ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, ŠVP byl vytvořen a inovován v rámci Operačního programu spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu Jsme rovnoprávné společenství vzájemně se učících partnerů ŠVP byl vytvořen v rámci reg. č. projektu CZ /3.1.15/0016 ŠVP byl inovován ke dni čj. 2/2013 v oblasti aktivního občanství, sociálního partnerství, sociální soudrţnosti a udrţitelného rozvoje s akcentem na environmentální výchovu s podporou projektu OP VK reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Globální vzdělávání pro udrţitelný rozvoj v síti spolupracujících škol, obce a ekologických sdruţení 1

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV ŠVP... 4 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 4 STUDIJNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ... 4 ÚDAJE O ŠKOLE... 5 ZŘIZOVATEL... 5 PLATNOST DOKUMENTU OD CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 6 VELIKOST ŠKOLY... 6 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU... 6 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE... 6 DOPORUČENÉ ÚDAJE (UMÍSTĚNÍ A PODMÍNKY ŠKOLY, SPOLUPRÁCE, HODNOCENÍ) CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY PROFIL ABSOLVENTA ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU UČEBNÍ OSNOVY JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CIZÍ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA PRAKTICKÁ MATEMATIKA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (ICT) ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS (DEJ) VÝCHOVA K OBČANSTVÍ (VKO) ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA (FYZ) CHEMIE (CHE) PŘÍRODOPIS (PRI) ZEMĚPIS (ZEM) ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE SVĚT PRÁCE (SP) PRÁCE S LABORATORNÍ TECHNIKOU (PLT)

3 VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ (VDT) UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) VÝTVARNÁ VÝCHOVA (VV) ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA (TEV) VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (VKZ) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (ICT) KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE (KAJ) KONVERZACE V NĚMECKÉM JAZYCE HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A ÚPRAVY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘI TVORBĚ DOKUMENTŮ PODLE SMĚRNICE ISO ZÁSADY STANOVENÉ PRO ÚPRAVY A ZMĚNY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

4 1. Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Jsme rovnoprávné společenství vzájemně se učících partnerů, č.j. 2/2013 (úprava verze č.j.: 1/2007) Komentář: Školní vzdělávací program v souladu s 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zpracován podle RVP ZV vydaný Opatřením ministryně školství, mládeţe a tělovýchovy čj.15523/ , kterým se mění RVP pro ZV čj / ze dne , ve znění Opatření ministryně školství, mládeţe a tělovýchovy čj.27002/ ze dne 29.srpna 2005 a Opatření ministryně školství, mládeţe a tělovýchovy čj / ze dne 30.dubna., 1) úprava dle Opatření ministra školství, mládeţe a tělovýchovy, kterým se změnil RVP pro ZV, č.j. MSMT 2647/ ) úprava v souvislosti s inovací ŠVP v rámci realizace projektu OP VK reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Globální vzdělávání pro udrţitelný rozvoj v síti spolupracujících škol, obce a ekologických sdruţení Motivační název: Jsme rovnoprávné společenství vzájemně se učících partnerů Motto: "Škola není jen příprava na ţivot, škola je ţivot sám." Cílem realizace ŠVP podle struktury RVP pro niţší stupeň víceletého gymnázia je, aby bylo ve škole vytvářeno sociální klima, v němţ je vztah ţáků a učitelů jako vztah partnerů a aktivních účastníků vzdělávání. ŠVP je zaměřený na modernizaci výchovně vzdělávacího procesu a rozvoj klíčových kompetencí v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Při jeho realizaci bude implementována diferenciace a individualizace vzdělávání. Vymezením ŠVP jsou vytvořeny a budou ověřeny inovativní metody vzdělávání v Gymnáziu J. A. Komenského v Dubí k utváření a rozvoji klíčových kompetencí ţáků na niţším stupni víceletého gymnázia. Modernizace metod výuky bude podpořena aktivním vyuţitím informačních a komunikačních technologií při výuce ve všech předmětech, projektech a projektových dnech a aktivitách ţáků. ŠVP vytváří podmínky k tomu, aby se ţáci chtěli učit (dlouhodobě, celoţivotně, aktivně), aby byli motivováni pro učení, poznávání, zkoumání, praktické činnosti a aktivně se zapojovali do procesu vzdělávání. ŠVP má vzdělávat ţáky tak, aby mohli uplatnit své individuální předpoklady, aby se jejich vzdělávání odvíjelo od převaţujících zájmů, schopností, reálných hranic moţností. V jednotlivých vzdělávacích oblastech ŠVP je ve výuce zdůrazněno utváření klíčových kompetencí. Důraz je kladen na komunikační schopnosti, toleranci, solidaritu, spolupráci, na praktické řešení problémů, na péči o zdraví (své, komunity, přírody), na vztah ke kultuře a kulturnosti, na orientaci v potřebách občana a člověka, který bude vstupovat do občanského ţivota a na trh práce. ŠVP vede ţáky k samostatnosti, odpovědnosti a rozhodnosti v běţných i výjimečných ţivotních situacích. Vzdělávací program čtyřletý vzdělávací program Komentář : ŠVP čj.2/2013 je zpracován pro niţší stupeň víceletého gymnázia GJAK. Osmileté studium na GJAK budou tvořit dva samostatné ŠVP pro niţší a vyšší stupeň vzdělávání. ŠVP pro niţší stupeň vzdělávání ve čtyřletém cyklu ročníků prima, sekunda, tercie, kvarta je vytvořen podle RVP ZV. Studijní forma vzdělávání denní 4

5 Údaje o škole - název školy: GYMNÁZIUM Jana Amose Komenského s.r.o. - adresa školy: Bystřická 275/27, Dubí - střední škola: IZO identifikátor právnické osoby: právní forma: společnost s ručením omezeným - IČO: jméno ředitele: Mgr. Bc.Jaroslava Turková - jméno koordinátora ŠVP: PaedDr. Luděk Gűhl - kontakty: tel/fax: , mobilní telefon : , Zřizovatel - název : Mgr.Bc Jaroslava Turková, statutární orgán právnické osoby jednatel společnosti za společnost vystupuje samostatně - adresa: nám. Svobody 20, Proboštov, kontakty: tel/fax: , mobilní telefon : Platnost dokumentu od V Dubí dne : Podpis ředitele školy : Mgr. Bc. Jaroslava Turková Razítko školy : 5

6 2. Charakteristika školy Velikost školy - nejvyšší povolený počet ţáků : počet tříd : 8 - počet tříd na niţším stupni gymnázia: 4 (názvy: prima, sekunda, tercie, kvarta) - počet tříd na vyšším stupni gymnázia: 4 (názvy: kvinta, sexta, septima, oktáva) - v kaţdém ročníku je jedna třída, osmiletý cyklus - délka studia : 8 r. 0 měs. Komentář: Soukromá škola, která byla zařazena do sítě škol k 1. září 1991 pod názvem Gymnázium J.A.Komenského v Dubí. K změnila právní formu na společnost s ručením omezeným. Je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod názvem Gymnázium Jana Amose Komenského s.r.o., oddíl C, vloţka Takto je vedena v rejstříku škol a školských zařízení v souladu s 143 odst. 2 a podle 149 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon). Charakteristika pedagogického sboru V průměru je : 11 FO vyučujících, průměrný věk okolo 40 let, 1 ředitelka školy, asistenti pedagoga,/ dle poţadavků a doporučení SPC, PPP interní vyučující (z toho někteří na částečný úvazek) pedagogové splňují kvalifikační předpoklady pro odbornou realizaci konkrétních vyučovacích předmětů výchovný poradce a speciální pedagog protidrogový koordinátor (vzdělávání v rámci DVVP) všichni vyučující mají zpracovaný Plán osobního (profesního) rozvoje, který vychází z Cílů jakosti školy normy ISO 9001:2001 a strategických záměrů školy Pedagogičtí pracovníci splňující podmínky stanovené zákonem č. 563/2004 Sb., nebo si tyto podmínky musí doplnit ve stanovené lhůtě. jsou schopni podílet se i na dalších činnostech ve škole; mají být vybaveni potřebnými profesními dovednostmi komunikativní ve směru k ţákům, jejich zákonným zástupcům, ostatním pedagogům a odborníkům zajišťujícím pro školu speciální sluţby, schopni diagnostikovat ţáky a motivovat je k další činnosti, udrţet neformální kázeň, průběţně se vzdělávat, hodnotit a modifikovat svou činnost;nabízí odbornou pomoc ţákům a jejich zákonným zástupcům speciální pedagog, výchovný poradce, protidrogový koordinátor, asistent atd.; pedagogický sbor schopný týmové práce, vzájemně vstřícné komunikace a spolupráce; řídící pracovníci jsou schopni vytvářet motivující a zároveň náročné profesionální klima, usilující o neustálý odborný a profesní růst svůj i svých podřízených, s koncepčním myšlením a stylem práce, schopní poradit, ale i zaštítit učitele vůči negativním vnějším vlivům. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Do Udrţitelnost projektu : Název programu : Operační program Rozvoj lidských zdrojů ( OP RLZ) Priorita: 3 Rozvoj celoţivotního vzdělávání Opatření 3.1. : Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Název GS: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních Číslo grantového schématu: CZ / Registrační číslo projektu: CZ / /0016 Název projektu: Jsme rovnoprávným společenstvím vzájemně se učících partnerů Doba trvání projektu : aţ Projekt spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky z projektu OP RLZ, Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání, CZ /3.1.15/0016 s názvem: Jsme rovnoprávným společenstvím vzájemně se učících partnerů. 6

7 Do ukončení realizace a do roku 2018 udrţitelnost projektu Název projektu: Globální vzdělávání pro udrţitelný rozvoj v sítí spolupracujících škol, obce a ekologických sdruţení Ţadatel: Gymnázium Globe, s.r.o. Sídlo: Bzenecká 23, Brno Kraj: Jihomoravský www: http// Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Číslo výzvy: 14 Název výzvy: Ţádost o finanční podporu z OP VK - IP - oblast podpory 1.1 Typ projektu: IP - ostatní Kód prioritního tématu: 72 Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku Partneři projektu s finančním příspěvkem: 1. Partner projektu: GYMNÁZIUM Jana Amose Komenského s.r.o. Kraj: Ústecký Adresa: Bystřická 27, Dubí WWW: http//www.gymdubi.cz 2. Partner projektu: Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. Kraj: Jihočeský Adresa: Zavadilská 2472, Tábor WWW: http//www.tabsg.cz Partneři bez finančního příspěvku: 3. Partner projektu: Statutární město Brno, MČ Brno-Vinohrady Adresa: Velkopavlovická 25, Brno WWW: http//www.vinohrady.brno.cz 4. Partner projektu: Rezekvítek Adresa: Kamenná 6, Brno WWW: http//www.rezekvitek.cz 5. Partner projektu: MĚSTO DUBÍ Adresa: Ruská128, Dubí WWW: http//www.mesto-dubi.cz Zaměření projektu: Projekt podporuje globální vzdělávaní ţáků pro udrţitelný rozvoj společnosti prostřednictvím sítě čtyř středních škol, centra ekologické výchovy a obcí. Cílem je vytvořit inovativní a prakticky zaměřené nástroje integrující mezipředmětové vztahy (propojení společenskovědní a přírodovědné oblasti s důrazem na komunikativní kompetence v odborné oblasti), které povedou k upevnění environmentálních postojů a dovedností ţáků pro praxi. Je včleněno vzdělávaní v terénu ve spolupráci s obcí a odborníky z praxe, školení pedagogů pro environmentální výchovu a udrţitelný rozvoj. Doporučené údaje (umístění a podmínky školy, spolupráce, hodnocení) Umístění školy, vybavení Škola je umístěna v prostoru velké krásné školní zahrady mimo hlavní komunikaci E 55. Je velice dobře dostupná MHD z Teplic a jeho okolí. Je velice dobře dostupná i z Ústí nad Labem. Zastávky MHD jsou umístěny přímo u budovy školy. Budova je v klidném prostředí, přechod do školní jídelny i do sportovní haly je v rozmezí 10 minut pěší chůze. Přechody do školní jídelny jsou zajištěny pedagogickým dohledem. Začátek vyučování je od 8.15 hodin. Prostorové vybavení : 7

8 - v budově školy je 9 učeben, z toho 1 učebna ICT (byla rozšířena k ), 1 učebna chemická laboratoř, 1 učebna pro výuku jazyků (jazyková laboratoř), v budově jsou 3 kabinety pro pedagogy, všechny s PC a připojením na Internet, kancelář a ředitelna, budova školy je umístěny v prostorné a udrţované zahradě, která je vyuţívána v době příznivých klimatických podmínek k relaxaci studentů, k výuce i pro sportovní činnosti, studenti mají jednu školní šatnu s vlastními uzamykatelnými skříňkami, jednu šatnu s věšáky a policemi Technické a materiální vybavení: - do všech učeben je od zaveden Internet, ve dvou učebnách jsou interaktivní tabule, v kaţdé učebně je minimálně 1 počítač s připojením na Internet, který mohou studenti vyuţívat v době přestávek a i při vyučování vyhledávání informací, výukové programy, v učebně ICT jsou stanice s připojením na Internet pro 20 ţáků a pedagoga s napojením na dataprojektor, tuto učebnu mohou studenti vyuţívat i mimo rámec vyučování, v průběhu vyučovacího dne i mimo něj je volně přístupná studentům, v další učebně jsou zhotoveny přípojky na dalších 5 ţákovských stanic PC s připojením na Internet, chemická laboratoř je vybaveny standardními chemickými stoly s přípojkou plynu a elektřiny, jazyková laboratoř je vybavena magnetofonem, pultem TV s videem a DVD, interaktivní tabulí, další 3 učebny jsou vybaveny TV s videem, další 2 učebny jsou vybaveny TV s videem a DVD, vyučující mají k dispozici výukové programy, všechny učebny jsou vybaveny ţaluziemi k zatemnění, tělesná je realizována ve sportovní hale a na sportovním hřišti v blízkosti budovy školy (TJ Rudolfova huť, Sokolovna, ZŠ Dubí 2) Hygienické vybavení: - školní stravování pro studenty i pedagogy je zajištěno v jídelně ZŠ Dubí 2 v blízkosti školy (vzdálenost 7 minut chůze), ţáci učitelé mají v budově školy k dispozici automat na studené nápoje, automat na teplé nápoje, automat na sladkosti, kuchyňku s mikrovlnou troubou a rychlovarnou konvicí, do budovy školy jsou o velké přestávce dováţeny svačiny, v prostoru kuchyňky mají moţnost stolování, pro osobní hygienu mají k dispozici potřebný počet WC, umývárnu s tekoucí teplou vodou, ţáci mají na chodbách pingpongové stoly, k relaxaci mohou v době příznivých klimatických podmínek vyuţívat školní zahrady, v současné době je 7 učeben (z 9) vybaveno nastavitelnými lavicemi Formy spolupráce školy a zákonných zástupců ţáků je vytvořen systém Bakalář, webové stránky školy funkční a neustále aktualizovaný systém informací směrem k ţákům, k učitelům, k vedení školy, k zákonným zástupcům ţáků, partnerům školy a mezi jednotlivými aktéry vzdělávání navzájem; je zajištěn styk se zákonnými zástupci ţáků a jinou veřejností (např. školskou radou) seznamování se záměry školy, s cíli, způsoby výuky, hodnocením ţáků, s pravidly ţivota školy, vzájemné hledání při řešení problémů ţáků; vzdělávací strategie otevřená vůči zákonným zástupcům ţáků; je prostor pro setkávání učitelů se zákonnými zástupci ţáků; poradní servis pro zákonné zástupce ţáků ve výchovných otázkách; jsou poskytovány informace o jednotlivých ţácích potřebné pro individuální formy vzdělávání formou systému bakaláře; je zajištěna moţnost účasti zákonných zástupců ţáků ve výuce a na výchovných a vzdělávacích činnostech organizovaných školou; jsou vytvářeny společenské vztahy školy a veřejnosti projekty, projektové dny, akademie apod.. Komunikace s ţáky ( zahrnuta v systému řízení školy podle ISO 9001:2001) Základní nástroje komunikace: Studentská rada komunikace při výchovně vzdělávacím procesu, metody a formy práce (klíčové pro spokojenost i kvalitu procesu) konzultace s učiteli třídnické hodiny výchovné poradenství účast v projektech, mimoškolské aktivity, granty informační nástěnky zasílání týdenních plánů činnosti školy studentům em systém Bakalář 8

9 Formy spolupráce s jinými subjekty Školská rada GJAK je zřízena a plní funkce vykonává své působnosti podle 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Schůze školské rady svolává předseda školské rady, popřípadě místopředseda školské rady. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy. Jedná se zejména o školní vzdělávací program, výroční zprávu školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků, koncepční záměry rozvoje školy, návrh rozpočtu školy na další rok, rozbory hospodaření, inspekční zprávy ČŠI a podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli. Program jednání navrhuje předseda rady školy. Vychází přitom z povinností uloţených školské radě 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, dále z podnětů a návrhů zákonných zástupců ţáků, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy nebo zřizovatele školy. Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy školské rady nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy jednotlivých členů školské rady. Ředitel školy je povinen umoţnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, poskytne ředitel školy pouze za podmínek stanovených tímto zákonem. Studentská rada GJAK V rámci školských předpisů a vnitřních směrnic GJAK je vţdy jmenováno ve školním roce po volbách v jednotlivých ročnících 16 stálých členů Studentské rady GJAK. Jejich činnost je zakotvena v přijaté Studentské ústavě GJAK. Předmětem jednání SR s vedením školy jsou : 1. Náměty a připomínky studentů k činnosti školy. 2. Plánované exkurze a školní i mimoškolní akce školy 3. Poţadavky studentů k prostředí školy. 4. Podmínky pořádání akcí. 5. Navázání kontaktů se zahraničními školami a partnery. 6. Příprava maturitního plesu, vánoční akademie. 7. Učební plány školy. 8. Reprezentace školy. 9. Výsledky reflexí. 10. Připomínky k chodu školy, výuce aj. 11. Chování a vzdělávací výsledky studentů. 12. Organizace výuky a přestávek. Právní předpisy. 13. Výsledky ped. porad. Zainteresovanost zákonných zástupců, Školské rady GJAK, Studentské rady GJAK a rodičů při tvorbě učebních dokumentů GJAK (zahrnuta v systému řízení školy podle ISO 9001:2001) Základním vstupy stanovuje MŠMT v platné legislativě (školský zákon). Tyto vstupy logicky vychází z obecných cílů vzdělávání, národního vzdělávacího programu a učebních dokumentů pro kaţdý obor vzdělání v základním a středním vzdělávání. Druhým podstatným vstupem (podkladem), stanoveným ve vyhlášce MŠMT, jsou podmínky a náleţitosti ukončení studia. Třetím vstupem je profil absolventa výchovně vzdělávacího procesu a jeho uplatnění na trhu práce. Čtvrtým podkladem jsou výsledky sebehodnocení a z toho vyplývající moţnosti školy. Za zajištění těchto podkladů a seznámení zainteresovaných pracovníků školy, Školské rady, Studentské rady a rodičů odpovídá ředitel školy. Tyto základní vstupy jsou závazné a ovlivňují podobu veškerých učebních dokumentů školy, vznikajících v tomto procesu. Školními dokumenty a hlavním výstupem procesu jsou: Školní vzdělávací program podle RVP roční učební plán. Stávající učební dokumenty procházejí minimálně jednou ročně přezkoumáním z hlediska jejich aktuálnosti. Hlavními podklady pro moţné úpravy jsou: výsledky hospitací, hodnocení odbornými grémii, výsledky hodnocení školy, kontrol výsledky kontrol od ČŠI, vývoj technik a metod ve vzdělání. 9

10 připomínek Školské rady GJAK, Studentské rady GJAK, zákonných zástupců. Přezkoumání se provádí v rámci schůzek odborných grémií s oficiálním záznamem. Zákonní zástupci jsou zákazníkem, ale přímo se neúčastní výchovně vzdělávacího procesu. Cílem školy je předávat jim dostatek informací o průběhu procesu a o podmínkách, za kterých probíhá. Základní nástroje komunikace: Školská rada (upraveno legislativou) rodičovské schůzky ( 4 x ročně) konzultační dny učitelů, individuální konzultace www stránky školy, systém Bakalář, zasílání týdenních plánů činnosti školy rodičům em akce zaměřené na zákonné zástupce(neformální setkání) zveřejnění výroční zprávy, zprávy z auditů, kontrol Zjišťování spokojenosti Efektivní zpětná vazba od zákazníků a dalších zainteresovaných stran je klíčová pro zlepšování produktu a sluţeb školy. Kromě kaţdodenní komunikace a kontaktu s ţáky, případně zákonnými zástupci slouţí škole k získávání relevantní zpětné vazby od ţáků, zákonných zástupců, případně dalších, můţe vyuţívat následující nástroje: Školská rada Ţáci: A. dotazník před nebo při zahájení školního roku ţákům prvního ročníku zejména odkud se o škole dozvěděli, jaká mají očekávání (společně rodiče a ţáci), B. dotazník spokojenosti na škole zhodnocení očekávání o škole C. sebereflexe po školních akcí zhodnocení efektivnosti a přínosu akce Zákonní zástupci: A. dotazník před nebo při zahájení školního roku ţákům prvního ročníku B. rodičovské schůzky, konzultační dny C. dotazník spokojenosti rodičům na rodičovských schůzkách Absolventi: A. udrţování aktuálních kontaktů na absolventy, sociální sítě B. dotazník, dopis, nebo telefonát po očekávaném přijetí na vysokou školu nebo zapojení do praxe C. komunikace na akcích školy (ples, sportovní kurzy, zahraniční zájezdy ) Certifikáty školy Gymnázium J. A. Komenského s.r.o. je drţitelem mezinárodního certifikátu Quality Management System dle normy ČNS EN ISO 9001: 2001 ( registrační číslo CQS 2145/2005, datum vydání certifikátu ). Rozhodnutím Rady školy se od ledna 2005 Gymnázium v Dubí připravovalo a zavádělo Systém kvalitního řízení ( Quality Management System) podle ČNS EN ISO 9001:2001. Tím se zapojilo do projektu " Certifikace systémů řízení kvality soukromých škol SSŠČMS a zavedení trvalého zlepšování a benchmarkingového hodnocení škol."cílem je získání další důvěry zahraničních i domácích partnerů, zpracování přehledného systému v řízení školy a přesvědčivého marketingového instrumentu. Neméně důleţité je vytvoření vzájemné efektivní komunikace a spolupráce nejen se studenty a jejich rodiči, ale se všemi partnery školy. Úspora nákladů a maximální vyuţití všech dostupných zdrojů se stává odrazovým můstkem pro neustálé zlepšování kvality školy." Škola tak získala mezinárodně uznávaný certifikát, kde Sdruţení pro certifikaci systémů jakosti na základě kladného výsledku certifikačního auditu prohlašuje, ţe systém managementu jakosti Gymnázia J.A.Komenského Dubí byl prověřen a shledán v souladu s poţadavky ČSN EN ISO 9001 : Tento certifikát platí pro procesy : vzdělávací a výchovná činnost. "Systém řízení kvality školy je zaměřen na současné a potencionální potřeby všech našich partnerů: tzn. studentů, rodičů, uchazečů o studium, úřadů, partnerských zahraničních škol, místních škol, organizací. Gymnáziu byl jiţ udělen SSŠČMS "Certifikát kvality soukromé školy" v Praze. Gymnázium J.A.Komenského s.r.o. je drţitelem Zlatého certifikátu kvality - škola je drţitelem certifikátu kvality SSŠČMS a certifikátu systému jakosti ISO 9001 (registrační číslo: 7/2005, platnost od ). Zlatý certifikát získalo prvních jedenáct soukromých středních škol v ČR. Ocenění předala těmto školám ministryně školství, mládeţe a tělovýchovy ČR JUDr. Petra Buzková dne je to určité uznání soukromým středním školám, jejich kvalita jiţ odpovídá evropské úrovni řekla ministryně Buzková. 10

11 Systém řízení školy podle poţadavků normy ISO 9001:2001 Příručka jakosti popisuje systém managementu jakosti organizace, který je vytvořený podle poţadavků normy ISO 9001: Zavedení systému bylo strategickým rozhodnutím vedení organizace. Příručka a další dokumentace systému managementu jakosti uvedená v odkazech je závazná pro všechny organizační sloţky organizace a pro všechny jeho zaměstnance. Příručka je určena pro vnitřní potřebu organizace, ale ve zdůvodněných případech můţe být vedením poskytnuta zainteresovaným stranám. Účel Příručka charakterizuje plnění poţadavků na řídící činnosti, definuje oblast pouţití systému managementu jakosti, popisuje procesy organizace, jejich vzájemné působení, plnění základních poţadavků nebo odkazy na ně a další dokumentované postupy. Oblast pouţití Systém řízení jakosti dle normy ISO 9001: 2000 je aplikován v organizaci Gymnázium Jana Amose Komenského s.r.o. Zřizovatelem je fyzická osoba Mgr. Jaroslava Turková. V současnosti se v rámci organizace realizuje denní studium osmiletého gymnázia. Oblast působnosti Systém řízení jakosti se vztahuje na všechny procesy, činnosti a pracovníky organizace. Systém managementu jakosti Jako systém managementu jakosti chápeme ucelený soubor vzájemně působících činností procesů, jejichţ prostřednictvím přeměňujeme vstupy na výstupy. Abychom zajistili funkčnost tohoto souboru systému, snaţíme se jej jednak neustále udrţovat, uplatňovat poţadavky, které jsme popsali v dokumentaci a neustále jej v rámci moţností zlepšovat. Uplatnění systému managementu jakosti dokládáme tím, ţe: identifikujeme procesy v naší organizaci, tyto procesy dělíme na hlavní a podpůrné ( potřebné, zkvalitňující ) a definujeme jejich vzájemné návaznosti a působení, máme stanovená kritéria a metody, jimiţ procesy řídíme, a která nám dokládají, jak procesy fungují, pro procesy zajišťujeme dostupnost informací a zdrojů, procesy měříme, monitorujeme a analyzujeme a na základě těchto údajů uplatňujeme opatření, abychom dosáhli plánovaných výsledků a procesy dále zlepšovali. Procesy v systému managementu jakosti a jejich rozdělení Našim hlavním procesem je: výchovně vzdělávací proces. 11

12 Vnější prostředí a jeho determinanty -legislativa, konkurence,... Řízení marketingu a obchodu, výběr a přijímání žadatelů Řízení zdrojů a prostředí Z á k a z n í k Tvorba, úpravy a aktualizace učebních dokumentů Výchovně vzdělávací proces řízení a kontrola Organizace a průběh výuky ve školním roce Komunikace Klasifikace, hodnocení a ukončení studia Kontrolní činnost Z á k a z n í k Měření procesů a činností - sběr dat z celého systému, zejména spokojenost zákazníků a neshody Analýza dat, na základě těchto analýz neustále zlepšování! O vzniku kaţdého nového dokumentu jsou prokazatelně informováni všichni pracovníci, kterých se týká. Osobní angaţovanost a aktivita managementu Vedení organizace poskytuje důkaz o své osobní angaţovanosti a zainteresovanosti ve vztahu k tvorbě a udrţování systému tím, ţe: si uvědomuje a dále sděluje v organizace, ţe je důleţité plnit poţadavky zákazníka stejně tak jako poţadavky zákonných a normativních předpisů, stanovuje politiku jakosti a cíle jakosti, provádí přezkoumávání managementu, zajišťuje dostupnost nezbytných a potřebných zdrojů. Zaměření na zákazníka Vedení organizace zajišťuje, aby byly řádně stanoveny a systémově přezkoumávány poţadavky zákazníků a důsledně respektovány zákonné poţadavky a závazné předpisy. Plnění poţadavků zákazníků musí směřovat ke zvyšování spokojenosti zákazníka. Politika jakosti Zásady politiky jakosti se vztahují na celou organizaci, všechny pracovníky a všechny poskytované produkty a sluţby. Vydává ji ředitel organizace na samostatném dokumentu, který je odpovídajícím způsobem v rámci interní komunikace prezentován všem pracovníkům. Z politiky jakosti je vycházeno při stanovení cílů jakosti. Cíle jakosti Vedení organizace stanovuje na konci roku cíle jakosti na následující roční období, na základě: střednědobé nebo dlouhodobé strategie organizace v oblasti řízení jakosti, vyhodnocení plnění předcházejících cílů jakosti, výsledků činnosti organizace v daném období, 12

13 Cíle jakosti jsou jasně formulovány, jejich plnění je vymezeno přesným termínem a odpovědností vedoucího pracovníka. Odpovědnost a pravomoc Ředitel organizace rozděluje veškeré odpovědnosti a pravomoci mezi všechny pracovníky organizace. Rozdělení odpovědností a pravomocí je dokumentováno v rámci: 1. stanovení organizační struktury, 2. popisu odpovědností a pravomocí za procesy a činnosti. Organizační struktura Ředitel představitel vedení pro jakost, správce dok. Ekonom Poradci Hospodářka Pedagog Pedagog Pedagog QM-01 Vydání č Správce: Mgr. Jaroslava Turková Zpracovala a schválila: Mgr. Jaroslava Turková POLITIKA JAKOSTI Motto: Snaţíme se být rovnoprávným společenstvím vzájemně se učících partnerů. Jsme partneři? Jsme. Vedeme Vás, studenty, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Veškerý podíl zodpovědnosti však neleţí pouze na nás. My Vám pomůţeme v cestě za vzděláním, ale svůj díl odpovědnosti nesete i Vy. Protoţe úspěch nebo prohru si připíšete na svůj účet. Pedagogický tým GJAK Jako nástroj k monitorování a naplňování poţadavků a potřeb zákazníků, jeţ se neustále vyvíjí a mění, pouţívá naše společnost Gymnázium Jana Amose Komenského s.r.o. ( dále jen GJAK ) svůj systém jakosti. Jakost chápeme jako uspokojení poţadavků, potřeb a očekávání našich zákazníků při poskytování vzdělávací sluţby. Prioritní je: Optimální nabídka, zajištění a poskytování komplexní vzdělávací sluţby v co nejvyšší kvalitě. Trvale rozvíjet a upevňovat vztahy se všemi ţáky, rodiči, zákonnými zástupci, učiteli, orgány veřejné správy, zájmovými organizacemi, kteří ovlivňují kvalitu naší sluţby. Partnerství se zákazníkem je nejlepší způsob k zjištění a uspokojování jeho očekávání, potřeb a přání. Náš produkt je splněné přání zákazníka při poskytování vzdělávání. K tomu je nutné udrţovat vzájemné výhodné vztahy, důvěřovat jim a jednat mezi sebou s úctou. Poţadavky zákazníků : Poskytování kvalitního vzdělání v systému, který jim umoţní studovat a dělat svou práci co nejlépe. Vytváření podmínek pro integraci do vzdělávání EU a pro uplatnitelnost absolventů v EU. Jasně sdělit, co je nabízeno a co je očekáváno. Plnění smluvních vztahů a vzájemná spolupráce. Základní pilíře společnosti : 13

14 Systém řízení společnosti který pečuje o kvalitu, naslouchá svým zákazníkům, odpovídá na jejich potřeby. Role vedení společnosti je aktivizovat lidi motivací. Tzn. podporovat a posilovat učitele, ţáky i ostatní partnery, ne je pouze řídit. Jejich zapojení do dění ve společnosti je součástí a základem našeho úspěchu. Zvyšováním profesionality a odborné způsobilosti pracovníků vytvářet předpoklady pro kvalitní uspokojování potřeb zákazníků. Náš závazek trvalého zlepšování Certifikovaný systém řízení jakosti - potvrzení kvality a poté zvyšování kvality našich produktů (sluţeb). Kvalita není setrvalý stav, je to cesta trvalého zlepšování. Vytvářet podmínky pro spolupráci se vzdělávacími institucemi EU v souladu s plněním Lisabonských cílů a strategie. Zodpovědnost kaţdého pracovníka a spolupráce všech pracovníků pro dosaţení společných cílů. Hodnocení školy (zahrnuta v systému řízení školy podle ISO 9001:2001) Měření a monitorování V průběhu identifikovaných procesů, zejména hlavního, probíhá neustálé měření a monitorování s cílem zajistit kvalitu po celou dobu poskytování sluţby. Toto měření a monitorování rozdělujeme na vnitřní a vnější. Vnitřní měření a monitorování Vnitřní měření a monitorování probíhá vlastními zdroji. Hlavní pozornost je věnována zejména výchovně vzdělávacímu procesu, kde je vyuţíváno několik nástrojů (hospitace, ostatní kontrolní činnost, klasifikaci apod.). Ostatní procesy jsou monitorovány zejména prostřednictvím neustálé komunikace mezi zainteresovanými stranami a zástupci školy, cílem je získat efektivní zpětnou vazbu. Jednotlivé nástroje měření a monitorování jsou obsaţeny ve směrnicích a postupech dokumentace QMS. Za řádné provádění měření a monitorování procesů odpovídá ředitel školy. Vnější měření a monitorování Další měření a monitorování vyplývají z legislativních poţadavků MŠMT. Tato měření a monitorování provádí ČŠI. Další nezávislé měření probíhá prostřednictvím standardizovaných testů a zkoušek pro ţáky školy jako např. CERMAT, apod. O provedení těchto testů a zkoušek rozhoduje ředitel školy. Hodnocení školy Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení (sebehodnocení, evaluace) školy a hodnocení Českou školní inspekcí. Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy a jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí. MŠMT stanovuje prováděcím právním předpisem rámcovou strukturu, pravidla a termíny vlastního hodnocení školy. Podklady pro provedení sebehodnocení škola získává prostřednictvím průběţného měření a monitorování procesů a činností a také prostřednictvím ČŠI. Provedení sebehodnocení Komplexní sebehodnocení školy probíhá jednou ročně. Za shromáţdění potřebných podkladů, provedení sebehodnocení a zpracování výstupu odpovídá ředitel školy. V metodice sebehodnocení ředitel školy dodrţuje podmínky dané v příslušné vyhlášce MŠMT, která stanovuje rámcovou strukturu a hlavní oblasti vlastního hodnocení školy. Dále ředitel školy vychází z podkladů ČŠI. 14

15 15 Sledované ukazatele Oblasti hodnocení Ukazatele Sledované dílčí jevy 1. Personální podmínky vzdělávání Personální zabezpečení výuky a) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků včetně ředitele, b) skladba úvazků vyučujících vzhledem k jejich odborné 2. Materiálnětechnické podmínky vzdělávání Organizace činnosti a provozu školy (vůči zaměstnancům) Systém vedení a hodnocení zaměstnanců Prostřední, prostory a vybavení školy Oblasti hodnocení Ukazatele Sledované dílčí jevy 3. Vzdělávací programy/vyučované obory Realizace vzdělávacího programu/vyučovaného oboru kvalifikaci a zkušenostem a) organizační struktura školy, b) delegování pravomocí, c) přenos informací uvnitř školy, d) existence a činnost poradních a metodických orgánů a) vedení pedagogických pracovníků včetně začínajících a nekvalifikovaných, b) hospitační činnost a kontrolní činnost, účinnost přijímaných opatření, c) plánování v oblasti lidských zdrojů, d) DVPP vzhledem k realizovaným vzdělávacím programům, e) vliv hodnocení zaměstnanců na jejich profesní růst, f) vlastní odborný pedagogický růst a) budovy, třídy a jejich estetická úroveň, b) členění a vyuţívání prostoru ve školách s více součástmi, nájemci apod., c) odborné pracovny, multimediální učebny, d) knihovna, studovna, e) sportovní zařízení, f) vybavení ţáků učebnicemi, g) vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami, h) vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou, i) dostupnost pomůcek, techniky, informačních zdrojů a studijního materiálu, j) vybavení učebnicemi a pomůckami pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, k) vyuţívání materiálně-technického zázemí školy širší veřejností, l) plánování v oblasti materiálně-technických podmínek a) soulad realizovaných programů/vyučovaných oborů s rozhodnutím o zařazení školy do rejstříku škol (jen tam, kde je to moţné), b) platnost pouţívaných učebních dokumentů (školy, které nemají zpracovaný školní vzdělávací program podle tohoto zákona, mohou zatím vyučovat podle schválených učebních dokumentů), c) postup školy podle platných učebních dokumentů, pokud jsou vydány, d) soulad školního vzdělávacího programu (pokud je vytvořen) s rámcovým (pokud je vydán), e) náleţitosti školního vzdělávacího programu (pokud je vytvořen) ve smyslu zákona, pokud pro danou oblast není vydán rámcový vzdělávací program, f) individuální vzdělávací plány, g) uplatňování učebních dokumentů v jejich plném rozsahu, h) úprava učebního plánu na podmínky školy, i) soulad učebního plánu s rozvrhem hodin a s reálnou výukou, j) dodrţování platných osnov podle předmětu inspekce, k) vedení povinné dokumentace se zřetelem na průkazné zachycení průběhu a výsledky vzdělávání, l) kontrolní činnost v oblasti naplňování učebních dokumentů, realizace opatření vedoucích k nápravě

16 zjištěných nedostatků Organizace výchovněvzdělávacího procesu školy (vůči ţákům) a) rozvrh hodin (psychohygiena), b) opatření k vyrovnání rozdílů ve znalostech ţáků přijatých do prvního ročníku, c) podpůrná opatření při vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a při vzdělávání mimořádně nadaných ţáků, d) školní řád, e) informační systém vůči ţákům a rodičům, f) činnost výchovného poradce, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC, g) prevence sociálně-patologických jevů, h) klima školy, Oblasti hodnocení Ukazatele Sledované dílčí jevy 4. Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy Plánování a příprava na výuku, a) soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání, b) soulad výuky s cíli základního nebo středního vzdělávání, c) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, např. respektování individuálních vzdělávacích potřeb ţáků, d) konkretizace cílů ve sledované výuce, 16 Materiální podpora výuky Vyučovací formy a metody, psychohygiena výuky, e) návaznost probíraného učiva na předcházející témata, a) vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem, b) podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a identity ţáků, c) účelnost vyuţití pomůcek, učebnic, didaktické techniky a) řízení výuky (vnitřní členění hodin), b) sledování a plnění stanovených cílů, c) účelnost výuky frontální, skupinové a individuální, d) vyváţenost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací, e) účelnost aplikovaných metod, f) tempo výuky, relaxace ţáků, g) věcná a odborná správnost výuky Účinnost motivace ţáků a) aktivita a zájem ţáků o výuku, b) propojení teorie s praxí (v činnostech ţáků), c) vyuţívání zkušeností ţáků, d) vliv hodnocení na motivaci ţáků, e) vyuţívání analýzy chyb ke zvýšení motivace, f) osobní příklad pedagoga Interakce a komunikace Hodnocení ţáků Oblasti hodnocení Ukazatele Sledované dílčí jevy 5. Výsledky vzdělávání zjišťované školou Zjišťování a rozbor výsledků vzdělávání a) klima třídy, b) akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a ţáky i mezi ţáky navzájem, c) moţnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse, d) vzájemné respektování, k toleranci, e) rozvoje komunikativních dovedností ţáků f) vhodnost vyuţitých metod hodnocení ţáků učitelem, g) respektování individuálních schopností ţáků, h) vyuţívání hodnocení a sebehodnocení ţáků, i) ocenění pokroku, j) zdůvodnění hodnocení ţáků učitelem, k) klasifikační řád a) existence systému zjišťování výsledků vzdělávání (nad rámec běţné klasifikace), b) naplňování profilu absolventa oboru, c) obsahová a formální úroveň seminárních a absolventských prací a jejich další vyuţití ve výuce i

17 6. Další zjištění včetně tematických zjištění praxi, d) zapojení školy do vzdělávacích projektů a aktivit (vlastních, regionálních, celostátních, mezinárodních), e) způsob zjišťování (nástroje v rámci školy, mezi školami), f) četnost a kontinuita zjišťování a vyhodnocení, g) analýza zjištěných výsledků vzdělávání a přijímání opatření, h) zpětná vazba na cíle, obsah a metody vzdělávání, i) mimořádné výsledky a úspěchy ţáků, j) ţákovské práce, písemnosti, výrobky, k) vystoupení, koncerty, výstavy, l) soutěţe, olympiády, přehlídky, m) způsob sledování a vyhodnocování počtu neprospívajících ţáků a ţáků opakujících ročník, n) hodnocení úspěšnosti absolventů školy v přijetí na další typ střední, vyšší odborné či vysoké školy, a) spolupráce školy s praxí a s partnery, b) propojení školy s regionem, organizování akcí regionálního a nadregionálního významu, prezentace školy na veřejnosti, c) tradice školy, d) péče o volný čas ţáků, e) další aktivity školy, které významně ovlivňují její činnost Výstupy ze sebehodnocení Hlavní cíle vlastního hodnocení: 1 identifikace silných a slabých stránek školy, 2 přijetí potřebných a vhodných opatření k odstranění slabých stránek a posílení silných stránek školy, 3 zhodnocení účinnosti opatření přijatých v minulých období, 4 stanovení (krátkodobých) cílů jakosti, střednědobých a dlouhodobých cílů, které se promítnou v koncepci školy, 5 zhodnocení dříve stanovených cílů, 6 získat komplexní podklady pro zpracování výroční zprávy školy. Související dokumentace QM-01 Příručka jakosti QS-01 Komunikace a přijímací řízení QS-02 Tvorba a úpravy učebních dokumentů QS-03 Organizace a průběh výuky ve školním roce, kontrolní činnost QS-04 Řízení zdrojů a prostředí 17

18 Zaměření školy Charakteristika ŠVP Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy : K/81 Gymnázium Všeobecné zaměření Motto: Snaţíme se být rovnoprávným společenstvím vzájemně se učících partnerů. Jsme partneři? Jsme. Vedeme Vás, studenty, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Veškerý podíl zodpovědnosti však neleţí pouze na nás. My Vám pomůţeme v cestě za vzděláním, ale svůj díl odpovědnosti nesete i Vy. Protoţe úspěch nebo prohru si připíšete na svůj účet. Pedagogický tým GJAK Zaměření Školního vzdělávacího programu GJAK vychází : Z vytvoření uceleného projektu aktivit pro ţáky v jednotlivých vzdělávacích oblastech s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí. Z dlouhodobé koncepce rozvoje školy a její vzdělávací priority: 1. Jsme rovnoprávné společenství vzájemně se učících partnerů. 2. Rozvoj osobnosti ţáka a aktivní zapojení se do procesu vzdělávání. 3. Komunikace v cizím jazyce. Z odpovídajících klíčových kompetencí, které budou realizovány i prostřednictvím doprovodných aktivit ŠVP a prezentace výsledků a výstupů ŠVP před partnerskými školami zemí EU. Ze zajištění komplexnější a prakticky zaměřené dovednosti v týmové práci, které jsou jedním z předpokladů pro naplnění cílů vedoucích k pozitivní změně klimatu školy a forem metod práce. Ze zajištění rovného postavení ţáků ve vzdělávání a zvýší jejich konkurenceschopnost v dospělosti. Ze zdůraznění aktivního učení v jednotlivých vzdělávacích oblastech v komplexním pojetí rozvoje klíčových kompetencí ţáka. Výukové metody zahrnují i Projektové dny, kdy získané znalosti a dovednosti ţáků budou realizovány formou týmových prezentací samostatných prací ţáků a prezentace v anglickém jazyce. Z vyuţití Jednotného motivačního systému hodnocení ţáků jako šanci utvářet školu zajímavější. Z jeho hlavního cíle - poskytnout ţákům vzdělání podle potřeb regionu a prostředí, v němţ se škola nachází. (Kurikulum reg.č. 0143) Z trendu EU vzdělávat ţáky NSG podle školního autonomního program s vyuţitím moţnosti programu podle zaměření školy, který je orientován na ţáka a jeho rozvoj klíčových kompetencí. ŠVP zdůrazňuje partnerský vztah účastníků vzdělávání v modernizaci a inovaci výukových metod. Z potřeby realizovat školní vzdělávací program, který vychází z poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, moţností a zájmů kaţdého ţáka včetně ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z potřeby, ţe jsou tu učitelé pro ţáky a ţe to, co jim předkládají, musí pochopit, proţít, ztotoţnit se s tím, ţe to také hodnotí, napodobují, vyuţívají, řídí se tím ve svých vztazích a ţivotě. Proto je třeba, aby způsoby vzdělávání a prostředí byly co nejlepší, pravdivé a blízké ţivotní realitě. Z potřeby, ţe převládá ve vzdělávání pouhé předávání hotových poznatků a není posilováno propojování vědění s praktickým ţivotem. Ţáci musí být vedeni k samostatnému a aktivnímu nalézání souvislostí, k variantnímu řešení problémů, k praktickému a účelnému rozhodování, tedy k dovednostem, které jsou pro ně podstatné jak v učení, tak v ţivotě. Ze zaměření na trvale udrţitelný ţivot vnímá propojení environmentální výchovy a výchovy k aktivnímu občanství (Kurikulum reg.č. 0143) Z propojení teoretických poznatků s praxí ve spolupráci s místní správou a samosprávou (Kurikulum reg.č. 0143) Z podpory aktivit pro zapojení škol do komunitního rozvoje (Kurikulum reg.č. 0143) Ze záměrného vzdělávacího působení s obsahovou náplní a dosaţitelným výsledkem v podobě zkušenosti k aktivnímu přístupu občanství pro udrţitelný rozvoj, které ţák během výuky získá. (Kurikulum reg.č. 0143) Formou seminářů k problematice konkrétního řešení problematiky realizace a ověření ŠVP vytvořit systém dalšího vzdělávání pedagogů, ve kterých budou řešena s externími lektory moţná úskalí a problémová místa při zavádění ŠVP a současně jim poskytnout odborný návod na řešení. Má-li proběhnout změna, musí k tomu být potřebné metody a nástroje. Jedná se o nové ŠVP, nové vzdělávací cíle a učitelé na jejich naplňování nejsou systematicky připravováni. Účast na realizaci a ověření ŠVP pro NSG předpokládá zvýšení motivace a dodání důvěry všem zainteresovaným stranám bez rizika genderových stereotypů. Učitelé budou schopni po realizaci aktivit ŠVP připraveni překonat překáţky v oblasti svých profesních kompetencí.

19 Škola je koncipována jako osmileté všeobecné gymnázium s vyuţitím disponibilních hodin učebního plánu k rozšíření výuky cizích jazyků, ICT. GJAK je výběrová škola, která poskytuje studentům všeobecné vzdělání s maturitou s předpokladem dalšího studia na vyšších typech škol včetně zahraničních. Tento typ studia je zaměřen na získání všeobecných znalostí s perspektivou pokračování ve studiu na vysoké škole. Cílem je naučit své studenty efektivně pouţívat mateřský jazyk, tvořivě myslet, pracovat s informacemi a rozvíjet individuální schopnosti. Při práci s výpočetní technikou zvládne student na uţivatelské úrovni moderní software a bude umět pracovat s Internetem. Úspěšnost absolventů GJAK při přijímání z kvarty (odpovídající 9. ročník ZŠ) na střední školy je 100%, po maturitní zkoušce na VŠ je kaţdoročně velmi dobrá. Po ukončení studia se podstatná část absolventů hlásí ke studiu na vysokých školách všech typů (humanitní, přírodovědné, technické). Někteří jedinci studují v zahraničí. Je kladen důraz na vysokou odbornost vyučujících, jejich pedagogické schopnosti a vztahu ke studentům. Vzájemné vztahy jsou zaloţeny na oboustranné důvěře a úctě k osobnosti druhého. Ve výchově vycházíme ze zásad humanity a demokracie. Je vytvářeno příznivé klima podporující vzájemný respekt a partnerské vztahy mezi učiteli a ţákem, týmovou spolupráci, sebeúctu, komunikační dovednosti, ale také pocit bezpečí a spoluproţívání. Komunikace probíhá na bázi tolerance a otevřeného jednání. Výchovné působení GJAK napomáhá u studentů rozvíjet úctu k ostatním lidem, jejich práci, ale i rozvíjet smysl pro sebeúctu. Cílem studia je nejen dosaţení náleţité úrovně znalostí, potřebných při zkouškách na střední školy, vyšší odborné školy a vysoké školy, ale rovněţ rozvoj osobní zkušenosti studenta, pramenící ze ţivota ve školním společenství. Je vyţadována tolerance k osobám jiného smýšlení. Výchovné působení je orientováno tak, aby se mladí lidé učili navzájem chápat, aniţ by přestávali být kritičtí a ztráceli svou identitu. Studenti jsou vedeni k pravdivému přístupu k ţivotu a přátelství. GJAK staví na smyslu pro povinnost, zodpovědnost a řád, ale respektuje přitom svobodu jednotlivce. GJAK pořádá pro své studenty mnoţství kvalitních akcí, které nejsou přímou součástí výuky, přesto však přispívají k dobré atmosféře. Mezi tyto aktivity patří výměnné studentské zájezdy, lyţařské a sportovní kurzy a společenské akce. Cílem je rozšíření a prohloubení znalostí studentů, zlepšení jejich fyzické kondice a společenské vyţití. Výchovně-vzdělávací program je postaven nadstandardně především: 1. Výuka ve třídách s niţším počtem ţáků. 2. Učební program se zaměřuje na individuální rozvoj kaţdého ţáka takovým způsobem, aby dosáhl maxima svých moţností. Proto jsou počty ve třídách omezené tak, aby tento individuální přístup byl moţný, coţ poskytuje prostor pro alternativní metody výuky. Rodinné prostředí umoţňuje opravdu individuální přístup. Individuální konzultace jsou samozřejmostí. 3. Atmosféra na GJAK je přátelská, coţ ale neznamená niţší nároky ani na ţáky, ani na učitele. Rodinné prostředí a atmosféra školy ţákům velmi vyhovuje i přes poměrně přísná pravidla klasifikace. 4. Atmosféru GJAK dotváří vysoký stupeň samosprávy, funkční Studentská rada GJAK a Školská rada GJAK, kde spolurozhodují zástupci studentů, zákonných zástupců, učitelů a vedení školy. 5. Velká pozornost je věnována studentům se specifickými vývojovými poruchami učení. 6. Nadstandardně gymnázium organizuje výchovně vzdělávací zájezdy v tuzemsku i do zahraničí. Poznávací a pravidelné výměnné studijní zahraniční stáţe jsou realizovány s cílem znalostí reálií o dané zemi i prohloubení znalostí cizího jazyka prostřednictvím neformální konverzace s rodilými mluvčími (např. při ubytování v rodinách), taktéţ studenti poznávají tradice, zvyky a odlišnosti jiných zemí (multikulturní. 7. GJAK má velmi dobře připravený program prevence neţádoucích společenských jevů. Jsou realizovány programy s aktuální protidrogovou problematikou. Na gymnáziu se v současné době nevyskytují ţádné závaţné projevy protispolečenského chování. 8. GJAK ke standardnímu hodnocení prostřednictvím klasifikace vytvořilo nadstandardní systém Jednotného motivačního systému hodnocení ţáků. 9. Jsou realizovány Projektové dny, které rozvíjení jejich klíčové kompetence. 10. Škola je bezbariérová. 19

20 Vazba ŠVP na strategické dokumenty 1. Evropská unie: ŠVP GJAK navazuje na realizaci nových cílů Evropské unie do roku 2010 zaloţené na znalostech, které přispívají k transformaci společenství do nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomiky ve světě, ekonomiky zaloţené na znalostech, schopné udrţitelného ekonomického rozvoje, s větší a lepší nabídkou pracovních míst a větší sociální soudrţností. K dosaţení tohoto cíle, který odsouhlasila na základě mandátu Lisabonská a Stockholmská rada přispívá i tento projekt. (Zpráva Rady a komise EU - Vzdělávání a odborná příprava 2010 str. 6 a 7). Dokumenty Rady Evropské Unie a Evropské komise (Lisabonský proces, Podpora jazykového vzdělávání a lingvistické rozmanitosti). Akční plán ,Společný evropský referenční rámec jazykového vzdělávání (ERR),Usnesení Rady EU z o podpoře jazykové rozmanitosti a studia jazyků v rámci plnění cílů Evropského roku jazyků Národní dokumenty : Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR, Programové prohlášení vlády ČR, Národní rozvojový plán ČR, 3. Regionální dokumenty :Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji. 4. Školní dokumenty : Přijetím komplexní strategie Školské rady Gymnázia J.A.Komenského, týkající se systémů tvorby ŠVP a inovace metod a forem práce, navazuje na cíl Evropské unie Vzdělávání v novém tisíciletí, ( Zdroj zápis ze zasedání Rady březen 2000 Lisabon str. 3-6 ). Chceme, aby navrţený program ŠVP byl natolik flexibilní, aby umoţňoval škole a jednotlivcům stavět na jejich silných stránkách, umoţnit ţáků osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení ( viz. Bílá kniha, 2001, str část 3. Vnitřní proměna školy / Dlouhodobý záměr vzdělávaní a rozvoje vzdělávací soustavy ČR, 2005, str část II.2. ) Cíle ŠVP Cílem realizace a ověření ŠVP podle struktury RVP pro NSG je ŠVP zaměřený na modernizaci výchovně vzdělávacího procesu a rozvoje klíčových kompetencí v jednotlivých vzdělávacích oblastech.. Při jeho realizaci bude implementována diferenciace a individualizace vzdělávání. Vymezením všech zásadních postupů v ŠVP budou vytvořeny a ověřeny inovativní metody vzdělávání v Gymnáziu J.A. Komenského v Dubí k utváření a rozvoji klíčových kompetencí ţáků. Cíle: ţákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké ţivotu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů: umoţnit ţákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoţivotní učení podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů vést ţáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat ţáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti vytvářet u ţáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v proţívání ţivotních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě učit ţáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést ţáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je ţít společně s ostatními lidmi pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými moţnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní ţivotní a profesní orientaci Dosaţení cílů vytvořením uceleného systému aktivní práce ve všech vzdělávacích oblastech pro ţáky niţšího stupně gymnázia modernizací vyučovacích metod, změnou formou výuky ve všech vzdělávacích oblastech zavedením Projektových dnů proměnou pojetí vyučování na základě principů individualizace zavedením Jednotného motivačního hodnocení ţáků s důrazem na samostatnou práci proměnou pojetí vyučování na základě principů individualizace a týmovou prací 20

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny 1 Obsah 1. Identifikační údaje.5 2. Charakteristika školy...7 2.1 Historie školy.7 2.2

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Niţší stupeň vzdělávání I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP: Osmileté všeobecné studium pro niţší stupeň vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/10/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KUCHAŘ OBOR VZDĚLÁNÍ GASTRONOMIE 65-41-L/01 OBSAH 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Historie a současnost... 4 2.2 Materiální

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více

Tiskař na polygrafických strojích

Tiskař na polygrafických strojích Školní vzdělávací program Tiskař na polygrafických strojích čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-461/10B Název školy Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Adresa: Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor: 48510921 IČ: 600108007 Místo

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠaMŠ/GR/729/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5, 150 21 www.ssps.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK Č.j.: Hru-4/11/3 Dokument vstupuje v platnost dnem 1.9.2011 a nahrazuje tímto dokument z 25.8.2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Stavebnictví pozemní stavitelství

Stavebnictví pozemní stavitelství Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Praţská 112, 280 02 Kolín Školní vzdělávací program 36-47-M/01 Stavebnictví pozemní stavitelství Název a adresa školy: Střední odborná

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. únor 2011 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Název vzdělávacího programu... 4 1.2 Předkladatel...

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum 78 42 M/05 Platný od 1. 9. 2010 Schválila školská

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázia Jana Pivečky Slavičín pro nižší stupeň víceletého gymnázia prima kvarta (Čtyřletý vzdělávací program zpracován

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. září 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro víceleté gymnázium nižší stupeň (zpracovaný podle RVP ZV) prima kvarta Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218 Uherské

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 V Praze dne 1. září 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Obsah

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více