Jak zlepšit legislativní rámec financování politických stran? K sociálně demokratickému návrhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak zlepšit legislativní rámec financování politických stran? K sociálně demokratickému návrhu"

Transkript

1 Jak zlepšit legislativní rámec financování politických stran? K sociálně demokratickému návrhu Vít Klepárník Policy Brief #3 červen 2012 Redakce provedla jazykové a stylistické úpravy textu. Text neprošel oponentním řízením. CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii, 2012.

2 1 Jak zlepšit legislativní rámec pro financování politických stran? K sociálně demokratickému návrhu Vít Klepárník Senát Parlamentu České republiky (dále jen P ČR) v polovině června schválil sociálně demokratický návrh na novelizaci zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích a zákonů o volbách do Parlamentu České republiky, Evropského parlamentu a zastupitelstev krajů. Pokud by návrh byl ve 2. polovině roku v předložené podobě prosazen na půdě Poslanecké sněmovny, představoval by výraznou změnu a podstatné zkvalitnění systému financování politických stran od ustavení prvních mechanismů kontroly v polovině 90. let. Předkladatelé novely berou v potaz některá mezinárodní doporučení v oblasti větší transparentnosti, kontroly i omezení výdajů na volební kampaně. Zaostávají však za nimi v kontrole výdajů obchodních společností, kontrole celého systému financování prostřednictvím nezávislého orgánu a důsledném a efektivním uplatňování sankcí. Toto Stanovisko argumentuje, že novela je cestou správným směrem a sociální demokracii umožňuje profilovat se jako zásadový obhájce průhledných politicko-ekonomických vztahů a transparentního financování politiky. Argumentuje ale také, že by navrhovatelé zákona a zástupci strany v Parlamentu měli usilovat o hlubší reformu dosavadních standardních vzorců fungování vč. problematické kontrolní role Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny P ČR. Hlavní opoziční strana by měla přijmout nezávislou kontrolní instituci, zpřísnit kritéria pro fungování a kontrolu stranických obchodních společností. V neposlední řadě by měla také podpořit takové sankce, které budou postihovat největší nešvary současného modelu financování politických stran a hnutí v České republice. Mgr. Vít Klepárník, Ph.D. absolvoval historii a politologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně; doktorské studium obecných dějin ukončil na Historickém ústavu Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v roce Na počátku roku 2011 založil spolu s Bohuslavem Sobotkou a Jiřím Pehem think-tank CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii, který nyní vede; vyučuje také na Metropolitní univerzitě Praha.

3 2 Zpráva GRECA a stranický aktivismus Rok 2011 byl přelomový co do počtu i charakteru i rozsahu reformních návrhů týkajících se financování stran v řadě případů přesahoval rámec běžných novel. Návrhy představila nejen sociální demokracie a Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM), ale také Občanská demokratická strana (ODS). Vyslovila se i TOP 09 či Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová. TOP 09 už před neuskutečněnými parlamentními volbami 2009 iniciativně zveřejnila na webových stránkách seznam dárců a na konci následujícího roku s určitým předstihem a v jisté míře nad rámec zákona publikovala strukturu výdajů kampaně. Strana zelených zpracovala pozoruhodně komplexní a dosud zřejmě nejrozsáhlejší koncepci reformy financování. Strany vedla k aktivismu řada více či méně věcných pohnutek. Začaly reflektovat, že problémy financování stran narůstají a představují stěžejní problém vztahu mezi politikou a ekonomikou (1). Některé začaly usilovat o to vymanit se z kruhu neustále se zvyšujících a kontraproduktivně vynaložených nákladů (2). Nelze přehlédnout ani to, že zejména ne ale výhradně u nově založených subjektů, Věcí veřejných a TOP 09, šlo o předmět politického taktizování jejich zakladatelů s cílem kapitalizovat ideje, které si stále silněji získávaly veřejný prostor a zájem lidí (3). Specifickým impulzem ale byl vnější tlak vyvíjený na Českou republiku ze strany mezinárodních institucí. Ztělesnila jej zejména mnohokrát probíraná zpráva členů Skupiny států proti korupci (Group of States Against Corruption, dále jen GRECO) působící v rámci Rady Evropy (4). Text schválený 1. dubna 2011 se po materiálech z let 2003 a 2006 zaměřujících se na protikorupční politiku a opatření stal v pořadí třetí zprávou o stavu veřejného sektoru v ČR. 1 Evaluační zpráva o transparentnosti financování politických stran v České republice na více než dvaceti stranách kriticky rozebírala systém financování stran a hnutí. Závěrečným devíti shrnujícím bodům dominují náměty prvního oddílu IV. analytické části: potřeba větší transparentnosti, konkrétně důslednější zahrnutí členských darů, přesnější hodnocení a reportování materiálních darů ( ) a dalšího zboží a služeb poskytovaných za nižší než tržní cenu a zahrnutí do finančních zpráv všech účtů svázaných přímo či nepřímo s politickou stranou či hnutím ( ). Zvlášť závažná je potřeba mnohem detailnější[ho] odkrytí výdajů na kampaně (i) ( ) a (ii) častější informování a zveřejnění darů nad určitou hodnotu. Doplňuje je nárok, aby srovnatelná měřítka transparentnosti byla uplatňována také na kandidáty organizující 1 Evaluation Report on the Czech Republic on Transparency of party funding. Third Evaluation Round, Theme II. Adopted by GRECO at its 50th Plenary Meeting, Strasbourg, March 28 April 1, 2011, dostupná na stránkách Council of Europe, czechrep_en.asp Ke skupině srv. také webové stránky skupiny GRECO, monitoring/greco/default_en.asp; v češtině Státy proti korupci GRECO. Stránky Ministerstva vnitra,

4 3 kampaně nezávisle na stranách (body i, iii, ii, v, vi závěru, s. 23). GRECO požadovalo, aby zprávy, které jsou nyní jen omezeně dostupné na půdě Kontrolního výboru P ČR, byly snadno přístupné pro veřejnost (bod iv, s. 23). Ze shrnutí a zejména ze struktury analytické části (s ) je ale patrné, že text vyčleňuje jako víceméně rovnocenné dva další problémy: ustavení nezávislého mechanismu pro monitorování financování stran a kampaní, který by měl mandát, kompetence a adekvátní zdroje k účinnému a pro-aktivnímu dohledu nad financováním politických stran/hnutí a volebních kampaní (body vii, ix a viii, s. 23); 2 a uplatňování rejstříku sankcí, které by výrazně rozšířily stávající postihy (bod ix), jež fakticky neplní roli skutečných sankcí. Návrh sociální demokracie Sociální demokracie zareagovala na zprávu zřejmě nejrychleji ze všech politických subjektů 22. dubna 2011 návrhem na radikální regulaci výdajů politických stran. Převážně šlo o iniciativu nově zvoleného předsedy strany Bohuslava Sobotky. 3 Představovala několik stručných (ale důležitých) programových tezí, které chtěla strana po debatě s veřejností a neziskovým sektorem předložit v podobě paragrafovaného znění do legislativního procesu. 4 Hrubá verze novely byla skutečně připravena na konci listopadu a k projednávání v Senátu P ČR byla předložena na začátku prosince. 5 Zde se sociální demokracie pochopitelně snažila získat pro návrh širší podporu (jako se zřejmě později pokusí i v Poslanecké sněmovně). Vedle sociálně demokratických autorů (senátorů Jiří Dienstbiera, Milana Štěcha, Aleny Gajdůškové, Jaromíra Jermáře, Jiřiny Rippelové) jako spolupředkladatelé novely figurovali také zástupce KSČM (Marta Baryerová), hnutí Severočeši.cz (Alena Dernerová) a senátoři za KDU- ČSL (Petr Pithart, Václav Koukal a Petr Šilar). 2 Zpráva přímo konstatuje že [s]oučasný systém v němž Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny ověřuje, zda každoroční finanční zprávy odpovídají zákonným podmínkám nenaplňuje požadavky článku 14 Doporučení Rec(2003)4. Ustavení efektivního kontrolního mechanismu a zajištění dostatečného vymáhání pravidel financování stran/hnutí a volebních kampaní proto musí představovat prioritu. Tamtéž, s. 22. V dalším výkladu odkazuji na pasáže, články a paragrafy zprávy již v hlavním textu. 3 Rozhovor s tiskovým mluvčím České strany sociálně demokratické Martinem Ayrerem, polovina listopadu ČSSD navrhuje omezení nákladů na volební kampaně a zvýšení transparentnosti hospodaření politických stran. web České strany sociálně demokratické, , Sobotka: Radikální regulaci volebních výdajů politických stran je nutné zavést co nejdříve. Tamtéž, 5 Senát projedná novelu zákona o financování politických stran. Deník Referendum, , denikreferendum.cz/clanek/12272-senat-projedna-novelu-zakona-o-financovani-politickych-stran; ČSSD navrhuje změnit financování politických stran. Deník Referendum, , cz/clanek/12878-cssd-navrhuje-zmenit-financovani-politickych-stran

5 4 Sociální demokracie se podobně jako ve větší či menší míře jiné strany (např. Strana Zelených, KSČM, KDU-ČSL) inspiruje doporučeními GRECO. Zaměřuje se nejen na výdaje stran, ale i na příjmy. 6 Jedním z nejpozitivnějších rysů novely je snaha prosadit stejná pravidla pro volební kampaně do Parlamentu ČR, Evropského parlamentu i zastupitelstev krajů (s. 2 4). Úsilí, aby se všechny zmíněné volební úrovně řídily stejnou logikou, je systematickým a koncepčním krokem, který může pomoci vytvořit ucelený regulativní rámec. Pozitivní je též snaha o vymezení kampaní samostatných kandidátů (speciální účet, finanční stropy, platby za reklamu, s. 4 6), protože dosavadní právní úprava kandidáty zcela ignoruje. Kandidáti nejsou ale jen zanedbaným aspektem financování kampaní. Zasluhují zohlednit i proto, jak výrazně v posledních letech voliči preferují osobnosti, jejichž výběrem (a preferencemi) přispívají k podstatně širší personalizaci domácí politiky. Jádrem návrhu je stanovení dvou typů stropů pro volební kampaně, které v dosavadní legislativě zcela absentují. Jde o celkové limity na výdaje pro všechny uvedené typy voleb ve výši 80 milionů korun na každé volby (z položky sociální demokracie vyjímá personální náklady stran, pronájmy, dary či provoz nemovitostí). Tak mají brzdit nadměrné a stále rostoucí finanční požadavky politických stran. Druhý typ stropů omezuje výše darů, konkrétně zcela (!) eliminuje dary právnických osob a pro fyzické osoby stanovuje jako limitní částku jeden milion Kč ročně (část první, čl. 1 19b, s. 4). Zejména úplné omezení darů právnických osob představuje v domácím kontextu revoluční, ale také obtížně prosaditelný krok. Strany pravice získávají od firem ještě výrazněji než od jednotlivců mnohem více finančních prostředků než levice. Ve volebním roce 2010 získala pravice od právnických a fyzických osob celkově čtyřnásobný objem darů než levice. 7 Ačkoliv absence stropů zřejmě není tak závažným problémem financování domácích stran jako nedostatečná transparentnost, obecně platí, že finanční stropy v české legislativě zjevně absentují. Ostatně i GRECO o nich hovoří jako o možnosti, jíž by stálo za to prozkoumat (srv. 6 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Dienstbiera, Milana Štěcha, a dalších, kterým se mění zákon č. 4224/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zejm. s. 2 3 (číslovaná verze v MS Word). Další odkazy na návrh obsahuje hlavní text. 7 Sociální demokracie zradikalizovala loňský návrh omezit dary právnických osoby na čtyři miliony korun ročně a fyzických osob na dva miliony korun ročně. Naopak ustoupila od původního návrhu, který vzbudil kritiku pravicových stran, ale nepochybně i rozpaky mezi znalci financování politických stran, že by měl být zřízen zvláštní účet u Ministerstva financí, z něhož by měly být jednou ročně přerozdělovány (v poměru ke státnímu příspěvku) soukromé dary přesahující navržené stropy. Podle názoru ČSSD to mělo podporovat demokratickou činnost stran a vyvazovat je ze závislosti na sponzorech. Srv. ČSSD navrhuje omezení nákladů na volební kampaně, Tamtéž.

6 5 body 31, 33, 54, s. 9, s ). Přesto zůstává otázkou, zda by stropy pro fyzické osoby neměly být v kontextu finančních limitů středoevropských či západoevropských zemí ještě nižší. 8 Naopak návrh sociální demokracie na založení zvláštního účtu pro každé volby není v kontextu loňských či dřívějších návrhů ostatních stran snad vyjma ODS ničím ojedinělým. Strana chce svým vlastním způsobem zprůhlednit stranické financování, avšak při zachování systému povolebních finančních zpráv odevzdávaných Kontrolnímu výboru PS P ČR v navrhované lhůtě 60 dní od jejich konání (část první, čl. I 17a, odst. 7, s. 3 návrhu). Přínosnou je také snaha, aby veškeré operace byly prováděny bezhotovostně a aby zpráva zahrnovala úplný výpis z účtu (část první, čl. I 17a, odst. 7, s. 3 návrhu), což může přispět k posílení kontroly finančních transakcí. Požadavek, aby výdaje na kampaně vynakládaly pouze strany, hnutí a jejich kandidáti má pak pozitivně eliminovat vliv třetích aktérů, kteří zejména po roce 2006 vstupují do volebních kampaní a stále silněji po americkém vzoru nakupují reklamu, jejímž prostřednictvím podporují favority a degradují oponenty. Obdobný efekt by mohl mít požadavek, aby se za pevné nebo pohyblivé reklamní plochy, inzerci v tisku, na internetu nebo v jiných médiích platilo jen přímo jejich vlastníkovi nebo provozovateli (část první, čl. I, 17a, odst. 5, 6). Jak je ale patrné z předchozí praxe, jedním z nejzávažnějších problémů kampaní je netransparentnost finančních toků v rámci obchodních společností a družstev provozovaných stranami. Ty představují skutečnou šedou zónu financování, jejichž prostřednictvím proudí do velkých stran (a z nich) desítky milionů korun určených především na reklamu. Právě ty činí většinu oficiálních finančních zpráv do značné míry nevěrohodnými. V mnohém pozitivní návrhy sociální demokracie v tomto případě do jisté míry kalí nedostatečný požadavek, aby stranické společnosti a firmy předkládaly pouze zprávu auditora o ověření roční účetní uzávěrky s jeho vyjádřením, že je vše v pořádku a přehledem uzavřených smluv (část první, čl. 1 17, odst. 4, s. 2 návrhu). Nejde zdaleka jen o možnost, že by osoba auditora byla podjatá, ale o to, že jeho stanovisko samo o sobě není zárukou dostatečné transparentnosti a rozkrytí veškerých operací, které vedly ke značnému zkreslování a podhodnocování finančních zpráv zejména po výrazném navyšování výdajů na kampaně v roce Nebude tak naplněn (anebo bude naplněn jen v míře minimální) smysluplný požadavek GRECO, aby účetnictví a účty politických stran a hnutí zahrnuly účty subjektů přímo či nepřímo svázaných s politickou stranou nebo hnutím nebo jiným způsobem jimi kontrolovanými (bod iii 8 Větší pozornost by si žádaly také finanční zisky stran v podobě členských příspěvků. Stávající legislativa jednoznačně neodlišuje dary a členské příspěvky (strany mají povinnost zveřejňovat jen členské příspěvky nad 50 tisíc korun), což stranám umožňuje, aby v některých případech dary pojímaly jako členské příspěvky a skrývaly je za ně (činí tak rozdělováním větších darů na sumy do 50 tisíc korun). Více také zpráva GRECO, bod 58, s. 17.

7 6 zprávy, s. 23). 9 K posílení transparentnosti v této oblasti by zřejmě nepomohl ani původní požadavek, který z návrhu novely vypadl, aby strany pořizovaly reklamu za ceníkovou či průměrnou cenu během roku či dvou let před transakcí. Obdobně zmizel i požadavek na omezení počtu billboardů pro obě nejsilnější strany na maximálně 200 až Návrhy obsažené v novele představila sociální demokracie na veřejné panelové diskusi, která se odehrála ve druhé polovině března. 11 Text tezí šířeji glosoval kontext navrhovaných změn. Kritizoval vládní koalici za to, že po pětiprocentním snížení příspěvku na mandát počínaje rokem usiluje o další desetiprocentní snížení příspěvku na mandát (a příspěvku na úhradu volebních nákladů za hlas ) počínaje rokem Sociální demokracie se nepochybně nemýlí v tom, že by další chystané snižování příspěvků strany a zejména menší strany a středové a levicové citelně zasáhlo. Přesto ale lze 5% snížení uzákoněné v roce 2010 považovat ještě za akceptovatelné, neboť financování státem ve 2. polovině 90. let i když ne výhradně vedlo až k možná přehnané podpoře parlamentních subjektů. 13 Zřejmě nejdůležitějším výstupem programových tezí, který však není zahrnut v předložené novele (předpokládá ale zvláštní zákon), je úctyhodný projekt tzv. politických nadací. Po německém vzoru by podporovaly vzdělávací a výzkumnou činnost a budovaly intelektuální zázemí politických stran. Podle této vize by nadace měly vlastní právní subjektivitu, nebyly by však ani zdrojem ani ručitelem politických stran. Od nich by naopak získávaly 9 Na jiném místě zprávy hovoří GRECO o shrnutí účtů těchto společností jako o nejnutnějším minimu (bod 60, s. 18 zprávy). 10 Šlo o principy z první verze první verzi principů pro stranické financování stran z dubna 2011, srv. ČSSD navrhuje omezení nákladů na volební kampaně, Tamtéž. Všechny zmíněné požadavky reagovaly přinejmenším zčásti na pravděpodobně značně podhodnocené náklady na reklamu ve volbách 2010 i některých předchozích kampaních. Pokud jde o billboardy, původní návrh na omezení jejich počtu počítal s jejich číslováním; původní návrh na možnost úplného zákazu využívání a nákupu billboardů stranami, který však v současném kontextu nebyl příliš realistický. 11 Dienstbier, Jiří Eichler, Patrik Sobotka, Bohuslav Suchánek, Radovan: Financování politických stran a politické nadace. Programové teze pro veřejnou debatu (Spravedlivé reformy podle ČSSD), dostupné na serveru České strany sociálně demokratické, panelová diskuse Financování politických stran a zřizování politických nadací představující tento dokument proběhla 27. března 2012 za účasti Jiřího Dienstbiera, Patrika Eichlera, Vladimíry Dvořákové, Jiřího Koubka, Jiřího Štega (moderovala Jana Šmídová) v Kongresovém centru hotelu Olšanka. Více web České strany sociálně demokratické, 12 Vnitro navrhlo snížení příspěvků stranám. Hrozí omezení konkurence. Deník Referendum, , 13 V tomto ohledu nelze snížení schválené v roce 2010 chápat jako ne-levicové či proti-levicové, jak se někdy děje. K důsledkům financování státem pro stranicko-politickou stabilitu viz např. Outlý, Jan Linek, Lukáš: The Effect of Political Finance on the Czech Party System: Stability through State Subsidies? Paper presented at the workshop The Effect of Party and Campaign Finance on Post-Communist Party Development University of Latvia and Eastern Illinois University, Riga, October 23 25, 2005, laskavě poskytnutý autory a Tíž: Czech Republic: Is it Possible to Buy Political Stability? In: Roper Steven D. Ikstens, Jānis (eds.): Public Finance and Post-Communist Party Development. Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2008, s

8 7 prostředky ve výši nejméně pěti procent z celkového příspěvku na činnost v daném kalendářním roce. 14 Potřeba rozšíření: dohled a sankce Vyjma kontroly stranických obchodních společností sociální demokracie projevuje značnou vstřícnost a pochopení ke kritice GRECO v oblasti transparentnosti. Přesto se ale některým dalším podstatným otázkám vyhýbá a na jiné neodpovídá důsledně. Nejvíc to platí pro absenci dohledu nad systémem financování a nedostačující a neúplné sankce. V případě dohledu zůstává sociálně demokratický návrh v intencích dlouholeté (špatné) parlamentní praxe, kdy, jak konstatovalo i GRECO, Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny P ČR funguje na čistě formální bázi. Kontroluje jen formální správnost odevzdaných zpráv a splnění zákonných podmínek. Politické strany fakticky kontrolují jen samy sebe a výbor má pouze možnost předat podezřelé finanční transakce k řešení finančnímu úřadu (dle 19a zákona). Média a veřejnost mohou výbor informovat o domnělé nekalé praxi, ale v zásadě se tak doposud nikdy nestalo výbor tudíž ani nemohl v této věci zahájit žádné úkony. Hlavní opoziční strana bohužel přijala argument tematizovaný v předchozích letech politickou pravicí (ODS, TOP 09) a jejich četnými zástupci v médiích, že by možný nový úřad nebyl nezávislou institucí, byrokraticky by zbytněl nebo by se stal hříčkou stranických zájmů a politického patronátu, kdy by pozice v něm byla za odměnu. 15 Je to škoda, protože sociální demokracie by v rámci svého boje o posílení státu měla více těžit z teorie tzv. nového institucionalismu (New institutionalism) rozvíjené od poloviny 80. let významnými levicovými akademiky (Theda Skocpol, Peter B. Evans, Charles Tilly aj.). Podle nich by stát měl fungovat také jako nezávislý aktér, jehož cílem není pouze sledovat a formulovat cíle jednotlivých sociálních skupin a tříd. Domněnku o stranickosti kontrolních institucí navíc v domácím prostředí do určité míry popírá obecná zkušenost s Úřadem veřejného ochránce práv a v řadě ohledů i Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ) a Úřadem pro kontrolu osobních údajů. Ústavní soud sice již jednou v usnesení ÚS 26/94 z října odmítl kontrolu politických stran ze strany NKÚ jako neústavní zasahování do záležitostí těchto soukromých subjektů. Podle GRECO však ani 14 Dienstbier, Jiří et al.: Financování politických stran a politické nadace, s Pravicový (libertariánský) názor zastupuje např. text Jana Macháčka, Nový úřad na kontrolu politických stran. Nesmysl stačí zakázat billboardy. Respekt, , za sociální demokracii vyjádřil podobný názor na konci loňského roku poslanec Jeroným Tejc v panelovém vystoupení na semináři Zvýšení transparentnosti financování politických stran pořádaného Transparency International Česká republika, o.p.s. a Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. 22. listopadu 2011 v Americkém centru. 16 Usnesení Ústavního soudu, SP zn. I. ÚS 26/94 ze dne , dostupné na Salvia.cz, Pl.%C3%9AS26/94

9 8 uvedené rozhodnutí nemusí být překážkou ustavení orgánu pro dohled nad financováním politických stran (bod 67, s. 21). Na potřebu tento orgán zřídit organizace upozornila již ve zprávě z roku Ostatně i podle jednoho z největších znalců stranického financování v regionu Marcina Waleckého je absence nezávislé kontrolní agentury nejvážnější slabinou, jež podkopává fungování úspěšného systému stranického financování ve střední a východní Evropě. 18 Legislativa ohledně sankcí je ohleduplně řečeno skromná či lépe nevyzrálá a nedostačuje současným požadavkům na politické financování. Kontrolní výbor PS P ČR fakticky nemá podle 19a zákona č. 424/1991 Sb. (i z podstaty vlastní činnosti) pravomoc udělovat sankce a může pouze na možný přestupek upozornit finanční úřad. Ale ani ten neukládá napoprvé pokutu, ale udělí ji až tehdy, když strana neoprávněný dar zavčas nevrátí dárci či do příslušné kapitoly státního rozpočtu (!), včetně úroku ( 19 a 19a). Zákon tak fakticky neumožňuje sankcionovat politickou stranu za přijetí podezřelých peněz, jako v případech falešných sponzorů (nechvalně proslulých skandálem ODS v roce 1997) nebo financování přes prostředníky. To široce naznačují loňská médii probíraná podezření o skrytém sponzoringu politických stran Českými energetickými závody a dalšími polostátními či státními firmami. Stávající zákon ani novela sociální demokracie neumožňuje postihovat dárce ani případné prostředníky a neřeší ani možné maskování sponzorských darů jako členských příspěvků. Problémem sankcí ustavených v českém systému je to, že v podstatných ohledech nejsou skutečnými sankcemi (viz výše zmíněný daňový postih finančního úřadu), a že fungují podmíněně tok příjmů od státu pozastavují pouze podmínečně. 19 Politické strany mají bezprecedentní prostor i čas, aby prověřovaly, zda jsou jejich kroky legální, a měly možnost případné nedostatky napravit. Existující úprava je pro strany pohodlným polštářem, protože členy stran, činitele státu a angažovanou veřejnost nutí spoléhat na domnělé morální brzdy odpovědných stranických funkcionářů. Podle specializovaných prací Mezinárodní nadace pro volební systém (IFES) spočívá účinné vynucování regulačních norem na kombinaci transparentnosti, dohledu a sankcí Evaluation Report on the Czech Republic. First Evaluation Round. Adopted by GRECO at its 13th Plenary Meeting, Strasbourg, March 24 28, 2003, dostupná na stránkách Council of Europe, int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round1/grecoeval1%282002%2911_czechrepublic_en.pdf 18 Srv. Walecki, Martin: Money and Politics in Central and Eastern Europe. In: Austin, Reginald Tjernström, Maja (eds.): Funding of Political Parties and Election Campaigns. Handbook Series. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2003, s Je přítomen i opačný extrém, kdy 13 a 14 zákona o sdružování týkající se i reportování o příjmech a výdajích dávají možnost straně pozastavit činnost anebo ji dokonce přímo zrušit (sic!). 20 Introduction. In: Öhman, Magnus Zainulbhai, Hani (eds.): Political Finance Regulation: The Global Experience. Washington D.C.: International Foundation for Electoral Systems, 2009, s. 19.

10 9 Na rozdíl od nechuti ke kontrolnímu úřadu, nabízí sociální demokracie v oblasti sankcí jistý byť omezený krok vpřed. Ustoupila sice od původního radikálnějšího návrhu prezentovaného v médiích loni v dubnu, aby strany byly za porušení pravidel regulace sankcionovány pokutou ve výši 10 % ročního státního příspěvku na činnost 21 (nyní navrhuje pouze poloviční sankci), ale ruší podmíněnost sankcí; strany mají být ve vytyčených případech nevratně potrestány. Přesto ale sociální demokracie v duchu dlouholetého zaběhnutého režimu navrhuje, aby sankce byly uplatňovány pouze v již platných případech nepředložení zprávy či předložení neúplné zprávy (odstavec 6 20a návrhu, s. 4). Ze hry znovu vypadávají už zmíněné stěžejní případy nezákonného či jinak pochybného financování a využívání prostředníků. Proč širší úpravu Jakkoliv jsou návrhy sociální demokracie přínosné, pro jejich osud je nadále rozhodující rozložení sil v Parlamentu ČR. Novela vcelku hladce prošla v polovině června Senátem, kde sociální demokracie disponuje většinou a další hlasy přinesli členové jiných klubů a nezařazení (celkem 43 hlasů z 61 přítomných). 22 Její další osud v Poslanecké sněmovně po prázdninové přestávce zůstává temnější. Jak glosoval i jeden z předkladatelů novely senátor Jiří Dienstbier ve vystoupení na březnové panelové diskusi k návrhům reformy, pro pravici je sice akceptovatelná transparentnost výdajů na volební kampaně (speciální účet a předkládání zprávy o výdajích), ale nepřijatelné jsou stropy pro dary fyzických a zejména právnických osob. Podobně se může stavět i návrhům sankcí nebo dokonce i k auditorským zprávám o hospodaření stranických společností a družstev. Podle nejnovějších zpráv mohla pravice po projednání zákona o přímé volbě prezidenta v Senátu výdajové limity podpořit. 23 Přesto je ale jejich přijetí ve verzi navržené sociální demokracií méně pravděpodobné. Lze si např. všimnout mediálního informačního balónku, že by ODS do případných předčasných voleb v tomto roce vrhla 100 milionů korun. 24 Pomineme-li úplné zamítnutí novely ve stávající podobě, mohou být předvídatelné pravicové zásahy pro sociálně demokratické návrhy umrtvující. 21 ČSSD navrhuje omezení nákladů na volební kampaně, Tamtéž. Výše původně navržené sankce se může zdát být vysoká, je však otázkou, zda by v případech rozsáhlých podvodů byla dostatečným trestem. 22 Blíže k detailnímu projednávání novely ve výborech a plénu, Senát. Osmé funkční období , Senátní tisk č Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Dienstbiera, Milana Štěcha, a dalších, kterým se mění zákon č. 4224/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. Senát Parlamentu České republiky, detail&value= ČSSD navrhuje změnit financování politických stran. Tamtéž 24 Adamičková, Naďa Königová, Marie: Kampaň pro Hrad: až 50 milionů. Právo, Roč. 22 (26. Dubna 2012), č. 99, s. 1, s. 2.

11 10 Vedle argumentů uvedených výše, lze uvést přinejmenším tři obecné důvody, proč by měla sociální demokracie svůj pohled na financování subjektů rozšířit přinejmenším o kontrolní orgán, posílení sankcí a lepší transparentnost chodu obchodních společností. 1. První, jednoduchý legalistický, je ten, že ČR by měla plnit v daném časovém limitu doporučení organizace, jejímž je členem. I když nelze podceňovat ochotu vlády i opozice plnit závazky, 25 mezi politickými stranami existuje značný dissenzus o mnoha požadavcích GRECO (stropy, příjmy, členské příspěvky, role obchodních obchodní společností aj.). Je zřejmé, že ty zde nejvíce diskutované kontrolní instituce a sankce se obecně příliš velké podpoře netěší. Pokud by ČR požadavky GRECO nesplnila, byla by zahájena tzv. noncompliance procedure (postup v případě neuposlechnutí). Nakonec by se mohla dotknout nejvyšších struktur české politiky, včetně ministra zahraničí. 26 GRECO nemá sice tvrdé nástroje na vymáhání vlastních doporučení, loňský mediální dopad její zprávy by ale měl být dostatečným argumentem pro to brát organizaci vážně a usilovat o realizaci maximálního počtu jejich návrhů. 2. Druhý důvod pro rozšíření perspektivy je skutečnost, že vládní instituce (odbory Ministerstva vnitra a sekce Úřadu vlády) se nevzdaly iniciativy a pokračují v přípravě vlastního návrhu reformy. Přetrvá-li vládní koalice a zatím tento scénář nevybledl bude přirozeně usilovat o realizaci vlastních představ a návrhů, byť třeba s korekcemi a přispěním sociální demokracie. Hlavní opoziční strana by měla brát ohled na to, že by se k dohledovému úřadu mohla přiklonit i nakonec vláda vedená ODS, jejíž postoj může výrazně ovlivnit názor místopředsedkyně vlády Karolíny Peake, předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí. Ochotu vládních stran přijmout kontrolní instituci naznačil nepřímo i ředitel sekce pro boj s korupcí při Úřadu vlády Robert Vacek. Podle něj by malý úřad mohl mít dohledové pravomoci nejen v případě financování politických stran, ale i třeba lobbingu Otázkou k dalšímu posouzení přesahujícímu rámec tohoto Stanoviska je to, jak a zda vůbec Česká republika reálně naplnila doporučení předešlých zpráv GRECO (2003, 2006) týkajících se protikorupční legislativy. Existuje domněnka, že tak zdaleka neučinila, resp. provedla určité formální úpravy, ale obsah zůstal zachován. 26 GRECO by v zásadě požadovalo vysvětlení od stále významnějších představitelů státu (až k úrovni ministra zahraničních věcí a návštěvy na vysoké úrovni), které by mohlo skončit až veřejným prohlášením obsahujícím silnou veřejnou kritiku za nedostatečnou snahu členského státu plnit své právní nebo politické závazky. Srv. Rules of Procedure. Adopted by GRECO at its 1st plenary meeting (Strasbourg, October 4 6, 1999), amended. GRECO, Group of States against corruption, Strasbourg, March 26, 2010, dostupná na stránkách Council of Europe, Procedure_EN.pdf; srv. také Státy proti korupci GRECO. Stránky Ministerstva vnitra, clanek/staty-proti-korupci-greco.aspx 27 Odměny pro lidi, kteří oznámí okrádání státu, zřejmě nebudou. Česká televize, ,

12 11 3. Třetí důvod vyžaduje co nejširší perspektivu, neboť kritika systému stranického financování vyjádřená skupinou GRECO se přirozeně netýká jen České republiky jako země, která před zhruba deseti lety dokončila politicko-ekonomickou transformaci a sleduje specifickou cestu vztahu mezi politikou a ekonomikou. Problém stranického financování je aktuálním problémem řady dalších zemí, neboť se téměř všeobecně (a radikálně) změnily podmínky, v nichž stávající strany a hnutí fungují. Jde nepochybně především o důsledek nadměrného a nezdravého vstupování a zasahování finančních zdrojů (a subjektů) do politické sféry. Rekonstrukce systému financování stran a hnutí, jak o ni usiluje v evropském kontextu GRECO, není záležitostí několika měsíců. Je proto smysluplné, aby návrhy předložené domácími politickými subjekty byly co nejdůslednější a měly reálný a dlouhodobý dopad na fungování subjektů v politickém systému. Ačkoliv se projednávání sociálně demokratické novely posouvá ke druhé fázi možného projednání Poslaneckou sněmovnou, na její důležité korekce a doplnění není pozdě. Některé z uvedených argumentů by mohly být dobrými důvody pro to, aby sociální demokracie svůj v mnohém kvalitní materiál během předpokládaného projednávání na podzim doplnila a prohloubila.

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Eva Kyzourová náměstkyně místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitelka Sekce pro koordinaci boje s korupcí

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Nezávislost centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Politická krátkozrakost V praxi lze často pozorovat jednání politiků, které popisuje tzv. teorie politického cyklu Vládnoucí

Více

Vliv legislativních úprav na financování politických stran a politických kampaní v České republice JAKUB KONRÁD, ANNA MATUŠKOVÁ

Vliv legislativních úprav na financování politických stran a politických kampaní v České republice JAKUB KONRÁD, ANNA MATUŠKOVÁ Vliv legislativních úprav na financování politických stran a politických kampaní v České republice JAKUB KONRÁD, ANNA MATUŠKOVÁ POLICY PAPER 30. 6. 2015 Edit 31. 7. 2015 VLIV LEGISLATIVNÍCH ÚPRAV NA FINANCOVÁNÍ

Více

Zápis z 1. jednání Poradního sboru. konaného dne 19. září 2011

Zápis z 1. jednání Poradního sboru. konaného dne 19. září 2011 Zápis z 1. jednání Poradního sboru předsedkyně Vládního výboru pro koordinace boje s korupcí konaného dne 19. září 2011 Přítomni Mgr. Karolína Peake - místopředsedkyně vlády ČR, Ing. Robert Vacek - Úřad

Více

Životopis s přehledem vědecké a publikační činnosti

Životopis s přehledem vědecké a publikační činnosti Životopis s přehledem vědecké a publikační činnosti PhDr. Jan Outlý, Ph.D. DATUM A MÍSTO NAROZENÍ 18. říjen 1976, Nové Město na Moravě VZDĚLÁNÍ 2000 Mgr. (obor politologie evropská studia); Filozofická

Více

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72.

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72. Městskému soudu v Praze Hybernská 18 111 21 Praha 1 ----------------------------------- V Brně dne 5. dubna 2013 Žalobce: Mgr. Michal Kincl, nar. 27.3.1986, bytem Neužilova 6, Brno, 625 00, adresa pro

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod... 13 I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu

Více

Doporučení ke změnám regulace financování politických stran v ČR

Doporučení ke změnám regulace financování politických stran v ČR Doporučení ke změnám regulace financování politických stran v ČR 1 Úvod Netransparentní financování politických stran v ČR a zneužívání systému k pochybným finančním machinacím patří k nejrizikovějším

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

Poslanecký návrh ZÁKON. ze dne... kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a

Poslanecký návrh ZÁKON. ze dne... kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a Poslanecký návrh ZÁKON ze dne... kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 424/1991

Více

Zápis z 3. jednání Poradního sboru. konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis z 3. jednání Poradního sboru. konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis z 3. jednání Poradního sboru předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni Mgr. Karolína Peake - místopředsedkyně vlády ČR, Ing. Robert Vacek

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Stanovisko pro Parlament ČR ke zprávě Komise Radě a Evropskému parlamentu Zpráva o boji proti korupci v EU

Stanovisko pro Parlament ČR ke zprávě Komise Radě a Evropskému parlamentu Zpráva o boji proti korupci v EU K 123 / 09 / 01 9. funkční období K 123 / 09 / 01 Stanovisko pro Parlament ČR ke zprávě Komise Radě a Evropskému parlamentu Zpráva o boji proti korupci v EU 2014 Zpracoval: Úřad vlády České republiky Odbor

Více

Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013

Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 1) Popis technicko-organizačního zabezpečení volební kampaně pro mimořádné volby do PS PČR v roce 2013 Pro

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Pracovní list 03 24 VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Úkol č. 1: Doplňování 1. Volby v ČR jsou jednou z možností, jak se mohou občané aktivně účastnit na 2. Prostřednictvím voleb občané rozhodují, kdo bude..a kdo

Více

S M L O U VA č. 11 o poskytnutí nadačního příspěvku z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2008 a 2009

S M L O U VA č. 11 o poskytnutí nadačního příspěvku z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2008 a 2009 Kód 67000/6 2010 S M L O U VA č. 11 o poskytnutí nadačního příspěvku z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2008 a 2009 Nadace Open Society Fund Praha se sídlem Seifertova 47, Praha 3 zapsaná

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN 2014

FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN 2014 Opletalova 6, Praha,, FSV UK FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN 4 Vítězslav Titl, Miroslav Palanský, Jiří Skuhrovec Opletalova 6, Praha,, FSV UK Obsah Financování politických stran 4... Obsah.... Úvod... 3.

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

VYMÁHACÍ MECHANISMY V OBLASTI FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN OSVĚDČENÉ POSTUPY

VYMÁHACÍ MECHANISMY V OBLASTI FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN OSVĚDČENÉ POSTUPY VYMÁHACÍ MECHANISMY V OBLASTI FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN OSVĚDČENÉ POSTUPY Transparency International Estonia Autoři Jan Sommer Grafická úprava ISBN: 978-80-905762-6-1 Publikace vznikla v roce 2014.

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích VI. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Komentář ke změnám francouzské ústavy ze dne 21. července 2008

Komentář ke změnám francouzské ústavy ze dne 21. července 2008 Komentář ke změnám francouzské ústavy ze dne 21. července 2008 JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie č. 1.193 prosinec 2008 Studie č.

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/214 vydáno dne. 11. 214 OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA ROZŠIŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NIKOLI NA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍCH DÁVEK Více než polovina

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Český politický systém Liberálně-konzervativní akademie 26/27 Struktura přednášky Moderní česká politika několik úvodních poznámek Ústavní předpoklady Politické strany a stranický systém Volební systémy

Více

Usnesení 22. kongresu ODS

Usnesení 22. kongresu ODS Usnesení 22. kongresu ODS Praha 22. 10. 2010 I. Technická část usnesení 1. Vnitřní záležitosti 22. kongresu ODS 1.1. zapisovatelkami určuje Kateřinu Pokornou a Kateřinu Filipiovou 1.2. schvaluje Marka

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Odůvodnění. Obecná část

Odůvodnění. Obecná část II. Odůvodnění Obecná část a) Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku včetně zhodnocení

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

Organizované zájmy v politice Liberálně-konzervativní akademie 2008/2009 Struktura přednášky Odlišnost zájmových a nátlakových skupin od politických stran Typy skupin Současné vývojové trendy Základní

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Příloha 1 TAXPARENCY detailně

Příloha 1 TAXPARENCY detailně Příloha 1 TAXPARENCY detailně Stránka 1 z 6 OBSAH NÁVRHŮ TAXPARENCY Dotčené subjekty Odpovědná společnost (obvykle se zákazníky konečnými spotřebiteli) Průměrně lhostejná společnost (obvykle se zákazníky,

Více

XXXI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha, 18. prosince 2007 Bod programu: 6 ZPRÁVA DOZORČÍ KOMISE AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva Dozorčí komise za období mezi XXX. a XXXI. zasedáním

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.05 Integrovaná střední škola

Více

Soudní dvůr Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA č. 70/14

Soudní dvůr Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA č. 70/14 Soudní dvůr Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA č. 70/14 V Lucemburku dne 13. května 2014 Tisk a informace Rozsudek ve věci C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos, Mario

Více

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Vážená klientko, vážený kliente, rádi

Více

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Poslanecká sněmovna přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Novela přináší nejen zvýšení transparentnosti

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. Vás srdečně zve na V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Demokracie a demokratizace PROGRAM 12. - 13. listopadu 2013 Ministerstvo zahraničních věcí Loretánské

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

Elektronické nástroje v praxi veřejných zakázek

Elektronické nástroje v praxi veřejných zakázek Čeho se účastníte... Seminář pořádaný asociací APUeN s názvem Elektronické nástroje v praxi veřejných zakázek Komu patří dík... Ing. Kamil Jankovský, ministr Ministerstvo pro místní rozvoj ČR JUDr. Stanislav

Více

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování Otázka: Občan v demokratické společnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): LucieK 1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti občané se podílejí na politickém rozhodování

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

Parlamentní institut

Parlamentní institut Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut VLIV PŘÍMÉ VOLBY PREZIDENTA NA POLITICKÝ SYSTÉM (ZÁKLADNÍ TEZE) Informační podklad: č. 1.143 Mgr. Štěpán Pecháček březen 2003

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

SNĚMEM ČTU KROK ZA KROKEM

SNĚMEM ČTU KROK ZA KROKEM SNĚMEM ČTU KROK ZA KROKEM Metodická příručka pro přípravu a realizaci oblastních sněmů České tábornické unie Posláním této příručky je vytvoření předpokladů pro zdárný průběh sněmu oblasti ČTU počínaje

Více

Výroční zpráva o činnosti. v roce 2013

Výroční zpráva o činnosti. v roce 2013 Výroční zpráva o činnosti Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí v roce 2013 vznik Vládního výboru: 27. dubna 2011 způsob: na základě usnesení vlády ze dne 27. dubna 2011 č. 315 poslední aktualizace

Více

Ženy jsou pro 43,9% dotázaných důvěryhodnějšími politiky, než muži. Opačného názoru je pak 39,1% dotázaných.

Ženy jsou pro 43,9% dotázaných důvěryhodnějšími politiky, než muži. Opačného názoru je pak 39,1% dotázaných. Většina obyvatel ČR považuje ženy za méně zkorumpovatelné, třetina Čechů by pak uvítala, pokud by se novou hlavou státu stala žena. Nejznámější a nejdůvěryhodnější političkou je podle většinového názoru

Více

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled -

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Mgr. Dušan Sedláček 14. dubna 2015 Shrnutí prezentace Šikanózní insolvenční návrh Účinky (šikanózního) insolvenčního návrhu Statistické údaje o insolvenčních

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Jan Schneider 1 1. Shrnutí: Doporučený model exekutivní kontroly 2. Rozbor: 2.1 Kontrola (pojem) 2.2 Řízení a úkolování (výčet subjektů a jejich role) 2.3 Koordinace

Více

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Důchodová reforma je horkým bramborem všech polistopadových vlád a je i jednou z hlavních priorit nynější vlády, která disponuje

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 13 17

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 13 17 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro ústavní záležitosti 1. 4. 2011 2010/2292(REG) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 13 17 Návrh zprávy Carlo Casini (PE458.480v01-00) Změna jednacího řádu Parlamentu z důvodu zavedení

Více

Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak?

Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak? Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak? veřejný ochránce práv VOP ombudsman ochránce - 1-1. KDO Kdo se jím může stát? Kdo jím už byl a kdo je jím aktuálně? Jak se může osoba stát ochráncem? Na jak dlouho

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

MINISTERSTVO VNITRA sekce veřejné správy odbor efektivní veřejné správy V Praze dne 2. listopadu 2009 Počet listů: 5

MINISTERSTVO VNITRA sekce veřejné správy odbor efektivní veřejné správy V Praze dne 2. listopadu 2009 Počet listů: 5 MINISTERSTVO VNITRA sekce veřejné správy odbor efektivní veřejné správy V Praze dne 2. listopadu 2009 Počet listů: 5 Zápis z jednání meziresortní koordinační skupiny pro boj s korupcí Datum a místo konání:

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008. Zpracoval:

ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008. Zpracoval: ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008 Zpracoval: Ing. Erik Maca Činnost ekonomických a organizačních poradců Certifikovaný likvidátor IČ 63 45 76 95 Telefon

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN V ZEMÍCH V4 + ESTONSKU

SROVNÁVACÍ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN V ZEMÍCH V4 + ESTONSKU SROVNÁVACÍ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN V ZEMÍCH V4 + ESTONSKU HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Ačkoliv se právní rámce jednotlivých států od sebe výrazně liší, každý z nich povoluje smíšené financování ze soukromých

Více

města Ostrov za období roku 2013

města Ostrov za období roku 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo

Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo Datum a čas konání: středa 29. 9. 2010 od 16:00 hodin Místo konání: Štukový sál Znojemské besedy Zástupci politických stran : Jan Petr Dušejovský, Znojmo

Více