Základní škola Luby okres Cheb Masarykova 195, Luby Tel:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Luby okres Cheb Masarykova 195, 351 37 Luby Email: zsluby@tiscali.cz Tel: 354 596 022"

Transkript

1 Základní škola Luby okres Cheb Masarykova 195, Luby Tel: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N O S T I Š K O L Y za školní rok 2013/2014 Části: a) Charakteristika školy str. 2 b) Učební plány 3 c) Pracovníci školy 4 d) Zařazování dětí 4 e) Vzdělávání žáků 4 f) Výsledky kontrol 5 g) Aktivity školy 5 Přílohy: č. 1 Učební plán č. 2 Tabulka výsledků vzdělávání č. 3 Výsledky soutěží a olympiád č. 4 Ostatní aktivity školy č. 5 Hodnocení prevence sociálně patologických jevů. č. 6 Hodnocení výchovy k volbě povolání. č. 7 Zpráva o poskytnutí informací Výroční zpráva schválena školskou radou dne , podpis předsedy ŠR... Výroční zpráva o činnosti školy projednána na provozní poradě dne Mgr. Jana Vrbová ředitelka školy 1

2 a) C h a r a k t e r i s t i k a š k o l y Název školy: Základní škola Luby, okres Cheb REDIZO Masarykova 195, Luby Typ školy: Škola úplná, bez přípravné třídy IZO ZŠ IZO ŠJ Zřizovatel: Město Luby IČO nám. 5.května 164, Luby Ředitel školy: Zástupce řed.: Mgr. Jana Vrbová Mgr. Miroslava Hrabovská Právní forma: příspěvková organizace IČO Od je ZŠ právním subjektem Odloučené pracoviště: Pověřená obec III. typu: Luby, Revoluční 153, školní jídelna Luby, Na Nivách 191, sportovní hala Město Cheb ZŠ ŠJ (včetně hosp. č.) Kapacita školy 300 žáků 250 jídel Naplněnost v k ,3% 81,6% Spádovost školy Ročník Počet tříd Počet žáků Průměr I. st. 18,4 žáků na třídu II. st. 22,3 žáků na třídu Celk. 20,1 žáků na třídu ZŠ v Lubech je spádovou, středně velkou školou v odlehlé části Chebska. Počet žáků je určen trvalým bydlištěm v regionu, neboť vzhledem k nízké hustotě veřejných dopravních spojů je příliš složité dojíždět jinam. Dojíždějící žáci počet obec počet Božetín 6 Čížebná 1 Hrzín 1 Kopanina 0 Nová Ves 1 Nový Kostel 6 Plesná 5 Valtéřov 0 Čirá 2 CELKEM 22 2

3 Profilace školy Téměř 100% žáků plní celou školní docházku na této škole z důvodu odlehlosti obce. Škola nemá výraznější předmětovou profilaci, zachovává všeobecnost vzdělávání, aby žáci měli možnost široké volby při odchodu do středních škol. Úroveň výuky je poměrně vysoká. Žáci školy dosahují velice dobrých výsledků jak ve sportovních soutěžích, tak ve vědomostních olympiádách. Součástí školy je školní jídelna, sportovní areál s umělým povrchem a sportovní hala. V průběhu roku bylo zapsáno 130 dětských a 60 dospělých strávníků. V jídelně se stravují žáci ZŠ, pracovníci ZŠ Luby, MěDDM a veřejnost, zejména senioři. Průměrně bylo měsíčně vydáno 3416 obědů, což je nárůst. Při ZŠ v Lubech je ustaveno SRPDŠ a školská rada. Škola má živnostenský list na hostinskou a doplňkovou činnost. Školská rada V prosinci 2005 byla městem Luby zřízena šestičlenná Školská rada při Základní škole v Lubech. V současné době rada školy pracuje ve složení: Mgr. Zora Kutmanová, Mgr. Ivana Paučová, Monika Kabaluková, Dita Krišková (za školu) a Bc. Petr Pavlovský a Lenka Skálová (za město). Předsedkyní rady školy je paní Dita Krišková. Rada školy se sešla jedenkrát ve školním roce 2013/2014. Nové volby připadají na listopad b) U č e b n í p l á n y Vzdělávací programy Základní škola vyučovala podle vlastního Školního vzdělávacího programu Škola pro každého v 1. až 9. ročníku (aktualizace III. verze). Povinně volitelné předměty Byly vyučovány v počtu 1 hodin týdně pro žáky 7.ročníku a 2 hodiny pro žáky 9.ročníku. Byla vytvořena celkem 3 oddělení: Německý jazyk pokročilí 1 Netradiční výtvarná výchova 1 Sportovní hry 1 Nepovinné předměty Cvičení z ČJ Cvičení z M Logopedie Nápravné čtení Německý jazyk hrou 1 h 1 h (od října do dubna) 1h 2h 1h Projekty a tematické dny Škola pokračovala v projektech Chebská pánev, Krušné hory, Odpadům v patách, Škola bez drog, Den Země a Ukliďme si svět. Kurzy V únoru až dubnu se uskutečnil plavecký kurz pro žáky 2.,3. a 4. ročníků v bazénu v Chebu. V červnu proběhl Sportovní kurz základů vodní turistiky pro žáky 8.tř. na řece Ohři. Předmětové komise překontrolovaly tematické plány učiva v jednotlivých ročnících tak, aby výuka u všech vyučujících na celé škole plynule navazovala. Učební plán je zařazen v příloze č.1. 3

4 c) P r a c o v n í c i š k o l y Celkem pracovníci k Fyzický počet Přepočítaný počet Pedagog.prac ,098 Asistent pedagoga 1 0,361 Správní zaměstnanci 4 3,493 Školní jídelna 3 2,318 Kvalifikovaných pedagogických pracovníků 11 Nekvalifikovaných pedagog. Pracovníků 3 Kvalifikovaně odučených hodin 78,7% Asistent učitele 1 d) Z a ř a z o v á n í d ě t í Zařazení do 1.ročníku Počet zapsaných dětí 26 Počet realizovaných odkladů 3 Počet odstěhovaných 0 Počet žáků zařazených do 1. ročníku (šk.rok 2014/2015) 23 Přestup do ZŠ praktické: 1 Počty přijatých žáků do středních škol ročník přechází z toho do z toho do z toho do z toho do neumístě ni celkem G SOŠ SOU OU e) V z d ě l á v á n í ž á k ů těhotenství a porod celkem Zvolený učební plán byl splněn. Tabulka výsledků vzdělávání je zařazena v příloze č. 2 Snížil se počet vyznamenání o 9,4 % a počet neprospívajících se zvýšil o 2,68 %, zvýšil se počet omluvených i neomluvených hodin. 4

5 f) V ý s l e d k y k o n t r o l Česká školní inspekce neproběhla Městský úřad v Lubech proběhla finanční kontrola Další uskutečněná kontrola ze strany finančního odboru města zaměřená na hospodaření s neinvestičním příspěvkem poskytnutým zřizovatelem a Karlovarským krajem nebyly shledány nedostatky. OSSZ Kontrola ze strany OSSZ konstatovala, že došlo k pochybení mzdové účetní při předkládání ELDP v zákonem stanovené lhůtě v těchto případech: E. Malčeková 2.prac.poměr Mgr. M. Hrabovská Dohoda o PP E. Malčeková 2.prac.poměr Bc. Z. Tulisová 2.prac.poměr a dále nenahlášení nástup a ukončení zaměstnání na dohodu o PP: Mgr. Miroslava Hrabovská a vyměřil pokutu 2 000, Kč. Tuto pokutu škola dala k úhradě paní Nykodýmové, mzdové účetní, která ji uhradila. g) A k t i v i t y š k o l y Během celého školního roku se naši žáci účastnili sportovních i vědomostních soutěží ve školním kole i v postupových kolech. Žáci během školního roku navštívili mnohé kulturní akce jednak v tělocvičně školy, v MěKS, ale také v Západočeském divadle Cheb. Zájmové kroužky realizuje MěDDM, zprostředkováváme jeho nabídku. V některých třídách se uskutečnily náročné vícedenní školní výlety zaměřené jako vzdělávací pobyty. Škola spolupracovala s MŠ, ZUŠ, MěDDM a MěKS. Na poli sportovním pak s TJ Strunal Luby. S partnerskou školou z Markneukirchenu jsme realizovali projekt Partnerské školy potřebují prostor pro setkávání. Projekt je zaměřen na setkávání našich žáků s německými studenty na poli kulturním a společenském. Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnilo 10 společných akcí na české i německé straně. Jednalo se o poznávací zájezdy do Karlových Varů a Drážďan, o společné koncerty v Markneukirchenu a o pracovní schůzky zaměřené na jazyky, vaření, stolování, poznávání pohraničí a výtvarnou výchovu, o soutěž talentů. Naši žáci byli přítomni slavnostnímu otevření auly, jejíž rekonstrukce byla financována z projektových peněz. Prohloubilo se přátelství německých studentů s našimi žáky. V letošním školním roce opět probíhal na naší škole Kurz pro osoby se zdravotním postižením, který vedla Mgr. Zora Kutmanová. Kurz byl veden pod záštitou organizace RYTMUS o.s. I v letošním školním roce probíhala celoroční soutěž o stále uklizenou šatnu, která vyvrcholila koncem měsíce května celoškolním kláním v MěKS. Během školního roku připravili žáci 9.ročníku pod vedením paní uč. L. Fialkové dvě tematická divadelní představení pro své spolužáky i veřejnost. Poprvé se konala na naší škola burza knih pro žáky i veřejnost. Přehled soutěží a aktivit školy je podrobněji uveden v příloze č. 3 a 4. Ve školním roce 2013/2014 byla dokončena oprava západní boční stěny fasády hlavní budovy školy. Bylo vyměněno osvětlení ve 3 třídách, dovybavili jsme 4 třídy interaktivními tabulemi a nahradili jsme dvě dosluhující tabule za nové. V jedné třídě byly zrekonstruovány omítky včetně vymalování. Školní šatny byly nově obloženy a nataženo topení pod obložení z důvodu cirkulace vzduchu v těchto vlhkých sklepních prostorách. Jelikož se obkládání stěn protáhlo, nestihl p. Kada vše vymalovat před koncem letních školních prázdnin. Dokončení výmalby bude realizováno o vánočních prázdninách následujícího školního roku. Důvodem je zápach a možné přilepení se žáků k nezaschlé barvě v době provozu šaten. 5

6 Ve školní jídelně došlo k rekonstrukci toalet, k částečné výměně obložení stěn jídelny spojené s lepším odvětráváním z důvodu vlhkosti stěny. Díky zpracovanému projektu p. Skálou (za sportovce) a nadaci ČEZ byla realizována výměna osvětlení ve sportovní hale a díky technickým službám je i nově vymalováno. 6

7 7

8 Příloha č.1 Učební plán Základní školy Luby ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Třída ČJ AJ MA INF PRV PŘÍ VL HV VV TV PV CELKEM NEPOVINNÉ PŘ. I LOGOP.PÉČE II NJ hrou, NÁPR. ČTENÍ III NJ hrou, NÁPR. ČTENÍ IV NJ hrou, NÁPR. ČTENÍ V NJ hrou, NÁPR. ČTENÍ 118 Třída ČJ AJ NJ MA INF PŘ OV D F CH Z VKZ HV VV TV PV VOLITELNÉ PŘ. CELKEM NEPOVINNÉ PŘ. VI VII VIII IX CVIČENÍ ĆJ, MA 122 Volitelné předměty: Sportovní hry Německý jazyk pokročilí Netradiční výtvarná výchova

9 Příloha č. 2 Tabulka výsledků vzdělávání ve školním roce Škola: Základní škola Luby, okres Cheb Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo stupeň z chování stupeň z chování Počet omluvených hodin Omluvených hodin na jednoho žáka 41,82 43,74 30,43 36,06 34,44 37,91 52,00 59,33 71,57 86,19 66,47 52,11 Počet neomluvených hodin Neomluvených hodin na jednoho žáka ,55 0, ,38 0,69

10 Výsledky soutěží a olympiád šk.rok 2013/2014 Příloha č.3 Český jazyk Olympiáda ČJ: Fialková a) školní kolo 15 žáků b) okresní kolo: Kaňková Marie 8. místo Poplštejnová Adéla 10. místo Recitační soutěž Fialková a) školní kolo třída 28 žáků Pokorná b) okresní kolo: Soukupová Eliška Dvořáková Záhořová Kristýna Kutmanová Šístek Miroslav 3.místo Rücková Spálenková Nikola 4.místo Paučová c) oblastní kolo Šístek Miroslav 9. místo Hrabovská Šupicová Čtenářská soutěž a) školní kolo 10 žáků Dvořáková Anglický jazyk Olympiáda Aj Furišová a) školní kolo 15 žáků Paučová b) okresní kolo: Kategorie IA: Jan Alonso Damián 19.místo Ptáček Daniel 20.místo Kategorie IIA: Poplštejnová Adéla 6.místo Krajčovičová Iva 7.místo Matematika Matematický klokan Černíková Školní kolo 157 žáků Matematická olympiáda Okresní kolo: Paulovič Michal Pythagoriáda (5. 8.tř.) a) školní kolo 71 žáků Logická olympiáda Základní kolo 13 žáků místo Vrbová Černíková Paučová Biologie Biologická olympiáda Milfait a) školní kolo 8 žáků b)okresní kolo: kategorie D: Šupicová Markéta 9.místo kategorie C: Kaňková Marie 2. místo Hošťálek Jan 10. místo Chudoba Marek 25.místo c)krajské kolo: kategorie C: Kaňková Marie 6. místo Dějepis Dějepisná olympiáda Plzák a) školní kolo 15 žáků

11 Tělesná výchova Atletický čtyřboj okrsek H 3.místo D 1.místo okres H 3.místo D 3.místo Coca Colacup okrsek H 3.místo Stolní tenis okres ml.h 3.místo st. H 4. místo st. D 5. místo Florbal Orion cup okrsek ml. H 2.místo ml. D 4.místo Sálová kopaná okrsek st.h 3.místo Florbal 1.st. okrsek ml.d 1.místo ml.h 1.místo okres ml.d 1.místo ml.h 4.místo kraj ml.d 6.místo OVOV 2.st. okres skupina 6.místo Jednotlivci 2x 1.místo Pohár rozhlasu okrsek ml.d 2.místo ml.h 1.místo st.d 1.místo st.h 1.místo okres ml.h 2.místo st.d 5.místo st.h 5.místo kraj ml.h 6.místo Pecháček Plzák Jiné Soutěž školních časopisů kraj 3.místo Soutěž talentů v Markneukirchenu

12 Příloha č. 4 Přehled ostatních aktivit 1. SPORT: Pořádání okrskového a okresního kola v atletickém čtyřboji. Pořádání okresního ve stolním tenisu. Pořádání okrskového kola Poháru rozhlasu v atletice. 2. BESEDY: HIV/AIDS Martin Hornych (6. 9.roč.) POLICIE ČR (6. 9.roč.) ZÁVISLOST, AUTOMATY (6. 9.roč.) EUROCENTRUM (4., 5., 8., 9.roč.) 3. MUZEUM Cheb: Účast na velikonoční výstavě v Muzeu Cheb. Naši žáci pod vedením Mgr. Kutmanové sklízí se svými výrobky tradičně velký úspěch. 4. PROJEKTY: Chebská pánev (7.roč.) Krušné hory (8. a 9.roč.) Ovoce do škol Ukliďme si svět sběr elektrospotřebičů Škola bez drog Odpadům v patách Týden inkluze 5. TEMATICKÉ DNY: DEN ZEMĚ (1. 9.roč.) DOPRAVNÍ DEN (6. 9.roč.) DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ Cheb (4. 5.roč.) SPORTOVNÍ DEN (1. 5.roč.) 6. EXKURZE: ČERNOŠÍN skládka odpadu (8.tř.) STRUNAL (8. 9.roč.) TESCO Cheb (1.roč.) VĚDA PŘED RADNICÍ Cheb (6. 9.roč.) TECHMÁNIE zájemci (6. 9.roč.) RIEDELHOF (1. 3.roč.) HORKA (8. 9.roč.) 7. FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ: ZIMÍ SPORTY (6. 9.roč.) FILMOVÝ FESTIVAL (6. 9.roč.) 8. HUDEBNÍ A DIVADELNÍ POŘADY: Sunečnice Brno MUZIKÁL (1. 9.roč.) Promoculture KV (1. 9.roč.) Perštejni (3. 9.roč.) 9. ZÁPADOČESKÉ DIVADLO CHEB: Sen čarovné noci zájemci 2.st. Doma u Hitlerů zájemci 2.st. Stvoření světa (1. 2.roč.) Cyrano z Bergeracu zájemci 2.st.

13 10. ÚŘAD PRÁCE: FINANČNÍ GRAMOTNOST (8.roč.) VOLBA POVOLÁNÍ (9.roč. a vycházející) 11. Mě KNIHOVNA: v rámci TÝDEN KNIHOVNY (3. 9.roč.) 12. MIMOŠKOLNÍ AKCE: Pololetní klání tříd Masopustní rej Hallowennská noc ve škole Piškvorkové odpoledne Celoroční soutěž ve sběru bylin soutěž jednotlivců a tříd Soutěž jednotlivců ve sběru baterií Den otevřených dveří Burza knih Přijetí nejlepších žáků 9. ročníku u starosty města, posezení, předání dárků. Celoroční třídění odpadů ve škole (papír, plasty, baterie) 13. NASTUDOVANÁ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 9.tř. 17.listopad Den boje za svobodu a demokracii 9.tř. Deník Anny Frankové 9.tř. Svátek Valentýna pro žáky 1. a 2. třídy 7.tř. Kulturní vystoupení ke Dni učitelů 7.tř. 14. CELOROČNÍ SOUTĚŽ: Stále uklizená šatna 15. SPOLUPRÁCE S GY Markneukirchen: (8. a 9.roč.) OSLAVA JAZYKŮ I. SOUTĚŽ TALENTŮ SPOLEČENSKÉ VĚDY VÝLET DO KARLOVÝCH VARŮ VÁNOČNÍ KONCERT V MARKNEUKIRCHENU A V LUBECH MODERNÍ MÉDIA PŘESHRANIČNÍ POZNÁVÁNÍ ČR OSLAVA JAZYKŮ II. VÝTVARNÝ PROJEKT PROSTORY SPOLEČENSKÉ VĚDY VÝLET DO DRÁŽĎAN SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ AULY VERNISÁŽ 16. ZÁPIS do 1.třídy 17. POSLEDNÍ ZVONĚNÍ: rozloučení se žáky 9.tř. a přivítání budoucích prvňáčků, předání dárků (MěKS ). 18. CHARITATIVNÍ AKCE: Žáci 7. třídy uspořádali sběr víček od PET lahví na pomoc nemocnému chlapci s vrozeným onemocněním. Bylo vybráno víček. Do sběru se zapojily všechny třídy. Víčka nosili i lidé z města.

14 Příloha č.5 Minimální preventivní program a jeho plnění ve školním roce 2013/2014 Setkání s panem Kohoutem vyprávění o těžkostech života závislého na automatech (jednalo se už o druhou návštěvu naší školy, žáci měli zpětnou vazbu, jak se člověk postupem času vyrovnává se svou závislostí) Novinky a odborné články poskytovány učitelům v rámci odebíraného časopisu Prevence Školení metodika prevence (v rámci sympozií pořádaných Karlovarským krajem, např. přednáška Michaely Veselé) Setkávání s dalšími metodiky prevence v pedagogicko psychologické poradně Cheb, kde též byly poskytnuty náměty na granty Aktivní nástěnka koutek bezpečí (důležité kontakty pro žáky v krizových situacích) Vedení školního parlamentu, kde žáci mají prostor vyjádřit své pocity a myšlenky, řešit své problémy a upozorňovat na chování jiných žáků, které se jim zdá být hraniční Celoroční motivační soutěž Stále uklizená šatna (vede ke spolupráci školních kolektivů a aktivuje je v pořádání setkání se spolužáky při zábavných akcích, např. Halloween přespání ve škole, Turnaj v Piškvorkách, Burza knih i pro veřejnost, atd.) Na rodičovských schůzkách poskytovány informace o problematických oblastech aktuálních v daném období a možnostech, kam se obrátit Vedení www stránek školy Pořádání exkurzí a výletů Zapojování žáků do úpravy školního prostředí Vedení ke zdravému životnímu stylu (ovoce do škol, prodej mléčných výrobků) Nejčastější problémy, které byly řešeny je záškoláctví. Úzce jsme spolupracovali s MěÚ Cheb odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Zpracovala Mgr. Miroslava Černíková, preventista soc.pat.jevů

15 Příloha č.6 Hodnocení výchovy k volbě povolání a výchovného poradenství pro školní rok 2013/2014 Hodnocení práce Práce výchovných poradců probíhala dle vyhlášky MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních novelizace vyhláška č.116/2011sb. Pro problematiku vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané dle vyhlášky č. 73/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. Rozsah přímé pedagogicko psychologické činnosti pedagogických pracovníků dle nařízení vlády č. 273/2009 Sb. Kariérové poradenství V souladu se směrnicí MŠ č.j / je výchova k volbě povolání závaznou součástí vyučovacích plánů. Program byl rozpracován do dílčích okruhů. Vycházel z obecných společenských požadavků, z aktuálních trendů i ze specifických podmínek školy. Tento program byl realizován v souladu s novým vzdělávacím programem Škola pro každého. Původní programy rozpracované pro 7. až 9. ročník, se staly součástí rámcového vzdělávacího plánu školy. V souvislosti s novým vzdělávacím plánem byla zahrnuta výchova k volbě povolání od školního roku 2011/2012 ve všech ročnících do pracovních kompetencí. Mnohá témata se mezipředmětově prolínala. Některá témata byla situačně navozena i mimo stanovený plán. Jejich vytváření se uskutečňovalo prakticky ve všech předmětech, zejména pak v předmětech prvouka, přírodověda a vlastivěda na 1. stupni a v pracovní a občanské výchově na 2. stupni. V součinnosti s vzděláváním k volbě povolání dle RVP (ŠVP Škola pro každého 3. verze), byly žákům poskytnuty tyto služby kariérového poradenství: Zprostředkovaní informací o typech škol a jednotlivých oborech, o způsobu výběru školy, o možnostech dalšího profesního uplatnění a o přijímacím řízení. Informace byly poskytovány v době konzultačních hodin výchovného poradce, na třídních schůzkách a na k tomu zaměřené nástěnce. Žáci měli k dispozici informační literaturu, školní internet a všechny dostupné materiály dostávali v elektronické podobě. Dále byla žákům umožněna návštěva Pracovního úřadu Cheb. Získali zde základní informace o přijímacím řízení, o způsobu výběru školy a o otevíraných oborech k dalšímu studiu. Nechyběly informace o obsahu jednotlivých studijních i učebních oborů a o následných možnostech profesního uplatnění. Ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou v Chebu byly provedeny s vycházejícími žáky testy studijních předpokladů s následným rozborem a vyhodnocením za přítomnosti přizvaných rodičů těchto žáků. Vycházející žáci navštívili Burzu škol, která se konala ve sportovní hale Cheb. Na třídních schůzkách vyučující a třídní učitelé průběžně informovali rodiče o individuálních profesních předpokladech, tak jak vyplynuly z práce žáka na základní škole a o reálných možnostech těchto žáků v přijímacím řízení. Na třídní schůzce rodičů vycházejících žáků uskutečněné v listopadu, byla výchovným poradcem poskytnuta informace o organizaci přijímacího řízení v daném školním roce a předán informační leták s důležitými termíny a informačními zdroji. Se žáky 9. ročníku v tomto školním roce byly provedeny vědomostní a dovednostní testy Scio. Informace o přijímacím řízení byly uveřejněny na internetových stránkách školy.

16 Většina žáků byla přijata na školy, které si vybrala. Pouze jeden žák se nedostal na preferovanou konzervatoř a jedna žákyně uspěla až v druhém kole talentových zkoušek. Většina našich vycházejících žáků patřila výsledky přijímacích zkoušek neuměleckých směrů k nejlepším mezi ostatními uchazeči o studium. Jedna vycházející žákyně se neucházela o žádné následné studium a nastoupila na mateřskou dovolenou. Ostatní poradenství Společnou spoluprací všech vyučující, výchovných poradců a rodičů byli vyhledáni žáci, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost. Jednotlivé případy byly řešeny individuálně. Některým žákům byla dle vzájemné dohody zprostředkována diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb a zajištěno vyšetření v PPP, SPC. Pro žáky se SVP na doporučení PPP nebo SPC byly vypracovány individuální vzdělávací plány. U žáků s integrací se pokračovalo podle pokynů poradny. I přes ukončení integrace žáka z důvodu nedodržení kontrolního vyšetření (opomenutí rodičů), jsme k žákům přistupovali individuálně a kontrolní vyšetření rodičům připomněli. Dvěma žákům byla poskytnuta péče asistentky pedagoga Pedagogický kolektiv se musel zabývat individuálním plánem studia žákyně, která v devátém ročníku otěhotněla. Společně jsme umožnili dívce řádně dokončit devátý ročník před porodem. Za spolupráce třídní učitelky, úřadu sociální péče, rodiny a celého pedagogického sboru jsme se snažili pro budoucí matku navodit vhodnou atmosféru a podmínky. Zpracovala Mgr. Zora Kutmanová, výchovná poradkyně

17 Příloha č.7 VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ Za období Při poskytování informací postupuje škola podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne Celkový počet písemných žádostí o poskytnutí informace 23 Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 Počet rozsudků soudu, ke kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona 0 Veškeré písemné dotazy, včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici u zástupkyně ředitele. V Lubech dne Mgr. Jana Vrbová Řed.školy

Základní škola Luby okres Cheb Masarykova 195, Luby Tel:

Základní škola Luby okres Cheb Masarykova 195, Luby   Tel: Základní škola Luby okres Cheb Masarykova 195, 351 37 Luby Email: zsluby@seznam.cz Tel: 354 596 022 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2015/2016 Části: a) Charakteristika

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Úpravy stávajícího ŠVP pro základní vzdělávaní Škola hrou,

Úpravy stávajícího ŠVP pro základní vzdělávaní Škola hrou, Informace pro rodiče : Úpravy stávajícího ŠVP pro základní vzdělávaní Škola hrou, začleněné do dodatku, platného od 1.9.2016 Úpravy RVP ZV z roku 2016 vycházejí ze zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Lenka Ondráčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Michaela

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

za školní rok 2014/2015

za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více