pro sportovní činnosti, studenti mají jednu školní šatnu s vlastními uzamykatelnými skříňkami, jednu šatnu s věšáky a policemi Technické a materiální vybavení: - do všech učeben je od zaveden Internet, ve dvou učebnách jsou interaktivní tabule, v kaţdé učebně je minimálně 1 počítač s připojením na Internet, který mohou studenti vyuţívat v době přestávek a i při vyučování vyhledávání informací, výukové programy, v učebně ICT jsou stanice s připojením na Internet pro 20 ţáků a pedagoga s napojením na dataprojektor, tuto učebnu mohou studenti vyuţívat i mimo rámec vyučování, v průběhu vyučovacího dne i mimo něj je volně přístupná studentům, v další učebně jsou zhotoveny přípojky na dalších 5 ţákovských stanic PC s připojením na Internet, chemická laboratoř je vybaveny standardními chemickými stoly s přípojkou plynu a elektřiny, jazyková laboratoř je vybavena magnetofonem, pultem TV s videem a DVD, interaktivní tabulí, další 3 učebny jsou vybaveny TV s videem, další 2 učebny jsou vybaveny TV s videem a DVD, vyučující mají k dispozici výukové programy, všechny učebny jsou vybaveny ţaluziemi k zatemnění, tělesná je realizována ve sportovní hale a na sportovním hřišti v blízkosti budovy školy (TJ Rudolfova huť, Sokolovna, ZŠ Dubí 2) Hygienické vybavení: - školní stravování pro studenty i pedagogy je zajištěno v jídelně ZŠ Dubí 2 v blízkosti školy (vzdálenost 7 minut chůze), ţáci učitelé mají v budově školy k dispozici automat na studené nápoje, automat na teplé nápoje, automat na sladkosti, kuchyňku s mikrovlnou troubou a rychlovarnou konvicí, do budovy školy jsou o velké přestávce dováţeny svačiny, v prostoru kuchyňky mají moţnost stolování, pro osobní hygienu mají k dispozici potřebný počet WC, umývárnu s tekoucí teplou vodou, ţáci mají na chodbách pingpongové stoly, k relaxaci mohou v době příznivých klimatických podmínek vyuţívat školní zahrady, v současné době je 7 učeben (z 9) vybaveno nastavitelnými lavicemi Formy spolupráce školy a zákonných zástupců ţáků je vytvořen systém Bakalář, webové stránky školy funkční a neustále aktualizovaný systém informací směrem k ţákům, k učitelům, k vedení školy, k zákonným zástupcům ţáků, partnerům školy a mezi jednotlivými aktéry vzdělávání navzájem; je zajištěn styk se zákonnými zástupci ţáků a jinou veřejností (např. školskou radou) seznamování se záměry školy, s cíli, způsoby výuky, hodnocením ţáků, s pravidly ţivota školy, vzájemné hledání při řešení problémů ţáků; vzdělávací strategie otevřená vůči zákonným zástupcům ţáků; je prostor pro setkávání učitelů se zákonnými zástupci ţáků; poradní servis pro zákonné zástupce ţáků ve výchovných otázkách; jsou poskytovány informace o jednotlivých ţácích potřebné pro individuální formy vzdělávání formou systému bakaláře; je zajištěna moţnost účasti zákonných zástupců ţáků ve výuce a na výchovných a vzdělávacích činnostech organizovaných školou; jsou vytvářeny společenské vztahy školy a veřejnosti projekty, projektové dny, akademie apod.. Komunikace s ţáky ( zahrnuta v systému řízení školy podle ISO 9001:2001) Základní nástroje komunikace: Studentská rada komunikace při výchovně vzdělávacím procesu, metody a formy práce (klíčové pro spokojenost i kvalitu procesu) konzultace s učiteli třídnické hodiny výchovné poradenství účast v projektech, mimoškolské aktivity, granty informační nástěnky zasílání týdenních plánů činnosti školy studentům em systém Bakalář 8

9 Formy spolupráce s jinými subjekty Školská rada GJAK je zřízena a plní funkce vykonává své působnosti podle 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Schůze školské rady svolává předseda školské rady, popřípadě místopředseda školské rady. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy. Jedná se zejména o školní vzdělávací program, výroční zprávu školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků, koncepční záměry rozvoje školy, návrh rozpočtu školy na další rok, rozbory hospodaření, inspekční zprávy ČŠI a podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli. Program jednání navrhuje předseda rady školy. Vychází přitom z povinností uloţených školské radě 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, dále z podnětů a návrhů zákonných zástupců ţáků, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy nebo zřizovatele školy. Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy školské rady nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy jednotlivých členů školské rady. Ředitel školy je povinen umoţnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, poskytne ředitel školy pouze za podmínek stanovených tímto zákonem. Studentská rada GJAK V rámci školských předpisů a vnitřních směrnic GJAK je vţdy jmenováno ve školním roce po volbách v jednotlivých ročnících 16 stálých členů Studentské rady GJAK. Jejich činnost je zakotvena v přijaté Studentské ústavě GJAK. Předmětem jednání SR s vedením školy jsou : 1. Náměty a připomínky studentů k činnosti školy. 2. Plánované exkurze a školní i mimoškolní akce školy 3. Poţadavky studentů k prostředí školy. 4. Podmínky pořádání akcí. 5. Navázání kontaktů se zahraničními školami a partnery. 6. Příprava maturitního plesu, vánoční akademie. 7. Učební plány školy. 8. Reprezentace školy. 9. Výsledky reflexí. 10. Připomínky k chodu školy, výuce aj. 11. Chování a vzdělávací výsledky studentů. 12. Organizace výuky a přestávek. Právní předpisy. 13. Výsledky ped. porad. Zainteresovanost zákonných zástupců, Školské rady GJAK, Studentské rady GJAK a rodičů při tvorbě učebních dokumentů GJAK (zahrnuta v systému řízení školy podle ISO 9001:2001) Základním vstupy stanovuje MŠMT v platné legislativě (školský zákon). Tyto vstupy logicky vychází z obecných cílů vzdělávání, národního vzdělávacího programu a učebních dokumentů pro kaţdý obor vzdělání v základním a středním vzdělávání. Druhým podstatným vstupem (podkladem), stanoveným ve vyhlášce MŠMT, jsou podmínky a náleţitosti ukončení studia. Třetím vstupem je profil absolventa výchovně vzdělávacího procesu a jeho uplatnění na trhu práce. Čtvrtým podkladem jsou výsledky sebehodnocení a z toho vyplývající moţnosti školy. Za zajištění těchto podkladů a seznámení zainteresovaných pracovníků školy, Školské rady, Studentské rady a rodičů odpovídá ředitel školy. Tyto základní vstupy jsou závazné a ovlivňují podobu veškerých učebních dokumentů školy, vznikajících v tomto procesu. Školními dokumenty a hlavním výstupem procesu jsou: Školní vzdělávací program podle RVP roční učební plán. Stávající učební dokumenty procházejí minimálně jednou ročně přezkoumáním z hlediska jejich aktuálnosti. Hlavními podklady pro moţné úpravy jsou: výsledky hospitací, hodnocení odbornými grémii, výsledky hodnocení školy, kontrol výsledky kontrol od ČŠI, vývoj technik a metod ve vzdělání. 9

10 připomínek Školské rady GJAK, Studentské rady GJAK, zákonných zástupců. Přezkoumání se provádí v rámci schůzek odborných grémií s oficiálním záznamem. Zákonní zástupci jsou zákazníkem, ale přímo se neúčastní výchovně vzdělávacího procesu. Cílem školy je předávat jim dostatek informací o průběhu procesu a o podmínkách, za kterých probíhá. Základní nástroje komunikace: Školská rada (upraveno legislativou) rodičovské schůzky ( 4 x ročně) konzultační dny učitelů, individuální konzultace www stránky školy, systém Bakalář, zasílání týdenních plánů činnosti školy rodičům em akce zaměřené na zákonné zástupce(neformální setkání) zveřejnění výroční zprávy, zprávy z auditů, kontrol Zjišťování spokojenosti Efektivní zpětná vazba od zákazníků a dalších zainteresovaných stran je klíčová pro zlepšování produktu a sluţeb školy. Kromě kaţdodenní komunikace a kontaktu s ţáky, případně zákonnými zástupci slouţí škole k získávání relevantní zpětné vazby od ţáků, zákonných zástupců, případně dalších, můţe vyuţívat následující nástroje: Školská rada Ţáci: A. dotazník před nebo při zahájení školního roku ţákům prvního ročníku zejména odkud se o škole dozvěděli, jaká mají očekávání (společně rodiče a ţáci), B. dotazník spokojenosti na škole zhodnocení očekávání o škole C. sebereflexe po školních akcí zhodnocení efektivnosti a přínosu akce Zákonní zástupci: A. dotazník před nebo při zahájení školního roku ţákům prvního ročníku B. rodičovské schůzky, konzultační dny C. dotazník spokojenosti rodičům na rodičovských schůzkách Absolventi: A. udrţování aktuálních kontaktů na absolventy, sociální sítě B. dotazník, dopis, nebo telefonát po očekávaném přijetí na vysokou školu nebo zapojení do praxe C. komunikace na akcích školy (ples, sportovní kurzy, zahraniční zájezdy ) Certifikáty školy Gymnázium J. A. Komenského s.r.o. je drţitelem mezinárodního certifikátu Quality Management System dle normy ČNS EN ISO 9001: 2001 ( registrační číslo CQS 2145/2005, datum vydání certifikátu ). Rozhodnutím Rady školy se od ledna 2005 Gymnázium v Dubí připravovalo a zavádělo Systém kvalitního řízení ( Quality Management System) podle ČNS EN ISO 9001:2001. Tím se zapojilo do projektu " Certifikace systémů řízení kvality soukromých škol SSŠČMS a zavedení trvalého zlepšování a benchmarkingového hodnocení škol."cílem je získání další důvěry zahraničních i domácích partnerů, zpracování přehledného systému v řízení školy a přesvědčivého marketingového instrumentu. Neméně důleţité je vytvoření vzájemné efektivní komunikace a spolupráce nejen se studenty a jejich rodiči, ale se všemi partnery školy. Úspora nákladů a maximální vyuţití všech dostupných zdrojů se stává odrazovým můstkem pro neustálé zlepšování kvality školy." Škola tak získala mezinárodně uznávaný certifikát, kde Sdruţení pro certifikaci systémů jakosti na základě kladného výsledku certifikačního auditu prohlašuje, ţe systém managementu jakosti Gymnázia J.A.Komenského Dubí byl prověřen a shledán v souladu s poţadavky ČSN EN ISO 9001 : Tento certifikát platí pro procesy : vzdělávací a výchovná činnost. "Systém řízení kvality školy je zaměřen na současné a potencionální potřeby všech našich partnerů: tzn. studentů, rodičů, uchazečů o studium, úřadů, partnerských zahraničních škol, místních škol, organizací. Gymnáziu byl jiţ udělen SSŠČMS "Certifikát kvality soukromé školy" v Praze. Gymnázium J.A.Komenského s.r.o. je drţitelem Zlatého certifikátu kvality - škola je drţitelem certifikátu kvality SSŠČMS a certifikátu systému jakosti ISO 9001 (registrační číslo: 7/2005, platnost od ). Zlatý certifikát získalo prvních jedenáct soukromých středních škol v ČR. Ocenění předala těmto školám ministryně školství, mládeţe a tělovýchovy ČR JUDr. Petra Buzková dne je to určité uznání soukromým středním školám, jejich kvalita jiţ odpovídá evropské úrovni řekla ministryně Buzková. 10

11 Systém řízení školy podle poţadavků normy ISO 9001:2001 Příručka jakosti popisuje systém managementu jakosti organizace, který je vytvořený podle poţadavků normy ISO 9001: Zavedení systému bylo strategickým rozhodnutím vedení organizace. Příručka a další dokumentace systému managementu jakosti uvedená v odkazech je závazná pro všechny organizační sloţky organizace a pro všechny jeho zaměstnance. Příručka je určena pro vnitřní potřebu organizace, ale ve zdůvodněných případech můţe být vedením poskytnuta zainteresovaným stranám. Účel Příručka charakterizuje plnění poţadavků na řídící činnosti, definuje oblast pouţití systému managementu jakosti, popisuje procesy organizace, jejich vzájemné působení, plnění základních poţadavků nebo odkazy na ně a další dokumentované postupy. Oblast pouţití Systém řízení jakosti dle normy ISO 9001: 2000 je aplikován v organizaci Gymnázium Jana Amose Komenského s.r.o. Zřizovatelem je fyzická osoba Mgr. Jaroslava Turková. V současnosti se v rámci organizace realizuje denní studium osmiletého gymnázia. Oblast působnosti Systém řízení jakosti se vztahuje na všechny procesy, činnosti a pracovníky organizace. Systém managementu jakosti Jako systém managementu jakosti chápeme ucelený soubor vzájemně působících činností procesů, jejichţ prostřednictvím přeměňujeme vstupy na výstupy. Abychom zajistili funkčnost tohoto souboru systému, snaţíme se jej jednak neustále udrţovat, uplatňovat poţadavky, které jsme popsali v dokumentaci a neustále jej v rámci moţností zlepšovat. Uplatnění systému managementu jakosti dokládáme tím, ţe: identifikujeme procesy v naší organizaci, tyto procesy dělíme na hlavní a podpůrné ( potřebné, zkvalitňující ) a definujeme jejich vzájemné návaznosti a působení, máme stanovená kritéria a metody, jimiţ procesy řídíme, a která nám dokládají, jak procesy fungují, pro procesy zajišťujeme dostupnost informací a zdrojů, procesy měříme, monitorujeme a analyzujeme a na základě těchto údajů uplatňujeme opatření, abychom dosáhli plánovaných výsledků a procesy dále zlepšovali. Procesy v systému managementu jakosti a jejich rozdělení Našim hlavním procesem je: výchovně vzdělávací proces. 11

12 Vnější prostředí a jeho determinanty -legislativa, konkurence,... Řízení marketingu a obchodu, výběr a přijímání žadatelů Řízení zdrojů a prostředí Z á k a z n í k Tvorba, úpravy a aktualizace učebních dokumentů Výchovně vzdělávací proces řízení a kontrola Organizace a průběh výuky ve školním roce Komunikace Klasifikace, hodnocení a ukončení studia Kontrolní činnost Z á k a z n í k Měření procesů a činností - sběr dat z celého systému, zejména spokojenost zákazníků a neshody Analýza dat, na základě těchto analýz neustále zlepšování! O vzniku kaţdého nového dokumentu jsou prokazatelně informováni všichni pracovníci, kterých se týká. Osobní angaţovanost a aktivita managementu Vedení organizace poskytuje důkaz o své osobní angaţovanosti a zainteresovanosti ve vztahu k tvorbě a udrţování systému tím, ţe: si uvědomuje a dále sděluje v organizace, ţe je důleţité plnit poţadavky zákazníka stejně tak jako poţadavky zákonných a normativních předpisů, stanovuje politiku jakosti a cíle jakosti, provádí přezkoumávání managementu, zajišťuje dostupnost nezbytných a potřebných zdrojů. Zaměření na zákazníka Vedení organizace zajišťuje, aby byly řádně stanoveny a systémově přezkoumávány poţadavky zákazníků a důsledně respektovány zákonné poţadavky a závazné předpisy. Plnění poţadavků zákazníků musí směřovat ke zvyšování spokojenosti zákazníka. Politika jakosti Zásady politiky jakosti se vztahují na celou organizaci, všechny pracovníky a všechny poskytované produkty a sluţby. Vydává ji ředitel organizace na samostatném dokumentu, který je odpovídajícím způsobem v rámci interní komunikace prezentován všem pracovníkům. Z politiky jakosti je vycházeno při stanovení cílů jakosti. Cíle jakosti Vedení organizace stanovuje na konci roku cíle jakosti na následující roční období, na základě: střednědobé nebo dlouhodobé strategie organizace v oblasti řízení jakosti, vyhodnocení plnění předcházejících cílů jakosti, výsledků činnosti organizace v daném období, 12

13 Cíle jakosti jsou jasně formulovány, jejich plnění je vymezeno přesným termínem a odpovědností vedoucího pracovníka. Odpovědnost a pravomoc Ředitel organizace rozděluje veškeré odpovědnosti a pravomoci mezi všechny pracovníky organizace. Rozdělení odpovědností a pravomocí je dokumentováno v rámci: 1. stanovení organizační struktury, 2. popisu odpovědností a pravomocí za procesy a činnosti. Organizační struktura Ředitel představitel vedení pro jakost, správce dok. Ekonom Poradci Hospodářka Pedagog Pedagog Pedagog QM-01 Vydání č Správce: Mgr. Jaroslava Turková Zpracovala a schválila: Mgr. Jaroslava Turková POLITIKA JAKOSTI Motto: Snaţíme se být rovnoprávným společenstvím vzájemně se učících partnerů. Jsme partneři? Jsme. Vedeme Vás, studenty, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Veškerý podíl zodpovědnosti však neleţí pouze na nás. My Vám pomůţeme v cestě za vzděláním, ale svůj díl odpovědnosti nesete i Vy. Protoţe úspěch nebo prohru si připíšete na svůj účet. Pedagogický tým GJAK Jako nástroj k monitorování a naplňování poţadavků a potřeb zákazníků, jeţ se neustále vyvíjí a mění, pouţívá naše společnost Gymnázium Jana Amose Komenského s.r.o. ( dále jen GJAK ) svůj systém jakosti. Jakost chápeme jako uspokojení poţadavků, potřeb a očekávání našich zákazníků při poskytování vzdělávací sluţby. Prioritní je: Optimální nabídka, zajištění a poskytování komplexní vzdělávací sluţby v co nejvyšší kvalitě. Trvale rozvíjet a upevňovat vztahy se všemi ţáky, rodiči, zákonnými zástupci, učiteli, orgány veřejné správy, zájmovými organizacemi, kteří ovlivňují kvalitu naší sluţby. Partnerství se zákazníkem je nejlepší způsob k zjištění a uspokojování jeho očekávání, potřeb a přání. Náš produkt je splněné přání zákazníka při poskytování vzdělávání. K tomu je nutné udrţovat vzájemné výhodné vztahy, důvěřovat jim a jednat mezi sebou s úctou. Poţadavky zákazníků : Poskytování kvalitního vzdělání v systému, který jim umoţní studovat a dělat svou práci co nejlépe. Vytváření podmínek pro integraci do vzdělávání EU a pro uplatnitelnost absolventů v EU. Jasně sdělit, co je nabízeno a co je očekáváno. Plnění smluvních vztahů a vzájemná spolupráce. Základní pilíře společnosti : 13

14 Systém řízení společnosti který pečuje o kvalitu, naslouchá svým zákazníkům, odpovídá na jejich potřeby. Role vedení společnosti je aktivizovat lidi motivací. Tzn. podporovat a posilovat učitele, ţáky i ostatní partnery, ne je pouze řídit. Jejich zapojení do dění ve společnosti je součástí a základem našeho úspěchu. Zvyšováním profesionality a odborné způsobilosti pracovníků vytvářet předpoklady pro kvalitní uspokojování potřeb zákazníků. Náš závazek trvalého zlepšování Certifikovaný systém řízení jakosti - potvrzení kvality a poté zvyšování kvality našich produktů (sluţeb). Kvalita není setrvalý stav, je to cesta trvalého zlepšování. Vytvářet podmínky pro spolupráci se vzdělávacími institucemi EU v souladu s plněním Lisabonských cílů a strategie. Zodpovědnost kaţdého pracovníka a spolupráce všech pracovníků pro dosaţení společných cílů. Hodnocení školy (zahrnuta v systému řízení školy podle ISO 9001:2001) Měření a monitorování V průběhu identifikovaných procesů, zejména hlavního, probíhá neustálé měření a monitorování s cílem zajistit kvalitu po celou dobu poskytování sluţby. Toto měření a monitorování rozdělujeme na vnitřní a vnější. Vnitřní měření a monitorování Vnitřní měření a monitorování probíhá vlastními zdroji. Hlavní pozornost je věnována zejména výchovně vzdělávacímu procesu, kde je vyuţíváno několik nástrojů (hospitace, ostatní kontrolní činnost, klasifikaci apod.). Ostatní procesy jsou monitorovány zejména prostřednictvím neustálé komunikace mezi zainteresovanými stranami a zástupci školy, cílem je získat efektivní zpětnou vazbu. Jednotlivé nástroje měření a monitorování jsou obsaţeny ve směrnicích a postupech dokumentace QMS. Za řádné provádění měření a monitorování procesů odpovídá ředitel školy. Vnější měření a monitorování Další měření a monitorování vyplývají z legislativních poţadavků MŠMT. Tato měření a monitorování provádí ČŠI. Další nezávislé měření probíhá prostřednictvím standardizovaných testů a zkoušek pro ţáky školy jako např. CERMAT, apod. O provedení těchto testů a zkoušek rozhoduje ředitel školy. Hodnocení školy Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení (sebehodnocení, evaluace) školy a hodnocení Českou školní inspekcí. Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy a jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí. MŠMT stanovuje prováděcím právním předpisem rámcovou strukturu, pravidla a termíny vlastního hodnocení školy. Podklady pro provedení sebehodnocení škola získává prostřednictvím průběţného měření a monitorování procesů a činností a také prostřednictvím ČŠI. Provedení sebehodnocení Komplexní sebehodnocení školy probíhá jednou ročně. Za shromáţdění potřebných podkladů, provedení sebehodnocení a zpracování výstupu odpovídá ředitel školy. V metodice sebehodnocení ředitel školy dodrţuje podmínky dané v příslušné vyhlášce MŠMT, která stanovuje rámcovou strukturu a hlavní oblasti vlastního hodnocení školy. Dále ředitel školy vychází z podkladů ČŠI. 14

15 15 Sledované ukazatele Oblasti hodnocení Ukazatele Sledované dílčí jevy 1. Personální podmínky vzdělávání Personální zabezpečení výuky a) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků včetně ředitele, b) skladba úvazků vyučujících vzhledem k jejich odborné 2. Materiálnětechnické podmínky vzdělávání Organizace činnosti a provozu školy (vůči zaměstnancům) Systém vedení a hodnocení zaměstnanců Prostřední, prostory a vybavení školy Oblasti hodnocení Ukazatele Sledované dílčí jevy 3. Vzdělávací programy/vyučované obory Realizace vzdělávacího programu/vyučovaného oboru kvalifikaci a zkušenostem a) organizační struktura školy, b) delegování pravomocí, c) přenos informací uvnitř školy, d) existence a činnost poradních a metodických orgánů a) vedení pedagogických pracovníků včetně začínajících a nekvalifikovaných, b) hospitační činnost a kontrolní činnost, účinnost přijímaných opatření, c) plánování v oblasti lidských zdrojů, d) DVPP vzhledem k realizovaným vzdělávacím programům, e) vliv hodnocení zaměstnanců na jejich profesní růst, f) vlastní odborný pedagogický růst a) budovy, třídy a jejich estetická úroveň, b) členění a vyuţívání prostoru ve školách s více součástmi, nájemci apod., c) odborné pracovny, multimediální učebny, d) knihovna, studovna, e) sportovní zařízení, f) vybavení ţáků učebnicemi, g) vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami, h) vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou, i) dostupnost pomůcek, techniky, informačních zdrojů a studijního materiálu, j) vybavení učebnicemi a pomůckami pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, k) vyuţívání materiálně-technického zázemí školy širší veřejností, l) plánování v oblasti materiálně-technických podmínek a) soulad realizovaných programů/vyučovaných oborů s rozhodnutím o zařazení školy do rejstříku škol (jen tam, kde je to moţné), b) platnost pouţívaných učebních dokumentů (školy, které nemají zpracovaný školní vzdělávací program podle tohoto zákona, mohou zatím vyučovat podle schválených učebních dokumentů), c) postup školy podle platných učebních dokumentů, pokud jsou vydány, d) soulad školního vzdělávacího programu (pokud je vytvořen) s rámcovým (pokud je vydán), e) náleţitosti školního vzdělávacího programu (pokud je vytvořen) ve smyslu zákona, pokud pro danou oblast není vydán rámcový vzdělávací program, f) individuální vzdělávací plány, g) uplatňování učebních dokumentů v jejich plném rozsahu, h) úprava učebního plánu na podmínky školy, i) soulad učebního plánu s rozvrhem hodin a s reálnou výukou, j) dodrţování platných osnov podle předmětu inspekce, k) vedení povinné dokumentace se zřetelem na průkazné zachycení průběhu a výsledky vzdělávání, l) kontrolní činnost v oblasti naplňování učebních dokumentů, realizace opatření vedoucích k nápravě

16 zjištěných nedostatků Organizace výchovněvzdělávacího procesu školy (vůči ţákům) a) rozvrh hodin (psychohygiena), b) opatření k vyrovnání rozdílů ve znalostech ţáků přijatých do prvního ročníku, c) podpůrná opatření při vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a při vzdělávání mimořádně nadaných ţáků, d) školní řád, e) informační systém vůči ţákům a rodičům, f) činnost výchovného poradce, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC, g) prevence sociálně-patologických jevů, h) klima školy, Oblasti hodnocení Ukazatele Sledované dílčí jevy 4. Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy Plánování a příprava na výuku, a) soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání, b) soulad výuky s cíli základního nebo středního vzdělávání, c) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, např. respektování individuálních vzdělávacích potřeb ţáků, d) konkretizace cílů ve sledované výuce, 16 Materiální podpora výuky Vyučovací formy a metody, psychohygiena výuky, e) návaznost probíraného učiva na předcházející témata, a) vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem, b) podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a identity ţáků, c) účelnost vyuţití pomůcek, učebnic, didaktické techniky a) řízení výuky (vnitřní členění hodin), b) sledování a plnění stanovených cílů, c) účelnost výuky frontální, skupinové a individuální, d) vyváţenost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací, e) účelnost aplikovaných metod, f) tempo výuky, relaxace ţáků, g) věcná a odborná správnost výuky Účinnost motivace ţáků a) aktivita a zájem ţáků o výuku, b) propojení teorie s praxí (v činnostech ţáků), c) vyuţívání zkušeností ţáků, d) vliv hodnocení na motivaci ţáků, e) vyuţívání analýzy chyb ke zvýšení motivace, f) osobní příklad pedagoga Interakce a komunikace Hodnocení ţáků Oblasti hodnocení Ukazatele Sledované dílčí jevy 5. Výsledky vzdělávání zjišťované školou Zjišťování a rozbor výsledků vzdělávání a) klima třídy, b) akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a ţáky i mezi ţáky navzájem, c) moţnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse, d) vzájemné respektování, k toleranci, e) rozvoje komunikativních dovedností ţáků f) vhodnost vyuţitých metod hodnocení ţáků učitelem, g) respektování individuálních schopností ţáků, h) vyuţívání hodnocení a sebehodnocení ţáků, i) ocenění pokroku, j) zdůvodnění hodnocení ţáků učitelem, k) klasifikační řád a) existence systému zjišťování výsledků vzdělávání (nad rámec běţné klasifikace), b) naplňování profilu absolventa oboru, c) obsahová a formální úroveň seminárních a absolventských prací a jejich další vyuţití ve výuce i

17 6. Další zjištění včetně tematických zjištění praxi, d) zapojení školy do vzdělávacích projektů a aktivit (vlastních, regionálních, celostátních, mezinárodních), e) způsob zjišťování (nástroje v rámci školy, mezi školami), f) četnost a kontinuita zjišťování a vyhodnocení, g) analýza zjištěných výsledků vzdělávání a přijímání opatření, h) zpětná vazba na cíle, obsah a metody vzdělávání, i) mimořádné výsledky a úspěchy ţáků, j) ţákovské práce, písemnosti, výrobky, k) vystoupení, koncerty, výstavy, l) soutěţe, olympiády, přehlídky, m) způsob sledování a vyhodnocování počtu neprospívajících ţáků a ţáků opakujících ročník, n) hodnocení úspěšnosti absolventů školy v přijetí na další typ střední, vyšší odborné či vysoké školy, a) spolupráce školy s praxí a s partnery, b) propojení školy s regionem, organizování akcí regionálního a nadregionálního významu, prezentace školy na veřejnosti, c) tradice školy, d) péče o volný čas ţáků, e) další aktivity školy, které významně ovlivňují její činnost Výstupy ze sebehodnocení Hlavní cíle vlastního hodnocení: 1 identifikace silných a slabých stránek školy, 2 přijetí potřebných a vhodných opatření k odstranění slabých stránek a posílení silných stránek školy, 3 zhodnocení účinnosti opatření přijatých v minulých období, 4 stanovení (krátkodobých) cílů jakosti, střednědobých a dlouhodobých cílů, které se promítnou v koncepci školy, 5 zhodnocení dříve stanovených cílů, 6 získat komplexní podklady pro zpracování výroční zprávy školy. Související dokumentace QM-01 Příručka jakosti QS-01 Komunikace a přijímací řízení QS-02 Tvorba a úpravy učebních dokumentů QS-03 Organizace a průběh výuky ve školním roce, kontrolní činnost QS-04 Řízení zdrojů a prostředí 17

18 Zaměření školy Charakteristika ŠVP Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy : K/81 Gymnázium Všeobecné zaměření Motto: Snaţíme se být rovnoprávným společenstvím vzájemně se učících partnerů. Jsme partneři? Jsme. Vedeme Vás, studenty, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Veškerý podíl zodpovědnosti však neleţí pouze na nás. My Vám pomůţeme v cestě za vzděláním, ale svůj díl odpovědnosti nesete i Vy. Protoţe úspěch nebo prohru si připíšete na svůj účet. Pedagogický tým GJAK Zaměření Školního vzdělávacího programu GJAK vychází : Z vytvoření uceleného projektu aktivit pro ţáky v jednotlivých vzdělávacích oblastech s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí. Z dlouhodobé koncepce rozvoje školy a její vzdělávací priority: 1. Jsme rovnoprávné společenství vzájemně se učících partnerů. 2. Rozvoj osobnosti ţáka a aktivní zapojení se do procesu vzdělávání. 3. Komunikace v cizím jazyce. Z odpovídajících klíčových kompetencí, které budou realizovány i prostřednictvím doprovodných aktivit ŠVP a prezentace výsledků a výstupů ŠVP před partnerskými školami zemí EU. Ze zajištění komplexnější a prakticky zaměřené dovednosti v týmové práci, které jsou jedním z předpokladů pro naplnění cílů vedoucích k pozitivní změně klimatu školy a forem metod práce. Ze zajištění rovného postavení ţáků ve vzdělávání a zvýší jejich konkurenceschopnost v dospělosti. Ze zdůraznění aktivního učení v jednotlivých vzdělávacích oblastech v komplexním pojetí rozvoje klíčových kompetencí ţáka. Výukové metody zahrnují i Projektové dny, kdy získané znalosti a dovednosti ţáků budou realizovány formou týmových prezentací samostatných prací ţáků a prezentace v anglickém jazyce. Z vyuţití Jednotného motivačního systému hodnocení ţáků jako šanci utvářet školu zajímavější. Z jeho hlavního cíle - poskytnout ţákům vzdělání podle potřeb regionu a prostředí, v němţ se škola nachází. (Kurikulum reg.č. 0143) Z trendu EU vzdělávat ţáky NSG podle školního autonomního program s vyuţitím moţnosti programu podle zaměření školy, který je orientován na ţáka a jeho rozvoj klíčových kompetencí. ŠVP zdůrazňuje partnerský vztah účastníků vzdělávání v modernizaci a inovaci výukových metod. Z potřeby realizovat školní vzdělávací program, který vychází z poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, moţností a zájmů kaţdého ţáka včetně ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z potřeby, ţe jsou tu učitelé pro ţáky a ţe to, co jim předkládají, musí pochopit, proţít, ztotoţnit se s tím, ţe to také hodnotí, napodobují, vyuţívají, řídí se tím ve svých vztazích a ţivotě. Proto je třeba, aby způsoby vzdělávání a prostředí byly co nejlepší, pravdivé a blízké ţivotní realitě. Z potřeby, ţe převládá ve vzdělávání pouhé předávání hotových poznatků a není posilováno propojování vědění s praktickým ţivotem. Ţáci musí být vedeni k samostatnému a aktivnímu nalézání souvislostí, k variantnímu řešení problémů, k praktickému a účelnému rozhodování, tedy k dovednostem, které jsou pro ně podstatné jak v učení, tak v ţivotě. Ze zaměření na trvale udrţitelný ţivot vnímá propojení environmentální výchovy a výchovy k aktivnímu občanství (Kurikulum reg.č. 0143) Z propojení teoretických poznatků s praxí ve spolupráci s místní správou a samosprávou (Kurikulum reg.č. 0143) Z podpory aktivit pro zapojení škol do komunitního rozvoje (Kurikulum reg.č. 0143) Ze záměrného vzdělávacího působení s obsahovou náplní a dosaţitelným výsledkem v podobě zkušenosti k aktivnímu přístupu občanství pro udrţitelný rozvoj, které ţák během výuky získá. (Kurikulum reg.č. 0143) Formou seminářů k problematice konkrétního řešení problematiky realizace a ověření ŠVP vytvořit systém dalšího vzdělávání pedagogů, ve kterých budou řešena s externími lektory moţná úskalí a problémová místa při zavádění ŠVP a současně jim poskytnout odborný návod na řešení. Má-li proběhnout změna, musí k tomu být potřebné metody a nástroje. Jedná se o nové ŠVP, nové vzdělávací cíle a učitelé na jejich naplňování nejsou systematicky připravováni. Účast na realizaci a ověření ŠVP pro NSG předpokládá zvýšení motivace a dodání důvěry všem zainteresovaným stranám bez rizika genderových stereotypů. Učitelé budou schopni po realizaci aktivit ŠVP připraveni překonat překáţky v oblasti svých profesních kompetencí.

19 Škola je koncipována jako osmileté všeobecné gymnázium s vyuţitím disponibilních hodin učebního plánu k rozšíření výuky cizích jazyků, ICT. GJAK je výběrová škola, která poskytuje studentům všeobecné vzdělání s maturitou s předpokladem dalšího studia na vyšších typech škol včetně zahraničních. Tento typ studia je zaměřen na získání všeobecných znalostí s perspektivou pokračování ve studiu na vysoké škole. Cílem je naučit své studenty efektivně pouţívat mateřský jazyk, tvořivě myslet, pracovat s informacemi a rozvíjet individuální schopnosti. Při práci s výpočetní technikou zvládne student na uţivatelské úrovni moderní software a bude umět pracovat s Internetem. Úspěšnost absolventů GJAK při přijímání z kvarty (odpovídající 9. ročník ZŠ) na střední školy je 100%, po maturitní zkoušce na VŠ je kaţdoročně velmi dobrá. Po ukončení studia se podstatná část absolventů hlásí ke studiu na vysokých školách všech typů (humanitní, přírodovědné, technické). Někteří jedinci studují v zahraničí. Je kladen důraz na vysokou odbornost vyučujících, jejich pedagogické schopnosti a vztahu ke studentům. Vzájemné vztahy jsou zaloţeny na oboustranné důvěře a úctě k osobnosti druhého. Ve výchově vycházíme ze zásad humanity a demokracie. Je vytvářeno příznivé klima podporující vzájemný respekt a partnerské vztahy mezi učiteli a ţákem, týmovou spolupráci, sebeúctu, komunikační dovednosti, ale také pocit bezpečí a spoluproţívání. Komunikace probíhá na bázi tolerance a otevřeného jednání. Výchovné působení GJAK napomáhá u studentů rozvíjet úctu k ostatním lidem, jejich práci, ale i rozvíjet smysl pro sebeúctu. Cílem studia je nejen dosaţení náleţité úrovně znalostí, potřebných při zkouškách na střední školy, vyšší odborné školy a vysoké školy, ale rovněţ rozvoj osobní zkušenosti studenta, pramenící ze ţivota ve školním společenství. Je vyţadována tolerance k osobám jiného smýšlení. Výchovné působení je orientováno tak, aby se mladí lidé učili navzájem chápat, aniţ by přestávali být kritičtí a ztráceli svou identitu. Studenti jsou vedeni k pravdivému přístupu k ţivotu a přátelství. GJAK staví na smyslu pro povinnost, zodpovědnost a řád, ale respektuje přitom svobodu jednotlivce. GJAK pořádá pro své studenty mnoţství kvalitních akcí, které nejsou přímou součástí výuky, přesto však přispívají k dobré atmosféře. Mezi tyto aktivity patří výměnné studentské zájezdy, lyţařské a sportovní kurzy a společenské akce. Cílem je rozšíření a prohloubení znalostí studentů, zlepšení jejich fyzické kondice a společenské vyţití. Výchovně-vzdělávací program je postaven nadstandardně především: 1. Výuka ve třídách s niţším počtem ţáků. 2. Učební program se zaměřuje na individuální rozvoj kaţdého ţáka takovým způsobem, aby dosáhl maxima svých moţností. Proto jsou počty ve třídách omezené tak, aby tento individuální přístup byl moţný, coţ poskytuje prostor pro alternativní metody výuky. Rodinné prostředí umoţňuje opravdu individuální přístup. Individuální konzultace jsou samozřejmostí. 3. Atmosféra na GJAK je přátelská, coţ ale neznamená niţší nároky ani na ţáky, ani na učitele. Rodinné prostředí a atmosféra školy ţákům velmi vyhovuje i přes poměrně přísná pravidla klasifikace. 4. Atmosféru GJAK dotváří vysoký stupeň samosprávy, funkční Studentská rada GJAK a Školská rada GJAK, kde spolurozhodují zástupci studentů, zákonných zástupců, učitelů a vedení školy. 5. Velká pozornost je věnována studentům se specifickými vývojovými poruchami učení. 6. Nadstandardně gymnázium organizuje výchovně vzdělávací zájezdy v tuzemsku i do zahraničí. Poznávací a pravidelné výměnné studijní zahraniční stáţe jsou realizovány s cílem znalostí reálií o dané zemi i prohloubení znalostí cizího jazyka prostřednictvím neformální konverzace s rodilými mluvčími (např. při ubytování v rodinách), taktéţ studenti poznávají tradice, zvyky a odlišnosti jiných zemí (multikulturní. 7. GJAK má velmi dobře připravený program prevence neţádoucích společenských jevů. Jsou realizovány programy s aktuální protidrogovou problematikou. Na gymnáziu se v současné době nevyskytují ţádné závaţné projevy protispolečenského chování. 8. GJAK ke standardnímu hodnocení prostřednictvím klasifikace vytvořilo nadstandardní systém Jednotného motivačního systému hodnocení ţáků. 9. Jsou realizovány Projektové dny, které rozvíjení jejich klíčové kompetence. 10. Škola je bezbariérová. 19

20 Vazba ŠVP na strategické dokumenty 1. Evropská unie: ŠVP GJAK navazuje na realizaci nových cílů Evropské unie do roku 2010 zaloţené na znalostech, které přispívají k transformaci společenství do nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomiky ve světě, ekonomiky zaloţené na znalostech, schopné udrţitelného ekonomického rozvoje, s větší a lepší nabídkou pracovních míst a větší sociální soudrţností. K dosaţení tohoto cíle, který odsouhlasila na základě mandátu Lisabonská a Stockholmská rada přispívá i tento projekt. (Zpráva Rady a komise EU - Vzdělávání a odborná příprava 2010 str. 6 a 7). Dokumenty Rady Evropské Unie a Evropské komise (Lisabonský proces, Podpora jazykového vzdělávání a lingvistické rozmanitosti). Akční plán ,Společný evropský referenční rámec jazykového vzdělávání (ERR),Usnesení Rady EU z o podpoře jazykové rozmanitosti a studia jazyků v rámci plnění cílů Evropského roku jazyků Národní dokumenty : Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR, Programové prohlášení vlády ČR, Národní rozvojový plán ČR, 3. Regionální dokumenty :Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji. 4. Školní dokumenty : Přijetím komplexní strategie Školské rady Gymnázia J.A.Komenského, týkající se systémů tvorby ŠVP a inovace metod a forem práce, navazuje na cíl Evropské unie Vzdělávání v novém tisíciletí, ( Zdroj zápis ze zasedání Rady březen 2000 Lisabon str. 3-6 ). Chceme, aby navrţený program ŠVP byl natolik flexibilní, aby umoţňoval škole a jednotlivcům stavět na jejich silných stránkách, umoţnit ţáků osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení ( viz. Bílá kniha, 2001, str část 3. Vnitřní proměna školy / Dlouhodobý záměr vzdělávaní a rozvoje vzdělávací soustavy ČR, 2005, str část II.2. ) Cíle ŠVP Cílem realizace a ověření ŠVP podle struktury RVP pro NSG je ŠVP zaměřený na modernizaci výchovně vzdělávacího procesu a rozvoje klíčových kompetencí v jednotlivých vzdělávacích oblastech.. Při jeho realizaci bude implementována diferenciace a individualizace vzdělávání. Vymezením všech zásadních postupů v ŠVP budou vytvořeny a ověřeny inovativní metody vzdělávání v Gymnáziu J.A. Komenského v Dubí k utváření a rozvoji klíčových kompetencí ţáků. Cíle: ţákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké ţivotu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů: umoţnit ţákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoţivotní učení podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů vést ţáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat ţáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti vytvářet u ţáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v proţívání ţivotních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě učit ţáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést ţáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je ţít společně s ostatními lidmi pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými moţnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní ţivotní a profesní orientaci Dosaţení cílů vytvořením uceleného systému aktivní práce ve všech vzdělávacích oblastech pro ţáky niţšího stupně gymnázia modernizací vyučovacích metod, změnou formou výuky ve všech vzdělávacích oblastech zavedením Projektových dnů proměnou pojetí vyučování na základě principů individualizace zavedením Jednotného motivačního hodnocení ţáků s důrazem na samostatnou práci proměnou pojetí vyučování na základě principů individualizace a týmovou prací 20

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 PRO VYŠŠÍ STUPEŇ GYMNÁZIA Jsme rovnoprávné společenství vzájemně se učících partnerů ŠVP byl inovován ke

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 044 438/99-3016 Signatura: ad4fs202 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Plzeň-město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Státní jazyková škola, Plzeň, sady 5.

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

1. Metodika vlastního hodnocení školy. 1.1 Oblasti hodnocení 1.1.1 PROGRAM ŠKOLY

1. Metodika vlastního hodnocení školy. 1.1 Oblasti hodnocení 1.1.1 PROGRAM ŠKOLY 1. Metodika vlastního hodnocení školy 1.1 Oblasti hodnocení 1.1.1 PROGRAM ŠKOLY soulad školního programu s RVP další programová nabídka např. pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, variabilita

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

2. Výsledky školy. Příloha č.2 Evaluační dotazník pracovníkům školy Autoevaluační dotazník práce školy určený zaměstnancům školy

2. Výsledky školy. Příloha č.2 Evaluační dotazník pracovníkům školy Autoevaluační dotazník práce školy určený zaměstnancům školy Příloha č.2 Evaluační dotazník pracovníkům školy Autoevaluační dotazník práce školy určený zaměstnancům školy Vaši odpověď vyznačte křížkem do sloupců označených číslicemi 4, 3, 2, 1 podle toho, do jaké

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1088/08-04 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 Adresa: Erbenova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Jeseník, Komenského 281. Komenského 281, Jeseník. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Jeseník, Komenského 281. Komenského 281, Jeseník. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Komenského 281, 790 01 Jeseník Identifikátor: 600 018 351 Termín konání inspekce: 6. červen 2007 Čj. Signatura

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 847/07-01. Jánošíkova 1320

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 847/07-01. Jánošíkova 1320 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 847/07-01 Název školy: Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320 Adresa: Jánošíkova 1320, 142 00 Praha 4 - Krč Identifikátor:

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 49/08-07

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 49/08-07 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI- 49/08-07 Základní škola J. A. Komenského Blatná, okr. Strakonice Adresa: Nám. J. A. Komenského 387,

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Právní vymezení pro hodnocení výsledků chování a vzdělávání žáků: 1. 51-53 zákona č. 561/2004 Sb., (školského zákona) 2. 14-16 vyhlášky č.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více