Základní škola Luby okres Cheb Masarykova 195, Luby Tel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Luby okres Cheb Masarykova 195, 351 37 Luby Email: zsluby@tiscali.cz Tel: 354 596 022"

Transkript

1 Základní škola Luby okres Cheb Masarykova 195, Luby Tel: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N O S T I Š K O L Y za školní rok 2013/2014 Části: a) Charakteristika školy str. 2 b) Učební plány 3 c) Pracovníci školy 4 d) Zařazování dětí 4 e) Vzdělávání žáků 4 f) Výsledky kontrol 5 g) Aktivity školy 5 Přílohy: č. 1 Učební plán č. 2 Tabulka výsledků vzdělávání č. 3 Výsledky soutěží a olympiád č. 4 Ostatní aktivity školy č. 5 Hodnocení prevence sociálně patologických jevů. č. 6 Hodnocení výchovy k volbě povolání. č. 7 Zpráva o poskytnutí informací Výroční zpráva schválena školskou radou dne , podpis předsedy ŠR... Výroční zpráva o činnosti školy projednána na provozní poradě dne Mgr. Jana Vrbová ředitelka školy 1

2 a) C h a r a k t e r i s t i k a š k o l y Název školy: Základní škola Luby, okres Cheb REDIZO Masarykova 195, Luby Typ školy: Škola úplná, bez přípravné třídy IZO ZŠ IZO ŠJ Zřizovatel: Město Luby IČO nám. 5.května 164, Luby Ředitel školy: Zástupce řed.: Mgr. Jana Vrbová Mgr. Miroslava Hrabovská Právní forma: příspěvková organizace IČO Od je ZŠ právním subjektem Odloučené pracoviště: Pověřená obec III. typu: Luby, Revoluční 153, školní jídelna Luby, Na Nivách 191, sportovní hala Město Cheb ZŠ ŠJ (včetně hosp. č.) Kapacita školy 300 žáků 250 jídel Naplněnost v k ,3% 81,6% Spádovost školy Ročník Počet tříd Počet žáků Průměr I. st. 18,4 žáků na třídu II. st. 22,3 žáků na třídu Celk. 20,1 žáků na třídu ZŠ v Lubech je spádovou, středně velkou školou v odlehlé části Chebska. Počet žáků je určen trvalým bydlištěm v regionu, neboť vzhledem k nízké hustotě veřejných dopravních spojů je příliš složité dojíždět jinam. Dojíždějící žáci počet obec počet Božetín 6 Čížebná 1 Hrzín 1 Kopanina 0 Nová Ves 1 Nový Kostel 6 Plesná 5 Valtéřov 0 Čirá 2 CELKEM 22 2

3 Profilace školy Téměř 100% žáků plní celou školní docházku na této škole z důvodu odlehlosti obce. Škola nemá výraznější předmětovou profilaci, zachovává všeobecnost vzdělávání, aby žáci měli možnost široké volby při odchodu do středních škol. Úroveň výuky je poměrně vysoká. Žáci školy dosahují velice dobrých výsledků jak ve sportovních soutěžích, tak ve vědomostních olympiádách. Součástí školy je školní jídelna, sportovní areál s umělým povrchem a sportovní hala. V průběhu roku bylo zapsáno 130 dětských a 60 dospělých strávníků. V jídelně se stravují žáci ZŠ, pracovníci ZŠ Luby, MěDDM a veřejnost, zejména senioři. Průměrně bylo měsíčně vydáno 3416 obědů, což je nárůst. Při ZŠ v Lubech je ustaveno SRPDŠ a školská rada. Škola má živnostenský list na hostinskou a doplňkovou činnost. Školská rada V prosinci 2005 byla městem Luby zřízena šestičlenná Školská rada při Základní škole v Lubech. V současné době rada školy pracuje ve složení: Mgr. Zora Kutmanová, Mgr. Ivana Paučová, Monika Kabaluková, Dita Krišková (za školu) a Bc. Petr Pavlovský a Lenka Skálová (za město). Předsedkyní rady školy je paní Dita Krišková. Rada školy se sešla jedenkrát ve školním roce 2013/2014. Nové volby připadají na listopad b) U č e b n í p l á n y Vzdělávací programy Základní škola vyučovala podle vlastního Školního vzdělávacího programu Škola pro každého v 1. až 9. ročníku (aktualizace III. verze). Povinně volitelné předměty Byly vyučovány v počtu 1 hodin týdně pro žáky 7.ročníku a 2 hodiny pro žáky 9.ročníku. Byla vytvořena celkem 3 oddělení: Německý jazyk pokročilí 1 Netradiční výtvarná výchova 1 Sportovní hry 1 Nepovinné předměty Cvičení z ČJ Cvičení z M Logopedie Nápravné čtení Německý jazyk hrou 1 h 1 h (od října do dubna) 1h 2h 1h Projekty a tematické dny Škola pokračovala v projektech Chebská pánev, Krušné hory, Odpadům v patách, Škola bez drog, Den Země a Ukliďme si svět. Kurzy V únoru až dubnu se uskutečnil plavecký kurz pro žáky 2.,3. a 4. ročníků v bazénu v Chebu. V červnu proběhl Sportovní kurz základů vodní turistiky pro žáky 8.tř. na řece Ohři. Předmětové komise překontrolovaly tematické plány učiva v jednotlivých ročnících tak, aby výuka u všech vyučujících na celé škole plynule navazovala. Učební plán je zařazen v příloze č.1. 3

4 c) P r a c o v n í c i š k o l y Celkem pracovníci k Fyzický počet Přepočítaný počet Pedagog.prac ,098 Asistent pedagoga 1 0,361 Správní zaměstnanci 4 3,493 Školní jídelna 3 2,318 Kvalifikovaných pedagogických pracovníků 11 Nekvalifikovaných pedagog. Pracovníků 3 Kvalifikovaně odučených hodin 78,7% Asistent učitele 1 d) Z a ř a z o v á n í d ě t í Zařazení do 1.ročníku Počet zapsaných dětí 26 Počet realizovaných odkladů 3 Počet odstěhovaných 0 Počet žáků zařazených do 1. ročníku (šk.rok 2014/2015) 23 Přestup do ZŠ praktické: 1 Počty přijatých žáků do středních škol ročník přechází z toho do z toho do z toho do z toho do neumístě ni celkem G SOŠ SOU OU e) V z d ě l á v á n í ž á k ů těhotenství a porod celkem Zvolený učební plán byl splněn. Tabulka výsledků vzdělávání je zařazena v příloze č. 2 Snížil se počet vyznamenání o 9,4 % a počet neprospívajících se zvýšil o 2,68 %, zvýšil se počet omluvených i neomluvených hodin. 4

5 f) V ý s l e d k y k o n t r o l Česká školní inspekce neproběhla Městský úřad v Lubech proběhla finanční kontrola Další uskutečněná kontrola ze strany finančního odboru města zaměřená na hospodaření s neinvestičním příspěvkem poskytnutým zřizovatelem a Karlovarským krajem nebyly shledány nedostatky. OSSZ Kontrola ze strany OSSZ konstatovala, že došlo k pochybení mzdové účetní při předkládání ELDP v zákonem stanovené lhůtě v těchto případech: E. Malčeková 2.prac.poměr Mgr. M. Hrabovská Dohoda o PP E. Malčeková 2.prac.poměr Bc. Z. Tulisová 2.prac.poměr a dále nenahlášení nástup a ukončení zaměstnání na dohodu o PP: Mgr. Miroslava Hrabovská a vyměřil pokutu 2 000, Kč. Tuto pokutu škola dala k úhradě paní Nykodýmové, mzdové účetní, která ji uhradila. g) A k t i v i t y š k o l y Během celého školního roku se naši žáci účastnili sportovních i vědomostních soutěží ve školním kole i v postupových kolech. Žáci během školního roku navštívili mnohé kulturní akce jednak v tělocvičně školy, v MěKS, ale také v Západočeském divadle Cheb. Zájmové kroužky realizuje MěDDM, zprostředkováváme jeho nabídku. V některých třídách se uskutečnily náročné vícedenní školní výlety zaměřené jako vzdělávací pobyty. Škola spolupracovala s MŠ, ZUŠ, MěDDM a MěKS. Na poli sportovním pak s TJ Strunal Luby. S partnerskou školou z Markneukirchenu jsme realizovali projekt Partnerské školy potřebují prostor pro setkávání. Projekt je zaměřen na setkávání našich žáků s německými studenty na poli kulturním a společenském. Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnilo 10 společných akcí na české i německé straně. Jednalo se o poznávací zájezdy do Karlových Varů a Drážďan, o společné koncerty v Markneukirchenu a o pracovní schůzky zaměřené na jazyky, vaření, stolování, poznávání pohraničí a výtvarnou výchovu, o soutěž talentů. Naši žáci byli přítomni slavnostnímu otevření auly, jejíž rekonstrukce byla financována z projektových peněz. Prohloubilo se přátelství německých studentů s našimi žáky. V letošním školním roce opět probíhal na naší škole Kurz pro osoby se zdravotním postižením, který vedla Mgr. Zora Kutmanová. Kurz byl veden pod záštitou organizace RYTMUS o.s. I v letošním školním roce probíhala celoroční soutěž o stále uklizenou šatnu, která vyvrcholila koncem měsíce května celoškolním kláním v MěKS. Během školního roku připravili žáci 9.ročníku pod vedením paní uč. L. Fialkové dvě tematická divadelní představení pro své spolužáky i veřejnost. Poprvé se konala na naší škola burza knih pro žáky i veřejnost. Přehled soutěží a aktivit školy je podrobněji uveden v příloze č. 3 a 4. Ve školním roce 2013/2014 byla dokončena oprava západní boční stěny fasády hlavní budovy školy. Bylo vyměněno osvětlení ve 3 třídách, dovybavili jsme 4 třídy interaktivními tabulemi a nahradili jsme dvě dosluhující tabule za nové. V jedné třídě byly zrekonstruovány omítky včetně vymalování. Školní šatny byly nově obloženy a nataženo topení pod obložení z důvodu cirkulace vzduchu v těchto vlhkých sklepních prostorách. Jelikož se obkládání stěn protáhlo, nestihl p. Kada vše vymalovat před koncem letních školních prázdnin. Dokončení výmalby bude realizováno o vánočních prázdninách následujícího školního roku. Důvodem je zápach a možné přilepení se žáků k nezaschlé barvě v době provozu šaten. 5

6 Ve školní jídelně došlo k rekonstrukci toalet, k částečné výměně obložení stěn jídelny spojené s lepším odvětráváním z důvodu vlhkosti stěny. Díky zpracovanému projektu p. Skálou (za sportovce) a nadaci ČEZ byla realizována výměna osvětlení ve sportovní hale a díky technickým službám je i nově vymalováno. 6

7 7

8 Příloha č.1 Učební plán Základní školy Luby ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Třída ČJ AJ MA INF PRV PŘÍ VL HV VV TV PV CELKEM NEPOVINNÉ PŘ. I LOGOP.PÉČE II NJ hrou, NÁPR. ČTENÍ III NJ hrou, NÁPR. ČTENÍ IV NJ hrou, NÁPR. ČTENÍ V NJ hrou, NÁPR. ČTENÍ 118 Třída ČJ AJ NJ MA INF PŘ OV D F CH Z VKZ HV VV TV PV VOLITELNÉ PŘ. CELKEM NEPOVINNÉ PŘ. VI VII VIII IX CVIČENÍ ĆJ, MA 122 Volitelné předměty: Sportovní hry Německý jazyk pokročilí Netradiční výtvarná výchova

9 Příloha č. 2 Tabulka výsledků vzdělávání ve školním roce Škola: Základní škola Luby, okres Cheb Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo stupeň z chování stupeň z chování Počet omluvených hodin Omluvených hodin na jednoho žáka 41,82 43,74 30,43 36,06 34,44 37,91 52,00 59,33 71,57 86,19 66,47 52,11 Počet neomluvených hodin Neomluvených hodin na jednoho žáka ,55 0, ,38 0,69

10 Výsledky soutěží a olympiád šk.rok 2013/2014 Příloha č.3 Český jazyk Olympiáda ČJ: Fialková a) školní kolo 15 žáků b) okresní kolo: Kaňková Marie 8. místo Poplštejnová Adéla 10. místo Recitační soutěž Fialková a) školní kolo třída 28 žáků Pokorná b) okresní kolo: Soukupová Eliška Dvořáková Záhořová Kristýna Kutmanová Šístek Miroslav 3.místo Rücková Spálenková Nikola 4.místo Paučová c) oblastní kolo Šístek Miroslav 9. místo Hrabovská Šupicová Čtenářská soutěž a) školní kolo 10 žáků Dvořáková Anglický jazyk Olympiáda Aj Furišová a) školní kolo 15 žáků Paučová b) okresní kolo: Kategorie IA: Jan Alonso Damián 19.místo Ptáček Daniel 20.místo Kategorie IIA: Poplštejnová Adéla 6.místo Krajčovičová Iva 7.místo Matematika Matematický klokan Černíková Školní kolo 157 žáků Matematická olympiáda Okresní kolo: Paulovič Michal Pythagoriáda (5. 8.tř.) a) školní kolo 71 žáků Logická olympiáda Základní kolo 13 žáků místo Vrbová Černíková Paučová Biologie Biologická olympiáda Milfait a) školní kolo 8 žáků b)okresní kolo: kategorie D: Šupicová Markéta 9.místo kategorie C: Kaňková Marie 2. místo Hošťálek Jan 10. místo Chudoba Marek 25.místo c)krajské kolo: kategorie C: Kaňková Marie 6. místo Dějepis Dějepisná olympiáda Plzák a) školní kolo 15 žáků

11 Tělesná výchova Atletický čtyřboj okrsek H 3.místo D 1.místo okres H 3.místo D 3.místo Coca Colacup okrsek H 3.místo Stolní tenis okres ml.h 3.místo st. H 4. místo st. D 5. místo Florbal Orion cup okrsek ml. H 2.místo ml. D 4.místo Sálová kopaná okrsek st.h 3.místo Florbal 1.st. okrsek ml.d 1.místo ml.h 1.místo okres ml.d 1.místo ml.h 4.místo kraj ml.d 6.místo OVOV 2.st. okres skupina 6.místo Jednotlivci 2x 1.místo Pohár rozhlasu okrsek ml.d 2.místo ml.h 1.místo st.d 1.místo st.h 1.místo okres ml.h 2.místo st.d 5.místo st.h 5.místo kraj ml.h 6.místo Pecháček Plzák Jiné Soutěž školních časopisů kraj 3.místo Soutěž talentů v Markneukirchenu

12 Příloha č. 4 Přehled ostatních aktivit 1. SPORT: Pořádání okrskového a okresního kola v atletickém čtyřboji. Pořádání okresního ve stolním tenisu. Pořádání okrskového kola Poháru rozhlasu v atletice. 2. BESEDY: HIV/AIDS Martin Hornych (6. 9.roč.) POLICIE ČR (6. 9.roč.) ZÁVISLOST, AUTOMATY (6. 9.roč.) EUROCENTRUM (4., 5., 8., 9.roč.) 3. MUZEUM Cheb: Účast na velikonoční výstavě v Muzeu Cheb. Naši žáci pod vedením Mgr. Kutmanové sklízí se svými výrobky tradičně velký úspěch. 4. PROJEKTY: Chebská pánev (7.roč.) Krušné hory (8. a 9.roč.) Ovoce do škol Ukliďme si svět sběr elektrospotřebičů Škola bez drog Odpadům v patách Týden inkluze 5. TEMATICKÉ DNY: DEN ZEMĚ (1. 9.roč.) DOPRAVNÍ DEN (6. 9.roč.) DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ Cheb (4. 5.roč.) SPORTOVNÍ DEN (1. 5.roč.) 6. EXKURZE: ČERNOŠÍN skládka odpadu (8.tř.) STRUNAL (8. 9.roč.) TESCO Cheb (1.roč.) VĚDA PŘED RADNICÍ Cheb (6. 9.roč.) TECHMÁNIE zájemci (6. 9.roč.) RIEDELHOF (1. 3.roč.) HORKA (8. 9.roč.) 7. FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ: ZIMÍ SPORTY (6. 9.roč.) FILMOVÝ FESTIVAL (6. 9.roč.) 8. HUDEBNÍ A DIVADELNÍ POŘADY: Sunečnice Brno MUZIKÁL (1. 9.roč.) Promoculture KV (1. 9.roč.) Perštejni (3. 9.roč.) 9. ZÁPADOČESKÉ DIVADLO CHEB: Sen čarovné noci zájemci 2.st. Doma u Hitlerů zájemci 2.st. Stvoření světa (1. 2.roč.) Cyrano z Bergeracu zájemci 2.st.

13 10. ÚŘAD PRÁCE: FINANČNÍ GRAMOTNOST (8.roč.) VOLBA POVOLÁNÍ (9.roč. a vycházející) 11. Mě KNIHOVNA: v rámci TÝDEN KNIHOVNY (3. 9.roč.) 12. MIMOŠKOLNÍ AKCE: Pololetní klání tříd Masopustní rej Hallowennská noc ve škole Piškvorkové odpoledne Celoroční soutěž ve sběru bylin soutěž jednotlivců a tříd Soutěž jednotlivců ve sběru baterií Den otevřených dveří Burza knih Přijetí nejlepších žáků 9. ročníku u starosty města, posezení, předání dárků. Celoroční třídění odpadů ve škole (papír, plasty, baterie) 13. NASTUDOVANÁ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 9.tř. 17.listopad Den boje za svobodu a demokracii 9.tř. Deník Anny Frankové 9.tř. Svátek Valentýna pro žáky 1. a 2. třídy 7.tř. Kulturní vystoupení ke Dni učitelů 7.tř. 14. CELOROČNÍ SOUTĚŽ: Stále uklizená šatna 15. SPOLUPRÁCE S GY Markneukirchen: (8. a 9.roč.) OSLAVA JAZYKŮ I. SOUTĚŽ TALENTŮ SPOLEČENSKÉ VĚDY VÝLET DO KARLOVÝCH VARŮ VÁNOČNÍ KONCERT V MARKNEUKIRCHENU A V LUBECH MODERNÍ MÉDIA PŘESHRANIČNÍ POZNÁVÁNÍ ČR OSLAVA JAZYKŮ II. VÝTVARNÝ PROJEKT PROSTORY SPOLEČENSKÉ VĚDY VÝLET DO DRÁŽĎAN SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ AULY VERNISÁŽ 16. ZÁPIS do 1.třídy 17. POSLEDNÍ ZVONĚNÍ: rozloučení se žáky 9.tř. a přivítání budoucích prvňáčků, předání dárků (MěKS ). 18. CHARITATIVNÍ AKCE: Žáci 7. třídy uspořádali sběr víček od PET lahví na pomoc nemocnému chlapci s vrozeným onemocněním. Bylo vybráno víček. Do sběru se zapojily všechny třídy. Víčka nosili i lidé z města.

14 Příloha č.5 Minimální preventivní program a jeho plnění ve školním roce 2013/2014 Setkání s panem Kohoutem vyprávění o těžkostech života závislého na automatech (jednalo se už o druhou návštěvu naší školy, žáci měli zpětnou vazbu, jak se člověk postupem času vyrovnává se svou závislostí) Novinky a odborné články poskytovány učitelům v rámci odebíraného časopisu Prevence Školení metodika prevence (v rámci sympozií pořádaných Karlovarským krajem, např. přednáška Michaely Veselé) Setkávání s dalšími metodiky prevence v pedagogicko psychologické poradně Cheb, kde též byly poskytnuty náměty na granty Aktivní nástěnka koutek bezpečí (důležité kontakty pro žáky v krizových situacích) Vedení školního parlamentu, kde žáci mají prostor vyjádřit své pocity a myšlenky, řešit své problémy a upozorňovat na chování jiných žáků, které se jim zdá být hraniční Celoroční motivační soutěž Stále uklizená šatna (vede ke spolupráci školních kolektivů a aktivuje je v pořádání setkání se spolužáky při zábavných akcích, např. Halloween přespání ve škole, Turnaj v Piškvorkách, Burza knih i pro veřejnost, atd.) Na rodičovských schůzkách poskytovány informace o problematických oblastech aktuálních v daném období a možnostech, kam se obrátit Vedení www stránek školy Pořádání exkurzí a výletů Zapojování žáků do úpravy školního prostředí Vedení ke zdravému životnímu stylu (ovoce do škol, prodej mléčných výrobků) Nejčastější problémy, které byly řešeny je záškoláctví. Úzce jsme spolupracovali s MěÚ Cheb odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Zpracovala Mgr. Miroslava Černíková, preventista soc.pat.jevů

15 Příloha č.6 Hodnocení výchovy k volbě povolání a výchovného poradenství pro školní rok 2013/2014 Hodnocení práce Práce výchovných poradců probíhala dle vyhlášky MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních novelizace vyhláška č.116/2011sb. Pro problematiku vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané dle vyhlášky č. 73/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. Rozsah přímé pedagogicko psychologické činnosti pedagogických pracovníků dle nařízení vlády č. 273/2009 Sb. Kariérové poradenství V souladu se směrnicí MŠ č.j / je výchova k volbě povolání závaznou součástí vyučovacích plánů. Program byl rozpracován do dílčích okruhů. Vycházel z obecných společenských požadavků, z aktuálních trendů i ze specifických podmínek školy. Tento program byl realizován v souladu s novým vzdělávacím programem Škola pro každého. Původní programy rozpracované pro 7. až 9. ročník, se staly součástí rámcového vzdělávacího plánu školy. V souvislosti s novým vzdělávacím plánem byla zahrnuta výchova k volbě povolání od školního roku 2011/2012 ve všech ročnících do pracovních kompetencí. Mnohá témata se mezipředmětově prolínala. Některá témata byla situačně navozena i mimo stanovený plán. Jejich vytváření se uskutečňovalo prakticky ve všech předmětech, zejména pak v předmětech prvouka, přírodověda a vlastivěda na 1. stupni a v pracovní a občanské výchově na 2. stupni. V součinnosti s vzděláváním k volbě povolání dle RVP (ŠVP Škola pro každého 3. verze), byly žákům poskytnuty tyto služby kariérového poradenství: Zprostředkovaní informací o typech škol a jednotlivých oborech, o způsobu výběru školy, o možnostech dalšího profesního uplatnění a o přijímacím řízení. Informace byly poskytovány v době konzultačních hodin výchovného poradce, na třídních schůzkách a na k tomu zaměřené nástěnce. Žáci měli k dispozici informační literaturu, školní internet a všechny dostupné materiály dostávali v elektronické podobě. Dále byla žákům umožněna návštěva Pracovního úřadu Cheb. Získali zde základní informace o přijímacím řízení, o způsobu výběru školy a o otevíraných oborech k dalšímu studiu. Nechyběly informace o obsahu jednotlivých studijních i učebních oborů a o následných možnostech profesního uplatnění. Ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou v Chebu byly provedeny s vycházejícími žáky testy studijních předpokladů s následným rozborem a vyhodnocením za přítomnosti přizvaných rodičů těchto žáků. Vycházející žáci navštívili Burzu škol, která se konala ve sportovní hale Cheb. Na třídních schůzkách vyučující a třídní učitelé průběžně informovali rodiče o individuálních profesních předpokladech, tak jak vyplynuly z práce žáka na základní škole a o reálných možnostech těchto žáků v přijímacím řízení. Na třídní schůzce rodičů vycházejících žáků uskutečněné v listopadu, byla výchovným poradcem poskytnuta informace o organizaci přijímacího řízení v daném školním roce a předán informační leták s důležitými termíny a informačními zdroji. Se žáky 9. ročníku v tomto školním roce byly provedeny vědomostní a dovednostní testy Scio. Informace o přijímacím řízení byly uveřejněny na internetových stránkách školy.

16 Většina žáků byla přijata na školy, které si vybrala. Pouze jeden žák se nedostal na preferovanou konzervatoř a jedna žákyně uspěla až v druhém kole talentových zkoušek. Většina našich vycházejících žáků patřila výsledky přijímacích zkoušek neuměleckých směrů k nejlepším mezi ostatními uchazeči o studium. Jedna vycházející žákyně se neucházela o žádné následné studium a nastoupila na mateřskou dovolenou. Ostatní poradenství Společnou spoluprací všech vyučující, výchovných poradců a rodičů byli vyhledáni žáci, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost. Jednotlivé případy byly řešeny individuálně. Některým žákům byla dle vzájemné dohody zprostředkována diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb a zajištěno vyšetření v PPP, SPC. Pro žáky se SVP na doporučení PPP nebo SPC byly vypracovány individuální vzdělávací plány. U žáků s integrací se pokračovalo podle pokynů poradny. I přes ukončení integrace žáka z důvodu nedodržení kontrolního vyšetření (opomenutí rodičů), jsme k žákům přistupovali individuálně a kontrolní vyšetření rodičům připomněli. Dvěma žákům byla poskytnuta péče asistentky pedagoga Pedagogický kolektiv se musel zabývat individuálním plánem studia žákyně, která v devátém ročníku otěhotněla. Společně jsme umožnili dívce řádně dokončit devátý ročník před porodem. Za spolupráce třídní učitelky, úřadu sociální péče, rodiny a celého pedagogického sboru jsme se snažili pro budoucí matku navodit vhodnou atmosféru a podmínky. Zpracovala Mgr. Zora Kutmanová, výchovná poradkyně

17 Příloha č.7 VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ Za období Při poskytování informací postupuje škola podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne Celkový počet písemných žádostí o poskytnutí informace 23 Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 Počet rozsudků soudu, ke kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona 0 Veškeré písemné dotazy, včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici u zástupkyně ředitele. V Lubech dne Mgr. Jana Vrbová Řed.školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014 Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva byla projednána na provozní poradě dne 30. 9. 2014 a) Základní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Obsah výroční zprávy:

Obsah výroční zprávy: Základní škola Františkovy Lázně, Česká 1 Výroční zpráva Mgr. Jiřina Fajfrová 2009-2010 Obsah výroční zprávy: A. Základní údaje o škole str. 3-5 B. Vzdělávací program 6-7 C. Přehled pracovníků školy 8-9

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více