KONFERENCE NEDAŠOV Sborník příspěvků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONFERENCE NEDAŠOV 2010. Sborník příspěvků"

Transkript

1 KONFERENCE NEDAŠOV 2010 Sborník příspěvků

2 KONFERENCE NEDAŠOV 2010 Poskytování sociálních a zdravotních služeb seniorům Sborník příspěvků Michaela Lutišanová [ed.] Praha 2011

3 Konference Nedašov 2010 Poskytování sociálních a zdravotních služeb seniorům Sborník příspěvků Editorka Michaela Lutišanová NADĚJE o.s., 2011 Vydala NADĚJE o.s. K Brance 11/19e, Praha 5 Náklad 100 ks Vydání první, 2011 Tisk: Tiskárna-Jaromír Latislav Grafická úprava obálky: Miroslav Umlauf Publikace neprošla jazykovou úpravou. Za obsahovou i formální kvalitu odpovídá autor příspěvku. Účelová neprodejná publikace. Sborník je vydán za finanční podpory Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci. ISBN

4 obsah úvod...5 Bc. M. Lutišanová, DiS. PsychoSOCIÁLNÍ aspekty péče o ČLOVĚKA s demencí...6 PhDr. Eva Jarolímová Závažnost arytmií ve stáří...13 Doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc. Syndrom pomocníka...28 Mgr. Jindřich Kotvrda SUPERVIZE INDIVIDUÁLNÍ NEBO SKUPINOVÁ...34 Mgr. Jindřich Kotvrda Syndrom vyhoření...38 Mgr. Jindřich Kotvrda PÁDY GERIATRICKÝCH PACIENTU ZA HOSPITALIZACE...44 Karla Vrlová chronické DEFEKTY A JEJICH LÉČBA...52 Marie Holoubková MATERIÁLY VLHKÉHO HOJENÍ RAN...68 Marie Holoubková Násilí NA PRACOVIŠTI ve zdravotnictví a V sociálních službách...75 Mgr. Ludmila Špičková

5

6 úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte sborník s příspěvky odborníků, kteří se aktivně účastnili již čtvrtého ročníku Konference Nedašov. Tato konference pro zdravotní sestry a pracovníky v sociálních službách se konala ve dnech září 2010 v Nedašově, ve Zlínském kraji. Konference Nedašov 2010 nese podtitul Poskytování sociálních a zdravotních služeb seniorům, protože také letos byli senioři hlavní cílovou skupinou, na kterou se přednášející zaměřovali. Všechny příspěvky konference byly stejně jako v minulých letech rozděleny do dvou hlavních okruhů, a to na zdravotnický a sociální. Své příspěvky předneslo celkem 6 odborníků z praxe. Z oblasti zdravotnických témat byly předneseny příspěvky zabývající se arytmií ve stáří, prevencí pádů u seniorů, léčbou chronických defektů a moderními materiály na ošetřování chronických ran. Příspěvky se sociální tématikou se zabývaly psychosociálními aspekty péče o člověka s demencí, násilím ve zdravotnických a sociálních službách, syndromem vyhoření a syndromem pomocníka nebo odbornou supervizí. Sborník by měl sloužit jako studijní materiál všem odborníkům z řad poskytovatelů sociálních služeb, zdravotníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří poskytují péči seniorům a kteří mají zájem na stálém zkvalitňování této péče. Věříme, že sborník svůj účel splní a bude všem těmto odborníkům užitečnou pomůckou. Bc. Michaela Lutišanová, DiS. vedoucí vzdělávání, Naděje 5

7 Psychosociální aspekty péče o člověka s demencí Autorka: PhDr. Eva Jarolímová 6

8 7

9 8

10 9

11 10

12 11

13 12

14 Závažnost arytmií ve stáří Autor: Doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc. Závažnost arytmií ve stá í doc. mudr. estmír íhalík, csc. interní klinika ipvz ba ova nemocnice a.s. Zlín stárnutí je proces obecn biologický nezvratný geneticky zakódovaný kon ící smrtí jedince etapy stá í dle Who 15ti leté cykly rok asné stárnutí (senescence) rok vlastní stá í (senium) nad 90 rok dlouhov kost (patriarchum) 13

15 v k kalendá ní d raz na vlastní v k v k biologický d raz na funk ní stav organizmu morbidita výrazný modifikující faktor stárnutí ovliv uje rychlost involu ních zm n obvykle komplexní charakter postihující organizmus jako celek (dm, arterioskleróza ) 14

16 P irozené stárnutí srdce úbytek myocyt p ibývání vazivové tkán sou asn probíhající onemocn ní komplexní povahy (arterioskleróza ichs) = strukturální a funk ní zm ny myokardu, které jsou substrátem pro vznik širokého spektra arytmií + Zm ny tonu vegetativního nervového systému Zm ny minerální hyperkalemie hypokalemie 15

17 vliv lék betablokátory prolekofen amiodaron Poruchy srde ního rytmu subjektivní potíže ( asto asymptomatické) vliv na hemodynamiku život ohrožující arytmie etiologie degenerativní zm ny (sick sinus syndrom) ischemická choroba srde ní ostatní kardiopatie 16

18 subjektivní obtíže Palpitace Pocit nepravidelnosti tepu slabost, závrat synkopy vyšet ovací metody EKG holterovo monitorování implantabilní arytmický záznamník ekg ergometrické vyšet ení elektrofyziologické vyšet ení vyšet ovací metody EKG holterovo monitorování implantabilní arytmický záznamník ekg ergometrické vyšet ení elektrofyziologické vyšet ení 17

19 vyšet ovací metody EKG holterovo monitorování implantabilní arytmický záznamník ekg ergometrické vyšet ení elektrofyziologické vyšet ení vyšet ovací metody EKG holterovo monitorování implantabilní arytmický záznamník ekg ergometrické vyšet ení elektrofyziologické vyšet ení vyšet ovací metody EKG holterovo monitorování implantabilní arytmický záznamník ekg ergometrické vyšet ení elektrofyziologické vyšet ení 18

20 sick sinus syndrom lown 1967 Ferrerová 1972 (bradykardie + tachykardie + synkopy) sinoatriální blokáda Pacient v.j. - sss 19

21 Fibrilace síní se zástavou masáž karotického sinu vpravo 6,4 s sick sinus syndrom - lé ba symptomatické formy kardiostimulací ddd/dddr tachyarytmická složka antiarytmika ic, ii, iii 20

22 Fibrilace síní nej ast jší arytmie se stoupající incidencí s v kem 10% obyvatel nad 80 let snížení minutového objemu o 15-20% riziko trombembolie Fibrilace síní - d lení Paroxyzmální Perzistující Permanentní 21

23 Fibrilace síní 600 / min Fibrilace síní s av blokem iii Fibrilace síní ešení udržení sinusového rytmu (antiarytmika) udržení p im ené srde ní frekvence (antiarytmika s p sobností na av uzel) radiofrekven ní ablace, chirurgický výkon (operace maze) trvalá antikoagulace!!! 22

24 Flutter síní i. typu 300 / min Poruchy sí okomorového vedení Závažn jší formy symptomatické av blokády ii a iii ešení: trvalá kardiostimulace Poruchy sí okomorového vedení degenerativní zm ny v av uzlu ischemická choroba srde ní borelióza stenóza aorty 23

25 av blok iii se širokým Qrs úplná disociace kardiostimulace sí ová komorová dvoudutinová biventrikulární (resynchroniza ní terapie) komorové arytmie vždy široký Qrs komplex 24

26 komorová extrasystola setrvalá komorová tachykardie Zástava komor 25

27 komorové arytmie benigní extrasystolie antiarytmika?? maligní arytmie spojené s akutní formou ichs revaskularizace, antiarytmika maligní arytmie spontánní i nerevaskularizovatelný myokard icd Podstatné je základní srde ní onemocn ní! antiarytmika v rukou rozvážného léka e dobrý sluha ve špatných rukou zlý pán Propafenon 26

28 amiodaron 0,80 betablokátory torsade de pointes 27

29 syndrom pomocníka Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda SYNDROM POMOCNÍKA Helfersyndrom P edstaven W. Schmidbauerem 1977 v knize Die Hilflosen Helfer Pomáhání jako obrana Bída za fasádou zdánliv pevnou (sen t icetiletého léka e) Wolfgang Schmidbauer (empiricky pojem odvodil) Situace pomáhajících za ízení v N mecku 80 tis za ízení mate ské školky, výchovné domy, domovy mládeže, nemocnice, pro postižené, sociální stanice, poradny, za ízení pro pomoc senior m. V nich pracovalo kolem 1mil pracovník Ve výrob aut tis zam stanc. V Charit Caritas 430 tis zam stanc, tedy více než ve VW nebo Mercedesu 28 1

30 SYNDROM POMÁHAJÍCÍCH Spojení charakteristických osobnostních rys, jež d lají ze sociální pomoci na ú et osobního vývoje strnulou životní formu. (nutkavé pomáhání) POMÁHAJÍCÍ PROFESE Léka i U itelé Duchovní Zdravotni tí pracovníci Psychologové/psychoterapeuti Sociální pracovníci NADJÁ ZLÉ A KRITICKÉ Vysoký, strnulý ideál JÁ P ání se hromadí jako vý itky v i okolí Orální a narcisistické tužby veliké a nev domé Vzájemnost Pot eba pomoci Vlastní slabost 29 2

31 Charakteristiky syndromu pomocníka Odmítané dít (nev dom, nep ímo, áste n ) Identifikace s náro ným Nadjá (Superego) Skrytá narcistická nenasytnost Vyhýbání se vzájemnosti ve vztazích Nep ímá agrese proti t m, kdo nepot ebují pomoc Odmítané dít P ijato pouze z pozice NADJÁ vztahové osoby, nikoli cít ním (m že se týkat pouze ur itého údobí vývoje) Fantazie o všemohoucím objektu se stává nenasytitelnou Není možný vztah vzájemnosti Chybí dostatek jistoty ve vcítivém zrcadlení Stane se bu disociálním nebo p íliš sociálním Identifikace s náro ným Nadjá Redukce schopnosti dialogu mezi city a rozumem Ideál já a nadjá extrémn sílí a nahrazují diferencovanou strukturu JÁ Roli závislého p enechá lov k jiným Identifikuje se s ideálním otcem i matkou, kte í mu v d tství chyb li 30 3

32 Skrytá narcisistická nenasytnost Narcismus = citový vztah lov ka k sob Prvotní symbióza jako vytoužený stav Konflikt mezi symbiózou a individuací Druzí mají podporovat podn tovou ochranu dít te Návraty do narcismu nebo náhražek (regrese) Fantazie o splynutí s všemocným objektem Manická obrana Vyhýbání se vzájemnosti ve vztazích St ídání role dít te a dosp lého St ídání dávání a p ijímání BP nedokáže vnímat svoje emocionální pot eby, proto jen dává (pomáhá) Pomáhání poskytuje jistotu, BP p ijímá volání všemi anténami a odpovídá na n Nep ímá agrese Neporozum ní nadanému dít ti vede k jeho agresi Touha pomstít nerespektování, tím si lov k ovšem uškodí, proto agresi skrývá Touha zvládnout agresi obrátit ji v pomoc druhým M že být vyjád ena bu v i koleg m, nebo v i t m, kterým se má pomáhat 31 4

33 KOLUZE Oráln progresívní charakter (dárce pomoci) MUSÍM T PODPOROVAT PROTOŽE JSI TAK SLABÝ! Oráln regresívní charakter (p íjemce pomoci) MUSÍM Z STAT SLABÝ, PROTOŽE M PO ÁD PODPORUJEŠ! ím více se považujete za terapeuta, tím v tší vzniká tlak na to, aby n kdo jiný byl pacientem Dass a Gorman (1985, s. 28) JAK SE STÁVÁME TERAPEUTY? - Citov nejistá matka skrývající svoji nejistotu - Dít rozvine schopnost intuitivn odpovídat na skrytou pot ebu matky - P ijetí nev domé role pro rodi e tím dít získá lásku a je pot ebováno - Tyto d ti jsou asto odpov dné za mladší sourozence a tedy rozvinuly schopnost vytušit pocity druhých Kdo jiný, bez takovéto minulosti, by nahromadil dostate ný zájem strávit celý den tím, že se snaží odhalit to, co se d je v nev domí lidí? A. MILLER, The Drama of the Gifted Child Práce se SP Rys SP Pomoc Výchova rodi ke vcít ní, Odmítané dít zm na výkonové orientace kultury Identifikace s Nekritizovat chyby výkonu, Nadjá emocionální výchova a sebezkušenost Supervize i problém osobních, Vzájemnost ústup z progresivní pozice Uv domovat si ji, dát klient m Nenasytnost hranice Práce s agresí, demokratizace Nep ímá agrese byrokracie 32 5

34 Závislost a vlastní pot ebnost je tedy delegována na ty, jimž HH pomáhá Pomocník je siln jší a ovládá vztah Jean Vanier odkryl sv t lidí s mentálním handicapem Tam se ukázalo, že lov k není jenom pomocníkem, ale že p ijímá pomoc od druhých Jejich volání po vztahu a vzájemnosti otevírá pomocník m nový sv t Objevení pokladu v lidech s handicapem Jean Vanier syn generálního guvernéra Kanady. V roce 1950, opustil kanadské námo ní lo stvo aby studoval filozofii, vypracoval doktorát pak u il na univerzit v Torontu In 1964 založil Archu tím, že za al bydlet spolu se dv ma mentáln postiženými muži v malém domku v Trosly-Breuil v Oise ve Francii Dnes je ve sv t 115 takových komunit, ve 30 zemích na 5 kontinentech sv ta. V roce 1971 založil hnutí Víra a sv tlo spole n s Marie- Hélène Mathieu. D stojník estné legie V roce 1997 odm n n cenou Pavla VI papežem Janem Pavlem II. 33 6

35 supervize individuální nebo skupinová Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda JAK Z TOHO VEN? SUPERVIZE individuální nebo skupinová Definice supervize Supervize je istá mezilidská interakce, jejímž obecným cílem je, aby se jedna osoba, supervizor, setkávala s druhou osobou, supervidovaným, ve snaze zlepšit schopnost supervidovaného ú inn pomáhat lidem. Hess, Psychotherapy Supervision 1980 Stadia vývoje supervidovaného Zam ení na sebe sama Zam ení na klienta Zam ení na proces Zam ení na proces v kontextu Usp ji v téhle práci? Pom žu klientovi, aby usp l? Jaký spolu máme vztah, jak komunikujeme? Jak se procesy navzájem prostupují? 34 1

36 Mody supervize 1. Zam ení na obsah terapeutického sezení 2. Prozkoumání terapeutem použitých strategií a intervencí 3. Prozkoumání terapeutického procesu a vztahu 4. Zam ení na terapeut v protip enos 5. Zam ení na proces tady a te 6. Zam ení na supervizor v protip enos 7. Zam ení na širší kontext SUPERVIZE Rozdíly mezi supervizí a konzultací V ohnisku doprovázející/pomáhající V ohnisku vnit ní život doprovázejících b hem doprovázení V ohnisku nesvobody, odpory, slepá místa, nevy ešené záležitosti a životní zkušenosti týkající se doprovázejícího Obsah spo ívá ve zkušenosti Boha u doprovázejících, zvlášt b hem doprovázení a d sledk na situace doprovázení Doslovný zápis: v ohnisku jsou reakce doprovázejících Za íná se doprovázejícím a vrací se k doprovázeným, aplikuje se na situace KONZULTACE V ohnisku doprovázení/klienti V ohnisku vnit ní pohyby doprovázených V ohnisku zápasy, zranitelnost, záležitosti, životní zážitky, bolest doprovázených Obsah spo ívá ve zkušenosti doprovázených s Bohem Doslovný zápis: v ohnisku je sdílení doprovázených Za íná, z stává a kon í zam ením na doprovázené SKUPINOVÁ A INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE VÝHODY A NEVÝHODY Ekonomické využití asu, financí, odbornosti Skupina dodává podp rnou atmosféru Více zp tné vazby a reflexe Supervizor m že p ezkoušet vlastní emo ní nebo intuitivní reakce na p edkládaný materiál Širší empatická škála životních zkušeností Více možností využít innostní techniku skupinová supervize m že odrážet prost edí skupinové terapie Individuální dynamiku neodráží skupinová supervize tak z eteln jako individuální Skupinová dynamika m že být n kdy rozkladná (hry) Na supervizi každého lena je mén asu (dle velikosti skupiny) 35 2

37 Supervizní skupina koleg Spole né hodnoty r zné p ístupy Ne více než 7 osob Up ímnost v zapojení Smlouva o etnosti, míst, limity, proces, diskrétnost Ujasn ní rozdílných o ekávání Rozd lení rolí ( asomíra, facilitátor, po adatel) as na poskytnutí zp tné vazby Kontrolní setkání jednou za as Otázky p ed supervizním setkáním: Jaká propojení i rozpojení mezi sebou a svými doprovázenými vnímáš? Jsi si v dom(a) n jakého odporu vzhledem k doprovázeným? Uv domuješ si n jaké silné tíhnutí, které t táhne sm rem k doprovázenému(é)? Zaznamenal(a) jsi n jaké spontánní poznání, náhled, pochopení? P ipravený p edm t supervize Jedno konkrétní setkání s klientem (verbatim) Jeden klient v pr b hu opakovaných setkání Záležitost táhnoucí se nap í setkáními s více klienty 36 3

38 NEFORMÁLNÍ ROZHOVOR (p ed za átkem) UVEDENÍ DO KONTEMPLATIVNÍHO PROSTORU Jmenuj jednu významnou v c, která se v tvém život stala od posledního setkání (10 min) TICHO (MODLITBA) V pozici, kde práv jsi jsou tam n jaká propojení nebo naopak rozpojení s procesem p ípravy? (10 min) P EDSTAVENÍ P ÍPADU (10 min) FACILITÁTOR NAPOMÁHÁ * (15 min) CHVÍLE TICHA SKUPINOVÉ NAPOMÁHÁNÍ (FACILITACE) V P ÍPADU ** (15 min) CHVÍLE TICHA SKUPINOVÉ NAPOMÁHÁNÍ (FACILITACE) FACILITÁTOROVI *** (10 min) DOBA TICHA PRO INTEGRACI A PSANÍ (20 min) SDÍLENÍ INTEGRACE (25 min) UZAV ENÍ Co d ležitého jsem dnes slyšel? Jak to mohu za ít uvád t do praxe? (5 min) POJMENOVÁNÍ PLOD SETKÁNÍ Úskalí skupinové supervize koleg hry: Moji jsou lepší než tvoji Není to hr za? Všichni jsme tak úžasní Kdo je nejlepší supervizor? Seže pacienta (n kdo ze skupiny se stane pacientem, kterému ostatní pomáhají ) U skupin koleg je vyšší riziko, že spadnou do her, protože chybí osoba zvn jšku, jejímž úkolem je skupinový proces sledovat. 37 4

39 syndrom vyhoření Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda SyNDroM Vyho ENÍ osnova Upozorn ní na materiál o SV Jiný syndrom d ležitý pro SV Jedna konkrétní cesta jak z toho ven Duchovní pohled na SV Polední démon zkušenost v k Zran ný lé itel šance SV Burnout syndrom P ikrylová, Nakládalová, Lužný: Burnout syndrom myslíme na tuto diagnózu? 38 1

40 SyNDroM Vyho ENÍ Je soub h (syn-dromé) p íznak, které zasahují roviny: T lesné (nespavost, únava, bolesti) Duševní (citové vy erpání) Sociální (odosobn ní, cynismus) Tyto vznikají pod vlivem dlouhodobého psychosociálního stresu. osobnostní charakteristiky a SV Zmi ujeme se o tzv. syndromu pomaha e u lov ka, který pomoc druhým prožívá jako nutkavou pot ebu, na níž stojí jeho vlastní sebehodnocení. M že to být spojeno s up ednost ováním pot eb jiných lidí p ed vlastními pot ebami osoby nadm rn zodpov dné, úzkostlivé a s rysy perfekcionismu Lidé, kte í mají na sebe vysoké nároky a nespln ní cíle cítí jako porážku Neschopnost požádat druhého o pomoc pro sebe ( asto na základ zafixované p edstavy, že lov k musí všechno zvládnout sám, nebo pramenící ze srovnávání se s druhými, kte í p ece všechno stihnou) SKUPINA NEohrožENÁ Vyho ENÍM 1. Vnímají se jako rozvíjející se profesionálové, kte í se u í zvládat po áte ní zát že a obtíže (setkání s t žce nemocnými a umírajícími) 2. Prožívají i potíže a b emena své práce jako cosi, co má smysl, dokážou se distancovat od nároku pomoci i v bezvýchodné situaci 3. Dbají na své zdraví, zajímají se o práci, kterou d lají, necítí se obt žováni svými pacienty, nalezli sv j styl komunikace 4. Dosáhli rovnováhy mezi prací a soukromým životem, i když volný as prožívají t eba s kolegy 5. Dosáhli vysokého stupn sebeur ení ve své práci a tuto autonomii dále upev ují a rozši ují, rozvíjejí p itom nadpr m rnou vnitropodnikovou aktivitu a v dom usilují o zm ny 6. Vnímají se jako iniciativní a mají pocit, že mohou sami zm nit svou pracovní situaci, k podn t m z okolí p istupují spíše skepticky 7. P ipadají si dostate n i p im en podporováni svými nad ízenými a kolegy, s nimiž jsou spíše v p átelských vztazích 8. Vnímají své povolání jako intelektuální výzvu, díky níž mohou r st, a rádi se p iu ují n emu novému 39 1

41 ochranná síla p ed Sv: realistické SEBEV DoMÍ, KTEré NENÍ odkázáno NA SPLN NÍ ILUZorNÍch P ÁNÍ. TATo SÍLA UVÁDÍ Do PohyBU ProcESy, KTEré ZAKLÁDAJÍ, ÍDÍ, UDržUJÍ A rozvíjejí ProFESIoNÁLNÍ IDENTITU SyNDroM PoMocNÍKA BLoKUJE: SchoPNoST realistického PohLEDU NA ProFESNÍ KoMUNIKAcI radost Z PoVoLÁNÍ SchoPNoST ZLEPŠoVAT JEDNoTLIVoSTI SchoPNoST ProNIKAT K USPoKoJENÍM, KTEré M že PrÁcE PoSKyTNoUT SchoPNoST NAchÁZET USPoKoJENÍ MIMo PovoLÁNÍ Akedia akhdia Jeden z 8 logismoi (vnit ních stav ohrožujících lov ka), z pouštního mnišství. (poživa nost, nemravnost, lakomství, smutek, hn v, akedia, marná sláva, pýcha). Polední démon, proti kterému je t eba bojovat. 40 2

42 projevy Akedie: Nuda odpor, omrzelost Únava Smutek, sklí enost Beznad j ochablost, malátnost Nespokojenost Na rozdíl od smutku nemá motiv Akedia - terapie Trp livost ustát, neutíkat Nad je Dobrá lítost penthos Vzpomínka na smrt Manuální práce st ídání Modlitba APoFThEGMA o ANToNÍNoVI Jednoho dne, zatímco svatý otec Antonín sed l v poušti, p išla na n j neút cha a temný záchvat myšlenek. ekl Bohu: Pane! chci se zachránit, ale myšlenky mi v tom zabra ují. co mohu ve svém soužení ud lat? Pak se trochu naklonil a vid l sob podobného, jak sedí a pracuje, pak p eruší práci, postaví se a modlí, pak si zase sedne a splétá provazy, a pak znova povstane a modlí se. Byl to and l poslaný Pánem, aby Antonína napomenul a dodal mu sílu. Antonín pak uslyšel and la, jak mu íká: tak to d lej a budeš spasen. Když tato slova slyšel, zachvátila jej velká radost a odvaha. U inil tak a byl spasen. 41 3

43 J. Augustyn pohled na SV popisuje se v pracovním prost edí, ale zasahuje celého lov ka existenciální prázdnota (sentiment de vide) chyb ní smyslu a cíle, d sledek: cynický pohled na sv t a hodnoty (tlak kultury) jejím projevem je neurotická triáda (V.E. Frankl - deprese/agrese/závislosti) dlouhodobý život proti vlastnímu pravidlu života zkušenost Boha Lásky je palivem jednání, zdrojem energie co d lat? (blachnicki/augustyn) 5 skupin sloves: 1. toužit, volat, modlit se je t eba touhy sledovat, touhy je t eba volat, aby m ly touhy trvání, vyt íbily a upevnily se. 2. Zkoušet, usilovat, namáhat se. Bojovat, zápasit, modlitba by mohla být i egocentrická. Nošení vody do nádob na svatb v Káni. 3. doufat, doufat a doufat, konat jako by vše záleželo na nás, ale doufat v Boha tak, jakoby vše záleželo na n m. 4. trp liv p ijímat boží v li a zapomínat na sebe místo sebenenávisti. Vnit ní prom na se d je mimo naše v domí. 5. ned v ovat si. Bát se sám sebe. Ned v ivost k dvojzna ným podn t m vycházejícím z podv domí. Um ní duchovního rozlišování. Nep ipisovat Bohu to, co chci já sám. B H A LIMITY B h tvo í odd lováním - b dal: sv tlo od tmy (Gen 1,4) vody (Gen 1,7) B h dokon uje, p estává s bat - (Gen 2,2) B h se stává ohrani eným, limitovaným, a tím zachra uje lov ka B h se ud lal prázdným od sebe sama ken sis (Fil 2,7) Boží Syn se cítí opušt ný: Eloi, Eloi, lema sabachtani? Mk 15,

44 ŠANcE SKryTÁ V SV: SyNDroM Vyho ENÍ M že BÝT P ÍLEžIToSTÍ UV domit SI vlastní LIMITy A omezení, VLASTNÍ PoT EBU PoMocI, KTErÁ M že P I PoMÁHÁNÍ Z STAT PoTLA ENA. Výzva SV pro život: The Wounded healer ran ný ranhoji 43 5

45 PÁDY GERIATRICKÝCH PACIENTŮ ZA HOSPITALIZACE Autorka: Karla Vrlová PÁDY GERIATRICKÝCH PACIENT ZA HOSPITALIZACE Karla Vrlová Gerontologické centrum KNTB,a.s. ZLÍN GERONTOLOGICKÉ CENTRUM KNTB,a.s. ZLÍN 30 l žek odd lení akutní geriatrie 8 l žek D I O P 98 l žek následné a rehabilita ní pé e zajiš uje pé i o geriatrické pacienty, kte í vyžadují specifický geriatrický režim a modifikovaný (p izp sobený, upravený) styl práce ve vyšet ovacích i lé ebných postupech DEFINICE PÁDU porucha rovnováhy v pr b hu ch ze nebo jiné aktivity a následným pádem nebo sesunutím mimo ádná událost, která vede k nezamýšlenému spo inutí pacienta na zemi pacient v náhlý a neo ekávaný sestup ze stoje, ze sedu nebo i z horizontální polohy, v etn sklouznutí ze židle na zem, v etn asistovaného pádu Každá definice je ovlivn na adou faktor a dat, které jsou s pády spojeny nedobrovolná událost 44

46 PÁDY - STATISTICKÉ ÚDAJE Pády postihují zna nou ást staré populace a p edstavují jeden ze specifických problém geriatrie. v k nad 65 let - min 1x pád / rok doma = ve 20% v ošet ovatelských ústavech = 60% opakované epizody ve 25% PÁD - nep íznivý prognostický faktor!!!!! 4-6x vyšší mortalita ( asná pozdní) PÁD P Í INY fyziologické zm ny orgán v d sledku stárnutí a snížení jejich funk ní rezervy porušená funkce smysl - zm ny zraku, nižší citlivost na dotyk, degenerativní zm ny vestibulárního aparátu degenerativní zm ny nervového systému úbytek svalové hmoty, regresivní zm ny pohybového aparátu, omezení kloubní pohyblivosti polymorbidita, mnoho etná orgánová patologie Co se podílí na pádech v nemocnici zm na prost edí proces adaptace zhoršení orientace vybavení pokoje zm ny zdravotního stavu akutní snížení sob sta nosti zahájení rehabilitace zahájení používání kompenza ních pom cek nácvik ch ze zahájení medikace zm na medikace 45

47 P Í INY PÁD - VNIT NÍ v d sledku somatické choroby neurologické, cerebrovaskulární,kardiovaskulární, metabolické smyslová onemocn ní psychiatrická onemocn ní iatrogenn podmín né pády v d sledku nežádoucí ú inky lék polypragmazie neschopnost ch ze v d sledku nep im eného strachu z pádu rozvoj imobiliza ního syndromu Imobiliza ní syndrom Dlouhodobé upoutání na l žko, se všemi riziky a d sledky: ztráta kardiovaskulární rezervy, ortostatická hypotenze tromboembolické komplikace hypoventilace s rozvojem bronchopneumonie vznik dekubit poruchy vyprazd ování stolice, inkontinence mo e zm ny pohybového aparátu, úbytek svalové hmoty psychické zm ny - apatie, deprese P Í INY PÁD - VN JŠÍ mechanické pády - tvo í asi % všech pád p i b žné innosti v domácnosti - špatné uspo ádání bytového prostoru, nábytek, prahy aktivity mimo d m používání kompenza ních pom cek p i ch zi meteorologické vlivy - prudké zm ny po así 46

48 PREVENCE PRIMÁRNÍ: pravidelná fyzická aktivita, asná mobilizace, posilování svalstva SEKUNDÁRNÍ: zam it se na vnit ní a zevní faktory, bezpe nost prost edí rehabilita ní a kompenza ní pom cky omezit rizikovou medikaci Prevence pád Sledování a vyhodnocení pád kritérium kvality ošet ovatelské pé e Identifikovat rizikového pacienta Zhodnotit rizika Stanovit ošet ovatelskou diagnózu Naplánovat oš. intervence Naplánovat a zajistit preventivní opat ení Protokol o pádu pacienta za hospitalizace 47

49 Protokol o pádu pacienta za hospitalizace SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ PÁD PACIENT Sledovací období: 2005 KV TEN ženy 16 muži 9 ERVEN ženy 9 muži 13 47/2 m s. Sledovací období: 2010 ÚNOR ženy 9 muži 9 B EZEN ženy 8 muži 2 28/2 m s. ASOVÝ VÝSKYT 0 3 hod 3 6 hod 6 9 hod 9 12 hod 4x 14x 3x 4x hod hod hod 21 0 hod 3x 8x 5x 5x 48

50 PROTOKOL O PÁDU PACIENTA ZA HOSPITALIZACE ZHODNOCENÍ PACIENTA P ED PÁDEM: Psychický stav: orientovaný zmatený, neklidný Sob sta nost: sám dopomoc úplná pé e ZHODNOCENÍ PACIENTA P ED PÁDEM POHYBLIVOST SCHOPNOST SPOLUPRÁCE Chodí sám 7 S dopomocí 17 Ležící pohyblivý 22 Ležící nepohyblivý 1 Úplná 6 áste ná 38 Žádná 3 ZHODNOCENÍ PACIENTA PO PÁDU Místo pádu: pokoj WC chodba Zran ní: ANO NE 1 46 Situace za které k pádu došlo??? 49

51 POSTUP P I NALEZENÍ PACIENTA NA ZEMI Kontrola dýchání a krevního ob hu Stav v domí a schopnost odpovídat na dotazy D kladné prohlédnutí pacienta, zda nedošlo k poran ní, krvácení, deformitám Je li p i v domí - dotaz co ho bolí, na co si st žuje? Bezprost edn informovat léka e a plnit jeho ordinace - sepsat protokol o pádu PREVENTIVNÍ OPAT ENÍ Nízká postel, postranice No ní osv tlení na pokoji Dosažitelnost a funk nost dorozumívacího za ízení, jídelního stolku, no ního stolku, tekutin Vhodná obuv, oble ení Brzdy na kole kách nábytku, madla PREVENTIVNÍ OPAT ENÍ zvýšený dohled a ast jší sledování rizikových pacient v tší pozornost inkontinentním pacient m používání pot ebných kompenza ních pom cek opakovaná edukace pacient - demence??? Pád p sobí na psychiku pacienta, personálu ale také narušuje d v ru rodinných p íslušník. 50

52 Prevence pád omezovací prost edky omezovací prost edek je jakýkoliv zp sob fyzicky omezující svobodu pohybu, fyzické aktivity nebo normálního p ístupu k t lu osoby Omezovací prost edky- farmakologické, specifické (postranice, popruhy, fixace HK ) Vysoce rizikový psychomotorický neklid (neklidný, zmatený) OTÁZKY DO DISKUZE Je možné zabránit pád m??? Je možné snížit riziko pád??? Jsou ú inná preventivní opat ení??? Je možné zajistit zvýšený dohled??? NAVRŽENÁ OPAT ENÍ NEZABRÁNÍ PÁD M, ALE SNÍŽÍ SE JEJICH NÁSLEDKY. STÁ Í NENÍ HROZBOU, ALE P IROZENÝM PROCESEM D K U J I Z A P O Z O R N O S T 51

53 ChronickÉ DEFEKTY A JEJICH LÉČBA Autorka: Marie Holoubková Chronické defekty a jejich lé bal M.Holoubková Chir.amb amb. KNTB a.s. Zlín Chronická rána Chronická ráje je sekundárn rn se hojící rána, která se musí uzav ít t pomocí výstavby nové tkán hojení déle než 6-88 týdn.. P echod P akutní rány v chronickou se m žm že e odehrát t v jakékoli koli fázi f hojení. Chronické rány vznikají z pokro ilých destrukcí tkán v d sledku d cévnc vních onemocn ní nejr zn zn jší etiologie diabetes mellitus,, lokáln lní poškozen kození tlakem, defekty vzniklé zá ením, nádory,... n Rozd len lení chronických ran podle barvy erná - nekróza 52 1

54 Žlutá, Žluto ervená Infikovaná, secernuájící, s áste nými granulacemi ervená - granulující R žová epitelizující,, zhojená 1. Zán tlivz tlivá, istící hydrogely, algináty ty,, aktivní uhlí,, antiseptické materiály 53 2

55 2. Granula ní Hydrokoloidy,, PU a PU p nyp 54 3

56 3. Epiteliza ní Neadherentní kontaktní,, filmy Nekrotická hydrogely Povleklá secernující hydrogely, algináty ty, aktivní uhlí, Ag Infikované antiseptické, Ag Zapáchaj chající - algináty ty,, aktivní uhlí Granulující,, mírnm rná sekrece hydrokoloidy,, PU a PU p nyp Epitelizující, Secernující neadherentní kontaktní Epitelizující suchá - filmy Typy chronických ran 1) Bércový v edv D lení b.v. podle p vodu: p - žilní - tepenné - smíš íšené - poúrazov razové - jiné ( dekubity,, infek ní,, vzniklé na podklad nádoru) 55 4

57 56 5

58 Diabetická noha je stav, p i p i kterém m jsou postiženy cévy c a nervy dolních kon etin P í iny vzniku: Diabetická polyneuropatie a periferní neuropatie, ischemická choroba dolních kon etin, deformity a snížen ená pohyblivost kloub,, poran ní,...) Více než polovina p ípadp pad onemocn ní syndromem diabetické nohy kon í amputací. Stupe 1 povrchová ulcerace postižen ení celé vrstvy k že e nep esahuj esahující do podkoží tkán 57 6

59 Stupe 2 hlubší ulcerace - léze postihující celou vrstvu k žk že p esahující do podkoží Stupe 3 - hluboká ulcerace m že e postihovat svaly,šlachy,kosti, lachy,kosti, v tšinou spojená se závažnou infekcí (flegmona,, absces, osteomyelitida, arthritida, tendinitida) Stupe 4 lokalizovaná gangrena (prsty,pata) 58 7

60 Stupe 5 - gangrena celé nohy 59 8

61 jedná se o místnm stní odum en ení tkán (nekróza) v místm st,kde p sobil p tlak a ada další ších faktor m že e postihnout k žk ži,podkožní vrstvy, svalstvo, periost, m žm že též vzniknout na sliznici Faktory pro vznik dekubit : 1) MístnM stní (vlhké prost ed edí,, nedostate ná hygiena, malnutrice, mechanický tlak a t ent ení) 2) Vnit ní (poruchy CNS, onemocn ní ob hov hového sytému, hore nat naté stavy, t žt žké infekce, diabetes, poruchy innosti ledvin, otravy, malignity, obezita, kachexie) Prevence: Zmírn rn ní mechanického ho tlaku (úprava( l žl žka, polohování, antidekubitní pom cky), pé e p e o istotu k žk že, masáže, výživa I. stupe - zarudlá k že, (eryt( erytém), otok, bolest, místní hypertermie (zarudnutí) Omývání k že Osušit, ne t ítt Vlhká k že indiferentní masti Filmy 60 9

62 II. stupe - puchý e, mokvající plochy (postižen ení k že e a podkoží) Skupina m kkých m silikon, hydrocoloid a p np III. stupe - ztráta ta k žk že - suchá erná nekróza/mokvaj za/mokvající plocha - obnažen ení podkoží a svalstva Odstran ní nekróz Chemické išt ní gely, algináty ty, antiseptika IV.stupe - nekróza - rozpad tkán (až na periost) Optimáln lní obvaz udržov ování rány ve vlhkém m prost ed edí nebezpe í vyschnutí poškozených tkání (svaly, šlachy, kost) Algináty ty, hydrogely, materiály s aktivním uhlím m a Ag Plastika 61 10

63 62 11

64 63 12

65 64 13

66 65 14

67 1. Zajišt ní anamnézy vešker keré údaje o pacientu doprovodná onemocn ní a vyšet et ení 2. Kauzáln lní terapie - cévní chirurgie - kompresivní terapie - angiochirurgické dilata ní techniky, - kompenzace diabetu - snížen ení hypertenze 3. Lokáln lní lé ba - rozpoznat typ rányr - d ležitý debridement - zvolit správný lé ebný l materiál univerzáln lní obvaz neexistuje - nelé it jen ránu r - pé e e o okolí 66 15

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace je základním atributem a pot ebou každého živého tvora. Jako spole

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS. v kontextu sociáln. lní politiky obcí. Mgr.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS. v kontextu sociáln. lní politiky obcí. Mgr. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS Rizikové chování a snahy o jeho řešení v kontextu sociáln lní politiky obcí Mgr. Pavel Bareš Pozadí výzkumu Výsledky

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

Online komunikace a videokonference

Online komunikace a videokonference Online komunikace a videokonference Vít Rus ák PROJEKT nancovaný z Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost ZVY OVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAM STNANC VYBRANÝCH FAKULT MU Registra ní íslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Práva pacient, soukromí pacient, imobilizace a izolace. (Sm rnice. Sm-L029, 3. vydání ze dne 13. 6. 2012) Vnit ní ád FNOL

Práva pacient, soukromí pacient, imobilizace a izolace. (Sm rnice. Sm-L029, 3. vydání ze dne 13. 6. 2012) Vnit ní ád FNOL Vnit ní ád FNOL Dokument.: Fm- d-001-vnrad-001 I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Tel. 588 441 111, E-mail: fn@fnol.cz O: 00098892 Verze.: 2 Vítáme Vás ve Fakultní nemocnici Olomouc (dále jen FNOL). D kujeme

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

PhDr. Lukáš Humpl PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE O PROFESIONÁLY VE ZDRAVOTNICTVÍ

PhDr. Lukáš Humpl PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE O PROFESIONÁLY VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE O PROFESIONÁLY VE ZDRAVOTNICTVÍ POMÁHAJÍCÍ ČI ZASAŽENÝ? MÝTY O POMÁHAJÍCÍCH Jsou to akční hrdinové Nepodléhají stresu Necítí strach Všechno snesou Zvládnou každou

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 PSYCHOLOGICKÁ RIZIKA ARS PTSP Po vystavení kritické události Záchranáři odolnější než běžná populace Profesní expozice význam vzdělávání, nácviku dovedností,

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více