DIAKONICKÝ INSTITUT. Katalog vzdělávacích aktivit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIAKONICKÝ INSTITUT. Katalog vzdělávacích aktivit"

Transkript

1 DIAKONICKÝ INSTITUT Katalog vzdělávacích aktivit

2

3 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, po více než pěti letech existence Diakonického institutu jako vzdělavatele nabízejícího kvalifikační i další vzdělávání zaměstnancům pracujícím v sociálních službách a dalších pomáhajících profesích Vám předkládáme katalog našich vzdělávacích aktivit. Za těch několik let jsme ušli dlouhou cestu ve vývoji naší organizace. Dovolím si říci, že především v důsledku změn, které přinesl zákon o sociálních službách, rovněž díky zpětným vazbám frekventantů našich kurzů a odborných seminářů a díky přínosné spolupráci s mnohými poskytovateli sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje, kraje Vysočina a Pardubického kraje jsme dnes schopni předložit vám nabídku vzdělávacích aktivit, která vychází ze vzdělávacích potřeb praxe v sociálních službách a kterou průběžně vyhodnocujeme a modifikujeme tak, aby skutečně vyhovovala vašim požadavkům na vzdělávání. Tento katalog obsahuje přehled kurzů a odborných seminářů s akreditací Ministerstva práce a sociálních věcí, které jsou podle tematického a obsahového určení akreditované jak pro vedoucí pracovníky sociálních služeb, tak pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kterým zákon o sociálních službách ukládá povinnost dalšího vzdělávání. Tyto kurzy a odborné semináře jsou v katalogu strukturovány podle cílové skupiny posluchačů, pro které jsou akreditovány. Pro vaši lepší orientaci jsou jednotlivé vzdělávací aktivity označeny číslem akreditace včetně zkratky cílové skupiny, pro kterou jsou určeny (VP = vedoucí pracovník sociálních služeb, SP = sociální pracovník, PC = pracovník v sociálních službách). Najdete zde však také nabídku kvalifikačních kurzů a dalších témat, která jsme schopni pro vás připravit na objednávku. Diakonický institut jako vzdělavatel se za pět let své samostatné existence stal dynamicky se rozvíjející organizací, která zaujímá významnou pozici mezi vzdělavateli v našem regionu i mimo něj. Na tom se neodmyslitelně podíleli svým vysokým pracovním nasazením jak všichni zaměstnanci, tak všichni spolupracující lektoři a odborníci, jimž tímto vyjadřuji své hluboké uznání a díky. Za Diakonický institut Mgr. Petra Kluzová zástupce ředitele 1

4 Akreditované kurzy a odborné semináře pro všechny cílové skupiny Psychohygiena aneb Jak na stres, nervozitu a úzkost Č. akreditace: 2010/0961 PC/SP/VP / Časová dotace: 8 hodin Obsah: Motto: Chceme-li, aby někdo něco dělal dobře, zajímejme se o to, jak mu je. Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi duševní hygieny v každodenním profesním i osobním životě. V úvodu budou účastníci seznámeni se základními pojmy a jednotlivými oblastmi psychohygieny v bio-psycho-socio-spirituálním kontextu. Značná část semináře je však zaměřena prakticky a sebezkušenostně. Účastníci se naučí, jak zdravě vycházet s druhými lidmi, rozumět jim i sobě samému. Součástí bude i jednoduchý návod na včasné rozpoznání stresu a nebezpečí syndromu vyhoření, odhalení možností zvyšování odolnosti vůči stresu. Dále budou mít účastníci možnost vyzkoušet si některé z relaxačních metod (autogenní trénink, technika progresivní svalové relaxace ). Jedná se o krátké techniky, které je možno využít i v době, kdy nám nedostatek času stále více šlape na paty. Sebeobrana pro zaměstnance Jak předejít fyzickému napadení Č. akreditace: 2010/0960 PC/SP/VP / Časová dotace: 8 hodin Obsah: Cílem kurzu je osvojení si schopnosti účinně řešit nepříjemné situace, vyvarovat se nejčastějších chyb a taktéž pohotově reagovat, zvládat a odrážet slovní útoky, které ve většině případů předcházejí fyzickému napadení. V teoretické části kurzu se účastníci seznámí s legislativou k dané problematice (vybraná ustanovení trestního zákona, trestního řízení, přestupkového zákona nutná obrana, krajní nouze), s možnými rizikovými situacemi a strategií chování v nich. Praktická část bude zaměřena na modelové situace, kde si budou účastnici moci vyzkoušet triky slovní sebeobrany co říci a kdy je ten správný okamžik. Na závěr bude možnost otevřené diskuze k tématu. (V závislosti na míře zájmu připravíme i nástavbový kurz sebeobrany proti fyzickému napadení.) Základy první pomoci Č. akreditace: 2010/0959 PC/SP/VP / Časová dotace: 21 hodin Obsah: Absolvent získá potřebné znalosti a dovednosti pro vlastní připravenost k poskytnutí první pomoci, resp. záchraně života před příjezdem odborné lékařské pomoci. Cílem semináře je získat ucelený přehled v doporučených postupech laické první pomoci. Součástí praktické části semináře bude nácvik techniky kardiopulmonální resuscitace a také nácvik ostatních technik a postupů při poskytování první pomoci u různých druhů zranění a závažných stavů. Finanční vzdělávání jako obrana a pomoc při předlužení Č. akreditace: 2010/1153 PC/SP/VP / Časová dotace: 12 hodin (v průběhu roku bude výuka prodloužena na 16 hodin) Obsah: Cílem semináře je předání takových zkušeností z praxe, které povedou k preventivnímu jednání, předcházení předlužení a efektivnímu a rychlému řešení zadlužených domácností. Obsah semináře: 1. den: základy hospodaření domácností, plány hospodaření a vytváření rezerv, finanční pojmy a finanční produkty zásady, principy a pravidla zodpovědného zadlužování, kritéria výběru produktů a pravidla výběru věřitele; smlouva o úvěru a její nezbytné náležitosti 2. den: nekalé praktiky poskytovatelů úvěru, jak je rozpoznat, jak se jich vyvarovat, legislativní ochrana před nezákonnými praktikami proces vymáhání pohledávek, možnosti soudního a mimosoudního řešení sporu při neschopnosti splácet, výhody a nevýhody registru dlužníků, exekuční proces, práva a povinnosti všech stran v exekučním procesu práce s předluženou domácností, práce s nemajetným klientem, příprava na insolvenční řízení 2

5 Akreditované kurzy a odborné semináře pro cílové skupiny vedoucí pracovník sociálních služeb a sociální pracovník Výběr, přijímání a propouštění zaměstnanců Č. akreditace: 2010/590 SP/VP Časová dotace: 8 hodin Obsah: Účastníci semináře by měli pochopit principy správného výběru zaměstnanců v souladu s efektivitou a platnými právními předpisy, včetně postupu při přijetí a propouštění. Cílem těchto postupů je, aby byl nový zaměstnanec motivován pro práci a opouštěl ji s jasnými vztahy a podle pravidel. Během semináře se účastníci seznámí s metodami výběru zaměstnanců, s postupem při přijímání uchazečů a s postupem a způsoby propouštění zaměstnanců. Hodnocení zaměstnanců Č. akreditace: 2010/591 SP/VP Časová dotace: 8 hodin Obsah: Účastníci semináře budou seznámeni se zaváděním hodnocení pracovníků do organizace. Dále bude obsahem semináře význam, role cílů a zpětné vazby, kritéria hodnocení, metody. Probereme návaznost hodnocení na další procesy a implementaci systému hodnocení pracovníků do praxe. Motivace zaměstnanců Č. akreditace: 2010/592 SP/VP Časová dotace: 8 hodin Obsah: Účastníci semináře se seznámí s tím, proč motivovat a jak, s teoriemi motivace a jejich aplikací v praxi, s náměty na motivování zaměstnanců, benefity a jejich rolí a se způsobem nastavení motivačního systému. Akreditované kurzy a odborné semináře pro cílové skupiny sociální pracovník a pracovník v sociálních službách Efektivní komunikace jako základ mezilidských vztahů Č. akreditace: 2010/593 PC/SP Časová dotace: 8 hodin Obsah: Obsahem semináře je osvojení základů verbální a nonverbální komunikace v osobním i pracovním životě, dále nácvik komunikačních dovedností, aktivní naslouchání, vedení emočně podpůrného rozhovoru s klientem, zvládání obtížných situací v komunikaci, způsoby komunikace pasivita, agresivita, manipulace, asertivita, základní asertivní práva, využití asertivních technik v praxi. Úvod do sebezkušenostního výcviku I Č. akreditace: 2010/1151 PC/SP Časová dotace: 8 hodin Obsah: 1) seznámení, očekávání, jak spolu komunikujeme 2) účinné faktory v sebezkušenostním výcviku, terapeutický proces 3) nutné podmínky změny u klienta během nedirektivního přístupu v terapii 4) zážitkové laboratoře nácvik nedirektivního přístupu v individuálním rozhovoru 3

6 Úvod do sebezkušenostního výcviku II Č. akreditace: 2010/1150 PC/SP Časová dotace: 8 hodin Obsah: 1) seznámení, očekávání a zkušenosti účastníků 2) PCA přístup v terapii, vytvoření atmosféry bezpečí, osobnost terapeuta, terapeutický proces 3) zážitkové laboratoře nácvik technik nedirektivního přístupu v individuálním rozhovoru 4) encounterové skupiny a jejich význam pro růst a rozvoj osobnosti, facilitátor ve skupině, skupinový proces 5) zážitkový proces ve skupině interaktivní nácvik technik Úvod do krizové intervence Č. akreditace: 2010/1152 PC/SP Časová dotace: 8 hodin Obsah: Účastníci semináře budou seznámeni s následujícími tématy: 1) pojem krize, typy a základní charakteristiky krizí 2) co je to krizová intervence, její principy 3) odborná pomoc v krizi, specifické znaky 4) techniky a formy odborné práce s člověkem v krizi (prezenční a distanční forma pomoci) 5) zážitkové laboratoře 6) požadavky a nároky na pracovníky v krizové intervenci 7) krize krizového interventa, prevence syndromu vyhoření 8) vyrovnávací mechanismy spojené se stresem a zátěží Akreditované kurzy a odborné semináře pro cílovou skupinu vedoucí pracovník sociálních služeb Manažerské minimum pro vedoucí pracovníky sociálních služeb Č. akreditace: 2010/515 VP Časová dotace: 18 hodin Obsah: Cílem semináře je seznámit účastníky se základními nástroji efektivního řízení lidí v sociálních službách, dále posílení vnímání podřízeného jako partnera a budování vzájemného vztahu na základě manažerské supervize. Dílčím cílem semináře je také podpora procesu zavádění odborných manažerů na vedoucích pozicích v sociálních službách. 4

7 Akreditované kurzy a odborné semináře pro cílovou skupinu sociální pracovník Tvorba individuálních vzdělávacích plánů Č. akreditace: 2008/170 SP / Obsah: Obsah semináře seznámí účastníky s principy a metodikou systému celoživotního vzdělávání, představí principy individuálního plánování vzdělávacích potřeb a seznámí účastníky s praktickou aplikací metodiky sestavení individuálního vzdělávacího plánu. Seznámení s autodiagnostickou metodou Č. akreditace: 2008/171 SP / Obsah: Obsahem kurzu je základní seznámení účastníků s principy a metodikou systému celoživotního vzdělávání. Účastníci se dále seznámí s praktickou aplikací metodiky autodiagnostického zjišťování vzdělávacích potřeb a také s identifikací současného stavu tvorby IVP a VPO v organizaci a stanovením následného postupu. Tvorba vzdělávacích plánů organizace Č. akreditace: 2008/315 SP / Obsah: Každá moderní organizace má vytvořen svůj vzdělávací plán. Tento kurz umožní účastníkům vyhodnotit, zda tento plán je nastaven funkčně, ekonomicky a efektivně. Umožní jednotlivcům vyhodnotit své vzdělávací potřeby a poskytne i orientaci v současné legislativě, která se týká možností a forem celoživotního vzdělávání. Důraz bude kladen na sjednocení vzdělávacích potřeb zaměstnance a zaměstnavatele. Cíl: Absolvent kurzu bude schopen zanalyzovat své vzdělávací potřeby a sestavit individuální vzdělávací plán svého profesního rozvoje. Time management Č. akreditace: 2008/515 SP / Časová dotace: 6 hodin Obsah: Cílem semináře je získání a posílení dovednosti efektivního nakládání s časem. Obsahem je mapování vlastního nakládání s časem, pomoc při nalezení odpovědí na otázky: co a proč dělat, jak, kdo a kdy to má udělat, a také pomoc při znovuobjevení času pro sebe. V rámci semináře se bude hovořit o pracovních typech, rolích, návycích, o managementu cílů a činností, o prioritách v životě i v zaměstnání. Vedení lidí Č. akreditace: 2008/516 SP / Časová dotace: 6 hodin Obsah: Cílem semináře je posílení týmové práce. Obsahem je identifikace stávající situace v pracovním týmu, definování rozdílů skupina x tým, rolí v týmu a nastínění procesů vývoje týmu a technik vedení včetně rozhodování. Konflikt a jeho řešení Č. akreditace: 2010/007 SP / Obsah: Vedoucí pracovník musí rozumět konfliktům v organizaci a měl by je umět řešit i pozitivně využívat. Tento kurz umožní účastníkům lépe porozumět vzniku, průběhu i významu konfliktů, dále pak podporuje schopnost účastníků vnímat konflikt očima druhé strany a s respektem k zájmům druhé strany jej řešit. Cílem je, aby absolvent kurzu byl schopen rozlišit konstruktivní a destruktivní konflikty a přehodnotit své strategie jejich zvládání. 5

8 Základy komunikace se zaměřením na osoby se zdravotním postižením Č. akreditace: 210/006 SP Obsah: Cílem semináře je pochopit a přijmout, že lidé s postižením jsou lidé jako ostatní. Přiblížit frekventantům omezení v komunikačních schopnostech osob se základními typy handicapu. Rozpoznat své vlastní nedostatky v komunikačních návycích a osvojit si možnosti usnadnění komutačních bariér. Příprava projektu pro zařízení poskytující sociální služby Č. akreditace: 2010/008 SP Obsah: Obsahem semináře je kdy a proč použít projekt, kde najít výzvu k jeho podání. Dále se účastníci semináře seznámí se samotnou přípravou projektu SWOT analýza, formuláře, rozpočty a se samotnou realizací projektu. Cílem kurzu je naučit se stanovovat cíle projektu, pochopit projektový cyklus, seznámit se s jeho etapami. Syndrom vyhoření Č. akreditace: 2008/172 SP Obsah: Syndrom vyhoření jeho projevy, průběh a faktory ovlivňující jeho vznik, individuální práce účastníků zaměřená na pozitivní a negativní aspekty jejich práce, osobnostní charakteristiky usnadňující vznik syndromu vyhoření a práce s nimi, prevence syndromu vyhoření. Syndrom vyhoření II Č. akreditace: 2009/286 SP Obsah: Cílem kurzu je rozšířit, prohloubit a upevnit znalosti a nástroje pro aktivní práci se syndromem vyhoření, získat větší náhled na vztah klient versus sociální pracovník. Účastníci si budou moci uvědomit nutnost své vlastní aktivity v prevenci syndromu vyhoření a osvojí si jednoduché techniky pro běžné použití v praxi v rámci ochrany proti syndromu vyhoření. Zvládání agrese a jiného problémového chování u klienta Č. akreditace: 2008/173 SP Obsah: Cílem semináře je poradit, jak pracovat s klientem, se kterým častěji dochází k emočně vypjatým situacím, a tím umožnit efektivnější vzájemnou spolupráci. Zabývá se tématem konfliktu, co jej způsobuje a jak se s ním dá pracovat. Poradí, jaký zvolit přístup ke klientovi: agresivnímu, nepřístupnému, histriónskému, úzkostnému, málomluvnému, nerozhodnému aj. Poskytne rovněž základní orientaci v problematice psychopatologie v poradenské praxi. Stres a jeho zvládání v pomáhajících profesích Č. akreditace: 2008/174 SP Obsah: Seminář je zaměřen na práci se stresem: co je to stres, co nás stresuje, vztah stresu a nemoci, jak aktuálně zvládat stres, jak dlouhodobě pracovat se stresem, praktická uvolňující cvičení. 6

9 Psychologie nemoci Č. akreditace: 2008/175 SP Obsah: Cílem semináře je umožnit účastníkům lépe zvládat nemoc a zátěž s ní spojenou, a to z pohledu pacienta i zdravotníka. Obsah semináře: nemoc propojení tělesného a psychického, přirozené lidské potřeby, změny spojené s hospitalizací a nemocí, reakce na nemoc, nemoc jako reakce, bolest a práce s ní, jak jednat s nemocným, rizika pomáhající profese a jak s nimi pracovat. Psychopatologie I Č. akreditace: 2008/523 SP Obsah: Účastníci se zde seznámí s problematikou duševních onemocnění, jejich projevech, které se nejčastěji vyskytují v praxi, o jejich příčinách i možnostech léčby. Uvede na pravou míru nejčastější mýty a předsudky panující v oblasti duševních nemocí a nastíní sociální a právní pozici klienta trpícího duševní nemocí. Seminář je veden interaktivní formou výuky. Individuální plánování I Č. akreditace: 2008/589 SP Časová dotace: 6 hodin Obsah: Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou IP v ambulantních a terénních službách. Dále bude obsahem kurzu rozbor dokumentů a pojmů potřebných pro IP, seznámení se s metodami vyhodnocování a základní práce s uživatelem v alternativní komunikaci a seznámení s etickými kodexy sociálního pracovníka. Účastníci získají přehled v problematice. Individuální plánování II Č. akreditace: 2008/590 SP Časová dotace: 6 hodin Obsah: Navazující seminář na Individuální plánování I (ambulantní a terénní služby). Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, kteří vykonávají funkci klíčového pracovníka v rámci ambulantních a terénních služeb. Dále bude obsahem semináře profil a etický kodex klíčového pracovníka, popis jeho pracovní činnosti a seznámení se s metodami a formami plánování mezi službami. Jak dobře vytvořit systém alternativní komunikace s našimi uživateli služeb Č. akreditace: 2009/167 SP Časová dotace: dvoudenní workshop 14 hodin Obsah: Komunikovat mezi sebou verbálně je přirozená lidská schopnost. Tuto skutečnost vnímáme většinou jako samozřejmost. Mezi námi je však i mnoho osob, které tuto schopnost následkem mentálního postižení, po úrazu nebo nemoci ztratili. Naší povinností a také odpovědností (ve smyslu sociální služby) je, aby uživatelé našich služeb rozuměli tomu, jaké spektrum sociálních služeb jim nabízíme, aby rozuměli smlouvě, kterou s námi sepisují, pravidlům, která mají dodržovat, a cítili se v naší službě bezpečně. Je také důležité, abychom byli schopni tvořit s uživatelem individuální plán ve formě, které bude rozumět a považovat za svou. 1. den Budeme pracovat s piktogramy, budeme se učit skládat z piktogramů vzorce na základě naší nabídky služeb tak, aby budoucí uživatel pochopil, o co naší sociální službě vlastně jde. 2. den Budeme tvořit prezentace alternativní komunikace (jak na stížnosti, pravidla služby, cílová skupina uživatelů apod.) za pomoci PC v programu PowerPoint a Klip-art ze souboru Office Online a sestavovat prezentaci pro uživatele (veřejný závazek sociální služby). Vlastní notebook s MS PowerPoint výhodou! 7

10 Násilí a rodina, sociální práce s rodinou se zneužívanými, týranými a zanedbávanými dětmi Č. akreditace: 2008/474 SP Obsah: Účastníci budou seznámeni s teoretickými základy, s legislativou a metodami práce s danými rodinami či jednotlivci. Seminář je určen pro sociální pracovníky, kteří přicházejí do kontaktu s domácím násilím, zejména pak s rodinami s týranými, zanedbávanými a zneužívanými dětmi. Úkolově orientovaný přístup jako metoda sociální práce Č. akreditace: 2008/545 SP Obsah: Účastníci semináře budou seznámeni s úkolově orientovaným přístupem. Jedná se o přístup orientovaný na klienta, metodu pomáhající lidem k svépomoci. Sociální pracovník ve vztahu s klientem vytváří atmosféru důvěry a svobodného projevu. Tím mobilizuje vnitřní zdroje klienta k hledání vlastního východiska z nepříznivé životní situace. Účastníci semináře budou seznámeni s etapami přístupu příprava, první kontakt, dojednávání, průběh, ukončení, hodnocení. Rovněž budou seznámeni s metodami použitelnými v praxi při práci s klientem. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí Č. akreditace: 2008/475 SP Obsah: Účastníci získají základní vhled do problematiky sociálně-právní ochrany (SPO) dětí a možností uplatnění v praxi. Stěžejní témata základní zásady SPO, opatření SPO, zařízení SPO a poskytování SPO pověřenými osobami. Seminář je určen zejména pro sociální pracovníky, kteří ve své práci přicházejí do kontaktu s dětmi a chtějí získat základní povědomí o legislativním zakotvení sociálně-právní ochrany dětí. Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky (cílová skupina lidé se zdravotním postižením) Č. akreditace: 2009/001 SP Obsah: Cílem kurzu je seznámit účastníky se způsoby posouzení možnosti aktivit v různých prostředích, určení dalších služeb, které mohou být potřebné. Seznámit se s pravidly úpravy prostředí člověka se sníženou schopností pohybu a orientace. Poznat roli pomáhajícího pro uspokojování potřeb druhého člověka. Respektovat autonomii druhého člověka. Sociální práce se zdravotně postiženými Č. akreditace: SP Obsah: Orientace v problémech lidí se sníženou schopností pohybu a orientace; rozvíjení schopností profesionálním způsobem pomáhat; postoje k postiženým lidem; jak jednat s postiženým člověkem; závislost fyzická neznamená závislost psychickou; klient jako subjekt, nikoli jako objekt; integrace v praxi 8

11 Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě Č. akreditace: 2008/592 SP Obsah: seznámíme se s následujícími tématy: 1) co je to závislost? kdo se stává závislým? 2) závislost na službě, závislost na pracovníkovi 3) identifikování signálů a symptomů závislosti na sociální službě 4) kdo vyvolává závislost? 5) syndrom pomáhajícího 6) odhalování a projevování závislosti na službě Cílem semináře je: 1) porozumět tomu, co je míněno závislostí osob na sociální službě 2) porozumět tomu, jak se může závislost na sociální službě projevit v praxi 3) začít rozumět signálům a symptomům závislosti 4) vědět, co lze očekávat od vedení a organizace, když podávám zprávu nebo jsem zahrnut/a do případu závislosti uživatele 5) pamatovat na aktivity, které by mohly být užitečné při ochraně uživatele před vznikem závislosti na sociální službě Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby Č. akreditace: 2009/002 SP Obsah: Cílem kurzu je porozumět tomu, co je míněno týráním a zneužíváním a protiprávním chováním nebo situací. Porozumět tomu, jak se může týrání a zneužívání projevovat v praxi. Začít rozumět signálům a symptomům týrání a zneužívání. Vědět, co dělat, když jde o obvinění nebo podezření na týrání a zneužívání. Vědět, co lze očekávat od vedení a organizace, když podávám zprávu nebo jsem zahrnut/a do případu obvinění nebo podezření z týrání či zneužívání. Pamatovat na aktivity, které by mohly být užitečné při ochraně uživatele před týráním a zneužíváním. Veřejný opatrovník Č. akreditace: 2008/546 SP Časová dotace: 6 hodin Obsah: Účastníci budou seznámeni s problematikou veřejného opatrovnictví z právního a psychiatrického hlediska, s právy a povinnostmi veřejného opatrovníka, s přístupy, jak vést jednání a komunikovat s klientem s psychiatrickou diagnózou, jak vést rozhovor, jak zvládat agresivitu klienta a s dalšími tématy z praxe veřejného opatrovnictví. Právní způsobilost uživatelů a opatrovnictví pro opatrovníky Č. akreditace: 2010/263 SP Časová dotace: 6 hodin Obsah: Obsahem kurzu bude sdílení praxe, diskuze a také informace o jednotlivých příkladech uživatelů s omezením či zbavením způsobilosti k právním úkonům. Dále probereme zákonné normy občanský zákoník, metody práce jednání s osobou s omezenou či zbavenou způsobilostí k právním úkonům, povinnosti a oprávnění opatrovníka. Součástí náplně kurzu budou také příklady dobré praxe a sdílení zkušeností. 9

12 Psychózy a vhodný způsob komunikace s nemocným Č. akreditace: 2010/228 SP Časová dotace: 10 hodin Obsah: Cílem kurzu je získání základních informací o psychózách a o správné komunikaci s takto nemocnými. V teoretické části budou účastníci seznámeni se vším, co souvisí s psychózou. S definicí psychózy, příčinou vzniku, s projevy, relapsem a nutností jeho předcházení, s léčbou, léky a psychosociálními přístupy, s problémy při léčbě, s negativními vlivy na nemoc, s pomocí rodiny a jak si může pomoci nemocný sám, se zařízeními následné péče. V praktické části si účastníci vyzkouší vhodnou komunikaci s nemocnými psychózou. Úvod do problematiky rodin a jednotlivců v hmotné nouzi Č. akreditace: 2010/180 SP Obsah: Cílem kurzu je získání obrazu o problematice rodin a jednotlivců nacházejících se v hmotné nouzi, kdy jejich problémy často nespočívají jenom v materiální oblasti. Obsah: 1) funkce rodiny, její hodnotová orientace, kulturní, ekonomický a sociální kapitál 2) rodiny se specifickou potřebou vícedětné, neúplné a romské rodiny 3) příčiny nezaměstnanosti, vícegenerační nezaměstnanost, integrace do trhu práce 4) chudoba, sociální vyloučení a mezigenerační reprodukce chudoby 5) právní úprava pomoci v hmotné nouzi 6) vztah sociální pedagogiky a sociální práce při řešení problémů hmotné nouze Jak dobře jednat se zájemcem o službu Č. akreditace: 2010/264 SP Časová dotace: 6 hodin Obsah: Teoretický základ, jak tvořit dokumentaci k jednání se zájemcem o službu (budeme vycházet ze standardů kvality a dále pak ze zákona 108/2006 Sb.), workshop praktický nácvik jednání se zájemci, kteří vyžadují alternativní komunikaci. V semináři se budeme zabývat celým procesem jednání se zájemcem o službu, tzn. od prvního kontaktu až po proces uzavírání smlouvy se zájemcem o službu již novým uživatelem služby. Úvod do problematiky restriktivních opatření Č. akreditace: 2010/262 SP Obsah: Cílem vzdělávací akce je podpořit účastníky ve znalostech legislativních požadavků i dobré praxe v oblasti restriktivních opatření. Součástí kurzu bude sdílení, reflexe a podpora řešení praktických situací, které v souvislosti s používáním ochranných prostředků a restriktivních opatření mohou nastat. V průběhu kurzu budou využity poznatky z inspekcí kvality a návštěv veřejného ochránce práv v zařízeních sociálních služeb. Etika sociálního pracovníka Č. akreditace: 2008/524 SP Obsah: Cílem kurzu je seznámit účastníky s pojmem etiky, morálky, práva, významem morálky v mezilidských vztazích. Dále se budeme zabývat profesní etikou jako regulátorem chování profesních skupin, etickým kodexem sociálního pracovníka, subjektivními příčinami porušování profesní etiky a nejčastějšími případy porušování profesní etiky. 10

13 Akreditované kurzy a odborné semináře pro cílovou skupinu pracovník v sociálních službách Obtížná komunikace v pomáhající profesi I Asertivita Č. akreditace: 2010/040 PC Obsah: Tématem semináře bude práce s hněvem, asertivní, neasertivní a agresivní jednání. Účastníci prozkoumají vlastní zážitky, zkušenosti a tendence v této oblasti. Zvýší svou schopnost rozlišovat asertivní, neasertivní a agresivní jednání u sebe i u jiných. Vyzkouší použití některých technik a přístupů zvládání agresivních a hněvivých situací. Obtížná komunikace v pomáhající profesi II Komunikace ve stresu a v krizových situacích Č. akreditace: 2010/043 PC Obsah: Účastníci prozkoumají specifika komunikace ve stresových situacích. Zaměří se na uvědomění vlastních projevů stresu, identifikaci svých stresorů, rizik komunikace ve stresu i způsobů podpory a sebepodpory. Poznatky využijí pro rozvoj kompetence poskytovat podporu uživateli, který je ve stresu. Obtížná komunikace v pomáhající profesi III Manipulace Č. akreditace: 2010/042 PC Obsah: Účastníci si prostřednictvím zkoumání vlastních zážitků i modelových situací uvědomí podstatu a projevy manipulace, jakož i přirozené způsoby, jak na manipulaci v komunikaci reagovat, příp. jak se před manipulací chránit. Zážitky a týmové sdílení doplní teoretické poznatky, praktické postupy a experimenty. Obtížná komunikace v pomáhající profesi IV Komunikace se specifickými uživateli Č. akreditace: 2010/041 PC Obsah: Setkání nabídne prostřednictvím modelových situací zážitkovou práci, jejímž cílem bude uvědomování si specifik komunikace s uživateli, kteří projevují psychotickou, narcistickou, hraniční, schizoidní či závislou organizaci jednání. Účastníci se naučí tyto komunikační situace rozlišovat. Zážitky a týmové sdílení doplní teoretické poznatky, doporučení praktických postupů, příp. experimenty. Aktivizace seniorů Č. akreditace: 2010/408 PC Obsah: Cílem semináře je seznámení účastníků s tím, k čemu aktivizace seniorů přispívá, s aktivizačními vzdělávacími technikami, se základy pedagogiky volného času, s možnostmi aktivizace pomocí trénování paměti. Součástí semináře budou rovněž příklady dobrých praxí a praktické ukázky a také úkoly pro výkon aktivizací. 11

14 Demence Č. akreditace: 2010/361 PC Časová dotace: 14 hodin Obsah: 1 den: demence dělení, stadia, projevy, diagnostika, léčba (farmakologická, nefarmakologická) nefarmakologická léčba demence životní styl, fyzická aktivita, psychická aktivita, nutrice; aktivity obecně, kinezioterapie, psychoterapie, arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, zooterapie, ergoterapie, terapie zahradničením, reminiscenční terapie 2 den: základy péče o člověka s demencí, péče o imobilního klienta hygiena, výživa, hydratace, aktivita a další potřeby se zaměřením na dosažení maximální podpory soběstačnosti klienta komunikace s člověkem s demencí maximalizace komunikačních možností, zvládání problematického jednání poruchy chování pády Úvod do problematiky krize a práce s krizí Č. akreditace: 2010/261 PC Obsah: Cílem kurzu je podpořit účastníky pro práci s krizí. Krize bude v průběhu kurzu nahlížena jako přirozená vývojová etapa v osobním i pracovním kontextu (např. krize v organizacích). Průběh kurzu bude vycházet z Gestalt přístupu a modelů nahlížení na krizi a její průběh. Účastníky čeká vzájemné sdílení situací, práce s teď a tady, emocemi, prožíváním a uvědomováním. V průběhu kurzu budou sdíleny možnosti podpory a intervence v období krize. Úvod do paliativní péče Č. akreditace: 2010/231 PC Časová dotace: 6 hodin Obsah: Účastníci semináře se seznámí s pojmem paliativní/hospicové péče, jejím vývojem, formách v ČR a zahraničí. Dále budeme probírat otázky týkající se multidisciplinárního týmu, postavení sociálního pracovníka/pracovníka v soc. službách v týmu, komunikace a konfliktů uvnitř týmu, komunikace s pacientem a jeho rodinou a supervize. Seznámíme se blíže s pojmy eutanazie, dystanazie, marná léčba, living will. Úvod do problematiky prevence týrání a zneužívání seniorů v sociálních službách Č. akreditace: 2010/480 PC Obsah: Cílem semináře je upozornit pracovníky v přímé péči na skrytou formu domácího násilí a seznámit je s možnými postupy pomoci. Účastníci se dále seznámí s legislativními postupy, naučí se rozlišovat pojem týrání a zneužívání, kdo bývá nejčastěji agresorem, jaké jsou důvody týrání. V praktické části si pomocí písemných cvičení, praktických ukázek a rozborů vyzkouší různá řešení situací, kdy k násilí na seniorech dochází. 12

15 O vhodném způsobu komunikace a péče u psychoticky nemocných Č. akreditace: 2010/229 PC Časová dotace: 10 hodin Obsah: Cílem kurzu je získání základních informací o psychózách a o správné komunikaci s takto nemocnými. V teoretické části budou účastníci seznámeni se vším, co souvisí s psychózou. S definicí psychózy, příčinou vzniku, s projevy, relapsem a nutností jeho předcházení, s léčbou, léky a psychosociálními přístupy, s problémy při léčbě, s negativními vlivy na nemoc, s pomocí rodiny a jak si může pomoci nemocný sám, se zařízeními následné péče. V praktické části si účastníci vyzkouší vhodnou komunikaci s nemocnými psychózou. Úvod do problematiky rodin a jednotlivců v hmotné nouzi Č. akreditace: 2010/230 PC Obsah: Cílem kurzu je získání obrazu o problematice rodin a jednotlivců nacházejících se v hmotné nouzi, kdy jejich problémy často nespočívají jenom v materiální oblasti. Obsah: 1) funkce rodiny, její hodnotová orientace, kulturní, ekonomický a sociální kapitál 2) rodiny se specifickou potřebou vícedětné, neúplné a romské rodiny 3) příčiny nezaměstnanosti, vícegenerační nezaměstnanost, integrace do trhu práce 4) chudoba, sociální vyloučení a mezigenerační reprodukce chudoby 5) právní úprava pomoci v hmotné nouzi 6) vztah sociální pedagogiky a sociální práce při řešení problémů hmotné nouze Zvládání agrese a jiného problémového chování u klienta Č. akreditace: 2010/257 PC Obsah: Cílem semináře je poradit, jak pracovat s klientem, se kterým častěji dochází k emočně vypjatým situacím a tím umožnit efektivnější vzájemnou spolupráci. Zabývá se tématem konfliktu, co jej způsobuje a jak se s ním dá pracovat. Poradí, jaký zvolit přístup ke klientovi: agresivnímu, nepřístupnému, histriónskému, úzkostnému, málomluvnému, nerozhodnému aj. Poskytne rovněž základní orientaci v problematice psychopatologie v poradenské praxi. Psychologie nemoci Č. akreditace: 2010/258 PC Obsah: Cílem semináře je umožnit účastníkům lépe zvládat nemoc a zátěž s ní spojenou, a to z pohledu pacienta i zdravotníka. Obsah semináře: nemoc propojení tělesného a psychického, přirozené lidské potřeby, změny spojené s hospitalizací a nemocí, reakce na nemoc, nemoc jako reakce, bolest a práce s ní, jak jednat s nemocným, rizika pomáhající profese a jak s nimi pracovat. 13

16 Akreditované kvalifikační kurzy dle zákona č. 108/2006 Sb.: Naše akreditované kvalifikační kurzy jsou určeny pro ty, kteří pracují nebo chtějí pracovat v zařízeních sociálních služeb a nesplňují kvalifikaci dle výše uvedeného zákona. Obsah kurzu odpovídá požadavkům zákona o sociálních službách. Organizujeme rovněž kvalifikační kurzy na objednávku v zařízeních sociální péče. Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a handicapované Č. akreditace: 2007/075 PK Časová dotace: 232 hodin Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a osoby se zdravotním postižením terénní služby Č akreditace: 2007/202 PK Časová dotace: 154 hodin Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory pobytové služby Č akreditace: 2007/203 PK Časová dotace: 154 hodin Pracovník sociální péče se zaměřením na osoby se zdravotním postižením ambulantní služby Č. akreditace: 2007/248 PK Časová dotace: 156 hodin Pracovník v sociálních službách se zaměřením na azylové domy Č. akreditace: 2008/397 PK Časová dotace: 153 hodin Pracovník v sociálních službách Č. akreditace: 2008/400 PK Časová dotace: 151 hodin 14

17 Nabídka dalších témat vzdělávacích kurzů a odborných seminářů Po dohodě s vámi pro vás připravíme kurzy a odborné semináře na klíč s ohledem na vaše vzdělávací potřeby a vzdělávací potřeby vašich zaměstnanců. Jsme schopni vám nabídnout jak školící akce, tak akreditované kurzy šité na míru právě vám. Pro zpracování tématu na objednávku a získání jeho akreditace na Ministerstvu práce a sociálních věcí však potřebujeme čas zhruba 6 měsíců, vzhledem k ministerstvem daným termínům akreditačních komisí a lhůtám pro hodnocení žádostí. Seznam témat: psaní projektů a žádostí o grant tvorba rozpočtů specifické přístupy v práci s klienty s autismem aktuální otázky systému sociálního zabezpečení v ČR v návaznosti na výkon sociální práce patologické závislosti a jejich prevence mezilidská komunikace dvoudenní komunikace jako nástroj pomoci osobám se závislostmi a s psychickým onemocněním vedení rozhovoru jako základ práce s klientem vedení poradenského rozhovoru motivace nemotivovaného klienta úvod do supervize v sociálních službách pro pracovníky v přímé péči úvod do supervize v sociálních službách pro vedoucí pracovníky specifika pohybových aktivit v geriatrii základy rehabilitačního ošetřování vážně nemocných a dlouhodobě ležících klientů základy práce a komunikace s uživateli v domově pro seniory práva uživatelů azylových domů další vzdělávání pracovníků v organizaci vztah nadřízený podřízený netradiční metody vzdělávání dětí a mládeže s těžkým zdravotním postižením komunikační systémy pro osoby s těžkým zdravotním postižením zaměřeno na děti a mládež do 18 let 15

18 Kontakty Diakonický institut Sídlo: Na Nivách Český Těšín Pobočky: Koperníkova Český Těšín Stodolní Ostrava Moravská Ostrava a Přívoz Koordinátor vzdělávání: tel.: mobil: Aktuální nabídku vzdělávacích kurzů a odborných seminářů včetně možnosti přihlásit se on-line a další informace naleznete na: 16

19 Uniwersytet Śląski ul. Bielska Cieszyn tel.: Diakonický institut Na Nivách Český Těšín tel.: Aktuální nabídka bezplatných kurzů pořádaných v rámci česko-polského projektu SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Časová dotace: Lektor: Obsah: Určení: Termín: Místo: 8 hodin Mgr. Dolores Czudková 1) legislativní rámec sociálního podnikání v ČR 2) sociální podnik jako příležitost pro aktivní zapojení zdravotně znevýhoděných osob do trhu práce a do společnosti 3) základní principy sociálního podnikání v praxi 4) konkrétní příklad sociálního podniku na území Euroregionu Těšínské Slezsko pro pracovníky sociálních služeb, kteří pracují s lidmi s mentálním postižením čtvrtek 14. dubna 2011, hodin Diakonický institut, Stodolní 3, Ostrava PSYCHIATRICKÉ MINIMUM Časová dotace: Lektor: Obsah: Určení: Termín: Místo: 8 hodin MUDr. Jan Matýs V bloku bude přednesena základní problematika psychiatrie pro potřeby při práci s lidmi s duševní poruchou mentální retardací, projevy u lidí s tímto postižením, výskyt přidružených duševních poruch. Zároveň bude objasněna adekvátní komlexní terapie, dále význam přístupu k těmto lidem, včasného rozpoznání a postupu při zhoršování duševního stavu pacientů klientů. pro pracovníky sociálních služeb, kteří pracují s lidmi s mentálním postižením čtvrtek 12. května 2011, hodin Diakonický institut, Stodolní 3, Ostrava ZÁKLADNÍ KURZ BAZÁLNÍ STIMULACE Časová dotace: Garant: Lektor: Obsah: Určení: Termín: Místo: Výstupy: Důležité sdělení: 24 hodin PhDr. Karolína Friedlová, prezidentka Mezinárodní asociace Bazální stimulace Institut Bazální stimulace Teorie a praktický nácvik dovedností v konceptu Bazální stimulace, více na: nebo pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách středa: 18. května 2011, hodin čtvrtek: 19. května 2011, hodin pátek: 20. května 2011, hodin Diakonický institut, Stodolní 3, Ostrava Účastníci obdrží Mezinárodní certifikát platný v celé EU vystavený Mezinárodní asociací Bazální stimulace, dále obdrží osvědčení dle svého profesního zařazení certifikáty budou zaslány poštou dodatečně, cca za 4 týdny. Prosíme účastníky, aby si s sebou přinesli: deku, karimatku, pohodlné oblečení, 2 žínky, ručník, froté ponožky a tělové mléko, index odbornosti. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński Těšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictím Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

20 Vydal Diakonický institut pro svou vnitřní potřebu v nákladu 150 ks. Neprodejné. Grafické práce a tisk Repronis s.r.o., Diakonický institut 2011

DIAKONICKÝ INSTITUT. Možné slevy: Pracovníci Slezské diakonie, studenti, důchodci, nezaměstnaní, osoby na rodičovské dovolené, členové AHO MSK 10%

DIAKONICKÝ INSTITUT. Možné slevy: Pracovníci Slezské diakonie, studenti, důchodci, nezaměstnaní, osoby na rodičovské dovolené, členové AHO MSK 10% DEMENCE (AKREDITACE MPSV Č. 2010/361-PC) Č. KURZU: 5311, ČASOVÁ DOTACE: 14 HODIN ZVYŠOVÁNÍ PODÍLU KLIENTA NA PODOBĚ SLUŽBY Č. KURZU: 7411, ČASOVÁ DOTACE: 16 HODIN PhDr. Mgr. Radka Kozáková Témata kurzu:

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1 SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) PC = cílová skupina Pracovník v sociálních službách - další vzdělávání (dle 116 odst. 9 Zákona) VP = cílová skupina Vedoucí pracovníci (dle 117a

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Zadavatel v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Vzdělávání

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků

Vzdělávání sociálních pracovníků Vzdělávání sociálních pracovníků Akreditační systém Ministerstva práce a sociálních věcí je ustaven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Systém

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I Datum Název Kraj 8.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 9.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 10.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 20.1.2014 SQSS

Více

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42)

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42) REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Poznáváme,, na

Více

Specifikace vzdělávacích potřeb

Specifikace vzdělávacích potřeb Příloha č. 1 Specifikace vzdělávacích potřeb Specifikace cílové skupiny: Cílovou skupinou zakázky bude 21 pracovnic v sociálních službách, 1 sociální pracovnice a 1 vedoucí sociální pracovnice. Cílová

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42)

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

1. Pravidla šetrné sebeobrany

1. Pravidla šetrné sebeobrany Podrobná specifikace jednotlivých vzdělávacích aktivit Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Pravidla šetrné sebeobrany Umožnit m zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, která ohrožuje

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Adresa místa konání: Dům s pečovatelskou službou Tyršova 1359 Poděbrady. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Dům s pečovatelskou službou Tyršova 1359 Poděbrady. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Poděbradech. Můžete si vybrat z

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2016

Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2016 Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2016 Datum Název Kraj 9.1.2016 Příprava na neohlášenou inspekci kvality sociálních služeb Ústecký kraj 21.1.2016 Povídejme si se seniory a

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2016 Jednodenní kurzy: DÉČKO LIBEREC Z. S. KOMUNIKACE S UMÍRAJÍCÍMI A JEJICH RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY - ÚVOD DO TÉMATU Číslo kurzu: 116 001 Termín konání: 22. března 2016 Uzávěrka

Více

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE Příloha č. 2 OBECNÉ INFORMACE Dodavatel vzdělávací aktivity bude povinen: - zajistit vzdělávací aktivity včetně veškerých aktivit souvisejících s realizací a zahrnutých do ceny dle požadavku výzvy - spolupracovat

Více

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Zadavatel v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském a Plzeňském kraji požaduje,

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

ČÁST II. Manažerské dovednosti

ČÁST II. Manažerské dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST II. Manažerské dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Manažerské dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu výběrového řízení budou

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Liberci. Můžete si vybrat z akreditovaných

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE ROZVÍJENÍ DOVEDNOSTÍ V KRIZOVÉ INTERVENCI 24 hodin Číslo kurzu: 116 005 Cena kurzu: 2 900,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) Termín konání:

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ Zadavatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s. Název zakázky: Dodávka akreditovaných kurzů pro poskytovatele sociálních služeb

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a jejich zaměstnavatele 2013 OBSAH 1. ŠKOLENÍ V RÁMCI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ........ 4 1.1. Základní informace...

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Zadávací dokumentace pro předkládání nabídek k dodavatelskému zajištění projektové aktivity

Zadávací dokumentace pro předkládání nabídek k dodavatelskému zajištění projektové aktivity Zadávací dokumentace pro předkládání nabídek k dodavatelskému zajištění projektové aktivity 1. Identifikační údaje zadavatele 1.1 Název zakázky: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách -

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN a Česká asociace pečovatelské služby METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ REKVALIFIKACE V KOMBINACI S TRÉNINKOVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STARŠÍCH 50 LET NA PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH

Více

nabídka platná k 11. 11. 2015

nabídka platná k 11. 11. 2015 nabídka platná k 11. 11. 2015 Frýdecká 410, Staré Město, 739 61 Třinec tel.: 558 339 016, email: info@edlit.cz www.edlit.cz akreditované pracoviště MŠMT ČR akreditovaná instituce MPSV ČR akreditovaná instituce

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV zaměřené na Vaše potřeby a praktické využití.

Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV zaměřené na Vaše potřeby a praktické využití. Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav ústavní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze datum zápisu 30.5.2014, Spisová značka U42) Kontakt: PhDr. Jana Kumprechtová Tel.:601381888 E-mail:

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 16 Červenec 2009

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 16 Červenec 2009 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 16 Červenec 2009 Přítomni: Omluveni: Poznámka: Jednání probíhalo formou per rollam Program: 1. Vzhledem k tomu, že se Akreditační komise nemohla sejít z důvodu

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KOMUNIKACE S UMÍRAJÍCÍMI A JEJICH RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY - ÚVOD DO TÉMATU Číslo kurzu: 116 001 Termín konání: 6. října 2016 /uzávěrka přihlášek 22. září

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby. leden červen 2013

Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby. leden červen 2013 Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby leden červen 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vás touto cestou oslovili s nabídkou vzdělávacích kurzů pro pracovníky ze sociální oblasti, resp.

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

TALENT CAREER PROGRAM

TALENT CAREER PROGRAM TALENT CAREER PROGRAM ZJISTĚTE,CO VE VÁS JE! T&CC s.r.o. 2008 Odborný garant: Mgr. Jakub Hermánek Projektový manager ČR: Ing. Helena Mitlehnerová SR: Ing. Adela Masaryková ZAČNĚTE KARIÉRU ROVNOU U TĚCH

Více

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace k veřejné zakázce Vytvoření informačního systému pro agendu akreditací v rámci projektu Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011 ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011 Název projektu: Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách Realizátor projektu: EDUCO CENTRUM s.r.o. Název operačního programu: OP Vzdělávání pro

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování (zahájení provozu v březnu 2011) za tým DS vypracovaly PhDr. Lenka Havlíčková a Mgr. Eliška Hrbková Charakteristika

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Přítomni: MUDr. Milena Černá, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Vysočina IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah. Úvod... 2. Jak pracovat s Nabídkou vzdělávání v sociálních službách a podmínky pro přihlašování 3

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah. Úvod... 2. Jak pracovat s Nabídkou vzdělávání v sociálních službách a podmínky pro přihlašování 3 Obsah Obsah Úvod... 2 Jak pracovat s Nabídkou vzdělávání v sociálních službách a podmínky pro přihlašování 3 Nabídka vzdělávacích kurzů VISK termínový kalendář... 4 Nabídka vzdělávacích kurzů VISK tematická

Více

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Supervize a koučování v kontextu sociální práce Adéla Mojžíšová Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Cílem koučování

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2017 DÉČKO LIBEREC Z. S.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2017 DÉČKO LIBEREC Z. S. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2017 DÉČKO LIBEREC Z. S. KOMUNIKACE S UMÍRAJÍCÍMI A JEJICH RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY - ÚVOD DO TÉMATU Cena kurzu: 1 350,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) Termín konání: 5. října

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Termín realizace: 15. 7. 2014 Máte povědomí o tom, co to AAK je, protože už jste byli na kurzu? Přesto si někdy nevíte úplně rady nebo vaše

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Zlínský kraj IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

nabídka platná k

nabídka platná k nabídka platná k 11. 4. 2016 Frýdecká 410, Staré Město, 739 61 Třinec tel.: 558 339 016, email: info@edlit.cz www.edlit.cz akreditované pracoviště MŠMT ČR akreditovaná instituce MPSV ČR akreditovaná instituce

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty Mapa systému písemných pravidel a metodických postupů Podpora pěstounských rodin ANEB POMOC V PRAVÝ ČAS Temperi, o.p.s. SQ Obsah standardu kvality Provázanost s dalšími standardy Provázanost s dokumenty

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Spolek TREMEDIAS je držitelem akreditace MPSV ČR pro vzdělávání cílové skupiny sociálních pracovníků, a to v tématech, které uvádíme níže:

Spolek TREMEDIAS je držitelem akreditace MPSV ČR pro vzdělávání cílové skupiny sociálních pracovníků, a to v tématech, které uvádíme níže: Spolek TREMEDIAS je držitelem akreditace MPSV ČR pro vzdělávání cílové skupiny sociálních pracovníků, a to v tématech, které uvádíme níže: Využití socioterapie při práci s rodinou a dítětem, Základy správního

Více

výcvik integrace v psychoterapii

výcvik integrace v psychoterapii výcvik integrace v psychoterapii OBSAH VÝCVIKU Základní charakteristika Výcvik integrace v psychoterapii je připravován a organizován Katedrou psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Dodavatel C.S.Safe Solutions s.r.o. Hradčanské náměstí 67/8 118 00 Praha 1 E-mail: office@cssafe.cz Web: www.cssafe.cz 30.10.2014 Dobrý den, v souvislosti s množícími se útoky na školách a ve školských

Více

Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování

Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování Termín: 15.10. 2010 14. 1. 2012 Východiska: Při realizaci kurzu vycházíme z myšlenky, že základem kvalitní a

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Akreditovaný výcvikový vzdělávací program pod vedením PhDr. Mariny Stejskalové, CSc. Vzdělávací program Výcvikový vzdělávací program je jako

Více