prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě"

Transkript

1 NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Prosinec 2008 Číslo 12 Hodnì zdraví, štìstí, mnoho osobních a pracovních úspìchù v roce 2009 Vážení spoluobčané, všichni jistě sníme o tom, aby naše město, ve kterém jsme se rozhodli žít, vzkvétalo, bylo krásné, čisté, bezpečné, aby lidé měli finančně dobře ohodnocenou práci, obchodníci a firmy úspěšně prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě dostávalo nejen dobrého vzdělání, kulturního, společenského a sportovního vyžití, ale aby zde i existenčně zakotvili, zkrátka chtěli a rozhodli se žít, zakládat rodiny, pracovat, stavět i odpočívat. To je prvořadým cílem našeho snažení na radnici. Přes mnohé překážky a problémy, např. s vodou a její cenou za čištění, lety sešlými komunikacemi, omezovanými pracovními možnostmi a dalšími většími či menšími rozpory, se vedení města do roku 2009 a do let dalších bude snažit všechny tyto neshody nadále, a pokud možno co nejlépe, řešit. Neobejdeme se však bez Vaší spoluúčasti i spolupráce. Někdy opravdu stačí více dobré vůle, trpělivosti, vstřícnosti, solidarity a vzájemné podpory, aby nám spolu bylo krásně. Přeji Vám i Vašim rodinám do nového roku 2009 především hodně zdraví, rodinné a osobní pohody, mnoho lásky i porozumění a nám všem hodně sil a šťastných rozhodnutí. Mgr. Edita Vaňková, starostka města Výběr z obsahu čísla Vánoční strom na náměstí T. G. Masaryka Foto: M. Záruba Odbory městského úřadu informují Informace z královédvorských škol Sport Příloha Královédvorské KdeCo strana 1

2 Noviny královédvorské radnice Město nabízí pozemky v členění dle Situace základních parametrů parcel z data 07/2007, autor Ateliér Zídka, Plocek, Misík, s.r.o., Hradec Králové, a pravomocného územního rozhodnutí (č.2/2006) č.j.: VÚP/ / /Sm ze dne Pořadové číslo pozemku je číslo v kroužku (uvedeno na výkrese situace). Minimální kupní cena za pozemek je složena ze dvou částí: 1. první část ceny (v tabulce uvedena ve sloupci A ) zohledňuje náklady města na vybudování dopravní a technické infrastruktury, je pevně stanovená pro každý pozemek daného označení typu rodinného domu (rodinné domy typu 1 4), 2. druhá část ceny je minimální ( vyvolávací ) hodnota pozemku 200,- Kč/m 2 (v tabulce popsána ve sloupci B ). Tzn. že žadatel stanoví svoji celkovou nabídkovou cenu sestavenou ze součtu první části ceny a druhé části ceny (součet tabulkových hodnot ze sloupce A a sloupce B ). Kritéria výběru: cena za m 2 pozemku nejvyšší nabídka. Kauce je stanovena u všech pozemků na částku ,- Kč a může být uhrazena bankovním převodem na účet města vedený u ČSOBč. ú.: /0300 (variabilní symbol musí být vždy uveden dle příslušného pozemku - variabilní symboly jsou uvedeny v tabulce pozemků) - nebo může být uhrazena též složením v hotovosti v pokladně MěÚ, a to nejpozději v den podání žádosti. Zájemci o odkoupení pozemků musí své nabídky (pouze na předepsaném formuláři pro příslušný pozemek!) na výši kupní ceny spolu s čestným prohlášením, že splňují podmínky pro účast v tomto řízení, a dalšími doklady *(viz. podmínky účasti) doručit do dne do hodin na podatelnu MěÚ v zalepené obálce, s uvedením zpáteční adresy na zadní straně obálky a se stanoveným heslem: NEOTVÍRAT Prodej pozemků, Alešova ulice. strana 2 Odbory městského s úřadu informují Na adresu: MěÚ Dvůr Králové nad Labem, Odbor rozvoje, investic a majetku města, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem. V případě podání nabídek na více pozemků je nutné nabídky podat odděleně na předepsaných formulářích spolu se všemi doklady. Otevírání obálek a výběrové řízení proběhne dne od 09:15 hodin v zasedací místnosti starosty (II. NP hlavní budovy MěÚ) komisí pro otevírání obálek, schválenou radou města. Otevírání obálek mohou být přítomni pouze jejich odesilatelé. Následně dojde k vyhodnocení nabídek a v případě, že bude více stejných nejvyšších nabídek, rozhodne o vítězi los za osobní účasti oprávněných žadatelů, kteří podali shodné nabídky. Vítěz obdrží vyrozumění o výsledku řízení a následně s ním bude sepsána kupní smlouva se smluvní pokutou ve výši 30 % z kupní ceny v případě, že by do stanoveného termínu stavebník nepostavil rodinný dům. Užívání stavby, ve znění 120 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí být zahájeno do 5 let od uzavření kupní smlouvy na předmětný pozemek. Prodej pozemku podléhá schválení v radě města a následně v zastupitelstvu města. Částka uhrazená jako kauce bude započtena oproti celkové kupní ceně a zbylou část kupní ceny je nutné uhradit nejpozději do 90 dnů od vyrozumění žadatele o výsledku výběrového řízení. Nedojde-li k zaplacení kupní ceny včas, právo uzavřít kupní smlouvu zaniká, uhrazená kauce propadá ve prospěch města Dvůr Králové nad Labem jako smluvní pokuta a předmětný pozemek bude nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. Po předložení dokladu o uhrazení zbylé části kupní ceny a po schválení prodeje zastupitelstvem města dojde k předložení kupních smluv spolu s návrhem na vklad katastrálnímu úřadu. V případě, že zájemce nezvítězí ve výběrovém řízení, bude mu kauce vrácena po projednání výsledků výběrového řízení radou města. V případě, že zájemce podá více nabídek, zvítězí v nich a zvolí si jednu pozemkovou parcelu, bude mu kauce u zvoleného pozemku odečtena z kupní ceny a ostatní kauce mu propadají. *Podmínky účasti: Účastníkem mohou být pouze osoby způsobilé k právním úkonům, tedy fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR a právnické osoby se sídlem na území ČR. Účastník ve své nabídce čestně prohlásí, že není dlužníkem města ani příspěvkových organizací zřízených městem a nebyl vyloučen z výběrového řízení pro uvedení nepravdivých údajů. Účastník zaplatí kauci v plné výši, a to nejpozději v den podání své nabídky. PROSINEC 2008 Město Dvůr Králové nad Labem (dále jen město) zveřejňuje svůj záměr prodat následující pozemkové parcely v majetku města pro individuální výstavbu rodinných domů v ul. Alešova ve Dvoře Králové nad Labem formou obálkové metody. Číslo pozemku Parcelní číslo Výměra pozemku v m 2 Typ RD A- Pevný podíl na infrastruktuře v Kč B - Výměra pozemku x navrhnutá kupní cena za 1 m 2 (min. cena 200,-Kč/m 2 ) Nabídková cena ( A + B) Variabilní symbol / ,- 820 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 991 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / , x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 688 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 717 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 520 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 437 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 403 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 380 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 417 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 499 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B Součástí nabídky musí být: a) kopie pokladní stvrzenky o složení hotovosti nebo kopie výpisu z účtu obsahující zasílanou částku kauce, kopie příkazu k úhradě s potvrzením peněžního ústavu, že je příkaz neodvolatelný a částka příkazu je krytá, b) v případě, že účastníkem je právnická osoba, výpis z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce (ověřený), c) v případě, že účastníkem je právnická osoba, doklad o oprávněnosti k zastupování společnosti (práv. osoby). Všeobecné informace: S případnými dotazy o prodeji pozemků určených pro výstavbu rodinných domů se obracejte na odbor rozvoje, investic a majetku města buď osobně v 1. patře č.p. 35, náměstí T. G. Masaryka, či na tel.: Iva Škopová nebo nebo na tel.: Ing. Jan Haas technické záležitosti. Zveřejnění a předepsané formuláře je možné nechat si okopírovat v městském informačním centru nebo stáhnout na stránkách Formuláře je též možné obdržet na odboru rozvoje, investic a majetku města a na recepci MěÚ. 1. PODMÍNKY PRO STAVBU STANOVENÉ ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM Územním rozhodnutím je určeno umístění rodinného domu (dle typu rodinného domu 1 4). Typy rodinných domů 1, 2, 4 je možno rozšířit směrem dle šipky (zobrazeno na Situaci základních parametrů parcel ). Dále územní rozhodnutí stanovuje regulativy pro výstavbu rodinných domů, které musí individuální stavebník respektovat nepodsklepený jednopodlažní domek s využitelným podkrovím, orientace střech, výška hřebene, zásady řešení oplocení apod. 2. VOLITELNÉ PODMÍNKY PRO STAVBU Dispoziční řešení a vzhled domu jsou pak záležitosti individuálního projektu stavebníka. Projektovou dokumentaci pro stavbu rodinného domku a vydání stavebního povolení v návaznosti na pravomocné územní rozhodnutí pro jednotlivé rodinné domy si zajišťují stavebníci, včetně napojení na inženýrské sítě. Město Dvůr Králové nad Labem zajistilo v rámci samostatné investiční akce výstavbu dopravní a technické infrastruktury, která obsahovala realizaci komunikací (vozovka, chodníky, vjezdy), vodovodního řadu, kanalizační stoky, veřejného osvětlení, plynovodu a sadových úprav. Součástí je odbočení přípojek na hranici pozemku. Současně provedly ČEZ,a.s, a Telefónica O2 Czech Republic, a.s., zavedení svých sítí (elektro, telefon) na hranice pozemků. Jednotlivé pozemky jsou tak připraveny pro individuální výstavbu rodinných domů. Iva Škopová, odbor RIM

3 PROSINEC 2008 Město Dvůr Králové nad Labem (dále jen město) zveřejňuje svůj záměr prodat následující volné bytové jednotky v majetku města formou obálkové metody: Byt č. 357/231 v domě č.p. 357 v ul. Heydukova za minimální nabídkovou cenu ,- Kč Jedná se o byt v bytovém domě. Dům má tři nadzemní podlaží a půdu. V domě je celkem 12 bytových jednotek. Dům byl dán do užívání v roce Nemovitost je postavena na st.p.č. 808/1. Byt se nachází ve III. NP, velikost 1+1, s výměrou: pokoj 29,00 m 2 ; kuchyň 14,00 m 2 ; předsíň 5,00 m 2 ; koupelna 5,90 m 2 ; WC 1,40 m 2 ; spíž 0,76 m 2 ; CELKEM 56,40 m 2. Společně s bytem se převádí spoluvlastnický podíl na společných částech domu a st. pozemcích č. 808/1 ve výši 5640/ Vlastnictví bytu je zapsáno na LV č pro obec, část obce a k.ú. Dvůr Králové nad Labem. (Je možné si domluvit individuální prohlídku s pracovníkem odboru rozvoje, investic a majetku města Jiřím Janečkem - tel.: ) Kauce je stanovena na částku Kč a může být uhrazena bankovním převodem na účet města vedený u ČSOB, č.ú.: /0300, VS: , nebo může být uhrazena též složením v hotovosti v pokladně MěÚ, a to nejpozději v den podání žádosti. Zájemci o odkoupení výše uvedeného bytu musí své nabídky (pouze na předepsaném formuláři!) na výši kupní ceny spolu s čestným prohlášením, že splňují podmínky pro účast v tomto řízení, a dalšími doklady *(viz. podmínky účasti) doručit do dne do hodin na podatelnu MěÚ v zalepené obálce, s uvedením zpáteční adresy na zadní straně obálky a se stanoveným heslem: NEOTVÍRAT Prodej bytu č. 357/231 na adresu: MěÚ Dvůr Králové nad Labem, Odbor rozvoje, investic a majetku města, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Byt č. 850/122 v domě č.p. 850 v ul. Kotkova za minimální nabídkovou cenu Kč Dvoupodlažní bytový dům netypový, s částečným podsklepením a z části obytným podkrovím. V domě je celkem 6 bytů. Nemovitost je postavena na st.p.č Byt se nachází ve II. NP, velikost 2+1, s výměrou: pokoj 23,80 m 2 ; pokoj 26,30 m 2 ; kuchyň 15,60 m 2, koupelna +WC 5,70 m 2 ; předsíň 3,50 m 2 ; CELKEM 74,90 m 2. Společně s bytem se převádí spoluvlastnický podíl na společných částech domu a st. pozemcích č ve výši 7490/ Vlastnictví bytu je zapsáno na LV č pro obec, část obce a k.ú. Dvůr Králové nad Labem. Možné prohlídky bytu ve dni od do hod. (Je možné si domluvit individuální prohlídku s pracovníkem odboru rozvoje, investic a majetku města Jiřím Janečkem tel.: ) Kauce je stanovena na částku Kč a může být uhrazena bankovním převodem na účet města vedený u ČSOB, č.ú.: /0300, VS: , nebo může být uhrazena též složením v hotovosti v pokladně MěÚ, a to nejpozději v den podání žádosti. Zájemci o odkoupení výše uvedeného bytu musí své nabídky (pouze na předepsaném formuláři!) na výši kupní ceny spolu s čestným prohlášením, že splňují podmínky pro účast v tomto řízení, a dalšími doklady *(viz. podmínky účasti) doručit do dne do hodin na podatelnu MěÚ v zalepené obálce, s uvedením zpáteční adresy na zadní straně obálky a se stanoveným heslem: NEOTVÍRAT Prodej bytu č. 850/122 na adresu: MěÚ Dvůr Králové nad Labem, Odbor rozvoje, investic a majetku města, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Otevírání obálek proběhne dne od hodin komisí pro otevírání obálek, schválenou radou města. Otevírání obálek mohou být přítomni pouze jejich odesilatelé. Následně dojde k vyhodnocení nabídek a v případě, že bude více stejných nejvyšších nabídek, rozhodne o vítězi další kolo, které se uskuteční do týdne od vyhodnocení nabídek prvního kola. Vítěz obdrží vyrozumění o výsledku řízení a následně s ním bude sepsána kupní smlouva. Prodej bytové jednotky podléhá schválení v radě města a následně v zastupitelstvu města. Částka uhrazená jako kauce bude započtena oproti celkové kupní ceně a zbylou část kupní ceny je nutné uhradit nejpozději do 90 dnů od vyrozumění žadatele o výsledku výběrového řízení. Nedojde-li k zaplacení kupní ceny včas, právo uzavřít kupní smlouvu zaniká a uhrazená kauce propadá ve prospěch města Dvůr Králové nad Labem jako smluvní pokuta. Po předložení dokladu o uhrazení zbylé části kupní ceny a po schválení prodeje zastupitelstvem města dojde k předložení kupních smluv spolu s návrhem na vklad katastrálnímu úřadu. Podmínky účasti: Účastníkem mohou být pouze osoby způsobilé k právním úkonům, tedy fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR a právnické osoby se sídlem na území ČR. Účastník ve své nabídce čestně prohlásí, že není dlužníkem města ani příspěvkových organizací zřízených městem a nebyl vyloučen z výběrového řízení pro uvedení nepravdivých údajů. Účastník zaplatí kauci v plné výši a to nejpozději v den podání své nabídky. Součástí nabídky musí být: a) kopie pokladní stvrzenky o složení hotovosti nebo kopie výpisu z účtu obsahující zasílanou částku kauce, kopie příkazu k úhradě s potvrzením peněžního ústavu, že je příkaz neodvolatelný a částka příkazu je krytá, b) v případě, že účastníkem je právnická osoba, výpis z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce (ověřený), c) v případě, že účastníkem je právnická osoba, doklad o oprávněnosti k zastupování společnosti (práv. osoby). K předání nemovitosti dojde bez zbytečných průtahů a po vzájemné dohodě s odborem rozvoje, investic a majetku města MěÚ Dvůr Králové nad Labem. S případnými dotazy se obracejte na odbor rozvoje, investic a majetku města buď osobně v 1. patře č. p. 35, náměstí T. G. Masaryka, či na tel Iva Škopová nebo Zveřejnění a předepsaný formulář je možné nechat si okopírovat v městském informačním centru nebo stáhnout na stránkách www. mudk.cz. Formulář je též možné obdržet na odboru rozvoje, investic a majetku města a na recepci MěÚ. Noviny královédvorské radnice Činnost pracovníků Technických služeb v měsíci prosinci Pracovníky úseku elektro byla zajištěna vánoční výzdoba, byla odstraněna kabelová porucha veřejného osvětlení v lokalitě Sylvárov, spouští se systém regulace veřejného osvětlení, tento systém bude úsporný při spotřebě elektrické energie, vzhledem k příznivému počasí pracovníci střediska komunikací provádějí opravy nebezpečných výtluků na nezpevněných cestách, v ul. Spojených národů byla umístěna nová výlepová plocha, na úseku zeleně byla dokončena náhradní výsadba, byl proveden zdravotní a bezpečností prořez stromů v problémových lokalitách města, byly rozmístěny kontejnery s posypovým materiálem, nadále probíhá úklid listí v ul. 28. října a 5. května. Upozornění Od přechází evidence a poplatky za svoz komunálního odpadu pro občany na Městský úřad ve Dvoře Králové nad Labem. Vývoz odpadu budou nadále zajišťovat Technické služby města, žádosti o změny týkající se vyúčtování a frekvence svozu budou přijímat pracovnice v pokladně městského úřadu. Tato změna se týká také evidence a účtování poplatků za hrobová místa. Technické služby jsou nadále správci městských hřbitovů. Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady ve Dvoře Králové n. L, II. etapa Celková oprava ZŠ Schulzovy sady patří dlouhodobě k prioritám vedení města. Finanční prostředky na realizaci tohoto záměru se však dosud nepodařilo získat. I když to při pohledu z venku není patrné, neodpovídá téměř sto let stará budova současným normám a požadavkům na moderní způsob výuky. Tuto kritickou situaci se v letošním roce rozhodlo vedení města řešit postupnými opravami z vlastních prostředků města. V průběhu léta tak bylo zrekonstruováno sociální zařízení v polovině objektu za téměř 7 milionů korun. Druhá etapa rekonstrukce je připravována na období příštích dvou let. Součástí této etapy je zejména vybudování šaten pro 18 tříd, šaten pro tělocvičnu s umývárnou, vybudování dílny školníka se skladem, vybudování místnosti pro uklízečky s hygienickým boxem, rekonstrukce skladu a výměníkové stanice, to vše v prvním podzemním podlaží. Předkládaný záměr realizace 2. etapy rekonstrukce představuje stavebně a provozně samostatný funkční celek. Stavební práce tak mohou částečně probíhat za provozu školy. Na realizaci této etapy, s náklady téměř 20 milionů korun, se pokoušíme získat finanční prostředky prostřednictvím Ministerstva financí z programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí. strana 3

4 Noviny královédvorské radnice Rada města schválila vyhlášení dotačních programů: 1. dotační program na podporu a rozvoj tělovýchovy a sportu, termín pro přijímání žádostí ; 2. dotační program na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví, termín pro přijímání žádostí ; 3. dotační program na podporu veřejně prospěšných aktivit, termín pro přijímání žádostí ; 4. dotační program na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou nebo které se nacházejí na území městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem, termín pro přijímání žádostí ; 5. dotační program na obnovu částí hradeb, které jsou nemovitou kulturní památkou nebo které se nacházejí na území městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem, termín pro přijímání žádostí ; 6. dotační program na realizaci opatření v prostorách přístupných veřejnosti ve Dvoře Králové nad Labem k zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecních technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, termín pro přijímání žádostí Žádost s nezbytnými přílohami musí být doručena poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad, odbor školství, kultury a sociálních věcí, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem. Upozorňujeme pravidelné žadatele o dotaci, že od platí nové formuláře žádostí a vyúčtování. Podrobnější informace, včetně formulářů lze získat na Odboru školství, kultury a sociálních věcí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem (náměstí T. G. Masaryka 38, 2. patro, kancelář č. 303). Formuláře jsou rovněž k dispozici v městském informačním centru a na internetových stránkách v rubrice Městský úřad granty a dotace. Petra Zivrová, odbor ŠKS 90. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA LÉTA1918, 1938 ADALŠÍ ZAJÍMAVOSTI Královédvorské nádraží 1. června 2008 Foto: L. Schwarz Z OBSAHU: Ocenění města Léta 1918 a 1938 v našem městě Velký průmysl v roce 1890 Dvůr - sídlo našeho tekstilnictví Z pamětní knihy Josefa Holuba Ohně na Královédvorsku Mikoláš Aleš ve Dvoře Králové n. L. Osudové osmičky a J. A. Komenský Střední škola informatiky a služeb 100 let odboru KČT ve Dvoře Králové n. L. 150 let Pardubicko-liberecké dráhy 145 let královédvorského Sokola 85 let klubu filatelistů Seděti ve věži Tešnovský křížek Zaniklý mlýn Sýkorník Socha sv. Matěje fotografie plánky Vyšlo nové Vlastivědné čtení č. 5/IV Oznámení o spuštění vysílače V nejbližší době bude spuštěn do zkušebního provozu vysílač, který bude v budoucnu zajišťovat rozsáhlé hlasové a internetové služby. Po jeho spuštění se může stát, že dojde v některých lokalitách k rušení televizního signálu, které se projevuje jako vodorovné pruhy v obraze. Tento jev, lidově nazývaný rušení, ve skutečnosti rušením TV vysílání není. Rušení jako takové je vysílání cizího subjektu na kmitočtu někoho jiného. Zde dochází k tomu, že pásmo služeb pro vysílání je, v souladu s kmitočtovým plánem vytvářeným orgánem státní správy Českým Telekomunikačním úřadem (ČTÚ), vsazeno mezi III. a IV. TV pásmo. Diváci, kteří používají pro zesílení TV signálu širokopásmové předzesilovače a zesilovače ve svých anténních systémech, si zesílí kromě TV signálu i všechny dostupné signály z pásma služeb. Pokud je některý z těchto signálů dostatečně silný, může se stát, že se přebudí a rozkmitá tyto zesilovače a projeví se to právě jako vodorovné sršící pruhy v obraze na TV přijímači. Pokud má kdokoli podezření na degradaci příjmu radiového zařízení, je nutné se obrátit formou stížnosti na místně příslušné pracoviště ČTÚ. Úřad situaci prověří místním šetřením a pokud zjistí důvody k výzvě provozovatele ke krokům vedoucím k nápravě situace, učiní tak. Provozovatel je pak povinen odstranit příčiny na vlastní náklady a společnost Mobilkom tak činí bez zbytečných průtahů, v co nejkratším termínu a v součinnosti s ČTÚ. Technické řešení spočívá v zařazení pásmové zádrže do anténního svodu ovlivněné antény. Zádrž je nutno zařadit ještě před první aktivní člen (zesilovač) svodu. V případech použití úzkopásmových antén a kanálových zesilovačů je realizace poměrně jednoduchá. Stačí zapojit zádrž na přívod od antény (většina STA, málokterá ITA). V případě použití širokopásmové antény, většinou tzv. matrace, síto s integrovaným zesilovačem přímo v krabičce na dipólu antény, je nutné tento zesilovač vyjmout, místo něho zapojit symetrizační člen (pasivní zařízení které přizpůsobí anténu na svod koaxiálním kabelem), svod stáhnout pod střechu, zapojit zádrž a pak teprve vhodný zesilovač. Toto řešení je technicky i časově poměrně náročné, protože je třeba, aby se technik dostal přímo k anténě, a musí tudíž vylézt na střechu a případně i na stožár a tam pracovat. V případě, že někdo nebude chtít čekat, až proběhne řešení situace po oficiální linii, a bude si chtít úpravu uhradit, (cca 1000 Kč), nechť se obrátí na svého televizního opraváře. Kontakt na ČTÚ: Velké náměstí 1, Hradec Králové, tel., fax: , Internetová televize pro každého - ANKETA V prosinci bude na internetových stránkách probíhat anketa NASETELEVIZE. CZ, ve které se mohou občané města vyjádřit k internetovému televiznímu vysílání zajímavostí z našeho kraje. NAŠE TELEVIZE je portál, který poskytuje prostor pro internetové vysílání. Zároveň slouží jako regionální zpravodajství, které ovšem není šířeno klasickými televizními kanály, ale prostřednictvím internetu. Výhodou je, že je možné vysílání sledovat z kteréhokoliv místa na světě ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA se koná dne od 16 hodin v Hankově domě Pejsci z útulku Mates - kříženec, pes, velmi temperamentní, vyžadující pohyb a pozornost, vhodný k aktivním lidem PROSINEC 2008 Vašek - kříženec, pes, vyžadující společnost lidí, má rád děti a dlouhé procházky Agáta - jezevčík, fena, vděčná za klidné dožití v teple na gauči Bobina -Lucy: starší fena, kříženec, má ráda děti, vhodná na zahradu Asta - kříženec - fena, velmi temperamentní a na lidech závislá, vhodná k aktivním lidem s trpělivým přístupem... Turbo - kříženec špice, pes, dědeček, který by byl vděčný za dožití na zahrádce strana 4

5 PROSINEC 2008 Noviny královédvorské radnice INFORMACE Z KRÁLOVÉDVORSKÝCH V O R K ŠKOL Vzbudili jsme čerty! ZŠ Schulzovy sady předvedla ve čtvrtek 4. prosince program své školní akademie v Hankově domě. Zájem o představení byl obrovský. Dopoledne zhlédly program děti z mateřských škol a prvního stupně. Odpoledne i večer pak sál, opakovaně nabitý zejména rodinnými příslušníky účinkujících, ale i řadou čestných hostů, nešetřil potleskem. V programu, kterým provázeli nezbední čerti, předvedly všechny třídy z úseku Školní připravená vystoupení: moderní, orientální i klasické tance, gymnastická cvičení, recitaci, scénky, živé videoklipy i sborový zpěv. Poděkování za úspěch představení patří zejména dětem a pedagogům, kteří trpělivě týdny jednotlivá vystoupení nacvičovali a v den D s velkým nasazením a trpělivostí podávali od ranní zkoušky až do závěrečného večerního potlesku vynikající výkony, a dále režisérkám představení: Mgr. Pelíškové, Mgr. Noskové a Mgr. Kmínkové. Ocenění za výbornou spolupráci rovněž patří zaměstnancům Hankova domu pod vedením p. Čermákové a za bezchybná světla a zvuk firmě Sound Service p. Skalického. Děkujeme rovněž za podporu Unii rodičů při ZŠ Schulzovy sady, která nad celým projektem převzala záštitu. Mgr. Ivan Jugl Mateřská škola Roháčova děkuje za spolupráci naší ZOO ve Dvoře Králové n/l Velice jsme uvítali pomoc při úpravě zeleně na školní zahradě, prořezání stromů a keřů. Pracovníci zahrady zde odvedli velký kus práce, a tak nám pomohli s rekonstrukcí naší školní zahrady, kterou máme naplánovanou v dalším roce. Tím jsme i určitě potěšili zvířátka, kterým větve z našich stromů moc chutnají.dovolte mi, abych Vám touto cestou popřála krásné Vánoce a hlavně zdraví v novém roce. Za mateřskou školu Staňková Ivana GYMNÁZIUM V ALPÁCH Na začátku prosince se pro čtvrté ročníky uskutečnil výběrový lyžařský kurz v korutanských Alpách v jižním Rakousku. Ubytovaní jsme byli v penzionu v městečku Seeboden u jezera Millstättersee. Každý den jsme za lyžováním dojížděli vlastním autobusem, a tak jsme měli možnost během čtyř dní navštívit tři lyžařská střediska - Bad Kleinkirchheim, Mölltaler Gletscher a Nassfeld. Cílem kurzu je navázat na povinný lyžařský kurz v prvních ročnících a pokračovat ve zdokonalování lyžařských dovedností. Sněhové podmínky jsme měli ideální a vyšlo nám také počasí - modré nebe a nádherná viditelnost. Až poslední den jsme poznali pravý opak. Mlha, mrazivý vítr a husté sněžení, což byl začátek sněhové kalamity, která do této oblasti dorazila po našem odjezdu. Kurz naplnil naše očekávání a všichni jsme se vrátili spokojeni. Pokud bude ze strany studentů o kurz zájem i v dalších letech, opět se uskuteční. Mgr. Stanislav Ježek Účastníci lyžařského zájezdu z gymnázia v Rakousku Mikulášská hodina v Sokole Na pondělí byly připraveny pro malé cvičence ze Sokola Dvůr Králové netradiční cvičební hodiny. Navštívili je totiž Mikuláš s čertem. Především děti z oddílu předškolního žactva se bály, ale nakonec strach všichni překonali a Mikulášovi zazpívali nebo řekli básničku. Za svůj výkon dostaly děti malou odměnu Nejmladší sokolíci předvedli také tanečky, které se naučili v Sokole. Děti také Mikulášovi slíbily, že budou po celý rok hodné. Potom si malí cvičenci vyzkoušeli cvičení s padákem a zahráli si závodivé hry. P. Špatenková, Sokol Dvůr Králové n. L:. Pozor na invaze Český svaz ochránců přírody JARO Jaroměř vyhlásil soutěž na téma invazní rostliny a živočichové pod názvem Pozor na invaze. Soutěže se žáci mohli zúčastnit dvěma způsoby. Mohli napsat článek, který následně otiskli v místním tisku, nebo natočit video, které zveřejnili na všem přístupném serveru. Žáci ze Schulzových sadů úseku Školní Daniel Bohutínský, Jana Špůrová, Jan Jiráček, Magdalena Sůrová a Vojtěch Havle z IX. B se do soutěže zapojili se svým videem v délce necelých sedmi minut. Ve jménu projektu uspořádali anketu, ve které se ptali tří stovek lidí. Možná jste měli to štěstí, že se Váš hlas se objevil v jejich práci. S jejich snímkem, který se zejména zaměřil na pět invazních organismů, vyhráli krásné první místo. Ceny jim byly předány 20. listopadu na Krajském úřadu v Hradci Králové. Dostali výrobky z technického konopí, literaturu a flash disky. Více informací i soutěžní snímky najdete na Předvánoční karneval Jako každý rok se uskutečnil v neděli 7. prosince v Zábavním centru Zálabí karneval pro děti.na účastníky čekala bohatá tombola,odpoledne plné her a zábavy. Letošní rok zajišťovala program společně s učiteli ZŠ Schulzovy sady-úseku Komenského zábavní agentura VOSA z Vrchlabí.Účast byla veliká, přišlo víc než 200 dětí s rodiči. I když letos nedorazil Mikuláš s čerty, doufáme, že se karneval líbil, a těšíme se na příští rok. Přejeme všem dětem a jejich rodičům všechno nejlepší v novém roce. Mgr. J. Jebousková Krajské finále ve florbale dívek v Kopidlně V Trutnově jsme si v půli listopadu s dívkami vybojovaly v okresním kole postup do krajského finále ve florbale, které se hrálo v Kopidlně na SŠ zahradnické Cestovaly jsme tentokrát tranzitem, protože do Kopidlna není cesta právě jednoduchá. Turnaj se rozehrával ve 2 skupinách po 3 týmech. Ve skupině jsme bezpečně porazily SZŠ Hradec Králové a Gymnázium Náchod. Pak nás čekalo semifinále s druhým ze skupiny B. Bohužel jediné zaváhání a pak prohra s OA Kostelec n. O. nás odsunula z finálového boje do zápasu o 3. místo. Naše psychika byla trochu nalomená, ale nastoupily jsme hned do posledního zápasu. Věděly jsme, že teď zachraňujeme čest a bojujeme o bronz. Nevzaly jsme si ani oddechový čas mezi zápasy, což se odrazilo ve výsledku, kdy jsme se SŠ Nová Paka hrály 2:2. Rozhodující nájezdy ale obě naše hráčky naprosto bezpečně proměnily. První vybíhala Petra Sedláčková a druhý rozhodující visel na kapitánce Zuzce Koláčné. Naše dívky tak v krajském finále, s jediným prohraným zápasem v turnaji, vybojovaly vynikající 3. místo. Celá hra našeho týmu byla opřena o klid, rozvahu a zkušenosti kapitánky Zuzky Koláčné, nestřídající a nezastupitelné obránkyně Báry Zdráhalové a útočnou sílu Petry Sedláčkové. Ale díky patří celému týmu, který bojoval s plným nasazením: Petra Doubravová, Katka Kuncová, Lenka Samková, Lucka Kheilová, Hanka Nápravníková, Michaela Pospíšilová a brankářka Zuzka Lárová. Naše malá tělocvična na gymnáziu nedovoluje provozovat florbal, a tak jsme rádi, že se část děvčat může nebo mohla věnovat tomuto sportu na ZŠ či ve sportovním oddíle. Mgr. Blanka Hofmanová Mikuláš u Vlaštoviček Rok uběhl jako voda a děti z oddělení Vlaštoviček navštívil Mikuláš. Přivedl si na pomoc čertíka a krásného anděla. Děti si připravily básničky, písničky, cvičení, nechyběla také scénka o čertíkovi a pohádka. Pro některé děti to bylo první vystoupení, a tak jsme se neobešli bez pláče. Na závěr děti dostaly pěknou nadílku a se slibem, že budou hodné, se rozloučily. Tak zase za rok. Učitelka Iva Malá Zveme vás do gymnázia Zájemce o prohlídku historické budovy gymnázia a také o současné dění na škole zveme na tradiční Odpoledne otevřených dveří, které se uskuteční ve středu 14. ledna 2009 od 15 do 18 hodin. I když je určeno především zájemcům o studium na naší škole, tedy žákům 7. a 9. tříd základních škol a jejich rodičům, zvána je i nejširší veřejnost. V jednotlivých učebnách budete mít možnost seznámit se se školní i mimoškolní činností studentů gymnázia, vyzkoušet si některé zajímavé pokusy a posoudit vybavení dnešní školy. V 16:30 poskytneme v určených místnostech zájemcům bližší informace o přijímacím řízení podle změněných předpisů (možnost podání tří přihlášek ke studiu) a o studiu na naší škole podle právě tvořeného vlastního školního vzdělávacího programu, který se bude od nového školního roku týkat prvních ročníků v obou studijních oborech, v šestiletém i čtyřletém. RNDr. Vladimír Hušek strana 5

6 Noviny královédvorské radnice Pozvánka na přednášku praktické grafoterapie Grafoterapie jako taková vychází z grafoanalýzy. Nic neříkající, že? Zkusme se na to podívat jednodušeji. S každou čarou, kterou napíšeme na papír, kopírujeme nějakou vazbu v našem mozku. A s tím, jak často ji zopakujeme, tím silnější je vazba a náš styl chování, který tím podporujeme. Grafoanalýza umí pojmenovat to, co vidí na papíře, a dát to do souvislosti s vaším chováním. Znamená to, že v případě, že zjistíte nějakou souvislost mezi svým nežádoucím chováním a tvarem konkrétního písmenka můžete tento konkrétní tvar změnit. A od toho je tady grafoterapie. Grafoterapie udává pravidla, jak měnit konkrétní písmenka, aby to bylo k vašemu užitku. Procvičováním nového tvaru písmenka můžete získat nové, žádané charakteristiky a chování. Čím více bude daný tvar zůstávat trvale ve vašem rukopisu, tím více bude daná charakteristika vaší součástí. Rukopisným psaním konkrétním způsobem posilujete mozková propojení a zároveň zeslabujete ta, která přestáváte používat. Tvoříte a posilujete nová žádoucí spojení a tím i žádoucí chování. Sama jsem si procesem prošla v roce Není to jednoduché. Vyžaduje to určité úsilí a pravidelnost. Přijďte si zkusit, zda tato metoda je právě pro vás! Úvodní přednáška o grafoterapii se uskuteční ve čtvrtek 22. ledna 2009 od hodin v sálku Městské knihovny Slavoj. Petra Sehnalová PODHARŤSKÉ ČERTOVINY aneb KAM SE PODĚL MIKULÁŠ Na druhou adventní neděli jsme již potřetí připravili pro děti a jejich rodiče zábavné odpoledne, kterému tradičně předcházela i páteční návštěva čerta, anděla a Mikuláše v jednotlivých třídách. Díky sponzorským darům dostal každý žák školy sladkou odměnu, i když někteří málem skončili místo nadílky v pytli. Sváteční odpoledne zahájil pěvecký sbor složený z absolventů, žáků i učitelů naší školy pod vedením paní učitelky Mgr.Jitky Pojarové. Zazpíval vánoční koledy a poté pan ředitel předal vládu nad školou čertici Báře Konečné, čímž byly Čertoviny oficiálně zahájené. Děti, z nichž některé přišly i v maskách, dostaly u vchodu stromečky, které si pověsily na krk a vydaly se soutěžit a plnit jednotlivé úkoly na stanoviště. Celkem mohly získat deset ozdob na svůj stromek. Součástí byla i návštěva vánočního jarmarku, kde si mohli všichni zakoupit výrobky žáků naší školy. S ozdobeným stromečkem se pak školáci i předškoláci přesunuli do tělocvičny, kde na ně čekaly legrační soutěže, tanečky a další aktivity organizované vrchními čerty - panem učitelem Novotným a Černým. Mikuláše se slíbenou nadílkou, čerty a anděly přivolaly děti písničkou Vadí, nevadí.ke zpěvu se s chutí přidali i rodiče. Podle hojné účasti a kladných ohlasů věříme, že se nedělní odpoledne líbilo, a těšíme se na setkání při podobných akcích naší školy. Děkujeme touto cestou i všem sponzorům, zejména manželům Pastvovým, paní Rozsívalové a paní Brunové. Učitelky 1.stupně ZŠ Podharť Festival Den poezie Festival Den poezie pořádá každoročně občanské sdružení Společnost poezie v měsíci listopadu na památku výročí narození našeho básníka-romantika Karla Hynka Máchy. Jejím cílem je podpora českých básníků a jejich tvorby a také těch, ke kterým básně různými způsoby promlouvají. Podtitul letošního ročníku zněl V zrnku písku vidět svět. Inspirací pro takto poetický název byla sbírka básní Svět v zrnku písku, kterou napsal anglický básník William Blake. Městská knihovna Slavoj se do oslav poezie zapojila již počtvrté. Čtenáři, kteří navštívili knihovnu v době od 10. do 23. listopadu, se tu setkali s básněmi vyloženě na každém kroku. Hned po příchodu do budovy se mohli zahřát růžovým čajem Karla Hynka Máchy, podávaným v naší Literární čajovně. Poté si mohli sebrat a číst naváté básně původem z celého světa, které byly rozsypány jako zrnka písku po knihovních chodbách. V každém oddělení měli návštěvníci možnost zapojit se do ankety o poezii nebo složit svou vlastní báseň na téma Zrnko písku. Co vypověděla anketa? Zde si vedly děti do patnácti let daleko lépe než dospělí. Z celkového množství 38 odpovědí, byly pouhé čtyři vyplněny v oddělení pro dospělé čtenáře. Zajímaly nás odpovědi na tři otázky. 1. Jsou dny, kdy sáhnete raději po knize básní než po románu? 2. Máte svého oblíbeného básníka? Kterého? 3. Složil/a jste někdy báseň pro potěšení své nebo svých blízkých? Na první otázku odpovědělo kladně 24 z celkového počtu 38 zúčastněných. Svého oblíbeného básníka má 17 dotázaných a báseň pro potěšení si již někdy v minulosti složilo 14 respondentů. Vyučování trochu jinak Základní škola a Praktická škola v Přemyslově ulici ve Dvoře Králové n. L. poskytuje vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami různého druhu. Pojetí vzdělávání všech žáků si vyžaduje netradiční formy a metody práce, organizaci vyučovacího procesu a v neposlední řadě i uspořádání prostoru ve třídách. Vrátím se ke svému programu. Tato věta denně pomáhá žákům autistické třídy. Ke klidnému a bezproblémovému plnění školních povinností přispívá prostředí třídy. Připravené programy, pracovní místa tvoří ucelený systém metody strukturovaného vyučování. Netradičně začíná i školní den. Děti si připraví režim dne - na kobercovou stěnu seřadí piktogramy předmětů a činností podle rozvrhu. Následně se všichni sejdou u kalendáře, kde určí roční období, měsíc, den, datum a aktuální počasí. Aby každý den začínal příjemně, zopakují si společně básničku, zazpívají si, popř. zatančí. Někdy cvičí Pozdrav slunci nebo v řečové chvilce procvičí mluvidla. Výměnný obrázkový komunikační systém je nová metoda, která umožňuje komunikovat dětem s výraznými obtížemi v mluvené řeči. Svá přání se učí vyjadřovat prostřednictvím obrázků. K tomu jim slouží tzv. komunikační knihy, kam si postupně doplňují osvojené pojmy. Výrazným přínosem knihy jsou větné proužky sloužící ke komunikaci s nejbližším okolím. PROSINEC 2008 Pro zajímavost uvádím některá jména oblíbených básníků, která se na anketních lístcích vyskytla. Byl zde uveden Karel Hynek Mácha, Jiří Žáček, Oscar Wilde, Miloš Kratochvíl a nechyběl ani Jaroslav Seifert. Svou vlastní báseň na zadané téma složil Jaroslav Rejl, kterému gratulujeme k absolutnímu vítězství a zasloužené výhře, která je připravena k převzetí v oddělení pro dospělé čtenáře. Pan Rejl si vybásnil kalendář pro rok 2009, knihu Podzvičinskem a knihu básní Františka Gellnera. Gratulujeme. Vrcholem celého festivalu je vždy setkání s významnou osobností literárního světa. Vloni poctila svojí návštěvou knihovnu Slavoj spisovatelka Petra Hůlová, letos tak učinil básník, spisovatel, překladatel, písničkář a předseda mezinárodního PEN klubu Jiří Dědeček. Toto setkání zapůsobilo jak na diváky, kteří se besedy zúčastnili, tak na samotného básníka, který nám po skončení pořadu nabídl další spolupráci. Tento článek o festivalu poezie nelze ukončit jinak než básní. Nabízím Vám tedy pro potěšení vítěznou báseň pana Jaroslava Rejla. Marta Staníková Zrnko písku Kdysi kdesi stála pískovcová skála. Sochař Čas pracoval pracoval vytrvale se živly, ruku v ruce, dal nový život staré skále. A tak se stalo lidé zlatí kde se vzalo, tu se vzalo zrnko písku skály na úpatí Déšť písek splaví po řekách do moří. Z miliard zrnek vytvoří za miliardy let novou skálu, nový a lepší svět! Další používanou metodou je metoda globálního čtení. Dítě nejdříve vnímá slovo jako celek. Později se daří číst věty a sestavené texty. Kromě relaxační místnosti je v každé třídě zařízen relaxační koutek. Častější střídání koncentrace s relaxací napomáhá k lepším výkonům v učení. Canisterapie to je léčba psí láskou. Naše škola druhým rokem spolupracuje s canisterapeutkami paní Helenou Fixovou a paní Miladou Macháčkovou. V kontaktu se zvířetem se děti zbavují zábran, obav a strachu. Odráží se to i v jejich řečovém projevu snaží se dobře artikulovat, aby pejsek rozuměl povelům. Lekce canisterapie jsou vždy velmi pestré, zaměřují se na rozvíjení jemné i hrubé motoriky. Připnout obojek a vodítko není zase tak jednoduché, vést pejska a překonat překážku, to vyžaduje dobrou koordinaci pohybů a obratnost. Pozitivní prožitky ve společnosti s láskyplným zvířetem zvyšují psychickou pohodu dětí i jejich vlastní sebehodnocení. Na začátku školního roku jsme obdrželi smutnou zprávu od paní Macháčkové. Její canisterapeutická fenka Adélka zahynula po požití otrávených granulí a masa. Je otázkou, zda se vzácný pes stal obětí neznámého pachatele. Naše děti tak ztratily zvířecí kamarádku, pomocnici a léčitelku. Je nám to moc líto. Vzdělávání žáků na naší škole má svá specifika. K nim patří i uplatnění nových cest a forem výuky, které vedou k rozvoji jejich celé osobnosti a následně k co nejúspěšnější integraci do společnosti zdravých lidí. strana 6

7 PLACENÁ INZERCE

8 Noviny královédvorské radnice strana 8 Zveřejněno na základě získání souhlasu. Noví občánci města V říjnu 2008 se nám narodili tito občánci: Štěpán Berger, Vanesa Kolářová, Kamila Baierová, Nela Havránková, Anna Chrenková, Eliška Chrenková, Veronika Tesařová, Lenka Novotná, Vojtěch Fridrich, Tadeáš Macek a Barbora Kočová. Jana Náhlovská, evidence obyvatel V měsíci listopadu uzavřely na Staré radnici sňatek tyto páry: Petr Horáček a Jana Bémová Tomáš Schreiber a Věra Kopecká Ve stejném měsíci z našich řad odešli: Šarika Popadincová Josef Jursík Marie Škarytková František Ovesný Blažena Vobořilová Robert Böhm Alois Hoch Zdeněk Hubka Simona Vykouřilová, matrika Poděkování Děkuji celému urologickému oddělení městské nemocnice ve Dvoře Králové za vzornou péči o mého manžela a tatínka pana Jana Mrázka. Za rodinu Marie Mrázková, manželka a Dagmar Prokšová, dcera Děkujeme všem přátelům a známým za účast na pohřbu dne našeho drahého tatínka a dobrého přítele Luďka Mottla. Také dík za květinové dary. Díky i jeho kamarádům muzikantům, kteří mu přišli zahrát, a paní Machkové za krásný zpěv na rozloučenou. Jen ten, kdo s ním žil, ví, co ztratil. Za rodinu Eliška Nesvadbová, družka. Přátelé dále pracují Práce na Geislerově sbírce dále pokročila, i když se původní čtvrteční odpolední schůzky změnily na úterky. Ochotní nadšenci už zcela s přehledem určují dosud neznámá místa, stavby a dokonce i některé osobnosti. Vzájemně si pomáhají, dalo by se to nazvat ten zná to a jiný tohle. Upozornění pro čtenáře Společenské kroniky Dosud byly údaje ve Společenské kronice zveřejňovány na základě souhlasu občanů (zákonní zástupci noví občánci města, snoubenci uzavření manželství, pozůstalí zemřelí spoluobčané). Z tohoto důvodu údaje nebyly objektivní a nevypovídaly o skutečně narozených, zemřelých a o občanech, kteří uzavřeli sňatek v matričním obvodu Dvora Králové nad Labem, protože ne každý se zveřejněním údajů souhlasil. Navíc v případě úmrtí byly zveřejňovány údaje na základě souhlasu pozůstalých při vyřizování úmrtního listu. Jde o občany zemřelé pouze ve Dvoře Králové nad Labem a s trvalým pobytem ve městě. Tato skutečnost byla často předmětem kritiky pozůstalých, jejichž blízcí zemřeli v jiném zařízení mimo Dvůr Králové nad Labem, a proto k uveřejnění nedošlo - úmrtní list vyřizovali na matrice jiného úřadu a nedali souhlas na matrice ve Dvoře Králové nad Labem. Z výše uvedených důvodů změníme od nového roku obsah Společenské kroniky a budeme uvádět narození, uzavření manželství i úmrtí v číslech. Pro komplexnější informaci zveřejníme v číslech i činnost Komise pro občanské záležitosti. Jana Kudrnáčová, vedoucí správního odd.odboru VVS Přeji všem lidem dobré vůle hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody a profesních úspěchů v nadcházejícím roce Dovolte mi rovněž poděkovat našemu zřizovateli, městu Dvůr Králové nad Labem za podporu v naší práci a také Královéhradeckému kraji a Ministerstvu práce a sociálních věcí za finanční pomoc při péči o ty, kteří se bez pomoci druhé osoby neobejdou. V době, která je zaměřená především na úspěch, mládí a krásu, je takový přístup vzácností, o to více si podpory cením. Dík patří rovněž zaměstnancům za jejich obětavou celoroční práci. Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem S potěšením také mohu konstatovat, že důchodový věk účastníků s sebou přinesl i potřebnou kázeň. Ta se projevuje při včasném příchodu na pracovní schůzky, kdy dochází ihned po usednutí k práci v ustálených čtyřech kolektivech. Nemýlil jsem se v tom, že to převážné většině přináší i tu skrovnou penzistickou radost, vyplývající z poznání něčeho jiného a také z toho, že se účastníci vzájemně poznávají a stávají přáteli. Celým průběhem pracovní schůzky se prolíná radost z odpovědné práce, pozdravem při příchodu počínaje a loučením konče. Na poslední schůzce se přítomní chvilkou ticha rozloučili se zesnulým Zdeňkem Hubkou. Byl mezi prvními, který se k práci na sbírce přihlásil, ale nebylo mu přáno mezi nás dál usedat. Poděkování a čest jeho památce. Práce dospěla do období, kdy se již k některým starým fotografiím vracíme. Převážná většina předaných exponátů byla určena, ale jsou tu ještě fotografie, které určit neumíme. Jsme v našem věku asi příliš mladí. Znovu se budeme pokoušet letité snímky rozluštit a uvítali bychom každou další spolupráci. Přijďte, budete vítáni. A co nás dále čeká? Až si už opravdu nebudeme vědět rady a vyčerpáme svoje možnosti, tak bychom chtěli sbírku rozdělit tematicky, tedy místopisně. Vycházíme z toho, že obdobná sbírka v městském muzeu je tak řazena a neměli bychom se v tomto směru lišit. Pro pochopení nezúčastněné veřejnosti města tolik, že by mělo dojít k řazení fotografií místopisně. Tedy zvlášť snímky zachycující Podharť, oblast města, Podnádraží, Příčky, Žižkova, Strže, Mandlovek, labských nábřeží a dalších částí. Ukazuje se, že to není jednoduché a dělit tak rozsáhlou sbírku podle ulic by bylo i nad síly kolektivu. Mezi neurčenými fotografiemi jsou převážně ty, které zachycují osobnosti a kolektivy při různých společenských akcích. Těžko se určuje, o co se zde jedná, zvlášť když nás od děje dělí desítky let. Nedojde však z naší strany k vyřazení, je to také kus historie našeho města, ovšem už, ke škodě věci, bez možnosti přesného zařazení. Dnes, díky předchozímu prozíravému uložení do počítače, máme tedy sbírky dvě. Tu doplňovanou v uvedené počítačové podobě a ještě tu původní, originální Geislerovu sbírku, která byla přemístěna do městského muzea a byla před léty vystavována. Z mého hlediska by se obě tyto sbírky měly nazývat jménem pana Geislera, už z toho prostého důvodu, že jen z jeho popudu a píle vše vzniklo. Dozvěděl jsem se, že současné vedení radnice navrhuje vše umístit pod patronát městského muzea. To by podle mne mělo garantovat, že bude dále docházet k rozšiřování, zpřehledňová- PROSINEC 2008 Důstojný pokračovatel mysliveckých tradic v našem městě Děkujeme Společnosti myslivců města Dvora Králové nad Labem Řádu sv. Eustacha za uspořádání myslivecké zábavy dne Krásné vyzdobení sálu, bohatá tombola, příjemná atmosféra, bezproblémová organizace a skvělá kapela - to všechno přispělo k příjemnému večeru strávenému v kulturním centru Zálabí. Vysoko nastavená laťka na samém začátku plesové sezony ve Dvoře Králové! Je vidět, že Společnost myslivců města Dvora Králové nad Labem Řád sv. Eustacha se věnuje přípravě myslivecké zábavy s nadšením a elánem a je schopna pro občany místní i přespolní uspořádat hodnotou společenskou akci, což se o mnohých spolcích říci nedá. Víme, co pořádání takové akce obnáší, a právě proto chceme veřejně poděkovat této společnosti za její práci, a již nyní se těšíme na příští rok, kdy slíbili, že zábavu také uspořádají. manž. Škopovi PODĚKOVÁNÍ Chtěla bych jménem Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., Základní organizace Dvůr Králové nad Labem poděkovat všem sponzorům, kteří nám poslali finanční dotaci ať jako grant, nebo finanční dar. Jsou to Městský úřad ve Dvoře Králové nad Labem, JUTA, a.s., Dvůr Králové nad Labem, Krajský úřad Královéhradeckého kraje a T-mobile nadace VIA. Musím zvlášť poděkovat paní Kateřině Pištorové, která mě o všech vyhlášených grantech informovala. Závěrem bych chtěla popřát všem našim členům i ostatním občanům hodně zdraví v roce Jitka Šmelhausová ní a využívání celé sbírky. Tím jsme však už mimo rámec práce nynějších nadšenců - Přátel. Konečné rozhodnutí musí padnout z míst kultury, která dosud mlčí a je (zatím?) jaksi mimo současné dění. Přátelé Geislerovy sbírky si vzájemně popřáli Šťastné a veselé Vánoce a hlavně hodně zdraví v novém roce a přejí to všem spoluobčanům a čtenářům. Sejdeme se opět v novém roce 13. ledna o čtvrté hodině odpolední, abychom v práci pokračovali. Příznivcům drobné regionální historie bych chtěl ještě sdělit, že současná rada města schválila, v souladu s předchozím stanoviskem letopisecké komise, zveřejnění pozastavené kroniky města roku V souvislosti s tím uspořádá knihovna a muzeum v únoru přednášku bývalého kronikáře Janouška Živé obrázky z kronik. Budou zde promítnuty a také k prohlédnutí vypracované kroniky z let (Nevím, zda bude již hotova kronika 2007.) Živé obrázky se ponesou v duchu od Podhartě po nádraží, od dětí po dospělé a od starosty po metaře. Budete vítáni, mnozí se tam poznáte. Do muzea byl předán dar pana Glazara z Kotkovy ulice sestávající z časopisu Květnová revoluce v Praze (Melantrich Peroutka), dále z časopisu Královédvorsko z 11. února 1949, časopisů Květen z 11. září 1948, Svět v obrazech z 21. března 1953, Ex libris Pavla Šíla Kohoutův dvůr a tří fotografií. Pavel Janoušek

9 PROSINEC 2008 Žirafa ve svátečním Tak, a překulil se nám dalším úspěšný rok, děti jsou zase o stupínek větší. Měsíc prosinec byl protkán vánoční atmosférou, která sálala ze všech akcí. Vyráběly se adventní věnce a dekorace, perníčky provoněly celé mateřské centrum. Na zpívánkách a na flétnách se zpívaly a hrály koledy. Krásný stromeček věnovala rodina Bohutínských. Pod vánočním stromečkem děti tentokrát našly zbrusu novou obří lokomotivu, garáž a auta Wader, nové panenky a tříkolku na zahradu. Mikuláš do centra nechtěl vzít čerty, protože všechny děti chodící do Žirafy jsou hodné a poslušné. O krásné překvapení se postarala slečna Leona Havrdová, její nástěnnou malbu Kašpárek a žirafa na pouti milují všechny děti. Vánoční výzdobu maminky vytvářely s děmi postupně na šikulkách, výtvarném tvoření i školce nanečisto. Bezva parta maminek se sešla uprostřed předvánočního shonu na bowlingu ve středu , kde nezapřela sportovního ducha a odreagovala se od dětí. Mateřské centrum Žirafa navštívilo v minulém roce 281 maminek. Děkujeme všem svým sponzorům, jmenovitě především městu Dvůr Králové a Královéhradeckému kraji. Dále tu máme malou změnu týkající se cvičení v TJ Sokol, cvičení se koná každou středu od 9.00 hod. Připravujeme také výlet do Hořic do plaveckého bazénu v únoru, nezapomeňte v lednu přijít na narozeninovou párty, Žirafa má už pět let! Pokud máte doma šikovného potomka bažícího po dětské společnosti, přijd te pobýt. Lákadlem tu jsou určitě i nové hračky, kamarádi. Do nového roku přejeme všem sponzorům, občanům, ale hlavně svým tvořivým a starostlivým maminkám hodně štěstí, zdraví, pracovních příležitostí a další šikovné děti, které k nám tak rády chodí jako dnes. Dita Jarošová, DiS.. Kroužek malých výtvarníků ve vánoční ZOO Ve čtvrtek odpoledne 11. prosince se malí výtvarníci z DDM Jednička vypravili vyzdobit vánoční stromeček do ZOO. Počasí jim moc nepřálo, ale ti, co byli zdraví, přišli. Vlastnoručně vyrobenými ozdobami si ověsili stromečky, které jim v ZOO byly přiděleny. Při práci jim pomáhali i někteří rodiče. Nakonec se u stromečků vyfotili a pak si prohlédli slavnostně vyzdobenou ZOO. Nezapomněli navštívit i svá nejoblíbenější zvířátka - opice, slony a rybičky. Po příjemně stráveném odpoledni ve vánočně naladěné ZOO se všichni rozešli domů. Jméno:...Příjmení:... Ulice, č. domu:...tel.:... ANO Soutěž Znáte své město pokračuje kolorovaným snímkem z našeho města. Do volného řádku napište jak nazýváme část města v dolní polovině obrázku - u továrny.... Pro ty z vás, kteří rádi soutěží, jsou připraveny pěkné ceny. Jak je získat? Odpovědi na otázky s vyplněnou kolonkou jméno, příjmení, ulice Noviny královédvorské radnice Souhlasím se zveřejněním v případě výhry: NE vystřihněte a vhoďte do osudí v městském informačním centru na náměstí T. G. Masaryka. Ceny do NKR cena - 2 vstupenky do HD na divadelní představení 2. cena - Královédvorsko - Sborník pro dějiny regionu č. 2 + puzzle 3. cena - Průvodce městem + puzzle Losování soutěže NKR 12 proběhne M. Záruba, oddělení informatiky Řešení z NKR 11 (Tyršova ulice - pod Korsikou) Výherci z NKR 11: 1. místo - Zdeněk Borůvka, nábřeží Benešovo vstupenky na vánoční ZOO 2. místo - Jaromír Kudrnovský, Starobúcké Debrnné 175- Královédvorsko - Sborník pro dějiny reg. č. 2 + puzzle 3. místo - Libuše Moravcová, 28. října Průvodce městem + puzzle Advent v Jedničce V královédvorském domě dětí a mládeže se vyráběly slaměné ozdoby, papíroví andílci a čertíci nebo ryby a rybičky. Děti i dospělí měli možnost shlédnout výstavu betlémů a navštívit rukodělné dílny. Rodiče s dětmi k nám přišli už třetí rok a sami si zde pod naším vedením vytvářeli vlastní výrobky. Největší zájem byl i letos o adventní věnce a vánoční perníčky. Napečené perníčky si návštěvníci mohli buď pouze ozdobit, nebo si z těsta, které jsme jim připravili, perníčky v kuchyňce upéct a doma je dokončit podle své fantazie. Mladé moderátorky z Jedničky meteorologickými zpravodajkami dvou východočeských rádií. Kristýna Zubová a Jana Dostálová se v prosinci zařadily mezi spolupracovníky známých rozhlasových stanic. Rosnička Kristýna informuje posluchače Rádia OK o počasí ve Dvoře Králové nad Labem, Jana je čerstvou posilou meteotýmu Hitrádia Magic. Způsob, jak se děvčata ke spolupráci s rádii dostala, přibližuje Jakub Malý - moderátor Rádia OK: Členům moderátorského kroužku postupně nabízíme účast v konkurzech, ze kterých vzejdou moderátorky Rádia OK nebo se zařadí do meteotýmu Hitrádia Magic. Adepty si prozkoušíme při písničkách na přání, kdy jim zadáme pár otázek. Hodnotí se nejen pohotovost, ale i srozumitelnost odpovědi. Kristýnu Zubovou můžete slyšet na nejposlouchanějším rádiu východních Čech o víkendu v 7,44. Meteorologické zprávy Jany Dostálové používají ve vysílání kolegové z Hitrádia Magic. strana 9

10 Noviny královédvorské radnice Florbal v našem městě Florbaloví starší žáci družstva KUPFLORBAL- KU.CZ TEAM Dvůr Králové nad Labem odehráli v sportovní hale ve Rtyni v Podkrkonoší dvě utkání přeboru Královéhradeckého kraje - divize IV. V prvém utkání porazili Orel Rtyně v Podkrkonoší 5:4, po třetinách 2:2, 0:1, 3:1, dvěma brankami Schreibra a po jedné Lubiny a Wihana. V druhém utkání bylo družstvo poraženo FbK Orlicko-Třebovskem 3:4 (0:0, 2:2, 1:2), když porážka byla zpečetěna tři minuty před koncem utkání a nepomohly ani branky Davida, Wihana a Černého. Královédvorákům se podařilo stabilizovat kádr a příslibem do budoucnosti je útok Blažka s dvěma mladšími žáky na křídlech - Davidem a Koncokem. Mimo uvedených hráčů se utkání zúčastnili gólman Špůr a hráči v poli útočník Bednář a obránci Jiří a Jakub Neumannové. Na rozhodování se podíleli Suchánek s Matyskem a Lacinou. Josef Samek Softbalový halový turnaj ve Dvoře Králové O víkendu uspořádal TJ Dvůr Králové nad Labem halový turnaj žákyň. 12 týmů hrálo v jedné hale ze stativu, zápas byl přesně vymezen na 3 směny, každá půlsměna trvala 5 minut a nezáleželo, kolik k se zahraje aje autů. Prostě, kdo kolikrát doběhl ve vymezené pětiminutovce, tolik měl bodů. Až na Merklín se na turnaj sjely snad všechny týmy, které žákyně ěvče Čechách mají, plus 3 týmy z Polska. Turnaj jsehrá hrál ve dvou šestičlenných skupinách a následně přímo vítězové, druzí, atd. V A skupině jednoznačně dominoval domácí Dvůr a Polský Brzeg, jehož hráčky převyšovaly ostatní startovní pole min. o jednu hlavu. Ve vzájemném duelu Dvůr vyhrál a mohl se těšit na finále, Brzeg na souboj o třetí místo. B skupina byla o poznání vyrovnanější. Skupinu vyhrála Krč bez porážky, byť v souboji s Kotlářkou jen o dva body a to mohlo nechat Krč až na třetím místě. Překvapením skupiny i turnaje byla Univerzita Brno. Ve skupině podlehla pouze Krči a v přímém souboji o druhé místo ve skupině přehrála Ostravu nejtěsnějším rozdílem v dohrávce 18:17. O třetí místo se tak utkala Univerzita s Brzegem a byl to souboj Goliáše s obrem. Brno, postavené na hráčkách o 3 až 5 let mladších, statečně vzdorovalo herně vyspělejším Polkám. Do poslední dohrávky dokonce vstupovaly s náskokem 3 bodů, ten se ale v pětiminutovém limitu nepodařilo ubránit a Brzeg zvítězil 22:21. Finále už bylo jasnou uzálež záležitostí Dvora Králové. Když nastoupil vplné sestavě, moc toho Krči nedovolil olil a snadno vedl 20:3. Po prostřídání hráček se hra přiklonila na stranu Krče, ale ta již dokázala jen korigovat na 32:22 pro Dvůr Králové. Na turnaji jsem se ocitl náhodou, když jsem zastupoval oddílového trenéra mládeže. A na tomto místě musím poděkovat organizátorům za vynikající zážitek, super servis a bezproblémovou organizaci. Turnaj byl dynamický a hrán za výborné kulisy diváků a zrovna nehrajících týmů. Zvlášť zápasy o umístění měly kulisu jako finále ženské ligy. Kdo tam byl, může potvrdit, kdo ne, tak mu doporučuji další halovou akci. Konečné pořadí turnaje: TJ Dvůr Králové n.l., Altron Krč, Brzeg 1, Univerzita Brno, Sparks Mladé Buky, Arrows Ostrava, Kotlářka Praha, UKS Wroclaw, Pegas Sedlčany, Brzeg 2, ZŠ Werich Praha, Joudrs Praha Petr Kadlec strana 10 Oblastní přebor Team Gym ve Dvoře Králové n. L. Sokol Dvůr Králové n. L. byl pořadatelem oblastního přeboru soutěže Team Gym. V neděli 23. listopadu změřila své síly družstva gymnastek Sokola Dvůr Králové, Lokomotivy Trutnov a Sokola Vysoké Mýto. Soutěž Team Gym se skládá ze tří částí pohybové skladby, akrobatických řad a skoků z malé trampolínky. V královédvorské sokolovně se představila družstva od nejmladších gymnastek, které s tímto sportem teprve začínají, přes juniorská družstva až po družstvo seniorské, které tvořily gymnastky Lokomotivy Trutnov. A tak mohli diváci vidět prvky různé výkonnosti od kotoulu a skrčky přes bednu až po dvojná salta. V soutěži Malý Team Gym na prvních dvou místech skončila obě družstva Lokomotivy Trutnov, třetí místo patřilo děvčatům ze Sokola Dvůr Králové. V kategorii Team Gym junior do 11 let zvítězilo družstvo Lokomotivy Trutnov před družstvem Sokola Dvůr Králové a v kategorii Team Gym junior do 16 let zvítězilo družstvo Sokola Dvůr Králové před Sokolem Vysoké Mýto. Seniorské družstvo Lokomotivy Trutnov nemělo soupeře. Závod se vydařil a byl dobrou průpravou na oblastní přebor Čech, který je kvalifikací na přebor České obce sokolské. P. Špatenková Sokolští táborníci měli zimní sraz Již čtvrtým rokem připravují královédvorští sokolové Zimní sraz sokolských táborníků. Sraz je určen všem, kteří si chtějí na chvíli připomenout krásnou táborovou atmosféru a zavzpomínat si na nezapomenutelné chvíle prožité na Ježkově, ale i těm, kteří se příští rok chystají tábořit poprvé. Letos se na konci listopadu sešlo v královédvorské sokolovně přes třicet dětí a dvacet dospělých, aby si nejen zavzpomínali, ale také aby se společně pobavili, vyrobili si upomínkový předmět a shlédli film o letošním táboře. Odpoledne si táborníci vyzkoušeli skoky na velké trampolíně, dále si zasoutěžili v netradičních disciplínách a také si omalovali barvami na porcelán misku. Poté společně shlédli všemi očekávaný film o letošním táboře. Film účastníkům připomněl úspěšnou etapovou hru na motivy Pohádek tisíce a jedné noci a také další táborové činnosti a aktivity. Všichni s velkou netrpělivostí očekávali prozrazení názvu etapové hry pro příští rok. O přestavení se postaral již tradičně J. Hotový, autor našich etapových her. Tentokrát vtrhl do sálu jako neandrtálec s bouřlivým pokřikem MAMUT!!! Posunky a nedokonalými slovy pozval děti na tábor, kde se z nich stanou lovci mamutů. Jeho výstup vzbudil zasloužené ovace. Zimní tábornické setkání se vydařilo, a nám již nyní nezbývá, než se těšit na letní, v pořadí již 17. sokolský tábor na Ježkově. P. Špatenková PROSINEC 2008 Člověk-stáří-společnost Přichází podzim, příroda mění barvy. Některé dny jsou ještě plny sluníčka s náznaky uplynulého léta, ale i to začíná ztrácet svoji sílu. Také věk, který přirovnáváme k podzimu života, je obdobím, kdy lze obdivovat u našich starších spoluobčanů klientů Domova důchodců ve Dvoře Králové n.l. - moudrost, rozvahu a zkušenosti, které obohacují dny,kdy se dříve stmívá a objevují se mlžná podzimní rána. Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, mění přístup k osobám, které chtějí sociální služby využívat, případně už tak dělají. Zákon zaručuje všem osobám,které jsou v nepříznivé sociální situaci, pomoc či podporu. Poskytnutí sociální služby je založeno na smluvním principu, což staví osoby v nepříznivé sociální situaci do aktivní role. Do domova důchodců se přijímají klienti spadající do cílové skupiny senioři, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována formou celoročního pobytu, kde je zajištěna nepřetržitá služba zdravotnického ošetřovatelského personálu. Všichni zaměstnanci mají na mysli, že člověk, který pracuje se seniory, musí vědět, že péče je mnohem více než jen fyzická pomoc. Průměrný věk našich klientů je v současné době 80 let, a i přes tento vysoký věk si někteří klienti dokážou uchovat duševní svěžest. Na druhé straně výskyt nemocí, snížená soběstačnost a změny sociální role ovlivňují psychické prožívání a působí na kvalitu života seniora. Proto je náš Domov otevřený veřejnosti a podporujeme co možná největší kontakt s rodinou a přáteli. Všichni pracovníci podporují aktivizaci klientů, a to nejen ošetřující personál, ale i například zaměstnanci v prádelně, kam si někteří klienti osobně chtějí předávat prádlo k vyprání, či pan údržbář, který zajišťuje opravu vozíku podle přání a instrukcí klienta, a v neposlední řadě také naše paní uklízečky jsou důležitým aktivizačním pomocníkem, vědí, co je kde nového, a potěší dobrým slovem, pochopením a pomocí, kde je to třeba. Odborný personál pracuje na profesionální úrovni a snaží se všechny své schopnosti uplatnit ve prospěch klienta. V našem domově klademe důraz na kulturu stolování. Židle jsou speciálně upraveny pro odložení francouzských holí a berlí. Prostředí, ve kterém stolování probíhá, vytváří příjemnou společenskou atmosféru, kde se klienti setkávají a navazují kontakty. Dbáme na to, aby po ránu hrála oblíbená hudba a byly sděleny základní informace, které jsou důležité pro orientaci realitou u starších klientů, a všem se příjemně vstávalo. Aktivita udržuje klienta v kontaktu s druhými a poskytuje potřebné smyslové podněty. Toho jsme si vědomi a nabízíme různorodé pravidelné individuální i skupinové akce, soutěže šité na míru stávajícím klientům. Nezapomínáme ani na péči o duši, trénování paměti,sociálně terapeutické činnosti, rekreaci pro seniory, výlety, návštěvy akcí okolních domovů důchodců a podobně.využíváme i dobré spolupráce s Královédvorskou Arnikou a canisterapii pod vedením pí.hoblové, která se již stala vžitou součástí aktivizace. Naším společným cílem je zpříjemnit a zkvalitnit život všem klientům, kteří se rozhodli najít u nás druhý domov. Soňa Vachková, sociální pracovnice DD

11 PROSINEC 2008 PLACENÁ INZERCE Noviny královédvorské radnice Vzdělání je nejvýhodnější investice pro Váš život Obecně prospěšná společnost PRO BONO PUBLICO, o. p. s., sídlící ve Dvoře Králové nad Labem, se od svého vzniku zaměřila na pomoc nezaměstnaným spoluobčanům, a to formou rekvalifikačních kurzů, které pořádá ve spolupráci s Úřadem práce v Trutnově, ale i na základě požadavků zaměstnavatelů osob, které jsou vysílány do našeho střediska ke zvýšení svých odborných znalostí. Mimo tuto činnost se soustředíme na sociální služby, k jejichž poskytování jsme oprávněni na základě vydané registrace Královéhradeckým krajem. Jedná se o bezplatnou občanskou poradnu a krizovou pomoc - krizová lůžka. Posledně jmenovaná sociální služba je připravována ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad Labem. Vzhledem k častým dotazům ze strany veřejnosti si dovolujeme nabídnout kurzy pro nejširší veřejnost, které proběhnou vždy v odpoledních hodinách a na základě dohody mezi účastníky a naší společností. Jedná se o kurz: Účetnictví a daňová evidence pro začátečníky, přihlásit se můžete do 20. ledna 2009, a kurz Základy práce s PC pro začátečníky, v tomto případě se můžete přihlásit do 24. ledna Přihlášky na oba kurzy na ové adrese: mkinet.cz nebo na tel. č , , , kde obdržíte bližší informace, nebo přímo v sídle společnosti vchod z ul. Komenského. Společnost PRO BONO PUBLICO, o.p.s., přeje všem občanům hodně zdraví, pracovních a životních úspěchů v roce Současně přejeme všem, aby nalezli zájem o své sebevzdělávání, neboť vzdělaný člověk má větší předpoklady pro společenské a pracovní uplatnění. Ilona Lehečková Každý má právo na život bez násilí! Pod tímto mottem uspořádala společnost PRO BONO PUBLICO, o.p.s., sérii přednáškových večerů zaměřených na problematiku kriminality páchané na seniorech a domácího násilí. Na přípravě a průběhu těchto přednášek se podílely Krajský úřad Královéhradeckého kraje, město Dvůr Králové nad Labem, Policie ČR a Městská policie Dvůr Králové nad Labem. Přednáškové večery byly doplněny velmi poutavým obrazovým materiálem, který k dané problematice připravilo Ministerstvo vnitra České republiky. Naše poděkování patří panu PhDr. Janu Hubertovi za poutavé, adresné a konkrétní přiblížení problematiky domácího násilí a dále pak řediteli Městské policie Dvůr Králové nad Labem Mgr. Robertu Bartošovi, který vysvětlil oblast kriminality páchané na seniorech včetně možností, jak se proti této trestné činnosti bránit. Besedy proběhly pro veřejnost ve Dvoře Králové nad Labem a dále pak v Bílé Třemešné včetně spádového okolí. Všem účastníkům patří naše poděkování za účast a věříme, že si z těchto přednášek odnesli cenné informace, které využijí ve svých komunitách, mezi známými a přáteli. Věříme, že jsme napomohli k prevenci těchto nebezpečných společenských jevů a jsme připraveni podat pomocnou ruku každému, kdo nás o ni požádá. Text: Bc. Ivan Bartoš, ředitel společnosti NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE vydává město Dvůr Králové nad Labem. Vychází jako měsíčník. Náklad 6900 výtisků. Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, tel.: , Redakční rada: Mgr. Vasil Biben, Mgr. Edita Vaňková, Pavel Kraus Grafická úprava: Martin Záruba Registrováno u MK ČR pod číslem E Tiskne ELLI print, spol. s r. o., náměstí T. G. Masaryka 86, Dvůr Králové nad Labem, Za obsahovou a gramatickou správnost článku odpovídají jejich autoři. Distribuci Novin královédvorské radnice zajišťuje Česká pošta s. p., kontakt NKR jsou k dispozici v Městském informačním centru a v recepci MěÚ. Uzávěrky vydání vždy 14. den v měsíci. strana 11

12 Noviny královédvorské radnice PROSINEC 2008 Dne se konalo slavnostní předávání stříbrných a zlatých plaket dobrovolným dárcům krve Foto: P. Zivrová Slavnostní rozsvícení vánočního stromku na náměstí T. G. Masaryka zahájila několika slovy starostka Mgr. Edita Vaňková Foto: V. Adámková V městském muzeu probíhá výstava Vánoce ve městě, potrvá až do Foto: V. Adámková Mikuláš v MC Žirafa Kejklířské vystoupení Vojty Vrtka při akci Královédvorské Vánoce Foto: M. Záruba Čertovská cháska s Mikulášem a anděly z Podharti Oblastní přebor Team Gym strana 12 Vánoční atmosférou byl naladěn kotel fanoušků hokejového týmu při zápase s Opočnem (7:2) Foto: M. Záruba

ZÁMĚR PRODEJE BYTOVÉ JEDNOTKY DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

ZÁMĚR PRODEJE BYTOVÉ JEDNOTKY DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ ZÁMĚR PRODEJE BYTOVÉ JEDNOTKY DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ Město Ústí nad Orlicí tímto zveřejňuje záměr prodeje bytu ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí do osobního vlastnictví. Jedná se o byt č. 8 tj. byt

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitostí v obci Česká Skalice

vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitostí v obci Česká Skalice třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice www.ceskaskalice.cz vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitostí v obci Česká Skalice Prodej přízemního objektu s nevyužitým podkrovím, kde se nachází 2

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23 ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA Město Pohořelice zveřejňuje podle 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 1N/01/2017. prodeje POZEMKŮ PRO 10 až 12 ŘADOVÝCH DOMŮ V UL. BREJNÍKOVA. a současně vypis uje NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 1N/01/2017. prodeje POZEMKŮ PRO 10 až 12 ŘADOVÝCH DOMŮ V UL. BREJNÍKOVA. a současně vypis uje NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ MĚSTO HOŘICE nám. Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice ze dne 18.05.2016

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR číslo 01N/03/2014. NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ číslo 01N/03/2014

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR číslo 01N/03/2014. NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ číslo 01N/03/2014 Strana 1 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org Město Hořice zveřejňuje podle 39 odstavce

Více

třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice Vyhlašuje výběrové řízení na prodej pozemku parcelní číslo 56/11

třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice  Vyhlašuje výběrové řízení na prodej pozemku parcelní číslo 56/11 třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice www.ceskaskalice.cz Vyhlašuje výběrové řízení na prodej pozemku parcelní číslo 56/11 v obci Česká Skalice a v katastrálním území Malá Skalice pro výstavbu

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

nabízí k prodeji mimo dražbu nejvýhodnější nabídce:

nabízí k prodeji mimo dražbu nejvýhodnější nabídce: Oznámení o konání nabídkového řízení na prodej majetku z majetkové podstaty dlužníka Koberce Kozák s.r.o. Nabídkové řízení čís. 10/2015 (dále i jako řízení ) Tímto se vyhlašuje konání nabídkového řízení

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Preambule: Vymezení pojmů

Preambule: Vymezení pojmů Pravidla prodeje neobsazených bytů do vlastnictví fyzických a právnických osob v domech s byt. jednotkami převedenými městem Pohořelice do vlastnictví jejich nájemců. Preambule: Tato pravidla navazují

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

Město Vlašim. se sídlem Vlašim, Jana Masaryka 302, PSČ: , IČO: , DIČ: CZ , dále jen vyhlašovatel

Město Vlašim. se sídlem Vlašim, Jana Masaryka 302, PSČ: , IČO: , DIČ: CZ , dále jen vyhlašovatel Město Vlašim se sídlem Vlašim, Jana Masaryka 302, PSČ: 258 01, IČO: 00232947, DIČ: CZ00232947, dále jen vyhlašovatel v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Nemocnice Na Homolce Roentgenova 37/ Praha 5 - Motol O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení 5. kolo

Nemocnice Na Homolce Roentgenova 37/ Praha 5 - Motol O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení 5. kolo O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení 5. kolo na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Jílové u Prahy Nemocnice Na Homolce, statní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 16:00 hodin

Více

PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně

PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně I. Základní ustanovení 1. Tato pravidla byla schválena usnesením zastupitelstva

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É Obec Střezetice Zveřejňuje záměr o prodeji pozemků určených k výstavbě RD. Vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi uvedených

Více

Preambule: Vymezení pojmů

Preambule: Vymezení pojmů Pravidla prodeje neobsazených bytů do vlastnictví fyzických a právnických osob v domech s byt. jednotkami převedenými městem Pohořelice do vlastnictví jejich nájemců. v úplném znění Doplněk č. 1 ZM 25.4.2012

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, Praha 1

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, Praha 1 I 3094/SBN/203-SBNM Č.j.: UZSVM/SBN/2765/203-SBNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 000 Praha OZNÁMENí o výběrovém řízení čís. SBN/09/203

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 8658/U/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/U/6635/2015-HMSU Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 46/2014 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 čj.: MaP 6137/2015 V Chebu dne 26. 01. 2015 Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý majetek

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

ZÁMĚR PRODEJE A PRONÁJMU STAVEBNÍCH POZEMKŮ V LOKALITĚ U LETIŠTĚ

ZÁMĚR PRODEJE A PRONÁJMU STAVEBNÍCH POZEMKŮ V LOKALITĚ U LETIŠTĚ ZÁMĚR PRODEJE A PRONÁJMU STAVEBNÍCH POZEMKŮ V LOKALITĚ U LETIŠTĚ Město Ústí nad Orlicí tímto zveřejňuje záměr prodeje a pronájmu níže uvedených stavebních pozemků k výstavbě v souladu s regulačním plánem

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výběrové řízení formou licitace k zamýšlenému prodeji nemovitostí, stavebních pozemků ve vlastnictví Města Soběslav

Výběrové řízení formou licitace k zamýšlenému prodeji nemovitostí, stavebních pozemků ve vlastnictví Města Soběslav Výběrové řízení formou licitace k zamýšlenému prodeji nemovitostí, stavebních pozemků ve vlastnictví Města Soběslav Město Soběslav IČ: 00252921, DIČ: CZ 00252921 nám. Republiky 59 392 01 Soběslav I (dále

Více

U s n e s e n í ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích

U s n e s e n í ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 17. 12. 2012 v 17.00 hod., str. 1/2 U s n e s e n í ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 17. 12. 2012 v 17.00 hod.

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Prodej rodinného domu Na Plískavě č.p. 106, Praha 15 - Hostivař

Prodej rodinného domu Na Plískavě č.p. 106, Praha 15 - Hostivař Vyhláška výběrového řízení (dále jen Vyhláška ) Prodej rodinného domu Na Plískavě č.p. 106, Praha 15 - Hostivař Podmínky výběrového řízení (dále jen podmínky ) 1. Vyhlašovatel: Mgr. Šárka Mixová se sídlem

Více

- pozemek parc. č. st. 101/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budova bez čp/če, zem. stavba stojící na pozemku parc. č.

- pozemek parc. č. st. 101/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budova bez čp/če, zem. stavba stojící na pozemku parc. č. Vyhláška, kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") 1. Vyhlašovatel: NOTOS spol. s r.o. se sídlem: Noutonice č.p.23, 252 64 Praha západ IČ: 61456802 zapsaná v Obchodním rejstříku

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

č. j: 632/2013-A,OA Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce.

č. j: 632/2013-A,OA Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce. , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 AUKČNÍ VYHLÁŠKA Prodej stavebních pozemků v obci Písek č. j: 632/2013-A,OA Bod 1. Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání opakované aukce. Den konání aukce se

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. David Gregor, se sídlem: Rašínova 2, 602 00 Brno, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSBR 32 INS 28242/2012-A-14 ze dne 09.04.2013 insolvenčním správcem

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5,

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 čj.: MaP 55465/2015 V Chebu dne 29.06.2015 Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý majetek

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Kupní smlouva. uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon ) č. OEMM/KUPP 2015/0509

Kupní smlouva. uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon ) č. OEMM/KUPP 2015/0509 Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon ) č. OEMM/KUPP 2015/0509 Smluvní strany 1) město Dvůr Králové nad Labem sídlem náměstí

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

5834/OFM/2014-OFMM Č.j.: UZSVM/OFM/5792/2014-OFMM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Klatovy zastoupené společností

Město Klatovy zastoupené společností Město Klatovy zastoupené společností Dobrovského 148, 339 01 Klatovy II tel: 376 311 786, fax: 376 311 309 IČ 26383161 II. KOLO OBÁLKOVÉ METODY Město Klatovy, zastoupené společností Správa nemovitostí

Více

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení.

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení. Zápis č. 2 ze zasedání komise pro stanovení prodejní ceny pozemků, konané dne 10.03.2011, v zasedací místnosti MěÚ Jeseník, Tovární 1287/4 Přítomni: Ivo Trsťan, Ing. Stanislav Peša, Roman Peša, Lubomír

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 čj.: MaP 52834/2016 V Chebu dne 17.06.2016 Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý majetek

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů při

Více

OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 104/11a, PSČ 130 00, IČ: 4579707, DIČ: CZ4579707 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje v souladu

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více