KONFERENCE NEDAŠOV Sborník příspěvků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONFERENCE NEDAŠOV 2010. Sborník příspěvků"

Transkript

1 KONFERENCE NEDAŠOV 2010 Sborník příspěvků

2 KONFERENCE NEDAŠOV 2010 Poskytování sociálních a zdravotních služeb seniorům Sborník příspěvků Michaela Lutišanová [ed.] Praha 2011

3 Konference Nedašov 2010 Poskytování sociálních a zdravotních služeb seniorům Sborník příspěvků Editorka Michaela Lutišanová NADĚJE o.s., 2011 Vydala NADĚJE o.s. K Brance 11/19e, Praha 5 Náklad 100 ks Vydání první, 2011 Tisk: Tiskárna-Jaromír Latislav Grafická úprava obálky: Miroslav Umlauf Publikace neprošla jazykovou úpravou. Za obsahovou i formální kvalitu odpovídá autor příspěvku. Účelová neprodejná publikace. Sborník je vydán za finanční podpory Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci. ISBN

4 obsah úvod...5 Bc. M. Lutišanová, DiS. PsychoSOCIÁLNÍ aspekty péče o ČLOVĚKA s demencí...6 PhDr. Eva Jarolímová Závažnost arytmií ve stáří...13 Doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc. Syndrom pomocníka...28 Mgr. Jindřich Kotvrda SUPERVIZE INDIVIDUÁLNÍ NEBO SKUPINOVÁ...34 Mgr. Jindřich Kotvrda Syndrom vyhoření...38 Mgr. Jindřich Kotvrda PÁDY GERIATRICKÝCH PACIENTU ZA HOSPITALIZACE...44 Karla Vrlová chronické DEFEKTY A JEJICH LÉČBA...52 Marie Holoubková MATERIÁLY VLHKÉHO HOJENÍ RAN...68 Marie Holoubková Násilí NA PRACOVIŠTI ve zdravotnictví a V sociálních službách...75 Mgr. Ludmila Špičková

5

6 úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte sborník s příspěvky odborníků, kteří se aktivně účastnili již čtvrtého ročníku Konference Nedašov. Tato konference pro zdravotní sestry a pracovníky v sociálních službách se konala ve dnech září 2010 v Nedašově, ve Zlínském kraji. Konference Nedašov 2010 nese podtitul Poskytování sociálních a zdravotních služeb seniorům, protože také letos byli senioři hlavní cílovou skupinou, na kterou se přednášející zaměřovali. Všechny příspěvky konference byly stejně jako v minulých letech rozděleny do dvou hlavních okruhů, a to na zdravotnický a sociální. Své příspěvky předneslo celkem 6 odborníků z praxe. Z oblasti zdravotnických témat byly předneseny příspěvky zabývající se arytmií ve stáří, prevencí pádů u seniorů, léčbou chronických defektů a moderními materiály na ošetřování chronických ran. Příspěvky se sociální tématikou se zabývaly psychosociálními aspekty péče o člověka s demencí, násilím ve zdravotnických a sociálních službách, syndromem vyhoření a syndromem pomocníka nebo odbornou supervizí. Sborník by měl sloužit jako studijní materiál všem odborníkům z řad poskytovatelů sociálních služeb, zdravotníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří poskytují péči seniorům a kteří mají zájem na stálém zkvalitňování této péče. Věříme, že sborník svůj účel splní a bude všem těmto odborníkům užitečnou pomůckou. Bc. Michaela Lutišanová, DiS. vedoucí vzdělávání, Naděje 5

7 Psychosociální aspekty péče o člověka s demencí Autorka: PhDr. Eva Jarolímová 6

8 7

9 8

10 9

11 10

12 11

13 12

14 Závažnost arytmií ve stáří Autor: Doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc. Závažnost arytmií ve stá í doc. mudr. estmír íhalík, csc. interní klinika ipvz ba ova nemocnice a.s. Zlín stárnutí je proces obecn biologický nezvratný geneticky zakódovaný kon ící smrtí jedince etapy stá í dle Who 15ti leté cykly rok asné stárnutí (senescence) rok vlastní stá í (senium) nad 90 rok dlouhov kost (patriarchum) 13

15 v k kalendá ní d raz na vlastní v k v k biologický d raz na funk ní stav organizmu morbidita výrazný modifikující faktor stárnutí ovliv uje rychlost involu ních zm n obvykle komplexní charakter postihující organizmus jako celek (dm, arterioskleróza ) 14

16 P irozené stárnutí srdce úbytek myocyt p ibývání vazivové tkán sou asn probíhající onemocn ní komplexní povahy (arterioskleróza ichs) = strukturální a funk ní zm ny myokardu, které jsou substrátem pro vznik širokého spektra arytmií + Zm ny tonu vegetativního nervového systému Zm ny minerální hyperkalemie hypokalemie 15

17 vliv lék betablokátory prolekofen amiodaron Poruchy srde ního rytmu subjektivní potíže ( asto asymptomatické) vliv na hemodynamiku život ohrožující arytmie etiologie degenerativní zm ny (sick sinus syndrom) ischemická choroba srde ní ostatní kardiopatie 16

18 subjektivní obtíže Palpitace Pocit nepravidelnosti tepu slabost, závrat synkopy vyšet ovací metody EKG holterovo monitorování implantabilní arytmický záznamník ekg ergometrické vyšet ení elektrofyziologické vyšet ení vyšet ovací metody EKG holterovo monitorování implantabilní arytmický záznamník ekg ergometrické vyšet ení elektrofyziologické vyšet ení 17

19 vyšet ovací metody EKG holterovo monitorování implantabilní arytmický záznamník ekg ergometrické vyšet ení elektrofyziologické vyšet ení vyšet ovací metody EKG holterovo monitorování implantabilní arytmický záznamník ekg ergometrické vyšet ení elektrofyziologické vyšet ení vyšet ovací metody EKG holterovo monitorování implantabilní arytmický záznamník ekg ergometrické vyšet ení elektrofyziologické vyšet ení 18

20 sick sinus syndrom lown 1967 Ferrerová 1972 (bradykardie + tachykardie + synkopy) sinoatriální blokáda Pacient v.j. - sss 19

21 Fibrilace síní se zástavou masáž karotického sinu vpravo 6,4 s sick sinus syndrom - lé ba symptomatické formy kardiostimulací ddd/dddr tachyarytmická složka antiarytmika ic, ii, iii 20

22 Fibrilace síní nej ast jší arytmie se stoupající incidencí s v kem 10% obyvatel nad 80 let snížení minutového objemu o 15-20% riziko trombembolie Fibrilace síní - d lení Paroxyzmální Perzistující Permanentní 21

23 Fibrilace síní 600 / min Fibrilace síní s av blokem iii Fibrilace síní ešení udržení sinusového rytmu (antiarytmika) udržení p im ené srde ní frekvence (antiarytmika s p sobností na av uzel) radiofrekven ní ablace, chirurgický výkon (operace maze) trvalá antikoagulace!!! 22

24 Flutter síní i. typu 300 / min Poruchy sí okomorového vedení Závažn jší formy symptomatické av blokády ii a iii ešení: trvalá kardiostimulace Poruchy sí okomorového vedení degenerativní zm ny v av uzlu ischemická choroba srde ní borelióza stenóza aorty 23

25 av blok iii se širokým Qrs úplná disociace kardiostimulace sí ová komorová dvoudutinová biventrikulární (resynchroniza ní terapie) komorové arytmie vždy široký Qrs komplex 24

26 komorová extrasystola setrvalá komorová tachykardie Zástava komor 25

27 komorové arytmie benigní extrasystolie antiarytmika?? maligní arytmie spojené s akutní formou ichs revaskularizace, antiarytmika maligní arytmie spontánní i nerevaskularizovatelný myokard icd Podstatné je základní srde ní onemocn ní! antiarytmika v rukou rozvážného léka e dobrý sluha ve špatných rukou zlý pán Propafenon 26

28 amiodaron 0,80 betablokátory torsade de pointes 27

29 syndrom pomocníka Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda SYNDROM POMOCNÍKA Helfersyndrom P edstaven W. Schmidbauerem 1977 v knize Die Hilflosen Helfer Pomáhání jako obrana Bída za fasádou zdánliv pevnou (sen t icetiletého léka e) Wolfgang Schmidbauer (empiricky pojem odvodil) Situace pomáhajících za ízení v N mecku 80 tis za ízení mate ské školky, výchovné domy, domovy mládeže, nemocnice, pro postižené, sociální stanice, poradny, za ízení pro pomoc senior m. V nich pracovalo kolem 1mil pracovník Ve výrob aut tis zam stanc. V Charit Caritas 430 tis zam stanc, tedy více než ve VW nebo Mercedesu 28 1

30 SYNDROM POMÁHAJÍCÍCH Spojení charakteristických osobnostních rys, jež d lají ze sociální pomoci na ú et osobního vývoje strnulou životní formu. (nutkavé pomáhání) POMÁHAJÍCÍ PROFESE Léka i U itelé Duchovní Zdravotni tí pracovníci Psychologové/psychoterapeuti Sociální pracovníci NADJÁ ZLÉ A KRITICKÉ Vysoký, strnulý ideál JÁ P ání se hromadí jako vý itky v i okolí Orální a narcisistické tužby veliké a nev domé Vzájemnost Pot eba pomoci Vlastní slabost 29 2

31 Charakteristiky syndromu pomocníka Odmítané dít (nev dom, nep ímo, áste n ) Identifikace s náro ným Nadjá (Superego) Skrytá narcistická nenasytnost Vyhýbání se vzájemnosti ve vztazích Nep ímá agrese proti t m, kdo nepot ebují pomoc Odmítané dít P ijato pouze z pozice NADJÁ vztahové osoby, nikoli cít ním (m že se týkat pouze ur itého údobí vývoje) Fantazie o všemohoucím objektu se stává nenasytitelnou Není možný vztah vzájemnosti Chybí dostatek jistoty ve vcítivém zrcadlení Stane se bu disociálním nebo p íliš sociálním Identifikace s náro ným Nadjá Redukce schopnosti dialogu mezi city a rozumem Ideál já a nadjá extrémn sílí a nahrazují diferencovanou strukturu JÁ Roli závislého p enechá lov k jiným Identifikuje se s ideálním otcem i matkou, kte í mu v d tství chyb li 30 3

32 Skrytá narcisistická nenasytnost Narcismus = citový vztah lov ka k sob Prvotní symbióza jako vytoužený stav Konflikt mezi symbiózou a individuací Druzí mají podporovat podn tovou ochranu dít te Návraty do narcismu nebo náhražek (regrese) Fantazie o splynutí s všemocným objektem Manická obrana Vyhýbání se vzájemnosti ve vztazích St ídání role dít te a dosp lého St ídání dávání a p ijímání BP nedokáže vnímat svoje emocionální pot eby, proto jen dává (pomáhá) Pomáhání poskytuje jistotu, BP p ijímá volání všemi anténami a odpovídá na n Nep ímá agrese Neporozum ní nadanému dít ti vede k jeho agresi Touha pomstít nerespektování, tím si lov k ovšem uškodí, proto agresi skrývá Touha zvládnout agresi obrátit ji v pomoc druhým M že být vyjád ena bu v i koleg m, nebo v i t m, kterým se má pomáhat 31 4

33 KOLUZE Oráln progresívní charakter (dárce pomoci) MUSÍM T PODPOROVAT PROTOŽE JSI TAK SLABÝ! Oráln regresívní charakter (p íjemce pomoci) MUSÍM Z STAT SLABÝ, PROTOŽE M PO ÁD PODPORUJEŠ! ím více se považujete za terapeuta, tím v tší vzniká tlak na to, aby n kdo jiný byl pacientem Dass a Gorman (1985, s. 28) JAK SE STÁVÁME TERAPEUTY? - Citov nejistá matka skrývající svoji nejistotu - Dít rozvine schopnost intuitivn odpovídat na skrytou pot ebu matky - P ijetí nev domé role pro rodi e tím dít získá lásku a je pot ebováno - Tyto d ti jsou asto odpov dné za mladší sourozence a tedy rozvinuly schopnost vytušit pocity druhých Kdo jiný, bez takovéto minulosti, by nahromadil dostate ný zájem strávit celý den tím, že se snaží odhalit to, co se d je v nev domí lidí? A. MILLER, The Drama of the Gifted Child Práce se SP Rys SP Pomoc Výchova rodi ke vcít ní, Odmítané dít zm na výkonové orientace kultury Identifikace s Nekritizovat chyby výkonu, Nadjá emocionální výchova a sebezkušenost Supervize i problém osobních, Vzájemnost ústup z progresivní pozice Uv domovat si ji, dát klient m Nenasytnost hranice Práce s agresí, demokratizace Nep ímá agrese byrokracie 32 5

34 Závislost a vlastní pot ebnost je tedy delegována na ty, jimž HH pomáhá Pomocník je siln jší a ovládá vztah Jean Vanier odkryl sv t lidí s mentálním handicapem Tam se ukázalo, že lov k není jenom pomocníkem, ale že p ijímá pomoc od druhých Jejich volání po vztahu a vzájemnosti otevírá pomocník m nový sv t Objevení pokladu v lidech s handicapem Jean Vanier syn generálního guvernéra Kanady. V roce 1950, opustil kanadské námo ní lo stvo aby studoval filozofii, vypracoval doktorát pak u il na univerzit v Torontu In 1964 založil Archu tím, že za al bydlet spolu se dv ma mentáln postiženými muži v malém domku v Trosly-Breuil v Oise ve Francii Dnes je ve sv t 115 takových komunit, ve 30 zemích na 5 kontinentech sv ta. V roce 1971 založil hnutí Víra a sv tlo spole n s Marie- Hélène Mathieu. D stojník estné legie V roce 1997 odm n n cenou Pavla VI papežem Janem Pavlem II. 33 6

35 supervize individuální nebo skupinová Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda JAK Z TOHO VEN? SUPERVIZE individuální nebo skupinová Definice supervize Supervize je istá mezilidská interakce, jejímž obecným cílem je, aby se jedna osoba, supervizor, setkávala s druhou osobou, supervidovaným, ve snaze zlepšit schopnost supervidovaného ú inn pomáhat lidem. Hess, Psychotherapy Supervision 1980 Stadia vývoje supervidovaného Zam ení na sebe sama Zam ení na klienta Zam ení na proces Zam ení na proces v kontextu Usp ji v téhle práci? Pom žu klientovi, aby usp l? Jaký spolu máme vztah, jak komunikujeme? Jak se procesy navzájem prostupují? 34 1

36 Mody supervize 1. Zam ení na obsah terapeutického sezení 2. Prozkoumání terapeutem použitých strategií a intervencí 3. Prozkoumání terapeutického procesu a vztahu 4. Zam ení na terapeut v protip enos 5. Zam ení na proces tady a te 6. Zam ení na supervizor v protip enos 7. Zam ení na širší kontext SUPERVIZE Rozdíly mezi supervizí a konzultací V ohnisku doprovázející/pomáhající V ohnisku vnit ní život doprovázejících b hem doprovázení V ohnisku nesvobody, odpory, slepá místa, nevy ešené záležitosti a životní zkušenosti týkající se doprovázejícího Obsah spo ívá ve zkušenosti Boha u doprovázejících, zvlášt b hem doprovázení a d sledk na situace doprovázení Doslovný zápis: v ohnisku jsou reakce doprovázejících Za íná se doprovázejícím a vrací se k doprovázeným, aplikuje se na situace KONZULTACE V ohnisku doprovázení/klienti V ohnisku vnit ní pohyby doprovázených V ohnisku zápasy, zranitelnost, záležitosti, životní zážitky, bolest doprovázených Obsah spo ívá ve zkušenosti doprovázených s Bohem Doslovný zápis: v ohnisku je sdílení doprovázených Za íná, z stává a kon í zam ením na doprovázené SKUPINOVÁ A INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE VÝHODY A NEVÝHODY Ekonomické využití asu, financí, odbornosti Skupina dodává podp rnou atmosféru Více zp tné vazby a reflexe Supervizor m že p ezkoušet vlastní emo ní nebo intuitivní reakce na p edkládaný materiál Širší empatická škála životních zkušeností Více možností využít innostní techniku skupinová supervize m že odrážet prost edí skupinové terapie Individuální dynamiku neodráží skupinová supervize tak z eteln jako individuální Skupinová dynamika m že být n kdy rozkladná (hry) Na supervizi každého lena je mén asu (dle velikosti skupiny) 35 2

37 Supervizní skupina koleg Spole né hodnoty r zné p ístupy Ne více než 7 osob Up ímnost v zapojení Smlouva o etnosti, míst, limity, proces, diskrétnost Ujasn ní rozdílných o ekávání Rozd lení rolí ( asomíra, facilitátor, po adatel) as na poskytnutí zp tné vazby Kontrolní setkání jednou za as Otázky p ed supervizním setkáním: Jaká propojení i rozpojení mezi sebou a svými doprovázenými vnímáš? Jsi si v dom(a) n jakého odporu vzhledem k doprovázeným? Uv domuješ si n jaké silné tíhnutí, které t táhne sm rem k doprovázenému(é)? Zaznamenal(a) jsi n jaké spontánní poznání, náhled, pochopení? P ipravený p edm t supervize Jedno konkrétní setkání s klientem (verbatim) Jeden klient v pr b hu opakovaných setkání Záležitost táhnoucí se nap í setkáními s více klienty 36 3

38 NEFORMÁLNÍ ROZHOVOR (p ed za átkem) UVEDENÍ DO KONTEMPLATIVNÍHO PROSTORU Jmenuj jednu významnou v c, která se v tvém život stala od posledního setkání (10 min) TICHO (MODLITBA) V pozici, kde práv jsi jsou tam n jaká propojení nebo naopak rozpojení s procesem p ípravy? (10 min) P EDSTAVENÍ P ÍPADU (10 min) FACILITÁTOR NAPOMÁHÁ * (15 min) CHVÍLE TICHA SKUPINOVÉ NAPOMÁHÁNÍ (FACILITACE) V P ÍPADU ** (15 min) CHVÍLE TICHA SKUPINOVÉ NAPOMÁHÁNÍ (FACILITACE) FACILITÁTOROVI *** (10 min) DOBA TICHA PRO INTEGRACI A PSANÍ (20 min) SDÍLENÍ INTEGRACE (25 min) UZAV ENÍ Co d ležitého jsem dnes slyšel? Jak to mohu za ít uvád t do praxe? (5 min) POJMENOVÁNÍ PLOD SETKÁNÍ Úskalí skupinové supervize koleg hry: Moji jsou lepší než tvoji Není to hr za? Všichni jsme tak úžasní Kdo je nejlepší supervizor? Seže pacienta (n kdo ze skupiny se stane pacientem, kterému ostatní pomáhají ) U skupin koleg je vyšší riziko, že spadnou do her, protože chybí osoba zvn jšku, jejímž úkolem je skupinový proces sledovat. 37 4

39 syndrom vyhoření Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda SyNDroM Vyho ENÍ osnova Upozorn ní na materiál o SV Jiný syndrom d ležitý pro SV Jedna konkrétní cesta jak z toho ven Duchovní pohled na SV Polední démon zkušenost v k Zran ný lé itel šance SV Burnout syndrom P ikrylová, Nakládalová, Lužný: Burnout syndrom myslíme na tuto diagnózu? 38 1

40 SyNDroM Vyho ENÍ Je soub h (syn-dromé) p íznak, které zasahují roviny: T lesné (nespavost, únava, bolesti) Duševní (citové vy erpání) Sociální (odosobn ní, cynismus) Tyto vznikají pod vlivem dlouhodobého psychosociálního stresu. osobnostní charakteristiky a SV Zmi ujeme se o tzv. syndromu pomaha e u lov ka, který pomoc druhým prožívá jako nutkavou pot ebu, na níž stojí jeho vlastní sebehodnocení. M že to být spojeno s up ednost ováním pot eb jiných lidí p ed vlastními pot ebami osoby nadm rn zodpov dné, úzkostlivé a s rysy perfekcionismu Lidé, kte í mají na sebe vysoké nároky a nespln ní cíle cítí jako porážku Neschopnost požádat druhého o pomoc pro sebe ( asto na základ zafixované p edstavy, že lov k musí všechno zvládnout sám, nebo pramenící ze srovnávání se s druhými, kte í p ece všechno stihnou) SKUPINA NEohrožENÁ Vyho ENÍM 1. Vnímají se jako rozvíjející se profesionálové, kte í se u í zvládat po áte ní zát že a obtíže (setkání s t žce nemocnými a umírajícími) 2. Prožívají i potíže a b emena své práce jako cosi, co má smysl, dokážou se distancovat od nároku pomoci i v bezvýchodné situaci 3. Dbají na své zdraví, zajímají se o práci, kterou d lají, necítí se obt žováni svými pacienty, nalezli sv j styl komunikace 4. Dosáhli rovnováhy mezi prací a soukromým životem, i když volný as prožívají t eba s kolegy 5. Dosáhli vysokého stupn sebeur ení ve své práci a tuto autonomii dále upev ují a rozši ují, rozvíjejí p itom nadpr m rnou vnitropodnikovou aktivitu a v dom usilují o zm ny 6. Vnímají se jako iniciativní a mají pocit, že mohou sami zm nit svou pracovní situaci, k podn t m z okolí p istupují spíše skepticky 7. P ipadají si dostate n i p im en podporováni svými nad ízenými a kolegy, s nimiž jsou spíše v p átelských vztazích 8. Vnímají své povolání jako intelektuální výzvu, díky níž mohou r st, a rádi se p iu ují n emu novému 39 1

41 ochranná síla p ed Sv: realistické SEBEV DoMÍ, KTEré NENÍ odkázáno NA SPLN NÍ ILUZorNÍch P ÁNÍ. TATo SÍLA UVÁDÍ Do PohyBU ProcESy, KTEré ZAKLÁDAJÍ, ÍDÍ, UDržUJÍ A rozvíjejí ProFESIoNÁLNÍ IDENTITU SyNDroM PoMocNÍKA BLoKUJE: SchoPNoST realistického PohLEDU NA ProFESNÍ KoMUNIKAcI radost Z PoVoLÁNÍ SchoPNoST ZLEPŠoVAT JEDNoTLIVoSTI SchoPNoST ProNIKAT K USPoKoJENÍM, KTEré M že PrÁcE PoSKyTNoUT SchoPNoST NAchÁZET USPoKoJENÍ MIMo PovoLÁNÍ Akedia akhdia Jeden z 8 logismoi (vnit ních stav ohrožujících lov ka), z pouštního mnišství. (poživa nost, nemravnost, lakomství, smutek, hn v, akedia, marná sláva, pýcha). Polední démon, proti kterému je t eba bojovat. 40 2

42 projevy Akedie: Nuda odpor, omrzelost Únava Smutek, sklí enost Beznad j ochablost, malátnost Nespokojenost Na rozdíl od smutku nemá motiv Akedia - terapie Trp livost ustát, neutíkat Nad je Dobrá lítost penthos Vzpomínka na smrt Manuální práce st ídání Modlitba APoFThEGMA o ANToNÍNoVI Jednoho dne, zatímco svatý otec Antonín sed l v poušti, p išla na n j neút cha a temný záchvat myšlenek. ekl Bohu: Pane! chci se zachránit, ale myšlenky mi v tom zabra ují. co mohu ve svém soužení ud lat? Pak se trochu naklonil a vid l sob podobného, jak sedí a pracuje, pak p eruší práci, postaví se a modlí, pak si zase sedne a splétá provazy, a pak znova povstane a modlí se. Byl to and l poslaný Pánem, aby Antonína napomenul a dodal mu sílu. Antonín pak uslyšel and la, jak mu íká: tak to d lej a budeš spasen. Když tato slova slyšel, zachvátila jej velká radost a odvaha. U inil tak a byl spasen. 41 3

43 J. Augustyn pohled na SV popisuje se v pracovním prost edí, ale zasahuje celého lov ka existenciální prázdnota (sentiment de vide) chyb ní smyslu a cíle, d sledek: cynický pohled na sv t a hodnoty (tlak kultury) jejím projevem je neurotická triáda (V.E. Frankl - deprese/agrese/závislosti) dlouhodobý život proti vlastnímu pravidlu života zkušenost Boha Lásky je palivem jednání, zdrojem energie co d lat? (blachnicki/augustyn) 5 skupin sloves: 1. toužit, volat, modlit se je t eba touhy sledovat, touhy je t eba volat, aby m ly touhy trvání, vyt íbily a upevnily se. 2. Zkoušet, usilovat, namáhat se. Bojovat, zápasit, modlitba by mohla být i egocentrická. Nošení vody do nádob na svatb v Káni. 3. doufat, doufat a doufat, konat jako by vše záleželo na nás, ale doufat v Boha tak, jakoby vše záleželo na n m. 4. trp liv p ijímat boží v li a zapomínat na sebe místo sebenenávisti. Vnit ní prom na se d je mimo naše v domí. 5. ned v ovat si. Bát se sám sebe. Ned v ivost k dvojzna ným podn t m vycházejícím z podv domí. Um ní duchovního rozlišování. Nep ipisovat Bohu to, co chci já sám. B H A LIMITY B h tvo í odd lováním - b dal: sv tlo od tmy (Gen 1,4) vody (Gen 1,7) B h dokon uje, p estává s bat - (Gen 2,2) B h se stává ohrani eným, limitovaným, a tím zachra uje lov ka B h se ud lal prázdným od sebe sama ken sis (Fil 2,7) Boží Syn se cítí opušt ný: Eloi, Eloi, lema sabachtani? Mk 15,

44 ŠANcE SKryTÁ V SV: SyNDroM Vyho ENÍ M že BÝT P ÍLEžIToSTÍ UV domit SI vlastní LIMITy A omezení, VLASTNÍ PoT EBU PoMocI, KTErÁ M že P I PoMÁHÁNÍ Z STAT PoTLA ENA. Výzva SV pro život: The Wounded healer ran ný ranhoji 43 5

45 PÁDY GERIATRICKÝCH PACIENTŮ ZA HOSPITALIZACE Autorka: Karla Vrlová PÁDY GERIATRICKÝCH PACIENT ZA HOSPITALIZACE Karla Vrlová Gerontologické centrum KNTB,a.s. ZLÍN GERONTOLOGICKÉ CENTRUM KNTB,a.s. ZLÍN 30 l žek odd lení akutní geriatrie 8 l žek D I O P 98 l žek následné a rehabilita ní pé e zajiš uje pé i o geriatrické pacienty, kte í vyžadují specifický geriatrický režim a modifikovaný (p izp sobený, upravený) styl práce ve vyšet ovacích i lé ebných postupech DEFINICE PÁDU porucha rovnováhy v pr b hu ch ze nebo jiné aktivity a následným pádem nebo sesunutím mimo ádná událost, která vede k nezamýšlenému spo inutí pacienta na zemi pacient v náhlý a neo ekávaný sestup ze stoje, ze sedu nebo i z horizontální polohy, v etn sklouznutí ze židle na zem, v etn asistovaného pádu Každá definice je ovlivn na adou faktor a dat, které jsou s pády spojeny nedobrovolná událost 44

46 PÁDY - STATISTICKÉ ÚDAJE Pády postihují zna nou ást staré populace a p edstavují jeden ze specifických problém geriatrie. v k nad 65 let - min 1x pád / rok doma = ve 20% v ošet ovatelských ústavech = 60% opakované epizody ve 25% PÁD - nep íznivý prognostický faktor!!!!! 4-6x vyšší mortalita ( asná pozdní) PÁD P Í INY fyziologické zm ny orgán v d sledku stárnutí a snížení jejich funk ní rezervy porušená funkce smysl - zm ny zraku, nižší citlivost na dotyk, degenerativní zm ny vestibulárního aparátu degenerativní zm ny nervového systému úbytek svalové hmoty, regresivní zm ny pohybového aparátu, omezení kloubní pohyblivosti polymorbidita, mnoho etná orgánová patologie Co se podílí na pádech v nemocnici zm na prost edí proces adaptace zhoršení orientace vybavení pokoje zm ny zdravotního stavu akutní snížení sob sta nosti zahájení rehabilitace zahájení používání kompenza ních pom cek nácvik ch ze zahájení medikace zm na medikace 45

47 P Í INY PÁD - VNIT NÍ v d sledku somatické choroby neurologické, cerebrovaskulární,kardiovaskulární, metabolické smyslová onemocn ní psychiatrická onemocn ní iatrogenn podmín né pády v d sledku nežádoucí ú inky lék polypragmazie neschopnost ch ze v d sledku nep im eného strachu z pádu rozvoj imobiliza ního syndromu Imobiliza ní syndrom Dlouhodobé upoutání na l žko, se všemi riziky a d sledky: ztráta kardiovaskulární rezervy, ortostatická hypotenze tromboembolické komplikace hypoventilace s rozvojem bronchopneumonie vznik dekubit poruchy vyprazd ování stolice, inkontinence mo e zm ny pohybového aparátu, úbytek svalové hmoty psychické zm ny - apatie, deprese P Í INY PÁD - VN JŠÍ mechanické pády - tvo í asi % všech pád p i b žné innosti v domácnosti - špatné uspo ádání bytového prostoru, nábytek, prahy aktivity mimo d m používání kompenza ních pom cek p i ch zi meteorologické vlivy - prudké zm ny po así 46

48 PREVENCE PRIMÁRNÍ: pravidelná fyzická aktivita, asná mobilizace, posilování svalstva SEKUNDÁRNÍ: zam it se na vnit ní a zevní faktory, bezpe nost prost edí rehabilita ní a kompenza ní pom cky omezit rizikovou medikaci Prevence pád Sledování a vyhodnocení pád kritérium kvality ošet ovatelské pé e Identifikovat rizikového pacienta Zhodnotit rizika Stanovit ošet ovatelskou diagnózu Naplánovat oš. intervence Naplánovat a zajistit preventivní opat ení Protokol o pádu pacienta za hospitalizace 47

49 Protokol o pádu pacienta za hospitalizace SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ PÁD PACIENT Sledovací období: 2005 KV TEN ženy 16 muži 9 ERVEN ženy 9 muži 13 47/2 m s. Sledovací období: 2010 ÚNOR ženy 9 muži 9 B EZEN ženy 8 muži 2 28/2 m s. ASOVÝ VÝSKYT 0 3 hod 3 6 hod 6 9 hod 9 12 hod 4x 14x 3x 4x hod hod hod 21 0 hod 3x 8x 5x 5x 48

50 PROTOKOL O PÁDU PACIENTA ZA HOSPITALIZACE ZHODNOCENÍ PACIENTA P ED PÁDEM: Psychický stav: orientovaný zmatený, neklidný Sob sta nost: sám dopomoc úplná pé e ZHODNOCENÍ PACIENTA P ED PÁDEM POHYBLIVOST SCHOPNOST SPOLUPRÁCE Chodí sám 7 S dopomocí 17 Ležící pohyblivý 22 Ležící nepohyblivý 1 Úplná 6 áste ná 38 Žádná 3 ZHODNOCENÍ PACIENTA PO PÁDU Místo pádu: pokoj WC chodba Zran ní: ANO NE 1 46 Situace za které k pádu došlo??? 49

51 POSTUP P I NALEZENÍ PACIENTA NA ZEMI Kontrola dýchání a krevního ob hu Stav v domí a schopnost odpovídat na dotazy D kladné prohlédnutí pacienta, zda nedošlo k poran ní, krvácení, deformitám Je li p i v domí - dotaz co ho bolí, na co si st žuje? Bezprost edn informovat léka e a plnit jeho ordinace - sepsat protokol o pádu PREVENTIVNÍ OPAT ENÍ Nízká postel, postranice No ní osv tlení na pokoji Dosažitelnost a funk nost dorozumívacího za ízení, jídelního stolku, no ního stolku, tekutin Vhodná obuv, oble ení Brzdy na kole kách nábytku, madla PREVENTIVNÍ OPAT ENÍ zvýšený dohled a ast jší sledování rizikových pacient v tší pozornost inkontinentním pacient m používání pot ebných kompenza ních pom cek opakovaná edukace pacient - demence??? Pád p sobí na psychiku pacienta, personálu ale také narušuje d v ru rodinných p íslušník. 50

52 Prevence pád omezovací prost edky omezovací prost edek je jakýkoliv zp sob fyzicky omezující svobodu pohybu, fyzické aktivity nebo normálního p ístupu k t lu osoby Omezovací prost edky- farmakologické, specifické (postranice, popruhy, fixace HK ) Vysoce rizikový psychomotorický neklid (neklidný, zmatený) OTÁZKY DO DISKUZE Je možné zabránit pád m??? Je možné snížit riziko pád??? Jsou ú inná preventivní opat ení??? Je možné zajistit zvýšený dohled??? NAVRŽENÁ OPAT ENÍ NEZABRÁNÍ PÁD M, ALE SNÍŽÍ SE JEJICH NÁSLEDKY. STÁ Í NENÍ HROZBOU, ALE P IROZENÝM PROCESEM D K U J I Z A P O Z O R N O S T 51

53 ChronickÉ DEFEKTY A JEJICH LÉČBA Autorka: Marie Holoubková Chronické defekty a jejich lé bal M.Holoubková Chir.amb amb. KNTB a.s. Zlín Chronická rána Chronická ráje je sekundárn rn se hojící rána, která se musí uzav ít t pomocí výstavby nové tkán hojení déle než 6-88 týdn.. P echod P akutní rány v chronickou se m žm že e odehrát t v jakékoli koli fázi f hojení. Chronické rány vznikají z pokro ilých destrukcí tkán v d sledku d cévnc vních onemocn ní nejr zn zn jší etiologie diabetes mellitus,, lokáln lní poškozen kození tlakem, defekty vzniklé zá ením, nádory,... n Rozd len lení chronických ran podle barvy erná - nekróza 52 1

54 Žlutá, Žluto ervená Infikovaná, secernuájící, s áste nými granulacemi ervená - granulující R žová epitelizující,, zhojená 1. Zán tlivz tlivá, istící hydrogely, algináty ty,, aktivní uhlí,, antiseptické materiály 53 2

55 2. Granula ní Hydrokoloidy,, PU a PU p nyp 54 3

56 3. Epiteliza ní Neadherentní kontaktní,, filmy Nekrotická hydrogely Povleklá secernující hydrogely, algináty ty, aktivní uhlí, Ag Infikované antiseptické, Ag Zapáchaj chající - algináty ty,, aktivní uhlí Granulující,, mírnm rná sekrece hydrokoloidy,, PU a PU p nyp Epitelizující, Secernující neadherentní kontaktní Epitelizující suchá - filmy Typy chronických ran 1) Bércový v edv D lení b.v. podle p vodu: p - žilní - tepenné - smíš íšené - poúrazov razové - jiné ( dekubity,, infek ní,, vzniklé na podklad nádoru) 55 4

57 56 5

58 Diabetická noha je stav, p i p i kterém m jsou postiženy cévy c a nervy dolních kon etin P í iny vzniku: Diabetická polyneuropatie a periferní neuropatie, ischemická choroba dolních kon etin, deformity a snížen ená pohyblivost kloub,, poran ní,...) Více než polovina p ípadp pad onemocn ní syndromem diabetické nohy kon í amputací. Stupe 1 povrchová ulcerace postižen ení celé vrstvy k že e nep esahuj esahující do podkoží tkán 57 6

59 Stupe 2 hlubší ulcerace - léze postihující celou vrstvu k žk že p esahující do podkoží Stupe 3 - hluboká ulcerace m že e postihovat svaly,šlachy,kosti, lachy,kosti, v tšinou spojená se závažnou infekcí (flegmona,, absces, osteomyelitida, arthritida, tendinitida) Stupe 4 lokalizovaná gangrena (prsty,pata) 58 7

60 Stupe 5 - gangrena celé nohy 59 8

61 jedná se o místnm stní odum en ení tkán (nekróza) v místm st,kde p sobil p tlak a ada další ších faktor m že e postihnout k žk ži,podkožní vrstvy, svalstvo, periost, m žm že též vzniknout na sliznici Faktory pro vznik dekubit : 1) MístnM stní (vlhké prost ed edí,, nedostate ná hygiena, malnutrice, mechanický tlak a t ent ení) 2) Vnit ní (poruchy CNS, onemocn ní ob hov hového sytému, hore nat naté stavy, t žt žké infekce, diabetes, poruchy innosti ledvin, otravy, malignity, obezita, kachexie) Prevence: Zmírn rn ní mechanického ho tlaku (úprava( l žl žka, polohování, antidekubitní pom cky), pé e p e o istotu k žk že, masáže, výživa I. stupe - zarudlá k že, (eryt( erytém), otok, bolest, místní hypertermie (zarudnutí) Omývání k že Osušit, ne t ítt Vlhká k že indiferentní masti Filmy 60 9

62 II. stupe - puchý e, mokvající plochy (postižen ení k že e a podkoží) Skupina m kkých m silikon, hydrocoloid a p np III. stupe - ztráta ta k žk že - suchá erná nekróza/mokvaj za/mokvající plocha - obnažen ení podkoží a svalstva Odstran ní nekróz Chemické išt ní gely, algináty ty, antiseptika IV.stupe - nekróza - rozpad tkán (až na periost) Optimáln lní obvaz udržov ování rány ve vlhkém m prost ed edí nebezpe í vyschnutí poškozených tkání (svaly, šlachy, kost) Algináty ty, hydrogely, materiály s aktivním uhlím m a Ag Plastika 61 10

63 62 11

64 63 12

65 64 13

66 65 14

67 1. Zajišt ní anamnézy vešker keré údaje o pacientu doprovodná onemocn ní a vyšet et ení 2. Kauzáln lní terapie - cévní chirurgie - kompresivní terapie - angiochirurgické dilata ní techniky, - kompenzace diabetu - snížen ení hypertenze 3. Lokáln lní lé ba - rozpoznat typ rányr - d ležitý debridement - zvolit správný lé ebný l materiál univerzáln lní obvaz neexistuje - nelé it jen ránu r - pé e e o okolí 66 15

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

PSYCHOTERAPEUTICKÉ ODDĚLENÍ HARTIG

PSYCHOTERAPEUTICKÉ ODDĚLENÍ HARTIG PSYCHOTERAPEUTICKÉ ODDĚLENÍ HARTIG ODDĚLENÍ PSYCHOTERAPIE A PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE 9A V PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNĚ HORNÍ BEŘKOVICE www.plhberkovice.cz. TERAPEUTICKÝ TÝM Psychiatrickou péči zajišťují: MUDr.

Více

Co je to FYZIOTERAPIE

Co je to FYZIOTERAPIE Co je to FYZIOTERAPIE 1 Tato brožura vznikla jako součást bakalářské práce na téma Fyzioterapie očima laické veřejnosti. Je určena pro širokou veřejnost, která se chce dozvědět bližší informace o odbornících,

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Syndrom vyhoření

Psychologie Psycholog zdraví ie Syndrom vyhoření Psychologie zdraví Syndrom vyhoření Syndrom vyhoření 1. Vymezení pojmů 2. Rizikové faktory 3. Symptomy 4. Stádia syndromu vyhoření 5. Důsledky vyhoření 6. Obrana proti vyhoření Vymezení pojmu Syndrom vyhoření

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak) patří v dnešní době k nejčastějším poruchám zdravotního stavu populace, jak v rozvojových, tak i ve vysoce vyspělých zemích. Arteriální

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče CQS - CZECH ASSOCIATION FOR QUALITY CERTIFICATION SECRETARIAT: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek IČ: 69346305 DIČ: CZ69346305 tel.: +420 286 019 533, +420 286 019 534 e-mail: jolsanska@cqs.cz, vfiliac@ezu.cz

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

1. Obecný přehled. Historie. Zaměření léčby. Program denního stacionáře. Terapeutický tým 18.1.2011

1. Obecný přehled. Historie. Zaměření léčby. Program denního stacionáře. Terapeutický tým 18.1.2011 Model psychodynamické léčby v Denním sanatoriu Horní Palata rámec, východiska, povaha Mgr. Roman Telerovský Denní sanatorium Horní Palata - Centrum pro psychoterapii VFN a 1. LF UK v Praze Vedoucí MUDr.

Více

DIABETES MELLITUS. Diabetes dělíme na diabetes mellitus 1. typu a 2. typu, pro každý typ je charakteristická jiná příčina vzniku a jiná léčba.

DIABETES MELLITUS. Diabetes dělíme na diabetes mellitus 1. typu a 2. typu, pro každý typ je charakteristická jiná příčina vzniku a jiná léčba. DIABETES MELLITUS Diabetes mellitus je dnes jedním z nejzávažnějších onemocnění hromadného výskytu. Diabetiků v celém světě významně přibývá. Dnes dosahuje výskyt diabetu v České republice kolem 7 %, pravděpodobně

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí 5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi Bezpečnost pro stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu V předmětu Výchova ke zdraví je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Výchova ke

Více

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace je základním atributem a pot ebou každého živého tvora. Jako spole

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101 Stanovisko vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a

Více

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Střední škola Credo, o.p.s. Ředitel školy: Mgr. Blanka Vacková Školní metodik prevence: Bc. Martina Malá Charakteristika

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

Vzorový test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů

Vzorový test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů 1. Jaká jsou základní historická vývojová stadia personálního řízení? a) personální administrativa, strategické personální řízení, řízení intelektuálního kapitálu, řízení mobility zaměstnanců b) personální

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Zdravotní nauka 2. díl

Zdravotní nauka 2. díl Iva Nováková Učebnice pro obor sociální činnost stavba lidského těla Zdravotní nauka 1. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3708-9 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22,

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Principy soužití menšiny s většinovou společností

Principy soužití menšiny s většinovou společností Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-02 Principy soužití menšiny s většinovou společností Autor: Mgr. Petra Lušňáková Šluknov 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek

Více

ZÁZNAM O VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE a jeho rodiny

ZÁZNAM O VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE a jeho rodiny ZÁZNAM O VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE a jeho rodiny Identifikační údaje a podrobnosti k dítěti (Om/Nom): OM Identifikační číslo případu Datum přijetí do péče: Datum zpracování: Příjmení, jméno: Místo narození:

Více

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské

Více

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: 11/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Změna: 405/2004 Sb. Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965

Více

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí:

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Dítě a jeho tělo - stimulace a podpora růstu a neurosvalového vývoje dítěte - podpora jeho fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti, pohybové

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Příloha č. 3 Popis realizace sociální služby I. Přesný název služby Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory - 66, zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů II.

Více

Příloha č. 1. Základní pojmy

Příloha č. 1. Základní pojmy Příloha č. 1 Základní pojmy Aktivní záloha Příslušníci Aktivní zálohy se několik týdnů v roce věnují vojenskému výcviku, ve zbytku času se věnují svému civilnímu povolání. Kombinují tak dvě kariéry: vojenskou

Více

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech NÁHRADA ŠKODY - zaměstnanec i zaměstnavatel mají obecnou odpovědnost za škodu, přičemž každý potom má svou určitou specifickou odpovědnost - pracovněprávní odpovědnost rozlišuje mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

Popis realizace poskytování sociální služby. Tyfloservis, o.p.s., Krajské ambulantní středisko Brno

Popis realizace poskytování sociální služby. Tyfloservis, o.p.s., Krajské ambulantní středisko Brno Tyfloservis, o. p. s., Krakovská 21, 110 00 Praha 1 tel.: 221 462 365, fax: 221 462 361 e-mail: centrum@tyfloservis.cz, http://www.tyfloservis.cz Bank. spoj.: ČS, a.s. Václavské nám. 16, 111 21 Praha 1,

Více

Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady.

Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. Zdraví a životní styl WHO program Zdraví 21 zdraví pro všechny do 21. století Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. Determinanty zdraví

Více

Podvýživa, PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Podvýživa, PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Podvýživa, hrozba moderní doby PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Podvýživa je stav, kdy se tělu nedostávají základní živiny. Příčin je řada. Podobně jako obezita i podvýživa se stává strašákem moderního věku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah...2 I. Základní údaje o občanském sdružení...3 II. Pracovníci sdružení...4 III. Vznik, poslání

Více

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016 Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace Školní řád pro školní rok 2015/2016 Zpracoval Mgr. Dušan Ignačík 6/2015 Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst.1)

Více

Poruchy osobnosti. Autor: Veronika Škrabánková

Poruchy osobnosti. Autor: Veronika Škrabánková Poruchy osobnosti Autor: Veronika Škrabánková Jako poruchy osobnosti se označují trvalé povahové odchylky od normy v případě, že výrazně snižují kvalitu života dotyčného, jeho okolí, nebo jsou přítomny

Více

Lymphastim. Nový lymfodrenážní přístroj pro estetickou praxi

Lymphastim. Nový lymfodrenážní přístroj pro estetickou praxi Lymphastim Nový lymfodrenážní přístroj pro estetickou praxi Lymphastim LYMFODRENÁŽ A JEJÍ CHARAKTER Lymfatické masáže (lymfodrenáže) aktivují tok lymfy v lymfatickém systému, který je významnou součástí

Více

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa Cíle, realizace, těžiště, výsledky, organizační aspekty a financování (přehled dosavadního rozpočtu) projektu. Co konkrétně v projektu děláte a jak pracujete. Cíle: Zlepšení kvality života lidí s duševním

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_207_VES_07 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník Charakteristika předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 8. a 9. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Svým obsahem

Více

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení...

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... Obsah Předmluva...13 Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... 17 Prostřednictvím svobodné vůle jsme sami zodpovědní za své způsoby chování. My sami rozhodujeme: pro život nebo proti životu...17

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

Bronzový Standard SANATORY I. Zdravotnické minimum. Zdravotnické minimum:

Bronzový Standard SANATORY I. Zdravotnické minimum. Zdravotnické minimum: Bronzový Standard SANATORY I. Zdravotnické minimum Zdravotnické minimum: Funkce lidského těla se zaměřením na geriatrii (anatomie, fyziologie, patologie) Nejčastější patologické stavy seniorů Vymezení

Více

BioNase - O přístroji

BioNase - O přístroji BioNase - O přístroji Rychlý a účinný mobilní přístroj určený k léčbě senné rýmy a rýmy alergického původu. Stop senné rýmě a rýmě alergického původu fototerapií léčbou světelnými paprsky BioNase, bez

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Podklady na zasedání ZM dne: 28.01.2016 OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Předkládá: Mgr. Petra Houšková Vypracoval: Mgr. Petra Houšková Bc.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD STŘEDISKA DAR. Střediska pomoci dětem a rodičům. Adresa: Alžírská 647 / 1, Praha 6 Červený vrch, tel. 235 362 726, 724 985 405

DOMÁCÍ ŘÁD STŘEDISKA DAR. Střediska pomoci dětem a rodičům. Adresa: Alžírská 647 / 1, Praha 6 Červený vrch, tel. 235 362 726, 724 985 405 DOMÁCÍ ŘÁD STŘEDISKA DAR Střediska pomoci dětem a rodičům Adresa: Alžírská 647 / 1, Praha 6 Červený vrch, tel. 235 362 726, 724 985 405 Provozovatel: Dětské centrum Paprsek Hl. m. Prahy IČO: 70875413 Šestajovická

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo Věc: Doplnění dodatkové části č. 1 září - prosinec 2007 Komunitního plánu sociálních služeb pro region, o nové priority V rámci komunitního plánování

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vnitřní předpis č.: Č.j.: Spisový znak: A 10 Obsah : I. Úvodní ustanovení II. Údaje o zařízení 1) Adresa, typ,

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. realizované akce v r. 2015

Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. realizované akce v r. 2015 Datum Název Kraj 6.1.2015 Relaxační techniky zaměřené na uvolnění těla a mysli I Plzeňský kraj 7.1.2015 Prevence stresu a syndromu vyhoření pomocí psychologických disciplín Plzeňský kraj 8.1.2015 Péče

Více

DYSPORT 500 SPEYWOOD JEDNOTEK Botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku

DYSPORT 500 SPEYWOOD JEDNOTEK Botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DYSPORT 500 SPEYWOOD JEDNOTEK Botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls139835/2011

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls139835/2011 Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls139835/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RHINO-STAS Galmed dávkovací nosní sprej 0,1% nosní sprej, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml

Více

SMLOUVA MEZI ESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPE ENÍ LÉKA SKÁ ZPRÁVA

SMLOUVA MEZI ESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPE ENÍ LÉKA SKÁ ZPRÁVA SMLOUVA MEZI ESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPE ENÍ LÉKA SKÁ ZPRÁVA Vyplní kompetentní instituce v Japonsku / lánky 13 až 19 Smlouvy / 13 19 lánek 7 Správního ujednání / ást A: Vyplní žadatel

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE 1. Identifikační údaje. 1.1.Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro mimoškolní

Více

TYPY SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová

TYPY SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová TYPY SOCIÁLNÍ PRÁCE Radka Michelová Individuální SP (case management, case work) nejčastěji uplatňovaný směr používaný při práci s většinou cílových skupin náročný z hlediska šíře spektra potřebných profesních

Více

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Popis realizace služby ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. (dále jen centrum ARPIDA) je nestátní nezisková organizace

Více

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum Provozní řád ELMÍK Dětské centrum ELMET, spol. s r. o. Vypracoval: ing. Lenka Koterová Schválil: Lumír Kysela Platnost od: Revize: Kopie: Podpis: Podpis: 05-01-2015 B 2 z 12 Obsah: ODDÍL I.- Úvodní ustanovení

Více

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek ŠKOLNÍ DRUŢINA Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015 září, říjen, listopad prosinec, leden, únor březen, duben květen, červen Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek CHARAKTERISTIKA

Více

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová.

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. ZA POHÁDKOU POHÁDKA MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. Integrované bloky 1. Kamarádi, ti se mají 2. Za lesními skřítky 3. Než zazvoní zvoneček 4. Zima čaruje 5. Voňavé království

Více

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Základní informace: Oblastní charita Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla Kozlerova 791/II 337 01 Rokycany IČ 483 80 199 Bankovní spojení: Česká

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.3

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.3 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.3 Radou Ústeckého kraje byl dne 20.8.2014, pod č. usnesení - 459/59R/2014, projednán materiál pod názvem: Transformace služeb

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Moravská Třebová. Místo: Moravská Třebová Dne: 22. dubna 2015

2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Moravská Třebová. Místo: Moravská Třebová Dne: 22. dubna 2015 2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Moravská Třebová Místo: Moravská Třebová Dne: 22. dubna 2015 Obsah prezentace 1. Organizační pokyny 2. Zhodnocení průběhu prací na projektu

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě jako metoda prevence poškození zdraví pacienta a personálu

Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě jako metoda prevence poškození zdraví pacienta a personálu Celostátní soutěž Bezpečná nemocnice zastřešující téma soutěže Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou péči Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě

Více

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Dopravní výchova Dopravní výchova má v základních školách své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

Celkový rozpočet projektu 2015

Celkový rozpočet projektu 2015 Poř. č. Předkladatel Název projektu Stručný popis projektu 1. Maltézská pomoc, o.p.s. Osobní asistence v Žatci Financování nákladů projektu Osobní asistence.podpora seniorů se sníženou soběstačnost setrvat

Více

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334, FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální

Více

ZNAK ČERVENÉHO KŘÍŽE, JEHO OCHRANA A UŽÍVÁNÍ

ZNAK ČERVENÉHO KŘÍŽE, JEHO OCHRANA A UŽÍVÁNÍ Národní skupina pro implementaci mezinárodního humanitárního práva Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Hradčanské nám. 5, 118 00 Praha e-mail: nsmhp@cervenykriz.eu tel.: 224 18 2790 fax: 224 18 2038 www.cervenykriz.eu/nsmhp

Více

Služby péče o děti. jako nástroj sladění pracovního a rodinného života. Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Lydie Keprová

Služby péče o děti. jako nástroj sladění pracovního a rodinného života. Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Lydie Keprová Služby péče o děti jako nástroj sladění pracovního a rodinného života Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Lydie Keprová Stávající služby péče o děti Do tří let věku dítěte Zdravotnická zařízení typu

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg7as106 Okresní pracoviště Tábor INSPEKČNÍ ZPRÁVA Předškolní zařízení: Mateřská škola, Veselí nad Lužnicí,

Více

Vojenská nemocnice Olomouc Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc Tel.: 973 201 111, fax: 585 222 486, e mail: vnol@vnol.cz. Spirometrie

Vojenská nemocnice Olomouc Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc Tel.: 973 201 111, fax: 585 222 486, e mail: vnol@vnol.cz. Spirometrie Spirometrie Spirometrie je funkční vyšetření plic, které má důležitou úlohu v diferenciální diagnostice plicních onemocnění. Spirometrie je indikována především u přetrvávajícího kašle, dušnosti nebo u

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Mozek a stáří. PhDr. Zuzana Spurná, Ph.D.

Mozek a stáří. PhDr. Zuzana Spurná, Ph.D. Mozek a stáří PhDr. Zuzana Spurná, Ph.D. Mozek Výsledkem exponenciálního růstu vývoje: 550 mil. let vývoje mozku 60 mil. let vývoje mozku primátů 5-7 mil. let vývoje lidského mozku 200-400 tis. let vývoje

Více

Kroužek Atletika plán činnosti na školní rok Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské - Kompetence pracovní

Kroužek Atletika plán činnosti na školní rok Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské - Kompetence pracovní Kroužek Atletika plán činnosti na školní rok Cílem kroužku je, aby děti na lekci pomocí motivačních cvičení a her proniknou do tajů královny sportu atletiky, zpevní a protáhnou celé své tělo, ale především

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny 1. Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném

Více

Školní řád Provozovatelem školy Provoz školy je od 6.15 do 16.00 hodin Děti se do MŠ přijímají zejména od 6.15 do 8.

Školní řád Provozovatelem školy Provoz školy je od 6.15 do 16.00 hodin Děti se do MŠ přijímají zejména od 6.15 do 8. Školní řád 1. Provozovatelem školy je Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav (příspěvková org.), zřizovatelem je Obec Kněžmost. Mateřská škola má tři třídy. 2. Provoz školy je

Více

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava na běžeckých lyžích Základními prvky nazýváme prvky elementární přípravy a pohybových dovedností, jejichž zvládnutí

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Školní řád. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448. Štefánikova 448. Pardubice 530 02. Telefon: 466 501 534. E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce.

Školní řád. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448. Štefánikova 448. Pardubice 530 02. Telefon: 466 501 534. E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448 Štefánikova 448 Pardubice 530 02 Telefon: 466 501 534 E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce.cz Školní řád Vypracovala: Mgr. Janecká Renata Projednán na pedagogické radě dne:

Více