Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA"

Transkript

1 Praktický rádce Nosiče reklamy 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

2 Praktick rádce Nosiče reklamy VáÏení pfiátelé, Praktick rádce Nosiãe reklamy Vydavatel: Vydavatelství Svût tisku, spol. s r. o. zapsaná u mûstského soudu Praha, oddíl C, vloïka Adresa vydavatele: Hollarovo nám. 11, Praha 3 tel.: 02/ tel.: 02/ fax: 02/ éfredaktor: Petr Podhajsk ManaÏer projektu: ing. Svatopluk Mára Autofii ãlánkû: Ivan DoleÏal Jan Hejzl ing. Rostislav Kare ing. Svatopluk Mára Obchodní fieditel: Martin Jamrich Grafické zpracování: Astron Studio, spol. s r. o. Tisk a knihafiské zpracování: Tercie s. r. o. Názvy produktû a jména firem zmiàovaná v tiskovinû mohou b t ochrann mi známkami. Pfiebírání jak chkoli údajû je dovoleno pouze s písemn m souhlasem vydavatele. ZDARMA Vydavatelství Svût tisku 2001 otevíráte dal í neperiodickou publikaci vydanou Vydavatelstvím Svût tisku. Pfiiznejme hned v úvodu, Ïe od té první uplynulo jistû více ãasu, neï bylo pûvodnû zam leno. Ale dal í Praktick rádce je na svûtû a období mezi tûmito dvûma se ity nebylo promarnûno. Síly vydavatele byly soustfiedûny na rozvoj spoleãnosti a zv ení vlastního potenciálu: do lo k pfiestûhování do prostor odpovídajících rozvíjejícím se potfiebám, noví spolupracovníci posílili jak redakci, tak i obchodní oddûlení, hlavní aktivita vydavatele, mûsíãník Svût tisku, po poãáteãním prûniku stabilizoval svou pozici v oblasti odborného tisku, má stálou ãtenáfiskou obec, která se s nov mi pfiedplatiteli dále rozrûstá. Z takto zpevnûn ch základû je moïno vyjít a zaãít realizovat dal í aktivity. BroÏura Nosiãe reklamy z fiady Praktick rádce, kterou jste právû otevfieli, je urãena jin m ãtenáfiûm, neï zmínûn Svût tisku, odborn mûsíãník o tisku pfiedtiskové pfiípravû. Tentokrát jsme se zamûfiili na ty, kdo se svûtem polygrafie, a zvlá tû jejích speciálních a zcela nov ch odvûtví, pfiicházejí do styku nesystematicky, pouze v pfiípadû neodkladné, ale spí e obãasné potfieby zadat v robu reklamy. Jde tedy o pracovníky, pro které je ãasopis Svût tisku pfiíli odborn a koneckoncû i sv m zamûfiením nikoli nezbytn. Pokud bychom mûli tuto skupinu konkretizovat, jde pfiedev ím o pracovníky marketingov ch a obchodních oddûlení spoleãností s nejrûznûj ím obchodním zamûfiením nebo v robní náplní, o pfiímé majitele men ích firem a dal í obãasné zadavatele reklamy. Této skupinû byla pfiizpûsobena i jazyková stránka textu - pouïívání odborn ch v razû bylo omezeno na nejmen í je tû únosnou míru, která by umoïnila pochopení souvislostí laikovi. Odborníci nechè prominou nezbytné zjednodu ení. Takto pojaté odbornûj í pasáïe jsou urãeny tûm z uvaïovan ch pfiíjemcû, které nezajímají jen v stupy, ale chtûjí se dozvûdût nûco o principech pouïívan ch technologií. Vytvofiit na daném prostoru smysluplnou publikaci nebyl proto jednoduch úkol a v sledek takové snahy se vystavuje nebezpeãí snadné kritizovatelnosti. Nejde totiï jen o zjednodu ení zpfiístupàující technickou problematiku, ale i o v bûr témat. Ve v robní sféfie, naz vané tradiãnû polygrafií, se totiï v posledních letech objevilo mnoho nov ch trendû, technick ch principû a pochopitelnû i materiálû, které na jedné stranû fiadû zúãastnûn ch zkomplikovaly orientaci v oboru, na druhé stranû se v ak jejich uplatnûním neb vale roz ífiila kála v razov ch prostfiedkû a moïností reklamy. V voj zastavit nelze a nezb vá tedy, neï vhodn m zpûsobem o tûchto nov ch moïnostech informovat potenciální zadavatele reklamy, protoïe pfiedev ím jim mají ve v sledku slouïit. Nezb valo, neï volit. A o volbû, co do tohoto vydání Praktického rádce zafiadit a jak téma zpracovat, se vedly intenzívní diskuse, v nichï se pochopitelnû stfietávaly i velmi protichûdné názory. V echny patfiiãnû vyargumentované, nicménû nûkdy, pfiiznejme, vycházející z odborného zamûfiení diskutujícího. To nám v ak uïiteãnû rozkrylo ífii zvolené problematiky a obtíïnost v bûru. Na jednom jsme se v ak shodli - pokrytí potfieby informovat bude vyïadovat vydání dal ích broïur, které by obsahovû navázaly na pfiedchozí a zachytily novinky ve v voji. ProtoÏe organizovat vhodn m zpûsobem tok informací tak, aby slouïily sv m koncov m adresátûm, je hlavní náplní odborného nakladatelství. TakÏe v závûru tohoto úvodu se s Vámi nelouãím, ale vítám Vás - ve svûtû tisku. Svatopluk Mára manaïer projektu

3 3D reklama Definice obsaïená ve stanovách Asociace tfiídimenzionální reklamy (A3DR), která jiï ãtyfii roky sdruïuje v znamné dodavatele, vymezuje 3D reklamu velmi lapidárnû: jako souhrn v ech nosiãû reklamy, které mají tfii rozmûry, to je v ku, ífiku a hloubku. Kromû klasick ch" reklamních a dárkov ch pfiedmûtû, které oznaãujeme jako 3D pfiedmûty, sem tedy patfií i alternativní zpûsoby reklamy, napfiíklad svûtelné nápisy, mark zy, prosvûtlovací vitríny, v echny prostorové realizace atd. Zdá se, Ïe je jednodu í fiíci, co do 3DR urãitû nepatfií: jsou to tiskoviny a mediální reklama. V této ãásti na í broïury se budeme vûnovat 3D pfiedmûtûm. KLASIKA 3D REKLAMY Poãty katalogov ch poloïek v znamn ch dodavatelû 3D pfiedmûtû se pohybují v fiádu tisícû a hranice omezující tyto poãty shora jsou dány pfiehledností katalogu a únosnou velikostí skladov ch zásob. Prakticky to znamená, Ïe katalogy mívají maximálnû 100 stránek a jsou buì souhrnné s v bûrem z jednotliv ch druhû, nebo naopak specializované na jeden sortimentní druh a s maximální nabídkou. Z kritéria rozumn ch skladov ch zásob vypl vá skuteãnost, Ïe nûkteré pfiedmûty, ty nejoblíbenûj í, které kupují skoro v ichni, jsou k mání skladem" a ostatní je tfieba objednat ze vzdálen ch vût ích skladû, popfiípadû od v robce kdesi ve svûtû. A to chce ãas. Z toho vypl vá první pravidlo: Nenechávejte v bûr 3D pfiedmûtû na poslední chvíli - nebudete originální! Pokud ov em budete chtít b t opravdu originální, nebude hledat v katalogu, ale zadáte si v robu typu tailor made", coï jsou pfiedmûty zhotovené na zakázku podle pfiedstav zadavatele, doslova ité na míru". To chce je tû více ãasu, ale vyplatí se to. NeÏ se v ak budeme probírat sortimentem, podívejme se na 3D pfiedmûty obecnû. Vyplynou z toho kritéria, která nám v bûr usnadní. Vyjdûme opût z autority, stanov A3DR, kde jsou 3D pfiedmûty rozdûleny do následujících kategorií: reklamní pfiedmûty; pfiedmûty pro podporu prodeje; soutûïní a sponzorské pfiedmûty; rozdávací pfiedmûty (give aways); dárky pro náv tûvníky; pfiílohy k mailingu; omluvné dárky; dárky pro spolupracovníky; v roãní dárky; manaïerské dárky; samozaplatitelná reklama; prémie; aktivizaãní pfiedmûty. Vidíme, Ïe jednotlivé kategorie definují zpûsob pouïití, z nûhoï druh pfiedmûtu víceménû vypl vá. 3D pfiedmûty v ak lze definovat, kromû zmínûné prostorovosti a sdílení reklamní informace, je tû jednou dûleïitou vlastností - mají vlastní uïitnou hodnotu, neboli slouïí svému úãelu, i kdyï nejsou vyuïity jako nosiã reklamy. Z tohoto detailu vypl vá i jejich pûvod a znaãné mnoïství - jde totiï o (spotfiební) zboïí nejrûznûj ího charakteru a zpûsobu vyuïití, a to vãetnû nûkter ch potravin. A jejich znaãné mnoïství s sebou nese dal í dûleïitou moïnost, kterou je cílen a individualizovan v bûr reklamního pfiedmûtu nebo dárku. VÝVOJ NABÍDKY A POPTÁVKY Na poãátku devadesát ch let dominovaly mezi reklamními pfiedmûty jednoduché zapalovaãe a pfiedev ím propisovaãky potisknuté obvykle pouze jednobarevnou verzí loga. PfievaÏovala poptávka po zboïí nejniï ích cen. Tato fakta mimochodem vyjadfiují i urãitou spoleãenskou realitu - koufiit se tehdy smûlo v ude a computerizace rozhodnû nebyla na takové úrovni, aby vytlaãovala propisovací tuïku z pracovního stolu - spotfieba zapalovaãû i tuïek byla znaãná. Obojí se po pouïití vyhazovalo a je tû dfiíve nedbalostí ztrácelo, zkrátka nebyly to dárky bûhvíjaké hodnoty s dlouhou Ïivotností. Tato situace se mírnû zlep ovala zhruba do poloviny devadesát ch let, kdy do lo k rozmachu 3D reklamy. Meziroãní obchodní obraty dodavatelû 3DR se zaãaly zvy ovat v fiádu mnoha desítek procent a zaãala se také mûnit skladba poptávky. Psací potfieby sice neztratily své dominantní postavení, ale tûïi tû se posunulo do vy í cenové hladiny. Zaãal se zvy ovat zájem o dal í poloïky sortimentu, vy í kvalitu a hlavnû o novinky. Na trhu se zaãali uplatàovat i tuzem tí dodavatelé. Souãasná situace, tedy po zhruba deseti letech, je jiï zcela jiná ve v ech smûrech. Pfiedev ím se vyprofilovali dodavatelé, z nichï vût ina v znamn ch se sdruïila do zmínûné Asociace 3D reklamy (A3DR). Kromû tûchto velk ch dodavatelû se siln m technologick m a obchodním zázemím je tu fiada men- ích dodavatelû regionálního v znamu nebo specializovan ch pouze na urãit sortiment ãi sluïbu. Stav po deseti letech v voje lze shrnout do následujících bodû:

4 Praktick rádce Nosiče reklamy D reklama se stala dûleïitou souãástí marketingové komunikace (mixu), díky úãinnému osobnímu dopadu na konkrétního pfiíjemce vzrûstá její uplatnûní v rámci podlinkov ch aktivit, 2. nároãnost zadavatelû na ífiku sortimentu se zv ila, poïadují se novinky a speciální (tailor made) dárky vyrábûné na objednávku podle konkrétního vzoru, 3. stouply poïadavky na kvalitu a uïitnou hodnotu pfiedmûtû, vãetnû jejich individualizace. UPLATNĚNÍ 3DR ZpÛsoby vyuïití reklamních pfiedmûtû pouïívané na poãátku devadesát ch let se nám dnes jeví pomûrnû triviální. Rozdûlení podle A3DR uvedené v e dnes nabízí 13 zpûsobû vyuïití. Srovnáme-li opût situaci pfied deseti lety a dnes, zjistíme, Ïe tehdy investovali zadavatelé do tzv. podlinkov ch aktivit (nepfiímé reklamy) asi 5 % a ostatní prostfiedky, tj. 95 %, ly na mediální reklamu, pak v dne ní dobû se odhady tohoto pomûru investic pohybují v rozsahu od 30 : 70 aï po 40 : 60, ve vyspûl ch státech je tento pomûr dokonce uï obrácen - 60 : 40. Je to dûsledkem vzrûstající nasycenosti vefiejnosti neosobní mediální reklamou v televizi, tisku i v rádiích, i kdyï u nás zatím v men í mífie, coï vede k nutnosti volit takové formy komunikace, které sice neosloví pfiímo tak velk okruh vefiejnosti, zato jsou osobnûj í a vyvolávají dlouhodobûj í efekt zapamatování znaãky dárce v povûdomí pfiíjemce. Mluvíme zde o promy len ch aktivitách, jejichï nositeli jsou na na em trhu velké tuzemské a samozfiejmû nadnárodní spoleãnosti, z nichï mnohé mají 3D reklamní pfiedmûty definované ve své corporate identity (vnitrofiremní norma pfiedepisující formy prezentace spoleãnosti navenek i internû - pfiedpis firemní kultury). Tam jde o zásadu nezamûnitelnû se odli it originalitou. Na druhé stranû jsou zde pochopitelnû i zadavatelé, ktefií z rûzn ch dûvodû nakupují katalogové zboïí bez jasnû stanovené koncepce. JAK VYBÍRAT 3D PŘEDMĚTY V souvislosti s public relations (PR - systematické budování vztahû mezi firmou a spoleãností, v níï pûsobí. Jde o vztahy k orgánûm státní správy na regionální i celostátní úrovni, vztahy vûãi vefiejnosti obecnû a v místû sídla spoleãnosti zvlá È, o vztahy k odbûratelûm a dodavatelûm atd. DÛleÏitou souãástí PR je stanovení a dodrïování pravidel tzv. jednotné vizuální komunikace, coï zahrnuje definici v ech grafick ch - vizuálnû vnímateln ch - symbolû spoleãnosti a jejich pouïití) je vhodné vãlenit do corporate identity i závazná pravidla pro 3D reklamu. V tomto dokumentu by mûly b t fie eny eventuality pouïití tohoto nosiãe pro v echny pfiedpokládané formy prezentace spoleãnosti. Pak není o ãem mluvit, v e je dáno. PfiipomeÀme jen, Ïe k takto stanoven m pravidlûm, kromû v bûru vlastních pfiedmûtû, patfií definování textû a verze logotypu a jeho barevnosti (zvlá tû s ohledem na malou potiskovanou plochu), umístûní na pfiedmûtu, stanovení zpracovatelské technologie (potisk, rytí atd.), druh pouïitého materiálu, jeho kvalita a pfiípadné dal í specifické parametry, k nimï mûïe patfiit uplatnûní firemních barev i v barevnosti pfiedmûtû, coï znamená v robu na objednávku. Nicménû toto není úplnû bûïné, a proto- Ïe navíc v e podléhá v voji a ãas od ãasu je tfieba mûnit i firemní image, zamysleme se nad nûkter mi moïnostmi v bûru dárkov ch pfiedmûtû. Zdafiil v bûr je pfiedpokladem dosaïení Ïádaného efektu. Jde pfiece o reklamu, o komunikaci, a motivování pfiíjemce, popfiípadû o vyjádfiení na eho vztahu k nûmu. Vhodn mi pfiedmûty, a zde mûïeme jistû mluvit pfiímo o dárcích, mûïeme potû it a mnoho získat, v opaãném pfiípadû lze ale i urazit a ztratit tak, co se dá. Z toho vypl vá pravidlo ãíslo dvû: Nenechte se unést pestrostí nabídky v katalogu dodavatele, jenï nabízí stovky aï tisíce poloïek nejrûznûj ích pfiedmûtû, a vybírejte s chladnou hlavou. Pro reklamní účely Vhodnû koncipovaná akce s dárky podpofií osobní pfiijetí komunikované skuteãnosti. Úãelem je zaujmout pfiíslu níky cílové skupiny a pfiitom vhodnû reprezentovat znaãku nebo produkt. Konkrétní situace vyïaduje i konkrétní fie ení a dárek s vtipn m posunem logiky v znamu bude mít vût í ohlas neï triviální pfiímoãarost. Zde je nevyãerpateln prostor pro kreativce. Ale pozor na kouzlo nechtûného! Rozdává-li prodejce automobilû pfii pfiíleïitosti otevfiení prodejny s dárkem i jízdenku MHD s potiskem PouÏijte pro cestu k nákupu vozu od nás. Dal í uï nebudete potfiebovat!" nûkoho moïná pobaví, mnoha obdarovan m v ak pfiipomene jistou hofikou skuteãnost. Jisté ov em je, Ïe bude dosaïeno zam len ch cílû: dopad bude velmi osobní a efekt zapamatování znaãky dárce dokonal.

5 4 3D reklama Pro podporu prodeje 3D pfiedmûty aplikované v rámci sales promotion mají stimulovat k vût ímu objemu nákupu, vyzkou ení v robku, motivovat k nákupu i zákazníky preferující cenu apod. Dárky b vají pfiibalené na povrchu zboïí, nebo uvnitfi. Jednoduchá, ale vtipná hraãka s dobrou uïitnou hodnotou jako dárek pro dítû pfiibalená k pracímu prá ku na dûtské prádlo nebo k plenkám dobfie motivuje k v bûru takto podpofieného produktu. Obdobnû pûsobí vkusná skleniãka s decentním potiskem spojená s lahví alkoholu. Tepelnû izolaãní ta ka nebo obal s potiskem zaruãující, Ïe mra- Ïené zboïí - buì konkrétního dodavatele, nebo v urãitém mnoïství zakoupené - donese zákazník domû i v létû v uchovatelném stavu, splní funkci motivaãní a navíc, díky své Ïivotnosti, se stává nosiãem reklamního sdûlení s dlouhodob m úãinkem. Pro direct marketing V dobû, kdy vefiejnost nestojí o plné schránky reklamních tiskovin, mohou právû 3D pfiedmûty jako souãást direct mailingu zpûsobit onen Ïádoucí prûnik" do domácnosti. Reklamní dopis s vloïen m dárkem má velkou anci b t pfiijat a prostudován. Pfiedmûty k tomuto úãelu vyuïívané mají rozdávací charakter (give aways). Jejich volba je omezena velikostí obálky, vlastní hmotností, tvarem (pokud moïno ploché) a v neposlední fiadû i cenou. I zde je pfies uvedená omezení tfieba dodrïet zásadu urãité minimální uïitné hodnoty, aby si adresát nepfiipadal podveden. Prakticky tak mûïeme uvaïovat o klíãenkách, otvíraãích obálek, papírov ch nebo plastov ch skládaãkách pro pobavení, pouzdrech na fotografie atd. dle konkrétních souvislostí. Dárky se velmi dobfie uplatní i tehdy, reaguje-li zákazník napfiíklad na nabídku v tisku a vyïádá si katalog nebo jiné informace. Spolu s poïadovanou zásilkou by mûl obdrïet vhodnou pozornost jako v raz díkû za projeven zájem. Cenové rozpûtí 4,- aï 9,- Kã Pro osobní prodej Tato forma obchodu, vzhledem k osobnímu kontaktu se zákazníkem, je obzvlá È citlivá na v bûr pfiedmûtu, kter má pfiipomínat úãel setkání. Logika je sice stejná jako v jin ch pfiípadech, nicménû onen osobní kontakt vytváfií pfiedpoklady pro volbu padnoucí více na míru" klienta, kterého uï pfiece jenom více známe, neï typického, a tedy zobecnûného pfiedstavitele urãité cílové skupiny pfii direct mailingu. Nelze proto pfii volbû dárku nezohlednit vûk, pohlaví, postavení a vkus pfiíjemce (známe jeho vlastní prostfiedí, které dobrému pozorovateli mnohé prozradí), popfiípadû i jeho zájmy a podobnû. Cenová hladina pak vyjádfií míru na ich ambicí, nebo v raz uznání pfii uzavfiení smlouvy. Je zfiejmé, Ïe pro fie ení nûkter ch situací je dobré disponovat více originálními dárky, nebo v jin ch zase mnoïstvím pfiedmûtû univerzálnûj ích - rozhodnû je tu prostor pro kreativitu. Závûrem této ãásti shràme, Ïe stanovení vhodn ch kritérií nám nejen ulehãí v bûr toho pravého pfiedmûtu z velmi iroké nabídky, ale je zároveà pfiedpokladem správné volby, která pfiinese naplnûní na ich oãekávání a návratnost vloïen ch investic. Cena bude jistû figurovat na pfiedních místech na eho pomyslného Ïebfiíãku. To je pochopitelná okolnost, která ale nemusí b t nutnû fatálním omezením. Je tû stále nám zb vá dost v znamn ch parametrû, kter mi lze tvofiivû ovlivnit celkov v sledek. Patfií mezi nû napfiíklad volba materiálu, barevnosti, tvorba textu a v bûr informací, které má obsahovat. V sledn dojem ovlivní i technologie, kterou bude pfiedmût dotvofien. Je zfiejmé, Ïe nelze dát návod, ale pouze upozornit na urãitá pravidla a úskalí takové volby. V e závisí na vhodné aplikaci v konkrétních souvislostech. Z ČEHO VYBÍRAT To mûïe b t na první pohled skuteãnû problém, protoïe nabídka je mimofiádnû iroká a daleko pfievy uje ífiku sortimentu obdobn ch pfiedmûtû v bûïné obchodní síti. Snad s v jimkou nemnoha prodejen specializovan ch na urãit druh zboïí. Tam v ak nepofiídíte vytvofiení loga na vybraném pfiedmûtu. A pokud si pfiedmût koupíte s tím, Ïe logo vám natisknou v pfiíslu né firmû, mûïete narazit na technologické potíïe. Je proto nejlépe nav tívit zavedeného dodavatele 3D reklamy, kter vám nabídne komplexní sluïby. Navíc pouze tady mûïete v pfiípadû zájmu získat komplety nebo sady pfiedmûtû, viz dále. Poslední slovo ale budete mít vy. A k tomu, abyste se rozhodli správnû, slouïí kritéria, jimiï jsme se uï zab vali. Takto vyzbrojeni se mûïeme zaãít probírat irokou nabídkou. Cenové rozpûtí od 10,- do 30,- Kã Cenové rozpûtí 30,- aï 100,- Kã Psací potřeby, dárek pro každého Zaãnûme tím, ãím lze vyfie it asi kaïdou situaci. Psací potfieby mají nespornou uïitnou hodnotu pro kaïdého, sortiment je mimofiádnû irok a stále se obmûàuje, stejnû jako barevnost a barevné kombinace dílû, které si mûïete nechat sestavit podle sv ch poïadavkû. Uspokojeni budete pfii volbû druhu materiálu i jeho kvality, protoïe psací potfieby se vyrábûjí ze v eho, co lze jen trochu k jejich v robû pouïít. To znamená z pfiírodních materiálû jako je dfievo (od velmi obyãejného, napfiíklad z neopracované vûtviãky bûïného kefie, aï po dfieva zcela u lechtilá a mimofiádnû kvalitnû opracovaná), minerály a horniny, dále z kovû obecn ch, barevn ch, lehk ch a u lechtil ch aï po vzácné a drahé, zlato nevyjímaje. O plastech nemluvû. To v e buì samostatnû, nebo v nejrûznûj ích kompletech a soupravách vloïen ch do pouzder a kazet prost ch i nepopiratelnû luxusních. Stejnû iroká je cenová kála. Samostatnou kapitolu bychom mohli napsat o designu. Ale pojìme z mírné nadsázky zpût k realitû a v imnûme si nûkter ch faktû dûleïit ch pro v bûr. Budeme se orientovat pfiedev ím na standardní produkty. Jednak proto, Ïe tvofií tûïi tû realizovan ch zakázek, jednak proto, Ïe právû tady lze uvést kritéria pro orientaci. Luxusní zboïí zmíníme jen okrajovû a spí e pro zajímavost, protoïe podléhá jin m hlediskûm v bûru. Kdo kupuje luxusní zboïí, ví proã a nelze neï mu popfiát Èastnou volbu z hlediska pfiíjemce, protoïe ani vysoká cena sama o sobû kaïdého neohromí a ohled na individualitu obdarovávaného je i zde velmi na místû.

6 Praktick rádce Nosiče reklamy 5 V dobách, kdy se je tû nemluvilo o 3D reklamû, ale o dárkov ch a reklamních pfiedmûtech, tvofiily propisky s potiskem" více neï polovinu trïeb. Pofiídit se daly od cca 2 Kã za kus a s potiskem jednou barvou a v poãtu nûkolika set kusû pfii ly na necelé 4 Kã. Byly pochopitelnû z plastu a nûkteré bylo obtíïné potisknout. I v dne ní dobû se ale stále je tû mûïe stát, Ïe nûkteré druhy vzdorují potisku, a nûkteré i svému poslání - nedají se rozepsat. Pocházejí z rûzn ch zemí vzdáleného v chodu a vyznaãují se nejniï í a nízkou cenou, nevaln m designem a kvalitou zpracování. Obchodníci sice tvrdí, Ïe uï doïívají, ale zatím jsou stále tady a je tfieba na nû upozornit. Proto pozor, pravidlo ãíslo tfii: Kvalita má v ude svoji cenu! Cenové rozpûtí 100,- aï 500,- Kã Tolik úvodem a nyní se pojìme poohlédnout po zboïí na dolní cenové hranici, ale uï v oblasti pouïitelnosti. Zapomeneme pfiitom na propisky a budeme mluvit o kuliãkov ch perech nebo propisovacích tuïkách v tom ãi onom materiálovém provedení. Plastová kuličková pera tvofií nejniï í cenovou skupinu v rozmezí asi 4 až 9,50 Kč. Patfií k onomu rozdávacímu a spotfiebnímu zboïí, které poslouïí, ale pfiíli nezaujme. Nicménû pfii peãlivém v bûru z pomûrnû rozsáhlé nabídky lze v této skupinû realizovat dobré nákupy vût ích mnoïství. Sem se pfiesunulo tûïi tû nejvût ích objemû z poãátku devadesát ch let. Potisk tamponem by nemûl dûlat potíïe, koneckoncû dnes je to problém dodavatelské firmy, jestli nakupuje zboïí, které je schopna také kvalitnû potisknout. a dále první soupravy v kombinaci napfiíklad propisovací tuïka s mikrotuïkou, obojí v kovu. Zmûnû materiálû odpovídá i roz ífiení technologií, kter mi lze vytvofiit na povrchu logo. Pokud trváme na barevnosti na eho loga, musíme tisknout barvou pomocí tamponu, ale kovové a dfievûné zboïí si Ïádá jemnou linku vyrytou laserem. V takovém pfiípadû se ov em vzdáváme barevnosti, ale ve prospûch elegance. Na dal ím stupni cenové kály, fieknûme od 100 do 500 Kč, pokraãuje logika naznaãená v pfiedchozím odstavci. U lechtilé materiály - dfievo a kov, ale i velmi kvalitní a pfiiznan plast, tvary elegantní s dûrazem na decentnost, módní prvky - technicky strohé tvary ve stfiíbrném kovu, nebo naopak vyváïené pestfiej í barevností, sady dvou aï tfií kusû, decentní pouzdra z u lechtil ch materiálû atd. Zfietelná je individualizace jednotliv ch produktû, umoïàující velmi cílenou volbu pro konkrétní osobu. Pro vytvofiení loga platí totéï co v pfiedcházející skupinû: barevné logo vytiskneme tamponem, u kovu a dfieva mûïeme volit rytí. Hranicí pûti set korun v bûr nejen nekonãí, ale v jistém smyslu teprve zaãíná. Z hlediska poslání této broïury v ak jde o sféru speciálních poïadavkû a zájmû s vysok m stupnûm individualizace, pfiesahující její rámec. Kancelářské potřeby ZÛstaÀme je tû v místû, kam patfií v e popisované psací potfieby, a ohlédnûme se znovu na pestrost a ífiku nabídky propisovacích a plnicích per, mikrotuïek, moïnosti sdruïovat je Jistûj í v bûr, ale stále je tû v plastu, co do kvality a pûsobivosti obecnû je nad touto hranicí, tedy od 10 do 20 až 30 Kč. Design je nápadnû pfiitaïlivûj í aï zajímav, kvalita materiálu a pfiesnost v roby pûsobí solidnû a je mimo diskusi, pfiíjemná barevná kála, módní prvky a v nûkter ch pfiípadech navíc moïnost kombinovat jednotlivé díly do barevné sestavy podle va eho pfiání. Na osobní dárek to je tû není, ale uï také ne na rozdávání po hrstech. Je to skupina zboïí, která pfiedstavuje obvykle rozumn kompromis.vytvofiení loga se fie í standardnû potiskem tamponem v barevnosti podle pfiání zákazníka. Se stoupající cenou se roz ifiuje paleta materiálû, zvy uje se kvalita psacích hrotû a inkoustû, a pochopitelnû i design. Se stoupající cenou v ak také klesá poãet kusû na jeden nákup, protoïe jde o zboïí, které uï je vzdáleno kategorii pfiedmûtû nakupovan ch po stovkách a tisících kusû. PfiipomeÀme v ak právû v souvislosti s pery skuteãnost, Ïe ãím je zajímavûj í a kvalitnûj í, tím déle u svého pfiíjemce vydrïí a plní i funkci propagaãní. V cenové skupinû od cca 30 do 100 Kč najdeme modely, u nichï pfievládající veselost a hravost barev a tvarû z pfiedcházející úrovnû nahrazuje spí e zajímav, elegantní tvar, tlumená kála barev, propracovanost designu a i z toho vypl vající vy í technická nároãnost zpracování. Z materiálû pfievládá kov, aè uï bíl, stfiíbrn nebo barevnû upraven se stfiíbrn mi a zlat mi" ozdobami, vyskytnou se je tû sice zdafiilé, nicménû pouze imitace z plastu. Na horní hranici tohoto rozpûtí uï najdeme i pera vyrobená z u lechtilého dfieva v kombinaci s kovem

7 6 3D reklama do souprav a ukládat do elegantních pouzder. TûÏko bychom v kanceláfii hledali druh takov pfiedmût, kter by se vyskytoval v tolika provedeních. Co se dá vykouzlit s takovou dûrovaãkou, se ívaãkou, anonem... To snad je tû stojánek na tuïky by mohl moïná b t vhodn m dárkem, Ïe? Ti, kdo se ívaãky a dûrovaãky ãasto pouïívají, vyïadují, aby pfiedev ím spolehlivû plnily svoji funkci a pak snad to, aby jim je stále nûkdo neodná el. Jinak uï nic - tûïko byste hledali nudnûj í pfiedmût. Ale pozor, ve tmû je i svíãka prav m poïehnáním. To uï kohosi napadlo a vyrobil zmínûné pfiedmûty pestfie barevné, v nápaditém designu a samozfiejmû perfektnû fungující - témûfi k nepoznání, úïasné! Plnohodnotn 3D pfiedmût splàující podmínku uïitné hodnoty, dlouhodobé Ïivotnosti (s va ím logem) a navíc, zde i pfiekvapivû, vyvolávající pocit osobního vztahu. ProtoÏe takovou nádhernou se ívaãku bude pfiíjemce hlídat jako oko v hlavû. A máme zde dal í parametr, kter dûlá dárek dárkem: moment pfiekvapení. Do té doby by nikdo nepouïil slovní spojení nádherná se ívaãka". Je to rozhodnû jeden z principû, jak vytváfiet nezamûnitelnû va e" dárkové pfiedmûty oznaãované tailor made", tj. ité na míru: dûlat z nudného neobvyklé, mimofiádné, krásné. Pfies to v echno se kanceláfiské potfieby nestaly preferovan m pfiedmûtem 3D reklamy. Zahraniãní zboïí dovezené v posledních deseti letech vytáhlo standard vybavení kanceláfií dost vysoko a zfiejmû vládne uspokojení s touto situací. V pfiípadû potfieby se volí standardní pfiedmûty, a to pfiedev ím s ohledem na moïnost opatfiit je potiskem. Diáře, organizéry, záznamníky a kalendáře Málokdo si mûïe dovolit jak v osobním Ïivotû, tím ménû v práci spoléhat na pamûè. Obrácenû to znamená, Ïe prakticky kaïd pouïívá nûjaké médium" pro záznamy dûleïit ch faktû: od rodinn ch v roãí zapsan ch v jednoduchém stolním nebo závûsném kalendáfii, pfies velkoformátové kanceláfiské psací podloïky k osobním diáfiûm a rûzn m záznamníkûm vãetnû elektronick ch. To je na jedné stranû iroká kála forem, kaïdá navíc v mnoha provedeních, a na stranû druhé zvolená forma a její provedení mnohé vypovídá i o svém uïivateli: o jeho povaze, pracovním vytíïení, spoleãenském postavení i zálibách atd. To jsou informace, které o svém klientovi z vût í ãásti samovolnû získáváme pfii kaïdém jednání s ním. Sám nám je svou prezentací nabízí. Na nás je, abychom odli ili, co je stylizace a co skuteãnost. Jde v ak pfiedev ím o to, abychom si tûchto faktû v ímali vûdomû a cílenû. Bude se nám to hodit nejen pfii volbû vhodného dárku - o tom v ak zku ení obchodníci dobfie vûdí. Rozli me hned na poãátku dvû zásadní moïnosti záznamû - trvalé a doãasné. V ichni známe, jak to dopadá s Ïivotností pfiijat ch informací, pokud je zapisujeme na psací podloïky, volné listy ãi dokonce jen tak na rûzné papírky, byè nûkdy opatfiené lepicí vrstvou. Aby Ïivotnost takov ch informací byla del í neï krátká, je tfieba jejich hektické zaznamenávání doplnit archivací. Systematickou archivací, aby byly zpûtnû dohledatelné. To vûdí i ti, ktefií to stále nedûlají, aã jim z toho vypl vají mnohé potíïe. My o nich díky tomu víme, Ïe obdivují, a v duchu milují, sloïité organizéry s vymûniteln mi vloïkami nejrûznûj ího urãení, které by tak rádi zaplnili utfiídûn mi informacemi. Vûnujete-li jej takovému ãlovûku, udûláte mu obrovskou radost, ale nepátrejte po praktickém efektu - nejspí skonãí jako opeãovávan dárek s nesmûl m pokusem o jeho vyuïití. S takov m v hledem ov em asi ani investovaná ãástka nebude pfiíli vysoká, i kdyï svou roli zde mohou sehrát i jiné ohledy. V kaïdém pfiípadû zaãíná cenová kála nejmen ího organizéru (list ve formátu prodlouïené A6) s plastov m obalem u ãástky 150 až 250 Kč. e ení vnitfiních blokû se formálnû li í designem, ale obsahovû je víceménû standardní a lze koupit kompletní blok nebo pfiikoupit tematické vloïky podle pfiedpokládané vût í spotfieby nûkteré z nich v závislosti na zamûfiení cílové skupiny - pfiíjemce. Logo na obalu vytiskneme tamponem nebo sítotiskem, nûkteré materiály i v této kategorii pfiipou tûjí vyuïití raïby. Pokud se posouváme po cenové kále k nav ení o dal ích zhruba aï 800,- Kč, získáváme nejen o stupeà vût í formát (list cca A5) ve stejném provedení, ale postupnû i lep í materiál obalu (kvalitní umûlá aï pravá kûïe), peãlivé zpracování a spolehlivûj í mechaniku, design a vybavení. Vytvofiení loga v u lechtilém materiálu uï vyïaduje elegantní raïbu namísto potisku. Je tfieba uvést, Ïe standardní (katalogová) nabídka dodavatelû 3DR ãasto není v tomto druhu zboïí pfiíli iroká. Pokr vá v ak oblast pfiedpokládaného nákupu vût ího poãtu kusû (fiádovû v desítkách). Pfii splnûní této podmínky lze získat kvalitnûj í zboïí neï v bûïné obchodním síti za stejnou cenu. V hodou téï je, Ïe dodavatel zajisti i potisk, coï má u tohoto zboïí své záludnosti. Ty mívají svûj pûvod pro laika v neoãekávan ch okolnostech, jak mi jsou tfieba na ívané kapsiãky na vizitky a podobné nerovnosti na vnitfiní stranû desek, které zpûsobují potíïe pfii potisku a je tû více pfii poïadované raïbû na lícové stranû. ZboÏí u dodavatelû 3DR b vá fie eno s ohledem na technologické po- Ïadavky pfii vytváfiení loga na obvykl ch místech. U zboïí zakoupeného v bûïné obchodní síti hrozí minimálnû nebezpeãí nutnosti zmûnit umístûní loga oproti pûvodnímu zámûru, protoïe bude tfieba nalézt místo, kde lze desky pevnû podepfiít v plo e. Obecnû platí, Ïe ve v ech organizérech lze uplatnit vkládanou reklamu na listu stejného formátu, pravda, i snadno vyjímatelnou. Vy í úroveà i úãinek má reklama decentnû pfiitisknutá na v echny listy vnitfiního bloku. V kaïdém pfiípadû vyuïijeme moïnosti uplatnûní loga na obalu, a to pomocí sítotisku, tampónového tisku, popfiípadû raïby. Klasicky vázané diáře využijí dobfie ti, jejichï záznamy mají pfiedev ím ãasov charakter, a nevyuïijí tematicky dûlené stránky typické pro organizéry, popfiípa-

8 Praktick rádce Nosiče reklamy 7 dû je jejich agenda taková, Ïe jim ani organizér nemûïe poskytnout dostateãn rozsah a mobilita je nezajímá. Navíc se uïivatelé tûchto forem záznamû rekrutují z lidí, ktefií z rûzn ch dûvodû nepodlehli okouzlení technikou (digitální diáfie) a nedají si vnutit rozdûlení svého pracovního Ïivota do univerzálnû ãlenûn ch sloïek organizéru. Lpí na tom, na ãem vyrostli, a navíc vidí daleko dozadu i dopfiedu a diáfie si schovávají. Obvykl m formátem it ch diáfiû je A5 (denní diáfi) a ponûkud vût í B6 se pouïívá pro t denní verzi. Kapesní pak jsou ve formátech A6 nebo DL (1/3 A4) a navíc je tû ve verzi horizontální a vertikální. Materiály pouïívané na desky jsou z velmi kvalitních (pfiiznan ch) plastû s povrchem vyladûn m na pfiíjemn vjem pohledem i na dotyk, dále z umûlé kûïe, textilu a pochopitelnû ani pravá kûïe nemûïe chybût. Oblíbené jsou kombinace textil - kûïe s pro itím spoje. Jednotlivé diáfie lze kompletovat do sad se stejnou povrchovou úpravou, napfiíklad denní diáfi formátu A5 a kapesní mûsíãní apod. Ve vnitfiním uspofiádání se uplatní registr - v seky oddûlující napfiíklad jednotlivé mûsíce - dále perforace pro oddûlování rûïkû, textilní záloïky atd. V povrchové úpravû se uplatní i potisk tamponem i sítotiskem, v daleko vût í mífie se v ak pouïívá raïba, popfiípadû raïba s fólií, pokud to konkrétní materiál dovolí. Specialitou jsou kovové títky ryté laserem. Cenové rozpûtí kapesních diáfiû sahá od 60 do 90 Kã (kûïe a luxusní prvky pak aï 130 Kã), u vût ích denních a t denních od 100 do 200 Kã, popfiípadû i více podle provedení. Pfii v bûru tûchto diáfiû si v imneme zastoupení ãe tiny. Nejen, Ïe by mûla b t na prvním místû v názvu dnû, ale ãeské by mûlo b t i ãíslování t dnû, správné vyznaãení svátkû a doplàkové texty (pozor na tzv. v chodoevropskou mutaci). TotéÏ platí i pro dal í produkty s kalendáriem - plánovací diáfie a v echny kalendáfie. Vyplatí se téï rozevfiít diáfi a zkontrolovat vazbu, zda je itá, ãi pouze lepená, která mûïe b t sice téï kvalitní, ale pfiece jen na rozdíl od bûïné knihy, kde se tato vazba s úspûchem pouïívá, hrozí u diáfie rozpadnutí vlivem znaãného namáhání ãast m a úpln m rozevíráním bloku. A pfii v í úctû k v robci ne kodí zkusit, zda pouïit papír bloku dobfie pfiijímá inkoust z plnicího a propisovacího pera a téï obyãejnou tuïku. Papír pfiíjemn na pohled a dotyk nemusí splàovat tato kritéria. Dodavatel by mûl mít jeden vzorov diáfi, v nûmï lze tuto zkou ku provést. I do tûchto diáfiû lze umístit reklamu: jednak potiskem listû, tfieba jen po jedné stranû, nebo na ucelené vloïce v ité do bloku. V této skupinû nelze vynechat oblíbené plánovací diáře v kapesním formátu DL a A6, aè uï ité nebo rozkládací. Pfii objednávce fiádovû stovek aï tisícû kusû s pfiimûfien m potiskem kalendária se stávají efektivním nosiãem va eho sdûlení, a to v cenû okolo 10 Kã za kus podle parametrû. Cenovû jsme v relaci s propisovacím perem, efekt mûïe b t i vy í, pfiinejmen ím dlouhodobûj í. Kalendáře v nûkter ch pfiípadech nespl- Àují zcela kritérium prostorovosti, kter m se obecnû vyznaãují 3D pfiedmûty, nicménû patfií do rozsáhlé skupiny reklamních pfiedmûtû, které svou uïitnou hodnotou a charakterem úãinn ch nosiãû reklamy do této oblasti patfií. Zaãnûme tûmi, které sv m uïitím navazují na pfiedchozí diáfie - praktick mi stolními kalendáři poznámkov mi a plánovacími. Na rozdíl od diáfiû, které do jisté míry nahrazují, b vají v mnohem vût í mífie tuzemského pûvodu a to dává velkou nadûji na to, Ïe kalendárium bude v pofiádku. Z technického hlediska dbáme pfiedev ím na kvalitu stojánku - hroutící se kalendáfi s va ím reklamním potiskem by mohl symbolizovat i vztah obdarovaného k dárci. Stejnû tak nepotû í kalendáfi vyti tûn na papífie neochotnû pfiijímajícím

9 8 3D reklama inkousty a tuïku. Jinak vybíráme podle ãlenûní kalendária a vkusu, pokud je kalendáfi ilustrovan. Reklamní li ta zde nabízí vût í plochu, takïe kromû nezbytného loga lze pfiipojit i kontaktní informace, firemní slogan a rozsah pfiedmûtu ãinnosti. Cenové rozpûtí sahá od 20 do 50 Kč pfii odbûru nûkolika desítek kusû, na horní hranici i s obrázky v barvû. Dal í velmi oblíbenou skupinou s v born m efektem nosiãe reklamy jsou známé závěsné tříměsíční kalendáře s posuvn m jezdcem a vizuálním dosahem" pfies celou kanceláfi (nikoli jen na jednom stole). Tent Ï dosah bude mít i vá reklamní potisk, pokud bude ãiteln na stejnou vzdálenost jako ãíslice kalendária. Podle velikosti a kvality zpracování se pohybují v cenách od 15 do 45 Kč. Fotografické nástěnné kalendáře jsou z hlediska poãtu témat, která zobrazují, nejpestfiej í skupinou tohoto druhu. To je také jejich hlavním úkolem z hlediska uïitné hodnoty - vnést pestrost do prostfiedí, v nûmï budou umístûny, umoïnit alespoà chvilku oddechu a relaxace pohledem na pfiíjemné a oblíbené téma. Zde mûïete prokázat, jak dobfie znáte pfiíjemce takového dárku, do jaké míry si s vámi spojí pfiíjemnou chvilku pfii pohledu na kalendáfi se sv m oblíben m tématem, protoïe se zdá, Ïe v tak iroké nabídce si nelze nevybrat. A pokud zjistíte, Ïe ve zdánlivém pfiebytku pfiece jen nûco chybí, je to pfiíleïitost k zaplnûní mezery va í iniciativou. Budete-li mít moïnost volby z více exempláfiû s podobn m tématem a rovnocennou grafikou, vyberte ten, kter bude mít solidní závûs, dále vazbu znemoïàující kroucení a padání" rohû velkého formátu, a naopak umoïàující snadné obracení listû. Vazbu s trháním listû spí e vyluãte, nebude-li zbytí, pfiesvûdãte se o kvalitû perforace - trhání obvykle nedopadá dobfie a otrhané zbytky vytrïen ch listû kazí dojem po zbytek roku. A je tû jednu pfiipomínku: ãeho je moc, toho je pfiíli. Platí to i o kráse" obrázkû v nástûnn ch kalendáfiích. Pokud nebude téma opravdu vkusnû zpracováno, nevybírejte kalendáfi dvoumûsíãní a uï vûbec ne ãtvrtletní. Mûsíc je na jeden obrázek aï dost. Pak neodvolatelnû zev ední - i s va im logem. Ceny se zhruba fiídí kvalitou reprodukce a dostupností" tématu. V niï í skupinû od 50 do 100 Kč a pfii odbûru nûkolika desítek kusû pofiídíte pfiírodu a místa dostupná, ve druhé, draï- í skupinû od 100 do 200 Kč totéï z ménû dostupn ch míst, ve vût ích formátech, ãasto v je tû lep ím grafickém i polygrafickém provedení. Navíc sem patfií reprodukce vrcholn ch dûl malífiského umûní, ukázky automobilov ch a motocyklov ch speciálû a slavn ch a nejstar ích veteránû, nebo naopak mlad ch muïû a Ïen, rovnûï peãlivû vyveden ch. Oděvy s reklamou PfiipomeÀme si, Ïe reklamní pfiedmûty mají svou vlastní uïitnou hodnotu, bez ohledu na to, zda nesou reklamu ãi nikoli. Reklama je tedy cizopasníkem, kter se pfiiïivuje na tom, Ïe jist pfiedmût je uïiteãn. Stejnû to zaãalo i s textilními reklamními pfiedmûty, ale v voj tento vztah otoãil, takïe v souãasnosti je to naopak - âepice 40,- aï 100,- Kã nûkteré druhy odûvû Ïijí" z toho, Ïe jsou nosiãi reklamy - bez ní si je uï témûfi nelze pfiedstavit a tûïko by se jich prodalo tolik, kolik se prodá. A tak z odûvû reklama vytûïila nejvíce, protoïe kdyï napfiíklad chcete nûco psát, prostû si vezmete (jakoukoli pí ící) propisovaãku. Ale máte-li jít nûkam do spoleãnosti, nevezmete si jak koli odûv. Víte pfiece, Ïe lidé si vás podle nûj vïdycky okamïitû zafiadí a vy chcete b t zafiazeni dobfie, nebo spí e správnû. To znamená, Ïe musíte mít na svém odûvu tu správnou reklamu, byè by to byl pouh drobn prouïek v it do vu v místech, kam ãasto padne zrak toho, kdo si vás prohlíïí. Nejde pochopitelnû o v echny odûvy, ale speciálnû o odûvy sportovní, nebo sportovní charakter evokující. ProtoÏe sport má vysokou spoleãenskou prestiï, a co vypadá sportovnû, je in". Jedno podporuje druhé,

10 Praktick rádce Nosiče reklamy 9 stoupá efekt, úãinnost a v nosy, ale nesmí se ustrnout, musí b t novinky a pestrá nabídka. V ichni chtûjí vypadat stejnû, ale zároveà se kaïd chce li it. Nebo jinak - kaïd chce b t originální, ale v mezích toho, co uznávají ostatní. Skvûlé klima pro uplatnûní reklamy. Mezi 3D pfiedmûty z textilu dominují ãepice a triãka. Tvofií jak si základ, v dal í cenové úrovni najdeme totéï v lep ím materiálu a provedení, plus dal í odûvy - poloko ile, mikiny, bundy atd. Super class odûvy vynikají stfiihem a materiálem a dále sem patfií komplety obleãení a doplàkov ch textilií pro konkrétní úãely - pláïov komplet, tenisov, golfov, motoristick atd. Vyznaãují se kvalitou pouïit ch materiálû, originálním designem a hlavnû - jsou nenapodobitelné katalogov m zboïím, jde doslova o tailor made. Trička jsou tím zboïím, kterého jakoby nikdy nebylo dost. UÏitná hodnota vysoká po cel rok, obliba standardnû znaãná a vhodnost univerzální bez ohledu na charakter ãinnosti dárce. PfiipomeÀme v ak znovu v souvislosti s tímto produktem kritérium kvality: Ïe jde o oblíben artikl, vûdí i prodejci, a ve snaze zaujmout cenou nezfiídka nabízejí zboïí, jehoï kvalita je pod ãarou pfiijatelnosti. Velik potenciál triãka jako nosiãe reklamy se po prvním vyprání mûïe obrátit proti dárci. Doporuãujeme proto nákup u renomované firmy, která mûïe kvalitu doloïit, a nabídne moïnost Čepice (máme na samozfiejmû na mysli ãepice s k iltem) jsou uï nûkolik let ve velké oblibû obecnû, ãehoï reklama s v hodou vyuïívá. Katalogová nabídka svou pestrostí této situaci sice odpovídá, nicménû nabízí pfiedev ím jak si základ. To znamená, Ïe po shlédnutí této nabídky dostanete teprve ten správn nápad na svou" ãepici a objednáte si originální barevnou kombinaci nebo materiál. âepice se dûlí podle poãtu panelû (dílû), ze kter ch jsou u ity, b vá jich 5 aï 7. S poãtem dílû se cena obecnû nezvy uje, zásadní vliv má pouïit materiál a zpracování. Objednáte-li si 50 kusû, mûïete na dolní hranici poãítat s cenou 30 až 40 Kč za ãepici pûtipanelovou z bavlnûného materiálu a jednobarevnou. V této cenové skupinû se k vytvofiení loga obvykle vyuïívá sítotisku. V pfiípadû sloïitûj ího motivu nebo speciálních nárokû na umístûní pak transfer. Ve stfiední skupinû od cca 40 do 100 Kč se kromû bavlny a smûsn ch materiálû uplatní dïínovina a kepr, man estr a brou ená bavlna, dále téï rûzné druhy zapínání: plastové, such zip nebo kovové pfiezky. K vytvofiení reklamního motivu se uï vyuïívá technologie vy ívání. Nad hranici 100 Kč se dostaneme, budeme-li poïadovat vlnûnou ãepici, popfiípadû semi ov k ilt. K nejdraï ím exempláfiûm patfií ãepice ze semi e, jejichï cena mûïe pfiesáhnout i 600 Kč. Logo vytvofiíme opût vy íváním, lze aplikovat téï kovov títek ryt laserem. NezapomeÀme v této souvislosti na sluneční štítky. Velmi âepice 30,- aï 40,- Kã dobfie se uplatní pfii akcích v letních mûsících, kdy se obvykle jiné pokr vky hlavy nenosí - asi by nebylo úplnû vhodné nabízet je v zimû ke kulichûm, kloboukûm a ãepicím. Materiálovû jsou shodné s ãepicemi, cenovû se pohybují od 15 do 50 Kã. V pfiípadû títkû stojí za váïnou úvahu i v roba z papíru. Za cenu nûkolika korun získáme efektivní rozdávací reklamní pfiedmût. Sice spí e jednorázov, proto je z papíru, ale je-li zajímav sv m sdûlením nebo provedením, pfiesáhne jeho Ïivotnost pfiedpokládané jedno odpoledne i o nûkolik t dnû.

11 10 3D reklama cílenû a spolehlivû vybrat z rûzn ch úrovní. Cenové rozpûtí triãek podle materiálu a jeho specifické hmotnosti sahá pfiibliïnû od 50 až 70 do 170 Kč. Nejãastûji vyuïívanou technologií pro potisk triãek je sítotisk. Pro tento úãel byly vyvinuty karuselové automaty s velkou v robní kapacitou, pfiesností soutisku, pro tisk 8 aï 12 barvami najednou. Alternativou je v ivka, uïívaná obvykle pro draï í triãka z tûï ího textilu a pro jednodu í motivy men ího rozmûru. Vhodn ch v robkû z textilu je pochopitelnû nepfieberné mnoïství, ale z hlediska reklamy jde v oboru obleãení pfiedev ím o zboïí pro sport a voln ãas - nejlépe se sná í s reklamou, je spojeno s relaxací a zábavou a k podvûdomému vnímání reklamního sdûlení dochází v pfiíjemném psychickém rozpolo- Ïení, v neposlední fiadû má v znam i fakt, Ïe sportovní obleãení souvisí s prestiïním prostfiedím - a to v e pfiíznivû ovlivàuje dosaïení oãekávaného efektu. Hrnky Staly se oblíben m 3D pfiedmûtem asi pfied tfiemi lety. MÛÏeme spekulovat, jestli to zpûsobila móda tvarû vhodn ch pro potisk (ãist válec) odvalovacím sítotiskem, nebo technologicky vyhovující tvar pfii el ve vhodnou dobu, kdy nastávala únava z baculat ch keramick ch nádob. V kaïdém pfiípadû je dûleïitá okolnost snadného potisku, kter umoïàuje vyhovût kaïdému poïadavku na grafické ztvárnûní reklamního nebo jiného sdûlení. MÛÏete dokonce poïadovat potisk i uvnitfi hrnku, jak na stûnách, tak i na dnû. V voj vhodn ch barev umoïnil i nabídku takov ch vtípkû, jako jsou motivy, které se objeví aï po nalití vfielé tekutiny, nebo naopak teplem zmizí motiv viditeln za studena a místo nûho se objeví jin. BûÏné jsou keramické a sklenûné hrnky, které pofiídíte v cenách od 30 do 90 Kč pfii odbûru 100 ks. Samostatnou kapitolu tvofií dvouplá Èové hrnky z nerezové oceli, nabízené ve velikostech a tvarech pro rûzné druhy nápojû - od instantní polévky aï po mokka kávu, a to i s pod álkem. Ceny jsou ponûkud vy í. Zaãínají nad ãástkou 100 Kã a podle velikosti a tvarové nároãnosti se pohybují v rozpûtí dal ích asi 100 Kã pfii odbûru 25 kusû. Sklenice a lahve Mají své stabilní místo mezi 3D pfiedmûty, bez ohledu na módní trendy. S v jimkou standardních sklenic s obtiskem ãi poti tûn ch sítotiskem nebo tamponem, které se objednávají ve vût ích mnoïstvích, zde spolehlivû najdeme noblesnûj í dárky pro uï í klientelu. Tomuto urãení musí odpovídat i provedení reklamního sdûlení. Vhodnou technologií je pískování, které na povrchu skla vytvofií matnou neprûhlednou plochu. Pochopitelnû bez moïnosti vyuïití barev. To ov em není na kodu, protoïe vzhled takto provedeného loga je velmi elegantní. Kromû toho jsou dvû moïnosti provedení: pozitivní, kdy je pomocí ablony pískováno logo a okolí má pûvodní povrch, nebo opaãnû, pískováním se upraví plocha, v níï je ablonou vykryto negativní logo s pûvodním leskl m povrchem. I zde se nabízí moïnost v roby sklenic podle vámi navrïeného tvaru nebo s reliéfem ve tvaru loga a podobnû. Oblíben m dárkem je láhev firemního vína". Jde o láhev opatfienou originální etiketou vyjadfiující charakter a okolnosti pfiíleïitosti, k níï vznikla. V souvislosti s dárky ze skla je obzvlá È naléhavé se zmínit o balení. Nejen Ïe kfiehkost materiálu k tomu sama vyz vá, ale pfiedev ím pfievaïující charakter noblesní záleïitosti bude vhodn m obalem umocnûn. Komplety textilních výrobků pro urãitou ãinnost, zmínûné v úvodu této ãásti, patfií do sféry VIP dárkû. Jsou ov em vhodné nejen k rozdávání, ale i k prodeji pfiíznivcûm a fanou - kûm, podle oblasti, v níï se realizují. Takov komplet mûïe obsahovat triãko, ãepici, svrchní odûv sestávající z kalhot a bundy, hodí se i ponoïky a de tník pro dvû osoby. DÛleÏit je nápadit design a pouïité materiály. V soupravû napfiíklad pro pobyt na pláïi se nabízí kromû plavek a ruãníku koupací plá È, vût í osu ka, pfiimûfiená ta ka a ãepice. V nároãnûj í verzi pûjde zcela o zakázkovou v robu, pfiijateln m kompromisem v ak mûïe v nûkter ch pfiípadech b t i kombinace v bûru z katalogového zboïí doplnûného zakázkovou v robou do smysluplného celku.

12 Praktick rádce Nosiče reklamy 11 Nabízí se obal z kartonu s potiskem a tfieba i s v sekem, nebo s potahem vytisknut m zvlá È a ka írovan m na lepenku. Dále mûïe b t uzavfien, nebo otevfien, v tom pfiípadû je tfieba fie it i úpravu vnitfiních ploch. Zvlá È oblíbené je pro tyto úãely dfievo, které lze vybrat pfiímo ve vhodné pfiirozené barvû, coï pûsobí nejlépe, nebo s úpravou povrchu nátûrem ãi potiskem. V tomto pfiípadû mûïeme aplikovat i jindy tûïko vyuïitelnou technologii, kterou je frézování. Dokonce lze kombinovat povrchovou úpravu s frézováním, jímï opût odkryjeme pûvodní materiál a vytvofiíme kontrastní motiv. Dárkové předměty pro volný čas Jsou velmi rozsáhlou skupinou s pestr m sortimentem. Jejich hlavním pfiínosem je skuteãnost, Ïe reklamní sdûlení dárce je vnímáno v souvislosti s uïitnou hodnotou, která se v znamovû spojuje s okamïiky odpoãinku, pohody, nebo tfieba i práce, ale takové, kterou si obdarovan sám vybral. Radost z povedeného díla je vnímána i ve spojitosti s logem na pracovní pomûcce, jakou mûïe b t napfiíklad svinovací mûfiidlo. Novinka na závěr - digitální vizitky Tato oblast reklamních pfiedmûtû má díky v eobecné digitalizaci pravdûpodobnû velkou budoucnost. Digitální vizitka je zalo- Orientaãní ceny CD vizitek s potiskem formát 56 x 86 mm, 20 MB/2:14 poãet ks do: 2 barvy doplàková ,- 205, ,- 103, ,- 77, ,- 64, ,- 53, ,- 39, ,- 34, ,- 29, ,- 25, a více dohodou dohodou Ïena na bázi kompaktního disku. Vzhledem se samozfiejmû nejedná o klasické CD, ale princip uchování informací je naprosto totoïn. Základem pro v robu digitální vizitky je klasick kompaktní disk. Ten je frézováním tvarován jednak do obrysu klasické vizitky, jednak je zmen ena tlou Èka. Stfied vizitky je ale ponechán v pûvodní tlou Èce, aby vyhovoval uloïení v bûïné CD mechanice. Na vrchní stranu vizitky je moïné umístit jak koliv potisk. Digitální informace se umístí pouze v okolí stfiedu vizitky, jehoï prûmûr mûïe b t maximálnû stejn jako krat í strana vizitky (tzv. zkrácen záznam). Na ztenãen ch okrajích Ïádné informace uloïeny nejsou. Obvyklá kapacita tûchto vizitek je 20 MB. Digitální vizitka sk tá velk a zajímav potenciál. Na vizitku lze uloïit nejen personální, ale také obchodní informace, fotografie produktû, ceny apod. Je zfiejmé, Ïe tento orientaãní v ãet není úpln. Svatopluk Mára Poznámka: Ilustrace v této kapitole byly pfievzaty z katalogu spoleãnosti Speed Press Praha a z produkce firmy Jelínek, Mnichovo Hradi tû (digitální vizitky)

13 12 3D reklama TECHNOLOGIE POUÎÍVANÉ V 3D REKLAMù SÍTOTISK Z hlediska potiskovaného tvaru je sítotisk pouïiteln na rovinné a válcové plochy, z hlediska vlastností tiskové podloïky lze tisknout na papír, plast, kov i textil, tedy na v echny obvyklé materiály. Pfiípadné omezení v mimofiádn ch pfiípadech nespoãívá v technologii samotné, ale v tom, máme-li k dispozici barvu schopnou spojit se trvale s konkrétním materiálem. Co do rozmûrû potisknutelné plochy nejsou obvyklé 3D pfiedmûty pro sítotisk problémem. Maxima dosahuje pfii potisku rovinn ch ploch, kdy lze tisknout ve formátu nûkolika metrû ãtvereãních. Jak vypl vá jiï z názvu, je sítotisk zalo- Ïen na protlaãování barvy na tiskovou podloïku pfies síto, které je prostupné pouze v místech, kde je vytvofien tiskov obraz, kter chceme tisknout. Síto se skládá z tzv. sítoviny a sítotiskového rámu. Sítovinu zde tvofií tkanina z pfiírodních, syntetick ch, popfi. kovov ch vláken, jejímï hlavním parametrem je hustota vláken vyjádfiená poãtem linek na centimetr. Prakticky to znamená, Ïe ãím hust í je sítovina, tím jemnûj í jsou vytisknuté (a je tû rozli itelné) linky, tím víc se jich vejde na 1 cm, tím vût í je rozli ení a jemnost kresby tiskového obrazu, napfiíklad písma. Sítovina se napne na rám a pomocí lepidla se k nûmu pfiichytí. Po této operaci jiï máme vlastnû základ tiskové formy, kterou je nutné opatfiit (ovrstvit) svûtlocitlivou vrstvou. Je to roztok, kter má po vysu ení obdobné vlastnosti jako svûtlocitlivá vrstva u fotografick ch materiálû. Na síto se roztok naná í ovrstvovacím kor tkem (ruãnû nebo automaticky) pfii ochranném osvûtlení. Naná ení se zpravidla nûkolikrát opakuje, aby se dosáhlo perfektního vyplnûní mezivláknov ch prostor a hladkého povrchu vrstvy. Po zaschnutí je síto pfiipraveno pro kopírování vlastního tiskového obrazu. Ovrstven rám se uloïí do kopírovacího rámu (sklenûná deska s kovov m rámem) a na sítovinu se poloïí pozitivní film s motivem, kter se má tisknout. Pfies film se ovrstvené síto exponuje speciálními v bojkami. Osvitem se vytvrdí Potisk obalu na CD z eloxovaného hliníku sítotiskem: obrázek nahofie - pfiedmût je umístûn na fixaãní podloïce, na sítu je nanesena barva. Uprostfied je zachycen kontakt síta a pfiedmûtu, probíhá protlaãování barvy sítem na povrch pfiedmûtu, vlastní tisk. Na posledním obrázku je v sledek tisku osvûtlená místa, zatímco pod tiskov m obrazem k vytvrzení nedojde. Poté se síto vym vá proudem vody, nevytvrzené ãásti vrstvy se odplaví a vytvofií se poïadovan tiskov obraz. Síto se upne do tiskového stroje a na jeho okraj se nanese hustá pastózní barva. Tisková podloïka, tj. potiskovan materiál, se nachází nûkolik (3-6) milimetrû pod sítem. Pfii pohybu tûrky, která roztírá barvu po sítu, je na ni zároveà ve vertikálním smûru vyvíjen tlak, jenï zpûsobí prohnutí síta. Tím dojde ke vzájemnému kontaktu síta s podloïkou, na niï se barva pfienese. Orientaãní ceny potisku sítotiskem triãko, batoh, ta ka, formát do 10 x 10 cm poãet potiskû do 49 ks od 50 ks od 100 ks první barva 500,- aï 600,- celkem 10,- aï 12,- 9,- aï 9,50 kaïdá dal í barva 250,- aï 375,- celkem 6,- aï 7,50 4,50 aï 7,- od 500 ks 8,- aï 9,- 4,- aï 6,- od ks 7,- aï 8,50 3,50 aï 5,- od ks 6,50 aï 7,50 3,50 aï 4,- pfiíprava v roby 400,- 300,- triãko, bavlnûná ta ka, formát do 30 x 40 cm poãet potiskû do 49 ks od 50 ks od 100 ks první barva 450,- aï 1200,- celkem 18,- aï 24,- 15,- aï 20,- kaïdá dal í barva 450,- aï 500,- celkem 9,- aï 10,- 7,- aï 8,- od 500 ks 10,- aï 11,- 5,50 aï 6,50 od ks 8,50 aï 9 4,20 aï 5,50 od ks 7,50 aï 8,50 4,- aï 5,- pfiíprava v roby 400,- 300,- kalendáfi, potisk na li tu (la ) poãet potiskû do 29 ks od 30 ks od 100 ks první barva 420,- aï 500,- celkem 10,- aï 14,- 9,- aï 12,- kaïdá dal í barva 270,- aï 400,- celkem 8,- aï 9,- 5,50 aï 6,50 od 500 ks 7,50 aï 11,- 5,- aï 6,- od ks 5,50 aï 9,- 3,50 aï 4,- pfiíprava v roby 500,- aï 600,- 350,- aï 400,- hrnky poãet potiskû do 99 ks od 100 ks od 300 ks první barva 600,- aï 1 000,- celkem 6,- aï 10,- 5,- aï 7,- kaïdá dal í barva 400,- aï 800,- celkem 4,- aï 8,- 3,80 aï 5,- od 500 ks 5,- aï 5,50 3,80 aï 4,50 pfiíprava v roby 0,- nebo 400,- 0,- nebo 300,-

14 Praktick rádce Nosiče reklamy TAMPÓNOVÝ TISK Na rozdíl od sítotisku spoãívá v znam této technologie pro úãely potisku 3D pfiedmûtû ve schopnosti potisknout i nepravidelné tvary. Z hlediska potiskovan ch materiálû je situace stejná jako u sítotisku: potisknout lze kaïd materiál, k nûmuï máme chemicky vhodnou barvu. To znamená, Ïe bûïné plasty, kov, dfievo ani papír nejsou zdrojem Ïádn ch problémû. Velikost tiskové plochy se pohybuje od nûkolika centimetrû aï po desítky centimetrû ãtvereãních. Pro tampónov tisk je charakteristické to, Ïe tisková forma, naz vaná kli é, a potiskovan pfiedmût nepfiijdou do vzájemného styku. Aktivním elementem a zprostfiedkovatelem tisku je zde onen tampón obsaïen v názvu. Jde o tûleso kónického tvaru s plo kou na vrcholu, vyrobené ze speciální pryïe. Tampón pendluje" mezi tiskovou formou - vyplnûnou barvou, která se otiskne na zmínûnou plo ku - a pfiedmûtem, kde pfiitisknutím pfiedá barvu a vytvofií tak otisk obrazu. Díky pruïnosti pryïe, z níï je tampón vyroben, pfiilne i k plochám, jejichï tvar by byl pro jiné technologie nepfiekonatelnou pfiekáïkou, a otiskne tam poïadovan obraz. Tisková forma se vyrábí leptáním rovinné destiãky. Tiskov obraz se pfienese na destiãku ovrstvenou svûtlocitlivou vrstvou osvitem pfies film s tiskov m obrazem. Leptáním je naru en povrch destiãky, ale jen v plo e dané obrysem tiskového obrazu. Pfii tisku probíhá následující proces: tisková forma (destiãka s vyleptanou prohloubeninou) se zalije barvou, pfiebyteãná barva se setfie stûrkou (barva zûstane jen v prohlubni), tampon se pfiitiskne, na nûm ulpí barva (ve tvaru poïadovaného obrazu), pfiesune se s ní nad pfiedmût, svisl m pohybem se pfiitiskne k pfiedmûtu a vytvofií otisk obrazu. NeÏ tampón nabere znovu barvu, je nutno vymûnit potiskovan pfiedmût, coï lze uãinit ruãnû i automaticky. Nejãastûji je tampónov tisk pouïíván pro pfiená ení pérov ch motivû (se stoprocentním barevn m krytím). Pro tisk polotónov ch obrazû se vyuïívá speciálních strojû s rotujícími fixaãními trny. Ty jsou (u správnû kalibrovaného stroje) schopny zajistit naprosto pfiesn soutisk v ech barev bez zdlouhavého pfiednastavování stroje. Rozdíl je i ve zpracování tiskové formy. Osvit i leptání tiskové formy se provádí dvakrát: nejdfiíve barevná separace motivu a pfies nûj tiskov rastr. V pfiípadû plnobarevného tisku je tfieba vyrobit ãtyfii tiskové formy pro ãtyfii sloïky barevného obrazu. Pochopitelnû mûïeme tisknout polotónov motiv i jednobarevnû. Potisk propisovacího pera tampónov m tiskem: horní obrázek zachycuje okamïik tûsnû po tisku, v pozadí se tisková forma, kli é, plní barvou. Na druhém obrázku se tampón vrací na tiskovou formu pro barvu, mezitím se vymûní pfiedmût Orientaãní ceny potisku tampónem malé pfiedmûty, pfiíprava 250 Kã poãet tiskû do 20 do 50 do 100 do 200 do 300 do barva 2 barvy 3 barvy celk. 300,- 5,80 4,50 3,50 2,70 2,10 celk. 400,- 9,90 7,70 5,90 4,60 3,60 celk. 520,- 15,70 12,20 9,40 7,30 5,70 do ,90 3,20 5,10 do ,50 2,60 4,10

15 14 3D reklama VÝŠIVKA Stroje pro vy ívání mívají aï 12 jehel v icí hlavû, co jehla, to barva nitû. Pohyb jehel je fiízen vy ívacím programem. Do nûho se pomocí poãítaãe pfievede vektorová podoba motivu. Tlou Èka, resp. plo ná hmotnost materiálu, na kter lze vy ívat, se obvykle pohybuje od 140 g/m 2 v e. Na pfiíli FLOCK Jde o technologii úpravy povrchu, jejíï aplikace právû na textil je velmi vhodná, protoïe povrch takto vytvofiené vrstvy pfiipomíná umûl samet nebo umûl velur. Motiv vzniká naná ením vláken z polyesteru, polyamidu nebo viskózy do vrstvy lepidla pomocí elektrostatického pole. PouÏívá se pro loga na triãku nebo ãepici, Motiv, kter by bylo nepraktické, popfiípadû zcela nemoïné tisknout pfiímo na urãit textilní v robek TRANSFER V tomto pfiípadû jde o pfienesení (proto transfer) obrazového motivu na pfiedmût, kter z nûjakého dûvodu nelze potisknout vûbec, nebo by nebylo moïno dosáhnout poïadované obrazové kvality, obvykle pfiesného soutisku. DÛvodem mûïe b t i obtíïnû potisknuteln materiál, velikost pfiedmûtu a také jeho faktická nedostupnost. PoÏadovan motiv se proto za optimálních technologick ch podmínek, a tedy v poïadované kvalitû, vytiskne samostatnû sítotiskem na pfienosovou podloïku a na cílovém objektu je pak fixován napfiíklad tepelnû (zaïehlen), nebo lepidlem - podle okolností se volí vhodná pfienosová podloïka. Orientaãní ceny potisku transferem formát do 10 x 10 cm poãet potiskû do 49 ks od 50 ks od 100 ks první barva 650,- aï 850,- celkem 13,80 aï 14,50 12,50 aï 13,50 kaïdá dal í barva 350,- aï 550,- celkem 7,50 aï 11,- 7,- aï 9,50 od 500 ks 11,- aï 12,50 6,40 aï 8 od ks 9,30 aï 11,- 6,- aï 7,- pfiíprava v roby 500,- aï 600,- 300,- aï 400,- formát do 30 x 40 cm poãet potiskû do 49 ks od 50 ks od 100 ks první barva 1 750,- aï 1 850,- celkem 33,50 aï 37,- 30,50 aï 34,- kaïdá dal í barva 850,- aï 900,- celkem 14 aï 16,- 12,50 aï 14,50 od 500 ks 25,50 aï 28,50 10,- aï 11,50 od ks 23,50 aï 26,- 8,50 aï 9,50 pfiíprava v roby 600,- 400,- Vy ívací automat pro 11 barev z nûmecké produkce tenk ch materiálech je v ivka nevzhledná. Vynikající vzhled má v ak na tûï ích textiliích. e ení spoãívá ve vy ívání na roze it odûv. Barevnost vy ívání se obvykle pohybuje od jedné do deseti barev (více jak deset barev jen ojedinûle). Maximální rozsah barev ãiní 350 moïn ch odstínû vãetnû metalick ch. Velkou pfiedností je zde stálost barev nití, které lze bez problémû prát, Ïehlit i chemicky ãistit. Vy ívat lze i na jiné materiály, napfi. kûïi. Vy ívání motivu na takov materiál je obvykle ãasovû nároãnûj í, z ãehoï vypl vá i vy í cena takového zpracování. Orientaãní ceny v ivky na hotové v robky (trika a ãepice) poãet stehû motivu do ks do ks cena za 1000 stehû 4,60 do ks 3,40 nad ks 3 pfiíprava v roby 300,- aï 800,- Pfiíklad rozsahu v ivky: logo spoleãnosti v elipse o rozmûru 4 x 6 cm s dvojit m orámováním je asi stehû 4 ãísla na sportovních dresech, názvy firmy na pracovních odûvech apod. BûÏnû je flock aplikován také na termofóliích, které se fieïou plotrem a naïehlují na textil. Pfiíznaãná je velká trvanlivost. Elektrostatické naná ení dovoluje úpravu velmi nerovn ch povrchû, ale i vnitfikû krabic a kazet, tvarov ch v liskû, pfiístrojov ch desek, textilií atd. Orientaãní ceny potisku - flock plocha do 100 cm 2 poãet potiskû do 29 ks od 30 ks od 100 ks plocha do 600 cm 2 do 29 ks od 30 ks od 100 ks první barva 800,- aï 1 700,- celkem 24,50 aï 50,- 23,50 aï 40, ,- aï 5 500,- celkem 44,50 aï 140,- 43,50 aï 100,- kaïdá dal í barva 400,- aï 850,- celkem 12,- aï 25,- 11,50 aï 20,- od 500 ks 21,50 aï 32,- 9,- aï 15,- od ks 19,50 aï 25,- 8,- aï 10,- pfiíprava v roby 600,- aï 800,- 400,- aï 600,- 700,- aï 1 300,- celkem 17,50,- aï 35,- 16,50 aï 32,- od 500 ks 42,50 aï 80,- 15,50,- aï 28,- od ks 41,50 aï 60,- 14,50,- aï 25,- pfiíprava v roby 600,- aï 800,- 400,- aï 600,-

16 Praktick rádce Nosiče reklamy GRAVÍROVÁNÍ FRÉZOVÁNÍM Prakticky se neli í od bûïn ch druhû frézování, takïe poãítaã fiídí pfies servomotory pohyb rotující frézy malého rozmûru, která ryje ve zpracovávaném materiálu. Pro grafické podklady zde platí podobná kritéria jako u rytí diamantem. V hodou této technologie je volitelná ífie a hloubka rytého motivu. Ukázka popisu vytvofieného laserem POPIS LASEREM Jedná se o technologii, která vyuïívá úzkého paprsku svûtla s velkou energií. Svûtlo vychází ze speciální v bojky a je optickou soustavou hranolû a ãoãek komprimováno do potfiebné intenzity a vedeno pfiímo na povrch pfiedmûtu. Pro smûrování paprsku se pouïívá elektronicky fiízen ch (prûmyslov m poãítaãem) zrcátek a tzv. záklopky - ta paprsek v urãit ch momentech pfieru uje, napfi. pfii pfiechodu na dal í znak. Motiv se do prûmyslového poãítaãe dodává na nûkterém z nosiãû digitálních informací, nejãastûji na disketû. Popisování laserem je velice pfiesnou technologií. Minimální tlou Èka zpracovatelné linky ãi bodu je 0,08 mm. Maximální velikost obrazu je dána konkrétním strojem a pohybuje se v rozmezí 6 x 6 aï 10 x 10 cm. Popisovat lze ocel, hliník, mosaz, dfievo, sklo, ale i pryï, plasty a samolepicí fólie. Orientaãní ceny popisování laserem do kovu, formát do 28 x 16 mm poãet do cena Kã/ks 18,- 16, , ,50 pfiíprava: hmot. pfiedloha malé pfiedmûty obecnû poãet ménû neï ,- Kã/hod. cena Kã/ks pfiíprava v roby 300,- 28, , , ,- 500 a více 14,- Technická pfiíprava a sefiízení 400 Kã. Gravírovací frézka: podle charakteristiky motivu se volí nástroj - fréza poïadovaného prûmûru, nebo diamantov hrot, kter v tváfií jemné linie Orientaãní ceny gravírování do kovu do dfieva plocha cm 2 do cena Kã/ks pfiíprava: digit. pfiedloha 150,- 18,- 33, ,- nad ,- do pfiíprava v roby 400,- aï 500,- 23,- 27, ,- nad ,- RYTÍ DIAMANTEM Tato technologie vyuïívá zafiízení, které ryje poïadovan motiv do kovu diamantov m hrotem. Zafiízení je fiízeno prûmyslov m poãítaãem. Potfiebné informace o tvaru motivu jsou nejãastûji zpracovány v Corelu do podoby vektorû a následnû se pfievádûjí do prûmyslového poãítaãe, kter jiï rytí pfiímo fiídí. Tento zpûsob gravírování je vhodn pro tvorbu mûlk ch a tenk ch linií.

17 16 3D reklama ADRESÁŘ DODAVATELŮ 3D REKLAMY Spoleãnost telefon Internet 1. Art D - Grafick atelier âern 02/ , Pre-press studio, grafické studio, nakladatelství 2. B&L Production, s. r. o. 02/ , V hradní dovozce exkluzivních dárkov ch pfiedmûtû LEXON, navrïen ch svûtov mi návrháfii. V roce 2000 Ïádaná novinka na ãeském trhu BITCON, s. r. o. 02/ Dodavatel technologií a materiálû pro v robu reklamy - plotry ROLAND, SW + pfiíslu enství, termolisy STAHLS, naïehlovací materiály GRÖNER, materiály pro digitální tisk 4. DG Tip, spol. s r. o. 05/ Velkoobchod s reklamními pfiedmûty, kompletní nabídka prostfiednictvím vlastního katalogu DÁRKY, reklamní potisk s vyuïitím v ech dostupn ch technologií tisku, katalog na CD-ROM, internetov obchod on line 5. FEDOR HALJUK - ãlen sdruïení PYRAMIDA 0468/521349, Reklamní aromatické osvûïovaãe vzduchu 6. FINISH, v. o. s. 040/ , Autorizovan v hradní dovozce triãek a dal ího obleãení pro voln ãas SCREEN STARS pro âr a SR, potisk textilu aï 8 barev, potisk panelû pro svûtelnou reklamu, ploch sítotisk do formátu 100 x 138 cm, potisk rekl. pfiedmûtû tamponov m tiskem 7. INTEGRA VD ZLÍN 067/845111, Sítotisk, laserové znaãení pfiedmûtû, dekorativní pískování skla 8. JANA BUBENÍâKOVÁ - MODAPRINT 0303/843099, 0602/ modap.hyperlink.cz Reklamní pfiedmûty 9. Jelínek, s. r. o. 0329/771361, Sítotisk na plochu i válec, na plasty, kov i sklo, tampon aï po barvotisk, horká raïba na plochu i válec, gravírování na plochu i válec, pískování od velikosti písma cca 1,5 mm, fiezaná reklama, flock, KLAP - Jarmila Kláp Èová 0428/ V roba reklamních koïen ch klíãov ch pfiívûskû 11. MEDAG, spol. s r. o. 05/ Reklamní pfiedmûty s potiskem, 3000 druhû reklamních dárkû, ve keré technologie potisku, velké slevy pro reklamní agentury 12. MIGER Reklamní agentura 0651/651652, 0651/ Centrum digitál. tisk. sluïeb, komplex. pfiíprava pro v echny druhy tisku, digitální fotoateliér, signmaking, velkoplo n tisk a laminace, reklamní pfiedmûty, orientaãní systémy, v stavní expozice, www design a servis 13. PAMS STROJNÍ VY ÍVÁNÍ 047/ , Strojní vy ívání, tvorba vy ívacích softwarû, grafické návrhy, reklamní textil (trika, mikiny, baseballové ãepice, poloko ile, ) 14. P. B. Pneumatic, spol. s r. o. 019/ , fax: Pneumatické prvky, stroje pro tampónov tisk, kompresory 15. PRESCO GROUP, spol. s r. o. 02/ , D reklamní a dárkové pfiedmûty, nejvût í nabídka umûleck ch kalendáfiû v âr a SR, diáfie, novoroãenky, 16. PRIMA Blansko, s. r. o. 0506/ Atypické a standardní prvky, orientaãní znaãení (totemy, svûtelné reklamy, loga z vrstven ch plastû) 17. REDA, s. r. o. 05/ , Dárkové pfiedmûty pro podporu prodeje a reklamní potiskové technologie - sítotisk, laser, tampontisk, ofsetov tisk 18. REKLAMA CENTRUM, spol. s r. o. 02/ , Velkoobchod s reklamními pfiedmûty 19. THE MUSIC MARKETEERS, s. r. o. 02/ , Reklamní CD, MC, CD-ROM, multimediální nav tívenky, prezentace, internetové projekty 20. YASHICA YCP, s. r. o. 0618/823290, VyuÏijte na í netradiãní nabídky reklamních pfiedmûtû. Klasickou fiadu dárkov ch pfiedmûtû doplàují reklamní nápoje, bonbóny, mincovníky atd. 21. Weidler & Partner, spol. s r. o. 02/ , V hradní dovozce psacích potfieb, lamy, stilolinea a reklamních a dárkov ch pfiedmûtû PIERRE CARDIN, KOSENTHAL, ACTION LINE

18 Praktick rádce Nosiče reklamy RAŽENÍ ZA HORKA Je to such, rychl, ale nákladnûj í tisk. Princip spoãívá v pfiítlaku ohfiáté raznice, na které je vytvofien motiv, pfies speciální fólii na potiskovan pfiedmût. Tlakem a teplem se z fólie oddûlí vrstva, která má b t pfienesena a pfiilne na potiskovanou plochu. Fólie b vá nejãastûji ovrstvena metalizací, coï umoïàuje pfiená et PÍSKOVÁNÍ Základním principem této technologie je otryskávání hladkého povrchu pfiedmûtu kalibrovan mi ãásticemi speciálního písku. Touto metodou lze otryskávat jak cel povrch pfiedmûtu, tak jeho dílãí ãásti. Je moïná také tvorba motivu, ale pfii té se vyuïívá otryskávání pfies speciální ablonu. Ta se zhotovuje z fólie na touto technologií plnû kovové vrstvy. Vyrábûjí se také fólie barevné. Pojivem mûïe b t pouze povrch potiskovaného pfiedmûtu, kter se pfii tisku nataví, anebo je fólie opatfiena tenkou vrstvou pojivého termoplastu. PÛsobením tlaku a horka se pfienese barvová vrstva z razící fólie na ta místa potiskovaného pfiedmûtu, která odpovídají tiskov m plochám raznice. Nejvût í pfiedností raïení je moïnost pfiená et lesklé zlato a lesklé stfiíbro. Orientaãní ceny raïby do kûïe poãet ks do cena Kã/ks 6,50 5, , , ,90 nad ,80 poãet ménû neï tepelná raïba slepotisk pau ál 400,- 6,- 5,- tepelná raïba s fólií pau ál 500,- 8,- 7, ,- 6, ,50 5, a více 2,50 4,50 Matrice v cenû 800,- aï 5 000,- zûstává majetkem objednatele Celoploãnû pískovaná láhev s negativním (leskl m, nepískovan m) motivem, vytvofien m krycí ablonou vyfiezávacím plotru a aplikuje se nalepením pfiímo na povrch pfiedmûtu. S ní je moïné vytvofiit jak pískovan motiv - pozitiv (s leskl m okolím), tak motiv leskl - negativ (s okolím pískovan m). ablona je pouze na jedno pouïití, protoïe je po pískování jiï znehodnocena. Opakovatelné ablony také existují, ale nemají vût í vyuïití. Nejmen í dosaïiteln rozmûr linky u pískování (pfies ablonu) je 0,1 mm. Velkou v hodou je moïnost vytváfiení polotónov ch motivû s men ím rozli ením. Zde je nutné pouïití rastru - pfies ablonu vyvolanou chemick m procesem (podobnû jako fotografie). V sledn motiv je i pfies svou jednoduchost na sklenûném povrchu velmi efektní. Pískováním lze upravovat povrch nejen skla, ale také kovu ãi le tûného kamene. Velmi luxusní vzhled mají drobné kamenné pfiedmûty. Na trhu se v poslední dobû objevila napfi. pískovaná plnicí pera ze Ïuly. Jan Hejzl Poznámka: Ceny uvedené v této kapitole jsou bez DPH a jejich platnost je ãasovû limitována. SlouÏí proto pouze pro prvotní orientaãní kalkulaci. PouÏité ilustrace jsou z nabídky firem Jelínek, Mnichovo Hradi tû, Stella, Pfiíbram, Ateliér Ha kovec, Praha, Gravograph âr

19 Velkoformátové nosiče reklamy Souãasné trendy v signmakingu, tedy v reklamní tvorbû, se orientují stále více i na takzvané velkoformátové nosiãe reklam, mezi které poãítáme billboardy a megaboardy, dále potom grafiky na v stavní i prodejní stánky a dopravní prostfiedky, informaãní tabule, bannery, podlahovou reklamu a reklamní koberce a svûtelnou reklamu, tedy citylighty. Tuto orientaci umoïnil zejména prudk rozvoj velkoformátového tisku ve vysoké kvalitû a v voj nov ch druhû tiskov ch podloïek, které svou kvalitou a odolností vûãi vnûj ím vlivûm umoïàují pouïití i poïadovanou trvanlivost v exteriéru, kde jsou velkoplo né nosiãe reklam vyuïívány pfiedev ím. CO JE TŘEBA VZÍT V ÚVAHU Nejprve je tfieba si uvûdomit, zda bude reklamní nosiã vyuïit v exteriéru nebo v interiéru, jak bude namáhán, jak m bude podléhat povûtrnostním a dal ím vlivûm a jakou má mít trvanlivost, tedy jin mi slovy, jak dlouhou dobu by mûl slouïit. Dal ím aspektem, kter ovlivní technologii v roby reklamního nosiãe, jsou potom poïadavky, vypl vající z grafického fie ení pfiedlohy, coï znamená, Ïe kdyï pûjde o grafiku pérovkového typu, je moïné pouïít barvy pfiímé, u polotónov ch barevn ch pfiedloh je nutné tisknout barvami CMYK. A v neposlední fiadû je rozhodovacím aspektem i poïadovan poãet kusû reklamního nosiãe, ze kterého následnû vychází v sledná cena jednotlivého nosiãe reklamy. SVĚTELNÁ REKLAMA Do této kategorie patfií velkoplo né svûtelné nápisy, firemní loga a názvy firem vytvofiené ze svítících neonov ch trubic, prosvícené i nasvícené panely, lemy budov, svûtelné atiky, neonové, nerezové nebo mosazné znaky, velkoplo né v fiezy z kartonu nebo plastov ch desek, a to i s otoãn mi trojbok mi nebo vícebok mi hranoly, a dokonce i takové speciality, jak mi jsou reklamní totemy a pylony, nabídkové menuboardy, známé od ãerpacích stanic nebo z provozoven rychlého obãerstvení McDonald s a KFC, atd. Jde v podstatû o kusovou nebo malosériovou v robu, kdy platí: co kus, to originál. Základem je proto volba správné technologie, která vychází z pouïit ch materiálû. Pracuje se nejvíce s hliníkem, rûzn mi plasty, pouïívají se i speciální lepidla a oboustrannû lepicí pásky, jeï dokáïí plnû nahradit roubované spoje nebo n tování a pfiitom nijak opticky neru í vzhled plochy. Reklamní plochy se prosvûcují záfiivkami a napfiíklad u písmen, kam se záfiivky nevejdou, jsou vyu- Ïívány neonové trubice. K nasvûcování se vyuïívá hlavnû v bojkov ch reflektorû, které jsou sice draï í neï Ïárovkové, ale mají velice ekonomick provoz, takïe se investice brzy vrátí. Mezi nejbûïnûj í typy svûtelné reklamy patfií světelné poutače. Jedná se pfieváïnû o plo né tvary s jednou, dvûma nebo nûkolika zevnitfi prosvûtlen mi plochami, jeï jsou opatfieny grafikou. V zásadû mohou b t pouïity ãtyfii druhy Digitální reklamní teplomûr vyuïívá kombinace velkoformátového tisku s prosvûtlovací vitrinou této grafiky. Prvním je fóliová, fiezaná, kdy je motiv vytvofien z jedné nebo nûkolika vrstev speciálních barevn ch translucentních (prûsvitn ch) fólií. Ty jsou zpracovány na plotru a aplikovány na podkladové plexisklo. Dále je moïné pro v robu grafiky vyuïít digitální tisk, kdy je potfiebn obraz vyti tûn inkoustovou nebo jinou technologií na pomocnou prûsvitnou fólii a aplikován na podklad. Grafika pro prosvûtlen poutaã mûïe b t zhotovena i sítotiskem. Tento postup se vyplácí pouze u vût ích sérií. A koneãnû lze vyu- Ïít i metodu vakuového lisování, kdy se plasticky prostorovû zv razní cel nebo jen ãást daného motivu. Tuto metodu je moïno kombinovat s ostatními druhy v roby grafiky. K prosvûtlování poutaãû se pouïívají rûzné zdroje lineární záfiivky,

20 Praktick rádce Nosiče reklamy 19 speciální záfiivky (mají rûzné atypické tvary a délky), neonové trubice (jsou vyrábûny na zakázku pro urãité tvary, ale mají men í svítivost a jsou cenovû nároãnûj í) a v bojky (jsou vhodné pouze pro urãité druhy poutaãû). Dal ím charakteristick m typem svûtelné reklamy jsou neonové trubice. Jedná se o vysokonapûèové svítící trubice, vyrobené z ruãnû tvarovan ch sklenûn ch trubic. Jsou dodávány v rûzn ch barevn ch odstínech, pfiiãemï barevnost je dána pouïit m sklem, luminoforem (sintraãní prá ek) a plynovou smûsí, kterou je trubice naplnûna. Kromû trvalého svícení lze u neonû pouïít i blikaãe nebo dokonce i sloïitûj í frekvenãní spínaãe, ãímï se dá je tû více zv it poutavost reklamy a dají se vytváfiet i zajímavé svûtelné efekty. K v robû se pouïívají trubice nûkolika prûmûrû. Îivotnost neonû se uvádí minimálnû hodin, ale nedojde-li k mechanickému po kození, svítí trubice podstatnû déle. Posledním hlavním druhem svûtelné reklamy jsou potom tvarová písmena, neboli tvarovky. PÛsobí velice reprezentativnû a umoïàují vytváfiení zajímav ch prostorov ch realizací. Rozdûlujeme je do ãtyfi základních typû: nasvětlená: nemají vlastní svûteln zdroj a jsou nasvûtlována vnûj ími svítidly; reflektory; prosvětlená: mají ãelní, pfiípadnû i boãní díly provedeny z prûsvitného materiálu (plexiskla) a uvnitfi obsahují vlastní svûtelné zdroje, nejãastûji neonové trubice; podsvětlená: písmena jsou zhotovena z neprûsvitného materiálu a nemají zadní stûnu. Distanãními prvky jsou odsazena od fasády budovy a jejich svûtelné zdroje osvûtlují pouze nosnou zeì, coï vytváfií zajímav efekt a pûsobiv dojem; s viditelným neonem: v tomto pfiípadû je prostorov tvar písmen orámován neonovou trubicí, která mûïe b t buì na povrchu, nebo i uvnitfi písmene. KOBERCE A PODLAHOVÁ REKLAMA V souãasné dobû jsou stále více vyuïívány i tyto dva druhy velkoplo né reklamy. U reklamních kobercû se jedná vût inou o pouïití v interiérech, podlahová reklama je vyuïívána jak v interiérech, tak i v exteriérech, a mûïe mít fiadu podob od mozaiky z dlaïebních kostek v chodníku pfied firmou nebo prodejnou, pfies grafické prvky stfiíkané na podklad pomocí ablony, aï po polotónovou grafiku, vyti tûnou nûkterou z technologií digitálního tisku na speciální samolepicí fólii a následnû vyfiezanou a nalepenou na podlahu nebo dlaïbu. V tomto pfiípadû se vût inou jedná o reklamu krátkodobûj ího charakteru a tiskovou podloïkou je dvouvrstv materiál bílá lícní fólie + silnûj í transparentní fólie s permanentním lepidlem. Laminovací fólie chrání grafiku pfied odûrem a snadno se ãistí. Lícní fólii lze potiskovat irok m spektrem inkoustov ch tiskáren s pouïitím inkoustû na vodní bázi, aby bylo dosaïeno jasn ch barev. Dal ím druhem podlahové reklamy jsou takzvané výměnné podlahové displeje. PÛsobí stejnû jako samolepicí podlahová grafika, ale mají proti ní nûkolik v hod: dají se v nich obratem mûnit grafické motivy, mohou b t libovolnû pfiemisèovány a umisèovány dokonce i na koberce a nejsou Ïádné problémy pfii jejich odstranûní (stopy po lepidle atd.). Jedná se v podstatû o dvoudíln obal, kter ochraàuje na papíru vyti tûn vloïen plakát pfied mechanick m po kozením. Spodní ãást obalu je opatfiena protiskluzov mi v stupky, které udrïují displej na jednom místû. Horní prûhledná ãást okno - je umístûna do rámeãku na obvodu displeje a je vyjímatelná. Po vyjmutí okna je moïné snadno vymûnit vloïen plakát a displej znovu sloïit pro dal í pouïití. Vrchní plocha krycí desky okna je opatfiena speciálním protiskluzn m rastrem, jenï zároveà zabraàuje neïádoucím svûteln m odrazûm. VloÏen plakát je dokonale chránûn pfied po kozením a jeho v mûna je otázkou minuty. Tyto displeje jsou vyrábûny i v men í pultové variantû, která se dá vyuïívat i jako psací podloïka nebo podloïka pod poãítaãovou my. V hodou tohoto typu podlahové reklamy je pfiedev ím moïnost rychlé a tudíï ãasté v mûny vnitfiního reklamního nosiãe, pomûrnû dlouhá Ïivotnost pouzdra, nev hodou potom vy í cena. BILLBOARDY, MEGABOARDY, AUTOPLACHTY Grafická oblast velkoformátového tisku vyuïívaného na billboardy, bigboardy, megaboardy a dal í velkoplo né nosiãe reklamy je relativnû mladá, ale má potenciál obrovského rûstu do budoucnosti. Díky rychlému technickému pokroku v posledních letech se velkoplo né barevné tisky uplatàují v reklamû v mnohem vût í mífie neï dfiív. Vût ina barevn ch digitálních tiskáren pracuje s rozli ením okolo 300 dpi, coï je u velkoplo ného tisku, kde se poãítá s velk m odstupem pozorovatele, více neï dostateãné. PfieváÏná ãást digitálního velkoplo ného tisku je dnes realizována ink-jetovou technologií, aè uï na principu piezoelektrickém nebo termálním. Îivotnost tiskû se dá zv it následnou laminací, aè uï klasickou s pouïitím ochranné fólie, nebo tekutou, zaloïenou na nanesení vrstvy tekutého vodou fieditelného akrylátu

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48 OBSAH Úvod 4 Náfiadí a pomûcky 6 Síto a dfievûn rám 8 Materiál 9 Pfiíprava papírové hmoty 10 âerpání 12 Su ení 15 Lití 17 Zdoben papír 19 Barvy 20 Pfiírodní barviva 22 Struktury a pfiísady 24 Otisky 27

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

Úvod Materiály Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková)

Úvod Materiály Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková) OBSAH Úvod 4 Materiály 6 Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) 8 Rozkvetlé vûtviãky 9 Narcisy 11 Chryzantémy 12 RÛÏe 14 Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková) 16 Vystfiihované kvûty

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù GRAFICK MANUÁL FIRMY SOLODOOR OBSAH ÚVOD str. 3 LOGOTYP 1 str. 4 LOGOTYP barevné provedení - pozitiv LOGOTYP ãernobílé provedení - pozitiv LOGOTYP barevné provedení - negativ

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL GRAFICK MANUÁL Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS HOBIS Standard Stolové řady Základní řada Laminové podnože Vedení kabeláže Stolové desky 25 mm Hrany ABS tfie eà/ãerná tfie eà/hliník

Více

OBSAH. Batikování, barvení látek 4. Ménû známé techniky barvení 21. Techniky malby na hedvábí 34

OBSAH. Batikování, barvení látek 4. Ménû známé techniky barvení 21. Techniky malby na hedvábí 34 OBSAH Batikování, barvení látek 4 Batika skládaná 8 Batika itá 10 Batika vyvazovaná 11 Barvení sypáním barev sypaná batika 14 Barvení vzlínáním 16 Vosková batika 18 Kolíãkování 20 Ménû známé techniky barvení

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

OBSAH. Náhrdelníky s ornamenty 41 Náhrdelník a náu nice s kytiãkami 42 Náhrdelník paví oka 44 Náhrdelník s kameny 46

OBSAH. Náhrdelníky s ornamenty 41 Náhrdelník a náu nice s kytiãkami 42 Náhrdelník paví oka 44 Náhrdelník s kameny 46 OBSAH Úvod 5 Materiál 6 Povrchové úpravy 8 Náfiadí 9 Základy techniky 11 Oh bání drátu 11 Stáãení drátû 14 Ploché spirály 15 PruÏinové spirály 16 típané krouïky 18 Drátûné korálky 19 Nastavování a zaãi

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Kancelářské potřeby. Studio HASPA s.r.o., U Elektry 8, 198 00 Praha 9 tel./fax: 266 611 208, e-mail: studio.haspa@atlas.cz, www.studiohaspa.

Kancelářské potřeby. Studio HASPA s.r.o., U Elektry 8, 198 00 Praha 9 tel./fax: 266 611 208, e-mail: studio.haspa@atlas.cz, www.studiohaspa. Kancelářské potřeby Studio HASPA s.r.o., U Elektry 8, 198 00 Praha 9 tel./fax: 266 611 208, e-mail: studio.haspa@atlas.cz, www.studiohaspa.com Poznámkové bloky a bločky Poznámkový bloček v krabičce Obsahuje

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 2751. publikaci Odpovûdná

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje Kroxx Znaãka Kroxx, jako spojení slov Cross a Fix, reprezentuje sílu na ich lepidel. KvÛli zdokonalení image lepidel bylo písmeno C nahrazeno písmenem K do podoby Kroxx. Ná slogan je QUICK & STRONG [RYCHLE

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

10. Mzdové formy. 10.1 Kritéria. 10.2 âasová mzda

10. Mzdové formy. 10.1 Kritéria. 10.2 âasová mzda 10. Mzdové formy 10.1 Kritéria Na úvod této ãásti textu je nutno konstatovat, Ïe Ïádná terminologie ani její obsah t kající se mzdov ch forem, tedy jednotliv ch typû závislostí podmínek pro poskytování

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Rok zaloïení: 1995 Registrace: Sídlo: Provozovna: Pfiedmût ãinnosti: PÛsobnost: Vybavení: Krajsk soud v Brnû oddíl C, vloïka

Více

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost Mobilní stûny MULTIWAL Mobilní stěny MULTIWAL Podpora dynamiky Vaší firmy KaÏdá moderní a dynamická firma má pfiání mít multifunkãní sídlo s prostory, které lze snadno

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY P I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila... Havana novinka

,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY P I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila... Havana novinka 2016 www.trs-nabytek.cz MATRACE VYSOKÉ KVALITY P I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila... 9.500,- Vysoce luxusní matrace s v born mi ortopedick mi vlastnostmi. Vrchní fialová antidekubitní nosná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá),

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A NÁVOD K OBSLUZE merit - 32A TOMMY HILFIGER WATCHES UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA ZÁRUKA A INFORMACE O SERVISU TOMMY HILFIGER WATCHES Hodinky mû fascinují uï od m ch dûtsk ch let. MÛj otec, kter strávil 42 let Ïivota

Více

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS Instalační návod pro vestavné myčky šíře 60 cm řady CDI a CDS 2 3 4 5 TECHNICKÉ POZNÁMKY PRO V ROBCE NÁBYTKU Tento model myãky je urãen pro zabudování do komponovatelného nábytku pod horní desku nebo pod

Více

hliníkov ch skleníkû

hliníkov ch skleníkû Stavebnice hliníkov ch skleníkû Základní rady ke stavbû skleníku: Termín pro stavbu skleníku Nejvhodnûj í chvílí pro stavbu skleníku je doba babího léta na podzim. Skleník si tak postavíte v teple a klidu

Více

PARŤÁCI PRO SNADNÉ PLÁNOVÁNÍ

PARŤÁCI PRO SNADNÉ PLÁNOVÁNÍ Produkty označené touto ikonou je možno objednat na e-shopu http://partner.excursion.cz přímo s potiskem pomocí naší aplikace ONLINE POTISK. Naplánujte si svůj drahocenný čas díky kalendářům a diářům.

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka VODOROVNÉ KONSTRUKCE Oddíl C V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

Vnitfiní a vnûj í orientaãní systém

Vnitfiní a vnûj í orientaãní systém MANUALcast3 12.6.2002 12:08 Stránka 1 fotografie fotografie fotografie fotografie Hotel Název Jméno ulice 000, 00 000 Mûsto tel.: (000) 000 00-00, fax: (000) 000 00-00 e-mail: xxxxxxx@xxxxxx.cz www.xxxxxxxx.cz

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE Fronius IG Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE VELKOLEPOST IG VLASTNÍ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA Fotovoltaika je neustále na vzestupu. Pfiíroda se raduje, energetické bilance jsou v pofiádku.

Více

Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg

Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg Sladká reklama Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg 90411.B 1 barva 341,60 316,40 294,00 273,00

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ!

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! PODLAHY Platon Systém Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! Platon Flexi pro lepené dfievûné podlahy Platon Stop pro plovoucí podlahy Úspora ãasu Cenovû v hodné

Více

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY!

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Nová generace diskov ch bran KUHN s robustním centrálním rámem. Stroje znaãky KUHN aktivnû pfiispívají ke zvy ování produktivity a konkurenceschopnosti

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek

č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek Právní úprava: 1a, 16 odst. 1 a 110 ZP

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

SKLAD OLOMOUC Železniční 548/4b Olomouc tel.: fax:

SKLAD OLOMOUC Železniční 548/4b Olomouc tel.: fax: Přímá telefonní čísla prodejců Střední Čechy tel.: 323 616 117, fax: 323 637 606 Východní Čechy tel.: 323 616 147, fax: 323 637 606 Severozápadní Čechy tel.: 323 616 121, fax: 323 637 606 Jihozápadní Čechy

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Kdo jsme. Výrobci a prodejci reklamních, dárkových a propagačních předmětů, včetně potisků, pro Vaši podporu prodeje a zvýšení povědomí o Vás.

Kdo jsme. Výrobci a prodejci reklamních, dárkových a propagačních předmětů, včetně potisků, pro Vaši podporu prodeje a zvýšení povědomí o Vás. Kdo jsme Výrobci a prodejci reklamních, dárkových a propagačních předmětů, včetně potisků, pro Vaši podporu prodeje a zvýšení povědomí o Vás. Základní údaje o společnosti Základní kapitál 150 000 000 Kč.

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE?

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Tato kniha pojednává o tom, jak se nauãit Ïít s obûma stránkami své osobnosti. S tou silnou, plnou energie, nápadû a názorû, tvûrãího potenciálu

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

RPS/CSF. âeská republika 2004>06 Rámec podpory Spoleãenství. ZÁKLADNÍ GRAFICK MANUÁL / logotyp a jeho uïití / fie ení tiskovin a dal ích pfiedmûtû

RPS/CSF. âeská republika 2004>06 Rámec podpory Spoleãenství. ZÁKLADNÍ GRAFICK MANUÁL / logotyp a jeho uïití / fie ení tiskovin a dal ích pfiedmûtû Ministerstvo pro místní rozvoj âr Odbor Rámce podpory Spoleãenství RPS/CSF âeská republika 2004>06 Rámec podpory Spoleãenství ZÁKLADNÍ GRAFICK MANUÁL / logotyp a jeho uïití / fie ení tiskovin a dal ích

Více