DIAKONICKÝ INSTITUT. Katalog vzdělávacích aktivit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIAKONICKÝ INSTITUT. Katalog vzdělávacích aktivit"

Transkript

1 DIAKONICKÝ INSTITUT Katalog vzdělávacích aktivit

2

3 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, po více než pěti letech existence Diakonického institutu jako vzdělavatele nabízejícího kvalifikační i další vzdělávání zaměstnancům pracujícím v sociálních službách a dalších pomáhajících profesích Vám předkládáme katalog našich vzdělávacích aktivit. Za těch několik let jsme ušli dlouhou cestu ve vývoji naší organizace. Dovolím si říci, že především v důsledku změn, které přinesl zákon o sociálních službách, rovněž díky zpětným vazbám frekventantů našich kurzů a odborných seminářů a díky přínosné spolupráci s mnohými poskytovateli sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje, kraje Vysočina a Pardubického kraje jsme dnes schopni předložit vám nabídku vzdělávacích aktivit, která vychází ze vzdělávacích potřeb praxe v sociálních službách a kterou průběžně vyhodnocujeme a modifikujeme tak, aby skutečně vyhovovala vašim požadavkům na vzdělávání. Tento katalog obsahuje přehled kurzů a odborných seminářů s akreditací Ministerstva práce a sociálních věcí, které jsou podle tematického a obsahového určení akreditované jak pro vedoucí pracovníky sociálních služeb, tak pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kterým zákon o sociálních službách ukládá povinnost dalšího vzdělávání. Tyto kurzy a odborné semináře jsou v katalogu strukturovány podle cílové skupiny posluchačů, pro které jsou akreditovány. Pro vaši lepší orientaci jsou jednotlivé vzdělávací aktivity označeny číslem akreditace včetně zkratky cílové skupiny, pro kterou jsou určeny (VP = vedoucí pracovník sociálních služeb, SP = sociální pracovník, PC = pracovník v sociálních službách). Najdete zde však také nabídku kvalifikačních kurzů a dalších témat, která jsme schopni pro vás připravit na objednávku. Diakonický institut jako vzdělavatel se za pět let své samostatné existence stal dynamicky se rozvíjející organizací, která zaujímá významnou pozici mezi vzdělavateli v našem regionu i mimo něj. Na tom se neodmyslitelně podíleli svým vysokým pracovním nasazením jak všichni zaměstnanci, tak všichni spolupracující lektoři a odborníci, jimž tímto vyjadřuji své hluboké uznání a díky. Za Diakonický institut Mgr. Petra Kluzová zástupce ředitele 1

4 Akreditované kurzy a odborné semináře pro všechny cílové skupiny Psychohygiena aneb Jak na stres, nervozitu a úzkost Č. akreditace: 2010/0961 PC/SP/VP / Časová dotace: 8 hodin Obsah: Motto: Chceme-li, aby někdo něco dělal dobře, zajímejme se o to, jak mu je. Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi duševní hygieny v každodenním profesním i osobním životě. V úvodu budou účastníci seznámeni se základními pojmy a jednotlivými oblastmi psychohygieny v bio-psycho-socio-spirituálním kontextu. Značná část semináře je však zaměřena prakticky a sebezkušenostně. Účastníci se naučí, jak zdravě vycházet s druhými lidmi, rozumět jim i sobě samému. Součástí bude i jednoduchý návod na včasné rozpoznání stresu a nebezpečí syndromu vyhoření, odhalení možností zvyšování odolnosti vůči stresu. Dále budou mít účastníci možnost vyzkoušet si některé z relaxačních metod (autogenní trénink, technika progresivní svalové relaxace ). Jedná se o krátké techniky, které je možno využít i v době, kdy nám nedostatek času stále více šlape na paty. Sebeobrana pro zaměstnance Jak předejít fyzickému napadení Č. akreditace: 2010/0960 PC/SP/VP / Časová dotace: 8 hodin Obsah: Cílem kurzu je osvojení si schopnosti účinně řešit nepříjemné situace, vyvarovat se nejčastějších chyb a taktéž pohotově reagovat, zvládat a odrážet slovní útoky, které ve většině případů předcházejí fyzickému napadení. V teoretické části kurzu se účastníci seznámí s legislativou k dané problematice (vybraná ustanovení trestního zákona, trestního řízení, přestupkového zákona nutná obrana, krajní nouze), s možnými rizikovými situacemi a strategií chování v nich. Praktická část bude zaměřena na modelové situace, kde si budou účastnici moci vyzkoušet triky slovní sebeobrany co říci a kdy je ten správný okamžik. Na závěr bude možnost otevřené diskuze k tématu. (V závislosti na míře zájmu připravíme i nástavbový kurz sebeobrany proti fyzickému napadení.) Základy první pomoci Č. akreditace: 2010/0959 PC/SP/VP / Časová dotace: 21 hodin Obsah: Absolvent získá potřebné znalosti a dovednosti pro vlastní připravenost k poskytnutí první pomoci, resp. záchraně života před příjezdem odborné lékařské pomoci. Cílem semináře je získat ucelený přehled v doporučených postupech laické první pomoci. Součástí praktické části semináře bude nácvik techniky kardiopulmonální resuscitace a také nácvik ostatních technik a postupů při poskytování první pomoci u různých druhů zranění a závažných stavů. Finanční vzdělávání jako obrana a pomoc při předlužení Č. akreditace: 2010/1153 PC/SP/VP / Časová dotace: 12 hodin (v průběhu roku bude výuka prodloužena na 16 hodin) Obsah: Cílem semináře je předání takových zkušeností z praxe, které povedou k preventivnímu jednání, předcházení předlužení a efektivnímu a rychlému řešení zadlužených domácností. Obsah semináře: 1. den: základy hospodaření domácností, plány hospodaření a vytváření rezerv, finanční pojmy a finanční produkty zásady, principy a pravidla zodpovědného zadlužování, kritéria výběru produktů a pravidla výběru věřitele; smlouva o úvěru a její nezbytné náležitosti 2. den: nekalé praktiky poskytovatelů úvěru, jak je rozpoznat, jak se jich vyvarovat, legislativní ochrana před nezákonnými praktikami proces vymáhání pohledávek, možnosti soudního a mimosoudního řešení sporu při neschopnosti splácet, výhody a nevýhody registru dlužníků, exekuční proces, práva a povinnosti všech stran v exekučním procesu práce s předluženou domácností, práce s nemajetným klientem, příprava na insolvenční řízení 2

5 Akreditované kurzy a odborné semináře pro cílové skupiny vedoucí pracovník sociálních služeb a sociální pracovník Výběr, přijímání a propouštění zaměstnanců Č. akreditace: 2010/590 SP/VP Časová dotace: 8 hodin Obsah: Účastníci semináře by měli pochopit principy správného výběru zaměstnanců v souladu s efektivitou a platnými právními předpisy, včetně postupu při přijetí a propouštění. Cílem těchto postupů je, aby byl nový zaměstnanec motivován pro práci a opouštěl ji s jasnými vztahy a podle pravidel. Během semináře se účastníci seznámí s metodami výběru zaměstnanců, s postupem při přijímání uchazečů a s postupem a způsoby propouštění zaměstnanců. Hodnocení zaměstnanců Č. akreditace: 2010/591 SP/VP Časová dotace: 8 hodin Obsah: Účastníci semináře budou seznámeni se zaváděním hodnocení pracovníků do organizace. Dále bude obsahem semináře význam, role cílů a zpětné vazby, kritéria hodnocení, metody. Probereme návaznost hodnocení na další procesy a implementaci systému hodnocení pracovníků do praxe. Motivace zaměstnanců Č. akreditace: 2010/592 SP/VP Časová dotace: 8 hodin Obsah: Účastníci semináře se seznámí s tím, proč motivovat a jak, s teoriemi motivace a jejich aplikací v praxi, s náměty na motivování zaměstnanců, benefity a jejich rolí a se způsobem nastavení motivačního systému. Akreditované kurzy a odborné semináře pro cílové skupiny sociální pracovník a pracovník v sociálních službách Efektivní komunikace jako základ mezilidských vztahů Č. akreditace: 2010/593 PC/SP Časová dotace: 8 hodin Obsah: Obsahem semináře je osvojení základů verbální a nonverbální komunikace v osobním i pracovním životě, dále nácvik komunikačních dovedností, aktivní naslouchání, vedení emočně podpůrného rozhovoru s klientem, zvládání obtížných situací v komunikaci, způsoby komunikace pasivita, agresivita, manipulace, asertivita, základní asertivní práva, využití asertivních technik v praxi. Úvod do sebezkušenostního výcviku I Č. akreditace: 2010/1151 PC/SP Časová dotace: 8 hodin Obsah: 1) seznámení, očekávání, jak spolu komunikujeme 2) účinné faktory v sebezkušenostním výcviku, terapeutický proces 3) nutné podmínky změny u klienta během nedirektivního přístupu v terapii 4) zážitkové laboratoře nácvik nedirektivního přístupu v individuálním rozhovoru 3

6 Úvod do sebezkušenostního výcviku II Č. akreditace: 2010/1150 PC/SP Časová dotace: 8 hodin Obsah: 1) seznámení, očekávání a zkušenosti účastníků 2) PCA přístup v terapii, vytvoření atmosféry bezpečí, osobnost terapeuta, terapeutický proces 3) zážitkové laboratoře nácvik technik nedirektivního přístupu v individuálním rozhovoru 4) encounterové skupiny a jejich význam pro růst a rozvoj osobnosti, facilitátor ve skupině, skupinový proces 5) zážitkový proces ve skupině interaktivní nácvik technik Úvod do krizové intervence Č. akreditace: 2010/1152 PC/SP Časová dotace: 8 hodin Obsah: Účastníci semináře budou seznámeni s následujícími tématy: 1) pojem krize, typy a základní charakteristiky krizí 2) co je to krizová intervence, její principy 3) odborná pomoc v krizi, specifické znaky 4) techniky a formy odborné práce s člověkem v krizi (prezenční a distanční forma pomoci) 5) zážitkové laboratoře 6) požadavky a nároky na pracovníky v krizové intervenci 7) krize krizového interventa, prevence syndromu vyhoření 8) vyrovnávací mechanismy spojené se stresem a zátěží Akreditované kurzy a odborné semináře pro cílovou skupinu vedoucí pracovník sociálních služeb Manažerské minimum pro vedoucí pracovníky sociálních služeb Č. akreditace: 2010/515 VP Časová dotace: 18 hodin Obsah: Cílem semináře je seznámit účastníky se základními nástroji efektivního řízení lidí v sociálních službách, dále posílení vnímání podřízeného jako partnera a budování vzájemného vztahu na základě manažerské supervize. Dílčím cílem semináře je také podpora procesu zavádění odborných manažerů na vedoucích pozicích v sociálních službách. 4

7 Akreditované kurzy a odborné semináře pro cílovou skupinu sociální pracovník Tvorba individuálních vzdělávacích plánů Č. akreditace: 2008/170 SP / Obsah: Obsah semináře seznámí účastníky s principy a metodikou systému celoživotního vzdělávání, představí principy individuálního plánování vzdělávacích potřeb a seznámí účastníky s praktickou aplikací metodiky sestavení individuálního vzdělávacího plánu. Seznámení s autodiagnostickou metodou Č. akreditace: 2008/171 SP / Obsah: Obsahem kurzu je základní seznámení účastníků s principy a metodikou systému celoživotního vzdělávání. Účastníci se dále seznámí s praktickou aplikací metodiky autodiagnostického zjišťování vzdělávacích potřeb a také s identifikací současného stavu tvorby IVP a VPO v organizaci a stanovením následného postupu. Tvorba vzdělávacích plánů organizace Č. akreditace: 2008/315 SP / Obsah: Každá moderní organizace má vytvořen svůj vzdělávací plán. Tento kurz umožní účastníkům vyhodnotit, zda tento plán je nastaven funkčně, ekonomicky a efektivně. Umožní jednotlivcům vyhodnotit své vzdělávací potřeby a poskytne i orientaci v současné legislativě, která se týká možností a forem celoživotního vzdělávání. Důraz bude kladen na sjednocení vzdělávacích potřeb zaměstnance a zaměstnavatele. Cíl: Absolvent kurzu bude schopen zanalyzovat své vzdělávací potřeby a sestavit individuální vzdělávací plán svého profesního rozvoje. Time management Č. akreditace: 2008/515 SP / Časová dotace: 6 hodin Obsah: Cílem semináře je získání a posílení dovednosti efektivního nakládání s časem. Obsahem je mapování vlastního nakládání s časem, pomoc při nalezení odpovědí na otázky: co a proč dělat, jak, kdo a kdy to má udělat, a také pomoc při znovuobjevení času pro sebe. V rámci semináře se bude hovořit o pracovních typech, rolích, návycích, o managementu cílů a činností, o prioritách v životě i v zaměstnání. Vedení lidí Č. akreditace: 2008/516 SP / Časová dotace: 6 hodin Obsah: Cílem semináře je posílení týmové práce. Obsahem je identifikace stávající situace v pracovním týmu, definování rozdílů skupina x tým, rolí v týmu a nastínění procesů vývoje týmu a technik vedení včetně rozhodování. Konflikt a jeho řešení Č. akreditace: 2010/007 SP / Obsah: Vedoucí pracovník musí rozumět konfliktům v organizaci a měl by je umět řešit i pozitivně využívat. Tento kurz umožní účastníkům lépe porozumět vzniku, průběhu i významu konfliktů, dále pak podporuje schopnost účastníků vnímat konflikt očima druhé strany a s respektem k zájmům druhé strany jej řešit. Cílem je, aby absolvent kurzu byl schopen rozlišit konstruktivní a destruktivní konflikty a přehodnotit své strategie jejich zvládání. 5

8 Základy komunikace se zaměřením na osoby se zdravotním postižením Č. akreditace: 210/006 SP Obsah: Cílem semináře je pochopit a přijmout, že lidé s postižením jsou lidé jako ostatní. Přiblížit frekventantům omezení v komunikačních schopnostech osob se základními typy handicapu. Rozpoznat své vlastní nedostatky v komunikačních návycích a osvojit si možnosti usnadnění komutačních bariér. Příprava projektu pro zařízení poskytující sociální služby Č. akreditace: 2010/008 SP Obsah: Obsahem semináře je kdy a proč použít projekt, kde najít výzvu k jeho podání. Dále se účastníci semináře seznámí se samotnou přípravou projektu SWOT analýza, formuláře, rozpočty a se samotnou realizací projektu. Cílem kurzu je naučit se stanovovat cíle projektu, pochopit projektový cyklus, seznámit se s jeho etapami. Syndrom vyhoření Č. akreditace: 2008/172 SP Obsah: Syndrom vyhoření jeho projevy, průběh a faktory ovlivňující jeho vznik, individuální práce účastníků zaměřená na pozitivní a negativní aspekty jejich práce, osobnostní charakteristiky usnadňující vznik syndromu vyhoření a práce s nimi, prevence syndromu vyhoření. Syndrom vyhoření II Č. akreditace: 2009/286 SP Obsah: Cílem kurzu je rozšířit, prohloubit a upevnit znalosti a nástroje pro aktivní práci se syndromem vyhoření, získat větší náhled na vztah klient versus sociální pracovník. Účastníci si budou moci uvědomit nutnost své vlastní aktivity v prevenci syndromu vyhoření a osvojí si jednoduché techniky pro běžné použití v praxi v rámci ochrany proti syndromu vyhoření. Zvládání agrese a jiného problémového chování u klienta Č. akreditace: 2008/173 SP Obsah: Cílem semináře je poradit, jak pracovat s klientem, se kterým častěji dochází k emočně vypjatým situacím, a tím umožnit efektivnější vzájemnou spolupráci. Zabývá se tématem konfliktu, co jej způsobuje a jak se s ním dá pracovat. Poradí, jaký zvolit přístup ke klientovi: agresivnímu, nepřístupnému, histriónskému, úzkostnému, málomluvnému, nerozhodnému aj. Poskytne rovněž základní orientaci v problematice psychopatologie v poradenské praxi. Stres a jeho zvládání v pomáhajících profesích Č. akreditace: 2008/174 SP Obsah: Seminář je zaměřen na práci se stresem: co je to stres, co nás stresuje, vztah stresu a nemoci, jak aktuálně zvládat stres, jak dlouhodobě pracovat se stresem, praktická uvolňující cvičení. 6

9 Psychologie nemoci Č. akreditace: 2008/175 SP Obsah: Cílem semináře je umožnit účastníkům lépe zvládat nemoc a zátěž s ní spojenou, a to z pohledu pacienta i zdravotníka. Obsah semináře: nemoc propojení tělesného a psychického, přirozené lidské potřeby, změny spojené s hospitalizací a nemocí, reakce na nemoc, nemoc jako reakce, bolest a práce s ní, jak jednat s nemocným, rizika pomáhající profese a jak s nimi pracovat. Psychopatologie I Č. akreditace: 2008/523 SP Obsah: Účastníci se zde seznámí s problematikou duševních onemocnění, jejich projevech, které se nejčastěji vyskytují v praxi, o jejich příčinách i možnostech léčby. Uvede na pravou míru nejčastější mýty a předsudky panující v oblasti duševních nemocí a nastíní sociální a právní pozici klienta trpícího duševní nemocí. Seminář je veden interaktivní formou výuky. Individuální plánování I Č. akreditace: 2008/589 SP Časová dotace: 6 hodin Obsah: Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou IP v ambulantních a terénních službách. Dále bude obsahem kurzu rozbor dokumentů a pojmů potřebných pro IP, seznámení se s metodami vyhodnocování a základní práce s uživatelem v alternativní komunikaci a seznámení s etickými kodexy sociálního pracovníka. Účastníci získají přehled v problematice. Individuální plánování II Č. akreditace: 2008/590 SP Časová dotace: 6 hodin Obsah: Navazující seminář na Individuální plánování I (ambulantní a terénní služby). Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, kteří vykonávají funkci klíčového pracovníka v rámci ambulantních a terénních služeb. Dále bude obsahem semináře profil a etický kodex klíčového pracovníka, popis jeho pracovní činnosti a seznámení se s metodami a formami plánování mezi službami. Jak dobře vytvořit systém alternativní komunikace s našimi uživateli služeb Č. akreditace: 2009/167 SP Časová dotace: dvoudenní workshop 14 hodin Obsah: Komunikovat mezi sebou verbálně je přirozená lidská schopnost. Tuto skutečnost vnímáme většinou jako samozřejmost. Mezi námi je však i mnoho osob, které tuto schopnost následkem mentálního postižení, po úrazu nebo nemoci ztratili. Naší povinností a také odpovědností (ve smyslu sociální služby) je, aby uživatelé našich služeb rozuměli tomu, jaké spektrum sociálních služeb jim nabízíme, aby rozuměli smlouvě, kterou s námi sepisují, pravidlům, která mají dodržovat, a cítili se v naší službě bezpečně. Je také důležité, abychom byli schopni tvořit s uživatelem individuální plán ve formě, které bude rozumět a považovat za svou. 1. den Budeme pracovat s piktogramy, budeme se učit skládat z piktogramů vzorce na základě naší nabídky služeb tak, aby budoucí uživatel pochopil, o co naší sociální službě vlastně jde. 2. den Budeme tvořit prezentace alternativní komunikace (jak na stížnosti, pravidla služby, cílová skupina uživatelů apod.) za pomoci PC v programu PowerPoint a Klip-art ze souboru Office Online a sestavovat prezentaci pro uživatele (veřejný závazek sociální služby). Vlastní notebook s MS PowerPoint výhodou! 7

10 Násilí a rodina, sociální práce s rodinou se zneužívanými, týranými a zanedbávanými dětmi Č. akreditace: 2008/474 SP Obsah: Účastníci budou seznámeni s teoretickými základy, s legislativou a metodami práce s danými rodinami či jednotlivci. Seminář je určen pro sociální pracovníky, kteří přicházejí do kontaktu s domácím násilím, zejména pak s rodinami s týranými, zanedbávanými a zneužívanými dětmi. Úkolově orientovaný přístup jako metoda sociální práce Č. akreditace: 2008/545 SP Obsah: Účastníci semináře budou seznámeni s úkolově orientovaným přístupem. Jedná se o přístup orientovaný na klienta, metodu pomáhající lidem k svépomoci. Sociální pracovník ve vztahu s klientem vytváří atmosféru důvěry a svobodného projevu. Tím mobilizuje vnitřní zdroje klienta k hledání vlastního východiska z nepříznivé životní situace. Účastníci semináře budou seznámeni s etapami přístupu příprava, první kontakt, dojednávání, průběh, ukončení, hodnocení. Rovněž budou seznámeni s metodami použitelnými v praxi při práci s klientem. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí Č. akreditace: 2008/475 SP Obsah: Účastníci získají základní vhled do problematiky sociálně-právní ochrany (SPO) dětí a možností uplatnění v praxi. Stěžejní témata základní zásady SPO, opatření SPO, zařízení SPO a poskytování SPO pověřenými osobami. Seminář je určen zejména pro sociální pracovníky, kteří ve své práci přicházejí do kontaktu s dětmi a chtějí získat základní povědomí o legislativním zakotvení sociálně-právní ochrany dětí. Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky (cílová skupina lidé se zdravotním postižením) Č. akreditace: 2009/001 SP Obsah: Cílem kurzu je seznámit účastníky se způsoby posouzení možnosti aktivit v různých prostředích, určení dalších služeb, které mohou být potřebné. Seznámit se s pravidly úpravy prostředí člověka se sníženou schopností pohybu a orientace. Poznat roli pomáhajícího pro uspokojování potřeb druhého člověka. Respektovat autonomii druhého člověka. Sociální práce se zdravotně postiženými Č. akreditace: SP Obsah: Orientace v problémech lidí se sníženou schopností pohybu a orientace; rozvíjení schopností profesionálním způsobem pomáhat; postoje k postiženým lidem; jak jednat s postiženým člověkem; závislost fyzická neznamená závislost psychickou; klient jako subjekt, nikoli jako objekt; integrace v praxi 8

11 Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě Č. akreditace: 2008/592 SP Obsah: seznámíme se s následujícími tématy: 1) co je to závislost? kdo se stává závislým? 2) závislost na službě, závislost na pracovníkovi 3) identifikování signálů a symptomů závislosti na sociální službě 4) kdo vyvolává závislost? 5) syndrom pomáhajícího 6) odhalování a projevování závislosti na službě Cílem semináře je: 1) porozumět tomu, co je míněno závislostí osob na sociální službě 2) porozumět tomu, jak se může závislost na sociální službě projevit v praxi 3) začít rozumět signálům a symptomům závislosti 4) vědět, co lze očekávat od vedení a organizace, když podávám zprávu nebo jsem zahrnut/a do případu závislosti uživatele 5) pamatovat na aktivity, které by mohly být užitečné při ochraně uživatele před vznikem závislosti na sociální službě Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby Č. akreditace: 2009/002 SP Obsah: Cílem kurzu je porozumět tomu, co je míněno týráním a zneužíváním a protiprávním chováním nebo situací. Porozumět tomu, jak se může týrání a zneužívání projevovat v praxi. Začít rozumět signálům a symptomům týrání a zneužívání. Vědět, co dělat, když jde o obvinění nebo podezření na týrání a zneužívání. Vědět, co lze očekávat od vedení a organizace, když podávám zprávu nebo jsem zahrnut/a do případu obvinění nebo podezření z týrání či zneužívání. Pamatovat na aktivity, které by mohly být užitečné při ochraně uživatele před týráním a zneužíváním. Veřejný opatrovník Č. akreditace: 2008/546 SP Časová dotace: 6 hodin Obsah: Účastníci budou seznámeni s problematikou veřejného opatrovnictví z právního a psychiatrického hlediska, s právy a povinnostmi veřejného opatrovníka, s přístupy, jak vést jednání a komunikovat s klientem s psychiatrickou diagnózou, jak vést rozhovor, jak zvládat agresivitu klienta a s dalšími tématy z praxe veřejného opatrovnictví. Právní způsobilost uživatelů a opatrovnictví pro opatrovníky Č. akreditace: 2010/263 SP Časová dotace: 6 hodin Obsah: Obsahem kurzu bude sdílení praxe, diskuze a také informace o jednotlivých příkladech uživatelů s omezením či zbavením způsobilosti k právním úkonům. Dále probereme zákonné normy občanský zákoník, metody práce jednání s osobou s omezenou či zbavenou způsobilostí k právním úkonům, povinnosti a oprávnění opatrovníka. Součástí náplně kurzu budou také příklady dobré praxe a sdílení zkušeností. 9

12 Psychózy a vhodný způsob komunikace s nemocným Č. akreditace: 2010/228 SP Časová dotace: 10 hodin Obsah: Cílem kurzu je získání základních informací o psychózách a o správné komunikaci s takto nemocnými. V teoretické části budou účastníci seznámeni se vším, co souvisí s psychózou. S definicí psychózy, příčinou vzniku, s projevy, relapsem a nutností jeho předcházení, s léčbou, léky a psychosociálními přístupy, s problémy při léčbě, s negativními vlivy na nemoc, s pomocí rodiny a jak si může pomoci nemocný sám, se zařízeními následné péče. V praktické části si účastníci vyzkouší vhodnou komunikaci s nemocnými psychózou. Úvod do problematiky rodin a jednotlivců v hmotné nouzi Č. akreditace: 2010/180 SP Obsah: Cílem kurzu je získání obrazu o problematice rodin a jednotlivců nacházejících se v hmotné nouzi, kdy jejich problémy často nespočívají jenom v materiální oblasti. Obsah: 1) funkce rodiny, její hodnotová orientace, kulturní, ekonomický a sociální kapitál 2) rodiny se specifickou potřebou vícedětné, neúplné a romské rodiny 3) příčiny nezaměstnanosti, vícegenerační nezaměstnanost, integrace do trhu práce 4) chudoba, sociální vyloučení a mezigenerační reprodukce chudoby 5) právní úprava pomoci v hmotné nouzi 6) vztah sociální pedagogiky a sociální práce při řešení problémů hmotné nouze Jak dobře jednat se zájemcem o službu Č. akreditace: 2010/264 SP Časová dotace: 6 hodin Obsah: Teoretický základ, jak tvořit dokumentaci k jednání se zájemcem o službu (budeme vycházet ze standardů kvality a dále pak ze zákona 108/2006 Sb.), workshop praktický nácvik jednání se zájemci, kteří vyžadují alternativní komunikaci. V semináři se budeme zabývat celým procesem jednání se zájemcem o službu, tzn. od prvního kontaktu až po proces uzavírání smlouvy se zájemcem o službu již novým uživatelem služby. Úvod do problematiky restriktivních opatření Č. akreditace: 2010/262 SP Obsah: Cílem vzdělávací akce je podpořit účastníky ve znalostech legislativních požadavků i dobré praxe v oblasti restriktivních opatření. Součástí kurzu bude sdílení, reflexe a podpora řešení praktických situací, které v souvislosti s používáním ochranných prostředků a restriktivních opatření mohou nastat. V průběhu kurzu budou využity poznatky z inspekcí kvality a návštěv veřejného ochránce práv v zařízeních sociálních služeb. Etika sociálního pracovníka Č. akreditace: 2008/524 SP Obsah: Cílem kurzu je seznámit účastníky s pojmem etiky, morálky, práva, významem morálky v mezilidských vztazích. Dále se budeme zabývat profesní etikou jako regulátorem chování profesních skupin, etickým kodexem sociálního pracovníka, subjektivními příčinami porušování profesní etiky a nejčastějšími případy porušování profesní etiky. 10

13 Akreditované kurzy a odborné semináře pro cílovou skupinu pracovník v sociálních službách Obtížná komunikace v pomáhající profesi I Asertivita Č. akreditace: 2010/040 PC Obsah: Tématem semináře bude práce s hněvem, asertivní, neasertivní a agresivní jednání. Účastníci prozkoumají vlastní zážitky, zkušenosti a tendence v této oblasti. Zvýší svou schopnost rozlišovat asertivní, neasertivní a agresivní jednání u sebe i u jiných. Vyzkouší použití některých technik a přístupů zvládání agresivních a hněvivých situací. Obtížná komunikace v pomáhající profesi II Komunikace ve stresu a v krizových situacích Č. akreditace: 2010/043 PC Obsah: Účastníci prozkoumají specifika komunikace ve stresových situacích. Zaměří se na uvědomění vlastních projevů stresu, identifikaci svých stresorů, rizik komunikace ve stresu i způsobů podpory a sebepodpory. Poznatky využijí pro rozvoj kompetence poskytovat podporu uživateli, který je ve stresu. Obtížná komunikace v pomáhající profesi III Manipulace Č. akreditace: 2010/042 PC Obsah: Účastníci si prostřednictvím zkoumání vlastních zážitků i modelových situací uvědomí podstatu a projevy manipulace, jakož i přirozené způsoby, jak na manipulaci v komunikaci reagovat, příp. jak se před manipulací chránit. Zážitky a týmové sdílení doplní teoretické poznatky, praktické postupy a experimenty. Obtížná komunikace v pomáhající profesi IV Komunikace se specifickými uživateli Č. akreditace: 2010/041 PC Obsah: Setkání nabídne prostřednictvím modelových situací zážitkovou práci, jejímž cílem bude uvědomování si specifik komunikace s uživateli, kteří projevují psychotickou, narcistickou, hraniční, schizoidní či závislou organizaci jednání. Účastníci se naučí tyto komunikační situace rozlišovat. Zážitky a týmové sdílení doplní teoretické poznatky, doporučení praktických postupů, příp. experimenty. Aktivizace seniorů Č. akreditace: 2010/408 PC Obsah: Cílem semináře je seznámení účastníků s tím, k čemu aktivizace seniorů přispívá, s aktivizačními vzdělávacími technikami, se základy pedagogiky volného času, s možnostmi aktivizace pomocí trénování paměti. Součástí semináře budou rovněž příklady dobrých praxí a praktické ukázky a také úkoly pro výkon aktivizací. 11

14 Demence Č. akreditace: 2010/361 PC Časová dotace: 14 hodin Obsah: 1 den: demence dělení, stadia, projevy, diagnostika, léčba (farmakologická, nefarmakologická) nefarmakologická léčba demence životní styl, fyzická aktivita, psychická aktivita, nutrice; aktivity obecně, kinezioterapie, psychoterapie, arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, zooterapie, ergoterapie, terapie zahradničením, reminiscenční terapie 2 den: základy péče o člověka s demencí, péče o imobilního klienta hygiena, výživa, hydratace, aktivita a další potřeby se zaměřením na dosažení maximální podpory soběstačnosti klienta komunikace s člověkem s demencí maximalizace komunikačních možností, zvládání problematického jednání poruchy chování pády Úvod do problematiky krize a práce s krizí Č. akreditace: 2010/261 PC Obsah: Cílem kurzu je podpořit účastníky pro práci s krizí. Krize bude v průběhu kurzu nahlížena jako přirozená vývojová etapa v osobním i pracovním kontextu (např. krize v organizacích). Průběh kurzu bude vycházet z Gestalt přístupu a modelů nahlížení na krizi a její průběh. Účastníky čeká vzájemné sdílení situací, práce s teď a tady, emocemi, prožíváním a uvědomováním. V průběhu kurzu budou sdíleny možnosti podpory a intervence v období krize. Úvod do paliativní péče Č. akreditace: 2010/231 PC Časová dotace: 6 hodin Obsah: Účastníci semináře se seznámí s pojmem paliativní/hospicové péče, jejím vývojem, formách v ČR a zahraničí. Dále budeme probírat otázky týkající se multidisciplinárního týmu, postavení sociálního pracovníka/pracovníka v soc. službách v týmu, komunikace a konfliktů uvnitř týmu, komunikace s pacientem a jeho rodinou a supervize. Seznámíme se blíže s pojmy eutanazie, dystanazie, marná léčba, living will. Úvod do problematiky prevence týrání a zneužívání seniorů v sociálních službách Č. akreditace: 2010/480 PC Obsah: Cílem semináře je upozornit pracovníky v přímé péči na skrytou formu domácího násilí a seznámit je s možnými postupy pomoci. Účastníci se dále seznámí s legislativními postupy, naučí se rozlišovat pojem týrání a zneužívání, kdo bývá nejčastěji agresorem, jaké jsou důvody týrání. V praktické části si pomocí písemných cvičení, praktických ukázek a rozborů vyzkouší různá řešení situací, kdy k násilí na seniorech dochází. 12

15 O vhodném způsobu komunikace a péče u psychoticky nemocných Č. akreditace: 2010/229 PC Časová dotace: 10 hodin Obsah: Cílem kurzu je získání základních informací o psychózách a o správné komunikaci s takto nemocnými. V teoretické části budou účastníci seznámeni se vším, co souvisí s psychózou. S definicí psychózy, příčinou vzniku, s projevy, relapsem a nutností jeho předcházení, s léčbou, léky a psychosociálními přístupy, s problémy při léčbě, s negativními vlivy na nemoc, s pomocí rodiny a jak si může pomoci nemocný sám, se zařízeními následné péče. V praktické části si účastníci vyzkouší vhodnou komunikaci s nemocnými psychózou. Úvod do problematiky rodin a jednotlivců v hmotné nouzi Č. akreditace: 2010/230 PC Obsah: Cílem kurzu je získání obrazu o problematice rodin a jednotlivců nacházejících se v hmotné nouzi, kdy jejich problémy často nespočívají jenom v materiální oblasti. Obsah: 1) funkce rodiny, její hodnotová orientace, kulturní, ekonomický a sociální kapitál 2) rodiny se specifickou potřebou vícedětné, neúplné a romské rodiny 3) příčiny nezaměstnanosti, vícegenerační nezaměstnanost, integrace do trhu práce 4) chudoba, sociální vyloučení a mezigenerační reprodukce chudoby 5) právní úprava pomoci v hmotné nouzi 6) vztah sociální pedagogiky a sociální práce při řešení problémů hmotné nouze Zvládání agrese a jiného problémového chování u klienta Č. akreditace: 2010/257 PC Obsah: Cílem semináře je poradit, jak pracovat s klientem, se kterým častěji dochází k emočně vypjatým situacím a tím umožnit efektivnější vzájemnou spolupráci. Zabývá se tématem konfliktu, co jej způsobuje a jak se s ním dá pracovat. Poradí, jaký zvolit přístup ke klientovi: agresivnímu, nepřístupnému, histriónskému, úzkostnému, málomluvnému, nerozhodnému aj. Poskytne rovněž základní orientaci v problematice psychopatologie v poradenské praxi. Psychologie nemoci Č. akreditace: 2010/258 PC Obsah: Cílem semináře je umožnit účastníkům lépe zvládat nemoc a zátěž s ní spojenou, a to z pohledu pacienta i zdravotníka. Obsah semináře: nemoc propojení tělesného a psychického, přirozené lidské potřeby, změny spojené s hospitalizací a nemocí, reakce na nemoc, nemoc jako reakce, bolest a práce s ní, jak jednat s nemocným, rizika pomáhající profese a jak s nimi pracovat. 13

16 Akreditované kvalifikační kurzy dle zákona č. 108/2006 Sb.: Naše akreditované kvalifikační kurzy jsou určeny pro ty, kteří pracují nebo chtějí pracovat v zařízeních sociálních služeb a nesplňují kvalifikaci dle výše uvedeného zákona. Obsah kurzu odpovídá požadavkům zákona o sociálních službách. Organizujeme rovněž kvalifikační kurzy na objednávku v zařízeních sociální péče. Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a handicapované Č. akreditace: 2007/075 PK Časová dotace: 232 hodin Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a osoby se zdravotním postižením terénní služby Č akreditace: 2007/202 PK Časová dotace: 154 hodin Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory pobytové služby Č akreditace: 2007/203 PK Časová dotace: 154 hodin Pracovník sociální péče se zaměřením na osoby se zdravotním postižením ambulantní služby Č. akreditace: 2007/248 PK Časová dotace: 156 hodin Pracovník v sociálních službách se zaměřením na azylové domy Č. akreditace: 2008/397 PK Časová dotace: 153 hodin Pracovník v sociálních službách Č. akreditace: 2008/400 PK Časová dotace: 151 hodin 14

17 Nabídka dalších témat vzdělávacích kurzů a odborných seminářů Po dohodě s vámi pro vás připravíme kurzy a odborné semináře na klíč s ohledem na vaše vzdělávací potřeby a vzdělávací potřeby vašich zaměstnanců. Jsme schopni vám nabídnout jak školící akce, tak akreditované kurzy šité na míru právě vám. Pro zpracování tématu na objednávku a získání jeho akreditace na Ministerstvu práce a sociálních věcí však potřebujeme čas zhruba 6 měsíců, vzhledem k ministerstvem daným termínům akreditačních komisí a lhůtám pro hodnocení žádostí. Seznam témat: psaní projektů a žádostí o grant tvorba rozpočtů specifické přístupy v práci s klienty s autismem aktuální otázky systému sociálního zabezpečení v ČR v návaznosti na výkon sociální práce patologické závislosti a jejich prevence mezilidská komunikace dvoudenní komunikace jako nástroj pomoci osobám se závislostmi a s psychickým onemocněním vedení rozhovoru jako základ práce s klientem vedení poradenského rozhovoru motivace nemotivovaného klienta úvod do supervize v sociálních službách pro pracovníky v přímé péči úvod do supervize v sociálních službách pro vedoucí pracovníky specifika pohybových aktivit v geriatrii základy rehabilitačního ošetřování vážně nemocných a dlouhodobě ležících klientů základy práce a komunikace s uživateli v domově pro seniory práva uživatelů azylových domů další vzdělávání pracovníků v organizaci vztah nadřízený podřízený netradiční metody vzdělávání dětí a mládeže s těžkým zdravotním postižením komunikační systémy pro osoby s těžkým zdravotním postižením zaměřeno na děti a mládež do 18 let 15

18 Kontakty Diakonický institut Sídlo: Na Nivách Český Těšín Pobočky: Koperníkova Český Těšín Stodolní Ostrava Moravská Ostrava a Přívoz Koordinátor vzdělávání: tel.: mobil: Aktuální nabídku vzdělávacích kurzů a odborných seminářů včetně možnosti přihlásit se on-line a další informace naleznete na: 16

19 Uniwersytet Śląski ul. Bielska Cieszyn tel.: Diakonický institut Na Nivách Český Těšín tel.: Aktuální nabídka bezplatných kurzů pořádaných v rámci česko-polského projektu SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Časová dotace: Lektor: Obsah: Určení: Termín: Místo: 8 hodin Mgr. Dolores Czudková 1) legislativní rámec sociálního podnikání v ČR 2) sociální podnik jako příležitost pro aktivní zapojení zdravotně znevýhoděných osob do trhu práce a do společnosti 3) základní principy sociálního podnikání v praxi 4) konkrétní příklad sociálního podniku na území Euroregionu Těšínské Slezsko pro pracovníky sociálních služeb, kteří pracují s lidmi s mentálním postižením čtvrtek 14. dubna 2011, hodin Diakonický institut, Stodolní 3, Ostrava PSYCHIATRICKÉ MINIMUM Časová dotace: Lektor: Obsah: Určení: Termín: Místo: 8 hodin MUDr. Jan Matýs V bloku bude přednesena základní problematika psychiatrie pro potřeby při práci s lidmi s duševní poruchou mentální retardací, projevy u lidí s tímto postižením, výskyt přidružených duševních poruch. Zároveň bude objasněna adekvátní komlexní terapie, dále význam přístupu k těmto lidem, včasného rozpoznání a postupu při zhoršování duševního stavu pacientů klientů. pro pracovníky sociálních služeb, kteří pracují s lidmi s mentálním postižením čtvrtek 12. května 2011, hodin Diakonický institut, Stodolní 3, Ostrava ZÁKLADNÍ KURZ BAZÁLNÍ STIMULACE Časová dotace: Garant: Lektor: Obsah: Určení: Termín: Místo: Výstupy: Důležité sdělení: 24 hodin PhDr. Karolína Friedlová, prezidentka Mezinárodní asociace Bazální stimulace Institut Bazální stimulace Teorie a praktický nácvik dovedností v konceptu Bazální stimulace, více na: nebo pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách středa: 18. května 2011, hodin čtvrtek: 19. května 2011, hodin pátek: 20. května 2011, hodin Diakonický institut, Stodolní 3, Ostrava Účastníci obdrží Mezinárodní certifikát platný v celé EU vystavený Mezinárodní asociací Bazální stimulace, dále obdrží osvědčení dle svého profesního zařazení certifikáty budou zaslány poštou dodatečně, cca za 4 týdny. Prosíme účastníky, aby si s sebou přinesli: deku, karimatku, pohodlné oblečení, 2 žínky, ručník, froté ponožky a tělové mléko, index odbornosti. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński Těšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictím Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

20 Vydal Diakonický institut pro svou vnitřní potřebu v nákladu 150 ks. Neprodejné. Grafické práce a tisk Repronis s.r.o., Diakonický institut 2011

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ Zadavatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s. Název zakázky: Dodávka akreditovaných kurzů pro poskytovatele sociálních služeb

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Vysočina IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby. leden červen 2013

Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby. leden červen 2013 Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby leden červen 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vás touto cestou oslovili s nabídkou vzdělávacích kurzů pro pracovníky ze sociální oblasti, resp.

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Zlínský kraj IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky ECC ACADEMIA je akreditovaná vzdělávací společnost u MPSV č. 2011/1546 I, která je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN a Česká asociace pečovatelské služby METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ REKVALIFIKACE V KOMBINACI S TRÉNINKOVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STARŠÍCH 50 LET NA PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH

Více

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Dodavatel C.S.Safe Solutions s.r.o. Hradčanské náměstí 67/8 118 00 Praha 1 E-mail: office@cssafe.cz Web: www.cssafe.cz 30.10.2014 Dobrý den, v souvislosti s množícími se útoky na školách a ve školských

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě...

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě... Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB Případ A: Nákup vzdělávacích programů Další vzdělávání DOZP Leontýn 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Identifikace žadatele... 3 3 Specifikace cílové

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha. Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda

Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha. Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda Historie Institutu 1968 zřízen Ministerstvem vnitra ČSR 2000 příspěvková organizace

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY)

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Podpůrný materiál pro absolventy semináře s akreditací MŠMT č.j.: 18729/2013-528 Veřejná

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1142/IZS 2006 Praha 24. dubna 2006 S c h v a l u j e:... Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra, v.r. V Z

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá Profesní kvalifikace chůvy v ČR Mgr. Regína Dlouhá Klub K2 - Klub rodičů a dětí 2005 Praha 10 Programy pro rodiče a děti Programy pro rodiče Komunitní akce Cíle Klubu K2 Prevence sociálního vyloučení

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Nabídka seminářů pro vaší školu

Nabídka seminářů pro vaší školu Studium k výkonu specializovaných činností Nabídka seminářů pro vaší školu Prevence sociálně patologických jevů v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. 9 c) Akreditace Č.j.: MŠMT 665/2014-1-121 ZAHÁJENÍ

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

ZAVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH PSYCHOLOGICKÝCH PROGRAMŮ V ZZS

ZAVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH PSYCHOLOGICKÝCH PROGRAMŮ V ZZS ZAVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH PSYCHOLOGICKÝCH PROGRAMŮ V ZZS Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek Hradec Králové, 25. října 2006 Jana Šeblová ÚSZS Středočeského kraje Vladimír Kebza Státní zdravotní

Více

Žádosti, které byly Akreditační komisí MPSV doporučeny k akreditaci:

Žádosti, které byly Akreditační komisí MPSV doporučeny k akreditaci: Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 8 Dne 31. března 2008 Přítomni: Bc. Alžběta Černá, MUDr. Milena Černá, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Petr Hanuš, Mgr. Anna Kotoučová, Mgr. Dana Kratochvílová,

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více