Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, Třinec-Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace s právní subjektivitou IČ: Adresa: Habrová 302, Třinec Statutární zástupce: Bc. Pavel Pezda Rozbory zpracoval: vedení SSMT Třinec, únor

2 Obsah 1. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti Poslání organizace a její základní struktura Vyhodnocení krátkodobých a dlouhodobých cílů organizace za sledované období Seznam středisek platných ve sledovaném období Zhodnocení činnosti jednotlivých zařízení (středisek) organizace za sledované období Středisko č. 1 - Domov Sosna... 6 Domovy pro seniory... 6 Domovy se zvláštním režimem... 7 Domov pro osoby se zdravotním postižením... 7 Odlehčovací pobytové služby... 8 Domov Sosna... 8 Plnění hlavních cílů a standardů péče o uživatele Středisko č. 2 - Domov Nýdek Středisko č. 3 - Klub seniorů (služby sociální prevence) Středisko č. 4 Domovinka Středisko č. 5 Pečovatelská služba Stravování klientů Praní prádla, ostatní služby Správní a řídící akty zřizovatele směrem k SSMT, příspěvkové organizaci Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace Závazné ukazatele schválené zřizovatelem na sledovaný rok Výčet všech zdrojů financování organizace Účelové dotace poskytnuté z rozpočtu MPSV ČR na jednotlivé registrované služby Účelové dotace poskytnuté z rozpočtu KÚ MSK, EU Dary, příspěvky, dotace Rozpočet Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Rozpis použití finančních prostředků z neuplatněné daně Peněžní fondy a jejich čerpání s komentářem Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Přehled všech závazků a pohledávek Péče o svěřený majetek údržba a opravy majetku, investiční akce Vyhodnocení doplňkové činnosti Zůstatky hlavní účetní knihy Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace Přehled o kontrolní činnosti Přehled o vnějších kontrolách Přehled o vnitřních kontrolách Výhled do budoucna Přehled plánovaných oprav dle priorit, specifikace zdrojů na tyto opravy, investiční záměry dle priorit, specifikace zdrojů na tyto investice a jiné záměry organizace Přehledy sloužící k ucelení průkaznosti hospodaření a činnosti organizace Přehled o nových uzavřených smlouvách u všech registrovaných sociálních služeb v jednotlivých zařízeních organizace: Přehled o terénní poskytované sociální službě pečovatelské službě: Přehled o sociální službě Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením poskytovaných v jednotlivých zařízeních organizace: Přehled o ambulantní zdravotnické péči v jednotlivých zařízeních organizace (pololetní zpráva): Přehled o počtu smluv s obcemi, které doplácení na své občany:

3 6.6. Přehled o počtu smluv s rodinnými příslušníky, kteří doplácejí: Přehled o insolventnosti klientů u pobytových služeb v jednotlivých zařízeních organizace: Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven: Výnosy (příjmy) ze sociální dávky - Příspěvek na péči: Výnosy (příjmy) od uživatelů dle jednotlivých registrovaných služeb poskytovaných v jednotlivých zařízeních organizace: Porovnání celkových nákladů a výnosů (doplatek zřizovatele) na jednotlivé registrované služby (vč. správy) a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace: Výsledek hospodaření (srovnání výnosů a nákladů sledovaného roku) dle jednotlivých registrovaných služeb a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace: Standardy kvality sociálních služeb: Finanční výkazy a výpisy z účtů Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha, Příloha Bankovní výpis ze všech běžných účtů ke dni Přílohy

4 1. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti Poslání organizace a její základní struktura Příspěvková organizace Sociální služby města Třince byla zřízena ke dni usnesením Zastupitelstva města č.15/10 ze dne V období let docházelo k novelizovaným úpravám Zřizovací listiny. Z důvodu velkého množství dodatků Zastupitelstvo města Třince vydalo, svým usnesením č. 24/647/2009 ze 24 zasedání, konaného dne , nové úplné znění Zřizovací listiny s účinností od , které respektuje začlenění všech dodatků od zřízení příspěvkové organizace. Hlavním posláním organizace je poskytování sociální péče občanům v souladu se zákonem č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vyhodnocení krátkodobých a dlouhodobých cílů organizace za sledované období Stavební úpravy tabulky v části ukazují uskutečněné opravy a investice v roce Z výčtu je zřejmé, že se organizaci daří udržovat a spravovat majetek zřizovatele s maximálním úsilím a patřičným efektem. Nutno podotknout, že střediska organizace opravdu postupně dostávají vzhled pěkných budov a daří se naplňovat dlouhodobou vizi vedení organizace vytvořit jak pro seniory, tak pro zaměstnance opravdu důstojné zázemí. Z krátkodobých záměrů se nepodařilo zrealizovat zpracování dokumentace zastřešení teras, zhotovení nájezdu pro HZS, výstavba chodníku k zahradnímu altánu. Bylo ustoupeno od realizace slunečních kolektorů pro ohřev vody a to z ekonomických důvodů a velmi pomalé finanční návratnosti. Naopak z dlouhodobých záměrů se nám podařilo zrealizovat výměny okenních sestav na chodbách Domova Sosna. K tomuto bylo přistoupeno především z bezpečnostních důvodů ochrany zdraví seniorů a personálů. Staré okenní sestavy byly kovové a značně zkorodované, zavírání oken bylo problematické a hrozilo vypadnutí skel z rámů. Dlouhodobým a dá se říci trvalým cílem v naší organizaci je zvyšování kvality poskytovaných služeb. V rámci tohoto cíle je snaha o vzdělávání personálu v oblasti standardů kvalit sociální péče. V roce 2010 proběhly první fáze projektu dotovaného z Evropských sociálních fondů Podpora zvyšování kvality sociálních služeb v zařízení Sociálních služeb města Třince. Vlastní vzdělávací program započal hned v měsíci lednu K podpoře vzdělávání jsme v roce 2010 taktéž využili dotační programy Moravskoslezského kraje. O nich více v části , část Domov Sosna Seznam středisek platných ve sledovaném období Organizace se skládá z pěti středisek s těmito poskytovanými registrovanými službami: Středisko č. 1 Středisko č. 2 Středisko č. 3 Domov Sosna, Habrová 302, Třinec 1, poskytující níže uvedené sociální služby Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Odlehčovací pobytové služby Domov Nýdek, Nýdek čp. 545, poskytující níže uvedenou sociální službu Domovy pro seniory Klub seniorů, Husova 404, Třinec 1, poskytující níže uvedenou sociální službu 4

5 Středisko č. 4 Středisko č. 5 Sociálněaktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Domovinka, Štefánikova 1173, Třinec 1, poskytující níže uvedenou sociální službu Centra denních služeb Pečovatelská služba, Štefánikova 1173, Třinec 1, poskytující níže uvedenou sociální službu Pečovatelská služba na stanicích - stanice - Štefánikova 1173, Třinec 1 - Oldřichovice 783 (Dům s pečovatelskou službou) 1.4. Zhodnocení činnosti jednotlivých zařízení (středisek) organizace za sledované období Naším základním posláním je zajistit dobré a kvalitní sociální služby, které jsou základním předpokladem plnohodnotného, důstojného a svobodného života našich klientů. V druhém pololetí tohoto roku došlo v zařízení Domov Sosna, ve vztahu ke klientům, jejich rostoucímu věku a zdravotnímu stavu a požadavkům ze stran zájemců o dané služby, k přípravám na změnu registrace počtů klientů na Domovech pro seniory a Domovech se zvláštním režimem. Rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne , č.j. MSK /2010, s účinností od , došlo ke snížení kapacity na Domovech pro seniory ze 121 klientů na 60 a zároveň k navýšení kapacity na Domovech se zvláštním režimem z 54 klientů na 117. V praxi jsou od dvě oddělení (dvě horní poschodí) se statutem Domovy se zvláštním režimem a jedno oddělení (přízemní oddělení) se statutem Domovy pro seniory. Těmito organizačními změnami se nám zároveň podařilo zvýšit celkovou kapacitu Domova Sosna z původních 184 na 186 klientů. Číselník hospodářských středisek Níže uváděný číselník hospodářských středisek se vztahuje k období roku Od došlo k určitým změnám. Byly vytvořeny nové Hospodářské střediska Centrum volného času a Úklid ve středisku Domov Sosna. Tyto pracoviště spadají přímo pod vedení ředitele. Číselník hospodářských středisek 2010 Č. HS Název hospodářského střediska 90 Vedení správa, autoprovoz Organizační útvar Domov Sosna 10 Domovy se zvláštním režimem Sosna 11 Stravování Domov Sosna 12 Domovy pro seniory Sosna 13 Prádelna Domov Sosna 14 Správa budov, údržba 15 Výpočetní technika 16 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Sosna 17 Rehabilitace, ordinace 18 Odlehčovací pobytové služby Sosna Klub seniorů 22 Klub seniorů Organizační útvar Domov Nýdek 30 Vedoucí, provoz, péče o uživatele 31 Stravování Nýdek 5

6 Organizační útvar Pečovatelská služba Třinec a Domovinka 40 Vedoucí, provoz, péče o uživatele 41 Autoprovoz rozvoz PS 42 Pečovatelská služba Oldřichovice - stravování 43 Domovinka (centrum denních služeb) 44 DPS Oldřichovice Ve všech zařízeních Sociálních služeb města Třince je zabezpečováno kulturní a společenské vyžití. Snahou vedení organizace je integrace společenské činnosti pro seniory a rozšíření stávající spolupráce s obdobnými zařízeními v České republice. V organizaci je vydáván časopis U nás doma, který informuje o činnostech ve všech zařízeních SSMT Středisko č. 1 - Domov Sosna Než začnu hovořit o jednotlivých sociálních službách v tomto zařízení, opět prvně zhodnoťme realizované akce v rámci zvyšování kulturního zázemí obyvatel tohoto domova. Naší organizaci byly přiděleny tři dotační tituly v plné výši v rámci projektového řízení a rozdělování grantů Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Díky těmto dotacím a značné podpory zřizovatele města Třince, jsme byli schopni zrealizovat poslední fázi bezbariérových úprav na Domově Sosna. V současnosti můžeme s čistým svědomím prohlásit, že celý domov ve všech částech určených k pobytu seniorům je bezbariérový. Toto zvyšuje životní standard a kulturní zázemí, a zázemí pro sociálně aktivizační činnosti všech obyvatel žijících v Domově Sosna. Zároveň v tomto směru také naplňujeme Standard č. 13 kvalit sociálních služeb Domovy pro seniory poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Krajský úřad Moravskoslezského kraje rozhodl dne o změně kapacity v rozhodnutí o registraci v sociální službě Domovy pro seniory. Z původních 123 míst se snížila kapacita na 121 míst. Snížením kapacity vznikl pokoj, který je určen osobám s infekční nákazou. Pracovníci služby se řídí vnitřními směrnicemi, pravidly a zákonem č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb. Ošetřovatelská péče je zajišťována zdravotnickými pracovníky, ošetřovatelským personálem a pracovnicemi v sociálních službách. Příručka metodických pravidel a postupů je neustále obnovována díky situacím a okolnostem vyvstanuvším při péči o seniory. Díky probíhajícím školením v rámci realizace projektu Podpora zvyšování kvality sociálních služeb v zařízení Sociálních služeb města Třince z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost již opět máme další podněty ke změnám. Uživatelé navštěvují Centrum volného času, zúčastňují se akcí pořádaných v zařízení i v okolí. Při péči o seniory se snažíme o individuální přístup, zabezpečení důstojného a kulturního prostředí, posilujeme samostatnost a nezávislost. Usilujeme o začleňování a dle zdravotních možností přizpůsobujeme program každému uživateli na míru. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím e) aktivizační činnosti f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí g) sociálně terapeutické činnosti h) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 6

7 Domovy se zvláštním režimem Samostatné oddělení Domova Sosna poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. Jejich situace vyžaduje z důvodů onemocnění pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Prostřednictvím individuálního přístupu, plnění specifických potřeb a dodržováním práv a svobod nabízíme podporu a pomoc. Usilujeme o vytvoření bezpečného a příjemného prostředí. Režim v této sociální službě je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Kapacita této služby v roce 2010 byla 54 míst. Vysoká poptávka žadatelů o tuto službu nás vedla k rozhodnutí od navýšit počet míst. Pracovníci služby se řídí vnitřními směrnicemi, pravidly a postupují v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Pracovní tým se průběžně vzdělával v tématech specifických pro cílovou skupinu této sociální služby. Komplexní ošetřovatelská péče je zajišťována kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky, ošetřovatelským personálem a pracovnicemi v sociálních službách, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Snažíme se o uspokojení všech potřeb našich uživatelů, a to jak biologických, tak psycho-sociálních i kulturních. Dbáme na to, aby byla respektována individualita každého uživatele. Komplexní ošetřovatelská péče zahrnuje také aktivizaci uživatelů. Cílem je zejména udržení nebo obnovení soběstačnosti v běžných denních aktivitách. Součástí péče je také nabídka kulturní a zájmové činnosti. Centrum volného času pořádá pro uživatele zájmové činnosti, kulturní a sportovní akce v zařízení i mimo něj. Od února 2010 dochází pracovnice CVČ třikrát týdně přímo na oddělení za uživateli do denní místnosti. Tam pro ně připravuje různé pracovní činnosti, hrají společenské hry, soutěží atd. Program je uživatelům individuálně přizpůsoben vzhledem k jejich zdravotnímu stavu. Režim v tomto zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Pracovní tým Domova se zvláštním režimem je stabilizovaný a tvořen zaměstnanci s odpovídajícím vzděláním a praxí. Neustále je zapotřebí vzdělávat personál, zvláště v tématech specifických pro cílovou skupinu této sociální služby. Práce s lidmi trpících demencí je nesmírně náročná. Služba je průběžně dovybavována materiálně polohovacími postelemi s antidekubitními matracemi, antidekubitními pomůckami pro zlepšení kvality péče, nočními a jídelními stolky atd. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím e) aktivizační činnosti f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí g) sociálně terapeutické činnosti h) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Domov pro osoby se zdravotním postižením Poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje takovou podporu, která uživatelům umožňuje zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života. Poskytovaná služba zachovává důstojný život uživatelů, je místem podpory, pomoci a důvěry. Kapacita této služby je 5 míst, je poskytována v Domově Sosna ve druhém nadzemním podlaží. 7

8 Aktualizovaná Příručka metodických pravidel a postupů pro pracovníky Domovů pro osoby se zdravotním postižením byla vydaná v prosinci roku Pracovníci služby se řídí vnitřními směrnicemi, pravidly a postupují v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Pracovní tým se průběžně vzdělával v tématech specifických pro cílovou skupinu této sociální služby. Komplexní ošetřovatelská péče je zajišťována kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky, ošetřovatelským personálem a pracovnicemi v sociálních službách, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Cílem péče je také obnovení nebo udržení soběstačnosti uživatelů v běžných denních aktivitách. Centrum volného času pořádá pro uživatele zájmové činnosti, kulturní a sportovní akce v zařízení i mimo něj. Od února 2010 dochází pracovnice CVČ třikrát týdně přímo na oddělení za uživateli do denní místnosti. Tam pro ně připravuje různé pracovní činnosti, hrají společenské hry, soutěží atd. Program je uživatelům individuálně přizpůsoben vzhledem k jejich zdravotnímu stavu. Celodenně a celoročně zprostředkováváme uživatelům širokou paletu služeb včetně stravy, ubytování, zdravotní a ošetřovatelské péče a rehabilitace, výchovy a podpory kontaktu s okolím kvalifikovaným personálem. Naše služba pomáhá uživatelům prožívat důstojný život i přes jejich handicap. Snažíme se naplňovat jejich individuální přání a osobní cíle, aby byly co možná nejméně omezovány prostředím Domova, ve kterém bydlí. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím e) aktivizační činnosti f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí g) sociálně terapeutické činnosti h) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Odlehčovací pobytové služby jsou poskytovány v Domově Sosna osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Smyslem služby je, aby měly pečující osoby možnost nezbytného odpočinku a čas k řešení osobních záležitostí jako je např. dovolená, lázeňský pobyt, hospitalizace ve zdravotnickém zařízení apod. Službu poskytujeme na základě individuálních potřeb, zvyklostí a přání jak seniora, tak pečující osoby. Máme čtyři zaregistrovaná místa a službu poskytujeme na dobu určitou. Pokoje jsou dvoulůžkové bezbariérové, vybaveny dle finančních možností novým nábytkem a televizí. Je zavedena kniha Spokojenost s pobytem na odlehčovacích službách, kde rodinní příslušníci vyjadřují své připomínky nebo poděkování. Zimní měsíce využívají žadatele méně a je třeba službu intenzivněji nabízet a pružně reagovat na jakékoli změny, které nastávají. V druhé polovině roku bylo využití služby vyšší než v první polovině. Pečující osoby v letních měsících využívají službu hlavně z důvodu naplánovaných dovolených a podzimní měsíce z důvodů lázeňských pobytů. Tyto části roku jsou blokovány i několik měsíců dopředu. Někteří uživatelé tuto službu využívají opakovaně a jsou spokojeni, což je pro nás zpětná vazba, že tato služba je potřebná a poskytována kvalitně. Domov Sosna Dnem skončilo přechodné tříleté období, ve kterém mohli naši uživatelé využívat pobyt na Rozhodnutí, vydávané Městským úřadem Třinec. K tomuto datu všichni uživatelé podepsali novou smlouvu o poskytnutí sociální služby. Týkalo se to 57 uživatelů služby domovy pro 8

9 seniory, 14 uživatelů domovy se zvláštním režimem a 1 uživatel domovy pro osoby se zdravotním postižením. Ve vztahu k přijímání nových uživatelů na jednotlivé pobytové sociální služby se v roce 2010 uskutečnilo osm odborných komisí, v termínech 8.2., 30.3., 29.4., 25.5., 29.6., 31.8., , Celkem bylo prošetřeno a projednáno 152 žádostí. Výčet akcí v Domově Sosna: Slavnostní otevření jídelny Narozeninové posezení Valentýnské posezení Turnaj v Člověče nezlob se Oslava MDŽ Narozeninové posezení Velikonoční posezení Jamajka cestopisné vyprávění o jiných zemích Narozeninové posezení Prezentace TŽ pro bývalé zaměstnance Den matek Smažení vaječiny Odpolední posezení v altánu Procházka do nemocničního parku Narozeninové posezení Opékání párků Narozeninové posezení Narozeninové posezení Den otevřených dveří Medový den Narozeninové posezení Mikuláš Prodejní výstava Předvánoční posezení Jubileum paní Lóderové Vánoční koncert dětí ze 4 ZŠ Vánoční koncert, operní pěvkyně Kulturní akce mimo domov Jarní výstava v Klubu důchodců Gorolské dny v dřevěnce Velikonoční jarmark Výlet do Lomné SSDV - KRNOV Vánoční koncert Evangelická církev Vánoční výstava Český Těšín Pokračujeme v zavedených Setkání vedení s uživateli, které se konají jednou měsíčně. Porad se kromě vedení Domova Sosna účastní zástupci zřizovatele. Uživatelé mají možnost získat informace přímo od zřizovatele a také sdělit své připomínky. Zápisy z těchto setkání zaznamenává pověřený pracovník sociálního úseku. Na přání uživatelů pro ně organizujeme různé možnosti nákupů: Soukromí prodejci - přibližně 4-6krát měsíčně přijíždějí do Domova Sosna soukromí prodejci, kteří nabízejí sortiment textilní (např. spodní prádlo, ponožky, oděvy, pyžama, ručníky, papuče atd.), drogistický (např. krémy, masti, mýdla atd.), drobné zboží (např. upomínkové a dárkové 9

10 předměty atd.), zeleninu a sušené ovoce. Prodejci jsou ochotni vyhovět uživatelům v jejich osobních objednávkách zboží, které přivezou v dalším termínu prodeje. Nákupy mikrobusem - uživatelům je nabídnut 1krát měsíčně odvoz mikrobusem do nákupních center na území města Třince, vždy v doprovodu pracovníků domova. Zde si sami uživatelé mohou nejen nakoupit, ale zároveň se seznámit s cenami na trhu, o nichž mají mnohdykrát zkreslené představy. Zájem však opadá, uživatelům nakupují rodinní příslušníci, klíčoví pracovníci, dobrovolníci nebo mobilní uživatelé, kteří využívají obchodu na sídlišti Sosna. Nákupy klíčovými pracovníky - klíčoví pracovníci dle potřeby, minimálně 1krát měsíčně, nakupují v nedaleko vzdáleném obchodě na žádost jednotlivých uživatelů potraviny (např. ovoce, zelenina, sladkosti, uzeniny atd.) a jiné zboží (např. hygienické a toaletní potřeby atd.). Velké nákupy - pracovníci Domova Sosna pravidelně (min. 1krát měsíčně) provádějí uživatelům, dle jejich objednávek, nákupy těžkých věcí. Většinou jde o minerálky, piva atd. Mikrobusem nákup přivezou a uživateli předají na jeho pokoji. Uživatelé jsou o všech formách nákupů vždy předem informováni pracovníky domova, na nástěnkách jsou plakáty s termíny a časem prodeje. V roce 2010 jsme realizovali níže uvedené dotační Programy na podporu zvýšení kvality sociálních služeb. Obnova zařízení Domova Sosna jednalo se o poslední fázi stavebních - bezbariérových úprav na Domově Sosna. Bylo upraveno celkem 24 pokojů v celkové hodnotě ,- Kč, z čehož dotace Moravskoslezského kraje činily ,- Kč. Na realizaci tohoto projektu přišla ke konci roku 2010 krajská kontrola. Výsledek této kontroly byl bez jakýchkoliv připomínek. Program Walmark Fond pro Třinecko s názvem projektu Zdraví a zdravý životní styl Prevence civilizačních nemocí, nákup Sprchového lůžka s elektrickým zdvihem pro imobilní obyvatele Domova Sosna v Třinci v celkové hodnotě ,- Kč, kdy společnost Walmark podpořila tento nákup částkou ,- Kč. Toto profesionální zařízení vysoké kvality značně usnadňuje manipulaci s imobilním seniorem a zajišťuje provedení 100% hygieny. Sprchový vozík funguje jako lůžko pro převoz klienta do koupelny a zároveň i jako vana při provádění kompletní očisty těla. Program Podpora procesů zavádění standardů kvality sociálních služeb s názvem projektu Supervize profesní růst zaměstnanců, byl realizován a ukončen 31. prosince Cílem projektu bylo uskutečnit individuální a skupinové supervize pro vedoucí pracovníky a pracovníky v přímé péči o uživatele. Supervize má podpůrnou a vzdělávací funkci a stala se tak součástí dobré praxe v našich sociálních službách. Realizací projektu jsme vytvořili lepší podmínky pro práci s uživateli, jejímž důsledkem je kvalitnější péče a zvyšování kvality sociálních služeb. Tímto projektem jsme navázali na projekt Supervize profesionální rozvoj pracovníka, který jsme realizovali v roce 2009, také díky poskytnuté dotaci Moravskoslezského kraje ve výši ,- Kč. Supervizními setkáními prochází přibližně 80 pracovníků, jedná se o vedoucí středisek, jejich zástupce a pracovníky v přímé péči, to je střední a nižší zdravotnický personál, pracovnice v sociálních službách, ze sociálních služeb Domovy pro seniory Sosna, Domovy se zvláštním režimem, Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Domovy pro seniory Nýdek, Pečovatelská služba a Domovinka. Setkání se konají 1x za 2 měsíce, vždy v délce 2 hodin. Sebereflexí organizace k vyšší kvalitě služeb projekt zaměřený na nápravná opatření z inspekce. Jednalo se o několik školení navazujících na problematiku poskytování sociálních služeb. Taktéž realizace díky dotace MSK ve výši ,- Kč. 10

11 Dalším a největším dotačním programem, který jsme zahájili je projekt Podpora zvyšování kvality sociálních služeb v zařízení Sociálních služeb města Třince dotovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Celková výše přiznané dotace činí ,20 Kč. Tímto projektem bude vytvořeno systematické vzdělávání v problematice Standardů kvality sociálních služeb a zavedena systematická podpora zavádění procesu rozvoje kvality poskytovaných služeb. Plnění hlavních cílů a standardů péče o uživatele Ošetřovatelská péče je zajišťována zdravotnickými pracovníky v rozsahu vymezeném zákonem č. 96/2004 Sb. dle vyhlášky č. 424/2004 Sb. zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu povolání bez odborného dohledu a zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením. Dále o uživatele pečuje ošetřovatelský personál a pracovnice v sociálních službách. Ošetřovatelská péče, která je zaměřená na prevenci, udržení a podporu zdraví uživatelů, je zajištěna prostřednictvím Ošetřovatelských standardů. Ty stanovují kritéria k jejímu poskytování. Nadále vykazujeme zdravotní výkony u uživatelů na základě Zvláštní smlouvy o poskytování ošetřovatelské péče, které jsou uzavřeny s VZP a nyní ČPZP (dříve HZP). Na základě indikace lékaře, SZP zdravotní výkony provede a následně zaznamená do dokumentací. Opakují se nám případy, kdy se z hospitalizace vracejí uživatelé SSMT s onemocněním MRSA. Tito uživatelé musí být umístěni izolovaně a okamžitě je nařízen zvýšený hygienický režim dle provozního a dezinfekčního řádu. První případ byl 12.1., dále 24.3., 6.4., a V měsíci lednu byl zpracován nový Dezinfekční řád pro všechna střediska SSMT. Všichni pracovníci byli s dezinfekčním řádem prokazatelně seznámeni a proškoleni. Všichni pracovníci SSMT docházejí na pravidelné preventivní prohlídky ke svým praktickým lékařům. Všichni zdravotničtí pracovníci mají povinnost celoživotního vzdělávání a plnění těchto povinností se prokazuje na základě kreditního systému. V rámci kontinuálního vzdělávání pořádáme ústavní semináře, které jsou registrovány pod profesními sdruženími. Sestry na nich aktivně prezentují své znalosti. Zúčastňují se také mnoha odborných školení a konferencí konaných mimo DPSS. Sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách vznikla povinnost dalšího vzdělávání v rozsahu 24 hodin za rok. Konference, školení a semináře konané v prvním pololetí roku 2010: Komplexní péče o nemocné se stomií Zjišťování potřeb nekomunikujícího klienta a vytváření individuálních plánů Komunikace důležitá součást kvalitní péče o klienta konference Domovy se zvláštním režimem Vykazování zdravotní péče v PZSS Problémový pacient a psychické poruchy se zaměřením na demenci Konference s psychiatrickou a geriatrickou tématikou V. Ostravské dny léčebné výživy Sociální služby podle zákona o sociálních službách Dietní systém v domovech pro seniory Alternativní a augmentativní komunikace XXXIX. Den zdravotníků Zákon o ochraně osobních údajů v praxi roku 2010 Spánek a odpočinek v ošetřovatelském procesu Řešení konfliktních situací s klienty 11

12 Nouzové a havarijní situace Ochrana práv uživatelů soc. služby Život s umělou ledvinou Nesvéprávný klient v zařízení soc. služeb IV. konference pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty XVI. Gerontologické dny Sestra jako sociální odborník Seminář pro pracovníky v sociálních službách Alternativní a augmentativní komunikace Komunikace s klienty Muzikoterapie Empatie a naslouchání Problematika omezovacích prostředků v zařízeních soc. služeb Jak dobře jednat se zájemcem o službu V rámci vzdělávání pracovníků v sociálních službách dle 111 odst. 3 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., absolvovaly všechny pracovnice v sociálních službách z Domova Sosna v měsíci červnu odbornou stáž v okolních zařízeních sociálních služeb v délce 8 hodin. Cílem odborné stáže bylo: a) konzultace osvojených vědomostí a dovedností zaměstnanců SSMT se zaměstnanci jiného zařízení b) seznámení se s daným zařízením sociálních služeb c) konzultace k rozvíjení dovedností při práci s dospělými, zdravými, či nemocnými i postiženými d) konzultace směřující ke zdokonalování a ověřování praktických dovedností zaměstnanců SSMT v případové sociální situaci e) konzultace ke schopnosti pracovat samostatně s uživatelem nebo se skupinou uživatelů f) konzultace k vedení dokumentace a záznamů a k hledání širších systémových souvislostí v sociální práci Klíčoví pracovníci se podílejí na plnění Individuálních plánů Standardů kvality sociální péče. Spolupráce s nadací ADRA je stále na velmi dobré úrovni. V měsíci lednu 2010 jsme oslavili páté výročí dobrovolnického programu ADRY v SSMT. V únoru proběhl úspěšně nábor nových dobrovolníků. Supervize dobrovolníků probíhají pravidelně. Rehabilitační péče je zajištěna 1 fyzioterapeutkou s vysokoškolským vzděláním, dvěma pracovnicemi v sociálních službách a jednou asistentkou s úvazkem 0,5. V této oblasti nám chybí odborně vzdělaný personál. Rehabilitační úkony jsou žádány v čím dál větším měřítku Středisko č. 2 - Domov Nýdek Domovy pro seniory Nýdek - Domov Nýdek v současné době poskytuje komplexní pobytové služby osobám, které nemohou žít ve svém přirozeném prostředí vzhledem ke snížené soběstačnosti, věku a zdravotnímu stavu, nemohou si zajišťovat své životní potřeby a vyžadují proto pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zařízení je určeno pro osoby s I. II. III. a IV. stupněm závislosti. Služby poskytované v Domově Nýdek poskytnutí ubytování poskytnutí celodenní stravy poskytnutí úklidu, praní a žehlení prádla pomoc při osobní hygieně 12

13 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím aktivizační činnosti, tj. zejména volnočasové a zájmové aktivity pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí poskytnutí celodenní zdravotní péče, dle potřeby možnost využití služby lékaře Především usilujeme o prožití důstojného, spokojeného a aktivního života ve stáří. Po celou dobu se snažíme pro naše uživatele vytvořit u nás jejich nový domov, který by měl být pro ně zázemím, místem bezpečí a pohody, prostředím, kde jsou rádi, líbí se jim a jsou zde spokojeni. Domov Nýdek má uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami vztahující se k tomuto zařízení (205, 111). Praktický lékař, který dochází do Domova Nýdek a navštěvuje pokoje uživatelů je MUDr. Boháč, spolupracujeme i s dalšími praktickými lékaři (MUDr. Feber, MUDr. Nohalová, MUDr. Paleníčková atd.) Kapacita domova je 45 lůžek, avšak ke dni jsme poskytovali sociální službu pouze 44 uživatelům, což bylo zapříčiněno úmrtím jedné klientky v prosinci K máme vybaveno 20 pokojů nábytkem zařízení a dále postupně plánujeme následné vybavení dalších pokojů dle přání a potřeb nově nastupujících uživatelů. V srpnu nám byla předána zděná ROTUNDA do užívání Domova Nýdek. Byla sepsána nová smlouva o výpůjčce nemovitosti. Příjemci příspěvku na péči - Ke dni máme 30 uživatelů, kteří jsou příjemci příspěvku na péči: 17 uživatelů má přiznán 1. stupeň závislosti a pobírá příspěvek na péči ve výši 2 000,-Kč, 10 uživatelů má přiznán 2. stupeň závislosti a pobírá příspěvek na péči ve výši 4 000,-Kč. 2 uživatelé mají přiznán 3. stupeň závislosti a pobírají příspěvek na péči ve výši 8 000,-Kč, 1 uživatel má přiznán 4. stupeň závislosti a pobírá příspěvek na péči ve výši ,-Kč. Celková částka za druhé pololetí činí ,-Kč (celková částka za rok 2010 činí ,-Kč) O uživatele se stará odborný zdravotnický, ošetřovatelský personál a personál kuchyně. Pracovnice gerontocentra se stará o aktivizační činnost uživatelů domova jako je čtení, besedy, přednášky, ruční práce, návštěvy kina apod. Dále zajišťuje různé kulturní akce v Domově, individuální návštěvy uživatelů a výlety do okolí. Nyní je v domově dostatečný tým kvalifikovaných pracovníků, kteří dokážou naplnit všechny potřeby a přání uživatelů. Zdravotní pracovní tým na úseku péče o uživatele vede koordinátorka pracovníků v přímé péči, která zabezpečuje metodické postupy a aktivity stanovené vedením SSMT. Řídí a organizuje činnost v zařízení, stanoví metodiku postupu při provádění péče a zabezpečuje soulad provozního řádu se standardy kvality sociální péče a hygienickými normami. Řídí a organizuje práci všeobecným sestrám, ošetřovatelkám a pracovnicím v přímé péči. Koordinátorka pracovníků v přímé péči a zdravotnický personál zaznamenávají provedené výkony do záznamu denní péče u jednotlivých uživatelů, které se zasílají na pojišťovnu k proplacení. Seznam akcí pro uživatele Domova Nýdek za rok 2010 Datum Aktivita Vystoupení pěveckého sboru,,ziarenko Valentýnské posezení s překvapením Vystoupení uživatelek v Domově s peč. sl. v Oldřichovicích Oslava MDŽ Velikonoční posezení Pěvecký soubor,,ziarenko Žolíkový turnaj 13

14 Beseda s představiteli TŽ a uživateli Domov Sosna Beseda Zdravá výživa, prevence nemocí a úrazů Kino Kosmos Ženy v pokušení Beseda Systém státní sociální podpory a sociálních dávek Počítačový kurz pro naše uživatele Vystoupení pěveckého souboru,, Štývarčata Kino Kosmos - Bathory Vystoupení pěveckého souboru,, Javorový Soutěž,, Bingo - Domovinka Plackové odpoledne s bečkou piva Den sociálních služeb Třinec účast našich uživatelek Zabijačkové hody s ukázkou zpracování ovčí vlny Beseda Život v Ugandě Kino Kosmos Román pro muže Miss Domova Nýdek Kino Kosmos Občanský průkaz Vánoční koncert Slezské církve evangelické Vystoupení dětí z MŠ Nýdek Stravování - Kuchyň s kapacitou celodenní stravy pro 45 uživatelů, zabezpečuje celodenní stravu především pro uživatele Domova, obědy pro zaměstnance, Pečovatelskou službu města Třince a cizí strávníky z okolí. Praní prádla - V Domově Nýdek se zabezpečuje i praní prádla jak osobního tak i ložního. Perou, žehlí a mandlují pracovnice v přímé péči a uklízečky. Dále pokračujeme v této službě ve spolupráci s Domovem Sosna. Doplňkové služby - V našem zařízení jsou poskytovány tyto doplňkové služby: kadeřnictví obchůdek u BABIČKY dle objednávek pedikúra bohoslužby prodej textilu Vzdělání a profesionální růst zaměstnanců - K odbornosti personálu přispívá účast na různých seminářích, odborných školeních, zdravotnických kongresech, např.: Demence, deliria a jiné, Sociální služby podle zákona č.108/2006 Sb., Problematika edukace a komunikace v ošetřovatelství, Konference pro sestry Sestra jako sociální odborník, Psychopatologie, problémový pacient, Sociální šetření v praxi. problematika omezovacích prostředků v zařízeních sociálních služeb, Komunikace s klientem sociálních služeb, Ochrana práv uživatelů sociálních služeb, Řešení konfliktních situací s klientem, Odborné stáže do jiných zařízeních sociálních služeb, Edukace, komunikace v ošetřovatelství, Nesvéprávný klient v sociálních službách, Spánek a odpočinek v ošetřovatelském procesu, Sestra jako sociální odborník, Kvalita sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb v zařízení Města Třince.. Zaměstnanci se zúčastňují pravidelných supervizí v našem zařízení pod odborným vedením lektorky Mgr. Soni Kociánové, dále pravidelných setkání u standardů kvality sociálních služeb, které probíhají v Domově Nýdek, které vede sociální pracovnice. Každý půlrok dochází k hodnocení zaměstnanců SSMT. Organizace podporuje a rozvíjí systém celoživotního vzdělávání a profesionálního růstu zaměstnanců. V domově je již mnoho let velice dobrá spolupráce vedení domova s výborem obyvatel, který dobře spolupracuje a napomáhá v různých situacích a při realizaci společenských akcí. Výbor obyvatel ve spolupráci s koordinátorkou volného času a zaměstnanci Domova v roce

15 uskutečnil mnoho akcí pro uživatele Domova i mimo Domov. Na tyto akce bylo zváno vedení SSMT i zástupci MěÚ Třinec, uživatele Domovinky, senioři Klubu důchodců. Uskutečňujeme pravidelná setkání s uživateli a zaměstnanci v jídelně Domova, a dle časových možností i s vedením SSMT. Chceme znát názory, připomínky, podněty od našich uživatelů. K tomu slouží i dvě schránky důvěry v Domově. Z těchto schůzek pořizujeme zápisy. Poznatky, připomínky, různé věcné návrhy, které jsme mohli uplatnit v našem provozu, jsme se snažili již využít a aplikovat v našem zařízení. Pracovní tým se také schází na pravidelných provozních poradách nebo schůzkách, kde se hledají nejlepší možné způsoby vylepšení provozu, činnosti, přístupu k uživatelům, řešení jejich osobních problémů apod. Tým klíčových pracovníků se individuálně věnuje jednotlivým uživatelům Středisko č. 3 - Klub seniorů (služby sociální prevence) Sociálněaktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením tato ambulantní služba je poskytována v Klubu seniorů, v Třinci na Husové ulici. Je určena osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Motto: Nestárne duše, jen tělo... Klub seniorů funguje v Třinci již řadu let. Do Klubu dochází s různou pravidelností okolo 200 uživatelů, průměrný počet uživatelů na den je 16,7. Pravidelně se v Klubu schází: Klub Počet členů Schůzky Průměrný počet na schůzku Klub žen 50 členů 1x týdně 36 Klub školství 10 členů 1x měsíc 8 Klub šachistů 9 členů několikrát měsíčně xxx Klub zdravotnic 56 členů 1x měsíc 48 Klub kulečníku 26 členů každý den 12 Klub šikovných rukou 15 členů 1x měsíc 8,8 Akce v Klubu seniorů - V prvním pololetí roku 2010 došlo v Klubu seniorů k několika změnám. Tou nejvýznamnější je nástup nové pracovnice na pozici pracovnice v sociálních službách, která se úspěšně snažila rozšířit sociální aktivity našich seniorů, což je patrné z realizovaných akcí uvedených níže v tabulce. Datum Akce Počet uživatelů Návštěva kina Pamětnice Posezení u příležitosti MDŽ Zabíjačkový den Návštěva kina Doktor od jezera hrochů Velikonoční turnaj v kulečníku Pečení koláčů Velikonoční výstava Přednáška o Jamajce Smažení vaječiny Brigáda na zahradě Brigáda na zahradě Přednáška systém dávek v ČR Návštěva kina Ženy v pokušení Výlet Vendryně Vápenky Přednáška Zdravá výživa 2 15

16 Kino Křeslo pro hosta Kvalita života ve stáří Bowlingový turnaj Výlet Chotěbuz Křeslo pro hosta Hasiči Vařečka Vařečka Kino Den otevřených dveří Křeslo pro hosta Jak se nestát obětí Křeslo pro hosta Otázky pro právníka Vánoční besídka Vánoční turnaj v kulečníku 26 Celkem se akcí zúčastnilo 522 uživatelů, tzn. 18,6 uživatelů na jednu akci. V Klubu seniorů se nám v roce 2010 podařilo nově otevřít Klub šikovných rukou zaměřený na výtvarnou činnost a ruční práce. Tento Klub vede dobrovolnice z ADRY. Uživatelé se v Klubu šikovných rukou scházejí 1x měsíčně. 20. prosince 2010 se vydala zástupkyně Klubu šikovných rukou s pracovnicí Klubu do Nemocnice na Sosně, kde společně obdarovali děti, které museli Vánoce trávit v nemocnici. Nadělili jim ponožková zvířátka, která vyrobily ženy z Klubu šikovných rukou. Od června 2010 jsme začali spolupracovat s Kvalifikační a personální agenturou, která uživatelům nabídla realizaci zajímavých přednášek s různou tématikou. Klub seniorů v Oldřichovicích Na začátku roku 2010 jsme také nově otevřeli Klub seniorů v Domě s pečovatelskou službou v Oldřichovicích. Záměrem bylo, aby tento Klub sloužil nejenom uživatelům DPS Oldřichovice, ale i seniorům z blízkého okolí. Uživatelé na začátku měsíce února obdrželi dotazníky, týkající se nabízených aktivit. Z dotazníků vyplynuly následující závěry. Uživatelé mají největší zájem o: poslech hudby, hudební a pěvecká vystoupení společná posezení návštěvy kina O tom, jak se nám to povedlo, svědčí následující tabulka akcí. Datum Akce Počet účastníků Seznamovací odpoledne (posezení u kávy, zákusku) Společné posezení Návštěva kina Pamětnice Hudební vystoupení z Nýdku Společné posezení Návštěva kina Doktor od jezera hrochů Společné posezení pozvánka na výstavu Jarní výstava v Klubu seniorů Společné posezení Babičkovské pomazánky Přednáška o Jamajce Společné posezení Vystoupení dětí z MŠ ke Dni matek Návštěva kina Babička 8 16

17 Smažení vaječiny Návštěva kina Zeny v pokušení Přednáška Zdravá výživa Společné posezení Přednáška Kvalita života ve stáří Křeslo pro hosta paní Koppová o první pomoci Společné posezení Výlet do Chotěbuze Kino Společné posezení Country show Společné posezení Křeslo pro hosta povídání s právníkem Povídání o Ugandě Přednáška o asertivitě Vánoční besídka 44 Celkem se akcí zúčastnilo 764 uživatelů, tzn. že průměrný počet uživatelů na 1 akci byl 25,5. Propagace Klubu - Vytvořili jsme nové propagační letáky Klubu. Pravidelně spolupracujeme s místním tiskem (Hutník, Horizont) a Kabelovou TV, kde uveřejňujeme pozvánky na akce pořádané Klubem seniorů. Standardy kvality - Po intenzivní práci na standardech kvality jsme dokončili první verzi standardů kvality a vytvořili příručku Standardy kvality sociálních služeb pro pracovníky Klubu seniorů. Vzdělávání pracovníků Kurz PSS SP Komunikace s nevidomými a slabozrakými (ČAPS) 1 1 Domácí násilí na seniorech 1 1 Reminiscenční terapie a jiné aktivizační techniky xxx 1 Problematika aktivizace v sociálních službách xxx 1 Aktivizace seniorů a trénování paměti 1 xxx Ochrana práv uživatelů sociálních služeb xxx 1 Řešení konfliktních situací s klientem 1 xxx Komunikace xxx 1 Komunikace s klientem sociálních služeb xxx 1 V roce 2010 pracovníci Klubu také absolvovali výměnnou stáž s pracovníky Centra pro seniory z Českého Těšína (Charita Český Těšín) zaměřenou na seznámení se s chodem organizace, vnitřními pravidly a standardy kvality. Stížnosti - V roce 2010 nebyla přijata žádná stížnost. Prostory Klubu seniorů využívají dále tyto organizace: - SONS Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, místní odbočka Třinec - Trijacod Sdružení zdravotně postižených z Třinecka, Jablunkovska a Českotěšínska - Marie Klub Marie sdružuje ženy s nádorovým onemocněním prsu regionu Třinecka, Jablunkovska a Těšínska. Klub Marie byl založen v roce Dovolte, abychom na závěr zhodnotili, jak se nám podařilo naplnit plán činnosti, který jsme si stanovili na začátku roku 2010: 17

18 Cíl 1. Rozšířit aktivity pro uživatele Klubu seniorů Cíl je naplněn. Ukazatelem je jednak 28 akcí, které jsme v průběhu roku 2010 na Klubu seniorů realizovali, dále pak otevření nového Klubu šikovných rukou. Cíl 2. Vytvořit Klub seniorů v DPS Oldřichovice Cíl je naplněn. Ukazatelem je 30 akcí realizovaných v Klubu v Oldřichovicích v průběhu roku Cíl 3. Dokončit standardy kvality Cíl je naplněn. Ukazatelem je příručka Standardy kvality sociálních služeb pro pracovníky Klubu seniorů. Cíl 4. Zvýšit povědomí o Klubu seniorů Cíl je naplněn z části. Vytvořili jsme nové informační letáky o Klubu seniorů, kterými jsme prezentovali Klub na různých místech v Třinci. O rozšíření povědomí o Klubu seniorů jsme se také snažili prostřednictvím článků v místním tisku a uspořádáním Dne otevřených dveří. Přesto nám mnoho nových uživatelů Klubu nepřibylo. Proto chceme v roce 2011 znovu uspořádat malou informační kampaň o aktivitách, které v Klubu nabízíme Středisko č. 4 Domovinka Centrum denních služeb (Domovinka) Motto: Domovinka slouží seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří nechtějí nebo nemohou přes den zůstávat sami, a přitom chtějí každý večer usínat doma. Domovinka funguje v Třinci již čtvrtým rokem. Našim uživatelům nabízíme aktivity, které rozvíjejí fyzickou i psychickou stránku člověka (cvičení, relaxace, trénování paměti), sociální kontakty (společné oslavy, návštěvy akcí), soběstačnost (pracovní terapie, vaření, pečení), dále pak společenské, volnočasové a vzdělávací aktivity (společenské hry, návštěvy kina, muzea, přednášky aj.) Akce realizované v Domovince V roce 2010 jsme navštívili nebo realizovali 45 společenských nebo kulturních akcí. Od června 2010 jsme také začali spolupracovat s Kvalifikační a personální agenturou, která našim uživatelům nabídla zajímavé přednášky s různou tématikou. 11. ledna Kino Kosmos Líbáš jako bůh 14. ledna Návštěva solné jeskyně 19. ledna Muzeum TŽ výstava betlémů 29. ledna Kino Kosmos 5. února Italský pizza den 15. února Muzeum TŽ výstava Jak se rodí večerníčky 18. února Masopustní oslava mini karneval 23. února Galerie Trisia 8. března Slavnostní posezení u příležitosti MDŽ 16. března Plackový den na Klubu seniorů 17. března Kino Kosmos Doktor od jezera hrochů 7. dubna Světový den zdraví 13. dubna Návštěva solné jeskyně 22. dubna Kino Kosmos Hlídač č dubna Přednáška o Jamajce na Klubu seniorů 6. května Žolíkový turnaj v Nýdku 7. května Slavnostní posezení u příležitosti Dne matek 19. května Vystoupení dětí z MŠ 24. května Mezinárodní den mléka 9. června Havaj den 18

19 16. června Kino Kosmos Ženy v pokušení 17. června Vaječina v Taverna Ranči na Podlesí 23. června Přednáška První pomoc a jak si poradit v krizové situaci I 8. července Přednáška První pomoc a jak si poradit v krizové situaci II 14. července Minigolf 15. července Přednáška o zdravé výživě 28. července Výlet Dřevěnka v Mostech u Jablunkova 5. srpna Muzeum TŹ Valašsko 11. srpna Návštěva knihovny Přednáška o historii Třince 12. srpna Výlet do Nýdku 18. srpna Přednáška o zdraví a soběstačnosti ve stáří 23. srpna Minigolf 1. září Slezská krčma Plackový den 6. září Bingo s hosty z Nýdku 10. září Výstava drobného zvířectva 13. září Ukázka reflexní terapie 15. září Výlet Chotěbuz Rybí dům 21. září Kino Operace Dunaj 7. října Knihovna Dnes jen pro babi a dědy 12. října Kino Tři sezóny v pekle 8. listopadu Miniturnaj v člověče nezlob se 23. listopadu Kino Román pro muže 24. listopadu Přednáška Jak si ulevit od bolesti 9. prosince Vilijovka 14. prosince Kino Občanský průkaz Od června 2010 jsme také začali spolupracovat s Kvalifikační a personální agenturou, která našim uživatelům nabídla zajímavé přednášky s různou tématikou. Jídelna pro seniory - Již rok a půl funguje v Domovince jídelna pro seniory, do které dochází pravidelně 3 5 uživatelů. Jídelna slouží seniorům a zdravotně postiženým osobám, kterým poskytuje nejen obědy, ale také příjemný prostor, ve kterém mohou obědy konzumovat a zároveň se při tom setkávat a seznamovat s dalšími lidmi. Změna ceníku - V květnu roku 2010 došlo ke změně ceníku Domovinky. Zvýšila se cena za první čtyři hodiny pobytu z dosavadních 10 Kč/hod na 15 Kč/hod. Nad čtyři hodiny pobytu zůstává cena 10 Kč/hod. Standardy kvality - Domovinka má vytvořenu příručku Standardy kvality sociálních služeb pro pracovníky Centra denních služeb Domovinka, kterou neustále aktualizuje. Vzdělávání pracovníků - Pracovníci Domovinky se během roku 2010 zúčastnili těchto vzdělávacích akcí: Kurz PSS SP Komunikace s nevidomými a slabozrakými (ČAPS) 2 1 Domácí násilí na seniorech 2 1 Reminiscenční terapie a jiné aktivizační techniky xxx 1 Problematika aktivizace v sociálních službách xxx 1 Ochrana práv uživatelů sociálních služeb xxx 1 Komunikace xxx 1 Komunikace s uživatelem sociálních služeb xxx 1 Řešení konfliktních situací s klientem 1 xxx Aktivizační a manipulační techniky 2 xxx Empatie a naslouchání 1 xxx 19

20 Pracovníci v sociálních službách také absolvovali výměnnou stáž v rozsahu 8 hodin s Domovinkou ve Frýdku-Místku, jejímž cílem bylo sdílení zkušeností, seznámení s dobrou praxí a inspirace pro aktivizaci uživatelů. Stížnosti - V roce 2010 nebyla přijata žádná stížnost Dobrovolníci - V roce 2010 k nám pravidelně docházely dvě dobrovolnice z ADRY, které se věnovaly uživatelům. Počet uživatelů - Ke dni je na Domovince uzavřeno 20 smluv. Průměrný počet uživatelů Domovinky v roce 2010 je zobrazen v následující tabulce: Průměrný počet uživatelů na den Leden 8,6 Únor 8,7 Březen 7,3 Duben 9,5 Květen 8,4 Červen 10,7 Červenec 8,1 Srpen 8,7 Září 10,7 Říjen 9,9 Listopad 11,2 Prosinec 9 CELKEM 9,23 Na závěr je třeba říci, že se nám také podařilo, oproti loňskému roku, rozšířit počet hodin, které uživatelé tráví v Domovince. První uživatel přichází do Domovinky již v 6:30, poslední odchází okolo 16:00. Počet hodin uživatelů Domovinky Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Středisko č. 5 Pečovatelská služba Pečovatelská služba se sídlem na Štefánikové ul. v Třinci na Terase poskytuje terénní službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, 20

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk, tel.583 215 518 tel./fax: 583 213 935, e-mail: info@ddspk.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D (účinnost od 1. 2. 2011) Tento dokument

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace Část I. Základní ustanovení Článek 1. 1. Organizační řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

1. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti... 3 1.2. Výčet a zhodnocení sociálních služeb

1. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti... 3 1.2. Výčet a zhodnocení sociálních služeb 1. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti.... 3 1.2. Výčet a zhodnocení sociálních služeb SSMT za období roku 2009... 4 1.2.1. Středisko č. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Multifunkčnost sociálního pracovníka

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Multifunkčnost sociálního pracovníka Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Multifunkčnost sociálního pracovníka Představení, cíl příspěvku Mgr. Naděžda Škrabalová, DiS. Cílem je podpořit účastníky semináře při stanovování

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ Výroční zpráva PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ o činnosti Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně za rok 2008 1 OBSAH Výroční zpráva titulní list..1 OBSAH.2 1. Personální obsazení

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce V říjnu až prosinci 2012 byly podepsány Dohody o projektu mezi zástupci švýcarské strany a Ministerstva financí Národní koordinační jednotky Programu

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma:

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali. Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.cz Kontakty: Ředitelka: Ing. Milada Kubalíková tel. 491

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 26. května 2015 město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, okres Chrudim, IČ 00270741 zastoupené starostou Janem Macháčkem dále jen zřizovatel

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a matky s dětmi z Českého Těšína a celé České republiky, které se ocitly v tíživé životní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2012 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2012 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ

INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Březen 2014 Vážení klienti, dovolte nám, abychom Vás informovali o možnosti

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více