Jak zlepšit legislativní rámec financování politických stran? K sociálně demokratickému návrhu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak zlepšit legislativní rámec financování politických stran? K sociálně demokratickému návrhu"

Transkript

1 Jak zlepšit legislativní rámec financování politických stran? K sociálně demokratickému návrhu Vít Klepárník Policy Brief #3 červen 2012 Redakce provedla jazykové a stylistické úpravy textu. Text neprošel oponentním řízením. CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii, 2012.

2 1 Jak zlepšit legislativní rámec pro financování politických stran? K sociálně demokratickému návrhu Vít Klepárník Senát Parlamentu České republiky (dále jen P ČR) v polovině června schválil sociálně demokratický návrh na novelizaci zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích a zákonů o volbách do Parlamentu České republiky, Evropského parlamentu a zastupitelstev krajů. Pokud by návrh byl ve 2. polovině roku v předložené podobě prosazen na půdě Poslanecké sněmovny, představoval by výraznou změnu a podstatné zkvalitnění systému financování politických stran od ustavení prvních mechanismů kontroly v polovině 90. let. Předkladatelé novely berou v potaz některá mezinárodní doporučení v oblasti větší transparentnosti, kontroly i omezení výdajů na volební kampaně. Zaostávají však za nimi v kontrole výdajů obchodních společností, kontrole celého systému financování prostřednictvím nezávislého orgánu a důsledném a efektivním uplatňování sankcí. Toto Stanovisko argumentuje, že novela je cestou správným směrem a sociální demokracii umožňuje profilovat se jako zásadový obhájce průhledných politicko-ekonomických vztahů a transparentního financování politiky. Argumentuje ale také, že by navrhovatelé zákona a zástupci strany v Parlamentu měli usilovat o hlubší reformu dosavadních standardních vzorců fungování vč. problematické kontrolní role Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny P ČR. Hlavní opoziční strana by měla přijmout nezávislou kontrolní instituci, zpřísnit kritéria pro fungování a kontrolu stranických obchodních společností. V neposlední řadě by měla také podpořit takové sankce, které budou postihovat největší nešvary současného modelu financování politických stran a hnutí v České republice. Mgr. Vít Klepárník, Ph.D. absolvoval historii a politologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně; doktorské studium obecných dějin ukončil na Historickém ústavu Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v roce Na počátku roku 2011 založil spolu s Bohuslavem Sobotkou a Jiřím Pehem think-tank CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii, který nyní vede; vyučuje také na Metropolitní univerzitě Praha.

3 2 Zpráva GRECA a stranický aktivismus Rok 2011 byl přelomový co do počtu i charakteru i rozsahu reformních návrhů týkajících se financování stran v řadě případů přesahoval rámec běžných novel. Návrhy představila nejen sociální demokracie a Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM), ale také Občanská demokratická strana (ODS). Vyslovila se i TOP 09 či Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová. TOP 09 už před neuskutečněnými parlamentními volbami 2009 iniciativně zveřejnila na webových stránkách seznam dárců a na konci následujícího roku s určitým předstihem a v jisté míře nad rámec zákona publikovala strukturu výdajů kampaně. Strana zelených zpracovala pozoruhodně komplexní a dosud zřejmě nejrozsáhlejší koncepci reformy financování. Strany vedla k aktivismu řada více či méně věcných pohnutek. Začaly reflektovat, že problémy financování stran narůstají a představují stěžejní problém vztahu mezi politikou a ekonomikou (1). Některé začaly usilovat o to vymanit se z kruhu neustále se zvyšujících a kontraproduktivně vynaložených nákladů (2). Nelze přehlédnout ani to, že zejména ne ale výhradně u nově založených subjektů, Věcí veřejných a TOP 09, šlo o předmět politického taktizování jejich zakladatelů s cílem kapitalizovat ideje, které si stále silněji získávaly veřejný prostor a zájem lidí (3). Specifickým impulzem ale byl vnější tlak vyvíjený na Českou republiku ze strany mezinárodních institucí. Ztělesnila jej zejména mnohokrát probíraná zpráva členů Skupiny států proti korupci (Group of States Against Corruption, dále jen GRECO) působící v rámci Rady Evropy (4). Text schválený 1. dubna 2011 se po materiálech z let 2003 a 2006 zaměřujících se na protikorupční politiku a opatření stal v pořadí třetí zprávou o stavu veřejného sektoru v ČR. 1 Evaluační zpráva o transparentnosti financování politických stran v České republice na více než dvaceti stranách kriticky rozebírala systém financování stran a hnutí. Závěrečným devíti shrnujícím bodům dominují náměty prvního oddílu IV. analytické části: potřeba větší transparentnosti, konkrétně důslednější zahrnutí členských darů, přesnější hodnocení a reportování materiálních darů ( ) a dalšího zboží a služeb poskytovaných za nižší než tržní cenu a zahrnutí do finančních zpráv všech účtů svázaných přímo či nepřímo s politickou stranou či hnutím ( ). Zvlášť závažná je potřeba mnohem detailnější[ho] odkrytí výdajů na kampaně (i) ( ) a (ii) častější informování a zveřejnění darů nad určitou hodnotu. Doplňuje je nárok, aby srovnatelná měřítka transparentnosti byla uplatňována také na kandidáty organizující 1 Evaluation Report on the Czech Republic on Transparency of party funding. Third Evaluation Round, Theme II. Adopted by GRECO at its 50th Plenary Meeting, Strasbourg, March 28 April 1, 2011, dostupná na stránkách Council of Europe, czechrep_en.asp Ke skupině srv. také webové stránky skupiny GRECO, monitoring/greco/default_en.asp; v češtině Státy proti korupci GRECO. Stránky Ministerstva vnitra,

4 3 kampaně nezávisle na stranách (body i, iii, ii, v, vi závěru, s. 23). GRECO požadovalo, aby zprávy, které jsou nyní jen omezeně dostupné na půdě Kontrolního výboru P ČR, byly snadno přístupné pro veřejnost (bod iv, s. 23). Ze shrnutí a zejména ze struktury analytické části (s ) je ale patrné, že text vyčleňuje jako víceméně rovnocenné dva další problémy: ustavení nezávislého mechanismu pro monitorování financování stran a kampaní, který by měl mandát, kompetence a adekvátní zdroje k účinnému a pro-aktivnímu dohledu nad financováním politických stran/hnutí a volebních kampaní (body vii, ix a viii, s. 23); 2 a uplatňování rejstříku sankcí, které by výrazně rozšířily stávající postihy (bod ix), jež fakticky neplní roli skutečných sankcí. Návrh sociální demokracie Sociální demokracie zareagovala na zprávu zřejmě nejrychleji ze všech politických subjektů 22. dubna 2011 návrhem na radikální regulaci výdajů politických stran. Převážně šlo o iniciativu nově zvoleného předsedy strany Bohuslava Sobotky. 3 Představovala několik stručných (ale důležitých) programových tezí, které chtěla strana po debatě s veřejností a neziskovým sektorem předložit v podobě paragrafovaného znění do legislativního procesu. 4 Hrubá verze novely byla skutečně připravena na konci listopadu a k projednávání v Senátu P ČR byla předložena na začátku prosince. 5 Zde se sociální demokracie pochopitelně snažila získat pro návrh širší podporu (jako se zřejmě později pokusí i v Poslanecké sněmovně). Vedle sociálně demokratických autorů (senátorů Jiří Dienstbiera, Milana Štěcha, Aleny Gajdůškové, Jaromíra Jermáře, Jiřiny Rippelové) jako spolupředkladatelé novely figurovali také zástupce KSČM (Marta Baryerová), hnutí Severočeši.cz (Alena Dernerová) a senátoři za KDU- ČSL (Petr Pithart, Václav Koukal a Petr Šilar). 2 Zpráva přímo konstatuje že [s]oučasný systém v němž Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny ověřuje, zda každoroční finanční zprávy odpovídají zákonným podmínkám nenaplňuje požadavky článku 14 Doporučení Rec(2003)4. Ustavení efektivního kontrolního mechanismu a zajištění dostatečného vymáhání pravidel financování stran/hnutí a volebních kampaní proto musí představovat prioritu. Tamtéž, s. 22. V dalším výkladu odkazuji na pasáže, články a paragrafy zprávy již v hlavním textu. 3 Rozhovor s tiskovým mluvčím České strany sociálně demokratické Martinem Ayrerem, polovina listopadu ČSSD navrhuje omezení nákladů na volební kampaně a zvýšení transparentnosti hospodaření politických stran. web České strany sociálně demokratické, , Sobotka: Radikální regulaci volebních výdajů politických stran je nutné zavést co nejdříve. Tamtéž, 5 Senát projedná novelu zákona o financování politických stran. Deník Referendum, , denikreferendum.cz/clanek/12272-senat-projedna-novelu-zakona-o-financovani-politickych-stran; ČSSD navrhuje změnit financování politických stran. Deník Referendum, , cz/clanek/12878-cssd-navrhuje-zmenit-financovani-politickych-stran

5 4 Sociální demokracie se podobně jako ve větší či menší míře jiné strany (např. Strana Zelených, KSČM, KDU-ČSL) inspiruje doporučeními GRECO. Zaměřuje se nejen na výdaje stran, ale i na příjmy. 6 Jedním z nejpozitivnějších rysů novely je snaha prosadit stejná pravidla pro volební kampaně do Parlamentu ČR, Evropského parlamentu i zastupitelstev krajů (s. 2 4). Úsilí, aby se všechny zmíněné volební úrovně řídily stejnou logikou, je systematickým a koncepčním krokem, který může pomoci vytvořit ucelený regulativní rámec. Pozitivní je též snaha o vymezení kampaní samostatných kandidátů (speciální účet, finanční stropy, platby za reklamu, s. 4 6), protože dosavadní právní úprava kandidáty zcela ignoruje. Kandidáti nejsou ale jen zanedbaným aspektem financování kampaní. Zasluhují zohlednit i proto, jak výrazně v posledních letech voliči preferují osobnosti, jejichž výběrem (a preferencemi) přispívají k podstatně širší personalizaci domácí politiky. Jádrem návrhu je stanovení dvou typů stropů pro volební kampaně, které v dosavadní legislativě zcela absentují. Jde o celkové limity na výdaje pro všechny uvedené typy voleb ve výši 80 milionů korun na každé volby (z položky sociální demokracie vyjímá personální náklady stran, pronájmy, dary či provoz nemovitostí). Tak mají brzdit nadměrné a stále rostoucí finanční požadavky politických stran. Druhý typ stropů omezuje výše darů, konkrétně zcela (!) eliminuje dary právnických osob a pro fyzické osoby stanovuje jako limitní částku jeden milion Kč ročně (část první, čl. 1 19b, s. 4). Zejména úplné omezení darů právnických osob představuje v domácím kontextu revoluční, ale také obtížně prosaditelný krok. Strany pravice získávají od firem ještě výrazněji než od jednotlivců mnohem více finančních prostředků než levice. Ve volebním roce 2010 získala pravice od právnických a fyzických osob celkově čtyřnásobný objem darů než levice. 7 Ačkoliv absence stropů zřejmě není tak závažným problémem financování domácích stran jako nedostatečná transparentnost, obecně platí, že finanční stropy v české legislativě zjevně absentují. Ostatně i GRECO o nich hovoří jako o možnosti, jíž by stálo za to prozkoumat (srv. 6 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Dienstbiera, Milana Štěcha, a dalších, kterým se mění zákon č. 4224/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zejm. s. 2 3 (číslovaná verze v MS Word). Další odkazy na návrh obsahuje hlavní text. 7 Sociální demokracie zradikalizovala loňský návrh omezit dary právnických osoby na čtyři miliony korun ročně a fyzických osob na dva miliony korun ročně. Naopak ustoupila od původního návrhu, který vzbudil kritiku pravicových stran, ale nepochybně i rozpaky mezi znalci financování politických stran, že by měl být zřízen zvláštní účet u Ministerstva financí, z něhož by měly být jednou ročně přerozdělovány (v poměru ke státnímu příspěvku) soukromé dary přesahující navržené stropy. Podle názoru ČSSD to mělo podporovat demokratickou činnost stran a vyvazovat je ze závislosti na sponzorech. Srv. ČSSD navrhuje omezení nákladů na volební kampaně, Tamtéž.

6 5 body 31, 33, 54, s. 9, s ). Přesto zůstává otázkou, zda by stropy pro fyzické osoby neměly být v kontextu finančních limitů středoevropských či západoevropských zemí ještě nižší. 8 Naopak návrh sociální demokracie na založení zvláštního účtu pro každé volby není v kontextu loňských či dřívějších návrhů ostatních stran snad vyjma ODS ničím ojedinělým. Strana chce svým vlastním způsobem zprůhlednit stranické financování, avšak při zachování systému povolebních finančních zpráv odevzdávaných Kontrolnímu výboru PS P ČR v navrhované lhůtě 60 dní od jejich konání (část první, čl. I 17a, odst. 7, s. 3 návrhu). Přínosnou je také snaha, aby veškeré operace byly prováděny bezhotovostně a aby zpráva zahrnovala úplný výpis z účtu (část první, čl. I 17a, odst. 7, s. 3 návrhu), což může přispět k posílení kontroly finančních transakcí. Požadavek, aby výdaje na kampaně vynakládaly pouze strany, hnutí a jejich kandidáti má pak pozitivně eliminovat vliv třetích aktérů, kteří zejména po roce 2006 vstupují do volebních kampaní a stále silněji po americkém vzoru nakupují reklamu, jejímž prostřednictvím podporují favority a degradují oponenty. Obdobný efekt by mohl mít požadavek, aby se za pevné nebo pohyblivé reklamní plochy, inzerci v tisku, na internetu nebo v jiných médiích platilo jen přímo jejich vlastníkovi nebo provozovateli (část první, čl. I, 17a, odst. 5, 6). Jak je ale patrné z předchozí praxe, jedním z nejzávažnějších problémů kampaní je netransparentnost finančních toků v rámci obchodních společností a družstev provozovaných stranami. Ty představují skutečnou šedou zónu financování, jejichž prostřednictvím proudí do velkých stran (a z nich) desítky milionů korun určených především na reklamu. Právě ty činí většinu oficiálních finančních zpráv do značné míry nevěrohodnými. V mnohém pozitivní návrhy sociální demokracie v tomto případě do jisté míry kalí nedostatečný požadavek, aby stranické společnosti a firmy předkládaly pouze zprávu auditora o ověření roční účetní uzávěrky s jeho vyjádřením, že je vše v pořádku a přehledem uzavřených smluv (část první, čl. 1 17, odst. 4, s. 2 návrhu). Nejde zdaleka jen o možnost, že by osoba auditora byla podjatá, ale o to, že jeho stanovisko samo o sobě není zárukou dostatečné transparentnosti a rozkrytí veškerých operací, které vedly ke značnému zkreslování a podhodnocování finančních zpráv zejména po výrazném navyšování výdajů na kampaně v roce Nebude tak naplněn (anebo bude naplněn jen v míře minimální) smysluplný požadavek GRECO, aby účetnictví a účty politických stran a hnutí zahrnuly účty subjektů přímo či nepřímo svázaných s politickou stranou nebo hnutím nebo jiným způsobem jimi kontrolovanými (bod iii 8 Větší pozornost by si žádaly také finanční zisky stran v podobě členských příspěvků. Stávající legislativa jednoznačně neodlišuje dary a členské příspěvky (strany mají povinnost zveřejňovat jen členské příspěvky nad 50 tisíc korun), což stranám umožňuje, aby v některých případech dary pojímaly jako členské příspěvky a skrývaly je za ně (činí tak rozdělováním větších darů na sumy do 50 tisíc korun). Více také zpráva GRECO, bod 58, s. 17.

7 6 zprávy, s. 23). 9 K posílení transparentnosti v této oblasti by zřejmě nepomohl ani původní požadavek, který z návrhu novely vypadl, aby strany pořizovaly reklamu za ceníkovou či průměrnou cenu během roku či dvou let před transakcí. Obdobně zmizel i požadavek na omezení počtu billboardů pro obě nejsilnější strany na maximálně 200 až Návrhy obsažené v novele představila sociální demokracie na veřejné panelové diskusi, která se odehrála ve druhé polovině března. 11 Text tezí šířeji glosoval kontext navrhovaných změn. Kritizoval vládní koalici za to, že po pětiprocentním snížení příspěvku na mandát počínaje rokem usiluje o další desetiprocentní snížení příspěvku na mandát (a příspěvku na úhradu volebních nákladů za hlas ) počínaje rokem Sociální demokracie se nepochybně nemýlí v tom, že by další chystané snižování příspěvků strany a zejména menší strany a středové a levicové citelně zasáhlo. Přesto ale lze 5% snížení uzákoněné v roce 2010 považovat ještě za akceptovatelné, neboť financování státem ve 2. polovině 90. let i když ne výhradně vedlo až k možná přehnané podpoře parlamentních subjektů. 13 Zřejmě nejdůležitějším výstupem programových tezí, který však není zahrnut v předložené novele (předpokládá ale zvláštní zákon), je úctyhodný projekt tzv. politických nadací. Po německém vzoru by podporovaly vzdělávací a výzkumnou činnost a budovaly intelektuální zázemí politických stran. Podle této vize by nadace měly vlastní právní subjektivitu, nebyly by však ani zdrojem ani ručitelem politických stran. Od nich by naopak získávaly 9 Na jiném místě zprávy hovoří GRECO o shrnutí účtů těchto společností jako o nejnutnějším minimu (bod 60, s. 18 zprávy). 10 Šlo o principy z první verze první verzi principů pro stranické financování stran z dubna 2011, srv. ČSSD navrhuje omezení nákladů na volební kampaně, Tamtéž. Všechny zmíněné požadavky reagovaly přinejmenším zčásti na pravděpodobně značně podhodnocené náklady na reklamu ve volbách 2010 i některých předchozích kampaních. Pokud jde o billboardy, původní návrh na omezení jejich počtu počítal s jejich číslováním; původní návrh na možnost úplného zákazu využívání a nákupu billboardů stranami, který však v současném kontextu nebyl příliš realistický. 11 Dienstbier, Jiří Eichler, Patrik Sobotka, Bohuslav Suchánek, Radovan: Financování politických stran a politické nadace. Programové teze pro veřejnou debatu (Spravedlivé reformy podle ČSSD), dostupné na serveru České strany sociálně demokratické, panelová diskuse Financování politických stran a zřizování politických nadací představující tento dokument proběhla 27. března 2012 za účasti Jiřího Dienstbiera, Patrika Eichlera, Vladimíry Dvořákové, Jiřího Koubka, Jiřího Štega (moderovala Jana Šmídová) v Kongresovém centru hotelu Olšanka. Více web České strany sociálně demokratické, 12 Vnitro navrhlo snížení příspěvků stranám. Hrozí omezení konkurence. Deník Referendum, , 13 V tomto ohledu nelze snížení schválené v roce 2010 chápat jako ne-levicové či proti-levicové, jak se někdy děje. K důsledkům financování státem pro stranicko-politickou stabilitu viz např. Outlý, Jan Linek, Lukáš: The Effect of Political Finance on the Czech Party System: Stability through State Subsidies? Paper presented at the workshop The Effect of Party and Campaign Finance on Post-Communist Party Development University of Latvia and Eastern Illinois University, Riga, October 23 25, 2005, laskavě poskytnutý autory a Tíž: Czech Republic: Is it Possible to Buy Political Stability? In: Roper Steven D. Ikstens, Jānis (eds.): Public Finance and Post-Communist Party Development. Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2008, s

8 7 prostředky ve výši nejméně pěti procent z celkového příspěvku na činnost v daném kalendářním roce. 14 Potřeba rozšíření: dohled a sankce Vyjma kontroly stranických obchodních společností sociální demokracie projevuje značnou vstřícnost a pochopení ke kritice GRECO v oblasti transparentnosti. Přesto se ale některým dalším podstatným otázkám vyhýbá a na jiné neodpovídá důsledně. Nejvíc to platí pro absenci dohledu nad systémem financování a nedostačující a neúplné sankce. V případě dohledu zůstává sociálně demokratický návrh v intencích dlouholeté (špatné) parlamentní praxe, kdy, jak konstatovalo i GRECO, Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny P ČR funguje na čistě formální bázi. Kontroluje jen formální správnost odevzdaných zpráv a splnění zákonných podmínek. Politické strany fakticky kontrolují jen samy sebe a výbor má pouze možnost předat podezřelé finanční transakce k řešení finančnímu úřadu (dle 19a zákona). Média a veřejnost mohou výbor informovat o domnělé nekalé praxi, ale v zásadě se tak doposud nikdy nestalo výbor tudíž ani nemohl v této věci zahájit žádné úkony. Hlavní opoziční strana bohužel přijala argument tematizovaný v předchozích letech politickou pravicí (ODS, TOP 09) a jejich četnými zástupci v médiích, že by možný nový úřad nebyl nezávislou institucí, byrokraticky by zbytněl nebo by se stal hříčkou stranických zájmů a politického patronátu, kdy by pozice v něm byla za odměnu. 15 Je to škoda, protože sociální demokracie by v rámci svého boje o posílení státu měla více těžit z teorie tzv. nového institucionalismu (New institutionalism) rozvíjené od poloviny 80. let významnými levicovými akademiky (Theda Skocpol, Peter B. Evans, Charles Tilly aj.). Podle nich by stát měl fungovat také jako nezávislý aktér, jehož cílem není pouze sledovat a formulovat cíle jednotlivých sociálních skupin a tříd. Domněnku o stranickosti kontrolních institucí navíc v domácím prostředí do určité míry popírá obecná zkušenost s Úřadem veřejného ochránce práv a v řadě ohledů i Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ) a Úřadem pro kontrolu osobních údajů. Ústavní soud sice již jednou v usnesení ÚS 26/94 z října odmítl kontrolu politických stran ze strany NKÚ jako neústavní zasahování do záležitostí těchto soukromých subjektů. Podle GRECO však ani 14 Dienstbier, Jiří et al.: Financování politických stran a politické nadace, s Pravicový (libertariánský) názor zastupuje např. text Jana Macháčka, Nový úřad na kontrolu politických stran. Nesmysl stačí zakázat billboardy. Respekt, , za sociální demokracii vyjádřil podobný názor na konci loňského roku poslanec Jeroným Tejc v panelovém vystoupení na semináři Zvýšení transparentnosti financování politických stran pořádaného Transparency International Česká republika, o.p.s. a Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. 22. listopadu 2011 v Americkém centru. 16 Usnesení Ústavního soudu, SP zn. I. ÚS 26/94 ze dne , dostupné na Salvia.cz, Pl.%C3%9AS26/94

9 8 uvedené rozhodnutí nemusí být překážkou ustavení orgánu pro dohled nad financováním politických stran (bod 67, s. 21). Na potřebu tento orgán zřídit organizace upozornila již ve zprávě z roku Ostatně i podle jednoho z největších znalců stranického financování v regionu Marcina Waleckého je absence nezávislé kontrolní agentury nejvážnější slabinou, jež podkopává fungování úspěšného systému stranického financování ve střední a východní Evropě. 18 Legislativa ohledně sankcí je ohleduplně řečeno skromná či lépe nevyzrálá a nedostačuje současným požadavkům na politické financování. Kontrolní výbor PS P ČR fakticky nemá podle 19a zákona č. 424/1991 Sb. (i z podstaty vlastní činnosti) pravomoc udělovat sankce a může pouze na možný přestupek upozornit finanční úřad. Ale ani ten neukládá napoprvé pokutu, ale udělí ji až tehdy, když strana neoprávněný dar zavčas nevrátí dárci či do příslušné kapitoly státního rozpočtu (!), včetně úroku ( 19 a 19a). Zákon tak fakticky neumožňuje sankcionovat politickou stranu za přijetí podezřelých peněz, jako v případech falešných sponzorů (nechvalně proslulých skandálem ODS v roce 1997) nebo financování přes prostředníky. To široce naznačují loňská médii probíraná podezření o skrytém sponzoringu politických stran Českými energetickými závody a dalšími polostátními či státními firmami. Stávající zákon ani novela sociální demokracie neumožňuje postihovat dárce ani případné prostředníky a neřeší ani možné maskování sponzorských darů jako členských příspěvků. Problémem sankcí ustavených v českém systému je to, že v podstatných ohledech nejsou skutečnými sankcemi (viz výše zmíněný daňový postih finančního úřadu), a že fungují podmíněně tok příjmů od státu pozastavují pouze podmínečně. 19 Politické strany mají bezprecedentní prostor i čas, aby prověřovaly, zda jsou jejich kroky legální, a měly možnost případné nedostatky napravit. Existující úprava je pro strany pohodlným polštářem, protože členy stran, činitele státu a angažovanou veřejnost nutí spoléhat na domnělé morální brzdy odpovědných stranických funkcionářů. Podle specializovaných prací Mezinárodní nadace pro volební systém (IFES) spočívá účinné vynucování regulačních norem na kombinaci transparentnosti, dohledu a sankcí Evaluation Report on the Czech Republic. First Evaluation Round. Adopted by GRECO at its 13th Plenary Meeting, Strasbourg, March 24 28, 2003, dostupná na stránkách Council of Europe, int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round1/grecoeval1%282002%2911_czechrepublic_en.pdf 18 Srv. Walecki, Martin: Money and Politics in Central and Eastern Europe. In: Austin, Reginald Tjernström, Maja (eds.): Funding of Political Parties and Election Campaigns. Handbook Series. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2003, s Je přítomen i opačný extrém, kdy 13 a 14 zákona o sdružování týkající se i reportování o příjmech a výdajích dávají možnost straně pozastavit činnost anebo ji dokonce přímo zrušit (sic!). 20 Introduction. In: Öhman, Magnus Zainulbhai, Hani (eds.): Political Finance Regulation: The Global Experience. Washington D.C.: International Foundation for Electoral Systems, 2009, s. 19.

10 9 Na rozdíl od nechuti ke kontrolnímu úřadu, nabízí sociální demokracie v oblasti sankcí jistý byť omezený krok vpřed. Ustoupila sice od původního radikálnějšího návrhu prezentovaného v médiích loni v dubnu, aby strany byly za porušení pravidel regulace sankcionovány pokutou ve výši 10 % ročního státního příspěvku na činnost 21 (nyní navrhuje pouze poloviční sankci), ale ruší podmíněnost sankcí; strany mají být ve vytyčených případech nevratně potrestány. Přesto ale sociální demokracie v duchu dlouholetého zaběhnutého režimu navrhuje, aby sankce byly uplatňovány pouze v již platných případech nepředložení zprávy či předložení neúplné zprávy (odstavec 6 20a návrhu, s. 4). Ze hry znovu vypadávají už zmíněné stěžejní případy nezákonného či jinak pochybného financování a využívání prostředníků. Proč širší úpravu Jakkoliv jsou návrhy sociální demokracie přínosné, pro jejich osud je nadále rozhodující rozložení sil v Parlamentu ČR. Novela vcelku hladce prošla v polovině června Senátem, kde sociální demokracie disponuje většinou a další hlasy přinesli členové jiných klubů a nezařazení (celkem 43 hlasů z 61 přítomných). 22 Její další osud v Poslanecké sněmovně po prázdninové přestávce zůstává temnější. Jak glosoval i jeden z předkladatelů novely senátor Jiří Dienstbier ve vystoupení na březnové panelové diskusi k návrhům reformy, pro pravici je sice akceptovatelná transparentnost výdajů na volební kampaně (speciální účet a předkládání zprávy o výdajích), ale nepřijatelné jsou stropy pro dary fyzických a zejména právnických osob. Podobně se může stavět i návrhům sankcí nebo dokonce i k auditorským zprávám o hospodaření stranických společností a družstev. Podle nejnovějších zpráv mohla pravice po projednání zákona o přímé volbě prezidenta v Senátu výdajové limity podpořit. 23 Přesto je ale jejich přijetí ve verzi navržené sociální demokracií méně pravděpodobné. Lze si např. všimnout mediálního informačního balónku, že by ODS do případných předčasných voleb v tomto roce vrhla 100 milionů korun. 24 Pomineme-li úplné zamítnutí novely ve stávající podobě, mohou být předvídatelné pravicové zásahy pro sociálně demokratické návrhy umrtvující. 21 ČSSD navrhuje omezení nákladů na volební kampaně, Tamtéž. Výše původně navržené sankce se může zdát být vysoká, je však otázkou, zda by v případech rozsáhlých podvodů byla dostatečným trestem. 22 Blíže k detailnímu projednávání novely ve výborech a plénu, Senát. Osmé funkční období , Senátní tisk č Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Dienstbiera, Milana Štěcha, a dalších, kterým se mění zákon č. 4224/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. Senát Parlamentu České republiky, detail&value= ČSSD navrhuje změnit financování politických stran. Tamtéž 24 Adamičková, Naďa Königová, Marie: Kampaň pro Hrad: až 50 milionů. Právo, Roč. 22 (26. Dubna 2012), č. 99, s. 1, s. 2.

11 10 Vedle argumentů uvedených výše, lze uvést přinejmenším tři obecné důvody, proč by měla sociální demokracie svůj pohled na financování subjektů rozšířit přinejmenším o kontrolní orgán, posílení sankcí a lepší transparentnost chodu obchodních společností. 1. První, jednoduchý legalistický, je ten, že ČR by měla plnit v daném časovém limitu doporučení organizace, jejímž je členem. I když nelze podceňovat ochotu vlády i opozice plnit závazky, 25 mezi politickými stranami existuje značný dissenzus o mnoha požadavcích GRECO (stropy, příjmy, členské příspěvky, role obchodních obchodní společností aj.). Je zřejmé, že ty zde nejvíce diskutované kontrolní instituce a sankce se obecně příliš velké podpoře netěší. Pokud by ČR požadavky GRECO nesplnila, byla by zahájena tzv. noncompliance procedure (postup v případě neuposlechnutí). Nakonec by se mohla dotknout nejvyšších struktur české politiky, včetně ministra zahraničí. 26 GRECO nemá sice tvrdé nástroje na vymáhání vlastních doporučení, loňský mediální dopad její zprávy by ale měl být dostatečným argumentem pro to brát organizaci vážně a usilovat o realizaci maximálního počtu jejich návrhů. 2. Druhý důvod pro rozšíření perspektivy je skutečnost, že vládní instituce (odbory Ministerstva vnitra a sekce Úřadu vlády) se nevzdaly iniciativy a pokračují v přípravě vlastního návrhu reformy. Přetrvá-li vládní koalice a zatím tento scénář nevybledl bude přirozeně usilovat o realizaci vlastních představ a návrhů, byť třeba s korekcemi a přispěním sociální demokracie. Hlavní opoziční strana by měla brát ohled na to, že by se k dohledovému úřadu mohla přiklonit i nakonec vláda vedená ODS, jejíž postoj může výrazně ovlivnit názor místopředsedkyně vlády Karolíny Peake, předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí. Ochotu vládních stran přijmout kontrolní instituci naznačil nepřímo i ředitel sekce pro boj s korupcí při Úřadu vlády Robert Vacek. Podle něj by malý úřad mohl mít dohledové pravomoci nejen v případě financování politických stran, ale i třeba lobbingu Otázkou k dalšímu posouzení přesahujícímu rámec tohoto Stanoviska je to, jak a zda vůbec Česká republika reálně naplnila doporučení předešlých zpráv GRECO (2003, 2006) týkajících se protikorupční legislativy. Existuje domněnka, že tak zdaleka neučinila, resp. provedla určité formální úpravy, ale obsah zůstal zachován. 26 GRECO by v zásadě požadovalo vysvětlení od stále významnějších představitelů státu (až k úrovni ministra zahraničních věcí a návštěvy na vysoké úrovni), které by mohlo skončit až veřejným prohlášením obsahujícím silnou veřejnou kritiku za nedostatečnou snahu členského státu plnit své právní nebo politické závazky. Srv. Rules of Procedure. Adopted by GRECO at its 1st plenary meeting (Strasbourg, October 4 6, 1999), amended. GRECO, Group of States against corruption, Strasbourg, March 26, 2010, dostupná na stránkách Council of Europe, Procedure_EN.pdf; srv. také Státy proti korupci GRECO. Stránky Ministerstva vnitra, clanek/staty-proti-korupci-greco.aspx 27 Odměny pro lidi, kteří oznámí okrádání státu, zřejmě nebudou. Česká televize, ,

12 11 3. Třetí důvod vyžaduje co nejširší perspektivu, neboť kritika systému stranického financování vyjádřená skupinou GRECO se přirozeně netýká jen České republiky jako země, která před zhruba deseti lety dokončila politicko-ekonomickou transformaci a sleduje specifickou cestu vztahu mezi politikou a ekonomikou. Problém stranického financování je aktuálním problémem řady dalších zemí, neboť se téměř všeobecně (a radikálně) změnily podmínky, v nichž stávající strany a hnutí fungují. Jde nepochybně především o důsledek nadměrného a nezdravého vstupování a zasahování finančních zdrojů (a subjektů) do politické sféry. Rekonstrukce systému financování stran a hnutí, jak o ni usiluje v evropském kontextu GRECO, není záležitostí několika měsíců. Je proto smysluplné, aby návrhy předložené domácími politickými subjekty byly co nejdůslednější a měly reálný a dlouhodobý dopad na fungování subjektů v politickém systému. Ačkoliv se projednávání sociálně demokratické novely posouvá ke druhé fázi možného projednání Poslaneckou sněmovnou, na její důležité korekce a doplnění není pozdě. Některé z uvedených argumentů by mohly být dobrými důvody pro to, aby sociální demokracie svůj v mnohém kvalitní materiál během předpokládaného projednávání na podzim doplnila a prohloubila.

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ 662. USNESENÍ SENÁTU ze 23. schůze, konané dne 14. června 2012 k návrhu senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Dienstbiera, Milana Štěcha, a dalších,

Více

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II.

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. Panel 2. Kontrolní orgány médií Mediální rady optikou politických stran Volební programy Volební programy koaličních stran: ANO ČSSD KDU-ČSL - části týkající se Rady České

Více

Záznam z 3. jednání Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 4. ledna 2012

Záznam z 3. jednání Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 4. ledna 2012 Záznam z 3. jednání Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 4. ledna 2012 Přítomni: Mgr. Karolína Peake, předsedkyně Vládního výboru JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti Ing. Kamil

Více

Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb. Mgr. Silvia Rákociová zástupce vedoucí oddělení voleb odbor všeobecné správy Ministerstvo vnitra

Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb. Mgr. Silvia Rákociová zástupce vedoucí oddělení voleb odbor všeobecné správy Ministerstvo vnitra Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb Mgr. Silvia Rákociová zástupce vedoucí oddělení voleb odbor všeobecné správy Ministerstvo vnitra Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb Nová právní

Více

Jak zprůhlednit. stran? vrhů ODS. PS PČR, 19. července 2011

Jak zprůhlednit. stran? vrhů ODS. PS PČR, 19. července 2011 Jak zprůhlednit volební kampaně politických stran? 7 návrhn vrhů ODS Aktuální situace Debata o zprůhledněnívolebních kampaníse vede dlouho, ale zatím nepřinesla žádnékonkrétnízměny. Do politickédiskuse

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Návrh na neplatnost volby kandidátů ve volebním kraji Hlavní město Praha s e z a m í t á.

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Návrh na neplatnost volby kandidátů ve volebním kraji Hlavní město Praha s e z a m í t á. č. j. Vol 59/2006-31 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr.

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

Systémová korupce vyžaduje systémové řešení. Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Systémová korupce vyžaduje systémové řešení. Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Systémová korupce vyžaduje systémové řešení Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Prezentace je podpořena projektem Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. s názvem Snižování bezpečnostních

Více

N á v r h. Parlament se unesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

N á v r h. Parlament se unesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se

Více

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Eva Kyzourová náměstkyně místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitelka Sekce pro koordinaci boje s korupcí

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Monitoring postojů k Restům

Monitoring postojů k Restům Monitoring postojů k Restům Jméno politika: Politická strana (klub): Jméno ambasadora: PSP/Senát: Datum a místo: Důvod odmítnutí podpisu: Jednotlivé body se shodují se zněním Restů v Prohlášení o podpoře

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne 16.01.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.02.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2011 Rada města projednala zprávu o vyhodnocení

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2000 rozpočtový výbor 290 USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000 k vládnímu návrhu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě (tisk

Více

Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013

Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 1) Popis technicko-organizačního zabezpečení volební kampaně pro mimořádné volby do PS PČR v roce 2013 Pro

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Označení stanoviska: Veřejné zakázky malého rozsahu Právní předpis: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 10. funkční období N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech

Více

10. funkční období USNESENÍ

10. funkční období USNESENÍ 52/1 10. funkční období 52/1 USNESENÍ Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice č. 88 ze dne 5. listopadu 2015 SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ,

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 20.02.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více

VYBRANÁ TÉMATA 10/2012 K

VYBRANÁ TÉMATA 10/2012 K VYBRANÁ TÉMATA 10/2012 K úpravě vedení a financování volebních kampaní podle tisku č. 719 Mgr. Štěpán Pecháček, Ph.D. červenec 2012 Vybraná témata 10/2012 2 Obsah A. Dosavadní platná úprava... 2 B. Rozbor

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

Televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů. Analýza struktury hostů v pořadu Partie období září 2011 prosinec 2011

Televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů. Analýza struktury hostů v pořadu Partie období září 2011 prosinec 2011 Provozovatel: Program: Druh vysílání: Věc: FTV Prima, spol. s r.o. Prima televize Televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů Analýza struktury hostů v pořadu Partie období září 2011 prosinec

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Co je to Rámcová úmluva na ochranu národnostních menšin? Rámcová úmluva, která vstoupila v platnost 1. února 1998, je

Více

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 19. ročník vodohospodářské výstavy VODOVODY KANALIZACE, 19. - 21. května 2015 Praha,

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 248 8. funkční období 248 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Dienstbiera, Milana Štěcha, a dalších, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) C 449/168 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) ÚVOD 1. Evropská

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 144 Návrh poslanců Stanislava Křečka, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2011 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační zajištění

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 6 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Image politických stran září 2015 Technické parametry

Více

Deník SVOBODNÝ MONITOR:

Deník SVOBODNÝ MONITOR: www.svobodnymonitor.cz Deník SVOBODNÝ MONITOR: ZÁKLADNÍ INFORMACE a PŘEDPLATNÉ 2015 Deník SVOBODNÝ MONITOR = Internetový deník (www.svobodnymonitor.cz) = Mobilní verze (smartphone) = Tabletová verze (tablet)

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 524/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 524/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 524/0 Návrh poslanců Petra Gazdíka, Františka Váchy, Jana Farského, Věry Kovářové, Marka Ženíška, Leoše Hegera, Herberta Pavery, Jiřího

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Oddělení boje s korupcí Sine 27/2015-OKK V Praze 14. dubna 2015 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k návrhu novely zákona o Nejvyšším kontrolním

Více

ČSSD by si mohla vybírat

ČSSD by si mohla vybírat 4. dubna 2013 ČSSD by si mohla vybírat Vládu by ČSSD mohla vytvořit s účastí, podporou nebo tolerancí TOP 09 a Starostů (104 mandátů), KSČM (102 mandátů) nebo ODS (101 mandátů). Volební model, který ppm

Více

Vládní návrh ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

Vládní návrh ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů Vládní návrh ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:

Více

DŮVĚRA VEŘEJNOSTI V HLAVNÍ POLITICKÉ INSTITUCE POSILUJE

DŮVĚRA VEŘEJNOSTI V HLAVNÍ POLITICKÉ INSTITUCE POSILUJE INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/14 vydáno dne 3. 1. 14 DŮVĚRA VEŘEJNOSTI V HLAVNÍ POLITICKÉ INSTITUCE POSILUJE Z hlavních politických institucí naší země má nejvyšší míru důvěry veřejnosti prezident

Více

Zápis z 11. jednání Poradního sboru předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 10. prosince 2012

Zápis z 11. jednání Poradního sboru předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 10. prosince 2012 Úřad vlády České republiky Sekce pro koordinaci boje s korupcí Zápis z 11. jednání Poradního sboru předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 10. prosince 2012 Přítomni Mgr.

Více

Souboj ANO a ČSSD se vyrovnal

Souboj ANO a ČSSD se vyrovnal TISKOVÁ ZPRÁVA 1. dubna 2016 Souboj ANO a ČSSD se vyrovnal Pokud by se předčasné volby do PSP ČR konaly nyní, do poslanecké sněmovny by se dostalo šest stran. Současná vládní koalice by získala ústavní

Více

Pojem kontroly při kontrole se porovnává stav skutečný se stavem žádoucím druhy kontroly: vnitřní a vnější předběžná, průběžná a následná fáze kontrol

Pojem kontroly při kontrole se porovnává stav skutečný se stavem žádoucím druhy kontroly: vnitřní a vnější předběžná, průběžná a následná fáze kontrol Kontrola veřejné správy Pojem kontroly při kontrole se porovnává stav skutečný se stavem žádoucím druhy kontroly: vnitřní a vnější předběžná, průběžná a následná fáze kontroly: verifikace a kvalifikace

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených OFICIÁLNÍ ZÁZNAM 1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených konaný v Lidovém domě (Steinerově sále), ulici Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1 dne 4.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 599/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 599/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 599/0 Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka, Heleny Langšádlové, Jana Chvojky, Jiřího Petrů, Stanislava Křečka, Milady Halíkové,

Více

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny?

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická

Více

Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014

Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014 Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014 Definice NNO, relevantní pro účely státní politiky Mezinárodní definice Definice RVNNO podle právních typů Definice ČSÚ Mezinárodní

Více

ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ SYSTÉM ČR

ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ SYSTÉM ČR ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ SYSTÉM ČR III.12 Moc zákonodárná a tvorba práva Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz lid je zdrojem veškeré moci ve státě, kterou vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné,

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č.

Více

N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 / 02 a K 042 / 10 / 02

N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 / 02 a K 042 / 10 / 02 N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 /02 a K 042 / 10 / 02 10. funkční období N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 / 02 a K 042 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Z á p i s PS

Z á p i s PS Z á p i s PS150036260 z 49. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která se konala dne 2. prosince 2015 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit I. Úvodní ustanovení Rada obce Vendryně vydává tato pravidla pro poskytování

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Základy státoprávní teorie 2

Základy státoprávní teorie 2 Základy státoprávní teorie 2 Otázka číslo: 1 Soudce: je jmenován do funkce prezidentem republiky na dobu časově omezenou je jmenován na dobu časově neomezenou může jím být jmenován kterýkoliv občan, který

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015

ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015 PS150031193 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015 v budově Poslanecké

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 188/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 188/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 188/0 Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové a Zdeňka Ondráčka na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní

Více

Téměř dvě třetiny podnikatelů zvolily Zákonem roku 2015 Registr smluv

Téměř dvě třetiny podnikatelů zvolily Zákonem roku 2015 Registr smluv Tisková zpráva Téměř dvě třetiny podnikatelů zvolily Zákonem roku 2015 Registr smluv Praha, 8. června 2016 Téměř dvě třetiny (61 %) podnikatelů, firem a odborné veřejnosti rozhodly na základě hlasování

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

III. Základní směry boje s korupcí. na vládní úrovni

III. Základní směry boje s korupcí. na vládní úrovni III. Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni Praha, květen 2014 1 Obsah Základní směry boje s korupcí... 1 Preambule... 3 1) Legislativa... 3 2) Preventivní opatření boje s korupcí... 5 3) Mezinárodní

Více

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Příloha k PID: MFCR6XXMFJ Č. j.: MF-1062/2016/10-3 Počet stran 15 INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Tento materiál byl připraven na základě usnesení

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 201 V červnovém volebním modelu STEM by se do Poslanecké sněmovny nedostalo hnutí Úsvit, sněmovna by tak byla složena ze šesti stran. Poslední tři měsíce před prázdninami

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Pst 4/2009-114 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Záznam z 7. jednání Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 26. června 2012

Záznam z 7. jednání Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 26. června 2012 Úřad vlády ČR Sekce pro koordinaci boje s korupcí Záznam z 7. jednání Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 26. června 2012 Přítomni: Mgr. Karolína Peake, předsedkyně Vládního výboru

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Senátní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Senátní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 168 Senátní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

ZÁKO ze dne 2011 kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Čl.

ZÁKO ze dne 2011 kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Čl. III. N á v r h ZÁKO ze dne 2011 kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr.

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. Robert Vyklický Studie č. 1.180 srpen 2013 PI 1.180 2 Obsah: 1. VOLEBNÍ

Více

ZMĚNA SYSTÉMU DOSAZOVÁNÍ DO DOZORČÍCH RAD

ZMĚNA SYSTÉMU DOSAZOVÁNÍ DO DOZORČÍCH RAD ZMĚNA SYSTÉMU DOSAZOVÁNÍ DO DOZORČÍCH RAD Návrh Strany zelených zabrání politickým stranám dosazovat do dozorčích rad lidi, kteří by v nich prosazovali zájmy politiků, nikoliv veřejnosti. České republice

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 Obsah: 1.) Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu Strany zelených na rok 2014 2.) Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 ve struktuře (měsíční přehled) - výnosů

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 277/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 277/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 277/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí nadace 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne..2012,

Senátní návrh. ZÁKON ze dne..2012, Senátní návrh ZÁKON ze dne..2012, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o provádění opatření nezbytných k zajištění toho, aby tabák pro orální užití nebyl uváděn na trh v jiných členských

Více

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED Informace STEM ze dne 5. 3. 13 CESTA VÁCLAVA KLAUSE ČESKOU POLITIKOU I. VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED První část seriálu věnovaného osobnosti Václava Klause sleduje důvěru veřejnosti

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

CZ.1.04/4.1.00/62.00011

CZ.1.04/4.1.00/62.00011 Informace o projektu Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00011 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt byl zaměřen na

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE IV. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Název návrhu právního předpisu: návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů

Více