prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě"

Transkript

1 NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Prosinec 2008 Číslo 12 Hodnì zdraví, štìstí, mnoho osobních a pracovních úspìchù v roce 2009 Vážení spoluobčané, všichni jistě sníme o tom, aby naše město, ve kterém jsme se rozhodli žít, vzkvétalo, bylo krásné, čisté, bezpečné, aby lidé měli finančně dobře ohodnocenou práci, obchodníci a firmy úspěšně prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě dostávalo nejen dobrého vzdělání, kulturního, společenského a sportovního vyžití, ale aby zde i existenčně zakotvili, zkrátka chtěli a rozhodli se žít, zakládat rodiny, pracovat, stavět i odpočívat. To je prvořadým cílem našeho snažení na radnici. Přes mnohé překážky a problémy, např. s vodou a její cenou za čištění, lety sešlými komunikacemi, omezovanými pracovními možnostmi a dalšími většími či menšími rozpory, se vedení města do roku 2009 a do let dalších bude snažit všechny tyto neshody nadále, a pokud možno co nejlépe, řešit. Neobejdeme se však bez Vaší spoluúčasti i spolupráce. Někdy opravdu stačí více dobré vůle, trpělivosti, vstřícnosti, solidarity a vzájemné podpory, aby nám spolu bylo krásně. Přeji Vám i Vašim rodinám do nového roku 2009 především hodně zdraví, rodinné a osobní pohody, mnoho lásky i porozumění a nám všem hodně sil a šťastných rozhodnutí. Mgr. Edita Vaňková, starostka města Výběr z obsahu čísla Vánoční strom na náměstí T. G. Masaryka Foto: M. Záruba Odbory městského úřadu informují Informace z královédvorských škol Sport Příloha Královédvorské KdeCo strana 1

2 Noviny královédvorské radnice Město nabízí pozemky v členění dle Situace základních parametrů parcel z data 07/2007, autor Ateliér Zídka, Plocek, Misík, s.r.o., Hradec Králové, a pravomocného územního rozhodnutí (č.2/2006) č.j.: VÚP/ / /Sm ze dne Pořadové číslo pozemku je číslo v kroužku (uvedeno na výkrese situace). Minimální kupní cena za pozemek je složena ze dvou částí: 1. první část ceny (v tabulce uvedena ve sloupci A ) zohledňuje náklady města na vybudování dopravní a technické infrastruktury, je pevně stanovená pro každý pozemek daného označení typu rodinného domu (rodinné domy typu 1 4), 2. druhá část ceny je minimální ( vyvolávací ) hodnota pozemku 200,- Kč/m 2 (v tabulce popsána ve sloupci B ). Tzn. že žadatel stanoví svoji celkovou nabídkovou cenu sestavenou ze součtu první části ceny a druhé části ceny (součet tabulkových hodnot ze sloupce A a sloupce B ). Kritéria výběru: cena za m 2 pozemku nejvyšší nabídka. Kauce je stanovena u všech pozemků na částku ,- Kč a může být uhrazena bankovním převodem na účet města vedený u ČSOBč. ú.: /0300 (variabilní symbol musí být vždy uveden dle příslušného pozemku - variabilní symboly jsou uvedeny v tabulce pozemků) - nebo může být uhrazena též složením v hotovosti v pokladně MěÚ, a to nejpozději v den podání žádosti. Zájemci o odkoupení pozemků musí své nabídky (pouze na předepsaném formuláři pro příslušný pozemek!) na výši kupní ceny spolu s čestným prohlášením, že splňují podmínky pro účast v tomto řízení, a dalšími doklady *(viz. podmínky účasti) doručit do dne do hodin na podatelnu MěÚ v zalepené obálce, s uvedením zpáteční adresy na zadní straně obálky a se stanoveným heslem: NEOTVÍRAT Prodej pozemků, Alešova ulice. strana 2 Odbory městského s úřadu informují Na adresu: MěÚ Dvůr Králové nad Labem, Odbor rozvoje, investic a majetku města, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem. V případě podání nabídek na více pozemků je nutné nabídky podat odděleně na předepsaných formulářích spolu se všemi doklady. Otevírání obálek a výběrové řízení proběhne dne od 09:15 hodin v zasedací místnosti starosty (II. NP hlavní budovy MěÚ) komisí pro otevírání obálek, schválenou radou města. Otevírání obálek mohou být přítomni pouze jejich odesilatelé. Následně dojde k vyhodnocení nabídek a v případě, že bude více stejných nejvyšších nabídek, rozhodne o vítězi los za osobní účasti oprávněných žadatelů, kteří podali shodné nabídky. Vítěz obdrží vyrozumění o výsledku řízení a následně s ním bude sepsána kupní smlouva se smluvní pokutou ve výši 30 % z kupní ceny v případě, že by do stanoveného termínu stavebník nepostavil rodinný dům. Užívání stavby, ve znění 120 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí být zahájeno do 5 let od uzavření kupní smlouvy na předmětný pozemek. Prodej pozemku podléhá schválení v radě města a následně v zastupitelstvu města. Částka uhrazená jako kauce bude započtena oproti celkové kupní ceně a zbylou část kupní ceny je nutné uhradit nejpozději do 90 dnů od vyrozumění žadatele o výsledku výběrového řízení. Nedojde-li k zaplacení kupní ceny včas, právo uzavřít kupní smlouvu zaniká, uhrazená kauce propadá ve prospěch města Dvůr Králové nad Labem jako smluvní pokuta a předmětný pozemek bude nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. Po předložení dokladu o uhrazení zbylé části kupní ceny a po schválení prodeje zastupitelstvem města dojde k předložení kupních smluv spolu s návrhem na vklad katastrálnímu úřadu. V případě, že zájemce nezvítězí ve výběrovém řízení, bude mu kauce vrácena po projednání výsledků výběrového řízení radou města. V případě, že zájemce podá více nabídek, zvítězí v nich a zvolí si jednu pozemkovou parcelu, bude mu kauce u zvoleného pozemku odečtena z kupní ceny a ostatní kauce mu propadají. *Podmínky účasti: Účastníkem mohou být pouze osoby způsobilé k právním úkonům, tedy fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR a právnické osoby se sídlem na území ČR. Účastník ve své nabídce čestně prohlásí, že není dlužníkem města ani příspěvkových organizací zřízených městem a nebyl vyloučen z výběrového řízení pro uvedení nepravdivých údajů. Účastník zaplatí kauci v plné výši, a to nejpozději v den podání své nabídky. PROSINEC 2008 Město Dvůr Králové nad Labem (dále jen město) zveřejňuje svůj záměr prodat následující pozemkové parcely v majetku města pro individuální výstavbu rodinných domů v ul. Alešova ve Dvoře Králové nad Labem formou obálkové metody. Číslo pozemku Parcelní číslo Výměra pozemku v m 2 Typ RD A- Pevný podíl na infrastruktuře v Kč B - Výměra pozemku x navrhnutá kupní cena za 1 m 2 (min. cena 200,-Kč/m 2 ) Nabídková cena ( A + B) Variabilní symbol / ,- 820 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 991 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / , x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 688 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 717 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 520 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 437 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 403 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 380 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 417 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 499 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B Součástí nabídky musí být: a) kopie pokladní stvrzenky o složení hotovosti nebo kopie výpisu z účtu obsahující zasílanou částku kauce, kopie příkazu k úhradě s potvrzením peněžního ústavu, že je příkaz neodvolatelný a částka příkazu je krytá, b) v případě, že účastníkem je právnická osoba, výpis z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce (ověřený), c) v případě, že účastníkem je právnická osoba, doklad o oprávněnosti k zastupování společnosti (práv. osoby). Všeobecné informace: S případnými dotazy o prodeji pozemků určených pro výstavbu rodinných domů se obracejte na odbor rozvoje, investic a majetku města buď osobně v 1. patře č.p. 35, náměstí T. G. Masaryka, či na tel.: Iva Škopová nebo nebo na tel.: Ing. Jan Haas technické záležitosti. Zveřejnění a předepsané formuláře je možné nechat si okopírovat v městském informačním centru nebo stáhnout na stránkách Formuláře je též možné obdržet na odboru rozvoje, investic a majetku města a na recepci MěÚ. 1. PODMÍNKY PRO STAVBU STANOVENÉ ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM Územním rozhodnutím je určeno umístění rodinného domu (dle typu rodinného domu 1 4). Typy rodinných domů 1, 2, 4 je možno rozšířit směrem dle šipky (zobrazeno na Situaci základních parametrů parcel ). Dále územní rozhodnutí stanovuje regulativy pro výstavbu rodinných domů, které musí individuální stavebník respektovat nepodsklepený jednopodlažní domek s využitelným podkrovím, orientace střech, výška hřebene, zásady řešení oplocení apod. 2. VOLITELNÉ PODMÍNKY PRO STAVBU Dispoziční řešení a vzhled domu jsou pak záležitosti individuálního projektu stavebníka. Projektovou dokumentaci pro stavbu rodinného domku a vydání stavebního povolení v návaznosti na pravomocné územní rozhodnutí pro jednotlivé rodinné domy si zajišťují stavebníci, včetně napojení na inženýrské sítě. Město Dvůr Králové nad Labem zajistilo v rámci samostatné investiční akce výstavbu dopravní a technické infrastruktury, která obsahovala realizaci komunikací (vozovka, chodníky, vjezdy), vodovodního řadu, kanalizační stoky, veřejného osvětlení, plynovodu a sadových úprav. Součástí je odbočení přípojek na hranici pozemku. Současně provedly ČEZ,a.s, a Telefónica O2 Czech Republic, a.s., zavedení svých sítí (elektro, telefon) na hranice pozemků. Jednotlivé pozemky jsou tak připraveny pro individuální výstavbu rodinných domů. Iva Škopová, odbor RIM

3 PROSINEC 2008 Město Dvůr Králové nad Labem (dále jen město) zveřejňuje svůj záměr prodat následující volné bytové jednotky v majetku města formou obálkové metody: Byt č. 357/231 v domě č.p. 357 v ul. Heydukova za minimální nabídkovou cenu ,- Kč Jedná se o byt v bytovém domě. Dům má tři nadzemní podlaží a půdu. V domě je celkem 12 bytových jednotek. Dům byl dán do užívání v roce Nemovitost je postavena na st.p.č. 808/1. Byt se nachází ve III. NP, velikost 1+1, s výměrou: pokoj 29,00 m 2 ; kuchyň 14,00 m 2 ; předsíň 5,00 m 2 ; koupelna 5,90 m 2 ; WC 1,40 m 2 ; spíž 0,76 m 2 ; CELKEM 56,40 m 2. Společně s bytem se převádí spoluvlastnický podíl na společných částech domu a st. pozemcích č. 808/1 ve výši 5640/ Vlastnictví bytu je zapsáno na LV č pro obec, část obce a k.ú. Dvůr Králové nad Labem. (Je možné si domluvit individuální prohlídku s pracovníkem odboru rozvoje, investic a majetku města Jiřím Janečkem - tel.: ) Kauce je stanovena na částku Kč a může být uhrazena bankovním převodem na účet města vedený u ČSOB, č.ú.: /0300, VS: , nebo může být uhrazena též složením v hotovosti v pokladně MěÚ, a to nejpozději v den podání žádosti. Zájemci o odkoupení výše uvedeného bytu musí své nabídky (pouze na předepsaném formuláři!) na výši kupní ceny spolu s čestným prohlášením, že splňují podmínky pro účast v tomto řízení, a dalšími doklady *(viz. podmínky účasti) doručit do dne do hodin na podatelnu MěÚ v zalepené obálce, s uvedením zpáteční adresy na zadní straně obálky a se stanoveným heslem: NEOTVÍRAT Prodej bytu č. 357/231 na adresu: MěÚ Dvůr Králové nad Labem, Odbor rozvoje, investic a majetku města, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Byt č. 850/122 v domě č.p. 850 v ul. Kotkova za minimální nabídkovou cenu Kč Dvoupodlažní bytový dům netypový, s částečným podsklepením a z části obytným podkrovím. V domě je celkem 6 bytů. Nemovitost je postavena na st.p.č Byt se nachází ve II. NP, velikost 2+1, s výměrou: pokoj 23,80 m 2 ; pokoj 26,30 m 2 ; kuchyň 15,60 m 2, koupelna +WC 5,70 m 2 ; předsíň 3,50 m 2 ; CELKEM 74,90 m 2. Společně s bytem se převádí spoluvlastnický podíl na společných částech domu a st. pozemcích č ve výši 7490/ Vlastnictví bytu je zapsáno na LV č pro obec, část obce a k.ú. Dvůr Králové nad Labem. Možné prohlídky bytu ve dni od do hod. (Je možné si domluvit individuální prohlídku s pracovníkem odboru rozvoje, investic a majetku města Jiřím Janečkem tel.: ) Kauce je stanovena na částku Kč a může být uhrazena bankovním převodem na účet města vedený u ČSOB, č.ú.: /0300, VS: , nebo může být uhrazena též složením v hotovosti v pokladně MěÚ, a to nejpozději v den podání žádosti. Zájemci o odkoupení výše uvedeného bytu musí své nabídky (pouze na předepsaném formuláři!) na výši kupní ceny spolu s čestným prohlášením, že splňují podmínky pro účast v tomto řízení, a dalšími doklady *(viz. podmínky účasti) doručit do dne do hodin na podatelnu MěÚ v zalepené obálce, s uvedením zpáteční adresy na zadní straně obálky a se stanoveným heslem: NEOTVÍRAT Prodej bytu č. 850/122 na adresu: MěÚ Dvůr Králové nad Labem, Odbor rozvoje, investic a majetku města, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Otevírání obálek proběhne dne od hodin komisí pro otevírání obálek, schválenou radou města. Otevírání obálek mohou být přítomni pouze jejich odesilatelé. Následně dojde k vyhodnocení nabídek a v případě, že bude více stejných nejvyšších nabídek, rozhodne o vítězi další kolo, které se uskuteční do týdne od vyhodnocení nabídek prvního kola. Vítěz obdrží vyrozumění o výsledku řízení a následně s ním bude sepsána kupní smlouva. Prodej bytové jednotky podléhá schválení v radě města a následně v zastupitelstvu města. Částka uhrazená jako kauce bude započtena oproti celkové kupní ceně a zbylou část kupní ceny je nutné uhradit nejpozději do 90 dnů od vyrozumění žadatele o výsledku výběrového řízení. Nedojde-li k zaplacení kupní ceny včas, právo uzavřít kupní smlouvu zaniká a uhrazená kauce propadá ve prospěch města Dvůr Králové nad Labem jako smluvní pokuta. Po předložení dokladu o uhrazení zbylé části kupní ceny a po schválení prodeje zastupitelstvem města dojde k předložení kupních smluv spolu s návrhem na vklad katastrálnímu úřadu. Podmínky účasti: Účastníkem mohou být pouze osoby způsobilé k právním úkonům, tedy fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR a právnické osoby se sídlem na území ČR. Účastník ve své nabídce čestně prohlásí, že není dlužníkem města ani příspěvkových organizací zřízených městem a nebyl vyloučen z výběrového řízení pro uvedení nepravdivých údajů. Účastník zaplatí kauci v plné výši a to nejpozději v den podání své nabídky. Součástí nabídky musí být: a) kopie pokladní stvrzenky o složení hotovosti nebo kopie výpisu z účtu obsahující zasílanou částku kauce, kopie příkazu k úhradě s potvrzením peněžního ústavu, že je příkaz neodvolatelný a částka příkazu je krytá, b) v případě, že účastníkem je právnická osoba, výpis z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce (ověřený), c) v případě, že účastníkem je právnická osoba, doklad o oprávněnosti k zastupování společnosti (práv. osoby). K předání nemovitosti dojde bez zbytečných průtahů a po vzájemné dohodě s odborem rozvoje, investic a majetku města MěÚ Dvůr Králové nad Labem. S případnými dotazy se obracejte na odbor rozvoje, investic a majetku města buď osobně v 1. patře č. p. 35, náměstí T. G. Masaryka, či na tel Iva Škopová nebo Zveřejnění a předepsaný formulář je možné nechat si okopírovat v městském informačním centru nebo stáhnout na stránkách www. mudk.cz. Formulář je též možné obdržet na odboru rozvoje, investic a majetku města a na recepci MěÚ. Noviny královédvorské radnice Činnost pracovníků Technických služeb v měsíci prosinci Pracovníky úseku elektro byla zajištěna vánoční výzdoba, byla odstraněna kabelová porucha veřejného osvětlení v lokalitě Sylvárov, spouští se systém regulace veřejného osvětlení, tento systém bude úsporný při spotřebě elektrické energie, vzhledem k příznivému počasí pracovníci střediska komunikací provádějí opravy nebezpečných výtluků na nezpevněných cestách, v ul. Spojených národů byla umístěna nová výlepová plocha, na úseku zeleně byla dokončena náhradní výsadba, byl proveden zdravotní a bezpečností prořez stromů v problémových lokalitách města, byly rozmístěny kontejnery s posypovým materiálem, nadále probíhá úklid listí v ul. 28. října a 5. května. Upozornění Od přechází evidence a poplatky za svoz komunálního odpadu pro občany na Městský úřad ve Dvoře Králové nad Labem. Vývoz odpadu budou nadále zajišťovat Technické služby města, žádosti o změny týkající se vyúčtování a frekvence svozu budou přijímat pracovnice v pokladně městského úřadu. Tato změna se týká také evidence a účtování poplatků za hrobová místa. Technické služby jsou nadále správci městských hřbitovů. Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady ve Dvoře Králové n. L, II. etapa Celková oprava ZŠ Schulzovy sady patří dlouhodobě k prioritám vedení města. Finanční prostředky na realizaci tohoto záměru se však dosud nepodařilo získat. I když to při pohledu z venku není patrné, neodpovídá téměř sto let stará budova současným normám a požadavkům na moderní způsob výuky. Tuto kritickou situaci se v letošním roce rozhodlo vedení města řešit postupnými opravami z vlastních prostředků města. V průběhu léta tak bylo zrekonstruováno sociální zařízení v polovině objektu za téměř 7 milionů korun. Druhá etapa rekonstrukce je připravována na období příštích dvou let. Součástí této etapy je zejména vybudování šaten pro 18 tříd, šaten pro tělocvičnu s umývárnou, vybudování dílny školníka se skladem, vybudování místnosti pro uklízečky s hygienickým boxem, rekonstrukce skladu a výměníkové stanice, to vše v prvním podzemním podlaží. Předkládaný záměr realizace 2. etapy rekonstrukce představuje stavebně a provozně samostatný funkční celek. Stavební práce tak mohou částečně probíhat za provozu školy. Na realizaci této etapy, s náklady téměř 20 milionů korun, se pokoušíme získat finanční prostředky prostřednictvím Ministerstva financí z programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí. strana 3

4 Noviny královédvorské radnice Rada města schválila vyhlášení dotačních programů: 1. dotační program na podporu a rozvoj tělovýchovy a sportu, termín pro přijímání žádostí ; 2. dotační program na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví, termín pro přijímání žádostí ; 3. dotační program na podporu veřejně prospěšných aktivit, termín pro přijímání žádostí ; 4. dotační program na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou nebo které se nacházejí na území městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem, termín pro přijímání žádostí ; 5. dotační program na obnovu částí hradeb, které jsou nemovitou kulturní památkou nebo které se nacházejí na území městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem, termín pro přijímání žádostí ; 6. dotační program na realizaci opatření v prostorách přístupných veřejnosti ve Dvoře Králové nad Labem k zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecních technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, termín pro přijímání žádostí Žádost s nezbytnými přílohami musí být doručena poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad, odbor školství, kultury a sociálních věcí, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem. Upozorňujeme pravidelné žadatele o dotaci, že od platí nové formuláře žádostí a vyúčtování. Podrobnější informace, včetně formulářů lze získat na Odboru školství, kultury a sociálních věcí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem (náměstí T. G. Masaryka 38, 2. patro, kancelář č. 303). Formuláře jsou rovněž k dispozici v městském informačním centru a na internetových stránkách v rubrice Městský úřad granty a dotace. Petra Zivrová, odbor ŠKS 90. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA LÉTA1918, 1938 ADALŠÍ ZAJÍMAVOSTI Královédvorské nádraží 1. června 2008 Foto: L. Schwarz Z OBSAHU: Ocenění města Léta 1918 a 1938 v našem městě Velký průmysl v roce 1890 Dvůr - sídlo našeho tekstilnictví Z pamětní knihy Josefa Holuba Ohně na Královédvorsku Mikoláš Aleš ve Dvoře Králové n. L. Osudové osmičky a J. A. Komenský Střední škola informatiky a služeb 100 let odboru KČT ve Dvoře Králové n. L. 150 let Pardubicko-liberecké dráhy 145 let královédvorského Sokola 85 let klubu filatelistů Seděti ve věži Tešnovský křížek Zaniklý mlýn Sýkorník Socha sv. Matěje fotografie plánky Vyšlo nové Vlastivědné čtení č. 5/IV Oznámení o spuštění vysílače V nejbližší době bude spuštěn do zkušebního provozu vysílač, který bude v budoucnu zajišťovat rozsáhlé hlasové a internetové služby. Po jeho spuštění se může stát, že dojde v některých lokalitách k rušení televizního signálu, které se projevuje jako vodorovné pruhy v obraze. Tento jev, lidově nazývaný rušení, ve skutečnosti rušením TV vysílání není. Rušení jako takové je vysílání cizího subjektu na kmitočtu někoho jiného. Zde dochází k tomu, že pásmo služeb pro vysílání je, v souladu s kmitočtovým plánem vytvářeným orgánem státní správy Českým Telekomunikačním úřadem (ČTÚ), vsazeno mezi III. a IV. TV pásmo. Diváci, kteří používají pro zesílení TV signálu širokopásmové předzesilovače a zesilovače ve svých anténních systémech, si zesílí kromě TV signálu i všechny dostupné signály z pásma služeb. Pokud je některý z těchto signálů dostatečně silný, může se stát, že se přebudí a rozkmitá tyto zesilovače a projeví se to právě jako vodorovné sršící pruhy v obraze na TV přijímači. Pokud má kdokoli podezření na degradaci příjmu radiového zařízení, je nutné se obrátit formou stížnosti na místně příslušné pracoviště ČTÚ. Úřad situaci prověří místním šetřením a pokud zjistí důvody k výzvě provozovatele ke krokům vedoucím k nápravě situace, učiní tak. Provozovatel je pak povinen odstranit příčiny na vlastní náklady a společnost Mobilkom tak činí bez zbytečných průtahů, v co nejkratším termínu a v součinnosti s ČTÚ. Technické řešení spočívá v zařazení pásmové zádrže do anténního svodu ovlivněné antény. Zádrž je nutno zařadit ještě před první aktivní člen (zesilovač) svodu. V případech použití úzkopásmových antén a kanálových zesilovačů je realizace poměrně jednoduchá. Stačí zapojit zádrž na přívod od antény (většina STA, málokterá ITA). V případě použití širokopásmové antény, většinou tzv. matrace, síto s integrovaným zesilovačem přímo v krabičce na dipólu antény, je nutné tento zesilovač vyjmout, místo něho zapojit symetrizační člen (pasivní zařízení které přizpůsobí anténu na svod koaxiálním kabelem), svod stáhnout pod střechu, zapojit zádrž a pak teprve vhodný zesilovač. Toto řešení je technicky i časově poměrně náročné, protože je třeba, aby se technik dostal přímo k anténě, a musí tudíž vylézt na střechu a případně i na stožár a tam pracovat. V případě, že někdo nebude chtít čekat, až proběhne řešení situace po oficiální linii, a bude si chtít úpravu uhradit, (cca 1000 Kč), nechť se obrátí na svého televizního opraváře. Kontakt na ČTÚ: Velké náměstí 1, Hradec Králové, tel., fax: , Internetová televize pro každého - ANKETA V prosinci bude na internetových stránkách probíhat anketa NASETELEVIZE. CZ, ve které se mohou občané města vyjádřit k internetovému televiznímu vysílání zajímavostí z našeho kraje. NAŠE TELEVIZE je portál, který poskytuje prostor pro internetové vysílání. Zároveň slouží jako regionální zpravodajství, které ovšem není šířeno klasickými televizními kanály, ale prostřednictvím internetu. Výhodou je, že je možné vysílání sledovat z kteréhokoliv místa na světě ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA se koná dne od 16 hodin v Hankově domě Pejsci z útulku Mates - kříženec, pes, velmi temperamentní, vyžadující pohyb a pozornost, vhodný k aktivním lidem PROSINEC 2008 Vašek - kříženec, pes, vyžadující společnost lidí, má rád děti a dlouhé procházky Agáta - jezevčík, fena, vděčná za klidné dožití v teple na gauči Bobina -Lucy: starší fena, kříženec, má ráda děti, vhodná na zahradu Asta - kříženec - fena, velmi temperamentní a na lidech závislá, vhodná k aktivním lidem s trpělivým přístupem... Turbo - kříženec špice, pes, dědeček, který by byl vděčný za dožití na zahrádce strana 4

5 PROSINEC 2008 Noviny královédvorské radnice INFORMACE Z KRÁLOVÉDVORSKÝCH V O R K ŠKOL Vzbudili jsme čerty! ZŠ Schulzovy sady předvedla ve čtvrtek 4. prosince program své školní akademie v Hankově domě. Zájem o představení byl obrovský. Dopoledne zhlédly program děti z mateřských škol a prvního stupně. Odpoledne i večer pak sál, opakovaně nabitý zejména rodinnými příslušníky účinkujících, ale i řadou čestných hostů, nešetřil potleskem. V programu, kterým provázeli nezbední čerti, předvedly všechny třídy z úseku Školní připravená vystoupení: moderní, orientální i klasické tance, gymnastická cvičení, recitaci, scénky, živé videoklipy i sborový zpěv. Poděkování za úspěch představení patří zejména dětem a pedagogům, kteří trpělivě týdny jednotlivá vystoupení nacvičovali a v den D s velkým nasazením a trpělivostí podávali od ranní zkoušky až do závěrečného večerního potlesku vynikající výkony, a dále režisérkám představení: Mgr. Pelíškové, Mgr. Noskové a Mgr. Kmínkové. Ocenění za výbornou spolupráci rovněž patří zaměstnancům Hankova domu pod vedením p. Čermákové a za bezchybná světla a zvuk firmě Sound Service p. Skalického. Děkujeme rovněž za podporu Unii rodičů při ZŠ Schulzovy sady, která nad celým projektem převzala záštitu. Mgr. Ivan Jugl Mateřská škola Roháčova děkuje za spolupráci naší ZOO ve Dvoře Králové n/l Velice jsme uvítali pomoc při úpravě zeleně na školní zahradě, prořezání stromů a keřů. Pracovníci zahrady zde odvedli velký kus práce, a tak nám pomohli s rekonstrukcí naší školní zahrady, kterou máme naplánovanou v dalším roce. Tím jsme i určitě potěšili zvířátka, kterým větve z našich stromů moc chutnají.dovolte mi, abych Vám touto cestou popřála krásné Vánoce a hlavně zdraví v novém roce. Za mateřskou školu Staňková Ivana GYMNÁZIUM V ALPÁCH Na začátku prosince se pro čtvrté ročníky uskutečnil výběrový lyžařský kurz v korutanských Alpách v jižním Rakousku. Ubytovaní jsme byli v penzionu v městečku Seeboden u jezera Millstättersee. Každý den jsme za lyžováním dojížděli vlastním autobusem, a tak jsme měli možnost během čtyř dní navštívit tři lyžařská střediska - Bad Kleinkirchheim, Mölltaler Gletscher a Nassfeld. Cílem kurzu je navázat na povinný lyžařský kurz v prvních ročnících a pokračovat ve zdokonalování lyžařských dovedností. Sněhové podmínky jsme měli ideální a vyšlo nám také počasí - modré nebe a nádherná viditelnost. Až poslední den jsme poznali pravý opak. Mlha, mrazivý vítr a husté sněžení, což byl začátek sněhové kalamity, která do této oblasti dorazila po našem odjezdu. Kurz naplnil naše očekávání a všichni jsme se vrátili spokojeni. Pokud bude ze strany studentů o kurz zájem i v dalších letech, opět se uskuteční. Mgr. Stanislav Ježek Účastníci lyžařského zájezdu z gymnázia v Rakousku Mikulášská hodina v Sokole Na pondělí byly připraveny pro malé cvičence ze Sokola Dvůr Králové netradiční cvičební hodiny. Navštívili je totiž Mikuláš s čertem. Především děti z oddílu předškolního žactva se bály, ale nakonec strach všichni překonali a Mikulášovi zazpívali nebo řekli básničku. Za svůj výkon dostaly děti malou odměnu Nejmladší sokolíci předvedli také tanečky, které se naučili v Sokole. Děti také Mikulášovi slíbily, že budou po celý rok hodné. Potom si malí cvičenci vyzkoušeli cvičení s padákem a zahráli si závodivé hry. P. Špatenková, Sokol Dvůr Králové n. L:. Pozor na invaze Český svaz ochránců přírody JARO Jaroměř vyhlásil soutěž na téma invazní rostliny a živočichové pod názvem Pozor na invaze. Soutěže se žáci mohli zúčastnit dvěma způsoby. Mohli napsat článek, který následně otiskli v místním tisku, nebo natočit video, které zveřejnili na všem přístupném serveru. Žáci ze Schulzových sadů úseku Školní Daniel Bohutínský, Jana Špůrová, Jan Jiráček, Magdalena Sůrová a Vojtěch Havle z IX. B se do soutěže zapojili se svým videem v délce necelých sedmi minut. Ve jménu projektu uspořádali anketu, ve které se ptali tří stovek lidí. Možná jste měli to štěstí, že se Váš hlas se objevil v jejich práci. S jejich snímkem, který se zejména zaměřil na pět invazních organismů, vyhráli krásné první místo. Ceny jim byly předány 20. listopadu na Krajském úřadu v Hradci Králové. Dostali výrobky z technického konopí, literaturu a flash disky. Více informací i soutěžní snímky najdete na Předvánoční karneval Jako každý rok se uskutečnil v neděli 7. prosince v Zábavním centru Zálabí karneval pro děti.na účastníky čekala bohatá tombola,odpoledne plné her a zábavy. Letošní rok zajišťovala program společně s učiteli ZŠ Schulzovy sady-úseku Komenského zábavní agentura VOSA z Vrchlabí.Účast byla veliká, přišlo víc než 200 dětí s rodiči. I když letos nedorazil Mikuláš s čerty, doufáme, že se karneval líbil, a těšíme se na příští rok. Přejeme všem dětem a jejich rodičům všechno nejlepší v novém roce. Mgr. J. Jebousková Krajské finále ve florbale dívek v Kopidlně V Trutnově jsme si v půli listopadu s dívkami vybojovaly v okresním kole postup do krajského finále ve florbale, které se hrálo v Kopidlně na SŠ zahradnické Cestovaly jsme tentokrát tranzitem, protože do Kopidlna není cesta právě jednoduchá. Turnaj se rozehrával ve 2 skupinách po 3 týmech. Ve skupině jsme bezpečně porazily SZŠ Hradec Králové a Gymnázium Náchod. Pak nás čekalo semifinále s druhým ze skupiny B. Bohužel jediné zaváhání a pak prohra s OA Kostelec n. O. nás odsunula z finálového boje do zápasu o 3. místo. Naše psychika byla trochu nalomená, ale nastoupily jsme hned do posledního zápasu. Věděly jsme, že teď zachraňujeme čest a bojujeme o bronz. Nevzaly jsme si ani oddechový čas mezi zápasy, což se odrazilo ve výsledku, kdy jsme se SŠ Nová Paka hrály 2:2. Rozhodující nájezdy ale obě naše hráčky naprosto bezpečně proměnily. První vybíhala Petra Sedláčková a druhý rozhodující visel na kapitánce Zuzce Koláčné. Naše dívky tak v krajském finále, s jediným prohraným zápasem v turnaji, vybojovaly vynikající 3. místo. Celá hra našeho týmu byla opřena o klid, rozvahu a zkušenosti kapitánky Zuzky Koláčné, nestřídající a nezastupitelné obránkyně Báry Zdráhalové a útočnou sílu Petry Sedláčkové. Ale díky patří celému týmu, který bojoval s plným nasazením: Petra Doubravová, Katka Kuncová, Lenka Samková, Lucka Kheilová, Hanka Nápravníková, Michaela Pospíšilová a brankářka Zuzka Lárová. Naše malá tělocvična na gymnáziu nedovoluje provozovat florbal, a tak jsme rádi, že se část děvčat může nebo mohla věnovat tomuto sportu na ZŠ či ve sportovním oddíle. Mgr. Blanka Hofmanová Mikuláš u Vlaštoviček Rok uběhl jako voda a děti z oddělení Vlaštoviček navštívil Mikuláš. Přivedl si na pomoc čertíka a krásného anděla. Děti si připravily básničky, písničky, cvičení, nechyběla také scénka o čertíkovi a pohádka. Pro některé děti to bylo první vystoupení, a tak jsme se neobešli bez pláče. Na závěr děti dostaly pěknou nadílku a se slibem, že budou hodné, se rozloučily. Tak zase za rok. Učitelka Iva Malá Zveme vás do gymnázia Zájemce o prohlídku historické budovy gymnázia a také o současné dění na škole zveme na tradiční Odpoledne otevřených dveří, které se uskuteční ve středu 14. ledna 2009 od 15 do 18 hodin. I když je určeno především zájemcům o studium na naší škole, tedy žákům 7. a 9. tříd základních škol a jejich rodičům, zvána je i nejširší veřejnost. V jednotlivých učebnách budete mít možnost seznámit se se školní i mimoškolní činností studentů gymnázia, vyzkoušet si některé zajímavé pokusy a posoudit vybavení dnešní školy. V 16:30 poskytneme v určených místnostech zájemcům bližší informace o přijímacím řízení podle změněných předpisů (možnost podání tří přihlášek ke studiu) a o studiu na naší škole podle právě tvořeného vlastního školního vzdělávacího programu, který se bude od nového školního roku týkat prvních ročníků v obou studijních oborech, v šestiletém i čtyřletém. RNDr. Vladimír Hušek strana 5

6 Noviny královédvorské radnice Pozvánka na přednášku praktické grafoterapie Grafoterapie jako taková vychází z grafoanalýzy. Nic neříkající, že? Zkusme se na to podívat jednodušeji. S každou čarou, kterou napíšeme na papír, kopírujeme nějakou vazbu v našem mozku. A s tím, jak často ji zopakujeme, tím silnější je vazba a náš styl chování, který tím podporujeme. Grafoanalýza umí pojmenovat to, co vidí na papíře, a dát to do souvislosti s vaším chováním. Znamená to, že v případě, že zjistíte nějakou souvislost mezi svým nežádoucím chováním a tvarem konkrétního písmenka můžete tento konkrétní tvar změnit. A od toho je tady grafoterapie. Grafoterapie udává pravidla, jak měnit konkrétní písmenka, aby to bylo k vašemu užitku. Procvičováním nového tvaru písmenka můžete získat nové, žádané charakteristiky a chování. Čím více bude daný tvar zůstávat trvale ve vašem rukopisu, tím více bude daná charakteristika vaší součástí. Rukopisným psaním konkrétním způsobem posilujete mozková propojení a zároveň zeslabujete ta, která přestáváte používat. Tvoříte a posilujete nová žádoucí spojení a tím i žádoucí chování. Sama jsem si procesem prošla v roce Není to jednoduché. Vyžaduje to určité úsilí a pravidelnost. Přijďte si zkusit, zda tato metoda je právě pro vás! Úvodní přednáška o grafoterapii se uskuteční ve čtvrtek 22. ledna 2009 od hodin v sálku Městské knihovny Slavoj. Petra Sehnalová PODHARŤSKÉ ČERTOVINY aneb KAM SE PODĚL MIKULÁŠ Na druhou adventní neděli jsme již potřetí připravili pro děti a jejich rodiče zábavné odpoledne, kterému tradičně předcházela i páteční návštěva čerta, anděla a Mikuláše v jednotlivých třídách. Díky sponzorským darům dostal každý žák školy sladkou odměnu, i když někteří málem skončili místo nadílky v pytli. Sváteční odpoledne zahájil pěvecký sbor složený z absolventů, žáků i učitelů naší školy pod vedením paní učitelky Mgr.Jitky Pojarové. Zazpíval vánoční koledy a poté pan ředitel předal vládu nad školou čertici Báře Konečné, čímž byly Čertoviny oficiálně zahájené. Děti, z nichž některé přišly i v maskách, dostaly u vchodu stromečky, které si pověsily na krk a vydaly se soutěžit a plnit jednotlivé úkoly na stanoviště. Celkem mohly získat deset ozdob na svůj stromek. Součástí byla i návštěva vánočního jarmarku, kde si mohli všichni zakoupit výrobky žáků naší školy. S ozdobeným stromečkem se pak školáci i předškoláci přesunuli do tělocvičny, kde na ně čekaly legrační soutěže, tanečky a další aktivity organizované vrchními čerty - panem učitelem Novotným a Černým. Mikuláše se slíbenou nadílkou, čerty a anděly přivolaly děti písničkou Vadí, nevadí.ke zpěvu se s chutí přidali i rodiče. Podle hojné účasti a kladných ohlasů věříme, že se nedělní odpoledne líbilo, a těšíme se na setkání při podobných akcích naší školy. Děkujeme touto cestou i všem sponzorům, zejména manželům Pastvovým, paní Rozsívalové a paní Brunové. Učitelky 1.stupně ZŠ Podharť Festival Den poezie Festival Den poezie pořádá každoročně občanské sdružení Společnost poezie v měsíci listopadu na památku výročí narození našeho básníka-romantika Karla Hynka Máchy. Jejím cílem je podpora českých básníků a jejich tvorby a také těch, ke kterým básně různými způsoby promlouvají. Podtitul letošního ročníku zněl V zrnku písku vidět svět. Inspirací pro takto poetický název byla sbírka básní Svět v zrnku písku, kterou napsal anglický básník William Blake. Městská knihovna Slavoj se do oslav poezie zapojila již počtvrté. Čtenáři, kteří navštívili knihovnu v době od 10. do 23. listopadu, se tu setkali s básněmi vyloženě na každém kroku. Hned po příchodu do budovy se mohli zahřát růžovým čajem Karla Hynka Máchy, podávaným v naší Literární čajovně. Poté si mohli sebrat a číst naváté básně původem z celého světa, které byly rozsypány jako zrnka písku po knihovních chodbách. V každém oddělení měli návštěvníci možnost zapojit se do ankety o poezii nebo složit svou vlastní báseň na téma Zrnko písku. Co vypověděla anketa? Zde si vedly děti do patnácti let daleko lépe než dospělí. Z celkového množství 38 odpovědí, byly pouhé čtyři vyplněny v oddělení pro dospělé čtenáře. Zajímaly nás odpovědi na tři otázky. 1. Jsou dny, kdy sáhnete raději po knize básní než po románu? 2. Máte svého oblíbeného básníka? Kterého? 3. Složil/a jste někdy báseň pro potěšení své nebo svých blízkých? Na první otázku odpovědělo kladně 24 z celkového počtu 38 zúčastněných. Svého oblíbeného básníka má 17 dotázaných a báseň pro potěšení si již někdy v minulosti složilo 14 respondentů. Vyučování trochu jinak Základní škola a Praktická škola v Přemyslově ulici ve Dvoře Králové n. L. poskytuje vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami různého druhu. Pojetí vzdělávání všech žáků si vyžaduje netradiční formy a metody práce, organizaci vyučovacího procesu a v neposlední řadě i uspořádání prostoru ve třídách. Vrátím se ke svému programu. Tato věta denně pomáhá žákům autistické třídy. Ke klidnému a bezproblémovému plnění školních povinností přispívá prostředí třídy. Připravené programy, pracovní místa tvoří ucelený systém metody strukturovaného vyučování. Netradičně začíná i školní den. Děti si připraví režim dne - na kobercovou stěnu seřadí piktogramy předmětů a činností podle rozvrhu. Následně se všichni sejdou u kalendáře, kde určí roční období, měsíc, den, datum a aktuální počasí. Aby každý den začínal příjemně, zopakují si společně básničku, zazpívají si, popř. zatančí. Někdy cvičí Pozdrav slunci nebo v řečové chvilce procvičí mluvidla. Výměnný obrázkový komunikační systém je nová metoda, která umožňuje komunikovat dětem s výraznými obtížemi v mluvené řeči. Svá přání se učí vyjadřovat prostřednictvím obrázků. K tomu jim slouží tzv. komunikační knihy, kam si postupně doplňují osvojené pojmy. Výrazným přínosem knihy jsou větné proužky sloužící ke komunikaci s nejbližším okolím. PROSINEC 2008 Pro zajímavost uvádím některá jména oblíbených básníků, která se na anketních lístcích vyskytla. Byl zde uveden Karel Hynek Mácha, Jiří Žáček, Oscar Wilde, Miloš Kratochvíl a nechyběl ani Jaroslav Seifert. Svou vlastní báseň na zadané téma složil Jaroslav Rejl, kterému gratulujeme k absolutnímu vítězství a zasloužené výhře, která je připravena k převzetí v oddělení pro dospělé čtenáře. Pan Rejl si vybásnil kalendář pro rok 2009, knihu Podzvičinskem a knihu básní Františka Gellnera. Gratulujeme. Vrcholem celého festivalu je vždy setkání s významnou osobností literárního světa. Vloni poctila svojí návštěvou knihovnu Slavoj spisovatelka Petra Hůlová, letos tak učinil básník, spisovatel, překladatel, písničkář a předseda mezinárodního PEN klubu Jiří Dědeček. Toto setkání zapůsobilo jak na diváky, kteří se besedy zúčastnili, tak na samotného básníka, který nám po skončení pořadu nabídl další spolupráci. Tento článek o festivalu poezie nelze ukončit jinak než básní. Nabízím Vám tedy pro potěšení vítěznou báseň pana Jaroslava Rejla. Marta Staníková Zrnko písku Kdysi kdesi stála pískovcová skála. Sochař Čas pracoval pracoval vytrvale se živly, ruku v ruce, dal nový život staré skále. A tak se stalo lidé zlatí kde se vzalo, tu se vzalo zrnko písku skály na úpatí Déšť písek splaví po řekách do moří. Z miliard zrnek vytvoří za miliardy let novou skálu, nový a lepší svět! Další používanou metodou je metoda globálního čtení. Dítě nejdříve vnímá slovo jako celek. Později se daří číst věty a sestavené texty. Kromě relaxační místnosti je v každé třídě zařízen relaxační koutek. Častější střídání koncentrace s relaxací napomáhá k lepším výkonům v učení. Canisterapie to je léčba psí láskou. Naše škola druhým rokem spolupracuje s canisterapeutkami paní Helenou Fixovou a paní Miladou Macháčkovou. V kontaktu se zvířetem se děti zbavují zábran, obav a strachu. Odráží se to i v jejich řečovém projevu snaží se dobře artikulovat, aby pejsek rozuměl povelům. Lekce canisterapie jsou vždy velmi pestré, zaměřují se na rozvíjení jemné i hrubé motoriky. Připnout obojek a vodítko není zase tak jednoduché, vést pejska a překonat překážku, to vyžaduje dobrou koordinaci pohybů a obratnost. Pozitivní prožitky ve společnosti s láskyplným zvířetem zvyšují psychickou pohodu dětí i jejich vlastní sebehodnocení. Na začátku školního roku jsme obdrželi smutnou zprávu od paní Macháčkové. Její canisterapeutická fenka Adélka zahynula po požití otrávených granulí a masa. Je otázkou, zda se vzácný pes stal obětí neznámého pachatele. Naše děti tak ztratily zvířecí kamarádku, pomocnici a léčitelku. Je nám to moc líto. Vzdělávání žáků na naší škole má svá specifika. K nim patří i uplatnění nových cest a forem výuky, které vedou k rozvoji jejich celé osobnosti a následně k co nejúspěšnější integraci do společnosti zdravých lidí. strana 6

7 PLACENÁ INZERCE

8 Noviny královédvorské radnice strana 8 Zveřejněno na základě získání souhlasu. Noví občánci města V říjnu 2008 se nám narodili tito občánci: Štěpán Berger, Vanesa Kolářová, Kamila Baierová, Nela Havránková, Anna Chrenková, Eliška Chrenková, Veronika Tesařová, Lenka Novotná, Vojtěch Fridrich, Tadeáš Macek a Barbora Kočová. Jana Náhlovská, evidence obyvatel V měsíci listopadu uzavřely na Staré radnici sňatek tyto páry: Petr Horáček a Jana Bémová Tomáš Schreiber a Věra Kopecká Ve stejném měsíci z našich řad odešli: Šarika Popadincová Josef Jursík Marie Škarytková František Ovesný Blažena Vobořilová Robert Böhm Alois Hoch Zdeněk Hubka Simona Vykouřilová, matrika Poděkování Děkuji celému urologickému oddělení městské nemocnice ve Dvoře Králové za vzornou péči o mého manžela a tatínka pana Jana Mrázka. Za rodinu Marie Mrázková, manželka a Dagmar Prokšová, dcera Děkujeme všem přátelům a známým za účast na pohřbu dne našeho drahého tatínka a dobrého přítele Luďka Mottla. Také dík za květinové dary. Díky i jeho kamarádům muzikantům, kteří mu přišli zahrát, a paní Machkové za krásný zpěv na rozloučenou. Jen ten, kdo s ním žil, ví, co ztratil. Za rodinu Eliška Nesvadbová, družka. Přátelé dále pracují Práce na Geislerově sbírce dále pokročila, i když se původní čtvrteční odpolední schůzky změnily na úterky. Ochotní nadšenci už zcela s přehledem určují dosud neznámá místa, stavby a dokonce i některé osobnosti. Vzájemně si pomáhají, dalo by se to nazvat ten zná to a jiný tohle. Upozornění pro čtenáře Společenské kroniky Dosud byly údaje ve Společenské kronice zveřejňovány na základě souhlasu občanů (zákonní zástupci noví občánci města, snoubenci uzavření manželství, pozůstalí zemřelí spoluobčané). Z tohoto důvodu údaje nebyly objektivní a nevypovídaly o skutečně narozených, zemřelých a o občanech, kteří uzavřeli sňatek v matričním obvodu Dvora Králové nad Labem, protože ne každý se zveřejněním údajů souhlasil. Navíc v případě úmrtí byly zveřejňovány údaje na základě souhlasu pozůstalých při vyřizování úmrtního listu. Jde o občany zemřelé pouze ve Dvoře Králové nad Labem a s trvalým pobytem ve městě. Tato skutečnost byla často předmětem kritiky pozůstalých, jejichž blízcí zemřeli v jiném zařízení mimo Dvůr Králové nad Labem, a proto k uveřejnění nedošlo - úmrtní list vyřizovali na matrice jiného úřadu a nedali souhlas na matrice ve Dvoře Králové nad Labem. Z výše uvedených důvodů změníme od nového roku obsah Společenské kroniky a budeme uvádět narození, uzavření manželství i úmrtí v číslech. Pro komplexnější informaci zveřejníme v číslech i činnost Komise pro občanské záležitosti. Jana Kudrnáčová, vedoucí správního odd.odboru VVS Přeji všem lidem dobré vůle hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody a profesních úspěchů v nadcházejícím roce Dovolte mi rovněž poděkovat našemu zřizovateli, městu Dvůr Králové nad Labem za podporu v naší práci a také Královéhradeckému kraji a Ministerstvu práce a sociálních věcí za finanční pomoc při péči o ty, kteří se bez pomoci druhé osoby neobejdou. V době, která je zaměřená především na úspěch, mládí a krásu, je takový přístup vzácností, o to více si podpory cením. Dík patří rovněž zaměstnancům za jejich obětavou celoroční práci. Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem S potěšením také mohu konstatovat, že důchodový věk účastníků s sebou přinesl i potřebnou kázeň. Ta se projevuje při včasném příchodu na pracovní schůzky, kdy dochází ihned po usednutí k práci v ustálených čtyřech kolektivech. Nemýlil jsem se v tom, že to převážné většině přináší i tu skrovnou penzistickou radost, vyplývající z poznání něčeho jiného a také z toho, že se účastníci vzájemně poznávají a stávají přáteli. Celým průběhem pracovní schůzky se prolíná radost z odpovědné práce, pozdravem při příchodu počínaje a loučením konče. Na poslední schůzce se přítomní chvilkou ticha rozloučili se zesnulým Zdeňkem Hubkou. Byl mezi prvními, který se k práci na sbírce přihlásil, ale nebylo mu přáno mezi nás dál usedat. Poděkování a čest jeho památce. Práce dospěla do období, kdy se již k některým starým fotografiím vracíme. Převážná většina předaných exponátů byla určena, ale jsou tu ještě fotografie, které určit neumíme. Jsme v našem věku asi příliš mladí. Znovu se budeme pokoušet letité snímky rozluštit a uvítali bychom každou další spolupráci. Přijďte, budete vítáni. A co nás dále čeká? Až si už opravdu nebudeme vědět rady a vyčerpáme svoje možnosti, tak bychom chtěli sbírku rozdělit tematicky, tedy místopisně. Vycházíme z toho, že obdobná sbírka v městském muzeu je tak řazena a neměli bychom se v tomto směru lišit. Pro pochopení nezúčastněné veřejnosti města tolik, že by mělo dojít k řazení fotografií místopisně. Tedy zvlášť snímky zachycující Podharť, oblast města, Podnádraží, Příčky, Žižkova, Strže, Mandlovek, labských nábřeží a dalších částí. Ukazuje se, že to není jednoduché a dělit tak rozsáhlou sbírku podle ulic by bylo i nad síly kolektivu. Mezi neurčenými fotografiemi jsou převážně ty, které zachycují osobnosti a kolektivy při různých společenských akcích. Těžko se určuje, o co se zde jedná, zvlášť když nás od děje dělí desítky let. Nedojde však z naší strany k vyřazení, je to také kus historie našeho města, ovšem už, ke škodě věci, bez možnosti přesného zařazení. Dnes, díky předchozímu prozíravému uložení do počítače, máme tedy sbírky dvě. Tu doplňovanou v uvedené počítačové podobě a ještě tu původní, originální Geislerovu sbírku, která byla přemístěna do městského muzea a byla před léty vystavována. Z mého hlediska by se obě tyto sbírky měly nazývat jménem pana Geislera, už z toho prostého důvodu, že jen z jeho popudu a píle vše vzniklo. Dozvěděl jsem se, že současné vedení radnice navrhuje vše umístit pod patronát městského muzea. To by podle mne mělo garantovat, že bude dále docházet k rozšiřování, zpřehledňová- PROSINEC 2008 Důstojný pokračovatel mysliveckých tradic v našem městě Děkujeme Společnosti myslivců města Dvora Králové nad Labem Řádu sv. Eustacha za uspořádání myslivecké zábavy dne Krásné vyzdobení sálu, bohatá tombola, příjemná atmosféra, bezproblémová organizace a skvělá kapela - to všechno přispělo k příjemnému večeru strávenému v kulturním centru Zálabí. Vysoko nastavená laťka na samém začátku plesové sezony ve Dvoře Králové! Je vidět, že Společnost myslivců města Dvora Králové nad Labem Řád sv. Eustacha se věnuje přípravě myslivecké zábavy s nadšením a elánem a je schopna pro občany místní i přespolní uspořádat hodnotou společenskou akci, což se o mnohých spolcích říci nedá. Víme, co pořádání takové akce obnáší, a právě proto chceme veřejně poděkovat této společnosti za její práci, a již nyní se těšíme na příští rok, kdy slíbili, že zábavu také uspořádají. manž. Škopovi PODĚKOVÁNÍ Chtěla bych jménem Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., Základní organizace Dvůr Králové nad Labem poděkovat všem sponzorům, kteří nám poslali finanční dotaci ať jako grant, nebo finanční dar. Jsou to Městský úřad ve Dvoře Králové nad Labem, JUTA, a.s., Dvůr Králové nad Labem, Krajský úřad Královéhradeckého kraje a T-mobile nadace VIA. Musím zvlášť poděkovat paní Kateřině Pištorové, která mě o všech vyhlášených grantech informovala. Závěrem bych chtěla popřát všem našim členům i ostatním občanům hodně zdraví v roce Jitka Šmelhausová ní a využívání celé sbírky. Tím jsme však už mimo rámec práce nynějších nadšenců - Přátel. Konečné rozhodnutí musí padnout z míst kultury, která dosud mlčí a je (zatím?) jaksi mimo současné dění. Přátelé Geislerovy sbírky si vzájemně popřáli Šťastné a veselé Vánoce a hlavně hodně zdraví v novém roce a přejí to všem spoluobčanům a čtenářům. Sejdeme se opět v novém roce 13. ledna o čtvrté hodině odpolední, abychom v práci pokračovali. Příznivcům drobné regionální historie bych chtěl ještě sdělit, že současná rada města schválila, v souladu s předchozím stanoviskem letopisecké komise, zveřejnění pozastavené kroniky města roku V souvislosti s tím uspořádá knihovna a muzeum v únoru přednášku bývalého kronikáře Janouška Živé obrázky z kronik. Budou zde promítnuty a také k prohlédnutí vypracované kroniky z let (Nevím, zda bude již hotova kronika 2007.) Živé obrázky se ponesou v duchu od Podhartě po nádraží, od dětí po dospělé a od starosty po metaře. Budete vítáni, mnozí se tam poznáte. Do muzea byl předán dar pana Glazara z Kotkovy ulice sestávající z časopisu Květnová revoluce v Praze (Melantrich Peroutka), dále z časopisu Královédvorsko z 11. února 1949, časopisů Květen z 11. září 1948, Svět v obrazech z 21. března 1953, Ex libris Pavla Šíla Kohoutův dvůr a tří fotografií. Pavel Janoušek

9 PROSINEC 2008 Žirafa ve svátečním Tak, a překulil se nám dalším úspěšný rok, děti jsou zase o stupínek větší. Měsíc prosinec byl protkán vánoční atmosférou, která sálala ze všech akcí. Vyráběly se adventní věnce a dekorace, perníčky provoněly celé mateřské centrum. Na zpívánkách a na flétnách se zpívaly a hrály koledy. Krásný stromeček věnovala rodina Bohutínských. Pod vánočním stromečkem děti tentokrát našly zbrusu novou obří lokomotivu, garáž a auta Wader, nové panenky a tříkolku na zahradu. Mikuláš do centra nechtěl vzít čerty, protože všechny děti chodící do Žirafy jsou hodné a poslušné. O krásné překvapení se postarala slečna Leona Havrdová, její nástěnnou malbu Kašpárek a žirafa na pouti milují všechny děti. Vánoční výzdobu maminky vytvářely s děmi postupně na šikulkách, výtvarném tvoření i školce nanečisto. Bezva parta maminek se sešla uprostřed předvánočního shonu na bowlingu ve středu , kde nezapřela sportovního ducha a odreagovala se od dětí. Mateřské centrum Žirafa navštívilo v minulém roce 281 maminek. Děkujeme všem svým sponzorům, jmenovitě především městu Dvůr Králové a Královéhradeckému kraji. Dále tu máme malou změnu týkající se cvičení v TJ Sokol, cvičení se koná každou středu od 9.00 hod. Připravujeme také výlet do Hořic do plaveckého bazénu v únoru, nezapomeňte v lednu přijít na narozeninovou párty, Žirafa má už pět let! Pokud máte doma šikovného potomka bažícího po dětské společnosti, přijd te pobýt. Lákadlem tu jsou určitě i nové hračky, kamarádi. Do nového roku přejeme všem sponzorům, občanům, ale hlavně svým tvořivým a starostlivým maminkám hodně štěstí, zdraví, pracovních příležitostí a další šikovné děti, které k nám tak rády chodí jako dnes. Dita Jarošová, DiS.. Kroužek malých výtvarníků ve vánoční ZOO Ve čtvrtek odpoledne 11. prosince se malí výtvarníci z DDM Jednička vypravili vyzdobit vánoční stromeček do ZOO. Počasí jim moc nepřálo, ale ti, co byli zdraví, přišli. Vlastnoručně vyrobenými ozdobami si ověsili stromečky, které jim v ZOO byly přiděleny. Při práci jim pomáhali i někteří rodiče. Nakonec se u stromečků vyfotili a pak si prohlédli slavnostně vyzdobenou ZOO. Nezapomněli navštívit i svá nejoblíbenější zvířátka - opice, slony a rybičky. Po příjemně stráveném odpoledni ve vánočně naladěné ZOO se všichni rozešli domů. Jméno:...Příjmení:... Ulice, č. domu:...tel.:... ANO Soutěž Znáte své město pokračuje kolorovaným snímkem z našeho města. Do volného řádku napište jak nazýváme část města v dolní polovině obrázku - u továrny.... Pro ty z vás, kteří rádi soutěží, jsou připraveny pěkné ceny. Jak je získat? Odpovědi na otázky s vyplněnou kolonkou jméno, příjmení, ulice Noviny královédvorské radnice Souhlasím se zveřejněním v případě výhry: NE vystřihněte a vhoďte do osudí v městském informačním centru na náměstí T. G. Masaryka. Ceny do NKR cena - 2 vstupenky do HD na divadelní představení 2. cena - Královédvorsko - Sborník pro dějiny regionu č. 2 + puzzle 3. cena - Průvodce městem + puzzle Losování soutěže NKR 12 proběhne M. Záruba, oddělení informatiky Řešení z NKR 11 (Tyršova ulice - pod Korsikou) Výherci z NKR 11: 1. místo - Zdeněk Borůvka, nábřeží Benešovo vstupenky na vánoční ZOO 2. místo - Jaromír Kudrnovský, Starobúcké Debrnné 175- Královédvorsko - Sborník pro dějiny reg. č. 2 + puzzle 3. místo - Libuše Moravcová, 28. října Průvodce městem + puzzle Advent v Jedničce V královédvorském domě dětí a mládeže se vyráběly slaměné ozdoby, papíroví andílci a čertíci nebo ryby a rybičky. Děti i dospělí měli možnost shlédnout výstavu betlémů a navštívit rukodělné dílny. Rodiče s dětmi k nám přišli už třetí rok a sami si zde pod naším vedením vytvářeli vlastní výrobky. Největší zájem byl i letos o adventní věnce a vánoční perníčky. Napečené perníčky si návštěvníci mohli buď pouze ozdobit, nebo si z těsta, které jsme jim připravili, perníčky v kuchyňce upéct a doma je dokončit podle své fantazie. Mladé moderátorky z Jedničky meteorologickými zpravodajkami dvou východočeských rádií. Kristýna Zubová a Jana Dostálová se v prosinci zařadily mezi spolupracovníky známých rozhlasových stanic. Rosnička Kristýna informuje posluchače Rádia OK o počasí ve Dvoře Králové nad Labem, Jana je čerstvou posilou meteotýmu Hitrádia Magic. Způsob, jak se děvčata ke spolupráci s rádii dostala, přibližuje Jakub Malý - moderátor Rádia OK: Členům moderátorského kroužku postupně nabízíme účast v konkurzech, ze kterých vzejdou moderátorky Rádia OK nebo se zařadí do meteotýmu Hitrádia Magic. Adepty si prozkoušíme při písničkách na přání, kdy jim zadáme pár otázek. Hodnotí se nejen pohotovost, ale i srozumitelnost odpovědi. Kristýnu Zubovou můžete slyšet na nejposlouchanějším rádiu východních Čech o víkendu v 7,44. Meteorologické zprávy Jany Dostálové používají ve vysílání kolegové z Hitrádia Magic. strana 9

10 Noviny královédvorské radnice Florbal v našem městě Florbaloví starší žáci družstva KUPFLORBAL- KU.CZ TEAM Dvůr Králové nad Labem odehráli v sportovní hale ve Rtyni v Podkrkonoší dvě utkání přeboru Královéhradeckého kraje - divize IV. V prvém utkání porazili Orel Rtyně v Podkrkonoší 5:4, po třetinách 2:2, 0:1, 3:1, dvěma brankami Schreibra a po jedné Lubiny a Wihana. V druhém utkání bylo družstvo poraženo FbK Orlicko-Třebovskem 3:4 (0:0, 2:2, 1:2), když porážka byla zpečetěna tři minuty před koncem utkání a nepomohly ani branky Davida, Wihana a Černého. Královédvorákům se podařilo stabilizovat kádr a příslibem do budoucnosti je útok Blažka s dvěma mladšími žáky na křídlech - Davidem a Koncokem. Mimo uvedených hráčů se utkání zúčastnili gólman Špůr a hráči v poli útočník Bednář a obránci Jiří a Jakub Neumannové. Na rozhodování se podíleli Suchánek s Matyskem a Lacinou. Josef Samek Softbalový halový turnaj ve Dvoře Králové O víkendu uspořádal TJ Dvůr Králové nad Labem halový turnaj žákyň. 12 týmů hrálo v jedné hale ze stativu, zápas byl přesně vymezen na 3 směny, každá půlsměna trvala 5 minut a nezáleželo, kolik k se zahraje aje autů. Prostě, kdo kolikrát doběhl ve vymezené pětiminutovce, tolik měl bodů. Až na Merklín se na turnaj sjely snad všechny týmy, které žákyně ěvče Čechách mají, plus 3 týmy z Polska. Turnaj jsehrá hrál ve dvou šestičlenných skupinách a následně přímo vítězové, druzí, atd. V A skupině jednoznačně dominoval domácí Dvůr a Polský Brzeg, jehož hráčky převyšovaly ostatní startovní pole min. o jednu hlavu. Ve vzájemném duelu Dvůr vyhrál a mohl se těšit na finále, Brzeg na souboj o třetí místo. B skupina byla o poznání vyrovnanější. Skupinu vyhrála Krč bez porážky, byť v souboji s Kotlářkou jen o dva body a to mohlo nechat Krč až na třetím místě. Překvapením skupiny i turnaje byla Univerzita Brno. Ve skupině podlehla pouze Krči a v přímém souboji o druhé místo ve skupině přehrála Ostravu nejtěsnějším rozdílem v dohrávce 18:17. O třetí místo se tak utkala Univerzita s Brzegem a byl to souboj Goliáše s obrem. Brno, postavené na hráčkách o 3 až 5 let mladších, statečně vzdorovalo herně vyspělejším Polkám. Do poslední dohrávky dokonce vstupovaly s náskokem 3 bodů, ten se ale v pětiminutovém limitu nepodařilo ubránit a Brzeg zvítězil 22:21. Finále už bylo jasnou uzálež záležitostí Dvora Králové. Když nastoupil vplné sestavě, moc toho Krči nedovolil olil a snadno vedl 20:3. Po prostřídání hráček se hra přiklonila na stranu Krče, ale ta již dokázala jen korigovat na 32:22 pro Dvůr Králové. Na turnaji jsem se ocitl náhodou, když jsem zastupoval oddílového trenéra mládeže. A na tomto místě musím poděkovat organizátorům za vynikající zážitek, super servis a bezproblémovou organizaci. Turnaj byl dynamický a hrán za výborné kulisy diváků a zrovna nehrajících týmů. Zvlášť zápasy o umístění měly kulisu jako finále ženské ligy. Kdo tam byl, může potvrdit, kdo ne, tak mu doporučuji další halovou akci. Konečné pořadí turnaje: TJ Dvůr Králové n.l., Altron Krč, Brzeg 1, Univerzita Brno, Sparks Mladé Buky, Arrows Ostrava, Kotlářka Praha, UKS Wroclaw, Pegas Sedlčany, Brzeg 2, ZŠ Werich Praha, Joudrs Praha Petr Kadlec strana 10 Oblastní přebor Team Gym ve Dvoře Králové n. L. Sokol Dvůr Králové n. L. byl pořadatelem oblastního přeboru soutěže Team Gym. V neděli 23. listopadu změřila své síly družstva gymnastek Sokola Dvůr Králové, Lokomotivy Trutnov a Sokola Vysoké Mýto. Soutěž Team Gym se skládá ze tří částí pohybové skladby, akrobatických řad a skoků z malé trampolínky. V královédvorské sokolovně se představila družstva od nejmladších gymnastek, které s tímto sportem teprve začínají, přes juniorská družstva až po družstvo seniorské, které tvořily gymnastky Lokomotivy Trutnov. A tak mohli diváci vidět prvky různé výkonnosti od kotoulu a skrčky přes bednu až po dvojná salta. V soutěži Malý Team Gym na prvních dvou místech skončila obě družstva Lokomotivy Trutnov, třetí místo patřilo děvčatům ze Sokola Dvůr Králové. V kategorii Team Gym junior do 11 let zvítězilo družstvo Lokomotivy Trutnov před družstvem Sokola Dvůr Králové a v kategorii Team Gym junior do 16 let zvítězilo družstvo Sokola Dvůr Králové před Sokolem Vysoké Mýto. Seniorské družstvo Lokomotivy Trutnov nemělo soupeře. Závod se vydařil a byl dobrou průpravou na oblastní přebor Čech, který je kvalifikací na přebor České obce sokolské. P. Špatenková Sokolští táborníci měli zimní sraz Již čtvrtým rokem připravují královédvorští sokolové Zimní sraz sokolských táborníků. Sraz je určen všem, kteří si chtějí na chvíli připomenout krásnou táborovou atmosféru a zavzpomínat si na nezapomenutelné chvíle prožité na Ježkově, ale i těm, kteří se příští rok chystají tábořit poprvé. Letos se na konci listopadu sešlo v královédvorské sokolovně přes třicet dětí a dvacet dospělých, aby si nejen zavzpomínali, ale také aby se společně pobavili, vyrobili si upomínkový předmět a shlédli film o letošním táboře. Odpoledne si táborníci vyzkoušeli skoky na velké trampolíně, dále si zasoutěžili v netradičních disciplínách a také si omalovali barvami na porcelán misku. Poté společně shlédli všemi očekávaný film o letošním táboře. Film účastníkům připomněl úspěšnou etapovou hru na motivy Pohádek tisíce a jedné noci a také další táborové činnosti a aktivity. Všichni s velkou netrpělivostí očekávali prozrazení názvu etapové hry pro příští rok. O přestavení se postaral již tradičně J. Hotový, autor našich etapových her. Tentokrát vtrhl do sálu jako neandrtálec s bouřlivým pokřikem MAMUT!!! Posunky a nedokonalými slovy pozval děti na tábor, kde se z nich stanou lovci mamutů. Jeho výstup vzbudil zasloužené ovace. Zimní tábornické setkání se vydařilo, a nám již nyní nezbývá, než se těšit na letní, v pořadí již 17. sokolský tábor na Ježkově. P. Špatenková PROSINEC 2008 Člověk-stáří-společnost Přichází podzim, příroda mění barvy. Některé dny jsou ještě plny sluníčka s náznaky uplynulého léta, ale i to začíná ztrácet svoji sílu. Také věk, který přirovnáváme k podzimu života, je obdobím, kdy lze obdivovat u našich starších spoluobčanů klientů Domova důchodců ve Dvoře Králové n.l. - moudrost, rozvahu a zkušenosti, které obohacují dny,kdy se dříve stmívá a objevují se mlžná podzimní rána. Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, mění přístup k osobám, které chtějí sociální služby využívat, případně už tak dělají. Zákon zaručuje všem osobám,které jsou v nepříznivé sociální situaci, pomoc či podporu. Poskytnutí sociální služby je založeno na smluvním principu, což staví osoby v nepříznivé sociální situaci do aktivní role. Do domova důchodců se přijímají klienti spadající do cílové skupiny senioři, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována formou celoročního pobytu, kde je zajištěna nepřetržitá služba zdravotnického ošetřovatelského personálu. Všichni zaměstnanci mají na mysli, že člověk, který pracuje se seniory, musí vědět, že péče je mnohem více než jen fyzická pomoc. Průměrný věk našich klientů je v současné době 80 let, a i přes tento vysoký věk si někteří klienti dokážou uchovat duševní svěžest. Na druhé straně výskyt nemocí, snížená soběstačnost a změny sociální role ovlivňují psychické prožívání a působí na kvalitu života seniora. Proto je náš Domov otevřený veřejnosti a podporujeme co možná největší kontakt s rodinou a přáteli. Všichni pracovníci podporují aktivizaci klientů, a to nejen ošetřující personál, ale i například zaměstnanci v prádelně, kam si někteří klienti osobně chtějí předávat prádlo k vyprání, či pan údržbář, který zajišťuje opravu vozíku podle přání a instrukcí klienta, a v neposlední řadě také naše paní uklízečky jsou důležitým aktivizačním pomocníkem, vědí, co je kde nového, a potěší dobrým slovem, pochopením a pomocí, kde je to třeba. Odborný personál pracuje na profesionální úrovni a snaží se všechny své schopnosti uplatnit ve prospěch klienta. V našem domově klademe důraz na kulturu stolování. Židle jsou speciálně upraveny pro odložení francouzských holí a berlí. Prostředí, ve kterém stolování probíhá, vytváří příjemnou společenskou atmosféru, kde se klienti setkávají a navazují kontakty. Dbáme na to, aby po ránu hrála oblíbená hudba a byly sděleny základní informace, které jsou důležité pro orientaci realitou u starších klientů, a všem se příjemně vstávalo. Aktivita udržuje klienta v kontaktu s druhými a poskytuje potřebné smyslové podněty. Toho jsme si vědomi a nabízíme různorodé pravidelné individuální i skupinové akce, soutěže šité na míru stávajícím klientům. Nezapomínáme ani na péči o duši, trénování paměti,sociálně terapeutické činnosti, rekreaci pro seniory, výlety, návštěvy akcí okolních domovů důchodců a podobně.využíváme i dobré spolupráce s Královédvorskou Arnikou a canisterapii pod vedením pí.hoblové, která se již stala vžitou součástí aktivizace. Naším společným cílem je zpříjemnit a zkvalitnit život všem klientům, kteří se rozhodli najít u nás druhý domov. Soňa Vachková, sociální pracovnice DD

11 PROSINEC 2008 PLACENÁ INZERCE Noviny královédvorské radnice Vzdělání je nejvýhodnější investice pro Váš život Obecně prospěšná společnost PRO BONO PUBLICO, o. p. s., sídlící ve Dvoře Králové nad Labem, se od svého vzniku zaměřila na pomoc nezaměstnaným spoluobčanům, a to formou rekvalifikačních kurzů, které pořádá ve spolupráci s Úřadem práce v Trutnově, ale i na základě požadavků zaměstnavatelů osob, které jsou vysílány do našeho střediska ke zvýšení svých odborných znalostí. Mimo tuto činnost se soustředíme na sociální služby, k jejichž poskytování jsme oprávněni na základě vydané registrace Královéhradeckým krajem. Jedná se o bezplatnou občanskou poradnu a krizovou pomoc - krizová lůžka. Posledně jmenovaná sociální služba je připravována ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad Labem. Vzhledem k častým dotazům ze strany veřejnosti si dovolujeme nabídnout kurzy pro nejširší veřejnost, které proběhnou vždy v odpoledních hodinách a na základě dohody mezi účastníky a naší společností. Jedná se o kurz: Účetnictví a daňová evidence pro začátečníky, přihlásit se můžete do 20. ledna 2009, a kurz Základy práce s PC pro začátečníky, v tomto případě se můžete přihlásit do 24. ledna Přihlášky na oba kurzy na ové adrese: mkinet.cz nebo na tel. č , , , kde obdržíte bližší informace, nebo přímo v sídle společnosti vchod z ul. Komenského. Společnost PRO BONO PUBLICO, o.p.s., přeje všem občanům hodně zdraví, pracovních a životních úspěchů v roce Současně přejeme všem, aby nalezli zájem o své sebevzdělávání, neboť vzdělaný člověk má větší předpoklady pro společenské a pracovní uplatnění. Ilona Lehečková Každý má právo na život bez násilí! Pod tímto mottem uspořádala společnost PRO BONO PUBLICO, o.p.s., sérii přednáškových večerů zaměřených na problematiku kriminality páchané na seniorech a domácího násilí. Na přípravě a průběhu těchto přednášek se podílely Krajský úřad Královéhradeckého kraje, město Dvůr Králové nad Labem, Policie ČR a Městská policie Dvůr Králové nad Labem. Přednáškové večery byly doplněny velmi poutavým obrazovým materiálem, který k dané problematice připravilo Ministerstvo vnitra České republiky. Naše poděkování patří panu PhDr. Janu Hubertovi za poutavé, adresné a konkrétní přiblížení problematiky domácího násilí a dále pak řediteli Městské policie Dvůr Králové nad Labem Mgr. Robertu Bartošovi, který vysvětlil oblast kriminality páchané na seniorech včetně možností, jak se proti této trestné činnosti bránit. Besedy proběhly pro veřejnost ve Dvoře Králové nad Labem a dále pak v Bílé Třemešné včetně spádového okolí. Všem účastníkům patří naše poděkování za účast a věříme, že si z těchto přednášek odnesli cenné informace, které využijí ve svých komunitách, mezi známými a přáteli. Věříme, že jsme napomohli k prevenci těchto nebezpečných společenských jevů a jsme připraveni podat pomocnou ruku každému, kdo nás o ni požádá. Text: Bc. Ivan Bartoš, ředitel společnosti NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE vydává město Dvůr Králové nad Labem. Vychází jako měsíčník. Náklad 6900 výtisků. Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, tel.: , Redakční rada: Mgr. Vasil Biben, Mgr. Edita Vaňková, Pavel Kraus Grafická úprava: Martin Záruba Registrováno u MK ČR pod číslem E Tiskne ELLI print, spol. s r. o., náměstí T. G. Masaryka 86, Dvůr Králové nad Labem, Za obsahovou a gramatickou správnost článku odpovídají jejich autoři. Distribuci Novin královédvorské radnice zajišťuje Česká pošta s. p., kontakt NKR jsou k dispozici v Městském informačním centru a v recepci MěÚ. Uzávěrky vydání vždy 14. den v měsíci. strana 11

12 Noviny královédvorské radnice PROSINEC 2008 Dne se konalo slavnostní předávání stříbrných a zlatých plaket dobrovolným dárcům krve Foto: P. Zivrová Slavnostní rozsvícení vánočního stromku na náměstí T. G. Masaryka zahájila několika slovy starostka Mgr. Edita Vaňková Foto: V. Adámková V městském muzeu probíhá výstava Vánoce ve městě, potrvá až do Foto: V. Adámková Mikuláš v MC Žirafa Kejklířské vystoupení Vojty Vrtka při akci Královédvorské Vánoce Foto: M. Záruba Čertovská cháska s Mikulášem a anděly z Podharti Oblastní přebor Team Gym strana 12 Vánoční atmosférou byl naladěn kotel fanoušků hokejového týmu při zápase s Opočnem (7:2) Foto: M. Záruba

Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka zkušební provoz

Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka zkušební provoz Vychází 30.11.2007 Ročník XIII. Číslo 11 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka zkušební provoz Omlouváme se občanům města za tiskovou chybu termínu konání zastupitelstva

Více

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Prezident republiky Václav Klaus při příjezdu do Dvora Králové nad Labem. Stalo se tak po 81 letech... Prezident republiky

Více

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Číslo 04/2010 Vychází 29. dubna Rok 740. výročí od první písemné zmínky o městě www.dvurkralove.cz NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA SE MĚNÍ

Více

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Představujeme Městský úřad Dvůr Králové nad Labem (I. díl) V únorovém čísle Novin královédvorské radnice jsme seznámili čtenáře

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Vasil Biben a Ing. Jiří Rain uctili památku padlých položením věnců na nábřeží Jiřího Wolkera a u

Více

Číslo 11/2013. Vychází 30. listopadu 2013

Číslo 11/2013. Vychází 30. listopadu 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 11/2013 Vychází 30. listopadu 2013 www.dvurkralove.cz Dvůr Králové nad Labem - město podporující sociální služby V této

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

RADNICE. Číslo 11/2011 Vychází 30. listopadu

RADNICE. Číslo 11/2011 Vychází 30. listopadu NOVINY RADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ Číslo 11/2011 Vychází 30. listopadu ZMĚNY V SOCIÁLNÍ OBLASTI OD 1.1.2012 Leden příštího roku přinese celou řadu změn pro příjemce

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 19 ÚNOR 23.2.2011 UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ Nejkrásnější stavbu desetiletí v Královéhradeckém kraji vybírali

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více

Červenec 2009. Další informace na: www.adra.cz www.clovekvtisni.cz

Červenec 2009. Další informace na: www.adra.cz www.clovekvtisni.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Červenec 2009 Číslo 7 www.dvurkralove.cz 100.000,- Kč na pomoc oblastem postiženým povodněmi V souvislosti s letošními ničivými

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 21 KVĚTEN 29.5.2013 Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu XiII. ROČNÍK turistický portál: www.navstevnik.cz Pohodové Vánoce a úspěšný nový rok všem čtenářům přeje redakce. Významný

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

časopis městské části Praha Slivenec

časopis městské části Praha Slivenec SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec Slivenecký vánoční jarmark 1 2013 V sobotu 15. 12. se Slivenec probudil do ledového království. Mrazivé dny první prosincové dekády vystřídalo

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více