INFORMÁTOR říjen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4"

Transkript

1 INFORMÁTOR říjen KVIC, odloučené pracoviště NOVÝ JIČÍN tel.: , fax:

2 1. Představujeme naše lektory Metodika řízení Organizujeme v říjnu Studium ke splnění kvalifikačních, případně dalších kvalifikačních předpokladů Projekt Moravskoslezského kraje NatTech MSK Realizace projektů ESF Spirála Progress Elementarium Projekt Od integrace k inkluzi Vím, co chci Vím, jak na to Projekt RESTART Projekt Obec Projekt Facility management v efektivní organizaci Udržitelnost projektů Projekty Perspektiva 2010 a Elektronická školička Informatorium školy mateřské Integrace na druhou Škola pro život Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT technologie na vaší straně Akreditované DVPP kurzy v oblasti ICT pro Vás Obrátili se na nás KVIC odloučené pracoviště GEMMA Vzdělávací programy říjen - prosinec Děkujeme za vyvěšení výtisku tohoto zpravodaje ve sborovnách škol. Kontaktní osoby KVIC OP : Mgr. Jarka Grosmanová tel Mgr. Ilona Fiurášková tel Bronislava Raníková tel

3 1. Představujeme naše lektory Doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. KVIC říjen 2014 S Doc. PhDr. Bohumírou Lazarovou, Ph.D., která působí v Ústavu pedagogických věd FF Masarykovy Univerzity v Brně, se účastníci našich školení mohli setkat především v projektu Vím, co chci Vím, jak na to, kde společně s kolegy lektorovala Supervizní výcvik. Já jsem se s ní osobně setkala jako účastník 20h kurzu Mentorské dovednosti učitelů, který byl ochutnávkou tématu poskytování kolegiální podpory. Společně s kolegyní Mgr. Lucií Chaloupkovou vytvořily výbornou pracovní atmosféru a první obavy z osobních projevů byly rázem pryč. Paní docentko, škála Vašeho působení je z mého pohledu velice široká. Pohybujete se v oblasti dalšího vzdělávání a rozvoje učitelů, zabýváte se školním poradenstvím, jste řešitelkou řady výzkumných projektů. Na čem pracujete nyní? Co je Vaší prioritou? Jsou to třeba výše zmíněné kurzy Mentorských dovedností? Mou prioritou je práce na Ústavu pedagogických věd FF MU, kde se věnuji výukovým, výzkumným a jiným aktivitám a povinnostem. Tematicky se pohybuji v poněkud široce pojímané oblasti psychologie pro pedagogy. Podobně široce a interdisciplinárně bývají koncipovány i výzkumy, na kterých jsem se podílela a v současnosti podílím další vzdělávání učitelů, učitelé v pozdní fázi kariéry, organizační učení, řízení inkluzivního vzdělávání apod. K mentoringu jsem se dostala právě skrze témata související s profesionálním rozvojem učitelů, v nichž jsem se snažila využít své zkušenosti ze supervize a psychoterapie. Kdysi jsem začínala jako poradenský psycholog a vyzkoušela si i práci školního psychologa odtud pramení můj přetrvávající zájem o školní poradenství. Spolupráce s učiteli a se školními psychology mi umožňují kontakt se školní praxí. Celou řadu zkušeností odtud tak mohu přenést do výuky studentů na MU. Umí, z Vašeho pohledu, učitelé na školách poskytovat kolegiální podporu, jsou obeznámeni s pojmem mentoring ve vztahu ke svým kolegům či žákům nebo je to stále věc nová, nevyužívaná? V rámci svých aktivit na MU nebo díky jiným projektům, na kterých spolupracuji, mám docela úzký kontakt s některými školami. Obecně se ví, že mezi českými školami jsou obrovské rozdíly. Mentoring je zatím školám nabízen trochu chaoticky, ve školské legislativě není ukotven, a tak není zcela jasné, kdo vlastně je nebo může být mentorem. Z mého pohledu je v téhle chvíli celkem jedno, jak školy formy kolegiální podpory nazývají, důležité je, že jim fungují a že jsou vedením školy smysluplně, koncepčně a kontinuálně podporovány. Vím o několika školách, které byly, díky dlouhodobým projektům, podporovány právě v rozvoji mentoringu a tam se samozřejmě těmto procesům daří lépe. Mají vyškolené mentory, dobře zformulované cíle a nástroje a dlouhodobě se snaží své aktivity zaměřené na kolegiální podporu vyhodnocovat a rozvíjet. Jak jsem již psala v úvodu, 20hodinový kurz je pouze ochutnávkou, která účastníky uvede do obrazu. Kolik času by musel učitel tomuto tématu a samotnému výcviku věnovat, aby se mohl považovat za mentora? Možná můžeme hovořit spíše o nějakých minimálních požadavcích. Výcvikový kurz obvykle zahrnuje přímou výuku a nácvik, práci pod supervizí i samostatnou práci. I když nechci přirovnávat mentorský kurz k superviznímu výcviku, a už vůbec ne k psychoterapeutickému, přesto mají leccos společného. Mentor se učí terminologii i teorii, učí se využívat a vytvářet různé nástroje a také komunikovat a udržovat vztah. A to chce čas. Psychoterapeutické a supervizní výcviky mívají hodin, účastníci se scházejí po několik let a mají obvykle ještě další příležitosti zpracovávat svou zkušenost pod supervizí. Pokud jde o mentoring, zatím se o něm v těchto dimenzích nepřemýšlí. V průběhu kurzu by ale měl mít účastník dostatek času pro reflexi svých zkušeností. Osobně považuji za minimum cca tři dvoudenní setkání s dostatečným časovým odstupem, kde účastník sbírá zkušenosti na svém pracovišti či mimo něj. Jako minimum tedy vidím 80 až 100 hodin, ale je mi jasné, že někteří mí kolegové lektoři by možná byli ještě náročnější. Samozřejmostí by měla být další supervizní podpora praktikujícího mentora. Mnozí učitelé možná dosud nejsou rozhodnuti, zda takový kurz absolvovat, co jim jeho absolvování přinese. Mohou si základní informace nebo Váš pohled na danou tématiku najít v některé z Vašich publikací? Pokud jde o moje psaní o mentoringu, kapitolka na toto téma je součástí publikace o zkušených učitelích (Lazarová, B. a kol. Pozdní sběr. O práci zkušených učitelů. Brno, Paido, 2011) a je k dispozici několik dalších dílčích textů v odborných časopisech (např. Lazarová, B. Mentoring jako forma kolegiální podpory a strategie dobré školy. Pedagogika, Praha: UK Pedagogická fakulta, 2010, roč. 55). Odkazy na některé zdroje o mentoringu a diskusi k vybraným tématům je již nyní možné najít na webových stránkách České asociace mentoringu ve vzdělávání (www.camv.cz), kterou jsme s kolegy nedávno založili. Budeme se snažit, aby se tyto stránky staly první inspirací pro učitele, kteří o mentoringu začínají přemýšlet, a aby na nich také zkušení mentoři mohli sdílet své zkušenosti. S Doc. PhDr. Bohumírou Lazarovou, Ph.D., hovořila Mgr. Monika Slobodníková 3

4 2. Metodika řízení ICT - učitel-metodik x koordinátor Dotaz Vykonávám ve škole funkci koordinátora ICT s počtem žáků do 500, mám sníženou míru vyučovací povinnosti. Mám nárok i na specializační příplatek? Odpověď Závazné právní předpisy Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o DVPP ) Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb. (dále jen nařízení vlády č. 75/2005 Sb.) Ve školách v souvislosti se zajišťováním informačních a komunikačních technologií existují dva druhy činnosti, které je třeba rozlišit: 1) Učitel - metodik informačních a komunikačních technologií (dle 3 odst. 4 nařízení vlády č. 75/2005 Sb.) - tato činnost je spjata s nárokem na snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti (nemá žádnou návaznost na podmínky DVPP) Učiteli - metodikovi informačních a komunikačních technologií se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti s počtem žáků ve škole a) do 50 o 1 hodinu týdně, b) do 150 o 2 hodiny týdně, c) do 300 o 3 hodiny týdně, d) do 500 o 4 hodiny týdně, e) nad 500 o 5 hodin týdně. Je-li pověřeno výkonem funkce metodika ICT více pedagogických pracovníků, sníží se každému z nich týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle ředitelem přiděleného počtu žáků (viz 3 odst. 5 nařízení vlády č. 75/2005 Sb.). 2) Koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií (dle 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o DVPP) - tato činnost není spjata s nárokem na snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti, ale má souvislost s DVPP a s nárokem na specializační příplatek v souladu s 133 zákoníku práce. Na specializační příplatek, který se poskytuje ve výši až Kč měsíčně, má nárok pouze ten koordinátor v oblasti ICT, který má vystudované specializační studium v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin a zároveň tuto činnost vykonává. Pozn.: Na mnoha školách je pověřen oběma činnosti týž pedagogický pracovník, pak mu vzniknou oba nároky vyplývající z obou předpisů (úleva z přímé pedagogické činnosti i specializační příplatek za výše uvedených podmínek). Z rozhodnutí ředitele školy musí být zřejmé, kterou činnost pedagogickému pracovníkovi určil. Závěr Nárok na specializační příplatek za výkon koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií vznikne až po úspěšném ukončení požadovaného specializačního studia, a to za předpokladu, že pedagogický pracovník bude předmětnou činnost vykonávat. Mgr. Jarka Grosmanová tel.:

5 3. Organizujeme v říjnu Pro vedoucí pracovníky škol Problematika BOZP ve školách a školských zařízeních ve vztahu zaměstnavatel vs. zaměstnanec, škola vs. žák, student Lektor Cena Upozornění vedoucím pedagogickým pracovníkům všech typů škol Bc. Jarmila Jánská Legislativní rámec zajišťování BOZP. Povinnosti zaměstnavatele a dokumentace BOZP - prevence rizik, kategorizace prací, pracovnělékařské služby, pracovní úrazy atd. Legislativní rámec zajišťování BOZP dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činností při poskytování školských služeb. Povinnosti školy a školského zřízení z pohledu zajištění BOZP dětí, žáků a studentů. Jakou dokumentaci vést při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů? 8 h Kč seminář je bez akreditace MŠMT Číslo akce Termín Místo konání (9:00 až 16:00 h) KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava Pro mateřské školy Logopedická prevence Logopedická prevence Číslo akce MŠ a Vzdělávací program Vám nabízí základní informace o řeči a jejím vývoji, vybaví Vás dovednostmi k podpoře přirozeného a správného vývoje dětské řeči a dále znalostmi o volbě vhodných pedagogických přístupů k dětem s poruchami komunikace, povědomím o pěstování kultury mluvního projevu i o tvorbě inkluzivního prostředí třídy. Kurz bude doplněn praxí účastníka v rozsahu 10 h. 80 h Místo KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Čas vždy od 8:30 do 16:30 h Termíny 1. modul 17. a modul 24. a modul 14. a modul 5. a Lektorky Mgr. Milena Dvořáková, Mgr. Kateřina Kuncová Cena Kč Přihlášky obratem na adresu tel.: Pro začínající učitele Vybíráme zkušené lektory s velkým pochopením pro pedagogické začátky svých kolegů. Nepoučují, ale podporují nejen svými znalostmi, ale i svým vztahem k lidem a k profesi učitele. Začínající učitel mezi paragrafy I Číslo akce (Ostrava) nebo (Opava) ZŠ i SŠ Vzdělávací akce je připravena pro učitele, kteří často v počátcích své pedagogické praxe tápou v oblasti práv a povinností, týkajících se výuky i mimoškolní činnosti. Na tomto semináři získají důležité aktuální informace, doplněné o příklady z praxe z oblasti školského zákona (č. 561/2004 Sb.) a dalších právních předpisů (organizace vzdělávání, bezpečnost a ochrana zdraví, školní matrika, péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání nadaných). Vyzkoušejí si vyřešit modelové situace podle získaných informací. Budou s lektorkou diskutovat o aktuálních zkušenostech z praxe. 5

6 4 h Termíny od 12:30 do 16:00 h v Ostravě, Na Hradbách 27, učebna KVIC nebo od 12:30 do 16:00 h v Opavě, Hany Kvapilové 20, učebna KVIC Lektorka Mgr. Jarka Grosmanová Cena 490 Kč Přihlášky obratem na adresu tel.: Pro střední školy Hodnocení a zpětná vazba Číslo akce SOŠ a SOU, gymnázií, případně Seminář zdůrazňuje hodnocení jako jeden z faktorů ovlivňujících kvalitu vzdělávání. Představuje různé formy a metody hodnocení s důrazem na praktickou aplikovatelnost. Je připraven pro pedagogy, kteří vnímají význam hodnocení žáků nejen v rovině klasifikace na vysvědčení, ale také jako prostředek motivace, vedení žáka, ovlivňování jeho vlastního vzdělávání atd. Účastníci si ujasní porozumění základním zásadám hodnocení, vlivům na hodnocení. Rozliší jednotlivé typy hodnocení (sumativní, formativní, autentické, diagnostické aj.) pro to, aby si v konkrétní praktické situaci uměli vybrat vhodný typ vzhledem k tomu, jaký si určí cíl. 6 h Termín od 9:00 do 14:30 h Místo Ostrava, Na Hradbách 27, učebna KVIC Lektor PhDr. Libor Kyncl Cena 740 Kč Přihlášky obratem na adresu tel.: Pro výchovné poradce ZŠ a pro SŠ a SOU Prezentace studijních programů gymnázií, SŠ a SOU v Opavě Číslo akce , výchovným poradcům Prezentace studijních programů gymnázií, SŠ a SOU 6 h Termín od 9:00 do 14:30 h Místo KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava Cena 0 Kč Nabízíme pro SŠ a SOU v rámci MSK možnost prezentovat studijní obory výchovným poradcům okresu Opava, Bruntál. V případě zájmu kontaktujte Obratem zašlu bližší informace. Pro učitele matematiky zajímající se o výuku metodou prof. Hejného Matematická prostředí v metodě Hejného Lektorka Cena I. stupně ZŠ, případně Účastníci se aktivně seznámí se dvěma vybranými výukovými prostředími, která jsou zabudována do metody VOBS rozpracované prof. Hejným a kol. A. Aktivní seznámení účastníků s vybraným výukovým prostředím cestou dramatizace, modelace a způsobem, který učitel může aplikovat v prvním ročníku, resp. ve druhém nebo třetím ročníku ZŠ. Organizace práce třídy. Didaktické cíle první etapy práce s prostředím. B. Gradace dalších úloh vybraného prostředí, řešení úloh různé úrovně. Tvorba úloh snadných i náročnějších. Doplňování dalších podmínek. K didaktickým cílům první etapy přibude ve druhé etapě cíl: rozvoj schopnosti vzájemně propojit více různorodých informací a získat tak vhled do složité situace. Tvorba úloh uvedeného typu s nastavitelnou obtížností. Různé žákovské postupy při řešení. C. Shrnující didaktický pohled na vybrané prostředí na 1. stupni ZŠ. Jaké znalosti, schopnosti a dovednosti žáků prostředí rozvíjí s ohledem na matematickou úroveň žáka. Jak pomáhat žákům překonávat problémy. Jaké úlohy dávat žákům, kteří v tomto prostředí našli zalíbení. Další didaktické využití prostředí na 2. stupni ZŠ. 4 h PhDr. Jitka Michnová lektorka certifikovaná prof. Hejným 760 Kč 6

7 Přihlášky zasílejte na adresu jednotlivých pracovišť Číslo akce Datum Čas Místo konání (učebny KVIC) Matematická prostředí v metodě Hejného :30 11:45 Krokování a Děda Lesoň :00 16:15 Frýdek-Místek Švadlenka a Čtverečkovaný papír :30 11:45 Ostrava Autobus a Krychlové stavby :00 17:15 Opava OBSAZENO Krokování a Děda Lesoň Čtením a psaním ke kritickému myšlení Číslo akce přihlášeným účastníkům Termín 6. modul od 8:30 do 18:00 h Lektor Mgr. Bohumil Zmrzlík, Mgr. Alena Dvorská Místo KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava 4. Studium ke splnění kvalifikačních, případně dalších kvalifikačních předpokladů Kvalifikační studia s termínem zahájení podzim 2014 Název kvalifikačního studia Termín zahájení Obsazenost Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. (č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga (11. skupina č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga (12. skupina č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga (13. skupina č. kurzu ) NOVĚ VYHLÁŠENÝ KURZ Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga (14. skupina č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. DPS (3. skupina - č. kurzu ) Kritéria výběru účastníků: V souladu s 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno: - odborných předmětů středních škol, - praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, - uměleckých odborných předmětů v základních uměleckých školách, středních odborných školách a konzervatořích, - jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. Poznámka: Odbornou kvalifikaci získají učitelé AJ na 2. st. ZŠ podle 8 odst. 1 písm. f) a učitelé AJ na SŠ podle 9 odst. 1 písm. e) tím, že splní předpoklady stanovené pro učitele jazykové školy v 12 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Obsazeno Obsazeno Obsazeno Obsazeno volných míst VOLNÁ MÍSTA 7

8 Doplňující didaktické studium anglického jazyka Cíle studia Absolvent získá odbornou kvalifikaci k výuce jazyka anglického na 1. st., 2. st. ZŠ a víceletých gymnázií. Kritéria výběru účastníků Dle novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků: vzdělání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů a vykonání jazykové zkoušky z anglického jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 SERR Charakteristika Kurz je zaměřený na didaktiku s aplikací postupů demonstrovaných na praktických metodických činnostech a dílčích aktivitách. Účastníci se seznámí s metodami a strategiemi potřebnými k efektivní výuce anglického jazyka. V náslechových hodinách dojde k praktickým ukázkám modelových situací a prezentací jednotlivých jazykových dovedností. Výstupem každého účastníka bude prezentace své přípravy na hodinu a prezentace strategie dílčích cílů návazných vyučovacích jednotek a celků. Ukončení studia Účast na náslechových hodinách s následným rozborem učiva pro 1. a 2. st. ZŠ. Prezentace příklad dobré praxe plán přípravy 1 vyučovací hodiny. Po úspěšném absolvování prezentace a účasti na náslechových hodinách získá absolvent osvědčení. Časová dotace 61 hodin (50 h přímá výuka, 8 h náslechové hodiny na 1. a 2. st. ZŠ včetně rozboru, 3 h závěrečný seminář prezentace příprava na 1 vyučovací hodinu). Časová dotace všech modulů a jejich tematických okruhů je zpracována v souladu s potřebami frekventantů studia. Minimální počet účastníků je 12, maximální 14. Číslo akce Termíny 1. cyklus (6 vyučovacích hodin), další cykly budou upřesněny Lektorský tým tým lektorů s bohatou školskou praxí Garant studia Mgr. Eva Krzywoňová Místo konání KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20 Cena Kč Termín přihlášek do součástí přihlášky je kopie dokladu o dosaženém vzdělání Kontakt pro dotazy a přihlášky Mgr. Eva Krzywoňová, , , Mimořádná nabídka zahájení leden 2015 Studium k výkonu specializované činnosti speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie podle 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 317/2005 Sb. Cíle studia Vzdělávací program je zaměřen na prohloubení a rozšíření odborných znalostí týkajících se samotného výkonu logopedické péče ve školství, tj. odborných specifických výkonů, které provádějí speciální pedagogové-logopedi ve školství a které přímo souvisejí s procesem diagnostiky konkrétního postižení řeči, s procesem diferenciální diagnostiky, popisem symptomatologie postižení řeči, tj. okruhu příznaků daného postižení, jeho příznaků a socializace a úspěšnosti procesu učení. Absolventi získají kompetence pro uplatňování mezioborové a týmové spolupráce a etiky při řešení potřeb dětí, žáků a studentů s narušenou komunikační schopností a tvorbu inkluzívního vzdělávacího prostředí. Kritéria výběru účastníků Studium je určeno pedagogickým pracovníkům speciálním pedagogům podle 18 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kteří absolvovali magisterské studium speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii, tj. vykonali státní závěrečnou zkoušku z logopedie, a kteří v rámci výkonu své profese speciálního pedagoga působí ve školách a školských poradenských zařízeních. Struktura studia Modul 1 Poruchy vývoje řeči vývojová dysfázie 50 hodin, z toho 42 h teorie, 8 h praxe Modul 2 Motorické poruchy řeči, dysartrie 50 hodin, z toho 42 h teorie, 8 h praxe Modul 3 Poruchy sluchu 48 hodin, z toho 40 h teorie, 8 h praxe Modul 4 Vrozené vývojové vady orofaciální oblasti, palatolalie, hlasové poruchy 50 hodin, z toho 42 h teorie, 8 h praxe Modul 5 Poruchy plynulosti řeči koktavost 40 hodin, z toho 32 h teorie, 8 h praxe Modul 6 Průřezová témata 12 hodin 8

9 Časová dotace hodin hodin studia (přímá výuka v rozsahu 210 vyučovacích hodin, odborná stáž v rozsahu 40 vyučovacích hodin a závěrečný seminář v rozsahu 8 vyučovacích hodin). Teoretická část je doplněna praktickými náslechy, rozbory konkrétních případů. Náslechy budou probíhat na vybraných zařízeních působících v resortu školství a zdravotnictví. Ukončení studia Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Úspěšným absolventům je vydáno osvědčení, které je opravňuje k výkonu specializovaných činnosti speciálních pedagogů v oblasti školské logopedie podle 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Lektorský tým kvalifikovaní odborníci z oblasti pedagogických a psychologických věd Číslo akce Termíny Modul 1 1. cyklus vyučovacích hodin 2. cyklus vyučovacích hodin 3. cyklus vyučovacích hodin (další moduly budou upřesněny) Garant kurzu PhDr. Eva Cveková Místo konání KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20 Cena Kč (platba ve 3 splátkách) Přihlášky do Kontakt pro dotazy PhDr. Eva Cveková, , , 9

10 5. Projekt Moravskoslezského kraje NatTech MSK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (CZ.1.07/1.1.00/ ) je projekt pro učitele základních a středních škol. Přednostně je určen pro partnerské střední školy a spolupracující základní školy, ale mohou se přihlásit i pedagogové ze všech ostatních škol v kraji. Z projektu je hrazen účastnický poplatek, pro učitele jsou tedy akce zdarma. Projekt bude ukončen v červnu Na základě smlouvy s Moravskoslezským krajem zajišťujeme vzdělávací aktivity a metodickou podporu v tomto projektu. Vzdělávací aktivity v říjnu a listopadu Jak komunikovat přírodní vědy nový termín ZŠ a SŠ Lze využít mediálních technologií a postupů při výuce přírodovědných předmětů? Pojďme společně v rámci interaktivního semináře objevovat mediální možnosti, které nám mohou ulehčit a zefektivnit naši práci se žáky v oblasti přírodních věd. 4 h (13:30 až 17:00 h) Lektor Mgr. Pavel Wojnar Číslo akce Termín Místo konání KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Setkání s vědou Lektor fyziky ZŠ a SŠ i ostatním ped. pracovníkům se zájmem o astronomii Podpořte svůj profesní rozvoj prostřednictvím moderovaných besed s vědeckými pracovníky z nejrůznějších oblastí přírodních a technických věd, o výsledcích nových výzkumů a dalších informacích ze světa moderní vědy. 4 h, 14:30 až 18:00 h RNDr. Jiří Grygar Číslo akce Termíny Místo konání KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava Přihlášky na výše uvedené aktivity zasílejte prosím OBRATEM na (tel ). Přihláška ke stažení na Garantka výše uvedených vzdělávacích akcí: Ing. Václava Brusová nebo Systém metodické podpory v 1. pololetí šk. roku 2014/15 Člověk a svět práce zábavněji a atraktivněji S sebou Lektoři přihlášeným vzdělávací oblasti Člověk a svět práce pokud máte zajímavé výrobky, či náměty činností Ing. Jiří Sumbal, Mgr. Jana Rychtarová, Mgr. Zlata Steuerová Číslo akce Termíny Místo konání , od 13:30 do 17:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Instruktivní vyučovací hodina Člověk a svět práce Garant základních a středních škol vzdělávací oblasti Člověk a svět práce ukázka práce žáků technických činností v rámci střední školy Ing. Jiří Sumbal 10

11 Číslo akce Termíny Místo konání , od 13:00 do 16:30 h VOŠ Kopřivnice , od 13:00 do 16:30 h VOŠ Kopřivnice Přihlášky nejpozději do 3. října 2014 na adresu Pokus a pozorování ve výuce fyziky fyziky základních a středních škol V dílně získáte náměty na propojení jednoduchého pokusu v BOV (badatelsky orientované vyučování), fyzikálního měření s metodami čtenářské gramotnosti. Zároveň budou předvedeny možnosti využití moderní IT v procesu bádání (PC, tablety, interaktivní tabule apod.). Součástí pracovní dílny je také vytvoření zásobníku nápadů pro pokusy vycházející z praktického života. 4 h, vždy od 13:30 do 17:00 h Počet osob 12 Lektorky Mgr. Ivana Machýčková, Mgr. Hana Matulová Číslo akce Termíny Místo konání KVIC Frýdek-Místek, 28. října KVIC, KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Sdílna Metody a formy aktivní výuky zeměpisu základních a středních škol V naší sdílně si zažijete modelovou hodinu zeměpisu tak, jak ji prožili naši žáci. V její reflexi si ukážeme výhody konstruktivistické pedagogiky, která vychází z předpokladu, že si své vlastní poznání děti budují sami na základě svých praktických zkušeností. Předvedeme si model třífázového učení E-U-R s ukázkami vhodných metod k jednotlivým fázím. Rozšíříme si okruh dalších aktivizačních metod, které můžeme bezprostředně využít ve svém vyučování. Součástí pracovní dílny je také vytvoření zásobníku aktivizačních metod a zajímavých (beletristických i naučných) textů využitelných pro práci s dětmi. S sebou Pokud máte ověřené texty, které používáte ve vyuč. hodinách, případně doklady činností žáků z výuky. Počet osob 12 Lektorky Mgr. Zuzana Jandlová, Mgr. Vladimíra Stillerová, Šárka Strakošová Číslo akce Termíny Místo konání :00 17: :00 17:30 KVIC, 7 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Přihlášky Dotazy do na adresu Mgr. Eva Mokrošová Čtenářství v přírodovědných předmětech přírodovědných předmětů základních a středních škol zejména přírodopisu, biologie V této dílně budete provedeni metodami RWCT, podíváme se společně na možnosti práce s různými druhy textů (odborný, příběhový, aj.) ve vyučovacích hodinách spojených s jejich zpracováním. Pojmenujeme konkrétní čtenářské dovednosti využité v dílně a způsoby jejich vyhodnocení. Důležitou součástí bude modelování (nácvik) čtenářských dovedností žáků v přírodovědných předmětech. Součástí pracovní dílny je také vytvoření zásobníku textů zajímavých a poučných pro žáky. S sebou Pokud máte zajímavé texty využitelné v hodinách přírodopisu (biologie) nebo jiné metodické materiály (příprava na konkrétní hodinu, projekt, pokus, metoda) Počet osob 12 11

12 Číslo akce Termín vždy 13:30 17:00 h Místo konání KVIC OP Frýdek Místek, 28. října KVIC, 7 Lektor Mgr. Alena Dvorská Mgr. Alena Kulíšková Mgr. Alena Dvorská Mgr. Alena Kulíšková Přihlášky Dotazy do na adresu Mgr. Eva Mokrošová 6. Realizace projektů ESF KVIC je žadatelem a realizátorem níže uvedených projektů Spirála reg. číslo CZ /1.3.00/ (nový projekt od do ) Projekt reaguje na potřebu pružně a permanentně vzdělávat pedagogy škol v oblasti kurikulární reformy ve 4 klíčových aktivitách, a to: KA 1 - učitel lektor - mentor KA 2 - podpora rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnické výchovy KA 3 - osobnostní a sociální rozvoj učitele KA 4 - tuzemské a zahraniční stáže Cestu k naplnění cílů vnímáme ve spirále, a to od osobnostního rozvoje učitele přes rozvoj pedagogických dovedností až k roli mentora. Těžiště projektu je pak ve společném vzdělávání -společném učení se-společné reflexi. Plánované aktivity zahrnují vzdělávací programy, exkurze, tuzemské a zahraniční stáže v MŠ, vzájemné učení se, tvorbu a sdílení metodik pod vedením mentorů, konzultace. Cílovou skupinu tvoří pedagogové MŠ a ZŠ z 10 krajů ČR v počtu cca 1779 podpořených. V projektu budou vytvořeny a odpilotovány nástroje potřebné k rozvoji dovedností kvality práce učitele. klíčová aktivita KA 1 MŠ Čteme s nečtenáři každý den a učíme je kriticky myslet Číslo akce pouze registrovaným účastníkům v této klíčové aktivitě Termín 15. až prezence 8:30, zahájení 9:30, ukončení v pátek 15:30 Na kurzu se seznámíte s několika různými metodami aktivního učení, které rozvíjejí kritické myšlení a čtenářskou gramotnost. Osvojené metody Vám pomohou vést děti k pozornému naslouchání a porozumění textu, což je součástí čtenářské gramotnosti. Zároveň Vám bude zprostředkován prožitek ze čtení a zároveň ukázány první kroky, které vedou k získání čtenářských dovedností (např. vizualizace, předvídání, hledání souvislostí). Vše bude orientováno pro nečtenáře. Budeme dávat důraz na to, aby se v aktivitách propojila verbální a smyslová složka (hmat, čich, sluch, zrak). Všechny metody a techniky budou modelovány, sami si je vyzkoušíte v roli dětí. Dostatečný prostor bude vymezen pro pedagogickou analýzu. Lektorky Mgr. Kateřina Šafránková, Mgr. Květa Kruger 24 h Počet osob 16 Místo hotel Sepetná, Sluníčko, Ostravice 12

13 klíčová aktivita KA 1 ZŠ Jak plánovat vyučovací hodiny Číslo akce pouze registrovaným účastníkům v této klíčové aktivitě Termín 17. až prezence 13:00, zahájení 14:00, ukončení v sobotu 15:30 Učíme se nápodobou a rozborem modelu: rozbor odučených autentických plánů výuky, nejlépe s videem. Jaké cíle v kontinuu vyučující volili? Jak je formulovali jazykem žáků? Jak určili, z čeho budou čerpat důkazy o tom, že učení probíhá? Jak poznávali kvalitu důkazů? Jaké prostředky k naplnění cílů volili? Na rozbory modelových hodiny navážeme rozbory hodin účastníků a nakonec bude plánovat společně vylepšení. Snad se podaří jednotlivé hodiny navázat v linii. Lektoři PhDr. Ondřej Hausenblas, PhDr. Hana Košťálová, Mgr. Jiřina Stang a další 12 h Počet osob 24 Místo hotel Sepetná, Ondráš, Ostravice Klíčová aktivita KA 2 Science centrum pro školy Exkurze Svět techniky, Ostrava - Vítkovice mateřských škol přihlášených do projektu, celá prohlídka je speciálně zaměřena pro učitele MŠ Program Návštěva institucí, které nabízejí neformální a velmi zajímavé interaktivní prostředí pro hravé objevování přírodních zákonitostí. Budete mít možnost nejen vidět exponáty, ale sami realizovat a na vlastní kůži zažít experimenty s rozličnými přírodními jevy. 09:15 09:30 sraz účastníků v DOV, hala U6 (Malý svět techniky 09:30 10:00 přednáška s diskusí na téma vzdělávacích aktivit v rámci výukových modulů v učebně budovy Malého světa techniky (U6) 10:00 11:30 komentovaná prohlídka U6 včetně nahlédnutí do dětského světa (děti od 2 do 6 let 11:30 12:00 přestávka (oběd) 12:00 13:30 prohlídka NKP s vyjížďkou na Vysokou pec č. 1 13:30 14:00 přesun do Landek Parku v Ostravě - Petřkovicích 14:00 16:00 exkurze na Landeku (návštěva hornické přírodní památky včetně sfárání do dolu) a odjezd zpět do DOV 8 h Počet osob 20 Číslo akce Termín Lektorka Místo konání :00 16:00 (1. sk.) Šárka Želinská Dolní oblast VÍTKOVICE :00 16:00 (2. sk.) Šárka Želinská Dolní oblast VÍTKOVICE :00 16:00 (3. sk.) Šárka Želinská Dolní oblast VÍTKOVICE :00 16:00 (4. sk.) Šárka Želinská Dolní oblast VÍTKOVICE Jak dělat matematiku, která děti baví mateřských škol přihlášených do projektu Spirála Cíl a obsah Specializovaný seminář Montessori pedagogiky zaměřený na výuku matematiky na I. stupni ZŠ. Účastníci budou během semináře aktivně zapojeni do práce s jednotlivými pomůckami a materiály. 8 h Počet osob 16 Číslo akce Termín Lektorka Místo konání :00 16:00 (1. sk.) Mgr. Zdena Čížková SCHOLA SERVIS, Olomoucká 25, Prostějov :30 15:30 (2. sk.) Mgr. Zdena Čížková KVIC, 7/ :30 15:30 (3. sk.) Mgr. Zdena Čížková KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 13

14 Pokusy v MŠ - Voda mateřských škol přihlášených do projektu Spirála Cíl a obsah Seminář Vám umožní seznámit se s pokusy z vybraných oblastí fyziky - voda včetně jejich možností začlenění do práce v mateřské škole. Je založen na praktickém provádění pokusů, důležité je, že máte možnost si jednotlivé experimenty vyzkoušet. Velkou pozornost budeme věnována vysvětlení výsledků pokusů a způsobům, jak je bez přílišných zkreslení přiblížit dětem v mateřské škole. 6 h Počet osob 16 Číslo akce Termín Lektorka Místo konání :00 14:00 (1. sk.) RNDr. Jitka Houfková, Ph.D :30 13:30 (2. sk.) OBSAZENO Fyzikální pokusy v MŠ Vzduch OBSAZENO SCHOLA SERVIS, Olomoucká 25, Prostějov 27 RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. KVIC, 7/826 mateřských škol přihlášených do projektu Spirála Cíl a obsah Seminář Vám umožní seznámit se s pokusy z vybraných oblastí fyziky - vzduch včetně jejich možností začlenění do práce v mateřské škole. Je založen na praktickém provádění pokusů, důležité je, že máte možnost si jednotlivé experimenty vyzkoušet. Velkou pozornost budeme věnována vysvětlení výsledků pokusů a způsobům, jak je bez přílišných zkreslení přiblížit dětem v mateřské škole. 6 h Počet osob 16 Číslo akce Termín Lektorka Místo konání :30 13:30 (1. sk.) RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Kontaktní osoby pro KA 2 KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20, Opava Kontakt pro dotazy: Mgr. Eva Krzywoňová, věcný manažer aktivit , mob.: Kontakt pro zasílání přihlášek: Marcela Urbanská, administrátorka projektu , mob.: Klíčová aktivita 3A Osobnostní sociální výchova v MŠ mateřských škol přihlášených do projektu Spirála Cíl a obsah Na semináři získáte sumu vědomostí o osobnosti dítěte, o základních funkcích mozku a možnostech přirozeného a zdravého rozvoje dětí předškolního věku. Naučíte se jasně a s pochopením pojmenovat, rozpoznat a podporovat klíčové principy a nástroje, které podporují zdravý vývoj dítěte. Dozvíte se, jak rozpoznat a analyzovat nevhodné vzorce chování dětí a jak v konkrétních případech pracovat na jejich korekci nebo dokonce nahrazení. Ukážeme si, jak nastavit a udržet neohrožující prostředí v mateřské škole, a jak v roli učitele odborníka posilovat rodičovskou odpovědnost za zdravý vývoj dítěte. Doporučená literatura - Najděte si svého marťana od PhDr. Marka Hermana. 16 h Počet osob 24 Číslo akce Termín Lektor Místo konání až až Mgr. Jiří Halda Hotel Sepetná Penzion Sluníčko Ostravice až až Mgr. Jiří Halda Hotel Sepetná Penzion Sluníčko Ostravice

15 Týmová práce a komunikace mateřských škol přihlášených do projektu Spirála Cíl a obsah Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj spolupráce, efektivní komunikace a řešení problémů. Jeho součástí je náhled na týmovou spolupráci v MŠ v několika rovinách: cíle a potřeby MŠ jako celku, cíle a potřeby jednotlivých členů týmu, vzájemná respektující komunikace, týmové plánování, efektivní přístupy v rozhodování a řešení problémů. 16 h Počet osob 24 Číslo akce Termín Lektoři Místo konání až až až až až až Mgr. Zdeněk Dlabola Mgr. Miroslava Škardová Mgr. Zdeněk Dlabola Mgr. Miroslava Škardová Mgr. Zdeněk Dlabola Mgr. Miroslava Škardová Mgr. Zdeněk Dlabola Mgr. Miroslava Škardová Mgr. Zdeněk Dlabola Mgr. Miroslava Škardová Mgr. Zdeněk Dlabola Mgr. Miroslava Škardová Hotel Sepetná Penzion Sluníčko Ostravice 1279 Hotel Sepetná Penzion Sluníčko Ostravice 1279 Hotel Sepetná, Ostravice 0956 Hotel Rustikal, Hustopeče (u Brna) Hotel Sepetná, Ostravice 0956 Hotel Sepetná, Ostravice 0956 Rozvoj pedagogických dovedností v souladu s RVP PV Cíl a obsah mateřských škol přihlášených do projektu Spirála Kurz je zaměřen především na praktickou aplikaci problematiky základních pedagogických dovedností do praxe MŠ. Část teoretická a praktická se budou adekvátně střídat s využitím různých postupů aktivní výuky. Hlavní témata 1. Podnětné prostředí v mateřské škole 2. Integrovaná tematická výuka a tematické plánování 3. Individualizace v MŠ 4. Spolupráce s rodinou 32 h Počet osob 24 Číslo akce Termín Lektorky Místo konání až až až až až až až až až až až až Mgr. Juliana Gardošová Mgr. Jana Kargerová, Ph.D. Mgr. Juliana Gardošová Mgr. Jana Kargerová, Ph.D. Mgr. Juliana Gardošová Mgr. Jana Kargerová, Ph.D. Mgr. Juliana Gardošová Mgr. Jana Kargerová, Ph.D. Mgr. Juliana Gardošová Mgr. Jana Kargerová, Ph.D. Mgr. Juliana Gardošová Mgr. Jana Kargerová, Ph.D. KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639 učebna Jižní Morava, bude upřesněno KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639 Kontaktní osoby pro klíčovou aktivitu 3A KVIC, odloučené pracoviště Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek Mgr. Ludmila Muchová , mobil: Karin Šebestová , mobil:

16 Klíčová aktivita 3B Okno do světa dětí I mateřských škol přihlášených do projektu Spirála Cíl a obsah Na základě použitých technik v semináři budete následně schopni ve své přímé práci posilovat sebedůvěru dětí, efektivně s nimi pracovat a rozvíjet jejich přirozené schopnosti (přirozenost, hravost a radost). Díky tomu, že si proces objevení svého dětského potenciálu sami prožijete, naučíte se ho spontánně používat vždy, když bude v životě potřeba. Součástí vzdělávacího programu jsou kromě teoretické části i praktická cvičení. Lektorka Mgr. Juliana Gardošová 8 h Počet osob 20 Číslo akce Termín Doba konání Místo konání :00 až 17:00 h KVIC, 7/826 Komunikace pro učitelky MŠ mateřských škol přihlášených do projektu Spirála - absolventům části KA 3A nebo absolventům tohoto vzdělávání v rámci projektu Informatorium Celý program je zaměřen na podporu komunikačních dovedností a také jejich rozpoznání. V průběhu setkání se budeme společně zaměřovat na podrobné sledování dětí v MŠ a toho, co dětem v komunikaci s nimi nejvíce pomáhá. Jednou z nejdůležitějších forem práce v kurze budou rozbory Vašich videonahrávek, které se budou týkat jednotlivého problémového dítěte či práce ve skupině. Seznámíte se samozřejmě s používáním kamery tak, abyste byly schopny videonahrávky samy pořizovat. Budete mít možnost vyžádat si k tomu i individuální konzultaci, bude-li to považovat za nutné. Lektorka Mgr. Kateřina Šilhánová 48 h Počet osob 12 Číslo akce Termín Doba konání vždy 1. den 12:00 až 18:00 h 2. den 08:30 až 14:30 h Místo konání (bude upřesněno) Hotel Sepetná, Ostravice 0956 Využití typologie MBTI v MŠ mateřských škol přihlášených do projektu Spirála - absolventům části KA 3A nebo absolventům tohoto vzdělávání v rámci projektu Informatorium (dle vlastního výběru účastníka) Aktivní zapojení Vás v semináři povede k tomu, že na jeho konci budete lépe rozumět sami sobě, tj. uvědomovat si své silné stránky a možnosti rozvoje vzhledem ke spolupráci a komunikaci s kolegy, lépe rozumět svému výchovnému a vyučovacímu stylu. Identifikujete možnosti, jak kompenzovat jeho jednostrannost. Budete lépe rozumět přirozeným preferencím jednotlivých typů dětí a z nich vyplývajícím projevům v chování i učení; budete vybaveni takovými znalostmi a dovednostmi, které Vám pomohou být citlivější na potřeby různých typů dětí a umožní volit vhodné výchovné a učební strategie. Poznáte rizika, která by mohla být spojená s mechanickým a necitlivým používáním typologie MBTI. Lektorky Mgr. Jiřina Majerová, Mgr. Leona Mechúrová 25 h Počet osob 25 Číslo akce Termín Doba konání Místo konání až den 10:00 až 19:30 h 2. den 08:30 až 18:00 h 3. den 08:30 až 14:30 h Hustopeče u Brna Hotel Rustikal, Na hradbách 5 16

17 Kompetentní učitelka MŠ mateřských škol přihlášených do projektu Spirála - absolventům části KA 3A nebo absolventům tohoto vzdělávání v rámci projektu Informatorium Cílem tohoto kurzu je stimulovat a evokovat diskuzi o prioritách vzdělávání a školy, představit a vyzkoušet si práci s kurikulárními dokumenty, které reprezentují učitelské standardy (Mezinárodní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA, Pohoda a zapojení) a představit a vyzkoušet si práci s dalšími evaluačními nástroji, které tyto dokumenty podporují a dotvářejí. Absolvováním tohoto programu získáte dovednost samostatně dokumentovat svůj vývoj ve vědomostech, dovednostech a postojích v rámci své učitelské přípravy i dovednost užívat konkrétní způsoby a techniky reflektování a zpracovávání portfolia (i pro budoucí práci učitele při práci s žákovským portfoliem jako jednou z forem hodnocení). Budete průběžně pracovat s etapami svého růstu, vracet se k nim, hledat příklady, vyhodnocovat je i přehodnocovat. Lektorky Mgr. Jana Kargerová, Ph.D., Mgr. Věra Krejčová, Ph.D. 32 h Počet osob 24 Číslo akce Termín Doba konání den 10:00 až 18:00 h 2. den 08:30 až 16:00 h 1. den 10:00 až 18:00 h 2. den 08:30 až 16:00 h Místo konání (bude upřesněno) Hustopeče u Brna Hotel Rustikal, Na hradbách 5 Ostravice 0956 Hotel Sepetná Komunikace s využitím principů a postupů VTI (skupinová supervize) mateřských škol - absolventům vzdělávacího programu Komunikace pro učitelky MŠ (v rámci projektu Informatorium nebo Spirála) Supervizorky Mgr. Kateřina Šilhánová, Mgr. Alice Vašáková (Mgr. Eliška Rothová) 16 h Počet osob 8 Místo konání mateřské školy v MSK a JMK Zveme vás zkoumat proces své práce, porozumět, co se děje, když dítě pracuje nebo nepracuje, jak si přejeme, když chceme podpořit jeho vývoj. Pojďme vytvořit prostor, kde můžeme mluvit o vašich potřebách, o vašich emocích, o vztazích. Prostor, kde se můžete společně s kolegyněmi zamyslet nad úspěchy i úskalími své práce, při zavádění nových metod a forem práce. V rámci skupinové supervize se seznámíte i s prací svých kolegyň a s jejich řešením problémů. Nezapomeňte, že jedním z hlavních principů VTI je dívat se na věci pozitivně a hledat pozitivní řešení. Videozáznamy běžné interakce učitel - dítě, učitel a skupina dětí, učitel a rodič a dalších komunikačních situací nám umožní lépe uchopit a pochopit, co a proč funguje dobře, popř. jak a co můžeme dělat. Podmínky účasti - pořizování videonahrávek z práce učitele (problémový kontakt s dítětem nebo to, co se učitelce podařilo) Skupina a supervizor Termín Čas skupina A Mgr. K. Šilhánová Mgr. A. Vašáková skupina B Mgr. K. Šilhánová Mgr. A. Vašáková skupina C Mgr. K. Šilhánová Mgr. A. Vašáková termín 9:30 až 12:30 h a dále vždy 13:00 až 16:00 h 1. termín 9:30 až 12:30 h a dále vždy 13:00 až 16:00 h vždy 13:00 až 16:00 h Místo konání (bude upřesněno) MŠ v Moravskoslezském kraji (dle přihlášených učitelek) MŠ v Jihomoravském kraji (dle přihlášených učitelek) MŠ v Jihomoravském kraji (dle přihlášených učitelek) 17

18 skupina D Mgr. K. Šilhánová Mgr. A. Vašáková Mgr. E. Rothová vždy 13:00 až 16:00 h MŠ v Moravskoslezském kraji (dle přihlášených učitelek) Kontaktní osoby pro KA 3B: KVIC, odloučené pracoviště, Mgr. Ilona Fiurášková , mob.: Bronislava Raníková Progress Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání učitelů ke zvládnutí didaktických postupů, moderních výukových metod a forem práce ve výuce cizích jazyků, sdílení zkušeností a jejich aplikaci ve výuce včetně mentorské podpory, vlastního jazykového vzdělávání včetně přípravy ke složení mezinárodně uznávané zkoušky a rozvoje komunikativních dovedností. Moving and Movie a jeho využití ve výuce AJ v MŠ a 1. st. ZŠ Lektoři MŠ, Bc. Stanislava Korcová Mgr. Adam Parma Praktický seminář zaměřený na využívání DVD Moving and Movie ve výuce angličtiny dětí MŠ a 1. st. ZŠ, jenž je založeno na vícesmyslovém učení (DVD obdrží účastníci semináře zdarma). DVD obsahuje 13 anglických písniček vycházejících ze známých českých lidových melodií, díky nimž se děti naučí nejen slovíčka, slovní spojení a fráze ze základních oblastí lidského života, ale vštěpí si do paměti i základní gramatické jevy. Na semináři si účastnici vyzkouší, jak s danou písní pracovat ( pre-activity, post- activity, karaoke verze), jak využívat obrazový a doplňkový pracovní materiál, jenž je součástí metodické příručky k DVD a také, jak začlenit jednotlivé písně do aktuálního TVP (v souladu s ŠVP a RVP PV). Neváhejte a přijďte si pro nové nápady! 4 h DOPORUČUJEME Číslo akce Termín Místo konání (9:00 až 12:30 h) (9:00 až 12:30 h) KVIC Opava, Hany Kvapilové (9:00 až 12:30 h) KVIC Frýdek-Místek, 28. října (9:00 až 12:30 h) KVIC Ostrava, Na Hradbách (9:00 až 12:30 h) KVIC, 7 CLIL Basics Lektorka gymnázia, SOŠ, SOU Mgr. Michaela Trnová Učíte fyziku, dějepis, výtvarnou výchovu, zeměpis či jiné předměty a umíte dobře anglicky? Jste učitelé angličtiny a učíte také jiný předmět? Chcete angličtinu používat jako nástroj na zprostředkování učiva či části učiva, ale nevíte, jak na to? Učiňte první krok. V semináři se seznámíte se základy CLIL (Content and Language Integrated Learning), jeho cíli a komunikačními dovednostmi, které CLIL využívá. Získáte základní informace, jak si vybírat zdroje a materiály, jak si pak vytvořit či upravit vlastní materiály pro výuku. 4 h Číslo akce Termín Místo konání (13:30 až 16:15 h) KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 18

19 Hodnocení žáka ve výuce anglického jazyka: více než test a ústní zkoušení Lektorka gymnázia, střední školy Mgr. Jana Chocholatá Seminář je zaměřen na funkce, metody a způsoby hodnocení ve výuce cizího, konkrétně anglického jazyka na středních školách a gymnáziích. Účastníci získají přehled o možných typech hodnocení žáků s přihlédnutím k hlediskům časově-organizačním a koncepčním. Tématy semináře budou také alternativní způsoby hodnocení, jako Žákovské portfolio, e-portfolio, dialogický deník, skupinová práce a její hodnocení, sebehodnocení a hodnocení vrstevníků. Část semináře bude věnována úskalím a problémům spojeným s tradičními i alternativními způsoby hodnocení/sebehodnocení žáků s důrazem na funkce a kritéria hodnocení. Účastníci semináře se seznámí s vybranými metodami hodnocení na konkrétních příkladech a dostanou k dispozici ukázkové materiály s příklady zpracování cílů, kritérií, hodnotících tabulek a typů aktivit vhodných pro hodnocení/sebehodnocení žáků. 4 h Číslo akce Termín Místo konání (13:00 až 16:30 h) KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Konverzační kurzy anglického a německého jazyka (pobytové) MŠ,,, střední školy (vstupní úroveň A2, B1) Lektor Bc. Martinez Erica (anglický jazyk) Mgr. Budiová Marlen (německý jazyk) Kurz pod vedením zkušených lektorů a rodilých mluvčí se zaměřením na rozšíření slovní zásoby umožňující komunikaci v běžném denním styku v rámci známých situací a témat. Naučíte se používat jednoduché každodenní způsoby pozdravů, oslovení a společenské konverzace. Tematicky bude kurz zaměřen na nejběžnější slovní zásobu vztahující se k oblastem, které se nás bezprostředně týkají (např. základní informace o nich, jejich rodinách, nakupování, místopisu, zaměstnání apod.) 12 h (pátek odpoledne, sobota dopoledne) Číslo akce Termín Místo konání AJ OBSAZENO 14. až Hotel Sepetná, Ostravice 0956 NJ až Hotel Sepetná, Ostravice 0956 Inspiromat aneb Speak, speak, speak Lektorka 1. st. ZŠ Mgr. Jindřiška Jurčková Pracovní dílna je určena anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. Přináší Vám přehled různých typů komunikativních aktivit vhodných pro Vaše žáky, které si prakticky vyzkoušíte. Jejím hlavním cílem je však ukázat jak můžete co nejlépe komunikativní aktivitu zvládnout, vytěžit z ní co nejvíce a dosáhnout stanoveného cíle. Během aktivit budete procvičovat jak slovní zásobu, tak i gramatické jevy. Kromě mluveného projevu budou aktivity samozřejmě propojovat i ostatní jazykové dovednosti. Všechny vyzkoušené aktivity budete reflektovat a rozebírat jejich postup. Nakonec společně vyzkoušíte, zda jsou i Vámi vytvořené aktivity vhodné do výuky. Po ukončení dílny obdržíte materiály ke všem uvedeným aktivitám, abyste je mohli dále využít ve své výuce. 5 h Číslo akce Termín Místo konání (13:00 až 17:15 h) KVIC, 7 19

20 Dramatické prvky v hodinách angličtiny Lektorka, střední školy Mgr. Irena Klečková Určitě souhlasíte, že učitel a herec mají mnoho společného. Pojďme ale do naší hry vtáhnout žáky a zkusme zapojit celou jejich osobnost a celé tělo. Pomocí nenásilně vedených aktivit počínaje pouhou mimikou, gestikulací, pohybem až po skutečné jednoduché scénky s akčním nábojem se žáci nejen stanou hvězdami na prknech, která znamenají svět, ale zlepší si intonaci, výslovnost, a v neposlední řadě paměť. Očekáváme jazykovou úroveň účastníka B1 podle SERR. 4 h Číslo akce Termín Místo konání (13:00 až 16:15 h) KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Primary Teachers Day Lektor MŠ a Mgr. Šárka Dohnalová, Mgr. Jana Chocholatá, M.A. Ailsa Marion Randall, Mgr. Michaela Vařeková Jednodenní konference Primary Teachers' Day Vám přináší možnost navštívit workshopy věnované aktuálním tématům z didaktiky anglického jazyka pro vyučující na prvním stupni ZŠ a v mateřské škole. Seznámíte se s novými učebními materiály používanými pro výuku psané formy anglického jazyka, získáte nové podněty pro práci s dyslektickými žáky, nápady na využití autentické dětské knihy pro podporu čtenářství a v neposlední řadě také tipy na tvorbu vlastních říkanek, rýmovaček a písniček. Přijďte načerpat inspiraci pro svou výuku do atraktivního prostředí multifunkční auly GONG v Dolních Vítkovicích. Součástí akce bude výstavka učebnic pro výuku angličtiny a bohaté občerstvení. 4 h DOPORUČUJEME Číslo akce Termín Místo konání (9:00 13:00 h) Multifunkční aula GONG, Dolní Vítkovice Bližší informace najdete na Prosíme Vás o vyplnění projektové přihlášky a její odeslání na nebo poštou na KVIC, odloučené pracoviště Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek Mgr. Ludmila Muchová , mobil: Karin Šebestová , mobil: Gabriela Zlá

21 Elementarium Projekt byl zahájen v červenci 2012 a bude probíhat do Projekt je určen MŠ a 1. stupně ZŠ v Moravskoslezském kraji. Jeho cílem je napomoci pedagogickým pracovníkům škol při výuce dětí a žáků od posledního ročníku MŠ do prvního nezávazného kurikulárního výstupu dle RVP, čímž přispěje ke zkvalitnění výuky na 1. stupni ZŠ a v posledním ročníku MŠ. Všechny nabízené aktivity jsou hrazeny z prostředků projektu. V říjnu pro Vás v projektu nabízíme tyto programy: Poznejme Pinboard 1. st. ZŠ Pracovní dílna je zaměřena na získávání zkušeností a námětů k využívání aktivních metod ve vyučování matematiky na 1. stupni ZŠ, které žáky aktivizují a podněcují jejich tvořivost, představivost s důrazem na rozvoj samostatného myšlení prostřednictvím modelování a pozorování. 4 h Číslo akce Termíny Místo konání Lektorka od 8:30 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Mgr. Vladimíra Čuhajová Poznejme a využívejme taje magických čtverců 1. st. ZŠ Pracovní dílna je zaměřena na taje magických čtverců, na jejich vytváření a vhodné užití při výuce matematiky na 1. stupni ZŠ. Program dílny je koncipován tak, aby si účastníci osvojili některé nové strategie a metody, které vedou žáky k umění učit se, k umění dorozumívat se, k umění spolupracovat, k umění jednat demokraticky, k řešení problémů, tj. k rozvoji klíčových kompetencí. Účastníci jsou seznamováni se zajímavými vztahy mezi čísly včetně jejich zákonitostí, s vytvářením součtových magických čtverců a jejich využitím ve výuce na 1. st. ZŠ, se zajímavými problémovými úlohami, s dalšími číselnými čtverci (CIK-CAK, kouzelné čtverce, škrtací čtverce), s rozdílovými součinovými a podílovými magickými čtverci. 4 h Číslo akce Termíny Místo konání Lektorka od 13:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Mgr. Vladimíra Čuhajová Křížem krážem písemnými algoritmy početních operací 1. st. ZŠ Pracovní dílna je zaměřena na sčítání, odčítání, násobení a dělení pomocí písemných algoritmů, na jejich úskalí, na vhodné a účinné procvičování i jejich kontrolu při výuce na 1. stupni ZŠ. Program dílny je koncipován tak, aby si účastníci osvojili některé nové strategie a metody, které vedou žáky k umění učit se, k umění dorozumívat se, k umění spolupracovat, k umění jednat demokraticky, k řešení problémů, tj. k rozvoji klíčových kompetencí. Účastníci budou v dílně seznámeni s metodikou výuky písemných algoritmů, s objasňováním postupů, s ukázkami netradičních algoritmů, s historií vzniku písemných algoritmů i se zajímavými úlohami na procvičování algoritmů. 4 h Číslo akce Termíny Místo konání Lektorka od 13:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Mgr. Vladimíra Čuhajová 21

22 Slovní úlohy žádný problém nabízíme nově pro velký zájem! 1. st. ZŠ Pracovní dílna je zaměřena na metodiku řešení slovních úloh, na odbourávání formalismu, na manipulativní činnosti v rámci řešení slovních úloh i na některé méně známé metody řešení. Hlavní důraz je kladen na to, abychom nespoutávali dětskou kreativitu zbytečnými příkazy. Praktická dílna nabízí formy a metody práce ve školní výuce, které podporují rozvoj matematické gramotnosti žáků a individualizaci výuky matematiky. Účastníci si prakticky vyzkoušejí postupy ověřené praxí, naučí se spolu se žáky vytvářet i řadu vhodných pomůcek a využívat efektivní metody a formy práce vedoucí k získání potřebných dovedností. Důraz je kladen na to, abychom vedli děti k dovednosti diskutovat a vysvětlovat, k experimentování jako zdroji získávání zkušeností, ke kooperativním skupinovým aktivitám, k řešení problémů, tj. ke kompetencím, které jsou zakotveny v RVP ZV i matematice. V pracovní dílně budou seznámeni s klasifikací jednoduchých slovních úloh, se zajímavými slovními úlohami využitelnými na 1. stupni ZŠ a různými metodami jejich řešení, s možností procvičovat jednotlivé fáze řešení i s pomůckami vhodnými pro modelování situací. 4 h Číslo akce Termíny Místo konání Lektorka od 8:30 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Mgr. Vladimíra Čuhajová V rámci projektu budou nadále probíhat na školách Inspirativní hodiny určené pro učitele 1. stupně ZŠ. Hodiny budou praktickou ukázkou práce se žáky ve třídách na 1. stupni ZŠ. Přímo ve třídě budou účastníkům předvedeny konkrétní metody výuky zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí žáků s ohledem na jejich schopnosti. V hodinách budou použity moderní aktivizační metody (RWCT) s modelem hodiny E-U-R. Účastníci získají inspiraci a nové náměty k zavádění změn výuky ve své škole. Další připravované vzdělávací programy budou průběžně zveřejňovány na našich webových stránkách: V případě zájmu prosíme o vyplnění projektové přihlášky a její odeslání na adresu: Kontaktní osoby KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Ing. Renata Kocurková, Mgr. Monika Slobodníková, Eva Šafarčíková, (přihlášky) Projekt Od integrace k inkluzi KA 1 Sborovny Sborovna Vedení obtížného rozhovoru Lektorka týmu 25 pedagogů ZŠ Borovského, Karviná - Ráj Mgr. Marie Komárová 16 h Číslo akce Termín a čas Místo konání (8:00 16:30) 2. část ZŠ Borovského, Ve Svahu 775, Karviná - Ráj KA 1 Inkluzívní hodiny (aktivita se žáky) Škola Termín a čas Třída Odborný pedagog. pracovník ZŠ Hlučín-Rovniny od 12:45 h 8. B Mgr. Andrea Tomečková 22

23 KA 3 Společné dílny (aktivita se žáky a jejich zákonnými zástupci) Škola Termín Čas Odborný pedagog. pracovník ZŠ Opava, Vrchní od 16:00 h Gracová Monika, Mgr. ZŠ Havířov-Město, Gorkého od 16:00 h Komárová Marie, Mgr. ZŠ Havířov-Město, Na Nábřeží od 15:30 h Jandová Eva, Mgr. ZŠ Borovského, Karviná-Ráj od 15:00 h Baranová Linda, Mgr. ZŠ Hlučín-Rovniny od 16:00 h Vilášková Dagmar, Mgr. et Mgr. ZŠ Opava, Šrámkova od 16:00 h Bjačková Kateřina, Mgr. ZŠ Opava, Englišova od 15:00 h Pavlíčková Magda, Mgr. ZŠ Vojtěcha Martínka Brušperk od 15:00 h Marková Gabriela, Mgr. KA 4 Třetí regionální setkání školních poradenských pracovišť (9:00-14:00 h), Ostrava, SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba Závěrečná konference evaluační seminář Hradec nad Moravicí, Hotel Belaria, 12 h). Další informace o projektu jsou zveřejněny na Kontaktní osoby příjemce dotace na KVIC, 7/826: Projektový manažer Mgr. Jarka Grosmanová Věcný manažer Mgr. Ilona Fiurášková Asistentka projektu Bronislava Raníková Vím, co chci Vím, jak na to Projekt byl zahájen a bude ukončen k Je zaměřen na zlepšení rovných příležitostí dětí s nařízenou ústavní výchovou v 16 partnerských dětských domovech v MS kraji. Všechny nabízené aktivity jsou hrazeny z prostředků projektu. V rámci aktivity č. 1 organizujeme na podzim 2014 tyto programy Supervizní výcvik pracovníkům dětských domovů v MSK zapojených do projektu Cíl a obsah Cílem kurzu je podpora sebereflektivních a supervizních dovedností pracovníků v dětských domovech. Jedná se o výcvikový kurz, ve kterém účastníci získají zážitek individuální i skupinové supervize, naučí se poskytovat zpětnou vazbu a supervizní podporu kolegům. Účastníci budou moci reflektovat celou řadu vlastních zkušeností z praxe a naučí se postupům a technikám reflexe praxe a kolegiální supervize. 32 h ve dvou dvoudenních modulech Počet osob 20 Číslo akce Termíny Místo konání Lektorky až modul Ostravice Hotel Sepetná PhDr. Soňa Cpinová Doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. 23

24 Zážitkový program pro děti a žáky se sociokulturním znevýhodněním Cíl a obsah Počet osob dětem a vychovatelům dětských domovů v MSK zapojených do projektu Cílem programu je podpořit osobnostně sociální rozvoj dětí s nařízenou ústavní výchovou. Program by měl zároveň posílit profesní kompetence vychovatelů v oblasti přípravy a realizace vlastních programů se zaměřením na osobnostně sociální rozvoj cílové skupiny dětí a poskytnout metodickou podporu vychovatelům. em programu bude rozvoj sebepoznání a sebepojetí, prohloubení seberegulace a sebeorganizace dětí, rozvoj kreativity. Dojde k podpoře zdravých mezilidských vztahů a hodnot, komunikace, kooperace. Budou diagnostikovány případné odchylky od žádoucího stavu a následně komunikovány s příslušnými vychovateli a bude doporučen další postup práce s dítětem. V rovině rozvoje skupiny budou vyhodnocovány procesy skupinové dynamiky, budou identifikovány rizikové odchylky a podniknuty možné kroky k jejich odstranění. Program budou tvořit aktivity realizované s cílovou skupinou dětí a jejich vychovatelů integrované do jednoho kompaktního celku. 24 h z každého DD se účastní vždy 2 rodinné skupiny (2x 8 dětí) a 4 vychovatelé Číslo akce Termíny Místo konání Lektor až V rámci aktivity č. 2 organizujeme v září: Vesmírná mise Staré Těchanovice Hotel Davidův Mlýn Mgr. Martin Hofman a kol. pracovníkům dětských domovů v MSK zapojených do projektu Cíl a obsah Účastníci si v rámci dramaticko-výchovného programu vyzkouší metody, techniky a modelové situace zaměřené na svůj osobnostní a sociální rozvoj. 6 h Počet osob 16 Číslo akce Termíny Místo konání Lektorka od 9:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Mgr. Petra Rychecká Další programy jako jsou Neurotické a úzkostné poruchy u dětí v ústavní péči 2. skupina, Nebezpečí vlivu gamblerství na zdravý vývoj dítěte a Asertivita a agresivita - metody práce s dětmi v ústavní péči nabídneme v listopadu. V rámci této aktivity se dále budou konat na DD Vizina 2 zážitkové workshopy pro děti arteterapie a dramaterapie. Dle potřeby DD bude externími psychology zajišťována individuální psychologická péče pro děti. V rámci aktivity č. 3 budou na podzim 2014 v DD nadále pokračovat akce Křeslo pro hosta a na rekreačním zařízení plánované Interaktivní pobytové zážitkové programy pro děti: 3. října až 5. října modul kurzu DD Frýdek- Místek a DD Příbor 22. listopadu až 23. listopadu 2. modul kurzu DD Frýdek-Místek a DD Příbor V rámci aktivity č. 4 připravujeme Metodická setkání vychovatelů DD Číslo akce Termín bude upřesněn pracovníkům dětských domovů v MSK zapojených do projektu Cíl a obsah V rámci workshopů budete společně a cíleně řešit naléhavé a konkrétní případy z vlastní výchovné činnosti, navrhovat jejich řešení pod supervizí lektora, budete reflektovat způsoby vlastní práce, šířit osvědčené metody vlastní práce či předávat si další zkušenosti z aktuální činnosti jednotlivých dětských domovů. 6 h Místo konání KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava 24

25 Kontaktní osoby Mgr. Marie Apriasová, Mgr. Hana Tichá, Mgr. Monika Slobodníková, Ing. Renata Kocurková, Bc. Tereza Stuchlá Fojtíková, (přihlášky) Přihlášky na vzdělávací programy zašlete na KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27, nebo naskenované em na Připravené vzdělávací programy a další informace o projektu jsou zveřejněny na Projekt RESTART reg. č. CZ.1.07/1.3.00/ Do projektu RESTART je společně s naší organizací zapojeno 30 ZŠ, 6 SŠ, 2 kombinované speciální školy MŠ, ZŠ a SŠ z MSK a 1 ZŠ z OL, všechny na pozici finančního partnera. Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení je zaměřena na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. V tomto projektu budou učitelé zapojených škol vybaveni tablety či notebooky a s jejich pomocí budou ve výuce aktivně využívat dostupné DUMy. Dotyková zařízení jsou v současné výuce výrazným trendem, a proto v průběhu projektu ověříme spolu s učiteli vhodné postupy práce s těmito pomůckami pro různé vzdělávací oblasti. Veškeré výstupy a poznatky budeme průběžně prezentovat na Od druhé poloviny října bude na zapojených školách probíhat kurz Výukové objekty na internetu, náplní kurzu je dobrá orientace pedagogických pracovníků ve využitelných výstupech školy (např. DUMy) a dalších validních uložištích na internetu (např. RVP.cz a dalších). Ředitelé zapojených škol absolvují kurzy Tuzemské stáže a Aplikace Autorského zákona ve škole. Projekt Obec21 reg. č. CZ.1.07/3.1.00/ V červnu 2014 byla MŠMT schválena naše projektová žádost do výzvy č. 50 (oblast podpory 3.1 Podpora nabídky dalšího vzdělávání). Do tohoto projektu se zapojují obce s počtem obyvatel do 2 tis. a je zaměřen na zvýšení kompetencí jejich občanů v oblastech digitální gramotnosti, finanční gramotnosti a základů podnikání. Zájemcům z obcí s počtem obyvatel do 2 tis. např. školám v těchto obcích nabízíme možnost využít bezplatné vzdělávání v kurzech realizovaných přímo v obcích po dohodě zpravidla v místní škole. Vzdělávací programy jsou postaveny na praktických příkladech a práci na počítačích, jsou koncipovány jako odpolední akce (popř. v sobotu dopoledne) s velkou podporou online. Na výběr je z této nabídky čtyř vzdělávacích programů: - Základní počítačové dovednosti (Počítač a internet v denním životě - Základy práce na počítači; Počítač na internetu - Bezplatné programy na internetu; Bezpečné chování na internetu; Jak chránit dítě na Facebooku; Pracujeme s texty; Pracujeme s tabulkami a grafy) - Rozvoj digitálních kompetencí (Vymezení využitelnosti chytrých zařízení v souvislosti s pojmem online učení se; Základní nástroje v praxi; Příklady využití - Tablet a co s ním lze podniknout, Chytrý telefon a jeho možnosti; Co je na internetu; Sociální sítě - Facebook, Google plus, Twitter - a ochrana soukromí) - Finanční gramotnost (Úvod do problematiky financí - Bankovní účty, internetové bankovnictví, Bankovní poplatky a dovednost jejich srovnání, Platební a úvěrové karty; Druhy úvěrů a výpočet splátek úvěrů, Porovnání nabídek úvěrů, bankovní a jiné poplatky spojené s úvěrem; Stavební spoření, Penzijní připojištění, Pojištění; Hospodaření domácností; Zajištění rizik domácností) 25

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání pedagogických

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR LEDEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Konverzační kurz anglického jazyka (40 h)

Konverzační kurz anglického jazyka (40 h) Progress Projekt je zaměřen na podporu: vzdělávání učitelů ke zvládnutí didaktických postupů, moderních výukových metod a forem práce ve výuce cizích jazyků, sdílení zkušeností a jejich aplikaci ve výuce

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

INOVACE PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

INOVACE PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 INOVACE PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Učitel vyhodnocuje svůj vliv na učení žáků. Vyhodnocování má největší vliv na žáky. Učme se rozpoznávat vliv na žáky, na to, co se

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Gymnázium osmileté, 7941K/81 (nižší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola, mateřská škola, s.r.o. (od 1. 9. 2015)

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkladatelé: Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy a zástupkyně ředitele školy MgA. Bc. Olga Králová, Mgr. Bc. Jitka Kopáčová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace CESTA K OSOBNOSTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace CESTA K OSOBNOSTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace CESTA K OSOBNOSTI Adresa školy: Na Stráni 879/2, Děčín VI, 405 02 Ředitel školy: Zástupce

Více