METROPOLITNÍ OZVUČNÁ DESKA Kulaté stoly ZÁPIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METROPOLITNÍ OZVUČNÁ DESKA 3.2 5. 4. 2014. Kulaté stoly ZÁPIS"

Transkript

1 METROPOLITNÍ OZVUČNÁ DESKA Kulaté stoly ZÁPIS

2 Stůl č. 1 Manuál tvorby veřejných prostranství V Praze do dnešní doby neexistoval žádný celostní přístup k veřejným prostranstvím a veřejnému prostoru. Panovala tedy obecná shoda na důležitosti řešení veřejných prostranství a veřejného prostoru a vzniku dokumentů Manuál tvorby veřejných prostranství (dále jen Manuál) a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství. Diskuze kulatých stolů se nesoustředila pouze na obsah Manuálu tvorby veřejných prostranství a jeho jednotlivá pravidla. Probíranými tématy byly především implementace Manuálu, infrastruktura a způsob jakým determinuje veřejná prostranství, vztah budov a veřejných prostranství, propojení s Managenent Planem UNESCO a tématem turismu v historickém centru Prahy, podpora akcí na veřejných prostranstvích. 1.kolo Vztah budov a veřejných prostranství Prvním z témat, kolem kterého se točila diskuze, byl vztah budov a veřejných prostranství. Kdyby nebylo domů, nebylo by veřejných prostranství (Josef Pleskot). Jednak je kvalitu veřejných prostranství nutné zajistit již v urbanistické rovině, která pokud není kvalitně založena, těžko se již veřejná prostranství napravují v detailu (Pavla Melková). Specifické téma, kterému je zároveň nutné věnovat pozornost je návaznost vnitřku a vnějšku budov, otevření parteru budov na veřejná prostranství, přechod veřejného prostoru do interiéru budov. Jak pro veřejné instituce, tak i pro soukromé subjekty může být otevření veřejným prostranstvím benefitem. Zájem o investice soukromých subjektů do veřejných prostranství za cílem jejich zkvalitnění, by mohlo být také podporováno systémem kompenzačních opatření. Vzneseno bylo konstatování, že Manuál by mohl fungovat jako podpora aktivit na veřejných prostranstvích a dopomoci především k oživení prostranství kolem budov veřejných institucí. Mohl by posloužit k prosazení projektů jako je např. Paizzetta Národního Divadla. Pracovníci v těchto institucích často potřebují podobnou oporu, aby uhájili obdobné projekty v rámci jiných priorit institucí (Marcela Straková). Upozorněno bylo i na fenomén, kdy v některých částech města, kde je špatně založena urbanistická struktura, jsou místní obyvatelé aktivnější a snaží si sami prostředí zlepšit. Na rozdíl od toho u kvalitně založených částí města je identifikace s místem dána kontinuitou a není potřeba nic dotvářet a tudíž ani aktivita v lokální úrovni není potřeba (Jiří Sádlo). Některá veřejná prostranství vznikla sice chybou, ale jsou specifické svou lokálností. A paradoxně příliš financí někdy přináší škody (Josef Pleskot). Infrastruktura a veřejná prostranství Dalším rozebíraným tématem byla infrastruktura, která výrazným způsobem determinuje podobu veřejných prostranství. Diskutovali se sítě technické infrastruktury a objektový smog, který je způsoben např. množstvím umísťovaných sloupů. K minimalizaci objektů infrastruktury pomůže schválení Manuálu tvorby veřejných prostranství, který se tématu věnuje a který bude závazný pro městské organizace. Zásadní jsou také dlouhodobé projekty dopravní infrastruktury (např. železnice, dálnice). Velké infrastrukturální projekty, formují na dlouhou dobu podobu veřejných prostranství a město musí být aktivní a vstoupit do investic, které se chystají. Za stejné peníze se tak dá zkvalitnit veřejný prostor, aniž by vznikaly zbytkové prostory nebo bariéry (Michal Kohout). Vznesena byla otázka, zdali manuál může ještě ovlivnit již probíhající projekty infrastrukturních staveb například, aby nádraží byly veřejnými prostranstvími a ne

3 průchody a nadchody (Ivan Lejčar). Manuál nemůže již zásadním způsobem změnit projekty, které jsou již v procesu. Ale kancelář veřejného prostoru a institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy vstupují do projektů, které již probíhají. Manuál tvorby veřejných prostranství zde může být alespoň podporou pro prosazení dílčích úprav projektů. Přestože je těžké vstoupit do rozjetého vlaku (Pavla Melková). Z tohoto ohledu je však podstatné, aby rozpočet hl. m. Prahy obsahoval samostatnou kapitolu investičních výdajů a ne pouze kapitoly pro infrastrukturu. Nutné je zajistit, aby se kvůli opravám sítí ulice nerozkopávali několikrát během dvou let (Jiří Nouza). Proto je důležitá i koordinace jednotlivých aktérů na veřejných prostranstvích. Když je vše zkoordinováno správně, není potřeba žádných zvláštních peněz (Josef Pleskot). Neexistence celkové koncepce je dalším z problému projektů na veřejných prostranstvích. Město by mělo stanovit hierarchii veřejných prostranství a vymezit celoměstsky významná veřejná prostranství, které by spravovalo samo město a ne městské části. (Michal Kohout) Celoměstsky významná veřejná prostranství budou definována v Metropolitním plánu, jako metropolitní priority, o kterých rozhoduje město (Pavla Melková). Turismus a veřejná prostranství Téma turismu v historickém centrum města se ukázalo být propojujícím tématem a rozebíráno bylo i u stolu, který byl zaměřen na Manuál. Byla řešena problematika, jakým způsobem město láká turisty. Bylo poukázáno na dvě možné strategie: město přistupuje k turismu jako k businessu nebo město přitahuje turisty pouze tím, že je příjemné a přirozené jako např. Kodaň (Dan Merta). Na veřejných prostranstvích se pohybují tři rozdílné skupiny: turisti, obyvatelé města a bezdomovci. Je třeba řešit, že obyvatelé však necítí profit z turismu a vnímají pouze negativa (Zdeněk Uherek). Implementace dokumentu Důležité téma bylo, jakým způsobem Manuál implementovat. Vzneseny byly otázky, jaká bude kontinuita dokumentu, závaznost dokumentu, jakou roli hrají městské části a jak budou na dokumenty reagovat. Obecně panoval názor, že městskými částmi bude manuál přijat pozitivně především jako opora. Pokud se město nyní začne starat o veřejná prostranství a do veřejných prostranství investovat a upravovat je, bude to pro městské části jen benefitem (Tomáš Hudeček). Závaznost je dána majetkově, není dána legislativně. Důležitá je závaznost manuálu pro skutečné realizátory projektů. Město schválením Manuálu tvorby veřejných prostranství učiní dokument závazný pro své orgány a městské organizace. Městským částem může město doporučit, aby dokument učinily závazným pro své odbory (Pavla Melková). Pro některé odbory magistrátu, které chtějí věci řešit lépe, může manuál sloužit jako podklad. Například zaplevelení prostorou dopravním značením je dáno především nastavením českých norem. Pokud by však byla vůle patřičného odboru, je minimalizace možná a manuál poslouží jako opora (Tomáš Cach). 2. kolo Témata probírána v prvním kole byla dále rozváděna i v kole druhém. Nejprve bylo navázáno na téma aktivit na veřejných prostranstvích. Vztah budov a veřejných prostranství podpora aktivit na veřejných prostranstvích Kulturní instituce, jako je Národní divadlo a další, principiálně nepracují s veřejnými prostranstvími. Pokud však některý z úředníků z pozice kulturní instituce veřejná prostranství zapojit chce, potřebuje podporu. Tu by mohl poskytnout dokument jako je

4 Manuál tvorby veřejných prostranství (Marcela Straková). Manuál je vytvářen pro hl. město Prahu, pro státní správu je dobrovolný. Státní správa a ostatní instituce jej používat budou, pakliže pochopí jeho kvality a společný cíl. Na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy byla zřízena skupina veřejného prostoru veřejných institucí, jejím cílem je vytvořit návod pro instituce jak s veřejnými prostranstvími nakládat. Pomoc pro aktéry při pořádání akcí na veřejných prostranstvích není v gesci Kanceláře veřejného prostoru. Ve Vídni mají pro tyto účely samostatnou městskou agenturu pro umění ve veřejném prostoru, která je důležitá jako pojítko mezi živým a formálním (David Kašpar). Byl vznesen námět, že by Manuál měl být i pro pořadatele akcí na veřejných prostranstvích, pro ty, kteří chtějí veřejná prostranství používat. Upozorněno bylo na to, že množství vlastníků a správců veřejných prostranství znesnadňuje orientaci ve vlastnické struktuře a problematizuje pořádání akcí na veřejných prostranstvích (Petr Šourek). Manuál však v tuto chvíli nemůže obsáhnout i téma akcí na veřejných prostranstvích. Není to manuál tvorby veřejného prostoru, ale prostranství. Věnuje se proto fyzickému prostředí. Rovinou dějů se zabývá s ohledem na to, jak děje ovlivňují fyzické prostředí. Užívání veřejných prostranství je dalším tématem, které může být zpracováno jako plug-in k Manuálu. Dále bylo rozvedeno téma soukromé prostory a veřejná prostranství. Probírána byla zkušenost z deinstitucionalizace Psychiatrické nemocnice Bohnice a proměny areálu nemocnice ve fungující veřejný prostor. Z počátku bylo otázkou, jak naložit s velkou parkovou plochou nemocnice. Bylo rozhodnuto otevřít areál veřejnosti. Symboly otevření byly kulturní akce Mezi ploty a Babí léto. Přilákání lidí do areálu souvisí s novým koncepčním přístupem k psychiatrii. Po šesti letech se počet akcí výrazně navýšil a akce se začaly propojovat i s dalšími iniciativami v okolí (Martin Hollý). Infrastruktura, koordinace, koncepce I v rámci druhého kola bylo probíráno téma infrastruktury a jejího vlivu na veřejná prostranství. Problematika byla rozšířena o pohled městských částí, u kterých panuje frustrace z nemožnosti ovlivňovat velké infrastrukturní projekty, přestože prochází skrz jejich území. Ti, pro které je infrastruktura vytvářena, by měli být součástí procesu a to již od počátku, kdy se řešení vytváří (Tomáš Drdácký). Opět bylo poukázáno na hlavní problémy, kterými je neexistence celkové koncepce a problematického rozpočtu. Investice jsou v rozpočtu alokovány na jednotlivé správce bez určení priorit a celostní strategie. Rozpočet je rozdělen na zlepšení dílčích částí, které mají většinou charakter technické infrastruktury a neexistuje jasný cíl pro celkovou kvalitu prostranství (Pavla Melková). Diskutována byla důležitost koncepce veřejných prostranství. Manuál zohledňuje i minimální řešení, ale záleží na situaci, aby v některých případech drobná řešení nezamezila komplexní. Nejdříve tak musí často být vytvořena koncepce a až následně mohou být realizována drobná řešení, která jsou již s koncepcí v souladu (Pavla Melková). V Praze jsou jednak tradiční veřejná prostranství (náměstí, ulice, parky). Většina prostranství (70-80%) je však specifických (např. veřejná prostranství sídlišť) a pro ta je potřeba jiný přístup, je třeba kvalitní koncepce těchto prostranství. Opět bylo v debatě poukázáno na objektový smog ve městě, kterým jsou mnohá veřejná prostranství dnes poškozena (Kateřina Bečková). Problém především tkví v již zmiňované roztříštěnosti správy jednotlivých objektů mezi množství správců a neexistenci koordinace investic a jednotlivých správců. Reklama, turismus a veřejná prostranství Kromě objektového smogu bylo poukázáno i na smog vizuální. Obvykle je způsobován reklamou, která negativně ovlivňuje tvář města. V některých případech je reklama

5 v pořádku, ale bylo by vhodné hledat míru regulace. Řešením může být kultivovaná forma reklamy jako je například na Prager Strasse v Drážďanech, kde architekti určují její podobu (Petr Štěpánek). V první řadě je však nutné rozlišovat různé druhy reklamy. Kulturní reklamu v kultivované formě je například vhodné, na rozdíl od jiných druhů, podporovat i v památkově chráněných oblastech (Pavla Melková). Památka je u nás pojem vnímaný poměrně izolovaně. V zahraničí je památkou komplex zahrnující i okolí. Tudíž i u reklamy je zohledněn vliv na okolí (Miroslav Cikán). V otázkách omezení vizuálního smogu a reklamy lze předpokládat podporu obyvatelů Prahy (dle dokumentu Analýza uživatelů a užívání městského veřejného prostoru hl. m. Prahy). Obyvatelé si především veřejná prostranství představují jako klidovou zónu bez rušivých aspektů (Zdeněk Uherek). V souvislosti s reklamou bylo opět zmíněno i téma turismu a jeho vlivu na veřejná prostranství a město. Pohyb cizinců po městě je v počtu nemalém, přitom se turisté pohybují v podstatě v jedné trase, která je přetížena. Nedochází tak k interakci turistů s městem (Miroslav Cikán). Bylo však upozorněno i na to, aby se rozšířením turistických oblastí nestaly přetížené i ostatní uličky a s tím otázka regulace obchodů pro turisty, která by měla existovat, ale nemělo by zároveň dojít k přílišné regulaci (Ladislav Lábus). Zároveň by mohlo pomoci hledání společných cílů a zájmů obyvatel a turistů (Zdeněk Uherek). Diskutována byla také otázka, jakou roli by měla plnit veřejná prostranství dnes. Od antiky veřejná prostranství prochází vývojem a proměnou účelu. V Barceloně jsou veřejná prostranství dnes chápána jako nástroj sociální inkluze. Prostranství jsou řešena tak, aby se protínaly zájmy různých skupin, např. zahrádkářská kolonie se umísťuje v blízkosti skateparku pod infrastrukturní stavbou. Veřejná prostranství tak slouží i jako nástroj k řešení sociálních otázek, nástroj k sociální politice (Štěpán Špoula). Debata byla zakončena konstatováním, že důležité je, že se vytvořilo mnoho dokumentů jako je i Manuál tvorby veřejných prostranství. Podstatné je však neskončit vydáním dokumentu, ale dále na něm pokračovat. V současnosti vzniká dokument Politika architektury (na Ministerstvu pro místní rozvoj), který má pomoci i tuto tématiku v obecné rovině transformovat na státní úřady a do škol (i základních a středních), aby se zvýšil zájem o prostředí, ve kterém lidé žijí, o architekturu i veřejná prostranství. Manuál je živý dokument, který by se měl vyvíjet, ne dogma. (Ladislav Lábus)

6 Stůl č.2 - Turismus Základním diskusním tématem druhého stolu byl turismus v Praze. Diskutující rozebírali jaké jsou jeho přínosy nebo hrozby, jaký má vztah s místním obyvatelstvem a v neposlední řadě koncepci propagace Prahy. Na nejobecnější úrovni převažoval názor, že současná podoba turismu v Praze není ideální a měla by se více orientovat ke kvalitě. Městský turismus v Praze je masový fenomén podléhající evropským tendencím. uvedl diskuzi Ing. Václav Novotný, náměstek primátora. Návštěvníci v průměru stráví v Praze 2,5 a pobyty si shánějí spíše po internetu. Praha je spíš cílem cizinců, českých návštěvníků je kolem 40%. Petr Šourek zastupující netradiční cestovní kancelář poznamenal, že: turisté jsou pro město velká příležitost je však důležité, aby si z návštěvy odnesli pozitivní zkušenost a měli se důvod vracet. Nejde pouze o finance, které návštěvníci přinášejí, ale také o jejich kulturu a případné obchodní příležitosti pro město. Diskutující se shodli na tom, že je potřeba do Prahy lákat bohaté souvrství návštěvníků díky různorodým aktivitám Městě a tento úkol by měla realizovat PIS. Kateřina Bečková doporučila aby:...město podporovalo návštěvníky, kteří přijeli poznat naší kulturu. David Kašpar z organizace P14 Kulturní podotkl, že samotná koncepce komunikace města by měla být propojena s ostatními strategickými dokumenty města a mělo by komunikovat image města jako celku. Pro město je však také důležité vytvářet synergie s okolím a v propagaci nezapomínat na důležitá města v okolí Prahy. PhDr. Nora Dolanská ředitelka PIS uvedla že hledají i cesty jak nalézt návštěvníky z České republiky formou zvýhodněných víkendových pobytů ve spolupráci s hoteliéry a například velkými výstavami v Praze. Zajímavým nástrojem propagace města je filmový průmysl, který má v Praze tradici. Zástupci Prahy tento nástroj podporují otevřenými pobídkami filmařům, jediný jihokorejský film způsobil takové zvýšení zájmu Korejských turistů, že byly posilněny kapacity linek do Prahy. Bylo také oznámeno, že Praha jedná s Woody Alanem o vzniku filmu o Praze. Návštěvníci Prahy mají negativní zkušenosti se službami v Praze, příkladem jsou taxikáři (ačkoliv se situace postupně zlepšuje), podvodné jednání směnáren nebo přísné kontroly v MHD. Na specifický problém průvodcovství v Praze ukázal Ing. Václav Novotný. Jedná se o volnou živnost a neexistuje pro ni žádná kvalifikace, proto může být průvodcem kdokoliv a lze jen těžko odhadovat, jaké informace se k hostům Prahy dostanou. Diskutující se shodli, že odstranění těchto negativních jevů by měla být jednou z priorit strategie pro rozvoj turismu. Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. připomenul důležitost komunit ve městě. Architekt Jan Sedlák jej doplnil: mluvíme tu o komunitách, které mají různé potřeby. Z pohledu obyvatel je možná tou nejdůležitější obyvatelnost, měli bychom se ptát co tu turisté zanechávají. Michaela Pixová zdůraznila: Je potřeba napomáhat přirozené interakci mezi turisty a místními obyvateli. Architekt Jan Sedlák přidal, že je na občanech města jakou podobu by měl turismus mít a toto nepřímo potvrdil primátor Tomáš Hudeček, slovy: Zájmy obyvatel jsou přednější než zájmy turistů. Obyvatelé nejsou jen lidé, kteří v centru žijí. Na druhé straně stojí komunita podnikající v cestovním ruchu, kterou je cca 8% obyvatel Prahy. V Praze narostla pátá největší evropská ubytovací kapacita. Jedním ze zájmů je naplnění této kapacity nejméně z 65%. To může být v rozporu se zájmy místních obyvatel. Tím vzniká prostor pro potenciální konflikt. Je proto

7 důležité otevřít diskuzi mezi jednotlivými skupinami, ve které by Město mělo fungovat jako mediátor, realita je však taková, že politici s veřejností až na pár výjimek nekomunikují. Architekt Osamu Okamura připomenul, že je potřeba sledovat i nové tendence v turismu. Internetové objednávky bydlení přináší i něco jiného a i když jsou tyto tendence zatím na okraji, mohou se stát novou masovostí. Jako příklad uvedl fenomén individuálního bydlení, který je inteligentním prostorem pro setkání s místními obyvateli a příležitostí stát se na čas součástí jejich kultury. U stolu panovala nespokojenost se současnou podobou turismu a jeho dopady na centrum historické centrum, Barbora Šabachová z Komunitního centra Kampa, popsala centrum Prahy jako: Disneyland, či skanzen pro cizince, kde jsou budovy, které nemají žádný obsah s minimální nabídkou a nízkou kvalitou služeb. Není to represi proti cizincům, ale o nastavení hranic a pravidel. a zdůraznila, že bychom se měli zamýšlet nad negativními jevy spojenými s turismem a hledat nástroje pro určitou míru regulace turismu. Jako příklad negativního jevu jsou hlučné skupiny cizinců tzv. pub crawl které dnes čítají až stovku členů, kteří v podnapilém stavu procházejí centrem a způsobují vysokou míru hluku a přestože porušují několik vyhlášek policie je na tak velké skupiny krátká. Mgr. Jiří Skalický podotkl, že nástroje pro regulaci turismu existují: Podoba parteru v památkově chráněných územích můžeme ovlivnit, ale nemůžeme pracovat s reklamou protože spadá pod živnostenský zákon, my můžeme jen doporučovat. a také ukázal složitost vztahů ve městě na příkladu předzahrádek, které může regulovat městská část, která z nich má zisky a tím pádem primárně podporuje jejich maximální rozsah. Také zaznělo, že nástroje k regulaci máme, ale nejsou systémově zachycené a jejich použití je často spojené s problémy. Tomáš Hudeček oponoval otázkou Zda vyčlenění centra není logickým důsledkem a zda má tedy smysl jít proti tomuto vývoji silou? Turismus je jedním z důvodů vybydlení centra, které má v současnosti pouze 50 obyvatel/ha. Jako možnou strategii jak toto zmírnit navrhl Mgr. Skalický: V současnosti je v centru velké množství bytových domů transformovaných na kanceláře, které již neodpovídají standardům a jsou proto prázdné. Pokud by se konvertovali zpět na obytné domy a pronajali se například studentům vysokých škol tak by mohla vzniknout nová vrstva obyvatel, kterým vyhovují podmínky v centru spíše než rodinám s dětmi. Zdůraznil také, že by měla být jasně stanovena strategie při prodeji městských domů s původními obyvateli. Architekt a starosta městské části Trója Tomáš Drdácký doporučil, aby se hledala strategie, jak turisty více rozprostřít na ploše města a tím zmírnit přeplněnost historického středu města. Th.D. Tomáš Benedikt Mohelník připomenul: Praha by měla mít jasnou vizi, tu podporovat, nejen používat legislativu jako regulační nástroj. Ing. Václav Novotný přidal, že Praha podporuje granty kongresovou turistika, která je nositelem inteligentních programů, přináší kultivaci návštěvníků, má předpoklady k vývoji a jednoznačné parametry hodnocením kvality. Návštěvníci kongresů si tu však stěžují na absenci dalších kulturních programů ve městě. Toto potvrzuje i PhDr. Nora Dolanská, která říká, že jedním z nedostatků Prahy je absence celoevropských aktivit jako například výstav nebo koncertů. Jedním z pozitivních příkladů bylo zmíněné letošní Pražské jaro, díky skvělému obsazení. Granty u ostatních druhů turismu byli vzhledem k nízké kvalitě přihlášených projektů postupně zrušeny. Jako příklad podporovaného projektu Prahy byl uveden festival Signal zabývající se světlem ve městě, který přilákal celkem téměř 250 tis. návštěvníků do Prahy a zajistil tak zvýšení návštěvnosti ve slabších měsících.

8 V diskuzi se často zmiňovala Vídeň. Architekt Miroslav Cikán doporučil zabývat se nabídkou města. Vídeň má ve svém strategickém plánu cílit na lepší segment turismu, orientovat se na kvalitu a jednoznačně kultivovat obraz, který posílá ven. Vídně je na rozdíl od Prahy spolkovou zemí a přijímá své vlastní zákony a tím dokáže lépe reagovat na svá specifika podotkl Ing. Václav Novotný. Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. ze své pozice předsedy Aeroholdingu a.s. zdůraznil, že turismus zásadně ovlivňují přímá propojení letiště. Evropské letecké společnosti již začínají vnímat Prahu jako důležitou destinaci, z Asijských destinací zdůraznil Soul, který do Prahy přiváží mnoho turistů z jižní Koreji, kteří Prahu využívají jako svou základnu při dalších cestách po Evropě. Japonští turisté mají přímý let do Vídně a tím pádem je pro ně Praha jen tranzitní destinace.

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Jak zlepšit image Prahy pro cestovní ruch?! Jan Kasl Vidím město veliké, s mnoha problémy Kudy cesta k zlepšení nepovede: Objednat samé slunečné dny a ranní vlahé deštíky na osvěžení ulic, Pustit turisty

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Dobrý den, jménem ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY, Vám posílám přípomínky k Vašemu návrhu Pražských stavebních předpisů.

Dobrý den, jménem ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY, Vám posílám přípomínky k Vašemu návrhu Pražských stavebních předpisů. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2, 128 00, označené zkratkou "PSP". Věc: Připomínky k návrhu PSP V Praze dne, 17. února 2014 Dobrý den, jménem ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY,

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Úloha architekta / urbanisty při utváření města

Úloha architekta / urbanisty při utváření města Úloha architekta / urbanisty při utváření města 19. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU 19. 20. 9. 2013 Liberec Ing. arch. Josef Panna předseda ČKA Úloha architekta města Architektonické

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Šest strategických cílů 1. Otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel (lidé) 2. Živé, kulturní a kreativní město (kreativita)

Více

Výsledky SWOT analýzy. Pro potřeby statutárního města Ostravy zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie

Výsledky SWOT analýzy. Pro potřeby statutárního města Ostravy zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie Výsledky SWOT analýzy Pro potřeby statutárního města Ostravy zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie Praha, červen 2008 Tento materiál zpracovala Katedra kulturologie

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Kulturní komise doporučuje radě města následující opatření ke zvýšení úrovně kultury v Dačicích, přičemž respektuje finanční možnosti města a dbá

Více

SMART Prague 2014-2020. EEIP, a.s. Praha Říjen 2013

SMART Prague 2014-2020. EEIP, a.s. Praha Říjen 2013 SMART Prague 2014-2020 EEIP, a.s. Praha Říjen 2013 O SMART Prague konceptu Proč SMART Prague? důvody vzniku Věcné důvody: Praha jako velkoměsto potřebuje komplexní a provázané intervence Vzhledem k relativně

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011

Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011 Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011 Jednání výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP (dále jen výbor ) dne 21. února 2011 se konalo v Zasedací síni Nové rady budovy Magistrátu

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Mgr. Ivo Dokoupil terénní pracovník společnosti Člověk v tísni o.p.s. Asistenční pomoc krajanům v Rumunsku Rozvoj cestovního ruchu

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU 2 9. 7. 2 0 0 8 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S K Á 1 5, 1 1 8 1 0 P R A H A 1

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Rada hlavního města Prahy I. schvaluje Koncepci pražských břehů,

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Akční plán 2010. Akční plán města Říčany na rok 2010

Akční plán 2010. Akční plán města Říčany na rok 2010 Akční plán města Říčany na rok 2010 leden 2010 1 Úvod Zpracování Akčního plánu je krokem k realizaci Strategického plánu rozvoje města Říčany. Jedná se o dokument, který posouvá strategie a opatření identifikovaná

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Dominik Vymětal 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Procesní model Výhody Orientace na konkrétní činnosti a možnost reengineeringu Nevýhody Malá orientace na průřezové nebo opakované činnosti Modely na základě

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Prioritní oblast Sociální zázemí

Prioritní oblast Sociální zázemí Prioritní oblast Sociální zázemí Návrh priorit je zpracován, tak aby byla možnost zakomponovat dílčí opatření, která jsou nadefinována ve II. střednědobém plánu sociálních služeb města Kopřivnice. Dále

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Strategický plán rozvoje města Telč

Strategický plán rozvoje města Telč STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (SWOT ANALÝZA MĚSTA) Pracovní verze 1.0 - únor 2005 Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA, VZDĚLÁNÍ...

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Mgr. Martina Baranová ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. E-mail: martina.baranova@accendo.cz Tel.: + 420 603 520 577 Web: www.accendo.cz

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení

Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu:

Více

Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields

Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields Příloha č. 1 Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields Agentura CzechInvest Praha 13. dubna 2004 Hana Chlebná Co jsou Brownfieds? Brownfield je : Původně ekonomicky využívané

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2015 Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec Předkládá: Zpracoval: PhDr.

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou?

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Hradec Králové, 2. dubna 2012 Nobody s Unpredictable Zdroje informací Rozhodovací proces Hlavní impuls pro návštěvu Hlavní impuls pro návštěvu regionu

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Východiska pro cestovní ruch ve zvláště chráněných územích Příklad z Britské Kolumbie Bowron Lake Provincial Park

Východiska pro cestovní ruch ve zvláště chráněných územích Příklad z Britské Kolumbie Bowron Lake Provincial Park Východiska pro cestovní ruch ve zvláště chráněných územích Příklad z Britské Kolumbie Bowron Lake Provincial Park Jiří Štyrský Bohumil Půža BOWRON LAKE PROVINCIAL PARK Poloha: Severní Amerika Kanada -

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

SWOT analýza - silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby

SWOT analýza - silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - ZBRASLAV SWOT analýza - silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby Podkladem pro SWOT analýzu byly: - Profil Zbraslavi - další dříve zpracované studie a

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v. regionech. Ing. Adéla Pilařová _ 28.4.2014

Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v. regionech. Ing. Adéla Pilařová _ 28.4.2014 Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v Ing. Adéla Pilařová _ regionech 28.4.2014 Obsah Strana 3 Informace o projektu Strana 5 Manuál pro tvorbu produktů Strana 7 Cílená propagace významných

Více

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Případová studie Chotěbořsko Mgr. Iveta Čtveráková iveta.ctverakova@natur.cuni.cz Seminář Venkov 2015 5. 2. 2015 Téma geoturismu v kontextu aktuálních

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více