METROPOLITNÍ OZVUČNÁ DESKA Kulaté stoly ZÁPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METROPOLITNÍ OZVUČNÁ DESKA 3.2 5. 4. 2014. Kulaté stoly ZÁPIS"

Transkript

1 METROPOLITNÍ OZVUČNÁ DESKA Kulaté stoly ZÁPIS

2 Stůl č. 1 Manuál tvorby veřejných prostranství V Praze do dnešní doby neexistoval žádný celostní přístup k veřejným prostranstvím a veřejnému prostoru. Panovala tedy obecná shoda na důležitosti řešení veřejných prostranství a veřejného prostoru a vzniku dokumentů Manuál tvorby veřejných prostranství (dále jen Manuál) a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství. Diskuze kulatých stolů se nesoustředila pouze na obsah Manuálu tvorby veřejných prostranství a jeho jednotlivá pravidla. Probíranými tématy byly především implementace Manuálu, infrastruktura a způsob jakým determinuje veřejná prostranství, vztah budov a veřejných prostranství, propojení s Managenent Planem UNESCO a tématem turismu v historickém centru Prahy, podpora akcí na veřejných prostranstvích. 1.kolo Vztah budov a veřejných prostranství Prvním z témat, kolem kterého se točila diskuze, byl vztah budov a veřejných prostranství. Kdyby nebylo domů, nebylo by veřejných prostranství (Josef Pleskot). Jednak je kvalitu veřejných prostranství nutné zajistit již v urbanistické rovině, která pokud není kvalitně založena, těžko se již veřejná prostranství napravují v detailu (Pavla Melková). Specifické téma, kterému je zároveň nutné věnovat pozornost je návaznost vnitřku a vnějšku budov, otevření parteru budov na veřejná prostranství, přechod veřejného prostoru do interiéru budov. Jak pro veřejné instituce, tak i pro soukromé subjekty může být otevření veřejným prostranstvím benefitem. Zájem o investice soukromých subjektů do veřejných prostranství za cílem jejich zkvalitnění, by mohlo být také podporováno systémem kompenzačních opatření. Vzneseno bylo konstatování, že Manuál by mohl fungovat jako podpora aktivit na veřejných prostranstvích a dopomoci především k oživení prostranství kolem budov veřejných institucí. Mohl by posloužit k prosazení projektů jako je např. Paizzetta Národního Divadla. Pracovníci v těchto institucích často potřebují podobnou oporu, aby uhájili obdobné projekty v rámci jiných priorit institucí (Marcela Straková). Upozorněno bylo i na fenomén, kdy v některých částech města, kde je špatně založena urbanistická struktura, jsou místní obyvatelé aktivnější a snaží si sami prostředí zlepšit. Na rozdíl od toho u kvalitně založených částí města je identifikace s místem dána kontinuitou a není potřeba nic dotvářet a tudíž ani aktivita v lokální úrovni není potřeba (Jiří Sádlo). Některá veřejná prostranství vznikla sice chybou, ale jsou specifické svou lokálností. A paradoxně příliš financí někdy přináší škody (Josef Pleskot). Infrastruktura a veřejná prostranství Dalším rozebíraným tématem byla infrastruktura, která výrazným způsobem determinuje podobu veřejných prostranství. Diskutovali se sítě technické infrastruktury a objektový smog, který je způsoben např. množstvím umísťovaných sloupů. K minimalizaci objektů infrastruktury pomůže schválení Manuálu tvorby veřejných prostranství, který se tématu věnuje a který bude závazný pro městské organizace. Zásadní jsou také dlouhodobé projekty dopravní infrastruktury (např. železnice, dálnice). Velké infrastrukturální projekty, formují na dlouhou dobu podobu veřejných prostranství a město musí být aktivní a vstoupit do investic, které se chystají. Za stejné peníze se tak dá zkvalitnit veřejný prostor, aniž by vznikaly zbytkové prostory nebo bariéry (Michal Kohout). Vznesena byla otázka, zdali manuál může ještě ovlivnit již probíhající projekty infrastrukturních staveb například, aby nádraží byly veřejnými prostranstvími a ne

3 průchody a nadchody (Ivan Lejčar). Manuál nemůže již zásadním způsobem změnit projekty, které jsou již v procesu. Ale kancelář veřejného prostoru a institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy vstupují do projektů, které již probíhají. Manuál tvorby veřejných prostranství zde může být alespoň podporou pro prosazení dílčích úprav projektů. Přestože je těžké vstoupit do rozjetého vlaku (Pavla Melková). Z tohoto ohledu je však podstatné, aby rozpočet hl. m. Prahy obsahoval samostatnou kapitolu investičních výdajů a ne pouze kapitoly pro infrastrukturu. Nutné je zajistit, aby se kvůli opravám sítí ulice nerozkopávali několikrát během dvou let (Jiří Nouza). Proto je důležitá i koordinace jednotlivých aktérů na veřejných prostranstvích. Když je vše zkoordinováno správně, není potřeba žádných zvláštních peněz (Josef Pleskot). Neexistence celkové koncepce je dalším z problému projektů na veřejných prostranstvích. Město by mělo stanovit hierarchii veřejných prostranství a vymezit celoměstsky významná veřejná prostranství, které by spravovalo samo město a ne městské části. (Michal Kohout) Celoměstsky významná veřejná prostranství budou definována v Metropolitním plánu, jako metropolitní priority, o kterých rozhoduje město (Pavla Melková). Turismus a veřejná prostranství Téma turismu v historickém centrum města se ukázalo být propojujícím tématem a rozebíráno bylo i u stolu, který byl zaměřen na Manuál. Byla řešena problematika, jakým způsobem město láká turisty. Bylo poukázáno na dvě možné strategie: město přistupuje k turismu jako k businessu nebo město přitahuje turisty pouze tím, že je příjemné a přirozené jako např. Kodaň (Dan Merta). Na veřejných prostranstvích se pohybují tři rozdílné skupiny: turisti, obyvatelé města a bezdomovci. Je třeba řešit, že obyvatelé však necítí profit z turismu a vnímají pouze negativa (Zdeněk Uherek). Implementace dokumentu Důležité téma bylo, jakým způsobem Manuál implementovat. Vzneseny byly otázky, jaká bude kontinuita dokumentu, závaznost dokumentu, jakou roli hrají městské části a jak budou na dokumenty reagovat. Obecně panoval názor, že městskými částmi bude manuál přijat pozitivně především jako opora. Pokud se město nyní začne starat o veřejná prostranství a do veřejných prostranství investovat a upravovat je, bude to pro městské části jen benefitem (Tomáš Hudeček). Závaznost je dána majetkově, není dána legislativně. Důležitá je závaznost manuálu pro skutečné realizátory projektů. Město schválením Manuálu tvorby veřejných prostranství učiní dokument závazný pro své orgány a městské organizace. Městským částem může město doporučit, aby dokument učinily závazným pro své odbory (Pavla Melková). Pro některé odbory magistrátu, které chtějí věci řešit lépe, může manuál sloužit jako podklad. Například zaplevelení prostorou dopravním značením je dáno především nastavením českých norem. Pokud by však byla vůle patřičného odboru, je minimalizace možná a manuál poslouží jako opora (Tomáš Cach). 2. kolo Témata probírána v prvním kole byla dále rozváděna i v kole druhém. Nejprve bylo navázáno na téma aktivit na veřejných prostranstvích. Vztah budov a veřejných prostranství podpora aktivit na veřejných prostranstvích Kulturní instituce, jako je Národní divadlo a další, principiálně nepracují s veřejnými prostranstvími. Pokud však některý z úředníků z pozice kulturní instituce veřejná prostranství zapojit chce, potřebuje podporu. Tu by mohl poskytnout dokument jako je

4 Manuál tvorby veřejných prostranství (Marcela Straková). Manuál je vytvářen pro hl. město Prahu, pro státní správu je dobrovolný. Státní správa a ostatní instituce jej používat budou, pakliže pochopí jeho kvality a společný cíl. Na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy byla zřízena skupina veřejného prostoru veřejných institucí, jejím cílem je vytvořit návod pro instituce jak s veřejnými prostranstvími nakládat. Pomoc pro aktéry při pořádání akcí na veřejných prostranstvích není v gesci Kanceláře veřejného prostoru. Ve Vídni mají pro tyto účely samostatnou městskou agenturu pro umění ve veřejném prostoru, která je důležitá jako pojítko mezi živým a formálním (David Kašpar). Byl vznesen námět, že by Manuál měl být i pro pořadatele akcí na veřejných prostranstvích, pro ty, kteří chtějí veřejná prostranství používat. Upozorněno bylo na to, že množství vlastníků a správců veřejných prostranství znesnadňuje orientaci ve vlastnické struktuře a problematizuje pořádání akcí na veřejných prostranstvích (Petr Šourek). Manuál však v tuto chvíli nemůže obsáhnout i téma akcí na veřejných prostranstvích. Není to manuál tvorby veřejného prostoru, ale prostranství. Věnuje se proto fyzickému prostředí. Rovinou dějů se zabývá s ohledem na to, jak děje ovlivňují fyzické prostředí. Užívání veřejných prostranství je dalším tématem, které může být zpracováno jako plug-in k Manuálu. Dále bylo rozvedeno téma soukromé prostory a veřejná prostranství. Probírána byla zkušenost z deinstitucionalizace Psychiatrické nemocnice Bohnice a proměny areálu nemocnice ve fungující veřejný prostor. Z počátku bylo otázkou, jak naložit s velkou parkovou plochou nemocnice. Bylo rozhodnuto otevřít areál veřejnosti. Symboly otevření byly kulturní akce Mezi ploty a Babí léto. Přilákání lidí do areálu souvisí s novým koncepčním přístupem k psychiatrii. Po šesti letech se počet akcí výrazně navýšil a akce se začaly propojovat i s dalšími iniciativami v okolí (Martin Hollý). Infrastruktura, koordinace, koncepce I v rámci druhého kola bylo probíráno téma infrastruktury a jejího vlivu na veřejná prostranství. Problematika byla rozšířena o pohled městských částí, u kterých panuje frustrace z nemožnosti ovlivňovat velké infrastrukturní projekty, přestože prochází skrz jejich území. Ti, pro které je infrastruktura vytvářena, by měli být součástí procesu a to již od počátku, kdy se řešení vytváří (Tomáš Drdácký). Opět bylo poukázáno na hlavní problémy, kterými je neexistence celkové koncepce a problematického rozpočtu. Investice jsou v rozpočtu alokovány na jednotlivé správce bez určení priorit a celostní strategie. Rozpočet je rozdělen na zlepšení dílčích částí, které mají většinou charakter technické infrastruktury a neexistuje jasný cíl pro celkovou kvalitu prostranství (Pavla Melková). Diskutována byla důležitost koncepce veřejných prostranství. Manuál zohledňuje i minimální řešení, ale záleží na situaci, aby v některých případech drobná řešení nezamezila komplexní. Nejdříve tak musí často být vytvořena koncepce a až následně mohou být realizována drobná řešení, která jsou již s koncepcí v souladu (Pavla Melková). V Praze jsou jednak tradiční veřejná prostranství (náměstí, ulice, parky). Většina prostranství (70-80%) je však specifických (např. veřejná prostranství sídlišť) a pro ta je potřeba jiný přístup, je třeba kvalitní koncepce těchto prostranství. Opět bylo v debatě poukázáno na objektový smog ve městě, kterým jsou mnohá veřejná prostranství dnes poškozena (Kateřina Bečková). Problém především tkví v již zmiňované roztříštěnosti správy jednotlivých objektů mezi množství správců a neexistenci koordinace investic a jednotlivých správců. Reklama, turismus a veřejná prostranství Kromě objektového smogu bylo poukázáno i na smog vizuální. Obvykle je způsobován reklamou, která negativně ovlivňuje tvář města. V některých případech je reklama

5 v pořádku, ale bylo by vhodné hledat míru regulace. Řešením může být kultivovaná forma reklamy jako je například na Prager Strasse v Drážďanech, kde architekti určují její podobu (Petr Štěpánek). V první řadě je však nutné rozlišovat různé druhy reklamy. Kulturní reklamu v kultivované formě je například vhodné, na rozdíl od jiných druhů, podporovat i v památkově chráněných oblastech (Pavla Melková). Památka je u nás pojem vnímaný poměrně izolovaně. V zahraničí je památkou komplex zahrnující i okolí. Tudíž i u reklamy je zohledněn vliv na okolí (Miroslav Cikán). V otázkách omezení vizuálního smogu a reklamy lze předpokládat podporu obyvatelů Prahy (dle dokumentu Analýza uživatelů a užívání městského veřejného prostoru hl. m. Prahy). Obyvatelé si především veřejná prostranství představují jako klidovou zónu bez rušivých aspektů (Zdeněk Uherek). V souvislosti s reklamou bylo opět zmíněno i téma turismu a jeho vlivu na veřejná prostranství a město. Pohyb cizinců po městě je v počtu nemalém, přitom se turisté pohybují v podstatě v jedné trase, která je přetížena. Nedochází tak k interakci turistů s městem (Miroslav Cikán). Bylo však upozorněno i na to, aby se rozšířením turistických oblastí nestaly přetížené i ostatní uličky a s tím otázka regulace obchodů pro turisty, která by měla existovat, ale nemělo by zároveň dojít k přílišné regulaci (Ladislav Lábus). Zároveň by mohlo pomoci hledání společných cílů a zájmů obyvatel a turistů (Zdeněk Uherek). Diskutována byla také otázka, jakou roli by měla plnit veřejná prostranství dnes. Od antiky veřejná prostranství prochází vývojem a proměnou účelu. V Barceloně jsou veřejná prostranství dnes chápána jako nástroj sociální inkluze. Prostranství jsou řešena tak, aby se protínaly zájmy různých skupin, např. zahrádkářská kolonie se umísťuje v blízkosti skateparku pod infrastrukturní stavbou. Veřejná prostranství tak slouží i jako nástroj k řešení sociálních otázek, nástroj k sociální politice (Štěpán Špoula). Debata byla zakončena konstatováním, že důležité je, že se vytvořilo mnoho dokumentů jako je i Manuál tvorby veřejných prostranství. Podstatné je však neskončit vydáním dokumentu, ale dále na něm pokračovat. V současnosti vzniká dokument Politika architektury (na Ministerstvu pro místní rozvoj), který má pomoci i tuto tématiku v obecné rovině transformovat na státní úřady a do škol (i základních a středních), aby se zvýšil zájem o prostředí, ve kterém lidé žijí, o architekturu i veřejná prostranství. Manuál je živý dokument, který by se měl vyvíjet, ne dogma. (Ladislav Lábus)

6 Stůl č.2 - Turismus Základním diskusním tématem druhého stolu byl turismus v Praze. Diskutující rozebírali jaké jsou jeho přínosy nebo hrozby, jaký má vztah s místním obyvatelstvem a v neposlední řadě koncepci propagace Prahy. Na nejobecnější úrovni převažoval názor, že současná podoba turismu v Praze není ideální a měla by se více orientovat ke kvalitě. Městský turismus v Praze je masový fenomén podléhající evropským tendencím. uvedl diskuzi Ing. Václav Novotný, náměstek primátora. Návštěvníci v průměru stráví v Praze 2,5 a pobyty si shánějí spíše po internetu. Praha je spíš cílem cizinců, českých návštěvníků je kolem 40%. Petr Šourek zastupující netradiční cestovní kancelář poznamenal, že: turisté jsou pro město velká příležitost je však důležité, aby si z návštěvy odnesli pozitivní zkušenost a měli se důvod vracet. Nejde pouze o finance, které návštěvníci přinášejí, ale také o jejich kulturu a případné obchodní příležitosti pro město. Diskutující se shodli na tom, že je potřeba do Prahy lákat bohaté souvrství návštěvníků díky různorodým aktivitám Městě a tento úkol by měla realizovat PIS. Kateřina Bečková doporučila aby:...město podporovalo návštěvníky, kteří přijeli poznat naší kulturu. David Kašpar z organizace P14 Kulturní podotkl, že samotná koncepce komunikace města by měla být propojena s ostatními strategickými dokumenty města a mělo by komunikovat image města jako celku. Pro město je však také důležité vytvářet synergie s okolím a v propagaci nezapomínat na důležitá města v okolí Prahy. PhDr. Nora Dolanská ředitelka PIS uvedla že hledají i cesty jak nalézt návštěvníky z České republiky formou zvýhodněných víkendových pobytů ve spolupráci s hoteliéry a například velkými výstavami v Praze. Zajímavým nástrojem propagace města je filmový průmysl, který má v Praze tradici. Zástupci Prahy tento nástroj podporují otevřenými pobídkami filmařům, jediný jihokorejský film způsobil takové zvýšení zájmu Korejských turistů, že byly posilněny kapacity linek do Prahy. Bylo také oznámeno, že Praha jedná s Woody Alanem o vzniku filmu o Praze. Návštěvníci Prahy mají negativní zkušenosti se službami v Praze, příkladem jsou taxikáři (ačkoliv se situace postupně zlepšuje), podvodné jednání směnáren nebo přísné kontroly v MHD. Na specifický problém průvodcovství v Praze ukázal Ing. Václav Novotný. Jedná se o volnou živnost a neexistuje pro ni žádná kvalifikace, proto může být průvodcem kdokoliv a lze jen těžko odhadovat, jaké informace se k hostům Prahy dostanou. Diskutující se shodli, že odstranění těchto negativních jevů by měla být jednou z priorit strategie pro rozvoj turismu. Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. připomenul důležitost komunit ve městě. Architekt Jan Sedlák jej doplnil: mluvíme tu o komunitách, které mají různé potřeby. Z pohledu obyvatel je možná tou nejdůležitější obyvatelnost, měli bychom se ptát co tu turisté zanechávají. Michaela Pixová zdůraznila: Je potřeba napomáhat přirozené interakci mezi turisty a místními obyvateli. Architekt Jan Sedlák přidal, že je na občanech města jakou podobu by měl turismus mít a toto nepřímo potvrdil primátor Tomáš Hudeček, slovy: Zájmy obyvatel jsou přednější než zájmy turistů. Obyvatelé nejsou jen lidé, kteří v centru žijí. Na druhé straně stojí komunita podnikající v cestovním ruchu, kterou je cca 8% obyvatel Prahy. V Praze narostla pátá největší evropská ubytovací kapacita. Jedním ze zájmů je naplnění této kapacity nejméně z 65%. To může být v rozporu se zájmy místních obyvatel. Tím vzniká prostor pro potenciální konflikt. Je proto

7 důležité otevřít diskuzi mezi jednotlivými skupinami, ve které by Město mělo fungovat jako mediátor, realita je však taková, že politici s veřejností až na pár výjimek nekomunikují. Architekt Osamu Okamura připomenul, že je potřeba sledovat i nové tendence v turismu. Internetové objednávky bydlení přináší i něco jiného a i když jsou tyto tendence zatím na okraji, mohou se stát novou masovostí. Jako příklad uvedl fenomén individuálního bydlení, který je inteligentním prostorem pro setkání s místními obyvateli a příležitostí stát se na čas součástí jejich kultury. U stolu panovala nespokojenost se současnou podobou turismu a jeho dopady na centrum historické centrum, Barbora Šabachová z Komunitního centra Kampa, popsala centrum Prahy jako: Disneyland, či skanzen pro cizince, kde jsou budovy, které nemají žádný obsah s minimální nabídkou a nízkou kvalitou služeb. Není to represi proti cizincům, ale o nastavení hranic a pravidel. a zdůraznila, že bychom se měli zamýšlet nad negativními jevy spojenými s turismem a hledat nástroje pro určitou míru regulace turismu. Jako příklad negativního jevu jsou hlučné skupiny cizinců tzv. pub crawl které dnes čítají až stovku členů, kteří v podnapilém stavu procházejí centrem a způsobují vysokou míru hluku a přestože porušují několik vyhlášek policie je na tak velké skupiny krátká. Mgr. Jiří Skalický podotkl, že nástroje pro regulaci turismu existují: Podoba parteru v památkově chráněných územích můžeme ovlivnit, ale nemůžeme pracovat s reklamou protože spadá pod živnostenský zákon, my můžeme jen doporučovat. a také ukázal složitost vztahů ve městě na příkladu předzahrádek, které může regulovat městská část, která z nich má zisky a tím pádem primárně podporuje jejich maximální rozsah. Také zaznělo, že nástroje k regulaci máme, ale nejsou systémově zachycené a jejich použití je často spojené s problémy. Tomáš Hudeček oponoval otázkou Zda vyčlenění centra není logickým důsledkem a zda má tedy smysl jít proti tomuto vývoji silou? Turismus je jedním z důvodů vybydlení centra, které má v současnosti pouze 50 obyvatel/ha. Jako možnou strategii jak toto zmírnit navrhl Mgr. Skalický: V současnosti je v centru velké množství bytových domů transformovaných na kanceláře, které již neodpovídají standardům a jsou proto prázdné. Pokud by se konvertovali zpět na obytné domy a pronajali se například studentům vysokých škol tak by mohla vzniknout nová vrstva obyvatel, kterým vyhovují podmínky v centru spíše než rodinám s dětmi. Zdůraznil také, že by měla být jasně stanovena strategie při prodeji městských domů s původními obyvateli. Architekt a starosta městské části Trója Tomáš Drdácký doporučil, aby se hledala strategie, jak turisty více rozprostřít na ploše města a tím zmírnit přeplněnost historického středu města. Th.D. Tomáš Benedikt Mohelník připomenul: Praha by měla mít jasnou vizi, tu podporovat, nejen používat legislativu jako regulační nástroj. Ing. Václav Novotný přidal, že Praha podporuje granty kongresovou turistika, která je nositelem inteligentních programů, přináší kultivaci návštěvníků, má předpoklady k vývoji a jednoznačné parametry hodnocením kvality. Návštěvníci kongresů si tu však stěžují na absenci dalších kulturních programů ve městě. Toto potvrzuje i PhDr. Nora Dolanská, která říká, že jedním z nedostatků Prahy je absence celoevropských aktivit jako například výstav nebo koncertů. Jedním z pozitivních příkladů bylo zmíněné letošní Pražské jaro, díky skvělému obsazení. Granty u ostatních druhů turismu byli vzhledem k nízké kvalitě přihlášených projektů postupně zrušeny. Jako příklad podporovaného projektu Prahy byl uveden festival Signal zabývající se světlem ve městě, který přilákal celkem téměř 250 tis. návštěvníků do Prahy a zajistil tak zvýšení návštěvnosti ve slabších měsících.

8 V diskuzi se často zmiňovala Vídeň. Architekt Miroslav Cikán doporučil zabývat se nabídkou města. Vídeň má ve svém strategickém plánu cílit na lepší segment turismu, orientovat se na kvalitu a jednoznačně kultivovat obraz, který posílá ven. Vídně je na rozdíl od Prahy spolkovou zemí a přijímá své vlastní zákony a tím dokáže lépe reagovat na svá specifika podotkl Ing. Václav Novotný. Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. ze své pozice předsedy Aeroholdingu a.s. zdůraznil, že turismus zásadně ovlivňují přímá propojení letiště. Evropské letecké společnosti již začínají vnímat Prahu jako důležitou destinaci, z Asijských destinací zdůraznil Soul, který do Prahy přiváží mnoho turistů z jižní Koreji, kteří Prahu využívají jako svou základnu při dalších cestách po Evropě. Japonští turisté mají přímý let do Vídně a tím pádem je pro ně Praha jen tranzitní destinace.

METROPOLITNÍ OZVUČNÁ DESKA 2.4 12. 10. 2013. Kulaté stoly SHRNUTÍ

METROPOLITNÍ OZVUČNÁ DESKA 2.4 12. 10. 2013. Kulaté stoly SHRNUTÍ METROPOLITNÍ OZVUČNÁ DESKA 2.4 12. 10. 2013 Kulaté stoly SHRNUTÍ 1 Stůl 1: Systém (Lidé, nástroje, procesy) Stůl č. 1 moderoval Ing. arch. Jan Kasl, garant skupiny Struktura a správa města. Pracovní skupina

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Jaká bude Praha? Soubor doporučení Arniky pro kandidáty do Zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2014 Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Vydání této publikace

Více

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Markéta Nováková Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Working Paper č. 13 Tento working paper byl prezentován na konferenci Výzkum regionálního managementu

Více

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje sborník ze semináře litomyšl 2010 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2010 Letecký pohled

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY Jan Binek Vojtěch Koráb Iva Galvasová Jan Holeček Veronika Bumberová Jan Rosenberg Hana Svobodová Dušan Halásek GaREP, spol. s r. o. Společnost

Více

Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ

Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ GaREP, spol. s r.o., společnost pro regionální ekonomické poradenství Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ s osvědčením č. 11-ÚÚR-175-2012/01-WD-39-07-1 o uznání uplatněné certifikované

Více

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Program do komunálních voleb 1 MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Příběh města vytvářejí jeho obyvatelé. Politika je služba občanům a zastupitelé musí s rozumem koordinovat jejich potřeby. O

Více

Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část

Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část Ing. Lubor Hruška, Ph. D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 2012 3 Tento dokument zpracovala společnost PROCES

Více

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro ÚMČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., MgA. Olga Škochová a MgA. Jakub Deml Spolupráce na

Více

Publikace byla vydána za finanční podpory SFŽP a MŽP ČR.

Publikace byla vydána za finanční podpory SFŽP a MŽP ČR. Publikace byla vydána za finanční podpory SFŽP a MŽP ČR. Jan Labohý MĚSTA A OCHRANA KLIMATU ÚMLUVA STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ OBSAH ÚVOD //6 STRUČNĚ O ZMĚNĚ KLIMATU //8 KLIMATICKO-ENERGETICKÝ BALÍČEK EU //9

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 NÁVRHOVÁ ČÁST (části C + D + E + G) Brno 2013 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM:

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Zkrácená verze Úvod Vážení obyvatelé Ostravy, předložená (zkrácená verze) aktualizace Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy se pokouší

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Manuál indikátorů efektivity managementu mikroregionů a MAS

Manuál indikátorů efektivity managementu mikroregionů a MAS Manuál indikátorů efektivity managementu mikroregionů a MAS verze pro testování nástroje (neprošlo jazykovou úpravou) Mgr. Ondřej Marek, CpKP střední Čechy, ondrej.marek@cpkp.cz, www.cpkp.cz/pobocky-stc

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Praha Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vážení zástupci městských částí Právě otevíráte šanon, který Vám ulehčí práci při plánování rozvoje Vaší městské části ve spolupráci s Institutem

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury. Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury. Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ PRESENTATION, POPULARIZATION AND PROMOTION OF CULTURAL HERITAGE ZKRÁCENÁ

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

ANALÝZA POTŘEB MĚST PO ROCE 2013 Z HLEDISKA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY

ANALÝZA POTŘEB MĚST PO ROCE 2013 Z HLEDISKA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY ANALÝZA POTŘEB MĚST PO ROCE 2013 Z HLEDISKA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY Svaz měst a obcí České republiky 18.9.2010 Impressum Autorský kolektiv Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. Mgr. Eva Srnová Mgr. Ingrid Štegmannová

Více

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍDESTINACEA FORMULACEJEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACECESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI Autoři: RNDr.

Více

Statutární město Olomouc

Statutární město Olomouc Statutární město Olomouc Rodinná politika statutárního města Olomouce na roky 2014-2015 Zpracovatelé: - odbor sociálních věcí - odbor dopravy - odbor školství - odbor vnějších vztahů a informací Olomouc,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5 Statutární město Ostrava MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI OSTRAVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST Ing. Lenka Hurtová Ing. Lucie Ligocká 08 11/2010 OBSAH 8 SYNTÉZA... 3 8.1 Formulace SWOT

Více

Vypracovala: MgA. Olga Škochová Bláhová. Kvas o.s., www.kvasi.cz

Vypracovala: MgA. Olga Škochová Bláhová. Kvas o.s., www.kvasi.cz Kvas o.s., www.kvasi.cz Závěrečná zpráva z diskuse s aktéry nad stavem grantového řízení v oblasti kultury a turistického ruchu a situací turistického ruchu a kultury v Písku obecně Vypracovala: MgA. Olga

Více