Základní škola Luby okres Cheb Masarykova 195, Luby Tel:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Luby okres Cheb Masarykova 195, 351 37 Luby Email: zsluby@tiscali.cz Tel: 354 596 022"

Transkript

1 Základní škola Luby okres Cheb Masarykova 195, Luby Tel: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N O S T I Š K O L Y za školní rok 2013/2014 Části: a) Charakteristika školy str. 2 b) Učební plány 3 c) Pracovníci školy 4 d) Zařazování dětí 4 e) Vzdělávání žáků 4 f) Výsledky kontrol 5 g) Aktivity školy 5 Přílohy: č. 1 Učební plán č. 2 Tabulka výsledků vzdělávání č. 3 Výsledky soutěží a olympiád č. 4 Ostatní aktivity školy č. 5 Hodnocení prevence sociálně patologických jevů. č. 6 Hodnocení výchovy k volbě povolání. č. 7 Zpráva o poskytnutí informací Výroční zpráva schválena školskou radou dne , podpis předsedy ŠR... Výroční zpráva o činnosti školy projednána na provozní poradě dne Mgr. Jana Vrbová ředitelka školy 1

2 a) C h a r a k t e r i s t i k a š k o l y Název školy: Základní škola Luby, okres Cheb REDIZO Masarykova 195, Luby Typ školy: Škola úplná, bez přípravné třídy IZO ZŠ IZO ŠJ Zřizovatel: Město Luby IČO nám. 5.května 164, Luby Ředitel školy: Zástupce řed.: Mgr. Jana Vrbová Mgr. Miroslava Hrabovská Právní forma: příspěvková organizace IČO Od je ZŠ právním subjektem Odloučené pracoviště: Pověřená obec III. typu: Luby, Revoluční 153, školní jídelna Luby, Na Nivách 191, sportovní hala Město Cheb ZŠ ŠJ (včetně hosp. č.) Kapacita školy 300 žáků 250 jídel Naplněnost v k ,3% 81,6% Spádovost školy Ročník Počet tříd Počet žáků Průměr I. st. 18,4 žáků na třídu II. st. 22,3 žáků na třídu Celk. 20,1 žáků na třídu ZŠ v Lubech je spádovou, středně velkou školou v odlehlé části Chebska. Počet žáků je určen trvalým bydlištěm v regionu, neboť vzhledem k nízké hustotě veřejných dopravních spojů je příliš složité dojíždět jinam. Dojíždějící žáci počet obec počet Božetín 6 Čížebná 1 Hrzín 1 Kopanina 0 Nová Ves 1 Nový Kostel 6 Plesná 5 Valtéřov 0 Čirá 2 CELKEM 22 2

3 Profilace školy Téměř 100% žáků plní celou školní docházku na této škole z důvodu odlehlosti obce. Škola nemá výraznější předmětovou profilaci, zachovává všeobecnost vzdělávání, aby žáci měli možnost široké volby při odchodu do středních škol. Úroveň výuky je poměrně vysoká. Žáci školy dosahují velice dobrých výsledků jak ve sportovních soutěžích, tak ve vědomostních olympiádách. Součástí školy je školní jídelna, sportovní areál s umělým povrchem a sportovní hala. V průběhu roku bylo zapsáno 130 dětských a 60 dospělých strávníků. V jídelně se stravují žáci ZŠ, pracovníci ZŠ Luby, MěDDM a veřejnost, zejména senioři. Průměrně bylo měsíčně vydáno 3416 obědů, což je nárůst. Při ZŠ v Lubech je ustaveno SRPDŠ a školská rada. Škola má živnostenský list na hostinskou a doplňkovou činnost. Školská rada V prosinci 2005 byla městem Luby zřízena šestičlenná Školská rada při Základní škole v Lubech. V současné době rada školy pracuje ve složení: Mgr. Zora Kutmanová, Mgr. Ivana Paučová, Monika Kabaluková, Dita Krišková (za školu) a Bc. Petr Pavlovský a Lenka Skálová (za město). Předsedkyní rady školy je paní Dita Krišková. Rada školy se sešla jedenkrát ve školním roce 2013/2014. Nové volby připadají na listopad b) U č e b n í p l á n y Vzdělávací programy Základní škola vyučovala podle vlastního Školního vzdělávacího programu Škola pro každého v 1. až 9. ročníku (aktualizace III. verze). Povinně volitelné předměty Byly vyučovány v počtu 1 hodin týdně pro žáky 7.ročníku a 2 hodiny pro žáky 9.ročníku. Byla vytvořena celkem 3 oddělení: Německý jazyk pokročilí 1 Netradiční výtvarná výchova 1 Sportovní hry 1 Nepovinné předměty Cvičení z ČJ Cvičení z M Logopedie Nápravné čtení Německý jazyk hrou 1 h 1 h (od října do dubna) 1h 2h 1h Projekty a tematické dny Škola pokračovala v projektech Chebská pánev, Krušné hory, Odpadům v patách, Škola bez drog, Den Země a Ukliďme si svět. Kurzy V únoru až dubnu se uskutečnil plavecký kurz pro žáky 2.,3. a 4. ročníků v bazénu v Chebu. V červnu proběhl Sportovní kurz základů vodní turistiky pro žáky 8.tř. na řece Ohři. Předmětové komise překontrolovaly tematické plány učiva v jednotlivých ročnících tak, aby výuka u všech vyučujících na celé škole plynule navazovala. Učební plán je zařazen v příloze č.1. 3

4 c) P r a c o v n í c i š k o l y Celkem pracovníci k Fyzický počet Přepočítaný počet Pedagog.prac ,098 Asistent pedagoga 1 0,361 Správní zaměstnanci 4 3,493 Školní jídelna 3 2,318 Kvalifikovaných pedagogických pracovníků 11 Nekvalifikovaných pedagog. Pracovníků 3 Kvalifikovaně odučených hodin 78,7% Asistent učitele 1 d) Z a ř a z o v á n í d ě t í Zařazení do 1.ročníku Počet zapsaných dětí 26 Počet realizovaných odkladů 3 Počet odstěhovaných 0 Počet žáků zařazených do 1. ročníku (šk.rok 2014/2015) 23 Přestup do ZŠ praktické: 1 Počty přijatých žáků do středních škol ročník přechází z toho do z toho do z toho do z toho do neumístě ni celkem G SOŠ SOU OU e) V z d ě l á v á n í ž á k ů těhotenství a porod celkem Zvolený učební plán byl splněn. Tabulka výsledků vzdělávání je zařazena v příloze č. 2 Snížil se počet vyznamenání o 9,4 % a počet neprospívajících se zvýšil o 2,68 %, zvýšil se počet omluvených i neomluvených hodin. 4

5 f) V ý s l e d k y k o n t r o l Česká školní inspekce neproběhla Městský úřad v Lubech proběhla finanční kontrola Další uskutečněná kontrola ze strany finančního odboru města zaměřená na hospodaření s neinvestičním příspěvkem poskytnutým zřizovatelem a Karlovarským krajem nebyly shledány nedostatky. OSSZ Kontrola ze strany OSSZ konstatovala, že došlo k pochybení mzdové účetní při předkládání ELDP v zákonem stanovené lhůtě v těchto případech: E. Malčeková 2.prac.poměr Mgr. M. Hrabovská Dohoda o PP E. Malčeková 2.prac.poměr Bc. Z. Tulisová 2.prac.poměr a dále nenahlášení nástup a ukončení zaměstnání na dohodu o PP: Mgr. Miroslava Hrabovská a vyměřil pokutu 2 000, Kč. Tuto pokutu škola dala k úhradě paní Nykodýmové, mzdové účetní, která ji uhradila. g) A k t i v i t y š k o l y Během celého školního roku se naši žáci účastnili sportovních i vědomostních soutěží ve školním kole i v postupových kolech. Žáci během školního roku navštívili mnohé kulturní akce jednak v tělocvičně školy, v MěKS, ale také v Západočeském divadle Cheb. Zájmové kroužky realizuje MěDDM, zprostředkováváme jeho nabídku. V některých třídách se uskutečnily náročné vícedenní školní výlety zaměřené jako vzdělávací pobyty. Škola spolupracovala s MŠ, ZUŠ, MěDDM a MěKS. Na poli sportovním pak s TJ Strunal Luby. S partnerskou školou z Markneukirchenu jsme realizovali projekt Partnerské školy potřebují prostor pro setkávání. Projekt je zaměřen na setkávání našich žáků s německými studenty na poli kulturním a společenském. Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnilo 10 společných akcí na české i německé straně. Jednalo se o poznávací zájezdy do Karlových Varů a Drážďan, o společné koncerty v Markneukirchenu a o pracovní schůzky zaměřené na jazyky, vaření, stolování, poznávání pohraničí a výtvarnou výchovu, o soutěž talentů. Naši žáci byli přítomni slavnostnímu otevření auly, jejíž rekonstrukce byla financována z projektových peněz. Prohloubilo se přátelství německých studentů s našimi žáky. V letošním školním roce opět probíhal na naší škole Kurz pro osoby se zdravotním postižením, který vedla Mgr. Zora Kutmanová. Kurz byl veden pod záštitou organizace RYTMUS o.s. I v letošním školním roce probíhala celoroční soutěž o stále uklizenou šatnu, která vyvrcholila koncem měsíce května celoškolním kláním v MěKS. Během školního roku připravili žáci 9.ročníku pod vedením paní uč. L. Fialkové dvě tematická divadelní představení pro své spolužáky i veřejnost. Poprvé se konala na naší škola burza knih pro žáky i veřejnost. Přehled soutěží a aktivit školy je podrobněji uveden v příloze č. 3 a 4. Ve školním roce 2013/2014 byla dokončena oprava západní boční stěny fasády hlavní budovy školy. Bylo vyměněno osvětlení ve 3 třídách, dovybavili jsme 4 třídy interaktivními tabulemi a nahradili jsme dvě dosluhující tabule za nové. V jedné třídě byly zrekonstruovány omítky včetně vymalování. Školní šatny byly nově obloženy a nataženo topení pod obložení z důvodu cirkulace vzduchu v těchto vlhkých sklepních prostorách. Jelikož se obkládání stěn protáhlo, nestihl p. Kada vše vymalovat před koncem letních školních prázdnin. Dokončení výmalby bude realizováno o vánočních prázdninách následujícího školního roku. Důvodem je zápach a možné přilepení se žáků k nezaschlé barvě v době provozu šaten. 5

6 Ve školní jídelně došlo k rekonstrukci toalet, k částečné výměně obložení stěn jídelny spojené s lepším odvětráváním z důvodu vlhkosti stěny. Díky zpracovanému projektu p. Skálou (za sportovce) a nadaci ČEZ byla realizována výměna osvětlení ve sportovní hale a díky technickým službám je i nově vymalováno. 6

7 7

8 Příloha č.1 Učební plán Základní školy Luby ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Třída ČJ AJ MA INF PRV PŘÍ VL HV VV TV PV CELKEM NEPOVINNÉ PŘ. I LOGOP.PÉČE II NJ hrou, NÁPR. ČTENÍ III NJ hrou, NÁPR. ČTENÍ IV NJ hrou, NÁPR. ČTENÍ V NJ hrou, NÁPR. ČTENÍ 118 Třída ČJ AJ NJ MA INF PŘ OV D F CH Z VKZ HV VV TV PV VOLITELNÉ PŘ. CELKEM NEPOVINNÉ PŘ. VI VII VIII IX CVIČENÍ ĆJ, MA 122 Volitelné předměty: Sportovní hry Německý jazyk pokročilí Netradiční výtvarná výchova

9 Příloha č. 2 Tabulka výsledků vzdělávání ve školním roce Škola: Základní škola Luby, okres Cheb Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo stupeň z chování stupeň z chování Počet omluvených hodin Omluvených hodin na jednoho žáka 41,82 43,74 30,43 36,06 34,44 37,91 52,00 59,33 71,57 86,19 66,47 52,11 Počet neomluvených hodin Neomluvených hodin na jednoho žáka ,55 0, ,38 0,69

10 Výsledky soutěží a olympiád šk.rok 2013/2014 Příloha č.3 Český jazyk Olympiáda ČJ: Fialková a) školní kolo 15 žáků b) okresní kolo: Kaňková Marie 8. místo Poplštejnová Adéla 10. místo Recitační soutěž Fialková a) školní kolo třída 28 žáků Pokorná b) okresní kolo: Soukupová Eliška Dvořáková Záhořová Kristýna Kutmanová Šístek Miroslav 3.místo Rücková Spálenková Nikola 4.místo Paučová c) oblastní kolo Šístek Miroslav 9. místo Hrabovská Šupicová Čtenářská soutěž a) školní kolo 10 žáků Dvořáková Anglický jazyk Olympiáda Aj Furišová a) školní kolo 15 žáků Paučová b) okresní kolo: Kategorie IA: Jan Alonso Damián 19.místo Ptáček Daniel 20.místo Kategorie IIA: Poplštejnová Adéla 6.místo Krajčovičová Iva 7.místo Matematika Matematický klokan Černíková Školní kolo 157 žáků Matematická olympiáda Okresní kolo: Paulovič Michal Pythagoriáda (5. 8.tř.) a) školní kolo 71 žáků Logická olympiáda Základní kolo 13 žáků místo Vrbová Černíková Paučová Biologie Biologická olympiáda Milfait a) školní kolo 8 žáků b)okresní kolo: kategorie D: Šupicová Markéta 9.místo kategorie C: Kaňková Marie 2. místo Hošťálek Jan 10. místo Chudoba Marek 25.místo c)krajské kolo: kategorie C: Kaňková Marie 6. místo Dějepis Dějepisná olympiáda Plzák a) školní kolo 15 žáků

11 Tělesná výchova Atletický čtyřboj okrsek H 3.místo D 1.místo okres H 3.místo D 3.místo Coca Colacup okrsek H 3.místo Stolní tenis okres ml.h 3.místo st. H 4. místo st. D 5. místo Florbal Orion cup okrsek ml. H 2.místo ml. D 4.místo Sálová kopaná okrsek st.h 3.místo Florbal 1.st. okrsek ml.d 1.místo ml.h 1.místo okres ml.d 1.místo ml.h 4.místo kraj ml.d 6.místo OVOV 2.st. okres skupina 6.místo Jednotlivci 2x 1.místo Pohár rozhlasu okrsek ml.d 2.místo ml.h 1.místo st.d 1.místo st.h 1.místo okres ml.h 2.místo st.d 5.místo st.h 5.místo kraj ml.h 6.místo Pecháček Plzák Jiné Soutěž školních časopisů kraj 3.místo Soutěž talentů v Markneukirchenu

12 Příloha č. 4 Přehled ostatních aktivit 1. SPORT: Pořádání okrskového a okresního kola v atletickém čtyřboji. Pořádání okresního ve stolním tenisu. Pořádání okrskového kola Poháru rozhlasu v atletice. 2. BESEDY: HIV/AIDS Martin Hornych (6. 9.roč.) POLICIE ČR (6. 9.roč.) ZÁVISLOST, AUTOMATY (6. 9.roč.) EUROCENTRUM (4., 5., 8., 9.roč.) 3. MUZEUM Cheb: Účast na velikonoční výstavě v Muzeu Cheb. Naši žáci pod vedením Mgr. Kutmanové sklízí se svými výrobky tradičně velký úspěch. 4. PROJEKTY: Chebská pánev (7.roč.) Krušné hory (8. a 9.roč.) Ovoce do škol Ukliďme si svět sběr elektrospotřebičů Škola bez drog Odpadům v patách Týden inkluze 5. TEMATICKÉ DNY: DEN ZEMĚ (1. 9.roč.) DOPRAVNÍ DEN (6. 9.roč.) DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ Cheb (4. 5.roč.) SPORTOVNÍ DEN (1. 5.roč.) 6. EXKURZE: ČERNOŠÍN skládka odpadu (8.tř.) STRUNAL (8. 9.roč.) TESCO Cheb (1.roč.) VĚDA PŘED RADNICÍ Cheb (6. 9.roč.) TECHMÁNIE zájemci (6. 9.roč.) RIEDELHOF (1. 3.roč.) HORKA (8. 9.roč.) 7. FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ: ZIMÍ SPORTY (6. 9.roč.) FILMOVÝ FESTIVAL (6. 9.roč.) 8. HUDEBNÍ A DIVADELNÍ POŘADY: Sunečnice Brno MUZIKÁL (1. 9.roč.) Promoculture KV (1. 9.roč.) Perštejni (3. 9.roč.) 9. ZÁPADOČESKÉ DIVADLO CHEB: Sen čarovné noci zájemci 2.st. Doma u Hitlerů zájemci 2.st. Stvoření světa (1. 2.roč.) Cyrano z Bergeracu zájemci 2.st.

13 10. ÚŘAD PRÁCE: FINANČNÍ GRAMOTNOST (8.roč.) VOLBA POVOLÁNÍ (9.roč. a vycházející) 11. Mě KNIHOVNA: v rámci TÝDEN KNIHOVNY (3. 9.roč.) 12. MIMOŠKOLNÍ AKCE: Pololetní klání tříd Masopustní rej Hallowennská noc ve škole Piškvorkové odpoledne Celoroční soutěž ve sběru bylin soutěž jednotlivců a tříd Soutěž jednotlivců ve sběru baterií Den otevřených dveří Burza knih Přijetí nejlepších žáků 9. ročníku u starosty města, posezení, předání dárků. Celoroční třídění odpadů ve škole (papír, plasty, baterie) 13. NASTUDOVANÁ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 9.tř. 17.listopad Den boje za svobodu a demokracii 9.tř. Deník Anny Frankové 9.tř. Svátek Valentýna pro žáky 1. a 2. třídy 7.tř. Kulturní vystoupení ke Dni učitelů 7.tř. 14. CELOROČNÍ SOUTĚŽ: Stále uklizená šatna 15. SPOLUPRÁCE S GY Markneukirchen: (8. a 9.roč.) OSLAVA JAZYKŮ I. SOUTĚŽ TALENTŮ SPOLEČENSKÉ VĚDY VÝLET DO KARLOVÝCH VARŮ VÁNOČNÍ KONCERT V MARKNEUKIRCHENU A V LUBECH MODERNÍ MÉDIA PŘESHRANIČNÍ POZNÁVÁNÍ ČR OSLAVA JAZYKŮ II. VÝTVARNÝ PROJEKT PROSTORY SPOLEČENSKÉ VĚDY VÝLET DO DRÁŽĎAN SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ AULY VERNISÁŽ 16. ZÁPIS do 1.třídy 17. POSLEDNÍ ZVONĚNÍ: rozloučení se žáky 9.tř. a přivítání budoucích prvňáčků, předání dárků (MěKS ). 18. CHARITATIVNÍ AKCE: Žáci 7. třídy uspořádali sběr víček od PET lahví na pomoc nemocnému chlapci s vrozeným onemocněním. Bylo vybráno víček. Do sběru se zapojily všechny třídy. Víčka nosili i lidé z města.

14 Příloha č.5 Minimální preventivní program a jeho plnění ve školním roce 2013/2014 Setkání s panem Kohoutem vyprávění o těžkostech života závislého na automatech (jednalo se už o druhou návštěvu naší školy, žáci měli zpětnou vazbu, jak se člověk postupem času vyrovnává se svou závislostí) Novinky a odborné články poskytovány učitelům v rámci odebíraného časopisu Prevence Školení metodika prevence (v rámci sympozií pořádaných Karlovarským krajem, např. přednáška Michaely Veselé) Setkávání s dalšími metodiky prevence v pedagogicko psychologické poradně Cheb, kde též byly poskytnuty náměty na granty Aktivní nástěnka koutek bezpečí (důležité kontakty pro žáky v krizových situacích) Vedení školního parlamentu, kde žáci mají prostor vyjádřit své pocity a myšlenky, řešit své problémy a upozorňovat na chování jiných žáků, které se jim zdá být hraniční Celoroční motivační soutěž Stále uklizená šatna (vede ke spolupráci školních kolektivů a aktivuje je v pořádání setkání se spolužáky při zábavných akcích, např. Halloween přespání ve škole, Turnaj v Piškvorkách, Burza knih i pro veřejnost, atd.) Na rodičovských schůzkách poskytovány informace o problematických oblastech aktuálních v daném období a možnostech, kam se obrátit Vedení www stránek školy Pořádání exkurzí a výletů Zapojování žáků do úpravy školního prostředí Vedení ke zdravému životnímu stylu (ovoce do škol, prodej mléčných výrobků) Nejčastější problémy, které byly řešeny je záškoláctví. Úzce jsme spolupracovali s MěÚ Cheb odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Zpracovala Mgr. Miroslava Černíková, preventista soc.pat.jevů

15 Příloha č.6 Hodnocení výchovy k volbě povolání a výchovného poradenství pro školní rok 2013/2014 Hodnocení práce Práce výchovných poradců probíhala dle vyhlášky MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních novelizace vyhláška č.116/2011sb. Pro problematiku vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané dle vyhlášky č. 73/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. Rozsah přímé pedagogicko psychologické činnosti pedagogických pracovníků dle nařízení vlády č. 273/2009 Sb. Kariérové poradenství V souladu se směrnicí MŠ č.j / je výchova k volbě povolání závaznou součástí vyučovacích plánů. Program byl rozpracován do dílčích okruhů. Vycházel z obecných společenských požadavků, z aktuálních trendů i ze specifických podmínek školy. Tento program byl realizován v souladu s novým vzdělávacím programem Škola pro každého. Původní programy rozpracované pro 7. až 9. ročník, se staly součástí rámcového vzdělávacího plánu školy. V souvislosti s novým vzdělávacím plánem byla zahrnuta výchova k volbě povolání od školního roku 2011/2012 ve všech ročnících do pracovních kompetencí. Mnohá témata se mezipředmětově prolínala. Některá témata byla situačně navozena i mimo stanovený plán. Jejich vytváření se uskutečňovalo prakticky ve všech předmětech, zejména pak v předmětech prvouka, přírodověda a vlastivěda na 1. stupni a v pracovní a občanské výchově na 2. stupni. V součinnosti s vzděláváním k volbě povolání dle RVP (ŠVP Škola pro každého 3. verze), byly žákům poskytnuty tyto služby kariérového poradenství: Zprostředkovaní informací o typech škol a jednotlivých oborech, o způsobu výběru školy, o možnostech dalšího profesního uplatnění a o přijímacím řízení. Informace byly poskytovány v době konzultačních hodin výchovného poradce, na třídních schůzkách a na k tomu zaměřené nástěnce. Žáci měli k dispozici informační literaturu, školní internet a všechny dostupné materiály dostávali v elektronické podobě. Dále byla žákům umožněna návštěva Pracovního úřadu Cheb. Získali zde základní informace o přijímacím řízení, o způsobu výběru školy a o otevíraných oborech k dalšímu studiu. Nechyběly informace o obsahu jednotlivých studijních i učebních oborů a o následných možnostech profesního uplatnění. Ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou v Chebu byly provedeny s vycházejícími žáky testy studijních předpokladů s následným rozborem a vyhodnocením za přítomnosti přizvaných rodičů těchto žáků. Vycházející žáci navštívili Burzu škol, která se konala ve sportovní hale Cheb. Na třídních schůzkách vyučující a třídní učitelé průběžně informovali rodiče o individuálních profesních předpokladech, tak jak vyplynuly z práce žáka na základní škole a o reálných možnostech těchto žáků v přijímacím řízení. Na třídní schůzce rodičů vycházejících žáků uskutečněné v listopadu, byla výchovným poradcem poskytnuta informace o organizaci přijímacího řízení v daném školním roce a předán informační leták s důležitými termíny a informačními zdroji. Se žáky 9. ročníku v tomto školním roce byly provedeny vědomostní a dovednostní testy Scio. Informace o přijímacím řízení byly uveřejněny na internetových stránkách školy.

16 Většina žáků byla přijata na školy, které si vybrala. Pouze jeden žák se nedostal na preferovanou konzervatoř a jedna žákyně uspěla až v druhém kole talentových zkoušek. Většina našich vycházejících žáků patřila výsledky přijímacích zkoušek neuměleckých směrů k nejlepším mezi ostatními uchazeči o studium. Jedna vycházející žákyně se neucházela o žádné následné studium a nastoupila na mateřskou dovolenou. Ostatní poradenství Společnou spoluprací všech vyučující, výchovných poradců a rodičů byli vyhledáni žáci, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost. Jednotlivé případy byly řešeny individuálně. Některým žákům byla dle vzájemné dohody zprostředkována diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb a zajištěno vyšetření v PPP, SPC. Pro žáky se SVP na doporučení PPP nebo SPC byly vypracovány individuální vzdělávací plány. U žáků s integrací se pokračovalo podle pokynů poradny. I přes ukončení integrace žáka z důvodu nedodržení kontrolního vyšetření (opomenutí rodičů), jsme k žákům přistupovali individuálně a kontrolní vyšetření rodičům připomněli. Dvěma žákům byla poskytnuta péče asistentky pedagoga Pedagogický kolektiv se musel zabývat individuálním plánem studia žákyně, která v devátém ročníku otěhotněla. Společně jsme umožnili dívce řádně dokončit devátý ročník před porodem. Za spolupráce třídní učitelky, úřadu sociální péče, rodiny a celého pedagogického sboru jsme se snažili pro budoucí matku navodit vhodnou atmosféru a podmínky. Zpracovala Mgr. Zora Kutmanová, výchovná poradkyně

17 Příloha č.7 VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ Za období Při poskytování informací postupuje škola podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne Celkový počet písemných žádostí o poskytnutí informace 23 Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 Počet rozsudků soudu, ke kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona 0 Veškeré písemné dotazy, včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici u zástupkyně ředitele. V Lubech dne Mgr. Jana Vrbová Řed.školy

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 + 420 376 397 024 www.zszeleznaruda.maleskoly.info Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196 telefonní spojení: 377881577,

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více